R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. DR. E. WARMISKIEGO SP ZOZ W BYDGOSZCZY Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu wiadcze socjalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 592 ze zm.) oraz art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwizkach zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 854 ze zm.) wprowadzam w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr E. Warmiskiego SPZOZ w Bydgoszczy (zwanym dalej Szpitalem bd zakładem pracy) Regulamin Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych (zwany dalej Regulaminem) ustala zasady przyznawania rodków z Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych (zwanego dalej Funduszem) na poszczególne cele i rodzaje działalnoci socjalnej okrelonej w Regulaminie oraz warunki korzystania ze wiadcze przez osoby uprawnione. 2. Podstaw gospodarowania Funduszu stanowi przepisy ustawy, niniejszy Regulamin oraz roczny plan rzeczowo-finansowy wydatków Funduszu, okrelajcy podział rodków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalnoci socjalnej w kadym roku kalendarzowym, uzgodniony z zakładowymi organizacjami zwizkowymi działajcymi w ramach Komisji Socjalnej i zatwierdzony przez pracodawc. 3. rodkami Funduszu administruje Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmiskiego SPZOZ w Bydgoszczy (zwany dalej Dyrektorem). 4. Fundusz tworzy si z corocznego odpisu podstawowego naliczonego i korygowanego w stosunku 1

2 do przecitnej liczby zatrudnionych w Szpitalu zgodnie z ustaw. Naliczania oraz korekty odpisu dokonuje osoba wyznaczona przez Dyrektora. 5. rodki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodz na rok nastpny. 6. rodki Funduszu gromadzone s na odrbnym rachunku bankowym. 7. rodki Funduszu s zwikszane o odsetki od rodków Funduszu oraz wpływy z oprocentowania poyczek udzielonych na cele mieszkaniowe Regulamin Funduszu oraz jego wszelkie zmiany zatwierdza Dyrektor, w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami zwizkowymi, zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie przepisami prawa. 2. Przyznawanie pracownikom wiadcze z Funduszu odbywa si na podstawie indywidualnych wniosków, pozytywnie zaopiniowanych przez Komisj Socjaln, zgodnych z Regulaminem i planem rzeczowo-finansowym, po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Tre Regulaminu jest dostpna w Sekcji Słub Pracowniczych oraz opublikowana na stronie internetowej Szpitala. 2. Regulamin jest okazywany na danie osoby zainteresowanej, uprawnionej do korzystania z Funduszu. Rozdział II Przeznaczenie rodków Funduszu 4 1. rodki Funduszu przeznacza si na finansowanie działalnoci socjalnej prowadzonej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z rodków Funduszu, w szczególnoci: a) na dofinansowanie rónych form wypoczynku, w tym wypoczynku letniego i zimowego dzieci i 2

3 młodziey oraz dofinansowanie urlopu pracowników, b) na udzielanie pomocy materialnej (rzeczowej i finansowej), w tym zapomogi losowe (w przypadku zdarze losowych, takich jak poar, wybuch gazu, długotrwałej choroby itp.), wiadczenia z okazji wit okolicznociowych; c) na udzielanie poyczek na cele mieszkaniowe, takie jak remont i modernizacja lokalu lub budynku mieszkalnego przystosowanie mieszkania do potrzeb członka rodziny o ograniczonej sprawnoci fizycznej, zakup mieszkania i domu, pokrycie kosztów wykupu lokalu na własno, pokrycie wkładu budowlanego spółdzielni mieszkaniowej, budowa lub rozbudowa budynku mieszkalnego, budowa lokalu w budynku mieszkalnym. Rozdział III Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu 5 1. Do korzystania z Funduszu uprawnieni s: a) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o prac oraz ich rodziny; b) emeryci i rencici oraz ich rodziny, c) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach oraz emerytach i rencistach, jeeli pozostawali na ich utrzymaniu. 2. Do uprawnionych członków rodzin, o których mowa w ust. 1, zalicza si: a) małonków, b) pozostajce we wspólnym gospodarstwie domowym i na utrzymaniu osoby uprawnionej dzieci własne, dzieci małonka, dzieci przysposobione oraz przyjte na wychowanie w ramach rodziny zastpczej do lat 18, a jeeli nadal kształc si w szkole lub na uczelni wyszej nie dłuej ni do ukoczenia 25 roku ycia; c) dzieci wymienione w pkt b), niezdolne do nauki i pracy ze wzgldów zdrowotnych, po udokumentowaniu orzeczeniem ZUS do ukoczenia 25 roku ycia. 3

4 Rozdział IV Zadania, skład i kompetencje Komisji Socjalnej 6 1. Komisja Socjalna składa si z przedstawicieli reprezentatywnych zakładowych organizacji zwizkowych i przedstawicieli pracodawcy. 2. Zadaniem Komisji Socjalnej jest opiniowanie wniosków o przyznanie wiadcze z Funduszu w trybie i na zasadach okrelonych w Regulaminie oraz przygotowanie projektu planu rzeczowofinansowego Funduszu, o którym mowa w 1 ust. 2 Regulaminu. 3. Członkiem Komisji Socjalnej z ramienia zakładowej organizacji zwizkowej jest przewodniczcy tej organizacji. 4. W przypadku braku moliwoci osobistego uczestnictwa w posiedzeniu Komisji Socjalnej członka ww. Komisji z ramienia zakładowej organizacji zwizkowej, zakładowa organizacja zwizkowa wyznacza innego upowanionego przedstawiciela. 5. Upowanienie, o którym mowa w ust. 4, udzielane jest na pimie. 6. Przewodniczcym Komisji Socjalnej jest przedstawiciel pracodawcy Posiedzenia Komisji Socjalnej odbywaj si w miar potrzeb, nie rzadziej jednak ni raz w miesicu. 2. Decyzje Komisji Socjalnej podejmowane s przez jej członków na posiedzeniach w wyniku uzgodnienia i s ostateczne. 3. Decyzje Komisji Socjalnej, o których mowa w ust. 2 i ustalenia zapadłe w ramach prac Komisji Socjalnej, zamieszcza si w protokole, który podpisuj wszyscy członkowie Komisji Socjalnej. 4. W przypadku negatywnego zaopiniowania wniosku przez Komisj Socjaln wnioskodawcy dorcza si pisemne motywy takiego sposobu rozpatrzenia wniosku. 5. Członkowie Komisji Socjalnej i osoby obsługujce Fundusz zobowizane s do zachowania tajemnicy danych osobowych, o których uzyskały wiedz w zwizku z pracami Komisji Socjalnej. 4

5 Osoby te składaj owiadczenie o treci okrelonej w załczniku nr 8 niniejszego Regulaminu. 8 Komisja Socjalna jest uprawniona do: a) badania wiarygodnoci przedstawionych przez wnioskodawców dokumentów, b) w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wtpliwoci co do wiarygodnoci i rzetelnoci informacji zawartych we wniosku - dania od wnioskodawcy przedłoenia dodatkowych dokumentów i wyjanie potwierdzajcych fakty istotne dla podjcia decyzji w sprawie wniosku, c) dania okazania przez wnioskodawc oryginałów składanych dokumentów lub ich uwierzytelnionych kopii, zarówno na etapie składania wniosku jak i przez okres 6 miesicy po udzieleniu wiadczenia Obsług techniczn posiedze Komisji Socjalnej zapewnia komórka właciwa ds. kadrowych i komórka właciwa ds. płac Szpitala. 2. Czynnoci, o których mowa w ust. 1 dotycz w szczególnoci: a) zwoływania posiedzenia Komisji Socjalnej po uzgodnieniu jego terminu, b) kompletowania wniosków o przyznanie wiadczenia z Funduszu, c) wstpnego sprawdzenia złoonych wniosków pod wzgldem formalnym, pod ktem ich prawidłowego wypełnienia i kompletnoci dokumentów załczonych do wniosku. Rozdział V Zasady przyznawania wiadcze z Funduszu Socjalnego Przyznawanie wiadcze z Funduszu oraz okrelanie ich wysokoci dokonywane jest z uwzgldnieniem rodków finansowych zgromadzonych na rachunku Funduszu, na podstawie zapisów Regulaminu ZFS. 2. wiadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie maj charakteru roszczeniowego i s 5

6 fakultatywne (uznaniowe). Osobie, której odmówiono przyznania wiadczenia nie przysługuje roszczenie o wypłatrodków Pomocy socjalnej udziela si w pierwszej kolejnoci osobom, które z przyczyn obiektywnych i niezalenych od ich woli znajduj si w najtrudniejszej sytuacji yciowej, materialnej i rodzinnej, a w szczególnoci osobom o niskim dochodzie brutto na osob w rodzinie, osobom samotnie wychowujcym dzieci oraz rodzinom wielodzietnym, wychowujcym co najmniej troje dzieci. 2. Przyznania wiadczenia finansowanego z Funduszu dokonuje si na podstawie wniosku osoby uprawnionej. Wniosek powinien zawiera owiadczenie o rednim dochodzie brutto na osob w rodzinie oraz zwizłe przedstawienie sytuacji yciowej i rodzinnej. 3. Przyznawanie ulgowych usług i wiadcze oraz wysoko dopłat z Funduszu uzalenione s od sytuacji yciowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. 4. Podstaw przyznania wiadczenia jest złoenie przez pracownika owiadczenia o swojej sytuacji yciowej, rodzinnej i materialnej oraz przedstawienie redniego dochodu brutto przypadajcego na osob rodzinie, wykazanego w owiadczeniu pracownika, w którym ujta jest pełna wysoko wszystkich dochodów uzyskiwanych przez wszystkie wspólnie zamieszkujce i prowadzce wspólne gospodarstwo domowe osoby w rodzinie, rozumiana jako suma dochodów brutto/liczba osób w rodzinie. 5. redni dochód brutto na osob w rodzinie dla wiadcze wymienionych w załcznikach nr 1 i 1a Regulaminu oblicza si na podstawie rocznych deklaracji podatkowych PIT poprzedzajcych bezporednio rok złoenia wniosku. 6. Wszystkie osoby uprawnione, które zamierzaj skorzysta ze wiadcze wymienionych w załcznik nr 1 i 1a Regulaminu s zobowizane do złoenia wraz z wnioskiem o przyznanie wiadczenia owiadczenia o sytuacji yciowej, rodzinnej i materialnej, której wzór stanowi załcznik nr 7 Regulaminu wraz z dokumentami potwierdzajcymi wysoko dochodów pozostałych członków rodziny i, w razie zaistnienia takiej potrzeby, inne szczególne okolicznoci uzasadniajce wniosek. 6

7 12 1. Wnioski o przyznanie pomocy socjalnej kadego z typów przewidzianych w Regulaminie, naley składa z przeznaczeniem dla Komisji Socjalnej w sekretariacie Szpitala. 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wypełnienia wniosku komórka właciwa ds. kadrowych Szpitala w porozumieniu z Komisj Socjaln wzywa wnioskodawc do uzupełnienia wniosku w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia wezwania. 3. Nieuzupełnienie braków wniosku w terminie powoduje jego odrzucenie przez Komisj Socjaln. Oryginały dokumentów załczonych do wniosku podlegaj zwrotowi osobie uprawnionej Osoba uprawniona, która złoyła nieprawdziwe owiadczenie o wysokoci dochodu uprawniajcego do wiadczenia z Funduszu lub przedłoyła sfałszowany dokument obowizana jest do zwrotu przyznanego wiadczenia w całoci. 2. W przypadku powzicia przez Komisj Socjaln jakichkolwiek informacji budzcych uzasadnione wtpliwoci co do prawdziwoci i rzetelnoci złoonego owiadczenia o wysokoci redniego dochodu brutto na rodzin wnioskodawcy, Komisja Socjalna moe da okazania rocznych deklaracji podatkowych PIT wnioskodawcy, potwierdzajcych złoone owiadczenie o wysokoci redniego dochodu brutto na osob w rodzinie. Rozdział VI Dofinansowanie rónych form wypoczynku 14 W ramach dofinansowania rónych form wypoczynku dokonuje si dopłat do: a) wypoczynku letniego oraz zimowego dzieci i młodziey, w szczególnoci kolonii, obozów, zimowisk, tzw. zielonych szkół, oaz, a take rajdów dla dzieci i młodziey, b) wypoczynku zorganizowanego, zakupionego przez osob uprawnion do korzystania z Funduszu, w szczególnoci wczasów profilaktycznych, pobytu w sanatorium na leczeniu lub 7

8 rekonwalescencji, c) wypoczynku indywidualnego, niezorganizowanego, tzw. wczasów pod grusz Z dofinansowania do rónych form wypoczynku mog korzysta osoby uprawnione jeeli: a) w zakresie dofinansowania do wypoczynku organizowanego w ramach urlopów, korzystaj z urlopu wypoczynkowego, a urlop ten został potwierdzony przez komórk właciw ds. kadrowych Szpitala w przedmiocie terminu jego wykorzystania, b) w zakresie dofinansowania do form wypoczynku, o których mowa w 14 pkt a), posiadaj dokument potwierdzajcy zakup wraz z dowodem wpłaty oraz okreleniem imion i nazwisk osób korzystajcych z wypoczynku, c) złoyły wnioski o dofinansowanie, których wzory stanowi załczniki nr 2 i 3 Regulaminu, d) pozwala na to stan rodków finansowych Funduszu, których wpływ zaplanowano na dany rok. 2. Wysoko dofinansowania do rónych form wypoczynku okrela załcznik nr 1 Regulaminu Tabele nr 1, 1a i W przypadku, gdy w Szpitalu zatrudnieni s oboje rodzice, uprawnionym przysługuje na jedno dziecko tylko jedna dopłata do wypoczynku, o którym mowa w 14 pkt a) Wniosek o dofinansowanie do urlopu powinien by złoony do koca pierwszego kwartału roku kalendarzowego, za który ma by przyznane wiadczenie. 2. W uzasadnionych przypadkach uprawniony moe złoy wniosek po upływie terminu wskazanego w ust. 1, a Komisja Socjalna zobowizana jest go rozpatrzy. 3. Dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego zorganizowanego lub urlopu wypoczynkowego niezorganizowanego uzalenione jest od faktycznego wykorzystania urlopu przez nieprzerwany okres 14 dni kalendarzowych. 4. O dofinansowanie form wypoczynków pracownika i jego dzieci, o których mowa w 14, mona ubiega si raz w roku. 8

9 Rozdział VII Udzielanie pomocy materialnej Pomoc materialna przysługuje pracownikom, emerytom oraz rencistom pozostajcym w trudnej sytuacji yciowej, rodzinnej lub materialnej, uzasadniajcej przyznanie tego wiadczenia z Funduszu. 2. Celem ustalenia zasadnoci udzielenia pomocy materialnej pracodawca jest uprawniony do dania przedstawienia przez uprawnionego danych uprawdopodabniajcych trudn sytuacj yciow, rodzinn lub materialn. danie przedstawienia danych nie powoduje naruszenia przepisów regulujcych ochron danych osobowych Zapomogi mog by przyznane: a) osobom dotknitym zdarzeniem losowym, niezalenym od woli uprawnionego i niespowodowanym jego działaniem, w tym chorob, po udokumentowaniu tych faktów, b) osobom znajdujcym si w trudnej sytuacji yciowej, rodzinnej lub materialnej, w szczególnoci osobom o niskim dochodzie na członka rodziny, osobom o ograniczonej sprawnoci fizycznej, wymagajcym pomocy osób trzecich, osobom samotnie wychowujcym dzieci, osobom utrzymujcym rodziny wielodzietne. 2. Osoba ubiegajca si o przyznanie zapomogi zobowizana jest do udokumentowania okolicznoci uzasadniajcych jej przyznanie poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzajcych wystpienie zdarzenia losowego, stan zdrowia, koszty leczenia, sytuacj materialn, rodzinn itp. 1. Z wnioskiem o zapomog moe wystpi: a) osoba uprawniona, 19 9

10 b) w uzasadnionych przypadkach, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody osoby uprawnionej, jej bezporedni przełoony, a take przedstawiciel organizacji zwizkowej. 2. Wzór wniosku o zapomog okrela załcznik nr 4 Regulaminu. 3. Zapomog przyznaje si według zasad okrelonych w załczniku nr 1 Regulaminu tabeli nr 3 i 3a. 4. Zapomog mona otrzyma raz w roku. W przypadkach szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych moliwe jest powtórne przyznanie zapomogi. 5. Wypłat zapomóg uzalenia si od wysokoci rodków finansowych przewidzianych w planie rzeczowo-finansowym na dany rok. 6. Wnioski o zapomogi rozpatruje Komisja Socjalna, majc na uwadze zasady okrelone w załczniku nr 1 Regulaminu tabeli nr 3 i 3a i rekomenduje Dyrektorowi do wypłaty. Rozdział VIII Poyczki na cele mieszkaniowe 20 Poyczki mieszkaniowe mog by udzielane na działania majce na celu popraw sytuacji mieszkaniowej osób uprawnionych, a w szczególnoci: a) remont i modernizacj lokalu lub budynku mieszkalnego; b) przystosowanie mieszkania do potrzeb członka rodziny o ograniczonej sprawnoci fizycznej, c) zakup mieszkania i domu, d) pokrycie kosztów wykupu lokalu na własno, e) pokrycie wkładu budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej, f) budow lub rozbudow budynku mieszkalnego, g) budow lokalu w budynku mieszkalnym Warunkiem uzyskania poyczki na cele mieszkaniowe jest złoenie wniosku oraz okrelenie celu 10

11 na jaki poyczka zostanie przeznaczona. 2. Zabezpieczeniem poyczki jest porczenie przez dwie osoby zatrudnione przez Szpital na czas nieokrelony. 3. Zatrudnienie porczycieli potwierdza komórka właciwa ds. kadrowych Szpitala. 4. Porczycielem nie moe by współmałonek wnioskodawcy. 5. Rozwizanie stosunku pracy ze Szpitalem nie powoduje wyganicia zobowizania porczenia. 22 Nie udziela si poyczki mieszkaniowej pracownikowi: a) znajdujcemu si w okresie wypowiedzenia umowy o prac, b) z którym pracodawca zawarł porozumienie co do rozwizania umowy o prac, c) którego wynagrodzenie jest zajte w trybie sdowego lub administracyjnego postpowania egzekucyjnego Poyczki na cele mieszkaniowe przyznaje si raz na trzy lata. 2. Wniosek o udzielenie kolejnej poyczki mona złoy po całkowitej spłacie poprzedniej poyczki Poyczki podlegaj oprocentowaniu w wysokoci 1% od kwoty udzielonej poyczki. Spłata poyczki nastpuje w ratach miesicznych i rozpoczyna si w nastpnym miesicu po jej udzieleniu - zawarciu umowy. 2. Do obliczania odsetek od poyczki stosuje si nastpujcy wzór: P x 0,01 x [(m+1)/36], gdzie: P oznacza kwot poyczki, 0,01 oprocentowanie poyczki, m liczb rat spłaty poyczki, 1 oraz 36 wielkoci stałe. 3. Kwota z tytułu oprocentowania zwiksza rodki Funduszu. W przypadku wczeniejszej spłaty poyczki ni to ustalono w umowie, kwota oprocentowania nie podlega zwrotowi. Zasady tej nie 11

12 stosuje si, jeeli kwota udzielonej poyczki została zwrócona przed rozpoczciem terminu jej spłaty. 4. Zdolno kredytowa poyczkobiorcy ustala si z uwzgldnieniem kwoty wynagrodzenia za prac wolnej od potrce. 5. Wysoko raty poyczki nie moe spowodowa pomniejszenia wynagrodzenia pracownika do kwoty niszej ni kwota minimalnego wynagrodzenia za prac pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z obowizujcymi przepisami Kodeksu pracy, z uwzgldnieniem kolejnoci potrce wynikajcymi z tych przepisów. 6. Maksymalny okres spłaty poyczki nie moe przekracza 36 miesicy liczonych od dnia jej udzielenia. 7. Na pisemny wniosek poyczkobiorcy, uzgodniony z porczycielami, w przypadkach uzasadnionych jego szczególnie trudn sytuacj yciow, rodzinn lub materialn, Dyrektor po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku poyczkobiorcy przez Komisj Socjaln, moe wyrazi zgod na zawieszenie spłaty poyczki na okres nie dłuszy ni 6 miesicy. Wymienione w przepisie okolicznoci musz by udokumentowane przez poyczkobiorc. 8. W przypadku mierci poyczkobiorcy zobowizanie z tytułu niespłaconej poyczki wygasa, a pozostała cz poyczki zostaje umorzona. Okoliczno ta powinna by udokumentowana w formie protokołu z posiedzenia Komisji Socjalnej. 9. Niespłacona poyczka wraz z odsetkami staje si natychmiast wymagalna w przypadku rozwizania stosunku pracy z poyczkobiorc. Dopuszczalna jest zgoda stron na ustalenie nowego trybu i sposobu spłaty poyczki. 10. Szczegółowe postanowienia i warunki dotyczce spłaty poyczek okrela umowa, której wzór stanowi załcznik nr 6 Regulaminu Wnioski o poyczk na cele mieszkaniowe składa si wraz z niezbdnymi dokumentami w sekretariacie Szpitala z przeznaczeniem dla Komisji Socjalnej. Wzór wniosku okrela załcznik nr 5 Regulaminu 12

13 2. Wnioski s rozpatrywane przez Komisj Socjaln w kolejnoci wynikajcej z terminu ich złoenia. 3. Wnioski sporzdzone nieprawidłowo lub niekompletne s zwracane celem ich uzupełnienia. 4. Udzielenie poyczki poza kolejnoci, o której mowa w ust. 2 jest moliwe wyłcznie w przypadku zaistnienia udokumentowanych sytuacji losowych pod warunkiem całkowitej spłaty poprzednio udzielonej poyczki. Rozdział IX Ewidencja wiadcze Funduszu Ewidencj przyznanych z Funduszu wiadcze prowadzi komórka właciwa ds. ksigowoci Szpitala. 2. Ewidencja wiadcze obejmuje prowadzenie szczegółowej ewidencji analitycznej, która umoliwia ustalenie stanu Funduszu oraz jego podwyszenia lub obnienia wg ródeł pochodzenia rodków i celów, na które zostały wydatkowane. 3. Do sporzdzenia sprawozdania rocznego z wykorzystania rodków Funduszu zobowizany jest Główny Ksigowy Szpitala. 4. Sprawozdanie naley przedłoy Dyrektorowi oraz zakładowym organizacjom zwizkowym w terminie do koca lutego roku nastpujcego po okresie, którego dotyczy sprawozdanie. Rozdział X Postanowienia kocowe 27 Załcznikami do niniejszego Regulaminu stanowicymi jego integraln cz s: a) załcznik nr 1 wiadczenia finansowane ze rodków Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmiskiego SPZOZ w 13

14 Bydgoszczy: - tabela nr 1 Dofinansowanie do wypoczynku osób uprawnionych - tabela nr 1a Dofinansowanie do wypoczynku dla osób uprawnionych prowadzcych jednoosobowe gospodarstwo domowe - tabela nr 2 Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodziey - tabela nr 3 Udzielanie zapomóg - tabela nr 3a Zapomoga losowa z tytułu długotrwałej choroby i kosztów leczenia dla osób uprawnionych prowadzcych jednoosobowe gospodarstwo domowe - tabela nr 4 Zapomoga z tytułu trudnej sytuacji materialnej - tabela nr 4a Zapomoga z tytułu trudnej sytuacji materialnej dla osób uprawnionych prowadzcych jednoosobowe gospodarstwo domowe - tabela nr 5 Inne wiadczenia b) załcznik nr 2 Wniosek o dopłat do wypoczynku c) załcznik nr 3 Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dzieci d) załcznik nr 4 Wniosek o przyznanie zapomogi e) załcznik nr 5 Wniosek o przyznanie poyczki z Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych f) załcznik nr 6 Umowa poyczki z Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych g) załcznik nr 7 Owiadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej zamierzajcej skorzysta ze rodków ZFS h) załcznik nr 8 Owiadczenie o obowizku zachowania tajemnicy W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje si powszechnie obowizujce przepisy prawa. 2. D okrelenia wysokoci odpisu na Fundusz zastosowanie maj przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu wiadcze socjalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 592 ze zm.). 3. Zmiany do Regulaminu i stanowicych jego cz załczników wprowadzane s w trybie 14

15 przewidzianym dla wprowadzenia Regulaminu. 4. Z dniem wejcia w ycie niniejszego Regulaminu traci moc dotychczasowy Regulamin Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych z dnia 12 kwietnia 2000 r. wraz ze zmianami. 5. Tre Regulaminu uzgodniono z reprezentatywnymi organizacjami zwizkowymi działajcymi na terenie zakładu pracy w dniu 8 sierpnia 2013 r. 6. Postanowienia Regulaminu obowizuj w terminie 14 od dnia jego opublikowania na stronie internetowej Szpitala. 15

16 Załcznik nr 1 do Regulaminu ZFS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmiskiego SP ZOZ w Bydgoszczy z dnia 8 sierpnia 2013 r. Tabela 1 Dofinansowanie do wypoczynku osób uprawnionych Grupa Dochód zł brutto na 1 osob w rodzinie Maksymalna wysoko dopłaty I Do 1300 zł brutto 500 zł II Powyej 1301 zł brutto do 1700 zł brutto 400 zł III Powyej 1701 zł brutto do 2100 zł brutto 300 zł IV Powyej 2100 zł brutto do 2500 zł brutto 200 zł Tabela 1a Dofinansowanie do wypoczynku osób uprawnionych prowadzcych jednoosobowe gospodarstwo domowe Grupa Dochód zł brutto na 1 osob w rodzinie Maksymalna wysoko dopłaty I Do 1700 zł brutto 500 zł II Powyej 1701 zł brutto do 2000 zł brutto 400 zł III Powyej 2001 zł brutto do 2300 zł brutto 300 zł IV Powyej 2301 zł brutto do 2600 zł brutto 200 zł Tabela 2 Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodziey Grupa Dochód zł brutto na 1 osob w rodzinie Maksymalna wysoko dopłaty I Do 900 zł brutto 500,00 zł II Powyej 901 zł brutto do 1300 zł brutto 400,00 zł III Powyej 1301 zł brutto do 1700 zł brutto 300,00 zł IV Powyej 1701 zł brutto do 2100 zł brutto 200,00 zł 16

17 Tabela 3 Udzielanie zapomóg Rodzaj zapomogi Zapomoga z tytułu zdarzenia losowego, np. poar, wybuch gazu itp. bez wzgldu na dochód po udokumentowaniu poniesionych strat Zapomoga losowa z tytułu długotrwałej choroby i kosztów leczenia Maksymalna kwota zapomogi do 5000 zł Dochód brutto na 1 osob w rodzinie: Nie wicej ni: do 1300 zł od 1301 zł do 1800 zł od 1801 zł do 2300 zł 3000 zł 2000 zł 1500 zł Tabela 3a Zapomoga losowa z tytułu długotrwałej choroby i kosztów leczenia dla osób uprawnionych prowadzcych jednoosobowe gospodarstwo domowe: Maksymalna kwota zapomogi Dochód brutto na 1 osob w rodzinie: do 2100 zł od 2101 zł do 2500 zł od 2501 zł do 2800 zł Nie wicej ni: 3000 zł 2000 zł 1500 zł Tabela 4 Zapomoga z tytułu trudnej sytuacji materialnej: Maksymalna kwota zapomogi Dochód brutto na 1 osob w rodzinie: do 1300 zł od 1301 zł do 1600 zł od 1601 zł do 2100 zł Nie wicej ni: 2000 zł 1500 zł 1000 zł 17

18 Tabela 4a Zapomoga z tytułu trudnej sytuacji materialnej dla osób uprawnionych prowadzcych jednoosbowe gospodarstwo domowe: Maksymalna kwota zapomogi Dochód brutto na 1 osob w rodzinie: do 2100 zł od 2101 zł do 2500 zł od 2501 zł do 2800 zł Nie wicej ni: 2000 zł 1500 zł 1000 zł Tabela 5 Inne wiadczenia Rodzaj wiadczenia Maksymalna kwota wiadczenia wiadczenia z okazji wit okolicznociowych Dochód brutto na 1 osob w rodzinie: wiadczenia z okazji wit okolicznociowych dla osób prowadzcych jednoosobowe gospodarstwo domowe do 900 zł od 901 zł do 1300 zł od 1301 zł do 1500 zł od 1501 zł do 1700 zł od 1701 zł do 1900 zł od 1901 zł do 2300 zł Dochód brutto na 1 osob w rodzinie: do 2100 zł od 2101 zł do 2200 zł od 2201 zł do 2300 zł od 2301 zł do 2400 zł od 2401 zł do 2600 zł od 2601 zł do 2800 zł Nie wicej ni: 380 zł 350 zł 300 zł 250 zł 200 zł 150 zł Nie wicej ni: 380 zł 350 zł 300 zł 250 zł 200 zł 150 zł Poyczki mieszkaniowe Uprawnieni pracownicy 7000 zł 1 raz na 3 lata 18

19 Załcznik nr 2 do Regulaminu ZFS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmiskiego SP ZOZ w Bydgoszczy z dnia 8 sierpnia 2013 r., dnia (nazwisko i imi) (komórka organizacyjna/stanowisko pracy) Dyrekcja Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmiskiego SPZOZ w Bydgoszczy WNIOSEK O DOPŁAT DO WYPOCZYNKU Prosz o dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego/wypoczynku w roku Na urlopie wypoczynkowym/wypoczynku przebywałam(em)/bd przebywa* w terminie: Ja niej podpisana(y) niniejszym owiadczam, e redni dochód brutto wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujcych i prowadzcych wspólne gospodarstwo domowe, za okres ostatniego roku na podstawie złoonej deklaracji podatkowej PIT poprzedzajcej dzie złoenia wniosku, po przeliczeniu na jedn osob wynosi złotych. Jednoczenie owiadczam, i moja rodzina liczy osób, w tym dziecko/dzieci* w wieku... wiadoma(y) odpowiedzialnoci karnej za podanie nieprawdziwych danych i obowizku zwrotu nieprawnie pobranego wiadczenia z funduszu socjalnego owiadczam, e podane informacje dotyczce mnie i mojej rodziny s zgodne ze stanem faktycznym, co potwierdzam własnorcznym podpisem. (podpis osoby wnioskujcej) Potwierdzam urlop wypoczynkowy w/w pracownika w terminie: (podpis i piecztka pracownika Sekcji Słub Pracowniczych* jeli dotyczy) *niepotrzebne skreli Załcznik nr 3 19

20 do Regulaminu ZFS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmiskiego SP ZOZ w Bydgoszczy z dnia 8 sierpnia 2013 r., dnia (nazwisko i imi) (komórka organizacyjna/stanowisko) Dyrekcja Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmiskiego SPZOZ w Bydgoszczy WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU DZIECI Prosz o dofinansowanie do kolonii/obozu/zimowiska/ * dla mojego dziecka / moich dzieci*: IMI I NAZWISKO DZIECKA DATA URODZENIA TERMIN WYPOCZYNKU W załczeniu przedstawiam potwierdzenie zakupu kolonii/obozu/zimowiska/ * wraz z dowodem wpłaty. Ja niej podpisana(y) niniejszym owiadczam, e redni dochód brutto wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujcych i prowadzcych wspólne gospodarstwo domowe, za okres ostatniego roku na podstawie złoonej deklaracji podatkowej PIT poprzedzajcej dzie złoenia wniosku, po przeliczeniu na jedn osob wynosi złotych. Jednoczenie owiadczam, i moja rodzina liczy osób, w tym dziecko/dzieci w wieku... wiadoma(y) odpowiedzialnoci karnej za podanie nieprawdziwych danych i obowizku zwrotu nieprawnie pobranego wiadczenia z funduszu socjalnego owiadczam, e podane informacje dotyczce mnie i mojej rodziny s zgodne ze stanem faktycznym, co potwierdzam własnorcznym podpisem. (podpis osoby wnioskujcej) Załcznik nr 4 20

21 do Regulaminu ZFS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmiskiego SP ZOZ w Bydgoszczy z dnia 8 sierpnia 2013 r., dnia (nazwisko i imi) (adres zamieszkania) Dyrekcja Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmiskiego SPZOZ w Bydgoszczy W N I O S E K O PRZYZNANIE ZAPOMOGI Prosz o przyznanie zapomogi z tytułu: zdarzenia losowego ( poar, wybuch gazu.) długotrwałej choroby trudnej sytuacji materialnej pomocy bezzwrotnej na cele mieszkaniowe Jako uzasadnienie podaj: Do wniosku załczam dokumenty potwierdzajce przyczyny mojej trudnej sytuacji: Ja niej podpisana(y) niniejszym owiadczam, e redni dochód brutto wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujcych i prowadzcych wspólne gospodarstwo domowe, za okres ostatniego roku na podstawie złoonej deklaracji podatkowej PIT poprzedzajcej dzie złoenia wniosku, po przeliczeniu na jedn osob wynosi złotych. Jednoczenie owiadczam, i moja rodzina liczy osób, w tym dziecko/dzieci* w wieku... Załczniki: wiadoma(y) odpowiedzialnoci karnej za podanie nieprawdziwych danych i obowizku zwrotu nieprawnie pobranego wiadczenia z funduszu socjalnego owiadczam, e podane informacje dotyczce mnie i mojej rodziny s zgodne ze stanem faktycznym, co potwierdzam własnorcznym podpisem. Załcznik nr 5 (podpis osoby wnioskujcej) 21

22 do Regulaminu ZFS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmiskiego SP ZOZ w Bydgoszczy z dnia 8 sierpnia 2013 r., dnia (nazwisko i imi) ( adres zamieszkania) (komórka organizacyjna/stanowisko) Dyrekcja Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmiskiego SPZOZ w Bydgoszczy W N I O S E K o przyznanie poyczki z Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych Zwracam si z prob o udzielenie poyczki na cele mieszkaniowe ze rodków Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych w wysokoci złotych z przeznaczeniem na Obecnie zajmuj mieszkanie/ dom*, składajce(y) si z izb, kuchni, łazienki o powierzchni m2, w którym zamieszkuje wraz ze mn... osób. Na porczycieli proponuj: 1. zam. seria i numer dowodu osobistego 2. zam. seria i numer dowodu osobistego wiadoma(y) odpowiedzialnoci karnej za podanie nieprawdziwych danych i obowizku zwrotu nieprawnie pobranego wiadczenia z funduszu socjalnego owiadczam, e podane informacje dotyczce mnie i mojej rodziny s zgodne ze stanem faktycznym, co potwierdzam własnorcznym podpisem. (podpis osoby wnioskujcej) Sekcja Słub pracowniczych: Stwierdza si, e Pani/Pan jest zatrudniona(y) na czas okrelony/nieokrelony*, od dnia na stanowisku (osoba potwierdzajca zatrudnienie) Kwota wynagrodzenia przeznaczona do wypłaty złotych.(po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczki na podatek dochodowy, obcie okrelonych w art Kodeksu Pracy oraz innych obcie pomniejszajcych kwot do wypłaty). Maksymalne obcienie wynagrodzenia moe wynie złotych. (osoba potwierdzajca dane dot. wynagrodzenia) Załcznik nr 6 22

23 do Regulaminu ZFS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmiskiego SP ZOZ w Bydgoszczy z dnia 8 sierpnia 2013 r. UMOWA POYCZKI NR Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU WIADCZE SOCJALNYCH zawarta w dniu w Bydgoszczy pomidzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr. E. Warmiskiego SP ZOZ w Bydgoszczy zwanym dalej Szpitalem reprezentowanym przez: a Pani / Panem numer PESEL zamieszkał(ym) w zwanym dalej Poyczkobiorc. 1 Na podstawie decyzji Komisji Socjalnej z dnia... Szpital udziela Poyczkobiorcy poyczki ze rodków ZFS na cele mieszkaniowe w wysokoci...,- zł, słownie złotych oprocentowanej w wysokoci 1 % (... zł łcznie za cały okres poyczki), z przeznaczeniem na:... Do obliczania odsetek słuy wzór okrelony w Regulaminie Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych 2 1.Wypłacona poyczka wraz z oprocentowaniem w łcznej kwocie... zł podlega spłacie w... ratach miesicznych. Okres spłaty poyczki wynosi... miesice. 2.Rozpoczcie spłaty nastpuje od... 3.Poyczka jest spłacana w ratach miesicznych w wysokoci: 1) pierwsza rata (spłata odsetek od udzielonej poyczki)... zł, słownie... zł., 2) kolejne raty (spłata poyczki):...zł słownie zł, 1) ostatnia rata (spłata poyczki ostatnia rata wyrównujca jeli rat si nie da podzieli równo na poszczególne miesice): zł słownie zł Poyczkobiorca upowania Szpital do potrcania naleytych rat poyczki wraz z odsetkami zgodnie z 2 niniejszej umowy z przysługujcego mu wynagrodzenia za prac, poczynajc od miesica, w którym rozpoczyna si spłata poyczki. W razie nie wypracowania wynagrodzenia w wysokoci wystarczajcej na spłat poyczki Poyczkobiorca zobowizuje si spłaca raty poyczki w kwotach i terminach ustalonych w umowie z innych dochodów wnoszonych do kasy zakładu. 2. Poyczkobiorca w okresie czasowego zaprzestania wiadczenia pracy (urlop wychowawczy, bezpłatny itp.) zobowizany jest wpłaca nalene raty w wysokoci okrelonej w 2 w terminie do 15 dnia kadego miesica bezporednio w kasie Szpitala bd na wskazany mu rachunek bankowy. 3. Szpital ma prawo kontroli sposobu wykorzystania poyczki zgodnie z celem. Poyczkobiorca w tym celu zobowizany jest do wykazania sposobu wydatkowania przyznanej mu poyczki. 23

24 4 1. Nie spłacona poyczka wraz z odsetkami staje si natychmiast wymagaln w przypadku: a) rozwizania z Poyczkobiorc stosunku pracy, b) wykorzystania poyczki na inny cel, ni okrelony w umowie. 2. W przypadku rozwizania stosunku pracy dopuszczalne jest za zgod obu stron ustalenie nowego trybu i sposobu spłaty poyczki. 3. W uzasadnionych przypadkach okrelonych w regulaminie spłata poyczki moe by zawieszona na okres do 6 miesicy. 5 Zmiana warunków okrelonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewanoci. 6 W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow stosuje si postanowienia Regulaminu zakładowego funduszu wiadcze socjalnych oraz powszechnie obowizujce przepisy prawa. 7 W przypadku ustania stosunku pracy, wyraam zgod na potrcanie przez pracodawc z mojego wynagrodzenia za prac oraz innych wiadcze finansowych nalenych mi ze stosunku pracy, innych nalenoci poza wymienionymi w art i 7 kp w tym m. in. zaległej kwoty udzielonej mi poyczki mieszkaniowej z ZFS Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewanoci. 2. Umowa została sporzdzona w dwóch jednobrzmicych egzemplarzach, po jednym dla kadej ze stron umownych. Szpital Poyczkobiorca Porczenie spłaty: W razie nieuregulowania nalenoci we właciwym terminie przez Poyczkobiorc, zobowizujemy si do spłaty zadłuenia Poyczkobiorcy w całoci i wyraamy zgod - jako solidarnie odpowiedzialni na pokrycie nie spłaconej kwoty poyczki wraz z nalenymi odsetkami z naszych wynagrodze za prac: 1.Pan/i/...zam.... PESEL (data i czytelny podpis) 2.Pan/i/...zam.... PESEL (data czytelny podpis) Potwierdzam tosamo poyczkobiorcy i porczycieli oraz własnorczno złoonych przez nich podpisów.... Data i podpis pracownika Załcznik nr 7 do Regulaminu ZFS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego 24

25 im. dr. E. Warmiskiego SP ZOZ w Bydgoszczy z dnia 8 sierpnia 2013 r. (nazwisko i imi) (adres zamieszkania) dnia Dyrekcja Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmiskiego SPZOZ w Bydgoszczy O W I A D C Z E N I E O SYTUACJI YCIOWEJ, RODZINNEJ I MATERIALNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ ZAMIERZAJCEJ SKORZYSTA ZE RODKÓW Z ZFS* Ja niej podpisana(y) niniejszym owiadczam, e redni dochód brutto wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujcych i prowadzcych wspólne gospodarstwo domowe, za okres....., po przeliczeniu na jedn osob wynosi złotych. Jednoczenie owiadczam, i moja rodzina liczy osób, w tym dziecko/dzieci w wieku. wiadoma(y) odpowiedzialnoci karnej za podanie nieprawdziwych danych i obowizku zwrotu nieprawnie pobranego wiadczenia z funduszu socjalnego owiadczam, e podane informacje dotyczce mnie i mojej rodziny s zgodne ze stanem faktycznym, co potwierdzam własnorcznym podpisem. UWAGA! (podpis osoby ubiegajcej si o wiadczenie) redni dochód brutto na osob w rodzinie oblicza si jako iloraz wysokoci sumy wszystkich dochodów uzyskiwanych przez wszystkie wspólnie zamieszkujce i prowadzce wspólne gospodarstwo domowe osoby w rodzinie w cigu ostatniego roku na podstawie złoonej deklaracji podatkowej PIT poprzedzajcej dzie złoenia wniosku oraz liczby osób wspólnie prowadzcych gospodarstwo domowe. Za dochody uwzgldniane przy wyliczeniu rednich miesicznych dochodów brutto, uwaa si w szczególnoci: a. wynagrodzenie uzyskiwane w ramach stosunku pracy, z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej lub umowy o prac nakładcz, b. dochody z tytułu: członkostwa spółdzielni, wykonywania wolnego zawodu, działalnoci twórczej lub artystycznej, działalnoci gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu takiej działalnoci, c. wiadczenia pienine z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzystwa, d. emerytury, renty inwalidzkie i renty rodzinne wraz ze wszystkimi dodatkami, z wyjtkiem dodatków pielgnacyjnych, e. stypendia, zasiłki rodzinne, renty socjalne, zasiłki stałe, f. alimenty i zaliczki alimentacyjne, zasiłki przysługujce bezrobotnym, zasiłki na utrzymanie rodziny wypłacane ołnierzom, g. dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, h. dochód z tytułu prowadzenia działalnoci objtej podatkiem, Przy ustalaniu dochodu w rodzinie Wnioskodawcy, nie uwzgldnia si zasiłków pielgnacyjnych oraz stypendium za wyniki w nauce. *Owiadczenie naley złoy razem z wnioskiem o przyznanie rodków z ZFS Załcznik nr 8 do Regulaminu ZFS Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego 25

26 im. dr. E. Warmiskiego SP ZOZ w Bydgoszczy z dnia 8 sierpnia 2013 r., (nazwisko i imi) (adres zamieszkania) dnia Dyrekcja Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmiskiego SPZOZ w Bydgoszczy Owiadczenie o obowizku zachowania tajemnicy Ja niej podpisany(a)... zobowizuj si do zachowania w tajemnicy wszelkich dokumentów i informacji, w tym danych osobowych, do których bd miał(a) dostp w zwizku z wykonywaniem przeze mnie jako członka Komisji Socjalnej działajcej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr. E. Warmiskiego SP ZOZ w Bydgoszczy czynnoci w zakresie zada tej Komisji, z wyjtkiem dokumentów oraz informacji jawnych i sytuacji, w których obowizek bd uprawnienie do ich udostpnienia wynika z powszechnie obowizujcych przepisów prawa bd przepisów wewntrzzakładowych. W szczególnoci zobowizuj si, e nie bd bez wykorzystywał(a) udostpnionych mi dokumentów i informacji, w tym danych osobowych, do celów nie zwizanych z wykonywaniem zada Komisji Socjalnej. Zobowizuj si równie do zabezpieczania powierzonych mi informacji i dokumentów przed ich utrat, uszkodzeniem oraz dostpem osób nieuprawnionych, a take do przetwarzania powierzonych mi danych osobowych zgodnie z przepisami prawa obowizujcymi w tym zakresie... (data i czytelny podpis) 26

27

28

29

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zmienia si Regulamin Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Nowy tekst stanowi załcznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmienia si Regulamin Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Nowy tekst stanowi załcznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Nr 7/05 XIII Sprawozdawczo-Wyborczego XIII Okrgowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w Kielcach z dnia 26.02.2005r. w sprawie Regulaminu Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:... (rachunek bieżący ZFŚS - stan na 31.12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia.. w sprawie okrelenia rodzaju wiadcze przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek owiatowych prowadzonych przez Gmin Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu Załacznik nr 1 os. Zwycięstwa 101 61-643 Poznań Poznań,... WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Proszę o przyznanie (właściwe podkreślić) : dofinansowania do wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2015 roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Rozdział I Podstawa prawna wydania regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Podstawa prawna: - na podstawie art.8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowych funduszu świadczeń socjalnych( Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 Zasady tworzenia i zasady gospodarowania jego środkami określają przepisy: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Warszawa, dn.01.04.2011r Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Zasady ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO Załącznik do Zarządzenia nr 41/10 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 5 lipca 2010 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Publicznego Nr 2 z

Bardziej szczegółowo

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą:

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą: i 3. Tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem, którego źródłami są: 1) dla nauczycieli - odpis w wysokości ustalonej na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela, 2) dla pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania świadczeń socjalnych. Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku

REGULAMIN. przyznawania świadczeń socjalnych. Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych / Dz.U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią przepisy: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie: Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie: Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla SYNTHOS S.A. SYNTHOS DWORY 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. MIEJSKO - PRZEMYSŁOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Sp. z o.o. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Regulamin określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Symbol dokumentu: PS 06.01/PW 8

Symbol dokumentu: PS 06.01/PW 8 Strona 1 z 7 Na podstawie ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( tj.dz. U. z 2012r. Nr 100, poz. 592 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Szkoły Podstawowej w Świerzawie (zwanej dalej Funduszem ) ustala zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 177/2011 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 10 listopada 2011 r.

Zarządzenie Nr 177/2011 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 10 listopada 2011 r. Zarządzenie Nr 177/2011 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 164/2009 Burmistrza Miasta Mławy z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w IChF PAN

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w IChF PAN Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w IChF PAN Regulamin Wzór określający wysokość dofinansowania wypoczynku Wniosek o dofinansowanie wypoczynku Podstawa prawna treści wniosku REGULAMIN zasad korzystania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2014 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2014 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 2/2014 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku z dnia 12.02.2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS 1. Kodeks pracy, art. 16, art. 94 pkt. 8; 2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY Podstawa prawna: 1. art. 157 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2007 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 01/2009 Kierownika Zakładu Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Gospodarki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 29 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki Załącznik do Zarządzenia Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu tworzy się

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo - finansowy działalności socjalnej na rok 20.

Plan rzeczowo - finansowy działalności socjalnej na rok 20. Załącznik Nr 1 Plan rzeczowo - finansowy działalności socjalnej na rok 20. Bilans otwarcia na rok 20... -.. zł (pozostałe środki z roku ubiegłego tj. stan na 31.12.20... r.) Planowane dochody, rocznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r., o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnosz o przyznanie zasiłku rodzinnego na nastpujce dzieci:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnosz o przyznanie zasiłku rodzinnego na nastpujce dzieci: Nazwa podmiotu realizujcego wiadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Cz I 1. Dane osoby ubiegajcej si Imi i nazwisko 1.Dane wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU. Podstawy prawne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU. Podstawy prawne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU I. Podstawy prawne 1. 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r.

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Załącznik nr 1 PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Lp. Tytuł wpłaty zwiększenie funduszu Kwota w zł 1. Odpis podstawowy (na pracowników PWSZ w Nysie) 2. Odpis podstawowy (na byłych pracowników PWSZ w Nysie będących

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Nr 23 z dnia 19 maja 2008 r. REGULAMIN korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Środowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Rozdział I Postanowienia wstępne

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Rozdział I Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem,

Bardziej szczegółowo

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE Załącznik nr 1 Katowice dn.....20. r.. ZOBOWIĄZANIE Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych: Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 101 poz. 926

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych.

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych. Załącznik nr 1 Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w 2014 roku 1. Tabela wysokości dopłat do różnych form wypoczynku. Wysokość dochodu brutto w rodzinie na 1 osobę do 600 zł 601 1 500 zł 1 501 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust.2 i 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r.o

Bardziej szczegółowo

zarządzam co następuje:

zarządzam co następuje: Zarządzenie Nr 453/ZK/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 czerwca2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU I. Przepisy wstępne. 1. 1.Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (załącznik do zarządzenia nr 16/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu) (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr o9/09 Wójta Gminy Łopuszno z dnia r. REGULAMIN

Załącznik do Zarządzenia Nr o9/09 Wójta Gminy Łopuszno z dnia r. REGULAMIN Załącznik do Zarządzenia Nr o9/09 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 24.03.2009 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy w Łopusznie Podstawę prawną ustalania Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Strzałkowo 2014 1 Spis treści I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne 3 II. Naliczanie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL.

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. Podstawa prawna: Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie : ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej I. Regulamin określa tworzenie funduszu świadczeń socjalnych zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda Załącznik do zarządzenia Nr 2/16 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 stycznia 2016 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół STO na Bemowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół STO na Bemowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół STO na Bemowie I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej Regulamin) Zespołu

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS w Miejskim Przedszkolu nr 40 w Katowicach ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2/2015 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia r.

Aneks nr 2/2015 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia r. Aneks nr 2/2015 z dnia 15.06.2015 r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia 27.05.2014 r. Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 10/2006 Starosty Średzkiego Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MPWiK SPÓŁKA Z O.O. W JAWORZNIE I PODSTAWA PRAWNA 1.Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. z 1996 r. nr 70

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Załącznik nr 1 Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Lp. Treść Dochody Koszty 1. Naliczanie Funduszu Dofinansowanie a) Stan Funduszu z roku ubiegłego b) Odpis:

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko)

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko) Załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS Warszawa, dnia... r.. (Imię i nazwiska pracownika ChAT) Do Komisji Socjalnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w miejscu Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/441/05 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU

UCHWAŁA NR XXXVII/441/05 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU UCHWAŁA NR XXXVII/441/05 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie okrelenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH RORDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ART. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12./2009 Starosty Średzkiego z dnia 11.09.2009 r. Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r.

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Załącznik nr 1 PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Lp. Tytuł wpłaty zwiększenie funduszu Kwota w zł 1. Odpis podstawowy (na pracowników PWSZ w Nysie) 2. Odpis podstawowy (na byłych pracowników PWSZ w Nysie będących

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr 9 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia r.

ANEKS nr 9 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia r. ANEKS nr 9 z dnia 09.04.2014 r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 10.02.2009r. 1 1. W 8 dodaje się ustępy 3 1 i 3 2 w następującym brzmieniu : 3 1. Podstawą do przyznania pracownikowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r. Załącznik do zarządzenia Nr 68 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 26 listopada 2013 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach I. Zasady ogólne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów:

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią:

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią: załącznik nr 2 do Umowy o prowadzeniu wspólnej działalności przeznaczonej na fundusz mieszkaniowy REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w części przeznaczonej na pomoc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne łcznik nr 1 do Zarzdzenia Nr /2011 Rektora SWPS z dnia REGULAMIN USTALANIA WYSOKOCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA WIADCZE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW SZKOŁY WYSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1... 2... 3... 4... 5... 6...

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1... 2... 3... 4... 5... 6... (imię i nazwisko wnioskodawcy)...... (adres zamieszkania) OŚWIADCZENIE O UZYSKANYCH DOCHODACH w.. roku Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1.... 2.... 3.... 4.... 5....

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w ZDUŃSKIEJ WOLI ul. OKRZEI 11 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: a. Ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 31 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 31 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 63/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OPRACOWANY NA PODSTAWIE : Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne:

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: 1) ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70,

Bardziej szczegółowo