Komisja Nadzoru Finansowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komisja Nadzoru Finansowego"

Transkrypt

1 CENTRUM KLIMA S.A. SA-Q 4/2008 Centrum Klima zmieniła formę prawną ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną w styczniu 2008 roku i dokonała emisji akcji. Ilość udziałów w sp. z o.o , ilość akcji S.A Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 CENTRUM KLIMA S.A. SA-Q 4/2008 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Komisja Nadzoru Finansowego 2

3 CENTRUM KLIMA S.A. SA-Q 4/2008 Komisja Nadzoru Finansowego 3

4 CENTRUM KLIMA S.A. SA-Q 4/2008 Komisja Nadzoru Finansowego 4

5 CENTRUM KLIMA S.A. SA-Q 4/2008 Komisja Nadzoru Finansowego 5

6 CENTRUM KLIMA S.A. SA-Q 4/2008 Komisja Nadzoru Finansowego 6

7 CENTRUM KLIMA S.A. SA-Q 4/2008 Komisja Nadzoru Finansowego 7

8 CENTRUM KLIMA S.A. SA-Q 4/2008 Komisja Nadzoru Finansowego 8

9 RAPORT KWARTALNY SA-Q 4/2008 WRAZ Z KWARTALNĄ INFORMACJĄ DODATKOWĄ ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2008 R. (zgodnie z 86 ust.1 pkt. 1 i 91 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. z dnia 26 października 2005 r.) Data przekazania: 14 luty 2009

10 Spis treści I. INFORMACJE PODSTAWOWE...3 II. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM KLIMA S.A. NA DZIEŃ I ZA OKRES (nieaudytowane)...4 III. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZELICZONE NA EURO...12 IV. INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CENTRUM KLIMA S.A. ZA OKRES V. POZOSTAŁE INFORMACJE...25 Strona 2

11 I. INFORMACJE PODSTAWOWE Dane organizacyjne Siedziba Spółki : Polska, woj. mazowieckie, Piastów, ul. Noakowskiego 4 Miejsce prowadzenia działalności: Polska, woj. mazowieckie, Piastów, ul. Noakowskiego 4 Forma prawna: spółka akcyjna Przepisy prawa: Kodeks Spółek Handlowych, Ustawa o Rachunkowości Numery telefoniczne: Poczta elektroniczna: Strona internetowa: REGON: NIP: PL Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, Nr Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,50 PLN i dzieli się na akcji o nominale 0,10 PLN. Przedmiot działalności Spółki Podstawowym przedmiotem działalności Centrum Klima S.A. według obowiązującego PKD numer 2825Z jest produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych. Strona 3

12 II. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM KLIMA S.A. NA DZIEŃ I ZA OKRES (nieaudytowane) BILANS AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem Strona 4

13 PASYWA I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe Pasywa razem Wartość księgowa Liczba akcji , ,50 150,00 150,00 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,82 4, , ,46 Strona 5

14 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) Strona 6

15 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/- XVII) Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,24 1, , ,83 Strona 7

16 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw 6. Zmiana stanu zapasów 7. Zmiana stanu należności 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 10. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Strona 8

17 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I- II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania Strona 9

18 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego 467 a) zwiększenia z tytułu podwyższenia kapitału podstawowego z zapasowego 467 b) zmniejszenia 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia b) zmniejszenia 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia b) zmniejszenia 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia z tytułu emisji akcji powyżej wartości nominalnej z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia podwyższenie kapitału podstawowego Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia b) zmniejszenia 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu Strona 10

19 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia b) zmniejszenia z tytułu zwiększenie kapitału zapasowego z tytułu wypłaty dywidendy Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia b) zmniejszenia 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Strona 11

20 III. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZELICZONE NA EURO (W TYSIĄCACH) BILANS WG KURSU NA DZIEŃ Zastosowany kurs przeliczenia 3,4083 3,7775 4,1724 3, Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa razem Kapitał własny Kapitał zakładowy Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Wartość księgowa jedną akcję * (EUR) 1,3 1,15 Wartość księgowa jeden udział * (EUR) , ,72 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WG ŚREDNIEGO KURSU ZA OKRES Zastosowany kurs przeliczenia 3,8542 3,6131 3,5321 3, Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) z działalności operacyjnej EBITDA Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Zysk na jedną akcję * (EUR) 0,06 0,40 Zysk na jeden udział * (EUR) 3 400, ,57 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH WG ŚREDNIEGO KURSU ZA OKRES Zastosowany kurs przeliczenia 3,8542 3,6131 3,5321 3, Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zmian środków pieniężnych * Centrum Klima zmieniła formę prawną ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną w styczniu 2008r. Ilość udziałów sp. z o.o , ilość akcji w S.A Strona 12

21 IV. INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CENTRUM KLIMA S.A. ZA OKRES Zasady (polityka) rachunkowości oraz zasady y ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego przyjęte przez Spółkę przy sporządzeniu raportu, informacja o ich zmianach w stosunku do roku poprzedniego, a także inne informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów: Spółka Centrum Klima S.A. prowadzi księgi rachunkowe zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (DZ.U Nr 76 poz. 694) oraz rozporządzeniami wydawanymi na jej podstawie, w szczególności rozporządzeniami Ministra Finansów. Księgi rachunkowe prowadzone są z uwzględnieniem przepisów wynikających z: - prawa spółek handlowych, - prawa podatkowego, - Krajowych lub Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Sprawozdawczości Finansowej. Za prowadzenie ksiąg rachunkowych odpowiedzialnym jest Zarząd Centrum Klima S.A. Spółka stosuje w pełni nadrzędne zasady rachunkowości: - rzetelności oznacza to, że zapisy dokonane w księgach rachunkowych odzwierciedlają stan rzeczywisty sytuacji finansowo majątkowej jednostki; - kontynuacji oznacza to, że jednostka zakłada prowadzenie swojej działalności w dającej się przewidzieć przyszłości; - współmierności przychodów i kosztów oznacza to, że jednostka ujmuje w księgach wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty oraz, że do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione; - ostrożności oznacza to, że jednostka ujmuje w księgach rachunkowych wszelkie znane na dzień bilansowy zdarzenia, które ujemnie wpływają na aktualną wartość aktywów i pasywów, a w następstwie na wynik finansowy przedsiębiorstwa; - ciągłości oznacza to, że w kolejnych latach obrotowych jednostka dokonuje jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata Strona 13

22 informacje z nich wynikające były porównywalne; - przewagi treści nad formą oznacza to, że zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmowane są według treści ekonomicznej dokumentów; - memoriału oznacza to, że w księgach rachunkowych, a w następstwie w sprawozdaniu finansowym, ujęty jest ogół operacji gospodarczych przypadających na dany okres sprawozdawczy. Księgi rachunkowe prowadzone są bezbłędnie. Oznacza to, że wprowadza się do nich kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do zaksięgowania w danym okresie sprawozdawczym dowody księgowe, zachowuje ciągłość zapisów oraz zapewnia właściwe działanie stosowanych procedur obliczeniowych. Księgi rachunkowe Centrum Klima S.A. są prowadzone i przechowywane w siedzibie Spółki w Piastowie, przy ul. Noakowskiego 4. Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej w pełnych złotych z groszami przy pomocy komputera. Spółka na dzień sporządzenia raportu nie posiada udziałów w innych podmiotach oraz nie wchodzi w skład grup kapitałowych. Nie przeprowadza zatem transakcji z podmiotami powiązanymi oraz nie sporządza sprawozdań skonsolidowanych. Centrum Klima S.A. stosuje następujące metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów: - Wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia pomniejszonej o umorzenie naliczane w sposób liniowy oraz odpisy aktualizujące ich wartość, - Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się po koszcie wytworzenia lub w cenie nabycia, pomniejszonej o umorzenie naliczane w sposób liniowy oraz odpisy aktualizujące ich wartość; środki trwałe przyjęte do użytkowania na podstawie umowy leasingu zalicza się do aktywów użytkującego zgodnie z warunkami określonymi w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości i MSR 17, - Środki pieniężne wykazuje się w ciągu roku obrotowego w wartości nominalnej, - Zapasy wycenia się według następujących zasad: materiały i towary - w cenach nabycia, produkty w toku produkcji - w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia, produkty gotowe w wysokości pełnych kosztów wytworzenia, - Należności i udzielone pożyczki przedsiębiorstwo wycenia w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności; odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w wysokości wiarygodnie oszacowanej i zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych, - Kapitały własne z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, wycenia się w wartości nominalnej z podziałem na ich rodzaje, według zasad określonych przez przepisy prawa lub statut jednostki; koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki Strona 14

23 do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych, - Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, - Rezerwy ujmowane są w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, - Pozostałe aktywa i pasywa przedsiębiorstwo wycenia w wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Zmiany polityki rachunkowości W 2008 roku Spółka dokonała zmiany polityki rachunkowości w zakresie metody wyceny zapasów. W latach poprzednich Spółka wyceniała zapasy towarów według ceny zakupu, obecnie według ceny nabycia. Wycena zapasów wg ceny nabycia, która jest wskazywana przez ustawę o rachunkowości, jest też zgodna z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Wpływ wprowadzonej zmiany na wartość bilansową zapasów prezentuje tabela. Aktywa Dane Pasywa Dane porównywalne rzeczywiste Dane rzeczywiste Dane porównywalne II. Aktywa Obrotowe IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1. Zapasy Rozliczenia międzyokresowe d) Towary Inne rozliczenia międzyokresowe b) krótkoterminowe Rezerwy, odpisy aktualizujące wartość składników aktywów oraz rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Spółka nie tworzy rezerw na świadczenia emerytalne i podobne, ani żadnych innych rezerw w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Rezerwa na niewykorzystane urlopy jest traktowana jako rozliczenia międzyokresowe bierne i prezentowana w bilansie w pozycji B IV 2. Strona 15

24 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy ujemne różnice kursowe z wyceny rozrachunków aktualizacja wartości towarów niezapłacone składki ZUS rezerwa na urlopy Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) ujemne różnice kursowe z wyceny rozrachunków aktualizacja wartości towarów niezapłacone składki ZUS rezerwa na urlopy wycena zapasów nie wypłacone wynagrodzenia Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) ujemne różnice kursowe z wyceny rozrachunków aktualizacja wartości towarów niezapłacone składki ZUS rezerwa na urlopy Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy ujemne różnice kursowe z wyceny należności i zaliczek aktualizacja wartości towarów niezapłacone składki ZUS rezerwa na urlopy wycena zapasów nie wypłacone wynagrodzenia INFORMACJA NT. ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW a) Kwota odpisów aktualizujących zapasy rezerwa na zapasy długo zalegające w magazynach b) kwota odpisów aktualizujących należności (z tytułu) Strona 16

25 - rezerwa na należności sądowe rezerwa na należności przeterminowane 27 Odpisy aktualizujące główne składniki aktywów, razem ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy różnice kursowe z wyceny bilansowej rozrachunków b) odniesionej na kapitał własny przekwalifikowanie leasingu operacyjnego na finansowy (umowy z poprzednich lat) Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) przekwalifikowanie leasingu operacyjnego na finansowy (umowy z danego roku) różnice kursowe z wyceny bilansowej rozrachunków Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) przekwalifikowanie leasingu operacyjnego na finansowy (umowy z lat poprzednich) 15 - różnice kursowe z wyceny bilansowej rozrachunków Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem a) odniesionej na wynik finansowy przekwalifikowanie leasingu operacyjnego na finansowy (umowy z danego roku) różnice kursowe z wyceny bilansowej rozrachunków b) odniesionej na kapitał własny przekwalifikowanie leasingu operacyjnego na finansowy (umowy z lat poprzednich) Strona 17

26 Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących Proces wejścia na rynek główny GPW W IV kwartale 2008 r. Centrum Klima S.A. sukcesywnie kontynuowała proces zmiany Spółki w nowoczesne, sprawnie zarządzane, transparentne oraz przyjazne dla partnerów handlowych przedsiębiorstwo. Centrum Klima S.A podejmowała działania mające umocnić jej pozycję jako wiodącej firmy w branży HVAC (ang. heating, ventilation, air conditioning) w Polsce. Centrum Klima S.A. w IV kwartale 2008 r. podejmowała również intensywne działania w celu przeprowadzenia debiutu na rynku równoległym GPW: 6 października 2008 r. do Komisji Nadzoru Finansowego został złożony prospekt emisyjny wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie. Prospekt emisyjny został zatwierdzony w dniu 15 grudnia 2008 r. W dniu 18 grudnia Centrum Klima S.A złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu giełdowego. Wniosek został zatwierdzony 31 grudnia 2008 r. Pierwsze notowanie Spółki na GPW ustalono na 6 stycznia 2009 r. Proces inwestycyjny W IV kwartale 2008 r. Centrum Klima S.A prowadziła intensywne działania inwestycyjne. Łączna wartość środków trwałych przyjętych do użytkowania przez Spółkę w IV kwartale 2008 r. wyniosła mln PLN. W październiku 2008 r. oddana została do użytkowania nowa hala produkcyjna o powierzchni 1300 m2 oraz wiata magazynowa o powierzchni 350 m2. Nowa hala wyposażona została w najnowocześniejsze urządzenia światowych producentów do wytwarzania elementów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, regały magazynowe oraz zaplecze socjalne. Park maszynowy został zmodernizowany o następujące urządzenia: Spiro International SA maszyna do produkcji rur zwijanych systemu Spiro maszyna do produkcji kolan segmentowych szt.1 zgrzewarka liniowa szt.2 zwijarka automatyczna do elementów okrągłych Strona 18

27 Drossbach GmbH & Co. KG nowoczesna linia do produkcji przewodów elastycznych aluminiowych, w pełni automatyczna, z opcją kompresowania przewodów, która w przyszłych okresach pozwoli Spółce dostarczać krajowym odbiorcom produkty o najwyższej jakości oraz umożliwi efektywniejszy eksport do krajów Unii Europejskiej. Cidan Machinery Inc. linia do rozkroju blachy, która zoptymalizuje jej zużycie, co w konsekwencji przyniesie Spółce wymierne korzyści finansowe. RAS Reinhardt Maschinenbau GmbH rowkarki ręczne i automatyczne szt. 6, zastosowanie, których wpłynie na jakość i wydajność produkowanych elementów, miedzy innymi poprzez automatyczne pozycjonowanie docisku. Przedsiębiorstwo dokonało też przedpłaty w wysokości 95 tys. EUR na zakup maszyn do automatycznego zakładania uszczelek do producenta firmy Omera S.R.L. Całkowita wartość kontraktu wyniosła 190 tys. EUR. Ponadto, zostały ukończone prace związane z utwardzeniem powierzchni oraz położeniem kostki brukowej na przyległych parkingach i placu manewrowym. Inwestycja ta pozwoli na poprawę obsługi przyjmowania i wydawania towarów z magazynu. Spółka zakupiła również nowe wyposażenie do istniejących magazynów oraz nowe wózki widłowe, co usprawni prace magazynowe i przyspieszy obsługę klientów. Dotacje Centrum Klima S.A. konsekwentnie dąży do pozyskania środków na rozwój firmy z funduszy UE. W grudniu Spółka podpisała z PARP dwie umowy na dofinansowanie projektów: Wdrożenie nowej technologii produkcji kanałów i kształtek z blachy stalowej, w kwocie 835 tys. zł. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata , Działanie 2.2: Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw, Poddziałanie Oferta publiczna Centrum Klima S.A. drogą do pozyskania kapitału na rozwój działalności przedsiębiorstwa. Refundacja będzie przyznana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.3: Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP. Dotacja w kwocie maksymalnej 670 tys. zł zostanie przeznaczona na zwrot części kosztów związanych z przeniesieniem notowań spółki na rynek regulowany GPW. Strona 19

28 Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Zwiększenie mocy produkcyjnych Głównym celem budowy nowego zakładu produkcyjnego i wiaty magazynowej w Piastowie było znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych Centrum Klima S.A. Zarząd spodziewa się, że dzięki temu firma będzie mogła skuteczniej odpowiadać na zapotrzebowanie rynku w zakresie oferowanego asortymentu, m.in. poprzez rozpoczęcie produkcji nowych wyrobów, np. przewodu półelastycznego S-Flex. Zakup nowoczesnych maszyn do rozkroju blachy oraz wprowadzenie formatek do wycinania kształtek spowodowały znaczne ograniczenie kosztów zużywanej blachy, dzięki ograniczeniu o 60% ilości odpadów. Ma to pozytywny wpływ na marżowość produkcji własnej kształtek. Lepsza zyskowność produkcji własnej to także efekt negocjowania korzystnych dla przedsiębiorstwa cen surowca głównego, czyli blachy i taśmy stalowej. Podkreślić należy, że ten sam poziom sprzedaży, w porównywanych okresach, został zachowany mimo przestoju spowodowanego przenoszeniem produkcji do nowej hali. Poza tym Spółka zrezygnowała z produkcji asortymentu, który był praco- i materiałochłonny, a przynosił marginalny zysk. Wzrost zatrudnienia Zarząd Centrum Klima S.A. po zakończeniu rozbudowy hali produkcyjnej na terenie nieruchomości w Piastowie powziął decyzję o zwiększeniu zatrudnienia pracowników na stanowiskach produkcyjnych i magazynowych. W IV kwartale 2008 r. firma zatrudniła w sumie 12 nowych pracowników. Zatrudnienie nowych pracowników spowodowało wzrost kosztów pracowniczych, takich jak wynagrodzenia, odzież ochronna, środki i szkolenia BHP, koszty przygotowania stanowisk pracy oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników. Wymierne efekty zwiększenia zatrudnienia po stronie przychodowej, podobnie jak całej inwestycji, zauważalne będą w I połowie 2009 r. Działania marketingowe Działania marketingowe w IV kwartale 2008 polegały w dużej mierze na realizacji założeń przyjętej na początku roku strategii rozwoju. Oferta produktowa Centrum Klima S.A. jest skierowana przede wszystkim do odbiorców działających w segmencie B2B (business to business). Wszystkie działania marketingowe podejmowane przez Spółkę są wysoce wyspecjalizowane i dostosowane do charakterystyki odbiorców z segmentu wentylacyjnoklimatyzacyjnego. Strona 20

29 Najważniejszymi narzędziami marketingowymi Centrum Klima S.A. są: Komunikacja z otoczeniem rynkowym za pomocą Internetu Spółka przykłada dużą wagę do rozwoju własnego serwisu internetowego: którą większość aktualnych oraz potencjalnych klientów traktuje jako podstawowe źródło informacji o produktach, nowościach, promocjach oraz aktualnych cenach. W IV kwartale 2008 Spółka rozpoczęły się prace nad przebudową strony w celu zwiększenia jej funkcjonalności i dostosowania do aktualnych trendów panujących w branży. Mailingi wysyłane do wyselekcjonowanej bazy odbiorców Spółka posiada w swojej bazie mailingowej blisko 2000 adresów osób związanych z branżą, które wyraziły pisemną zgodę na otrzymywanie informacji na temat najnowszych promocji, nowych produktach oraz ważniejszych wydarzeniach w życiu firmy. Szeroka kampania informacyjna w mediach ogólnych i ekonomicznych oraz konsekwentna komunikacja z otoczeniem biznesowym i władzami lokalnymi w związku z obecnością na rynku kapitałowym. Aktywna polityka informacyjna ze społecznością gminy Piastów, na terenie której Spółka prowadzi działalność (corporate citizenship). Budowanie wizerunku w segmencie wentylacji i klimatyzacji oraz promowanie produktów za pomocą mediów branżowych, z którymi w IV kwartale 2008 zostały renegocjowane z korzyścią dla firmy umowy: - portal internetowy - portal internetowy - portal internetowy - czasopismo branżowe Rynek Instalacyjny - czasopismo branżowe Chłodnictwo&Klimatyzacja. Marketing bezpośredni Spółka przeprowadziła szereg spotkań pracowników działu handlowego oraz marketingu z kontrahentami, które traktuje jako silne narzędzie badawcze, pozwalające sprawdzić poziom satysfakcji klienta, przyjrzeć się działaniom konkurencji, a w efekcie stworzyć indywidualną ofertę rabatową oraz produktową, dopasowaną specjalnie do potrzeb potencjalnego odbiorcy. Cykliczne szkolenia i prezentacje prowadzone dla projektantów, firm wykonawczych oraz studentów Politechniki dzięki zorganizowanym trzykrotnie szkoleniom Spółka przekazała w efektywny sposób wiedzę na temat swojej działalności, produktów, a następnie zaprezentować hale produkcyjne, część magazynową oraz biurową Ważnym działaniem podjętym przez Spółkę w IV kwartale 2008 r. było unowocześnienie systemu firmowej identyfikacji wizualnej. Centrum Klima S.A. rozpoczęła prace, pozwalające zwiększyć funkcjonalność i spójność komunikacji z partnerami handlowymi oraz uczestnikami rynku kapitałowego. Celem Centrum Klima S.A. było opracowanie systemu komunikacji wizualnej, która definiowałaby specyfikę branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej oraz nawiązywała do istoty działalności Spółki. Strona 21

30 Opracowanie nowoczesnego systemu identyfikacji firmowej, było także dobrą okazją do odświeżenia znaku graficznego Spółki. W tym celu poddany został ocenie charakter: formy logotypu, czcionka, konstrukcja znaku, symboliczne znaczenie jego elementów, równowaga całościowego układu graficznego oraz kolorystyka. Centrum Klima S.A. działa na polskim rynku wentylacyjno-klimatyzacyjnym od 1995 r. i jest marką bardzo znaną w branży. Dlatego od samego początku założono, że znak graficzny powinien zostać tylko odświeżony tak, aby osiągnąć optyczną równowagę i stabilność. W efekcie uzyskano logotyp marki przyjaznej i godnej zaufania. Działania handlowe Centrum Klima S.A. jako lider rynku instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych kontynuowała w ostatnim kwartale 2008 roku prace nad powiększaniem swojego udziału w rynku zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Dzięki szerokiej gamie oferowanych produktów oraz dużej elastyczności oferty Spółka efektywnie odpowiedziała na wszystkie oczekiwania i wymagania klientów. Podejmowane przez firmę działania handlowe, wspierane przez szeroko zakrojone działania marketingowe, powodują, że z kwartału na kwartał Centrum Klima S.A. staje się coraz ważniejszym partnerem handlowym w zakresie kompleksowych dostaw systemów kanałów i kształtek wentylacyjnych, materiałów montażowych, materiałów do produkcji, izolacji technicznych oraz urządzeń do klimatyzacji i wentylacji. Na rynku polskim sprzedaż kierowana jest do różnej wielkości firm wykonawczych, mniejszych hurtowni branżowych oraz deweloperów. Odbiorcami na rynkach zagranicznych są duże międzynarodowe podmioty producenci i dystrybutorzy materiałów wentylacyjnych, dokonujący dalszej odsprzedaży produktów Spółki na rynkach europejskich m.in. Vento (Belgia), Control Aer (Irlandia), Air Connections (Holandia). W IV kwartale 2008 r. Spółka z powodzeniem weszła na rynek niemiecki dzięki nawiązaniu współpracy z RLK Klimatechnik. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na urządzenia z branży HVAC (ang. heating, ventilation, air conditioning) Centrum Klima S.A. ciągle poszerza swoją ofertę produktową. I tak w IV kwartale 2008 r. ofertę uzupełniły: kratki ocynkowane typ SGD na rury zwijane dostępne z magazynu kratki transferowe typ EG-C zawory ze stali kwasoodpornej nawiewne i wywiewne typ SV-S; EV-S przewód aluminiowy półelastyczny S-Flex, na potrzeby nowego wyrobu zastrzeżono nazwę oraz opracowano indywidualną strategię promocyjną. Wprowadzony na rynek S-Flex wytwarzany przez Centrum Klima S.A., charakteryzuje się wysoką jakością, lepszymi parametrami technicznymi niż produkty obecnie dostępne na rynku oraz ułatwieniami logistycznymi, dzięki niespotykanemu w branży pakowaniu artykułu w pudełka kartonowe. S-Flex wytycza nowe standardy w branży, przez to jest bardzo konkurencyjnym produktem. Strona 22

31 Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta e w prezentowanym okresie Ważnym czynnikiem niezależnym od Spółki są warunki pogodowe. Łagodna aura w trzech ostatnich miesiącach 2008 roku nie prowadziła do niekorzystnego wydłużania cykli inwestycji i Spółka nie zanotowała ograniczenia popytu na elementy wentylacyjne. Sezonowością cechuje się sprzedaż urządzeń klimatyzacyjnych, która nasila się w okresie wiosenno letnim, a która w ostatnim kwartale 2008 r. była niewielka. Aby zapobiegać sezonowym wahaniom sprzedaży, Zarząd Spółki realizuje strategię dywersyfikacji oferty produktowej. Polega ona na oferowaniu szerokiego asortymentu produktów, w przypadku których popyt ma charakter sezonowy i występuje w innych kwartałach. Taka strategia pozwala na utrzymanie względnie stabilnego poziomu sprzedaży w okresie całego roku. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych Centrum Klima S.A. w IV kwartale 2008 r. nie dokonała nowej emisji akcji ani dłużnych papierów wartościowych. Spółka nie dokonała także wykupu lub spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane Centrum Klima S.A. w IV kwartale 2008 r. nie wypłaciła ani nie zadeklarowała dywidendy. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta. W dniu 6 stycznia 2009 r. Centrum Klima S.A. zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zarząd jest przekonany, że to posunięcie uwiarygodni obraz Spółki w oczach obecnych i potencjalnych inwestorów, a także zwiększy płynność walorów i w konsekwencji pozwoli na korzystne uplasowanie na rynku nowej oferty publicznej akcji. Pozyskane w ten sposób środki Zarząd zamierza wykorzystać na dalsze inwestycje, przede wszystkim na budowę kompleksu magazynowo produkcyjno biurowego w Wieruchowie. Strona 23

32 Informacj nformacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego: Centrum Klima S.A. nie posiada zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych. Strona 24

33 V. POZOSTAŁE INFORMACJE Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro): Informacje finansowe podlegające przeliczeniu i ujawnieniu w raporcie za IV kwartał 2008 r. zostały przeliczone według następujących zasad: Poszczególne dane bilansu według średniego kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy, ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski: o Na r. 4,1724 EUR/PLN o Na r. 3,5820 EUR/PLN Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego: o Dla danych narastająco za 4 kwartały 2008 r. 3,5321 EUR/PLN o Dla danych narastająco za 4 kwartały 2007 r. 3,7768 EUR/PLN. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek k podlegających konsolidacji: Centrum Klima S.A. nie wchodzi w skład grupy kapitałowej. Spółka nie ma żadnych podmiotów zależnych. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitent nta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności: Centrum Klima S.A. nie dokonała zmian w strukturze jednostki gospodarczej. Nie przewiduje się również takich posunięć w najbliższym okresie sprawozdawczym. Stanowisk tanowisko o zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych: W prospekcie emisyjnym akcji Spółki zamieszczone zostały, audytowane z datą 18 września 2008 r. prognozy wyników finansowych na rok Strona 25

34 Upubliczniona prognoza wyników finansowych Spółki (w tys. PLN) Parametr (tys. PLN) Dane historyczne 2007 Prognoza 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów EBITDA Zysk netto Przedstawiona prognoza zakładała: Utrzymanie się koniunktury gospodarczej panującej na polskim rynku, w szczególności w zakresie wydatków inwestycyjnych i kondycji budownictwa; Przyjęto, iż wzrost gospodarczy w 2008 r. wyniesie nie mniej niż 5,5%; Założono, iż produkcja sprzedana w budownictwie w 2008 r. wzrośnie rok do roku o nie mniej niż 15,9% (na podstawie danych IBnGR); Utrzymanie się średniego kursu walutowego EUR/PLN dla okresu prognozy na poziomie 3,33; Utrzymanie się kursu walutowego USD/PLN dla okresu prognozy na poziomie 2,28; Utrzymanie się kursu walutowego EUR/USD dla okresu prognozy na poziomie 1,45; Zrealizowane wyniki finansowe (w tys. PLN) Parametr (tys. PLN) Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów Wyniki zrealizowane 2008 Wyniki prognozowane 2008 Wykonanie prognozy Dynamika 2008 / ,1% 105,7% EBITDA ,8% 104,0% Zysk netto ,6% 95,4% Na osiągnięte przez Centrum Klima S.A. w IV kwartale 2008 r. wyniki finansowe, miało wpływ kilka czynników. Na wartość przychodów ze sprzedaży produktów wpłynęło ponad 1,5 miesięczne opóźnienie w dostawie maszyny do produkcji przewodów elastycznych z firmy Drossbach GmbH & Co. KG, która według planów miała rozpocząć pracę we wrześniu 2008 r. Przesunięciu uległa również dostawa automatycznego stołu do maszyny Tubeformer 2020 firmy Spiro. Należy podkreślić, że mimo to dynamika sprzedaży za IV kwartał 2008 r. wyniosła 4,2% w stosunku do analogicznego okresu roku Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wyniki finansowe w IV kwartale 2008 r. było załamanie się kursów walutowych EUR/PLN, USD/PLN oraz EUR/USD. Mimo spowolnienia gospodarczego w Europie Zachodniej umocnienie się euro sprzyjało poprawie rentowności produkcji eksportowej. Dzięki temu możliwe będzie konsekwentne realizowanie przyjętej strategii wzrostu udziału eksportu w całkowitych przychodach Centrum Klima S.A. Należy podkreślić, że Zarząd Spółki chcąc zapobiec ujemnym wpływom wzrostu kursu walut, Strona 26

35 płynnie dostosowywał ceny sprzedażowe produktów do nowych warunków. Marże na produktach nie spadły, a wręcz przeciwnie - na wielu produktach wzrosły. Ze względu na to, że większość zakupów realizowanych w USD i EUR jest opłacana z dniowym terminem płatności wystąpiły ujemne różnice kursowe. Na przestrzeni roku różnice kursowe spowodowały stratę na działalności finansowej w wysokości tys. (na koniec 2007 roku dodatnie saldo różnic kursowych wynosiło 425 tys. PLN, na koniec 2008 roku ujemne saldo różnic kursowych wyniosło 654 tys. PLN). W samym IV kwartale 2008 r. Spółka straciła 659 tys. PLN na różnicach kursowych z tytułu odroczonych płatności, co miało wpływ na poziom zysku netto Centrum Klima S.A. nie zawierała umów kupna i sprzedaży opcji walutowych. Zmiany kursu EUR w imporcie były w naturalny sposób kompensowane środkami pozyskiwanymi z eksportu w EUR. Jednocześnie nie występuje zjawisko naturalnego hedgingu dla zakupów realizowanych w USD. Długi cykl dostaw powoduje, że przedsiębiorstwo musi dokonywać cyklicznych dużych zakupów i utrzymywać wyższe stany magazynowe, aby móc sprostać wymaganiom odbiorców w okresie wzmożonego popytu. Część towarów została zakupiona w pierwszym półroczu 2008, a zatem utrzymanie się obecnie obserwowanego osłabienia waluty krajowej powinno pozytywnie wpływać na rentowność sprzedaży towarów w kolejnych miesiącach. Pozytywne jest to, że sprzedaż produktów w całym 2008 r. wzrosła pod względem ilościowym o 20-40%, umacniając silną pozycję rynkową Centrum Klima S.A. Kolejnym znaczącym czynnikiem makroekonomicznym było zwiększenie kosztów pracy. Dynamika wzrostu płac w IV kwartale, jak i w całym roku 2008, w znacznym stopniu wpłynęła na wynik finansowy Spółki. Jednakże zatrudnianie nowych pracowników jest niezbędne przy podjętej długofalowej strategii rozwoju Centrum Klima S.A. i Zarząd jest przekonany, że w przyszłości pozwoli na efektywniejszą pracę całego przedsiębiorstwa. Zarząd Spółki przygotowując prognozy na rok 2008 uwzględniał oba wyżej opisane czynniki, aczkolwiek ich skala i dynamika okazała się większa od zakładanych w prognozach. Mimo to, osiągnięte wyniki Zarząd ocenia jako zadowalające. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich n wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego: STRUKTURA WŁASNOŚCI AKCJI NA DZIEŃ ZŁOŻENIA RAPORTU Strona 27

36 Posiadacz akcji Seria Rodzaj akcji Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Raport kwartalny SA-Q 4/2008 Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%) Marek Perendyk A, B zwykłe na okaziciela ,39% ,39% Wojciech Jakrzewski A zwykłe na okaziciela ,25% ,25% BZ WBK Inwestycje A zwykłe na okaziciela ,91% ,91% Pozostali B zwykłe na okaziciela ,45% ,45% Liczba akcji, razem Kapitał zakładowy, razem(pln) ,50 Wartość nominalna jednej akcji(w PLN) 0,10 Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające zające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI Posiadacz akcji Seria Rodzaj akcji Liczba akcji Marek Perendyk - stan na dzień złożenia zwykłe na A prospektu okaziciela - zmiana B zwykłe na okaziciela - stan na dzień złożenia A, B zwykłe na raportu okaziciela Wojciech Jakrzewski - stan na dzień złożenia prospektu - zmiana - stan na dzień złożenia raportu Anna Domeredzka - stan na dzień złożenia prospektu - zmiana - stan na dzień złożenia raportu A A B B zwykłe na okaziciela zwykłe na okaziciela zwykłe na okaziciela zwykłe na okaziciela Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%) ,26% ,26% ,13% ,13% ,39% ,39% ,26% ,26% ,25% ,25% ,05% ,05% ,05% ,05% Pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące Spółki nie posiadają akcji Spółki. Żadna z osób zarządzających lub nadzorujących Spółki nie posiada uprawnień do nabycia/objęcia akcji Spółki (opcji). Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla Strona 28

37 postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie: a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta, Centrum Klima S.A. w IV kwartale 2008 r. nie prowadziła wyżej wskazanych postępowań. b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności - ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania; Centrum Klima S.A. w IV kwartale 2008 r. nie prowadziła wyżej wskazanych postępowań. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro - jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich łącznej wartości, oraz, w odniesieniu do umowy o największej wartości, z przedstawieniem informacji o: a) podmiocie, z którym została zawarta transakcja, b) powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji, c) przedmiocie transakcji, d) istotnych warunkach transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych kryteriów, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów; Centrum Klima S.A. nie wchodzi w skład żadnych grup kapitałowych i nie przeprowadza transakcji z podmiotami powiązanymi. Strona 29

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin,

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin, Raport okresowy za III kwartał 2016 roku Megaron S.A. Szczecin, 14.11.2016 S S t r o n a 1 Spis treści Dane finansowe za III kwartał 2016 roku... 2 1. Bilans... 2 2. Pozycje pozabilansowe... 4 3. Rachunek

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2010 30.06.2010 1 WPROWADZENIE DO PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE O SPÓŁCE Spółka DROP S.A. powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r.

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r. RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A. I KWARTAŁ ROKU 2015 Warszawa, 14 maja 2015 r. Raport za IV kwartał roku 2014 został przygotowany przez emitenta zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2014 30 CZERWCA 2014 Wrocław, sierpień 2014 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 1.2004 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 1.2004 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.)

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.) RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2015r. 30.06.2015r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU......2 WYBRANE DANE FINANSOWE....3 BILANS....4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH..

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo