OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 1/ 22 ENOTICES_Fundusz1 23/12/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) Informacje i formularze on-line: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala ul. Grójecka 186, Warszawa Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Polska Zbigw Johne- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Tel.: Faks: Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.I Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.II Oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.III

2 2/ 22 ENOTICES_Fundusz1 23/12/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/Urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/Urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inne (proszę określić): Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inne (proszę określić): Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

3 3/ 22 ENOTICES_Fundusz1 23/12/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącz jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi Wykona Zaprojektowa i wykona Wykona, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego, odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Kupno Dzierżawa Najem Leasing Połącze powyższych form Kategoria usługi: nr (dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik II do dyrektywy 2004/18/ WE) Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Główne miejsce realizacji dostawy Kod NUTS Główne miejsce świadczenia usług II.1.3) Ogłosze dotyczy Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) Liczba Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami LUB, jeżeli dotyczy,maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej Umowa ramowa z jednym wykonawcą Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach: lub miesiącach: Uzasad dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat: Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy; podać wyłącz dane liczbowe): Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta: LUB Zakres: między a Waluta: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia)::

4 4/ 22 ENOTICES_Fundusz1 23/12/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, konfiguracja, integracja i wdroże rozwiązania analityczno raportowego typu hurtownia danych, klasy Fraud Detection dla potrzeby prowadzenia analiz i wykrywania nadużyć nazwane w dlaszej części rówż Platformą Analityczną lub Platformą lub rozwiązam Analityki FD. Rozwiąza powinno zapewnić możliwość zautomatyzowanego gromadzenia i przetwarzania danych detalicznych oraz agregowanych w NFZ, stanowiąc tym samym podstawową, kompleksową i efektywną platformę gromadzenia i udostępniania informacji, jednocześ służącą tworzeniu dedykowanych zestawień analitycznych. Będzie miejscem wykonywania analiz statystycznych (opracowania tabelaryczne, agregaty, analizy przestrzenne, etc.), których wyniki będą wykorzystywane w procesach prowadzonej działalności Funduszu. Dane przekazywane do Platformy Analitycznej będą przede wszystkim efektem działania procesów zasilających z systemów dziedzinowych NFZ (oddziały wojewódzkie i centrala), mj jednak zakłada się możliwość wykorzystania rówż innych źródeł danych. Realizacja przedsięwzięcia zakłada wykorzysta istjącej infrastruktury oraz posiadanego oprogramowania będących w posiadaniu NFZ (opisanych w SIWZ). Realizacja pełnej Platformy dla wszystkich obszarów działalności Funduszu przewidziana jest na kilka lat, natomiast celem tego postępowania jest zakup i wdroże kompletnego, zintegrowanego zestawu narzędzi i pakietów oprogramowania celem przygotowania i uruchomienia funkcjonującego, spójnego środowiska Platformy Analitycznej dla wskazanego przez Zamawiającego i zgod z jego wymaganiami, określonymi w SIWZ, obszaru dziedzinowego. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w szczególności następujących dostaw, prac oraz usług: 1. a) dostawy i instalacji dostarczonego zestawu narzędzi oprogramowania wraz z dokumentacją (w tym licencji odpowiednich do funkcjonowania całości Platformy, tj. uwzględniając zbędne licencje serwerowe, bazodanowe, aplikacyjne, czy klienckie, uprawniających bezterminowo do korzystania z dostarczonego oprogramowania wraz z zbędną konserwacją oraz asystą techniczną b) konfiguracji, i uruchomienia dostarczonego zestawu narzędzi, z uwzględm istjącej w NFZ infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej (w ramach której wymagania zostaną przedstawione w SIWZ); jak rówż opracowa koncepcji i implementacji rozwiązania Analityki FD (uwzględniając modelowa danych) dla wskazanego obszaru dziedzinowego NFZ wraz z zapewm możliwości jego rozwoju dla kolejnych obszarów zastosowań c) przygotowania i przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych w termi i na warunkach opisanych w SIWZ, wg autorskiego programu Wykonawcy ustalonego z Zamawiającym dla wybranych pracowników NFZ, które umożliwią samodzielne i optymalne wykorzystywa jak rówż rozwija rozwiązania uruchomionego w p. b) ; d) opracowania oraz dostarczenia dokumentacji zrealizowanych prac, w tym dokumentacji zarządczej, dokumentacji koncepcji i konfiguracji rozwiązania Analityki FD, dokumentacji rozszerzeń i innych dodatków kastomizacyjnych oraz dokumentacji użytkownika i administracyjnej; e) przekazam praw autorskich do zrealizowanych prac, tworzących rozwiąza Analityki FD w ramach punktu b) i d) powyżej, po stro Zamawiającego, w polach eksploatacji określonych w SIWZ; f) świadczenia usług typu gwarancyjnych konserwacyjnych, serwisowych i nadzoru autorskiego. 2. Rozwiąza Analityka FD powinno w szczególności realizować funkcjonalności zebrane w następujące grupy funkcjonalne: a) funkcjonalność pozwalająca obsługiwać i automatyzować proces gromadzenia oraz przetwarzania danych - począwszy od załadowania danych do struktur hurtowni danych (w tym przyrostowe załadowa), poprzez transformacje danych, aż do przygotowania danych w postaci gotowej do przeprowadzenia procesów analizy; b) funkcjonalność pozwalająca obsługiwać i automatyzować procesy analizy informacji od przekształcenia danych fizycznych w podlegające analizie obiekty Analityki FD, aż do opracowania wyników (raportów/zestawień statycznych, dynamicznych; graficznych, analiz wielowymiarowych, itd.); c) funkcjonalność pozwalająca obsługiwać procesy analizy zaawansowanej poprzez stosowa metod statystycznych i miningowych, służących wykrywaniu nadużyć i zdobywaniu wiedzy zw. z obszarem podlegającym obserwacji; d) funkcjonalność pozwalająca na udostępnia raportów, zestawień i analiz dla dedykowanych grup użytkowników, a w szczególności analityków ds. wykrywania nadużyć; e) funkcjonalność pozwalająca zabezpieczyć i automatyzować wspiera procesów jakościowych (w tym weryfikacja, standaryzacja oraz ew. czyszcze danych); f) funkcjonalność kontroli i monitorowania dostępu do danych na poszczególnych etapach procesów przetwarzania; g) funkcjonalność zapewniająca możliwość elastycznej konfiguracji składników systemu, monitorowania procesów przetwarzania, definiowania praw dostępu dla użytkowników;

5 5/ 22 ENOTICES_Fundusz1 23/12/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL h) funkcjonalność zapewniająca obsługę i integrację metadanych (w tym słownikowych) tworzonych i wykorzystywanych w tworzonej Platformie Analitycznej; i) funkcjonalność wraz z odpowiednią wydajnością zapewniająca obsługę i prowadze w/w prac oraz analiz wielkich wolumenów danych gromadzonych, przetwarzanych i analizowanych w Funduszu. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do uwzględnia, w sposób odpowiedni do wymagań określonych w SIWZ, następujących regulacji prawnych: a) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz z późn. zm.), b) Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), c) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), d) Rozporządze Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 97, poz. 646 z późn. zm.), e) Rozporządze Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłat, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością (Dz.U.Nr 212 poz.1647) lub inne aktualne wydane na podst. art. 37 ustawy o świadczeniach, f) Rozporządze Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające (Dz.U.Nr 212 poz.1646), lub inne aktualne wydane na podst. art. 36 ustawy o świadczeniach g) Rozporządze Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłat, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością (Dz.U.Nr 212 poz.1648), lub inne aktualne wydane na podst. art. 38 ustawy o świadczeniach h) Rozporządze Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2009 w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych, (Dz.U.Nr 212 poz.1649) lub inne aktualne wydane na podst. art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.) i) Rozporządze Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie sposobu oraz terminów przedstawiania przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji, a że wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji (Dz.U ) j) Rozporządze Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zakresu zbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U ) k) Rozporządze Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udziela świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484), l) Rozporządze z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 183 poz. 1531). Podczas przygotowywania projektu rozwiązania Wykonawca, jeśli zajdzie a potrzeba, będzie ew. współpracował z innymi podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego, które będą odpowiedzialne za inne systemy/podsystemy wykorzystywane w procesie wdrożeniowym (np. w celu uzgodnia interfejsów z tymi modułami). Ponadto Zamawiający wymaga, by: 1. dostawa i pełne wdroże rozwiązania Analityki FD zostało zrealizowane w termi do 5 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym uwzględniając: a) dostawę i instalację dostarczonego zestawu narzędzi oprogramowania w termi do 1,5 miesiąca od daty podpisania umowy, b) konfigurację i uruchomie dostarczonego zestawu narzędzi oraz ich implementację jako rozwiąza Analityki FD dla wskazanego obszaru dziedzinowego NFZ; c) przygotowania i przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych wg autorskiego programu Wykonawcy ustalonego z Zamawiającym; d) opracowa dokumentacji zrealizowanych prac. e) przekaza praw autorskich do zrealizowanych prac, tworzących rozwiąza Analityki FD w ramach punktów b) i d) powyżej, po stro Zamawiającego, w polach eksploatacji określonych w SIWZ. 2. Świadczenia usług typu gwarancyjnych, konserwacyjnych, serwisowych i nadzoru autorskiego realizowane było w termi 24 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dostarczonego, uruchomionego i wdrożonego rozwiązania Analityki FD. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty będzie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dostarczonej przy zaproszeniu do składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawców do zaprezentowania oferowanego rozwiązania lub przeprowadzenia testów, zgod z zasadami określonymi w SIWZ oraz zgod ze scenariuszem przedstawionym w zaproszeniu do prezentacji - uwzględniając poniższe założenia: - Przystąpie Wykonawcy do testów będzie na wezwa Zamawiającego w termi, miejscu i czasie trwania

6 6/ 22 ENOTICES_Fundusz1 23/12/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL wskazanych przez Zamawiającego. - Zamawiający, przed wysłam zaproszenia, w drodze losowania określi kolejność wykonawców prezentujących zaoferowane rozwiąza. - Prezentacja/testy oferowanego rozwiązania przewidziana jest przez Zamawiającego w środowisku serwerowym HP z systemem operacyjnym Unix, natomiast oprogramowa klienckie w środowisku Windows na stacjach roboczych zdeponowanych u Zamawiajacego pełna specyfikacja oraz warunki zostaną dostarczone przez Zamawiającego wraz ze scenariuszem.. Pełna konfiguracja środowiska oraz realizacja testów przewidziana jest dla wolumenu danych ok. 3TB. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia kompletu oferowanego oprogramowania zbędnego do funkcjonowania kompletnej Platformy oraz uruchomienia i zaprezentowania wyników testów.

7 7/ 22 ENOTICES_Fundusz1 23/12/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty II.1.7) Zamówie jest objęte Porozumiem w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) Jeżeli, oferty należy składać w odsieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole): tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składa ofert wariantowych II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącz dane liczbowe): ,00 Waluta: PLN LUB Zakres: między a Waluta: II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy) Jeżeli, proszę podać opis ich opcji: Zamawiający przewiduje w zakresie obszarów wymienionych w dziale II.1.5) dotyczących funkcjonalności, tj. Punkt 2. e), h). prawo opcji tj. możliwość zakupienia mjszej liczby podmodułów lub funkcjonalności szczegółowych, doprecyzowanych podczas fazy dialogu konkurencyjnego. Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli dotyczy): lub Zakres: między a Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w miesiącach: 29 lub dniach: (od udzielenia zamówienia)

8 8/ 22 ENOTICES_Fundusz1 23/12/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL LUB Rozpoczęcie Zakończe (dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr)

9 9/ 22 ENOTICES_Fundusz1 23/12/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) Wadium w kwocie: ,00 zł (słow: sześćdziesiąt tysięcy złotych) należy wść przed upływem terminu składania ofert w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zabezpiecze należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % zaoferowanej w ofercie ceny całkowitej brutto. III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnia płatnicze oraz/lub odsie do odpowiednich przepisów je regulujących Nie dotyczy. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zosta udzielone zamówie (jeżeli dotyczy) Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udziele zamówienia publicznego i złożyła ofertę. Wykonawcy mogą wspól ubiegać się o udziele zamówienia. W im przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udziele zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców, którzy wspól ubiegają się o udziele zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspól ubiegający się o udziele zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykona umowy i wsie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy) Jeżeli, opis szczególnych warunków III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udziele zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania o udziele zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy opisane poniżej. Ocena spełniania warunków zosta dokonana według formuły spełnia / spełnia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Nie speł warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczem Wykonawcy z postępowania. Oświadcze o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Oświadcze o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PONADTO W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZAŁACZYĆ DO OFERTY NASTEPUJĄCE DOKUMENTY Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony wcześj niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadcze Wykonawcy w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy. Dokumenty potwierdzające wywiązywa się z obowiązków płatności podatków, opłat oraz składek na ubezpiecze zdrowotne i społeczne. Dokumentami imi będą aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca zalega z opłacam podatków, opłat oraz składek na ubezpiecze zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma w całości wykonania decyzji właściwego organu. Za aktualne zaświadczenia uznaje się jedy zaświadczenia wystawione wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10 10/ 22 ENOTICES_Fundusz1 23/12/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia, dokumenty /zaświadczenia/ muszą być złożone przez każdego Wykonawcę. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. Dokumentem im będzie aktualna (wystawiona wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia, dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy. Dokumentem im będzie aktualna (wystawiona wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia, dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgod z zasadami opisanymi w 2 ust. 2 oraz 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca win posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości mjszej niż ,00 PLN. Dokumentem im będzie informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości mjszej niż ,00 zł, wystawionej wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną wcześj niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmj 1 podmiot lub warunek podmioty te mogą spełniać łącz. Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): III.2.3) Zdolność techniczna Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udziele zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali co najmj 2 dostawy rozwiązania analityczno - raportowego typu hurtownia danych, w okresie ostatnich trzech lat przed dm wszczęcia postępowania o udziele zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy):

11 11/ 22 ENOTICES_Fundusz1 23/12/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL okresie, odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. opisanym wp. II.1.5) Ogłoszenia, o wartości przekraczającej ,00 zł brutto każda oraz wolumetrii danych przetwarzanych w procesach analitycznych powyżej 100 mln obserwacji lub 3TB, zrealizowanych w sektorze medycznym, ochrony zdrowia, administracji publicznej lub finansowym - z podam ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Przez wykona dostaw należy rozumieć ich ostateczny odbiór. W wykazie należy wpisać dostawy, których odbiór ostateczny miał miejsce w ww. latach. Datę wykonania należy określić jako dzień, miesiąc i rok. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmj 1 podmiot lub warunek podmioty te mogą spełniać łącz. W przypadku gdy Wykonawcą jest podmiot, który powstał w wyniku połączenia, Zamawiający uzna speł warunku określonego w tym punkcie, jeżeli zosta wykazane wykona wymaganych dostaw w wymaganym czasie przez podmioty podlegające połączeniu. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zależ od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami zbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiąza tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; Uwaga: Dokumentem potwierdzającym dysponowa wiedzą i doświadczem podmiotu trzeciego będzie każdy dokument, z którego wynikać będzie zobowiąza iego podmiotu do udziału w realizacji części zamówienia (np. pisemne oświadcze podmiotu trzeciego, umowa przedwstępna, umowa generalna o współpracy itd.). Przy czym, w tym zakresie będzie wystarczające samo wskaza przez Wykonawcę podmiotu trzeciego w wykazie podwykonawców, którym powierzy określone części zamówienia. W przypadku Wykonawców wspól ubiegających się o udziele zamówienia dokumenty wymienione powyżej powin złożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców składających wspólny wniosek o dopuszcze do udziału w postępowaniu, którzy potwierdzają spełnia warunków o doświadczeniu zawodowym i potencjale kadrowym. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnia warunków, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy

12 12/ 22 ENOTICES_Fundusz1 23/12/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL przedstawienia w odsieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie III.2.1 ogłoszenia. Wykaz oraz dokumenty potwierdzające należyte wykona usług muszą zawierać informacje zbędne do stwierdzenia czy wykonawca spełnia warunek. Przedstawiony wykaz usług powin zawierać co najmj następujące informacje: przedmiot zamówienia, wartość brutto zamówienia, datę wykonania zamówienia (miesiąc i rok) oraz nazwę i adres odbiorcy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemny wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych certyfikatów, doświadczenia i wykształcenia zbędnych do wykonania zamówienia. Wykonawca na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia musi dysponować osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadcze zbędne do wykonania zamówienia rówż w części dotyczącej funkcjonalnych wymagań przedmiotu zamówienia tj.: - co najmj dwiema osobami posiadającymi doświadcze co najmj 3 let w kompletnych rozwiązaniach stanowiących przedmiot zamówienia tj. w szczególności realizować prace analitycznoprojektowe w każdej z grup funkcjonalnych rozwiązania Analityki FD (wymienionych w p.ii.1.5) Ogłoszenia., - co najmj jedna posiadająca certyfikat umiejętności w zakresie rozwiązań klasy Hurtowni Danych (Data Warehouse), Business Intelligence, Zarządzania Informacją( Information Management) wystawiony przez międzynarodową organizację zależną od Wykonawcy, np. TDWI (The Data Warehousing Institute), Kimball University. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zależ od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami zbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiąza tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; Jeżeli Wykonawca wykazując spełnia warunków, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odsieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie III.2.1 ogłoszenia. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia powin zawierac co najmj nastepujące informacje: imię i nazwisko osoby, przewidywana funkcja w projekcie, wykształce i certyfikaty, doświadcze (nazwa wykonywanych projektów wraz z ich funkcją w projekcie oraz podstawę do dysponowania daną osobą. Wykonawca zobowiązany jest przedstawic

13 13/ 22 ENOTICES_Fundusz1 23/12/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL pisemne oświadcze o utrzymaniu pracowników wymienionych w wykazie przez cały czas trwania realizacji umowy, a w razie zmiany na danym stanowisku osoba zastępująca będzie posiadała wymagane kwalifikacje, o czym powiadomię zwłocz Zamawiającego na piśmie. III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy) Zamówie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

14 14/ 22 ENOTICES_Fundusz1 23/12/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI III.3.1) Świadcze usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu Jeżeli,odsie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za wykona usługi

15 15/ 22 ENOTICES_Fundusz1 23/12/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Kandydaci zostali już zakwalifikowani Jeżeli, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców Informacje Dodatkowe Negocjacyjna przyspieszona Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Dialog konkurencyjny IV.1.2) Ogranicze liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Przewidywana liczba wykonawców 5 LUB Przewidywana minimalna liczba a, jeżeli właściwe, maksymalna liczba Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: W zakresie "zdolności technicznej" zosta przeprowadzony ranking wg liczby dostaw, który będzie polegał na tym, że wykonawcy, którzy wykonali: 2 dostawy otrzymaja 5 pkt, od 3 do 4 dostaw otrzymają - 10 pkt, - od 5 do 6 dostaw otrzymają 20 pkt, - powyżej 6 dostaw otrzymają 30 pkt. IV.1.3) Zmjsze liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Zastosowa procedury etapowej w celu stopniowego zmjszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert

16 16/ 22 ENOTICES_Fundusz1 23/12/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowied pole(a)) LUB Najniższa cena Oferta najkorzystjsza ekonomicz z uwzględm kryteriów kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważjszego do najmj ważnego, w przypadku gdy przedstawie wag jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Kryteria Waga Kryteria Waga 1. Cena Jakość IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Jeżeli, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy) IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy) AZP /10 IV.3.2) Poprzed publikacje dotyczące tego samego zamówienia Jeżeli, Wstępne ogłosze informacyjne Ogłosze o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia (dd/mm/rrrr) Inne wcześjsze publikacje (jeżeli dotyczy) IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: (dd/mm/rrrr) Godzina: Dokumenty odpłatne Jeżeli, Cena (podać wyłącz dane liczbowe): Warunki i sposób płatności: Waluta:

17 17/ 22 ENOTICES_Fundusz1 23/12/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu Data: 25/01/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00 IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) Data: (dd/mm/rrrr) IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV BG GA RO inny: IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta) Do: (dd/mm/rrrr) LUB Okres w miesiącach: LUB dniach: (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: (dd/mm/rrrr) Godzina: Miejsce (jeżeli dotyczy): Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)

18 18/ 22 ENOTICES_Fundusz1 23/12/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy) Jeżeli, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Jeżeli, odsie do projektów i/lub programów: VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy) W celu ułatwienia Wykonawcom przygotowania wniosków o dopuszcze do udziału w postepowaniu, Zamawiający przygotował stosowne formularze, które dostępne są na stro internetowej VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Krajowa Izba Odwoławcza Postepu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Kod pocztowy: Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): VI.4.2) Składa odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to zbędne, pkt VI.4.3) Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołania przysługują wykonawcy, a że innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może pość szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2. Odwoła wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują rówż organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 3. Odwoła przysługuje wyłącz od zgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udziele zamówienia lub zachania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Odwoła powinno wskazywać czynność lub zacha czynności zamawiającego, której zarzuca się zgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawie zarzutów, określać żąda oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wsie odwołania. 5. Odwoła wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej

19 19/ 22 ENOTICES_Fundusz1 23/12/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu6.odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wsienia odwołania wsposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Dommywa się, iŝ zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wsienia, jeżeli przesła jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wsienia za pomocą faksu. 7. Odwoła w postępowaniu wnosi się w następujących terminach: a) w termi 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wsienia jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu; w termi 15 dni jeżeli zostały przesłane w formie pisemnej; b) odwoła wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w termi 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stro internetowej; c) odwoła wobec czynności innych niŝ określone pkt a) i b) wnosi się w termi 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wsienia. 8. Na orzecze Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu

20 20/ 22 ENOTICES_Fundusz1 23/12/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Kod pocztowy: Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 23/12/2010 (dd/mm/rrrr)

21 21/ 22 ENOTICES_Fundusz1 23/12/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL ZAŁĄCZNIK A DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Adres internetowy (URL): Kod pocztowy: Tel.: Faks: II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO I DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Adres internetowy (URL): Kod pocztowy: Tel.: Faks: III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Adres internetowy (URL): Kod pocztowy: Tel.: Faks:

22 22/ 22 ENOTICES_Fundusz1 23/12/2010- ID: Formularz standardowy 2 PL ZAŁĄCZNIK B (1) INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ nr NAZWA 1) KRÓTKI OPIS 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącz dane liczbowe): Waluta: LUB Zakres: między a Waluta: 4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie Zakończe (dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr) 5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_Fundusz1 05/07/2011- ID:2011-093166 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_Fundusz1 16/07/2010- ID:2010-092905 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 20 ENOTICES_Fundusz1 13/05/2011- ID:2011-067255 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.02.01.00-14-059/09-00

Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POIG.02.01.00-14-059/09-00 1/ 17 ENOTICES_ipczd 13/04/2011- ID:2011-052763 Formularz standardowy 2 PL w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna UNIA EUROPEJSKA Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowa projektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 20 ENOTICES_Grzegorzl 13/09/2010- ID:2010-120707 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_GminaDmosin 11/06/2010- ID:2010-074616 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 19/11/2010- ID:2010-154010 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 02/11/2010- ID:2010-145150 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_czystemiasto 26/02/2010- ID:2010-026306 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_GminaCzarna 28/09/2010- ID:2010-128062 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_IMiGW 05/08/2011- ID:2011-110248 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_uniwerek 31/03/2011- ID:2011-046363 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_ldmowski 28/01/2011- ID:2011-014563 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_GminaZloczew 18/08/2011- ID:2011-115672 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka.

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka. 1/ 18 ENOTICES_68gp5 03/09/2010- ID:2010-116110 Formularz standardowy 2 PL Srd w ilości 1 sztuka; średgo samochodu kwatermistrzowskiego SkW5 UNIA EUROPEJSKA sztuka. Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 22 ENOTICES_TARR 22/06/2011- ID:2011-087444 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_MLubartow - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_elka33 21/12/2009- ID:2009-149571 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Działania 2.2 Rozwój e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 1/ 24 ENOTICES_ipczd 03/03/2011- ID:2011-032595 Formularz standardowy 2 PL w ramach Priorytetu II "Przyśpiesze e-rozwoju Mazowsza" UNIA EUROPEJSKA Działania 2.2 "Rozwój e-usług" Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-922. Sekretariat DPOIiŚ (p. 601) Tel.: 0048 22 57 92 823

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-922. Sekretariat DPOIiŚ (p. 601) Tel.: 0048 22 57 92 823 Operacyjny Infrastruktura UNIA EUROPEJSKA i Środowisko. Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 16 ENOTICES_KPPSPMLAWA - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_wtbs1 20/05/2011- ID:2011-070546 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_UGMIRZEC 10/06/2010- ID:2010-073441 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_ztmgda 31/05/2010- ID:2010-068799 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 24 ENOTICES_PPSNT 29/04/2011- ID:2011-060137 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Głogów Kod pocztowy: E-mail: rzp@glogow.um.gov.pl Faks: +4876 7265 437

Miejscowość: Głogów Kod pocztowy: E-mail: rzp@glogow.um.gov.pl Faks: +4876 7265 437 1/ 19 ENOTICES_hannar 25/02/2010- ID:2010-025449 Formularz standardowy 2 PL Gminy Miejskiej Głogów współfinansowanego przez Unię Europejską UNIA EUROPEJSKA z Europejskiego Funduszu Publikacja Rozwoju Suplementu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670. Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670. Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006 ramach realizacji projektu UNIA EUROPEJSKA Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie współfinansowanego Publikacja Suplementu przez do Dziennika Unię Europejską Urzędowego Unii z Europejskiego

Bardziej szczegółowo