Regulamin Portalu Internetowego Incentive Planet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Portalu Internetowego Incentive Planet"

Transkrypt

1 Regulamin Portalu Internetowego Incentive Planet Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady i warunki korzystania z Portalu Internetowego Incentive Planet prowadzonego w sieci Internet pod adresem stanowiącego własność Incentive Planet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Syta 108A lok 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym zł posiadająca NIP , REGON Pojęcia uŝyte w Regulaminie oznaczają: Definicje 1/ Administrator Incentive Planet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Syta 108A lok 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym zł posiadająca NIP , REGON ); 2/ e - instrukcja- sekcja udostępniona UŜytkownikowi, po samodzielnym skalkulowaniu Oferty przez UŜytkownika i wniesieniu opłaty lub skorzystaniu z loginu abonenta bezpośredni kontaktu do Oferentów (Brief/wizytówka/zapytanie automatycznie wygenerowane z Portalu po akceptacji UŜytkownika rozesłane do wybranych Oferentów w wersji polskiej i angielskiej wraz z danymi UŜytkownika); 3/ Konto UŜytkownika zbiór danych prowadzony w ramach Portalu dla UŜytkownika pod unikalną i przyporządkowaną indywidualnie do UŜytkownika nazwą, w którym gromadzone są dane UŜytkownika i informacje o podejmowanych przez niego w ramach Portalu czynnościach; Portal umoŝliwia przyporządkowanie więcej niŝ jednego Konta do jednego UŜytkownika; 4/ Oferent wyselekcjonowany przez Administratora dostawca usług oferowanych na Portalu, prowadzący działalność gospodarczą oraz spełniający wymogi regulaminowe dla Dostawców usług zamieszczonych na Portalu w sekcji Dostawcy, który uprawniony jest do implementowania danych w sekcji e - kreator i e-kalkulator; 5/ Oferta opis i warunki realizacji usługi lub usług świadczonych przez Oferenta na własne ryzyko Oferenta, wraz z istotnymi elementami świadczeń dodatkowych; 6/ Przeglądający osoba fizyczna, która z wykorzystaniem sieci Internet przegląda na Portalu treści ogólnodostępne; 7/ Portal portal internetowy udostępniany przez Administratora dla UŜytkowników oraz Przeglądających na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w ramach którego UŜytkownicy mogą m.in. samodzielnie tworzyć i kalkulować Oferty wyjazdowe dla grup i konferencji; 8/ Rejestracja proces zakładania Konta UŜytkownika w ramach Portalu po akceptacji Regulaminu oraz zapoznaniu się z zasadami wnoszenia i wysokością opłat abonamentowych; 9/ UŜytkownik - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej spełniająca wymogi przewidziane w 1

2 Regulaminie dla którego zostało załoŝone i jest utrzymane w Portalu przynajmniej jedno Konto UŜytkownika w celu korzystania z Ofert i informacji zamieszczonych na Portalu. Rozdział I Postanowienia wspólne. 1. Portal dostępny na stronie jest własnością Administratora Portal jest dostępny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym dostęp ten moŝe być czasowo ograniczony z przyczyn technicznych oraz w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie. 3. Portal składa się z sekcji dostępnych dla Przeglądającego oraz sekcji dostępnych wyłącznie dla UŜytkowników, którzy dokonali Rejestracji i posiadają aktywne Konto UŜytkownika. 4. W ramach Portalu, dostępne wyłącznie dla UŜytkowników są m.in.: 1/ Strefa usług bezpłatnych składająca się z: a/ e-miesięcznika elektronicznego miesięcznika zawierającego informacje o wyjazdach, miejscach i atrakcjach, b/ e-poradnika poradnika organizatora wyjazdu/konferencji, c/ wewnętrznej wyszukiwarki danych 2/ Strefa usług płatnych składająca się z: a/ e- kreatora umoŝliwiającego planowanie lub organizację wyjazdu grupowego/konferencji podzielonej na dwie sekcje: e-incentive i e-konferencja, b/ e- kalkulatora umoŝliwiającego obliczanie, kalkulowanie wybranych opcji wyjazdu grupowego/konferencji w e-kreatorze w formie orientacyjnego budŝetu, c/ e-asystenta zapewniającego asekurację i doradztwo w trackie planowania i organizacji wyjazdu grupowego/konferencji. 5. Administrator moŝe ustalać odrębnie promocyjne warunki korzystania z Portalu przy czym zastrzega, Ŝe promocjami nie będzie objęta e- instrukcja. Rozdział II Prawa i obowiązki Przeglądającego oraz związane z nimi prawa i obowiązki Administratora Korzystając z Portalu Przeglądający potwierdza, Ŝe zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu odnoszącą się do Przeglądającego, w tym w szczególności postanowieniami niniejszego Rozdziału oraz Rozdziału I (Postanowienia Wspólne) i akceptuje wszystkie jego postanowienia w powyŝszym zakresie oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. 2. W celu przeglądania Portalu niezbędne jest połączenie z siecią Internet oraz korzystanie z przeglądarki internetowej (np. Mozilla, Firefox, Internet Explorer, Opera). 3. Administrator zastrzega, Ŝe w przypadku niektórych usług dostępnych na Portalu skorzystanie z pełnej ich funkcjonalności, moŝe wymagać włączenia w przeglądarce internetowej obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz Cookies Administrator nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub decyzje podjęte przez Przeglądającego w związku z korzystaniem przez niego z Portalu, w szczególności w sposób 2

3 sprzeczny z postanowieniami Regulaminu oraz za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Przeglądającego informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami i wszelkich innych aspektów aktywności Ŝyciowej. 2. Administrator zastrzega, Ŝe korzystanie z Portalu przez Przeglądającego moŝliwe jest wyłącznie na koszt i ryzyko Przeglądającego. 3. Administrator nie odpowiada za powstałe niezaleŝnie od niego ograniczenia techniczne lub innego rodzaju zakłócenia, które wyłączają lub czynią utrudnionym korzystanie z Portalu, w szczególności Portal nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wadliwego działania Portalu, systemu transmisji, awarii sprzętu, opóźnienia lub zakłócenia przesyłu informacji. 4. Administrator nie udziela gwarancji, Ŝe korzystanie z Portalu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw. 5. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu, dokonywania w nim zmiana i modyfikacji, bez uprzedniego informowania Przeglądających o ich wprowadzaniu lub zakresie Zabrania się Przeglądającym wprowadzania do Portalu treści o charakterze bezprawnym lub nieprawdziwym, w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy teŝ propagujących przemoc, jak równieŝ treści uznanych za powszechnie niemoralne, obraźliwe lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku otrzymania przez Administratora wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Przeglądającego Administrator będzie uprawniony do zablokowania dostępu do tych danych. Administrator zwolniony jest od jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Przeglądającego za szkodę powstałą w wyniku zablokowania dostępu do bezprawnych lub nieprawdziwych danych. 2. Przeglądający uprawniony jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej. 3. Zakazane jest korzystanie z Portalu w sposób sprzeczny z zasadami współŝycia społecznego i dobrymi obyczajami. 4. Przeglądający są uprawnieni do wykorzystywania treści udostępnionych w Portalu wyłącznie w zakresie własnego uŝytku osobistego. Rozdział III Prawa i obowiązki UŜytkownika oraz związane z nimi prawa i obowiązki Administratora Do praw i obowiązków UŜytkownika oraz Administratora stosuje się odpowiednio postanowienia Rozdziałów i paragrafów poprzedzających, o ile poniŝej nie postanowiono inaczej. 2. UŜytkownik, który skutecznie dokonał Rejestracji i posiada co najmniej jedno aktywne Konto UŜytkownika, uzyskuje bezpłatny dostęp do sekcji e- miesięcznik, e-poradnik. Sekcja ta dodatkowo zawiera informacje o promocjach, system News Letters, Hot News, wewnętrzną wyszukiwarką, archiwum bazy e-miesięcznika, galerię zdjęć i sekcję e-reportaŝu. 3. JeŜeli nic innego nie wynika z treści umieszczonych na Portalu lub z treści niniejszego Regulaminu korzystanie z Portalu jest odpłatne. UŜytkownik ponosi w szczególności opłaty za korzystanie z następujących funkcjonalności Portalu: 1/ e-kreatora (e-incentive i e-konferencja), 3

4 2/ e-asystenta, 3/ e-kalkulatora, 4/ e-instrukcji, a takŝe innych, o których odpłatności Administrator poinformował UŜytkownika za pośrednictwem Portalu. 4. Korzystanie z treści i funkcjonalności odpłatnych następuje pod warunkiem wniesienia przez UŜytkownika na rzecz Administratora opłat określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. 5. Wynagrodzenie Administratora stanowią opłaty pobierane od UŜytkownika i Oferenta, przy czym Administrator nie pobiera prowizji od transakcji dokonywanych za pośrednictwem Portalu pomiędzy UŜytkownikiem a Oferentem. 6. Wysokość opłat oraz sposób ich uiszczania wynika z tabeli opłat stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu. 7. Administrator wystawia faktury VAT zgodnie z danymi UŜytkowników znajdującymi się na Kontach UŜytkowników. 8. UŜytkownik akceptując Regulamin wyraŝa zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT wyłącznie w formie elektronicznej. Faktury będą przesyłane automatyczne lub będą udostępniane do pobrania z Konta UŜytkownika Rejestracji UŜytkownika moŝe dokonać jedynie osoba fizyczna umocowana do wykonywania w imieniu UŜytkownika wszelkich czynności związanych z Rejestracją w Portalu i zawarciem umowy z Administratorem. 2. Umowa pomiędzy Administratorem a UŜytkownikiem zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz utworzenia i aktywacji Konta UŜytkownika. 3. W toku procesu Rejestracji osoba, o której mowa w ust. 1, wypełnia stosowny formularz rejestracyjny dostępny na Portalu określając przy tym czy korzystać będzie wyłącznie z treści i funkcjonalności bezpłatnych czy takŝe odpłatnych. 4. W celu Rejestracji i utworzenia Konta UŜytkownika niezbędne jest podanie co najmniej następujących danych: 1/ imię i nazwisko oraz stanowisko osoby dokonującej rejestracji, 2/hasło UŜytkownika, 3/ firma UŜytkownika, 4/ numer NIP i REGON 5/ numer telefonu kontaktowego, 6/ adres do korespondencji i otrzymywania danych związanych z e-instrukcją. 5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i akceptacji Regulaminu Portal automatycznie wysyła do UŜytkownika wiadomość w celu potwierdzenia rejestracji UŜytkownika. 4

5 7. 1. UŜytkownik potwierdzając zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oświadcza Ŝe zawieranie i rozwiązywanie umów pomiędzy Oferentami i UŜytkownikami na skutek skorzystania z Portalu odbywać się będzie na warunkach i zasadach określonych przez Oferentów. 2. UŜytkownik ponadto akceptuje fakt, Ŝe: 1/ Oferenci są uprawnieni do podjęcia decyzji o nie zawieraniu umowy z UŜytkownikiem, odstąpienia od negocjacji, zmiany warunków umowy itp., przy czym odmowa zawarcia umowy z UŜytkownikiem nie rodzi jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Administratora, 2/ Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść, formę, zawartych Umów, transakcji lub wykonanie Oferty pomiędzy UŜytkownikiem a Oferentem. 3/ Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zobowiązania podjęte przez Oferentów na skutek zawarcia umów z UŜytkownikami, 4/ Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umów pomiędzy UŜytkownikami i Oferentami Rezultatem prawidłowo przeprowadzonej Rejestracji jest utworzenie Konta UŜytkownika przyporządkowanego do wskazanej w toku rejestracji nazwy UŜytkownika. Dostęp do Konta UŜytkownika jest uzyskiwany na podstawie hasła i adresu podanego w trakcie Rejestracji. 2. Dane i informacje zawarte na Koncie UŜytkownika są zgodne z danymi i informacjami wskazanymi w formularzu wypełnianym podczas Rejestracji. 3. UŜytkownicy są obowiązani niezwłocznie aktualizować dane i informacje w przypadku ich późniejszych zmian. 4. UŜytkownicy nie mogą usuwać w części lub całości danych i informacji zawartych na Koncie UŜytkownika ani posługiwać się w toku czynności podejmowanych w ramach Portalu niepełnymi bądź nieaktualnymi danymi. 5. UŜytkownik moŝe mieć więcej niŝ jedno Konto UŜytkownika. Konto UŜytkownika jest niezbywalne. 6. UŜytkownik zobowiązany jest do naleŝytego chronienia wszelkich danych i haseł umoŝliwiających korzystanie z Portalu. Wszelkie czynności dokonane z uŝyciem poprawnych danych lub hasła UŜytkownika uwaŝa się za złoŝone przez UŜytkownika. 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane przez osoby inne niŝ UŜytkownik, które dysponowały danymi, które miały być chronione przez UŜytkownika. 8. W razie ujawnienia hasła lub innych danych umoŝliwiających logowanie do Portalu innym osobom UŜytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Administratora na adres Administrator nie jest stroną umów zawieranych w wyniku jakichkolwiek działań UŜytkowników podjętych w ramach Portalu lub poza nim. 2. Administrator nie jest w Ŝadnym przypadku odpowiedzialny za wykonanie/niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie przez Oferentów usług objętych Ofertami, terminowość i jakość wykonania usług przez Oferentów. Wyłącznie odpowiedzialnym za wykonanie/niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zamówionej przez UŜytkownika usługi jest Oferent. 5

6 W ramach Portalu UŜytkownicy korzystając ze stosownych funkcji Portalu mogą samodzielnie tworzyć i kalkulować Oferty wyjazdowe dla grup i konferencji w części e-kreator (e-incentive lub e- konferencja). 2. UŜytkownik dowolnie, według swojego uznania wybiera usługi (Oferty) którymi jest zainteresowany. 3. UŜytkownik, który wykupił abonament po samodzielnym utworzeniu i skalkulowaniu Oferty otrzymuje e-instrukcję. 4. W przypadku gdy UŜytkownik nie wykupił abonamentu, aby uzyskać e-instrukcję zobowiązany jest do wniesienia opłaty określonej w Tabeli opłat. UŜytkownik moŝe skorzystać z systemu płatności internetowych dostępnego na Portalu. 5. UŜytkownik po wniesieniu opłaty za e-instrukcję nie moŝe jej anulować. 6. Poniesione opłaty abonamentowe oraz opłaty za e-instrukcję nie są zawracane UŜytkownikowi przez Administratora. 7. W związku z korzystaniem z Portalu UŜytkownik uzyskuje rabat od Oferenta. Poza szczególnymi wypadkami wynikającymi z indywidualnych uzgodnień Administratora z Oferentem, Oferent zobowiązany jest do udzielania rabatu w wysokości 10 % dla UŜytkownika od publikowanych w Portalu cen w części e-kreator i e-kalkulator w przypadku zawarcia umowy na realizacje usług pomiędzy UŜytkownikiem a Oferentem w związku z korzystaniem z Portalu. 8. Oferent udzieli UŜytkownikowi rabatu wyłącznie w przypadku skorzystania z e-instrukcji. 9. Rabaty opisane w ust. 7 w wysokości 10% nie obejmują usług przewoźników (samoloty, autokary), dodatkowych serwisów w hotelach np. mini bar, prasowanie itp. polskich ubezpieczycieli i polskich pilotów UŜytkownik wraŝa zgodę na przetwarzanie danych w e-instrukcji do Oferenta w celu umoŝliwienia nawiązania kontaktu pomiędzy UŜytkownikiem z Oferentem bez udziału Portalu. 2. UŜytkownik z chwilą zaksięgowania przez Administratora opłaty określonej zgodnie z Załącznikiem nr 1 oraz zatwierdzenia danych zamieszczonych w stosownym formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie Portalu uzyskuje dostęp do danych kontaktowych Oferenta Administrator nie przyjmuje wpłat od UŜytkowników oraz nie pośredniczy w jakichkolwiek rozliczeniach pomiędzy Oferentem a UŜytkownikiem. 2. UŜytkownik ponosi wszelkie koszty opłat i wynagrodzeń naleŝnych Oferentowi z tytułu realizowanej Oferty i jest wyłącznie odpowiedzialny za ich terminowe regulowanie UŜytkownik zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania postanowień Regulaminu. 2. UŜytkownik zwalnia Administratora z odpowiedzialności materialnej w kaŝdym przypadku szkód powstałych z powodu niezastosowania się do Regulaminu, a takŝe w przypadku szkód związanych z wykonaniem/niewykonaniem lub nienaleŝytym wykonaniem usług objętych Ofertą Administrator ma prawo weryfikacji danych zawartych na Koncie UŜytkownika na kaŝdym etapie obowiązywania umowy i moŝe Ŝądać od UŜytkownika stosownych dokumentów potwierdzających dane UŜytkownika. 2. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść, formę lub wykonanie Oferty. 6

7 3. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zobowiązania podjęte przez Oferentów na skutek zawarcia umów z UŜytkownikami. 4. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umów zawartych pomiędzy UŜytkownikami i Oferentami Administrator ma prawo do zawieszenia Konta UŜytkownika w następujących przypadkach: 1/ wygaśnięcia lub utraty przez Administratora, z jakichkolwiek przyczyn, uprawnień do wykonywania usług oferowanych w ramach Portalu, 2/ nie wniesienia naleŝnej opłaty, 3/ naruszenia przez UŜytkownika postanowień Regulaminu, 4/ naruszenia przez UŜytkownika powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 5/ naruszenia przez UŜytkownika dobrych obyczajów, 6/ konieczności uzupełnienia bądź ponownej/dodatkowej weryfikacji danych zamieszczonych w Koncie UŜytkownika, 7/ zaległości płatniczych UŜytkownika względem Administratora, 8/ podejmowania przez UŜytkownika działań naruszających lub mogących naruszyć dobre imię Administratora, 9/ podejmowania przez UŜytkownika innych niŝ opisane powyŝej działań szkodzących lub mogących zaszkodzić Administratorowi lub Portalowi. 2. O zawieszeniu Konta UŜytkownika UŜytkownik jest powiadamiany pocztą elektroniczną na adres e- mail przyporządkowany do Konta UŜytkownika. 3. Oświadczenie o zawieszeniu Konta UŜytkownika uwaŝa się za złoŝone z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, by adresat mógł zapoznać się jego treścią. 4. Z chwilą złoŝenia oświadczenia, o którym mowa powyŝej, Konto UŜytkownika zostaje zawieszone. 5. Zawieszenie Konta UŜytkownika wywołuje następujące skutki: 1/ uprawnienia UŜytkownika zostają ograniczone do moŝliwości wglądu do zawieszonego Konta UŜytkownika i korzystania z funkcji pozwalających na regulowanie naleŝności względem Administratora oraz podejmowania czynności zmierzających do ewentualnego zawarcia lub realizacji umów będących wynikiem Zapytań Ofertowych na które UŜytkownik otrzymał Ofertę przed datą zawieszenia Konta UŜytkownika, 2/ UŜytkownik nie ma prawa dokonać ponownej Rejestracji w wyniku której zostanie utworzone Konto UŜytkownika. 6. Zawieszenie Konta UŜytkownika pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność UŜytkownika względem Administratora. Rozdział IV Postanowienia Końcowe W przypadku niewykonania, bądź nienaleŝytego wykonania przez Administratora usług opisanych w niniejszym Regulaminie, UŜytkownikowi przysługuje prawo złoŝenia reklamacji. 2. ZłoŜenie reklamacji wymaga formy elektronicznej i następuje w drodze wypełnienia stosownego formularza. 7

8 3. Reklamacja winna być zgłoszona w terminie 7 dni od daty ujawnienia zdarzenia, będącego podstawą reklamacji na adres 4. Reklamacja winna zawierać oznaczenie UŜytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeŝeń. 5. Reklamacja jest rozpatrywana przez Administratora w terminie 30 dni od dnia jej wpływu. Reklamacje złoŝone z przekroczeniem terminu określonego w ust. 3 nie są rozpatrywane. 6. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana drogą elektroniczną na adres przyporządkowany do Konta UŜytkownika Administrator chroni dane osobowe osób fizycznych przekazane i przetwarzane w związku z korzystaniem z Portalu, w szczególności zapewniając techniczne i organizacyjne środki umoŝliwiające naleŝytą ochronę przetwarzanych danych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 2. Administrator zapewnia stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych. 3. Dane w postaci adresów IP, czasu logowania, informacji o wykorzystywanej przez UŜytkownika przeglądarce, itp. są wykorzystywane w celach technicznych, w szczególności związanych z administracją serwera. 4. Administrator moŝe udostępnić dane podmiotom uprawnionym, w przypadku gdy obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa. 5. Administrator przetwarza dane osobowe za zgodą UŜytkowników wyraŝoną w trakcie Rejestracji bądź osób ich prawa reprezentujących. 6. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Administratorem Danych Osobowych UŜytkowników i Oferentów jest Incentive Planet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Syta 108A lok Celem przetwarzania jest korzystanie przez UŜytkowników i Oferentów z usług dostarczanych przez Portal. 8. UŜytkownicy i Oferenci mają prawo do wglądu, uzupełnienia i poprawiania swoich danych osobowych. Podanie tych danych jest dobrowolne Regulamin ogłaszany jest na stronie internetowej Portalu. 2. Administrator zastrzega sobie moŝliwość dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany są ogłaszane na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1 i wchodzą w Ŝycie w terminie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej niŝ w terminie 14 dni od dnia ich ogłoszenia UŜytkownik w kaŝdym czasie uprawniony jest do rezygnacji z usług świadczonych za pośrednictwem Portalu. W tym celu UŜytkownik zobowiązany jest do wypełnienia i wysłania stosownego formularza udostępnionego na Portalu. 2. Administratorowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy zawartej z UŜytkownikiem z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia poprzez wysłanie pocztą elektroniczną stosownego oświadczenia na adres przyporządkowany do Konta UŜytkownika. Wypowiedzenie uwaŝa się za złoŝone z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, by adresat mógł zapoznać się jego treścią Dla umowy między UŜytkownikiem a Administratorem właściwe jest prawo polskie. 8

9 2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów między UŜytkownikami a Administratorem jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora. Załącznik nr 1: Tabela opłat. 9

Regulamin Portalu Internetowego

Regulamin Portalu Internetowego Regulamin Portalu Internetowego www.incentiveplanet.pl Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady i warunki korzystania z Portalu Internetowego Incentive Planet prowadzonego w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta uŝytkownika Wortalu GazetaPraca.pl

Regulamin konta uŝytkownika Wortalu GazetaPraca.pl Niniejszy Regulamin obejmuje zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta uŝytkownika, umoŝliwiającego korzystanie z usług interaktywnych udostępnianych w Wortalu GazetaPraca.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji I. Definicje 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora 3S System,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Dane podmiotu prowadzącego serwis: Firma: Młynarski Rafał RAFF Adres siedziby: Krężnica Jara 442, 20-515 Lublin Podstawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz usługi płatności drogą elektroniczną. oraz TAURON Dystrybucja GZE S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną wystawiania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O.

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. 1 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.konferencje.rp.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Usługodawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego ROLVET znajdującego sie pod adresem internetowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia INTER VISION z wykorzystaniem serwisu internetowego www.visiondirect.interpolska.pl

REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia INTER VISION z wykorzystaniem serwisu internetowego www.visiondirect.interpolska.pl Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa Centrum Klienta INTER Vision tel. 801 801 082, 22 333 77 33 fax: 22 333 76 51 zdrowotne@interpolska.pl http://www.interpolska.pl REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego BankPielegniarek.pl

Regulamin serwisu internetowego BankPielegniarek.pl Szanowni Państwo ze względu na fakt, że usługi Banku Pielęgniarek świadczone są drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wymogiem prawa jest,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

na podstawie Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny

na podstawie Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez Agora S.A. na podstawie Oferty Promocyjnej usługi SMS/ 1. Postanowienia ogólne 1. UŜyte w Regulaminie zwroty mają znaczenie przyjęte w Ofercie Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: REGULAMIN serwisu egeodeta24.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem serwisu egeodeta24.pl oraz wydawcą GEODETY Cyfrowego jest Geodeta Spółka z o.o., zwana dalej Geodetą lub firmą Geodeta, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. PLATFORMY

REGULAMIN. PLATFORMY REGULAMIN PLATFORMY http://www.ratujmydzieci.pl/ 1. Platforma Ratujmy Dzieci. Platforma Ratujmy Dzieci jest prowadzona przez Fundację Podwójne Szczęście by pośredniczyć w pozyskiwaniu środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Regulamin platformy interenetowej MapaKariery.pl Rozdział I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN (Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych) wersja 07.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

Terminy użyte w regulaminie oznaczają: Terminy użyte w regulaminie oznaczają: Logintrade Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, 54-620 Wrocław, ul. Drohobycka 27/8, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia Ogólne. 1. Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.]

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] Witaj na Portalu Object Office Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu będącego własnością Object Office. Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ebok PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu Obowiązuje od r.

Regulamin usługi ebok PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu Obowiązuje od r. Regulamin usługi ebok PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu Obowiązuje od 02.02.2016r. 1. UŜyte w Regulaminie określenia oznaczają: a. ebok - Elektroniczne, b. rejestracja konta Klienta - przyznanie Klientowi unikalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Postanowienia ogólne Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany

Bardziej szczegółowo

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN REGULAMIN 1. Definicje 1. Operator Kodegenix Jakub Chłapiński z siedzibą w Koluszkach, adres: ul. Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki 2. Serwis e-usługa dostępna pod adresem http://www.motokraft.pl/, jej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie:

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów (dawna nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Serwis www.top3.pl stanowi internetową platformę informacyjną stworzoną przez multiagencję

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie.

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.bonusagencja.pl (dalej: Serwis), którego właścicielem jest Biuro Planowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1 Postanowienia ogólne 2 Definicje 3 Zasady korzystania

Regulamin 1 Postanowienia ogólne 2 Definicje 3 Zasady korzystania Regulamin 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu Internetowego www.tradingrules.pl, zasady świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu, zakres odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisów internetowych zarządzanych przez Usługodawcę

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zasady korzystania z usług świadczonych przez spółkę prawa polskiego pod firmą ITRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400 Gloub-Dobrzyń,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA w zakresie zawierania umów ubezpieczenia kosztów odtworzenia danych 1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE 1) Regulamin niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi ; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA.

Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA. Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA. (wersja z 15.07.2010) Korzystanie z portalu logistycznego PESA możliwe jest jedynie po uprzedniej akceptacji Ogólnych Warunków Korzystania z Portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. 1 Definicje 1. Właściciel Serwisu WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. - Broker - z siedzibą w Krakowie (30-535) przy ulicy Rękawka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.PRACOWNIEORANGE.PL Regulamin platformy internetowej pracownieorange.pl (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki oraz zasady korzystania z Platformy.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego Regulamin serwisu internetowego www.indexcopernicus.com 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com, b. prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ustalony przez: Europejski Komitet Nadzoru Przedsiębiorczości zwany dalej EKNP I. Postanowienia Ogólne 1. EKNP ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: Eurozet - spółka pod firmą Eurozet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU SOCIALON.pl

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU SOCIALON.pl REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU SOCIALON.pl Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu SocialOn.pl (zwanego w dalszej części: Serwisem) prowadzonego przez firmę CONSUNEO Katarzyna Urbaniak, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa sposób, zakres i ogólne zasady korzystania z serwisu http://www.studentdepot.pl/. 2. Serwis internetowy http://www.studentdepot.pl/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów.

REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów. REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów. 1.Definicje 1.1 "Regulamin" oznacza niniejszy regulamin zakupu biletów do kina Stacja Falenica za

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo