ZAPYTANIE OFERTOWE. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Transkrypt

1 Lubycza Królewska, ZAPYTANIE OFERTOWE na wyposażenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Machnowie Nowym w meble i wyposażenie oraz w pomoce dydaktyczne i zabawki w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tysięcy euro nie jest objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z póź. zmianami) na podstawie art. 4 pkt. 8 tejże ustawy. I. ZAMAWIAJĄCY Gmina Lubycza Królewska ul. Kolejowa Lubycza Królewska Tel Zgodnie z zasadami konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wyposażenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Machnowie Nowym w meble i wyposażenie oraz w pomoce dydaktyczne i zabawki, II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Machnowie Nowym w meble i wyposażenie oraz w pomoce dydaktyczne i zabawki polegające na wyposażeniu oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Machnowie Nowym w meble i wyposażenie oraz w pomoce dydaktyczne i zabawki 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

2 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 5. Oferowane elementy wyposażenia muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa wg. obowiązujących norm, muszą być fabrycznie nowe, sprawne i gotowe do eksploatacji. 6. Pożądany termin gwarancji na zakupiony asortyment znajduje się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany z nazwy) przez zamawiającego w załączniku nr 2) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia r. IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferent powinien złożyć ofertę w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszego zapytania załącznik nr 1 oraz dołączyć wypełniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę. V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Lubycza Królewska, ul. Kolejowa 1, Lubycza Królewska, do dnia roku do godz. 11:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej. 2. Oferta powinna być podpisana przez osoby do tego umocowane. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu : r. o godz. 11,30 Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru: Oferta na wyposażenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Machnowie Nowym w meble i wyposażenie oraz w pomoce dydaktyczne i zabawki Nie otwierać przed r. godz Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

3 VI. OCENA OFERT 1. Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia. 2. Oferty zostaną ocenione wg wzoru: Wartość punktowa = (najniższa łączna wartość brutto/łączna wartość brutto oferty badanej) x 100pkt. VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY O wynikach z przeprowadzonego postępowania zamawiający poinformuje Oferentów telefonicznie. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. VIII. DODATKOWE INFORMACJE Dodatkowych informacji udziela : - w sprawach przedmiotu zamówienia - Pani Barbara Podgórska tel IX. UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Zapytanie ofertowe zostaje unieważnione jeżeli: - nie zostanie złożona co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu - cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż beneficjent może przeznaczyć na sfinansowanie usługi - zawiera wadę niemożliwą do usunięcia. IX. ZAŁĄCZNIKI 1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 2. Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 3. Załącznik nr 3 -Wzór umowy Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

4 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCA... Gmina Lubycza Królewska ul. Kolejowa Lubycza Królewska Tel (NAZWA FIRMY, IMIĘ, NAZWISKO, ADRES) TELEFON/FAX Odpowiadając na zapytanie ofertowe na wyposażenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Machnowie Nowym w meble i wyposażenie oraz w pomoce dydaktyczne i zabawki oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia za cenę: ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO... słownie złotych: ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO... słownie złotych... Cena zawiera podatek VAT, w wysokości. %, tj.... zł Oświadczam/y, że: 1. zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do dnia do dnia r. 2. posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 3. posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie; 4. dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

5 zamówienia; 5. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 6. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia, 7. akceptujemy istotne postanowienia umowy, 8. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 9. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 10. na artykuły zamawiane udzielamy wymaganej gwarancji określonej w zapytaniu ofertowym, 11. Oferta została złożona na.. stronach 12. Do oferty dołączono następujące dokumenty: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia...., dn... r.... pieczątka i podpis Wykonawcy Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Lp. Nazwa Opis Ilość J.M 1. Stolik przedszkolny. 2. Krzesło dziecięce. 3. Szafka ze schowkami Stół przedszkolny z blatem prostokątnym 130 x 56 cm. Wykonanie: stelaż z rury fi 48, blat bukowy, obrzeże PCV 2mm, Stolik prostokątny: blat bukowy, stelaż limonkowy Krzesło dziecięce T z regulowaną wysokością 5-6. Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki bukowej w kolorze naturalnym, o gr. 6 mm w rozmiarze. Stelaż wykonany z rury płaskoowalnej o wym. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a szerokie, zaokrąglone oparcie zapewnia wygodę. Podstawa w kształcie litery H zapewnia wysoką stabilność. Blat chroniony przed zarysowaniem 3 stopkami umieszczonymi pod siedziskiem. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesełka można stawiać jedno na drugim, a także zawieszać na blacie. Stelaż koloru pomarańczowego Wys; 135 cm gł. 44 cm szer: 105 cm Szafki z serii Safari stanowią atrakcyjne 10 szt 20 szt 2 szt Cena jednostkowa netto w zł. Wartość netto w zł. Cena jednostkowa brutto w zł. VAT Wartość brutto w zł.

7 wyposażenie wnętrz. Boki wykonane z płyt laminowanych. Półokrągłe obrzeża szafek zapewniają bezpieczeństwo podczas zabaw. Zawiera 12 półek. Korpus bukowy. Z 8 limonkowymi drzwiczkami i 4 pomarańczowymi. 4. Szafa zamykana Szafa zamykana z serii Trapez stanowi atrakcyjne wyposażenie wnętrz. Boki wykonano z płyty laminowanej z kolei front z MDF- u w kolorze limonkowym. Półokrągłe obrzeża szafek zapewniają bezpieczeństwo podczas zabaw. Stelaż koloru bukowego. Wymiary: 44 x 85 x196 cm Drzwiczki koloru limonkowego 2 szt. 5. Regał otwarty na zabawki Wymiary : 42 x 60 x 196 cm Stelaż koloru bukowego. Szafki z drzwiczkami serii Safari stanowią atrakcyjne wyposażenie wnętrz. Boki wykonane z płyt laminowanych. Półokrągłe obrzeża szafek zapewniają bezpieczeństwo podczas zabaw. Drzwiczki o wymiarach 54 x 38 cm limonkowe 2 szt. 2 szt. 6. Biurko komputerowe Bukowe Biurko komputerowe, funkcjonalne, nowoczesne, precyzyjnie wykonane. Korpus biurka wykonany z płyty o grubości 18 mm zabezpieczonej obrzeżem PCV (dłuższa żywotność oraz większa odporność na uszkodzenia mechaniczne). Biurko posiada prowadnice rolkowe, połączenia elementów kółkowo - konfirmatowe oraz uchwyty z tworzywa sztucznego. Wymiary: - szerokość: 140 [cm]

8 - wysokość: 75 [cm] - głębokość: 60 [cm] 7. Krzesło wysokie Krzesło obrotowe wysokie, ergonomiczne wyprofilowanie oparcie, zapewnia optymalne wsparcie dla kręgosłupa. Regulowana wysokość. Krzesło na kółkach. Materiał : 100% włókno syntetyczne. 8. Dwustronna biblioteczka słoneczna skośna, Biblioteczka umożliwa po jednej stronie ekspozycję różnej wielkości książek, ilustracji itp., zaś po drugiej stronie, na półkach, ich składowanie. Biblioteczka posłużyć może do stworzenia małej wystawy prac plastycznych. 9. Wykładzina dywanowa Tablica stojąca 116 x 102/180 cm 10. Szafki do szatni na ubrania dla dzieci 11. Regały do pomieszczenia gospodarczego 12. Poduszka do siadania Żółta Wymiary: 102 x 45 x 125 cm. 3 m x 4,8 m., Kolor rudy Ekskluzywna wykładzina poliamidowa typu shaggy. Tablica biała magnetyczna suchościeralna jednostronna. Wymiary tablicy: szerokość 116 cm, wysokość 102 cm. Ze stojakiem około 200 cm. Szafki na ubrania z płyty meblowej z górną i dolną półką na buty Dolna półka wykonana z prętów stalowych malowanych proszkowo. Stelaż koloru brązowego, kolor drzwiczek zielony. 7-osobowy Stelaż koloru brązowego, kolor drzwiczek zielony Regały magazynowe wzmocnione na metalowych ramach z półkami z płyty laminowanej o gr. 25 mm. Regały można dowolnie rozbudowywać montując moduły dodatkowe. Poszczególne moduły łączone są ze sobą sprzężeniami. wym. 84 x 40 x 185 cm Poduszka do siadania żółta Poduszki składają się z dwóch warstw: zewnętrznego pokrowca, który można prać w pralce i wewnętrznego z wypełnieniem 3 szt. 5 szt.

9 13. Poduszka do siadania Zielona 14. Poduszka do siadania Granatowa 15. Poduszka do siadania Szaroniebieska 16. Pufa Tygrys 17. Pufa Żółw poduszkowym. Każdy pokrowiec zaopatrzony jest w zamek błyskawiczny umożliwiający wyjęcie wkładu z wypełnieniem i pranie pokrowca. 40 x 40 cm Poduszka do siadania: zielona Poduszki składają się z dwóch warstw: zewnętrznego pokrowca, który można prać w pralce i wewnętrznego z wypełnieniem poduszkowym. Każdy pokrowiec zaopatrzony jest w zamek błyskawiczny umożliwiający wyjęcie wkładu z wypełnieniem i pranie pokrowca. 40 x 40 cm Poduszka do siadania: granatowa Poduszki składają się z dwóch warstw: zewnętrznego pokrowca, który można prać w pralce i wewnętrznego z wypełnieniem poduszkowym. Każdy pokrowiec zaopatrzony jest w zamek błyskawiczny umożliwiający wyjęcie wkładu z wypełnieniem i pranie pokrowca. 40 x 40 cm Poduszka do siadania: szaroniebieska Poduszki składają się z dwóch warstw: zewnętrznego pokrowca, który można prać w pralce i wewnętrznego z wypełnieniem poduszkowym. Każdy pokrowiec zaopatrzony jest w zamek błyskawiczny umożliwiający wyjęcie wkładu z wypełnieniem i pranie pokrowca. 40 x 40 cm Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, który można prać. Wypełnienie z pianki. śr. 35 cm wys. 30 cm Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, który można prać. Wypełnienie z pianki. śr. 35 cm wys. 30 cm 5 szt. 5 szt. 5 szt. 2 szt. 2 szt.

10 18. Pufa Piesek 19. Pufa Małpka 20. Pufa Kotek 21. Pufa Baranek 22. Pufa Biedronka 23. Pufa Ślimak 24. Pufa Samolot 25. Gaśnica proszkowa 4 kg Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, który można prać. Wypełnienie z pianki. śr. 35 cm wys. 30 cm Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, który można prać. Wypełnienie z pianki. śr. 35 cm wys. 30 cm Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, który można prać. Wypełnienie z pianki. śr. 35 cm wys. 30 cm Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, który można prać. Wypełnienie z pianki. śr. 35 cm wys. 30 cm Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, który można prać. Wypełnienie z pianki. śr. 35 cm wys. 30 cm Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, który można prać. Wypełnienie z pianki. śr. 35 cm wys. 30 cm Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, który można prać. Wypełnienie z pianki. śr. 35 cm wys. 30 cm Gaśnica proszkowa GP-4 x ABC 4 kg. Gaśnica proszkowa GP-4 x ABC znajduje szczególne zastosowanie do zabezpieczenia przeciwpożarowego samochodów, warsztatów, magazynów, hal przemysłowych, zakładów energetycznych. Gaśnica przeznaczona jest do gaszenia pożarów ciał stałych, cieczy palnych, gazów oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt.

11 26. Oznaczenia ewakuacyjne 27. Oznaczenia ewakuacyjne 28. Oznaczenia ewakuacyjne 29. Oznaczenia ewakuacyjne 30. Oznaczenia ewakuacyjne 31. Apteczka plecakowa 20 l z kompletnym wyposażeniem do 1000 V. Gaśnica ta gasi pożary z grup ABC Znak: Kierunek drogi ewakuacyjnej Materiał fotoluminescencyjny (świeci w ciemności): płyta sztywna PCV rozmiar: 100 x 300 mm Znak: Wyjście ewakuacyjne Materiał fotoluminescencyjny (świeci w ciemności): płyta sztywna PCV rozmiar: 200 x 400 mm Znak: Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół (na lewo) Materiał fotoluminescencyjny (świeci w ciemności): płyta sztywna PCV Rozmiar : 200 x 400 mm Znak: Pchać, aby otworzyć (piktogram) Materiał fotoluminescencyjny (świeci w ciemności): płyta sztywna PCV Rozmiar: 200 x 200 mm Znak: Uwaga niski strop Materiał fotoluminescencyjny (świeci w ciemności): płyta sztywna PCV Rozmiar 200 x 400 mm Apteczka plecakowa 20 l z kompletnym wyposażeniem - Apteczka plecakowa o objętości 20 L - Wykonana jest z materiału CODURA RIP-STOP - bardzo mocnego i odpornego na przetarcie - Wewnątrz posiada duża ilość kieszonek na opatrunki itp. - Na zewnątrz znajduje się system troków pozwalający na przypięcie dodatkowego ekwipunku 1 komplet

12 - Rozmiar apteczki: 33 x 12 x 44 cm Wyposażenie obejmuje następujące artykuły: 3 x opaska dziana (bandaż) 15 cm x 4 m 3 x opaska dziana (bandaż) 10 cm x 4 m 3 x opaska podtrzymująca 6 cm 3 x opaska podtrzymująca 8 cm 3 x opaska elastyczna 10 cm x 4 m z zapinką 2 x opaska elastyczna 15 cm x 4 m z zapinką 1 x opaska siatkowa, komplet 3 rozmiary po 50 cm 1 x chusta trójkatna bawełniana 1 x chusta trójkątna włókninowa 4 x kompresy jałowe 5x5 cm - a2 4 x kompresy jałowe 7,5x7,5 cm - a2 6 x kompresy jałowe 10x10 cm a2 2 x gaza opatrunkowa sterylna 1 m kw. 2 x folia termoizolacyjna NRC 1 x opatrunek indywidualny jałowy typ A pyłoszczelny 1 x opatrunek indywidualny jalowy typ W wodoszczelny 3 x opatrunek typ M 10 x rękawiczki lateksowe (para) 1 x maseczka do sztucznego oddychania usta-usta z ustnikiem i zastawką 6 x gazik nasączony spirytusem 6 x plaster 10 cm x 6 cm 1 x plaster na rolce 2,5 cm x 5 m 5 x agrafka 1 x nożyczki ratownicze 1 x aparat do płukania oka 1 x latarka czołowa 1 x maska twarzowa do sztucznego oddychania z ustnikiem i zastawką jednokierunkową 1 x młotek ratowniczy z nożem do cięcia pasów 1 x flara ostrzegawcza

13 32. Zabezpieczenia gniazd 33. Zabezpieczenia kątowe mebli 34.. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 35. Rolety Szerokość 152 cm Długość 130 cm 36. Rolety Szerokość 74 cm Długość 130 cm 37. Rolety Szerokość 123 cm Długość 130 cm 38. Rolety Szerokość 155 cm Długość 150 cm 1 x kołnierz ortopedyczny regulowany 3 x opatrunek hydrożelowy na oparzenia 6 x 12 cm 1 x kamizelka odblaskowa z dwoma pasami Skutecznie chroni dziecko przed ryzykiem porażenia prądem elektrycznym. Świetnie dopasowuje się do gniazdek elektrycznych, całkowicie blokując do nich dostęp ciekawskiemu maluszkowi. Zabezpieczenie można usunąć wyłącznie przy pomocy załączonych kluczyków. Pasuje do gniazd zwykłych lub z bolcem uziemiającym. Samoprzylepne miękkie nakładki. Przyklejone do narożników chronią przed niebezpiecznymi urazami głowy. Wykonane z gumowej pianki. Pakowane po 4 szt. Format 35 x 24,5 Rodzaj nieświecący Podłoże płyta HIPS 0.5 mm Wykonana z wysokiej jakości tkaniny o kolorze koralu. Bez prowadnic. Materiał CARINA. Wykonana z wysokiej jakości tkaniny o kolorze koralu. Bez prowadnic. Materiał CARINA. Wykonana z wysokiej jakości tkaniny o kolorze koralu. Bez prowadnic. Materiał CARINA. Wykonana z wysokiej jakości tkaniny o kolorze koralu. Bez prowadnic. Materiał CARINA. 10 szt. 25 Opak. 4 szt. 39. Drewniane Wykonane z drewna bukowego. Budowanie z 1 Opak.

14 klocki naturalne 40. Drewniane klocki kolorowe 41. Geometryczne kształty z tworzywa 42. Samochód wywrotka- klocków rozwija kreatywność i wyobraźnię. Podczas zabawy dziecko uczy się rozróżniać kształty, wielkość, wagę oraz rozwija poczucie przestrzeni. Klocki mogą być wykorzystywane do nauki liczenia i segregowania w grupy ze względu na kształt, wielkość itp. Zabawka rozwija koordynację ruchowo wzrokową oraz motorykę dłoni. 56 elem. wym. ok. 5 x 5 x 5 cm Drewniane klocki w różnych kształtach, które można układać na wiele sposobów, tworząc różnorodne budowle. 100 elem. wym. 19 x 30 cm od 2 lat Zestawy kolorowych klocków. Mogą być układane wg kart zadań (500020) lub własnej wyobraźni. 250 elem. wym. od 2,3 x 2,1 cm do 5 x 4,3 cm plastikowe grubość 0,5 cm Gigant Truck Wywrotka to masywny, duży samochód ciężarowy o udźwigu nawet do 150 kg. Posiada wiele ruchomych elementów uatrakcyjniających zabawę. Dziecko może na nim siedzieć i odpychać się nogami. Do wywrotki można także dokupić wózek przyczepkę, poszerzając jej funkcje zabawowe. Wywrotka nie posiada kartonu. Wymiary wywrotki: 54 x 31,5 x 34 cm. 2 Opak. 4 Zestaw 2 szt. 43. Samochód Samochód ciężarowy wywrotka Super Truck - 2 szt.

15 wywrotka 44. Samochód wywrotka 45. Mata do zabawy samochodami ze schematami ulic, skrzyżowań 46. Lalka zamykająca oczy 47. Zestaw narzędzi do majsterkowania 48. Zestaw perkusyjny naczepa o dużych gabarytach i wytrzymałości oraz wielu ruchomych częściach. Samochód występuje w kilku wersjach kolorystycznych. Wywrotka Multi Truck to prosta forma, dużo dodatków i kolorów - samochód nadaje się nawet dla najmłodszych. Mata 2 w 1. Może służyć do zabawy samochodzikami lub jako praktyczna torba do przechowywania zabawek.. Wymiary maty po rozłożeniu 70 x 89 cm. Śliczna lalka, która zamyka oczy. Ubrana w urocze ubranko wraz z czapeczką. W zestawie :smoczek, butelka, kocyk Wysokość lalki 40 cm. Kolory ubranek dobierane losowo. Zestaw narzędzi gwarantuje wiele godzin wspaniałej zabawy i pozwoli dziecku naśladować tatę lub dziadka w wykonywaniu najprostszych prac warsztatowych. 40 narzędzi i akcesoriów wym. od 2 x 2 cm do 27 x 14 cm Torba małego muzyka - Produkt wspierający pracę z dzieckiem zdrowym i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doskonale sprawdzi się na zajęciach muzykoterapii. Poszczególne instrumenty mogą posłużyć również na zajęciach socjoterapeutycznych do relaksacji lub wyrażania emocji. Wszystkie instrumenty umieszczone w praktycznej torbie z kieszonkami. Torba wykonana jest z tkaniny, zamykana na zamek. wym. torby po złożeniu 42 x 42 cm 17 instrumentów: - tamburyn, śr. 20 cm - maxi quiro z pałeczką, dł. 40 cm - podwójna tarka quiro z pałeczką, dł. 27 cm - trójkąty z pałeczkami, 5 szt., wym. 20,5 cm, 17,5 cm, 15,5 cm, 13 cm, 10,5 4 szt. 5 Zestaw 2 Zestaw

16 49. Zestaw plansz do zabaw ruchowych cm - kastaniety drewniane, 2 szt., śr. 5,5 cm - kastaniety z rączką, dł. 21 cm - marakasy drewniane, dł. 23 cm - drewniany tonblok, dł. 20 cm, śr. 4,5 cm - tamburyn z membraną, śr. 20 cm - podwójny tonblok z pałeczką, dł. 20 cm, śr. 4,5 cm - podwójny tonblok mały z pałeczką, dł. 20 cm, śr. 3,5 cm - klawesy, dł. 20 cm, śr. 2,2 cm - marakas wałek, dł. 20,5 cm, śr. 5 cm Jeden zestaw zawiera kilka gier. Podstawowa część zestawu - siatkowy namiot zawiera m.in. planszę do gry opartej na zasadzie gry w kółko i krzyżyk. Dołączona do zestawu duża mata winylowa służy jako gra w klasy. Z zestawu może korzystać jednocześnie kilkoro dzieci; wys. 110 cm wym. maty 84 x 210 cm 50. Skakanka Skakanka to ulubiona zabawka dziewczynek do wielu pokoleń. Sprawdza się zarówno na sali gimnastycznej jak podczas zabawy na placu zabaw. Skakanka z drewnianymi rączkami. Skakanka o długości cm. 51. Piłka 30 cm Piłka gumowa kolory : żółta, zielona, niebieska, czerwona, kolorowa. śr. 30 cm 200 g 52. Lalka Lalka wykonana z materiały. Posiada torebkę i czapeczkę. Wysokość 30 cm. Materiał: wypełnienie watą, włosy z włóczki typu szenila, ubranko z bawełny/poliestru. 53. Lalka Czarująca materiałowa lalka z rudymi włosami, uczesana w dwa kucyki. Zawartość: sukienka, buciki z zapięciem na rzepy oraz dwie gumki do włosów. Materiał: wypełnienie watą, włosy z włóczki typu szenila, sukienki z bawełny/poliestru. Wysokość: ok. 30 cm 1 Zestaw 25 szt. 5 szt Lalka Lalka w Kapeluszu 45 cm.

17 Zielona sukieneczka, blond włosy. Materiał: wypełnienie watą, włosy z włóczki typu szenila, sukienki z bawełny/poliestru. Wysokość: ok. 30 cm 55. Lalka chłopiec Szmaciany przyjaciel zawsze gotowy do przytulania. Lalka wykonana została z materiałów najwyższej jakości. Ubrany w zielone ogrodniczki i niebieską czapkę z daszkiem spodoba się każdemu dziecku. 56. Lalka bobas Śliczny, niebieskooki bobasek ze stópkami pachnącymi pudrem. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, doskonały w każdym detalu. Zestaw zawiera mnóstwo dodatków potrzebnych do opieki i pielęgnacji lalki. Wysokość lalki 35 cm. 57. Lalka bobas Bobas 42cm. Wysokiej jakości laleczka, wyglądem przypominająca prawdziwe dziecko, wykonywana z największą starannością w hiszpańskiej manufakturze. Lalka, która płacze, gdy wyjmie się jej smoczek. Mówi Mama i Papa. W zestawie różowa sukieneczka i biały sweterek. Posiada piękne włosy. Interaktywną lalkę można czasem przebierać, a także podawać jej smoczka, gdy płacze. Z gumy wykonane są rączki, nóżki i głowa, tułów natomiast jest mięciutki. W tułowiu znajduje sie moduł elektroniczny. W zestawie: Interaktywna lalka Smoczek na łańcuszku Różowa sukieneczka Sweterek Skarpetki

18 58. Lalka bobas Lalka posiada śliczne różowe śpioszki i czapeczkę. Wykonana z wysokiej jakości miękkiej gumy. Po podrzuceniu jej do góry opowie wierszyk. Potrafi śpiewać, jeść, spać, pić, porusza buzią w trakcie mówienia. W zestawie: Lalka Ciasteczko Kubek Kocyk Wysokość lalki: 41cm. 59. Lalka bobas Lalka ubrana jest w różowe body z wesołym zajączkiem, jest na nim białą kokardka. Na główce niemowlaczka jest delikatna różowa czapeczka. Wykonana jest z najwyższej starannością, z materiałów wysokiej, jakości. Można ją kąpać. Zabawa lalkami pełni ważną role w życiu Sztuk dziewczynek, wpływa na rozwój funkcji społecznych oraz na inteligencje dziecka. Zestaw zawiera: Lalka Butelka Różowe body 60. Drewniane łóżeczko dla lalek Czapeczka Łóżeczko dla lalek wykonane z naturalnego drewna.- pościel w zestawie; wym. 60 x 35 x 27 cm 61. Zestaw małego lekarza Zestaw jest doskonałą zabawką edukacyjną rozwijającą sprawność manualną naszej pociechy. Jest to fantastyczny zestaw dla małego medyka. Bogate, 9-cio elementowe, wyposażenie daje nieograniczone możliwości w leczeniu małych pacjentów. Poszczególne elementy zestawu są imitacjami prawdziwych przyrządów lekarskich, którym nadano przyjazne kształty i żywe kolory. 1 Zestaw

19 62. Zestaw małego lekarza W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ: - strzykawka, - wziernik z lampką, - termometr wyświetlający wysoką gorączkę (z możliwością regulacji wyświetlanej temperatury), - nożyczki, - młoteczek, - lekarskie lustereczko z podświetlającą lampką, - stetoskop wydający dźwięk bijącego serduszka, - pojemniczek na lekarstwa, - plakietka lekarza rodzinnego, - walizka. WYMIARY ZESTAWU (walizki): - długość ok. 25 cm, - szerokość ok. 18 cm, - wysokość ok. 9 cm. Zestaw lekarski w walizce zawiera niezbędne narzędzia do badania pacjentów, takie jak : stetoskop, ciśnieniomierz, aparat do sprawdzania słuchu. W podręcznym kuferku mieszczą sie nożyczki, strzykawki i inne akcesoria, potrzebne do zabawy w lekarz. Zabawka rozwija logiczne myślenie i zdolności opiekuńcze dziecka oraz łączy zabawę z nauką. Spełnia normy bezpieczeństwa, posiada oznaczenia oraz instrukcje obsługi w języku polskim. 63. Kuchenka Model posiada wszystko, co potrzebne małej gospodyni. W skład zabawki wchodzi: Kuchnia - płyta kuchenna z modułem elektronicznym. Piekarnik Lodówka Zlewozmywak zamkniętym obiegiem wody. Poza tym również wiele akcesoriów m.in.: 2 Zestaw 1 Zestaw

20 64. Łazik - jeździk dla dzieci 65. Pojemnik na zabawki 66. Kasa z kalkulatorem Toster z grzankami Czajnik bezprzewodowy. Kuchnia elektroniczna zawiera mnóstwo elementów, w tym: przybory sztućce talerze art. spożywcze Dziecko odpychając się nóżkami rozwija swoją sylwetkę, prawidłową postawę ciała, uczy się utrzymania równowagi. Wymiary produktu 60cm dł. x 29cm szer. x 36cm wys. Trwały czterokołowiec, stylizowany na prawdziwego quada z rajdowymi naklejkami, wielkimi wytrzymałymi kołami i szerokim mocnym korpusem zapewnia niezrównaną stabilność. Pojemnik do przechowywania zabawek z pokrywą. Kółeczka pozwolą bez trudu przemieszczać go w dowolne miejsce; wym: 58 x 39 x 32 cm. Poj. 46 l. Kasa sklepowa pomoże poznać maluchowi podstawy arytmetyki i przygotuje go do samodzielnego robienia zakupów. Wykonana z tworzywa sztucznego, z działającym kalkulatorem i świecącym na czerwono skanerem. zawiera 2 baterie AA (R6) mini koszyczek na zakupy sałata ketchup sok owocowy monety banknoty karta płatnicza 3 szt.

21 wym. 35 x 17,5 x 15 cm 67. Piłka skacząca Wytrzymują 150 kg nacisku przy skakaniu. Posiadają stabilne uchwyty do trzymania. Zabawa z piłką ćwiczy mięśnie całego ciała, chwytność i ogólną kondycję fizyczną. śr. 55 cm 68. Piłka skacząca Wytrzymują 150 kg nacisku przy skakaniu. Posiadają stabilne uchwyty do trzymania. Zabawa z piłką ćwiczy mięśnie całego ciała, chwytność i ogólną kondycję fizyczną. śr. 65 cm 69. Ringo Ringo to wspaniale narzędzie do zabaw zręcznościowych. Poprawia chwytność, koordynacje i celność. Rozwija kreatywność, uczy i bawi. 3 szt. 3 szt. 10 szt. 70. Frisbee (latający dysk) Latający talerz 28cm - wykonany z wysokiej jakości, solidnego materiału. Różne kolory. 10 szt. 71. Tunel dla dzieci (dł. 180 cm.) 72. Kolorowe woreczki do zajęć gimnastycznych i rehabilitacyjnych 73. Taca z naczyniami Długi tunel do zabawy - stonoga. Do zabawy, do ćwiczeń - w domu i ogrodzie. Idealny do zabawy dla grupy dzieci - kwestia pomysłów i wyobraźni. Stelaż: sprężysty, samorozkładalny, materiał: poliester, zamknięcie tunelu mocowane na rzepy, miękkie nogi stonogi, Wymiar: średnica 48cm, długość 180cm Kolorowe woreczki, wypełnione ziarenkami grochu. Służą jako pomoc do nauki poprzez zabawę, usprawniają koordynację ruchową. wym. 12 x 12 cm 100 g Praktyczny komplet naczyń dla idealnej małej Pani domu. Zestaw składa się z tacy oraz kompletu naczyń stołowych, w skład którego wchodzą. 20 szt. 2 Zestaw

22 74. Samochód strażacki między innymi: łyżeczki, filiżanki z podstawkami, oraz cukiernica z małym dzbankiem. Całość została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Elementy serwisu można używać w zmywarce oraz mikrofalówce. wym. tacy 28 x 28 cm od 12 miesięcy Miniaturowa replika wozu strażackiego wyposażona została we wszystkie akcesoria niezbędne do walki z pożarami. 75. Betoniarka Betoniarka wyposażona jest w wąż, z którego, po napełnieniu zbiorniczka, tryska woda. Dziecko może napełnić "gruszkę" wodą, a dzięki zamontowanej korbie obracać nią i mieszać jej zawartość. dł. 59 cm 76. Koparka Ta zabawka to realistyczny model koparki, której żadna ilość ziemi do wypakowania nie jest straszna. Zabawka zdalnie sterowana z możliwością jazdy do przodu, tyłu, w lewo, prawo, z ruchomą łyżką. Zestaw zawiera: Koparko - ładowarkę w skali 1:20 Pilot 4 stożki budowlane. Wymiary: Ok. 29.5x13x8cm. 77. Koparka Koparka czarno - żółta idealna dla dzieci. Ładowarka na dużych kołach, wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego i udźwigu do 100 kg doskonale sprawdzi się podczas zabawy w piaskownicy. Solidna konstrukcja zagwarantuje długie użytkowanie 78. Puzzle drewniane Puzzle -" podwodny świat" składają się z 24 elementów. Na obrazku znajdują się kolorowe morskie zwierzątka. Dziecko nie tylko układa 3 szt. 3 szt. 2 szt.

23 79. Puzzle drewniane 80. Puzzle drewniane 81. Puzzle drewniane 82. Puzzle drewniane puzzle, ale poznaje podmorską faunę i florę. Puzzle "okrągłe cztery pory roku" składają się z 7 elementów - ukazują pory roku. Zabawka która pomoże w zdobywaniu wiedzy dla najmłodszych. W tą kolorową przygodę zaprasza wiewiórka, która bardzo chętnie opowie jakie zmiany zachodzą w przyrodzie w poszczególnych porach roku. Drewniana układanka "zwierzęta". Zabawka edukacyjna rozwija i kształtuje wyobraźnie, zdolność kojarzenia i zdolności manualne dziecka. Wymiary:18x0,7x29,8cm mm Puzzle "Mapa świata" to świetny prezent dla małego podróżnika. Puzzle "mapa świata" posiadają nadruk po obu stronach. Puzzle dla dzieci to świetna zabawa. Drewniana układanka "Na wsi". Zabawka edukacyjna rozwija i kształtuje wyobraźnie, zdolność kojarzenia i zdolności manualne dziecka. rozmiar opakowania: 19,8x0,8x22,3 cm 83. Wózek dla lalek Wózek z gondolą wykonany z dobrej jakości materiałów w pastelowych kolorach, estetycznie wykończony. wym. 58 x 38 x 61 cm od 3 lat 84. Wózek dla lalek Głęboki wózeczek dla lalek z wyciąganą gondolą i mini "bagażnikiem". Wykonany z dobrej jakości materiałów. wym. 62 x 37 x 66 cm

24 85. Wózek dla lalek Wózek spacerowy z podnóżkiem wykonany z dobrej jakości materiałów w pastelowych kolorach, estetycznie wykończony. wym. 58 x 36 x 62,5 cm od 3 lat 86. Domek do zabawy 87. Słuchowiska z bajkami zestaw edukacyjny 88. Słuchowiska z bajkami zestaw edukacyjny Klasyczny domek do zabaw. Posiada "prawdziwy" ceglany komin, dzięki któremu przypomina chatkę na bezludnej wyspie lub domek gościnny. Znajdziesz też tam ławeczkę, przy której Twoje dziecko będzie mogło się bawić a także odrabiać lekcję oraz odbierać telefon. Domek wyposażony został także w okiennice a także duże drzwi i pomieści nie jednego malucha. Zabawa w domku to rozwój kreatywności, nauka prac domowych i wspaniała zabawa w dom! Rozmiar: 112x104x117cm Bajka "Brzydkie kaczątko" H. Ch. Andersena w adaptacji Antoniego Marianowicza, z muzyką Ryszarda Sielickiego. płyta CD Bajka "Stoliczku nakryj się" Braci Grimm w adaptacji Antoniego Marianowicza, z muzyką Ryszarda Sielickiego. płyta CD 89. Gra planszowa Gra logiczna Hooop! Żaby skaczą z liścia na liść. Starają się jak najszybciej zająć miejsca na liściach-domkach swoich przeciwników. Po każdym skoku znika kładka łącząca liście, pomiędzy którymi wykonany był skok. To zdecydowanie utrudnia skoki pozostałym żabom. Wygra gracz, który umieści wszystkie swoje żaby na liściach-domkach pozostałych graczy. dwustronna plansza 50 kładek 12 plastikowych żab (po 3 w 4 kolorach) 4 domki - pola startowe

25 16 kart specjalnych instrukcja 90. Gra planszowa Gra planszowa "Kraby".Ciepłe południowe morze. Szmer wiatru w liściach tropikalnych palm, rozgrzany piasek szerokiej plaży... Na lazurowych falach kołyszą się kolorowe żagle. To statki poławiaczy krabów. Załogi rywalizują między sobą. Zwycięży ten, kto umie przewidzieć, które łowiska okażą się najcenniejsze. Gracze układają na planszy żetony z wizerunkami kolorowych krabów tworząc mniejsze i większe ławice. Każda ławica ma inną wartość uzależnioną od ilości skupionych w niej krabów. Kraby to gra pełna zaskakujących interakcji. Mniej sprytni poławiacze mogą podążać śladem najsprytniejszych. Gracze, którzy łowią takie same kraby mogą ze sobą współdziałać, a jednocześnie utrudniać łowy przeciwnikom. dla 2-4 graczy 91. Uczymy się słówek książka z ćwiczeniami 92. Uczymy się słówek - książka z ćwiczeniami Zestaw kart ze zdjęciami do kserowania i wycięcia. Tematyka ćwiczeń: kolory, ubrania, żywność, meble, przedmioty codziennego użytku, przeciwieństwa, ludzie, zabawki, rodzina, uczucia, artykuły szkolne, zawody i inne. Do nauki słówek i budowania zdań w każdym języku. 400 kart zeszyt o wym. 28 x 21,5 cm 3 gry planszowe puzzle z numerami od 1 do 20 gra lotto i bingo Mini Magic to dwupoziomowy, bogato ilustrowany kurs dla dzieci w wieku przedszkolnym (4-6 lat), które rozpoczynają naukę języka angielskiego. Każda z części składa się z sześciu ciekawych, kolorowych historyjek-komiksów. Słuchając ich, a

26 następnie je opowiadając, uczniowie przyswajają nowy materiał językowy. Naukę ułatwiają przedszkolakom wycinanki z bohaterami kursu i plakaty z naklejkami wielokrotnego użytku. Co więcej, podręcznik stopniowo wprowadza pisanie i czytanie, równolegle do rozwoju tych umiejętności w języku ojczystym dzieci. Każdy poziom kursu to około 60 jednostek lekcyjnych, a także dodatkowe lekcje świąteczne. Warto wiedzieć: Wielkoformatowa Big Book pozwala nauczycielowi pracować nad historyjkami z całą grupą jednocześnie. Książka nauczyciela to bogaty zestaw dodatkowych gier, zabaw i piosenek oraz praktyczna pomoc w ocenie małych uczniów. Wycinanki i plakaty ułatwiają uczniom opowiadanie historyjek po angielsku. 93. Uczymy się słówek - książka z ćwiczeniami 94. Uczymy się słówek - książka z ćwiczeniami Książka "Pierwsze słówka po angielsku" wspomaga naukę języka angielskiego, składa się z zestawu obrazków z podpisem (pod obrazkiem i na odwrocie obrazka). Obrazki po rozcięciu według wskazanych linii tworzą puzzle obrazkowo-literowe. Aby zapewnić większą trwałość elementów możesz je zalaminować. 66 obrazków Książka "Cookie and Friends" zawiera wszystko, co potrzebne jest nauczycielowi w przedszkolu lub zerówce do prowadzenia dobrze skonstruowanych, zróżnicowanych i pełnych zabawy lekcji języka angielskiego, dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku od 4 do 6 roku życia.

27 95. Uczymy się słówek - książka z ćwiczeniami 96. Uczymy się słówek - książka z ćwiczeniami Celem kursu jest nie tylko nauka angielskiego, ale również wszechstronny rozwój dziecka. Nieocenionym pomocnikiem nauczyciela jest duża pacynka przedstawiająca kota Cookie, wchodząca w skład zestawu Play Pack. Książka "Materiał wyrazowo - obrazkowy do utrwalenia poprawnej wymowy głosek sz, ż, cz, dż". Jest przeznaczony dla logopedów do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Materiał słowny ułożono według zasad logopedycznych. Autorki: Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. Książki zawierają materiał językowy przeznaczony do ćwiczeń prawidłowej artykulacji głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazu, zwrotach dwuwyrazowych, zdaniach oraz opowiadaniu. format: A4, Przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek sz, ż, cz, dż w wyrazach, w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; w wyrażeniach i całych zdaniach. Należy go wykorzystywać po wywołaniu w izolacji głosek sz, ż (rz), cz, dż i utrwaleniu ich w sylabach. 69 str. Mariola Malkiewicz "Jarmark Logopedyczny". Zabawy logopedyczne podzielone na 4 grupy zgodnie z układem pór roku, w układzie szkolnym, od jesieni do lata oraz według stopnia trudności. Podane zostały cele zabaw, pomoce oraz ich przebieg. Część zabaw wykorzystuje znane i lubiane utwory, np. wiersze Tuwima, popularne i łatwo dostępne. Zabawy można modyfikować, mogą być one początkiem zajęć lub ich podsumowaniem. format: A5 176 str. 97. Uczymy się Książeczka "Słowniczek frazeologiczny" dla

28 słówek - książka z ćwiczeniami 98. Uczymy się słówek - książka z ćwiczeniami dzieci. Zawiera ponad 100 popularnych i ogólnie znanych polskich związków frazeologicznych ułożonych tematycznie, np. zwierzęta, przedmioty, ubranie, jedzenie; w prosty i przystępny sposób wyjaśnia znaczenie frazeologizmów; podaje ciekawe przykłady ich zastosowania w codziennej mowie, prezentuje związki w kontekstach bliskich uczniowi; niezwykle atrakcyjna szata graficzna - ponad 70 ilustracji autorstwa Mirosława Stankiewicza, które zaciekawiają, śmieszą, intrygują, w dowcipnej formie przedstawiają treść związków frazeologicznych. Dziecko ma dodatkowe zadanie, polegające na odszukaniu zilustrowanego związku frazeologicznego, co jest bardzo ciekawe i zarazem kształcące; w pracy z dziećmi klas młodszych zalecana jest dodatkowa aktywność nauczyciela, polegająca na ukierunkowanej pracy ze słowniczkiem frazeologicznym. W zestaw wchodzi : - książka "słowniczek frazeologiczny" - format: 16,8 x 23,5 cm - 32 str. - zestaw kontrolny PUS Materiały "Gumowe ucho" zebrane w teczce służą usprawnianiu percepcji słuchowej, która pełni bardzo ważną rolę w czasie nauki czytania i pisania. Ćwiczenia służą: sprawnemu rozpoznawaniu głosek, zauważaniu różnic między głoskami, wyrobieniu sprawności całościowego słuchowego ujmowania wyrazu i zdania, kształceniu pamięci słuchowej. Dotyczą różnicowania następujących głosek: b-p, g-k, d-t, l-r, w-f oraz głosek szumiących i syczących. Każda z 32 kart pracy składa się z 9 pól, na których przedstawiono fotografie znanych dziecku przedmiotów, postaci, zwierząt czy roślin. Pod

29 99. Uczymy się słówek - książka z ćwiczeniami 100. Uczymy się słówek - książka z ćwiczeniami 101. Uczymy się słówek - książka z ćwiczeniami zdjęciem znajdują się podpisy - jeden prawidłowy, drugi nieprawidłowy. Dziecko powinno wysłuchać słowa czytanego przez terapeutę i zaznaczyć na szablonie odpowiedź, kolorując kwadracik. Wyrazy zostały tak dobrane, by ich zapis odpowiadał wymowie. Załączona karta odpowiedzi pozwoli dziecku samodzielnie sprawdzić, czy dobrze wykonało ćwiczenie. format: A4 oprawa: teczka zeszyt A4, 8 str. plansze: 17 dwustronnie kolorowych kart Dwustronne "Fiszki angielskie" to karty do nauki angielskiego z czytelnymi rysunkami i nazwami przedmiotów. Do ćwiczeń językowych, utrwalania, sortowania według tematu, ćwiczenia skojarzeń, itp. 96 szt. o wym. 14 x 7 cm "Rozpoznaj zawody - angielskie słówka" Pomoc rozwija słownictwo i ćwiczy pamięć wzrokową. Zadaniem dziecka jest odnalezienie odpowiedniego zawodu do odpowiedniego zdjęcia. Zestaw zawiera: 20 kartonowych fotografii wym. naklejek z postaciami ok. 22 x 8 cm wym. naklejek z nazwami 7-13 x 3 cm 20 kartonowych podpisów Sylaby, słowa, wyrazy - Ćw. artykulacyjne: szereg szumiący zeszyt 1. Ćwiczenia ułatwiają utrwalanie prawidłowej wymowy, rozwijanie funkcji percepcyjnomotorycznych oraz kompetencji językowej. Wspomagają również procesy myślenia. Zadania są krótkie i przystępne, co dodatkowo zachęca dziecko do ich wykonania. Są ułożone w taki sposób, aby mogły z nich korzystać dzieci, które

30 102. Uczymy się słówek - książka z ćwiczeniami 103. Uczymy się słówek - książka z ćwiczeniami funkcjonują na różnym poziomie świadomości językowej. Zeszyty z tej serii mogą wykorzystywać do ćwiczeń artykulacyjnych zarówno logopedzi, nauczyciele w przedszkolu i szkole. format: A4 64 str. Sylaby, słowa, wyrazy - Ćw. artykulacyjne: szereg syczący zeszyt 2. Ćwiczenia ułatwiają utrwalanie prawidłowej wymowy, rozwijanie funkcji percepcyjnomotorycznych oraz kompetencji językowej. Wspomagają również procesy myślenia. Zadania są krótkie i przystępne, co dodatkowo zachęca dziecko do ich wykonania. Są ułożone w taki sposób, aby mogły z nich korzystać dzieci, które funkcjonują na różnym poziomie świadomości językowej. Zeszyty z tej serii mogą wykorzystywać do ćwiczeń artykulacyjnych zarówno logopedzi, nauczyciele w przedszkolu i szkole. format: A4 64 str. Sylaby, słowa, wyrazy - Ćw. artykulacyjne: szereg syczący zeszyt 3. Ćwiczenia ułatwiają utrwalanie prawidłowej wymowy, rozwijanie funkcji percepcyjnomotorycznych oraz kompetencji językowej. Wspomagają również procesy myślenia. Zadania są krótkie i przystępne, co dodatkowo zachęca dziecko do ich wykonania. Są ułożone w taki sposób, aby mogły z nich korzystać dzieci, które funkcjonują na różnym poziomie świadomości językowej. Zeszyty z tej serii mogą wykorzystywać do ćwiczeń artykulacyjnych zarówno logopedzi, nauczyciele w przedszkolu i

31 104. Uczymy się słówek - książka z ćwiczeniami 105. Uczymy się słówek - książka z ćwiczeniami szkole. format: A4 64 str. Sylaby, słowa, wyrazy - Ćw. artykulacyjne: szereg syczący zeszyt 4. Ćwiczenia ułatwiają utrwalanie prawidłowej wymowy, rozwijanie funkcji percepcyjnomotorycznych oraz kompetencji językowej. Wspomagają również procesy myślenia. Zadania są krótkie i przystępne, co dodatkowo zachęca dziecko do ich wykonania. Są ułożone w taki sposób, aby mogły z nich korzystać dzieci, które funkcjonują na różnym poziomie świadomości językowej. Zeszyty z tej serii mogą wykorzystywać do ćwiczeń artykulacyjnych zarówno logopedzi, nauczyciele w przedszkolu i szkole. format: A4 64 str. Sylaby, słowa, wyrazy - Ćw. artykulacyjne: szereg syczący zeszyt 5. Ćwiczenia ułatwiają utrwalanie prawidłowej wymowy, rozwijanie funkcji percepcyjnomotorycznych oraz kompetencji językowej. Wspomagają również procesy myślenia. Zadania są krótkie i przystępne, co dodatkowo zachęca dziecko do ich wykonania. Są ułożone w taki sposób, aby mogły z nich korzystać dzieci, które funkcjonują na różnym poziomie świadomości językowej. Zeszyty z tej serii mogą wykorzystywać do ćwiczeń artykulacyjnych zarówno logopedzi, nauczyciele w przedszkolu i szkole. format: A4 64 str Uczymy się Sylaby, słowa, wyrazy - Ćw. artykulacyjne: szereg

32 słówek - książka z ćwiczeniami 107. Uczymy się słówek - książka z ćwiczeniami 108. Uczymy się słówek - książka z ćwiczeniami syczący zeszyt 6. Ćwiczenia ułatwiają utrwalanie prawidłowej wymowy, rozwijanie funkcji percepcyjnomotorycznych oraz kompetencji językowej. Wspomagają również procesy myślenia. Zadania są krótkie i przystępne, co dodatkowo zachęca dziecko do ich wykonania. Są ułożone w taki sposób, aby mogły z nich korzystać dzieci, które funkcjonują na różnym poziomie świadomości językowej. Zeszyty z tej serii mogą wykorzystywać do ćwiczeń artykulacyjnych zarówno logopedzi, nauczyciele w przedszkolu i szkole. format: A4 64 str. Sylaby, słowa, wyrazy - Ćw. artykulacyjne: szereg syczący zeszyt 7. Ćwiczenia ułatwiają utrwalanie prawidłowej wymowy, rozwijanie funkcji percepcyjnomotorycznych oraz kompetencji językowej. Wspomagają również procesy myślenia. Zadania są krótkie i przystępne, co dodatkowo zachęca dziecko do ich wykonania. Są ułożone w taki sposób, aby mogły z nich korzystać dzieci, które funkcjonują na różnym poziomie świadomości językowej. Zeszyty z tej serii mogą wykorzystywać do ćwiczeń artykulacyjnych zarówno logopedzi, nauczyciele w przedszkolu i szkole. format: A4 64 str. Sylaby, słowa, wyrazy - Ćw. artykulacyjne: szereg syczący zeszyt 8. Ćwiczenia ułatwiają utrwalanie prawidłowej wymowy, rozwijanie funkcji percepcyjnomotorycznych oraz kompetencji językowej.

33 109 Uczymy się słówek - książka z ćwiczeniami 110. Uczymy się słówek - książka z ćwiczeniami Wspomagają również procesy myślenia. Zadania są krótkie i przystępne, co dodatkowo zachęca dziecko do ich wykonania. Są ułożone w taki sposób, aby mogły z nich korzystać dzieci, które funkcjonują na różnym poziomie świadomości językowej. Zeszyty z tej serii mogą wykorzystywać do ćwiczeń artykulacyjnych zarówno logopedzi, nauczyciele w przedszkolu i szkole. format: A4 64 str. Sylaby, słowa, wyrazy - Ćw. artykulacyjne: szereg syczący zeszyt 9. Ćwiczenia ułatwiają utrwalanie prawidłowej wymowy, rozwijanie funkcji percepcyjnomotorycznych oraz kompetencji językowej. Wspomagają również procesy myślenia. Zadania są krótkie i przystępne, co dodatkowo zachęca dziecko do ich wykonania. Są ułożone w taki sposób, aby mogły z nich korzystać dzieci, które funkcjonują na różnym poziomie świadomości językowej. Zeszyty z tej serii mogą wykorzystywać do ćwiczeń artykulacyjnych zarówno logopedzi, nauczyciele w przedszkolu i szkole. format: A4 64 str. Sylaby, słowa, wyrazy - Ćw. artykulacyjne: szereg syczący zeszyt 10. Ćwiczenia ułatwiają utrwalanie prawidłowej wymowy, rozwijanie funkcji percepcyjnomotorycznych oraz kompetencji językowej. Wspomagają również procesy myślenia. Zadania są krótkie i przystępne, co dodatkowo zachęca dziecko do ich wykonania. Są ułożone w taki sposób, aby mogły z nich korzystać dzieci, które

34 110. Gra w skojarzenia 111. Gra w skojarzenia np. karty do nauki języka angielskiego 112. Gra w skojarzenia np. karty do nauki języka angielskiego 113. Gra w skojarzenia np. karty do nauki języka angielskiego funkcjonują na różnym poziomie świadomości językowej. Zeszyty z tej serii mogą wykorzystywać do ćwiczeń artykulacyjnych zarówno logopedzi, nauczyciele w przedszkolu i szkole. format: A4 64 str. Zdjęcia - skojarzenia - karty do nauki języka polskiego i angielskiego. Zestaw 48 zdjęć, które tworzą logiczne pary o tematyce wyposażenia wnętrz; wym zdjęcia 10 x 15 cm. "Coś na literkę - gra z dzwonkiem" Szybka gra na szukanie słów pełna emocji. W każdej rundzie odkrywamy cztery karty duże z obrazkiem oraz jedną kartę z literą. Ten gracz, który pierwszy znajdzie na kartach coś zaczynającego się tą literą, uderza w dzwonek i mówi wyraz. Można także ustalić, że dozwolone jest podawanie wyrazów, które daną literę mają na początku i końcu, albo tylko w środku. Domino obrazkowe zachęcające do szukania skojarzeń. Dziecko kładąc kolejny element musi umotywować swój wybór np. "mleko położę obok krowy, bo krowa daje mleko. 70 kostek o wym. 5,4 x 5,4 x 0,5 cm wym. skrzyneczki 21 x 27 x 5 cm Gra do nauki angielskiego. Układanka składa sie z 20 par obrazków - zwierzątek i ich domów. Nazwy są napisane w języku angielskim i polskim. Celem układanki jest rozwijanie myślenia logicznego dziecka, doskonalenie wymowy, kojarzenie faktów oraz rozwijanie pamięci. Zadaniem graczy jest logiczne dopasowanie rysunków. Zawartość pudełka: 40 elementów ( 20 par ) 2 Zestaw 2 szt. 3 szt. 2 szt.

35 o wym. 7 x 7 cm 114. Gra w skojarzenia np. karty do nauki języka angielskiego 115. Gra w skojarzenia np. karty do nauki języka angielskiego 116. Gra w skojarzenia np. karty do nauki języka angielskiego Gra "zzuple - nauka angielskiego" łączy w sobie zabawy tradycyjnymi puzzlami z nauką słówek języka angielskiego z różnych dziedzin. Puzzle obrazkowe - dopasowując 27 obrazków do ich angielskich znaczeń, dziecko w szybki sposób opanuje słownictwo. Pomocne w nauce będą słowne tłumaczenia w języku polskim i angielskim na odwrocie puzli oraz słowniczek umieszczony z tytułu opakowania. Liczby graczy : 1 i więcej Wiek graczy: od 5 lat Wymiary pudełka 260x205x60 mm Pudełko zawiera: 54 puzzle (27par) instrukcja "Igła z nitką - gra" Kogut i kura, żaba i bocian, kot i mysz, ryba i wędka, igła i nitka. Naturalne skojarzenia, które są jednak owocem wiedzy i doświadczenia, wymagają od najmłodszych, aby krok po kroku poznawać świat wokół siebie. 3 gry edukacyjne 48 plakietek o wym. 7,4 x 7,4 cm instrukcja dla 1-4 graczy od 4 lat "Skrzynka zgadula" Dzieci za pomocą dotyku mają za zadanie zgadnąć, jaki przedmiot znajduje się w środku. Wykonana z drewna. Wyposażona w otwory, przez które dzieci wkładają ręce. Produkt można wykorzystać na wiele sposobów, zaangażuje i zainteresuje całą klasę, gdy 1 dziecko rozpoznaje, 2 szt. 2 szt.

36 reszta obserwuje. wym. 35,5 x 19,5 x 38 cm 117. Gra w Kolory skojarzenia to układanka składająca się z 2 szt. skojarzenia np. karty do nauki języka angielskiego plakietek podzielonych na dwie grupy: jedna przedstawia obrazek przedmiot, druga abstrakcyjne skojarzenie kolorystyczne tego przedmiotu. Zadaniem graczy jest ich dopasowanie. Zestaw doskonale rozwija analizę wzrokową, uczy abstrakcyjnego myślenia i koncentracji. Polecany zwłaszcza do przedszkoli, gdzie może służyć jako układanka, na podstawie której nauczyciel dokona analizy cech wspólnych przedmiotów. 70 twardych plakietek o wym. 4,3 x 4,3 cm podzielonych na dwie grupy różniące się kolorem spodu plakietki dla 2-4 graczy 118. Gra w Gra "Sygnalizator - zdrowe odżywianie" to gra w 3 szt. skojarzenia np. karty do nauki języka angielskiego skojarzenia, która składa się z kart przedstawiających podstawowe artykuły spożywcze powiązane kolorami sygnalizacji świetlnej. Na podstawie danych kolorów trzeba dobrać jak często coś powinno się spożywać (zielony: często/ żółty: czasami/ czerwony: od czasu do czasu). Gra edukacyjna, pomaga dzieciom w zrozumieniu problemów żywnościowych i rozpoznawaniu, co jest dla organizmu zdrowe, a co nie. 54 karty 6 sygnalizatorów żywości 54 żetony (zielone, żółte, czerwone) do wypełniania sygnalizatora czarno - białe karty do malowania z piramidą żywotności dla 6 graczy 119. Gra w "Skojarzenia" to zestaw 32 układanek 1 Zestaw

37 skojarzenia np. karty do nauki języka angielskiego dydaktycznych, których celem jest nauka poprawnego wypowiadania się, doskonalenie wymowy dziecka oraz rozwijanie jego pamięci. Zabawa pomaga również w nauczaniu dziecka współzawodnictwa w zgodnej atmosferze. Możliwości wykorzystania gry jest oczywiście dużo więcej. Każda z układanek wchodząca w skład zestawu składa się z trzech rysunków, które należy dopasować do siebie, kojarząc poszczególne elementy (np. ul miód pszczoła, krowa ser mleko, góry góral ciupaga, dziecko wózek smoczek) Ścienna mapa Polski dla dzieci 121. Gra ćwicząca pamięć dziecka W zestawie znajdują 32 trójdzielne klocki oraz instrukcja w języku polskim. Czas jednej gry wynosi około 30 minut Makatka przedstawiająca mapę Polski jest doskonałą pomocą przybliżającą uczniom pojęcia geografii: morze, jeziora, rzeki, góry itd. Nazwy miast i charakterystyczne elementy przyczepiane są na rzepy, co daje możliwość licznych ćwiczeń. Jedna etykieta jest pusta dzięki czemu można zaznaczyć na mapie własną miejscowość. Dodatkowe elementy jak Neptun, Syrenka czy smok stanowią wizualizację symboli miast i związanych z nimi legend. wym. 84 x 87 cm Flagi jest doskonałą grą towarzyską dla wszystkich, rozwija pamięć, uczy koncentracji, zbliża rodzinę i uprzyjemnia wolne chwile. Zestaw zawiera: 80 kartoników przedstawiających 40 flag państw świata dla 2-6 graczy od 5 lat 122. Gra ćwicząca Gra "Ratujemy zwierzęta" ćwicząca pamięć.

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Część II. Zestawienie mebli i wyposażenia pomieszczeń Oddziałów Przedszkolnych

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Część II. Zestawienie mebli i wyposażenia pomieszczeń Oddziałów Przedszkolnych Część II Załącznik Nr 5 do SIWZ Zestawienie mebli i wyposażenia pomieszczeń Oddziałów Przedszkolnych L.p Nazwa i opis artykułu Jedn. Ilość Cena jedn. Wartość brutto uwagi 1. Oddział Przedszkolny przy Publicznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pomoce dydaktyczne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pomoce dydaktyczne Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 9/POKL.01.03.02-00-113/10 Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pomoce dydaktyczne Lp. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Meble i wyposażenie - zakup i montaż - maksymalna wartość kategorii - 10 000,00 PLN na każdy oddział

Meble i wyposażenie - zakup i montaż - maksymalna wartość kategorii - 10 000,00 PLN na każdy oddział WYTYCZNE PROJEKTU RODZAJ ASORTYMENTU Meble i wyposażenie - zakup i montaż - maksymalna wartość kategorii - 10 000,00 PLN na każdy oddział ZEST2009 PROPOZYCJA MOJE BAMBINO - Kolekcja Colores KOD NAZWA OPIS

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo cenowy mebli i wyposażenia

Formularz asortymentowo cenowy mebli i wyposażenia Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Gózd. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Część I - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej-Zdroju:

Kosztorys OFERTOWY. Część I - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej-Zdroju: Załącznik Nr 2 Kosztorys OFERTOWY Część I - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej-Zdroju: L.p. Nazwa produktu: Jednostka miary szt./kpl./zestaw Cena jednostkowa 1 odkurzacz 2 froterka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W KWIELICACH

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W KWIELICACH SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W KWIELICACH Lp. Nazwa wyposażenia opis Wymiary szer. x gł. x Ilość [szt.] wys. lub [cm] Sala zajęć. Szatnia 5x50x0,5 cm Szatnia na ubranka dla dzieci jednostronna

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZĘŚĆ III Pomoce dydaktyczne Lp. Nazwa produktu Cena jednostkowa brutto 1. Tablica manipulacyjna na ścianę z aplikacją ryby (drewniany, zawieszany na ścianę labirynt dzięki charakterystycznym uchwytom

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Jabłonce ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka

Formularz cenowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Jabłonce ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka Formularz cenowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Jabłonce ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka Załącznik Nr 1e do SIWZ Część 5 Dostawa i montaż wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6a. 1. Meblościanka. Przykładowe zdjęcie poglądowe.

Załącznik nr 6a. 1. Meblościanka. Przykładowe zdjęcie poglądowe. Załącznik nr 6a Część I zamówienia: Wyposażenie dwóch oddziałów przedszkolnych przy SP w Czemiernikach w meble, sprzęt AGD.i bezpieczeństwa. Lp Nazwa sprzętu Specyfikacja Ilość. 1. Meblościanka 1 W skład

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Szkoły Podstawowej w Samoklęskach

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Szkoły Podstawowej w Samoklęskach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Szkoły Podstawowej w Samoklęskach Zabawki i pomoce dydaktyczne komplet zabawek L p Nazwa produktu Opis. Jednostk a miary Ilość. Kasa z kalkulatorem Kasa wykonana

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr.5 do zapytania Znak sprawy: 1/POKL/2014 FORMULARZ OFERTY Do zapytania ofertowego na: Dostawa i montaż urządzeń oraz wyposażenia w ramach projektu Modernizacja oddziału przedszkolnego w Niepublicznej

Bardziej szczegółowo

GABINET SPECJALISTY NR 1

GABINET SPECJALISTY NR 1 1. Zestaw mebli 1 kpl. GABINET SPECJALISTY NR 1 - Korpusy, półki i przegrody z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem multiplex o grubości 2mm imitującym strukturę sklejki

Bardziej szczegółowo

Meble i wyposażenie - 10 000 zł na każdy oddział

Meble i wyposażenie - 10 000 zł na każdy oddział Meble i wyposażenie - 10 000 zł na każdy oddział Kod Nazwa Ilość Cena brutto Wartość brutto Zdjęcie Opis NS 2723 Blat prostokątny z kolorowym obrzeżem dostępny w 4 kolorach (niebieski, zielony, czerwony,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia do Zał. 5a do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia do Zał. 5a do SIWZ 1. Leżaczek zbudowany ze stalowych rurek oraz stabilnych i kolorowych elementów z tworzywa. Połączenia rogowe, pełniące funkcję nóżek maja zaokrąglone brzegi i kryją śruby niedostępne dla dzieci. Tkanina

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa produktu Ilość Opis Przykładowy wygląd Cena jedn. brutto Wartość brutto

Lp. Nazwa produktu Ilość Opis Przykładowy wygląd Cena jedn. brutto Wartość brutto Załącznik do zapytania ofertowego Lp. Nazwa produktu Ilość Opis Przykładowy wygląd Cena jedn. brutto Wartość brutto 1 Gra "Kocham Cię Polsko" 6 Gra zespołowa.pytania dot. polskiej historii i geografii,

Bardziej szczegółowo

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9. Wyrównywanie szans edukacyjnych i 9.. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Gmina Cegłów w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Kod Nazwa Ilość J.Brutto W.Brutto Zdjęcie Opis

Kod Nazwa Ilość J.Brutto W.Brutto Zdjęcie Opis ul. POW 25 90-248 Łódź tel.42 630 17 28 NIP: 725-001-33-78 nowaszkola.com Kod Nazwa Ilość J.Brutto W.Brutto Zdjęcie Opis Szafka z półeczkami WMNS2414 1 589,00 zł 589,00 zł X Szafka z półeczkami X, stelaż

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr 5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr 5 Załącznik nr 5 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr 5 Lp. Opis przedmiotu zamówienia jm ilość 1 Układanka typu domino polegająca na dopasowaniu odpowiednich sylab w taki sposób,

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć w Punktach Przedszkolnych

Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć w Punktach Przedszkolnych Załącznik nr 1 Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć w Punktach Przedszkolnych Lp. Rodzaj asortymentu Opis Ilość 1 Pojazdy duże 6 pojazdów z tworzywa sztucznego, ok. 40-50 cm długości, tematyczne (tzn.

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR 39 WARSZAWA, UL. DORYCKA 1

MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR 39 WARSZAWA, UL. DORYCKA 1 Zestawienie wyposażenia przedszkola MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR 39 WARSZAWA, UL. DORYCKA 1 Wszystkie meble dla dzieci mają spełniać wymogi zawarte w normach: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06010-05:1990 oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt Bajkowy świat przedszkolaków jest realizowany na podstawie umowy z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Bajkowy świat przedszkolaków jest realizowany na podstawie umowy z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Baćkowice, luty 04r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI PRZEDSZKOLNYCH, KRZESEŁEK, BIURKA DLA NAUCZYCIELI DO PUKTU PRZEDSZKOLNEGO DO MODLIBORZYC NA RZECZ PROJEKTU Bajkowy świat przedszkolaków Projekt

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 - Katalog wydatków kwalifikowalnych

Załącznik nr 4 - Katalog wydatków kwalifikowalnych Załącznik nr 4 Katalog wydatków kwalifikowalnych LP Zadanie Kategoria wydatków (do ujęcia w szczegółowym budżecie projektu) Przykładowa lista wydatków kwalifikowalnych (dotyczy przypadków, gdzie nie jest

Bardziej szczegółowo

Projekt: Przedszkole to dobry początek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTOWY

Projekt: Przedszkole to dobry początek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Gmin Brzeziny ul. Sienkiewicza 16A 95-060 Brzeziny FORMULARZ OFERTOWY Wykonawca:. Nazwa, adres:... tel. / fax: e- mail:.. Załącznik nr 1 Przedmiot przetargu: doposażenie oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

OPIS Przedmiotu zamówienia. na realizację Projektu Przyjazne przedszkola w Gminie Sławno - ETAP II

OPIS Przedmiotu zamówienia. na realizację Projektu Przyjazne przedszkola w Gminie Sławno - ETAP II OPIS Przedmiotu zamówienia na realizację Projektu Przyjazne przedszkola w Gminie Sławno - ETAP II Załącznik Nr 1 L.p. Asortyment Opis j.m. Ilość ZADANIE 2 Wyposażenie Zakup wyposażenia lub doposażenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zabawki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zabawki Załącznik nr do zapytania ofertowego nr 6/POKL.0.03.0-00-3/0 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zabawki Przedmiotem zamówienia jest dostawa zabawek. Lp. Wyszczególnienie Opis Liczba sztuk/opakowań

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres dostawcy, telefon, osoba do kontaktu

Nazwa i adres dostawcy, telefon, osoba do kontaktu Projekt nr RPLD..0.0-0-002/6 Mała Akademia Przedszkolaka współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 204-2020

Bardziej szczegółowo

czerwona, wymiar: wys.203 x szer. 105 x 53,5 cm wymiar: wys. 18 x szer 27 x gł 36 cm wymiar: wys. 18 x szer 27 x gł 36 cm

czerwona, wymiar: wys.203 x szer. 105 x 53,5 cm wymiar: wys. 18 x szer 27 x gł 36 cm wymiar: wys. 18 x szer 27 x gł 36 cm ZAD.-KOSZTORYS OFERTOWY - MEBLE Lp RODZAJ OPIS ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ Kanapa Skaj, narożna Suszarka Suszarka na prac plastycznych Krzesła Dla klas 0 Kolor niebieski 4 Stolik Sześciokątny z regulowanymi nogami

Bardziej szczegółowo

Projekt Bajkowy świat przedszkolaków jest realizowany na podstawie umowy z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Bajkowy świat przedszkolaków jest realizowany na podstawie umowy z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Baćkowice, 3 sierpień 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Procedura nr 2 Wyposażenie 1. Meble i wyposażenie zakup i montaż przykładowych zestawów 2. Zakup wyposażenia wypoczynkowego 3. Zakup i montaż mebli do wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr do Zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zakup, transport, wniesienie oraz montaż mebli i tablic do sal nr, 0, w siedzibie Szkoły Podstawowej nr w Nowym Targu Lp.

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA WYROBU WYMIAR, OPIS, UWAGI ILOŚĆ CENA jednostkowa (brutto) Powierzchnia naklejki- mat. Wymiary: 70x50 cm.

LP NAZWA WYROBU WYMIAR, OPIS, UWAGI ILOŚĆ CENA jednostkowa (brutto) Powierzchnia naklejki- mat. Wymiary: 70x50 cm. FORMULARZ CENOWY ZADANIE NR 3 Załącznik nr 1.3 do SIWZ LP NAZWA WYROBU WYMIAR, OPIS, UWAGI ILOŚĆ CENA jednostkowa (brutto) 1. Siedzisko - smok Siedzisko-zestaw kształtek 6 szt. połączonych ze sobą za pomocą

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe

Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe Nr sprawy: Buczek, dn. 20.09.2015 r. 4a/6/2015 Nr projektu Tytuł projektu WND-POKL.09.01.01-10-038/15 Od wczesnych lat odkrywamy świat Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn.: Od wczesnych

Bardziej szczegółowo

Zabawki i pomoce dydaktyczne 6.000 zł brutto*

Zabawki i pomoce dydaktyczne 6.000 zł brutto* Przedszkole przy Szkole Projekt systemowy 9.1.1 Zabawki i pomoce dydaktyczne 6.000 zł brutto* * Na 1 oddział przedszkolny Klocki z drewna / Kształty do układania Klocki - duże opakowanie, 102 sztuki Drewniane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 22/2012 Formularz ofertowy. Wykaz zabawek dla Przedszkola w Bałtowie. Wartość netto.

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 22/2012 Formularz ofertowy. Wykaz zabawek dla Przedszkola w Bałtowie. Wartość netto. Załącznik nr do Zaproszenia nr /0 Formularz ofertowy Wykaz zabawek dla Przedszkola w Bałtowie Lp. Nazwa towaru Ilość Cena jednostkowa netto. Lalka, wys. 30 cm Wartość netto Stawka podatku VAT Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 - Katalog wydatków kwalifikowalnych

Załącznik nr 4 - Katalog wydatków kwalifikowalnych Załącznik nr 4 Katalog wydatków kwalifikowalnych LP Zadanie 1. Organizacja placu zabaw 2. Dostosowanie pomieszczeń Kategoria wydatków (do ujęcia w szczegółowym budżecie projektu) Zakup wyposażenia i montaż

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zaproszenie do składania oferty Zgodnie z przepisem art.4 pkt8 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja Strona1 Załącznik nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 16/06/2011/POKL.01.03.02-00-111/10 Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. Ilość 1. Szafka z szufladami: - kolor: zielony;

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Nazwa:. Adres:... Kontakt tel... Dostawa wyposażenia przedszkola, pomocy edukacyjnych i zabawek do przedszkola pn.

Oferta cenowa. Nazwa:. Adres:... Kontakt tel... Dostawa wyposażenia przedszkola, pomocy edukacyjnych i zabawek do przedszkola pn. Załącznik do zapytania ofertowego.. (miejscowość, data) Oferta cenowa Oferent/Wykonawca: Nazwa:. Adres:... Kontakt tel.... Dostawa wyposażenia przedszkola, pomocy edukacyjnych i zabawek do przedszkola

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na starcie. Opis przedmiotu zamówienia. Człowiek-najlepsza inwestycja!

Wsparcie na starcie. Opis przedmiotu zamówienia. Człowiek-najlepsza inwestycja! Opis przedmiotu zamówienia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli przedszkolnych w ramach projektu Wsparcie na starcie Rodzaj zamówienia: dostawa. Określenie przedmiotu oraz wielkości

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Zielna 29; 26-110 Skarżysko-Kamienna Pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych Lp. Nazwa Opis przedmiotu Ilość

Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Zielna 29; 26-110 Skarżysko-Kamienna Pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych Lp. Nazwa Opis przedmiotu Ilość Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Zielna 9; 6-0 Skarżysko-Kamienna Pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych Lp. Nazwa Opis przedmiotu Ilość J.M. zabawy logopedyczne. z buzią Zabawy logopedyczne. Magnetyczny

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 3 Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli szkolnych oraz pozostałego wyposażenia do nowoutworzonych pracowni przyrodniczych.

ZADANIE NR 3 Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli szkolnych oraz pozostałego wyposażenia do nowoutworzonych pracowni przyrodniczych. Załącznik Nr 3 do SIWZ ZADANIE NR 3 Dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych mebli szkolnych oraz pozostałego do nowoutworzonych przyrodniczych. Gimnazjum Lp. Ławki szkolne 3 Krzesła szkolne 3 3

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data...

FORMULARZ CENOWY. Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data... Załącznik nr 2 do SIWZ, Nr sprawy: Zp. 271.12.2014 Formularz cenowy FORMULARZ CENOWY Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data... Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia: Cena

Bardziej szczegółowo

GMINA KUNICE Kunice Kunice, dnia r. ul. Gwarna 1 NIP

GMINA KUNICE Kunice Kunice, dnia r. ul. Gwarna 1 NIP GMINA KUNICE 59-216 Kunice Kunice, dnia 04.07.2016r. ul. Gwarna 1 NIP 691-21-46-015 W postępowaniu GP.271.III.2.2016 na Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w Kunicach wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści

Bardziej szczegółowo

Lublin, dn. 26 sierpnia 2011 r.

Lublin, dn. 26 sierpnia 2011 r. Lublin, dn. 26 sierpnia 2011 r. Miejscowośd, data Zamawiający: Lublin 20-080, ul. Niecała 4/5a NIP 946 215 73 44 REGON 430995850 KRS 0000202462 e-mail: poczta@agape.lublin.pl tel./fax 81 479 83 30 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Mały człowiek duże możliwości. współfinansowany przez Unię Europejską ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Mały człowiek duże możliwości. współfinansowany przez Unię Europejską ZAPYTANIE OFERTOWE Lutomiersk, dnia 16 listopada 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Lutomiersk, jako realizator projektu POKL, w ramach procedury rozeznania rynku, zaprasza do złożenia oferty zawierającej oszacowanie kosztu,

Bardziej szczegółowo

Szafa rogowa - 2 półki, wym. 74 x 47,5 x 88 cm +- 10 cm. 1 szt

Szafa rogowa - 2 półki, wym. 74 x 47,5 x 88 cm +- 10 cm. 1 szt Załącznik nr 2 Szczegłówy opis przedmiotu zamówienia - meble i wyposażenie Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia do Żłobka znajdującego się w pomieszczeniach budynku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II L.p. Nazwa produktu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Ilość Gwarancja 24 m-ce 1 Komplet zabawek W skład zestawy wchodzi: 1. klocki drewniane (kpl. 3)

Bardziej szczegółowo

Szerokość (głębokość - y) Opis biurka. 140 70-80 74-75 biurko w kształcie prostokąta

Szerokość (głębokość - y) Opis biurka. 140 70-80 74-75 biurko w kształcie prostokąta CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż tzw. zestawów pracowniczych, w skład których wchodzi: 1 biurko, 1 biurko w

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie sal. 2. stoły przedszkolne

Wyposażenie sal. 2. stoły przedszkolne Wyposażenie sal LP nazwa opis szt/kpl cena Część I: Wyposażenie sal przedszkolnych SP Kotunia (oddz. Kowalewo Opactwo i Wierzbocice). meble przedszkolne Zestaw kolorowych mebli przedszkolnych szafka z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup i dostawa wyprawki dla przedszkolaka. Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie ul. Wilsona 4

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup i dostawa wyprawki dla przedszkolaka. Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie ul. Wilsona 4 Dotyczy projektu: Pomóż mi, a będę miał równy start. Projekt realizowany w ramach projektu nr 1/9.1.1/13 pt. Pomóż mi, a będę miał równy start" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Jednostkowa cena brutto (zł) Jedn. miary. Ilość. Łączna wartość brutto (zł)

Jednostkowa cena brutto (zł) Jedn. miary. Ilość. Łączna wartość brutto (zł) Lp. Opis przedmiotu zamówienia Liczydło na stojaku Liczydło powinno zawierać 100 korali rozłożonych w 10 rzędach z kolorystycznie wyróżnionymi piątkami i przekroczeniem pięćdziesiątki. Stelaż ze sklejki

Bardziej szczegółowo

Zabawki i pomoce dydaktyczne - 6 000 zł na każdy oddział

Zabawki i pomoce dydaktyczne - 6 000 zł na każdy oddział Zabawki i pomoce dydaktyczne - 6 000 zł na każdy oddział Kod Nazwa Ilość Cena brutto Wartość brutto Zdjęcie Opis SI 2864 Klocki drewniane kolorowe 50 3 39 zł 117 zł niezliczone możliwości konstrukcyjne.

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenie nr 2 do zał nr 2. Sp nr 2 w Busku Zdroju. ( dotyczy pozycji 228-332)

Rozszerzenie nr 2 do zał nr 2. Sp nr 2 w Busku Zdroju. ( dotyczy pozycji 228-332) Rozszerzenie nr do zał nr. Sp nr w Busku Zdroju. ( dotyczy pozycji 8 -) Pomoce dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu szt. Łamigłówki słowne

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE,, MĄDRA SOWA W KONARZEWIE

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE,, MĄDRA SOWA W KONARZEWIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE,, MĄDRA SOWA W KONARZEWIE Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostawa wyposażenia do przedszkola w Konarzewie szczegółowy opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE,, MĄDRA SOWA W KONARZEWIE FORMULARZ CENOWY

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE,, MĄDRA SOWA W KONARZEWIE FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego Formularz cenowy PRZEDSZKOLE PUBLICZNE,, MĄDRA SOWA W KONARZEWIE FORMULARZ CENOWY l.p. Przedmiot Ilość Wyszczególnienie, opis oferowanego wyposażenia 1. Biurko -

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 22/07/2011/POKL.01.03.02-00-111/10. Lp. Przedmiot zamówienia Jedn.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 22/07/2011/POKL.01.03.02-00-111/10. Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. Strona1 Załącznik nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 22/07/2011/POKL.01.03.02-00-111/10 Lp. Przedmiot zamówienia Jedn. Ilość 1. Szafka z szufladami: - kolor: zielony;

Bardziej szczegółowo

Zawartość: 40 korali z solidnego tworzywa 12 kart zadaniowych 5 sznurówek

Zawartość: 40 korali z solidnego tworzywa 12 kart zadaniowych 5 sznurówek 1. ALFABET OBRAZKOWY Plansze edukacyjne Alfabet obrazkowy przygotowane są z myślą o rozwoju umiejętności dziecka, w szczególności zdolności językowych. Plansze doskonalą umiejętności nazywania i rozróżniania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA MEBLI DO SAL I SZATNI, WYPOSAŻENIA WYPOCZYNKOWEGO I WYPOSAŻENIA ZAPEWNIAJĄCEGO BEZPIECZNE WARUNKI

SPECYFIKACJA MEBLI DO SAL I SZATNI, WYPOSAŻENIA WYPOCZYNKOWEGO I WYPOSAŻENIA ZAPEWNIAJĄCEGO BEZPIECZNE WARUNKI Załącznik nr 6.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części III (meble, wyposażenie wypoczynkowe i zapewniające bezpieczne warunki) SPECYFIKACJA MEBLI DO SAL I SZATNI, WYPOSAŻENIA WYPOCZYNKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Miejsce i adres dostawy

Miejsce i adres dostawy 1 Projekt WND-POKL.09.01.01-22-038/12 pn. Mały człowiek, wielkie możliwości czyli wsparcie Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola w Czerninie poprzez utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla

Bardziej szczegółowo

Od super przedszkolaka do wzorowego uczniaka

Od super przedszkolaka do wzorowego uczniaka Nr poz. Przedmiot zamówienia ilość/szt/ kpl VAT Cena netto za 1/szt/ kpl Cena brutto za 1/szt/ kpl Razem brutto 1 ŻELAZKO ZABAWKA 2 TELEFON ZABAWKA INTERAKTYWNA 3 ZEGAR MÓWIĄCY INTERAKTYWNY 4 5 KASA SKLEPOWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA RÓŻNYCH MEBLI DO PRZEDSZKOLA PRZY UL. KOWNACKIEGO 3 W OBORNIKACH ŚL.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA RÓŻNYCH MEBLI DO PRZEDSZKOLA PRZY UL. KOWNACKIEGO 3 W OBORNIKACH ŚL. Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA RÓŻNYCH MEBLI DO PRZEDSZKOLA PRZY UL. KOWNACKIEGO 3 W OBORNIKACH ŚL. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Przedszkola Publicznego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013 Łódź, dnia 15 listopada 2013 r. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013 INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 271.16.2015 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2)

Znak sprawy: 271.16.2015 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2) Sulejów, 30.09.2015 r. Znak sprawy: 271.16.2015 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2) dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 3

Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 3 Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 3 PAKIET NR 1 Lp Opis zamówienia Ilość Jedn. Cena netto za sztukę Wartość netto za Ilość Stawka VAT Wartość VAT Wartość zamówienia w złotych brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3

Bardziej szczegółowo

Elementy wyposażenia pracowni

Elementy wyposażenia pracowni Załącznik Nr do SIWZ Zadanie nr - Dostawa, montaż i ustawienie mebli szkolnych oraz do nowoutworzonych przyrodniczych Lp. Ławki szkolne 5 Krzesła szkolne 5 4 5 Regał biblioteczka Regał na pomoce dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 2.1. Meble i wyposaŝenie oddział przedszkolny Nr 1

Zadanie Nr 2.1. Meble i wyposaŝenie oddział przedszkolny Nr 1 ZAŁĄCZNIK - NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3/IZP.2711/2014 z dnia 30.06.2014 r. na okoliczność zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro netto finansowanego z EFS na dostawę elementów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. OPIS ILOŚĆ POKÓJ 45 STOLIK PROSTY O WYM 40x0 cm blat

Bardziej szczegółowo

Przyrządy rehabilitacyjne równowaga

Przyrządy rehabilitacyjne równowaga Załącznik nr 2. do SIWZ Producent (podać): Rok produkcji: Lp. Przyrządy rehabilitacyjne równowaga PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY 1. Trampolina 1 szuka Średnica 100cm +/- 5% Waga 6,5kg +/- 5% Wysokość 2cm +/-

Bardziej szczegółowo

2szt. 2szt. 2 szt. 2szt. 1szt. 1szt

2szt. 2szt. 2 szt. 2szt. 1szt. 1szt Załącznik nr 2A do siwz Formularz asortymentowo cenowy ZABAWKI, POMOCE DYDAKTYCZNE I PLASTYCZNE Szkoła Podstawowa w Gnojnie Lp Nazwa Opis Ilość Jednostka Cena jednost. netto Zabawki i pomoce dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr / do SWIZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część. Dostawa i montaż mebli biurowych, pokojowych i mebli kuchennych pod zabudowę Uwaga: Zaoferowane wyposażenie może odbiegać od parametrów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe wykonania dostawy

Zapytanie ofertowe wykonania dostawy Nr sprawy SPK/ZP/1/2010 Zapytanie ofertowe wykonania dostawy Zamawiający zwracam się z zapytaniem ofertowym wykonania dostawy : ( pieczęć Zamawiającego) Opis przedmiotu zamówienia Dostawa mebli i sprzętu

Bardziej szczegółowo

Część 1 zakup mebli dla dzieci do sal dydaktycznych, szatni oraz jadalni Lp. Nazwa Opis Ilość 1 Tablica Tablica korkowa z drewnianą ramą o

Część 1 zakup mebli dla dzieci do sal dydaktycznych, szatni oraz jadalni Lp. Nazwa Opis Ilość 1 Tablica Tablica korkowa z drewnianą ramą o Załącznik nr I Część 1 zakup mebli dla dzieci do sal dydaktycznych, szatni oraz jadalni Lp. Nazwa Opis Ilość 1 Tablica Tablica korkowa z drewnianą ramą o 14 szt. wym.100x200cm 2 Tablica tablica korkowa

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa zł Wartość zł Uwagi. brutto. netto brutto netto. Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografią Różnicowanie głosek dźwięcznych

Cena jednostkowa zł Wartość zł Uwagi. brutto. netto brutto netto. Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografią Różnicowanie głosek dźwięcznych Załącznik nr 3 Zapotrzebowanie na pomoce dydaktyczne dla PSP Bieliny w ramach programu POKL Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Ulanów współfinansowanego ze środków EFS

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Modyfikacja 05.02.2013 r. PAKIET I

OPIS TECHNICZNY Modyfikacja 05.02.2013 r. PAKIET I OPIS TECHNICZNY Modyfikacja 05.02.2013 r. PAKIET I Załącznik nr 2 do SIWZ Załączone poniżej rysunki (zdjęcia) mają charakter poglądowy, obrazują tylko kształty i stylistykę, której Zamawiający wymaga.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA MATEMATYCZNA LICZMANY

PRACOWNIA MATEMATYCZNA LICZMANY ul. POW 25 90-248 Łódź tel. 42 630 17 28 NIP: 725-001-33-78 nowaszkola.com PRACOWNIA MATEMATYCZNA LICZMANY TWNS0543 Liczydło na stelażu 339 23 Stabilny, składany stojak utrzymuje liczydło oraz pozwala

Bardziej szczegółowo

Jednostkowa cena netto (zł) kol.2 kol.3 kol.4 kol.5 kol.6 kol.7

Jednostkowa cena netto (zł) kol.2 kol.3 kol.4 kol.5 kol.6 kol.7 Kosztorys asortymentowo- cenowy dotyczący części I zamówienia: Wyposażenie do sal Lp. Opis i wymiary Ilość kol. 1 Jednostkowa cena netto (zł) VAT (%) Wartość netto w zł kol.3* kol.4 Wartość brutto w zł

Bardziej szczegółowo

OFERTA - SEGMENTY KASIA DLA MŁODSZYCH

OFERTA - SEGMENTY KASIA DLA MŁODSZYCH OFERTA - SEGMENTY KASIA DLA MŁODSZYCH SPIS TREŚCI: STRONA 2 - SEGMENT KASIA p STRONA 5 - SEGMENTY KASIA p Z NADSTAWKAMI STRONA 7 - SEGMENTY KASIA pn STRONA 11 - SEGMENTY KASIA px STRONA 16 - SYSTEM SZAFEK

Bardziej szczegółowo

4 IN-R I stół 1-os. 700X500 z regulacją wysokości żółty - buk

4 IN-R I stół 1-os. 700X500 z regulacją wysokości żółty - buk ilość(szt) Nazwa Opis Foto 28 P krzesło nr 6 - żółty - buk Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki płaskiej o gr. 6 mm w rozmiarach 0-4 i 8 mm w rozmiarach 5-6. Kolorowy stelaż został wykonany

Bardziej szczegółowo

Rodzaj mebli Opis szczegółowy całość

Rodzaj mebli Opis szczegółowy całość Wykaz mebli do wyposażenia Hospicjum Stacjonarnego w Kielcach Zamawiający wymaga by przed wykonaniem mebli Wykonawca dokonał samodzielnego pomiaru pomieszczeń w których mają być ustawione meble. W związku

Bardziej szczegółowo

Meble i wyposażenie - zakup i montaż - maksymalna wartość kategorii - 10 000,00 PLN na każdy oddział

Meble i wyposażenie - zakup i montaż - maksymalna wartość kategorii - 10 000,00 PLN na każdy oddział Meble i wyposażenie - zakup i montaż - maksymalna wartość kategorii - 10 000,00 PLN na każdy oddział WYTYCZNE PROJEKTU ZEST2008 PROPOZYCJA MOJE BAMBINO - Kolorowe Regały RODZAJ ASORTYMENTU Stoły przedszkolne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.firlej.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.firlej.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.firlej.pl Firlej: Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn.: Modernizacja oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

Praktyczna szafka na kółkach

Praktyczna szafka na kółkach Szafka na kółkach Praktyczna szafka na kółkach Praktyczną szafkę na kółkach oferujemy z możliwością wyboru panelu bocznego z 7 dostępnych kolorów. Pojedyncza szafka może sią stać idealnym elementem wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2a do Zapytanie ofertowego nr K/D/3/2013 Kategoria 1 Meble i ścianka działowa

Załącznik nr 2a do Zapytanie ofertowego nr K/D/3/2013 Kategoria 1 Meble i ścianka działowa Załącznik nr 2a do Zapytanie ofertowego nr K/D/3/203 Kategoria Meble i ścianka działowa Wszystkie meble muszą spełniać wymogi zawarte w normach PN-F 06009:200, PN-F 0600-05:990, PN-EN 4073-2:2006 (certyfikat).

Bardziej szczegółowo

Zestawienie do żłobka nr 1. Lp. Nazwa Opis Liczba sztuk 1 Szatnia - Moduł dla 8 dzieci

Zestawienie do żłobka nr 1. Lp. Nazwa Opis Liczba sztuk 1 Szatnia - Moduł dla 8 dzieci Załącznik nr 1 Zestawienie mebli do Zapytania ofertowego nr 2/KOB/2017 z dnia 07.06.2017 r. Miejsce realizacji: Bytom. Zestawienie do żłobka nr 1. Lp. Nazwa Opis Liczba sztuk 1 Szatnia - Moduł dla 8 2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 4

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 4 PCFE.272.57.2014 Załącznik nr 6d SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 4 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli do pracowni gastronomicznej (dydaktycznożywieniowej) w Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Z E S T A W I E N I E K O S Z T Ó W

Z E S T A W I E N I E K O S Z T Ó W Załącznik nr 6 do SIWZ Z E S T A W I E N I E K O S Z T Ó W Część V - dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Miastkowie L.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ILOŚD SZTUK WARTOŚD BRUTTO ADMINISTRACJA

ILOŚD SZTUK WARTOŚD BRUTTO ADMINISTRACJA KALKULACJA KOSZTÓW - MEBLE BIUROWE DZIAŁY MEBLE - OPIS ILOŚD SZTUK CENA JEDNOSTKOWA NETTO PODATEK VAT CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO WARTOŚD BRUTTO ADMINISTRACJA Zestaw szaf aktowych wymiary: wys.50cm, szer.90cm,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Wyposażeniem Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. CPV 39130000-2 Część I Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu gabinetowego

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 26.09.2014 FORMULARZ OFERTY Na zakup i dostawę wyposażenia sal lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do Przedszkola Publicznego w Konarzewie w ramach projektu pt. Przedszkole Publiczne w Konarzewie.

Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do Przedszkola Publicznego w Konarzewie w ramach projektu pt. Przedszkole Publiczne w Konarzewie. Załącznik nr 3. do SIWZ Nr sprawy: ROA.7.56.0 Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do Przedszkola Publicznego w Konarzewie w ramach projektu pt. Przedszkole Publiczne w Konarzewie. Dostawa zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8/2012

Zapytanie ofertowe nr 8/2012 Stowarzyszenie SIEJA ul. Mieszka I 1 73-121 Marianowo Tel. +48 91 578 25 18, fax +48 91 578 25 18 tel. kom 883 602 959; 883 603 720; 883 600 346; 883 500 759 e-mail: lgr-sieja@wp.pl strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

MEBLE SZKOŁA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zdjęcie / rysunek poglądowy 150 WYKONANY Z RURY OWALNEJ 38X20 MM, MALOWANY PROSZKOWO.

MEBLE SZKOŁA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zdjęcie / rysunek poglądowy 150 WYKONANY Z RURY OWALNEJ 38X20 MM, MALOWANY PROSZKOWO. MEBLE SZKOŁA Lp.. Zdjęcie / rysunek poglądowy PRZEDMIOT STOLIK SZKOLNY -OSOBOWY, O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI ROZM. 3-5 ILOŚĆ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 50 WYKONANY Z RURY OWALNEJ 38X20 MM, MALOWANY PROSZKOWO.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Gdańsk, dn. 15-11-2013 Magdalena Pałacka-Rybak, "CHATKA PUCHATKA" DOMOWA OPIEKA NAD DZIECKIEM kieruje prośbę o przesłanie ofert na dostawę kompletu zabawek w ramach projektu Chatka Puchatka

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLA. Krzesło

WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLA. Krzesło Sztuk: 9 Krzesło Wysokość mm Szerokość 390mm Głębokość 430mm buk Misa siedziska i oparcia wykonana z bukowej sklejki profilowanej. Metalowy stelaż w kolorze srebrnym. Sztuk: 4 Suszarka na prace plastyczne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ/załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć do siedziby Zamawiającego następujące meble: 1.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2016 Limanowa, 26.09.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2016 Przedmiotem zapytania jest dostawa i montaż zabudowy meblowej do kasy Kina Klaps mieszczącej się we foyer Limanowskiego Domu Kultury. Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja placów zabaw

I. Organizacja placów zabaw Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Zalesie Załącznik Nr 14 do SIWZ ZADANIE NR 1 ARKUSZ CENOWY I. Organizacja placów zabaw I.1. Plac zabaw w Szkole Podstawowej w Wólce

Bardziej szczegółowo

Piłkarzyki - stół ze sklejki. Piłkarzyki - stół laminowany. Gry i zabawy. Piłkarzyki - stół z pokrywą. 1888,- zł. 1418,- zł. 1878,- zł.

Piłkarzyki - stół ze sklejki. Piłkarzyki - stół laminowany. Gry i zabawy. Piłkarzyki - stół z pokrywą. 1888,- zł. 1418,- zł. 1878,- zł. Piłkarzyki Piłkarzyki - stół ze sklejki Konstrukcja: skrzynia wykonana ze sklejki, podstawa stalowa z nogami ze stalowego profilu kwadratowego 60 mm, 22 figurki graczy z tworzywa, malowane na 2 kolory

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Wersalka Wersalka tapicerowana, rozkładana, o wymiarach: wysokość: 91-95cm, szerokość: 193-200cm, głębokość: 87-93cm (rys. Ia, Ib), zbudowana

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT D.W. 04.0.6/5 Bolesławiec, dnia 7 lutego 05 r. (znak sprawy) ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 0 r., poz. 907 ze zm.) W ramach procedury

Bardziej szczegółowo