Specyfikacja do II przetargu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja do II przetargu"

Transkrypt

1 załącznik do zaproszenia Specyfikacja do II przetargu Przedmiot zamówienia: roboty polegające na budowie tarasu z desek kompozytowych na dachu nad klubem nocnym w Hotelu INTERFERIE Medical SPA w Świnoujściu przy ul. Uzdrowiskowej 15, zgodnie z projektem przygotowanym przez Magdę Strąg, stanowiącym zał. nr 4 do specyfikacji 1. Zamawiający: INTERFERIE MEDICAL SPA Spółka z o.o. ul. Rycerska Legnica tel , fax , adres do korespondencji: ul. Rycerska 24, Legnica. 2. Zakres zamówienia obejmuje : 1) przygotowanie terenu pod taras, 2) wykonanie tarasu z zaakceptowanych przez Zamawiającego desek kompozytowych wraz z konstrukcją (legary) z kompozytu i wykończeniem listwami kompozytowymi, z uwzględnieniem założeń stanowiących zał. nr 6 do specyfikacji łącznie 265,00 m2, w tym część podwyższona na wys. 65 cm 62,00 m2, 3) dostawa i przekazanie Zamawiającemu dodatkowych desek kompozytowych do zabudowy jacuzzi (I kwartał 2016r.) 15,00 m2 (uwaga : dostawa, montaż i zabudowa jacuzzi nie jest przedmiotem niniejszego przetargu), 4) wykonanie instalacji oświetleniowej wraz z montażem lamp najazdowych ledowych oświetlających taras (oprawa najazdowa KANLUX Berg DL-350 Ø 109 mm) 15 lamp ; rozdzielnia elektryczna znajduje się w klubie nocnym w odl. ok. 30m, 5) dostawę i montaż donic lekkiej konstrukcji imitujących beton z wykonaniem wewnętrznej izolacji i odprowadzeniem nadmiaru wody opadowej o orientacyjnym wymiarze : 110 (dł.)x35 (szer.)x80 (wys.) cm 6 szt. 6) nasadzenie w donicach roślin sosna wejmutka (Pinus strobus) 12 szt. 7) montaż balustrad tarasowych z pochwytem stalowym 17 mb, 10 słupków (uwaga : na projekcie zaznaczone są również istniejące balustrady) 8) wykonanie innych robót, które nie są uwzględnione w powyższym zakresie, a które są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. 3. Zastrzeżenia: a) do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, b) Zamawiający ma prawo do swobodnego wyboru oferty, c) Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych, 1

2 d) nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, e) Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania umowy w zakresie mniejszym niż określa to Specyfikacja do przetargu. W takim przypadku Oferentowi nie przysługuje prawo do roszczeń w stosunku do Zamawiającego. f) dopuszcza się możliwość zmian w zakresie nieistotnych warunków w stosunku do treści umowy stanowiącej załącznik do Specyfikacji. g) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia bądź odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyn jak również do swobodnego wyboru oferty. Udział w postępowaniu nie stanowi podstaw do jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferenta w stosunku do Zamawiającego. h) Zamawiający nie dopuszcza płatności zaliczki. i) Oferenci, których prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego podlegają wykluczeniu z prowadzonego postępowania. j) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części Zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazw firm proponowanych podwykonawców. k) Zamawiający zastrzega, że wszelkie prace związane z realizacją niniejszego zamówienia nie mogą naruszać istniejącej konstrukcji dachu (stropu). 4. Wadium Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 5. Opis przygotowania oferty. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym. Formularz oferty należy podpisać, a wszystkie strony oferty, w tym wszystkie załączniki, należy parafować przez osobę podpisującą ofertę. Pełnomocnictwo (upoważnienie) winno być dołączone do oferty, o ile wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany. Wszystkie strony oferty należy kolejno ponumerować. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie. Każdy Oferent może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. Ofertę należy złożyć drogą pocztową lub osobiście. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu tj. w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej wgląd do zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: INTERFERIE Medical SPA Spółka Akcyjna ul. Rycerska 24, Legnica oraz oznakowane następująco: Oferta na roboty polegające na budowie tarasu z desek kompozytowych na 2

3 dachu nad klubem nocnym w Hotelu INTERFERIE Medical SPA w Świnoujściu przy ul. Uzdrowiskowej 15. Na opakowaniu winny być również ujawnione dane oferenta celem umożliwienia odesłania oferty bez jej otwierania w przypadku wpływu oferty po terminie do jej złożenia, odwołania bądź unieważnienia postępowania. Dopuszcza się złożenie oferty drogą elektroniczną na adres Ryzyko związane ze złożeniem oferty drogą elektroniczną obciąża Oferenta. 6. Warunki stawiane Oferentom ubiegającym się o zamówienie. a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, b) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, c) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie zalegają z płatnościami wobec ZUS i US. 7. Dokumenty wymagane od Oferentów. a) formularz ofertowy wraz z oświadczeniami, zgodnie z zał. nr 2 do Specyfikacji, b) zaakceptowane warunki dodatkowe, stanowiące zał. nr 1 do Specyfikacji, c) zaakceptowaną treść umowy poprzez podpisanie każdej strony umowy, stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji, d) wypełnione i zaakceptowane warunki gwarancji, zgodnie z zał. nr 5 do Specyfikacji, e) szczegółowy kosztorys ofertowy wraz ze wszelkimi innymi robotami nie ujętymi w projekcie, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia ; kosztorysy ofertowe obowiązkowo muszą zawierać składniki R, M i S oraz zestawienie materiałów z określeniem ich rodzaju, f) aktualny odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (oryginał lub potwierdzona kopia), g) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę uprawnionych do składania oświadczeń woli, chyba że uprawnienia wynikają z rejestru handlowego, ewidencji działalności gospodarczej, umowy spółki cywilnej (oryginał lub kopia potwierdzona przez oferenta) h) kserokopia NIP i REGON (jeśli nie ma w KRS), i) wykaz podwykonawców (nazw firm), jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom realizację części zadania, j) wykaz zrealizowanych prac o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia z ostatnich trzech lat wraz z referencjami. W przypadku wystąpienia braków formalnych, w tym braku lub niekompletności złożonych dokumentów, Zamawiający może wezwać Oferenta do ich uzupełnienia wyznaczając odpowiedni termin. Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt. 6 może spowodować wykluczenie Oferenta z dalszego postępowania. 3

4 8. Oczekiwany termin realizacji zamówienia: do dnia r. 9. Opis kryteriów i sposoby dokonywania oceny postępowanie dwuetapowe: I etap ocena złożonych ofert na podstawie n/w kryteriów: a) Cena 90 pkt. Ocenę maksymalną 90 pkt. zdobywa oferta z najniższą ceną, a pozostałe oferty zdobywają liczbę punktów wyliczoną ze wzoru: (najniższa oferowana cena netto : cena badanej oferty netto) x 90 pkt. b) Okres gwarancji 10 pkt. Ocenę maksymalną 10 pkt zdobywa oferta z najdłuższym okresem gwarancji podanych w miesiącach a pozostałe oferty zdobywają liczbę punktów wyliczoną ze wzoru: (okres gwarancji oferty rozpatrywanej : najdłuższy okres gwarancji) x 10 pkt. II etap negocjacje w zakresie złożonych ofert, w tym również obejmujące uszczegółowienie zakresu i sposobu wykonania zamówienia z maksymalnie 3 oferentami którzy w I etapie uzyskali największą ilość punktów. Ocena ofert w II etapie wg kryteriów opisanych w pkt. a) i b) powyżej. 10. Warunki umowy. Zaakceptowana przez Oferenta umowa wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji zostanie zawarta z wybranym Oferentem w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu oferty. 11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% należnego wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1 umowy stanowiącej załącznik nr 3 do Specyfikacji. Szczegółowe warunki wniesienia i zwrotu reguluje 12 umowy wskazanej powyżej. 12. Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunki i terminy płatności określa 3 umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do Specyfikacji. 13. Termin związania ofertą. Oferent jest związany ofertą przez 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 14. Termin i miejsce składania ofert. Oferty należy składać do dnia r. do godz w INTERFERIE MEDICAL SPA Spółka Akcyjna, ul. Rycerska 24, Legnica. 4

5 15. Odczytanie ofert. Otwarcie i odczytanie złożonych ofert nastąpi w dniu r. w: siedzibie INTERFERIE MEDICAL SPA Spółka Akcyjna, ul. Rycerska 24, Legnica. Otwarcia ofert dokona Komisja bez udziału Oferentów powołana przez Zamawiającego. Komisja zbada oferty pod względem formalnym oraz dokona oceny zgodnie z kryteriami przyjętymi dla I etapu postępowania. Komisja sporządzi protokół zawierający listę Oferentów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu postępowania tj. negocjacji. Następnie zostaną przeprowadzone negocjacje z wybranymi Oferentami i dokonany zostanie wybór oferty. 16. Wyjaśnienia i zapytania. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji. Zapytania Oferentów muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres Zamawiającego (dopuszcza się składanie zapytań faksem na nr ). Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim oferentom. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami w sprawach warunków składania ofert są: 1) Barbara Marciniak Dyrektor Działu ds. Zarządzania Nieruchomościami i Inwestycji, tel ) Jerzy Dziewiecki St. Specjalista ds. Inwestycji, tel Załączniki do Specyfikacji do przetargu : Zał. nr 1 Warunki dodatkowe Zał. nr 2 Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami Zał. nr 3 Projekt umowy Zał. nr 4 Projekt tarasu Zał. nr 5 - Warunki gwarancji Zał. nr 6 Przedmiar robót 5

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NOW 086 35-1/15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NOW 086 35-1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NOW 086 35-1/15 I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1) siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa 2) nr

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice - systemu certyfikacji portów i przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice - systemu certyfikacji portów i przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice

Bardziej szczegółowo

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach.

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ ) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa całodobowej ochrony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia:

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia: Warszawa, 2012-12-07 ZATWIERDZAM DYREKTOR MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO... Prof. dr hab. Zbigniew Wawer oznaczenie sprawy: ZP-22 /2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 Euro. Usługa wywozu śmieci Nr sprawy: SZOZ-022/27/2010

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 Euro. Usługa wywozu śmieci Nr sprawy: SZOZ-022/27/2010 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem ul. Polanki 119 80-308 Gdańsk-Oliwa tel. (0 58) 520 93 39 fax (0 58) 552 47 41 w w w. s z o z m d. p l Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA Gdynia, dn.14.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę i montaż hali namiotowej przesuwnej dla stanowiska badawczego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 marca 2011 r.

Wrocław, dnia 17 marca 2011 r. Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213 tel. (0-71) 733-11-00, fax.: (0-71) 733-12-09 NIP: 898-181-68-56, REGON: 000289012 Wrocław, dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o łącznej wartości zamówienia wyższej niż kwoty

Bardziej szczegółowo

Sukcesywne usługi drukowania plakatów i ulotek

Sukcesywne usługi drukowania plakatów i ulotek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 4 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Bielska 22 43-400 Cieszyn tel 33/ 858-19-90;-91 fax 33/ 851-40-02 e-mail cpr@999.cieszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia : Dostawa dwóch pojazdów bazowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer sprawy: WOMP CP-L/DTA/333/3/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1931/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 24 maja 2012 r.

UCHWAŁA Nr 1931/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 24 maja 2012 r. UCHWAŁA Nr 1931/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 24 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego dotyczącego wykonania przedsięwzięć pt.:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego Numer sprawy : AZP-381-19 /15 Rok założenia 1877 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu do korekcji zaburzeń statyki narządu rodnego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w ŁODZI 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w ŁODZI 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135 Adm.VI-215/1/2015 ======================================================== WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w ŁODZI 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135 ========================================================

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w MYSZKOWIE ul. Myszkowska 59 tel./fax. 34 314 83 04 42 310 Żarki tel. 34 314 89 96...

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w MYSZKOWIE ul. Myszkowska 59 tel./fax. 34 314 83 04 42 310 Żarki tel. 34 314 89 96... Nr sprawy PZD 5/ 342 /ST/2010 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w MYSZKOWIE ul. Myszkowska 59 tel./fax. 34 314 83 04 42 310 Żarki tel. 34 314 89 96... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie,

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BI.271.02.01.2015 Lędziny, dn. 27.01.2015r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SZP.270.16.2012 Data: 26.07.2012 I. INFORMACJE OGÓLNE. SZPITAL PROMUJĄCY ZDROWIE 10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, tel. (089) 532-29-01 /fax (089) 532 29 76 e-mail: sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo