HURTOWNIA DANYCH O PROCESACH JAKO RÓDŁO WIEDZY W SYSTEMACH BUSINESS PROCESS INTELLIGENCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HURTOWNIA DANYCH O PROCESACH JAKO RÓDŁO WIEDZY W SYSTEMACH BUSINESS PROCESS INTELLIGENCE"

Transkrypt

1 HURTOWNIA DANYCH O PROCESACH JAKO RÓDŁO WIEDZY W SYSTEMACH BUSINESS PROCESS INTELLIGENCE JERZY GOŁUCHOWSKI KRZYSZTOF KANIA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie. W artykule przedstawiono zagadnienia zwi zane z budow hurtowni danych o procesach oraz systemów analizy procesów. Podej cie to integruje technologi hurtowni danych oraz paradygmat procesowy. Powstała w ten sposób klasa systemów okre lanych jako Business Process Intelligence otwiera nowe mo liwo ci w zakresie analizy procesów oraz odkrywania wiedzy o zachowaniu obiektów. W artykule zaprezentowano cele i metody analizy procesów oraz przykład wykorzystania hurtowni danych o procesach w praktyce bankowej. Summary The paper addresses issues related to a new approach in building Data Warehouses based on deeper integration of business intelligence and process paradigm. This approach called Business Process Intelligence enhances the scope of classical Data Warehouses and BI systems and opens new possibilities in analysing processes and discovering knowledge about behaviours of objects. In the paper we present goals and methods of analysing processes based on Process Data Warehouse. We also present a short example of using Process Data Warehouse in banking environment. Key words: business process intelligence, process data warehouse, document processing, workflow analysis, process analysis. 1. Wprowadzenie W praktyce gospodarczej istnieje potrzeba analizy procesów gospodarczych. Okazuje si e do realizacji tych zada, w przypadku du ej ilo ci danych nie wystarcza ani intuicja ani systemy klasy workflow. St d zrodziła si potrzeba gromadzenia wiedzy o przebiegu procesów w hurtowniach danych, a dzi ki temu ich analizy z pomoc systemów Business Process Intelligence (BPI) [Casati 2001]. Hurtownie danych (HD) gromadz ce wiedz analityczn o procesach nazywa si hurtowniami danych o procesach lub hurtowniami procesów. Analiza procesów (Process Mining) jest bardzo cz sto uto samiana z analiz procesów workflow (Workflow Mining - WM). ródłem tego uto samiania jest fakt, e obecnie przepływ prac (Workflow) jest powszechnie przyj tym modelem opisywania procesów. Analiza procesów wykracza jednak e poza analiz modeli workflow. Podejmowana w kontek cie BPI umo liwia stosuj c - narz dzia Data Mining m.in. generowanie drzew klasyfikacyjnych i grupowanie procesów np. według czasu ich trwania. Celem pogł bionej analizy procesów jest wydobycie informacji o procesach (w ró nych aspektach) na podstawie informacji, któr mo na zgromadzi wykorzystuj c m.in. logi procesów.

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr4, Zagadnienie wykorzystania hurtowni danych jako ródła wiedzy o przebiegu procesów zako czonych i aktualnie realizowanych jest przedmiotem bada od stosunkowo krótkiego okresu czasu. Mimo to, z dotychczasowych bada wynika jasno, e hurtownia danych o procesach staje si efektywnym narz dziem analizy, dzi ki temu, e upraszcza i przyspiesza realizacj zapyta analitycznych. Problematyce tej po wi cono m.in. artykuły: [List 2000], [Casati 2001], [Casati 2002], [Zadora 2004]. Brak jest jak dotychczas opisu praktycznych rozwi za w tej dziedzinie. Wynika to niew tpliwie z nowo ci problematyki. W artykule zaprezentowano podej cie do modelowania i analizy procesów z wykorzystaniem systemów Business Process Intelligence, opartych na hurtowniach danych o procesach (hurtowniach procesów). Systemy te stanowi now klas aplikacji zarz dzania wiedz. Celem artykułu jest przedstawienie problemów praktycznego wykorzystania koncepcji hurtowni danych oraz wykazanie jej u yteczno ci w zastosowaniach gospodarczych. Posłu ono si w tym celu przykładem wspomagania analizy procesów wykorzystuj cej dane zgromadzone w hurtowni danych. Zagadnienie przedstawiono w oparciu o do wiadczenia uzyskane w realizacji systemu BI w ING BSK, którego zadaniem była analiza pracy w toku opracowywania zeskanowanych dokumentów. Wybrane zagadnienia budowy systemu omówiono we wcze niejszych publikacjach, (zob. [Gołuchowski 2004], [Billewicz 2004]). 2. Hurtownia danych o procesach jako nowy rodzaj hurtowni danych Technologia HD oferuje efektywny dost p do du ego zbioru danych oraz do narz dzi pozwalaj cych na ich analiz wielowymiarow. Zazwyczaj s to dane historyczne pochodz ce z systemów transakcyjnych. Zawieraj w postaci surowej (dane historyczne) lub zagregowanej (dane analityczne) wiedz o zmianach obiektów b d cych podmiotem, przedmiotem, miejscem dokonania transakcji itp. Idea hurtowni danych pojawiła si jako koncepcja integracji rozproszonych danych, pochodz cych z ró nych ródeł. Jednak e trudno ci realizacji doprowadziły do konieczno ci specjalizacji hurtowni danych. Oprócz centralnych hurtowni danych tworzy si tak e tematyczne hurtownie danych. Obecnie specjalizacja technologii hurtowni danych idzie jeszcze dalej. Oprócz hurtowni danych wyró nia si hurtownie dokumentów i hurtownie procesów. Koncepcja hurtowni danych opracowana przez Inmona zakłada analiz historii obiektów. Obiektami takimi w wielowymiarowej analizie tej historii s produkty, towary, klienci, sektory rynku, charakteryzowane w przestrzeni wielu ustalonych cech. Ka dy z tych obiektów analizy charakteryzowany jest oczywi cie w specyficznej dla siebie przestrzeni cech i ich warto ci. Mo na powiedzie innymi słowy, e model hurtowni danych opiera si na podej ciu reistycznym, przyjmuj cym i istniej rzeczy, tzn. obiekty, które posiadaj ustalone wła ciwo ci o okre lonych lecz zmiennych warto ciach, a przedmiotem zainteresowania analityka i decydenta s zmiany ich warto ci w rozpatrywanej przestrzeni. W działalno ci gospodarczej niezb dne s analizy nie tylko ewolucji (rozwoju) obiektów, ale tak e analizy ewolucji procesów gospodarczych (zob. szerzej [Kania 2004]). Potencjalne korzy ci płyn ce z u ycia systemów informatycznych opartych na hurtowni danych pojawiaj si zwłaszcza wtedy, gdy mog by wykorzystywane do analizy i przeprojektowywania procesów biznesowych organizacji zmierzaj cych do osi gni cia strategicznych celów organizacji. Dane o procesach mog by gromadzone w wyspecjalizowanym repozytorium wiedzy o historii procesów, jakim jest hurtownia danych o procesach.

3 44 Jerzy Gołuchowski, Krzysztof Kania Hurtownia danych o procesach jako ródło wiedzy w systemach Business Process Intelligence Hurtownia danych o procesach lub inaczej hurtownia procesów (HDP) jest analityczn baz danych, której przeznaczeniem jest analizowanie i ulepszanie procesów biznesowych organizacji w sposób ci gły. HDP jest zatem takim rodzajem hurtowni danych, której zadaniem jest gromadzenie i udost pnianie danych o procesach b d cych przedmiotem zainteresowania analityków i decydentów w organizacji. Dane te mog pochodzi z tzw. dzienników wykonania procesów (process execution logs). Analizowane elementy rzeczywisto ci opisuje si w hurtowni w postaci faktów, ujmuj cych to co zdarzyło si oraz wymiarów, tj. perspektyw, według których fakty te s pó niej analizowane. HDP mo e zawiera nast puj ce rodzaje faktów (por. [Zadora 2004]): uruchomione procesy (process instance executions), wykonane usługi (service execution), działania (behaviors) - fragmenty procesu wyodr bnione ze wzgl du na okre lony kontekst lub poziom istotno ci. Analiza faktów odbywa si w nast puj cych wymiarach: procesów i grup procesów - analiza koncentruje si na faktach zawartych w ramach okre lonej definicji procesu lub zbioru definicji procesów, usług i grup usług - analiza koncentruje si na faktach zawartych w ramach okre lonej definicji usługi lub zbioru definicji usług, w złów roboczych - analiza koncentruje si na faktach zawartych w ramach okre lonej definicji w zła lub zbioru definicji w złów, jednostek danych - analiza koncentruje si na okre lonym zbiorze danych procesu, zasobów - analiza koncentruje si na procesach rozpocz tych przez ludzi lub pozostałe zasoby systemu oraz na w złach roboczych zwi zanych z tymi czynnikami inicjuj cymi, czasu - analiza koncentruje si na faktach wyst puj cych w okre lonym przedziale czasu (np. roku kalendarzowym, podatkowym itp.), działa (behaviors) hurtownia procesów wykorzystuje zdefiniowane typy działa. Procesy gospodarcze (biznesowe) mog przebiega albo według okre lonych wzorców (workflow), albo te mog by realizowane bez wcze niej ustalonych reguł, je li takie procedury dla danego typu procesu nie zostały opracowane lub istniej ce procedury nie mog by zastosowane. 3. Systemy analizy procesów biznesowych Systemy klasy analizy procesów biznesowych (Business Intelligence - BI), stanowi ce u yteczne narz dziem analizy ewolucji obiektów w hurtowniach danych, mog by te u ytecznym narz dziem analizy procesów gospodarczych. Systemy te zbudowane w oparciu o hurtownie danych o procesach (hurtownie procesów) okre la si tak e odr bn nazw Business Process Intelligence (BPI). Mog one wspomaga realizacje wielu zada. Wiele procesów realizowanych w firmie nie ma gotowego wzorca zapisanego w postaci workflow. Analiza takich procesów biznesowych wymaga wi kszego udziału pracowników wiedzy ni analiza tradycyjnych ustrukturalizowanych workflow. Wynika to z konieczno ci rozwa enia wi kszej ilo czynno ci nieokre lonych, niezaplanowanych okre lanych jako wra liwych na wiedz (knowledge-sensitive). Niektóre procesy gospodarcze s trudne do zdefiniowania a priori. Mog jednak posiada ukryt struktur, któr da si odkry poprzez analiz historii przebiegów procesów, zdarze i wykorzystanych reguł. Wykryta struktura mo e posłu y jako definicja nowego wzorca procesu biz-

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr4, nesowego. Celem analizy mo e by zatem przede wszystkim zrozumienie co tak naprawd dzieje si w ramach procesu, którego struktury nie znamy [MAW03]. Nieco inaczej zdefiniowano główny cel analizy procesów w [Zapf03]. Główne zadanie analizy procesów formułuje si jako projektowanie nowych procesów głównie procesów ad hoc - w oparciu o wiedz o procesach z przeszło ci uj t w zbiór wzorców (por. rysunek 1). wzorce wzorce wzorce Projektowanie procesów sterowane wzorcami wzorzec Miary Informacja o procesach Rys. 1.: Schemat post powania przy projektowaniu opartym o wzorce ródło: [Zapf03] W literaturze przedmiotu została wprowadzona zasada tzw. substytucyjno ci procesu [Tautz 2001]. Polega ona na tym, e informacja o wykonywanym procesie i czynno ciach, które u ytkownik wykonuje mo e posłu y do okre lenia kontekstu pracy u ytkownika i poprzez to umo liwi pozyskiwanie z otoczenia u ytkownika wiedzy potrzebnej u ytkownikowi do (lepszego) wykonania zadania. 4. Rodzaje pogł bionej analizy procesów W analizie procesów mówi si o analizie wewn trznej i zewn trznej. Analiza wewn trzna dotyczy tego, co odbywa si w ramach zdefiniowanego procesu i słu y generalnie odpowiedzi na pytanie: Co si mo e wydarzy w trakcie realizacji?. W tym przypadku chodzi o zrozumienie co faktycznie dzieje si w organizacji, gdy zlecane jest wykonanie okre- lonego procesu (np. jakie zasoby zostan wykorzystane, kto b dzie wł czony w realizacj, mi dzy kim nast pi wymiana efektów, usług i wiadomo ci). Analiza ta dotyczy zwykle jednego procesu i to zarówno w sensie jednego przebiegu jak i jednego wzorca, i obejmuje: odkrywanie struktury procesów, odkrywanie powi za mi dzy uczestnikami procesu na podstawie zapisów zdarze o procesach. Analiza zewn trzna dotyczy przejawów realizacji procesów w organizacji. Analiza ta dotyczy wielu najlepiej wszystkich procesów zachodz cych w organizacji. Poprzez t analiz mo na okre li stopie wykorzystania zasobów, zaanga owanie poszczególnych osób, globalne efekty realizacji procesów, koszty itp. Analiza ta ma na celu odpowiedzi np. na pytania, jakie były procesy, ile razy zaszły, jacy byli klienci tych procesów itp. Korzy ci z wprowadzenia systemu analizy procesów mo na rozpatrywa w kategoriach pozyskania wiedzy u ytecznej na potrzeby: realizacji działa operacyjnych, budowania kultury organizacji. Na podstawie uzyskanych wzorców działa mo na prowadzi bie c optymalizacj procesów. W dalszym etapie mo liwa jest tak e budowa systemu ekspertowego stosuj cego reguły oparte o wzorce działa, nadzoruj cego poprawno poszczególnych przebiegów. Elementy wie-

5 46 Jerzy Gołuchowski, Krzysztof Kania Hurtownia danych o procesach jako ródło wiedzy w systemach Business Process Intelligence dzy, jakie mo na pozyska z analizy procesów nale do kategorii wiedzy know-who i know-how i dotycz : informacji o umiej tno ciach pracowników oraz ich grup, zasobów krytycznych w organizacji i o rodków wiedzy osób posiadaj cych wiedz istotn dla wykonania okre lonego typu procesu, kolejno ci wykonywanych działa oraz okresów czasu, w których s one podejmowane (zarówno w sensie kalendarzowym, jak i w sensie czasu, który upłyn ł od wykonania poprzednich działa ), mo liwo ci katalogowania kolejnych pojawiaj cych si przypadków, modelowania zachowa w trakcie realizacji konkretnych zada, znajdowania wzorców procesów zachodz cych w organizacji, wykrywania nieprawidłowo ci w wykonywaniu zada i przyczynach niewykonania zada lub ich opó nieniach. Analiza przebiegów w dłu szym okresie czasu mo e mie wpływ na zmian kultury funkcjonowania całej organizacji mi dzy innymi poprzez: odkrywanie i identyfikacj wzorców zachowa poszczególnych sprawców i powielanie w organizacji wzorców pozytywnych oraz eliminowanie uznanych za negatywne, wła ciwe organizowanie procesów ad hoc koniecznych do podj cia w reakcji na sytuacje niespodziewane poprzez analiz przypadków podobnych, ustalanie przyczyn niepowodze planów i eliminacj tych czynników, optymalizacj dost pów do zasobów organizacji, usprawnienie systemów monitorowania wykonywania procesów oraz wykrywania przyczyn nieprawidłowo ci w trakcie ich realizacji, wspomagania uczenia si organizacji i szybszego dostosowania do wykonywania ró norodnych zada itp. Pogł biona analiza procesów wspiera si na odpowiednio dobranych metodach. 5. Metody analizy procesów W zewn trznej analizie procesów mo emy traktowa procesy identycznie jak obiekty, a do ich analizy u ywa tych samych metod, które s wykorzystywane w analizie obiektów. Nale do nich metody klasyfikacji, grupowania, taksonomii itd. Hurtownia procesów powinna umo liwi tworzenie taksonomii procesów. Taksonomi uzyskuje si wykorzystuj c kryteria okre laj ce pojedyncze kategorie, które nast pnie b d stosuje si do danych o procesach podobnie jak szablony w analizie działa. Taksonomie operuj na warto- ciach jako ciowych. Przykładem takiej kategorii jest wynik o warto ciach: sukces, pora ka lub czas trwania o warto ciach: szybki, dopuszczalny, wolny, bardzo wolny. Podobnie jak w analizie działa hurtownia procesów powinna pozwoli na ustalanie korelacji pomi dzy warto ciami ró nych taksonomii. W efekcie u ytkownik otrzymuje wyniki na wysokim poziomie abstrakcji i dzi ki temu łatwe do interpretacji. Analiza podobie stwa procesów nie zast puje analizy działa dlatego, e w odró nieniu od niej doprowadza do nie zawsze oczekiwanego podziału przestrzeni procesów. W analizie wewn trznej powstaje jednak zasadnicza trudno. O ile w analizie zewn trznej wszystkie cechy procesu s niezale ne od czasu i zrzutowane na jeden punkt czasowy (proces trwał tyle i tyle, miał okre lony efekt, itd. i czas powstania tych atrybutów nie jest istotny ani ich

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr4, kolejno ), o tyle przy analizie wewn trznej proces jakby nabywa pewnych cech w trakcie trwania i co wa ne istotny jest czas i kolejno ich nabywania. Ponadto na analiz ma te wpływ ilo cech, która w przypadku szczegółowego opisu jest bardzo du a. Oprócz dostarczania wiedzy o procesach zako czonych, hurtownia procesów umo liwia tak e ledzenie przebiegu procesów aktywnych, tzn. uruchomionych i znajduj cych si w trakcie wykonywania. Jest to mo liwe je li mamy do czynienia z hurtowni typu real-time, tzn. tak, której zasilanie odbywa si w czasie rzeczywistym. Monitorowanie jest realizowane w przestrzeni wielowymiarowej. Przykładowo, w oparciu o zbiór predefiniowanych wymiarów mo na stworzy raporty na temat ilo ci uruchomionych procesów, powi za z w złami i usługami oraz aktualnego czasu trwania lub kosztu procesu, grupy aktywnych procesów oraz działa. Monitorowanie mo e polega nie tylko na udzielaniu odpowiedzi na zapytania u ytkownika. Hurtownia procesów powinna posiada mo liwo automatycznego sygnalizowania przekroczenia dopuszczalnych warto ci zadanych parametrów w postaci zbioru alarmów. Podobnie, jak w przypadku działa czy taksonomii, alarmy pozwalaj u ytkownikowi okre- la semantyk informacji przetwarzanych przez hurtowni. W konsekwencji pozwalaj na dalsz analiz procesów biznesowych odbywaj c si na wysokim poziomie uogólnienia. Alarmy podobnie jak taksonomie, s definiowane przy wykorzystaniu znaczenia okre lanego przez działania. Definiuje si je jako pary elementów: nazwa i skojarzone z ni działanie. Podczas aktualizacji danych dotycz cych działaj cego procesu, system wykrywa zmian parametrów definiuj cych zadane działanie i zapisuje ten fakt w odr bnej tabeli. Zapisy te mog by nast pnie przeszukiwane w celu odczytania numeru i rodzaju alarmu. Zadanie monitorowania procesów aktywnych jest istotne dla hurtowni gromadz cych dane w trybie real-time. W zastosowaniach gospodarczych taka potrzeba mo e wyst pi w e-biznesie, np. w przypadku procesów sprzeda y realizowanych przez firm wirtualn. 6. Zastosowanie analizy procesów w praktyce bankowej U yteczno zastosowania pogł bionej analizy procesów w oparciu o hurtowni danych o procesach przedstawiono na przykładzie zadania zrealizowanego na potrzeby ING BSK. Charakterystyk problemu i szczegółowy opis zastosowanego rozwi zania przedstawiono w pracach. Obecnie po krótkim przypomnieniu problemu wska emy na potencjalne korzy ci rozbudowy hurtowni danych o obiektach o dane o procesach realizowanych w analizowanym obszarze. Oddziały banku przyjmuj dokumenty elektroniczne lub digitalizuj (skanuj ) dokumenty tradycyjne (np. faktury, przelewy, opłaty ZUS, dokumenty podatkowe itp.). Przez proces przetwarzania dokumentów w ING BSK rozumie si ogół działa zwi zanych z: przyj ciem dokumentu w oddziale, przetransportowaniem go do centrum skanowania, zeskanowaniem dokumentu,weryfikacj zapisów na dokumencie (minimum: typ dokumentu, nadawca, odbiorca, kwota, podpisy, stan rodków) oraz przekazaniem informacji do elektronicznego systemu rozlicze mi dzybankowych. Proces ten jest wykonywany codziennie i jest ci le limitowany czasowo tzn. musi zosta uko czony przed okre lonym momentem czasu. Najtrudniejszym zadaniem w całym procesie jest weryfikacja dokumentu. W zadaniu tym uczestniczy wiele osób wspomaganych przez system komputerowy. Poprawno podprocesu weryfikacji oraz jego czas zale przede wszystkim od umiej tno ci, kompetencji i sprawno ci osób bezpo rednio weryfikuj cych dokumenty.

7 48 Jerzy Gołuchowski, Krzysztof Kania Hurtownia danych o procesach jako ródło wiedzy w systemach Business Process Intelligence W stosunku do systemu analizy tego procesu sformułowano dwa zadania z zakresu analizy zewn trznej i dwa z zakresu analizy wewn trznej (w sensie opisanym w punkcie 4): 1. przedstawienie analitycznej informacji o przebiegach procesu z przeszło ci w tym: a.analiza wydajno ci pracowników, b.analiza popełnionych bł dów weryfikacji, 2. prognozowanie i planowanie warunków optymalnego przebiegu procesu w okre lonym momencie przyszło ci, 3. monitorowanie realizacji bie cego procesu, a w tym: a.okre lanie aktualnego stanu procesu (ilo przetworzonych dokumentów), b.okre lenie ilo dokumentów oczekuj cych na weryfikacj. 4. okre lenie kompetencji poszczególnych osób uczestnicz cych w weryfikacji dokumentów celem znalezienia optymalnego modelu zatrudnienia i rozło enia pracy. Zadania 1-2 s wspomagane przez klasyczn hurtowni danych i zwi zane z ni moduły analizy i prognozy (por. Billewicz 2004). Zadanie trzecie jest cz ciowo wspomagane przez dedykowan aplikacj, natomiast pełna realizacja zadania trzeciego oraz zadania czwartego wymaga pozyskania bardzo szczegółowych danych o realizowanych procesach. Przykładowo okre lenie kompetencji pracowników obejmuje takie umiej tno ci jak: szybko obsługi klawiatury numerycznej i alfanumerycznej, szybko weryfikacji podpisów, ilo popełnianych bł dów, mo liwo utrzymania stałego tempa pracy, ilo i długo przerw w pracy. Ponadto po dane jest bie ce ledzenie nat enia prac w celu dokładnego prognozowania zako czenia przetwarzania dokumentów w danym dniu. Jako cel dodatkowy wskazano dokładne okre lenie ilo ci pracy wykonywanej przez poszczególnych pracowników. Wykonanie tych zada w ramach klasycznego systemu BI jest spraw trudn i pracochłonn, poniewa do ledzenia pracy pracowników konieczna jest rejestracja ka dego naci ni cia klawisza klawiatury, a agregacja tak drobiazgowo rejestrowanych faktów odbywa si powinna według zada realizowanych przez pracowników. Wygodniejsze wydaje si podej cie oparte o wykorzystanie hurtowni danych o procesach zasilanej szczegółowymi informacjami pochodz cymi z poszczególnych stanowisk pracy. Jest ona w trakcie realizacji. 7. Uwagi ko cowe W artykule przedstawili my przesłanki tworzenia hurtowni danych o procesach stanowi cej podstaw analizy procesów. Budowa takiej hurtowni pozwala wesprze realizowane dotychczas analizy procesów w sposób intuicyjny oraz podj nowe analizy, które bez szczegółowych danych analitycznych nie były w ogóle mo liwe. HDP dostarcza wiele cennej wiedzy, któr trudno byłoby uzyska inaczej. Wzmacnia tak e intuicj i pozwala zweryfikowa wiele hipotez, które mo na sformułowa w oparciu o do wiadczenie. Stanowi zatem niew tpliwie nowy krok w analizie procesów biznesowych. Pogł biona analiza procesów w oparciu o hurtowni procesów realizowana w ramach systemów BPI wykracza poza dotychczasowe analizy procesów realizowanych w ramach systemów workflow. Jednak e pełne wykorzystanie rysuj cych si mo liwo ci inteligentnej analizy proce-

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr4, sów dostarczaj cej pogł bionej wiedzy o procesach wymaga jeszcze wielu prac badawczych i aplikacyjnych. Bibliografia 1. Billewicz A. Gołuchowski J., Kania K. (2004): Architektura wielowarstwowego hybrydowego systemu Business Intelligence, Prace Naukowe AE Wrocław. 2. Casati F. (2002) Intelligent Process Data Warehouse for HPPM Casati F., Umesh D., Ming-Chien S., Bonifati A. (2001): Warehousing Workflow Data: Challenges and Opportunities. Proc of the 27th VLDB Conference, Roma. 4. Gołuchowski J., Kania K. (2004): Wspomaganie prognozowania z ograniczeniami kalendarzowymi w systemie Business Intelligence, materiały konferencji ATR w Bydgoszczy. 5. Kania K. (2003): Analiza procesów w systemach Business Intelligence, Instytut Bada Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Seria: Badania systemowe, tom 33, Warszawa. 6. Kania K. (2004): Temporalne bazy danych w systemach informatycznych zarz dzania, Wydawnictwo AE w Katowicach. 7. List B., Schieler J., Tjoa A. M., Quirchmayr G.: Multidimensional Business Process Analysis with the Process Warehouse. In: W. Abramowicz and J. Zurada (eds.): Knowledge Discovery for Business Information Systems, Kluwer Academic Puhlishers Medeiros A., van der Aalst W., Weijters A. (2003): Workflow mining: current status and future directions, ODBASE 2003, LNCS 2888, Springer-Verlag, Berlin. 9. Tautz C. (2001): Traditional Process Representations are Ill-Suited for Knowledge-Intensive Processes, Proceedings of the Workshop Program at the Fourth International Conference on Case-Based Reasoning, Vancouver, Canada. 10. Zadora P. (2004): Hurtownie danych w organizacji inteligentnej. W: T. Por bska-mi c, H. Sroka: Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2004, Akademia Ekonomiczna, Katowice. Jerzy Gołuchowski, Krzysztof Kania Akademia Ekonomiczna w Katowicach goluch

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycz ca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na studiach podyplomowych OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH.

Dokumentacja dotycz ca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na studiach podyplomowych OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH. Zał cznik nr 7 do Uchwały nr 53/2012 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2012 r. Dokumentacja dotycz ca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na studiach podyplomowych OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH Aktywno ci Przeci tni mened erowie Mened erowie odnosz cy sukcesy Mened erowie efektywni Tradycyjne zarz dzanie 32% 13% 19% Komunikowanie si 29% 28% 44% Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych?

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? 1 Podstawowe pojęcia: 2 3 4 5 Dana (ang.data) najmniejsza, elementarna jednostka informacji o obiekcie będąca przedmiotem przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Firlej z Organizacjami Pozarz dowymi oraz innymi podmiotami okre lonymi w ustawie o po ytku publicznym

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MCPFE DO OCENY LASÓW I INNYCH GRUNTÓW LEŚNYCH CHRONIONYCH I ZE STATUSEM OCHRONNYM W EUROPIE

WYTYCZNE MCPFE DO OCENY LASÓW I INNYCH GRUNTÓW LEŚNYCH CHRONIONYCH I ZE STATUSEM OCHRONNYM W EUROPIE Living Forest Summit Czwarta Konferencja Ministerialna w sprawie Ochrony Lasów w Europie 28-30 kwietnia 2003 r., Wiedeń Austria WYTYCZNE MCPFE DO OCENY LASÓW I INNYCH GRUNTÓW LEŚNYCH CHRONIONYCH I ZE STATUSEM

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

enova Workflow Obieg faktury kosztowej

enova Workflow Obieg faktury kosztowej enova Workflow Obieg faktury kosztowej Spis treści 1. Wykorzystanie procesu... 3 1.1 Wprowadzenie dokumentu... 3 1.2 Weryfikacja merytoryczna dokumentu... 5 1.3 Przydzielenie zadań wybranym operatorom...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

NAP D I STEROWANIE PNEUMATYCZNE

NAP D I STEROWANIE PNEUMATYCZNE NAP D I STEROWANIE PNEUMATYCZNE ZESTAW WICZE LABORATORYJNYCH przygotowanie: dr in. Roman Korzeniowski Strona internetowa przedmiotu: www.hip.agh.edu.pl wiczenie Temat: Układy sterowania siłownikiem jednostronnego

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KONKURSOWEGO NA APLIKACJĘ KURATORSKĄ W SĄDZIE OKRĘGOWYM W TARNOWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KONKURSOWEGO NA APLIKACJĘ KURATORSKĄ W SĄDZIE OKRĘGOWYM W TARNOWIE Dnia 13 marca 2012 roku REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KONKURSOWEGO NA APLIKACJĘ KURATORSKĄ W SĄDZIE OKRĘGOWYM W TARNOWIE 1 1. Konkurs na aplikację kuratorską składa się z części pisemnej i ustnej.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE OPRACOWAŁ: mgr Marcin Szymański Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu Podstawa prawna: -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r. UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przyj cia na 2006 rok programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarz dowymi oraz z innymi podmiotami prowadz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZI W KOŁOBRZEGU PROCEDURA COROCZNEGO PRZEGLĄDU WEWNĘTRZNEGO I STAŁEGO MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Limanowa nr 78/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Katedra Informatyki Ekonomicznej Streszczenie rozprawy doktorskiej Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych)

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) 1. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 1.1 Ogólne cele kształcenia oraz

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r.

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016 Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym. Zgodnie z zapisem art. 35b

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 295/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 09.09.2010 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Księga procedur określa

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370).

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370). UCHWAŁA Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz } Pacjent w badaniu klinicznym a NFZ } Kalkulacja kosztów } Współpraca z zespołem badawczym jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 3 do wzoru Umowy pomiędzy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.. 2016r., w Warszawie Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu

Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu Dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia nie wcześniej niż w 2011 roku. Wydruk dyplomu i suplementu jest możliwy dopiero po nadaniu numeru

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów turystyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1).

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). 45 min Inwentyka Procesy innowacyjne dr hab. inż. M. Sikorski 1 Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). Data wykładu:............. Razem slajdów: 14 Inwentyka procesy

Bardziej szczegółowo

PROBIT Wysoka Kultura w Księgowości

PROBIT Wysoka Kultura w Księgowości PROBIT Wysoka Kultura w Księgowości Mając na uwadze unikalne potrzeby jednostek, których celem jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, opracowaliśmy pakiet oprogramowania wspomagający

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ OFERTA dotyczące realizacji e-szkolenia nt: TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ dla sektora bankowego OFERTA dotycząca realizacji e-szkolenia nt.: Tajemnica bankowa i ochrona

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 polski Reie.tr Sictkón, NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 0 Spis treści 1 Cel i zakres auditu 2 Załączniki 3 Wprowadzenie 4 Rozdzielnik 5 Poufność 6 Zakres certyfikacji 7 Ocena systemu zarządzania. 8

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego Mirosław Moskalewicz 1 z 7 Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego Specjalista Zdrowia Publicznego i Medycyny Spo ecznej Specjalista Po o nictwa i Ginekologii Lek. Med. Miros aw

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: SURDOPEDAGOGIKA

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: SURDOPEDAGOGIKA Kod przedmiotu: 100N-2P1SUR PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: SURDOPEDAGOGIKA Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 8.2015 z dnia 09.03.2015r. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile I. Procedury udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Przedmiot: Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Nr ćwiczenia: 2 Temat: Problem transportowy Cel ćwiczenia: Nabycie umiejętności formułowania zagadnienia transportowego

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo