SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI WANDALEX S.A. ZA OKRES OD DO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI WANDALEX S.A. ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI WANDALEX S.A. ZA OKRES OD DO CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 1. Informacje o podstawowych produktach i usługach. Wandalex S.A. zajmuje się projektowaniem rozwiązań systemów logistycznych w transporcie wewnętrznym i składowaniu, dystrybucji środków transportu wózkowego i przenośnikowego oraz kompleksowej realizacji zróŝnicowanych systemów składowania. Dodatkowo ofertę uzupełniają serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczanych urządzeń oraz krótko i długookresowy wynajem wózków widłowych. Struktura przychodów ze sprzedaŝy. Wyszczególnienie 2012 Udział 2011 Udział Zmiana w tys. zł. % w tys. zł. % w % SprzedaŜ, wynajem i serwis wózków widłowych , ,0-15,3 Budowa i sprzedaŝ wyposaŝenia , ,9-6,0 Pozostałe (wynajem powierzchni) , ,1-7,7 RAZEM ,8 2. Charakterystyka głównych rynków zbytu i zaopatrzenia. Główni klienci Rynek krajowy jest rynkiem o decydującym znaczeniu dla Spółki, na który kierowana jest sprzedaŝ. Wśród nabywców krajowych dominowały duŝe spółki krajowe i z kapitałem zagranicznym obrót z nimi stanowił 4/5 zrealizowanego przychodu. Głównymi odbiorcami towarów, produktów i usług są podmioty, których działalność jest związana z szeroko rozumianą logistyką wewnątrzzakładową, składowaniem i świadczeniem usług logistycznych. W roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 roku oraz 31 grudnia 2011 roku. Spółka nie osiągnęła przychodów z tytułu transakcji z wewnętrznym pojedynczym klientem stanowiących 10 lub więcej procent łącznych przychodów Spółki. 1

2 Główni dostawcy Dostawcami strategicznymi dla Spółki byli: Podmiot powiązany z Wandalex S.A. to jest Wandalex Feralco regały magazynowe, oraz inne podmioty: Doosan Infracore - wózki widłowe marki Daewoo Doosan 14,00% w strukturze zakupów, Crown wózki wewnątrzmagazynowe 12,00% w strukturze zakupów, Combilift Ltd wózki widłowe wielofunkcyjne 6,00% w strukturze zakupów, Serwistal Sp. z o. o. dostawca akumulatorów 3,00% w strukturze zakupów. Oddziały Spółki Na obszarach o większym potencjale Wandalex S.A. posiada Oddziały handlowo-serwisowe: Oddział Gdańsk z siedzibą w Rumii ul. Grunwaldzka 96, Oddział Katowice z siedzibą w Mikołowie ul. Gliwicka 262, Oddział Poznań z siedzibą w Kórniku ul. Katowicka 30, Oddział Kielce ul. Malików 150, Oddział Wrocław z siedzibą w Mirkowie ul. Wrocławska 1A, Oddział Szczecin z siedzibą w Morzyczynie ul. Szczecińska 15B, Oddział Łódź z siedzibą w Zgierzu ul. Szczawińska 54/ Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności spółki. Główni dostawcy Dostawcami strategicznymi dla spółki były podmioty powiązane z Wandalex S.A. tj. Wandalex Feralco Sp. z o. o. (regały magazynowe) oraz Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG (wózki wewnątrzmagazynowe), Doosan Infracore (wózki widłowe Daewoo Doosan) oraz Combilift Ltd (wózki widłowe wielofunkcyjne). Z podmiotami tymi Spółka współpracuje od wielu lat. Posiada podpisane umowy z wybranymi spółkami. 4. Powiązania kapitałowe spółki oraz główne inwestycje. Udziały Wandalex S.A. w spółkach zaleŝnych i współkontrolowanych wg stanu na dzień roku: Nazwa Spółki Siedziba % udziałów Heavy - Net Sp. z o. o. Zgierz 100% Wandalex Ukraina Ltd Kijów 90% Wandalex Feralco Sp. z o. o. Zgierz 50% Ogólna poniesiona kwota nakładów na inwestycje w 2012 roku wyniosła tys. zł. Główna część tej kwoty, to jest tys. zł poniesiona została na zwiększenie środków transportu, w tym na wózki widłowe przeznaczone na wynajem w wysokości tys. oraz na zakup samochodów 85 tys. zł oraz na maszyny i urządzenia w kwocie 157 tys. zł nakłady na budynki 54 tys. zł. Na sfinansowanie projektu inwestycyjnego polegającego na modernizacji dachu hali produkcyjnej w Zgierzu, Bank Millennium S.A. udzielił Spółce kredytu inwestycyjnego w kwocie tys. zł. Kredyt zostanie spłacony w roku

3 Spółka nie dokonywała w roku 2012 inwestycji kapitałowych poza grupą jednostek powiązanych. 5. Transakcje zawarte przez spółkę lub jednostkę od niego zaleŝną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niŝ rynkowe. Wszystkie transakcje zawarte przez Wandalex S.A. z podmiotami powiązanymi są transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi w ramach Grupy Kapitałowej, a ich charakter i warunki wynikają z bieŝącej działalności operacyjnej. 6. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach dotyczących kredytów i poŝyczek. Wandalex S.A. korzysta z kredytów bankowych jako źródła finansowania prowadzonej działalności bieŝącej jak i projektów inwestycyjnych. W 2012 roku następujące umowy kredytowe zostały przedłuŝone: - aneksem z dnia 21 listopada 2012 r. została przedłuŝona do dnia r. umowa o kredyt w rachunku bieŝącym zawarta z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. kwota kredytu tys. zł, ( stopa procentowa : 1M WIBOR + marŝa) - aneksem z dnia 10 lipca 2012 r. została przedłuŝona do dnia r. umowa o kredyt w rachunku bieŝącym w zł zawarta z Bankiem Millennium S.A. kwota kredytu tys. zł, ( stopa procentowa : 1M WIBOR + marŝa) - aneksem z dnia 10 lipca 2012 r. została przedłuŝona do dnia r. umowa o kredyt w rachunku bieŝącym w walucie obcej zawarta z Bankiem Millennium S.A. kwota kredytu 465 tys. EUR, ( stopa procentowa : 1M EURIBOR + marŝa) - aneksem z dnia 06 lipca 2011 r. została przedłuŝona do dnia r. umowa o linię na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe z Bankiem Millennium S.A. do maksymalnej kwoty tys. zł, ( stopa procentowa : 1M WIBOR + marŝa) - aneksem z dnia 23 stycznia 2012 r. została przedłuŝona do dnia r. umowa o limit wierzytelności z Bankiem Raiffeisen Polska S.A. kwota kredytu 2 mln zł, ( stopa procentowa: 1M WIBOR + marŝa). Podpisana została wcześniej takŝe umowa kredytowa związana z finansowaniem inwestycji: - w dniu 22 lipca 2008 r. zawarta została umowa z Bankiem Millennium S.A. na mocy której bank udzielił Spółce kredytu inwestycyjnego w kwocie tys. zł przeznaczonego na sfinansowanie projektu inwestycyjnego polegającego na modernizacji dachu hali produkcyjnej w Zgierzu. Kredyt zostanie spłacony do roku 2013, ( stopa procentowa : 1M WIBOR + marŝa). Informacje odnośnie warunków finansowania, zabezpieczeń zostały przedstawione w Sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF za rok obrotowy zakończony roku w nocie nr Udzielone w roku 2012 poŝyczki, w tym jednostkom powiązanym. W roku 2012 spółka nie udzieliła nowych poŝyczek w tym równieŝ jednostkom powiązanym. 3

4 8. Udzielone i otrzymane w roku 2012 oraz wcześniej poręczenia i gwarancje aktualne wg stanu na dzień r. Gwarancja nr z dnia 05 sierpnia 2011 r. na kwotę 160 tys. zł. Wystawiona przez Bank Millennium S.A. na rzecz: Degremont S.A., przedmiotem gwarancji jest wykonanie systemu transportu osadu odwodnionego w związku z zaprojektowaniem i wykonaniem rozbudowy Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód z terminem waŝności do 31 marca 2013 r. Gwarancja nr z dnia 22 listopada 2011 r. na kwotę 122 tys. zł. Wystawiona przez Bank Millennium S.A. na rzecz: CHEMADEX S.A., przedmiotem gwarancji jest dostawa i montaŝ mechanicznych przenośników taśmowych do transportu cukru z terminem waŝności do 27 października 2013 r. Gwarancja nr z dnia 3 stycznia 2012 r. na kwotę 172 tys. zł. Wystawiona przez Bank Millennium S.A. na rzecz: CHEMADEX S.A., przedmiotem gwarancji jest dostawa i montaŝ mechanicznych przenośników taśmowych do transportu cukru z terminem waŝności do 16 października 2013 r. Gwarancja nr z dnia 22 października 2012 r. na kwotę 9 tys. zł. Wystawiona przez Bank Millennium S.A. na rzecz: Pfeifer & Langen Glinojeck S.A., z siedzibą 32 Zygmuntowo, Glinojeck, przedmiotem gwarancji jest wykonanie i montaŝ dwóch przenośników taśmowych z terminem waŝności do r. Gwarancja nr z dnia 02 listopada 2012 r. na kwotę 64 tys. EUR. Wystawiona przez Bank Millennium S.A. na rzecz: GSE Projecte Turnkney SRL, z siedzibą str. Avrig Nr.12 Et.3 Ap. Camera 3.1, RO Romania, przedmiotem gwarancji jest dostawa i wykonanie dwóch wind do palet, z terminem waŝności do r. Gwarancja nr z dnia 14 listopada 2012 r. na kwotę 9 tys. zł. Wystawiona przez Bank Millennium S.A. na rzecz: Pfeifer & Langen Polska S.A., przedmiotem gwarancji jest dostawa i montaŝ taśmowego z terminem waŝności do 3 września 2014 r. przenośnika Gwarancja nr z dnia 12 grudnia 2012 r. na kwotę 19 tys. zł. Wystawiona przez Bank Millennium S.A. na rzecz: Nordzucker Polska S.A., przedmiotem gwarancji jest wykonanie i montaŝ regałów wjezdnych z terminem waŝności do 15 październik 2017 r. Spółka nie udzieliła i nie otrzymała poręczeń w roku Emisja papierów wartościowych w roku W okresie objętym raportem spółka nie przeprowadziła nowej emisji papierów wartościowych. 10. RóŜnice pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników. Spółka nie publikowała prognozy wyników finansowych Wandalex S.A. za rok

5 11. Zarządzanie zasobami finansowymi w spółce. W okresie roku 2012 spółka posiadała pełną zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Niewykorzystane w 100% limity kredytów w rachunku bieŝącym oraz środki wypracowywane poprzez działalność operacyjną przy kontrolowanym poziomie wydatków operacyjnych i inwestycyjnych, a takŝe przy zaplanowanym poziomie wpływów z tytułu realizacji zawartych umów w pełni zabezpieczają płynność finansową spółki. 12. Ocena moŝliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych. Plan nakładów inwestycyjnych na lata będzie w duŝej mierze uzaleŝniony od ewentualnego uczestnictwa w programie PARP 4.4. Innowacyjna Gospodarka. Spółka zamierza bowiem ubiegać się o wsparcie unijne w w/w programie. Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych w tym programie wynosi 8 mln zł. Dla miejsca lokalizacji planowanej inwestycji w Zgierzu, moŝliwe wsparcie unijne wynosi 60% kosztów kwalifikowanych. W przypadku przyznania wsparcia, spółka zamierza zrealizować plany inwestycyjne związane w głównej mierze z nowym parkiem maszynowym, reorganizacją procesu projektowania produkcji i wyposaŝenia w narzędzia informatyczne. 13. Czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik działalności za rok obrotowy Przedmiotowe zdarzenia nie miały miejsca. 14. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Wandalex S.A. oraz perspektywy rozwoju działalności emitenta. a) Do istotnych czynników zewnętrznych rozwoju dla Wandalex S.A. naleŝy zaliczyć: - niestabilną sytuację makroekonomiczną, - zmieniający się popyt na dobra inwestycyjne, w tym w branŝy logistycznej, - większe wymagania klienta wobec dostawców w zakresie oferowania nowych rozwiązań, - rosnąca świadomość klienta co do korzyści płynących z oferty kompleksowej na audyt, doradztwo, projekty i wyposaŝenie, - wyrównywanie poziomu standardów logistycznych do poziomu krajów Europy Zachodniej, - wzrost zainteresowania przedsiębiorstw optymalizacją funkcjonalną i kosztową rozwiązań w transporcie i magazynowaniu, - zastępowanie transportu wózkowego przenośnikowym, b) Do istotnych czynników wewnętrznych rozwoju dla Wandalex S.A. naleŝy zaliczyć: - wykorzystanie podejścia procesowego w zarządzaniu firmą, - posiadanie spójnej, szerokiej i kompleksowej oferty na projekty logistyczne, projekty magazynów i wyposaŝenia w systemy składowania i środki transportowe, - zmiana polityki sprzedaŝowej spółki w zakresie domeny klientów i ukierunkowanie oferty na klientów flotowych, - konkurencyjność ofert na regały magazynowe i systemy przenośników z zakładów Grupy, - oferta produktów premium w postaci wózków wewnątrzmagazynowych marki Crown, 5

6 - konkurencyjność oferty na wózki widłowe marki Doosan charakteryzującej się wysoką jakością sprzętu oraz atrakcyjną ceną, - synergia spółek Grupy w zakresie produkcji i dystrybucji, - zróŝnicowanie źródeł przychodów, - rozbudowana w terenie sieć dystrybucji, - rozpoznawalność firmy, - doświadczona i wykwalifikowana kadra pracowników, - prestiŝ i pozycja związana z notowaniem spółki na GPW w Warszawie. Strategia rozwoju i perspektywy działania W zakresie rozwoju w roku 2013 spółka będzie koncentrować się na trzech głównych obszarach. Pierwszym z tych obszarów są zasoby ludzkie. W tym aspekcie spółka stawia na rozwój jakościowy i ilościowy w dwóch kategoriach zatrudnienia w pionie dystrybucji i w biurze projektowym. W tym celu, w sferze pionu dystrybucji wdroŝyła nowe zasady selekcji i rekrutacji, okresu wdroŝenia oraz rozwoju kompetencji zawodowych. Spółka uwaŝa, Ŝe jest to niezbędne do uzyskania wzrostu dochodów w perspektywie kilku miesięcy po rozpoczęciu wdraŝania nowego programu. W zakresie dotyczącym biura projektowego, spółka podjęła decyzję o zwiększeniu swojego potencjału projektowego i konkurowaniu w większym stopniu zakresem tego rodzaju usług. Wcześniejszym etapem było wdroŝenie nowoczesnych narzędzi projektowania pozwalających na usprawnienie procesu projektowania pod względem szybkości, kompatybilności rozwiązań i redukcji kosztowej. Innym obszarem rozwoju, jaki spółka wyznaczyła sobie do realizacji w roku 2013 jest obszar produktowy. Obejmuje on z jednej strony znaczące ulepszenie produktów posiadanych w obecnej ofercie, z drugiej strony włączenie do oferty nowych produktów, w szczególności związanych z automatyzacją procesów magazynowych. Trzecim obszarem rozwoju spółki jest uruchomienie kanałów dystrybucji zagranicznej dla produktów wytwarzanych przez Grupę. W celu realizacji rozwoju w wyŝej wymienionych trzech obszarach, spółka oddelegowała jednego z członków zarządu do osobistego uczestnictwa w pracach nad tymi projektami. W kwestii organizacji dystrybucji, spółka zreorganizowała tę strukturę, łącząc w jeden pion dotychczasowe oddzielne piony - dystrybucji wózków widłowych oraz wytwarzanych przez spółkę produktów magazynowych. 15. Zmiany w zasadach zarządzania. W roku 2012 nie nastąpiły istotne zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową. 16. Wszelkie umowy zawarte między osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez waŝnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie. Nie zostały zawarte Ŝadne umowy między emitentem, a osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez waŝnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie. 6

7 17. Wynagrodzenia i nagrody wypłacone w okresie sprawozdawczym i naleŝne Zarządowi i Radzie Nadzorczej Wandalex S.A. PowyŜsze informacje przedstawiono w Sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF za rok obrotowy zakończony roku w nocie nr Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji Wandalex S.A. oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących spółki. Kapitał zakładowy Wandalex S.A. na dzień roku oraz na dzień sporządzenia sprawozdania wynosi zł i dzieli się na akcji, w tym akcji imiennych serii A, B, C oraz akcji na okaziciela. Wszystkie akcje są w wartości nominalnej 1,00 zł kaŝda. Aktualny stan posiadania akcji przez osoby zarządzające Wandalex S.A.: Imię i nazwisko Marek Skrzeczyński Mirosław Kozłowski Jacek Andrzejewski Liczba akcji na dzień ZARZĄD Wartość nominalna akcji (w zł) Liczba akcji na dzień przekazania sprawozdania Wartość nominalna akcji (w zł) Aktualny stan posiadania akcji przez osoby nadzorujące Wandalex S.A.: Imię i nazwisko Liczba akcji na dzień RADA NADZORCZA Wartość nominalna akcji (w zł) Liczba akcji na dzień przekazania sprawozdania Wartość nominalna akcji (w zł) Dariusz Bąkowski Sławomir Bąkowski Paweł Gajewicz Grzegorz Rusin Nie posiada - Nie posiada - Jarosław Figat Nie posiada - Nie posiada - 7

8 19. Informacje o umowach (w tym równieŝ zawartych po dniu bilansowym) w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Spółce nie są znane Ŝadne zawarte umowy, które w przyszłości mogłyby powodować zmiany w proporcjach akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 20. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych. W spółce nie był realizowany w 2012 roku Ŝaden program akcji pracowniczych. 21. Informacje dotyczące umowy z podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych. W dniu 05 czerwca 2012 roku z firmą BT&A Audyt i Doradztwo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Grudzieniec 102 zostały podpisane umowy na badanie i przegląd sprawozdań finansowych za 2012 rok. Zakres umów obejmuje: - przegląd śródroczny jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego, - badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, - badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Wandalex S.A. Wynagrodzenie naleŝne za przegląd i badanie sprawozdania jednostkowego zostało ustalone w wysokości 15,5 tys. złotych netto. Przegląd i badanie sprawozdania finansowego za rok poprzedni przeprowadzone było przez Audyt I Rachunkowość UZR-CBR Sp. z o. o. Wysokość wynagrodzenia wyniosła 16,5 tys. złotych netto. Wynagrodzenie naleŝne za przegląd i badanie sprawozdania skonsolidowanego zostało ustalone w wysokości 12,0 tys. złotych netto.. Przegląd i badanie sprawozdania skonsolidowanego za rok poprzedni przeprowadzone było przez Audyt I Rachunkowość UZR-CBR Sp. z o. o. Wysokość wynagrodzenia wyniosła 11,5 tys. złotych netto. 22. WaŜniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju Spółka Wandalex S.A. nie prowadzi działalności, która wymagałaby dokonywania istotnych czynności w dziedzinie badań i rozwoju. 23. Nabycie akcji własnych W bieŝącym oraz poprzednim roku obrotowym Spółka nie dokonywała nabycia akcji własnych. 24.Instrumenty finansowe uŝywane przez Spółkę Do głównych instrumentów finansowych z których korzysta Spółka, naleŝą umowy leasingu finansowego oraz kredyty. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działalność Spółki. Spółka posiada teŝ inne instrumenty finansowe, takie jak naleŝności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności. Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Spółki obejmują ryzyko stopy 8

9 procentowej oraz ryzyko związane z płynnością. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania kaŝdym z tych rodzajów ryzyka zasady te zostały szerzej ujawnione w Sprawozdaniu finansowym Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku. Spółka monitoruje równieŝ ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią instrumentów finansowych. Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYK I ZAGROśEŃ Do istotnych czynników mających wpływ na osiągane przez Wandalex S.A. wyniki w obecnej sytuacji makroekonomicznej naleŝy zaliczyć ryzyka związane z osłabieniem koniunktury gospodarczej: a) istotne ograniczenie popytu na dobra inwestycyjne, b) koszty finansowe będące wynikiem prób podwyŝek marŝ bankowych - spółka minimalizuje ten czynnik ryzyka poprzez częste negocjacje z bankami współpracującymi odnośnie kosztów finansowania działalności, c) wielkość kwoty naleŝności przeterminowanych będącej wynikiem kondycji finansowej podmiotów gospodarczych - celem minimalizacji tego czynnika ryzyka spółka uszczelniła system monitorowania naleŝności, d) konkurencja branŝowa ze strony firm oferujących wózki pochodzenia chińskiego. W tym celu spółka opracowała strategię produktu, określiła jego domenę i sposób działania, e) mogąca wystąpić niestabilność rynkowa w branŝy stalowej i związane z tym problemy zaopatrzeniowe w stal i zróŝnicowaniem cen surowców, f) ryzyko kursowe - celem minimalizacji ryzyka spółka zawiera kontrakty z dostawcą i odbiorcą w tej samej walucie lub jej ekwiwalencie w złotych. Ponadto do czynników wewnętrznych, które mogą wpłynąć na osiągane przez spółkę wyniki naleŝy zaliczyć: a) ryzyko związane z uzaleŝnieniem od głównych odbiorców, b) ryzyko związane ze zmianą warunków umów o współpracy przez kontrahentów, c) ryzyko fluktuacji kadr. 9

10 AKTUALNA SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁKI Analiza osiągniętych wyników ekonomiczno-finansowych w 2012 roku. Analiza rachunku wyników oraz opis czynników i nietypowych zdarzeń mających znaczący wpływ na działalność Spółki i na osiągane wyniki finansowe Wandalex S.A. Wyszczególnienie 12 miesięcy zakończone (w tys. zł) 12 miesięcy zakończone (w tys. zł) dane przekształcone Przychody ze sprzedaŝy Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Zysk brutto na sprzedaŝy Zysk na działalności operacyjnej Zysk przed opodatkowaniem Zysk/ Strata netto Przychody ze sprzedaŝy w 2012 roku wyniosły tys. zł i były niŝsze w porównaniu z rokiem 2011 o ok. 12%. Czynnikiem zewnętrznym mającym istotny wpływ na wyniki spółki był spadek popytu rynkowego w segmencie wózków widłowych czołowych. Wg danych WITS wyniósł on w roku %. Nie udało się takŝe pozyskać spółce kontraktów flotowych w takim stopniu jak w roku PowyŜsze fakty pozwoliły na osiągnięcie wyniku na działalności operacyjnej w wysokości tys. zł i wyniku finansowego brutto w kwocie tys. zł oraz netto w kwocie 852 tys. zł. W sprawie wyników i sytuacji finansowej spółki naleŝy podkreślić dwie kwestie. Pierwszą z nich jest zmiana sposobu rozliczania wynajmu długoterminowego wózków widłowych z finansowaniem poprzez leasing zwrotny. Szczegóły tej zmiany opisane są w nocie nr 7 do Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki. Drugą kwestią jest wycena prawa wieczystego uŝytkowania gruntów, które to prawo spółka posiada w odniesieniu do nieruchomości w Zgierzu. W tej kwestii spółka ma odmienne zdanie od biegłych rewidentów, które prezentuje poniŝej. 1. Rys historyczny nabycie prawa wieczystego uŝytkowania przez Wandalex S.A. Wandalex S.A. jest właścicielem prawa wieczystego uŝytkowania gruntów nr 133/5, 133/10, 133/14 o ogólnej powierzchni metrów kwadratowych dla których Sąd Rejonowy w Zgierzu V wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr Wandalex wszedł w posiadanie tego prawa w wyniku nabycia przedsiębiorstwa państwowego Zakład Urządzeń i Systemów Transportu Wewnętrznego ZUT Zgierz z siedzibą w Zgierzu na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych dokonanego aktem notarialnym z dnia 31 sierpnia 2000 r. 2. Ujmowanie i wycena prawa wieczystego uŝytkowania przez Wandalex S.A. Wandalex S.A. od dnia przejścia na MSR/MSSF traktuje prawo uŝytkowania wieczystego jako prawo majątkowe i ujmuje w sprawozdaniu finansowym jako element wartości niematerialnych. W sprawozdaniu finansowym za rok 2009 spółka dokonała zmiany zasad (polityki) rachunkowości decydując się na wycenę prawa uŝytkowania wieczystego gruntów, gruntów, budynków i budowli wg modelu opartego na wartości przeszacowanej (zgodnie z MSR 16 par 29 oraz MSR 38 par 72). W wyniku przeszacowania kapitał własny spółki wzrósł o tys. zł. Spółka kierowała się w tym względzie potrzebą urealnienia wartości majątku do cen rynkowych. 10

11 3. Prawo wieczystego uŝytkowania brak uregulowań w MSR/MSSF I KSR. Naszym zdaniem poruszony w paragrafach (par 14 i 15 juŝ nieobowiązujące) MSR 17 leasing gruntów odnosi się do sytuacji zwykłego wynajmu bądź leasingu gruntów, w ramach którego wynajmujący płaci rynkowe lub zbliŝone do rynkowych opłaty z tytułu korzystania z gruntu. MSR nie wprowadzają jednoznacznych uregulowań dotyczących wyceny i prezentacji prawa wieczystego uŝytkowania gruntu. Wieczyste uŝytkowanie gruntu jest instytucją prawną nie występującą w innych krajach Unii Europejskiej i nie naleŝy odnosić zapisów MSR mówiących o typowym leasingu gruntów bezpośrednio do wieczystego uŝytkowania gruntu, w szczególności ze względu na specyfikę tego prawa. Wieczyste uŝytkowanie nie moŝe być uznane za leasing, bowiem jest prawem rzeczowym, które ze względu na szeroki zakres uprawnień przyznanych uŝytkownikowi wieczystemu jest zbliŝone do prawa własności (tak np.: T.A. Filipiak, J. Mojak, M. Nazar, E. Niezbecka: Zarys prawa cywilnego i rodzinnego, Lublin 1996r., s. 169 i nast.), a nadto daje ono moŝliwość do władania gruntem po cenach niŝszych niŝ rynkowe ceny wynajmu gruntów. Z uwagi zatem na fakt, iŝ kwestia wyceny i prezentacji prawa wieczystego uŝytkowania gruntu na gruncie przepisów MSR nie jest uregulowana, a w myśl art. 2 ust 3 ustawy o rachunkowości ( jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z ( ) MSR, stosują przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez MSR) do wyceny i prezentacji prawa wieczystego uŝytkowania gruntów naleŝy stosować przepisy ustawy o rachunkowości, które jednoznacznie prawo wieczystego uŝytkowania gruntów zaliczają do aktywów trwałych (Art. 3 Ust. 1 pkt. 15) dając prawo ich wyceny w wartości przeszacowanej (Art. 28 Ust. 1 pkt 1 i 1a). 4. Prawo wieczystego uŝytkowania uzasadnienie do ujmowania do ujmowania jak element wartości niematerialnych. Spółka posiada odmienne zdanie niŝ biegli rewidenci BT&A twierdzący, Ŝe prawo wieczystego uŝytkowania gruntu stanowi jedynie opłatę wstępną rozliczaną w czasie i nie podlegającą przeszacowaniu. Aktywa rozliczane w czasie dotyczą z reguły kosztów dotyczących okresu dłuŝszego niŝ okres, w którym je poniesiono, dla których nie ma moŝliwości przeniesienia własności, co skutkuje brakiem transakcji kupna-sprzedaŝy na tego rodzaju aktywa. Naszym zdaniem prawo wieczystego uŝytkowania naleŝy rozpoznawać jako prawo nabyte stanowiące element wartości niematerialnych. Prawo uŝytkowania wieczystego spełnia bowiem definicję składnika aktywów zgodnie z MSR 38. Pierwszy warunek nakładający wymóg pozostawania pod kontrolą jednostki w wyniku zdarzeń zaistniałych w przeszłości jest niezaprzeczalnie spełniony. Prawo wieczystego uŝytkowania gruntu, które jest w posiadaniu Wandalex S.A. zostało nabyte aktem notarialnym w dniu 31 sierpnia 2000 roku w ramach nabycia przedsiębiorstwa państwowego Zakład Urządzeń i Systemów Transportu Wewnętrznego ZUT Zgierz z siedzibą w Zgierzu. Pozostaje pod kontrolą Wandalex S.A, który jako posiadacz ma prawo do uŝytkowania wieczystego gruntu na zasadach wyłączności na własne potrzeby lub moŝe to prawo sprzedać. Na dowód powyŝszego jednostka wpisana jest w księdze wieczystej prowadzonej dla tego gruntu jako uŝytkownik wieczysty. Kolejny warunek mówiący o tym, Ŝe według przewidywań, jednostka osiągnie w przyszłości korzyści ekonomiczne z tego aktywa równieŝ jest spełniony. Korzyści ekonomiczne wynikające z prawa uŝytkowania wieczystego mogą być dwojakie. Pierwsze polegają na wyłącznym prawie do długoterminowego korzystania z gruntu po cenie niŝszej niŝ rynkowa cena wynajmu gruntu bez moŝliwości wypowiedzenia tego prawa ze strony jego właściciela. Drugi typ to korzyść wynikająca z moŝliwości sprzedaŝy prawa uŝytkowania wieczystego gruntu. 5. Prawo wieczystego uŝytkowania gruntu uzasadnienie wyceny wg modelu opartego na wartości przeszacowanej. PowyŜej wskazaliśmy naszym zdaniem wystarczające argumenty uzasadniające klasyfikację prawa uŝytkowania wieczystego gruntu jako składnika wartości niematerialnych. Przy takiej klasyfikacji jednostka zgodnie MSR 38 par 72 miała prawo wyboru pomiędzy modelem opartym na cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, a modelem opartym na wartości przeszacowanej. 11

12 Prawo wieczystego uŝytkowania gruntu jest elementem majątku trwałego długoterminowo związanego z firmą. Nie ma naszym zdaniem uzasadnienia dla zakazu przeszacowywania prawa wieczystego uŝytkowania gruntów Tak jak wartość gruntów, tak samo wartość praw wieczystego uŝytkowania gruntów w ciągu ostatnich 12 lat wzrosła diametralnie, często 10 - krotnie, powodując zupełnie inny obraz sytuacji majątkowej firm, które w swoich aktywach mają istotny udział praw wieczystego uŝytkowania gruntów oraz gruntów nabytych kilkanaście lat temu. Odzwierciedleniem faktu wzrostu wartości tego prawa są stale wzrastające opłaty z tego tytułu. Nieprzeszacowanie prawa wieczystego uŝytkowania gruntu prowadziłoby do nieprawidłowego obrazu sytuacji majątkowej spółki i nieprawidłowego postrzegania Spółki przez interesariuszy. Odbiorcy sprawozdania finansowego spółki, po zapoznaniu się z przyjętymi przez Spółkę zasadami wyceny, uznaliby, Ŝe większość składników majątku, które wykazały znaczny wzrost wartości w okresie istnienia spółki, została zaktualizowana do wartości rynkowych. Tymczasem istotny składnik aktywów Jednostki prawo wieczystego uŝytkowania gruntów nie byłoby ujęte (w przeciwieństwie do innych składników majątku i z niezrozumiałych dla odbiorców przyczyn) w sprawozdaniu w wartości przeszacowanej. Ma to istotne znaczenie szczególnie w okresach, kiedy kapitalizacja spółek giełdowych bardziej zaleŝy od wartości rynkowej ich majątku po pomniejszeniu o zobowiązania aniŝeli od prognozy przyszłych przepływów pienięŝnych. Uchylanie się od przeszacowania prawa uŝytkowania wieczystego prowadziłby do zaniŝenia wartości majątku firmy, a w konsekwencji prawdopodobnie równieŝ zaniŝenia jej kapitalizacji. PODSUMOWANIE Pod względem ujęcia bilansowego prawo wieczystego uŝytkowania gruntów jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień, przysparzającym wielu problemów przy sporządzaniu sprawozdań finansowych według MSSF, które nie regulują wprost tego problemu. Brak jednolitych interpretacji powoduje, Ŝe w sprawozdaniach róŝnych jednostek prawo wieczystego uŝytkowania gruntów jest rozmaicie klasyfikowane. W praktyce, w sprawozdaniach sporządzonych wg MSSF kategoria o nazwie prawo wieczystego uŝytkowania gruntów wykazywana jest w następujących pozycjach: jako odrębna kategoria w aktywach trwałych w rzeczowych aktywach trwałych w wartościach niematerialnych jako nieruchomości inwestycyjne jako rozliczenie międzyokresowe kosztów jako leasing operacyjny Przykładami ujęcia prawa wieczystego uŝytkowania gruntów w wartościach niematerialnych oraz jego przeszacowania są sprawozdania finansowe podmiotów znajdujących się obecnie na GPW. Naszym zdaniem wobec braku jednoznacznych uregulowań MSR ujmowanie przez Wandalex S.A. prawa uŝytkowania wieczystego gruntów jako składnika wartości niematerialnych i jego przeszacowanie jest zgodne z przepisami prawa. Istnienie rynku dla praw wieczystego uŝytkowania gruntów pozwala na wycenę tego prawa wg wartości przeszacowanej. Takie ujmowanie jest zbieŝne z przyjętą przez Spółkę zasadą wyceny dla gruntów i nieruchomości. 12

13 Struktura aktywów i pasywów Stan na (w tys. zł) Stan na (w tys. zł)* Struktura Struktura Dynamika kwota Dynamika Aktywa % 100% ,2 Aktywa trwałe ,4% 67,1% ,7 Aktywa obrotowe ,6% 32,9% ,2 Pasywa % 100% ,2 Razem kapitały własne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe *Dane przekształcone ,8% 45,3% , ,2% 22,1% , ,0% 32,6% ,8 % Przepływy pienięŝne Wyszczególnienie 2012 (w tys. zł) Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej 57 Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej Przepływy pienięŝne netto razem -332 Pozostałe informacje finansowe i majątkowe. Podstawowe wskaźniki finansowe i majątkowe. Wskaźnik 2012 wg MSR 2011 wg MSR Zysk operacyjny ( w tys. PLN) MarŜa zysku operacyjnego (1) 2,4% 0,6% Zysk brutto (w tys. PLN) Rentowność brutto (2) 1,4% wartość ujemna Zysk netto (w tys. PLN) Rentowność netto (3) 1,1% wartość ujemna Stopa zwrotu z kapitału własnego ROE (4) 2,4% wartość ujemna Stopa zwrotu z aktywów ROA (5) 1,8% wartość ujemna Płynność bieŝąca (6) 1,1 1,0 13

14 Płynność szybka (7) 0,60 0,60 Rotacja naleŝności (w dniach) (8) Rotacja zobowiązań (w dniach) (9) Kapitał pracujący (10) (w tys. PLN) Udział kapitału pracującego w całości aktywów (11) 2,3% 0,5% ZadłuŜenie ogółem (12) 0,76 0,81 Wskaźnik zobowiązań do kapitału własnego (13) 1,05 1,20 (1) zysk operacyjny/sprzedaŝ netto (2) zysk brutto/sprzedaŝ netto (3) zysk netto/sprzedaŝ netto (4) zysk netto/kapitały własne (5) zysk netto/aktywa (6) aktywa obrotowe/zobowiązania bieŝące (7) (aktywa obrotowe zapasy)/zobowiązania bieŝące (8) (średnia naleŝności netto z tytułu dostaw i usług/sprzedaŝ netto)*365 (9) (średnie zobowiązanie z tytułu dostaw i usług/koszty sprzedanych towarów i produktów)*365 (10) aktywa obrotowe zobowiązania krótkoterminowe (11) kapitał pracujący/aktywa (12) zobowiązania ogółem/aktywa (13) zobowiązania ogółem/kapitał własny Na dzień roku suma bilansowa Wandalex S.A. wynosiła tys. zł i w porównaniu do roku 2011 zmniejszyła się o tys. zł, to jest o około 4,2%. Było to efektem zmniejszenia skali działalności spółki. Udział aktywów trwałych w całości aktywów zwiększył się w niewielkim stopniu w porównaniu do roku poprzedniego z 67,1% do 67,4%. Wartość kapitałów własnych w 2012 roku wzrosła o tys. zł. W zakresie pozostałych źródeł finansowania w 2012 roku nastąpił spadek wartości kapitału obcego (zobowiązania długo i krótkoterminowe) z tys. zł do tys. zł, to jest o tys. zł. W strukturze pasywów kapitał własny wzrósł do poziomu 48,8%. WAśNIEJSZE WYDARZENIA W SPÓŁCE W 2012 ROKU ORAZ ZDARZENIA JAKIE NASTĄPIŁY PO DACIE, NA KTÓRĄ SPORZĄDZONO SPRAWOZDANIE 1. Wydarzenia w roku a) w dniu r. Zarząd Wandalex S.A. poinformował o podjęciu uchwały o odwołaniu z funkcji prokurenta spółki Pana Stanisława Grochowskiego. b) w dniu r. Zarząd Wandalex S.A. poinformował, Ŝe otrzymał od spółki International Papier Kwidzyn Sp. z o. o., z siedzibą w Kwidzynie, kolejne zamówienie, którego przedmiotem była dostawa urządzeń do transportu wewnętrznego. Łączna wartość podpisanych zamówień z firmą 14

15 International Papier Kwidzyn Sp. z o. o. w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekroczyła kwotę tys. zł netto, stanowiącą powyŝej 10% wartości kapitałów własnych emitenta. Zamówienie o największej wartości złoŝone zostało w dniu r. i przekraczało kwotę tys. zł netto. Przedmiotem zamówienia była dostawa wózków widłowych czołowych marki Doosan oraz wózków elektrycznych marki Melex, świadczenie przez Wandalex na rzecz International Papier Kwidzyn Sp. z o. o. usługi najmu oraz serwisu technicznego wózków w okresie 36 miesięcy. Zostało ono zrealizowane. Kary umowne dotyczące opóźnień w realizacji zamówienia nie przekraczały 5% jego wartości. c) w dniu r. Zarząd Wandalex S.A. poinformował, Ŝe powziął uchwałę w sprawie rekomendowania Radzie Nadzorczej oraz Akcjonariuszom podczas najbliŝszego Walnego Zgromadzenia wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w wysokości ,28 zł (słownie: jeden milion sto dziesięć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 28/100) tj. 0,12 zł (dwanaście) za jedną akcję, a pozostałą część wypracowanego za rok 2011 zysku tj. kwotę ,13 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 13/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki. d) w dniu r. Zarząd Wandalex S.A. poinformował o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, którego termin odbycia wyznaczono na dzień 14 czerwca 2012 r. o godzinie w siedzibie Wandalex S.A. Porządek obrad WZ przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. e) w dniu r. Zarząd Wandalex S.A. poinformował, Ŝe działając na podstawie Statutu Spółki (par. 30 ust. 1 pkt 7) Rada Nadzorcza, na posiedzeniu w dniu r., dokonała wyboru spółki BT&A Audyt i Doradztwo Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu ul. Grudzieniec 102, do badania sprawozdań finansowych Wandalex S.A. (podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr ewid. 3514). Wyboru dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Zarząd informuje jednocześnie, Ŝe Spółka nie korzystała dotychczas z usług ww. podmiotu w zakresie badania sprawozdań finansowych. BT&A Audyt i Doradztwo Sp. z o.o. zobowiązała się do realizacji prac audytorskich za rok obrotowy trwający od do r. f) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Wandalex S.A. w dniu 14 czerwca 2012 r. Akcjonariusze obecni na WZ reprezentowali głosów, co stanowi 60,5% ogólnej liczby 15

16 głosów. UCHWAŁA Nr 1/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WANDALEX S.A. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie WANDALEX S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art zdanie pierwsze i art Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Pana Leszka Zakliki, na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 2. Pan Dariusz Bąkowski stwierdził, Ŝe w głosowaniu tajnym wzięło udział akcji, co stanowi 52,2% w kapitale zakładowym, odpowiadających głosom, i wszystkie te głosy były waŝne, z których za uchwałą oddano głosów, przeciw uchwale nikt nie głosował, zaś wstrzymało się od głosowania 38 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. UCHWAŁA Nr 2/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WANDALEX S.A. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie WANDALEX S.A. z siedzibą w Warszawie, dokonuje wyboru członków Komisji Skrutacyjnej w następujących osobach: Pan Mirosław Kozłowski i Pan Marek Skrzeczyński. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięło udział akcji, co stanowi 50% w kapitale zakładowym, odpowiadających głosom, i wszystkie te głosy były waŝne. Łączna liczba waŝnych 2. głosów wynosi , z których liczba głosów za , liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 0, wobec czego uchwała została podjęta. UCHWAŁA Nr 3/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WANDALEX S.A. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie WANDALEX S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje porządek obrad, w następującym brzmieniu: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 16

17 2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2011r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 2. W głosowaniu jawnym wzięło udział akcji, co stanowi 52,2% w kapitale zakładowym, odpowiadających głosom, i wszystkie te głosy były waŝne. Łączna liczba waŝnych głosów wynosi , z których liczba głosów za , liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 0, wobec czego uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 4/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WANDALEX S.A. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy Na podstawie 35 Statutu WANDALEX S.A. oraz art pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: 1. 17

18 Zatwierdza się zbadane przez Biegłego Rewidenta Audyt i Rachunkowość UZR - CBR Sp. z o.o. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, na które składa się: 1/ bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ,73zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), 2/ rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie ,41zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych i czterdzieści jeden groszy), 3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od r. do r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,41zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote i czterdzieści jeden groszy), 4/ rachunek przepływów pienięŝnych wykazujący bilansowe zwiększenie stanu środków pienięŝnych za rok obrotowy od r. do r. o kwotę ,99zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), siedem tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote i dziewięćdziesiąt 5/ informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym wzięło udział akcji, co stanowi 52,2% w kapitale zakładowym, odpowiadających głosom, i wszystkie te głosy były waŝne. Łączna liczba waŝnych 2. głosów wynosi , z których liczba głosów za , liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 0, wobec czego uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 5/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WANDALEX S.A. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2011, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. Na podstawie 35 Statutu WANDALEX S.A. oraz art pkt 2) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: 1. Zysk netto WANDALEX S.A. za rok obrotowy 2011 w wysokości ,41 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem złoty dwieście czterdzieści jeden złotych i czterdzieści jeden groszy), dzieli się na: Dywidendę ,28zł (słownie: jeden milion sto dziesięć tysięcy 18

19 osiemdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia osiem groszy) tj. 0,12zł (dwanaście groszy) za akcję, Kapitał zapasowy ,13zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych i trzynaście groszy). 2. W podziale zysku za rok obrotowy 2011 uczestniczą akcje imienne serii A, B, C oraz akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D. 3. Prawo do dywidendy uzyskują akcjonariusze posiadający akcje WANDALEX S.A. w dniu 29 czerwca 2012r. 4. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 12 lipca 2012r. 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym wzięło udział akcji, co stanowi 52,2% w kapitale zakładowym, odpowiadających głosom, i wszystkie te głosy były waŝne. Łączna liczba waŝnych głosów wynosi , z których liczba głosów za , liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 0, wobec czego uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 6/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WANDALEX S.A. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie: podziału zysku z lat ubiegłych. Na podstawie 35 Statutu WANDALEX S.A. oraz art pkt 2) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: 1. Zysk netto z lat ubiegłych w wysokości ,36zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści sześć groszy) wynikający z róŝnicy umorzenia przed i po przeszacowaniu środków trwałych wycenianych metodą przeszacowania przeznacza się na kapitał zapasowy WANDALEX S.A. 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym wzięło udział akcji, co stanowi 52,2% w kapitale zakładowym, odpowiadających głosom, i wszystkie te głosy były waŝne. Łączna liczba waŝnych głosów wynosi , z których liczba głosów za , liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 0, wobec czego uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WANDALEX S.A. z dnia 14 czerwca 2012 r. 19

20 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Skrzeczyńskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Na podstawie 35 Statutu WANDALEX S.A. oraz art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: 1. Udziela się absolutorium Panu Markowi Skrzeczyńskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 2. W głosowaniu tajnym wzięło udział akcji, co stanowi 50,6% w kapitale zakładowym, odpowiadających głosom, i wszystkie te głosy były waŝne. Łączna liczba waŝnych głosów wynosi , z których liczba głosów za , liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 0, wobec czego uchwała została podjęta. Pan Marek Skrzeczyński będący akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu. UCHWAŁA NR 8/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WANDALEX S.A. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Kozłowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Na podstawie 35 Statutu WANDALEX S.A. oraz art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: 1. Udziela się absolutorium Panu Mirosławowi Kozłowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięło udział akcji, co stanowi 51,7% w kapitale zakładowym, odpowiadających głosom, i wszystkie te głosy były waŝne. Łączna liczba waŝnych głosów wynosi , z których liczba głosów za , liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 0, wobec czego uchwała została podjęta. Pan Mirosław Kozłowski będący akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu. 20

21 UCHWAŁA NR 9/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WANDALEX S.A. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Andrzejewskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Na podstawie 35 Statutu WANDALEX S.A. oraz art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: 1. Udziela się absolutorium Panu Jackowi Andrzejewskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 2. W głosowaniu tajnym wzięło udział akcji, co stanowi 52,2% w kapitale zakładowym, odpowiadających głosom, i wszystkie te głosy były waŝne. Łączna liczba waŝnych głosów wynosi , z których liczba głosów za , liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 0, wobec czego uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 10/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WANDALEX S.A. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Nawlickiemu, Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Na podstawie 35 Statutu WANDALEX S.A. oraz art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: 1. Udziela się absolutorium Panu Wiesławowi Nawlickiemu, Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 30 grudnia 2011 roku. 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięło udział akcji, co stanowi 52,2% w kapitale zakładowym, odpowiadających głosom, i wszystkie te głosy były waŝne. Łączna liczba waŝnych głosów wynosi , z których liczba głosów za , liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 0, wobec czego uchwała została podjęta. 21

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI WANDALEX ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010. Udział % RAZEM 49.714 100 68.424 100-27,3

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI WANDALEX ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010. Udział % RAZEM 49.714 100 68.424 100-27,3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI WANDALEX ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI. 1. Informacje o podstawowych produktach i usługach. Wandalex S.A. zajmuje się projektowaniem

Bardziej szczegółowo

I. Impel S.A. - informacje ogólne

I. Impel S.A. - informacje ogólne I. Impel S.A. - informacje ogólne 1. Informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych Impel S.A. z innymi podmiotami, w tym zmiany jakie nastąpiły po 31 grudnia 2009 roku 1.1. Zmiany w kapitale

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy COMPLEX za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy COMPLEX za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPLEX ZA ROK 2008 Grupę Kapitałową COMPLEX stanowi podmiot dominujący COMPLEX S.A. i jednostki zaleŝne. Jednostkami zaleŝnymi są podmioty w odniesieniu,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Sygnity SA str. 1. SPRAWOZDANIE z działalności Grupy Sygnity w 2009 roku

Grupa Kapitałowa Sygnity SA str. 1. SPRAWOZDANIE z działalności Grupy Sygnity w 2009 roku Grupa Kapitałowa Sygnity SA str. 1 SPRAWOZDANIE z działalności Grupy Sygnity w 2009 roku Grupa Kapitałowa Sygnity SA str. 2 1. Istotne zdarzenia mające wpływ na działalność gospodarczą. W skali całego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA W ROKU 2007. Rzeszów, dnia 11 czerwca 2008 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA W ROKU 2007. Rzeszów, dnia 11 czerwca 2008 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA W ROKU 2007 Rzeszów, dnia 11 czerwca 2008 roku 1 SPIS TREŚCI 1) Charakterystyka Makarony Polskie S.A...6 2) Omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA w okresie 01.01.-30.06.2013 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA w okresie 01.01.-30.06.2013 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA w okresie 01.01.-30.06.2013 r. I. Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej Decora 1. Podstawowe informacje Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe TUP S.A. za okres 01.01.2008-31.12.2008

Jednostkowe sprawozdanie finansowe TUP S.A. za okres 01.01.2008-31.12.2008 SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 2. ZAANGAśOWANIE KAPITAŁOWE W JEDNOSTKACH ZALEśNYCH I STOWARZYSZONYCH... 6 3. SKŁAD OSOBOWY

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL w okresie Katowice, 21 marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 3 List Prezesa Zarządu... 4 1. Podstawowe informacje o Grupie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryk Mebli FORTE S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryk Mebli FORTE S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku Spis treści: I. AKTUALNA SYTUACJA FINANSOWO - OPERACYJNA. 1. Informacje o podstawowych produktach, towarach i usługach.... 4 2. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE sporządzone według MSSF

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE sporządzone według MSSF SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2007 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w pierwszym półroczu 2010 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w pierwszym półroczu 2010 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w pierwszym półroczu 2010 roku Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacja o podstawowych produktach, towarach, usługach wraz z

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie Katowice, 21 marca 2013 roku str. 1 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy...4 1. Podstawowe informacje o Farmacol...5 2.

Bardziej szczegółowo

Katowice, ul. Krakowska 191 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BUMECH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011

Katowice, ul. Krakowska 191 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BUMECH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BUMECH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 1 1 Charakterystyka Emitenta:... 5 1.1 Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2008 r. (skorygowane)

Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2008 r. (skorygowane) Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2008 r. (skorygowane) Ząbki, dn. 29 kwietnia 2009 r. 1. Wprowadzenie Informacje podstawowe J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bowim Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bowim Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bowim Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Spółka Bowim S.A. posiada siedzibę przy ul. Niweckiej 1e w Sosnowcu. Tel. +48 (32) 392 93 00;

Bardziej szczegółowo

... /Radosław Łodziato Wiceprezes Zarządu

... /Radosław Łodziato Wiceprezes Zarządu ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI COMPLEX S.A SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU /Michał

Bardziej szczegółowo

SELENA FM S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SELENA w okresie 01.01.2008 31.12.2008 r.

SELENA FM S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SELENA w okresie 01.01.2008 31.12.2008 r. SELENA FM S.A. 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SELENA w okresie 01.01.2008 31.12.2008 r. Wrocław, kwiecień 2009 r. Spis treści I. Informacje ogólne 3 II.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA OKRES od 01.10.2012 do 30.09.2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA OKRES od 01.10.2012 do 30.09.2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA OKRES od 01.10.2012 do 30.09.2013 roku Spis treści I. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Emitenta i roku obrotowym... 4 Podstawowe dane o emitencie...

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MUZA S.A. NA 31.12.2011

KOMENTARZ DO ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MUZA S.A. NA 31.12.2011 KOMENTARZ DO ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MUZA S.A. NA 31.12.2011 Działalność podstawowa MUZA SA jest spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej 8, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. GDAŃSK, 21 MARCA 2013 r. Spis treści 1. Informacje podstawowe.... 4 2. Struktura Grupy Kapitałowej... 4 3. Struktura kapitałów INPRO SA.... 6 4. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 1 września 2014 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2007 SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSR/MSSF

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2007 SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSR/MSSF SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2007 SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSR/MSSF 1. Zasady rachunkowości obowiązujące przy sporządzaniu raportu za II kwartał 2007 roku Na podstawie art. 45

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 9 1. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2013 ROKU

BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2013 ROKU BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2013 ROKU Katowice, marzec 2014 BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu 31 grudnia 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu 31 grudnia 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych za 2011 rok 4 1.1 Charakterystyka sprzedaży i źródeł zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REDWOOD HOLDING S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REDWOOD HOLDING S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REDWOOD HOLDING S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Łódź, 23 marca 2015 1. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU NEUCA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU TORUŃ, 2014.03.18 1 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O NEUCA S.A.... 3 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 4 1.1. Informacje ogólne... 4 1.2. Opis Grupy Kapitałowej... 4 1.3. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo