R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. DR. E. WARMISKIEGO SP ZOZ W BYDGOSZCZY Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu wiadcze socjalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 592 ze zm.) oraz art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwizkach zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 854 ze zm.) wprowadzam w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr E. Warmiskiego SPZOZ w Bydgoszczy (zwanym dalej Szpitalem bd zakładem pracy) Regulamin Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych (zwany dalej Regulaminem) ustala zasady przyznawania rodków z Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych (zwanego dalej Funduszem) na poszczególne cele i rodzaje działalnoci socjalnej okrelonej w Regulaminie oraz warunki korzystania ze wiadcze przez osoby uprawnione. 2. Podstaw gospodarowania Funduszu stanowi przepisy ustawy, niniejszy Regulamin oraz roczny plan rzeczowo-finansowy wydatków Funduszu, okrelajcy podział rodków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalnoci socjalnej w kadym roku kalendarzowym, uzgodniony z zakładowymi organizacjami zwizkowymi działajcymi w ramach Komisji Socjalnej i zatwierdzony przez pracodawc. 3. rodkami Funduszu administruje Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmiskiego SPZOZ w Bydgoszczy (zwany dalej Dyrektorem). 4. Fundusz tworzy si z corocznego odpisu podstawowego naliczonego i korygowanego w stosunku 1

2 do przecitnej liczby zatrudnionych w Szpitalu zgodnie z ustaw. Naliczania oraz korekty odpisu dokonuje osoba wyznaczona przez Dyrektora. 5. rodki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodz na rok nastpny. 6. rodki Funduszu gromadzone s na odrbnym rachunku bankowym. 7. rodki Funduszu s zwikszane o odsetki od rodków Funduszu oraz wpływy z oprocentowania poyczek udzielonych na cele mieszkaniowe Regulamin Funduszu oraz jego wszelkie zmiany zatwierdza Dyrektor, w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami zwizkowymi, zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie przepisami prawa. 2. Przyznawanie pracownikom wiadcze z Funduszu odbywa si na podstawie indywidualnych wniosków, pozytywnie zaopiniowanych przez Komisj Socjaln, zgodnych z Regulaminem i planem rzeczowo-finansowym, po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Tre Regulaminu jest dostpna w Sekcji Słub Pracowniczych oraz opublikowana na stronie internetowej Szpitala. 2. Regulamin jest okazywany na danie osoby zainteresowanej, uprawnionej do korzystania z Funduszu. Rozdział II Przeznaczenie rodków Funduszu 4 1. rodki Funduszu przeznacza si na finansowanie działalnoci socjalnej prowadzonej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z rodków Funduszu, w szczególnoci: a) na dofinansowanie rónych form wypoczynku, w tym wypoczynku letniego i zimowego dzieci i 2

3 młodziey oraz dofinansowanie urlopu pracowników, b) na udzielanie pomocy materialnej (rzeczowej i finansowej), w tym zapomogi losowe (w przypadku zdarze losowych, takich jak poar, wybuch gazu, długotrwałej choroby itp.), wiadczenia z okazji wit okolicznociowych; c) na udzielanie poyczek na cele mieszkaniowe, takie jak remont i modernizacja lokalu lub budynku mieszkalnego przystosowanie mieszkania do potrzeb członka rodziny o ograniczonej sprawnoci fizycznej, zakup mieszkania i domu, pokrycie kosztów wykupu lokalu na własno, pokrycie wkładu budowlanego spółdzielni mieszkaniowej, budowa lub rozbudowa budynku mieszkalnego, budowa lokalu w budynku mieszkalnym. Rozdział III Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu 5 1. Do korzystania z Funduszu uprawnieni s: a) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o prac oraz ich rodziny; b) emeryci i rencici oraz ich rodziny, c) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach oraz emerytach i rencistach, jeeli pozostawali na ich utrzymaniu. 2. Do uprawnionych członków rodzin, o których mowa w ust. 1, zalicza si: a) małonków, b) pozostajce we wspólnym gospodarstwie domowym i na utrzymaniu osoby uprawnionej dzieci własne, dzieci małonka, dzieci przysposobione oraz przyjte na wychowanie w ramach rodziny zastpczej do lat 18, a jeeli nadal kształc si w szkole lub na uczelni wyszej nie dłuej ni do ukoczenia 25 roku ycia; c) dzieci wymienione w pkt b), niezdolne do nauki i pracy ze wzgldów zdrowotnych, po udokumentowaniu orzeczeniem ZUS do ukoczenia 25 roku ycia. 3

4 Rozdział IV Zadania, skład i kompetencje Komisji Socjalnej 6 1. Komisja Socjalna składa si z przedstawicieli reprezentatywnych zakładowych organizacji zwizkowych i przedstawicieli pracodawcy. 2. Zadaniem Komisji Socjalnej jest opiniowanie wniosków o przyznanie wiadcze z Funduszu w trybie i na zasadach okrelonych w Regulaminie oraz przygotowanie projektu planu rzeczowofinansowego Funduszu, o którym mowa w 1 ust. 2 Regulaminu. 3. Członkiem Komisji Socjalnej z ramienia zakładowej organizacji zwizkowej jest przewodniczcy tej organizacji. 4. W przypadku braku moliwoci osobistego uczestnictwa w posiedzeniu Komisji Socjalnej członka ww. Komisji z ramienia zakładowej organizacji zwizkowej, zakładowa organizacja zwizkowa wyznacza innego upowanionego przedstawiciela. 5. Upowanienie, o którym mowa w ust. 4, udzielane jest na pimie. 6. Przewodniczcym Komisji Socjalnej jest przedstawiciel pracodawcy Posiedzenia Komisji Socjalnej odbywaj si w miar potrzeb, nie rzadziej jednak ni raz w miesicu. 2. Decyzje Komisji Socjalnej podejmowane s przez jej członków na posiedzeniach w wyniku uzgodnienia i s ostateczne. 3. Decyzje Komisji Socjalnej, o których mowa w ust. 2 i ustalenia zapadłe w ramach prac Komisji Socjalnej, zamieszcza si w protokole, który podpisuj wszyscy członkowie Komisji Socjalnej. 4. W przypadku negatywnego zaopiniowania wniosku przez Komisj Socjaln wnioskodawcy dorcza si pisemne motywy takiego sposobu rozpatrzenia wniosku. 5. Członkowie Komisji Socjalnej i osoby obsługujce Fundusz zobowizane s do zachowania tajemnicy danych osobowych, o których uzyskały wiedz w zwizku z pracami Komisji Socjalnej. 4

5 Osoby te składaj owiadczenie o treci okrelonej w załczniku nr 8 niniejszego Regulaminu. 8 Komisja Socjalna jest uprawniona do: a) badania wiarygodnoci przedstawionych przez wnioskodawców dokumentów, b) w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wtpliwoci co do wiarygodnoci i rzetelnoci informacji zawartych we wniosku - dania od wnioskodawcy przedłoenia dodatkowych dokumentów i wyjanie potwierdzajcych fakty istotne dla podjcia decyzji w sprawie wniosku, c) dania okazania przez wnioskodawc oryginałów składanych dokumentów lub ich uwierzytelnionych kopii, zarówno na etapie składania wniosku jak i przez okres 6 miesicy po udzieleniu wiadczenia Obsług techniczn posiedze Komisji Socjalnej zapewnia komórka właciwa ds. kadrowych i komórka właciwa ds. płac Szpitala. 2. Czynnoci, o których mowa w ust. 1 dotycz w szczególnoci: a) zwoływania posiedzenia Komisji Socjalnej po uzgodnieniu jego terminu, b) kompletowania wniosków o przyznanie wiadczenia z Funduszu, c) wstpnego sprawdzenia złoonych wniosków pod wzgldem formalnym, pod ktem ich prawidłowego wypełnienia i kompletnoci dokumentów załczonych do wniosku. Rozdział V Zasady przyznawania wiadcze z Funduszu Socjalnego Przyznawanie wiadcze z Funduszu oraz okrelanie ich wysokoci dokonywane jest z uwzgldnieniem rodków finansowych zgromadzonych na rachunku Funduszu, na podstawie zapisów Regulaminu ZFS. 2. wiadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie maj charakteru roszczeniowego i s 5

6 fakultatywne (uznaniowe). Osobie, której odmówiono przyznania wiadczenia nie przysługuje roszczenie o wypłatrodków Pomocy socjalnej udziela si w pierwszej kolejnoci osobom, które z przyczyn obiektywnych i niezalenych od ich woli znajduj si w najtrudniejszej sytuacji yciowej, materialnej i rodzinnej, a w szczególnoci osobom o niskim dochodzie brutto na osob w rodzinie, osobom samotnie wychowujcym dzieci oraz rodzinom wielodzietnym, wychowujcym co najmniej troje dzieci. 2. Przyznania wiadczenia finansowanego z Funduszu dokonuje si na podstawie wniosku osoby uprawnionej. Wniosek powinien zawiera owiadczenie o rednim dochodzie brutto na osob w rodzinie oraz zwizłe przedstawienie sytuacji yciowej i rodzinnej. 3. Przyznawanie ulgowych usług i wiadcze oraz wysoko dopłat z Funduszu uzalenione s od sytuacji yciowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. 4. Podstaw przyznania wiadczenia jest złoenie przez pracownika owiadczenia o swojej sytuacji yciowej, rodzinnej i materialnej oraz przedstawienie redniego dochodu brutto przypadajcego na osob rodzinie, wykazanego w owiadczeniu pracownika, w którym ujta jest pełna wysoko wszystkich dochodów uzyskiwanych przez wszystkie wspólnie zamieszkujce i prowadzce wspólne gospodarstwo domowe osoby w rodzinie, rozumiana jako suma dochodów brutto/liczba osób w rodzinie. 5. redni dochód brutto na osob w rodzinie dla wiadcze wymienionych w załcznikach nr 1 i 1a Regulaminu oblicza si na podstawie rocznych deklaracji podatkowych PIT poprzedzajcych bezporednio rok złoenia wniosku. 6. Wszystkie osoby uprawnione, które zamierzaj skorzysta ze wiadcze wymienionych w załcznik nr 1 i 1a Regulaminu s zobowizane do złoenia wraz z wnioskiem o przyznanie wiadczenia owiadczenia o sytuacji yciowej, rodzinnej i materialnej, której wzór stanowi załcznik nr 7 Regulaminu wraz z dokumentami potwierdzajcymi wysoko dochodów pozostałych członków rodziny i, w razie zaistnienia takiej potrzeby, inne szczególne okolicznoci uzasadniajce wniosek. 6

7 12 1. Wnioski o przyznanie pomocy socjalnej kadego z typów przewidzianych w Regulaminie, naley składa z przeznaczeniem dla Komisji Socjalnej w sekretariacie Szpitala. 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wypełnienia wniosku komórka właciwa ds. kadrowych Szpitala w porozumieniu z Komisj Socjaln wzywa wnioskodawc do uzupełnienia wniosku w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia wezwania. 3. Nieuzupełnienie braków wniosku w terminie powoduje jego odrzucenie przez Komisj Socjaln. Oryginały dokumentów załczonych do wniosku podlegaj zwrotowi osobie uprawnionej Osoba uprawniona, która złoyła nieprawdziwe owiadczenie o wysokoci dochodu uprawniajcego do wiadczenia z Funduszu lub przedłoyła sfałszowany dokument obowizana jest do zwrotu przyznanego wiadczenia w całoci. 2. W przypadku powzicia przez Komisj Socjaln jakichkolwiek informacji budzcych uzasadnione wtpliwoci co do prawdziwoci i rzetelnoci złoonego owiadczenia o wysokoci redniego dochodu brutto na rodzin wnioskodawcy, Komisja Socjalna moe da okazania rocznych deklaracji podatkowych PIT wnioskodawcy, potwierdzajcych złoone owiadczenie o wysokoci redniego dochodu brutto na osob w rodzinie. Rozdział VI Dofinansowanie rónych form wypoczynku 14 W ramach dofinansowania rónych form wypoczynku dokonuje si dopłat do: a) wypoczynku letniego oraz zimowego dzieci i młodziey, w szczególnoci kolonii, obozów, zimowisk, tzw. zielonych szkół, oaz, a take rajdów dla dzieci i młodziey, b) wypoczynku zorganizowanego, zakupionego przez osob uprawnion do korzystania z Funduszu, w szczególnoci wczasów profilaktycznych, pobytu w sanatorium na leczeniu lub 7

8 rekonwalescencji, c) wypoczynku indywidualnego, niezorganizowanego, tzw. wczasów pod grusz Z dofinansowania do rónych form wypoczynku mog korzysta osoby uprawnione jeeli: a) w zakresie dofinansowania do wypoczynku organizowanego w ramach urlopów, korzystaj z urlopu wypoczynkowego, a urlop ten został potwierdzony przez komórk właciw ds. kadrowych Szpitala w przedmiocie terminu jego wykorzystania, b) w zakresie dofinansowania do form wypoczynku, o których mowa w 14 pkt a), posiadaj dokument potwierdzajcy zakup wraz z dowodem wpłaty oraz okreleniem imion i nazwisk osób korzystajcych z wypoczynku, c) złoyły wnioski o dofinansowanie, których wzory stanowi załczniki nr 2 i 3 Regulaminu, d) pozwala na to stan rodków finansowych Funduszu, których wpływ zaplanowano na dany rok. 2. Wysoko dofinansowania do rónych form wypoczynku okrela załcznik nr 1 Regulaminu Tabele nr 1, 1a i W przypadku, gdy w Szpitalu zatrudnieni s oboje rodzice, uprawnionym przysługuje na jedno dziecko tylko jedna dopłata do wypoczynku, o którym mowa w 14 pkt a) Wniosek o dofinansowanie do urlopu powinien by złoony do koca pierwszego kwartału roku kalendarzowego, za który ma by przyznane wiadczenie. 2. W uzasadnionych przypadkach uprawniony moe złoy wniosek po upływie terminu wskazanego w ust. 1, a Komisja Socjalna zobowizana jest go rozpatrzy. 3. Dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego zorganizowanego lub urlopu wypoczynkowego niezorganizowanego uzalenione jest od faktycznego wykorzystania urlopu przez nieprzerwany okres 14 dni kalendarzowych. 4. O dofinansowanie form wypoczynków pracownika i jego dzieci, o których mowa w 14, mona ubiega si raz w roku. 8

9 Rozdział VII Udzielanie pomocy materialnej Pomoc materialna przysługuje pracownikom, emerytom oraz rencistom pozostajcym w trudnej sytuacji yciowej, rodzinnej lub materialnej, uzasadniajcej przyznanie tego wiadczenia z Funduszu. 2. Celem ustalenia zasadnoci udzielenia pomocy materialnej pracodawca jest uprawniony do dania przedstawienia przez uprawnionego danych uprawdopodabniajcych trudn sytuacj yciow, rodzinn lub materialn. danie przedstawienia danych nie powoduje naruszenia przepisów regulujcych ochron danych osobowych Zapomogi mog by przyznane: a) osobom dotknitym zdarzeniem losowym, niezalenym od woli uprawnionego i niespowodowanym jego działaniem, w tym chorob, po udokumentowaniu tych faktów, b) osobom znajdujcym si w trudnej sytuacji yciowej, rodzinnej lub materialnej, w szczególnoci osobom o niskim dochodzie na członka rodziny, osobom o ograniczonej sprawnoci fizycznej, wymagajcym pomocy osób trzecich, osobom samotnie wychowujcym dzieci, osobom utrzymujcym rodziny wielodzietne. 2. Osoba ubiegajca si o przyznanie zapomogi zobowizana jest do udokumentowania okolicznoci uzasadniajcych jej przyznanie poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzajcych wystpienie zdarzenia losowego, stan zdrowia, koszty leczenia, sytuacj materialn, rodzinn itp. 1. Z wnioskiem o zapomog moe wystpi: a) osoba uprawniona, 19 9

10 b) w uzasadnionych przypadkach, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody osoby uprawnionej, jej bezporedni przełoony, a take przedstawiciel organizacji zwizkowej. 2. Wzór wniosku o zapomog okrela załcznik nr 4 Regulaminu. 3. Zapomog przyznaje si według zasad okrelonych w załczniku nr 1 Regulaminu tabeli nr 3 i 3a. 4. Zapomog mona otrzyma raz w roku. W przypadkach szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych moliwe jest powtórne przyznanie zapomogi. 5. Wypłat zapomóg uzalenia si od wysokoci rodków finansowych przewidzianych w planie rzeczowo-finansowym na dany rok. 6. Wnioski o zapomogi rozpatruje Komisja Socjalna, majc na uwadze zasady okrelone w załczniku nr 1 Regulaminu tabeli nr 3 i 3a i rekomenduje Dyrektorowi do wypłaty. Rozdział VIII Poyczki na cele mieszkaniowe 20 Poyczki mieszkaniowe mog by udzielane na działania majce na celu popraw sytuacji mieszkaniowej osób uprawnionych, a w szczególnoci: a) remont i modernizacj lokalu lub budynku mieszkalnego; b) przystosowanie mieszkania do potrzeb członka rodziny o ograniczonej sprawnoci fizycznej, c) zakup mieszkania i domu, d) pokrycie kosztów wykupu lokalu na własno, e) pokrycie wkładu budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej, f) budow lub rozbudow budynku mieszkalnego, g) budow lokalu w budynku mieszkalnym Warunkiem uzyskania poyczki na cele mieszkaniowe jest złoenie wniosku oraz okrelenie celu 10

11 na jaki poyczka zostanie przeznaczona. 2. Zabezpieczeniem poyczki jest porczenie przez dwie osoby zatrudnione przez Szpital na czas nieokrelony. 3. Zatrudnienie porczycieli potwierdza komórka właciwa ds. kadrowych Szpitala. 4. Porczycielem nie moe by współmałonek wnioskodawcy. 5. Rozwizanie stosunku pracy ze Szpitalem nie powoduje wyganicia zobowizania porczenia. 22 Nie udziela si poyczki mieszkaniowej pracownikowi: a) znajdujcemu si w okresie wypowiedzenia umowy o prac, b) z którym pracodawca zawarł porozumienie co do rozwizania umowy o prac, c) którego wynagrodzenie jest zajte w trybie sdowego lub administracyjnego postpowania egzekucyjnego Poyczki na cele mieszkaniowe przyznaje si raz na trzy lata. 2. Wniosek o udzielenie kolejnej poyczki mona złoy po całkowitej spłacie poprzedniej poyczki Poyczki podlegaj oprocentowaniu w wysokoci 1% od kwoty udzielonej poyczki. Spłata poyczki nastpuje w ratach miesicznych i rozpoczyna si w nastpnym miesicu po jej udzieleniu - zawarciu umowy. 2. Do obliczania odsetek od poyczki stosuje si nastpujcy wzór: P x 0,01 x [(m+1)/36], gdzie: P oznacza kwot poyczki, 0,01 oprocentowanie poyczki, m liczb rat spłaty poyczki, 1 oraz 36 wielkoci stałe. 3. Kwota z tytułu oprocentowania zwiksza rodki Funduszu. W przypadku wczeniejszej spłaty poyczki ni to ustalono w umowie, kwota oprocentowania nie podlega zwrotowi. Zasady tej nie 11

12 stosuje si, jeeli kwota udzielonej poyczki została zwrócona przed rozpoczciem terminu jej spłaty. 4. Zdolno kredytowa poyczkobiorcy ustala si z uwzgldnieniem kwoty wynagrodzenia za prac wolnej od potrce. 5. Wysoko raty poyczki nie moe spowodowa pomniejszenia wynagrodzenia pracownika do kwoty niszej ni kwota minimalnego wynagrodzenia za prac pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z obowizujcymi przepisami Kodeksu pracy, z uwzgldnieniem kolejnoci potrce wynikajcymi z tych przepisów. 6. Maksymalny okres spłaty poyczki nie moe przekracza 36 miesicy liczonych od dnia jej udzielenia. 7. Na pisemny wniosek poyczkobiorcy, uzgodniony z porczycielami, w przypadkach uzasadnionych jego szczególnie trudn sytuacj yciow, rodzinn lub materialn, Dyrektor po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku poyczkobiorcy przez Komisj Socjaln, moe wyrazi zgod na zawieszenie spłaty poyczki na okres nie dłuszy ni 6 miesicy. Wymienione w przepisie okolicznoci musz by udokumentowane przez poyczkobiorc. 8. W przypadku mierci poyczkobiorcy zobowizanie z tytułu niespłaconej poyczki wygasa, a pozostała cz poyczki zostaje umorzona. Okoliczno ta powinna by udokumentowana w formie protokołu z posiedzenia Komisji Socjalnej. 9. Niespłacona poyczka wraz z odsetkami staje si natychmiast wymagalna w przypadku rozwizania stosunku pracy z poyczkobiorc. Dopuszczalna jest zgoda stron na ustalenie nowego trybu i sposobu spłaty poyczki. 10. Szczegółowe postanowienia i warunki dotyczce spłaty poyczek okrela umowa, której wzór stanowi załcznik nr 6 Regulaminu Wnioski o poyczk na cele mieszkaniowe składa si wraz z niezbdnymi dokumentami w sekretariacie Szpitala z przeznaczeniem dla Komisji Socjalnej. Wzór wniosku okrela załcznik nr 5 Regulaminu 12

13 2. Wnioski s rozpatrywane przez Komisj Socjaln w kolejnoci wynikajcej z terminu ich złoenia. 3. Wnioski sporzdzone nieprawidłowo lub niekompletne s zwracane celem ich uzupełnienia. 4. Udzielenie poyczki poza kolejnoci, o której mowa w ust. 2 jest moliwe wyłcznie w przypadku zaistnienia udokumentowanych sytuacji losowych pod warunkiem całkowitej spłaty poprzednio udzielonej poyczki. Rozdział IX Ewidencja wiadcze Funduszu Ewidencj przyznanych z Funduszu wiadcze prowadzi komórka właciwa ds. ksigowoci Szpitala. 2. Ewidencja wiadcze obejmuje prowadzenie szczegółowej ewidencji analitycznej, która umoliwia ustalenie stanu Funduszu oraz jego podwyszenia lub obnienia wg ródeł pochodzenia rodków i celów, na które zostały wydatkowane. 3. Do sporzdzenia sprawozdania rocznego z wykorzystania rodków Funduszu zobowizany jest Główny Ksigowy Szpitala. 4. Sprawozdanie naley przedłoy Dyrektorowi oraz zakładowym organizacjom zwizkowym w terminie do koca lutego roku nastpujcego po okresie, którego dotyczy sprawozdanie. Rozdział X Postanowienia kocowe 27 Załcznikami do niniejszego Regulaminu stanowicymi jego integraln cz s: a) załcznik nr 1 wiadczenia finansowane ze rodków Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmiskiego SPZOZ w 13

14 Bydgoszczy: - tabela nr 1 Dofinansowanie do wypoczynku osób uprawnionych - tabela nr 1a Dofinansowanie do wypoczynku dla osób uprawnionych prowadzcych jednoosobowe gospodarstwo domowe - tabela nr 2 Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodziey - tabela nr 3 Udzielanie zapomóg - tabela nr 3a Zapomoga losowa z tytułu długotrwałej choroby i kosztów leczenia dla osób uprawnionych prowadzcych jednoosobowe gospodarstwo domowe - tabela nr 4 Zapomoga z tytułu trudnej sytuacji materialnej - tabela nr 4a Zapomoga z tytułu trudnej sytuacji materialnej dla osób uprawnionych prowadzcych jednoosobowe gospodarstwo domowe - tabela nr 5 Inne wiadczenia b) załcznik nr 2 Wniosek o dopłat do wypoczynku c) załcznik nr 3 Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dzieci d) załcznik nr 4 Wniosek o przyznanie zapomogi e) załcznik nr 5 Wniosek o przyznanie poyczki z Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych f) załcznik nr 6 Umowa poyczki z Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych g) załcznik nr 7 Owiadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej zamierzajcej skorzysta ze rodków ZFS h) załcznik nr 8 Owiadczenie o obowizku zachowania tajemnicy W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje si powszechnie obowizujce przepisy prawa. 2. D okrelenia wysokoci odpisu na Fundusz zastosowanie maj przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu wiadcze socjalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 592 ze zm.). 3. Zmiany do Regulaminu i stanowicych jego cz załczników wprowadzane s w trybie 14

15 przewidzianym dla wprowadzenia Regulaminu. 4. Z dniem wejcia w ycie niniejszego Regulaminu traci moc dotychczasowy Regulamin Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych z dnia 12 kwietnia 2000 r. wraz ze zmianami. 5. Tre Regulaminu uzgodniono z reprezentatywnymi organizacjami zwizkowymi działajcymi na terenie zakładu pracy w dniu 8 sierpnia 2013 r. 6. Postanowienia Regulaminu obowizuj w terminie 14 od dnia jego opublikowania na stronie internetowej Szpitala. 15

16 Załcznik nr 1 do Regulaminu ZFS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmiskiego SP ZOZ w Bydgoszczy z dnia 8 sierpnia 2013 r. Tabela 1 Dofinansowanie do wypoczynku osób uprawnionych Grupa Dochód zł brutto na 1 osob w rodzinie Maksymalna wysoko dopłaty I Do 1300 zł brutto 500 zł II Powyej 1301 zł brutto do 1700 zł brutto 400 zł III Powyej 1701 zł brutto do 2100 zł brutto 300 zł IV Powyej 2100 zł brutto do 2500 zł brutto 200 zł Tabela 1a Dofinansowanie do wypoczynku osób uprawnionych prowadzcych jednoosobowe gospodarstwo domowe Grupa Dochód zł brutto na 1 osob w rodzinie Maksymalna wysoko dopłaty I Do 1700 zł brutto 500 zł II Powyej 1701 zł brutto do 2000 zł brutto 400 zł III Powyej 2001 zł brutto do 2300 zł brutto 300 zł IV Powyej 2301 zł brutto do 2600 zł brutto 200 zł Tabela 2 Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodziey Grupa Dochód zł brutto na 1 osob w rodzinie Maksymalna wysoko dopłaty I Do 900 zł brutto 500,00 zł II Powyej 901 zł brutto do 1300 zł brutto 400,00 zł III Powyej 1301 zł brutto do 1700 zł brutto 300,00 zł IV Powyej 1701 zł brutto do 2100 zł brutto 200,00 zł 16

17 Tabela 3 Udzielanie zapomóg Rodzaj zapomogi Zapomoga z tytułu zdarzenia losowego, np. poar, wybuch gazu itp. bez wzgldu na dochód po udokumentowaniu poniesionych strat Zapomoga losowa z tytułu długotrwałej choroby i kosztów leczenia Maksymalna kwota zapomogi do 5000 zł Dochód brutto na 1 osob w rodzinie: Nie wicej ni: do 1300 zł od 1301 zł do 1800 zł od 1801 zł do 2300 zł 3000 zł 2000 zł 1500 zł Tabela 3a Zapomoga losowa z tytułu długotrwałej choroby i kosztów leczenia dla osób uprawnionych prowadzcych jednoosobowe gospodarstwo domowe: Maksymalna kwota zapomogi Dochód brutto na 1 osob w rodzinie: do 2100 zł od 2101 zł do 2500 zł od 2501 zł do 2800 zł Nie wicej ni: 3000 zł 2000 zł 1500 zł Tabela 4 Zapomoga z tytułu trudnej sytuacji materialnej: Maksymalna kwota zapomogi Dochód brutto na 1 osob w rodzinie: do 1300 zł od 1301 zł do 1600 zł od 1601 zł do 2100 zł Nie wicej ni: 2000 zł 1500 zł 1000 zł 17

18 Tabela 4a Zapomoga z tytułu trudnej sytuacji materialnej dla osób uprawnionych prowadzcych jednoosbowe gospodarstwo domowe: Maksymalna kwota zapomogi Dochód brutto na 1 osob w rodzinie: do 2100 zł od 2101 zł do 2500 zł od 2501 zł do 2800 zł Nie wicej ni: 2000 zł 1500 zł 1000 zł Tabela 5 Inne wiadczenia Rodzaj wiadczenia Maksymalna kwota wiadczenia wiadczenia z okazji wit okolicznociowych Dochód brutto na 1 osob w rodzinie: wiadczenia z okazji wit okolicznociowych dla osób prowadzcych jednoosobowe gospodarstwo domowe do 900 zł od 901 zł do 1300 zł od 1301 zł do 1500 zł od 1501 zł do 1700 zł od 1701 zł do 1900 zł od 1901 zł do 2300 zł Dochód brutto na 1 osob w rodzinie: do 2100 zł od 2101 zł do 2200 zł od 2201 zł do 2300 zł od 2301 zł do 2400 zł od 2401 zł do 2600 zł od 2601 zł do 2800 zł Nie wicej ni: 380 zł 350 zł 300 zł 250 zł 200 zł 150 zł Nie wicej ni: 380 zł 350 zł 300 zł 250 zł 200 zł 150 zł Poyczki mieszkaniowe Uprawnieni pracownicy 7000 zł 1 raz na 3 lata 18

19 Załcznik nr 2 do Regulaminu ZFS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmiskiego SP ZOZ w Bydgoszczy z dnia 8 sierpnia 2013 r., dnia (nazwisko i imi) (komórka organizacyjna/stanowisko pracy) Dyrekcja Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmiskiego SPZOZ w Bydgoszczy WNIOSEK O DOPŁAT DO WYPOCZYNKU Prosz o dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego/wypoczynku w roku Na urlopie wypoczynkowym/wypoczynku przebywałam(em)/bd przebywa* w terminie: Ja niej podpisana(y) niniejszym owiadczam, e redni dochód brutto wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujcych i prowadzcych wspólne gospodarstwo domowe, za okres ostatniego roku na podstawie złoonej deklaracji podatkowej PIT poprzedzajcej dzie złoenia wniosku, po przeliczeniu na jedn osob wynosi złotych. Jednoczenie owiadczam, i moja rodzina liczy osób, w tym dziecko/dzieci* w wieku... wiadoma(y) odpowiedzialnoci karnej za podanie nieprawdziwych danych i obowizku zwrotu nieprawnie pobranego wiadczenia z funduszu socjalnego owiadczam, e podane informacje dotyczce mnie i mojej rodziny s zgodne ze stanem faktycznym, co potwierdzam własnorcznym podpisem. (podpis osoby wnioskujcej) Potwierdzam urlop wypoczynkowy w/w pracownika w terminie: (podpis i piecztka pracownika Sekcji Słub Pracowniczych* jeli dotyczy) *niepotrzebne skreli Załcznik nr 3 19

20 do Regulaminu ZFS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmiskiego SP ZOZ w Bydgoszczy z dnia 8 sierpnia 2013 r., dnia (nazwisko i imi) (komórka organizacyjna/stanowisko) Dyrekcja Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmiskiego SPZOZ w Bydgoszczy WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU DZIECI Prosz o dofinansowanie do kolonii/obozu/zimowiska/ * dla mojego dziecka / moich dzieci*: IMI I NAZWISKO DZIECKA DATA URODZENIA TERMIN WYPOCZYNKU W załczeniu przedstawiam potwierdzenie zakupu kolonii/obozu/zimowiska/ * wraz z dowodem wpłaty. Ja niej podpisana(y) niniejszym owiadczam, e redni dochód brutto wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujcych i prowadzcych wspólne gospodarstwo domowe, za okres ostatniego roku na podstawie złoonej deklaracji podatkowej PIT poprzedzajcej dzie złoenia wniosku, po przeliczeniu na jedn osob wynosi złotych. Jednoczenie owiadczam, i moja rodzina liczy osób, w tym dziecko/dzieci w wieku... wiadoma(y) odpowiedzialnoci karnej za podanie nieprawdziwych danych i obowizku zwrotu nieprawnie pobranego wiadczenia z funduszu socjalnego owiadczam, e podane informacje dotyczce mnie i mojej rodziny s zgodne ze stanem faktycznym, co potwierdzam własnorcznym podpisem. (podpis osoby wnioskujcej) Załcznik nr 4 20

21 do Regulaminu ZFS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmiskiego SP ZOZ w Bydgoszczy z dnia 8 sierpnia 2013 r., dnia (nazwisko i imi) (adres zamieszkania) Dyrekcja Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmiskiego SPZOZ w Bydgoszczy W N I O S E K O PRZYZNANIE ZAPOMOGI Prosz o przyznanie zapomogi z tytułu: zdarzenia losowego ( poar, wybuch gazu.) długotrwałej choroby trudnej sytuacji materialnej pomocy bezzwrotnej na cele mieszkaniowe Jako uzasadnienie podaj: Do wniosku załczam dokumenty potwierdzajce przyczyny mojej trudnej sytuacji: Ja niej podpisana(y) niniejszym owiadczam, e redni dochód brutto wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujcych i prowadzcych wspólne gospodarstwo domowe, za okres ostatniego roku na podstawie złoonej deklaracji podatkowej PIT poprzedzajcej dzie złoenia wniosku, po przeliczeniu na jedn osob wynosi złotych. Jednoczenie owiadczam, i moja rodzina liczy osób, w tym dziecko/dzieci* w wieku... Załczniki: wiadoma(y) odpowiedzialnoci karnej za podanie nieprawdziwych danych i obowizku zwrotu nieprawnie pobranego wiadczenia z funduszu socjalnego owiadczam, e podane informacje dotyczce mnie i mojej rodziny s zgodne ze stanem faktycznym, co potwierdzam własnorcznym podpisem. Załcznik nr 5 (podpis osoby wnioskujcej) 21

22 do Regulaminu ZFS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmiskiego SP ZOZ w Bydgoszczy z dnia 8 sierpnia 2013 r., dnia (nazwisko i imi) ( adres zamieszkania) (komórka organizacyjna/stanowisko) Dyrekcja Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmiskiego SPZOZ w Bydgoszczy W N I O S E K o przyznanie poyczki z Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych Zwracam si z prob o udzielenie poyczki na cele mieszkaniowe ze rodków Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych w wysokoci złotych z przeznaczeniem na Obecnie zajmuj mieszkanie/ dom*, składajce(y) si z izb, kuchni, łazienki o powierzchni m2, w którym zamieszkuje wraz ze mn... osób. Na porczycieli proponuj: 1. zam. seria i numer dowodu osobistego 2. zam. seria i numer dowodu osobistego wiadoma(y) odpowiedzialnoci karnej za podanie nieprawdziwych danych i obowizku zwrotu nieprawnie pobranego wiadczenia z funduszu socjalnego owiadczam, e podane informacje dotyczce mnie i mojej rodziny s zgodne ze stanem faktycznym, co potwierdzam własnorcznym podpisem. (podpis osoby wnioskujcej) Sekcja Słub pracowniczych: Stwierdza si, e Pani/Pan jest zatrudniona(y) na czas okrelony/nieokrelony*, od dnia na stanowisku (osoba potwierdzajca zatrudnienie) Kwota wynagrodzenia przeznaczona do wypłaty złotych.(po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczki na podatek dochodowy, obcie okrelonych w art Kodeksu Pracy oraz innych obcie pomniejszajcych kwot do wypłaty). Maksymalne obcienie wynagrodzenia moe wynie złotych. (osoba potwierdzajca dane dot. wynagrodzenia) Załcznik nr 6 22

23 do Regulaminu ZFS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmiskiego SP ZOZ w Bydgoszczy z dnia 8 sierpnia 2013 r. UMOWA POYCZKI NR Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU WIADCZE SOCJALNYCH zawarta w dniu w Bydgoszczy pomidzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr. E. Warmiskiego SP ZOZ w Bydgoszczy zwanym dalej Szpitalem reprezentowanym przez: a Pani / Panem numer PESEL zamieszkał(ym) w zwanym dalej Poyczkobiorc. 1 Na podstawie decyzji Komisji Socjalnej z dnia... Szpital udziela Poyczkobiorcy poyczki ze rodków ZFS na cele mieszkaniowe w wysokoci...,- zł, słownie złotych oprocentowanej w wysokoci 1 % (... zł łcznie za cały okres poyczki), z przeznaczeniem na:... Do obliczania odsetek słuy wzór okrelony w Regulaminie Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych 2 1.Wypłacona poyczka wraz z oprocentowaniem w łcznej kwocie... zł podlega spłacie w... ratach miesicznych. Okres spłaty poyczki wynosi... miesice. 2.Rozpoczcie spłaty nastpuje od... 3.Poyczka jest spłacana w ratach miesicznych w wysokoci: 1) pierwsza rata (spłata odsetek od udzielonej poyczki)... zł, słownie... zł., 2) kolejne raty (spłata poyczki):...zł słownie zł, 1) ostatnia rata (spłata poyczki ostatnia rata wyrównujca jeli rat si nie da podzieli równo na poszczególne miesice): zł słownie zł Poyczkobiorca upowania Szpital do potrcania naleytych rat poyczki wraz z odsetkami zgodnie z 2 niniejszej umowy z przysługujcego mu wynagrodzenia za prac, poczynajc od miesica, w którym rozpoczyna si spłata poyczki. W razie nie wypracowania wynagrodzenia w wysokoci wystarczajcej na spłat poyczki Poyczkobiorca zobowizuje si spłaca raty poyczki w kwotach i terminach ustalonych w umowie z innych dochodów wnoszonych do kasy zakładu. 2. Poyczkobiorca w okresie czasowego zaprzestania wiadczenia pracy (urlop wychowawczy, bezpłatny itp.) zobowizany jest wpłaca nalene raty w wysokoci okrelonej w 2 w terminie do 15 dnia kadego miesica bezporednio w kasie Szpitala bd na wskazany mu rachunek bankowy. 3. Szpital ma prawo kontroli sposobu wykorzystania poyczki zgodnie z celem. Poyczkobiorca w tym celu zobowizany jest do wykazania sposobu wydatkowania przyznanej mu poyczki. 23

24 4 1. Nie spłacona poyczka wraz z odsetkami staje si natychmiast wymagaln w przypadku: a) rozwizania z Poyczkobiorc stosunku pracy, b) wykorzystania poyczki na inny cel, ni okrelony w umowie. 2. W przypadku rozwizania stosunku pracy dopuszczalne jest za zgod obu stron ustalenie nowego trybu i sposobu spłaty poyczki. 3. W uzasadnionych przypadkach okrelonych w regulaminie spłata poyczki moe by zawieszona na okres do 6 miesicy. 5 Zmiana warunków okrelonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewanoci. 6 W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow stosuje si postanowienia Regulaminu zakładowego funduszu wiadcze socjalnych oraz powszechnie obowizujce przepisy prawa. 7 W przypadku ustania stosunku pracy, wyraam zgod na potrcanie przez pracodawc z mojego wynagrodzenia za prac oraz innych wiadcze finansowych nalenych mi ze stosunku pracy, innych nalenoci poza wymienionymi w art i 7 kp w tym m. in. zaległej kwoty udzielonej mi poyczki mieszkaniowej z ZFS Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewanoci. 2. Umowa została sporzdzona w dwóch jednobrzmicych egzemplarzach, po jednym dla kadej ze stron umownych. Szpital Poyczkobiorca Porczenie spłaty: W razie nieuregulowania nalenoci we właciwym terminie przez Poyczkobiorc, zobowizujemy si do spłaty zadłuenia Poyczkobiorcy w całoci i wyraamy zgod - jako solidarnie odpowiedzialni na pokrycie nie spłaconej kwoty poyczki wraz z nalenymi odsetkami z naszych wynagrodze za prac: 1.Pan/i/...zam.... PESEL (data i czytelny podpis) 2.Pan/i/...zam.... PESEL (data czytelny podpis) Potwierdzam tosamo poyczkobiorcy i porczycieli oraz własnorczno złoonych przez nich podpisów.... Data i podpis pracownika Załcznik nr 7 do Regulaminu ZFS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego 24

25 im. dr. E. Warmiskiego SP ZOZ w Bydgoszczy z dnia 8 sierpnia 2013 r. (nazwisko i imi) (adres zamieszkania) dnia Dyrekcja Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmiskiego SPZOZ w Bydgoszczy O W I A D C Z E N I E O SYTUACJI YCIOWEJ, RODZINNEJ I MATERIALNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ ZAMIERZAJCEJ SKORZYSTA ZE RODKÓW Z ZFS* Ja niej podpisana(y) niniejszym owiadczam, e redni dochód brutto wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujcych i prowadzcych wspólne gospodarstwo domowe, za okres....., po przeliczeniu na jedn osob wynosi złotych. Jednoczenie owiadczam, i moja rodzina liczy osób, w tym dziecko/dzieci w wieku. wiadoma(y) odpowiedzialnoci karnej za podanie nieprawdziwych danych i obowizku zwrotu nieprawnie pobranego wiadczenia z funduszu socjalnego owiadczam, e podane informacje dotyczce mnie i mojej rodziny s zgodne ze stanem faktycznym, co potwierdzam własnorcznym podpisem. UWAGA! (podpis osoby ubiegajcej si o wiadczenie) redni dochód brutto na osob w rodzinie oblicza si jako iloraz wysokoci sumy wszystkich dochodów uzyskiwanych przez wszystkie wspólnie zamieszkujce i prowadzce wspólne gospodarstwo domowe osoby w rodzinie w cigu ostatniego roku na podstawie złoonej deklaracji podatkowej PIT poprzedzajcej dzie złoenia wniosku oraz liczby osób wspólnie prowadzcych gospodarstwo domowe. Za dochody uwzgldniane przy wyliczeniu rednich miesicznych dochodów brutto, uwaa si w szczególnoci: a. wynagrodzenie uzyskiwane w ramach stosunku pracy, z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej lub umowy o prac nakładcz, b. dochody z tytułu: członkostwa spółdzielni, wykonywania wolnego zawodu, działalnoci twórczej lub artystycznej, działalnoci gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu takiej działalnoci, c. wiadczenia pienine z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzystwa, d. emerytury, renty inwalidzkie i renty rodzinne wraz ze wszystkimi dodatkami, z wyjtkiem dodatków pielgnacyjnych, e. stypendia, zasiłki rodzinne, renty socjalne, zasiłki stałe, f. alimenty i zaliczki alimentacyjne, zasiłki przysługujce bezrobotnym, zasiłki na utrzymanie rodziny wypłacane ołnierzom, g. dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, h. dochód z tytułu prowadzenia działalnoci objtej podatkiem, Przy ustalaniu dochodu w rodzinie Wnioskodawcy, nie uwzgldnia si zasiłków pielgnacyjnych oraz stypendium za wyniki w nauce. *Owiadczenie naley złoy razem z wnioskiem o przyznanie rodków z ZFS Załcznik nr 8 do Regulaminu ZFS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego 25

26 im. dr. E. Warmiskiego SP ZOZ w Bydgoszczy z dnia 8 sierpnia 2013 r., (nazwisko i imi) (adres zamieszkania) dnia Dyrekcja Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmiskiego SPZOZ w Bydgoszczy Owiadczenie o obowizku zachowania tajemnicy Ja niej podpisany(a)... zobowizuj si do zachowania w tajemnicy wszelkich dokumentów i informacji, w tym danych osobowych, do których bd miał(a) dostp w zwizku z wykonywaniem przeze mnie jako członka Komisji Socjalnej działajcej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr. E. Warmiskiego SP ZOZ w Bydgoszczy czynnoci w zakresie zada tej Komisji, z wyjtkiem dokumentów oraz informacji jawnych i sytuacji, w których obowizek bd uprawnienie do ich udostpnienia wynika z powszechnie obowizujcych przepisów prawa bd przepisów wewntrzzakładowych. W szczególnoci zobowizuj si, e nie bd bez wykorzystywał(a) udostpnionych mi dokumentów i informacji, w tym danych osobowych, do celów nie zwizanych z wykonywaniem zada Komisji Socjalnej. Zobowizuj si równie do zabezpieczania powierzonych mi informacji i dokumentów przed ich utrat, uszkodzeniem oraz dostpem osób nieuprawnionych, a take do przetwarzania powierzonych mi danych osobowych zgodnie z przepisami prawa obowizujcymi w tym zakresie... (data i czytelny podpis) 26

27

28

29

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu Strona1 Regulamin ZFŚS w PSP w Wąsoszu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu Podstawa prawna 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE Załącznik do Zarządzenia Rektora WSIiE TWP w Olsztynie Nr 13/13 z dnia 16.04. 2013 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH KOCZCYCH SI MATUR / EGZAMINEM MATURALNYM NA ROK SZKOLNY 2004/2005 Regulamin okrela

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 332 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.10.2005r.

Zarządzenie nr 332 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.10.2005r. Zarządzenie nr 332 w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta Torunia. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu Obwieszczenie Prezesa Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu ZATWIERDZAM KOMENDANT Świnoujście, dnia 31.03.2009 r. PORTU WOJENNEGO ŚWINOUJŚCIE kmdr Jarosław GROCHOWINA REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Wchodzi w życie z dniem 02. 01. 2014 r.) 1 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Tekst ujednolicony Opracowano na postawie: Zarządzenie nr 7 / 2009 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. oraz Zarządzenie Nr4/2010 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy Rozdział 1. Podstawy prawne Regulamin został opracowany na podstawie aktów prawnych: 1 1. Ustawa z 4

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 100/2009

Zarządzenie Nr 100/2009 0-012-307/2009 Zarządzenie Nr 100/2009 Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2009 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pomorskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŁOMŻY. T e k s t u j e d n o l i c o n y

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŁOMŻY. T e k s t u j e d n o l i c o n y REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŁOMŻY T e k s t u j e d n o l i c o n y Ł O M Ż A, c z e r w i e c 2 0 1 2 1 Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. SANDORA PETŐFI W OSTRÓDZIE

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. SANDORA PETŐFI W OSTRÓDZIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. SANDORA PETŐFI W OSTRÓDZIE SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne s. 3 Rozdział II Zasady gospodarowania środkami ZFŚS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora numer 35/2014 z dnia 03 grudnia 2014r. R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W - ZESPOLE SZKÓŁ GIMNAZJUM I SZKOŁA PODSTAWOWA W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 10 czerwca 2013 roku

Zarządzenie Nr 16/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 10 czerwca 2013 roku Zarządzenie Nr 16/2013 Dyrektora z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady tworzenia zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie: 1. ustawy z

Bardziej szczegółowo