WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ"

Transkrypt

1 ZRZ 5/2010 Jasionka, r. Szanowni Państwo Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu dot: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa nowego terminalu pasażerskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Szanowni Państwo Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), Zamawiający Rzeszów-Jasionka przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. Pytanie 1 Prosimy o udostępnienie dokumentacji projekt drogowy. Zamawiający nie udostępnia dokumentacji drogowej. Zakres drogowy został zrealizowany. Pytanie 2 Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej. Zamawiający udostępnił dokumentację geotechniczną na stronie internetowej bip.rzeszowairport.pl

2 Pytanie 3 Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowanej. Zamawiający zamieści załączniki w/w wersji na stronie internetowej bip.rzeszowairport.pl Pytanie 4 Urządzenia W3, W4, W6 wg. specyfikacji technicznej nie posiadają pomieszczeń pod szybem, natomiast na rysunkach te pomieszczenia występują. Czy urządzenia w swojej konstrukcji (chwytacze na przeciwwadze) powinny przewidywać pomieszczenia pod szybem? Urządzenia W3, W4, W6 posiadają podszybia zgodnie z wytycznymi zawartymi na rys. nr 5.4, 5.5, 5.7 z tomu PW/A/de Pytanie 5 Urządzenie W5 wg specyfikacji posiada udźwig 630kg, tymczasem na zestawieniu mamy 1000kg. Prosimy o wyjaśnienie, który udźwig zastosować? Urządzenie W5 zgodnie z Zestawieniem dźwigów osobowych i schodów ruchomych załącznik D opisu, powinno posiadać udźwig 1000kg Pytanie 6 W związku z brakiem specyfikacji dla urządzenia W7 oraz informacji na rysunkach o dojściach do szybu z dwóch stron pod kątem 90 stopni prosimy o wyjaśnienie czy winda powinna mieć przelot kątowy? Urządzenie W7 posiada dwa przystanki z przelotem kątowym ( zgodnie z rzutami arch. ), ilość drzwi 4 komplety, należy także uwzględnić odporność poż. drzwi zgodnie z wytycznymi zawartymi w schematach pożarowych ( operat p.poż.) Pytanie 7 Prosimy o wyjaśnienie czy rozbieżności - wg SIWZ p.5 przedmiot zamówienia winien być zrealizowany w terminie 15 miesięcy do daty rozpoczęcia robót, natomiast wg Ogłoszenia o Zmówieniu czas trwania realizacji wynosi 16 miesięcy. Prosimy o podanie właściwego czasu trwania realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia wynosi 15 miesięcy od daty rozpoczęcia robót, a zgodnie z Subklauzulą 8.1 rozpoczęcie robót nastąpi nie później niż 30 dni od daty podpisania umowy. Pytanie 8 Zgodnie z 6 Załącznika 4.1 (Zasady dopuszczenia pracowników i sprzętu wykonawcy do prac w Porcie Lotniczym Rzeszów - Jasionka" ) Wykonawca ponosi opłaty za szkolenie, o których mowa w 4 zgodnie z obowiązującym cennikiem (koszt przepustki w cenie szkolenia)".

3 Prosimy o podanie kosztu przeprowadzenia t ego szkolenia i wydania przepustki pozwalającej pracować na terenie Portu. Koszt szkolenia i uzyskania przepustki wynosi 150,00 zł netto zgodnie z obowiązującym cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej bip.rzeszowairport.pl Pytanie 9 Urządzeniu W3 i W4 wg specyfikacji nic posiadają pomieszczenia pod szybem, nu rysunkach są jednak kondygnacje pod. Czy urządzenia w swojej Konstrukcji (chwytacze na przeciwwadze) winny przewidywać pomieszczenia pod szybem? Urządzenia W3, W4 posiadają podszybia zgodnie z wytycznymi zawartymi na rys. nr 5.4, 5.5 z tomu PW/A/de Pytanie 10 Urządzenie W5 wg specyfikacji posiada udźwig 630kg, tymczasem na zestawieniu mamy 1000kg, który udźwig należy przyjąć za prawidłowy? Urządzenie W5 zgodnie z Zestawieniem dźwigów osobowych i schodów ruchomych załącznik D opisu, powinno posiadać udźwig 1000kg Pytanie 11 Urządzenia W6 wg specyfikacji nie posiada pomieszczenia pod szybem na rysunkach są jednak kondygnacje pod. Czy urządzenie w swojej konstrukcji (chwytacze na przeciwwadze) winny przewidywać pomieszczenia pod szybem? Urządzenie W6 posiada podszybie zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunku nr 5.7 tom PW/A/de Pytanie 12 Brak specyfikacji dla urządzenia W7. Na rysunkach mamy dojście do szybu z dwóch stron pod kątem 90 stopni. Czy winda winna mięć przelot kątowy? Urządzenie W7 posiada dwa przystanki z przelotem kątowym ( zgodnie z rzutami arch. ), ilość drzwi 4 komplety, należy także uwzględnić odporność poż. drzwi zgodnie z wytycznymi zawartymi w schematach pożarowych ( operat p.poż. ) Pytanie 13 W opisie zawarte jest zdanie : Należy zastosować rodzaje listew zgodnie ze strefowaniem ciągów czyszczących obuwie (min 3 strefy) Czy zatem zastosować wszystkie trzy wkłady szczotka, guma i ryps w równej ilości procentowej do całości czy zachować inne podziały. Uzasadnienie to może mieć tam gdzie jest odpowiednia

4 długość ale np. tam gdzie jest 200 cm to troszkę gorzej... częstym zastosowaniem jest połączenie szczotki i rypsu z pominięciem gumy. Szczegółowe informacje dotyczące wycieraczek zawarto w Projekcie Wykonawczym PW/A/arch TOM 1 Załącznik C - Zestawienie elementów budowlanych wykończeniowych rys. nr 9, Jeżeli pozwala na to długość, należy zastosować strefowanie ciągów czyszczących - 3 strefy, jeśli natomiast nie jest to możliwe należy zastosować odpowiednie optymalne dla danej sytuacji rozwiązanie systemowe, np. pominięcie gumy. Pytanie 14 Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie ilości central przewidzianych w systemie SAP na cały obiekt Terminalu Pasażerskiego? Ilości zgodne z projektem. Pytanie 15 Prosimy o doprecyzowanie zestawienia Okablowania Strukturalnego -brak ilości Ilości zgodne z projektem. Pytanie 16 Czy zestawienie znajdujące się w opisie systemu FIS jest całkowite? W zestawieniach wymienione są główne elementy systemu - Wykonawca ma obowiązek uwzględnia wszystkich jego zdaniem elementów koniecznych do uruchomienie systemu. Pytanie 17 Zgodnie z zestawieniem dokumentacji zawartym w SIWZ (str.7) cześć architektoniczna projektu obejmuje aranżację wnętrz - PW/A/wn - zestawienie elementów wyposażenia - brak projektu na stronie Internetowej. Proszę o uzupełnienie. Zamawiający zmodyfikował w powyższej kwestii SIWZ w dniu r. Pytanie 18 W załączniku C -- część PW/A/arch fom I Zestawienia elementów budowlanych" - brakuje rysunków nr 30-34c dotyczących obudowy słupów. Proszę o uzupełnienie. Zamawiający zmodyfikował w powyższej kwestii SIWZ w dniu r. Pytanie 19 Prosimy o udostępnienie przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę.

5 Zamawiający jest w posiadaniu prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji z dnia r. nie udostępnia do postępowania przetargowego. Pytanie 20 Udostępnienie przez Zamawiającego przedmiarów robót, które są integralną częścią dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 z sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWiOR oraz programu funkcjonalno-użytkowego, rozdz. 2, 4) Zamawiający zmodyfikował w powyższej kwestii SIWZ w dniu r. Pytanie 21 W pięcioletnim okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający wymaga serwisowania maszyn i urządzeń zgodnie z zaleceniami ich producentów lub dostawców. Prosimy o określenie po czyjej stronie znajdują się koszty okresowych przeglądów i wymiany materiałów eksploatacyjnych (np. filtry). Jeśli po stronie Wykonawcy to prosimy o potwierdzenie, że w cenie oferty należy ująć koszt okresowych przeglądów i konserwacji zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych urządzeń gdyż generuje to bardzo wysokie koszty (nawet do 50% wartości urządzenia). Zgodnie z Subklauzulą w okresie gwarancji Wykonawca będzie dokonywał na swój koszt serwisowania i obsługi odnośnych maszyn i urządzeń zgodnie z zaleceniami ich producentów i/lub dostawców. Pytanie 22 Dotyczy: Projektu instalacji klimatyzacji precyzyjnej: W opisie technicznym do projektu instalacja klimatyzacji precyzyjnej w pkt Parametry szaf klimatyzacyjnych podano, że : - dla pomieszczenia serwerowi (pom. 2.41c) zaprojektowano szafę klimatyzacji precyzyjnej typ HPM D13UA ze skraplaczem freonowym typ HCE 33, Natomiast w projekcie w pliku załącznik. 5_karty doboru szaf klimatyzacji precyzyjnej" i rysunku PW_S_kM5_Rzut piwnic, parteru, I piętra, II piętra.dwf wynika że dla pomieszczenia serwerowni (pom. 2.41c) dobrano szafę klimatyzacji precyzyjnej typ HPM D13DA ze skraplaczem freonowym typ HCE 24 z zaworem rozprężnym EXV, Prosimy o wyjaśnienie jaki typ szafy należy przyjąć do oferty. Należy zastosować szafę klimatyzacji precyzyjnej typ HPMD13DA (Digital scroll) wraz ze skraplaczem typ HCE24 oraz zaworem rozprężnym EXV firmy Emerson. Pytanie 23 Dotyczy: Projektu instalacji wody lodowej i systemu VRV: W projekcie instalacji wody lodowej i systemu VRV w pliku załącznik_nr_10_dane techniczne systemu VRV.pdf w pkt.4. Schematy chłodnicze:

6 - element systemy J.Z.3. podane jest że: punkt systemu klimatyzacji VRV III nr 3-11 z jednostką wewnętrzną typ FZXQ32M9V1B stanowi rezerwę - prosimy o wyjaśnienie czy ten element należy wliczyć do ceny oferty - element systemy J.Z.4 podane jest że: punkt systemu klimatyzacji VRV III nr 4-13, 4-14, 4-15, 4-16, 4-17 z jednostką wewnętrzną typ FXFQ32P8VEB stanowi rezerwę - prosimy o wyjaśnienie czy ten elementy należy wliczyć do ceny oferty. Wszystkie urządzenia opisane na schematach instalacji VRV jako rezerwa (jednostki wewnętrzne systemu VRV III) dobrano w celu zwymiarowania wielkości agregatu zewnętrznego. W przypadku podjęcia przez inwestora decyzji o rozbudowie terminala takie właśnie wielkości jednostek będzie można dodatkowo podłączyć do systemu. W chwili obecnej nie należy ich wliczać do oferty. Dotyczy: wyposażenia obiektu: Pytanie 24 Czy siedziska do poczekalni przedodlotowych, nogi i podłokietniki w ławce mają być skręcane (możliwość demontażu każdego elementu) czy spawane (ławka stanowi jeden integralny element)? Nogi i podłokietniki w ławce siedzisk do poczekalni przedodlotowych mają być skręcane. Ponadto maja mieć możliwość montowania ławek na bagaż, miejsc dla niepełnosprawnych itp. przewidzianych w systemie. Pytanie 25 Czy siedziska do poczekalni przedodlotowych mają być tapicerowane? Siedziska ławek do poczekalni przedodlotowych maja być tapicerowane. Pytanie 26 Czy ławki do poczekalni przedodlotowych mają mieć podłokietniki? Jeśli tak, czy mają to być podłokietniki skrajne czy między każdym siedziskiem? Ławki mają mieć podłokietniki skrajne. Pytanie 27 Czy ławki do poczekalni przedodlotowych mają być malowane proszkowo? Ławki maja być malowane proszkowo. Pytanie 28 Czy kosze INDOOR DUSTBIN mają być wykonane ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej czy zwykłej malowanej proszkowo?

7 Kosze INDOOR DUSTBIN maja być wykonane ze stali nierdzewnej matowej. Pytanie 29 Jaki jest standard wykończenia obudów schodów ruchomych? Obudowy schodów ruchomych ( Sch1, Sch2 ): - spód: stal nierdzewna - boki oraz wypełnienie balustrady: szkło bezpieczne przeźroczyste, bezbarwne - podświetlenie widocznych elementów stopni i napędu. Pytanie 30 W zestawieniu rysunków windy towarowej do restauracji rysunek JAS_2010_PW_A_de_5_9 przedstawiony został dźwig 2 -przystankowy o wysokości podnoszenia 4800 mm, natomiast w zestawieniu jas_pw_zał D do opisu dźwigu podano, że dźwig ma 3 przystanki i wysokość podnoszenia 9600 mm. Prosimy o sprecyzowanie ilości przystanków i wysokości podnoszenia. Dźwigi towarowe W8a, W8b należy wykonać jako 3-przystankowe. Wysokość podnoszenia 960cm, zgodnie z zał. D opisu Pytanie 31 Prosimy o podanie miejsca usytuowania maszynowni w dźwigu W7. Maszynownia dźwigu W7 jest zlokalizowana w pom. Nr. 0.2a na poziomie piwnic (PW/A/arch-1.1 ) Pytanie 32 Czy kurtyny wstęgowe z EPDM i rolety listwowe przy taśmociągach bagażowych (rys. nr 21 zestawienia elem. budowlanych) należy wycenić w ofercie? Jeśli tak to z jakiej szerokości i grubości pasów mają być wykonane? Kurtyny wstęgowe z EPDM i rolety listwowe przy taśmociągach bagażowych (rys. 21 zestawienia elementów budowlanych) będą ujęte w dostawie i montażu systemu transportu i kontroli bagażu rejestrowanego, który jest objęty odrębnym postępowaniem przetargowym. Pytanie 33 Prosimy o określenie sposobu wykonania rolet przeciwsłonecznych - z litego materiału czy ażurowe, jaka ma być kolorystyka, czy mają być wykonane z materiału zaciemniającego oraz czy ma być mechanizm na wałku czy w zabudowie /w kasecie/?

8 Rolety przeciwsłoneczne mają to być rolety wewnętrzne, ograniczające nadmierne zyski energii cieplnej od nasłonecznienia w pomieszczeniach, przepuszczające światło, (nie mają to być rolety zaciemniające), napęd ręczny, w kasecie konstrukcja lakierowana w kolorze RAL 9007 graualuminium. Pytanie 34 W projekcie PW/A/p.poż brak zestawienia sprzętu p.poż. Prosimy o określenie po czyjej stronie jest dostawa i montaż sprzętu przeciwpożarowego (gaśnice, szafki, itp.).jeśli po stronie Wykonawcy to prosimy o podanie rodzaju i ilości ww sprzętu. Zestawienie sprzętu p.poż. znajduje się w PW/A/p.poż oraz w przedmiarze robót Zestawienie sprzętu p.poż., do projektu PW/A/p.poż., dostawa i montaż leży po stronie Wykonawcy. Pytanie 35 Po czyjej stronie jest wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz wykonanie tablic planów ewakuacji. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego oraz wykonanie tablic planów ewakuacji leży po stronie Wykonawcy. Pytanie 36 Czy w Zestawieniu Zaplecza Gastronomicznego w kolumnie Typ" podanego jako Inwestor" należy rozumieć, iż urządzenia tak opisane dostarcza Inwestor i nie są one objęte wyceną? Należy wycenić zakup i montaż urządzeń wg Zestawienie Zaplecza Gastronomicznego w projekcie Technologia zaplecza restauracji PW/A/tz (przedmiar robót: Wyposażenie baru szybkiej obsługi PW/A/tz). Pytanie 37 W dokumentacji Aranżacja wnętrz_30_pw_a_wn" oraz Wyposażenie meblowe_07_pw_a_wm,iws" a także 08_PW_A_kaplica" nie ma sprecyzowanych parametrów wyposażenia meblowego. Prosimy o uzupełnienie specyfikacji technicznej z podaniem istotnych parametrów opisujących rodzaj materiału i standard wykończenia mebli, gdyż ze względu na brak powyższych informacji nie można racjonalnie wycenić całego wyposażenia meblowego. Kaplica wyposażenie Krzesło drewniane wykonane z jednego arkusza lakierowanej sklejki bukowej, formowanej na zimno, o zmiennej grubości (od 2 cm w dolnej części nogi do 1 cm gr oparcia, powstałej przez usunięcie liści sklejki. Oparcie krzesła formowane w kształcie fali. Wysokość całkowita min. 81 c, szer 40 cm (+/- 1 cm), głębokość 43 cm (+/- 1 cm),.

9 Nogi krzesła zakończone stopkami z tworzywa sztucznego w kolorze transparentnym, białym. Krzesło musi się sztaplować. Np. Krzesło Una firmy Martela lub równoważne. Istotne parametry opisujące rodzaj materiału i standard wykończenia mebli dla pozostałych projektów zestawiono w poniższych odpowiedziach szczegółowych dot. mebli. Pytanie 38 Czy w ofercie należy uwzględnić wyposażenie WC (uchwyty dla niepełnosprawnych, podajniki mydła, ręczników i papieru toaletowego, kosze itp.). Jeśli tak to prosimy o podanie ilości oraz standardów). W ofercie należy uwzględnić wyposażenie WC a/ uchwyty dla niepełnosprawnych zgodnie z Zestawieniem elementów budowlanych wykończeniowych, rys. nr 7, stal nierdzewna matowa, b/ pozostałe: podajniki mydła, ręczników i papieru toaletowego, lustra, kosze itp. - ilość wg projektu architektonicznego (zestawienie pomieszczeń sanitarno higienicznych na rysunkach), - standard: linia produktów ze stali nierdzewnej matowej, lustra w ramie chromowanej matowej. Dotyczy: mebli: Prosimy o określenie parametrów: Pytanie 39 Krzesło biurowe do pracy - jakie wymagane są mechanizmy i parametry tapicerki (rodzaj tapicerki, kolorystyka, odporność na piling, odporność na ścieranie)? Jakie atesty i certyfikaty wymaga Inwestor w odniesieniu do krzeseł biurowych? Krzesło do pracy musi spełniać wymagania Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U ) wskazana pisemna opinia np. z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.. Krzesło musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN :2004. Wymagane funkcje fotela: wysokość siedziska regulowana pneumatycznie 40-50cm, mechanizm synchro, regulacja podparcia części lędźwiowej oparcia, miękkie podłokietniki z regulacją wysokości, regulacja głębokości siedziska, konstrukcja ma być wykonana z polerowanego aluminium, tapicerka o składzie co najmniej 90% naturalna wełna i odporności na ścieranie minimum 100 tyś cykli w skali Martindala.

10 Przykładowe rozwiązanie: Pytanie 40 Fotel klubowy - do jakiego pomieszczenia, jakie wykończenie (tapicerka, plastik czy sklejka), na jakim stelażu? Fotel klubowy powinien posiadać następujące cechy: Siedzisko i oparcie ma być wykonane z jednego odlewu z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego tworząc lekko zaokrąglony kubełek, którego głębokość i szerokość ma być identyczna i wynosić 64 cm (+/-1cm) Oparcie ma przedłużone w taki sposób, aby utworzone zostały podłokietniki Od strony użytkownika oparcie i podłokietniki mają być wyściełane pianka poliuretanową Całe siedzisko wraz oparciem ma być tapicerowane, zarówno od strony użytkownika jak i z zewnętrznej strony. Tkanina ma być typu Alcantara sztuczny zamsz ( o składzie: 88% poliester, 12% poliuretan, o klasie ścieralności cykli Martindale a).. Siedzisko ma posiadać dodatkową poduchę z pianki poliuretanowej o wysokiej gęstości i grubości min 4cm Pomiędzy siedziskiem a oparciem ma znajdować się elipsoidalny otwór Fotel oparty na nodze talerzowej, o średnicy 75mm, na podstawie w formie płaskiego talerza (nie dopuszcza się rozwiązania w postaci podstawy stożkowej), ze stali chromowanej, średnica talerza 55cm, gr. 0,5 cm, na stopkach z gumy / 8szt /. Konstrukcja ma pozwalać na swobodny obrót kubełka wokół własnej osi Głębokość i szerokość siedziska ma wynosić 64 cm (+/-1cm) Wysokość siedziska ma wynosić 46cm (+/- 1cm) Wysokość całkowita ma wynosić 76 cm (+/-1) Przykładowe rozwiązanie:

11 Pytanie 41 Sofa klubowa - jakie wymiary, jaka tapicerka - rodzaj i parametry? Sofa klubowa ma charakteryzować się następującymi cechami: Sofa wypoczynkowa o bardzo nowoczesnym kształcie, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokich parametrów ergonomicznych i jakościowych. Oparcie i siedzisko ma być wykonane z jednego płynnie profilowanego elementu. Konstrukcja siedziska i oparcia ma być wykonana z giętej sklejki pokrytej gąbka poliuretanową o wysokiej gęstości oraz tapicerowane tkaniną typu Alcantara sztuczny zamsz ( o składzie: 88% poliester, 12% poliuretan, o klasie ścieralności cykli Martindale a).. Sofa ma być oparta na czterech nóżkach stalowych chromowanych, każda zakończona płaskim talerzem o średnicy ok. 10cm. Pomiędzy oparciem a siedziskiem ma znajdować się otwór długości 78-80cm, umożliwiający cyrkulacje powietrza. Wys. Całkowita 72cm, wys. Siedziska 37cm, szerokość siedziska 200cm, szerokość oparcia 120cm. (tolerancja wymiarów +/-2cm) Przykładowe rozwiązanie: Pytanie 42 Fotel konferencyjny - na jakim stelażu i jaka tapicerka - rodzaj i parametry? Fotel konferencyjny ma charakteryzować się następującymi cechami Ma być w pełni tapicerowane, na bazie czteroramiennej z polerowanego aluminium, stała wysokość siedziska, z podłokietnikami z nakładką tapicerowaną. Krzesło ma być obrotowe, na bazie czteroramiennej, o płaskiej konstrukcji, z polerowanego aluminium, zakończonej czterema stopkami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, Wysokość całkowita ma być 95cm, szer. siedziska 57cm (+/-2cm) Podłokietniki mają być stałe z polerowanego aluminium mocowanymi do siedziska i oparcia, mają posiadać nakładkę tapicerowaną w kolorze siedziska i oparcia o długości 24cm, Nakładki mają być przykręcane do podłokietnika, mocowane na polerowane, zakryte trzpienie.

12 Oparcie i siedzisko mają być połączone ze sobą na stałe, bez możliwości zmiany kąta pochylenia. Oparcie i siedzisko ma być w pełni tapicerowane (z obu stron) tkaniną typu Alcantara sztuczny zamsz ( skład tapicerki: 88% poliester, 12% poliuretan, o klasie ścieralności cykli Martindale a), kolor do uzgodnienia z autorem projektu na etapie realizacji. Krzesło ma mieć otwór elipsoidalny pomiędzy siedziskiem a oparciem zapewniający cyrkulację powietrza. Przykładowe rozwiązanie: Pytanie 43 Krzesło - jakie wykończenie (tapicerka, plastik czy sklejka), na jakim stelażu? Krzesło ma charakteryzować się następującymi cechami: Krzesło ma być na czterech stalowych nogach o profilu okrągłym, zakończonych stopką z tworzywa sztucznego. Stopka ma być mocowana do nogi przy pomocy ruchomego przegubu, średnica stopki nie przekracza 25mm Konstrukcja ma być stalowa wykonana z rur okrągłych o średnicy mm, pokrytych chromem lub farba proszkową w kolorze RAL 9006 Łączenia maja być spawane spawy ukryte, niewidoczne Krzesło ma być w wersji z podłokietnikiem Podłokietnik ma być wyprowadzony jest z przedniej nogi pod katem 90 stopni (element spawany, nie dopuszcza się gięcia rury) Do rury stanowiącej konstrukcję podłokietnika przymocowany ma być element z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (ABS) w kolorze czarnym stanowiący właściwy podłokietnik. Grubość podłokietnika ma wyznaczać grubość rury konstrukcyjnej. Szerokość całkowita podłokietnika wraz z elementem konstrukcyjnym ma wynosić ok. 65 mm. Siedzisko i oparcie mają być oddzielnymi elementami. Pomiędzy krawędzią oparcia a siedziskiem ma być przerwa ok. 15cm Całkowita wysokość krzesła ma wynosić 84cm, całkowita szerokość krzesła ma wynosić 62cm, całkowita głębokość ma wynosić 55cm (wymiary +/-2cm) Siedzisko i oparcie (oparcie ma być z dwóch stron tapicerowane) ma być pokryte tapicerką o składzie 95% naturalna wełna i 5% poliamid o wysokiej wytrzymałości na ścieranie (powyżej 100 tyś cykli w skali Martindala) i gęstej strukturze tkania, gramaturze powyżej 500g/mkw

13 Przykładowe rozwiązanie: Pytanie 44 Krzesło do baru - jakie wykończenie, na jakim stelażu? Krzesło do baru ma charakteryzować się następującymi cechami: System krzeseł ma być przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Krzesła maja posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości: PN-EN 13761:2004 oraz PN-EN 1022:2005 wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą, np. COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji. Krzesła muszą się sztaplować. Krzesła mają występować jako nietapicerowane, Konstrukcja ma być wykonana jest z profili stalowych okrągłych o średnicy 19mm chromowanych Wszystkie spawy mają być wykonane w sposób niewidoczny (gładkie i niewystające poza obrys profilu). Stopki mają być zakończone nakładkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczającymi posadzkę, Stelaż ma być mocowany do siedziska w taki sposób, że od strony osoby siedzącej niewidoczne są śruby łączące (widoczna lita sklejka), Do stelaża mają być przymocowane filcowe osłonki zabezpieczające stelaż i siedzisko przed zarysowaniem przy sztaplowaniu Siedzisko i oparcie ma być wykonane z jednego kawałka ergonomicznie profilowanej w trzech wymiarach sklejki, Sklejka użyta do produkcji ma być w całości z drewna brzozowego (nie jest to buk odbarwiany na kolor brzozy), W standardzie sklejka ma być zabezpieczona wysokiej jakości lakierem bezbarwnym, odpornym na promienie UV. Grubość sklejki ma zmniejszać się w sposób płynny w stosunku 5:3, np od 10 mm na siedzisku do 6 mm w górnej części oparcia, Kształt siedziska i oparcia ma być prostokątny o takiej samej szerokości siedziska i oparcia. Przykładowe rozwiązanie:

14 Pytanie 45 Krzesło barowe - jakiej wysokości, jakie wykończenie, na jakim stelażu? Krzesło barowe ma charakteryzować się następującymi cechami: Krzesło musi posiadać konstrukcję i wygląd identyczną jak opisane krzesła do baru. Krzesło musi być typu hocker czyli wysokie do siedzenia przy barze Przykładowe rozwiązanie: Pytanie 46 Biurko do pracy przy komputerze - jakie parametry i wymiary powinno posiadać biurko do pracy przy komputerze tj: a. - blat płyta melaminowa gr. 25 mm, krawędzie wykończone 2 mm PCV, b. - szuflada na klawiaturę, c. - przepust kablowy, d. - uchwyt na komputer, e. - stelaż metalowy z okablowaniem poziomym i pionowym? Biurko do pracy przy komputerze musi charakteryzować się następującymi cechami: Biurka i stoły maja być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi meblami w różnych konfiguracjach. Biurka i stoły mają posiadają certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 537-1:2004 oraz PN-EN 527-2: wystawione przez niezależna jednostkę certyfikującą, np. COBRABiD- BBC Biuro Badań i Certyfikacji. Biurka i stoły mają spełniać wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U ).

15 Blat ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej spełniającą normę E1, grubości 22mm, pokryty laminatem HPL o grubości min 0,40 mm w kolorze brzozy Krawędź biurka ma być trwale zabezpieczona doklejką PCV o grubości 2,0 mm Konstrukcja ma składać się ze stelaża poprowadzonego wzdłuż zewnętrznej krawędzi biurka lub stołu oraz nóg z płynną regulacją wysokości w zakresie 60-82cm. Całość ma być w kolorze RAL Stelaż ma być wykonany z zamkniętego profilu stalowego o przekroju prostokąta 3,5cm x 2,0cm. Ze względów jakościowych rama stelaża nie jest spawana (łączenia wykonane są przy pomocy mimośrodów), zapewniając tym samym jednorodność konstrukcji. Nogi biurka mają być przykręcane do stelaża, a nie do blatu dzięki jest zwiększona wytrzymałość i trwałość mebla oraz łatwość przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka bez pogorszenia jego stabilności i jakości Biurka i stoły przystosowane są do zastosowania pionowego i/lub poziomego systemu prowadzenia okablowania strukturalnego. Biurko ma posiadać uniwersalny uchwyt do stacji komputerowej typu tower Uchwyt ma być wykonany ze stali i lakierowany farba proszkową odporną na zarysowania w kolorze RAL Miejsca styku obudowy komputera i uchwytu mają być wykończone miękką pianka tłumiąca drgania i ograniczającą przenoszenie tych drgań na biurko. Uchwyt ma posiadać system montażu umożliwiający montaż w dowolnym miejscu pod blatem. Uchwyt ma posiadać płynną regulacja szerokości uchwytu od 15 do 30 cm, wysokości od 30 do 50 cm. Pytanie 47 Stół niski klubowy - jaka wysokość, jaki materiał? Stolik niski klubowy ma mieć konstrukcję stalową chromowaną oraz blat wykonany z płyty pokrytej laminatem HPL w kolorze brzozy. Wygląd, wymiary maja być dostosowane do sofy klubowej. Wysokość stolika nie może przekraczać 55cm. Pytanie 48 Stół konferencyjny - jaki materiał, jaki stelaż? Stół konferencyjny ma charakteryzować się następującymi cechami: Wszystkie elementy konstrukcyjne (stelaże, nogi, łącznik itp.): kolor: chrom.

16 Blat ma wykonany z MDF o grubości 18 mm, oklejony naturalnym drewnem i lakierowany, struktura gładka lakierowana (pokryta lakierem zamknięto porowym), grubość okleiny minimum 0,5 mm, krawędź wyoblona lakierowana. Konstrukcję nogi mają stanowić dwie odwrócone do siebie podstawą litery Y (ramiona litery Y rozchodzą się ku podłożu i dolnej części blatu), dwie nogi łączą poprzeczne belki, których jedna stanowi równocześnie konstrukcje podblatową, a druga opuszczona ok. 17 cm ku podłożu stanowi element estetyczny. Cała konstrukcja ma być wykonana z profilu kwadratowego o boku 3 cm. Nogi mają być zakończone talerzykami (element stabilizujący) o średnicy ok. 8 cm. Wymiar stołu ma pozwalać na korzystanie z niego co najmniej 14 osób Pytanie 49 Stół okrągły fi 80 cm S5 - jaka wysokość, jaki materiał, jaki stelaż? Stół okrągły fi 80cm ma mieć budowę taka jak stoły komputerowe, ale bez elementów dodatkowych dotyczących komputerów. Pytanie 50 Stół do restauracji 80x80 cm - jaka wysokość, jaki materiał, jaki stelaż? Stół do restauracji ma mieć budowę taka jak stoły komputerowe, ale bez elementów dodatkowych dotyczących komputerów Pytanie 51 Stół komputerowy - jakie parametry powinien posiadać stół komputerowy tj: a. -blat płyta melaminowa gr. 25 mm, krawędzie wykończone 2 mm PCV, b. -szuflada na klawiaturę, c. - przepust kablowy, d. - uchwyt na komputer, e. - stelaż metalowy z okablowaniem poziomym i pionowym? Stół komputerowy ma mieć budowę identyczną jak biurka komputerowe. Pytanie 52 Stół okrągły do baru fi 80 cm S8 - jaki materiał, jaki stelaż? Stół do baru ma mieć nogę talerzową, płaską. Pytanie 53 Regały R1.R2, R4, - otwarte czy zamknięte, jaki wymiar i ilość szt. ile półek powinny posiadać 5 czy 6 wysokości segregatorów?

17 Regały mają mieć wysokość dostosowaną do magazynowania segregatorów 5 modułów na segregatory. Regały maja mieć następujące cechy konstrukcyjne: mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Maja posiadać certyfikat zgodności z normą dotyczącą jakości mebli biurowych: PN-EN :2006 wystawiony przez niezależną jednostkę uprawniona do certyfikacji, np. COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji. Ze względu na jakość, wytrzymałość i powtarzalność regały mają być klejone i ściskane na prasie w procesie technologicznym w fabryce i w całości transportowane do miejsca użytkowania. Obudowa i drzwi mają być wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości 18mm Półki maja być wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości min 22mm Plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, grubości min 12 mm Wszystkie płyty mają być laminowane, wykończone tzw. melaminą Wszystkie widoczne krawędzie mają być oklejone listwą PCV lub PP w kolorze płyty Regulacja wysokości półek ma być skokowa co 32mm (nie dotyczy półki konstrukcyjnej) Półki maja być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki Regały maja być wyposażone w cokół z tworzywa sztucznego wysokości 8 cm w kolorze RAL 9006 Regały mają posiadać płynną regulację wysokości w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nóżek zakończonych plastikowymi talerzykami o średnicy 3 cm, zapewniające możliwość przesunięcia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywać się od wnętrza szaf bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia Wszystkie drzwi maja posiadać zamek patentowy. Klucz i zamek mają posiadać swój indywidualny numer. Zamek w drzwiach ma być osadzony bez użycia dodatkowej osłony w postaci pierścienia otwór pod zamek musi być idealnie wykonany (nie dopuszcza się najmniejszych uszczerbków w płycie) Regały mają mieć przynajmniej dwa moduły zamykane drzwiami. Pytanie 54 Regały R5 magazynowe - jakie wymagania, obciążenie półek, materiał? Regały magazynowe mają być ażurowe, ze stali, regulowane półki. Nośność jednej półki co najmniej 150kg. Dotyczy: Ślusarki aluminiowej Pytanie 55 Ponieważ ścianki aluminiowe W1/7e i W1/7c wg rysunku 1.2 rzut parteru zaprojektowano inaczej niż na rysunku szczegółowym nr 1.7 PW/A/al.-we prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić ściankę zgodnie z rysunkiem nr 1.7 Zamawiający zmodyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.

18 Pytanie 56 Rysunek nr 3.1 przedstawiający ściankę W3/1c mówi o konieczności ustalenia z najemcą sposobu wypełnienia ścianki. Prosimy o określenie standardu wypełnienia w celu oszacowania kosztów. Jako standard wypełnienia należy przyjąć szklenie podwójne, szyba przezroczysta bezpieczna z żaluzją międzyszybową w kolorze RAL Pytanie 57 Prosimy o udostępnienie załączników do projektu PW/A/Alu-ze ślusarki aluminiowej zewnętrznej wskazanych w spisie zawartości tj: - zał. nr 1 - Zestawy szklane - zał. nr 2 - ogólne wytyczne - rys. - zał. nr 3 - Położenie ścian osłonowych - rzut parteru - zał. nr 4 - Położenie ścian osłonowych - rzut 1 piętra Zamawiający zmodyfikuje SIWZ w powyższym zakresie. Pytanie 58 Prosimy o doprecyzowanie parametrów technicznych dla ścian osłonowych. Nie gorsze niż Reynaers CW 50 HI, CW 50 S.C., wraz z elementami wyspecyfikowanymi w dok. Technicznej oraz SIWZ. Pytanie 59 Prosimy o doprecyzowanie rodzajów listew maskujących. Nie gorsze niż Reynaers OOS3674 / PBF0412 Pytanie 60 Czy okna oznaczone krzyżem określają funkcje otwierania? Jeśli tak, to jaką? Czy chodzi o okna szufladowe? Okna zaznaczone krzyżem są oknami wysuwanymi równolegle na zewnątrz za pomocą systemowych siłowników oraz sterowników komunikujących się z systemem nadrzędnym BMS. Pytanie 61 Prosimy o sprecyzowanie kształtu profili żaluzji zewnętrznych oraz sposobu połączenia ze ścianą osłonową.

19 Nie gorszy niż Reynaers BS 100-R. Połączony przy użyciu systemowych elementów zawieszenia. Pytanie 62 Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie różnych systemów dla różnych konstrukcji np. ściany osłonowej i żaluzji. Wszystkie elementy ślusarki muszą być ze sobą kompatybilne tj. wykonane wg jednego systemu wraz ze wszystkimi elementami połączeń. Pytanie 63 Prosimy o jasne określenie rodzajów i parametrów wykończenia powierzchni dla profili aluminiowych oraz akcesoriów. W SIWZ zawarte są informację dot. dookreślenia rodzaju lakieru na etapie wykonawczym. Prosimy o sprecyzowanie parametrów i rodzajów na etapie przetargu. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i SIWZ. W materiałach przetargowych określone są powłoki Coatex oraz anody szczotkowanej. Pytanie 64 Czy akcesoria (klamki, zawiasy) mają być wykończone anodą szczotkowaną? Wszystkie akcesoria należy wykończyć powłoką identyczną jak profile od strony widocznej. Pytanie 65 Zamawiający precyzyjnie określił wymagania dla aluminiowych ścian osłonowych, drzwi oraz okien. Prosimy o równie precyzyjne określenie wymagań dla aluminiowych konstrukcji P.Poż. Nie gorsze niż Reynaers CS 77FP (listwa szkląca tylko po stronie wewnętrznej). Pytanie 66 Zgodnie z Europejskimi wytycznymi ETAG 002 prosimy o podanie wymagań formalno prawnych dla ścian osłonowych szklonych strukturalnie. Zgodnie z wytycznymi ETAG 002 system ściany osłonowej szklonej strukturalnie musi posiadać aktualną Europejską Aprobatę Techniczną.

20 Pytanie 67 Czy miernik wagi pomostowej ma realizować jakieś dodatkowe funkcje poza komunikacją z systemem informatycznym, a jeśli tak to jakie? Pomiary wagi pomostowej powinny być widoczne na wyświetlaczu bezpośrednio w miejscu ważenia bagażu jak również powinny być przekazywane do systemu informatycznego. Pytanie 68 Czy jest możliwość implementacji do systemu informatycznego innego protokołu komunikacji niż występujący w podanym w zapytaniu mierniku? Istnieje możliwość implementacji do systemu informatycznego innego protokołu komunikacji niż występujący w podanym z zapytaniu mierniku pod warunkiem integracji i zapewnienia sprawnego działania całego systemu. Pytanie 69 W opisie technicznym do wyposażenia meblowego Informacja wizualna stała PW/A/wm, iws znajduje się w spisie treści: pkt 4) Zestawienie tablic informacji stałej oraz pkt 5) Zestawienie piktogramów informacyjnych. W treści niniejszego opisu brak jest zamieszczonych zestawień. Prosimy o ich uzupełnienie. Zamawiający zmodyfikował w powyższej kwestii SIWZ w dniu r. UWAGA: W zamieszczonych odpowiedziach w których zostało wskazane pochodzenie materiałów (marka, znak towarowy, producent, dostawca) lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym zezwoleniem na realizację inwestycji oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej zamieszczonych odpowiedziach. Otrzymują: 1. bip.rzeszowairport.pl 2. a/a ZRZ

ARCHITEKTURA WNĘTRZ PROJEKT PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA ELEMENTY WOLNOSTOJĄCE /meble/ /BIBLIOTEKA / Projekt Wykonawczy

ARCHITEKTURA WNĘTRZ PROJEKT PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA ELEMENTY WOLNOSTOJĄCE /meble/ /BIBLIOTEKA / Projekt Wykonawczy BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "BUDOPOL" S.A. 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27 INWESTOR nazwa Tel. Centrala (22) 653 33 55, Prezes (22) 653 33 42, Fax (22) 827 78 20, www.bpbo.com.pl, e-mail: Instytut

Bardziej szczegółowo

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego CENTRUM P OMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-27 Warszawa tel. 22 628-07-2, fax: 22 626 9 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do projektu wykonawczego remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do projektu wykonawczego remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do projektu wykonawczego remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie INWESTOR: CENTRUM KULTURY W KNUROWIE UL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 44-190 KNURÓW LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego CENTRUM P OMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-27 Warszawa tel. 22 628-07-2, fax: 22 626 9 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

PP.33/6PN/12 Załącznik nr 1

PP.33/6PN/12 Załącznik nr 1 Lp. ASORTYMENT WYMIARY CHARAKTERYSTYKA MEBLE RUCHOME PRACOWNICZE 1 BIURKO PROSTE długość: 1600 mm BLAT szerokość: 800 mm a. materiał: płyta wiórowa trójwarstwowa spełniająca klasę higieny E1, uszlachetniona

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA KLUCZOWE PYTANIA

ODPOWIEDZI NA KLUCZOWE PYTANIA 1. W opisie przedmiotu zamówienia zamawiający określa wymagania dotyczące Stołu z nogami składanymi. Zamawiający wymaga, aby stoły posiadały system metalowych elementów przykręcanych za pomocą śrub do

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. SPECYFIKACJA ZAKUPOWANEGO SPRZĘTU MEBLE ORAZ POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. SPECYFIKACJA ZAKUPOWANEGO SPRZĘTU MEBLE ORAZ POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. SPECYFIKACJA ZAKUPOWANEGO SPRZĘTU MEBLE ORAZ POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA. Nazwa zadania: BLOG - Biblioteka Lokalna Osiedla Głogowskiego KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE PLACÓWKI,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do projektu wykonawczego remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do projektu wykonawczego remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do projektu wykonawczego remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie INWESTOR: CENTRUM KULTURY W KNUROWIE UL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 44-190 KNURÓW LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego DM/04/2014 - na dostawę przenośnego sprzętu i wyposażenia do Międzygminnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Poznań, dnia 21 lutego 2014 r. Postępowanie nr AD/ZP/176/2013 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA

OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA 1 Dopuszczalna różnica w wymiarach brył to +/- 25 mm pod warunkiem, że zmiana wymiarów umożliwi zachowanie zaplanowanej funkcjonalności mebli. MEBLE I. - MEBLE typu M1 Meble

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI LP OPIS JM ILOŚĆ CENA NETTO PLN/ JM 1 Dostawa i montaż 7 podwójnych regałów przesuwnych z napędem elektrycznym i elektronicznym systemem sterującym i 2 pojedynczych

Bardziej szczegółowo

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawcy mogą zaproponować oferty równoważne.

Bardziej szczegółowo

Meble biurowe, siedziska, krzesła i fotele obrotowe

Meble biurowe, siedziska, krzesła i fotele obrotowe Załącznik nr 8.1 do siwz CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Meble biurowe, siedziska, krzesła i fotele obrotowe Opis techniczny mebli biurowych oraz siedzisk Meble biurowe muszą spełniać odpowiednio

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZABUDÓW MEBLOWYCH, MEBLI WOLNOSTOJĄCYCH ORAZ ELEMENTÓW DEKORACYJNYCH NA POTRZEBY PRZETARGU NA WYPOSAŻENIE WNĘTRZ BUDYNKU OŚWIATOWEGO

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZABUDÓW MEBLOWYCH, MEBLI WOLNOSTOJĄCYCH ORAZ ELEMENTÓW DEKORACYJNYCH NA POTRZEBY PRZETARGU NA WYPOSAŻENIE WNĘTRZ BUDYNKU OŚWIATOWEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS ZABUDÓW MEBLOWYCH, MEBLI WOLNOSTOJĄCYCH ORAZ ELEMENTÓW DEKORACYJNYCH NA POTRZEBY PRZETARGU NA WYPOSAŻENIE WNĘTRZ BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA GMINNĄ BIBLIOTEKĘ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : UTWORZENIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ LOKALIZACJA : ŻYWIEC, UL. ŁĄCZNA 28, Dz. nr: 4049/24, 4049/19

PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : UTWORZENIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ LOKALIZACJA : ŻYWIEC, UL. ŁĄCZNA 28, Dz. nr: 4049/24, 4049/19 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : UTWORZENIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ LOKALIZACJA : ŻYWIEC, UL. ŁĄCZNA 28, Dz. nr: 4049/24, 4049/19 INWESTOR : POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU 34-300 Żywiec, ul Łączna 28

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA NEFRYT pracownia architektury i wnętrz, arch. A. Orszulak Warszawa - Wesoła, ul. Urocza 60 A, tel. 501 258 112 www.aoprojekty.pl mail: agnieszkaorszulak@hotel.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA budynku

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 WE WROCŁAWIU UL. SOŁTYSOWICKA 34 51-168 WROCŁAW. tel./fax: 71 798-69-27. e-mail: m.ryman@zsp4wroc.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 WE WROCŁAWIU UL. SOŁTYSOWICKA 34 51-168 WROCŁAW. tel./fax: 71 798-69-27. e-mail: m.ryman@zsp4wroc. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 WE WROCŁAWIU UL. SOŁTYSOWICKA 34 51-168 WROCŁAW tel./fax: 71 798-69-27 e-mail: m.ryman@zsp4wroc.pl S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Wymagania techniczne, jeżeli nie określono inaczej : Stelaż biurek opis poniżej Blaty biurek, nadstawek, stołów, stolików, kontenerów i komód grubość

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści: 1. Opis techniczny 1.1 Ogólne warunki techniczne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści: 1.2 Szczegółowy opis wyposażenia meblowego 1.2.1 Szafa metalowa 1.2.2 Regał metalowy 1.2.3 Krata w oknie 1.2.4 Szafka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy: 540000/CZP/271/09/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 roku. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia PZL/DZA/WPO/3710/01057/15/DKR/4838

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 roku. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia PZL/DZA/WPO/3710/01057/15/DKR/4838 Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 roku Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia PZL/DZA/WPO/3710/01057/15/DKR/4838 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA Opis zamówienia: W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, rozładunku, wniesienia i ustawienia przedmiotu zamówienia. OPISY WYPOSAŻENIA Kb1a KRZESŁO

Bardziej szczegółowo

ul. Trzy Lipy 3 Gdańsk Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot

ul. Trzy Lipy 3 Gdańsk Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot TEMAT / OBIEKT: GDAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY - dz. Nr 684/2, 685/2, 686, 687/2, 687/3, 693/1 dz. Nr 692 i 689/2 / ustanowienie służebności gruntowej OPRACOWANIE: BUDYNEK LABORATORYJNO - BIUROWY

Bardziej szczegółowo

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 14 UL. CZĘSTOCHOWSKA 42 54-031 WROCŁAW. Tel. 071 798 69 20 e-mail: dyrekcja.przedszkole24@sp24.nazwa.

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 14 UL. CZĘSTOCHOWSKA 42 54-031 WROCŁAW. Tel. 071 798 69 20 e-mail: dyrekcja.przedszkole24@sp24.nazwa. ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 14 UL. CZĘSTOCHOWSKA 42 54-031 WROCŁAW Tel. 071 798 69 20 e-mail: dyrekcja.przedszkole24@sp24.nazwa.pl S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W

Bardziej szczegółowo

Spis treści CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 2

Spis treści CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 2 ARCHIMEDIA UL. WOLSZTYŃSKA 4 60-361 POZNAŃ TEL/FAX: (061) 867 17 35 HALA GIMNASTYCZNA LESZKA BLANIKA - CENTRUM INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE AWFIS W GDAŃSKU PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ Z ARANŻACJĄ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego stałego i ruchomego do Muzeum Historii Żydów Polskich

Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego stałego i ruchomego do Muzeum Historii Żydów Polskich Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego stałego

Bardziej szczegółowo

Opis konstrukcji i technologii wykonania BIUREK B1, B4 Blat:

Opis konstrukcji i technologii wykonania BIUREK B1, B4 Blat: Opis konstrukcji i technologii wykonania BIUREK B1, B4 Blat: Płyta wiórowa melaminowana o grubości 25mm. Wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV 2mm w kolorze Cinamonn walnut. Narożniki blatów zaokrąglone.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe opisy przedmiotów zamówienia

Szczegółowe opisy przedmiotów zamówienia Szczegółowe opisy przedmiotów zamówienia 1. Biurko 1, biurko 2, biurko 3, biurko 4 Wymiary w cm (szerokość/głębokość/wysokość) : - Biurka proste : 120,0-160,0x80,0x74,0 Meble wykonane z płyty melaminowanej

Bardziej szczegółowo