ZAPYTANIE OFERTOWE. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Transkrypt

1 Lubycza Królewska, ZAPYTANIE OFERTOWE na wyposażenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Machnowie Nowym w meble i wyposażenie oraz w pomoce dydaktyczne i zabawki w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tysięcy euro nie jest objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z póź. zmianami) na podstawie art. 4 pkt. 8 tejże ustawy. I. ZAMAWIAJĄCY Gmina Lubycza Królewska ul. Kolejowa Lubycza Królewska Tel Zgodnie z zasadami konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wyposażenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Machnowie Nowym w meble i wyposażenie oraz w pomoce dydaktyczne i zabawki, II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Machnowie Nowym w meble i wyposażenie oraz w pomoce dydaktyczne i zabawki polegające na wyposażeniu oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Machnowie Nowym w meble i wyposażenie oraz w pomoce dydaktyczne i zabawki 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

2 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 5. Oferowane elementy wyposażenia muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa wg. obowiązujących norm, muszą być fabrycznie nowe, sprawne i gotowe do eksploatacji. 6. Pożądany termin gwarancji na zakupiony asortyment znajduje się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany z nazwy) przez zamawiającego w załączniku nr 2) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia r. IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferent powinien złożyć ofertę w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszego zapytania załącznik nr 1 oraz dołączyć wypełniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę. V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Lubycza Królewska, ul. Kolejowa 1, Lubycza Królewska, do dnia roku do godz. 11:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej. 2. Oferta powinna być podpisana przez osoby do tego umocowane. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu : r. o godz. 11,30 Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru: Oferta na wyposażenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Machnowie Nowym w meble i wyposażenie oraz w pomoce dydaktyczne i zabawki Nie otwierać przed r. godz Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

3 VI. OCENA OFERT 1. Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia. 2. Oferty zostaną ocenione wg wzoru: Wartość punktowa = (najniższa łączna wartość brutto/łączna wartość brutto oferty badanej) x 100pkt. VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY O wynikach z przeprowadzonego postępowania zamawiający poinformuje Oferentów telefonicznie. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. VIII. DODATKOWE INFORMACJE Dodatkowych informacji udziela : - w sprawach przedmiotu zamówienia - Pani Barbara Podgórska tel IX. UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Zapytanie ofertowe zostaje unieważnione jeżeli: - nie zostanie złożona co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu - cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż beneficjent może przeznaczyć na sfinansowanie usługi - zawiera wadę niemożliwą do usunięcia. IX. ZAŁĄCZNIKI 1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 2. Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 3. Załącznik nr 3 -Wzór umowy Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

4 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCA... Gmina Lubycza Królewska ul. Kolejowa Lubycza Królewska Tel (NAZWA FIRMY, IMIĘ, NAZWISKO, ADRES) TELEFON/FAX Odpowiadając na zapytanie ofertowe na wyposażenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Machnowie Nowym w meble i wyposażenie oraz w pomoce dydaktyczne i zabawki oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia za cenę: ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO... słownie złotych: ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO... słownie złotych... Cena zawiera podatek VAT, w wysokości. %, tj.... zł Oświadczam/y, że: 1. zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do dnia do dnia r. 2. posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 3. posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie; 4. dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

5 zamówienia; 5. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 6. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia, 7. akceptujemy istotne postanowienia umowy, 8. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 9. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 10. na artykuły zamawiane udzielamy wymaganej gwarancji określonej w zapytaniu ofertowym, 11. Oferta została złożona na.. stronach 12. Do oferty dołączono następujące dokumenty: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia...., dn... r.... pieczątka i podpis Wykonawcy Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Lp. Nazwa Opis Ilość J.M 1. Stolik przedszkolny. 2. Krzesło dziecięce. 3. Szafka ze schowkami Stół przedszkolny z blatem prostokątnym 130 x 56 cm. Wykonanie: stelaż z rury fi 48, blat bukowy, obrzeże PCV 2mm, Stolik prostokątny: blat bukowy, stelaż limonkowy Krzesło dziecięce T z regulowaną wysokością 5-6. Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki bukowej w kolorze naturalnym, o gr. 6 mm w rozmiarze. Stelaż wykonany z rury płaskoowalnej o wym. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a szerokie, zaokrąglone oparcie zapewnia wygodę. Podstawa w kształcie litery H zapewnia wysoką stabilność. Blat chroniony przed zarysowaniem 3 stopkami umieszczonymi pod siedziskiem. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesełka można stawiać jedno na drugim, a także zawieszać na blacie. Stelaż koloru pomarańczowego Wys; 135 cm gł. 44 cm szer: 105 cm Szafki z serii Safari stanowią atrakcyjne 10 szt 20 szt 2 szt Cena jednostkowa netto w zł. Wartość netto w zł. Cena jednostkowa brutto w zł. VAT Wartość brutto w zł.

7 wyposażenie wnętrz. Boki wykonane z płyt laminowanych. Półokrągłe obrzeża szafek zapewniają bezpieczeństwo podczas zabaw. Zawiera 12 półek. Korpus bukowy. Z 8 limonkowymi drzwiczkami i 4 pomarańczowymi. 4. Szafa zamykana Szafa zamykana z serii Trapez stanowi atrakcyjne wyposażenie wnętrz. Boki wykonano z płyty laminowanej z kolei front z MDF- u w kolorze limonkowym. Półokrągłe obrzeża szafek zapewniają bezpieczeństwo podczas zabaw. Stelaż koloru bukowego. Wymiary: 44 x 85 x196 cm Drzwiczki koloru limonkowego 2 szt. 5. Regał otwarty na zabawki Wymiary : 42 x 60 x 196 cm Stelaż koloru bukowego. Szafki z drzwiczkami serii Safari stanowią atrakcyjne wyposażenie wnętrz. Boki wykonane z płyt laminowanych. Półokrągłe obrzeża szafek zapewniają bezpieczeństwo podczas zabaw. Drzwiczki o wymiarach 54 x 38 cm limonkowe 2 szt. 2 szt. 6. Biurko komputerowe Bukowe Biurko komputerowe, funkcjonalne, nowoczesne, precyzyjnie wykonane. Korpus biurka wykonany z płyty o grubości 18 mm zabezpieczonej obrzeżem PCV (dłuższa żywotność oraz większa odporność na uszkodzenia mechaniczne). Biurko posiada prowadnice rolkowe, połączenia elementów kółkowo - konfirmatowe oraz uchwyty z tworzywa sztucznego. Wymiary: - szerokość: 140 [cm]

8 - wysokość: 75 [cm] - głębokość: 60 [cm] 7. Krzesło wysokie Krzesło obrotowe wysokie, ergonomiczne wyprofilowanie oparcie, zapewnia optymalne wsparcie dla kręgosłupa. Regulowana wysokość. Krzesło na kółkach. Materiał : 100% włókno syntetyczne. 8. Dwustronna biblioteczka słoneczna skośna, Biblioteczka umożliwa po jednej stronie ekspozycję różnej wielkości książek, ilustracji itp., zaś po drugiej stronie, na półkach, ich składowanie. Biblioteczka posłużyć może do stworzenia małej wystawy prac plastycznych. 9. Wykładzina dywanowa Tablica stojąca 116 x 102/180 cm 10. Szafki do szatni na ubrania dla dzieci 11. Regały do pomieszczenia gospodarczego 12. Poduszka do siadania Żółta Wymiary: 102 x 45 x 125 cm. 3 m x 4,8 m., Kolor rudy Ekskluzywna wykładzina poliamidowa typu shaggy. Tablica biała magnetyczna suchościeralna jednostronna. Wymiary tablicy: szerokość 116 cm, wysokość 102 cm. Ze stojakiem około 200 cm. Szafki na ubrania z płyty meblowej z górną i dolną półką na buty Dolna półka wykonana z prętów stalowych malowanych proszkowo. Stelaż koloru brązowego, kolor drzwiczek zielony. 7-osobowy Stelaż koloru brązowego, kolor drzwiczek zielony Regały magazynowe wzmocnione na metalowych ramach z półkami z płyty laminowanej o gr. 25 mm. Regały można dowolnie rozbudowywać montując moduły dodatkowe. Poszczególne moduły łączone są ze sobą sprzężeniami. wym. 84 x 40 x 185 cm Poduszka do siadania żółta Poduszki składają się z dwóch warstw: zewnętrznego pokrowca, który można prać w pralce i wewnętrznego z wypełnieniem 3 szt. 5 szt.

9 13. Poduszka do siadania Zielona 14. Poduszka do siadania Granatowa 15. Poduszka do siadania Szaroniebieska 16. Pufa Tygrys 17. Pufa Żółw poduszkowym. Każdy pokrowiec zaopatrzony jest w zamek błyskawiczny umożliwiający wyjęcie wkładu z wypełnieniem i pranie pokrowca. 40 x 40 cm Poduszka do siadania: zielona Poduszki składają się z dwóch warstw: zewnętrznego pokrowca, który można prać w pralce i wewnętrznego z wypełnieniem poduszkowym. Każdy pokrowiec zaopatrzony jest w zamek błyskawiczny umożliwiający wyjęcie wkładu z wypełnieniem i pranie pokrowca. 40 x 40 cm Poduszka do siadania: granatowa Poduszki składają się z dwóch warstw: zewnętrznego pokrowca, który można prać w pralce i wewnętrznego z wypełnieniem poduszkowym. Każdy pokrowiec zaopatrzony jest w zamek błyskawiczny umożliwiający wyjęcie wkładu z wypełnieniem i pranie pokrowca. 40 x 40 cm Poduszka do siadania: szaroniebieska Poduszki składają się z dwóch warstw: zewnętrznego pokrowca, który można prać w pralce i wewnętrznego z wypełnieniem poduszkowym. Każdy pokrowiec zaopatrzony jest w zamek błyskawiczny umożliwiający wyjęcie wkładu z wypełnieniem i pranie pokrowca. 40 x 40 cm Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, który można prać. Wypełnienie z pianki. śr. 35 cm wys. 30 cm Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, który można prać. Wypełnienie z pianki. śr. 35 cm wys. 30 cm 5 szt. 5 szt. 5 szt. 2 szt. 2 szt.

10 18. Pufa Piesek 19. Pufa Małpka 20. Pufa Kotek 21. Pufa Baranek 22. Pufa Biedronka 23. Pufa Ślimak 24. Pufa Samolot 25. Gaśnica proszkowa 4 kg Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, który można prać. Wypełnienie z pianki. śr. 35 cm wys. 30 cm Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, który można prać. Wypełnienie z pianki. śr. 35 cm wys. 30 cm Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, który można prać. Wypełnienie z pianki. śr. 35 cm wys. 30 cm Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, który można prać. Wypełnienie z pianki. śr. 35 cm wys. 30 cm Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, który można prać. Wypełnienie z pianki. śr. 35 cm wys. 30 cm Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, który można prać. Wypełnienie z pianki. śr. 35 cm wys. 30 cm Miękkie poduchy z bawełnianym pokrowcem, który można prać. Wypełnienie z pianki. śr. 35 cm wys. 30 cm Gaśnica proszkowa GP-4 x ABC 4 kg. Gaśnica proszkowa GP-4 x ABC znajduje szczególne zastosowanie do zabezpieczenia przeciwpożarowego samochodów, warsztatów, magazynów, hal przemysłowych, zakładów energetycznych. Gaśnica przeznaczona jest do gaszenia pożarów ciał stałych, cieczy palnych, gazów oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt.

11 26. Oznaczenia ewakuacyjne 27. Oznaczenia ewakuacyjne 28. Oznaczenia ewakuacyjne 29. Oznaczenia ewakuacyjne 30. Oznaczenia ewakuacyjne 31. Apteczka plecakowa 20 l z kompletnym wyposażeniem do 1000 V. Gaśnica ta gasi pożary z grup ABC Znak: Kierunek drogi ewakuacyjnej Materiał fotoluminescencyjny (świeci w ciemności): płyta sztywna PCV rozmiar: 100 x 300 mm Znak: Wyjście ewakuacyjne Materiał fotoluminescencyjny (świeci w ciemności): płyta sztywna PCV rozmiar: 200 x 400 mm Znak: Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół (na lewo) Materiał fotoluminescencyjny (świeci w ciemności): płyta sztywna PCV Rozmiar : 200 x 400 mm Znak: Pchać, aby otworzyć (piktogram) Materiał fotoluminescencyjny (świeci w ciemności): płyta sztywna PCV Rozmiar: 200 x 200 mm Znak: Uwaga niski strop Materiał fotoluminescencyjny (świeci w ciemności): płyta sztywna PCV Rozmiar 200 x 400 mm Apteczka plecakowa 20 l z kompletnym wyposażeniem - Apteczka plecakowa o objętości 20 L - Wykonana jest z materiału CODURA RIP-STOP - bardzo mocnego i odpornego na przetarcie - Wewnątrz posiada duża ilość kieszonek na opatrunki itp. - Na zewnątrz znajduje się system troków pozwalający na przypięcie dodatkowego ekwipunku 1 komplet

12 - Rozmiar apteczki: 33 x 12 x 44 cm Wyposażenie obejmuje następujące artykuły: 3 x opaska dziana (bandaż) 15 cm x 4 m 3 x opaska dziana (bandaż) 10 cm x 4 m 3 x opaska podtrzymująca 6 cm 3 x opaska podtrzymująca 8 cm 3 x opaska elastyczna 10 cm x 4 m z zapinką 2 x opaska elastyczna 15 cm x 4 m z zapinką 1 x opaska siatkowa, komplet 3 rozmiary po 50 cm 1 x chusta trójkatna bawełniana 1 x chusta trójkątna włókninowa 4 x kompresy jałowe 5x5 cm - a2 4 x kompresy jałowe 7,5x7,5 cm - a2 6 x kompresy jałowe 10x10 cm a2 2 x gaza opatrunkowa sterylna 1 m kw. 2 x folia termoizolacyjna NRC 1 x opatrunek indywidualny jałowy typ A pyłoszczelny 1 x opatrunek indywidualny jalowy typ W wodoszczelny 3 x opatrunek typ M 10 x rękawiczki lateksowe (para) 1 x maseczka do sztucznego oddychania usta-usta z ustnikiem i zastawką 6 x gazik nasączony spirytusem 6 x plaster 10 cm x 6 cm 1 x plaster na rolce 2,5 cm x 5 m 5 x agrafka 1 x nożyczki ratownicze 1 x aparat do płukania oka 1 x latarka czołowa 1 x maska twarzowa do sztucznego oddychania z ustnikiem i zastawką jednokierunkową 1 x młotek ratowniczy z nożem do cięcia pasów 1 x flara ostrzegawcza

13 32. Zabezpieczenia gniazd 33. Zabezpieczenia kątowe mebli 34.. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 35. Rolety Szerokość 152 cm Długość 130 cm 36. Rolety Szerokość 74 cm Długość 130 cm 37. Rolety Szerokość 123 cm Długość 130 cm 38. Rolety Szerokość 155 cm Długość 150 cm 1 x kołnierz ortopedyczny regulowany 3 x opatrunek hydrożelowy na oparzenia 6 x 12 cm 1 x kamizelka odblaskowa z dwoma pasami Skutecznie chroni dziecko przed ryzykiem porażenia prądem elektrycznym. Świetnie dopasowuje się do gniazdek elektrycznych, całkowicie blokując do nich dostęp ciekawskiemu maluszkowi. Zabezpieczenie można usunąć wyłącznie przy pomocy załączonych kluczyków. Pasuje do gniazd zwykłych lub z bolcem uziemiającym. Samoprzylepne miękkie nakładki. Przyklejone do narożników chronią przed niebezpiecznymi urazami głowy. Wykonane z gumowej pianki. Pakowane po 4 szt. Format 35 x 24,5 Rodzaj nieświecący Podłoże płyta HIPS 0.5 mm Wykonana z wysokiej jakości tkaniny o kolorze koralu. Bez prowadnic. Materiał CARINA. Wykonana z wysokiej jakości tkaniny o kolorze koralu. Bez prowadnic. Materiał CARINA. Wykonana z wysokiej jakości tkaniny o kolorze koralu. Bez prowadnic. Materiał CARINA. Wykonana z wysokiej jakości tkaniny o kolorze koralu. Bez prowadnic. Materiał CARINA. 10 szt. 25 Opak. 4 szt. 39. Drewniane Wykonane z drewna bukowego. Budowanie z 1 Opak.

14 klocki naturalne 40. Drewniane klocki kolorowe 41. Geometryczne kształty z tworzywa 42. Samochód wywrotka- klocków rozwija kreatywność i wyobraźnię. Podczas zabawy dziecko uczy się rozróżniać kształty, wielkość, wagę oraz rozwija poczucie przestrzeni. Klocki mogą być wykorzystywane do nauki liczenia i segregowania w grupy ze względu na kształt, wielkość itp. Zabawka rozwija koordynację ruchowo wzrokową oraz motorykę dłoni. 56 elem. wym. ok. 5 x 5 x 5 cm Drewniane klocki w różnych kształtach, które można układać na wiele sposobów, tworząc różnorodne budowle. 100 elem. wym. 19 x 30 cm od 2 lat Zestawy kolorowych klocków. Mogą być układane wg kart zadań (500020) lub własnej wyobraźni. 250 elem. wym. od 2,3 x 2,1 cm do 5 x 4,3 cm plastikowe grubość 0,5 cm Gigant Truck Wywrotka to masywny, duży samochód ciężarowy o udźwigu nawet do 150 kg. Posiada wiele ruchomych elementów uatrakcyjniających zabawę. Dziecko może na nim siedzieć i odpychać się nogami. Do wywrotki można także dokupić wózek przyczepkę, poszerzając jej funkcje zabawowe. Wywrotka nie posiada kartonu. Wymiary wywrotki: 54 x 31,5 x 34 cm. 2 Opak. 4 Zestaw 2 szt. 43. Samochód Samochód ciężarowy wywrotka Super Truck - 2 szt.

15 wywrotka 44. Samochód wywrotka 45. Mata do zabawy samochodami ze schematami ulic, skrzyżowań 46. Lalka zamykająca oczy 47. Zestaw narzędzi do majsterkowania 48. Zestaw perkusyjny naczepa o dużych gabarytach i wytrzymałości oraz wielu ruchomych częściach. Samochód występuje w kilku wersjach kolorystycznych. Wywrotka Multi Truck to prosta forma, dużo dodatków i kolorów - samochód nadaje się nawet dla najmłodszych. Mata 2 w 1. Może służyć do zabawy samochodzikami lub jako praktyczna torba do przechowywania zabawek.. Wymiary maty po rozłożeniu 70 x 89 cm. Śliczna lalka, która zamyka oczy. Ubrana w urocze ubranko wraz z czapeczką. W zestawie :smoczek, butelka, kocyk Wysokość lalki 40 cm. Kolory ubranek dobierane losowo. Zestaw narzędzi gwarantuje wiele godzin wspaniałej zabawy i pozwoli dziecku naśladować tatę lub dziadka w wykonywaniu najprostszych prac warsztatowych. 40 narzędzi i akcesoriów wym. od 2 x 2 cm do 27 x 14 cm Torba małego muzyka - Produkt wspierający pracę z dzieckiem zdrowym i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doskonale sprawdzi się na zajęciach muzykoterapii. Poszczególne instrumenty mogą posłużyć również na zajęciach socjoterapeutycznych do relaksacji lub wyrażania emocji. Wszystkie instrumenty umieszczone w praktycznej torbie z kieszonkami. Torba wykonana jest z tkaniny, zamykana na zamek. wym. torby po złożeniu 42 x 42 cm 17 instrumentów: - tamburyn, śr. 20 cm - maxi quiro z pałeczką, dł. 40 cm - podwójna tarka quiro z pałeczką, dł. 27 cm - trójkąty z pałeczkami, 5 szt., wym. 20,5 cm, 17,5 cm, 15,5 cm, 13 cm, 10,5 4 szt. 5 Zestaw 2 Zestaw

16 49. Zestaw plansz do zabaw ruchowych cm - kastaniety drewniane, 2 szt., śr. 5,5 cm - kastaniety z rączką, dł. 21 cm - marakasy drewniane, dł. 23 cm - drewniany tonblok, dł. 20 cm, śr. 4,5 cm - tamburyn z membraną, śr. 20 cm - podwójny tonblok z pałeczką, dł. 20 cm, śr. 4,5 cm - podwójny tonblok mały z pałeczką, dł. 20 cm, śr. 3,5 cm - klawesy, dł. 20 cm, śr. 2,2 cm - marakas wałek, dł. 20,5 cm, śr. 5 cm Jeden zestaw zawiera kilka gier. Podstawowa część zestawu - siatkowy namiot zawiera m.in. planszę do gry opartej na zasadzie gry w kółko i krzyżyk. Dołączona do zestawu duża mata winylowa służy jako gra w klasy. Z zestawu może korzystać jednocześnie kilkoro dzieci; wys. 110 cm wym. maty 84 x 210 cm 50. Skakanka Skakanka to ulubiona zabawka dziewczynek do wielu pokoleń. Sprawdza się zarówno na sali gimnastycznej jak podczas zabawy na placu zabaw. Skakanka z drewnianymi rączkami. Skakanka o długości cm. 51. Piłka 30 cm Piłka gumowa kolory : żółta, zielona, niebieska, czerwona, kolorowa. śr. 30 cm 200 g 52. Lalka Lalka wykonana z materiały. Posiada torebkę i czapeczkę. Wysokość 30 cm. Materiał: wypełnienie watą, włosy z włóczki typu szenila, ubranko z bawełny/poliestru. 53. Lalka Czarująca materiałowa lalka z rudymi włosami, uczesana w dwa kucyki. Zawartość: sukienka, buciki z zapięciem na rzepy oraz dwie gumki do włosów. Materiał: wypełnienie watą, włosy z włóczki typu szenila, sukienki z bawełny/poliestru. Wysokość: ok. 30 cm 1 Zestaw 25 szt. 5 szt Lalka Lalka w Kapeluszu 45 cm.

17 Zielona sukieneczka, blond włosy. Materiał: wypełnienie watą, włosy z włóczki typu szenila, sukienki z bawełny/poliestru. Wysokość: ok. 30 cm 55. Lalka chłopiec Szmaciany przyjaciel zawsze gotowy do przytulania. Lalka wykonana została z materiałów najwyższej jakości. Ubrany w zielone ogrodniczki i niebieską czapkę z daszkiem spodoba się każdemu dziecku. 56. Lalka bobas Śliczny, niebieskooki bobasek ze stópkami pachnącymi pudrem. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, doskonały w każdym detalu. Zestaw zawiera mnóstwo dodatków potrzebnych do opieki i pielęgnacji lalki. Wysokość lalki 35 cm. 57. Lalka bobas Bobas 42cm. Wysokiej jakości laleczka, wyglądem przypominająca prawdziwe dziecko, wykonywana z największą starannością w hiszpańskiej manufakturze. Lalka, która płacze, gdy wyjmie się jej smoczek. Mówi Mama i Papa. W zestawie różowa sukieneczka i biały sweterek. Posiada piękne włosy. Interaktywną lalkę można czasem przebierać, a także podawać jej smoczka, gdy płacze. Z gumy wykonane są rączki, nóżki i głowa, tułów natomiast jest mięciutki. W tułowiu znajduje sie moduł elektroniczny. W zestawie: Interaktywna lalka Smoczek na łańcuszku Różowa sukieneczka Sweterek Skarpetki

18 58. Lalka bobas Lalka posiada śliczne różowe śpioszki i czapeczkę. Wykonana z wysokiej jakości miękkiej gumy. Po podrzuceniu jej do góry opowie wierszyk. Potrafi śpiewać, jeść, spać, pić, porusza buzią w trakcie mówienia. W zestawie: Lalka Ciasteczko Kubek Kocyk Wysokość lalki: 41cm. 59. Lalka bobas Lalka ubrana jest w różowe body z wesołym zajączkiem, jest na nim białą kokardka. Na główce niemowlaczka jest delikatna różowa czapeczka. Wykonana jest z najwyższej starannością, z materiałów wysokiej, jakości. Można ją kąpać. Zabawa lalkami pełni ważną role w życiu Sztuk dziewczynek, wpływa na rozwój funkcji społecznych oraz na inteligencje dziecka. Zestaw zawiera: Lalka Butelka Różowe body 60. Drewniane łóżeczko dla lalek Czapeczka Łóżeczko dla lalek wykonane z naturalnego drewna.- pościel w zestawie; wym. 60 x 35 x 27 cm 61. Zestaw małego lekarza Zestaw jest doskonałą zabawką edukacyjną rozwijającą sprawność manualną naszej pociechy. Jest to fantastyczny zestaw dla małego medyka. Bogate, 9-cio elementowe, wyposażenie daje nieograniczone możliwości w leczeniu małych pacjentów. Poszczególne elementy zestawu są imitacjami prawdziwych przyrządów lekarskich, którym nadano przyjazne kształty i żywe kolory. 1 Zestaw

19 62. Zestaw małego lekarza W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ: - strzykawka, - wziernik z lampką, - termometr wyświetlający wysoką gorączkę (z możliwością regulacji wyświetlanej temperatury), - nożyczki, - młoteczek, - lekarskie lustereczko z podświetlającą lampką, - stetoskop wydający dźwięk bijącego serduszka, - pojemniczek na lekarstwa, - plakietka lekarza rodzinnego, - walizka. WYMIARY ZESTAWU (walizki): - długość ok. 25 cm, - szerokość ok. 18 cm, - wysokość ok. 9 cm. Zestaw lekarski w walizce zawiera niezbędne narzędzia do badania pacjentów, takie jak : stetoskop, ciśnieniomierz, aparat do sprawdzania słuchu. W podręcznym kuferku mieszczą sie nożyczki, strzykawki i inne akcesoria, potrzebne do zabawy w lekarz. Zabawka rozwija logiczne myślenie i zdolności opiekuńcze dziecka oraz łączy zabawę z nauką. Spełnia normy bezpieczeństwa, posiada oznaczenia oraz instrukcje obsługi w języku polskim. 63. Kuchenka Model posiada wszystko, co potrzebne małej gospodyni. W skład zabawki wchodzi: Kuchnia - płyta kuchenna z modułem elektronicznym. Piekarnik Lodówka Zlewozmywak zamkniętym obiegiem wody. Poza tym również wiele akcesoriów m.in.: 2 Zestaw 1 Zestaw

20 64. Łazik - jeździk dla dzieci 65. Pojemnik na zabawki 66. Kasa z kalkulatorem Toster z grzankami Czajnik bezprzewodowy. Kuchnia elektroniczna zawiera mnóstwo elementów, w tym: przybory sztućce talerze art. spożywcze Dziecko odpychając się nóżkami rozwija swoją sylwetkę, prawidłową postawę ciała, uczy się utrzymania równowagi. Wymiary produktu 60cm dł. x 29cm szer. x 36cm wys. Trwały czterokołowiec, stylizowany na prawdziwego quada z rajdowymi naklejkami, wielkimi wytrzymałymi kołami i szerokim mocnym korpusem zapewnia niezrównaną stabilność. Pojemnik do przechowywania zabawek z pokrywą. Kółeczka pozwolą bez trudu przemieszczać go w dowolne miejsce; wym: 58 x 39 x 32 cm. Poj. 46 l. Kasa sklepowa pomoże poznać maluchowi podstawy arytmetyki i przygotuje go do samodzielnego robienia zakupów. Wykonana z tworzywa sztucznego, z działającym kalkulatorem i świecącym na czerwono skanerem. zawiera 2 baterie AA (R6) mini koszyczek na zakupy sałata ketchup sok owocowy monety banknoty karta płatnicza 3 szt.

21 wym. 35 x 17,5 x 15 cm 67. Piłka skacząca Wytrzymują 150 kg nacisku przy skakaniu. Posiadają stabilne uchwyty do trzymania. Zabawa z piłką ćwiczy mięśnie całego ciała, chwytność i ogólną kondycję fizyczną. śr. 55 cm 68. Piłka skacząca Wytrzymują 150 kg nacisku przy skakaniu. Posiadają stabilne uchwyty do trzymania. Zabawa z piłką ćwiczy mięśnie całego ciała, chwytność i ogólną kondycję fizyczną. śr. 65 cm 69. Ringo Ringo to wspaniale narzędzie do zabaw zręcznościowych. Poprawia chwytność, koordynacje i celność. Rozwija kreatywność, uczy i bawi. 3 szt. 3 szt. 10 szt. 70. Frisbee (latający dysk) Latający talerz 28cm - wykonany z wysokiej jakości, solidnego materiału. Różne kolory. 10 szt. 71. Tunel dla dzieci (dł. 180 cm.) 72. Kolorowe woreczki do zajęć gimnastycznych i rehabilitacyjnych 73. Taca z naczyniami Długi tunel do zabawy - stonoga. Do zabawy, do ćwiczeń - w domu i ogrodzie. Idealny do zabawy dla grupy dzieci - kwestia pomysłów i wyobraźni. Stelaż: sprężysty, samorozkładalny, materiał: poliester, zamknięcie tunelu mocowane na rzepy, miękkie nogi stonogi, Wymiar: średnica 48cm, długość 180cm Kolorowe woreczki, wypełnione ziarenkami grochu. Służą jako pomoc do nauki poprzez zabawę, usprawniają koordynację ruchową. wym. 12 x 12 cm 100 g Praktyczny komplet naczyń dla idealnej małej Pani domu. Zestaw składa się z tacy oraz kompletu naczyń stołowych, w skład którego wchodzą. 20 szt. 2 Zestaw

22 74. Samochód strażacki między innymi: łyżeczki, filiżanki z podstawkami, oraz cukiernica z małym dzbankiem. Całość została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Elementy serwisu można używać w zmywarce oraz mikrofalówce. wym. tacy 28 x 28 cm od 12 miesięcy Miniaturowa replika wozu strażackiego wyposażona została we wszystkie akcesoria niezbędne do walki z pożarami. 75. Betoniarka Betoniarka wyposażona jest w wąż, z którego, po napełnieniu zbiorniczka, tryska woda. Dziecko może napełnić "gruszkę" wodą, a dzięki zamontowanej korbie obracać nią i mieszać jej zawartość. dł. 59 cm 76. Koparka Ta zabawka to realistyczny model koparki, której żadna ilość ziemi do wypakowania nie jest straszna. Zabawka zdalnie sterowana z możliwością jazdy do przodu, tyłu, w lewo, prawo, z ruchomą łyżką. Zestaw zawiera: Koparko - ładowarkę w skali 1:20 Pilot 4 stożki budowlane. Wymiary: Ok. 29.5x13x8cm. 77. Koparka Koparka czarno - żółta idealna dla dzieci. Ładowarka na dużych kołach, wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego i udźwigu do 100 kg doskonale sprawdzi się podczas zabawy w piaskownicy. Solidna konstrukcja zagwarantuje długie użytkowanie 78. Puzzle drewniane Puzzle -" podwodny świat" składają się z 24 elementów. Na obrazku znajdują się kolorowe morskie zwierzątka. Dziecko nie tylko układa 3 szt. 3 szt. 2 szt.

23 79. Puzzle drewniane 80. Puzzle drewniane 81. Puzzle drewniane 82. Puzzle drewniane puzzle, ale poznaje podmorską faunę i florę. Puzzle "okrągłe cztery pory roku" składają się z 7 elementów - ukazują pory roku. Zabawka która pomoże w zdobywaniu wiedzy dla najmłodszych. W tą kolorową przygodę zaprasza wiewiórka, która bardzo chętnie opowie jakie zmiany zachodzą w przyrodzie w poszczególnych porach roku. Drewniana układanka "zwierzęta". Zabawka edukacyjna rozwija i kształtuje wyobraźnie, zdolność kojarzenia i zdolności manualne dziecka. Wymiary:18x0,7x29,8cm mm Puzzle "Mapa świata" to świetny prezent dla małego podróżnika. Puzzle "mapa świata" posiadają nadruk po obu stronach. Puzzle dla dzieci to świetna zabawa. Drewniana układanka "Na wsi". Zabawka edukacyjna rozwija i kształtuje wyobraźnie, zdolność kojarzenia i zdolności manualne dziecka. rozmiar opakowania: 19,8x0,8x22,3 cm 83. Wózek dla lalek Wózek z gondolą wykonany z dobrej jakości materiałów w pastelowych kolorach, estetycznie wykończony. wym. 58 x 38 x 61 cm od 3 lat 84. Wózek dla lalek Głęboki wózeczek dla lalek z wyciąganą gondolą i mini "bagażnikiem". Wykonany z dobrej jakości materiałów. wym. 62 x 37 x 66 cm

24 85. Wózek dla lalek Wózek spacerowy z podnóżkiem wykonany z dobrej jakości materiałów w pastelowych kolorach, estetycznie wykończony. wym. 58 x 36 x 62,5 cm od 3 lat 86. Domek do zabawy 87. Słuchowiska z bajkami zestaw edukacyjny 88. Słuchowiska z bajkami zestaw edukacyjny Klasyczny domek do zabaw. Posiada "prawdziwy" ceglany komin, dzięki któremu przypomina chatkę na bezludnej wyspie lub domek gościnny. Znajdziesz też tam ławeczkę, przy której Twoje dziecko będzie mogło się bawić a także odrabiać lekcję oraz odbierać telefon. Domek wyposażony został także w okiennice a także duże drzwi i pomieści nie jednego malucha. Zabawa w domku to rozwój kreatywności, nauka prac domowych i wspaniała zabawa w dom! Rozmiar: 112x104x117cm Bajka "Brzydkie kaczątko" H. Ch. Andersena w adaptacji Antoniego Marianowicza, z muzyką Ryszarda Sielickiego. płyta CD Bajka "Stoliczku nakryj się" Braci Grimm w adaptacji Antoniego Marianowicza, z muzyką Ryszarda Sielickiego. płyta CD 89. Gra planszowa Gra logiczna Hooop! Żaby skaczą z liścia na liść. Starają się jak najszybciej zająć miejsca na liściach-domkach swoich przeciwników. Po każdym skoku znika kładka łącząca liście, pomiędzy którymi wykonany był skok. To zdecydowanie utrudnia skoki pozostałym żabom. Wygra gracz, który umieści wszystkie swoje żaby na liściach-domkach pozostałych graczy. dwustronna plansza 50 kładek 12 plastikowych żab (po 3 w 4 kolorach) 4 domki - pola startowe

25 16 kart specjalnych instrukcja 90. Gra planszowa Gra planszowa "Kraby".Ciepłe południowe morze. Szmer wiatru w liściach tropikalnych palm, rozgrzany piasek szerokiej plaży... Na lazurowych falach kołyszą się kolorowe żagle. To statki poławiaczy krabów. Załogi rywalizują między sobą. Zwycięży ten, kto umie przewidzieć, które łowiska okażą się najcenniejsze. Gracze układają na planszy żetony z wizerunkami kolorowych krabów tworząc mniejsze i większe ławice. Każda ławica ma inną wartość uzależnioną od ilości skupionych w niej krabów. Kraby to gra pełna zaskakujących interakcji. Mniej sprytni poławiacze mogą podążać śladem najsprytniejszych. Gracze, którzy łowią takie same kraby mogą ze sobą współdziałać, a jednocześnie utrudniać łowy przeciwnikom. dla 2-4 graczy 91. Uczymy się słówek książka z ćwiczeniami 92. Uczymy się słówek - książka z ćwiczeniami Zestaw kart ze zdjęciami do kserowania i wycięcia. Tematyka ćwiczeń: kolory, ubrania, żywność, meble, przedmioty codziennego użytku, przeciwieństwa, ludzie, zabawki, rodzina, uczucia, artykuły szkolne, zawody i inne. Do nauki słówek i budowania zdań w każdym języku. 400 kart zeszyt o wym. 28 x 21,5 cm 3 gry planszowe puzzle z numerami od 1 do 20 gra lotto i bingo Mini Magic to dwupoziomowy, bogato ilustrowany kurs dla dzieci w wieku przedszkolnym (4-6 lat), które rozpoczynają naukę języka angielskiego. Każda z części składa się z sześciu ciekawych, kolorowych historyjek-komiksów. Słuchając ich, a

26 następnie je opowiadając, uczniowie przyswajają nowy materiał językowy. Naukę ułatwiają przedszkolakom wycinanki z bohaterami kursu i plakaty z naklejkami wielokrotnego użytku. Co więcej, podręcznik stopniowo wprowadza pisanie i czytanie, równolegle do rozwoju tych umiejętności w języku ojczystym dzieci. Każdy poziom kursu to około 60 jednostek lekcyjnych, a także dodatkowe lekcje świąteczne. Warto wiedzieć: Wielkoformatowa Big Book pozwala nauczycielowi pracować nad historyjkami z całą grupą jednocześnie. Książka nauczyciela to bogaty zestaw dodatkowych gier, zabaw i piosenek oraz praktyczna pomoc w ocenie małych uczniów. Wycinanki i plakaty ułatwiają uczniom opowiadanie historyjek po angielsku. 93. Uczymy się słówek - książka z ćwiczeniami 94. Uczymy się słówek - książka z ćwiczeniami Książka "Pierwsze słówka po angielsku" wspomaga naukę języka angielskiego, składa się z zestawu obrazków z podpisem (pod obrazkiem i na odwrocie obrazka). Obrazki po rozcięciu według wskazanych linii tworzą puzzle obrazkowo-literowe. Aby zapewnić większą trwałość elementów możesz je zalaminować. 66 obrazków Książka "Cookie and Friends" zawiera wszystko, co potrzebne jest nauczycielowi w przedszkolu lub zerówce do prowadzenia dobrze skonstruowanych, zróżnicowanych i pełnych zabawy lekcji języka angielskiego, dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku od 4 do 6 roku życia.

27 95. Uczymy się słówek - książka z ćwiczeniami 96. Uczymy się słówek - książka z ćwiczeniami Celem kursu jest nie tylko nauka angielskiego, ale również wszechstronny rozwój dziecka. Nieocenionym pomocnikiem nauczyciela jest duża pacynka przedstawiająca kota Cookie, wchodząca w skład zestawu Play Pack. Książka "Materiał wyrazowo - obrazkowy do utrwalenia poprawnej wymowy głosek sz, ż, cz, dż". Jest przeznaczony dla logopedów do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Materiał słowny ułożono według zasad logopedycznych. Autorki: Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. Książki zawierają materiał językowy przeznaczony do ćwiczeń prawidłowej artykulacji głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazu, zwrotach dwuwyrazowych, zdaniach oraz opowiadaniu. format: A4, Przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek sz, ż, cz, dż w wyrazach, w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; w wyrażeniach i całych zdaniach. Należy go wykorzystywać po wywołaniu w izolacji głosek sz, ż (rz), cz, dż i utrwaleniu ich w sylabach. 69 str. Mariola Malkiewicz "Jarmark Logopedyczny". Zabawy logopedyczne podzielone na 4 grupy zgodnie z układem pór roku, w układzie szkolnym, od jesieni do lata oraz według stopnia trudności. Podane zostały cele zabaw, pomoce oraz ich przebieg. Część zabaw wykorzystuje znane i lubiane utwory, np. wiersze Tuwima, popularne i łatwo dostępne. Zabawy można modyfikować, mogą być one początkiem zajęć lub ich podsumowaniem. format: A5 176 str. 97. Uczymy się Książeczka "Słowniczek frazeologiczny" dla

28 słówek - książka z ćwiczeniami 98. Uczymy się słówek - książka z ćwiczeniami dzieci. Zawiera ponad 100 popularnych i ogólnie znanych polskich związków frazeologicznych ułożonych tematycznie, np. zwierzęta, przedmioty, ubranie, jedzenie; w prosty i przystępny sposób wyjaśnia znaczenie frazeologizmów; podaje ciekawe przykłady ich zastosowania w codziennej mowie, prezentuje związki w kontekstach bliskich uczniowi; niezwykle atrakcyjna szata graficzna - ponad 70 ilustracji autorstwa Mirosława Stankiewicza, które zaciekawiają, śmieszą, intrygują, w dowcipnej formie przedstawiają treść związków frazeologicznych. Dziecko ma dodatkowe zadanie, polegające na odszukaniu zilustrowanego związku frazeologicznego, co jest bardzo ciekawe i zarazem kształcące; w pracy z dziećmi klas młodszych zalecana jest dodatkowa aktywność nauczyciela, polegająca na ukierunkowanej pracy ze słowniczkiem frazeologicznym. W zestaw wchodzi : - książka "słowniczek frazeologiczny" - format: 16,8 x 23,5 cm - 32 str. - zestaw kontrolny PUS Materiały "Gumowe ucho" zebrane w teczce służą usprawnianiu percepcji słuchowej, która pełni bardzo ważną rolę w czasie nauki czytania i pisania. Ćwiczenia służą: sprawnemu rozpoznawaniu głosek, zauważaniu różnic między głoskami, wyrobieniu sprawności całościowego słuchowego ujmowania wyrazu i zdania, kształceniu pamięci słuchowej. Dotyczą różnicowania następujących głosek: b-p, g-k, d-t, l-r, w-f oraz głosek szumiących i syczących. Każda z 32 kart pracy składa się z 9 pól, na których przedstawiono fotografie znanych dziecku przedmiotów, postaci, zwierząt czy roślin. Pod

29 99. Uczymy się słówek - książka z ćwiczeniami 100. Uczymy się słówek - książka z ćwiczeniami 101. Uczymy się słówek - książka z ćwiczeniami zdjęciem znajdują się podpisy - jeden prawidłowy, drugi nieprawidłowy. Dziecko powinno wysłuchać słowa czytanego przez terapeutę i zaznaczyć na szablonie odpowiedź, kolorując kwadracik. Wyrazy zostały tak dobrane, by ich zapis odpowiadał wymowie. Załączona karta odpowiedzi pozwoli dziecku samodzielnie sprawdzić, czy dobrze wykonało ćwiczenie. format: A4 oprawa: teczka zeszyt A4, 8 str. plansze: 17 dwustronnie kolorowych kart Dwustronne "Fiszki angielskie" to karty do nauki angielskiego z czytelnymi rysunkami i nazwami przedmiotów. Do ćwiczeń językowych, utrwalania, sortowania według tematu, ćwiczenia skojarzeń, itp. 96 szt. o wym. 14 x 7 cm "Rozpoznaj zawody - angielskie słówka" Pomoc rozwija słownictwo i ćwiczy pamięć wzrokową. Zadaniem dziecka jest odnalezienie odpowiedniego zawodu do odpowiedniego zdjęcia. Zestaw zawiera: 20 kartonowych fotografii wym. naklejek z postaciami ok. 22 x 8 cm wym. naklejek z nazwami 7-13 x 3 cm 20 kartonowych podpisów Sylaby, słowa, wyrazy - Ćw. artykulacyjne: szereg szumiący zeszyt 1. Ćwiczenia ułatwiają utrwalanie prawidłowej wymowy, rozwijanie funkcji percepcyjnomotorycznych oraz kompetencji językowej. Wspomagają również procesy myślenia. Zadania są krótkie i przystępne, co dodatkowo zachęca dziecko do ich wykonania. Są ułożone w taki sposób, aby mogły z nich korzystać dzieci, które

30 102. Uczymy się słówek - książka z ćwiczeniami 103. Uczymy się słówek - książka z ćwiczeniami funkcjonują na różnym poziomie świadomości językowej. Zeszyty z tej serii mogą wykorzystywać do ćwiczeń artykulacyjnych zarówno logopedzi, nauczyciele w przedszkolu i szkole. format: A4 64 str. Sylaby, słowa, wyrazy - Ćw. artykulacyjne: szereg syczący zeszyt 2. Ćwiczenia ułatwiają utrwalanie prawidłowej wymowy, rozwijanie funkcji percepcyjnomotorycznych oraz kompetencji językowej. Wspomagają również procesy myślenia. Zadania są krótkie i przystępne, co dodatkowo zachęca dziecko do ich wykonania. Są ułożone w taki sposób, aby mogły z nich korzystać dzieci, które funkcjonują na różnym poziomie świadomości językowej. Zeszyty z tej serii mogą wykorzystywać do ćwiczeń artykulacyjnych zarówno logopedzi, nauczyciele w przedszkolu i szkole. format: A4 64 str. Sylaby, słowa, wyrazy - Ćw. artykulacyjne: szereg syczący zeszyt 3. Ćwiczenia ułatwiają utrwalanie prawidłowej wymowy, rozwijanie funkcji percepcyjnomotorycznych oraz kompetencji językowej. Wspomagają również procesy myślenia. Zadania są krótkie i przystępne, co dodatkowo zachęca dziecko do ich wykonania. Są ułożone w taki sposób, aby mogły z nich korzystać dzieci, które funkcjonują na różnym poziomie świadomości językowej. Zeszyty z tej serii mogą wykorzystywać do ćwiczeń artykulacyjnych zarówno logopedzi, nauczyciele w przedszkolu i

31 104. Uczymy się słówek - książka z ćwiczeniami 105. Uczymy się słówek - książka z ćwiczeniami szkole. format: A4 64 str. Sylaby, słowa, wyrazy - Ćw. artykulacyjne: szereg syczący zeszyt 4. Ćwiczenia ułatwiają utrwalanie prawidłowej wymowy, rozwijanie funkcji percepcyjnomotorycznych oraz kompetencji językowej. Wspomagają również procesy myślenia. Zadania są krótkie i przystępne, co dodatkowo zachęca dziecko do ich wykonania. Są ułożone w taki sposób, aby mogły z nich korzystać dzieci, które funkcjonują na różnym poziomie świadomości językowej. Zeszyty z tej serii mogą wykorzystywać do ćwiczeń artykulacyjnych zarówno logopedzi, nauczyciele w przedszkolu i szkole. format: A4 64 str. Sylaby, słowa, wyrazy - Ćw. artykulacyjne: szereg syczący zeszyt 5. Ćwiczenia ułatwiają utrwalanie prawidłowej wymowy, rozwijanie funkcji percepcyjnomotorycznych oraz kompetencji językowej. Wspomagają również procesy myślenia. Zadania są krótkie i przystępne, co dodatkowo zachęca dziecko do ich wykonania. Są ułożone w taki sposób, aby mogły z nich korzystać dzieci, które funkcjonują na różnym poziomie świadomości językowej. Zeszyty z tej serii mogą wykorzystywać do ćwiczeń artykulacyjnych zarówno logopedzi, nauczyciele w przedszkolu i szkole. format: A4 64 str Uczymy się Sylaby, słowa, wyrazy - Ćw. artykulacyjne: szereg

32 słówek - książka z ćwiczeniami 107. Uczymy się słówek - książka z ćwiczeniami 108. Uczymy się słówek - książka z ćwiczeniami syczący zeszyt 6. Ćwiczenia ułatwiają utrwalanie prawidłowej wymowy, rozwijanie funkcji percepcyjnomotorycznych oraz kompetencji językowej. Wspomagają również procesy myślenia. Zadania są krótkie i przystępne, co dodatkowo zachęca dziecko do ich wykonania. Są ułożone w taki sposób, aby mogły z nich korzystać dzieci, które funkcjonują na różnym poziomie świadomości językowej. Zeszyty z tej serii mogą wykorzystywać do ćwiczeń artykulacyjnych zarówno logopedzi, nauczyciele w przedszkolu i szkole. format: A4 64 str. Sylaby, słowa, wyrazy - Ćw. artykulacyjne: szereg syczący zeszyt 7. Ćwiczenia ułatwiają utrwalanie prawidłowej wymowy, rozwijanie funkcji percepcyjnomotorycznych oraz kompetencji językowej. Wspomagają również procesy myślenia. Zadania są krótkie i przystępne, co dodatkowo zachęca dziecko do ich wykonania. Są ułożone w taki sposób, aby mogły z nich korzystać dzieci, które funkcjonują na różnym poziomie świadomości językowej. Zeszyty z tej serii mogą wykorzystywać do ćwiczeń artykulacyjnych zarówno logopedzi, nauczyciele w przedszkolu i szkole. format: A4 64 str. Sylaby, słowa, wyrazy - Ćw. artykulacyjne: szereg syczący zeszyt 8. Ćwiczenia ułatwiają utrwalanie prawidłowej wymowy, rozwijanie funkcji percepcyjnomotorycznych oraz kompetencji językowej.

33 109 Uczymy się słówek - książka z ćwiczeniami 110. Uczymy się słówek - książka z ćwiczeniami Wspomagają również procesy myślenia. Zadania są krótkie i przystępne, co dodatkowo zachęca dziecko do ich wykonania. Są ułożone w taki sposób, aby mogły z nich korzystać dzieci, które funkcjonują na różnym poziomie świadomości językowej. Zeszyty z tej serii mogą wykorzystywać do ćwiczeń artykulacyjnych zarówno logopedzi, nauczyciele w przedszkolu i szkole. format: A4 64 str. Sylaby, słowa, wyrazy - Ćw. artykulacyjne: szereg syczący zeszyt 9. Ćwiczenia ułatwiają utrwalanie prawidłowej wymowy, rozwijanie funkcji percepcyjnomotorycznych oraz kompetencji językowej. Wspomagają również procesy myślenia. Zadania są krótkie i przystępne, co dodatkowo zachęca dziecko do ich wykonania. Są ułożone w taki sposób, aby mogły z nich korzystać dzieci, które funkcjonują na różnym poziomie świadomości językowej. Zeszyty z tej serii mogą wykorzystywać do ćwiczeń artykulacyjnych zarówno logopedzi, nauczyciele w przedszkolu i szkole. format: A4 64 str. Sylaby, słowa, wyrazy - Ćw. artykulacyjne: szereg syczący zeszyt 10. Ćwiczenia ułatwiają utrwalanie prawidłowej wymowy, rozwijanie funkcji percepcyjnomotorycznych oraz kompetencji językowej. Wspomagają również procesy myślenia. Zadania są krótkie i przystępne, co dodatkowo zachęca dziecko do ich wykonania. Są ułożone w taki sposób, aby mogły z nich korzystać dzieci, które

34 110. Gra w skojarzenia 111. Gra w skojarzenia np. karty do nauki języka angielskiego 112. Gra w skojarzenia np. karty do nauki języka angielskiego 113. Gra w skojarzenia np. karty do nauki języka angielskiego funkcjonują na różnym poziomie świadomości językowej. Zeszyty z tej serii mogą wykorzystywać do ćwiczeń artykulacyjnych zarówno logopedzi, nauczyciele w przedszkolu i szkole. format: A4 64 str. Zdjęcia - skojarzenia - karty do nauki języka polskiego i angielskiego. Zestaw 48 zdjęć, które tworzą logiczne pary o tematyce wyposażenia wnętrz; wym zdjęcia 10 x 15 cm. "Coś na literkę - gra z dzwonkiem" Szybka gra na szukanie słów pełna emocji. W każdej rundzie odkrywamy cztery karty duże z obrazkiem oraz jedną kartę z literą. Ten gracz, który pierwszy znajdzie na kartach coś zaczynającego się tą literą, uderza w dzwonek i mówi wyraz. Można także ustalić, że dozwolone jest podawanie wyrazów, które daną literę mają na początku i końcu, albo tylko w środku. Domino obrazkowe zachęcające do szukania skojarzeń. Dziecko kładąc kolejny element musi umotywować swój wybór np. "mleko położę obok krowy, bo krowa daje mleko. 70 kostek o wym. 5,4 x 5,4 x 0,5 cm wym. skrzyneczki 21 x 27 x 5 cm Gra do nauki angielskiego. Układanka składa sie z 20 par obrazków - zwierzątek i ich domów. Nazwy są napisane w języku angielskim i polskim. Celem układanki jest rozwijanie myślenia logicznego dziecka, doskonalenie wymowy, kojarzenie faktów oraz rozwijanie pamięci. Zadaniem graczy jest logiczne dopasowanie rysunków. Zawartość pudełka: 40 elementów ( 20 par ) 2 Zestaw 2 szt. 3 szt. 2 szt.

35 o wym. 7 x 7 cm 114. Gra w skojarzenia np. karty do nauki języka angielskiego 115. Gra w skojarzenia np. karty do nauki języka angielskiego 116. Gra w skojarzenia np. karty do nauki języka angielskiego Gra "zzuple - nauka angielskiego" łączy w sobie zabawy tradycyjnymi puzzlami z nauką słówek języka angielskiego z różnych dziedzin. Puzzle obrazkowe - dopasowując 27 obrazków do ich angielskich znaczeń, dziecko w szybki sposób opanuje słownictwo. Pomocne w nauce będą słowne tłumaczenia w języku polskim i angielskim na odwrocie puzli oraz słowniczek umieszczony z tytułu opakowania. Liczby graczy : 1 i więcej Wiek graczy: od 5 lat Wymiary pudełka 260x205x60 mm Pudełko zawiera: 54 puzzle (27par) instrukcja "Igła z nitką - gra" Kogut i kura, żaba i bocian, kot i mysz, ryba i wędka, igła i nitka. Naturalne skojarzenia, które są jednak owocem wiedzy i doświadczenia, wymagają od najmłodszych, aby krok po kroku poznawać świat wokół siebie. 3 gry edukacyjne 48 plakietek o wym. 7,4 x 7,4 cm instrukcja dla 1-4 graczy od 4 lat "Skrzynka zgadula" Dzieci za pomocą dotyku mają za zadanie zgadnąć, jaki przedmiot znajduje się w środku. Wykonana z drewna. Wyposażona w otwory, przez które dzieci wkładają ręce. Produkt można wykorzystać na wiele sposobów, zaangażuje i zainteresuje całą klasę, gdy 1 dziecko rozpoznaje, 2 szt. 2 szt.

36 reszta obserwuje. wym. 35,5 x 19,5 x 38 cm 117. Gra w Kolory skojarzenia to układanka składająca się z 2 szt. skojarzenia np. karty do nauki języka angielskiego plakietek podzielonych na dwie grupy: jedna przedstawia obrazek przedmiot, druga abstrakcyjne skojarzenie kolorystyczne tego przedmiotu. Zadaniem graczy jest ich dopasowanie. Zestaw doskonale rozwija analizę wzrokową, uczy abstrakcyjnego myślenia i koncentracji. Polecany zwłaszcza do przedszkoli, gdzie może służyć jako układanka, na podstawie której nauczyciel dokona analizy cech wspólnych przedmiotów. 70 twardych plakietek o wym. 4,3 x 4,3 cm podzielonych na dwie grupy różniące się kolorem spodu plakietki dla 2-4 graczy 118. Gra w Gra "Sygnalizator - zdrowe odżywianie" to gra w 3 szt. skojarzenia np. karty do nauki języka angielskiego skojarzenia, która składa się z kart przedstawiających podstawowe artykuły spożywcze powiązane kolorami sygnalizacji świetlnej. Na podstawie danych kolorów trzeba dobrać jak często coś powinno się spożywać (zielony: często/ żółty: czasami/ czerwony: od czasu do czasu). Gra edukacyjna, pomaga dzieciom w zrozumieniu problemów żywnościowych i rozpoznawaniu, co jest dla organizmu zdrowe, a co nie. 54 karty 6 sygnalizatorów żywości 54 żetony (zielone, żółte, czerwone) do wypełniania sygnalizatora czarno - białe karty do malowania z piramidą żywotności dla 6 graczy 119. Gra w "Skojarzenia" to zestaw 32 układanek 1 Zestaw

37 skojarzenia np. karty do nauki języka angielskiego dydaktycznych, których celem jest nauka poprawnego wypowiadania się, doskonalenie wymowy dziecka oraz rozwijanie jego pamięci. Zabawa pomaga również w nauczaniu dziecka współzawodnictwa w zgodnej atmosferze. Możliwości wykorzystania gry jest oczywiście dużo więcej. Każda z układanek wchodząca w skład zestawu składa się z trzech rysunków, które należy dopasować do siebie, kojarząc poszczególne elementy (np. ul miód pszczoła, krowa ser mleko, góry góral ciupaga, dziecko wózek smoczek) Ścienna mapa Polski dla dzieci 121. Gra ćwicząca pamięć dziecka W zestawie znajdują 32 trójdzielne klocki oraz instrukcja w języku polskim. Czas jednej gry wynosi około 30 minut Makatka przedstawiająca mapę Polski jest doskonałą pomocą przybliżającą uczniom pojęcia geografii: morze, jeziora, rzeki, góry itd. Nazwy miast i charakterystyczne elementy przyczepiane są na rzepy, co daje możliwość licznych ćwiczeń. Jedna etykieta jest pusta dzięki czemu można zaznaczyć na mapie własną miejscowość. Dodatkowe elementy jak Neptun, Syrenka czy smok stanowią wizualizację symboli miast i związanych z nimi legend. wym. 84 x 87 cm Flagi jest doskonałą grą towarzyską dla wszystkich, rozwija pamięć, uczy koncentracji, zbliża rodzinę i uprzyjemnia wolne chwile. Zestaw zawiera: 80 kartoników przedstawiających 40 flag państw świata dla 2-6 graczy od 5 lat 122. Gra ćwicząca Gra "Ratujemy zwierzęta" ćwicząca pamięć.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. wyposażenie łazienek

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. wyposażenie łazienek Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyposażenie łazienek Część I. Dostawa wyposażenia do łazienek, Szkoła Podstawowa Wydminy- oddział 0 Lp Nazwa Opis szczegółowy sztuki wc kompakt biały, waga: 0 kg,

Bardziej szczegółowo

Gmina Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów tel. 41) 264 10 08, fax. 41) 264 13 03, e-mail:gmina@gminabaltow.pl

Gmina Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów tel. 41) 264 10 08, fax. 41) 264 13 03, e-mail:gmina@gminabaltow.pl Nr sprawy: Zp.271.07.2014 Bałtów, dnia 29.04.2014r. Gmina Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów tel. 41) 264 10 08, fax. 41) 264 13 03, e-mail:gmina@gminabaltow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

dot. Wybór dostawcy mebli oraz elementów wyposażenia wnętrz na rzecz Szkoły Podstawowej nr 80 we Wrocławiu.

dot. Wybór dostawcy mebli oraz elementów wyposażenia wnętrz na rzecz Szkoły Podstawowej nr 80 we Wrocławiu. Wrocław, 1 czerwca 2015 r. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 we Wrocławiu ul. Polna 4 52-120 Wrocław Wykonawcy zainteresowani udziałem w n/w postępowaniu dot. Wybór dostawcy mebli oraz elementów wyposażenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1 DOSTAWA ZABAWEK

ZADANIE NR 1 DOSTAWA ZABAWEK Załącznik nr do SIWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY Dotyczy: Dostawy pomocy dydaktycznych do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków z podziałem na trzy zadania. Znak postępowania: ZP-4/WZŻ/05 ZADANIE

Bardziej szczegółowo

Wykaz pomocy dydaktycznych stanowiących przedmiot zamówienia

Wykaz pomocy dydaktycznych stanowiących przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz pomocy dydaktycznych stanowiących przedmiot zamówienia Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

POMOCE DYDAKTYCZNE. LP nazwa opis szt/kpl cena

POMOCE DYDAKTYCZNE. LP nazwa opis szt/kpl cena POMOCE DYDAKTYCZNE LP nazwa opis szt/kpl cena Część I: Pomoce dydaktyczne dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Kotuni (oddział Kowalewo Opactwo i Wierzbocice). Kuchenny kącik Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

POKL.09.01.01-24-008/13

POKL.09.01.01-24-008/13 Wrocław, 25.09.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W sprawie zakupu następującego wyposażenia: pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt sportowy, pomoce logopedyczne, materiały plastyczne i związane ze sztuką do Punktu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach w Gminie Skierniewice - WYPOSAŻENIE.

Modernizacja i podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach w Gminie Skierniewice - WYPOSAŻENIE. DOTYCZY ROZEZNANIA RYNKU na zadanie pn.: Modernizacja i podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach w Gminie Skierniewice - WYPOSAŻENIE. Projekt pn. Modernizacja i podniesienie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Załącznik nr 1 Spr. 6/0 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych, zabawek i artykułów papierniczych według wykazu. Zakres i warunki zamówienia:.

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć w Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie. Opis: JM. ilo ść

Pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć w Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie. Opis: JM. ilo ść Pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć w Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie Pakiet czytanie i pisanieprogram edusensus dysleksja - pakiet profesjonalnyprogram Opis: JM. ilo ść Pakiet zawiera: EduSensus

Bardziej szczegółowo

... Nazwa i adres Wykonawcy załącznik nr 1 do SIWZ

... Nazwa i adres Wykonawcy załącznik nr 1 do SIWZ ... Nazwa i adres Wykonawcy załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (formularz cenowy) lp. 1. przedmiot zamówiania Matematyka terapia pedagogiczna 2. Videoskop Pomoce dydaktyczne, wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SZP.5 / 341 / 1 / 2012 Zał. Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE 1 pomoce dydaktyczne dla Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Słoniny 1, 44-190 Knurów L.P. Nazwa 1 Dyslektyczne

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres zamawiającego: Nazwa: Adres: Kontakt: Strona internetowa: Rodzaj zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Nazwa i adres zamawiającego: Nazwa: Adres: Kontakt: Strona internetowa: Rodzaj zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia. 1. Nazwa i adres zamawiającego: Nazwa: Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Adres: Komarno Kolonia 13, 21-543 Konstantynów Kontakt: tel/fax:

Bardziej szczegółowo

Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia

Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego GK-OS.7.4.03 Wymiarki, dnia 07 luty 03 r. Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia W związku z pytaniami,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Opis przedmiotu zamówienia. Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu Nazwa i adres wykonawcy Załącznik nr Opis przedmiotu zamówienia Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu Lp. Przedmiot zamówienia Opis Ilość sztuk Cena jedn.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ZADANIE 1 ZADANIE 5 W PROJEKCIE Wyposażenie oddziału przedszkolnego w SP Dorohucza

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ZADANIE 1 ZADANIE 5 W PROJEKCIE Wyposażenie oddziału przedszkolnego w SP Dorohucza OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego ZADANIE 1 ZADANIE W PROJEKCIE Wyposażenie oddziału przedszkolnego w SP Dorohucza lp Przedmiot zamówienia: WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 14 UL. CZĘSTOCHOWSKA 42 54-031 WROCŁAW. Tel. 071 798 69 20 e-mail: dyrekcja@sp24.nazwa.pl

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 14 UL. CZĘSTOCHOWSKA 42 54-031 WROCŁAW. Tel. 071 798 69 20 e-mail: dyrekcja@sp24.nazwa.pl ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 14 UL. CZĘSTOCHOWSKA 42 54-031 WROCŁAW Tel. 071 798 69 20 e-mail: dyrekcja@sp24.nazwa.pl S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A PRZETARG

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A: SZCZEGÓŁOWY OPIS WYPOSAŻENIA

ZAŁĄCZNIK A: SZCZEGÓŁOWY OPIS WYPOSAŻENIA ZAŁĄCZNIK A: SZCZEGÓŁOWY OPIS WYPOSAŻENIA WRAZ ZE ZDJĘCIAMI POGLĄDOWYMI dla zadania: Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - etap II. Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Podajnik ręczników papierowych o pojemności 400 listków. Wykonany z białego tworzywa ABS, Wymiary 27x13x27 cm

Podajnik ręczników papierowych o pojemności 400 listków. Wykonany z białego tworzywa ABS, Wymiary 27x13x27 cm SPECYFIKACJA DOSTAW - DOSTOSOWANIE I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ Znak sprawy: RC-POKL./06/204 LP Nazwa Opis przedmiotu zamówienia Przykładowa wizualizacja Sztuk TOALETA DLA DZIECI 0. Podgrzewacz wody Elektryczny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę pomocy dydaktycznych realizowanych w ramach projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III w Mieście Lubartów 1. Część

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE KOŁACZKOWO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE KOŁACZKOWO Załącznik nr 13 do SIWZ Tytuły i nazwy ujętych w wykazie pomocy dydaktycznych pochodzą z ofert katalogowych firm: Nowa Szkoła, www.nowaszkola.com.pl NOVUM, www.novumgrom.pl Moje Bambinowww.mojebambino.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (Część 2)

FORMULARZ OFERTOWY (Część 2) Data... Załącznik nr... pieczęć adresowa FORMULARZ OFERTOWY (Część ) Gmina Koźmin Wielkopolski Stary Rynek 63-70 Koźmin Wlkp. W odpowiedzi na ogłoszenie nr 88393-0 z dnia 04..0r. do wzięcia udziału w zamówieniu

Bardziej szczegółowo

katalog generalny 2015 Przedszkola i żłobki

katalog generalny 2015 Przedszkola i żłobki katalog generalny 2015 Przedszkola i żłobki Szanowni Państwo, od ponad 5 lat Grupa Edukacyjna S.A., w skład której wchodzą marki MAC Edukacja i JUKA, dostarcza do placówek przedszkolnych i szkolnych najwyższej

Bardziej szczegółowo

cena netto ogółem cena netto za sztukę Multimedialna gra edukacyjna kształcąca czytanie i pisanie dla dzieci w wieku 6-10 cena brutto za sztukę

cena netto ogółem cena netto za sztukę Multimedialna gra edukacyjna kształcąca czytanie i pisanie dla dzieci w wieku 6-10 cena brutto za sztukę ZSP Adamowice lp. nazwa pomocy ilość cena netto za sztukę stawka VAT Multimedialna gra edukacyjna kształcąca czytanie i pisanie dla dzieci w wieku 6-0 lat 4 Walizka z przyborami do pisania i rysowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zakresu zamówienia

Szczegółowy opis zakresu zamówienia Projekt Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół podstawowych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

CZ. I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE

CZ. I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE Załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia CZ. I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA W GNOJNIE Laptop Procesor Intel Core i5-3210m. Dysk twardy 500 GB z oprogramowaniem Zestaw

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Lp. OPIS PARAMETRÓW ilość wartość brutto Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu 1. Klocki konstrukcyjne Tecno - zabawka rozwija

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN-50/2013 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 6 ul. K. I. Gałczyńskiego 8 52-214 Wrocław. tel./fax.: 71 798 69 29. e-mail:zsp6@poczta.onet.pl

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 6 ul. K. I. Gałczyńskiego 8 52-214 Wrocław. tel./fax.: 71 798 69 29. e-mail:zsp6@poczta.onet.pl ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 6 ul. K. I. Gałczyńskiego 8 52-214 Wrocław tel./fax.: 71 798 69 29 e-mail:zsp6@poczta.onet.pl S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia miary A B C D E 1 eduromgra

Opis przedmiotu zamówienia miary A B C D E 1 eduromgra 1. Dostawa materiałów dydaktycznych i naukowych do prowadzenia zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. Zamówienie dla: SP Biczyce

Bardziej szczegółowo