Regulamin Portalu Internetowego Incentive Planet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Portalu Internetowego Incentive Planet"

Transkrypt

1 Regulamin Portalu Internetowego Incentive Planet Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady i warunki korzystania z Portalu Internetowego Incentive Planet prowadzonego w sieci Internet pod adresem stanowiącego własność Incentive Planet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Syta 108A lok 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym zł posiadająca NIP , REGON Pojęcia uŝyte w Regulaminie oznaczają: Definicje 1/ Administrator Incentive Planet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Syta 108A lok 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym zł posiadająca NIP , REGON ); 2/ e - instrukcja- sekcja udostępniona UŜytkownikowi, po samodzielnym skalkulowaniu Oferty przez UŜytkownika i wniesieniu opłaty lub skorzystaniu z loginu abonenta bezpośredni kontaktu do Oferentów (Brief/wizytówka/zapytanie automatycznie wygenerowane z Portalu po akceptacji UŜytkownika rozesłane do wybranych Oferentów w wersji polskiej i angielskiej wraz z danymi UŜytkownika); 3/ Konto UŜytkownika zbiór danych prowadzony w ramach Portalu dla UŜytkownika pod unikalną i przyporządkowaną indywidualnie do UŜytkownika nazwą, w którym gromadzone są dane UŜytkownika i informacje o podejmowanych przez niego w ramach Portalu czynnościach; Portal umoŝliwia przyporządkowanie więcej niŝ jednego Konta do jednego UŜytkownika; 4/ Oferent wyselekcjonowany przez Administratora dostawca usług oferowanych na Portalu, prowadzący działalność gospodarczą oraz spełniający wymogi regulaminowe dla Dostawców usług zamieszczonych na Portalu w sekcji Dostawcy, który uprawniony jest do implementowania danych w sekcji e - kreator i e-kalkulator; 5/ Oferta opis i warunki realizacji usługi lub usług świadczonych przez Oferenta na własne ryzyko Oferenta, wraz z istotnymi elementami świadczeń dodatkowych; 6/ Przeglądający osoba fizyczna, która z wykorzystaniem sieci Internet przegląda na Portalu treści ogólnodostępne; 7/ Portal portal internetowy udostępniany przez Administratora dla UŜytkowników oraz Przeglądających na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w ramach którego UŜytkownicy mogą m.in. samodzielnie tworzyć i kalkulować Oferty wyjazdowe dla grup i konferencji; 8/ Rejestracja proces zakładania Konta UŜytkownika w ramach Portalu po akceptacji Regulaminu oraz zapoznaniu się z zasadami wnoszenia i wysokością opłat abonamentowych; 9/ UŜytkownik - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej spełniająca wymogi przewidziane w 1

2 Regulaminie dla którego zostało załoŝone i jest utrzymane w Portalu przynajmniej jedno Konto UŜytkownika w celu korzystania z Ofert i informacji zamieszczonych na Portalu. Rozdział I Postanowienia wspólne. 1. Portal dostępny na stronie jest własnością Administratora Portal jest dostępny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym dostęp ten moŝe być czasowo ograniczony z przyczyn technicznych oraz w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie. 3. Portal składa się z sekcji dostępnych dla Przeglądającego oraz sekcji dostępnych wyłącznie dla UŜytkowników, którzy dokonali Rejestracji i posiadają aktywne Konto UŜytkownika. 4. W ramach Portalu, dostępne wyłącznie dla UŜytkowników są m.in.: 1/ Strefa usług bezpłatnych składająca się z: a/ e-miesięcznika elektronicznego miesięcznika zawierającego informacje o wyjazdach, miejscach i atrakcjach, b/ e-poradnika poradnika organizatora wyjazdu/konferencji, c/ wewnętrznej wyszukiwarki danych 2/ Strefa usług płatnych składająca się z: a/ e- kreatora umoŝliwiającego planowanie lub organizację wyjazdu grupowego/konferencji podzielonej na dwie sekcje: e-incentive i e-konferencja, b/ e- kalkulatora umoŝliwiającego obliczanie, kalkulowanie wybranych opcji wyjazdu grupowego/konferencji w e-kreatorze w formie orientacyjnego budŝetu, c/ e-asystenta zapewniającego asekurację i doradztwo w trackie planowania i organizacji wyjazdu grupowego/konferencji. 5. Administrator moŝe ustalać odrębnie promocyjne warunki korzystania z Portalu przy czym zastrzega, Ŝe promocjami nie będzie objęta e- instrukcja. Rozdział II Prawa i obowiązki Przeglądającego oraz związane z nimi prawa i obowiązki Administratora Korzystając z Portalu Przeglądający potwierdza, Ŝe zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu odnoszącą się do Przeglądającego, w tym w szczególności postanowieniami niniejszego Rozdziału oraz Rozdziału I (Postanowienia Wspólne) i akceptuje wszystkie jego postanowienia w powyŝszym zakresie oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. 2. W celu przeglądania Portalu niezbędne jest połączenie z siecią Internet oraz korzystanie z przeglądarki internetowej (np. Mozilla, Firefox, Internet Explorer, Opera). 3. Administrator zastrzega, Ŝe w przypadku niektórych usług dostępnych na Portalu skorzystanie z pełnej ich funkcjonalności, moŝe wymagać włączenia w przeglądarce internetowej obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz Cookies Administrator nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub decyzje podjęte przez Przeglądającego w związku z korzystaniem przez niego z Portalu, w szczególności w sposób 2

3 sprzeczny z postanowieniami Regulaminu oraz za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Przeglądającego informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami i wszelkich innych aspektów aktywności Ŝyciowej. 2. Administrator zastrzega, Ŝe korzystanie z Portalu przez Przeglądającego moŝliwe jest wyłącznie na koszt i ryzyko Przeglądającego. 3. Administrator nie odpowiada za powstałe niezaleŝnie od niego ograniczenia techniczne lub innego rodzaju zakłócenia, które wyłączają lub czynią utrudnionym korzystanie z Portalu, w szczególności Portal nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wadliwego działania Portalu, systemu transmisji, awarii sprzętu, opóźnienia lub zakłócenia przesyłu informacji. 4. Administrator nie udziela gwarancji, Ŝe korzystanie z Portalu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw. 5. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu, dokonywania w nim zmiana i modyfikacji, bez uprzedniego informowania Przeglądających o ich wprowadzaniu lub zakresie Zabrania się Przeglądającym wprowadzania do Portalu treści o charakterze bezprawnym lub nieprawdziwym, w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy teŝ propagujących przemoc, jak równieŝ treści uznanych za powszechnie niemoralne, obraźliwe lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku otrzymania przez Administratora wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Przeglądającego Administrator będzie uprawniony do zablokowania dostępu do tych danych. Administrator zwolniony jest od jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Przeglądającego za szkodę powstałą w wyniku zablokowania dostępu do bezprawnych lub nieprawdziwych danych. 2. Przeglądający uprawniony jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej. 3. Zakazane jest korzystanie z Portalu w sposób sprzeczny z zasadami współŝycia społecznego i dobrymi obyczajami. 4. Przeglądający są uprawnieni do wykorzystywania treści udostępnionych w Portalu wyłącznie w zakresie własnego uŝytku osobistego. Rozdział III Prawa i obowiązki UŜytkownika oraz związane z nimi prawa i obowiązki Administratora Do praw i obowiązków UŜytkownika oraz Administratora stosuje się odpowiednio postanowienia Rozdziałów i paragrafów poprzedzających, o ile poniŝej nie postanowiono inaczej. 2. UŜytkownik, który skutecznie dokonał Rejestracji i posiada co najmniej jedno aktywne Konto UŜytkownika, uzyskuje bezpłatny dostęp do sekcji e- miesięcznik, e-poradnik. Sekcja ta dodatkowo zawiera informacje o promocjach, system News Letters, Hot News, wewnętrzną wyszukiwarką, archiwum bazy e-miesięcznika, galerię zdjęć i sekcję e-reportaŝu. 3. JeŜeli nic innego nie wynika z treści umieszczonych na Portalu lub z treści niniejszego Regulaminu korzystanie z Portalu jest odpłatne. UŜytkownik ponosi w szczególności opłaty za korzystanie z następujących funkcjonalności Portalu: 1/ e-kreatora (e-incentive i e-konferencja), 3

4 2/ e-asystenta, 3/ e-kalkulatora, 4/ e-instrukcji, a takŝe innych, o których odpłatności Administrator poinformował UŜytkownika za pośrednictwem Portalu. 4. Korzystanie z treści i funkcjonalności odpłatnych następuje pod warunkiem wniesienia przez UŜytkownika na rzecz Administratora opłat określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. 5. Wynagrodzenie Administratora stanowią opłaty pobierane od UŜytkownika i Oferenta, przy czym Administrator nie pobiera prowizji od transakcji dokonywanych za pośrednictwem Portalu pomiędzy UŜytkownikiem a Oferentem. 6. Wysokość opłat oraz sposób ich uiszczania wynika z tabeli opłat stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu. 7. Administrator wystawia faktury VAT zgodnie z danymi UŜytkowników znajdującymi się na Kontach UŜytkowników. 8. UŜytkownik akceptując Regulamin wyraŝa zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT wyłącznie w formie elektronicznej. Faktury będą przesyłane automatyczne lub będą udostępniane do pobrania z Konta UŜytkownika Rejestracji UŜytkownika moŝe dokonać jedynie osoba fizyczna umocowana do wykonywania w imieniu UŜytkownika wszelkich czynności związanych z Rejestracją w Portalu i zawarciem umowy z Administratorem. 2. Umowa pomiędzy Administratorem a UŜytkownikiem zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz utworzenia i aktywacji Konta UŜytkownika. 3. W toku procesu Rejestracji osoba, o której mowa w ust. 1, wypełnia stosowny formularz rejestracyjny dostępny na Portalu określając przy tym czy korzystać będzie wyłącznie z treści i funkcjonalności bezpłatnych czy takŝe odpłatnych. 4. W celu Rejestracji i utworzenia Konta UŜytkownika niezbędne jest podanie co najmniej następujących danych: 1/ imię i nazwisko oraz stanowisko osoby dokonującej rejestracji, 2/hasło UŜytkownika, 3/ firma UŜytkownika, 4/ numer NIP i REGON 5/ numer telefonu kontaktowego, 6/ adres do korespondencji i otrzymywania danych związanych z e-instrukcją. 5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i akceptacji Regulaminu Portal automatycznie wysyła do UŜytkownika wiadomość w celu potwierdzenia rejestracji UŜytkownika. 4

5 7. 1. UŜytkownik potwierdzając zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oświadcza Ŝe zawieranie i rozwiązywanie umów pomiędzy Oferentami i UŜytkownikami na skutek skorzystania z Portalu odbywać się będzie na warunkach i zasadach określonych przez Oferentów. 2. UŜytkownik ponadto akceptuje fakt, Ŝe: 1/ Oferenci są uprawnieni do podjęcia decyzji o nie zawieraniu umowy z UŜytkownikiem, odstąpienia od negocjacji, zmiany warunków umowy itp., przy czym odmowa zawarcia umowy z UŜytkownikiem nie rodzi jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Administratora, 2/ Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść, formę, zawartych Umów, transakcji lub wykonanie Oferty pomiędzy UŜytkownikiem a Oferentem. 3/ Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zobowiązania podjęte przez Oferentów na skutek zawarcia umów z UŜytkownikami, 4/ Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umów pomiędzy UŜytkownikami i Oferentami Rezultatem prawidłowo przeprowadzonej Rejestracji jest utworzenie Konta UŜytkownika przyporządkowanego do wskazanej w toku rejestracji nazwy UŜytkownika. Dostęp do Konta UŜytkownika jest uzyskiwany na podstawie hasła i adresu podanego w trakcie Rejestracji. 2. Dane i informacje zawarte na Koncie UŜytkownika są zgodne z danymi i informacjami wskazanymi w formularzu wypełnianym podczas Rejestracji. 3. UŜytkownicy są obowiązani niezwłocznie aktualizować dane i informacje w przypadku ich późniejszych zmian. 4. UŜytkownicy nie mogą usuwać w części lub całości danych i informacji zawartych na Koncie UŜytkownika ani posługiwać się w toku czynności podejmowanych w ramach Portalu niepełnymi bądź nieaktualnymi danymi. 5. UŜytkownik moŝe mieć więcej niŝ jedno Konto UŜytkownika. Konto UŜytkownika jest niezbywalne. 6. UŜytkownik zobowiązany jest do naleŝytego chronienia wszelkich danych i haseł umoŝliwiających korzystanie z Portalu. Wszelkie czynności dokonane z uŝyciem poprawnych danych lub hasła UŜytkownika uwaŝa się za złoŝone przez UŜytkownika. 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane przez osoby inne niŝ UŜytkownik, które dysponowały danymi, które miały być chronione przez UŜytkownika. 8. W razie ujawnienia hasła lub innych danych umoŝliwiających logowanie do Portalu innym osobom UŜytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Administratora na adres Administrator nie jest stroną umów zawieranych w wyniku jakichkolwiek działań UŜytkowników podjętych w ramach Portalu lub poza nim. 2. Administrator nie jest w Ŝadnym przypadku odpowiedzialny za wykonanie/niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie przez Oferentów usług objętych Ofertami, terminowość i jakość wykonania usług przez Oferentów. Wyłącznie odpowiedzialnym za wykonanie/niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zamówionej przez UŜytkownika usługi jest Oferent. 5

6 W ramach Portalu UŜytkownicy korzystając ze stosownych funkcji Portalu mogą samodzielnie tworzyć i kalkulować Oferty wyjazdowe dla grup i konferencji w części e-kreator (e-incentive lub e- konferencja). 2. UŜytkownik dowolnie, według swojego uznania wybiera usługi (Oferty) którymi jest zainteresowany. 3. UŜytkownik, który wykupił abonament po samodzielnym utworzeniu i skalkulowaniu Oferty otrzymuje e-instrukcję. 4. W przypadku gdy UŜytkownik nie wykupił abonamentu, aby uzyskać e-instrukcję zobowiązany jest do wniesienia opłaty określonej w Tabeli opłat. UŜytkownik moŝe skorzystać z systemu płatności internetowych dostępnego na Portalu. 5. UŜytkownik po wniesieniu opłaty za e-instrukcję nie moŝe jej anulować. 6. Poniesione opłaty abonamentowe oraz opłaty za e-instrukcję nie są zawracane UŜytkownikowi przez Administratora. 7. W związku z korzystaniem z Portalu UŜytkownik uzyskuje rabat od Oferenta. Poza szczególnymi wypadkami wynikającymi z indywidualnych uzgodnień Administratora z Oferentem, Oferent zobowiązany jest do udzielania rabatu w wysokości 10 % dla UŜytkownika od publikowanych w Portalu cen w części e-kreator i e-kalkulator w przypadku zawarcia umowy na realizacje usług pomiędzy UŜytkownikiem a Oferentem w związku z korzystaniem z Portalu. 8. Oferent udzieli UŜytkownikowi rabatu wyłącznie w przypadku skorzystania z e-instrukcji. 9. Rabaty opisane w ust. 7 w wysokości 10% nie obejmują usług przewoźników (samoloty, autokary), dodatkowych serwisów w hotelach np. mini bar, prasowanie itp. polskich ubezpieczycieli i polskich pilotów UŜytkownik wraŝa zgodę na przetwarzanie danych w e-instrukcji do Oferenta w celu umoŝliwienia nawiązania kontaktu pomiędzy UŜytkownikiem z Oferentem bez udziału Portalu. 2. UŜytkownik z chwilą zaksięgowania przez Administratora opłaty określonej zgodnie z Załącznikiem nr 1 oraz zatwierdzenia danych zamieszczonych w stosownym formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie Portalu uzyskuje dostęp do danych kontaktowych Oferenta Administrator nie przyjmuje wpłat od UŜytkowników oraz nie pośredniczy w jakichkolwiek rozliczeniach pomiędzy Oferentem a UŜytkownikiem. 2. UŜytkownik ponosi wszelkie koszty opłat i wynagrodzeń naleŝnych Oferentowi z tytułu realizowanej Oferty i jest wyłącznie odpowiedzialny za ich terminowe regulowanie UŜytkownik zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania postanowień Regulaminu. 2. UŜytkownik zwalnia Administratora z odpowiedzialności materialnej w kaŝdym przypadku szkód powstałych z powodu niezastosowania się do Regulaminu, a takŝe w przypadku szkód związanych z wykonaniem/niewykonaniem lub nienaleŝytym wykonaniem usług objętych Ofertą Administrator ma prawo weryfikacji danych zawartych na Koncie UŜytkownika na kaŝdym etapie obowiązywania umowy i moŝe Ŝądać od UŜytkownika stosownych dokumentów potwierdzających dane UŜytkownika. 2. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść, formę lub wykonanie Oferty. 6

7 3. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zobowiązania podjęte przez Oferentów na skutek zawarcia umów z UŜytkownikami. 4. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umów zawartych pomiędzy UŜytkownikami i Oferentami Administrator ma prawo do zawieszenia Konta UŜytkownika w następujących przypadkach: 1/ wygaśnięcia lub utraty przez Administratora, z jakichkolwiek przyczyn, uprawnień do wykonywania usług oferowanych w ramach Portalu, 2/ nie wniesienia naleŝnej opłaty, 3/ naruszenia przez UŜytkownika postanowień Regulaminu, 4/ naruszenia przez UŜytkownika powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 5/ naruszenia przez UŜytkownika dobrych obyczajów, 6/ konieczności uzupełnienia bądź ponownej/dodatkowej weryfikacji danych zamieszczonych w Koncie UŜytkownika, 7/ zaległości płatniczych UŜytkownika względem Administratora, 8/ podejmowania przez UŜytkownika działań naruszających lub mogących naruszyć dobre imię Administratora, 9/ podejmowania przez UŜytkownika innych niŝ opisane powyŝej działań szkodzących lub mogących zaszkodzić Administratorowi lub Portalowi. 2. O zawieszeniu Konta UŜytkownika UŜytkownik jest powiadamiany pocztą elektroniczną na adres e- mail przyporządkowany do Konta UŜytkownika. 3. Oświadczenie o zawieszeniu Konta UŜytkownika uwaŝa się za złoŝone z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, by adresat mógł zapoznać się jego treścią. 4. Z chwilą złoŝenia oświadczenia, o którym mowa powyŝej, Konto UŜytkownika zostaje zawieszone. 5. Zawieszenie Konta UŜytkownika wywołuje następujące skutki: 1/ uprawnienia UŜytkownika zostają ograniczone do moŝliwości wglądu do zawieszonego Konta UŜytkownika i korzystania z funkcji pozwalających na regulowanie naleŝności względem Administratora oraz podejmowania czynności zmierzających do ewentualnego zawarcia lub realizacji umów będących wynikiem Zapytań Ofertowych na które UŜytkownik otrzymał Ofertę przed datą zawieszenia Konta UŜytkownika, 2/ UŜytkownik nie ma prawa dokonać ponownej Rejestracji w wyniku której zostanie utworzone Konto UŜytkownika. 6. Zawieszenie Konta UŜytkownika pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność UŜytkownika względem Administratora. Rozdział IV Postanowienia Końcowe W przypadku niewykonania, bądź nienaleŝytego wykonania przez Administratora usług opisanych w niniejszym Regulaminie, UŜytkownikowi przysługuje prawo złoŝenia reklamacji. 2. ZłoŜenie reklamacji wymaga formy elektronicznej i następuje w drodze wypełnienia stosownego formularza. 7

8 3. Reklamacja winna być zgłoszona w terminie 7 dni od daty ujawnienia zdarzenia, będącego podstawą reklamacji na adres 4. Reklamacja winna zawierać oznaczenie UŜytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeŝeń. 5. Reklamacja jest rozpatrywana przez Administratora w terminie 30 dni od dnia jej wpływu. Reklamacje złoŝone z przekroczeniem terminu określonego w ust. 3 nie są rozpatrywane. 6. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana drogą elektroniczną na adres przyporządkowany do Konta UŜytkownika Administrator chroni dane osobowe osób fizycznych przekazane i przetwarzane w związku z korzystaniem z Portalu, w szczególności zapewniając techniczne i organizacyjne środki umoŝliwiające naleŝytą ochronę przetwarzanych danych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 2. Administrator zapewnia stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych. 3. Dane w postaci adresów IP, czasu logowania, informacji o wykorzystywanej przez UŜytkownika przeglądarce, itp. są wykorzystywane w celach technicznych, w szczególności związanych z administracją serwera. 4. Administrator moŝe udostępnić dane podmiotom uprawnionym, w przypadku gdy obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa. 5. Administrator przetwarza dane osobowe za zgodą UŜytkowników wyraŝoną w trakcie Rejestracji bądź osób ich prawa reprezentujących. 6. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Administratorem Danych Osobowych UŜytkowników i Oferentów jest Incentive Planet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Syta 108A lok Celem przetwarzania jest korzystanie przez UŜytkowników i Oferentów z usług dostarczanych przez Portal. 8. UŜytkownicy i Oferenci mają prawo do wglądu, uzupełnienia i poprawiania swoich danych osobowych. Podanie tych danych jest dobrowolne Regulamin ogłaszany jest na stronie internetowej Portalu. 2. Administrator zastrzega sobie moŝliwość dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany są ogłaszane na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1 i wchodzą w Ŝycie w terminie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej niŝ w terminie 14 dni od dnia ich ogłoszenia UŜytkownik w kaŝdym czasie uprawniony jest do rezygnacji z usług świadczonych za pośrednictwem Portalu. W tym celu UŜytkownik zobowiązany jest do wypełnienia i wysłania stosownego formularza udostępnionego na Portalu. 2. Administratorowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy zawartej z UŜytkownikiem z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia poprzez wysłanie pocztą elektroniczną stosownego oświadczenia na adres przyporządkowany do Konta UŜytkownika. Wypowiedzenie uwaŝa się za złoŝone z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, by adresat mógł zapoznać się jego treścią Dla umowy między UŜytkownikiem a Administratorem właściwe jest prawo polskie. 8

9 2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów między UŜytkownikami a Administratorem jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora. Załącznik nr 1: Tabela opłat. 9

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu doradztwa online TOKEO. 1 Zakres przedmiotowy

Regulamin serwisu doradztwa online TOKEO. 1 Zakres przedmiotowy Regulamin serwisu doradztwa online TOKEO 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin serwisu doradztwa online TOKEO, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki korzystania z serwisu TOKEO. 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników Ceneo

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników Ceneo 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników Ceneo 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu Ceneo oraz warunki świadczenia przez Ceneo Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY. 1 Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY. 1 Przedmiot Regulaminu REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem), określa zasady świadczenia usług, przez (zwaną dalej SUPERHOST) lub jej następców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Dane Użytkownika: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Postanowienia ogólne i definicje. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi AssetsNinja ( Usługa ) świadczonej przez SmartMedia

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez IPMS na rzecz Klienta, warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu TOP3.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu TOP3.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu TOP3.pl Serwis TOP3.pl stanowi internetową platformę informacyjną stworzoną przez multiagencję ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ime Unlimited, ORAZ USŁUGI: ime Starter ime Trio DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DLA KLIENTÓW Z WYKORZYSTANIEM PORTALU I APLIKACJI

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ime Unlimited, ORAZ USŁUGI: ime Starter ime Trio DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DLA KLIENTÓW Z WYKORZYSTANIEM PORTALU I APLIKACJI REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ime Unlimited, ORAZ USŁUGI: ime Starter ime Trio DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DLA KLIENTÓW Z WYKORZYSTANIEM PORTALU I APLIKACJI 1 Postanowienia Wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WEBCASTER. 1. Postanowienia wstępne

REGULAMIN SERWISU WEBCASTER. 1. Postanowienia wstępne REGULAMIN SERWISU WEBCASTER 1. Postanowienia wstępne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego Webcaster.pl (dalej również: Serwis ). 1.2. Organizatorem Serwisu

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w ramach Forum Rozwoju Biznesu

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU BIG.PL

REGULAMIN SERWISU BIG.PL REGULAMIN SERWISU BIG.PL Warszawa, luty 2015 r. Spis treści 1 DEFINICJE... 3 2 SERWIS BIG.PL... 5 2.1 INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.2 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA KLIENTA ORAZ UŻYTKOWNIKÓW SERWISU...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BITPAYU.COM

REGULAMIN BITPAYU.COM REGULAMIN BITPAYU.COM Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania serwisu funkcjonującego pod domeną

Bardziej szczegółowo