Komisja Nadzoru Finansowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komisja Nadzoru Finansowego"

Transkrypt

1 CENTRUM KLIMA S.A. SA-Q 4/2008 Centrum Klima zmieniła formę prawną ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną w styczniu 2008 roku i dokonała emisji akcji. Ilość udziałów w sp. z o.o , ilość akcji S.A Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 CENTRUM KLIMA S.A. SA-Q 4/2008 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Komisja Nadzoru Finansowego 2

3 CENTRUM KLIMA S.A. SA-Q 4/2008 Komisja Nadzoru Finansowego 3

4 CENTRUM KLIMA S.A. SA-Q 4/2008 Komisja Nadzoru Finansowego 4

5 CENTRUM KLIMA S.A. SA-Q 4/2008 Komisja Nadzoru Finansowego 5

6 CENTRUM KLIMA S.A. SA-Q 4/2008 Komisja Nadzoru Finansowego 6

7 CENTRUM KLIMA S.A. SA-Q 4/2008 Komisja Nadzoru Finansowego 7

8 CENTRUM KLIMA S.A. SA-Q 4/2008 Komisja Nadzoru Finansowego 8

9 RAPORT KWARTALNY SA-Q 4/2008 WRAZ Z KWARTALNĄ INFORMACJĄ DODATKOWĄ ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2008 R. (zgodnie z 86 ust.1 pkt. 1 i 91 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. z dnia 26 października 2005 r.) Data przekazania: 14 luty 2009

10 Spis treści I. INFORMACJE PODSTAWOWE...3 II. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM KLIMA S.A. NA DZIEŃ I ZA OKRES (nieaudytowane)...4 III. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZELICZONE NA EURO...12 IV. INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CENTRUM KLIMA S.A. ZA OKRES V. POZOSTAŁE INFORMACJE...25 Strona 2

11 I. INFORMACJE PODSTAWOWE Dane organizacyjne Siedziba Spółki : Polska, woj. mazowieckie, Piastów, ul. Noakowskiego 4 Miejsce prowadzenia działalności: Polska, woj. mazowieckie, Piastów, ul. Noakowskiego 4 Forma prawna: spółka akcyjna Przepisy prawa: Kodeks Spółek Handlowych, Ustawa o Rachunkowości Numery telefoniczne: Poczta elektroniczna: Strona internetowa: REGON: NIP: PL Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, Nr Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,50 PLN i dzieli się na akcji o nominale 0,10 PLN. Przedmiot działalności Spółki Podstawowym przedmiotem działalności Centrum Klima S.A. według obowiązującego PKD numer 2825Z jest produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych. Strona 3

12 II. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM KLIMA S.A. NA DZIEŃ I ZA OKRES (nieaudytowane) BILANS AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem Strona 4

13 PASYWA I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe Pasywa razem Wartość księgowa Liczba akcji , ,50 150,00 150,00 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,82 4, , ,46 Strona 5

14 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) Strona 6

15 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/- XVII) Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,24 1, , ,83 Strona 7

16 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw 6. Zmiana stanu zapasów 7. Zmiana stanu należności 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 10. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Strona 8

17 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I- II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania Strona 9

18 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego 467 a) zwiększenia z tytułu podwyższenia kapitału podstawowego z zapasowego 467 b) zmniejszenia 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia b) zmniejszenia 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia b) zmniejszenia 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia z tytułu emisji akcji powyżej wartości nominalnej z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia podwyższenie kapitału podstawowego Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia b) zmniejszenia 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu Strona 10

19 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia b) zmniejszenia z tytułu zwiększenie kapitału zapasowego z tytułu wypłaty dywidendy Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia b) zmniejszenia 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Strona 11

20 III. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZELICZONE NA EURO (W TYSIĄCACH) BILANS WG KURSU NA DZIEŃ Zastosowany kurs przeliczenia 3,4083 3,7775 4,1724 3, Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa razem Kapitał własny Kapitał zakładowy Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Wartość księgowa jedną akcję * (EUR) 1,3 1,15 Wartość księgowa jeden udział * (EUR) , ,72 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WG ŚREDNIEGO KURSU ZA OKRES Zastosowany kurs przeliczenia 3,8542 3,6131 3,5321 3, Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) z działalności operacyjnej EBITDA Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Zysk na jedną akcję * (EUR) 0,06 0,40 Zysk na jeden udział * (EUR) 3 400, ,57 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH WG ŚREDNIEGO KURSU ZA OKRES Zastosowany kurs przeliczenia 3,8542 3,6131 3,5321 3, Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zmian środków pieniężnych * Centrum Klima zmieniła formę prawną ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną w styczniu 2008r. Ilość udziałów sp. z o.o , ilość akcji w S.A Strona 12

21 IV. INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CENTRUM KLIMA S.A. ZA OKRES Zasady (polityka) rachunkowości oraz zasady y ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego przyjęte przez Spółkę przy sporządzeniu raportu, informacja o ich zmianach w stosunku do roku poprzedniego, a także inne informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów: Spółka Centrum Klima S.A. prowadzi księgi rachunkowe zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (DZ.U Nr 76 poz. 694) oraz rozporządzeniami wydawanymi na jej podstawie, w szczególności rozporządzeniami Ministra Finansów. Księgi rachunkowe prowadzone są z uwzględnieniem przepisów wynikających z: - prawa spółek handlowych, - prawa podatkowego, - Krajowych lub Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Sprawozdawczości Finansowej. Za prowadzenie ksiąg rachunkowych odpowiedzialnym jest Zarząd Centrum Klima S.A. Spółka stosuje w pełni nadrzędne zasady rachunkowości: - rzetelności oznacza to, że zapisy dokonane w księgach rachunkowych odzwierciedlają stan rzeczywisty sytuacji finansowo majątkowej jednostki; - kontynuacji oznacza to, że jednostka zakłada prowadzenie swojej działalności w dającej się przewidzieć przyszłości; - współmierności przychodów i kosztów oznacza to, że jednostka ujmuje w księgach wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty oraz, że do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione; - ostrożności oznacza to, że jednostka ujmuje w księgach rachunkowych wszelkie znane na dzień bilansowy zdarzenia, które ujemnie wpływają na aktualną wartość aktywów i pasywów, a w następstwie na wynik finansowy przedsiębiorstwa; - ciągłości oznacza to, że w kolejnych latach obrotowych jednostka dokonuje jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata Strona 13

22 informacje z nich wynikające były porównywalne; - przewagi treści nad formą oznacza to, że zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmowane są według treści ekonomicznej dokumentów; - memoriału oznacza to, że w księgach rachunkowych, a w następstwie w sprawozdaniu finansowym, ujęty jest ogół operacji gospodarczych przypadających na dany okres sprawozdawczy. Księgi rachunkowe prowadzone są bezbłędnie. Oznacza to, że wprowadza się do nich kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do zaksięgowania w danym okresie sprawozdawczym dowody księgowe, zachowuje ciągłość zapisów oraz zapewnia właściwe działanie stosowanych procedur obliczeniowych. Księgi rachunkowe Centrum Klima S.A. są prowadzone i przechowywane w siedzibie Spółki w Piastowie, przy ul. Noakowskiego 4. Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej w pełnych złotych z groszami przy pomocy komputera. Spółka na dzień sporządzenia raportu nie posiada udziałów w innych podmiotach oraz nie wchodzi w skład grup kapitałowych. Nie przeprowadza zatem transakcji z podmiotami powiązanymi oraz nie sporządza sprawozdań skonsolidowanych. Centrum Klima S.A. stosuje następujące metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów: - Wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia pomniejszonej o umorzenie naliczane w sposób liniowy oraz odpisy aktualizujące ich wartość, - Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się po koszcie wytworzenia lub w cenie nabycia, pomniejszonej o umorzenie naliczane w sposób liniowy oraz odpisy aktualizujące ich wartość; środki trwałe przyjęte do użytkowania na podstawie umowy leasingu zalicza się do aktywów użytkującego zgodnie z warunkami określonymi w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości i MSR 17, - Środki pieniężne wykazuje się w ciągu roku obrotowego w wartości nominalnej, - Zapasy wycenia się według następujących zasad: materiały i towary - w cenach nabycia, produkty w toku produkcji - w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia, produkty gotowe w wysokości pełnych kosztów wytworzenia, - Należności i udzielone pożyczki przedsiębiorstwo wycenia w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności; odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w wysokości wiarygodnie oszacowanej i zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych, - Kapitały własne z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, wycenia się w wartości nominalnej z podziałem na ich rodzaje, według zasad określonych przez przepisy prawa lub statut jednostki; koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki Strona 14

23 do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych, - Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, - Rezerwy ujmowane są w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, - Pozostałe aktywa i pasywa przedsiębiorstwo wycenia w wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Zmiany polityki rachunkowości W 2008 roku Spółka dokonała zmiany polityki rachunkowości w zakresie metody wyceny zapasów. W latach poprzednich Spółka wyceniała zapasy towarów według ceny zakupu, obecnie według ceny nabycia. Wycena zapasów wg ceny nabycia, która jest wskazywana przez ustawę o rachunkowości, jest też zgodna z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Wpływ wprowadzonej zmiany na wartość bilansową zapasów prezentuje tabela. Aktywa Dane Pasywa Dane porównywalne rzeczywiste Dane rzeczywiste Dane porównywalne II. Aktywa Obrotowe IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1. Zapasy Rozliczenia międzyokresowe d) Towary Inne rozliczenia międzyokresowe b) krótkoterminowe Rezerwy, odpisy aktualizujące wartość składników aktywów oraz rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Spółka nie tworzy rezerw na świadczenia emerytalne i podobne, ani żadnych innych rezerw w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Rezerwa na niewykorzystane urlopy jest traktowana jako rozliczenia międzyokresowe bierne i prezentowana w bilansie w pozycji B IV 2. Strona 15

24 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy ujemne różnice kursowe z wyceny rozrachunków aktualizacja wartości towarów niezapłacone składki ZUS rezerwa na urlopy Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) ujemne różnice kursowe z wyceny rozrachunków aktualizacja wartości towarów niezapłacone składki ZUS rezerwa na urlopy wycena zapasów nie wypłacone wynagrodzenia Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) ujemne różnice kursowe z wyceny rozrachunków aktualizacja wartości towarów niezapłacone składki ZUS rezerwa na urlopy Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy ujemne różnice kursowe z wyceny należności i zaliczek aktualizacja wartości towarów niezapłacone składki ZUS rezerwa na urlopy wycena zapasów nie wypłacone wynagrodzenia INFORMACJA NT. ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW a) Kwota odpisów aktualizujących zapasy rezerwa na zapasy długo zalegające w magazynach b) kwota odpisów aktualizujących należności (z tytułu) Strona 16

25 - rezerwa na należności sądowe rezerwa na należności przeterminowane 27 Odpisy aktualizujące główne składniki aktywów, razem ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy różnice kursowe z wyceny bilansowej rozrachunków b) odniesionej na kapitał własny przekwalifikowanie leasingu operacyjnego na finansowy (umowy z poprzednich lat) Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) przekwalifikowanie leasingu operacyjnego na finansowy (umowy z danego roku) różnice kursowe z wyceny bilansowej rozrachunków Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) przekwalifikowanie leasingu operacyjnego na finansowy (umowy z lat poprzednich) 15 - różnice kursowe z wyceny bilansowej rozrachunków Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem a) odniesionej na wynik finansowy przekwalifikowanie leasingu operacyjnego na finansowy (umowy z danego roku) różnice kursowe z wyceny bilansowej rozrachunków b) odniesionej na kapitał własny przekwalifikowanie leasingu operacyjnego na finansowy (umowy z lat poprzednich) Strona 17

26 Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących Proces wejścia na rynek główny GPW W IV kwartale 2008 r. Centrum Klima S.A. sukcesywnie kontynuowała proces zmiany Spółki w nowoczesne, sprawnie zarządzane, transparentne oraz przyjazne dla partnerów handlowych przedsiębiorstwo. Centrum Klima S.A podejmowała działania mające umocnić jej pozycję jako wiodącej firmy w branży HVAC (ang. heating, ventilation, air conditioning) w Polsce. Centrum Klima S.A. w IV kwartale 2008 r. podejmowała również intensywne działania w celu przeprowadzenia debiutu na rynku równoległym GPW: 6 października 2008 r. do Komisji Nadzoru Finansowego został złożony prospekt emisyjny wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie. Prospekt emisyjny został zatwierdzony w dniu 15 grudnia 2008 r. W dniu 18 grudnia Centrum Klima S.A złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu giełdowego. Wniosek został zatwierdzony 31 grudnia 2008 r. Pierwsze notowanie Spółki na GPW ustalono na 6 stycznia 2009 r. Proces inwestycyjny W IV kwartale 2008 r. Centrum Klima S.A prowadziła intensywne działania inwestycyjne. Łączna wartość środków trwałych przyjętych do użytkowania przez Spółkę w IV kwartale 2008 r. wyniosła mln PLN. W październiku 2008 r. oddana została do użytkowania nowa hala produkcyjna o powierzchni 1300 m2 oraz wiata magazynowa o powierzchni 350 m2. Nowa hala wyposażona została w najnowocześniejsze urządzenia światowych producentów do wytwarzania elementów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, regały magazynowe oraz zaplecze socjalne. Park maszynowy został zmodernizowany o następujące urządzenia: Spiro International SA maszyna do produkcji rur zwijanych systemu Spiro maszyna do produkcji kolan segmentowych szt.1 zgrzewarka liniowa szt.2 zwijarka automatyczna do elementów okrągłych Strona 18

27 Drossbach GmbH & Co. KG nowoczesna linia do produkcji przewodów elastycznych aluminiowych, w pełni automatyczna, z opcją kompresowania przewodów, która w przyszłych okresach pozwoli Spółce dostarczać krajowym odbiorcom produkty o najwyższej jakości oraz umożliwi efektywniejszy eksport do krajów Unii Europejskiej. Cidan Machinery Inc. linia do rozkroju blachy, która zoptymalizuje jej zużycie, co w konsekwencji przyniesie Spółce wymierne korzyści finansowe. RAS Reinhardt Maschinenbau GmbH rowkarki ręczne i automatyczne szt. 6, zastosowanie, których wpłynie na jakość i wydajność produkowanych elementów, miedzy innymi poprzez automatyczne pozycjonowanie docisku. Przedsiębiorstwo dokonało też przedpłaty w wysokości 95 tys. EUR na zakup maszyn do automatycznego zakładania uszczelek do producenta firmy Omera S.R.L. Całkowita wartość kontraktu wyniosła 190 tys. EUR. Ponadto, zostały ukończone prace związane z utwardzeniem powierzchni oraz położeniem kostki brukowej na przyległych parkingach i placu manewrowym. Inwestycja ta pozwoli na poprawę obsługi przyjmowania i wydawania towarów z magazynu. Spółka zakupiła również nowe wyposażenie do istniejących magazynów oraz nowe wózki widłowe, co usprawni prace magazynowe i przyspieszy obsługę klientów. Dotacje Centrum Klima S.A. konsekwentnie dąży do pozyskania środków na rozwój firmy z funduszy UE. W grudniu Spółka podpisała z PARP dwie umowy na dofinansowanie projektów: Wdrożenie nowej technologii produkcji kanałów i kształtek z blachy stalowej, w kwocie 835 tys. zł. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata , Działanie 2.2: Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw, Poddziałanie Oferta publiczna Centrum Klima S.A. drogą do pozyskania kapitału na rozwój działalności przedsiębiorstwa. Refundacja będzie przyznana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.3: Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP. Dotacja w kwocie maksymalnej 670 tys. zł zostanie przeznaczona na zwrot części kosztów związanych z przeniesieniem notowań spółki na rynek regulowany GPW. Strona 19

28 Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Zwiększenie mocy produkcyjnych Głównym celem budowy nowego zakładu produkcyjnego i wiaty magazynowej w Piastowie było znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych Centrum Klima S.A. Zarząd spodziewa się, że dzięki temu firma będzie mogła skuteczniej odpowiadać na zapotrzebowanie rynku w zakresie oferowanego asortymentu, m.in. poprzez rozpoczęcie produkcji nowych wyrobów, np. przewodu półelastycznego S-Flex. Zakup nowoczesnych maszyn do rozkroju blachy oraz wprowadzenie formatek do wycinania kształtek spowodowały znaczne ograniczenie kosztów zużywanej blachy, dzięki ograniczeniu o 60% ilości odpadów. Ma to pozytywny wpływ na marżowość produkcji własnej kształtek. Lepsza zyskowność produkcji własnej to także efekt negocjowania korzystnych dla przedsiębiorstwa cen surowca głównego, czyli blachy i taśmy stalowej. Podkreślić należy, że ten sam poziom sprzedaży, w porównywanych okresach, został zachowany mimo przestoju spowodowanego przenoszeniem produkcji do nowej hali. Poza tym Spółka zrezygnowała z produkcji asortymentu, który był praco- i materiałochłonny, a przynosił marginalny zysk. Wzrost zatrudnienia Zarząd Centrum Klima S.A. po zakończeniu rozbudowy hali produkcyjnej na terenie nieruchomości w Piastowie powziął decyzję o zwiększeniu zatrudnienia pracowników na stanowiskach produkcyjnych i magazynowych. W IV kwartale 2008 r. firma zatrudniła w sumie 12 nowych pracowników. Zatrudnienie nowych pracowników spowodowało wzrost kosztów pracowniczych, takich jak wynagrodzenia, odzież ochronna, środki i szkolenia BHP, koszty przygotowania stanowisk pracy oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników. Wymierne efekty zwiększenia zatrudnienia po stronie przychodowej, podobnie jak całej inwestycji, zauważalne będą w I połowie 2009 r. Działania marketingowe Działania marketingowe w IV kwartale 2008 polegały w dużej mierze na realizacji założeń przyjętej na początku roku strategii rozwoju. Oferta produktowa Centrum Klima S.A. jest skierowana przede wszystkim do odbiorców działających w segmencie B2B (business to business). Wszystkie działania marketingowe podejmowane przez Spółkę są wysoce wyspecjalizowane i dostosowane do charakterystyki odbiorców z segmentu wentylacyjnoklimatyzacyjnego. Strona 20

29 Najważniejszymi narzędziami marketingowymi Centrum Klima S.A. są: Komunikacja z otoczeniem rynkowym za pomocą Internetu Spółka przykłada dużą wagę do rozwoju własnego serwisu internetowego: którą większość aktualnych oraz potencjalnych klientów traktuje jako podstawowe źródło informacji o produktach, nowościach, promocjach oraz aktualnych cenach. W IV kwartale 2008 Spółka rozpoczęły się prace nad przebudową strony w celu zwiększenia jej funkcjonalności i dostosowania do aktualnych trendów panujących w branży. Mailingi wysyłane do wyselekcjonowanej bazy odbiorców Spółka posiada w swojej bazie mailingowej blisko 2000 adresów osób związanych z branżą, które wyraziły pisemną zgodę na otrzymywanie informacji na temat najnowszych promocji, nowych produktach oraz ważniejszych wydarzeniach w życiu firmy. Szeroka kampania informacyjna w mediach ogólnych i ekonomicznych oraz konsekwentna komunikacja z otoczeniem biznesowym i władzami lokalnymi w związku z obecnością na rynku kapitałowym. Aktywna polityka informacyjna ze społecznością gminy Piastów, na terenie której Spółka prowadzi działalność (corporate citizenship). Budowanie wizerunku w segmencie wentylacji i klimatyzacji oraz promowanie produktów za pomocą mediów branżowych, z którymi w IV kwartale 2008 zostały renegocjowane z korzyścią dla firmy umowy: - portal internetowy - portal internetowy - portal internetowy - czasopismo branżowe Rynek Instalacyjny - czasopismo branżowe Chłodnictwo&Klimatyzacja. Marketing bezpośredni Spółka przeprowadziła szereg spotkań pracowników działu handlowego oraz marketingu z kontrahentami, które traktuje jako silne narzędzie badawcze, pozwalające sprawdzić poziom satysfakcji klienta, przyjrzeć się działaniom konkurencji, a w efekcie stworzyć indywidualną ofertę rabatową oraz produktową, dopasowaną specjalnie do potrzeb potencjalnego odbiorcy. Cykliczne szkolenia i prezentacje prowadzone dla projektantów, firm wykonawczych oraz studentów Politechniki dzięki zorganizowanym trzykrotnie szkoleniom Spółka przekazała w efektywny sposób wiedzę na temat swojej działalności, produktów, a następnie zaprezentować hale produkcyjne, część magazynową oraz biurową Ważnym działaniem podjętym przez Spółkę w IV kwartale 2008 r. było unowocześnienie systemu firmowej identyfikacji wizualnej. Centrum Klima S.A. rozpoczęła prace, pozwalające zwiększyć funkcjonalność i spójność komunikacji z partnerami handlowymi oraz uczestnikami rynku kapitałowego. Celem Centrum Klima S.A. było opracowanie systemu komunikacji wizualnej, która definiowałaby specyfikę branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej oraz nawiązywała do istoty działalności Spółki. Strona 21

30 Opracowanie nowoczesnego systemu identyfikacji firmowej, było także dobrą okazją do odświeżenia znaku graficznego Spółki. W tym celu poddany został ocenie charakter: formy logotypu, czcionka, konstrukcja znaku, symboliczne znaczenie jego elementów, równowaga całościowego układu graficznego oraz kolorystyka. Centrum Klima S.A. działa na polskim rynku wentylacyjno-klimatyzacyjnym od 1995 r. i jest marką bardzo znaną w branży. Dlatego od samego początku założono, że znak graficzny powinien zostać tylko odświeżony tak, aby osiągnąć optyczną równowagę i stabilność. W efekcie uzyskano logotyp marki przyjaznej i godnej zaufania. Działania handlowe Centrum Klima S.A. jako lider rynku instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych kontynuowała w ostatnim kwartale 2008 roku prace nad powiększaniem swojego udziału w rynku zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Dzięki szerokiej gamie oferowanych produktów oraz dużej elastyczności oferty Spółka efektywnie odpowiedziała na wszystkie oczekiwania i wymagania klientów. Podejmowane przez firmę działania handlowe, wspierane przez szeroko zakrojone działania marketingowe, powodują, że z kwartału na kwartał Centrum Klima S.A. staje się coraz ważniejszym partnerem handlowym w zakresie kompleksowych dostaw systemów kanałów i kształtek wentylacyjnych, materiałów montażowych, materiałów do produkcji, izolacji technicznych oraz urządzeń do klimatyzacji i wentylacji. Na rynku polskim sprzedaż kierowana jest do różnej wielkości firm wykonawczych, mniejszych hurtowni branżowych oraz deweloperów. Odbiorcami na rynkach zagranicznych są duże międzynarodowe podmioty producenci i dystrybutorzy materiałów wentylacyjnych, dokonujący dalszej odsprzedaży produktów Spółki na rynkach europejskich m.in. Vento (Belgia), Control Aer (Irlandia), Air Connections (Holandia). W IV kwartale 2008 r. Spółka z powodzeniem weszła na rynek niemiecki dzięki nawiązaniu współpracy z RLK Klimatechnik. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na urządzenia z branży HVAC (ang. heating, ventilation, air conditioning) Centrum Klima S.A. ciągle poszerza swoją ofertę produktową. I tak w IV kwartale 2008 r. ofertę uzupełniły: kratki ocynkowane typ SGD na rury zwijane dostępne z magazynu kratki transferowe typ EG-C zawory ze stali kwasoodpornej nawiewne i wywiewne typ SV-S; EV-S przewód aluminiowy półelastyczny S-Flex, na potrzeby nowego wyrobu zastrzeżono nazwę oraz opracowano indywidualną strategię promocyjną. Wprowadzony na rynek S-Flex wytwarzany przez Centrum Klima S.A., charakteryzuje się wysoką jakością, lepszymi parametrami technicznymi niż produkty obecnie dostępne na rynku oraz ułatwieniami logistycznymi, dzięki niespotykanemu w branży pakowaniu artykułu w pudełka kartonowe. S-Flex wytycza nowe standardy w branży, przez to jest bardzo konkurencyjnym produktem. Strona 22

31 Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta e w prezentowanym okresie Ważnym czynnikiem niezależnym od Spółki są warunki pogodowe. Łagodna aura w trzech ostatnich miesiącach 2008 roku nie prowadziła do niekorzystnego wydłużania cykli inwestycji i Spółka nie zanotowała ograniczenia popytu na elementy wentylacyjne. Sezonowością cechuje się sprzedaż urządzeń klimatyzacyjnych, która nasila się w okresie wiosenno letnim, a która w ostatnim kwartale 2008 r. była niewielka. Aby zapobiegać sezonowym wahaniom sprzedaży, Zarząd Spółki realizuje strategię dywersyfikacji oferty produktowej. Polega ona na oferowaniu szerokiego asortymentu produktów, w przypadku których popyt ma charakter sezonowy i występuje w innych kwartałach. Taka strategia pozwala na utrzymanie względnie stabilnego poziomu sprzedaży w okresie całego roku. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych Centrum Klima S.A. w IV kwartale 2008 r. nie dokonała nowej emisji akcji ani dłużnych papierów wartościowych. Spółka nie dokonała także wykupu lub spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane Centrum Klima S.A. w IV kwartale 2008 r. nie wypłaciła ani nie zadeklarowała dywidendy. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta. W dniu 6 stycznia 2009 r. Centrum Klima S.A. zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zarząd jest przekonany, że to posunięcie uwiarygodni obraz Spółki w oczach obecnych i potencjalnych inwestorów, a także zwiększy płynność walorów i w konsekwencji pozwoli na korzystne uplasowanie na rynku nowej oferty publicznej akcji. Pozyskane w ten sposób środki Zarząd zamierza wykorzystać na dalsze inwestycje, przede wszystkim na budowę kompleksu magazynowo produkcyjno biurowego w Wieruchowie. Strona 23

32 Informacj nformacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego: Centrum Klima S.A. nie posiada zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych. Strona 24

33 V. POZOSTAŁE INFORMACJE Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro): Informacje finansowe podlegające przeliczeniu i ujawnieniu w raporcie za IV kwartał 2008 r. zostały przeliczone według następujących zasad: Poszczególne dane bilansu według średniego kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy, ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski: o Na r. 4,1724 EUR/PLN o Na r. 3,5820 EUR/PLN Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego: o Dla danych narastająco za 4 kwartały 2008 r. 3,5321 EUR/PLN o Dla danych narastająco za 4 kwartały 2007 r. 3,7768 EUR/PLN. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek k podlegających konsolidacji: Centrum Klima S.A. nie wchodzi w skład grupy kapitałowej. Spółka nie ma żadnych podmiotów zależnych. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitent nta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności: Centrum Klima S.A. nie dokonała zmian w strukturze jednostki gospodarczej. Nie przewiduje się również takich posunięć w najbliższym okresie sprawozdawczym. Stanowisk tanowisko o zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych: W prospekcie emisyjnym akcji Spółki zamieszczone zostały, audytowane z datą 18 września 2008 r. prognozy wyników finansowych na rok Strona 25

34 Upubliczniona prognoza wyników finansowych Spółki (w tys. PLN) Parametr (tys. PLN) Dane historyczne 2007 Prognoza 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów EBITDA Zysk netto Przedstawiona prognoza zakładała: Utrzymanie się koniunktury gospodarczej panującej na polskim rynku, w szczególności w zakresie wydatków inwestycyjnych i kondycji budownictwa; Przyjęto, iż wzrost gospodarczy w 2008 r. wyniesie nie mniej niż 5,5%; Założono, iż produkcja sprzedana w budownictwie w 2008 r. wzrośnie rok do roku o nie mniej niż 15,9% (na podstawie danych IBnGR); Utrzymanie się średniego kursu walutowego EUR/PLN dla okresu prognozy na poziomie 3,33; Utrzymanie się kursu walutowego USD/PLN dla okresu prognozy na poziomie 2,28; Utrzymanie się kursu walutowego EUR/USD dla okresu prognozy na poziomie 1,45; Zrealizowane wyniki finansowe (w tys. PLN) Parametr (tys. PLN) Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów Wyniki zrealizowane 2008 Wyniki prognozowane 2008 Wykonanie prognozy Dynamika 2008 / ,1% 105,7% EBITDA ,8% 104,0% Zysk netto ,6% 95,4% Na osiągnięte przez Centrum Klima S.A. w IV kwartale 2008 r. wyniki finansowe, miało wpływ kilka czynników. Na wartość przychodów ze sprzedaży produktów wpłynęło ponad 1,5 miesięczne opóźnienie w dostawie maszyny do produkcji przewodów elastycznych z firmy Drossbach GmbH & Co. KG, która według planów miała rozpocząć pracę we wrześniu 2008 r. Przesunięciu uległa również dostawa automatycznego stołu do maszyny Tubeformer 2020 firmy Spiro. Należy podkreślić, że mimo to dynamika sprzedaży za IV kwartał 2008 r. wyniosła 4,2% w stosunku do analogicznego okresu roku Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wyniki finansowe w IV kwartale 2008 r. było załamanie się kursów walutowych EUR/PLN, USD/PLN oraz EUR/USD. Mimo spowolnienia gospodarczego w Europie Zachodniej umocnienie się euro sprzyjało poprawie rentowności produkcji eksportowej. Dzięki temu możliwe będzie konsekwentne realizowanie przyjętej strategii wzrostu udziału eksportu w całkowitych przychodach Centrum Klima S.A. Należy podkreślić, że Zarząd Spółki chcąc zapobiec ujemnym wpływom wzrostu kursu walut, Strona 26

35 płynnie dostosowywał ceny sprzedażowe produktów do nowych warunków. Marże na produktach nie spadły, a wręcz przeciwnie - na wielu produktach wzrosły. Ze względu na to, że większość zakupów realizowanych w USD i EUR jest opłacana z dniowym terminem płatności wystąpiły ujemne różnice kursowe. Na przestrzeni roku różnice kursowe spowodowały stratę na działalności finansowej w wysokości tys. (na koniec 2007 roku dodatnie saldo różnic kursowych wynosiło 425 tys. PLN, na koniec 2008 roku ujemne saldo różnic kursowych wyniosło 654 tys. PLN). W samym IV kwartale 2008 r. Spółka straciła 659 tys. PLN na różnicach kursowych z tytułu odroczonych płatności, co miało wpływ na poziom zysku netto Centrum Klima S.A. nie zawierała umów kupna i sprzedaży opcji walutowych. Zmiany kursu EUR w imporcie były w naturalny sposób kompensowane środkami pozyskiwanymi z eksportu w EUR. Jednocześnie nie występuje zjawisko naturalnego hedgingu dla zakupów realizowanych w USD. Długi cykl dostaw powoduje, że przedsiębiorstwo musi dokonywać cyklicznych dużych zakupów i utrzymywać wyższe stany magazynowe, aby móc sprostać wymaganiom odbiorców w okresie wzmożonego popytu. Część towarów została zakupiona w pierwszym półroczu 2008, a zatem utrzymanie się obecnie obserwowanego osłabienia waluty krajowej powinno pozytywnie wpływać na rentowność sprzedaży towarów w kolejnych miesiącach. Pozytywne jest to, że sprzedaż produktów w całym 2008 r. wzrosła pod względem ilościowym o 20-40%, umacniając silną pozycję rynkową Centrum Klima S.A. Kolejnym znaczącym czynnikiem makroekonomicznym było zwiększenie kosztów pracy. Dynamika wzrostu płac w IV kwartale, jak i w całym roku 2008, w znacznym stopniu wpłynęła na wynik finansowy Spółki. Jednakże zatrudnianie nowych pracowników jest niezbędne przy podjętej długofalowej strategii rozwoju Centrum Klima S.A. i Zarząd jest przekonany, że w przyszłości pozwoli na efektywniejszą pracę całego przedsiębiorstwa. Zarząd Spółki przygotowując prognozy na rok 2008 uwzględniał oba wyżej opisane czynniki, aczkolwiek ich skala i dynamika okazała się większa od zakładanych w prognozach. Mimo to, osiągnięte wyniki Zarząd ocenia jako zadowalające. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich n wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego: STRUKTURA WŁASNOŚCI AKCJI NA DZIEŃ ZŁOŻENIA RAPORTU Strona 27

36 Posiadacz akcji Seria Rodzaj akcji Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Raport kwartalny SA-Q 4/2008 Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%) Marek Perendyk A, B zwykłe na okaziciela ,39% ,39% Wojciech Jakrzewski A zwykłe na okaziciela ,25% ,25% BZ WBK Inwestycje A zwykłe na okaziciela ,91% ,91% Pozostali B zwykłe na okaziciela ,45% ,45% Liczba akcji, razem Kapitał zakładowy, razem(pln) ,50 Wartość nominalna jednej akcji(w PLN) 0,10 Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające zające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI Posiadacz akcji Seria Rodzaj akcji Liczba akcji Marek Perendyk - stan na dzień złożenia zwykłe na A prospektu okaziciela - zmiana B zwykłe na okaziciela - stan na dzień złożenia A, B zwykłe na raportu okaziciela Wojciech Jakrzewski - stan na dzień złożenia prospektu - zmiana - stan na dzień złożenia raportu Anna Domeredzka - stan na dzień złożenia prospektu - zmiana - stan na dzień złożenia raportu A A B B zwykłe na okaziciela zwykłe na okaziciela zwykłe na okaziciela zwykłe na okaziciela Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%) ,26% ,26% ,13% ,13% ,39% ,39% ,26% ,26% ,25% ,25% ,05% ,05% ,05% ,05% Pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące Spółki nie posiadają akcji Spółki. Żadna z osób zarządzających lub nadzorujących Spółki nie posiada uprawnień do nabycia/objęcia akcji Spółki (opcji). Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla Strona 28

37 postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie: a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta, Centrum Klima S.A. w IV kwartale 2008 r. nie prowadziła wyżej wskazanych postępowań. b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności - ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania; Centrum Klima S.A. w IV kwartale 2008 r. nie prowadziła wyżej wskazanych postępowań. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro - jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich łącznej wartości, oraz, w odniesieniu do umowy o największej wartości, z przedstawieniem informacji o: a) podmiocie, z którym została zawarta transakcja, b) powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji, c) przedmiocie transakcji, d) istotnych warunkach transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych kryteriów, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów; Centrum Klima S.A. nie wchodzi w skład żadnych grup kapitałowych i nie przeprowadza transakcji z podmiotami powiązanymi. Strona 29

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 R. za okres od 01.01.2015 r. do 31.03. 2015 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. Zastosowane do przeliczeń

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 TALEX skorygowany SA-Q 1/2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2008 roku

Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2008 roku Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2008 roku I. Informacje ogólne GRUPA KAPITAŁOWA efekt SA Spółka dominująca Korporacja Gospodarcza "efekt" jest

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 Zawierający: Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Spis treści KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ SMT S.A.... 4 I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE SMT S.A....

Bardziej szczegółowo

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R.

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA: I. LIST PREZESA ZARZĄDU...3 II. WPROWADZENIE...4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE...5 IV. KWARTALNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2009. Obejmujący okres: od 2009-01-01 do 2009-03-31 QUMAK-SEKOM S.A.

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2009. Obejmujący okres: od 2009-01-01 do 2009-03-31 QUMAK-SEKOM S.A. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2009 Obejmujący okres: od 2009-01-01 do 2009-03-31 QUMAK-SEKOM S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa NIP: 524-01-07-036 REGON: 012877260 QUMAK-SEKOM S.A. skorygowany SA-Q

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I SKRÓCONE JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMY HANDLOWEJ KRAKCHEMIA SA (OBECNIE ALMA MARKET SA) ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A.

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. wraz z danymi jednostkowymi za I kwartał 215r. od dnia 1 stycznia 215r. do dnia 31 marca 215r. Końskie, 15 maj 215r. 1 BETOMAX Polska

Bardziej szczegółowo

Raport roczny PC GUARD S.A.

Raport roczny PC GUARD S.A. Raport roczny za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań Sprawozdanie finansowe sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A.

Raport okresowy Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. Raport okresowy Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku okres od 01.01.2015 do 31.03.2015 Warszawa, 8 maja 2015 roku SPIS TREŚCI WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 Zarząd Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa niniejsze sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Nota 38 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 53 Nota 39 Przeciętne zatrudnienie 53 Nota

Nota 38 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 53 Nota 39 Przeciętne zatrudnienie 53 Nota Spis treści Pismo Prezesa Zarządu Alumast S.A. 6 Informacje o akcjach Alumast S.A. w 2013 roku 9 Wybrane dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego 11 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZA I I K W A R T A Ł 2 0 1 4 R O K U

ZA I I K W A R T A Ł 2 0 1 4 R O K U R A P O R T G R U P Y K A P I T A Ł O W E J S A R E S A ZA I I K W A R T A Ł 2 0 1 4 R O K U Rybnik, 14 sierpnia 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE... 3 2 KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. Spis treści I. Pismo Zarządu II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za I kwartał 2015

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za I kwartał 2015 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za I kwartał 2015 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2014 r.

Zarząd Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. Raport bieżący Spółka: SARE SA Numer: 7/2015 Data: 2015-02-13 Typy rynków: NewConnect Rynek Akcji GPW Tytuł: Raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. Treść raportu: Zarząd Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 3 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 3 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 3 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

Rybnik, 14 luty 2014 r.

Rybnik, 14 luty 2014 r. R A P O R T G R U P Y K A P I T A Ł O W E J S A R E S. A. ZA IV K W A R T A Ł 2 0 1 3 R O K U Rybnik, 14 luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE... 3 2 KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr III/2007 Beef-San Zakłady Mięsne S.A.

Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr III/2007 Beef-San Zakłady Mięsne S.A. Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta- za III kwartał 2007 roku według

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo