INFORMATYKA W PROCESACH DECYZYJNYCH NA PRZYK ADZIE HURTOWNI DANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATYKA W PROCESACH DECYZYJNYCH NA PRZYK ADZIE HURTOWNI DANYCH"

Transkrypt

1 Karol SCHMIDT Marian KOPCZEWSKI Politechnika Koszali ska INFORMATYKA W PROCESACH DECYZYJNYCH NA PRZYK ADZIE HURTOWNI DANYCH 1. Wst p Rozwój technologii informatycznych coraz bardziej pomaga przedsi biorstwom sta si bardziej dochodowymi i konkurencyjnymi. Zdobywanie przewagi nad konkurencj wymaga od przedsi biorstw przyspieszania procesu podejmowania decyzji, tak, aby szybko mog y one reagowa na zmiany. Kluczowym w przyspieszaniu procesu podejmowania decyzji jest posiadanie, w odpowiednim czasie, w a ciwej i atwo dost pnej informacji. G ównym celem niniejszego artyku u jest przedstawienie hurtowni danych jako elementu wspomagania podejmowania decyzji, której celem b dzie wspomaganie analiz rynkowych, a w szczególno ci umo liwienie szybkiego dost pu do wszelkiego rodzaju danych zwi zanych z dzia alno ci przedsi biorstwa. 2. Ogólna charakterystyka systemów informacyjnych Ka dy decydent powinien by wiadomy tego, e doskona y sprz t komputerowy jest jedynie pewnym potencja em, który mo e by wykorzystany dopiero po uruchomieniu odpowiednich systemów informatycznych. Nasuwa si wi c wniosek, e komputer jest tak dobry, jak dobre jest jego oprogramowanie, które powinno umo liwi zebranie, okre lenie, zarchiwizowanie, analiz i dystrybucj kluczowych informacji niezawodnych w procesie decyzyjnym. Dynamicznie rozwijaj ce si organizacje, które ju dysponuj systemami informacyjnymi, by wkroczy na wy szy poziom zarz dzania, redukowa koszty, efektywniej obs ugiwa klienta, a szczególnie podejmowa racjonalne decyzje, korzystaj z hurtowni danych. Za system informacyjny uwa amy formalny system komputerowy dokonuj cy wyboru, udost pniania i integracji pochodz cych z ró nych róde danych po to, by w odpowiednim czasie dostarczy informacje niezb dne do podejmowania decyzji. Spo ród wielu systemów informacyjnych w procesach decyzyjnych najwa niejszymi s : systemy informowania kierowania (SIK), które dostarczaj informacje o przesz o ci, tera niejszo ci, przewidywanej przysz o ci oraz o istotnych zdarzeniach wewn trz i na zewn trz organizacji,

2 144 Karol Schmidt, Marian Kopczewski systemy wspomagania decyzji (SWD), interaktywne systemy przetwarzania i prezentacji danych sk adaj ce si z baz modeli i baz danych, systemy eksperckie (SE), których oprogramowanie wspomaga eksperta decydenta w poszukiwaniu optymalnych rozwi za problemu. Niepewna przysz o SSI SWD SIK SIZ Raporty SWZ Analizy i prezentacje SE i diagnozy SAB TPD SKP, SKW, SKI SBD Pewna przysz o Rys. 1. Wzajemne relacje mi dzy systemami informacyjnymi Aby mo liwo ci systemów zosta y wykorzystane efektywnie przy uwzgl dnieniu zachodz cych mi dzy nimi relacji, musz by zachowane pewne regu y przy ich projektowaniu i wdra aniu, m.in. musi istnie uporz dkowany i prawid owo funkcjonuj cy system przebiegu informacji w organizacji, kompleksowe skomputeryzowanie obiegu informacji w organizacji oraz zachowana kolejno w projektowaniu komputeryzacji obiegu informacji w organizacji (w pierwszej kolejno ci zaprojektowanie systemu obiegu informacji, a nast pnie przystosowanie lub adaptacja do jego potrzeb oprogramowania i sprz tu komputerowego). 3. Jako procedur decyzyjnych Zakres analizy ka dego z systemów informacyjnych mo na przedstawi jako cel i wynik analiz, co zosta o przedstawione w poni szej tabeli 1. W zwi zku z tym rol informatyki w procesach decyzyjnych nale y rozpatrywa w trzech aspektach: jak jest, jak powinno by i jak mo e by.

3 Informatyka w procesach decyzyjnych na przyk adzie hurtowni 145 Tabela 1. Analiza systemów informacyjnych Cel analizy 1. Co i przy jakich ograniczeniach system ma robi? 2. Jak system ma dzia a? Wynik analizy Zestawienie wymaga i za o e, czyli wewn trzny opis systemu. Logiczny opis systemu, czyli opis sposobu realizacji przez system podstawowych wymaga. Reasumuj c, o jako ci systemów informatycznych stosowanych w procesach decyzyjnych wiadczy zawsze warto decyzji, przy czym czynnikami maj cymi wp yw na jako danych s : dok adno, szczegó owo i stopie aktualno ci, natomiast czynnikami oddzia uj cymi na jako procedur decyzyjnych s : dok adno algorytmów obliczeniowych, dok adno oszacowa prognostycznych, adekwatno modeli analitycznych i symulacyjnych oraz adekwatno problemów optymalizacyjnych. 3. Hurtownia danych systemem wspomagania procesu decyzyjnego Jednym z podstawowych, a zarazem najnowocze niejszych w polskim biznesie systemów informatycznych wspomagaj cych proces decyzyjny (spe niaj cy przedstawione wymagania we wcze niejszej cz ci wyk adu), jest koncepcja hurtowni danych (ang. data warehouse). Jako pierwszy koncepcje hurtowni danych (magazynu danych) jej zadania oraz cechy, które powinna spe nia poda William H. Inmon (1992), definiuj c j w sposób nast puj cy: Hurtownia danych jest tematycznie zorientowan, zintegrowan, zmienn w czasie, nieulotn (tylko do odczytu) kolekcj danych s u c wsparciu procesu podejmowania decyzji kierownictwa. Mówi c j zykiem potocznym hurtowni danych b dziemy nazywa tak baz danych, która przechowuje informacje pochodz ce z ró nych róde (ró nych platform sprz towych), daj c przekrojowy obraz dzia alno ci przedsi biorstwa (rysunek 2). W odró nieniu od systemu transakcyjnego (bazuj cego na danych operacyjnych), dane hurtowni danych s utrzymywane w du o d u szym horyzoncie czasowym, przy czym ich utrzymywanie jest optymalizowane pod k tem odpowiadania na z o one zapytania pochodz ce od analityków i zarz dzaj cych, i s pozyskiwane z ró norodnych róde, przy czym zapewniona jest ich jednolito.

4 146 Karol Schmidt, Marian Kopczewski U ytkownik ko cowy Integracja danych Hurtownia danych Przekszta canie danych U ytkownik ko cowy U ytkownik ko cowy Rys. 2. Ogólna architektura hurtowni danych Celem hurtowni danych jest zapewnienie u ytkownikom, a przede wszystkim decydentom, szybkiego dost pu do danych. Aby ten cel zrealizowa, hurtownia danych powinna spe nia kilka warunków: 1. Przede wszystkim musi gromadzi dane w taki sposób, by istota informacji nie zosta a utracona, chocia by ze wzgl dów biznesowych. 2. Dost p do informacji powinien odbywa si na przejrzystych zasadach, za zasilanie systemu aktualizowanymi danymi musi odbywa si w czasie, który nie podwa y sensu istnienia systemu wspomagaj cego decyzj. 3. Czas oczekiwania na dane powinien by krótszy od czasu niezb dnego do podj cia decyzji. 4. U ytkownicy hurtowni danych powinni mie mo liwo samodzielnego przeprowadzania z o onych analiz (np. ekonomicznych), bez pomocy informatyków. 5. Najwa niejsz kwesti jest koszt systemu, który nie mo e by wi kszy od zysków, jakie osi gnie si w wyniku jego wdro enia. 4. Podsumowanie Celowo zastosowania technologii informatycznych przy procesach decyzyjnych wydaje si oczywista, o ile koszt wprowadzonego systemu jest ni szy ni zyski z jego wdro enia. Dla potwierdzenia wa no ci problemu mo na przytoczy fragment podj tej przez Sejm Polski uchwa y:...sejm zobowi zuje Rz d do pilnego podj cia prac legislacyjnych umo liwiaj cych rozwój gospodarki elektronicznej, w tym jak najszybsze przes anie Sejmowi projektów odpowiednich ustaw, reguluj cych kwestie tzw. podpisu elektronicznego, dokumentu elektronicznego, bezpiecze stwa informacji, kryptografii, ochrony interesu konsumenta, ochrony danych, bezpiecze stwa i zasady umów zawieranych za pomoc Internetu i sieci telekomunikacyjnych, kwestie podatków, nauczanie na odleg o itd..

5 Informatyka w procesach decyzyjnych na przyk adzie hurtowni 147 Bibliografia: 1. Poe V., Klauer P., Brobst S.: Tworzenie hurtowni danych, WNT, Warszawa Jarke M., Lenzerini M., Vassiliou Y., Vassiliadis P.: Hurtownie danych. Podstawy organizacji i funkcjonowania, Warszawa Walczak B.: Oracle Hurtownia danych, Wroc aw Kopczewski M.: Hurtownia danych elementem wspó czesnego systemu Business Objects, Materia y Konferencji Komputerowo Zintegrowane Zarz dzanie, WNT, Warszawa Kopczewski M.: Hurtownia danych elementem wspomagania podejmowania decyzji, Materia y IV KK Metody i Systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu in ynierskim, WNT, Kraków 2003.

6

Procesy decyzyjne w oparciu o hurtownie danych

Procesy decyzyjne w oparciu o hurtownie danych Marian KOPCZEWSKI 1, Tomasz CIEŚLIK, Ewa CZAPIK-KOWALEWSKA, Joanna KRAWCZYK 2 1 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań 2 Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych, Politechnika Koszalińska

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe

Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe M. KIEDROWICZ,. WIECZOREK maciej.kiedrowicz@wat.edu.pl Instytut Systemów Informatycznych Wydzia Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 mgr in. Micha Klimek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Uwarunkowanie

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych

Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 116 138 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.8 Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych Joanna

Bardziej szczegółowo

Determinanty sukcesu nowych produktów sektora us ug finansowych

Determinanty sukcesu nowych produktów sektora us ug finansowych mgr Maciej Schulz Katedra Marketingu Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarz dzania Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu Determinanty sukcesu nowych produktów sektora us ug finansowych 1. Wprowadzenie Rynek

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej Kierunek studiów: Informatyka Specjalno : Informatyka Stosowana STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja w zintegrowanym systemie zarz dzania organizacj Documentation in the integrated management system of an organization

Dokumentacja w zintegrowanym systemie zarz dzania organizacj Documentation in the integrated management system of an organization Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 9 27 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.1 Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Katarzyna Szczepa ska

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC mgr Ma gorzata Wasiuk Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Wydzia Zarz dzania Politechnika Bia ostocka System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC 1. Wst p Powiedzenie,

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSI BIORSTWACH SEKTORA MSP W ASPEKCIE WDRO ENIA INNOWACJI

STRATEGICZNE ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSI BIORSTWACH SEKTORA MSP W ASPEKCIE WDRO ENIA INNOWACJI mgr in. Eryk Szwarc, Politechnika Koszali ska dr in. Justyna Patalas, Uniwersytet Zielonogórski prof. dr hab. in. Krzysztof Szkatu a, Instytut Bada Systemowych PAN STRATEGICZNE ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WIELOKRYTERIALNEJ OCENY EFEKTYWNO CI WDRO ENIA SYSTEMU ERP

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WIELOKRYTERIALNEJ OCENY EFEKTYWNO CI WDRO ENIA SYSTEMU ERP dr Lilianna Wa na Wydzia Ekonomii i Zarz dzania, Zak ad Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski dr in. Irena Bach Wydzia Elektroniki i Informatyki, Katedra Podstaw Informatyki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIA W POZNANIU Wenancjusz Kujawi ski PODSTAWY TEORETYCZNE DZIA ALNO CI INFORMACYJNEJ PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH Pozna 2008 1 Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Data warehousing tool for decision making in management

Data warehousing tool for decision making in management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 100 2014 p WSB w Poznaniu Data warehousing tool for decision making in management Streszczenie: wiednich o- w jak dobre jest jego

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 LOGISTYKA BANKOWA 1. WPROWADZENIE Ze wzgl du na coraz wi ksz z o ono problemów funkcjonowania wspó czesnych przedsi biorstw,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA OLGA PILIPCZUK Politechnika Szczeci ska Streszczenie W pracy zaprezentowano model analitycznego systemu

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM Ma gorzata BIERNACKA Justyna PATALAS Uniwersytet Zielonogórski E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM 1. Wst p Mo liwo realizacji nauczania na odleg o, pojawi a si wraz z post pem technicznym

Bardziej szczegółowo

Rola rachunku kosztów jako ci w zarz dzaniu spó dzielni mleczarsk Role of the quality costs calculation in the dairy cooperative management

Rola rachunku kosztów jako ci w zarz dzaniu spó dzielni mleczarsk Role of the quality costs calculation in the dairy cooperative management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI

RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI UNIWERSYTET SZCZECI SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 746 EKONOMICZNE PROBLEMY US UG NR 101 RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Paweł Cięszczyk Piotr

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji Customer relationship management (CRM) as a source of organization success

Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji Customer relationship management (CRM) as a source of organization success Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Wioletta Wróblewska Zak ad Ekonomiki Ogrodnictwa Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie Mechanizmy gospodarki rynkowej i globalna konkurencja stanowi dla organizacji gospodarczych wielkie wyzwanie. Zmiany otoczenia

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM

MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 97 Transport 2013 Marek Karkula AGH Akademia Górniczo-Hutnicza MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM R kopis dostarczono, kwiecie

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo