SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759) Na potrzeby Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące znaczenia: a) Ustawa, pzp oznacza Ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami. b) Cena oznacza cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z dnia 11 września 2001 r. Nr 97, poz z późn. zmianami) c) Usługa należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art.2a ustawy Pzp. d) Najkorzystniejsza oferta - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny odnoszącej się do przedmiotu zamówienia publicznego. e) Środki publiczne - należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. f) Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. g) Znak postępowania : ZP BN Uwaga : w korespondencji kierowanej do zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. h) Tryb postępowania przetarg nieograniczony ( art.10 ust.1 oraz art Prawa zamówień publicznych). i) Nazwa postępowania: Kompleksowe ubezpieczenie szpitala. j) Podstawa zawarcia ubezpieczenia : Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2008r, Nr3, poz.10). k) Nazwa i adres zamawiającego : Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Francuska Katowice tel. 32/ fax. 32/ Internet: Kody klasyfikacji CPV : Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zatwierdził w dniu r. Z upoważnienia DYREKTORA SPSKM Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy mgr Ewa Mołek 1

2 Załączniki do SIWZ : 1 Dane o Zamawiającym Załącznik nr 1 2 Wykaz mienia do ubezpieczenia Załącznik nr 2 3 Formularz OFERTA Załącznik nr 3 4 Formularz - oświadczenie art.22 Załącznik nr 4 5 Formularz - oświadczenie art.24 Załącznik nr 5 I) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie SP Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego ŚUM w Katowicach w poniższym zakresie : I. ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 1) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej szpitali, ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia, w tym OC za produkt i OC pracodawcy; a) suma gwarancyjna : na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia b) suma gwarancyjna : na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia 2) dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej : a) suma gwarancyjna : PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia b) suma gwarancyjna : PLN na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia UWAGA! Ubezpieczenie OC musi być rozszerzone o: Szkody wyrządzone wskutek przeniesienia choroby zakaźnej; Szkody w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowywanie; Odpowiedzialność pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy; Szkody powstałe w mieniu wykorzystywanym na podstawie umowy użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia itp.; Szkody powstałe w trakcie wykonywania czynności administracyjnych; Szkody wyrządzone wadą dostarczonych towarów w tym posiłków; Szkody powstałe w następstwie awarii, działania i eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych Szkód spowodowanych przez pojazdy nie podlegające ustawie o komunikacyjnych ubezpieczeniach obowiązkowych (wózki elektryczne); Umowa ubezpieczenia OC musi obejmować: 1) Szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych; 2) Szkody z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej; II. UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA SZPITALA 1. Od kradzieży z włamaniem i rabunku rozszerzone o : ochronę ryzyka kradzieży bez włamania; 2. Od pożaru i innych zdarzeń losowych, rozszerzone o: automatyczne pokrycie kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie, pokrycie kosztów zabezpieczenia przed szkodą, pokrycie kosztów wynagrodzenia ekspertów, ryzyko pośredniego uderzenia pioruna, ryzyko aktów terroryzmu, pokrycie kosztów ewakuacji; 3. Ubezpieczenie wybranego sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w wartości księgowej brutto - wykaz sprzętu w załączniku nr 2 2

3 II ) DOPUSZCZALNA ZMIANA POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy stosunku do treści złożonej oferty w przypadku : a) Zmiany przepisów prawa lub istotnych z uwagi na charakter działalności dla Zamawiającego stosunków umownych wpływających na przedmiot niniejszego zamówienia; b) W każdej sytuacji, gdy taka zmiana będzie dla Zamawiającego korzystna; c) W każdym czasie, w szczególności w przypadku wprowadzenia aneksów do umowy w razie doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) w okresie ubezpieczenia, do oceny odpowiedzialności ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia zastosowanie mieć będą przepisy oraz ogólne warunki ubezpieczenia obowiązujące w chwili zawarcia umowy pierwotnej, chyba że nowe przepisy lub ogólne warunki ubezpieczenia są korzystniejsze dla ubezpieczanego w takiej sytuacji maja one pierwszeństwo przed stosownymi postanowieniami umowy ubezpieczenia lub ogólnych warunków ubezpieczenia. d) Wszystkie postanowienia określone w Rozdziale I SIWZ stanowią istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy ubezpieczenia. e) W pozostałych nieuregulowanych treścią umowy kwestiach będą miały zastosowanie proponowane przez wykonawcę ogólne (szczegółowe) warunki ubezpieczenia. III) TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I SPOSÓB PŁATNOŚCI 1. Wymagany termin realizacji zamówienia obejmuje okres ubezpieczenia od r do r 2. Płatność składki nastąpi w dwóch ratach, w terminach określonych w polisach ubezpieczeniowych. IV) OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art.22 ustawy Pzp dotyczące: a) Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. Wykonawca spełni warunek jeżeli jest uprawniony do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003r o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003t, Nr 124, poz.1151), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia i potwierdzi to stosownym dokumentem. b) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek, jeżeli do oferty dołączy oświadczenie, że jest w stanie zapewnić bieżącą obsługę, szybką reakcję w przypadku zaistnienia szkody ( nie dłużej niż trzy dni od zgłoszenia) i sprawną jej likwidację oraz dysponują odpowiednim zapleczem personalnym co najmniej jeden likwidator majątkowy. c) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada zgodnie z art.154 ustawy z dnia 22 maja 2003r o działalności ubezpieczeniowej, na dzień r wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100%, oraz posiadają zgodnie z art.146 ustawy z dnia 22 maja 2003r o działalności ubezpieczeniowej na dzień r wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%. 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy PZP. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki wykonawca spełnił. V) WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. ZAWARTOŚĆ OFERTY. 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki : a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3

4 b) Dokument uprawniający wykonawcę do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003r o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003t, Nr 124, poz.1151), c) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku określonego w rozdziale IV SIWZ, pkt.1 b; d) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku określonego w rozdziale IV SIWZ, pkt.1 c; e) Wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 3 do SIWZ. f) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.44 w powiązaniu z art.22 ust.1 ustawy PZP oraz o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 4 do SIWZ. g) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.24 ust.1 ustawy PZP oraz o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 5 do SIWZ. h) Ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia lub inne wzorce umowne, które będą miały zastosowanie do poszczególnych ubezpieczeń objętych ofertą. i) Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie ( jeżeli dotyczy) j) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę ( jeżeli uprawnienie tych osób nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty). 2. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej : 2.1 jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów o których mowa w pkt.1 ppkt. a-c, składa dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że : a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, 2.2 jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze ( konsorcja / spółki cywilne) : a. W odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp; b. Warunek dotyczący posiadania doświadczenia, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w sumie musi spełniać wymagane od wykonawców warunki; c. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie; d. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów, musi być dołączone do oferty; e. wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu umowy; f. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych; 4

5 VI) INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem i/lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem adresów podanych w rozdziale I SIWZ. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. 1. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego. 2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: a) W sprawach formalnych - Barbara Huchro Dział Zamówień Publicznych i Umów (w godzinach ) tel. 032/ fax. 032/ VII) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. W postępowaniu nie jest wymagane złożenie wadium VIII) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. IX) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferta winna zawierać dokumenty i oświadczenia określone w rozdz. VI niniejszej specyfikacji oraz dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia. Ofertę sporządza się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była opatrzona kolejnym numerem, a oferta złożona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu opisanym w następujący sposób: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM Katowice, ul. Francuska UBEZPIECZENIE. ZP BN Nie otwierać przed r. godz Nazwa i adres Wykonawcy( np. pieczęć firmowa) 6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Na kopercie należy zamieścić informację ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY 7. Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści. 8. Jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo. X) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Nr 2 ( budynek administracji - dyrekcji) do dnia r do godz Zamawiający zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu. 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 5

6 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 2 (budynek administracji-dyrekcji) w dniu r o godz Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XI) OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 2. Cena brutto realizacji zamówienia musi być wyliczona jako suma wartości : netto plus podatek VAT. 3. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U.2004, Nr 54, poz.535 z póżń. zm.) 4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku ( zasada zaokrąglania poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 5. Sumy ubezpieczenia musza być podane bez franszyzy i udziałów własnych. UWAGA: Zamawiający informuje, iż w treści oferty Wykonawcy poprawi w szczególności : a) Omyłki polegające na błędnym wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki miary w treści oferty, dostosowując ich treść do odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych w SIWZ; b) Oczywiste omyłki rachunkowe polegające na błędnych obliczeniach matematycznych (mnożenie, dodawanie), a w konsekwencji wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi końcową wartość oferty. Przy poprawianiu omyłek Zamawiający zawsze za prawidłową uzna cenę jednostkową brutto. XII) OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Cena 100% Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę i którego oferta będzie spełniała wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ. XIII) INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty faksem. Termin podpisania umowy Zamawiający wskaże w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Przed zawarciem umowy Zamawiający może wezwać wykonawcę w celu dopełnienia następujących formalności : ustalenia trybu przekazania przez Strony przyszłej umowy, niezbędnej dokumentacji, ustalenia szczegółowych danych jakie maja być zawarte w umowie. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem w/w terminu, jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez wykonawców, o których mowa w art. 23 Prawa zamówień publicznych zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ww. załączniku. XIV) POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty. 2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień ( nie później niż dwa dni przed terminem składania ofert), chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego po terminie składania wniosku, tj. do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty. 5. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub po unieważnieniu postępowania. 6

7 6. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 7. Zamawiający udostępni dokumentację przetargową po złożeniu pisemnego wniosku ( fax, mail). W odpowiedzi na wniosek Zamawiający wyznaczy termin udostępnienia dokumentacji. Udostępnianie dokumentacji przetargowej może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego. XV) POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Tym wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r, Nr 113, poz. 759.), przysługują środki ochrony prawnej na podstawie art.180 ust.2 pkt.2-4 w postaci odwołania wyłącznie wobec następujących czynności : 1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 7

8 DANE o ZAMAWIAJACYM ( dane na dzień r) Załącznik Nr 1 1. Lokalizacja Szpitala : Katowice ul. Francuska Katowice ul. Reymonta 8-10 Katowice ul.dąbrowskiego Budynki szpitalne - 7 szt 3. Budynki pozostałe - 5 szt 4. Zabezpieczenie majątkowe : Ogniowe podręczny sprzęt gaśniczy, sprawne hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, zbiorniki wody ppoż, ukierunkowanie dróg ewakuacyjnych; Kradzieżowe w każdym budynku szpitalnym całodobowy dyżur pełni pracownik ochrony, dodatkowo jest portiernia główna oraz stróż nocny pracujący od 22:00 6:00, sprawne systemy alarmowe w kasie i pracowni komputerowej, monitoring, okratowane pomieszczenia; w pomieszczeniu kasy kraty w oknach, zamki szyfrowe, zamki GERDA, BASTION, drzwi metalowe. 5. Wartość majątku : Budynki ,47 PLN Budowle ,93 PLN Maszyny, urządzenia i wyposażenie z grupy ,37 PLN RAZEM : ,77 PLN Zapasy magazynowe ,36 PLN Gotówka w kasie 6.260,68 PLN RAZEM : ,04 PLN Wózki akumulatorowe 6 szt ,58 PLN Sprzęt medyczny i komputerowy ,19 PLN w tym : sprzęt komputerowy przenośny ,57 PLN sprzęt medyczny 0-5 lat ,62 PLN 6. Zatrudnienie na dzień r : Lekarze pełnozatrudnieni - 61 osób o specjalizacjach: anestezjologia i intensywna terapia, angiologia i foniatria, chirurgia naczyniowa, chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, chirurgia stomatologiczna, chirurgia szczękowo-twarzowa, choroby wewnętrzne, dermatologia i wenerologia, endokrynologia, hematologia, hipertensjologia; immunologia kliniczna, nefrologia, otorynolaryngologia, położnictwo i ginekologia, radiologia i diagnostyka obrazowa, transplantologia kliniczna Lekarze niepełnozatrudnieni - 47 osób o specjalizacjach: anestezjologia i intensywna terapia, angiologia, chirurgia ogólna, chirurgia stomatologiczna, chirurgia szczękowo-twarzowa, choroby wewnętrzne, dermatologia i wenerologia, endokrynologia, hematologia, hipertensjologia, nefrologia, neurologia, okulistyka, otorynolaryngologia, patomorfologia, położnictwo i ginekologia, psychiatria, transplantologia kliniczna Pielęgniarki pełnozatrudnione osób Pielęgniarki niepełnozatrudnione - 2 osoby Pozostali pracownicy osób 7. Hospitalizacja: Ilość łóżek szpitalnych Stanowiska dializacyjne - 20 Ilość osób hospitalizowanych w okresie r r osób Ilość wykonanych hemodializ w okresie r r Szkodowość za ostatnie 3 lata : 2009r - brak szkód 2010r - 949,12 zł szkoda z ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń 2011r - zgłoszono dwa roszczenia z tytułu OC ZOZ - sprawy w toku 8

9 Załącznik nr 2 Wykaz mienia do ubezpieczenia Budynki - stan na r. Lp. Numer inwentarzowy Nazwa środka trwalego Wartość księgowa brutto Budynek nr 10 - Kotłownia , Bunkier , Budynek stacja trafo 7 607, Budynek nr 1 - Oddział Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii , Budynek nr 2 - Oddział Laryngologii , Budynek nr 3 - Oddział Dermatologii , Budynek nr 4 - Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej , Budynek nr 15 - Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej , Budynek nr 25 - Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej , Budynek nr 26 - Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku , Budynek nr 17 - Pracownia Izotopów , Budynek nr 9 - Apteka , Budynek nr 6 - Budynek Administracyjno-Gospodarczy , Budynek nr 18 - Warsztaty (garaże) , Budynek Hydrofornia 9 681, Budynek Tlenownia , Budynek Prosektorium , Budynek nr 14 - Portiernia Główna , Budynek Chlewnia 4 558,51 Razem ,50 Budowle - stan na r Światłowód odc. ADM-LKW , Światłowód odc. ADM-LKH , Instalacja gazów medycznych , Rurociagi przepływu gazu , Rurociąg sieci rozdzielczej pary i ciepła , Rurociąg przesyłu c.o , Rurociag sieci wodociągowej ,95 9

10 Sieć rozdzielcza n.n , Budowla przew.sieci kanalizacyjnej , Budowla drogi-chodniki i inne , Instalacja sieci komputerowej , Budowla sieć telefoniczna , Budowla komin 9 146,44 Razem ,80 Ogółem Budynki i Budowle ,30 Sprzęt komputerowy przenośny - stan r. Lp. Numer inwentarzowy Nazwa środka trwałego Rok produkcji Wartość księgowa brutto Notebook CA , Notebook Toshiba , Notebook Access , Notebook Toshiba , Notebook Fujitsu , Notebook Latidue , Notebook Latidue , Notebook Toshiba , Notebook HP , Notebook Toshiba , Notebook Assus , Notebook Toshiba , Notebook HP , Notebook HP , Notebook HP , Notebook HP , Notebook HP , Notebook Toshiba ,00 Razem ,57 10

11 Sprzęt komputerowy przenośny użytkowany na podstawie umowy dzierżawy bądź użyczenia stan na r. Lp Numer inwentarzowy Nazwa środka trwałego Rok produkcji Wartość księgowa brutto Notebook Eurocom , Notebook HP ,00 Razem ,00 Wózki akumulatorowe - stan na r. Lp. Numer inwentarzowy Nazwa środka trwałego Rok produkcji Wartość księgowa brutto Wózek akumulatorowy , Wózek melex , Wózek Wan z kabiną , Wózek Wan z kabiną , Wózek z kabiną-akumulatorowy ,20 6 3/ /98 Wózek jezdniowy ,68 Razem ,58 Sprzęt medyczny w wieku do 3 lat - stan na r. Lp. Numer inwentarzowy Nazwa środka trwałego Rok produkcji Wartość księgowa brutto System holtera cisnienia , System holtera cisnienia , System holtera cisnienia , System holtera cisnienia , Pompa infuzyjna 2 strzykawkowa , Pompa infuzyjna 2 strzykawkowa , Zestaw do defibrylacji , Zestaw do defibrylacji , Zestaw do defibrylacji ,91 11

12 Zestaw do defibrylacji , Zestaw do defibrylacji , Zestaw do defibrylacji , Zestaw do defibrylacji , Aparat do izolacji kwasów nukleinowych , Aparat do elektroforezy , Pulsoksymetr podręczny , Pompa infuzyjna objętościowa , Sprzęt do kontroli jakości Rtg , Urządzenie do oczyszczania powietrza , Separator komórkowy , Aparat do Real -Time PCR , Loża laminarna , Loża laminarna , Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem do preparatyki krwi , Zbiornik kriogeniczny wraz z akcesoriami , Zbiornik kriogeniczny wraz z akcesoriami , Sorter komórkowy wieloparametrowy , Zestaw FESS z wyposażeniem , Aparat do znieczulnia wraz z monitorem , Pompa infuzyjna strzykwkowa , Pompa infuzyjna strzykawkowa , Pompa infuzyjna strzykawkowa , Pompa infuzyjna strzykawkowa , Aparat do 24 godzinnego monitorowania ciśnienia , Aparat do kontrolowanego rozmrażania osocza , Defibrylator , Urządzenie do oczyszczania powietrza , Aparat do kontrolowanego rozmrażania komórek macierzystych , Automatyczny aparat do izolacji kwasów nukleinowych , Elektrokardiograf , Kardiomonitor , Kardiomonitor , Kardiomonitor ,00 12

13 Myjnia - dezynfektor , Sterylizator parowy , Aparat rentgenowski śródoperacyjny z ramieniem C , Pompa infuzyjno-objętościowa , Pompa infuzyjno-objętościowa , Nóż harmoniczny , Kardiomonitor modułowy , Kardiomonitor modułowy , Kardiomonitor modułowy , Kardiomonitor modułowy , Kardiomonitor modułowy ,00 Razem ,75 Sprzęt medyczny w wieku 3-5 lat - stan na r. Lp. Numer inwentarzowy Nazwa środka trwałego Rok produkcji Wartość księgowa brutto Respirator + zestaw tlenowy , Wywoływarka automatyczna RTG , Przyrząd do kontroli i kalibracji parametrów dializy , Aparat do koagulacji wraz z diatermią , Kardiomonitor modułowy , Aparat do pozyskiwania krwi z pola operacyjnego , Biopompa , Rejestrator ciśnienia krwi 24-godz, , Rejestrator ciśnienia krwi 24-godz, , Rejestrator ciśnienia krwi 24-godz, , Rejestrator ciśnienia krwi 24-godz, , Rejestrator ciśnienia krwi 24-godz, , Sekwenator DNA ,58 Razem ,44 13

14 Sprzęt grupa 3-8 stan na dzień r. OD OGNIA i INNYCH ŻYWIOŁÓW Lp. Numer inwentarzowy Nazwa środka trwałego Rok produkcji Wartość księgowa brutto Kocioł wodny - komplet , Kocioł wodny - komplet , Kocioł wodny - komplet , Kocioł parowy - komplet , Kocioł parowy - komplet , Zgrzewarka rolkowa , Zgrzewarka do rękawów papierowo-foliowych , Zgrzewarka Handy Seal , Zgrzewarka do jałowego zamkniętego systemu przenoszenia krwi , Zgrzewarka do drenów , Zgrzewarka rotacyjna z klawiaturą i podajnikiem rolkowym , Motopompa , Sprężarka śrubowa , Sprężarka śrubowa , Agregat centralnej stacji pomp - różni , Urządzenie do składowania i przetłaczania cieczy -oleju , Wymienniki ciepła-kl,ch,wew, , Komora chłodnicza plusowa 15 m , Komora chłodnicza 13,1 m , Komora chłodnicza 25,9 m , Komora mroźnicza 9,2 m , Komora mroźnicza 11,1 m , Komora mroźnicza 9,7 m , Szafa chłodnicza 2-drzwiowa , Szafa chłodnicza 2-drzwiowa , Szafa chłodnicza 2-drzwiowa , Szafa chłodnicza 2-drzwiowa , Witryna chłodnicza , Zamrażarka niskotemperaturowa ,00 Zamrażarka komputerowa do kontrolowanego zamrażania materialu biologicznego ,00 14

15 Zamrażarka niskotemperaturowa , Szafa chłodnicza , Szafa mroźnicza , Zamrażarka niskotemperaturowa , Zamrażarka niskotemperaturowa , System komputerowy , Komputer DELL+SCO OS 4, , Komputer , Zestaw komputerowy , Komputer infosystem , Komputer blue comp pentium , Drukarka Epson DFX , Komputer - składak , Serwer , Komputer blue comp -standard , Komputer blue comp -standard , Komputer blue comp -standard , Komputer blue comp -standard , Komputer blue comp , Komputer blue comp , Komputer blue comp , Komputer blue comp , Komputer blue comp , Zestaw komputerowy , Drukarka HP LJ 2100 (laserowa) , Zestaw komputerowy , Zestaw komputerowy , Zestaw komputerowy , Zestaw komputerowy , Zestaw komputerowy , Zestaw komputerowy , Komputer składak , Zestaw komputerowy , Zestaw komputerowy ,88 15

16 Zestaw komputerowy - drukarka DJ , Zestaw komputerowy , Zestaw komputerowy , Komputer PC , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Laserowe urządzenie wielofunkcyjne , Monitor , Monitor , Bezprzewodowe urządzenie do sterowowania prezentacjami multimedial , Komputer Optiplex , Drukarka HP Photosmart , Monitor LCD Dell , Komputer , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Monitor 19 LCD , Komputer P4 2, , Drukarka laserowa , Urządzenie UPS , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Urządzenie wielofunkcyjne laserowe ,00 16

17 Monitor , Monitor , Monitor , Drukarka , Drukarka , Drukarka , Monitor 17 LG , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Komputer , Komputer ,00 17

18 Urządzenie wielofunkcyjne HP LJ , Monitor NEC LCD , Komputer general Concept II Silver , Komputer Adax , Monitor , Drukarka laserowa , Komputer- serwer , Drukarka iglowa , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Drukarka , Drukarka , Drukarka , Drukarka , Drukarka , Monitor , Drukarka , Drukarka , Drukarka , Drukarka , Komputer , Komputer , Komputer ,92 18

19 Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Drukarka , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Drukarka , Drukarka , Drukarka , Drukarka , Komputer , Drukarka , Stacja dokująca z wyposażeniem , Monitor do zestawu komputerowego , Monitor do zestawu komputerowego ,72 19

20 Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Drukarka , Drukarka , Drukarka , Drukarka , Drukarka , Zestaw komputerowy do systemu znakowania , Monitor LCD , Monitor LCD , Drukarka , Zestaw komputerowy , Zestaw komputerowy , Zestaw komputerowy , Zestaw komputerowy , Zestaw komputerowy , Zestaw komputerowy z oprogramowaniem , Drukarka , Drukarka , Zestaw komputerowy , Drukarka , Urządzenie wielofunkcyjne , Serwer , Serwer , Serwer , Serwer , Serwer , Serwer , Serwer ,60 20

21 Serwer , APC Smart UPS 3KVA (Klaster) , APC Smart UPS 3KVA (Klaster) , Komputer-Stacja robocza PC2MB Volpe , Komputer-Stacja robocza PC2MB Volpe , Komputer-Stacja robocza PC2MB Volpe , Komputer-Stacja robocza PC2MB Volpe , Komputer-Stacja robocza PC2MB Volpe , Komputer-Stacja robocza PC2MB Volpe , Komputer-Stacja robocza PC2MB Volpe , Komputer-Stacja robocza PC2MB Volpe , Komputer-Stacja robocza PC2MB Volpe , Komputer-Stacja robocza PC2MB Volpe , Komputer-Stacja robocza PC2MB Volpe , Macierz Eternus , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Moinitor , Serwer Nas Celvin , Serwer-Klaster , Serwer-Klaster , Streamer Fibrecat , Switch Ethernet , Switch FC do Klastra , Zestaw KVM + IP KVM , Zestaw do oczyszczania powietrza ,80 21

22 Zestaw do oczyszczania powietrza , Zestaw do oczyszczania powietrza , Zestaw do oczyszczania powietrza , Zestaw do oczyszczania powietrza , Zestaw do oczyszczania powietrza , Zestaw do oczyszczania powietrza , Bemar wolnostojacy , Krajalnica do pieczywa , Krajalnica do pieczywa , Piekarnik elektryczny , Piekarnik elektryczny , Kocioł warzelny prostopadłościenny parowy , Kocioł warzelny prostopadłościenny parowy , Kocioł warzelny prostopadłościenny parowy , Kocioł warzelny prostopadłościenny parowy , Kocioł warzelny prostopadłościenny parowy , Kocioł warzelny z płaszczem wodnym , Trzon gazowy 4-palnikowy , Patelnia gazowa przechylna , Patelnia gazowa przechylna , Piec konwekcyjno-parowo-gazowy , Wilk do mięsa , Maszyna do mycia i dezynfekcji termicznej i chemicznej , Trzon elektryczny 4-płytowy na szafce , Piec konwekcyjno-parowy , Obieraczka do ziemniaków z osadnikiem , Zmywarka gastronomiczna , Stół do pracy z blatem granitowym , Stół do pracy z blatem granitowym , Stół do pracy ze zlewem 2-komorowym , Stół do pracy ze zlewem 1-komorowym , Zlewozmywak porządkowy podwójny , Stół do pracy ze zlewem 1-komorowym , Stół do pracy ze zlewem 1-komorowym ,50 22

23 Stół do pracy ze zlewem 1-komorowym , Stół do pracy z otworem na odpadki , Stół do rozmrażania , Regały magazynowe kuchenne 10 szt, , Regały magazynowe kuchenne 25 szt, , Zmywarka 3-fazowa , Zmywarka 3 fazowa , Zmywarka 3 fazowa , Zmywarka 3 fazowa , Zmywarka 3 fazowa , Zmywarka gastronomiczna , Zmywarka do naczyń , Zmywarka do szkła i naczyń z podstawą , Zmywarka gastronomiczna , Odsnieżarka dwustopniowa , Zbiornik przemysłowy z sondą hydrostatyczną , Agregat prądotwórczy , Agregat /sprężarkowy/ , Agregat prądotwórczy , Agregat prądotwórczy , System telewizji przemyslowej , System centralnego monitorowania , Miernik uziemień , System przyzywowy , System przyzywowy , Telefax , Panafax atramentowy , Fax , Transformator , Transformator , Prostownik , Dźwig towarowy-mały , Dźwig towarowo-osobowy , Dźwig towarowy ,00 23

24 Wentylator dachowy , Okap centralny wyciągowy , Okap przyścienny wyciągowy , Klimatyzator , Klimatyzator , System klimatyzacji , Klimatyzator , Klimatyzator , Klimatyzator , Klimatyzator , Klimatyzator , Klimatyzator przysufitowy grzewczo-chłodzący , Klimatyzator przysufitowy grzewczo-chłodzący , Klimatyzator przysufitowy grzewczo-chłodzący , Klimatyzator przysufitowy grzewczo-chłodzący , Stacja uzdatniania wody 2-stanowiskowa , System dezynfekcji , Projektor , Zestaw multumedialny - rzutnik , Projektor multimedialny , Projektor , Videoprojektor , Videoprojektor , Naświetlarka do slajdów , Rogatka , Rogatka , Polerka , Uniwersalny miernik instalacji elektrycznej , Aparat cyfrowy wraz z łącznikiem , Mikroskop operacyjny , Seperator krwinek , Ultrasonograf , Komora laminarna , Mrożak ,35 24

25 Aparat naukowo-badawczy"ependorf" , Inkubator do hodowli komórek , Ultrasonograf , Wyciag radiochemiczny , Wyciag radiochemiczny , Wyciag radiochemiczny , Separator krwinek , Ultrasonograf , Wirówka laboratoryjna , Fotometr Epoll , Cieplarka , Cieplarka , Cieplarka , Analizator elektrolitów Ependorf , Analizator bakteriologiczny SCEPTOR , Spectrofotometr , Mikroskop labowal , Zasilacz do elektroforezy , Licznik scyntylacyjny , Analizator DNA , Fotometr , Fotometr , Detektorowy licznik prom,gamma , Ultrasonograf , Cytometr przepływowy , Wirówka , Wirówka laboratoryjna , Mikroskop , Aparat do koagulacji - diatermia , Mikroskop CX , Mikroskop CX , Mikroskop BX , Automatyczny czytnik mikropłytek "Elisa" , Zbiornik kriogeniczny ,40 25

26 Separator komórkowy , Jednostanowiskowy uzdatniacz wody , Wirówka stołowa , Wirówka stołowa , Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem , Kriostat pojemnik do przechowywania materiału biologicznego , Mikroskop hematologiczny , Cieplarka , Dygestorium , Dygestorium , Wirówka z systemem płukania , Termocykler DNA , Fibrintimer II- analizator układu krzepnięcia , Zestaw do automatycznej analizy chromosomów , Mikroskop , Cieplarka laboratoryjna , Aparat IMX , Zbiornik kriogeniczny , Mikroskop CX-31 RBSF , Cieplarka laboratoryjna , Analizator GEM , Mikroskop diagnostyczny , Termocykler do ilościowej reakcji PCR z detekcją ABI PRISM , Zasilacz awaryjny Cover , Dygestorium wyciąg chemiczny , Płuczka BIORAD do zestawów diagnostycznych , Wirówka laboratoryjna , Wirówka laboratoryjna , Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem , Cytometr przepływowy , Zbiornik kriogeniczny , Zbiornik kriogeniczny , Thermocykler , Wirówka laboratoryjna wysokoobrotowa z chłodzeniem ,27 26

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Katowice: Dostawa sprzętu laboratoryjnego - III Numer ogłoszenia: 275718-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitallapy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitallapy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitallapy.pl Łapy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Białogard: UBEZPIECZENIE SZPITALA POWIATOWEGO W BIAŁOGARDZIE Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Lipno: Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Lipno Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 257957-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl Ustroń: Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Katowice: Wywóz odpadów - II Numer ogłoszenia: 342936-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.eib.com.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.eib.com.pl/ Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.eib.com.pl/ Puck: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SZPITALA PUCKIEGO SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Gryfice: Ubezpieczenie mienia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14 08.11.2011 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Pro Design Sp. z o.o. 60-638 Poznań, ul. Śpiewaków 14 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.spskm.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.spskm.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Katowice: Dostosowanie sanitariatu Izby Przyjęć dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Numer ogłoszenia: 4378-2011; data zamieszczenia: 12.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Warszawa: Kompleksowe ubezpieczenie Centrum ATTIS w podziale na 3 pakiety Numer ogłoszenia: 428360-2012; data zamieszczenia: 31.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351110-2013:text:pl:html Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozsiemiatycze.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozsiemiatycze.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozsiemiatycze.pl Siemiatycze: UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, woj. 1 z 6 2011-03-09 12:21 Oborniki: ZPU/04/11 Przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-11-19 09:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Krasnystaw: Kompleksowe Ubezpieczenie Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Toruń: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. data zamieszczenia: 27.10.2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. data zamieszczenia: 27.10.2011r. Znak sprawy 11/2011 Radecznica: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY W OKRESIE OD 01/01/2012 ROKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN BUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO BACHMATY W DUBICZACH CERKIEWNYCH Symbol CPV: - 45111200-0

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkbielsk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkbielsk.pl 1 z 5 2013-05-02 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkbielsk.pl Bielsk Podlaski: Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Nord Partner Sp. z o.o., ul. Fałata 94, 87-100 Toruń, woj. kujawskopomorskie, tel. +48 56 651 43 00, faks +48 56 651 43 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Nord Partner Sp. z o.o., ul. Fałata 94, 87-100 Toruń, woj. kujawskopomorskie, tel. +48 56 651 43 00, faks +48 56 651 43 01. Toruń: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Międzyrzeckiego sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 123338-2014; data zamieszczenia: 10.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Katowice: Dostawa materiałów opatrunkowych - II Numer ogłoszenia: 100030-2015;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Instrukcja udziału w postępowaniu

Instrukcja udziału w postępowaniu Instrukcja udziału w postępowaniu Wrocław: Ubezpieczenie mienia, OC i D&O ZOO Wrocław Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 135760; data zamieszczenia: 22.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 7 2015-03-20 12:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław, woj. 1 z 6 2011-01-07 10:47 Wrocław: Dostawa mebli laboratoryjnych do budynku Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu w celu wyposażenia pomieszczeń laboratoryjnych i magazynowych Katedr - sprawa RAP/189/2010 Numer

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Suwałki: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Numer ogłoszenia: 489982-2013; data zamieszczenia: 28.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla

Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Złotoryja: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, ASS i NNW dla pojazdów stanowiących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-12-11 14:32 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.suprabrokers.pl Kraków: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl Słupsk: UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Otwock: Dostawa artykułów biurowych do szpitala przez okres 24 miesięcy DZP/119/2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Otwock: Dostawa artykułów biurowych do magazynu szpitala przez okres 17 miesięcy.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Skierniewice: Usługi kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.php Bolesławiec: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Sosnowiec: Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Numer ogłoszenia: 194426-2014; data zamieszczenia: 09.06.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskm.katowice.pl Katowice: Dostawa odczynników - XIV Numer ogłoszenia: 275792-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.odpady.poznan.pl Poznań: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, dnia 04.03.2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego, prowadzonego w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego w oparciu o wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl Sosnowiec: USŁUGA UBEZPIECZENIA Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr sprawy: KN-ZZ-631/VI/LJ/2014 Bielsko-Biała, dn. 28.08.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl 1 z 6 2015-02-18 12:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Oborniki: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Odzież ochronna i zabezpieczająca 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Odzież ochronna i zabezpieczająca 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118359-2016:text:pl:html Polska-Katowice: Odzież ochronna i zabezpieczająca 2016/S 068-118359 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi 1 z 6 2014-10-14 11:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Toruń: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

08/10/2013 S195 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. Polska-Katowice: Materiały medyczne

08/10/2013 S195 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. Polska-Katowice: Materiały medyczne 08/10/2013 S195 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Katowice: Materiały medyczne 2013/S 195-335892 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.php Bolesławiec: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 5 2015-07-10 13:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaltorzym.pl ; na stronie pełnomocnika zamawiajacego: www.np.com.pl/przetargi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.usk.umed.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.usk.umed.lodz.pl 1 z 5 2014-12-31 09:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.usk.umed.lodz.pl Łódź: Wynajem kontenera - chłodni na potrzeby magazynowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne Tychy: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl Śrem: ZP/21/PN/12 ubezpieczenie dla Szpitala w Śremie Sp. z o.o Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Ostrów Wielkopolski: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ INTERESU MAJĄTKOWEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Numer ogłoszenia: 400222-2014; data zamieszczenia: 05.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Implanty otolaryngologiczne 2015/S 119-216904. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Implanty otolaryngologiczne 2015/S 119-216904. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216904-2015:text:pl:html Polska-Katowice: Implanty otolaryngologiczne 2015/S 119-216904 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia I. Nazwa i adres zamawiającego Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie Ul. Główna 6 18-210 Szepietowo zwkio@szepietowo.pl REGON 450094372

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Błażowa: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Błażowa Numer ogłoszenia: 117212-2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Katowice: Dostawa odczynnikăłw - XIII. Numer ogłoszenia: 242582-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Katowice: Dostawa odczynnikăłw - XIII. Numer ogłoszenia: 242582-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Katowice: Dostawa odczynnikăłw - XIII. Numer ogłoszenia: 242582-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego 1. Informacje wprowadzające 1.1 Dane Zamawiającego: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk NIP: 525-000-89-33 REGON: 000325848 Dokładny adres do korespondencji: ul. Kasprzaka 44/52, 01-224

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.snzoz.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.snzoz.lublin.pl z 6 2013-11-21 14:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.snzoz.lublin.pl Lublin: usługę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz)

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) - szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro - rodzaj zamówienia robota

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpitalrydygier.pl/ Kraków: Dostawa odczynników chemicznych - utrwalacz i wywoływacz do

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialne.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialne. Sosnowiec: Kompleksowe ubezpieczenie Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Numer ogłoszenia: 158904-2015; data zamieszczenia: 29.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Znak sprawy: ZP/220/09/12

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-11-15 14:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi2.php (strona pełnomocnika Zamawiającego) Toruń: usługa

Bardziej szczegółowo