REGULAMIN KONKURSU METAMORFOZA UŚMIECHU W SHARLEY MEDICAL CLINIC & DAY SPA. 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU METAMORFOZA UŚMIECHU W SHARLEY MEDICAL CLINIC & DAY SPA. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU METAMORFOZA UŚMIECHU W SHARLEY MEDICAL CLINIC & DAY SPA 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, dostępnym na stronie 2. Organizatorem Konkursu jest Beauty Publishing Anna Kondratowicz prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Piasecznie, , ul. Rubinowa 31, posiadająca nr NIP oraz REGON Właściciel serwisu WirtualnaKlinika.pl dalej zwany Organizatorem. 3. Konkurs pod nazwą Wygraj metamorfozę uśmiechu rozpocznie się i trwać będzie do W tym okresie można zgłaszać propozycje konkursowe. 4. Miejscem Konkursu jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 5. Fundatorem nagród jest Sharley Medical Clinic & Day Spa zwany dalej Fundatorem. 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin pracowników i współpracowników. 7. Uczestnik Konkursu, aby mógł uczestniczyć w Konkursie zobligowany jest do zapoznania się z treścią oraz akceptacji zapisów poniższego Regulaminu. Jednocześnie zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. 8. Udział w konkursie jest bezpłatny. 2 Zasady konkursu 9. Konkurs pod tytułem Wygraj metamorfozę uśmiechu! polega na: > wysłaniu zdjęcia swoich ust (a najlepiej dolnej partii twarzy + dodatkowo całej twarzy) > napisaniu, dlaczego to właśnie Ty chciałabyś poddać się metamorfozie uśmiechu 10. Wypowiedź może składać się maksymalnie z 5 zdań. 11. Należy wysłać ją mailem na adres: w temacie maila wpisując: Konkurs metamorfoza uśmiechu. 12. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję. 13. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja polega na prawie Organizatora do niedopuszczeniu do Konkursu wypowiedzi konkursowej, która: 14. narusza prawo obowiązujące w Polsce, 15. narusza prawa i uczucia osób trzecich, 16. zawiera treści uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. wypowiedzi zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),

2 17. zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy), 18. narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu. 19. Propozycje konkursowe będą oceniane przez jury konkursowe, w skład którego wchodzić będą przedstawiciele redakcji serwisu Jury nie będzie się kierować przy wyborze kolejnością umieszczania prac ani stażem użytkownika na forum. 20. Wypowiedź powinna być stworzona specjalnie na Konkurs. 3 Przyznawanie i wysyłanie nagród 21. Jury wyłoni jedną Laureatkę Konkursu, której propozycję Konkursowe Jury oceni najwyżej. 22. W Konkursie przewidziana jest jedna nagroda jest to metamorfoza okolic ust za pomocą makijażu permanentnego ust oraz dobranych do potrzeb Laureatki zabiegów na okolice ust (np. ostrzykiwania). 23. Jury podejmie decyzję dotyczącą zwycięzców w terminie nie przekraczającym 7 dni kalendarzowych od momentu zakończenia Konkursu oraz opublikuje na stronie internetowej Konkursu 24. Informacja do osoby nagrodzonej zostanie przesłana na skrzynkę mailową Laureatki (z której wysłała konkursowe zgłoszenia) z prośbą o podanie danych potrzebnych do realizacji wysyłki nagród w ciągu 3 dni od otrzymania informacji. 25. Za przekazanie nagród (tj. umówienie laureatki na zabieg makijażu) odpowiada Organizator. 26. Nagrody nieodebrane przepadają, jeśli dwie próby kontaktu z laureatką drogą mailową okażą się nieskuteczne. 27. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną bądź inną nagrodę rzeczową. 28. Laureatka, która dostanie nagrodę, będzie zobowiązana podzielić się z nami wrażeniami z zabiegu jej opinię zamieścimy na stronie WirtualnaKlinika.pl. Udokumentujemy też zabiegi i efekty przed / po a materiał zamieścimy zarówno na stronie WirtualnaKlinika, jak i na 4 Dane osobowe 29. Administratorem danych osobowych jest Beauty Publishing Anna Kondratowicz prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Piasecznie, , ul. Rubinowa 31, posiadająca nr NIP oraz REGON Właściciel serwisu WirtualnaKlinika.pl dalej zwany Organizatorem. 30. Dane osobowe zbierane są w następujących celach: 31. realizacji konkursu, 32. doręczenia nagród, 33. zamieszczania danych jako danych Laureatów Konkursu, 34. promocyjno-marketingowych (pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody). 35. Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem tych, które mają do

3 tego uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych (np. organy ścigania). 36. Organizator może zlecić wysyłkę nagród innemu podmiotowi, podpisując z nim umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. 37. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane powyżej. 38. Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe w celach, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 39. Administrator danych zapewni bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. 40. Administrator danych oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej aktów wykonawczych. 5 Prawa autorskie 41. Prawa autorskie i majątkowe do propozycji przesłanych przez uczestników Konkursu powinny należeć do uczestników Konkursu. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem. 42. Uczestnicy Konkursu poprzez udział w konkursie udzielają nieodpłatnej, nieograniczonej licencji na korzystanie z utworu, o którym mowa w ust. 1, na następujących polach eksploatacji: 43. utrwalenie, zwielokrotnienie i nagrywanie utworu zgłoszonego do Konkursu na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, 44. wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, 45. inne przypadki rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie wypowiedzi konkursowych i ich utrwaleń, 46. dokonywanie opracowań wypowiedzi konkursowych, w szczególności na wymogi techniczne związane ze sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniani utworu, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań. 47. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na oznaczenie autorstwa relacji konkursowych rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem. 48. Licencje i zezwolenia opisane w niniejszym Regulaminie są nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie i obejmują prawo do udzielenia sublicencji. 49. W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Organizatorowi na drodze procesu o naruszenie praw autorskich lub praw do wizerunku, wypowiedzi i korzystania z innych materiałów, w relacji konkursowej w związku z korzystaniem przez Organizatora z tych elementów zgodnie z postanowienia

4 niniejszego Regulaminu Uczestnicy Konkursu zobowiązują się niezwłocznie wystąpić do sprawy po stronie pozwanego, zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych. 50. W przypadku, gdy udowodniony zostanie plagiat wypowiedzi (skopiowanie jej z innego forum/strony), praca taka zostanie usunięta, a użytkownik otrzyma blokadę konta. 6 Prawo do wizerunku 51. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika przez Organizatora stronie oraz na stronie (a także na profilach Facebook obydwu podmiotów) w celach redakcyjnych, informacyjnych, promocyjno-reklamowych (na różnych nośnikach, np. w internecie, prasie, ulotkach, filmach, kanale youtube lub innych kanałach umożliwiających publiczną emisję fimów) itp. - w nieograniczonym czasie. 52. Zgłaszając się do konkursu, Uczestnik udziela wydawcy zezwolenia na publiczne udostępnianie wizerunku i jego fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności na ww. stronach internetowych i profilach FB, a także na rozpowszechnianie przez wydawcę i podmioty przez niego upoważnione wizerunku, bez obowiązku uzyskania przez wydawcę akceptacji wykonanych zdjęć podczas sesji zdjęciowej, we wszelkich formach wydawniczych, promocyjno-reklamowych oraz poprzez wszelkie sieci komputerowe i multimedialne wydawcy i Partnera konkursu. 53. Rozpowszechnianie wizerunku może nastąpić w dowolnej formie i w dowolnej oprawie graficznej oraz w połączeniu z innymi utworami, wizerunkami i elementami oraz w postaci zbioru wizerunków. 54. Rozpowszechnianie wizerunku nastąpi przede wszystkim w formie zdjęć i materiałów filmowych wykonanych podczas zabiegów oraz zdjęć efektów przed/po. 55. Wyrażenie zgody nie ma ograniczeń czasowych, a Uczestnik nie będzie domagała się odrębnej zgody na każde wykorzystywanie wizerunku, ani sprzeciwiała się jakiemukolwiek wykorzystaniu wizerunku zgodnie z niniejszym regulaminem. 56. Wydawca decyduje o terminach, sposobach i formach rozpowszechniania Wizerunku. 57. Uczestnik zabiegów będzie zobowiązany przed odebraniem nagrody konkursowej podpisać oświadczenie stanowiące zgodę na wykorzystanie jego wizerunku (w postaci zdjęć z sesji, filmu i innych) przez WirtualnaKlinika.pl praz Sharley Medical Clinic & Day Spa. 58. Uznajemy, że rozpowszechnianie efektów sesji stanowi promocję wizerunku i osoby Uczestnika i jest uznawane za korzyść Uczestnika uzyskiwaną dzięki Organizatorowi i Partnerowi akcji. Udział w sesji jest nagrodą i Uczestnik nie czerpie z niej żadnych korzyści majątkowych.

5 7 Postanowienia końcowe 59. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady Konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania Regulaminu przez Uczestników biorących udział w Konkursie, niezwłocznie na skrzynkę forumową Admin w trakcie trwania danej akcji konkursowej, najpóźniej do dnia wysyłki nagród lub mailem na skrzynkę: 60. Odpowiedź zostanie udzielona i wysłana przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania pytania lub reklamacji. 61. Reklamacje dotyczące Konkursu, po jego zakończeniu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 45 dni od dnia publikacji na adres Organizatora z dopiskiem o treści: Reklamacja tytuł konkursu podany w 2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego. 62. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 63. Reklamacje rozpatrywane będą przez specjalnie powołaną Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: "Komisją") powołaną przez Organizatora. 64. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu. 65. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 66. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez Uczestnika. 67. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zaś odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Akcji Wolność: czujesz to? Akcja Wolność: czujesz to?

Regulamin udziału w Akcji Wolność: czujesz to? Akcja Wolność: czujesz to? Regulamin udziału w Akcji Wolność: czujesz to? 1 Akcja Wolność: czujesz to? Akcja, o której mowa w niniejszym Regulaminie (zwana dalej Akcją ), jest skierowana do wszystkich bibliotek publicznych działających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Zostań twarzą JATOMI Vol 2

Regulamin konkursu Zostań twarzą JATOMI Vol 2 Regulamin konkursu "Zostań twarzą JATOMI Vol 2 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Zostań twarzą JATOMI Vol 2", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej konkursem lub konkursami, jest: G+J Gruner + Jahr Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem 1. Organizator i czas trwania Konkursu 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest SOLARIS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "2 kubki mleka"

REGULAMIN KONKURSU 2 kubki mleka REGULAMIN KONKURSU "2 kubki mleka" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs 2 kubki mleka (dalej również: Konkurs ), w szczególności regulamin

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PT. Wygraj KIA na tydzień z pełnym bakiem.

REGULAMIN KONKURSU PT. Wygraj KIA na tydzień z pełnym bakiem. REGULAMIN KONKURSU PT. Wygraj KIA na tydzień z pełnym bakiem. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 2. Komitet Honorowy: Kuba Bielak Tomasz Kuchar 1.2 Organizatorem konkursu pt. Wygraj KIA na tydzień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OMEGAMED - A KTO TO TAKI? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU OMEGAMED - A KTO TO TAKI? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU OMEGAMED - A KTO TO TAKI? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Omegamed a kto to taki?. Przedmiotem Konkursu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu pt. Przywołaj wspomnienia w sieci Intermarche (dalej Konkurs ) jest Smart Loyalty Platform sp. z o.o. sp. k. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Radość w czystej postaci! (Konkurs) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Napędzamy świąteczne przemiany! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą Klub Recenzentki Oillan Baby" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Regulamin Konkursu pod nazwą Klub Recenzentki Oillan Baby 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: Regulamin Konkursu pod nazwą Klub Recenzentki Oillan Baby" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Klub Recenzentki Oillan Baby " (dalej zwanego: Konkursem ) jest Edipresse-Wizaż

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1.ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

REGULAMIN 1.ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU KONKURS ZAKOŁUJ TU REGULAMIN 1.ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1 Organizatorem konkursu ZAKOŁUJ TU, zwanego dalej Konkursem, jest Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Gdańskiej 6, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CETAPHIL IN LOVE. I. Postanowienia ogólne. Definicje pojęć

REGULAMIN KONKURSU CETAPHIL IN LOVE. I. Postanowienia ogólne. Definicje pojęć REGULAMIN KONKURSU CETAPHIL IN LOVE I. Postanowienia ogólne 1 Definicje pojęć 1. Organizator Konkursu Grupa Malum Sp. z o.o. S.K.A., ul. Mikołowska 150, 40-592 Katowice. 2. Fundator Nagród Organizator

Bardziej szczegółowo