Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Sierpc: Meble biurowe 2011/S

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Sierpc: Meble biurowe 2011/S 170-279896"

Transkrypt

1 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Sierpc: Meble biurowe 2011/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Gmina Miasto Sierpc Piastowska 11A Kontaktowy: Urząd Miejski w Sierpcu Do wiadomości: Grzegorz Górecki Sierpc POLSKA Tel Faks Adresy internetowe Ogólny adres instytucji zamawiającej Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Organ władzy regionalnej lub lokalnej Ogólne usługi publiczne Rekreacja, kultura i religia Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) II.1.2) II.1.3) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowo-sprzętowego przeznaczonego dla Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, loco Sierpc, Piastowska 39. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług Dostawy Kupno Główne miejsce realizacji dostawy Piastowska 39, Sierpc. Kod NUTS PL121 Ogłoszenie dotyczy 1/9

2 2/9 II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.3) Zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) Dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowo-sprzętowego przeznaczonego dla Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, loco Sierpc, Piastowska 39, składającego się z dostaw: (I) instrumentów muzycznych, (II) mebli, (III) sprzętu komputerowego, (IV) nagłośnienia, (V) oświetlenia, (VI) foteli teatralnych, (VII) wyposażenia sprzętowego, (VIII) kompletu garncarskiego, (IX) stołów brydżowych, (X) zestawu projekcyjnego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) Podział na części Tak oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części Dopuszcza się składanie ofert wariantowych WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA Całkowita wielkość lub zakres ,91 PLN Opcje CZAS LUB TERMIN REALIZACJI Rozpoczęcie Zakończenie INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI CZĘŚĆ NR 1 NAZWA dostawa instrumentów muzycznych Dostawa: fortepianu koncertowego, ławy fortepianowej, pianina klasycznego i cyfrowego, trąbki, skrzypiec, akordeonu, fletu poprzecznego, kontrabasu, dwóch klarnetów, gitary klasycznej - przeznaczonych dla Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Zakres między ,00 a ,00 PLN Okres w dniach 7 (od udzielenia zamówienia) CZĘŚĆ NR 2 2/9

3 3/9 NAZWA dostawa mebli Dostawa wraz z montażem i ustawieniem w miejscach przeznaczenia mebli dla Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, na które składają się między innymi: biurka pracownicze, gabloty, stoły robocze, stoły stolarskie, stoliki kawiarniane, blaty umywalkowe, sofy, siedziska, fotele, fotele kawiarniane, krzesła, taborety, ławki, szafy aktowe, szafy ubraniowe, szafy garderobiane, wieszaki na kostiumy, regały magazynowe. Wg opisu przedmiotu zamówienia. Zakres między ,00 a ,00 PLN Okres w dniach 30 (od udzielenia zamówienia) CZĘŚĆ NR 3 NAZWA dostawa sprzętu komputerowego Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu komputerowego przeznaczonych dla Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Zakres między ,00 a ,00 PLN Okres w dniach 30 (od udzielenia zamówienia) CZĘŚĆ NR 4 NAZWA dostawa wraz z montażem sprzętu nagłaśniającego Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu nagłaśniającego z okablowaniem i skrzyniami transportowymi przeznaczonego na potrzeby małej sceny Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu oraz na potrzeby imprez plenerowych. Zakres między ,00 a ,00 PLN 3/9

4 4/9 Okres w miesiącach: 1 (od udzielenia zamówienia) CZĘŚĆ NR 5 NAZWA dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zestawu oświetleniowego Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zestawu oświetleniowego przeznaczonego na małą scenę Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu oraz na potrzeby imprez plenerowych. Zakres między ,00 a ,00 PLN Okres w miesiącach: 1 (od udzielenia zamówienia) CZĘŚĆ NR 6 NAZWA dostawa wraz z montażem foteli do sali widowiskowej (299 szt.) oraz do małej sali (54 szt.) Dostawa wraz z montażem foteli teatralnych przeznaczonych do sali widowiskowej oraz małej sceny Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu w łącznej ilości 353 (trzysta pięćdziesiąt trzy) sztuki, w tym w sali widowiskowej przewiduje się dostawę identycznych jak pozostałych na sali 9 (dziewięciu) foteli demontowalnych w systemie modułów podwójnych i potrójnych. Zakres między ,00 a ,00 PLN Okres w dniach 40 (od udzielenia zamówienia) CZĘŚĆ NR 7 NAZWA dostawa wyposażenia sprzętowego Dostawa wraz z montażem i ustawieniem w miejscach przeznaczenia wyposażenia sprzętowego przeznaczonego dla Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, w skład których wchodzi między innymi: lustra, półki przy lustrze, sztalugi studyjne, stelaże wystawowe, postumenty wystawowe, manekiny krawieckie, deski do prasowania, żelazko, maszyny na szycia, czajniki elektryczne, lampki, szafki socjalne, szafki zlewozmywakowe, 4/9

5 5/9 kosze na śmieci, dozowniki mydła, podajniki ręczników podajniki papieru toaletowego, suszarki elektryczne, pralko-suszarka, rolety okienne. Wg opisu przedmiotu zamówienia. Zakres między ,00 a ,00 PLN Okres w dniach 21 (od udzielenia zamówienia) CZĘŚĆ NR 8 NAZWA dostawa kompletu garncarskiego Dostawa kompletu garncarskiego (pieca do wypalania ceramiki oraz elektrycznego koła garncarskiego) dla Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Zakres między 6 000,00 a 7 000,00 PLN Okres w miesiącach: 1 (od udzielenia zamówienia) CZĘŚĆ NR 9 Dostawa stołów brydżowych dla Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Zakres między 3 500,00 a 4 500,00 PLN Okres w miesiącach: 1 (od udzielenia zamówienia) CZĘŚĆ NR 10 NAZWA dostawa urządzenia do projekcji multimediów 5/9

6 6/9 Dostawa i uruchomienie urządzenia do projekcji multimediów z zewnętrznego źródła sygnału. Zakres między 4 000,00 a ,00 PLN Okres w dniach 21 (od udzielenia zamówienia) SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) III.2.2) III.2.3) Wymagane wadia i gwarancje Wymagane wysokości wadiów dla poszczególnych części w złotych polskich (PLN): I , II , III , IV , V , VI , VII , VIII - 100, IX - 100, X Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących Faktury płatne po realizacji poszczególnych zamówień w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do zamawiającego. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia WARUNKI UDZIAŁU Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Brak wymogów. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Brak wymogów. Zdolność techniczna Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawcy w zakresie wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w szczególności: a) dla części I zamówienia: wykonali, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem była dostawa instrumentów muzycznych (wraz z zapewnieniem serwisu), o wartości minimum PLN brutto każda. b) dla części II zamówienia: wykonali, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem była dostawa mebli o wartości, minimum PLN brutto każda. 6/9

7 7/9 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) c) dla części III zamówienia: wykonali, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem była dostawa sprzętu komputerowego, o wartości minimum PLN brutto każda, d) dla części IV zamówienia: wykonali, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem była dostawa sprzętu nagłośnienia, o wartości minimum PLN brutto każda, e) dla części V zamówienia: wykonali, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem była dostawa i montaż urządzeń oraz instalacji oświetlenia technologicznego dla potrzeb instalacji stałych obiektów o wartości min PLN brutto każda, f) dla części VI zamówienia: wykonali, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem była dostawa i montaż foteli w salach teatralnych, kinowych lub audorytoryjnych o wartości min PLN brutto każda, g) dla części VII zamówienia: wykonali, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem było wyposażenie w sprzęty takie jak: lustra, stelaże wystawowe, postumenty wystawowe, manekiny krawieckie, deski do prasowania, żelazko, maszyny na szycia, czajniki elektryczne, lampki, szafki socjalne, szafki zlewozmywakowe, kosze na śmieci, dozowniki mydła, podajniki ręczników, podajniki papieru toaletowego, suszarki elektryczne, pralko-suszarki o wartości min PLN brutto każda, h) dla części VIII zamówienia: wykonali, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem była między innymi dostawa pieców do ceramiki lub kół garncarskich o wartości min PLN brutto każda, i) dla części IX zamówienia: wykonali, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem była między innymi dostawa stołów brydżowych o wartości min PLN brutto każda, j) dla części X zamówienia: wykonali, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem była dostawa stołów brydżowych o wartości min PLN brutto każda. Wykonawcy w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dla części V zamówienia muszą dysponować min. jednym specjalistą w zakresie urządzeń oświetlenia technologicznego sceny z min. 5-letnim doświadczeniem, który w okresie ostatnich 3 lat kierował robotami polegającymi na dostawie i montażu w dowolnych obiektach urządzeń oświetlenia sceny o wartości min PLN brutto każda. Zamówienia zastrzeżone SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 7/9

8 8/9 IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą WIR Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Dokumenty odpłatne podać cenę 100,00 PLN Warunki i sposób płatności: Zamówienie wraz z kopią przelewu na konto zamawiającego: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert) Warunki otwarcia ofert Data: :00 Miejsce Sierpc, Piastowska 11A. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Tak Dowolne osoby. SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Tak odniesienie do projektów i/lub programów: Projekt RPMA /08 "Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego , działanie 6.1. "Kultura", zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPMA / INFORMACJE DODATKOWE PROCEDURY ODWOŁAWCZE Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 8/9

9 9/9 VI.4.2) VI.4.3) VI.5) Krajowa Izba Odwoławcza Postępu 17a Warszawa POLSKA Tel Internet: Faks Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: a) odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób; b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej, c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit. a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: /9

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg 2010/S 66-099220

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg 2010/S 66-099220 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99220-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg 2010/S 66-099220 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35327-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kołobrzeg: Soczewki śródoczne 2014/S 146-261983. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kołobrzeg: Soczewki śródoczne 2014/S 146-261983. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261983-2014:text:pl:html Polska-Kołobrzeg: Soczewki śródoczne 2014/S 146-261983 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 018-029183. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 018-029183. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:29183-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 018-029183 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249094-2012:text:pl:html PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego 2015/S 121-219915. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego 2015/S 121-219915. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:219915-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego 2015/S 121-219915 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych 2014/S 228-402896. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych 2014/S 228-402896. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402896-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych 2014/S 228-402896 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262118-2014:text:pl:html Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:247345-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1273-2011:text:pl:html PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 2011/S 1-001273 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Meble biurowe 2014/S 211-373343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Meble biurowe 2014/S 211-373343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:373343-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Meble biurowe 2014/S 211-373343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312301-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdynia: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2015/S 058-101520. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Gdynia: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2015/S 058-101520. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101520-2015:text:pl:html Polska-Gdynia: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2015/S 058-101520

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Soczewki śródoczne 2012/S 82-134501. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Poznań: Soczewki śródoczne 2012/S 82-134501. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134501-2012:text:pl:html PL-Poznań: Soczewki śródoczne 2012/S 82-134501 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Soczewki śródoczne 2014/S 193-340533. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Soczewki śródoczne 2014/S 193-340533. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340533-2014:text:pl:html Polska-Katowice: Soczewki śródoczne 2014/S 193-340533 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdynia: Plotery 2015/S 081-142872. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdynia: Plotery 2015/S 081-142872. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142872-2015:text:pl:html Polska-Gdynia: Plotery 2015/S 081-142872 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 149-275199. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 149-275199. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275199-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 149-275199 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 203-334222. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 203-334222. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334222-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 203-334222 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

PL-Lyski: Komputery osobiste 2012/S 140-233780. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lyski: Komputery osobiste 2012/S 140-233780. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233780-2012:text:pl:html PL-Lyski: Komputery osobiste 2012/S 140-233780 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195049-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2011/S 118-195049 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15218-2012:text:pl:html PL-Ciechanów: Soczewki śródoczne 2012/S 10-015218 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35756-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2011/S 22-035756

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:247299-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne rejestratory danych 2014/S 108-189783. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne rejestratory danych 2014/S 108-189783. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189783-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne rejestratory danych 2014/S 108-189783 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Maków Mazowiecki: Oprogramowanie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Maków Mazowiecki: Oprogramowanie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy PL-Maków Mazowiecki: Oprogramowanie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Miasto Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, Do wiadomości Grzegorz

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Soczewki śródoczne 2013/S 109-185995. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Soczewki śródoczne 2013/S 109-185995. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:185995-2013:text:pl:html PL-Katowice: Soczewki śródoczne 2013/S 109-185995 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kielce: Usługi udzielania kredytu 2015/S 062-109018. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kielce: Usługi udzielania kredytu 2015/S 062-109018. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109018-2015:text:pl:html Polska-Kielce: Usługi udzielania kredytu 2015/S 062-109018 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 149-275169. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 149-275169. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 149-275169 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Sprzęt związany z komputerami 2015/S 080-140949. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Sprzęt związany z komputerami 2015/S 080-140949. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140949-2015:text:pl:html Polska-Opole: Sprzęt związany z komputerami 2015/S 080-140949 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo