(dalej jako Zapytanie ofertowe )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(dalej jako Zapytanie ofertowe )"

Transkrypt

1 Sępólno Krajeńskie, dnia r. Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia w zakresie dostawy i montażu wyposażenia kuchni Żłobka i Klubu Malucha w ramach projektu pn. Aktywne mamy w Sępólnie Krajeńskim nr projektu: POKL /12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej jako Zapytanie ofertowe ) Nr zamówienia: 1/POKL-519/2013 Zamawiający: Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, stosując zasadę konkurencyjności, o której mowa m. in. w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia ) zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówień w zakresie: 1) Dostawy, montażu wyposażenia kuchni żłobka i klubu malucha Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego. 1. Zamawiający: Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom Ul. Szkolna 8/ Sęólno Krajeńskie tel./ fax NIP: REGON: Nazwa i numer projektu Aktywne mamy w Sępólnie Krajeńskim ; POKL /12 3. Opis przedmiotu oraz zakres częściowych zamówień: Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom realizujące projekt związany z godzeniem życia zawodowego kobiet i mężczyzn, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia ofert na realizacje usługi dostawy i montażu obejmujących realizację następującego zamówienia:

2 Zamówienie nr 1 dostawa i montaż wyposażenia kuchni w żłobku i klubie malucha zgodnie ze specyfikacją wykaz usług załączoną do niniejszego ogłoszenia złącznik nr 5 4. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: Termin wykonania zamówienia: Do dnia r. 6. Przygotowanie oferty: Oferent, który zdolny jest do wykonania opisanego w załączniku nr 1 zamówienia i jest zainteresowany jego realizacją powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego ofertę zgodnie z formularzem ofertowym (Załącznik nr 1), podając w szczególności: aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru warunek konieczny(formalny) Zaoferowana cena powinny uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach danego zamówienia, oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją danego zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie oferenta. Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (zł). Każda oferta musi zawierać nazwę i adres oferenta. Musi być podpisana przez osobę/-y uprawnioną/-ne lub upoważnioną/-ne do występowania w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną, a do oferty musi zostać dołączony dokument wykazujący umocowanie takiej osoby do występowania w imieniu oferenta. 7. Miejsce, sposób i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia r. do godziny 15:30, z dopiskiem: Oferta na realizację usługi związanej z wyposażeniem kuchni na potrzeby żłobka i klubu malucha w ramach projektu: Aktywne mamy w Sępólnie Krajeńskim. Oferty można składać: osobiście w siedzibie Zamawiającego lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert (tj. po godzinie 15:00 dnia r.) będą odsyłane bez otwierania.

3 8. Informacje na temat zamówienia objętego Zapytaniem ofertowym: Ewentualne dodatkowe informacje udzielane są przez Danutę Daszkiewicz: telefonicznie, pod numerem: pod adresem: 9. Kryteria oceny oferty, informacje na temat wag punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oraz sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium: Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria: 1) Wartość zamówienia brutto waga kryterium: 70% (max 70 pkt); 2) Doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć waga kryterium: 30% (max 30 pkt). Ad. 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium wartość zamówienia brutto objęta Zapytaniem ofertowym otrzyma najtańsza oferta według wzoru: wartość brutto oferty najtańszej Liczba punktów = *70 wartość brutto oferty ocenianej Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. Ad. 2. W ramach kryterium Doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć Zamawiający będzie przyznawał punkty za jego występowanie licząc po 10 punktów za każdą zrealizowaną usługę dostawy i montażu wyposażenia żłobka/przedszkola/szkoły, nie więcej jednak niż 3 zrealizowane zamówienia ustalonych na podstawie załączonego do oferty oświadczenia oferenta oraz dokumentów potwierdzających to doświadczenie. Oferent zobligowany jest do zadeklarowania posiadanego doświadczenia (Załącznik nr ), które następnie zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego na podstawie dołączonych do oferty dokumentów. Punkty z oceny kryterium 1 i 2 zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna (suma zdobytych punktów). Oferta na realizację zamówienia nr 1 może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 10. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: Na realizację zamówienia Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wyżej wymienionym wymaganiom i uzyska łącznie najwięcej punktów w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert. Postępowanie może zakończyć się wyborem jednego wykonawcy. Oferta niespełniająca wymogów formalnych określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym, podlega odrzuceniu.

4 O wyborze najkorzystniejszych/ej ofert/y Zamawiający zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały oferty oraz poinformuje na swojej stronie internetowej w ciągu 1 dnia roboczego od daty zakończenia przyjmowania ofert. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia propozycji zawarcia umowy z oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert w zakresie dotyczących danego częściowego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bądź jego części bez podania przyczyny. 11. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia: Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są ze Stowarzyszeniem Dorośli Dzieciom oraz osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia Dorośli - Dzieciom oraz osobami wykonującymi w imieniu Stowarzyszenia Dorośli - Dzieciom czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie co najmniej 10% akcji lub udziałów; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku występowania wskazanych wyżej powiązań. 12. Forma i termin płatności za usługę Płatność za zrealizowane zamówienie dokonana będzie wyłącznie w formie przelewu w okresie do 60 dni od dnia podpisania protokołu odbioru przez obie strony pod warunkiem dostępności środków na koncie projektowym Zamawiającego miejscowość i data Pieczęć i podpis Zamawiającego lub osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego Załączniki: 1) Formularz oferty, 2) Wzór oświadczenie oferenta o braku powiązań z Zamawiającym, 3) Wzór oświadczenia o spełnieniu warunku dopuszczającego kopia dokumentu rejestrowego, 4) Wzór oświadczenia o posiadanym doświadczeniu. 5) Zakres dostawy

5 Załącznik nr 1 Dot. postępowania nr sprawy: 1/POKL-519/2013 Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom Ul. Szkolna 8/ Sęólno Krajeńskie O F E R T A Ja/My niżej podpisani:... działający w imieniu: z siedzibą w:... niniejszym: 1. Składam/y ofertę na realizację zamówienia nr 1 tj. dostawa i montaż wyposażenia kuchni żłobka i klubu malucha w ramach projektu Aktywne mamy w Sępólnie Krajeńskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 1/POKL-911/2013 z dnia. roku, i oferuję/my wykonanie usługi dostawy i montażu objętej zamówieniem za: kwotę brutto:... zł, (słownie:...) Do niniejszej oferty załączam/y oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w realizacji podobnych przedsięwzięć. 2. Oświadczam/y, że spełniam/y wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym. 3. Do niniejszej oferty załączam/y oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym miejscowość i data Pieczęć i podpis Zamawiającego lub osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego

6 Załącznik nr 2 pełna nazwa oferenta miejscowość i data adres oferenta NIP oferenta.. imię i nazwisko osoby reprezentującej oferenta OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU POWIĄZAŃ Z BENEFICJENTEM Niniejszym oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym tj. Stowarzyszeniem Dorośli Dzieciom z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, ul. Szkolna 8, Sępólno Krajeńskie Nie posiadam powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegającymi w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. podpis oferenta

7 Załącznik nr 3 pełna nazwa oferenta miejscowość i data adres oferenta NIP oferenta.. imię i nazwisko osoby reprezentującej oferenta OŚWIADCZENIE My/Ja, niżej podpisani/y.. niniejszym oświadczam/y, iż spełniam/y warunek dopuszczający z Zapytania ofertowego i dołączamy kopię dokumentu rejestrowego Zamawiającego. Podpis oferenta

8 Załącznik nr 4 pełna nazwa oferenta miejscowość i data adres oferenta NIP oferenta.. imię i nazwisko osoby reprezentującej oferenta OŚWIADCZENIE My/Ja, niżej podpisani/y.. niniejszym oświadczam/y, iż posiadam/y doświadczenie w realizacji usług związanych z dostawą i montażem wyposażenia kuchni dla placówek typu: żłobek/przedszkole/szkoła w ilości sztuk (słownie:.) oraz dysponuję/my dokumentami poświadczającymi przedmiot i okres świadczonych usług. W załączeniu dołączam/y kserokopie dokumentów potwierdzających przedmiotowe doświadczenie. Podpis oferenta

9 Załącznik nr 5 wykaz dostawy 5.1. Sprzęt elektryczny Lp. Nazwa Sprzętu Ilość Opis sprzętu 1. piec konwekcyjny lub konwekcyjno-parowy na stelażu z prowadnicami 1 Piec konwekcyjno-parowy 7xgn1/1 8,2 kw Parametry: Waga - M: 76 kg Wysokość - H: 820 mm Głębokość - D: 829 mm Szerokość - W: 750 mm Napięcie - U: 400 V Zasilanie: prąd Moc elektryczna: 8,2 kw Podstawa pod piec gn 1/1 h=677 mm GN DO WARZYW perforowany*3 SZT 100 mm szt 2 GN PŁSKIE 7 GN EMALIOWANY 65 H 18 LSZT 3 GN GŁĘBOKI POD SITO 150mm szt 3 Gn 3,5 l szt 3 POKRYWA Gn 3,7 l szt 3 POKRYWA Gn 2,0 l szt 3 POKRYWA Pojemniki i płyty typ GN do pieca Poj L 2. lodówko-zamrażarka 2 Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej Poj l Szafa dwukomorowa chłodniczo - mroźnicza Poj. 300 l +300 l 3. maszyny do obrabiania warzyw 1 Obieraczka do ziemniaków wsad 6 kg 4. zmywarka 2 Zmywarka kapturowa z funkcją wyparzania 5. maszynka do mielenia mięsa 1 Maszynka do mięsa pomocnicza Wysokość - H: 350 mm Głębokość - D: 190 mm Szerokość - W: 410 mm Przystosowanie do pracy ciągłej: nie Moc elektryczna: 0.25 kw Wydajność na godzinę: 85 kg/h 6. blendery 1 Wysokość - H: 415 mm Głębokość - D: 195 mm Szerokość - W: 170 mm Moc elektryczna: 0,75 kw 7. roboty kuchenne 1 Wysokość - H: 490 mm Głębokość - D: 350 mm Szerokość - W: 280 mm Pojemność - V: 5,5 l Moc elektryczna: 1,1 kw

10 Prędkość obrotów: 1500 obr/min 8. sokowirówki 1 Wysokość - H: 505 mm Głębokość - D: 420 mm Szerokość - W: 235 mm Przystosowanie do pracy ciągłej: tak Moc elektryczna: 0,7 kw Prędkość obrotów: 3000 obr/min 9. wyciskarki do soków 1 Wysokość - H: 396 mm Głębokość - D: 287 mm Szerokość - W: 212 mm Moc elektryczna: 0.23 kw 10. suszarki do owoców 1 3 poziomy mocy 4 poziomowe napięcie: 230 V moc: 700 W kabel: 1,7 m. 11. malaksery 1 Wysokość - H: 420 mm Głębokość - D: 330 mm Szerokość - W: 210 mm Pojemność - V: 3,7 l Moc elektryczna: 0,75 kw Prędkość obrotów: 3000 obr/min 12. krajalnica 1 Krajalnica z nożem teflonowym Waga - M: 16 kg Wysokość - H: 380 mm Głębokość - D: 460 mm Szerokość - W: 520 mm Moc elektryczna: 0.12 kw 13. piekarniki elektryczne z czteropalnikową kuchnią gazową 1 Wymiary zewnętrzne: 990x600x mm Pojemność piekarnika: 4 x 1/1 GN 65 mm Zasilanie: 230 V Moc: 3,13 kw Kuchnia gazowa wolnostojąca 4 palnikowa Wysokość 850 Długość 580 Szerokość kombiwar 1 Pojemność [l]: 10.3 Regulacja czasu gotowania: Do 60 min. Moc [W]: mikrofalówka do rozmrażania 1 Pojemność: 20 l podwieszana na półce Wysokość: 38.8 cm Szerokość: 59.4 cm Głębokość: cm Moc mikrofal: 700 W 16. sterylizator jaj 1 Wysokość - H: 245 mm Głębokość - D: 530 mm Szerokość - W: 360 mm Moc elektryczna: 0,077 kw

11 17. Okap wyciągowy Wysokość - H: 272 mm Głębokość - D: 825 mm Szerokość - W: 750 mm Zasilanie: prąd Moc elektryczna: 0.2 kw 18. automatyczny uzdatniacz wody 1 Wysokość - H: 475 mm Głębokość - D: 435 mm Szerokość - W: 225 mm Napięcie- U: 230 V 19. lodówka do aneksu kuchennego 1 Wysokość - H: 1850 mm Głębokość - D: 600 mm Szerokość - W: 600 mm Pojemność - V: 350 l Moc elektryczna: 0,11 kw Temperatura min.: 0 C Temperatura max.: 10 C 5.2. Sprzęt kuchenny - meble Lp. Nazwa Sprzętu Ilość Opis sprzętu 1. zabudowa kuchni ok. 100m kw. kuchni szafki górne i dolne 1 Wszystkie elementy zabudowy ze stali nierdzewnej Zabudowa obejmuje Szafki wiszące x 2 szt. Zamykane Wys. 600 Głębokość 400 Szerokość 1200 Szafki z szufladami 3 Wys. 850 Głębokość 700 Szerokość 455 Półka wisząca pojedyncza Szerokość 1000 Stół przyścienny z półką Wys. 850 Głębokość 600 Szerokość 1000 Stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi Wys. 850 Głębokość 600 Szerokość 600 Szafa na zastawę kuchenną H D 600 W stoły kuchenne robocze z basenami i półkami 2 Stół z basenem jednokomorowym spawany 700x600x850mm Stół ze zlewem dwukomorowy drzwi zasuwane Wys. 850 Głębokość 600 Szerokość 1000

12 3. krzesła kuchenne 6 Waga - M: 5,88 kg Wysokość - H: 848 mm Głębokość - D: 563 mm Szerokość - W: 480 mm Nośność: 150 kg 4. wózek kelnerski do przewożenia żywności 2 Wózek trzypółkowy ze stali nierdzewnej Wysokość - H: 920 mm Głębokość - D: 540 mm Szerokość - W: 860 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna maksymalny udźwig do 145 kg 5. waga do przyjmowania towarów 1 Waga magazynowa do 150 kg Waga - M: 19,8 kg Wysokość - H: 765 mm Głębokość - D: 690 mm Szerokość - W: 460 mm Waga elektroniczna do 10 kg Waga - M: 1,5 kg Wysokość - H: 137 mm Głębokość - D: 287 mm Szerokość - W: 260 mm 6. regały magazynowe na potrzeby przechowywania art. spożywczych 7. naczynia dla dzieci (kubki, talerzyki, miseczki, sztućce, butelki 8. naczynia do gotowania zestaw, w skład którego wejdą 5 Głębokość - D: 455 mm Szerokość - W: 1525 mm udźwig jednej półki regału wynosi do 200 kg 60 Kubki poj 0,15 ml Talerzyki 17 Miseczki 200 ml Sztućce (widelec,nóż,łyżka,łyżeczka) Butelki (do mleka ) poj Garnki Satynowe z pokrywką (pojemność) 36,6 L 16,6 L 22,4 L 5 L 1,5L 11,1 L Miski 550 ml 14 L 1,9 L 1,1 L Patelnie Wysokość -40 mm,55 mm Średnica -200 mm,400 mm Pojemniść -0,9 L, 5L Wanna przecedzakowa 400 mm Cedzak z uchwytami 400 mm Chochelki 250 ml, 450ml Wiadro Wysokość - H: 270 mm Średnica: 315 mm Pojemność - V: 10 l Wewnętrzna średnica: 295 mm Sito Długość - L: 430 mm Średnica: 350

13 9. noże kuchenne z różnymi zakończeniami zestaw 10. naczynia do aneksu kuchennego zestaw po 12 szt. 11. ręczniki frotte 30 2 Długość - L: 200 mm nóż kuchenny Długość - L: 240 mm(do pieczywa) Długość- L:180 mm(do mięsa surowego Długość - L: 220 mm(do ryb) Długość - L: 100 mm(do warzyw) Długość L:120 mm(do mięsa przetwożonego) Długość - L: 180 mm(do serów) Długość - L: 180 mm(widelec do mięsa) Długość - L: 220 mm(stalka do noży) Długość - L: 330 mm(listwa magnetyczna) 2 Talerze 26 cm Talerze 17 cm Talerze głębokie 22,5 cm Filiżanki 0,22 ml Sztućce Noże Widelce Łyżki łyżeczki 50/90 cm 12. szafki kuchenne mała kuchnia 6 Szafka stojąca Wysokość - H: 2000 mm Głębokość - D: 500 mm Szerokość - W: 500 mm Szafka wisząca Wysokość - H: 600 mm Głębokość - D: 400 mm Szerokość - W: 1000 mm

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012 Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012 1. Zamawiający 1. Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. 2. Ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa 3. Tel + 48 22 811 44 40 4. Fax + 48 22 887-17-85 5. Adres strony

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Fundacja Nauka dla Środowiska Ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndsfund.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Fundacja Nauka dla Środowiska Ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndsfund. Nr zapytania: 6/OWES/2014 Data: 25.08.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Wykonawcy usług: druk offsetowy i dostawa publikacji w ramach projektu OWES Wałcz realizowanego przez Fundację Nauka Dla Środowiska

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na najem lokalu użytkowego na potrzeby przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych, indywidualnego poradnictwa zawodowego, indywidualnego wsparcia psychologicznego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Gdańsk, 17-04-2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Projektant wnętrz z wykorzystaniem programu SketchUp w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/OWES/2013 W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI NA REALIZACJĘ USŁUG KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM I. ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na:

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: Warszawa, dn. 03.10.2015. organizacja seminarium (dla 20 osób) w terminie: 31.03.2015r. w Siedlcach, polegająca na zapewnieniu sali szkoleniowej,

Bardziej szczegółowo

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.02.00-10-053/11-00 ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.02.00-10-053/11-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Łódź dn. 14.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Przeprowadzenie badań ankietowych Nr ref.: GH/1/2012 Zamawiający: Agencja Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat, ul. Władysława Jagiełły 4, 93-427

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 21/6.1.1/2015 Marketing internetowy

Zapytanie ofertowe nr 21/6.1.1/2015 Marketing internetowy Bielsko-Biała, 12.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 21/6.1.1/2015 Marketing internetowy 1. Zamawiający Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki ul. S. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała NIP:

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny Konin, dn. 25.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny na potrzeby realizacji projektu Zielone światło dla wielkopolskiej branży budowlanej (do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ul. Klasztorna 6 86-300 Grudziądz tel. (056) 642 94 44 www.grudziadz.caritas.pl Grudziądz, 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych ul. Pawia 55,

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozwój kompetencji EKSPERT-a EKSPERT Sp. z o.o. Sp. k. ul. Somosierry 30a 71-181 Szczecin ZAPYTANIE OFERTOWE

Rozwój kompetencji EKSPERT-a EKSPERT Sp. z o.o. Sp. k. ul. Somosierry 30a 71-181 Szczecin ZAPYTANIE OFERTOWE Szczecin, 13.11.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM: Ekspert Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Sp. k. Tel: 91 432 20 00 Fax.: 91 486 27 00 e-mail: projekty@ekspert.biz Osoba,

Bardziej szczegółowo