W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A"

Transkrypt

1 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na dostawę i montaż stacji uzdatniania wody wraz z panelami oraz projekt technologiczny i wielobranżowy dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: Rozdział I : Instrukcję dla Wykonawcy wraz z załącznikami Rozdział II : Opis przedmiotu zamówienia Rozdział III: Ogólne i szczegółowe warunki umowy INFORMACJE OGÓLNE 1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. 2. Załączniki do Rozdziału I powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. Załączniki dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawione są w formie wzoru graficznego. Wykonawca może przedstawić załączniki w/g własnego układu graficznego, lecz muszą one zawierać wszystkie zapisy i informacje ujęte we wzorach. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on nie dotyczy. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust Wszystkie kartki oferty muszą być ponumerowane. 4. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę. 5. Wykonawca oznaczy klauzulą TAJNE te elementy oferty, które zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 7. Dokumenty urzędowe sporządzone w języku obcym mają być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzone za zgodność z oryginałem. 8. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich (PLN). Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 9. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia r. pod nr Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera 23 strony ponumerowanych. ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA OFERENTA Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej w treści Ustawą. 1.ZAMAWIAJĄCY: 1

2 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni im. Jana Pawła II, Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11,, prowadzi politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg wymagań PN EN ISO 14001:2005, PN EN ISO 9001:2001, AQAP 2120:2003 zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż stacji uzdatniania wody dla Stacji Dializ wraz z panelami oraz projekt technologiczny i wielobranżowy w zakresie zmian wynikających z technologii w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim. 2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 2.1. Oferta winna być sporządzona na formularzu OFERTA, stanowiącym załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawcy Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami pkt. 3.1 Instrukcji dla Wykonawcy, stanowiące integralną część oferty Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim Oferta wraz z załącznikami powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. Jeżeli kartka oferty jest zapisana dwustronnie to przy numerze kartki dopisać należy słowo verte i drugą stronę kartki też podpisać. Załączniki do oferty powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dokumenty wystawione przez podmioty obce /np. zaświadczenia, gwarancje/ złożone w ofercie w oryginale nie wymagają podpisu Wykonawcy Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany / poprawki/ powinny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek oferty) Wszystkie kartki oferty powinny być ze sobą połączone w sposób trwały, uniemożliwiający jej naruszenie / z uwzględnieniem sytuacji opisanej w punkcie 2.7./ 2.9. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie /opakowaniu/, które: będą zaadresowane na adres Zamawiającego, podany na wstępie oraz będą posiadać oznaczenia: oferta na: stację uzdatniania wody wraz z projektem Pakiet.. nie otwierać przed r. godz Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta /opakowanie/ wewnętrzna i zewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby Wykonawca mógł wycofać ofertę lub ofertę złożoną po terminie można było zwrócić bez otwierania / po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu / Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem wyznaczonym do składania ofert określonym w pkt 9 niniejszego rozdziału. 2

3 2.12. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt.2.9 oraz pkt a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona ZMIANA lub WYCOFANIE Po upływie terminu składania ofert za wycofanie oferty Zamawiający uzna złożenie pisemnego oświadczenia woli przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wówczas złożona oferta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu, lecz pozostanie w dokumentacji u Zamawiającego. 3. WYKAZ WARUNKÓW WYMAGANYCH, DOKUMENTÓW WYMAGANYCH ORAZ OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków wymaganych wg zasad określonych poniżej. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: - miał dostęp lub dysponował środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji zamówienia bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu realizacji innych zamówień. Na realizację zamówienia nie będą udzielane przedpłaty, zaliczki itp. - wykazał się wykonaniem minimum 3 zamówień o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia o łącznej wartości minimum ceny brutto składanej oferty, potwierdzonych referencjami. - nie zalegał z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy. - był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa lub za produkt). - prowadził zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia - spełnił wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. - nie był karany w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 9 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH, które razem tworzą kompletną ofertę: 1. W przypadku, gdy kilku Wykonawców składa ofertę wspólną Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do Wykonawców występujących wspólnie stosuje się przepis art.23 Ustawy. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej do złożenia w/w dokumentu zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 3. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy - na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do Instrukcji dla Wykonawcy. Wykonawcy występujący wspólnie w/w oświadczenie składają każdy oddzielnie. 4. Oświadczenie Wykonawcy w trybie Art. 22 na formularzu stanowiącym załącznik Nr 5 do Instrukcji dla Wykonawcy. Wykonawcy występujący wspólnie w/w oświadczenie składają każdy oddzielnie. 5. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 3

4 wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. Wykonawcy występujący wspólnie w/w zaświadczenia składają każdy oddzielnie. 6. Aktualna informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 4 9 Ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. Wykonawcy występujący wspólnie w/w dokumenty składają każdy oddzielnie /odpowiednio do statusu podmiotu/. 7. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na kwotę minimum kwoty brutto składanej oferty wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej informację z banku składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli suma ich środków finansowych i/lub suma ich zdolności kredytowych osiągnie wartość, co najmniej kwoty określonej powyżej. 8. Aktualna polisa (odpowiedzialność kontraktowa lub za produkt) ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawcy występujący wspólnie składają w/w dokument każdy oddzielnie. 9. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, o podobnym lub szerszym charakterze, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie na formularzu stanowiącym zał. Nr 6 do Instrukcji dla Wykonawcy. Wykonawcy występujący wspólnie składają w/w wykaz każdy oddzielnie. W takim przypadku Zamawiający uzna, że wymóg jest spełniony, jeżeli suma takich dostaw wykazanych przez Wykonawców występujących wspólnie będzie nie mniejsza niż Dokumenty wymienione w pkt. 1,2,5,6,7,8 mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonej przez osobę podpisującą ofertę za zgodność z oryginałem. Dokumenty te przedłożone w oryginale nie wymagają podpisu Wykonawcy. 11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 5 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1.nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2.nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 3.nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 12. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 11 oraz w pkt.6, należy je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 13. Dokumenty, o których mowa w pkt. 11 i 12 są składane w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie złoży wyżej wymienionych dokumentów i oświadczeń, bądź złoży je w formie bądź o treści innej, niż wymagana niniejszą specyfikacją Przepis art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy stosuje się. 14. Wypełniony formularz OFERTY - stanowiący zał. Nr 1 do Instrukcji dla Wykonawcy. 15. Wypełniony FORMULARZ CENOWY stanowiący zał. Nr 2 do Instrukcji dla Wykonawcy. 4

5 16. Wypełniony wykaz okresów gwarancji (minimum 24 miesiące) oraz warunki gwarancji stanowiący zał. Nr 3 do Instrukcji dla Wykonawcy. 17. Oświadczenie, że przed podpisaniem umowy dla wszystkich oferowanych sprzętów zostaną Zamawiającemu dostarczone instrukcje użytkowania w języku polskim 18. Certyfikat CE dla każdego oferowanego sprzętu, oraz zgłoszenie lub wpis do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn r Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 20. Firmowe materiały informacyjne, w których powinny być zaznaczone parametry dotyczące warunków wymagalnych określonych w Rozdziale II Opis przedmiotu zamówienia niniejszej specyfikacji. 21. Oświadczenie o treści Oświadczam, że oferowany sprzęt jest kompletny i po montażu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. W przypadku stwierdzenia braku dokumentów wymienionych w pkt Zamawiający ofertę odrzuci. Przepis art.26 ust.3 i 4 Ustawy stosuje się. Ponadto Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty zajdzie, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 89 ust.1 Ustawy. Uwaga: Wszystkie dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem 1.INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego w trybie art.67 ust. 1 pkt. 7 ustawy. 5. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 5.1. Termin wykonania zamówienia : Stacja uzdatniania wody + panele z montażem do dn Projekt technologiczny wielobranżowy - 7 dni od daty podpisania umowy 5.1. Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a) Cena brutto z VAT - 100%, cena najniższa oferowana K 1 = x 100 pkt cena oferty ocenianej 7. OPIS ODPOWIEDNICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PRZY DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawiają się nazwy handlowe lub nazwy właściwe dla Wykonawców, w takich przypadkach Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 8. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 1.Cena oferty winna być podana według schematu : NETTO + VAT = BRUTTO, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 5

6 2.W przypadku gdy dany aparat (urządzenie) składa się z kilku pozycji (np. aparat, konsola, drukarka itp.) Wykonawca określi ceny jednostkowe każdej pozycji na FORMULARZU CENOWYM stanowiącym załącznik nr 2 do Instrukcji dla Wykonawcy. a. Wykonawca obliczy wartość poszczególnych pozycji poprzez pomnożenie ceny jednostkowej dla danej pozycji przez ilość jednostek. b. Wykonawca zsumuje ceny brutto poszczególnych pozycji. Suma ta stanowić będzie cenę oferty. Zamawiający wymaga, aby obliczona w ten sposób cena obejmowała wszystkie koszty, związane z realizacją zamówienia, t.j. koszt transportu / dostawy/ i ubezpieczenia do Zamawiającego koszt wszelkich załadunków i rozładunków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego koszt cła i podatku granicznego, jeśli takie wystąpią koszt zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zabrudzeniem wbudowanych elementów, koszty montażu i prac adaptacyjno-budowlanych koszty napraw i przeglądów gwarancyjnych koszty szkolenia i inne nie wyszczególnione 3.Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów umowy. Przepis art. 91 Ustawy stosuje się. 9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY nie dotyczy. 10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni, Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 w kancelarii ( pok. Nr 50 ) nie później niż do dnia r. do godz Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone bez otwierania. 11. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ 1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu wyznaczonego do składania ofert. 12. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu r. o godzinie w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni, Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 w budynku warsztatowym, pok. nr PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIENI DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem dot. Specyfikacji, kierując je na piśmie. 2. Zamawiający dopuszcza składanie zapytań dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia faksem pod nr tel lub drogą elektroniczną na adres mailowy: - z zastrzeżeniem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynęła na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. 6

7 4. Pisemna odpowiedź Zamawiającego zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację oraz umieszczona na stronie internetowej szpitala - bez ujawnienia źródła zapytania. 5. Nie zamierza się zwoływać zebrania Wykonawców. 6. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 1. Magdalena Lonc tel: fax: od poniedziałku do piątku w godz Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w niniejszym postępowaniu przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawcę drogą fax-ą muszą być niezwłocznie potwierdzane pisemnie. 14. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Wykonawcy a także innym osobom których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy. 2. Wykonawca ma prawo złożyć pisemny protest do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest wniesiony po terminie i/lub przez podmiot nieuprawniony oraz niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6, zamawiający odrzuca. 3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: - 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 4. Protest powinien : 1. wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, 2. zawierać żądanie, 3. zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 5. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 6.Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: a. treści ogłoszenia, b. postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i zapytania o cenę, d. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 7.Protest inny, niż wymieniony w pkt. 5 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. 8.Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w pkt. 5 i 6, uznaje się za jego oddalenie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 7

8 określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 w przepisach nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących odwołań. 15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH W CELU ZAWARCIA UMOWY 1.Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty ( Ogłoszenie o wynikach ). 2.Po zapoznaniu się z informacją o wyborze oferty, wybrany Wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby, które będą reprezentować stronę umowy oraz osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy. Informacja ta może zostać przesłana na adres mailowy, fax-em, telefonicznie lub pisemnie. UWAGA: W sprawach dotyczących niniejszej specyfikacji mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych. 8

9 Załącznik Nr 1 Pieczątka firmowa Wykonawcy O F E R T A Nazwa i siedziba Wykonawcy: Do: nazwa i siedziba Zamawiającego Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w Przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż stacji uzdatniania wody wraz z panelami oraz projekt technologiczny i wielobranżowy dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. z dnia... r. opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 1. A. Oferuję wykonanie zamówienia - za cenę (netto)... zł. - podatek VAT... zł. - cena brutto... zł. Słownie brutto:......złotych wyliczoną na podstawie wypełnionego FORMULARZA CENOWEGO zał. Nr... B. w terminie:... stacja uzdatniania wody + panele z montażem - do dn projekt technologiczny wielobranżowy do 7 dni od daty podpisania umowy C. przy warunkach płatności... dni./ min termin płatności : 60.dni / D. z okresem gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia liczonym od dnia zakończenia realizacji umowy - według zestawienia zał. Nr... str.... (min okres gwarancji 24 miesiące) 9

10 2. Oświadczam, że uważam się za związanym(ą) niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Oświadczam, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ogólne i szczegółowe warunki umowy zastały zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach w tej umowie i mojej ofercie określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Załączniki do oferty: (1)... (2)... (3)... (4)... (5)... (6)... (7)... (8 )... (9 )... (10) Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.... Miejscowość, data 10

11 Załącznik Nr 2 Pieczątka firmowa Wykonawcy FORMULARZ CENOWY l.p. Nazwa Ilość J.m Cena jednostk. netto zł Itd. Cena netto zł. VAT % VAT zł. Cena brutto zł. Razem cena oferty :... Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy... 11

12 Załącznik Nr 3 Pieczątka firmowa Wykonawcy Wykaz oferowanych okresów gwarancji oraz warunki gwarancji dla oferowanego sprzętu W zależności od rodzaju oferowanego sprzętu Wykonawca poda odpowiednio warunki gwarancji i serwisu oraz okres gwarancji dla każdego z nich według poniższego wzoru : Nazwa urządzenia: Producent (nazwa, kraj): 1. Okres gwarancji / miesięcy, lat / 2. Możliwość zgłoszeń / godz., dni / 3. Odległość obsługującego punktu serwisowego 4. Termin przystąpienia do naprawy po zgłoszeniu 5. Maks. czas usunięcia usterki 6. Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy 7. Magazyn części zamiennych / podać gdzie / 8. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres lat : w załączeniu: - wykaz części zużywalnych wraz z podaniem cen na koszt Zamawiającego. 9. Wykonawca oświadcza, że określone w instrukcji obsługi oraz innej dokumentacji producenta bądź wymaganiach przepisów szczególnych,wszelkie czynności przeglądowo konserwacyjne w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Gwaranta. Protokoły z powyższych przeglądów wraz ze świadectwem bezpieczeństwa będą przedkładane użytkownikowi Oświadczam, że w okresie gwarancji wszystkie uszkodzone części elementy ww. urządzenia nie wyszczególnione w wykazie zostaną wymienione na koszt Wykonawcy.... Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 12

13 Załącznik Nr 4 OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Numer telefonu / faxu... Numer NIP i Regon... Art. 24 ust. 1 Ustawy stanowi, że: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1.wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba ze niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2.wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. 3.wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4.osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5.spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6.spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7.spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8.osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 13

14 9.podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zagrożone pod groźbą kary; 10.wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt.1-3 Ustawy, który stanowi, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1. Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2; 2. Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 3. Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3; OŚWIADCZAM, ŻE NIE PODLEGAM WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY. Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy ZAŁĄCZNIK NR 5 14

15 ... pieczęć oferenta i nr tel./faksu Nazwa Wykonawcy OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 PRAWA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH Adres Wykonawcy Oświadczamy, że: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2 Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3 Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4 Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.... ( upoważniony przedstawiciel Wykonawcy) Załącznik Nr 6 15

16 Pieczątka firmowa Wykonawcy W Y K A Z zamówień określonych w Rozdziale I SIWZ pkt. 3.1, ppkt. 10 L. p itd Rodzaj zamówienia Nazwa produktów Nazwa zamawiającego Wartość zamówienia Okres realizacji Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 16

17 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie stacji uzdatniania wody dla Stacji Dializ wraz z projektem technologicznym wielobranżowym w zakresie zmian wynikających z technologii. Stacja ( system) do uzdatniania wody dla potrzeb Stacji dializ z aparatem,, odwróconej osmozy o podwójnym stopniu oczyszczania,, dwa stopnie RO (RO/RO) o wydajności 900 litrów/godz w temperaturze +5C i do centralnej automatycznej dezynfekcji termicznej rurociągu i aparatów do hemodializy Opis stacji ( systemu) do uzdatniania wody podstawowe parametry techniczne i konfiguracja: 1. Zbiornik wody surowej z urządzeniem wspomagającym podnoszącym ciśnienie wody wejściowej w formie kompaktu (klatki kosza) z pompą ciśnieniową i systemem chlorującym: - pojemność zbiornika max 500litrów - filtr z płukaniem wstecznym 100 mikronów - wymiar max.: 1400x850x1400mm( dł.x szer x wys.) 2. Uzdatnianie wstępne dwie niezależne linie Kolumna piaskowa = 2 sztuki Odżelaziacz = 2 sztuki Filtr węglowy = 2 sztuki Zmiękczacz wody = 2 sztuki 3. Filtr mechaniczny przed,, odwróconą osmozą - 20 mikronów z wymiennymi wkładami 4. Aparat,, odwrócona osmoza o podwójnym stopniu oczyszczania, dwa stopnie RO ( RO/RO) w formie jednej zamkniętej szafy ( jedna obudowa) z automatyczną centralną dezynfekcją termiczną rurociągu i aparatów do hemodializy o niżej wymienionych parametrach: - produkcja wody min 900litrów/godz w temperaturze +5C norm Farmakopei VI - wysokociśnieniowe pompy zanurzeniowe w płaszczu wodnym - wysokowydajne pompy osmotyczne - pomiar przewodności wody wejściowej i wyjściowej - układ kontroli jakości wody ( alarm/ zatrzymanie urządzenia) - pomiar przepływu odrzutów, produkcji wody czystej i poboru wody czystej - licznik czasu pracy pomp i licznik wyprodukowanej wody czystej - czujnik wycieku wody czystej w urządzeniu - testowanie i stałe sprawdzanie pracy elektrozaworów - programowalny, automatyczny, zabezpieczany hasłem program dezynfekcji chemicznej, z oprogramowaniem zabezpieczającym przed przedostaniem się resztek dezynfektantu do linii dystrybucyjnej - system automatycznego płukania zapobiegający rozwojowi bakterii podczas przestojów możliwość diagnozowania urządzenia w sieci komputerowej, program komputerowy do diagnozowania pracy urządzenia - higieniczna konstrukcja z gładkimi powierzchniami 17

18 - dezynfekcja termiczna linii dystrybucyjnej w temperaturze min.90c z jednoczesną dezynfekcją przyłączy i aparatów do hemodializy - uruchomienie dezynfekcji zabezpieczone kodem - pojemność zbiornika grzewczego min.300 litrów - dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z wymogami Ustawy z dnia o wyrobach medycznych - wydajność: min 900 litrów/ godz przy temperaturze wody +5C, produkcja wody dializacyjnej wg standardu AAMI, - sterownik wbudowany w szafę ze złączem umożliwiającym diagnozowanie usterek przez internet - wymiary max.: 2300 x 700 x 2050 ( dł. x szer x wys). 5. Rurociąg wody czystej przystosowany do dezynfekcji termicznej zakończony panelami dializacyjnymi typu TRILUX: - linia dystrybucyjna wody czystej, przystosowana do dezynfekcji termicznej o długości około 200 metrów umieszczona w osłonach zabezpieczających przed uszkodzeniem i spadkiem temperatury wody z panelami dializacyjnymi typu TRILUX w ilości 17 sztuk dla każdego stanowiska dializacyjnego z przyłączami : woda czysta, woda ściekowa, a także z punktami poboru gazów medycznych: tlen, próżnia, powietrze, instalacji przyzywowej oraz gniazdami zasilania elektrycznego 4 sztuki w panelach typu TRILUX. Dodatkowo w ilości 3 sztuki paneli TRILUX: dla pokoju technicznego 2 sztuki i 1 szt. pokój dializ otrzewnowych z przyłączami jak wyżej, ale bez punktów poboru gazów medycznych. Wytyczne do projektu technologicznego wielobranżowego Stacji Dializ UKŁAD FUNKCJONALNY POMIESZCZEŃ PROPONOWANE ZMIANY 1.W obszar Stacji Dializ powinien być włączony hol wejściowy, który spełniałby rolę poczekalni. Adaptacja tego pomieszczenia wymaga instalacji podwójnych drzwi wejściowych, tak, aby pozostał przedsionek tzw. wiatrołap. Dodatkowo należy wyposażyć hol w stoliki, fotele i krzesła. 2.Pomieszczenie Pokój Przyjęć Planowych będące integralną częścią Stacji Dializ wymaga zmiany funkcji na pokój socjalny dla pacjentów. Powinny się w nim znajdować: stoliki, krzesła, TV, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny, zmywarka z wypażarką, lodówka. Drzwi wejściowe zewnętrzne od strony holu jak i wewnętrzne wymagają dostosowania do potrzeb pacjentów niepełnosprawnych. Pomieszczenie to wymaga instalacji wodno kanalizacyjnej, alarmowej ( lekarz- pielęgniarka),elektrycznej. Instalacja aparatu telefonicznego ( płatny). 3.Pokój socjalny pielęgniarek, należy przenieść w miejsce obecnego pokoju oddziałowej. Wyposażenie w meble socjalne, stolik, fotele, kanapa, szafki, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny, lodówka, wypażarka do naczyń, ekspres do kawy, telefon bezprzewodowy, telewizor. Dodatkowo wykorzystując powierzchnię magazynu bielizny brudnej zainstalować natrysk z kabiną, WC, umywalka. 18

19 4.Obecny pokój pielęgniarek należy funkcjonalnie zamienić na gabinet zabiegowy lub opatrunkowy ( obecnie brak w całej Stacji Dializ) i wyposażyć zgodnie z wymogami. 5.Pokój oddziałowej należy przenieść w miejsce magazynu bielizny czystej, który można będzie zlikwidować. W najbliższym czasie planujemy używać na stanowiskach dializ tylko jednorazowe fizelinowe prześcieradła, rezygnując z prania pościeli dla pacjentów. Pomieszczenie wymaga doprowadzenia instalacji wodno kanalizacyjnej, elektrycznej, telefonicznej, łącza sieciowego z dostępem do internetu, przebudowy drzwi wejściowych. Wyposażenie w meble socjalne, lodówka, czajnik elektryczny, telefon, fax., komputer + drukarka, Xero. 6.Obecny pokój lekarski należy połączyć z dużą salą tzn. wyburzyć ścianę działową między obecnymi pokojami i funkcjonalnie zamienić na salę dializ z większą ilością stanowisk dializacyjnych ( stanowisk). Obecnie na sali dużej, jest dializowanych komplet pacjentów i nie ma miejsca dla nowych chorych. Pomieszczenie wymaga wyposażenia zgodnie z wymogami między innymi: instalacja linii wody uzdatnionej, odpływów, instalacji elektrycznej, alarmowej, gazów medycznych, przebudowy drzwi, mebli medycznych i biurowych, paneli załóżkowych, sprzętu medycznego. 7.Poczekalnia dla pacjentów przeznaczyć na pokój lekarski, wyposażyć zgodnie z wymogami. Adaptacja tego pomieszczenia wymaga wstawienia drzwi i ścianki działowej, doprowadzenia instalacji wodno kanalizacyjnej, elektrycznej, telefonicznej, łącza sieciowego z dostępem do internetu, zakup mebli biurowych, telefonu, fax-u, komputera+ drukarki ( 2 szt.), Xero, niszczarki dokumentów, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, lodówka. 8.Pokój lekarza dyżurnego wyposażenie zgodnie z wymogami. 9.Sala do dializ otrzewnowych nie zmienia swojej funkcji. Wymaga wyposażenia zgodnie z wymogami, zainstalowania panelu załóżkowy jednostanowiskowego z doprowadzonymi gazami medycznymi, kran z wodą uzdatnioną, odpływ ścieków, powiększenia drzwi oraz zakupienia mebli medycznych. Pomieszczenie to ma osobną toaletę, która wymaga przystosowania dla pacjentów niepełnosprawnych. 10.Szatnia dla pacjentów wymaga dostosowania dla pacjentów niepełnosprawnych i niezbędnego podstawowego doposażenia. Powiększenie drzwi wejściowych od strony oddziału do szatni. 11.Toalety dla pacjentów powiększenie drzwi dla chorych niepełnosprawnych. 12.Pomieszczenie brudownika wymaga instalacji myjki do basenów ( płuczka dezynfektor). 13.Magazyn Stacji Dializ pozom 0 i -1, należy wyposażyć w regały i półki. 14.Magazyn środków chemicznych zmniejszenie pomieszczenia, nowa ścianka działowa, doprowadzenie wentylacji, wyposażenie w regały magazynowe. 15.Pokój serwisu aparatury wyposażenie meble biurowe, regały z półkami. Zainstalowanie panelu technicznego dwustanowiskowego ( lub kran z wodą uzdatnioną i odpływy ścieków. 16.Stacja uzdatniania wody kompleksowa wymiana zgodnie z wymogami i potrzebami oddziału ( osobna specyfikacja). Powinna zapewniać odpowiednio wysoką jakość wody dla stanowisk do dializ. Powiększenie pomieszczenia kosztem zmniejszenia 19

20 pomieszczenia magazynu środków chemicznych. 17.Sale dializacyjne: 1.Sala duża docelowo łącznie z obecnym pokojem lekarskim należy przygotować stanowisk. Zainstalowanie paneli dializacyjnych na taką samą ilość stanowisk wyposażonych w gazy medyczne (tlen, powietrze, próżnia),4-gniazda elektryczne, system przywoławczy, dopływ wody oraz odpływ kanalizacyjny. 2..Sala dla chorych zakażonych WZW - należy dodatkowo zainstalować 2 stanowiska ( do docelowej ilości 4 stanowisk), likwidując ściankę działową znajdującą się między obecną w tej chwili salą HBs +, a tzw. łącznikiem. Wszystkie stanowiska wyposażyć w panele dializacyjne wyposażone każdy jak na sali dużej. 3.Sala do dializ ostrych wymaga wydzielenia lekką konstrukcją od sali dla chorych zakażonych WZW, dodatkowo należy zainstalować w niej 1 stanowisko i panel dializacyjny 2- stanowiskowy wyposażony jak na sali dużej. Do wszystkich sal dializacyjnych należy zainstalować zgodnie z wymogami: 15.nową instalację linii wody uzdatnionej 16.nowe odpływy ścieków po dializie 17.instalację wodno - kanalizacyjną 18.elektryczną z podłączeniem do zasilania awaryjnego ( + stacja uzdatniania wody) 19.gazy medyczne ( tlen, powietrze, próżnia) 20.klimatyzacja lub wentylacja (zależy od zaleceń Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej) 21.dwuskrzydłowe drzwi z mechanizmem automatycznego otwierania się 22.lampy bakteriobójcze Przedstawiony plan wymaga opracowania kompleksowego projektu technologicznego, wielobranżowego dla Stacji Dializ. WYMOGI: 1.Oferent dostarcza koncepcje programową proponowanych zmian budowlanych. 2.Termin realizacji przedmiotu zamówienia: - stacja uzdatniania wody + panele z montażem do roku. - Projekt wielobranżowy ( kompletny) - 7 dni od daty podpisania umowy 20

21 ROZDZIAŁ III Ogólne i szczegółowe warunki umowy Zamawiający załącza projekt umowy określającej warunki, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. UMOWA NR./SZPZOZ/2007 zawarta w dniu r. roku w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy: Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Dalekiej 11, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami KRS , oznaczony numerami NIP , REGON , zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: p. a Firmą... zarejestrowaną w.. pod Nr KRS. Nr NIP. Nr Regon.zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: p.. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż stacji uzdatniania wody wraz z panelami oraz wykonanie projektu technologicznegoi wielobranżowego w zakresie zmian wynikających z technologii 2. Szczegółowo przedmiot umowy określony jest w zał. nr 1 do niniejszej umowy będącym jej integralną częścią Cena umowy wynosi... zł. brutto (słownie:......złotych brutto.) 2. W cenie określonej w ust.1 zawarte są wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, m.in.: zakupu, transportu, ubezpieczenia, montażu, uruchomienia, szkolenia, serwisu i napraw gwarancyjnych, wykonania projektu a także należnych opłat wynikających z polskiego prawa podatkowego i Kodeksu Celnego. 3. Urzędowa zmiana stawek podatku VAT wchodzi z mocy prawa. 3 1.Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do: Stacja uzdatniania wody + panele z montażem -... Projekt technologiczny wielobranżowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować przedmiot zamówienia w taki sposób, aby nie zakłócać wykonywania statutowej działalności jednostek organizacyjnych Zamawiającego. 21

22 3.Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie p.pożarowe, a także szczególną czystość wykonywanych prac mając na uwadze dobro pacjentów i pracowników Zamawiającego. 4 1.Należność za przedmiot umowy zostanie zapłacona przez Zamawiającego na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony umowy protokołu odbioru przedmiotu umowy. 2. Zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi w terminie do... dni od złożenia faktury u Zamawiającego wraz z protokołem odbioru. 5 1.Zamawiający upoważnia...do odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru. 2.Wykonawca ustanawia... jako osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy. 6 1.Na zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji określonej w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy i będącym jej integralną częścią, licząc bieg gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 2.Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny a także wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych oraz gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji Wykonawca płaci Zamawiającemu następujące kary umowne: - w wysokości 10% ceny umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy; - w wysokości 0,1% ceny umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy określony w 3 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości ceny umowy. - w wysokości 0,05% ceny umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady. 2. W przypadku zawinionej przez Wykonawcę zwłoki w realizacji przedmiotu umowy ustalone ceny nie tracą ważności. 3.Za przekroczenie terminu płatności określonego 4 ust.2 umowy za zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. 8 1.W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w dostarczonym przedmiocie umowy Zamawiający może odmówić odbioru i wyznaczyć termin ich usunięcia. 2. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie... dni od daty zgłoszenia reklamacji. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu umowy i odstąpienia od umowy w przypadku: -dostarczenia przedmiotu umowy złej jakości i z wadami, -dostarczenia innego wyposażenia niezgodnego z przedmiotem umowy. 22

23 9 1. Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 3.Zamawiający zastrzega, że wierzytelności wynikające z umowy nie będą przekazywane osobie trzeciej bez jego zgody Koszty finansowej obsługi umowy w Banku Zamawiającego ponosi Zamawiający a w Banku Wykonawcy ponosi Wykonawca. 2. Odprawa celna leży po stronie Wykonawcy. 12 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy - Kodeks Cywilny, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i oferty przetargowej Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych negocjacji przez wyznaczonych pełnomocników. 2. Jeżeli strony umowy nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy kierowane będą do Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 3. W sprawach spornych obowiązują przepisy prawa polskiego. 14 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 23

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin OFERTA Załącznik Nr 13 SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP, REGON ( pieczęć ) Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych:

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych: OFERTA PRZETARGOWA Do ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 Płoniawy Bramura powiat makowski woj. mazowieckie Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa nowego wózka widłowego Zawiera: 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla oferentów z wzorami załączników CPV 29221511-9 - wózki widłowe Z A T

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015

Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015 INSTYTUT JASKRY I CHORÓB OKA 00-415 Warszawa, ul. Okrąg 1a Warszawa, dnia 28.04.2015 r. Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015 W związku z realizacją przez Instytut Jaskry Sp. z o.o. projektu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:...

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) OFERTA z dnia.. Nazwa i adres Wykonawcy telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na:

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na: Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2007 r. nr 137990-2007. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu 87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel.

Bardziej szczegółowo

SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI

SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI Kraków 07.07.2015 r. SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI w sprawie wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na osiedlu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto 23 Załącznik nr FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon..., fax:...

Bardziej szczegółowo

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu ZSB-361-703-2010 1 Mielec, dnia 15.11.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu zwana dalej SIWZ

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 99-400 Łowicz. Województwo łódzkie. Faks (046) 830-91-60

Kod pocztowy 99-400 Łowicz. Województwo łódzkie. Faks (046) 830-91-60 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy nadany przez zamawiającego OR/341/1/09 X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej X Ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 24.06.2009, nr ogłoszenia: 205966-2009)

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 24.06.2009, nr ogłoszenia: 205966-2009) Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 24.06.2009, nr ogłoszenia: 205966-2009) Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Raciborska 37 40-074 Katowice ogłasza przetarg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej Wojnicz, 10.12.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup systemu IT do kompleksowego zarządzania firmą w ramach projektu pt. Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190169-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 Państwowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dyrektor Zespołu Szkół w Przykonie Ul. Szkolna 4A 62-731 Przykona SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina: Przykona Powiat: turecki Województwo: wielkopolskie SIEDZIBA Zespół Szkół w Przykonie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa i adres zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 26 2. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy Część V SIWZ Wzory formularzy 1 Oferta Spis formularzy 2 Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca powierzy innym podmiotom 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27.01.2012r.

Poznań, dnia 27.01.2012r. Poznań, dnia 27.01.2012r. Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Numer

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POSTĘPOWANIA

WARUNKI POSTĘPOWANIA WARUNKI POSTĘPOWANIA Znak sprawy: POIG.4/ICL/SIWZ-Zak.24/19.08 Celem postepowania jest wybór wykonawcy: Systemu zarządzania transportem TMS (Transport Management System) w ramach projektu: Inwestycja w

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Instytucji Zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk

Rodzaj Instytucji Zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk Sopot, dnia 18 maja 2010 roku INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. Powstańców Warszawy 55 ogłasza przetarg nieograniczony - znak:io/dt/1304/2010 na : usługi porządkowe w budynku Zakładu Ekologii

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

BZP.271.1695.2011.SH Radom. 02.02.2012r. Wszyscy Wykonawcy

BZP.271.1695.2011.SH Radom. 02.02.2012r. Wszyscy Wykonawcy BZP.271.1695.2011.SH Radom. 02.02.2012r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania na usługę przeprowadzenia zajęć z indywidualnej terapii psychologicznej w ramach projektu Rewitalizacja młodych ludzi-nasza

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie ul. Mogileńska 5,88-190 Barcin. NIP 5621565793, tel. 523832854, 523832855

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie ul. Mogileńska 5,88-190 Barcin. NIP 5621565793, tel. 523832854, 523832855 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie ul. Mogileńska 5,88-190 Barcin NIP 5621565793, tel. 523832854, 523832855 adres strony internetowej:spzozbip.barcin.pl Barcin, dnia

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Strona 1 z 6 Zielona Góra: Budowa magazynu soli wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w Obwodzie Drogowym w Żaganiu, ul. Lotników Alianckich 27B Numer ogłoszenia: 265703-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dodatek Nr 1 do SIWZ. Znak: DOA.III-3323-31/10

FORMULARZ OFERTOWY. Dodatek Nr 1 do SIWZ. Znak: DOA.III-3323-31/10 Znak: DOA.III-3323-31/10 Dodatek Nr 1 do SIWZ... Pieczęć/ nazwa dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach FORMULARZ OFERTOWY Przystępując do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy Część V SIWZ Wzory formularzy 1 Oferta część I Spis formularzy 2 Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca powierzy innym podmiotom 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących

Bardziej szczegółowo

Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Janów Lubelski, 2008-07-30 L.II.3421-10/2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000 PLN w celu sfinansowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/96/COP/15 Łódź, dnia 02.10.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi polegającej

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo