OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Wykonanie dokumentacji remontu pomieszczeń zakładowego na terenie ZRP Mokotów. narzędziowni i magazynu 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy zamówienie Zakład Realizacji Przewozów "Mokotów" R-3 przy ul. Woronicza 27 w Warszawie. 3. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 4. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu kompletnej dokumentacji remontu pomieszczeń narzędziowni i magazynu zakładowego na terenie ZRP Mokotów oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji Zakres przedmiotu zamówienia Zakres dokumentacji 1) opracowanie inwentaryzacji stanu istniejącego pomieszczeń narzędziowni i magazynu zakładowego, 2) opracowanie dokumentacji projektowej składającej się z: a) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniającym specyfikę robót budowlanych, b) projektów wykonawczych w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych, c) przedmiaru robót, zawierającego zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, d) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 3) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 4) opracowania kosztorysu inwestorskiego, 5) uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii oraz wymaganych przepisami prawnymi decyzji niezbędnych do rozpoczęcia i realizacji robót 1

2 budowlanych, w tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie procedury zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę (zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. 2013r., poz. 1409)) Zakres nadzoru autorskiego 1) Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór autorski przez cały okres realizacji inwestycji planowanej wstępnie w latach (tj. od daty uruchomienia przez Zamawiającego procedury mającej na celu wybór wykonawcy robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, do dnia odbioru inwestycji i przekazania w użytkowanie), zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz z późn. zm.). 2) Nadzór autorski obejmuje ponadto m.in.: a) udzielanie na wniosek Zamawiającego pisemnej odpowiedzi na zapytania dotyczące dokumentacji na etapie prowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, oraz wykonanie zmian w dokumentacji, w sytuacji kiedy ich konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty wpływu pytania. b) wydanie na wniosek Zamawiającego pisemnej opinii na temat parametrów wyrobów równoważnych zaproponowanych przez wykonawców robót na etapie analizy złożonych przez nich ofert, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty wpływu wniosku, c) informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych wraz ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usunięcie problemów, d) wsparcie Zamawiającego w rozwiązywaniu problemów wynikłych w trakcie realizacji robót objętych projektem; szczegółowe decyzje projektowe zawierające rozwiązania problemów wynikłych w trakcie realizacji robót objętych projektem (tj. wyjaśnianie zgłoszonych wątpliwości dotyczących dokumentacji i ewentualnie uzupełnianie szczegółów dokumentacji, ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji) Wykonawca będzie podejmował w terminie 4 dni od daty otrzymania wniosku od Zamawiającego; na wniosek Wykonawcy termin ten może ulec przesunięciu przez Zamawiającego, e) branie udziału w czynnościach nadzoru nad realizacją oraz odbioru robot budowlanych (odbiory częściowe i odbiór końcowy), f) nadzór autorski polegający na osobistej obecności Wykonawcy na budowie pełniony będzie: 2

3 według potrzeb wynikających z postępu robót i w terminach zapewniających ciągłość prac (bez przestojów), z poniższym zastrzeżeniem, na każde wezwanie Zamawiającego, dokonane telefonicznie, drogą lub faksem, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od wezwania (chyba że strony uzgodnią inne terminy stosownie do potrzeb). poprzez uzgadnianie możliwości wprowadzenia zmian w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku. 5. Terminy realizacji zamówienia 1) Kompletną dokumentację należy przekazać protokolarnie do Działu Inwestycji i Remontów, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. ul. Siedmiogrodzka 20, Warszawa, w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2) Nadzór autorski należy pełnić przez cały okres realizacji inwestycji planowanej wstępnie w latach (tj. od daty uruchomienia przez Zamawiającego procedury mającej na celu wybór wykonawcy robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, do dnia odbioru inwestycji i przekazania w użytkowanie), zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz z późn. zm.). 6. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dokumentacja na remont, który ma na celu poprawienie funkcjonalności pomieszczeń narzędziowni i magazynu zakładowego do rodzaju prowadzonej działalności oraz 10 zatrudnionych pracowników. Wyremontowanie pomieszczenia będą spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa użytkowania, bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony środowiska. Należy zaprojektować remont pomieszczeń narzędziowni, magazynu zakładowego, pomieszczenia gospodarczego i łazienki Wykaz powierzchni użytkowych poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji w stanie istniejącym 106,0 m 2 Narzędziownia 135,0 m 2 Magazyn zakładowy 40,0 m 2 Pomieszczenia gospodarcze 4,0 m 2 Łazienka 7. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 7.1. Wykonawca opracuje koncepcję rozwiązania układu pomieszczeń w remontowanym budynku, którą przedstawi Zamawiającemu w terminie 3

4 3 tygodni od daty zawarcia umowy; Zamawiający zweryfikuje przedłożone opracowanie i zgłosi swoje uwagi do proponowanego rozwiązania w terminie 2 tygodni od daty otrzymania od Wykonawcy; po uwzględnieniu ewentualnych uwag Zamawiającego, Wykonawca opracuje dokumentację projektową Wykonawca w dokumentacji projektowej zaprojektuje: 1) w części magazynowej: przebieralnię i pomieszczenie socjalne do spożywania posiłków przez pracowników; 2) nową stolarkę drzwiową: 4 sztuki drzwi, w tym 2 sztuki dwuskrzydłowe oraz 2 sztuki drzwi jednoskrzydłowych; lady wydawcze zamykane w jednych drzwiach dwuskrzydłowych i w drzwiach jednoskrzydłowych; wszystkie drzwi wysokiej klasy antywłamaniowej i wyposażone w co najmniej dwa zamki atestowane klasy nie niższej niż klasa C; drzwi z ladami wydawczymi należy zaprojektować w narzędziowni; 3) urządzenia do zdalnego otwierania i zamykania istniejących okien w świetlikach dachowych (4szt. po jednym w każdym świetliku) 4) nową instalację elektryczną, sieciową, sanitarną i c.o.; 5) dobrze oświetlone pomieszczenia; przy oświetleniu elektrycznym należy zapewnić równomierność i odpowiednie natężenie oświetlenia, które powinno wynosić co najmniej 500lx; zaprojektować oświetlenie energooszczędne, np. typu LED; należy tak dobrać źródła światła i ich położenie, aby zapobiec olśnieniu oraz efektowi stroboskopowemu; 6) równe, nieśliskie, z materiału nie wytwarzającego pyłu, niepalnego i będącego złym przewodnikiem ciepła podłogi (np. podłoga betonowa pokryta warstwą żywiczną odporną na ścieranie); 7) ściany i strop w pomieszczeniach z materiału utrudniającego osiadanie pyłu, zmywalnego o gładkiej powierzchni; ściany pomieszczeń higieniczno sanitarnych należy zaprojektować do wysokości co najmniej 2m powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci; 8) wentylację mechaniczną; 9) w przestrzeniach zagrożonych wybuchem urządzenia wentylacyjne i instalacje elektryczne w sposób przeciwwybuchowy; 10) odpowiednie warunki ewakuacji w razie pożaru lub wybuchu, tj.: drogi ewakuacyjne, przejścia i wyjścia ewakuacyjne; 11) aranżację pomieszczeń z uwzględnieniem stanowisk pracy i odpowiedniego wyposażenia: a) narzędziownia: 1 stanowisko do naprawy narzędzi (szlifierka do wierteł, szlifierka tarczowa, wiertarka stołowa i stół warsztatowy), szafy zamykane do przechowywania narzędzi, kasa pancerna (wymiary: 45x90x180cm) do przechowywania narzędzi o znacznej wartości; 4

5 b) część magazynowa: 2 stanowiska do obsługi systemu komputerowego, 2 stanowiska z ladą wydawczą do obsługi pracowników, regały magazynowe, szafy do przechowywania półproduktów i podzespołów do naprawy oraz po naprawie; część gospodarcza :2 stanowiska do obsługi systemu komputerowego regały magazynowe, szafy do przechowywania półproduktów i podzespołów do naprawy oraz po naprawie, c) przebieralnia: ławki i wieszaki. 8. Uzgodnienia i opinie Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia i opinie, w szczególności uzgodnienia i opinie rzeczoznawców w zakresie BHP, SANEPID i PPOŻ. 9. Wymagania dotyczące sposobu opisu w dokumentacji wyrobów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji stosując zasady odnoszące się w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2013r. poz. 907 z późn. zm) do opisu przedmiotu zamówienia (art ). Wskazane w dokumentacji wyroby (np. materiały, urządzenia), powinny być opisane za pomocą cech technicznych i jakościowych, tzn. bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego w sytuacji, gdy jest to uzasadnione specyfikacją zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważne. W takim przypadku dokumentacja musi zawierać wymagania stawiane wyrobom równoważnym (opis parametrów umożliwiających stwierdzenie spełnienia wymogu równoważności). 10. Wymagania odnośnie formy opracowania Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu: 1) dla projektu budowlanego wraz z załącznikami: w formie papierowej w 4 egzemplarzach (kompletach), w formie elektronicznej w 1 egzemplarzu, 2) dla pozostałej części dokumentacji: w formie papierowej w 4 egzemplarzach (kompletach), w formie elektronicznej w 1 egzemplarzu. 5

6 10.2. Wymagania odnośnie wersji papierowej dokumentacji 1) Forma projektu budowlanego powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012r., poz. 462). 2) Strony tytułowe dokumentacji w szczególności: projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiaru robót powinny być zgodne z 7 i 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129). 3) Przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy i inwestorski powinien być sporządzony w formie uproszczonej, nie dopuszcza się stosowanie pozycji krotnych (pozycje podstawowe i krotne należy scalić). 4) Podstawa wyceny poszczególnych pozycji kosztorysowych powinna być opisana w STWiORB. 5) Dokumentację w formie papierowej należy przekazać Zamawiającemu w określonej powyżej ilości egzemplarzy w postaci oddzielnych tomów, w tym 1 egzemplarz przygotowany do powielenia, tj, złożony w teczkach wiązanych (bez dziurkowania, zszywania, bindowania lub oprawiania). 6) Dokumentacja w formie papierowej w dniu przekazania Zamawiającemu powinna posiadać wymagane uzgodnienia jednostek miejskich, w tym uzgodnienie Zamawiającego Wymagania dotyczące formy elektronicznej Dokumentację w formie elektronicznej dla każdego z zadań należy przekazać Zamawiającemu na płycie CD lub DVD - zawierającej dane w następujących formatach: 1) pliki tekstowe w formacie zgodnym z MS Word 2000 *.doc lub *.rtf oraz w formacie *.pdf, 2) pliki rysunkowe w formacie zgodnym z Auto CAD 2000 (*.dwg i *.pdf). 3) pliki zawierające przedmiary robór w formacie NORMA PRO (*.prd) i (*.ath) oraz dodatkowo w formacie (*.pdf) Ponadto pliki i foldery w nazwach nie mogą zawierać: a) polskich liter, b) spacji (zamiast spacji należy stosować podkreślenie), c) znaków interpunkcyjnych, d) znaków specjalnych takich jak np.: /*? $%<, Pliki nie powinny być głęboko zagnieżdżane w folderach i nazwy plików i folderów powinny być jak najkrótsze (łączna liczba znaków pełnej ścieżki dostępu i nazwy pliku nie może przekroczyć 60) i wskazujące na zawartość pliku. 6

7 10.4. Wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową. Przez wersję elektroniczną w formacie pdf Zamawiający rozumie skan dokumentacji przekazywanej w wersji papierowej. 11. Normy i przepisy prawne związane z realizacją zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawnymi. Wykonana dokumentacja musi być zgodna m.in. z: 1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013r., poz. 1409); 2) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - w zakresie przepisów odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia; 3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. 2013r., poz. 1129); 5) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012r., poz. 462); 6) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004r., nr 130, poz. 1389); 7) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz. U. 2003r. Nr 169, poz. 1650) 8) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz z późn. zm.), 9) Inne aktualne przepisy i Polskie Normy. 7

8 Rzut pomieszczeń Narzędziowni i Magazynu Zakładowego Załącznik nr 2

9 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu, w zakresie określonym poniżej, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach: a) konstrukcyjno-budowlanej (co najmniej jedną osobą), b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (co najmniej jedną osobą), c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (co najmniej jedną osobą), ww. osoby muszą posiadać uprawnienia budowlane wydane zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013r., poz. 1409) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; Zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane Zamawiający uzna, że warunek posiadania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie został spełniony również w przypadku dysponowania przez Wykonawcę osobami, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej); Zamawiający dopuszcza wykazanie się dysponowaniem tymi samymi osobami w więcej niż jednej specjalności.

10 nazwa wykonawcy... REGON... NIP... kod, miejscowość ,... powiat, województwo...,... ulica, nr domu, nr lokalu...,...,... internet: telefon... fax... FORMULARZ OFERTY Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Siedmiogrodzka Warszawa W związku z zaproszeniem do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji remontu pomieszczeń narzędziowni i magazynu zakładowego na terenie Zakładu Realizacji Przewozów Mokotów w Warszawie, ul. Woronicza 27, oferujemy realizację zamówienia określonego w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), za cenę netto...zł (słownie...), cena brutto wynosi... zł (słownie...) w tym: 1. za opracowanie dokumentacji projektowej,...zł netto, (słownie...), łącznie z podatkiem VAT... zł (słownie:...), 2. za sprawowanie nadzoru autorskiego:... zł netto, (słownie:......), łącznie z podatkiem VAT... zł, (słownie:...), Oświadczamy, że: 1) jesteśmy/ nie jesteśmy *) zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, sytuacja finansowa naszej firmy pozwala na realizację zamówienia na warunkach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia i w projekcie umowy, 2) zapoznaliśmy się z projektem umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 3) wyrażamy zgodę na warunki płatności określone w projekcie umowy, 4) zamówienie zostanie zrealizowana w terminie... od daty zawarcia umowy **), 5) gwarancja i rękojmia na wykonane prace projektowe obowiązuje przez okresy określone w 10 umowy. *) Odpowiednio skreślić **) Należy wpisać liczbę miesięcy, nie większą niż 3.

11 6) dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach wyszczególnionych w projekcie umowy ( 3 ust. 2 pkt 1-3) Załącznikami do niniejszej oferty są: 1. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia, posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w wymaganych specjalnościach miejscowość, data podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy 2

12 Załącznik nr 1 do Formularza oferty WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA Uprawnienia budowlane Lp Nazwisko i imię osoby do projektowania w specjalności Numer posiadanych uprawnień Informacja o podstawie do dysponowania osobami konstrukcyjnobudowlanej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zasoby własne/zasoby innych podmiotów 1 zasoby własne/zasoby innych podmiotów 1 zasoby własne/zasoby innych podmiotów 1 Jeżeli Wykonawca, potwierdzając spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia polega na osobach, którymi dysponują inne podmioty zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, np. pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania tych osób Wykonawcy do dyspozycji na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia miejscowość, data podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy 1 Zaznaczyć właściwe

13 PROJEKT UMOWA NR TW/DTII/Z/../2014 poz. planu 2505m/14/R3OO; 2514ab/14/R3OO W dniu w Warszawie pomiędzy: Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Siedmiogrodzka 20, Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP: Regon: Kapitał Zakładowy: zł. zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: 1. Krzysztof Karos Prezes Zarządu 2. Wojciech Pęsik Członek Zarządu a z siedzibą w. wpisanym do CEiIDG / Rejestru Przedsiębiorców/ pod numerem prowadzonym przez zarejestrowanym w NIP: REGON:. zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentują: łącznie zwanymi dalej Stronami bądź pojedynczo Stroną w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego [postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) - zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty euro] została zawarta umowa o następującej treści ( umowa ): [Przedmiot umowy] 1 Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji remontu pomieszczeń narzędziowni i magazynu zakładowego na terenie Zakładu Realizacji Przewozów MOKOTÓW w Warszawie wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji niezbędnych do rozpoczęcia i realizacji robot budowlanych, zwanych dalej łącznie dokumentacją, oraz pełnienie nadzoru autorskiego w toku realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. [Termin realizacji] 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację, o której mowa w 1, w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do dnia... 1

14 PROJEKT 2. Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór autorski w toku realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji, planowanych do wykonania w latach [Nadzór nad realizacją umowy] 3 1. Przedstawicielem Zamawiającego do bieżących kontaktów z Wykonawcą przy realizacji umowy oraz odpowiedzialnym za nadzór nad wykonaniem umowy jest: Sylwia Badowska, Specjalista w Dziale Inwestycji i Remontów, tel , 2. Do wykonania dokumentacji Wykonawca wyznacza następujący zespół projektantów: 1) Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:... tel., legitymujący się uprawnieniami budowlanymi nr 2) Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:. tel., legitymujący się uprawnieniami budowlanymi nr 3) Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:. tel., legitymujący się uprawnieniami budowlanymi nr 3. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie wykonywania robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji. [Obowiązki Wykonawcy] 4 1. Dokumentacja będąca przedmiotem umowy, musi być opracowana przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, zasadami wiedzy technicznej i sprawdzona przez projektanta posiadającego uprawnienia projektowe bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego pod względem zgodności z przepisami. 2. Dokumentacja musi być uzgodniona i zaopiniowana w zakresie określonym w OPZ. 3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie Do obowiązków Wykonawcy, w ramach opracowania dokumentacji, należy m.in.: 1) szczegółowe zapoznanie się z postanowieniami określonymi przez Zamawiającego w OPZ oraz dokładne sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia przed rozpoczęciem prac inwentaryzacyjnych i projektowych, 2) przestrzeganie zasad współpracy z Zamawiającym, określonych w OPZ oraz w niniejszej umowie. 2. Do obowiązków Wykonawcy, w ramach nadzoru autorskiego (w ramach wynagrodzenia określonego w umowie), należy m. in.: 1) udzielanie, na wniosek Zamawiającego, pisemnej odpowiedzi na zapytania dotyczące dokumentacji na etapie prowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, oraz wykonanie zmian w dokumentacji, w sytuacji kiedy ich konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi, 2

15 PROJEKT 2) wydanie na wniosek Zamawiającego pisemnej opinii na temat parametrów wyrobów równoważnych zaproponowanych przez wykonawców robót na etapie analizy złożonych przez nich ofert, 3) przybycie na żądanie Zamawiającego na spotkania koordynacyjne na budowie, planowane średnio dwa razy w miesiącu, 4) czuwanie w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością z dokumentacją rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych, 5) uzupełnianie szczegółów dokumentacji oraz wyjaśnianie wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót, 6) udział w odbiorze końcowym robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 10 dnia każdego miesiąca do składania sprawozdań (za poprzedni miesiąc) przedstawiających stan zaawansowania prac nad dokumentacją stanowiącą przedmiot umowy oraz do udziału w spotkaniach koordynacyjnych (planowanych średnio raz w miesiącu) w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający przekaże informację Wykonawcy o terminie spotkania koordynacyjnego z 7 - dniowym wyprzedzeniem. [Odbiory] 6 1. Dokumentację wykonaną w ramach przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy do Zamawiającego (Dział Inwestycji i Remontów) przy ul. Siedmiogrodzkiej 20 w Warszawie, w formie papierowej i elektronicznej, w liczbie egzemplarzy określonej w OPZ. 2. Do dostarczonej dokumentacji, Wykonawca załączy pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową, kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 3. Zamawiający dokona odbioru dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, przekazanej wraz z prawomocnymi decyzjami niezbędnymi do rozpoczęcia i realizacji robot budowlanych, w terminie 14 dni od daty otrzymania lub zgłosi w tym terminie zastrzeżenia i uwagi, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin dla uwzględnienia zastrzeżeń i uwag Zamawiającego nie dłuższy niż 14 dni. 4. Jeżeli Wykonawca w dodatkowym terminie, o którym mowa w ust. 3, przedłożył do ponownego odbioru dokumentację, w której nie uwzględniono (lub uwzględniono tylko częściowo) wcześniej zgłoszonych zastrzeżeń i uwag, to Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej, o której mowa w 11 ust. 1 pkt 4) - niezależnie od przysługujących mu uprawnień do naliczania kar umownych za nieterminowe opracowanie dokumentacji. Mechanizm zapisany w niniejszym ustępie może być powtórzony, a w przypadku dalszego braku uzyskania poprawnych świadczeń wskazanych w ust.3 powyżej Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy wg trybu określonego w 12 umowy. 5. Podpisanie bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, potwierdzającego wykonanie dokumentacji zgodnie z postanowieniami umowy, stanowi dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury za dokumentację. 7 Pełnienie przez Wykonawcę nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, potwierdzone zostanie w protokole odbioru robót budowlanych, podpisanym przez Zamawiającego 3

16 PROJEKT i wykonawcę robót budowlanych. Protokół stanowi dla Wykonawcy podstawę do wystawienia jednorazowej faktury za sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych. [Wynagrodzenie i płatności] 8 1. Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy określony w 1, w formie ryczałtu, na kwotę: zł netto (słownie: i. / 100 ), zł brutto (słownie: i. / 100 ), w tym: 1) za wykonanie dokumentacji: netto zł, brutto: zł, 2) za sprawowanie nadzoru autorskiego: netto zł, brutto zł zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 2. Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji będzie płatna po dokonanym bez zastrzeżeń odbiorze, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury (zawierającej m.in. numer niniejszej umowy) wraz z oryginałem protokołu odbioru, o którym mowa w 6 ust Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury (zawierającej m.in. numer niniejszej umowy) wraz z kopią protokołu odbioru robót budowlanych, o którym mowa w Wynagrodzenie netto określone w ust. 1 nie może ulec podwyższeniu. Wysokość wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy ustalana będzie każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT, zgodnej z obowiązującymi przepisami. 5. Wykonawca nie może dokonać bez pisemnej zgody Zamawiającego żadnego rozporządzenia wierzytelnościami przysługującymi mu z niniejszej umowy. [Przeniesienie praw autorskich] 9 1. Wykonawca oświadcza, że: 1) w dacie przekazania dokumentacji Zamawiającemu, Wykonawcy przysługiwać będą niczym nie ograniczone majątkowe prawa autorskie do dokumentacji oraz prawo własności egzemplarzy dokumentacji (w formie papierowej i elektronicznej), a wszelkie wymagalne roszczenia pieniężne osób trzecich w związku z wykonaniem dokumentacji będą w całości zaspokojone; 2) dokumentacja nie będzie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, udostępniana publicznie ani w inny sposób rozpowszechniana przed datą przekazania dokumentacji Zamawiającemu, a po przekazaniu tylko za jego zgodą. 2. Z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji, Wykonawca przenosi na Zamawiającego bez ograniczenia terytorium, czasu i ilości wykorzystania, a Zamawiający nabywa prawo własności egzemplarzy dokumentacji stanowiącej 4

17 PROJEKT przedmiot umowy (w formie papierowej i elektronicznej) oraz całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy w tym również wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania z dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób na wszelkich polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 i 74 Prawa autorskiego lub na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalania dokumentacji, w tym utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych; 2) zwielokrotniania dokumentacji każdą techniką, w tym techniką drukarską; 3) wprowadzania dokumentacji do obrotu; 4) wprowadzania dokumentacji do pamięci komputera; 5) wykorzystania dokumentacji w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych; 6) publicznego wykonania lub odtwarzania dokumentacji; 7) tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych; 8) wystawienia i wyświetlania dokumentacji; 9) używania i korzystania z dokumentacji zgodnie z jej przeznaczeniem; 10) swobodnego używania i korzystania z dokumentacji oraz jej pojedynczych elementów w zakresie promocji i reklamy, tak przez Zamawiającego jak i inne upoważnione przez niego podmioty; 11) trwałego lub czasowego zwielokrotniania dokumentacji w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 12) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu dokumentacji lub jej kopii; 13) publicznego udostępniania dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym. 3. Wykonawca oświadcza, że przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do dokumentacji mogą być przeniesione zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 4. Z chwilą przeniesienia praw, o których mowa w ust. 2, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyłącznego zezwalania na wykonywanie praw zależnych w zakresie pól eksploatacji wymienionych w ust Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian i modyfikacji w dokumentacji projektowej, co do których autorskie prawa majątkowe przeszły na Zamawiającego, a także do wykonywania autorskich praw zależnych do takich utworów zależnych. 6. Wykonawca wyraża zgodę na korzystanie ze zmian i modyfikacji dokumentacji projektowej, co do których Zamawiający nabył autorskie prawa majątkowe. 7. Wykonawca oświadcza, że korzystanie oraz rozporządzanie dokumentacją na zasadach określonych w umowie nie będzie naruszało jakichkolwiek praw osób trzecich. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw własności przemysłowej, praw autorskich, dóbr osobistych i w przypadku sporów i roszczeń osób trzecich, zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia takich osób trzecich, przez co zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu korzystania z dokumentacji. 8. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego prawa własności egzemplarzy dokumentacji (w tym nośników) oraz wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do dokumentacji (w formie papierowej i elektronicznej) stanowiącej przedmiot umowy, w tym także wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego prawa do rozporządzania i korzystania z dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy w każdym zakresie i wszystkich polach eksploatacji oraz wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego prawa do wyłącznego zezwalania na wykonywanie praw zależnych, zawiera się w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w Wykonawca oświadcza, że uzyskał od autorów/twórców zapewnienia, iż nie będą oni wykonywać autorskich praw osobistych w zakresie: 5

18 PROJEKT - sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z dokumentacji; - dokonywania tej kategorii zmian w dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, które są uzasadnione potrzebą optymalizacji przyjętych rozwiązań dotyczących inwestycji, do której dokumentacja się odnosi; - decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy. W przypadku działania niezgodnego z oświadczeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkody, jaką Zamawiający poniósł z tego tytułu. Zakres oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie obejmuje sytuacji, gdy obowiązek wykonywania czynności wchodzących w zakres autorskich praw osobistych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub stanowi realizację niniejszej umowy. 10. Wykonawca oświadcza, iż Zamawiający oraz inne podmioty w tym celu przez Zamawiającego wskazane, zostały upoważnione przez autorów/twórców do wykonywania autorskich praw osobistych w zakresie: - sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z dokumentacji; - dokonywania tej kategorii zmian w dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, które są uzasadnione potrzebą optymalizacji przyjętych rozwiązań dotyczących inwestycji, do której dokumentacja się odnosi; - decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, W przypadku działania niezgodnego z oświadczeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody, jaką Zamawiający poniósł z tego tytułu. Zakres oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie obejmuje sytuacji, gdy obowiązek wykonywania czynności wchodzących w zakres autorskich praw osobistych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub stanowi realizację niniejszej umowy. 11. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 8 zarówno Zamawiający i/lub inne podmioty przez Zamawiającego wskazane są upoważnieni przez autorów/twórców, w których imieniu działa Wykonawca do wykonywania, w imieniu autorów/twórców przysługujących im autorskich praw osobistych w zakresie: - sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z dokumentacji; - dokonywania tej kategorii zmian w dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, które są uzasadnione potrzebą optymalizacji przyjętych rozwiązań dotyczących inwestycji, do której dokumentacja się odnosi; - decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy. Zakres upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie obejmuje sytuacji gdy obowiązek wykonywania czynności wchodzących w zakres autorskich praw osobistych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub stanowi realizację niniejszej umowy. [Gwarancja jakości] Wykonawca udziela miesięcy (min. 36) gwarancji jakości na wykonaną dokumentację stanowiącą przedmiot odbioru. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady dokumentacji zmniejszające jej wartość lub użyteczność, a w szczególności odpowiada za rozwiązania 6

19 PROJEKT dokumentacji niezgodne z obowiązującymi normami i przepisami technicznobudowlanymi. 3. W przypadku wystąpienia wad w opracowanej dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych 1 od daty zawiadomienia Wykonawcy (naniesienie uzupełnień i poprawek na wszystkich egzemplarzach dostarczonych Zamawiającemu), pod rygorem naliczenia kar umownych określonych w 11 ust. 1 pkt 3 lub wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 4. Wykonawca zobowiązuje się, na wniosek Zamawiającego, do co najmniej jednokrotnej aktualizacji wartości robót określonych w kosztorysach inwestorskich, co zostało uwzględnione w cenie oferty. 5. Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 2 przedmiotu umowy. Termin rękojmi Wykonawcy skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności wykonawcy robót, wykonywanych na podstawie dokumentacji, z tytułu rękojmi za wady robót. [Kary umowne] Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy brutto, 2) za opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za dokumentację, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w 2 ust. 1, 3) za opóźnienie w usunięciu wad lub braków dokumentacji w ramach gwarancji jakości w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za dokumentację, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 4) za nieusunięcie wad lub braków w ramach odbioru, tzn. przedłożenie do odbioru dokumentacji zawierającej rozwiązania wcześniej zakwestionowane przez Zamawiającego jako wadliwe, każdorazowo w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto za dokumentację, 5) za stwierdzone na etapie odbioru dokumentacji oraz w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego rozbieżności pomiędzy dokumentacją a STWiORB, kosztorysem inwestorskim lub przedmiarem robót 100 zł za każdy stwierdzony przypadek, 6) za stwierdzone na etapie odbioru dokumentacji oraz w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego użycie bez zgody Zamawiającego nazwy własnej (o którym mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) do opisu przedmiotu zamówienia (art )) 100 zł za każdy stwierdzony przypadek. 1 Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni; od poniedziałku do piątku, za wyłączeniem dni przypadających w dni wolne od pracy określone w art.1 ust.1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4 poz. 28 ze zm.). 2 Wadami fizycznymi są wszelkiego rodzaju błędy techniczne oraz merytoryczne ujawnione zarówno podczas odbioru dokumentacji jak i w czasie realizacji robót budowlanych, realizowanych na podstawie powyższego opracowania. 7

20 PROJEKT 2. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 3. Strony dopuszczają potrącenie kar umownych z wynagrodzenia Zamawiającemu, niezależnie od innych uprawnień określonych w umowie, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 3) zostanie wszczęta egzekucja z majątku Wykonawcy, 4) Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał przedmiot umowy, w szczególności nie rozpoczął lub przerwał realizację prac stanowiących przedmiot umowy bez uzasadnionych przyczyn, lub opóźnienie wynosi więcej niż 10 dni w stosunku do terminów określonych w umowie, 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 1) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, podpisania protokołu odbioru dokumentacji, 2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 4. Z prawa odstąpienia od umowy Strony mogą skorzystać nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia realizacji robot budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji. 5. W razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, wysokość wynagrodzenia za wykonane do dnia odstąpienia prace ustalona będzie przez przedstawicieli Stron na podstawie protokołu zaawansowania prac, podpisanego przez obie Strony. [Zmiany w umowie] Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następujących zmian dotyczących terminu realizacji umowy: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminów określonych w 2 ust. 1, z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca, a wynikające z opóźnień organów administracyjnych i jednostek uzgadniających dokumentację w stosunku do terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego i innych przepisach prawa. 2) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji, w przypadku kiedy opóźnienie to zostało spowodowane przez Zamawiającego na skutek: a) wstrzymania realizacji przez Zamawiającego; 8

21 PROJEKT b) konieczności wprowadzenia zmian w opracowywanej dokumentacji w trakcie realizacji umowy np. uwzględnienie równolegle wykonywanych lub planowanych inwestycji. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych przez Strony w 3 ust. 1 i ust. 2 z tym zastrzeżeniem, że zmiana osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy będzie możliwa szczególnie w następujących okolicznościach: 1) w przypadku zdarzeń losowych lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 2) na wniosek Zamawiającego uzasadniony zastrzeżeniami do wykonywanych przez te osoby czynności; Wykonawca zobowiązany jest do wskazania innych osób, posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, nie są zmianą umowy, a Strony będą informować się pisemnie o tym fakcie. [Postanowienia końcowe] 14 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności Kodeksu cywilnego. 15 Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 16 Umowę sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden - otrzymuje Zamawiający, jeden - Wykonawca. Załączniki stanowiące integralną część umowy, a w przypadku sprzeczności zapisów decydujące znaczenie Strony ustalają wg następującej kolejności: Opis przedmiotu zamówienia, umowa, oferta Wykonawcy: 1. Odpis z KRS Wykonawcy (kopia)/wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (kopia) 2. Opis przedmiotu zamówienia (kopia) 3. Oferta Wykonawcy (kopia) 4. Oświadczenie wykonawcy prac/usług na rzecz Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 9

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu......... 2016 roku w Krotoszycach pomiędzy Gminą Krotoszyce, ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce, NIP 691-10-74-207,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

Projekt UMOWA Nr... 1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania koncepcji projektowej pn.

Projekt UMOWA Nr... 1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania koncepcji projektowej pn. Projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu... w Pilchowicach pomiędzy GMINĄ PILCHOWICE, Adres: 44-145 Pilchowice ul. Damrota 6 NIP 969-160-68-90 Zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM", w imieniu której działa: Joanna Kołoczek-Wybierek

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. NIP.i REGON, zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA Nr. NIP.i REGON, zwanym dalej Wykonawcą UMOWA Nr. zawarta w dniu.. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:,,mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. z siedzibą w Zagórzu k/ Warszawy, 05-462 Wiązowna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego UMOWA O PRACE PROJEKTOWE zawarta w dniu... roku w Międzyrzeczu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, 66-300

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Umowa zawarta w dniu.....w......, pomiędzy: Zgromadzeniem Sióstr od Aniołów, ul. Władysława Broniewskiego 28/30, 05-510

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Umowa Nr:. zawarta w dniu w

WZÓR UMOWY Umowa Nr:. zawarta w dniu w WZÓR UMOWY Umowa Nr:. zawarta w dniu w pomiędzy: Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego, ul. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra,, tel. 0 68 452 72 72 do 75 wew. 50, faks 0 68 452 72 52. zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja Nowy Dwór Parcela, gm. Nowy Kawęczyn, powiat - Skierniewice.

Lokalizacja Nowy Dwór Parcela, gm. Nowy Kawęczyn, powiat - Skierniewice. UMOWA NR 3/ZP/08 Wzór umowy zawarta w dniu.2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A Załącznik nr 2 do SIWZ / oferty ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE U M O W A nr... na roboty energetyczne zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A, reprezentowanym przez:... Prezesa Zarządu...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H UMOWA NR.. NA WYKONANIE USŁUGI KONSERWACJI SZAF DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI NIEJAWNYCH I DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Wzór umowy Umowa Nr./IR/2016 zawarta w Bydgoszczy, w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a w Bydgoszczy (85-844), NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT... zł (słownie złotych... Cenę brutto...zł (słownie złotych...

Podatek VAT... zł (słownie złotych... Cenę brutto...zł (słownie złotych... GBPP.271.1.2016 Lipiny, dnia 20 czerwca 2016 roku ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku, Lipiny 30, 26-704 Przyłęk zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowo

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści:

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści: WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu r. w Lubinie, pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową im. dr J. Wyżykowskiego w Lubinie reprezentowaną przez: Tomasza Sobeckiego Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Wzór Umowy. z dnia... r.

Zintegrowany System Zarządzania. Wzór Umowy. z dnia... r. Zintegrowany System Zarządzania Wzór Umowy z dnia... r. P/ZSZ-7.4-01 Znak: ME/P-26/a/2015 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159 TEL.

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Umowa zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IMP. 272.17(część I,II,III,IV)*.2015

UMOWA Nr IMP. 272.17(część I,II,III,IV)*.2015 Załącznik Nr 6 UMOWA Nr IMP. 272.17(część I,II,III,IV)*.2015 W dniu...2015 roku w Stalowej Woli pomiędzy Powiatem Stalowowolskim z siedzibą Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37 450

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Wykonanie dokumentacji remontu pomieszczeń tapicerni, magazynu odzieżowego i konserwatora gaśnic w budynku Tokarki

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./ P/2016. zawarta w dniu r. pomiędzy :

UMOWA Nr./ P/2016. zawarta w dniu r. pomiędzy : UMOWA Nr./ P/2016 na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt. Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyżowania z drogą 1703Z Lipnik Stargard do skrzyżowania z droga krajową nr 20 Przebudowa ulicy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr RU 2013 zawarta w dniu.. 2013 w Opolu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu......... 2016 roku w Krotoszycach pomiędzy Gminą Krotoszyce, ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce, NIP 691-10-74-207,

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr IN /2012

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr IN /2012 UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr IN /2012 Zawarta dnia 2012 r. w Lwówku Śląskim, pomiędzy: Gminą i Miastem Lwówek Śląski z siedzibą przy Alei Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski NIP 616-10-03-030

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony ZP/5/2015 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłówce - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej.

Przetarg nieograniczony ZP/5/2015 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłówce - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej. Zał. nr 5 Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu... pomiędzy Zamawiającym, tj. Gminą Sośnicowice, którą reprezentuje:..., a Wykonawcą tj. :..., (nazwa firmy, forma prawna, adres) reprezentowanym przez :...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa:

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr, pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr, pomiędzy: WZÓR UMOWY zawarta w dniu..w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2012

UMOWA NR... / WM / 2012 ZAŁĄCZNIK NR 1 UMOWA NR... / WM / 2012 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ZDP.ZP

Umowa Nr ZDP.ZP ZDP.ZP.271.24.2014 Załącznik B3 Umowa Nr ZDP.ZP.2720...2014 zawarta w dniu... w Wieliczce pomiędzy Powiatem Wielickim, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka, reprezentowanym przez mgr inż. Grzegorza Łętochę

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. /PROJEKT/

UMOWA Nr.. /PROJEKT/ UMOWA Nr.. /PROJEKT/ W dniu 2016 r. w Piaskach, pomiędzy: GMINĄ PIASKI, mającą swą siedzibę w Piaskach 63-820 Piaski, przy ul. 6 stycznia 1, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 6961750389,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr. Uniwersytetem Rzeszowskim, al. Rejtana 16 c, Rzeszów reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr. Uniwersytetem Rzeszowskim, al. Rejtana 16 c, Rzeszów reprezentowanym przez: ZP/UR/13/2016 Zał. nr 4 do SIWZ Wykonanie dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę dla przeprowadzenia rewitalizacji parku, spichlerza oraz łaźni końskiej na terenie Zespołu Pałacowo- Parkowego

Bardziej szczegółowo

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Załącznik: nr:1 (imię i nazwisko / firma wykonawcy) (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Niniejszym oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE Zawarta w dniu...2010 r. w Strzyżowie pomiędzy: Powiatem Strzyżowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 Strzyżów, telefaks (017) 2765000, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr... /2014

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr... /2014 UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr... /2014 Zawarta dnia... r. w Wleniu, pomiędzy Gminą Wleń z siedzibą przy Pl. Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń NIP reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy:

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Wzór umowy UMOWA NR.... 2016 Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową im. ks.

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ FANTOMÓW

UMOWA NA DOSTAWĘ FANTOMÓW UMOWA NA DOSTAWĘ FANTOMÓW zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 21c; 02-676 Warszawa), wpisaną

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją Zapytanie ofertowe: Liniewo 23-01-2015 Zamawiający: Gmina Liniewo Ul. Dworcowa 3 83-420 Liniewo tel.: 058-68-78-520, faks: 058-68-78-522 www.liniewo.pl Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: DI.02-U/01/17 2/9

Nr sprawy: DI.02-U/01/17 2/9 I. Rodzaj zamówienia. 1. Zamówienie jest zamówieniem, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w przepisach na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR.

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR. WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Pana. a:.. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy., NIP.., REGON., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA. Pana. a:.. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy., NIP.., REGON., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA zawarta w dniu..., w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr /2015 pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR (Projekt)

U M O W A NR (Projekt) Załącznik nr 9 U M O W A NR (Projekt) zawarta w dniu., pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez: mgr Karol Sikorę Wójta Gminy Kluki zwanym dalej Zamawiającym a.., zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / EM / 2011

UMOWA NR... / EM / 2011 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / EM / 2011 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo