OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Wykonanie dokumentacji remontu pomieszczeń zakładowego na terenie ZRP Mokotów. narzędziowni i magazynu 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy zamówienie Zakład Realizacji Przewozów "Mokotów" R-3 przy ul. Woronicza 27 w Warszawie. 3. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 4. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu kompletnej dokumentacji remontu pomieszczeń narzędziowni i magazynu zakładowego na terenie ZRP Mokotów oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji Zakres przedmiotu zamówienia Zakres dokumentacji 1) opracowanie inwentaryzacji stanu istniejącego pomieszczeń narzędziowni i magazynu zakładowego, 2) opracowanie dokumentacji projektowej składającej się z: a) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniającym specyfikę robót budowlanych, b) projektów wykonawczych w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych, c) przedmiaru robót, zawierającego zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, d) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 3) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 4) opracowania kosztorysu inwestorskiego, 5) uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii oraz wymaganych przepisami prawnymi decyzji niezbędnych do rozpoczęcia i realizacji robót 1

2 budowlanych, w tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie procedury zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę (zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. 2013r., poz. 1409)) Zakres nadzoru autorskiego 1) Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór autorski przez cały okres realizacji inwestycji planowanej wstępnie w latach (tj. od daty uruchomienia przez Zamawiającego procedury mającej na celu wybór wykonawcy robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, do dnia odbioru inwestycji i przekazania w użytkowanie), zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz z późn. zm.). 2) Nadzór autorski obejmuje ponadto m.in.: a) udzielanie na wniosek Zamawiającego pisemnej odpowiedzi na zapytania dotyczące dokumentacji na etapie prowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, oraz wykonanie zmian w dokumentacji, w sytuacji kiedy ich konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty wpływu pytania. b) wydanie na wniosek Zamawiającego pisemnej opinii na temat parametrów wyrobów równoważnych zaproponowanych przez wykonawców robót na etapie analizy złożonych przez nich ofert, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty wpływu wniosku, c) informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych wraz ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usunięcie problemów, d) wsparcie Zamawiającego w rozwiązywaniu problemów wynikłych w trakcie realizacji robót objętych projektem; szczegółowe decyzje projektowe zawierające rozwiązania problemów wynikłych w trakcie realizacji robót objętych projektem (tj. wyjaśnianie zgłoszonych wątpliwości dotyczących dokumentacji i ewentualnie uzupełnianie szczegółów dokumentacji, ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji) Wykonawca będzie podejmował w terminie 4 dni od daty otrzymania wniosku od Zamawiającego; na wniosek Wykonawcy termin ten może ulec przesunięciu przez Zamawiającego, e) branie udziału w czynnościach nadzoru nad realizacją oraz odbioru robot budowlanych (odbiory częściowe i odbiór końcowy), f) nadzór autorski polegający na osobistej obecności Wykonawcy na budowie pełniony będzie: 2

3 według potrzeb wynikających z postępu robót i w terminach zapewniających ciągłość prac (bez przestojów), z poniższym zastrzeżeniem, na każde wezwanie Zamawiającego, dokonane telefonicznie, drogą lub faksem, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od wezwania (chyba że strony uzgodnią inne terminy stosownie do potrzeb). poprzez uzgadnianie możliwości wprowadzenia zmian w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku. 5. Terminy realizacji zamówienia 1) Kompletną dokumentację należy przekazać protokolarnie do Działu Inwestycji i Remontów, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. ul. Siedmiogrodzka 20, Warszawa, w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2) Nadzór autorski należy pełnić przez cały okres realizacji inwestycji planowanej wstępnie w latach (tj. od daty uruchomienia przez Zamawiającego procedury mającej na celu wybór wykonawcy robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, do dnia odbioru inwestycji i przekazania w użytkowanie), zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz z późn. zm.). 6. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dokumentacja na remont, który ma na celu poprawienie funkcjonalności pomieszczeń narzędziowni i magazynu zakładowego do rodzaju prowadzonej działalności oraz 10 zatrudnionych pracowników. Wyremontowanie pomieszczenia będą spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa użytkowania, bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony środowiska. Należy zaprojektować remont pomieszczeń narzędziowni, magazynu zakładowego, pomieszczenia gospodarczego i łazienki Wykaz powierzchni użytkowych poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji w stanie istniejącym 106,0 m 2 Narzędziownia 135,0 m 2 Magazyn zakładowy 40,0 m 2 Pomieszczenia gospodarcze 4,0 m 2 Łazienka 7. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 7.1. Wykonawca opracuje koncepcję rozwiązania układu pomieszczeń w remontowanym budynku, którą przedstawi Zamawiającemu w terminie 3

4 3 tygodni od daty zawarcia umowy; Zamawiający zweryfikuje przedłożone opracowanie i zgłosi swoje uwagi do proponowanego rozwiązania w terminie 2 tygodni od daty otrzymania od Wykonawcy; po uwzględnieniu ewentualnych uwag Zamawiającego, Wykonawca opracuje dokumentację projektową Wykonawca w dokumentacji projektowej zaprojektuje: 1) w części magazynowej: przebieralnię i pomieszczenie socjalne do spożywania posiłków przez pracowników; 2) nową stolarkę drzwiową: 4 sztuki drzwi, w tym 2 sztuki dwuskrzydłowe oraz 2 sztuki drzwi jednoskrzydłowych; lady wydawcze zamykane w jednych drzwiach dwuskrzydłowych i w drzwiach jednoskrzydłowych; wszystkie drzwi wysokiej klasy antywłamaniowej i wyposażone w co najmniej dwa zamki atestowane klasy nie niższej niż klasa C; drzwi z ladami wydawczymi należy zaprojektować w narzędziowni; 3) urządzenia do zdalnego otwierania i zamykania istniejących okien w świetlikach dachowych (4szt. po jednym w każdym świetliku) 4) nową instalację elektryczną, sieciową, sanitarną i c.o.; 5) dobrze oświetlone pomieszczenia; przy oświetleniu elektrycznym należy zapewnić równomierność i odpowiednie natężenie oświetlenia, które powinno wynosić co najmniej 500lx; zaprojektować oświetlenie energooszczędne, np. typu LED; należy tak dobrać źródła światła i ich położenie, aby zapobiec olśnieniu oraz efektowi stroboskopowemu; 6) równe, nieśliskie, z materiału nie wytwarzającego pyłu, niepalnego i będącego złym przewodnikiem ciepła podłogi (np. podłoga betonowa pokryta warstwą żywiczną odporną na ścieranie); 7) ściany i strop w pomieszczeniach z materiału utrudniającego osiadanie pyłu, zmywalnego o gładkiej powierzchni; ściany pomieszczeń higieniczno sanitarnych należy zaprojektować do wysokości co najmniej 2m powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci; 8) wentylację mechaniczną; 9) w przestrzeniach zagrożonych wybuchem urządzenia wentylacyjne i instalacje elektryczne w sposób przeciwwybuchowy; 10) odpowiednie warunki ewakuacji w razie pożaru lub wybuchu, tj.: drogi ewakuacyjne, przejścia i wyjścia ewakuacyjne; 11) aranżację pomieszczeń z uwzględnieniem stanowisk pracy i odpowiedniego wyposażenia: a) narzędziownia: 1 stanowisko do naprawy narzędzi (szlifierka do wierteł, szlifierka tarczowa, wiertarka stołowa i stół warsztatowy), szafy zamykane do przechowywania narzędzi, kasa pancerna (wymiary: 45x90x180cm) do przechowywania narzędzi o znacznej wartości; 4

5 b) część magazynowa: 2 stanowiska do obsługi systemu komputerowego, 2 stanowiska z ladą wydawczą do obsługi pracowników, regały magazynowe, szafy do przechowywania półproduktów i podzespołów do naprawy oraz po naprawie; część gospodarcza :2 stanowiska do obsługi systemu komputerowego regały magazynowe, szafy do przechowywania półproduktów i podzespołów do naprawy oraz po naprawie, c) przebieralnia: ławki i wieszaki. 8. Uzgodnienia i opinie Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia i opinie, w szczególności uzgodnienia i opinie rzeczoznawców w zakresie BHP, SANEPID i PPOŻ. 9. Wymagania dotyczące sposobu opisu w dokumentacji wyrobów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji stosując zasady odnoszące się w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2013r. poz. 907 z późn. zm) do opisu przedmiotu zamówienia (art ). Wskazane w dokumentacji wyroby (np. materiały, urządzenia), powinny być opisane za pomocą cech technicznych i jakościowych, tzn. bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego w sytuacji, gdy jest to uzasadnione specyfikacją zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważne. W takim przypadku dokumentacja musi zawierać wymagania stawiane wyrobom równoważnym (opis parametrów umożliwiających stwierdzenie spełnienia wymogu równoważności). 10. Wymagania odnośnie formy opracowania Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu: 1) dla projektu budowlanego wraz z załącznikami: w formie papierowej w 4 egzemplarzach (kompletach), w formie elektronicznej w 1 egzemplarzu, 2) dla pozostałej części dokumentacji: w formie papierowej w 4 egzemplarzach (kompletach), w formie elektronicznej w 1 egzemplarzu. 5

6 10.2. Wymagania odnośnie wersji papierowej dokumentacji 1) Forma projektu budowlanego powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012r., poz. 462). 2) Strony tytułowe dokumentacji w szczególności: projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiaru robót powinny być zgodne z 7 i 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129). 3) Przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy i inwestorski powinien być sporządzony w formie uproszczonej, nie dopuszcza się stosowanie pozycji krotnych (pozycje podstawowe i krotne należy scalić). 4) Podstawa wyceny poszczególnych pozycji kosztorysowych powinna być opisana w STWiORB. 5) Dokumentację w formie papierowej należy przekazać Zamawiającemu w określonej powyżej ilości egzemplarzy w postaci oddzielnych tomów, w tym 1 egzemplarz przygotowany do powielenia, tj, złożony w teczkach wiązanych (bez dziurkowania, zszywania, bindowania lub oprawiania). 6) Dokumentacja w formie papierowej w dniu przekazania Zamawiającemu powinna posiadać wymagane uzgodnienia jednostek miejskich, w tym uzgodnienie Zamawiającego Wymagania dotyczące formy elektronicznej Dokumentację w formie elektronicznej dla każdego z zadań należy przekazać Zamawiającemu na płycie CD lub DVD - zawierającej dane w następujących formatach: 1) pliki tekstowe w formacie zgodnym z MS Word 2000 *.doc lub *.rtf oraz w formacie *.pdf, 2) pliki rysunkowe w formacie zgodnym z Auto CAD 2000 (*.dwg i *.pdf). 3) pliki zawierające przedmiary robór w formacie NORMA PRO (*.prd) i (*.ath) oraz dodatkowo w formacie (*.pdf) Ponadto pliki i foldery w nazwach nie mogą zawierać: a) polskich liter, b) spacji (zamiast spacji należy stosować podkreślenie), c) znaków interpunkcyjnych, d) znaków specjalnych takich jak np.: /*? $%<, Pliki nie powinny być głęboko zagnieżdżane w folderach i nazwy plików i folderów powinny być jak najkrótsze (łączna liczba znaków pełnej ścieżki dostępu i nazwy pliku nie może przekroczyć 60) i wskazujące na zawartość pliku. 6

7 10.4. Wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową. Przez wersję elektroniczną w formacie pdf Zamawiający rozumie skan dokumentacji przekazywanej w wersji papierowej. 11. Normy i przepisy prawne związane z realizacją zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawnymi. Wykonana dokumentacja musi być zgodna m.in. z: 1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013r., poz. 1409); 2) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - w zakresie przepisów odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia; 3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. 2013r., poz. 1129); 5) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012r., poz. 462); 6) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004r., nr 130, poz. 1389); 7) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz. U. 2003r. Nr 169, poz. 1650) 8) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz z późn. zm.), 9) Inne aktualne przepisy i Polskie Normy. 7

8 Rzut pomieszczeń Narzędziowni i Magazynu Zakładowego Załącznik nr 2

9 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu, w zakresie określonym poniżej, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach: a) konstrukcyjno-budowlanej (co najmniej jedną osobą), b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (co najmniej jedną osobą), c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (co najmniej jedną osobą), ww. osoby muszą posiadać uprawnienia budowlane wydane zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013r., poz. 1409) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; Zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane Zamawiający uzna, że warunek posiadania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie został spełniony również w przypadku dysponowania przez Wykonawcę osobami, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej); Zamawiający dopuszcza wykazanie się dysponowaniem tymi samymi osobami w więcej niż jednej specjalności.

10 nazwa wykonawcy... REGON... NIP... kod, miejscowość ,... powiat, województwo...,... ulica, nr domu, nr lokalu...,...,... internet: telefon... fax... FORMULARZ OFERTY Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Siedmiogrodzka Warszawa W związku z zaproszeniem do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji remontu pomieszczeń narzędziowni i magazynu zakładowego na terenie Zakładu Realizacji Przewozów Mokotów w Warszawie, ul. Woronicza 27, oferujemy realizację zamówienia określonego w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), za cenę netto...zł (słownie...), cena brutto wynosi... zł (słownie...) w tym: 1. za opracowanie dokumentacji projektowej,...zł netto, (słownie...), łącznie z podatkiem VAT... zł (słownie:...), 2. za sprawowanie nadzoru autorskiego:... zł netto, (słownie:......), łącznie z podatkiem VAT... zł, (słownie:...), Oświadczamy, że: 1) jesteśmy/ nie jesteśmy *) zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, sytuacja finansowa naszej firmy pozwala na realizację zamówienia na warunkach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia i w projekcie umowy, 2) zapoznaliśmy się z projektem umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 3) wyrażamy zgodę na warunki płatności określone w projekcie umowy, 4) zamówienie zostanie zrealizowana w terminie... od daty zawarcia umowy **), 5) gwarancja i rękojmia na wykonane prace projektowe obowiązuje przez okresy określone w 10 umowy. *) Odpowiednio skreślić **) Należy wpisać liczbę miesięcy, nie większą niż 3.

11 6) dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach wyszczególnionych w projekcie umowy ( 3 ust. 2 pkt 1-3) Załącznikami do niniejszej oferty są: 1. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia, posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w wymaganych specjalnościach miejscowość, data podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy 2

12 Załącznik nr 1 do Formularza oferty WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA Uprawnienia budowlane Lp Nazwisko i imię osoby do projektowania w specjalności Numer posiadanych uprawnień Informacja o podstawie do dysponowania osobami konstrukcyjnobudowlanej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zasoby własne/zasoby innych podmiotów 1 zasoby własne/zasoby innych podmiotów 1 zasoby własne/zasoby innych podmiotów 1 Jeżeli Wykonawca, potwierdzając spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia polega na osobach, którymi dysponują inne podmioty zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, np. pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania tych osób Wykonawcy do dyspozycji na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia miejscowość, data podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy 1 Zaznaczyć właściwe

13 PROJEKT UMOWA NR TW/DTII/Z/../2014 poz. planu 2505m/14/R3OO; 2514ab/14/R3OO W dniu w Warszawie pomiędzy: Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Siedmiogrodzka 20, Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP: Regon: Kapitał Zakładowy: zł. zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: 1. Krzysztof Karos Prezes Zarządu 2. Wojciech Pęsik Członek Zarządu a z siedzibą w. wpisanym do CEiIDG / Rejestru Przedsiębiorców/ pod numerem prowadzonym przez zarejestrowanym w NIP: REGON:. zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentują: łącznie zwanymi dalej Stronami bądź pojedynczo Stroną w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego [postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) - zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty euro] została zawarta umowa o następującej treści ( umowa ): [Przedmiot umowy] 1 Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji remontu pomieszczeń narzędziowni i magazynu zakładowego na terenie Zakładu Realizacji Przewozów MOKOTÓW w Warszawie wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji niezbędnych do rozpoczęcia i realizacji robot budowlanych, zwanych dalej łącznie dokumentacją, oraz pełnienie nadzoru autorskiego w toku realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. [Termin realizacji] 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację, o której mowa w 1, w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do dnia... 1

14 PROJEKT 2. Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór autorski w toku realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji, planowanych do wykonania w latach [Nadzór nad realizacją umowy] 3 1. Przedstawicielem Zamawiającego do bieżących kontaktów z Wykonawcą przy realizacji umowy oraz odpowiedzialnym za nadzór nad wykonaniem umowy jest: Sylwia Badowska, Specjalista w Dziale Inwestycji i Remontów, tel , 2. Do wykonania dokumentacji Wykonawca wyznacza następujący zespół projektantów: 1) Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:... tel., legitymujący się uprawnieniami budowlanymi nr 2) Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:. tel., legitymujący się uprawnieniami budowlanymi nr 3) Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:. tel., legitymujący się uprawnieniami budowlanymi nr 3. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie wykonywania robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji. [Obowiązki Wykonawcy] 4 1. Dokumentacja będąca przedmiotem umowy, musi być opracowana przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, zasadami wiedzy technicznej i sprawdzona przez projektanta posiadającego uprawnienia projektowe bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego pod względem zgodności z przepisami. 2. Dokumentacja musi być uzgodniona i zaopiniowana w zakresie określonym w OPZ. 3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie Do obowiązków Wykonawcy, w ramach opracowania dokumentacji, należy m.in.: 1) szczegółowe zapoznanie się z postanowieniami określonymi przez Zamawiającego w OPZ oraz dokładne sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia przed rozpoczęciem prac inwentaryzacyjnych i projektowych, 2) przestrzeganie zasad współpracy z Zamawiającym, określonych w OPZ oraz w niniejszej umowie. 2. Do obowiązków Wykonawcy, w ramach nadzoru autorskiego (w ramach wynagrodzenia określonego w umowie), należy m. in.: 1) udzielanie, na wniosek Zamawiającego, pisemnej odpowiedzi na zapytania dotyczące dokumentacji na etapie prowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, oraz wykonanie zmian w dokumentacji, w sytuacji kiedy ich konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi, 2

15 PROJEKT 2) wydanie na wniosek Zamawiającego pisemnej opinii na temat parametrów wyrobów równoważnych zaproponowanych przez wykonawców robót na etapie analizy złożonych przez nich ofert, 3) przybycie na żądanie Zamawiającego na spotkania koordynacyjne na budowie, planowane średnio dwa razy w miesiącu, 4) czuwanie w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością z dokumentacją rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych, 5) uzupełnianie szczegółów dokumentacji oraz wyjaśnianie wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót, 6) udział w odbiorze końcowym robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 10 dnia każdego miesiąca do składania sprawozdań (za poprzedni miesiąc) przedstawiających stan zaawansowania prac nad dokumentacją stanowiącą przedmiot umowy oraz do udziału w spotkaniach koordynacyjnych (planowanych średnio raz w miesiącu) w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający przekaże informację Wykonawcy o terminie spotkania koordynacyjnego z 7 - dniowym wyprzedzeniem. [Odbiory] 6 1. Dokumentację wykonaną w ramach przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy do Zamawiającego (Dział Inwestycji i Remontów) przy ul. Siedmiogrodzkiej 20 w Warszawie, w formie papierowej i elektronicznej, w liczbie egzemplarzy określonej w OPZ. 2. Do dostarczonej dokumentacji, Wykonawca załączy pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową, kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 3. Zamawiający dokona odbioru dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, przekazanej wraz z prawomocnymi decyzjami niezbędnymi do rozpoczęcia i realizacji robot budowlanych, w terminie 14 dni od daty otrzymania lub zgłosi w tym terminie zastrzeżenia i uwagi, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin dla uwzględnienia zastrzeżeń i uwag Zamawiającego nie dłuższy niż 14 dni. 4. Jeżeli Wykonawca w dodatkowym terminie, o którym mowa w ust. 3, przedłożył do ponownego odbioru dokumentację, w której nie uwzględniono (lub uwzględniono tylko częściowo) wcześniej zgłoszonych zastrzeżeń i uwag, to Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej, o której mowa w 11 ust. 1 pkt 4) - niezależnie od przysługujących mu uprawnień do naliczania kar umownych za nieterminowe opracowanie dokumentacji. Mechanizm zapisany w niniejszym ustępie może być powtórzony, a w przypadku dalszego braku uzyskania poprawnych świadczeń wskazanych w ust.3 powyżej Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy wg trybu określonego w 12 umowy. 5. Podpisanie bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, potwierdzającego wykonanie dokumentacji zgodnie z postanowieniami umowy, stanowi dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury za dokumentację. 7 Pełnienie przez Wykonawcę nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, potwierdzone zostanie w protokole odbioru robót budowlanych, podpisanym przez Zamawiającego 3

16 PROJEKT i wykonawcę robót budowlanych. Protokół stanowi dla Wykonawcy podstawę do wystawienia jednorazowej faktury za sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych. [Wynagrodzenie i płatności] 8 1. Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy określony w 1, w formie ryczałtu, na kwotę: zł netto (słownie: i. / 100 ), zł brutto (słownie: i. / 100 ), w tym: 1) za wykonanie dokumentacji: netto zł, brutto: zł, 2) za sprawowanie nadzoru autorskiego: netto zł, brutto zł zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 2. Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji będzie płatna po dokonanym bez zastrzeżeń odbiorze, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury (zawierającej m.in. numer niniejszej umowy) wraz z oryginałem protokołu odbioru, o którym mowa w 6 ust Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury (zawierającej m.in. numer niniejszej umowy) wraz z kopią protokołu odbioru robót budowlanych, o którym mowa w Wynagrodzenie netto określone w ust. 1 nie może ulec podwyższeniu. Wysokość wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy ustalana będzie każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT, zgodnej z obowiązującymi przepisami. 5. Wykonawca nie może dokonać bez pisemnej zgody Zamawiającego żadnego rozporządzenia wierzytelnościami przysługującymi mu z niniejszej umowy. [Przeniesienie praw autorskich] 9 1. Wykonawca oświadcza, że: 1) w dacie przekazania dokumentacji Zamawiającemu, Wykonawcy przysługiwać będą niczym nie ograniczone majątkowe prawa autorskie do dokumentacji oraz prawo własności egzemplarzy dokumentacji (w formie papierowej i elektronicznej), a wszelkie wymagalne roszczenia pieniężne osób trzecich w związku z wykonaniem dokumentacji będą w całości zaspokojone; 2) dokumentacja nie będzie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, udostępniana publicznie ani w inny sposób rozpowszechniana przed datą przekazania dokumentacji Zamawiającemu, a po przekazaniu tylko za jego zgodą. 2. Z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji, Wykonawca przenosi na Zamawiającego bez ograniczenia terytorium, czasu i ilości wykorzystania, a Zamawiający nabywa prawo własności egzemplarzy dokumentacji stanowiącej 4

17 PROJEKT przedmiot umowy (w formie papierowej i elektronicznej) oraz całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy w tym również wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania z dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób na wszelkich polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 i 74 Prawa autorskiego lub na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalania dokumentacji, w tym utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych; 2) zwielokrotniania dokumentacji każdą techniką, w tym techniką drukarską; 3) wprowadzania dokumentacji do obrotu; 4) wprowadzania dokumentacji do pamięci komputera; 5) wykorzystania dokumentacji w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych; 6) publicznego wykonania lub odtwarzania dokumentacji; 7) tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych; 8) wystawienia i wyświetlania dokumentacji; 9) używania i korzystania z dokumentacji zgodnie z jej przeznaczeniem; 10) swobodnego używania i korzystania z dokumentacji oraz jej pojedynczych elementów w zakresie promocji i reklamy, tak przez Zamawiającego jak i inne upoważnione przez niego podmioty; 11) trwałego lub czasowego zwielokrotniania dokumentacji w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 12) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu dokumentacji lub jej kopii; 13) publicznego udostępniania dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym. 3. Wykonawca oświadcza, że przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do dokumentacji mogą być przeniesione zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 4. Z chwilą przeniesienia praw, o których mowa w ust. 2, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyłącznego zezwalania na wykonywanie praw zależnych w zakresie pól eksploatacji wymienionych w ust Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian i modyfikacji w dokumentacji projektowej, co do których autorskie prawa majątkowe przeszły na Zamawiającego, a także do wykonywania autorskich praw zależnych do takich utworów zależnych. 6. Wykonawca wyraża zgodę na korzystanie ze zmian i modyfikacji dokumentacji projektowej, co do których Zamawiający nabył autorskie prawa majątkowe. 7. Wykonawca oświadcza, że korzystanie oraz rozporządzanie dokumentacją na zasadach określonych w umowie nie będzie naruszało jakichkolwiek praw osób trzecich. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw własności przemysłowej, praw autorskich, dóbr osobistych i w przypadku sporów i roszczeń osób trzecich, zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia takich osób trzecich, przez co zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu korzystania z dokumentacji. 8. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego prawa własności egzemplarzy dokumentacji (w tym nośników) oraz wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do dokumentacji (w formie papierowej i elektronicznej) stanowiącej przedmiot umowy, w tym także wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego prawa do rozporządzania i korzystania z dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy w każdym zakresie i wszystkich polach eksploatacji oraz wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego prawa do wyłącznego zezwalania na wykonywanie praw zależnych, zawiera się w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w Wykonawca oświadcza, że uzyskał od autorów/twórców zapewnienia, iż nie będą oni wykonywać autorskich praw osobistych w zakresie: 5

18 PROJEKT - sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z dokumentacji; - dokonywania tej kategorii zmian w dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, które są uzasadnione potrzebą optymalizacji przyjętych rozwiązań dotyczących inwestycji, do której dokumentacja się odnosi; - decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy. W przypadku działania niezgodnego z oświadczeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkody, jaką Zamawiający poniósł z tego tytułu. Zakres oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie obejmuje sytuacji, gdy obowiązek wykonywania czynności wchodzących w zakres autorskich praw osobistych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub stanowi realizację niniejszej umowy. 10. Wykonawca oświadcza, iż Zamawiający oraz inne podmioty w tym celu przez Zamawiającego wskazane, zostały upoważnione przez autorów/twórców do wykonywania autorskich praw osobistych w zakresie: - sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z dokumentacji; - dokonywania tej kategorii zmian w dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, które są uzasadnione potrzebą optymalizacji przyjętych rozwiązań dotyczących inwestycji, do której dokumentacja się odnosi; - decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, W przypadku działania niezgodnego z oświadczeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody, jaką Zamawiający poniósł z tego tytułu. Zakres oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie obejmuje sytuacji, gdy obowiązek wykonywania czynności wchodzących w zakres autorskich praw osobistych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub stanowi realizację niniejszej umowy. 11. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 8 zarówno Zamawiający i/lub inne podmioty przez Zamawiającego wskazane są upoważnieni przez autorów/twórców, w których imieniu działa Wykonawca do wykonywania, w imieniu autorów/twórców przysługujących im autorskich praw osobistych w zakresie: - sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z dokumentacji; - dokonywania tej kategorii zmian w dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, które są uzasadnione potrzebą optymalizacji przyjętych rozwiązań dotyczących inwestycji, do której dokumentacja się odnosi; - decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy. Zakres upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie obejmuje sytuacji gdy obowiązek wykonywania czynności wchodzących w zakres autorskich praw osobistych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub stanowi realizację niniejszej umowy. [Gwarancja jakości] Wykonawca udziela miesięcy (min. 36) gwarancji jakości na wykonaną dokumentację stanowiącą przedmiot odbioru. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady dokumentacji zmniejszające jej wartość lub użyteczność, a w szczególności odpowiada za rozwiązania 6

19 PROJEKT dokumentacji niezgodne z obowiązującymi normami i przepisami technicznobudowlanymi. 3. W przypadku wystąpienia wad w opracowanej dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych 1 od daty zawiadomienia Wykonawcy (naniesienie uzupełnień i poprawek na wszystkich egzemplarzach dostarczonych Zamawiającemu), pod rygorem naliczenia kar umownych określonych w 11 ust. 1 pkt 3 lub wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 4. Wykonawca zobowiązuje się, na wniosek Zamawiającego, do co najmniej jednokrotnej aktualizacji wartości robót określonych w kosztorysach inwestorskich, co zostało uwzględnione w cenie oferty. 5. Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 2 przedmiotu umowy. Termin rękojmi Wykonawcy skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności wykonawcy robót, wykonywanych na podstawie dokumentacji, z tytułu rękojmi za wady robót. [Kary umowne] Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy brutto, 2) za opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za dokumentację, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w 2 ust. 1, 3) za opóźnienie w usunięciu wad lub braków dokumentacji w ramach gwarancji jakości w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za dokumentację, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 4) za nieusunięcie wad lub braków w ramach odbioru, tzn. przedłożenie do odbioru dokumentacji zawierającej rozwiązania wcześniej zakwestionowane przez Zamawiającego jako wadliwe, każdorazowo w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto za dokumentację, 5) za stwierdzone na etapie odbioru dokumentacji oraz w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego rozbieżności pomiędzy dokumentacją a STWiORB, kosztorysem inwestorskim lub przedmiarem robót 100 zł za każdy stwierdzony przypadek, 6) za stwierdzone na etapie odbioru dokumentacji oraz w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego użycie bez zgody Zamawiającego nazwy własnej (o którym mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) do opisu przedmiotu zamówienia (art )) 100 zł za każdy stwierdzony przypadek. 1 Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni; od poniedziałku do piątku, za wyłączeniem dni przypadających w dni wolne od pracy określone w art.1 ust.1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4 poz. 28 ze zm.). 2 Wadami fizycznymi są wszelkiego rodzaju błędy techniczne oraz merytoryczne ujawnione zarówno podczas odbioru dokumentacji jak i w czasie realizacji robót budowlanych, realizowanych na podstawie powyższego opracowania. 7

20 PROJEKT 2. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 3. Strony dopuszczają potrącenie kar umownych z wynagrodzenia Zamawiającemu, niezależnie od innych uprawnień określonych w umowie, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 3) zostanie wszczęta egzekucja z majątku Wykonawcy, 4) Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał przedmiot umowy, w szczególności nie rozpoczął lub przerwał realizację prac stanowiących przedmiot umowy bez uzasadnionych przyczyn, lub opóźnienie wynosi więcej niż 10 dni w stosunku do terminów określonych w umowie, 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 1) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, podpisania protokołu odbioru dokumentacji, 2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 4. Z prawa odstąpienia od umowy Strony mogą skorzystać nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia realizacji robot budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji. 5. W razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, wysokość wynagrodzenia za wykonane do dnia odstąpienia prace ustalona będzie przez przedstawicieli Stron na podstawie protokołu zaawansowania prac, podpisanego przez obie Strony. [Zmiany w umowie] Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następujących zmian dotyczących terminu realizacji umowy: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminów określonych w 2 ust. 1, z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca, a wynikające z opóźnień organów administracyjnych i jednostek uzgadniających dokumentację w stosunku do terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego i innych przepisach prawa. 2) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji, w przypadku kiedy opóźnienie to zostało spowodowane przez Zamawiającego na skutek: a) wstrzymania realizacji przez Zamawiającego; 8

21 PROJEKT b) konieczności wprowadzenia zmian w opracowywanej dokumentacji w trakcie realizacji umowy np. uwzględnienie równolegle wykonywanych lub planowanych inwestycji. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych przez Strony w 3 ust. 1 i ust. 2 z tym zastrzeżeniem, że zmiana osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy będzie możliwa szczególnie w następujących okolicznościach: 1) w przypadku zdarzeń losowych lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 2) na wniosek Zamawiającego uzasadniony zastrzeżeniami do wykonywanych przez te osoby czynności; Wykonawca zobowiązany jest do wskazania innych osób, posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, nie są zmianą umowy, a Strony będą informować się pisemnie o tym fakcie. [Postanowienia końcowe] 14 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności Kodeksu cywilnego. 15 Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 16 Umowę sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden - otrzymuje Zamawiający, jeden - Wykonawca. Załączniki stanowiące integralną część umowy, a w przypadku sprzeczności zapisów decydujące znaczenie Strony ustalają wg następującej kolejności: Opis przedmiotu zamówienia, umowa, oferta Wykonawcy: 1. Odpis z KRS Wykonawcy (kopia)/wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (kopia) 2. Opis przedmiotu zamówienia (kopia) 3. Oferta Wykonawcy (kopia) 4. Oświadczenie wykonawcy prac/usług na rzecz Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 9

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Opracowanie dokumentacji remontu i rozbudowy obiektu budowlanego składającego się z budynków: lakierni i garaży,

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT UMOWA NR. zawarta w dniu. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 20 marzec 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 zawarta w Płocku dnia... pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:..., a 2.... zwanym dalej,,wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr UM BZW 15 900. (dalej jako Umowa )

UMOWA nr UM BZW 15 900. (dalej jako Umowa ) UMOWA nr UM BZW 15 900 (dalej jako Umowa ) zawarta w dniu - - 2015 roku w Warszawie, pomiędzy: PKP INTERCITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/2/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu...

UMOWA NR... zawarta w dniu... Zał. nr 7 do SIWZ UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy: 1. Akademią Muzyczną w Poznaniu mającym swoją siedzibę w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 87, zwaną dalej Zamawiającym, NIP 778-13-31-533, REGON

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy:

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o. o. z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (projekt)

WZÓR UMOWY (projekt) Załącznik Nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY (projekt) W dniu... 2014 r. w Złotoryi pomiędzy Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółką z o.o. z siedzibą w Złotoryi przy al. Miłej 2 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy:

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: UMOWA PROJEKT Z a ł ą c z n i k n r 7 S I W Z S p r a w a n r ZDW-DN-4-271- 15 /15 zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: 1. reprezentowanym przez, zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym, a

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, ul. Suchedniowska 3, 26 010 Bodzentyn. 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. 3. Rodzaj zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../.../201...

UMOWA NR.../.../201... UMOWA NR.../.../201... Zawarta w dniu...201... roku w... pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1. P... 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo