W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A"

Transkrypt

1 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na dostawę i montaż stacji uzdatniania wody wraz z panelami oraz projekt technologiczny i wielobranżowy dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: Rozdział I : Instrukcję dla Wykonawcy wraz z załącznikami Rozdział II : Opis przedmiotu zamówienia Rozdział III: Ogólne i szczegółowe warunki umowy INFORMACJE OGÓLNE 1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. 2. Załączniki do Rozdziału I powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. Załączniki dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawione są w formie wzoru graficznego. Wykonawca może przedstawić załączniki w/g własnego układu graficznego, lecz muszą one zawierać wszystkie zapisy i informacje ujęte we wzorach. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on nie dotyczy. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust Wszystkie kartki oferty muszą być ponumerowane. 4. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę. 5. Wykonawca oznaczy klauzulą TAJNE te elementy oferty, które zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 7. Dokumenty urzędowe sporządzone w języku obcym mają być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzone za zgodność z oryginałem. 8. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich (PLN). Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 9. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia r. pod nr Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera 23 strony ponumerowanych. ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA OFERENTA Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej w treści Ustawą. 1.ZAMAWIAJĄCY: 1

2 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni im. Jana Pawła II, Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11,, prowadzi politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg wymagań PN EN ISO 14001:2005, PN EN ISO 9001:2001, AQAP 2120:2003 zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż stacji uzdatniania wody dla Stacji Dializ wraz z panelami oraz projekt technologiczny i wielobranżowy w zakresie zmian wynikających z technologii w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim. 2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 2.1. Oferta winna być sporządzona na formularzu OFERTA, stanowiącym załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawcy Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami pkt. 3.1 Instrukcji dla Wykonawcy, stanowiące integralną część oferty Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim Oferta wraz z załącznikami powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. Jeżeli kartka oferty jest zapisana dwustronnie to przy numerze kartki dopisać należy słowo verte i drugą stronę kartki też podpisać. Załączniki do oferty powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dokumenty wystawione przez podmioty obce /np. zaświadczenia, gwarancje/ złożone w ofercie w oryginale nie wymagają podpisu Wykonawcy Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany / poprawki/ powinny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek oferty) Wszystkie kartki oferty powinny być ze sobą połączone w sposób trwały, uniemożliwiający jej naruszenie / z uwzględnieniem sytuacji opisanej w punkcie 2.7./ 2.9. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie /opakowaniu/, które: będą zaadresowane na adres Zamawiającego, podany na wstępie oraz będą posiadać oznaczenia: oferta na: stację uzdatniania wody wraz z projektem Pakiet.. nie otwierać przed r. godz Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta /opakowanie/ wewnętrzna i zewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby Wykonawca mógł wycofać ofertę lub ofertę złożoną po terminie można było zwrócić bez otwierania / po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu / Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem wyznaczonym do składania ofert określonym w pkt 9 niniejszego rozdziału. 2

3 2.12. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt.2.9 oraz pkt a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona ZMIANA lub WYCOFANIE Po upływie terminu składania ofert za wycofanie oferty Zamawiający uzna złożenie pisemnego oświadczenia woli przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wówczas złożona oferta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu, lecz pozostanie w dokumentacji u Zamawiającego. 3. WYKAZ WARUNKÓW WYMAGANYCH, DOKUMENTÓW WYMAGANYCH ORAZ OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków wymaganych wg zasad określonych poniżej. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: - miał dostęp lub dysponował środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji zamówienia bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu realizacji innych zamówień. Na realizację zamówienia nie będą udzielane przedpłaty, zaliczki itp. - wykazał się wykonaniem minimum 3 zamówień o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia o łącznej wartości minimum ceny brutto składanej oferty, potwierdzonych referencjami. - nie zalegał z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy. - był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa lub za produkt). - prowadził zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia - spełnił wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. - nie był karany w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 9 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH, które razem tworzą kompletną ofertę: 1. W przypadku, gdy kilku Wykonawców składa ofertę wspólną Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do Wykonawców występujących wspólnie stosuje się przepis art.23 Ustawy. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej do złożenia w/w dokumentu zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 3. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy - na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do Instrukcji dla Wykonawcy. Wykonawcy występujący wspólnie w/w oświadczenie składają każdy oddzielnie. 4. Oświadczenie Wykonawcy w trybie Art. 22 na formularzu stanowiącym załącznik Nr 5 do Instrukcji dla Wykonawcy. Wykonawcy występujący wspólnie w/w oświadczenie składają każdy oddzielnie. 5. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 3

4 wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. Wykonawcy występujący wspólnie w/w zaświadczenia składają każdy oddzielnie. 6. Aktualna informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 4 9 Ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. Wykonawcy występujący wspólnie w/w dokumenty składają każdy oddzielnie /odpowiednio do statusu podmiotu/. 7. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na kwotę minimum kwoty brutto składanej oferty wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej informację z banku składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli suma ich środków finansowych i/lub suma ich zdolności kredytowych osiągnie wartość, co najmniej kwoty określonej powyżej. 8. Aktualna polisa (odpowiedzialność kontraktowa lub za produkt) ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawcy występujący wspólnie składają w/w dokument każdy oddzielnie. 9. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, o podobnym lub szerszym charakterze, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie na formularzu stanowiącym zał. Nr 6 do Instrukcji dla Wykonawcy. Wykonawcy występujący wspólnie składają w/w wykaz każdy oddzielnie. W takim przypadku Zamawiający uzna, że wymóg jest spełniony, jeżeli suma takich dostaw wykazanych przez Wykonawców występujących wspólnie będzie nie mniejsza niż Dokumenty wymienione w pkt. 1,2,5,6,7,8 mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonej przez osobę podpisującą ofertę za zgodność z oryginałem. Dokumenty te przedłożone w oryginale nie wymagają podpisu Wykonawcy. 11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 5 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1.nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2.nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 3.nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 12. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 11 oraz w pkt.6, należy je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 13. Dokumenty, o których mowa w pkt. 11 i 12 są składane w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie złoży wyżej wymienionych dokumentów i oświadczeń, bądź złoży je w formie bądź o treści innej, niż wymagana niniejszą specyfikacją Przepis art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy stosuje się. 14. Wypełniony formularz OFERTY - stanowiący zał. Nr 1 do Instrukcji dla Wykonawcy. 15. Wypełniony FORMULARZ CENOWY stanowiący zał. Nr 2 do Instrukcji dla Wykonawcy. 4

5 16. Wypełniony wykaz okresów gwarancji (minimum 24 miesiące) oraz warunki gwarancji stanowiący zał. Nr 3 do Instrukcji dla Wykonawcy. 17. Oświadczenie, że przed podpisaniem umowy dla wszystkich oferowanych sprzętów zostaną Zamawiającemu dostarczone instrukcje użytkowania w języku polskim 18. Certyfikat CE dla każdego oferowanego sprzętu, oraz zgłoszenie lub wpis do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn r Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 20. Firmowe materiały informacyjne, w których powinny być zaznaczone parametry dotyczące warunków wymagalnych określonych w Rozdziale II Opis przedmiotu zamówienia niniejszej specyfikacji. 21. Oświadczenie o treści Oświadczam, że oferowany sprzęt jest kompletny i po montażu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. W przypadku stwierdzenia braku dokumentów wymienionych w pkt Zamawiający ofertę odrzuci. Przepis art.26 ust.3 i 4 Ustawy stosuje się. Ponadto Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty zajdzie, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 89 ust.1 Ustawy. Uwaga: Wszystkie dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem 1.INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego w trybie art.67 ust. 1 pkt. 7 ustawy. 5. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 5.1. Termin wykonania zamówienia : Stacja uzdatniania wody + panele z montażem do dn Projekt technologiczny wielobranżowy - 7 dni od daty podpisania umowy 5.1. Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a) Cena brutto z VAT - 100%, cena najniższa oferowana K 1 = x 100 pkt cena oferty ocenianej 7. OPIS ODPOWIEDNICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PRZY DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawiają się nazwy handlowe lub nazwy właściwe dla Wykonawców, w takich przypadkach Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 8. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 1.Cena oferty winna być podana według schematu : NETTO + VAT = BRUTTO, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 5

6 2.W przypadku gdy dany aparat (urządzenie) składa się z kilku pozycji (np. aparat, konsola, drukarka itp.) Wykonawca określi ceny jednostkowe każdej pozycji na FORMULARZU CENOWYM stanowiącym załącznik nr 2 do Instrukcji dla Wykonawcy. a. Wykonawca obliczy wartość poszczególnych pozycji poprzez pomnożenie ceny jednostkowej dla danej pozycji przez ilość jednostek. b. Wykonawca zsumuje ceny brutto poszczególnych pozycji. Suma ta stanowić będzie cenę oferty. Zamawiający wymaga, aby obliczona w ten sposób cena obejmowała wszystkie koszty, związane z realizacją zamówienia, t.j. koszt transportu / dostawy/ i ubezpieczenia do Zamawiającego koszt wszelkich załadunków i rozładunków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego koszt cła i podatku granicznego, jeśli takie wystąpią koszt zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zabrudzeniem wbudowanych elementów, koszty montażu i prac adaptacyjno-budowlanych koszty napraw i przeglądów gwarancyjnych koszty szkolenia i inne nie wyszczególnione 3.Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów umowy. Przepis art. 91 Ustawy stosuje się. 9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY nie dotyczy. 10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni, Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 w kancelarii ( pok. Nr 50 ) nie później niż do dnia r. do godz Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone bez otwierania. 11. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ 1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu wyznaczonego do składania ofert. 12. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu r. o godzinie w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni, Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 w budynku warsztatowym, pok. nr PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIENI DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem dot. Specyfikacji, kierując je na piśmie. 2. Zamawiający dopuszcza składanie zapytań dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia faksem pod nr tel lub drogą elektroniczną na adres mailowy: - z zastrzeżeniem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynęła na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. 6

7 4. Pisemna odpowiedź Zamawiającego zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację oraz umieszczona na stronie internetowej szpitala - bez ujawnienia źródła zapytania. 5. Nie zamierza się zwoływać zebrania Wykonawców. 6. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 1. Magdalena Lonc tel: fax: od poniedziałku do piątku w godz Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w niniejszym postępowaniu przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawcę drogą fax-ą muszą być niezwłocznie potwierdzane pisemnie. 14. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Wykonawcy a także innym osobom których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy. 2. Wykonawca ma prawo złożyć pisemny protest do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest wniesiony po terminie i/lub przez podmiot nieuprawniony oraz niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6, zamawiający odrzuca. 3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: - 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 4. Protest powinien : 1. wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, 2. zawierać żądanie, 3. zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 5. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 6.Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: a. treści ogłoszenia, b. postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i zapytania o cenę, d. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 7.Protest inny, niż wymieniony w pkt. 5 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. 8.Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w pkt. 5 i 6, uznaje się za jego oddalenie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 7

8 określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 w przepisach nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących odwołań. 15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH W CELU ZAWARCIA UMOWY 1.Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty ( Ogłoszenie o wynikach ). 2.Po zapoznaniu się z informacją o wyborze oferty, wybrany Wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby, które będą reprezentować stronę umowy oraz osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy. Informacja ta może zostać przesłana na adres mailowy, fax-em, telefonicznie lub pisemnie. UWAGA: W sprawach dotyczących niniejszej specyfikacji mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych. 8

9 Załącznik Nr 1 Pieczątka firmowa Wykonawcy O F E R T A Nazwa i siedziba Wykonawcy: Do: nazwa i siedziba Zamawiającego Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w Przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż stacji uzdatniania wody wraz z panelami oraz projekt technologiczny i wielobranżowy dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. z dnia... r. opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 1. A. Oferuję wykonanie zamówienia - za cenę (netto)... zł. - podatek VAT... zł. - cena brutto... zł. Słownie brutto:......złotych wyliczoną na podstawie wypełnionego FORMULARZA CENOWEGO zał. Nr... B. w terminie:... stacja uzdatniania wody + panele z montażem - do dn projekt technologiczny wielobranżowy do 7 dni od daty podpisania umowy C. przy warunkach płatności... dni./ min termin płatności : 60.dni / D. z okresem gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia liczonym od dnia zakończenia realizacji umowy - według zestawienia zał. Nr... str.... (min okres gwarancji 24 miesiące) 9

10 2. Oświadczam, że uważam się za związanym(ą) niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Oświadczam, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ogólne i szczegółowe warunki umowy zastały zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach w tej umowie i mojej ofercie określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Załączniki do oferty: (1)... (2)... (3)... (4)... (5)... (6)... (7)... (8 )... (9 )... (10) Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.... Miejscowość, data 10

11 Załącznik Nr 2 Pieczątka firmowa Wykonawcy FORMULARZ CENOWY l.p. Nazwa Ilość J.m Cena jednostk. netto zł Itd. Cena netto zł. VAT % VAT zł. Cena brutto zł. Razem cena oferty :... Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy... 11

12 Załącznik Nr 3 Pieczątka firmowa Wykonawcy Wykaz oferowanych okresów gwarancji oraz warunki gwarancji dla oferowanego sprzętu W zależności od rodzaju oferowanego sprzętu Wykonawca poda odpowiednio warunki gwarancji i serwisu oraz okres gwarancji dla każdego z nich według poniższego wzoru : Nazwa urządzenia: Producent (nazwa, kraj): 1. Okres gwarancji / miesięcy, lat / 2. Możliwość zgłoszeń / godz., dni / 3. Odległość obsługującego punktu serwisowego 4. Termin przystąpienia do naprawy po zgłoszeniu 5. Maks. czas usunięcia usterki 6. Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy 7. Magazyn części zamiennych / podać gdzie / 8. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres lat : w załączeniu: - wykaz części zużywalnych wraz z podaniem cen na koszt Zamawiającego. 9. Wykonawca oświadcza, że określone w instrukcji obsługi oraz innej dokumentacji producenta bądź wymaganiach przepisów szczególnych,wszelkie czynności przeglądowo konserwacyjne w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Gwaranta. Protokoły z powyższych przeglądów wraz ze świadectwem bezpieczeństwa będą przedkładane użytkownikowi Oświadczam, że w okresie gwarancji wszystkie uszkodzone części elementy ww. urządzenia nie wyszczególnione w wykazie zostaną wymienione na koszt Wykonawcy.... Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 12

13 Załącznik Nr 4 OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Numer telefonu / faxu... Numer NIP i Regon... Art. 24 ust. 1 Ustawy stanowi, że: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1.wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba ze niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2.wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. 3.wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4.osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5.spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6.spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7.spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8.osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 13

14 9.podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zagrożone pod groźbą kary; 10.wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt.1-3 Ustawy, który stanowi, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1. Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2; 2. Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 3. Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3; OŚWIADCZAM, ŻE NIE PODLEGAM WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY. Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy ZAŁĄCZNIK NR 5 14

15 ... pieczęć oferenta i nr tel./faksu Nazwa Wykonawcy OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 PRAWA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH Adres Wykonawcy Oświadczamy, że: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2 Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3 Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4 Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.... ( upoważniony przedstawiciel Wykonawcy) Załącznik Nr 6 15

16 Pieczątka firmowa Wykonawcy W Y K A Z zamówień określonych w Rozdziale I SIWZ pkt. 3.1, ppkt. 10 L. p itd Rodzaj zamówienia Nazwa produktów Nazwa zamawiającego Wartość zamówienia Okres realizacji Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 16

17 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie stacji uzdatniania wody dla Stacji Dializ wraz z projektem technologicznym wielobranżowym w zakresie zmian wynikających z technologii. Stacja ( system) do uzdatniania wody dla potrzeb Stacji dializ z aparatem,, odwróconej osmozy o podwójnym stopniu oczyszczania,, dwa stopnie RO (RO/RO) o wydajności 900 litrów/godz w temperaturze +5C i do centralnej automatycznej dezynfekcji termicznej rurociągu i aparatów do hemodializy Opis stacji ( systemu) do uzdatniania wody podstawowe parametry techniczne i konfiguracja: 1. Zbiornik wody surowej z urządzeniem wspomagającym podnoszącym ciśnienie wody wejściowej w formie kompaktu (klatki kosza) z pompą ciśnieniową i systemem chlorującym: - pojemność zbiornika max 500litrów - filtr z płukaniem wstecznym 100 mikronów - wymiar max.: 1400x850x1400mm( dł.x szer x wys.) 2. Uzdatnianie wstępne dwie niezależne linie Kolumna piaskowa = 2 sztuki Odżelaziacz = 2 sztuki Filtr węglowy = 2 sztuki Zmiękczacz wody = 2 sztuki 3. Filtr mechaniczny przed,, odwróconą osmozą - 20 mikronów z wymiennymi wkładami 4. Aparat,, odwrócona osmoza o podwójnym stopniu oczyszczania, dwa stopnie RO ( RO/RO) w formie jednej zamkniętej szafy ( jedna obudowa) z automatyczną centralną dezynfekcją termiczną rurociągu i aparatów do hemodializy o niżej wymienionych parametrach: - produkcja wody min 900litrów/godz w temperaturze +5C norm Farmakopei VI - wysokociśnieniowe pompy zanurzeniowe w płaszczu wodnym - wysokowydajne pompy osmotyczne - pomiar przewodności wody wejściowej i wyjściowej - układ kontroli jakości wody ( alarm/ zatrzymanie urządzenia) - pomiar przepływu odrzutów, produkcji wody czystej i poboru wody czystej - licznik czasu pracy pomp i licznik wyprodukowanej wody czystej - czujnik wycieku wody czystej w urządzeniu - testowanie i stałe sprawdzanie pracy elektrozaworów - programowalny, automatyczny, zabezpieczany hasłem program dezynfekcji chemicznej, z oprogramowaniem zabezpieczającym przed przedostaniem się resztek dezynfektantu do linii dystrybucyjnej - system automatycznego płukania zapobiegający rozwojowi bakterii podczas przestojów możliwość diagnozowania urządzenia w sieci komputerowej, program komputerowy do diagnozowania pracy urządzenia - higieniczna konstrukcja z gładkimi powierzchniami 17

18 - dezynfekcja termiczna linii dystrybucyjnej w temperaturze min.90c z jednoczesną dezynfekcją przyłączy i aparatów do hemodializy - uruchomienie dezynfekcji zabezpieczone kodem - pojemność zbiornika grzewczego min.300 litrów - dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z wymogami Ustawy z dnia o wyrobach medycznych - wydajność: min 900 litrów/ godz przy temperaturze wody +5C, produkcja wody dializacyjnej wg standardu AAMI, - sterownik wbudowany w szafę ze złączem umożliwiającym diagnozowanie usterek przez internet - wymiary max.: 2300 x 700 x 2050 ( dł. x szer x wys). 5. Rurociąg wody czystej przystosowany do dezynfekcji termicznej zakończony panelami dializacyjnymi typu TRILUX: - linia dystrybucyjna wody czystej, przystosowana do dezynfekcji termicznej o długości około 200 metrów umieszczona w osłonach zabezpieczających przed uszkodzeniem i spadkiem temperatury wody z panelami dializacyjnymi typu TRILUX w ilości 17 sztuk dla każdego stanowiska dializacyjnego z przyłączami : woda czysta, woda ściekowa, a także z punktami poboru gazów medycznych: tlen, próżnia, powietrze, instalacji przyzywowej oraz gniazdami zasilania elektrycznego 4 sztuki w panelach typu TRILUX. Dodatkowo w ilości 3 sztuki paneli TRILUX: dla pokoju technicznego 2 sztuki i 1 szt. pokój dializ otrzewnowych z przyłączami jak wyżej, ale bez punktów poboru gazów medycznych. Wytyczne do projektu technologicznego wielobranżowego Stacji Dializ UKŁAD FUNKCJONALNY POMIESZCZEŃ PROPONOWANE ZMIANY 1.W obszar Stacji Dializ powinien być włączony hol wejściowy, który spełniałby rolę poczekalni. Adaptacja tego pomieszczenia wymaga instalacji podwójnych drzwi wejściowych, tak, aby pozostał przedsionek tzw. wiatrołap. Dodatkowo należy wyposażyć hol w stoliki, fotele i krzesła. 2.Pomieszczenie Pokój Przyjęć Planowych będące integralną częścią Stacji Dializ wymaga zmiany funkcji na pokój socjalny dla pacjentów. Powinny się w nim znajdować: stoliki, krzesła, TV, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny, zmywarka z wypażarką, lodówka. Drzwi wejściowe zewnętrzne od strony holu jak i wewnętrzne wymagają dostosowania do potrzeb pacjentów niepełnosprawnych. Pomieszczenie to wymaga instalacji wodno kanalizacyjnej, alarmowej ( lekarz- pielęgniarka),elektrycznej. Instalacja aparatu telefonicznego ( płatny). 3.Pokój socjalny pielęgniarek, należy przenieść w miejsce obecnego pokoju oddziałowej. Wyposażenie w meble socjalne, stolik, fotele, kanapa, szafki, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny, lodówka, wypażarka do naczyń, ekspres do kawy, telefon bezprzewodowy, telewizor. Dodatkowo wykorzystując powierzchnię magazynu bielizny brudnej zainstalować natrysk z kabiną, WC, umywalka. 18

19 4.Obecny pokój pielęgniarek należy funkcjonalnie zamienić na gabinet zabiegowy lub opatrunkowy ( obecnie brak w całej Stacji Dializ) i wyposażyć zgodnie z wymogami. 5.Pokój oddziałowej należy przenieść w miejsce magazynu bielizny czystej, który można będzie zlikwidować. W najbliższym czasie planujemy używać na stanowiskach dializ tylko jednorazowe fizelinowe prześcieradła, rezygnując z prania pościeli dla pacjentów. Pomieszczenie wymaga doprowadzenia instalacji wodno kanalizacyjnej, elektrycznej, telefonicznej, łącza sieciowego z dostępem do internetu, przebudowy drzwi wejściowych. Wyposażenie w meble socjalne, lodówka, czajnik elektryczny, telefon, fax., komputer + drukarka, Xero. 6.Obecny pokój lekarski należy połączyć z dużą salą tzn. wyburzyć ścianę działową między obecnymi pokojami i funkcjonalnie zamienić na salę dializ z większą ilością stanowisk dializacyjnych ( stanowisk). Obecnie na sali dużej, jest dializowanych komplet pacjentów i nie ma miejsca dla nowych chorych. Pomieszczenie wymaga wyposażenia zgodnie z wymogami między innymi: instalacja linii wody uzdatnionej, odpływów, instalacji elektrycznej, alarmowej, gazów medycznych, przebudowy drzwi, mebli medycznych i biurowych, paneli załóżkowych, sprzętu medycznego. 7.Poczekalnia dla pacjentów przeznaczyć na pokój lekarski, wyposażyć zgodnie z wymogami. Adaptacja tego pomieszczenia wymaga wstawienia drzwi i ścianki działowej, doprowadzenia instalacji wodno kanalizacyjnej, elektrycznej, telefonicznej, łącza sieciowego z dostępem do internetu, zakup mebli biurowych, telefonu, fax-u, komputera+ drukarki ( 2 szt.), Xero, niszczarki dokumentów, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, lodówka. 8.Pokój lekarza dyżurnego wyposażenie zgodnie z wymogami. 9.Sala do dializ otrzewnowych nie zmienia swojej funkcji. Wymaga wyposażenia zgodnie z wymogami, zainstalowania panelu załóżkowy jednostanowiskowego z doprowadzonymi gazami medycznymi, kran z wodą uzdatnioną, odpływ ścieków, powiększenia drzwi oraz zakupienia mebli medycznych. Pomieszczenie to ma osobną toaletę, która wymaga przystosowania dla pacjentów niepełnosprawnych. 10.Szatnia dla pacjentów wymaga dostosowania dla pacjentów niepełnosprawnych i niezbędnego podstawowego doposażenia. Powiększenie drzwi wejściowych od strony oddziału do szatni. 11.Toalety dla pacjentów powiększenie drzwi dla chorych niepełnosprawnych. 12.Pomieszczenie brudownika wymaga instalacji myjki do basenów ( płuczka dezynfektor). 13.Magazyn Stacji Dializ pozom 0 i -1, należy wyposażyć w regały i półki. 14.Magazyn środków chemicznych zmniejszenie pomieszczenia, nowa ścianka działowa, doprowadzenie wentylacji, wyposażenie w regały magazynowe. 15.Pokój serwisu aparatury wyposażenie meble biurowe, regały z półkami. Zainstalowanie panelu technicznego dwustanowiskowego ( lub kran z wodą uzdatnioną i odpływy ścieków. 16.Stacja uzdatniania wody kompleksowa wymiana zgodnie z wymogami i potrzebami oddziału ( osobna specyfikacja). Powinna zapewniać odpowiednio wysoką jakość wody dla stanowisk do dializ. Powiększenie pomieszczenia kosztem zmniejszenia 19

20 pomieszczenia magazynu środków chemicznych. 17.Sale dializacyjne: 1.Sala duża docelowo łącznie z obecnym pokojem lekarskim należy przygotować stanowisk. Zainstalowanie paneli dializacyjnych na taką samą ilość stanowisk wyposażonych w gazy medyczne (tlen, powietrze, próżnia),4-gniazda elektryczne, system przywoławczy, dopływ wody oraz odpływ kanalizacyjny. 2..Sala dla chorych zakażonych WZW - należy dodatkowo zainstalować 2 stanowiska ( do docelowej ilości 4 stanowisk), likwidując ściankę działową znajdującą się między obecną w tej chwili salą HBs +, a tzw. łącznikiem. Wszystkie stanowiska wyposażyć w panele dializacyjne wyposażone każdy jak na sali dużej. 3.Sala do dializ ostrych wymaga wydzielenia lekką konstrukcją od sali dla chorych zakażonych WZW, dodatkowo należy zainstalować w niej 1 stanowisko i panel dializacyjny 2- stanowiskowy wyposażony jak na sali dużej. Do wszystkich sal dializacyjnych należy zainstalować zgodnie z wymogami: 15.nową instalację linii wody uzdatnionej 16.nowe odpływy ścieków po dializie 17.instalację wodno - kanalizacyjną 18.elektryczną z podłączeniem do zasilania awaryjnego ( + stacja uzdatniania wody) 19.gazy medyczne ( tlen, powietrze, próżnia) 20.klimatyzacja lub wentylacja (zależy od zaleceń Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej) 21.dwuskrzydłowe drzwi z mechanizmem automatycznego otwierania się 22.lampy bakteriobójcze Przedstawiony plan wymaga opracowania kompleksowego projektu technologicznego, wielobranżowego dla Stacji Dializ. WYMOGI: 1.Oferent dostarcza koncepcje programową proponowanych zmian budowlanych. 2.Termin realizacji przedmiotu zamówienia: - stacja uzdatniania wody + panele z montażem do roku. - Projekt wielobranżowy ( kompletny) - 7 dni od daty podpisania umowy 20

21 ROZDZIAŁ III Ogólne i szczegółowe warunki umowy Zamawiający załącza projekt umowy określającej warunki, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. UMOWA NR./SZPZOZ/2007 zawarta w dniu r. roku w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy: Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Dalekiej 11, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami KRS , oznaczony numerami NIP , REGON , zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: p. a Firmą... zarejestrowaną w.. pod Nr KRS. Nr NIP. Nr Regon.zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: p.. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż stacji uzdatniania wody wraz z panelami oraz wykonanie projektu technologicznegoi wielobranżowego w zakresie zmian wynikających z technologii 2. Szczegółowo przedmiot umowy określony jest w zał. nr 1 do niniejszej umowy będącym jej integralną częścią Cena umowy wynosi... zł. brutto (słownie:......złotych brutto.) 2. W cenie określonej w ust.1 zawarte są wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, m.in.: zakupu, transportu, ubezpieczenia, montażu, uruchomienia, szkolenia, serwisu i napraw gwarancyjnych, wykonania projektu a także należnych opłat wynikających z polskiego prawa podatkowego i Kodeksu Celnego. 3. Urzędowa zmiana stawek podatku VAT wchodzi z mocy prawa. 3 1.Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do: Stacja uzdatniania wody + panele z montażem -... Projekt technologiczny wielobranżowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować przedmiot zamówienia w taki sposób, aby nie zakłócać wykonywania statutowej działalności jednostek organizacyjnych Zamawiającego. 21

22 3.Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie p.pożarowe, a także szczególną czystość wykonywanych prac mając na uwadze dobro pacjentów i pracowników Zamawiającego. 4 1.Należność za przedmiot umowy zostanie zapłacona przez Zamawiającego na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony umowy protokołu odbioru przedmiotu umowy. 2. Zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi w terminie do... dni od złożenia faktury u Zamawiającego wraz z protokołem odbioru. 5 1.Zamawiający upoważnia...do odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru. 2.Wykonawca ustanawia... jako osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy. 6 1.Na zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji określonej w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy i będącym jej integralną częścią, licząc bieg gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 2.Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny a także wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych oraz gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji Wykonawca płaci Zamawiającemu następujące kary umowne: - w wysokości 10% ceny umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy; - w wysokości 0,1% ceny umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy określony w 3 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości ceny umowy. - w wysokości 0,05% ceny umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady. 2. W przypadku zawinionej przez Wykonawcę zwłoki w realizacji przedmiotu umowy ustalone ceny nie tracą ważności. 3.Za przekroczenie terminu płatności określonego 4 ust.2 umowy za zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. 8 1.W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w dostarczonym przedmiocie umowy Zamawiający może odmówić odbioru i wyznaczyć termin ich usunięcia. 2. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie... dni od daty zgłoszenia reklamacji. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu umowy i odstąpienia od umowy w przypadku: -dostarczenia przedmiotu umowy złej jakości i z wadami, -dostarczenia innego wyposażenia niezgodnego z przedmiotem umowy. 22

23 9 1. Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 3.Zamawiający zastrzega, że wierzytelności wynikające z umowy nie będą przekazywane osobie trzeciej bez jego zgody Koszty finansowej obsługi umowy w Banku Zamawiającego ponosi Zamawiający a w Banku Wykonawcy ponosi Wykonawca. 2. Odprawa celna leży po stronie Wykonawcy. 12 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy - Kodeks Cywilny, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i oferty przetargowej Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych negocjacji przez wyznaczonych pełnomocników. 2. Jeżeli strony umowy nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy kierowane będą do Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 3. W sprawach spornych obowiązują przepisy prawa polskiego. 14 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 23

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Grodzisk Mazowiecki, dn. 16.01.2014 r. Samodzielny PublicznySpecjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 tel. 22 755-91-10; fax. 22 755-91-15

Bardziej szczegółowo

W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na dostawę druków medycznych i druków powszechnego użytku do Szpitala

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę central telefonicznych wraz z wyposażeniem towarzyszącym

Przetarg nieograniczony na Dostawę central telefonicznych wraz z wyposażeniem towarzyszącym Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze Znak sprawy 32 /EZP/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę central telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził, dnia:. 2010r.

Zatwierdził, dnia:. 2010r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zatwierdził, dnia:. 2010r.... ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę serwerów

Przetarg nieograniczony na Dostawę serwerów Znak sprawy 62 /EZP/10 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę serwerów Zabrze dn. 25 Maja 2010

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli medycznych i aptecznych

Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli medycznych i aptecznych Znak sprawy 111/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli medycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Teatr im. Bogusławskiego, pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz Telefon: 0-62 7605300 Fax: 0-62 7605303, adres e-mail: teatr@teatr.kalisz.pl, strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę używanego samochodu strażackiego typu średniego dla potrzeb OSP Głuchów, gmina Tuszyn. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4 95-080 Tuszyn

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-9/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-9/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-9/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę stołów operacyjnych

Przetarg nieograniczony na Dostawę stołów operacyjnych Znak sprawy 196 /EZP/13 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę stołów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

Człowiek- najlepsza inwestycja Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r.

Człowiek- najlepsza inwestycja Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r. Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zakup sprzętu 1. Dane Zamawiającego. Zamawiającym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo