SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759) Na potrzeby Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące znaczenia: a) Ustawa, pzp oznacza Ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami. b) Cena oznacza cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z dnia 11 września 2001 r. Nr 97, poz z późn. zmianami) c) Usługa należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art.2a ustawy Pzp. d) Najkorzystniejsza oferta - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny odnoszącej się do przedmiotu zamówienia publicznego. e) Środki publiczne - należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. f) Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. g) Znak postępowania : ZP BN Uwaga : w korespondencji kierowanej do zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. h) Tryb postępowania przetarg nieograniczony ( art.10 ust.1 oraz art Prawa zamówień publicznych). i) Nazwa postępowania: Kompleksowe ubezpieczenie szpitala. j) Podstawa zawarcia ubezpieczenia : Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2008r, Nr3, poz.10). k) Nazwa i adres zamawiającego : Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Francuska Katowice tel. 32/ fax. 32/ Internet: Kody klasyfikacji CPV : Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zatwierdził w dniu r. Z upoważnienia DYREKTORA SPSKM Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy mgr Ewa Mołek 1

2 Załączniki do SIWZ : 1 Dane o Zamawiającym Załącznik nr 1 2 Wykaz mienia do ubezpieczenia Załącznik nr 2 3 Formularz OFERTA Załącznik nr 3 4 Formularz - oświadczenie art.22 Załącznik nr 4 5 Formularz - oświadczenie art.24 Załącznik nr 5 I) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie SP Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego ŚUM w Katowicach w poniższym zakresie : I. ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 1) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej szpitali, ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia, w tym OC za produkt i OC pracodawcy; a) suma gwarancyjna : na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia b) suma gwarancyjna : na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia 2) dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej : a) suma gwarancyjna : PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia b) suma gwarancyjna : PLN na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia UWAGA! Ubezpieczenie OC musi być rozszerzone o: Szkody wyrządzone wskutek przeniesienia choroby zakaźnej; Szkody w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowywanie; Odpowiedzialność pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy; Szkody powstałe w mieniu wykorzystywanym na podstawie umowy użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia itp.; Szkody powstałe w trakcie wykonywania czynności administracyjnych; Szkody wyrządzone wadą dostarczonych towarów w tym posiłków; Szkody powstałe w następstwie awarii, działania i eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych Szkód spowodowanych przez pojazdy nie podlegające ustawie o komunikacyjnych ubezpieczeniach obowiązkowych (wózki elektryczne); Umowa ubezpieczenia OC musi obejmować: 1) Szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych; 2) Szkody z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej; II. UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA SZPITALA 1. Od kradzieży z włamaniem i rabunku rozszerzone o : ochronę ryzyka kradzieży bez włamania; 2. Od pożaru i innych zdarzeń losowych, rozszerzone o: automatyczne pokrycie kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie, pokrycie kosztów zabezpieczenia przed szkodą, pokrycie kosztów wynagrodzenia ekspertów, ryzyko pośredniego uderzenia pioruna, ryzyko aktów terroryzmu, pokrycie kosztów ewakuacji; 3. Ubezpieczenie wybranego sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w wartości księgowej brutto - wykaz sprzętu w załączniku nr 2 2

3 II ) DOPUSZCZALNA ZMIANA POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy stosunku do treści złożonej oferty w przypadku : a) Zmiany przepisów prawa lub istotnych z uwagi na charakter działalności dla Zamawiającego stosunków umownych wpływających na przedmiot niniejszego zamówienia; b) W każdej sytuacji, gdy taka zmiana będzie dla Zamawiającego korzystna; c) W każdym czasie, w szczególności w przypadku wprowadzenia aneksów do umowy w razie doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) w okresie ubezpieczenia, do oceny odpowiedzialności ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia zastosowanie mieć będą przepisy oraz ogólne warunki ubezpieczenia obowiązujące w chwili zawarcia umowy pierwotnej, chyba że nowe przepisy lub ogólne warunki ubezpieczenia są korzystniejsze dla ubezpieczanego w takiej sytuacji maja one pierwszeństwo przed stosownymi postanowieniami umowy ubezpieczenia lub ogólnych warunków ubezpieczenia. d) Wszystkie postanowienia określone w Rozdziale I SIWZ stanowią istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy ubezpieczenia. e) W pozostałych nieuregulowanych treścią umowy kwestiach będą miały zastosowanie proponowane przez wykonawcę ogólne (szczegółowe) warunki ubezpieczenia. III) TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I SPOSÓB PŁATNOŚCI 1. Wymagany termin realizacji zamówienia obejmuje okres ubezpieczenia od r do r 2. Płatność składki nastąpi w dwóch ratach, w terminach określonych w polisach ubezpieczeniowych. IV) OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art.22 ustawy Pzp dotyczące: a) Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. Wykonawca spełni warunek jeżeli jest uprawniony do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003r o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003t, Nr 124, poz.1151), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia i potwierdzi to stosownym dokumentem. b) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek, jeżeli do oferty dołączy oświadczenie, że jest w stanie zapewnić bieżącą obsługę, szybką reakcję w przypadku zaistnienia szkody ( nie dłużej niż trzy dni od zgłoszenia) i sprawną jej likwidację oraz dysponują odpowiednim zapleczem personalnym co najmniej jeden likwidator majątkowy. c) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada zgodnie z art.154 ustawy z dnia 22 maja 2003r o działalności ubezpieczeniowej, na dzień r wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100%, oraz posiadają zgodnie z art.146 ustawy z dnia 22 maja 2003r o działalności ubezpieczeniowej na dzień r wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%. 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy PZP. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki wykonawca spełnił. V) WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. ZAWARTOŚĆ OFERTY. 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki : a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3

4 b) Dokument uprawniający wykonawcę do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003r o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003t, Nr 124, poz.1151), c) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku określonego w rozdziale IV SIWZ, pkt.1 b; d) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku określonego w rozdziale IV SIWZ, pkt.1 c; e) Wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 3 do SIWZ. f) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.44 w powiązaniu z art.22 ust.1 ustawy PZP oraz o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 4 do SIWZ. g) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.24 ust.1 ustawy PZP oraz o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 5 do SIWZ. h) Ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia lub inne wzorce umowne, które będą miały zastosowanie do poszczególnych ubezpieczeń objętych ofertą. i) Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie ( jeżeli dotyczy) j) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę ( jeżeli uprawnienie tych osób nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty). 2. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej : 2.1 jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów o których mowa w pkt.1 ppkt. a-c, składa dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że : a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, 2.2 jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze ( konsorcja / spółki cywilne) : a. W odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp; b. Warunek dotyczący posiadania doświadczenia, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w sumie musi spełniać wymagane od wykonawców warunki; c. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie; d. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów, musi być dołączone do oferty; e. wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu umowy; f. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych; 4

5 VI) INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem i/lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem adresów podanych w rozdziale I SIWZ. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. 1. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego. 2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: a) W sprawach formalnych - Barbara Huchro Dział Zamówień Publicznych i Umów (w godzinach ) tel. 032/ fax. 032/ VII) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. W postępowaniu nie jest wymagane złożenie wadium VIII) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. IX) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferta winna zawierać dokumenty i oświadczenia określone w rozdz. VI niniejszej specyfikacji oraz dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia. Ofertę sporządza się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była opatrzona kolejnym numerem, a oferta złożona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu opisanym w następujący sposób: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM Katowice, ul. Francuska UBEZPIECZENIE. ZP BN Nie otwierać przed r. godz Nazwa i adres Wykonawcy( np. pieczęć firmowa) 6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Na kopercie należy zamieścić informację ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY 7. Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści. 8. Jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo. X) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Nr 2 ( budynek administracji - dyrekcji) do dnia r do godz Zamawiający zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu. 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 5

6 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 2 (budynek administracji-dyrekcji) w dniu r o godz Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XI) OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 2. Cena brutto realizacji zamówienia musi być wyliczona jako suma wartości : netto plus podatek VAT. 3. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U.2004, Nr 54, poz.535 z póżń. zm.) 4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku ( zasada zaokrąglania poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 5. Sumy ubezpieczenia musza być podane bez franszyzy i udziałów własnych. UWAGA: Zamawiający informuje, iż w treści oferty Wykonawcy poprawi w szczególności : a) Omyłki polegające na błędnym wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki miary w treści oferty, dostosowując ich treść do odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych w SIWZ; b) Oczywiste omyłki rachunkowe polegające na błędnych obliczeniach matematycznych (mnożenie, dodawanie), a w konsekwencji wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi końcową wartość oferty. Przy poprawianiu omyłek Zamawiający zawsze za prawidłową uzna cenę jednostkową brutto. XII) OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Cena 100% Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę i którego oferta będzie spełniała wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ. XIII) INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty faksem. Termin podpisania umowy Zamawiający wskaże w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Przed zawarciem umowy Zamawiający może wezwać wykonawcę w celu dopełnienia następujących formalności : ustalenia trybu przekazania przez Strony przyszłej umowy, niezbędnej dokumentacji, ustalenia szczegółowych danych jakie maja być zawarte w umowie. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem w/w terminu, jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez wykonawców, o których mowa w art. 23 Prawa zamówień publicznych zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ww. załączniku. XIV) POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty. 2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień ( nie później niż dwa dni przed terminem składania ofert), chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego po terminie składania wniosku, tj. do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty. 5. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub po unieważnieniu postępowania. 6

7 6. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 7. Zamawiający udostępni dokumentację przetargową po złożeniu pisemnego wniosku ( fax, mail). W odpowiedzi na wniosek Zamawiający wyznaczy termin udostępnienia dokumentacji. Udostępnianie dokumentacji przetargowej może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego. XV) POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Tym wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r, Nr 113, poz. 759.), przysługują środki ochrony prawnej na podstawie art.180 ust.2 pkt.2-4 w postaci odwołania wyłącznie wobec następujących czynności : 1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 7

8 DANE o ZAMAWIAJACYM ( dane na dzień r) Załącznik Nr 1 1. Lokalizacja Szpitala : Katowice ul. Francuska Katowice ul. Reymonta 8-10 Katowice ul.dąbrowskiego Budynki szpitalne - 7 szt 3. Budynki pozostałe - 5 szt 4. Zabezpieczenie majątkowe : Ogniowe podręczny sprzęt gaśniczy, sprawne hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, zbiorniki wody ppoż, ukierunkowanie dróg ewakuacyjnych; Kradzieżowe w każdym budynku szpitalnym całodobowy dyżur pełni pracownik ochrony, dodatkowo jest portiernia główna oraz stróż nocny pracujący od 22:00 6:00, sprawne systemy alarmowe w kasie i pracowni komputerowej, monitoring, okratowane pomieszczenia; w pomieszczeniu kasy kraty w oknach, zamki szyfrowe, zamki GERDA, BASTION, drzwi metalowe. 5. Wartość majątku : Budynki ,47 PLN Budowle ,93 PLN Maszyny, urządzenia i wyposażenie z grupy ,37 PLN RAZEM : ,77 PLN Zapasy magazynowe ,36 PLN Gotówka w kasie 6.260,68 PLN RAZEM : ,04 PLN Wózki akumulatorowe 6 szt ,58 PLN Sprzęt medyczny i komputerowy ,19 PLN w tym : sprzęt komputerowy przenośny ,57 PLN sprzęt medyczny 0-5 lat ,62 PLN 6. Zatrudnienie na dzień r : Lekarze pełnozatrudnieni - 61 osób o specjalizacjach: anestezjologia i intensywna terapia, angiologia i foniatria, chirurgia naczyniowa, chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, chirurgia stomatologiczna, chirurgia szczękowo-twarzowa, choroby wewnętrzne, dermatologia i wenerologia, endokrynologia, hematologia, hipertensjologia; immunologia kliniczna, nefrologia, otorynolaryngologia, położnictwo i ginekologia, radiologia i diagnostyka obrazowa, transplantologia kliniczna Lekarze niepełnozatrudnieni - 47 osób o specjalizacjach: anestezjologia i intensywna terapia, angiologia, chirurgia ogólna, chirurgia stomatologiczna, chirurgia szczękowo-twarzowa, choroby wewnętrzne, dermatologia i wenerologia, endokrynologia, hematologia, hipertensjologia, nefrologia, neurologia, okulistyka, otorynolaryngologia, patomorfologia, położnictwo i ginekologia, psychiatria, transplantologia kliniczna Pielęgniarki pełnozatrudnione osób Pielęgniarki niepełnozatrudnione - 2 osoby Pozostali pracownicy osób 7. Hospitalizacja: Ilość łóżek szpitalnych Stanowiska dializacyjne - 20 Ilość osób hospitalizowanych w okresie r r osób Ilość wykonanych hemodializ w okresie r r Szkodowość za ostatnie 3 lata : 2009r - brak szkód 2010r - 949,12 zł szkoda z ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń 2011r - zgłoszono dwa roszczenia z tytułu OC ZOZ - sprawy w toku 8

9 Załącznik nr 2 Wykaz mienia do ubezpieczenia Budynki - stan na r. Lp. Numer inwentarzowy Nazwa środka trwalego Wartość księgowa brutto Budynek nr 10 - Kotłownia , Bunkier , Budynek stacja trafo 7 607, Budynek nr 1 - Oddział Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii , Budynek nr 2 - Oddział Laryngologii , Budynek nr 3 - Oddział Dermatologii , Budynek nr 4 - Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej , Budynek nr 15 - Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej , Budynek nr 25 - Oddział Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej , Budynek nr 26 - Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku , Budynek nr 17 - Pracownia Izotopów , Budynek nr 9 - Apteka , Budynek nr 6 - Budynek Administracyjno-Gospodarczy , Budynek nr 18 - Warsztaty (garaże) , Budynek Hydrofornia 9 681, Budynek Tlenownia , Budynek Prosektorium , Budynek nr 14 - Portiernia Główna , Budynek Chlewnia 4 558,51 Razem ,50 Budowle - stan na r Światłowód odc. ADM-LKW , Światłowód odc. ADM-LKH , Instalacja gazów medycznych , Rurociagi przepływu gazu , Rurociąg sieci rozdzielczej pary i ciepła , Rurociąg przesyłu c.o , Rurociag sieci wodociągowej ,95 9

10 Sieć rozdzielcza n.n , Budowla przew.sieci kanalizacyjnej , Budowla drogi-chodniki i inne , Instalacja sieci komputerowej , Budowla sieć telefoniczna , Budowla komin 9 146,44 Razem ,80 Ogółem Budynki i Budowle ,30 Sprzęt komputerowy przenośny - stan r. Lp. Numer inwentarzowy Nazwa środka trwałego Rok produkcji Wartość księgowa brutto Notebook CA , Notebook Toshiba , Notebook Access , Notebook Toshiba , Notebook Fujitsu , Notebook Latidue , Notebook Latidue , Notebook Toshiba , Notebook HP , Notebook Toshiba , Notebook Assus , Notebook Toshiba , Notebook HP , Notebook HP , Notebook HP , Notebook HP , Notebook HP , Notebook Toshiba ,00 Razem ,57 10

11 Sprzęt komputerowy przenośny użytkowany na podstawie umowy dzierżawy bądź użyczenia stan na r. Lp Numer inwentarzowy Nazwa środka trwałego Rok produkcji Wartość księgowa brutto Notebook Eurocom , Notebook HP ,00 Razem ,00 Wózki akumulatorowe - stan na r. Lp. Numer inwentarzowy Nazwa środka trwałego Rok produkcji Wartość księgowa brutto Wózek akumulatorowy , Wózek melex , Wózek Wan z kabiną , Wózek Wan z kabiną , Wózek z kabiną-akumulatorowy ,20 6 3/ /98 Wózek jezdniowy ,68 Razem ,58 Sprzęt medyczny w wieku do 3 lat - stan na r. Lp. Numer inwentarzowy Nazwa środka trwałego Rok produkcji Wartość księgowa brutto System holtera cisnienia , System holtera cisnienia , System holtera cisnienia , System holtera cisnienia , Pompa infuzyjna 2 strzykawkowa , Pompa infuzyjna 2 strzykawkowa , Zestaw do defibrylacji , Zestaw do defibrylacji , Zestaw do defibrylacji ,91 11

12 Zestaw do defibrylacji , Zestaw do defibrylacji , Zestaw do defibrylacji , Zestaw do defibrylacji , Aparat do izolacji kwasów nukleinowych , Aparat do elektroforezy , Pulsoksymetr podręczny , Pompa infuzyjna objętościowa , Sprzęt do kontroli jakości Rtg , Urządzenie do oczyszczania powietrza , Separator komórkowy , Aparat do Real -Time PCR , Loża laminarna , Loża laminarna , Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem do preparatyki krwi , Zbiornik kriogeniczny wraz z akcesoriami , Zbiornik kriogeniczny wraz z akcesoriami , Sorter komórkowy wieloparametrowy , Zestaw FESS z wyposażeniem , Aparat do znieczulnia wraz z monitorem , Pompa infuzyjna strzykwkowa , Pompa infuzyjna strzykawkowa , Pompa infuzyjna strzykawkowa , Pompa infuzyjna strzykawkowa , Aparat do 24 godzinnego monitorowania ciśnienia , Aparat do kontrolowanego rozmrażania osocza , Defibrylator , Urządzenie do oczyszczania powietrza , Aparat do kontrolowanego rozmrażania komórek macierzystych , Automatyczny aparat do izolacji kwasów nukleinowych , Elektrokardiograf , Kardiomonitor , Kardiomonitor , Kardiomonitor ,00 12

13 Myjnia - dezynfektor , Sterylizator parowy , Aparat rentgenowski śródoperacyjny z ramieniem C , Pompa infuzyjno-objętościowa , Pompa infuzyjno-objętościowa , Nóż harmoniczny , Kardiomonitor modułowy , Kardiomonitor modułowy , Kardiomonitor modułowy , Kardiomonitor modułowy , Kardiomonitor modułowy ,00 Razem ,75 Sprzęt medyczny w wieku 3-5 lat - stan na r. Lp. Numer inwentarzowy Nazwa środka trwałego Rok produkcji Wartość księgowa brutto Respirator + zestaw tlenowy , Wywoływarka automatyczna RTG , Przyrząd do kontroli i kalibracji parametrów dializy , Aparat do koagulacji wraz z diatermią , Kardiomonitor modułowy , Aparat do pozyskiwania krwi z pola operacyjnego , Biopompa , Rejestrator ciśnienia krwi 24-godz, , Rejestrator ciśnienia krwi 24-godz, , Rejestrator ciśnienia krwi 24-godz, , Rejestrator ciśnienia krwi 24-godz, , Rejestrator ciśnienia krwi 24-godz, , Sekwenator DNA ,58 Razem ,44 13

14 Sprzęt grupa 3-8 stan na dzień r. OD OGNIA i INNYCH ŻYWIOŁÓW Lp. Numer inwentarzowy Nazwa środka trwałego Rok produkcji Wartość księgowa brutto Kocioł wodny - komplet , Kocioł wodny - komplet , Kocioł wodny - komplet , Kocioł parowy - komplet , Kocioł parowy - komplet , Zgrzewarka rolkowa , Zgrzewarka do rękawów papierowo-foliowych , Zgrzewarka Handy Seal , Zgrzewarka do jałowego zamkniętego systemu przenoszenia krwi , Zgrzewarka do drenów , Zgrzewarka rotacyjna z klawiaturą i podajnikiem rolkowym , Motopompa , Sprężarka śrubowa , Sprężarka śrubowa , Agregat centralnej stacji pomp - różni , Urządzenie do składowania i przetłaczania cieczy -oleju , Wymienniki ciepła-kl,ch,wew, , Komora chłodnicza plusowa 15 m , Komora chłodnicza 13,1 m , Komora chłodnicza 25,9 m , Komora mroźnicza 9,2 m , Komora mroźnicza 11,1 m , Komora mroźnicza 9,7 m , Szafa chłodnicza 2-drzwiowa , Szafa chłodnicza 2-drzwiowa , Szafa chłodnicza 2-drzwiowa , Szafa chłodnicza 2-drzwiowa , Witryna chłodnicza , Zamrażarka niskotemperaturowa ,00 Zamrażarka komputerowa do kontrolowanego zamrażania materialu biologicznego ,00 14

15 Zamrażarka niskotemperaturowa , Szafa chłodnicza , Szafa mroźnicza , Zamrażarka niskotemperaturowa , Zamrażarka niskotemperaturowa , System komputerowy , Komputer DELL+SCO OS 4, , Komputer , Zestaw komputerowy , Komputer infosystem , Komputer blue comp pentium , Drukarka Epson DFX , Komputer - składak , Serwer , Komputer blue comp -standard , Komputer blue comp -standard , Komputer blue comp -standard , Komputer blue comp -standard , Komputer blue comp , Komputer blue comp , Komputer blue comp , Komputer blue comp , Komputer blue comp , Zestaw komputerowy , Drukarka HP LJ 2100 (laserowa) , Zestaw komputerowy , Zestaw komputerowy , Zestaw komputerowy , Zestaw komputerowy , Zestaw komputerowy , Zestaw komputerowy , Komputer składak , Zestaw komputerowy , Zestaw komputerowy ,88 15

16 Zestaw komputerowy - drukarka DJ , Zestaw komputerowy , Zestaw komputerowy , Komputer PC , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Laserowe urządzenie wielofunkcyjne , Monitor , Monitor , Bezprzewodowe urządzenie do sterowowania prezentacjami multimedial , Komputer Optiplex , Drukarka HP Photosmart , Monitor LCD Dell , Komputer , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Monitor 19 LCD , Komputer P4 2, , Drukarka laserowa , Urządzenie UPS , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Urządzenie wielofunkcyjne laserowe ,00 16

17 Monitor , Monitor , Monitor , Drukarka , Drukarka , Drukarka , Monitor 17 LG , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Drukarka laserowa , Komputer , Komputer ,00 17

18 Urządzenie wielofunkcyjne HP LJ , Monitor NEC LCD , Komputer general Concept II Silver , Komputer Adax , Monitor , Drukarka laserowa , Komputer- serwer , Drukarka iglowa , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Drukarka , Drukarka , Drukarka , Drukarka , Drukarka , Monitor , Drukarka , Drukarka , Drukarka , Drukarka , Komputer , Komputer , Komputer ,92 18

19 Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Drukarka , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Drukarka , Drukarka , Drukarka , Drukarka , Komputer , Drukarka , Stacja dokująca z wyposażeniem , Monitor do zestawu komputerowego , Monitor do zestawu komputerowego ,72 19

20 Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Komputer , Drukarka , Drukarka , Drukarka , Drukarka , Drukarka , Zestaw komputerowy do systemu znakowania , Monitor LCD , Monitor LCD , Drukarka , Zestaw komputerowy , Zestaw komputerowy , Zestaw komputerowy , Zestaw komputerowy , Zestaw komputerowy , Zestaw komputerowy z oprogramowaniem , Drukarka , Drukarka , Zestaw komputerowy , Drukarka , Urządzenie wielofunkcyjne , Serwer , Serwer , Serwer , Serwer , Serwer , Serwer , Serwer ,60 20

21 Serwer , APC Smart UPS 3KVA (Klaster) , APC Smart UPS 3KVA (Klaster) , Komputer-Stacja robocza PC2MB Volpe , Komputer-Stacja robocza PC2MB Volpe , Komputer-Stacja robocza PC2MB Volpe , Komputer-Stacja robocza PC2MB Volpe , Komputer-Stacja robocza PC2MB Volpe , Komputer-Stacja robocza PC2MB Volpe , Komputer-Stacja robocza PC2MB Volpe , Komputer-Stacja robocza PC2MB Volpe , Komputer-Stacja robocza PC2MB Volpe , Komputer-Stacja robocza PC2MB Volpe , Komputer-Stacja robocza PC2MB Volpe , Macierz Eternus , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Monitor , Moinitor , Serwer Nas Celvin , Serwer-Klaster , Serwer-Klaster , Streamer Fibrecat , Switch Ethernet , Switch FC do Klastra , Zestaw KVM + IP KVM , Zestaw do oczyszczania powietrza ,80 21

22 Zestaw do oczyszczania powietrza , Zestaw do oczyszczania powietrza , Zestaw do oczyszczania powietrza , Zestaw do oczyszczania powietrza , Zestaw do oczyszczania powietrza , Zestaw do oczyszczania powietrza , Bemar wolnostojacy , Krajalnica do pieczywa , Krajalnica do pieczywa , Piekarnik elektryczny , Piekarnik elektryczny , Kocioł warzelny prostopadłościenny parowy , Kocioł warzelny prostopadłościenny parowy , Kocioł warzelny prostopadłościenny parowy , Kocioł warzelny prostopadłościenny parowy , Kocioł warzelny prostopadłościenny parowy , Kocioł warzelny z płaszczem wodnym , Trzon gazowy 4-palnikowy , Patelnia gazowa przechylna , Patelnia gazowa przechylna , Piec konwekcyjno-parowo-gazowy , Wilk do mięsa , Maszyna do mycia i dezynfekcji termicznej i chemicznej , Trzon elektryczny 4-płytowy na szafce , Piec konwekcyjno-parowy , Obieraczka do ziemniaków z osadnikiem , Zmywarka gastronomiczna , Stół do pracy z blatem granitowym , Stół do pracy z blatem granitowym , Stół do pracy ze zlewem 2-komorowym , Stół do pracy ze zlewem 1-komorowym , Zlewozmywak porządkowy podwójny , Stół do pracy ze zlewem 1-komorowym , Stół do pracy ze zlewem 1-komorowym ,50 22

23 Stół do pracy ze zlewem 1-komorowym , Stół do pracy z otworem na odpadki , Stół do rozmrażania , Regały magazynowe kuchenne 10 szt, , Regały magazynowe kuchenne 25 szt, , Zmywarka 3-fazowa , Zmywarka 3 fazowa , Zmywarka 3 fazowa , Zmywarka 3 fazowa , Zmywarka 3 fazowa , Zmywarka gastronomiczna , Zmywarka do naczyń , Zmywarka do szkła i naczyń z podstawą , Zmywarka gastronomiczna , Odsnieżarka dwustopniowa , Zbiornik przemysłowy z sondą hydrostatyczną , Agregat prądotwórczy , Agregat /sprężarkowy/ , Agregat prądotwórczy , Agregat prądotwórczy , System telewizji przemyslowej , System centralnego monitorowania , Miernik uziemień , System przyzywowy , System przyzywowy , Telefax , Panafax atramentowy , Fax , Transformator , Transformator , Prostownik , Dźwig towarowy-mały , Dźwig towarowo-osobowy , Dźwig towarowy ,00 23

24 Wentylator dachowy , Okap centralny wyciągowy , Okap przyścienny wyciągowy , Klimatyzator , Klimatyzator , System klimatyzacji , Klimatyzator , Klimatyzator , Klimatyzator , Klimatyzator , Klimatyzator , Klimatyzator przysufitowy grzewczo-chłodzący , Klimatyzator przysufitowy grzewczo-chłodzący , Klimatyzator przysufitowy grzewczo-chłodzący , Klimatyzator przysufitowy grzewczo-chłodzący , Stacja uzdatniania wody 2-stanowiskowa , System dezynfekcji , Projektor , Zestaw multumedialny - rzutnik , Projektor multimedialny , Projektor , Videoprojektor , Videoprojektor , Naświetlarka do slajdów , Rogatka , Rogatka , Polerka , Uniwersalny miernik instalacji elektrycznej , Aparat cyfrowy wraz z łącznikiem , Mikroskop operacyjny , Seperator krwinek , Ultrasonograf , Komora laminarna , Mrożak ,35 24

25 Aparat naukowo-badawczy"ependorf" , Inkubator do hodowli komórek , Ultrasonograf , Wyciag radiochemiczny , Wyciag radiochemiczny , Wyciag radiochemiczny , Separator krwinek , Ultrasonograf , Wirówka laboratoryjna , Fotometr Epoll , Cieplarka , Cieplarka , Cieplarka , Analizator elektrolitów Ependorf , Analizator bakteriologiczny SCEPTOR , Spectrofotometr , Mikroskop labowal , Zasilacz do elektroforezy , Licznik scyntylacyjny , Analizator DNA , Fotometr , Fotometr , Detektorowy licznik prom,gamma , Ultrasonograf , Cytometr przepływowy , Wirówka , Wirówka laboratoryjna , Mikroskop , Aparat do koagulacji - diatermia , Mikroskop CX , Mikroskop CX , Mikroskop BX , Automatyczny czytnik mikropłytek "Elisa" , Zbiornik kriogeniczny ,40 25

26 Separator komórkowy , Jednostanowiskowy uzdatniacz wody , Wirówka stołowa , Wirówka stołowa , Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem , Kriostat pojemnik do przechowywania materiału biologicznego , Mikroskop hematologiczny , Cieplarka , Dygestorium , Dygestorium , Wirówka z systemem płukania , Termocykler DNA , Fibrintimer II- analizator układu krzepnięcia , Zestaw do automatycznej analizy chromosomów , Mikroskop , Cieplarka laboratoryjna , Aparat IMX , Zbiornik kriogeniczny , Mikroskop CX-31 RBSF , Cieplarka laboratoryjna , Analizator GEM , Mikroskop diagnostyczny , Termocykler do ilościowej reakcji PCR z detekcją ABI PRISM , Zasilacz awaryjny Cover , Dygestorium wyciąg chemiczny , Płuczka BIORAD do zestawów diagnostycznych , Wirówka laboratoryjna , Wirówka laboratoryjna , Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem , Cytometr przepływowy , Zbiornik kriogeniczny , Zbiornik kriogeniczny , Thermocykler , Wirówka laboratoryjna wysokoobrotowa z chłodzeniem ,27 26

ZP-11-078BN. Załączniki:

ZP-11-078BN. Załączniki: ZP-11-078BN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125.000 EURO Prowadzonego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125.000 EURO Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną

Bardziej szczegółowo

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego numer sprawy: 45/ZP/2012 na:

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego numer sprawy: 45/ZP/2012 na: ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 92 213 Łódź, ul. Pomorska 251 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakopane, 14 września 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach ul. Leśna 10, 89 600 Chojnice

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach ul. Leśna 10, 89 600 Chojnice Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach ul. Leśna 10, 89 600 Chojnice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r.

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.37.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NYSA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGAZNIZACYJNYMI,

Bardziej szczegółowo

Spis treści DZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 28 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO... 70

Spis treści DZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 28 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO... 70 1 Spis treści DZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców... 4 Rozdział 2. Formularz oferty i formularze załączników do oferty... 20 Załącznik nr 1 wzór formularza oferty... 20

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO USŁUGI

NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO USŁUGI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO W ROKU 2011 USŁUGI prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA. Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5 000 000 euro na

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA. Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5 000 000 euro na ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Młyńska 2 63-700 Krotoszyn tel. 0(prefix)62/5880390 fax 062/5880402 strona: www.spzoz.krotoszyn.pl adres e mail: spzoz@krotoszyn.pl Regon

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W ANDRYCHOWIE. (dalej zwana SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W ANDRYCHOWIE. (dalej zwana SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W ANDRYCHOWIE. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia - poniżej równowartości kwoty 207 000 euro Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY DO KWOTY 130.000 EURO UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE I MAJĄTKOWE

PRZETARG NIEOGRANICZONY DO KWOTY 130.000 EURO UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE I MAJĄTKOWE PRZETARG NIEOGRANICZONY DO KWOTY 130.000 EURO UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE I MAJĄTKOWE OZNACZENIE SPRAWY : 6/2012 ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. ul. Lwowska 9 37-700 Przemyśl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino reprezentowana przez Henryka Piłata - Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino zaprasza do złożenia oferty w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Mikołów reprezentowana przez Burmistrza Miasta Mikołowa ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów tel.: 32 324 85 00, fax: 32 324 84 00 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) numer sprawy: dla przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.55a.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NYSA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGAZNIZACYJNYMI,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr postępowania ZW.271.21.2012.BR nr ogłoszenia 490100-2012 z dn. 04.12.2012r. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/57/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na globalne ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer sprawy: SM.2530.2.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ZADANIA: z podziałem na następujące części: CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIASTA KALETY

Bardziej szczegółowo