ZASTOSOWANIE HURTOWNI DANYCH W ALGORYTMACH RISK ADJUSTMENT (omówienie artyku u * )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE HURTOWNI DANYCH W ALGORYTMACH RISK ADJUSTMENT (omówienie artyku u * )"

Transkrypt

1 ZASTOSOWANIE HURTOWNI DANYCH W ALGORYTMACH RISK ADJUSTMENT (omówienie artyku u * ) Application of data warehouse for Risk Adjustment algorithms discussion of the article * Petre Iltchev, Uniwersytet Medyczny w odzi ABSTRACT The main objective of this paper is to present a framework for designing a research data warehouse to analyse Risk Adjustment algorithms. The framework provides a methodological foundation for a systems approach to analysing Risk Adjustment models. The data warehouse will store data from many insurers, sickness funds and other source systems, and will offer a foundation for modelling and multidimensional analysis of Risk Adjustment algorithms. Keywords: data warehouse, Risk Adjustment algorithms analysis, modelling health insurance S owa kluczowe: hurtownie danych, algorytmy korekcji ryzyka, modelowanie ubezpieczeƒ zdrowotnych STRESZCZENIE Celem artyku u jest ocena przydatnoêci zasad i metodologii projektowania hurtowni danych do badania i analizy ryzyka w algorytmach korekcji ryzyka. Prezentowane za- o enia metodologiczne mogà stanowiç podstaw dla systemowego podejêcia do analizy w modelach korekcji (regulacji) ryzyka. Hurtownia danych powinna przechowywaç dane od wielu ubezpieczycieli, funduszy zdrowotnych (p atników), innych systemów i êróde, a tak e stanowiç podstaw do modelowania i wielowymiarowej analizy algorytmów regulacji ryzyka. Celem ka dego systemu ubezpieczeƒ zdrowotnych w krajach cz onkowskich UE jest zapewnienie maksimum efektów przy minimalnych nak adach. Jednym z g ównych problemów ka dego systemu opieki zdrowotnej w krajach rozwini tych jest selekcja na bazie ryzyka. W Niemczech, Belgii, Holandii, Szwajcarii i Izraelu stosuje si metody minimalizowania korzyêci dla firm ubezpieczeniowych z tytu u stosowania przez nie praktyki negatywnej selekcji klientów. Kraje te stosowa y g ównie wspó dzielenie ryzyka (ang. risk scharing) i opartà na bazie zdrowia korekt z tytu u regulacji ryzyka (ang. Risk Adjustment). Innà metodà, opracowanà przez Van de Ven a i Van Vilet, jest ryzyko wskaênika udzia u sk adki konsumenta wed ug funduszy zdrowotnych nie by a ona jeszcze stosowana w praktyce. 1 Dwa g ówne cele implementacji korekty z tytu u ryzyka to: 1) zapobieganie lub ograniczanie zach t firm ubezpieczeniowych do stosowania wyboru pacjentów z mniejszym ryzykiem 2 ; 2) wyrównanie ró nic mi dzy funduszami zdrowotnymi, wynikajàcych z cz onkostwa w poszczególnych funduszach pacjentów * Pe ny angielskoj zyczny tekst artyku u w Journal of Health Policy Insurance and Management VIII (I), s Risk Adjustment and risk selection on the sickness fund insurance market in five European countries, Van de Ven W P M M, Beck K, Buchner F, Chernichovsky D, Gardiol L, Holly A, Lamers L M, Schokkaert E, Shmueli A, Spycher S, Van de Voorde C, van Vliet R C J A, Wasem J, Zmora I, University of Zurich, Zurich Open Repository and Archive. 2003: Risk Adjustment and risk selection on the sickness fund insurance market in five European countries, Van de Ven W P M M, Beck K, Buchner F, Chernichovsky D, Gardiol L, Holly A, Lamers L M, Schokkaert E, Shmueli A, Spycher S, Van de Voorde C, van Vliet R C J A, Wasem J, Zmora I. University of Zurich, Zurich Open Repository and Archive. 2003:

2 Petre Iltchev o ró nym stanie zdrowia i zwiàzanych z tym kosztów. 3 Wdro enie opartego na stanie zdrowia algorytmu korekcji ryzyka zmniejsza korzy- Êci firm ubezpieczeniowych i funduszy zdrowotnych zwiàzanych ze stosowania praktyk doboru pacjentów z mniejszym ryzykiem, bardziej zdrowych klientów. W celu szczegó- owej analizy warunków rozpocz cia implementacji niezb dna jest analiza i porównanie systemów ochrony zdrowia i systemów ubezpieczeƒ zdrowotnych w nowych krajach UE z tymi paƒstwami, które majà doêwiadczenia w stosowaniu algorytmów korekcji ryzyka. PodejÊcie systemowe wymaga ca oêciowej analizy modeli tych algorytmów. Proces oceny ryzyka jest oparty na pracach nast pujàcych autorów: Cox, 4 Hardy, 5 Caroll, 6 Chrisodoulakis i Satchell, 7 Byrd i Cothern. 8 Algorytmy korekty ryzyka ewoluujà z czasem w celu dostosowania si do potrzeb u ytkowników i zwi kszenia dok adnoêci modeli. Najbardziej istotne zmiany nast pujà w algorytmach, zwi kszeniu liczby czynników branych pod uwag przy korekcie ryzyka i czasu. Analiza algorytmów korekcji ryzyka jest oparta na pracach cz onków Risk Adjustment Network (Schokkaert, 9 Buchner, 10 Van de Ven, 11 Wasem, oraz Chernichovsky 12 ). Porównanie mi dzynarodowe algorytmów korekcji ryzyka jest trudnym zadaniem. Zosta o ono dokonane przez zespó : Wynard P. M. M. Van de Ven, Dov Chernichovsky i Schneider, Ulrich i Wille. 13 Po przeanalizowaniu literatury wymienionych autorów mo na stwierdziç, e: 1) wraz ze wzrastajàcym wolumenem (iloêcià) danych wzrasta dok adnoêç szacowania ryzyka; 2) kilka wa nych pytaƒ zwiàzanych z analizà algorytmów korekcji ryzyka mo na rozwiàzaç jedynie po wdro eniu hurtowni danych. Niniejsze opracowanie koncentruje si na zastosowaniu hurtowni danych jako technologii u atwiajàcej proces analizy algorytmów korekcji ryzyka oraz wskazaniu, e technologie te mogà odegraç istotnà rol w tym procesie. Hurtownia danych, jako platforma przechowywania i analizy danych, jest podstawà sukcesu projektów badawczych tej skali. W artykule wyjaêniono poj cia, teorie i za o enia dotyczàce metodologii hurtowni danych. Analiza roli hurtowni danych w procesie badawczym jest oparta na pracach Ponniah. 14 Autor zgadza si z tezà, której twórcami sà Kimball i Ross, e przede wszystkim hurtownia danych musi uwzgl dniaç potrzeby biznesu. 15 Hurtownia danych jest zdefiniowana jako ukierunkowane tematycznie, zintegrowane, nie- 3 Risk Adjustment and Risk Selection on the sickness fund insurance market in five European countries, Van de Ven W P M M, Beck K, Buchner F, Chernichovsky D, Gardiol L, Holly A, Lamers L M, Schokkaert E, Shmueli A, Spycher S, Van de Voorde C, van Vliet R C J A, Wasem J, Zmora I, University of Zurich, Zurich Open Repository and Archive. 2003: Cox L. Risk Analysis of Complex and Uncertain Systems, Springer Science+Business Media, LLC Hardy M. Investment guarantees: modeling and risk management for equity-linked life insurance, John Wiley & Sons, Inc Risk Management Handbook for Health Care Organizations /American Society for Healthcare Risk Management. Roberta Carroll, editor/, Third Edition, Jossey-Bass Inc., Validation of credit risk models is described in: Chrisodoulakis G, Satchell St. The Analytics of Risk Model Validation, Elsevier LTD., Byrd D, Cothern C. Introduction to Risk Analysis. A Systematic Approach to Science-Based Decision Making, Government Institutes Schokkaert E, Van de Voorde C. Direct and indirect standardization and Risk Adjustment, Journal of health economics, vol. 28, no : Buchner Fl, Wasem J, Behrend C, Happich M, Holle R, Reitmeier P. Risk-adjusted capitation payments: how well do principal inpatient diagnosis-based models work in the German situation? Results from a large data set, The European Journal of Health Economics, Volume 8, Issue 1/March. 2007: Van de Ven W. A comparison of the Risk Equalization systems and the policy context of 5 European countries, IAAHS Conference, 5 May 2007, Cape Town, Available online at: /Cape_Town/van_de_Ven.pdf 12 Shmueli A, Chernichovsky D, Zmora I. Risk Adjustment and risk sharing: the Israeli experience, Health Policy : Schneider U, Ulrich V, Wille E. Risk Adjustment Systems in Health Insurance Markets in the US, Germany, Netherlands and Switzerland, CESifo DICE Report 3/2008, Available at: port308-rr1.pdf 14 Ponniah P. Data Modeling Fundamentals. A Practical Guide for IT Professionals, John Wiley & Sons, Inc., Kimbal R, Ross M. The Data Warehouse Toolkit, Second Edition, John Willey & Sons, 2002: Grudzieƒ 2011 Nr IX

3 zmienne (sta e), posiadajàce wymiar czasowy dane wykorzystywane jako wsparcie decyzji kierownictwa. 16 Schemat gwiazdy jest najcz - Êciej stosowanym modelem organizacji hurtowni danych. 17 Wielowymiarowa hurtownia jest opisana w klasycznych dzie ach takich autorów, jak: Kimball and Ross, 18 Imhoff, Galemmo i Geiger. 19 Hurtownia danych jest jednà z najcz Êciej u ywanych technologii do analizy danych historycznych. Jest ona logicznà ewolucjà modelowania baz danych opisanà przez Powell, 20 Simsion i Witt. 21 W wyniku wdro enia takich rozwiàzaƒ dane mogà byç analizowane pod ró nymi kàtami, wymiarami, co mo e si prze o yç na lepsze decyzje. 22 Business intelligence jest technologià, która wymaga hurtowni danych i rozszerza jej u ytecznoêç. 23 Data mining to zaê proces wykrywania nowych zwiàzków (wiedzy) w istniejàcych danych przechowywanych w hurtowni danych. 24 Mo na wyró niç nast pujàce typy hurtowni: 1) rzàdowe hurtownie danych (np. urz dów statystycznych agencji, takich jak G ówny Urzàd Statystyczny (GUS), 2) hurtownie danych stanowiàcych w asnoêç funduszy zdrowotnych (na przyk ad Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), 3) biznesowe (korporacyjne) hurtownie danych (na przyk ad w firmach ubezpieczeniowych, szpitalach). Celem projektu jest opracowanie jednego êród a danych dotyczàcych ubezpieczeƒ zdrowotnych na u ytek badaƒ zwiàzanych z algorytmami korekcji ryzyka stosowanych w Europie. W UE nie ma hurtowni danych zbudowanej w celu analizy: 1) efektywnoêci ubezpieczeƒ zdrowotnych jak zmiany w regulacji systemu ubezpieczeƒ zdrowotnych mogà wp ynàç na koszty polis i ich jakoêç oraz efektywnoêç. Mo na tego dokonaç poprzez analiz wra liwoêci modeli ekonometrycznych ubezpieczeƒ zdrowotnych; 2) mo liwoêci analizy polityk w zakresie ochrony zdrowia stosowanych w ró nych paƒstwach cz onkowskich UE pod kàtem ich integracji. Projekt budowy hurtowni danych w celu lepszego zarzàdzania projektem zosta podzielony na kilka logicznie powiàzanych etapów podprojektów. Obecnie ekipa projektowa pracuje nad schematem gwiazdy hurtowni danych. Po zakoƒczeniu badania literatury oraz stosowanych modeli korekcji ryzyka schemat gwiazdy b dzie rozszerzony o nowe obszary. Istotna przy projektowaniu hurtowni danych wspierajàcej procesy badawcze jest analiza ró nic mi dzy typowà hurtownià danych wykorzystywanà w firmach ubezpieczeniowych a tà stosowanà do analizy algorytmów korekcji ryzyka. Ró nice te wynikajà z przeznaczenia hurtowni danych, obszarów funkcjonalnych, êróde danych (wewn trzne dla firmy ubezpieczeniowej i zewn trzne dla hurtowni danych do analiz algorytmów korekcji ryzyka). Cele analizy algorytmów korekcji ryzyka za pomocà hurtowni danych zostanà osiàgni te przez: 1) gromadzenie danych odnoênie systemów ochrony zdrowia w poszczególnych krajach UE, 2) porównanie stosowanych algorytmów korekcji ryzyka, 3) zdefiniowanie modelu oceny jakoêci produktów ubezpieczeƒ zdrowotnych i okre- Êlania zwiàzków mi dzy jakoêcià produktów ubezpieczenia zdrowotnego a skutecznoêcià regulacji paƒstwa, 4) symulacj ró nych wariantów ubezpieczeƒ zdrowotnych, algorytmów korekcji ryzyka i prowadzenie analizy co-jeêli ; je eli. 16 Inmon W. Building the Data Warehouse, Wiley Publishing, Inc., 2005: Adamson Chr. Mastering Data Warehouse Aggregates: Solutions for Star Schema Performance (with a foreword by Ralph Kimball), Wiley Publishing, Inc Kimbal R, Ross M. The Data Warehouse Toolkit, Second Edition, John Willey & Sons, Imhoff Cl, Galemmo N, Geiger J. Mastering Data Warehouse Design Relational and Dimensional Techniques, Wiley Publishing, Inc Powell G. Beginning Database Design, Wiley Publishing, Inc., 2006: Simsion Gr, Witt Gr. Data Modelling Essentials, Third Edition, Elsevier Inc., Liebowitz J. Strategic intelligence: business intelligence, competitive intelligence, and knowledge management, Taylor & Francis Group, LLC. 23 Encyclopedia of decision making and decision support technologies (Fr. Adam and P. Humphreys, editors.), IGI Global, Rud Ol. Data Mining Cookbook. Modeling Data for Marketing, Risk, and Customer Relationship Management, John Wiley & Sons Inc

4 Petre Iltchev Jako g ówne problemy w procesie opracowania projektu hurtowni danych mo na wskazaç: 1) identyfikowanie i artyku owanie oczekiwaƒ badaczy w stosunku do hurtowni danych, 2) potrzeb integracji danych z ró nymi systemami informatycznymi wykorzystywanymi przez zak ady opieki zdrowotnej, firmy ubezpieczeniowe i p atników, 3) zabezpieczenie danych personalnych w celu zapewnienia uniemo liwienia identyfikacji osoby, 4) luki w dokumentacji pacjenta, 5) dokumentacj medycznà, która jest cz sto bez okreêlonej struktury, co utrudnia wyszukiwanie informacji. Model hurtowni danych zaproponowany w artykule pozwoli na rozwój nowych modeli algorytmów korekcji ryzyka, bardziej adekwatnych do rzeczywistoêci w zakresie ubezpieczeƒ zdrowotnych. LITERATURA 1. Adamson Chr. Mastering Data Warehouse Aggregates: Solutions for Star Schema Performance (with a foreword by Ralph Kimball), Wiley Publishing Inc, Buchner Fl, Wasem J, Behrend C, Happich M, Holle R, Reitmeier P. Risk-Adjusted capitation payments: how well do principal inpatient diagnosis-based models work in the German situation? Results from a large data set, The European Journal of Health Economics, Volume 8, Issue 1 / March, Byrd D, Cothern C. Introduction to Risk Analysis. A Systematic Approach to Science-Based Decision Making, Government Institutes, Chrisodoulakis G, Satchell St. The Analytics of Risk Model Validation, Elsevier LTD Cox L. Risk Analysis of Complex and Uncertain Systems, Springer Science +Business Media LLC Encyclopedia of decision making and decision support technologies (Fr. Adam and P. Humphreys, editors.), IGI Global, Hardy M. Investment guarantees: modeling and risk management for equity- -linked life insurance, John Wiley & Sons, Inc Imhoff Cl, Galemmo N, Geiger J. Mastering Data Warehouse Design Relational and Dimensional Techniques, Wiley Publishing, Inc, Inmon W. Building the Data Warehouse, Wiley Publishing, Inc Kimbal R, Ross M. The Data Warehouse Toolkit, Second Edition, John Willey & Sons, Liebowitz J. Strategic intelligence: business intelligence, competitive intelligence, and knowledge management, Taylor & Francis Group LLC. 11. Ponniah P. Data Modeling Fundamentals. A Practical Guide for IT Professionals, John Wiley & Sons, Inc Powell G. Beginning Database Design, Wiley Publishing, Inc Risk Management Handbook for Health Care Organizations /American Society for Healthcare Risk Management. Roberta Carroll, editor/, Third Edition, Jossey-Bass Inc Rud Ol. Data Mining Cookbook. Modeling Data for Marketing, Risk and Customer Relationship Management, John Wiley & Sons, Inc Schneider U, Ulrich,., Wille E. Risk Adjustment Systems in Health Insurance Markets in the US, Germany, Netherlands and Switzerland, CESifo DICE Report 3/2008, Available at: /DocCIDL/dicereport308-rr1.pdf 16. Schokkaert E, Van de Voorde C. Direct and indirect standardization and Risk Adjustment, Journal of health economics, vol. 28, no. 2, Shmueli A, Chernichovsky D, Zmora I. Risk Adjustment and risk sharing: the Israeli experience, Health Policy 65, Simsion Gr, Witt Gr. Data Modelling Essentials, Third Edition, Elsevier Inc., Grudzieƒ 2011 Nr IX

5 19. Van de Ven W. A comparison of the Risk Equalization systems and the policy context of 5 European countries, IA- AHS Conference, 5 May 2007, Cape Town, Available online at: /IAAHS/Colloquia/Cape_Town/ van_de_ven.pdf 20. Van de Ven W P M M, Beck K, Buchner F, Chernichovsky D, Gardiol L, Holly A, Lamers L M, Schokkaert E, Shmueli A, Spycher S, Van de Voorde C, van Vliet RCJA, Wasem J, Zmora I. Risk Adjustment and risk selection on the sickness fund insurance market in five European countries, University of Zurich, Zurich Open Repository and Archive, Omówienie artyku u: Petre Iltchev 147

Polityka Zdrowotna. Zarzàdzanie zmianà spo ecznà w ochronie zdrowia w Polsce cz Êç I. Journal of Health Policy, Insurance and Management

Polityka Zdrowotna. Zarzàdzanie zmianà spo ecznà w ochronie zdrowia w Polsce cz Êç I. Journal of Health Policy, Insurance and Management Polityka Zdrowotna Journal of Health Policy, Insurance and Management IX ISSN 1734-221X GRUDZIE 2011 Zarzàdzanie zmianà spo ecznà w ochronie zdrowia w Polsce cz Êç I KRAJOWY INSTYTUT UBEZPIECZEN Polityka

Bardziej szczegółowo

Polityka Zdrowotna. Zarzàdzanie zmianà spo ecznà w ochronie zdrowia w Polsce cz Êç II. Journal of Health Policy, Insurance and Management

Polityka Zdrowotna. Zarzàdzanie zmianà spo ecznà w ochronie zdrowia w Polsce cz Êç II. Journal of Health Policy, Insurance and Management Polityka Zdrowotna Journal of Health Policy, Insurance and Management X ISSN 1734-221X MARZEC 2012 Zarzàdzanie zmianà spo ecznà w ochronie zdrowia w Polsce cz Êç II KRAJOWY INSTYTUT UBEZPIECZEN Polityka

Bardziej szczegółowo

Na drodze do zaawansowanych metod iloêciowego pomiaru ryzyka operacyjnego KRI*

Na drodze do zaawansowanych metod iloêciowego pomiaru ryzyka operacyjnego KRI* 4 Zarzàdzanie Ryzykiem BANK I KREDYT czerwiec 2005 Na drodze do zaawansowanych metod iloêciowego pomiaru ryzyka operacyjnego KRI* Jacek Orze Wprowadzenie W zwiàzku ze znacznym wzrostem zainteresowania

Bardziej szczegółowo

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa Zeszyty Naukowe nr 782 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Procesu Zarządzania System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa 1. Uwagi wstępne W warunkach

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU

PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU Private health insurance in Poland current status, legal environment, development scenarios Adam H. Pustelnik,

Bardziej szczegółowo

Determinanty zmian zapasów w sektorze polskich przedsi biorstw niefinansowych wyniki empiryczne

Determinanty zmian zapasów w sektorze polskich przedsi biorstw niefinansowych wyniki empiryczne BANK I KREDYT styczeƒ 2007 Mikroekonomia 19 Determinanty zmian zapasów w sektorze polskich przedsi biorstw niefinansowych wyniki empiryczne Determinants of Inventory Investment in the Polish Non-Financial

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metody DEA do okreêlania poziomu ryzyka kredytowego przedsi biorstw*

Zastosowanie metody DEA do okreêlania poziomu ryzyka kredytowego przedsi biorstw* 44 Mikroekonomia BANK I KREDYT lipiec 2006 Zastosowanie metody DEA do okreêlania poziomu ryzyka kredytowego przedsi biorstw* The Application of the DEA Method to Define the Level of Company Credit Risk

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 80 BankowoÊç Komercyjna BANK I KREDYT luty 2005 Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 Czy wewn trzny system jakoêci banku mo na przekszta ciç w system

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty Przedsi biorczoêç Jak odnieêç sukces w negocjacjach Paul Steele, John Murphy, Richard Russill Prze o y Grzegorz uczkiewicz It s a Deal. A practical negotiation handbook format B5, obj. 172 s. oprawa broszurowa,

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003 Warszawa, grudzieƒ 2004 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Dobies awa Tymoczko Agnieszki Gràt Zespó autorski: Miros

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo

Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 8 24 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.1 Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo Ewa Ziemba, Iwona Ob k Artyku

Bardziej szczegółowo

Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych

Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych BANK I KREDYT styczeƒ 2006 BankowoÊç Komercyjna 35 Ewolucja strategii dystrybucji na rynku us ug bankowych ukasz Dwojak Koniec XX i poczàtek XXI wieku to okres rosnàcej roli dystrybucji w ramach strategii

Bardziej szczegółowo

Rola technologii informacyjnej w budowaniu uk adów partnerskich na rynku B2B

Rola technologii informacyjnej w budowaniu uk adów partnerskich na rynku B2B Zeszyty Naukowe nr 757 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych Rola technologii informacyjnej w budowaniu uk adów partnerskich na rynku B2B 1. Wprowadzenie Do kanonów

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 CENTRUM KOMPETENCJI JAKO CYFROWE LABORATORIUM ANALITYCZNE INTELIGENTNEGO BIZNESU 1. WPROWADZENIE W niniejszym artykule przedstawiono,

Bardziej szczegółowo

Od kontroli technicznej do zarzàdzania zrównowa onym rozwojem

Od kontroli technicznej do zarzàdzania zrównowa onym rozwojem Od kontroli technicznej do zarzàdzania zrównowa onym rozwojem JAN BAGI SKI Mo na uznaç, e rozwój systemów kontroli, zapewniania i zarzàdzania jakoêcià rozpoczà si z poczàtkiem rewolucji przemys owej w

Bardziej szczegółowo

Marketing relacji w bankowoêci detalicznej porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech

Marketing relacji w bankowoêci detalicznej porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech 86 Produkty i Techniki Bankowe BANK I KREDYT luty 2006 Marketing relacji w bankowoêci detalicznej porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech Maciej Meder* Wprowadzenie Rynek bankowoêci detalicznej

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie wyników pomiarów wieloparametrowych stan obecny i perspektywy Cz. II. Zaokràglanie, przyk ady, podsumowanie i wnioski

Wyznaczanie wyników pomiarów wieloparametrowych stan obecny i perspektywy Cz. II. Zaokràglanie, przyk ady, podsumowanie i wnioski Wyznaczanie wyników pomiarów wieloparametrowych stan obecny i perspektywy Cz. II. Zaokràglanie, przyk ady, podsumowanie i wnioski Evaluation of multivariate measurement data current status and needs Part

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Kobiety Pracownicy 50+ wyzwania i szanse na rynku pracy. Programu Leonardo da Vinci ISSN 1898-9365

Biuletyn. Kobiety Pracownicy 50+ wyzwania i szanse na rynku pracy. Programu Leonardo da Vinci ISSN 1898-9365 Programu Leonardo da Vinci ISSN 1898-9365 01 ( 5) 2010 Kobiety Pracownicy 50+ wyzwania i szanse na rynku pracy Publikacja zosta a sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Publikacja wspó finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRAKTYCZNY PODR CZNIK DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZIELONE

Bardziej szczegółowo

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Tomasz Stefaniuk Akademia Podlaska w Siedlcach Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach

Finansowanie inwestycji w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach Marek SZCZEPANIEC * Finansowanie inwestycji w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach Inwestycje w kapita rzeczowy stanowià kluczowy (obok inwestycji w kapita ludzki) czynnik rozwoju gospodarczego. To dzi

Bardziej szczegółowo

Wspó p acenie bezpo rednie w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego do wiadczenia Szwajcarii

Wspó p acenie bezpo rednie w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego do wiadczenia Szwajcarii Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 1 (41), t. 2: 91 111 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.41.6 Wspó p acenie bezpo rednie w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego do wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 4(1/2008) RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja badaƒ naukowych. Wybrane zagadnienia

Komercjalizacja badaƒ naukowych. Wybrane zagadnienia Komercjalizacja badaƒ naukowych Wybrane zagadnienia GÓRNOÂLÑSKA WY SZA SZKO A HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego Komercjalizacja badaƒ naukowych Wybrane zagadnienia Redakcja naukowa Prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo