Umowa na wykonanie prac projektowych nr BIA-IR-I-07/ /07

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa na wykonanie prac projektowych nr BIA-IR-I-07/ /07"

Transkrypt

1 Umowa na wykonanie prac projektowych nr BIA-IR-I-07/ /07 W dniu.2007 w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa-Dzielnica Białołęka z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 197, Warszawa, NIP , reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa nr. PW-0158/953/2006 z dnia roku przez: Burmistrza Dzielnicy pana Jacka Kaznowskiego zwanym dalej w tekście Zamawiającym a zwanym dalej w tekście Wykonawcą W związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.D-II-340/28/3411-u/2007, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r, nr 164, poz ze zm.), została zawarta umowa następującej treści: 1 (Przedmiot umowy) 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową wielobranżową dokumentację budowlano-wykonawczą i kosztorysową na budowę hali sportowej wraz z zapleczem sportowym, dydaktycznym i socjalnym przy Gimnazjum nr 121 ul. Płużnicka 4 w Warszawie, zgodnie ze złożoną i wybraną koncepcją. 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje dokumentację uwzględniającą założenia programowe określone w SIWZ oraz n.w. program funkcjonalny: - halę sportową o wym. 24m x 36 m i wysokości 9-10m z łącznikiem użytkowym do istniejącego budynku Gimnazjum, - w obiekcie hali należy przewidzieć siłownię, salę do ćwiczeń z lustrami, pomieszczenia dla nauczycieli i trenerów z zapleczem sanitarnym i magazyny na sprzęt sportowy, - przy jednej ze ścian należy przewidzieć trybuny składane, ponadto halę należy podzielić kotarami na trzy sektory a sektory wyposażyć w kosze do koszykówki i słupki do siatkówki; podłoga drewniana z klepki na legarach, - zaplecze dydaktyczne - inne pomieszczenia niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania szkoły, - nowy wjazd na teren szkoły wraz z drogą wewnętrzną, pożarową, obsługującą halę i boiska, - boiska sportowe i zagospodarowanie terenu - oświetlenie terenu, - zatoki parkingowe od strony ul. Płużnickiej dla obsługi hali, - zaplecze socjalne dla uczniów tj. szatnie, natryski, węzły sanitarne osobno dla dziewcząt i dla chłopców, a także punkt medyczny, - pomieszczenia techniczne tj. kotłownia gazowa i pomieszczenia wentylacji mechanicznej. 3. Szczegółowy wykaz dokumentacji projektowej został określony w zał. Nr 1. Uwaga! 1. Wszystkie pomieszczenia mają mieć zaprojektowane wyposażenie technologiczne zgodnie z ich przeznaczeniem. Na oknach należy przewidzieć żaluzje lub vertikale. 2. Drzwi do sal i sanitariatów muszą wykładać się na ścianę, drzwi do klas mają posiadać szybkę u góry, muszą być o podwyższonej akustyczności i wzmocnionych minimum 3-ma zawiasami i odbojami. 3. Należy zaprojektować osłony wszystkich grzejników, zgodnie z obowiązującymi wymogami dla takich obiektów. 4. Należy zaprojektować podliczniki na wszystkie media dla hali, zaplecza sportowego i socjalnego. 2 (Terminy realizacji)

2 Termin realizacji prac projektowych ustala się do roku. 3 (Obowiązki Wykonawcy) W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: 1. Szczegółowej wielobranżowej inwentaryzacji istniejącego obiekty szkolnego oraz terenu obejmującego planowaną inwestycję w 3 egz., 2. Ekspertyzy technicznej istniejącego obiektu szkoły pod kątem planowanej budowy hali sportowej (opracowaną przez osobę uprawnioną) w 3 egz., 3. Badań i dokumentacji geotechnicznej dla terenu objętego inwestycją w 3 egz., 4. Inwentaryzacji rzeczowej i geodezyjnej istniejącej zieleni w zakresie terenu objętego inwestycja, ze wskazaniem i opisem drzew do wycięcia lub przesadzenia w 3 egz. 5. Kompleksowej wielobranżowej budowlano-wykonawczej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obiektu wraz z łącznikiem z istniejącą szkołą oraz nowymi instalacjami wewnętrznymi również w formie elektronicznej, w 7 egz., zgodnie z założeniami programowymi określonymi w części II pkt. 1 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 03, ), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. (Dz. U. nr 121) w sprawie: - uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej ( poz. 1137), - ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( poz. 1138), - przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( poz. 1139), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, oraz innych uwarunkowań prawnych regulujących projektowanie i realizacje inwestycji budowlanych. Opracowanie ma zawierać projekty budowlane i wykonawcze branżowe (7 egz.) wraz z kosztorysami inwestorskimi (w 3 egz.), przedmiarami robót ( w 7 egz.), oraz specyfikacjami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych ( w 7 egz.), jako osobne opracowania w zakresie: 1.architektoniczno-budowlanym wraz z koniecznymi do realizacji detalami budowlanymi, wykazami stolarki, ślusarki i kolorystyką ścian, posadzek, elewacji itd., 2. projekt konstrukcji wraz z obliczeniami, 3. projekt wnętrz wraz z kolorystyką i wykonawczymi rysunkami dla przyjętych rozwiązań nie ujętych w projekcie architektoniczno-budowlanym, 4. projekt technologii wraz ze szczegółowym wykazem (zestawieniem) wyposażenia w meble, komputery, sprzęt audio-wideo, żaluzje, vertikale, plansze ogłoszeniowe, tablicę wyników, regały magazynowe dla wszystkich pomieszczeń, w których są one wymagane, określający precyzyjnie parametry techniczne i gabaryty, materiały, sposób i kolorystykę wykończenia, typy lub symbole katalogowe zaprojektowanego wyposażenia, 5. wewnętrzne instalacje sanitarne (wod-kan, gaz, c.o, c.w., wentylacja mechaniczna), 6. kotłowni gazowej ( cz. sanitarna, elektryczna, automatyka), 7. wewnętrzne instalacje elektryczne, oświetleniowe i dzwonkowe, 8. instalacje niskoprądowe (alarmowa, domofonowi, radiowęzłowa) wraz z osprzętem i aparaturą nagłaśniającą także na terenie zewnętrznym szkoły, 9. instalacja alarmowa p.poż, 10. projekt oznakowania p.poż. wraz z osprzętem, wyposażeniem p.poż. oraz instrukcją pożarową, 11. projekt zagospodarowania działki w skali 1:500 na aktualnym podkładzie geodezyjnym z pokazaniem: - granic działki wraz z domiarami projektowanego oraz istniejącego obiektu, - z wjazdami i wyjazdami, - wewnętrznym układem komunikacyjnym w powiązaniu z komunikacją zewnętrzną, - oświetleniem terenu, - zielenią towarzyszącą, - z podaniem sposobu odwodnienia dróg wewnętrznych z operatem wodno-prawnym,

3 12. zbiorcza plansza uzbrojenia i zagospodarowania tereny, uzgodniona w ZUD z obliczeniem współrzędnych i osnową geodezyjną, 13. projekty przyłączy zewnętrznych: - wod.-kan, - odwodnienie budynku i dróg wewnętrznych, - gazowe, - elektryczne. 14. projekt drogowy dla całego układy komunikacyjnego obsługującego obiekt wraz ze szkołą z boiskami i odwodnieniem, 15. projekt boisk z odwodnieniem, 16. projekt zieleni ze wskazaniem ewentualnych wycinek drzew lub przesadzeń, 17. projekt odwodnienia wykopów dla robót ziemnych budynku i uzbrojenia tereny z operatem wodnoprawnym, 18. sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia projektowanego obiektu budowlanego, która służy do opracowania przez wykonawcę robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla realizacji budowy, 19. wytyczne realizacji inwestycji wraz z projektem organizacji budowy i harmonogramem robót, 20. projekty organizacji ruchu na czas budowy dla robót prowadzonych w pasie drogowym, 21. projekt zagospodarowania placu budowy, z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenia ścieków budowy a także telefon. Uwaga! 1.W ramach przedmiotu zamówienia i ceny ofertowej po stronie Wykonawcy jest opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych dla całego terenu objętego inwestycją w tym niezbędnych do realizacji przyłączy w/g. warunków przyłączenia do mediów oraz innych uzgodnień. 2.W przedmiarach i kosztorysach należy uwzględnić demontaż części istniejącego budynku szkoły. Wszystkie w/w elementy dokumentacji muszą być skoordynowane międzybranżowo i potwierdzone na dokumentacji, za co odpowiada Wykonawca - Główny Projektant. 1.Dokumentację należy uzgodnić w ZUD, ZDM, San.-Epid, PIP, Straży Pożarnej, Ochronie Środowiska, MZG, STOEN, MPWiK oraz z użytkownikiem szkoły tj. dyrektorem Gimnazjum nr Należy uzyskać lub uaktualnić wszystkie warunki techniczne przydziału i dostawy mediów zgodnie z wymogami obiektu i obowiązującymi zasadami i przepisami. 3) Wykonawca zapewni nadzór autorski wszystkich branż na etapie prowadzenia procedury przetargowej na budowę obiektu w zakresie udzielenia odpowiedzi poprzez Zamawiającego na zapytania zadane przez Oferentów w zakresie spraw technicznych, budowlanych, branżowych i kosztorysów w przypadku zaistnienia niejasności a także na etapie realizacji inwestycji. Cena za nadzór autorski wyliczona na podstawie Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych z 2006 r, wynosi.. 4) Wykonawca ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i działań podwykonawców na czas realizacji przedmiotu umowy w wysokości nie mniejszej niż wysokość wynagrodzenia brutto. 5) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania, o którym mowa w SIWZ. 6) Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji i rękojmi na 3 lata liczone od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 7) Wykonawca przekaże dokumentację na podstawie oświadczenia o treści: Przedkładam do odbioru dokumentację zgodnie z zakresem określonym w umowie i oświadczam, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i jest zgodna z wymogami prawa budowlanego, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 5 (Obowiązki Zamawiającego) W ramach niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do: 1. Odebrania prawidłowo wykonanych prac projektowych. 2. Zapłaty ustalonego wynagrodzenia po sprawdzeniu dokumentacji.

4 6 (Nadzór) 1.Ze strony Zamawiającego obowiązki koordynatora do niniejszej umowy, upoważnionego do stałych kontaktów z Wykonawcą pełnić będzie p. Jerzy Mrazek. 2. Ze strony Wykonawcy obowiązki koordynatora do niniejszej umowy, upoważnionego do stałych kontaktów z Zamawiającym pełnić będzie 7 (Wynagrodzenie) 1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1, Strony ustalają wynagrodzenie umowne w wysokości netto: (słownie: złotych) + podatek VAT w kwocie: (słownie: złotych), co łącznie daje kwotę brutto: (słownie: złotych). 2. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, określone w ofercie (zał.nr.1) i w zestawieniu kosztów dokumentacji stanowiącym zał. nr 2 do umowy. 3. Cena za nadzór autorski za jeden pobyt na budowie wynosi brutto..złotych Na sprawowanie nadzoru autorskiego zostanie zawarta odrębna umowa na etapie realizacji inwestycji.. 4. Rozliczenie nastąpi fakturami VAT- częściowymi wystawionymi za poszczególne etapy prac, płatnymi w ciągu 14 dni. Faktury będą wystawione w oparciu o protokoły zaawansowania prac i protokoły odbioru, zaakceptowane przez Zamawiającego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania i przekazywania dokumentacji stanowiącym zał. Nr. 4 do umowy do wysokości 80% wartości opracowania.. 5. Pozostałe wynagrodzenie Wykonawcy wypłacone zostanie na podstawie faktury końcowej po odbiorze i sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletnej i uzgodnionej dokumentacji. 6. Faktura końcowa płatna będzie w ciągu 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego i po zakończeniu sprawdzania dzieła. 7. Należność za wykonane prace zostanie przekazana przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. 8. Za datę zapłaty Strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego. 9. Zamawiający będzie regulował faktury wystawione przez Wykonawcę na Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, Warszawa na podstawie podpisanego protokołu odbioru prac. 10. Faktury za wykonane prace wystawione na Miasto Stołeczne Warszawa należy dostarczyć do płatnika faktury Dzielnica Białołęka, Warszawa, ul. Modlińska Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, zarejestrowanym pod nr NIP i jest uprawniony do wystawiania faktur. VAT. 8 Wykonawca nie może dokonać skutecznie przelania (cesji) swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. 9 (Odbiór) 1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu przedmiot zamówienia wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji w siedzibie Zamawiającego. Przekazanie dokumentacji przez Wykonawcę potwierdzone protokołami podpisanymi przez przedstawicieli obydwu Stron zostanie dokonane w terminie złożenia dokumentacji w siedzibie Zamawiającego. Od tego dnia rozpocznie się okres dwóch tygodni przeznaczony na sprawdzenie dokumentacji, wniesienie ewentualnych uwag przez Zamawiającego i dokonanie korekt przez Wykonawcę. 2. Po sprawdzeniu dokumentacji, wniesionych ewentualnych poprawkach i korektach, Zamawiający i Wykonawca sporządzą protokół odbioru końcowego, który będzie podstawą do wystawienie faktury. 3. Po odbiorze końcowym zaczyna biec termin gwarancji i rękojmi, który wynosi 2 lata.

5 4.Wykonawca zobowiązuje się do udzielenie odpowiedzi na wniesione uwagi. 5. Na żądanie Zamawiającego dodatkowe egzemplarze Wykonawca dostarczy za oddzielnym wynagrodzeniem równym udokumentowanym kosztom wykonania kopii. 10 (Kary umowne) 1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za zwłokę w wykonaniu prac w terminie określonym w 2 umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac lub w okresie rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, po upływie terminu wyznaczonego na usuniecie wad. 3) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w 7 ust. 1 umowy. 4). W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 5) W przypadku, gdy zwłoka w przekazaniu dokumentacji przekroczy 14 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym od umowy. 6) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia określonego w 7 ust (Gwarancja) 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonane usługi, która stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady. 2. Okres udzielonej gwarancji wynosi 24 miesiące i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 3. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania poprawek gwarancyjnych. 12 (Zabezpieczenie należytego wykonania umowy) 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w gotówce w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto oznaczonego w 7 ust. 1 tj. złotych (słownie: złotych) najpóźniej w dniu zawarcia umowy % kwoty wymienionej w ust.1 służącej zabezpieczeniu zgodnego z umową wykonania usług zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 30 % kwoty wymienionej w ust,.1 służy zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i zostanie zwrócone niepóźnej niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form dopuszczonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r, nr 164, poz ze zm,). Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

6 13 (Zmiana umowy) 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego jemu za wykonaną część umowy. 14 (Postanowienia końcowe) 1. Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane. 2. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie właściwy rzeczowo sąd cywilny dla m.st. Warszawy, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. Wykaz załączników do umowy: Nr.1 formularz oferty Nr.2 zestawienie kosztów dokumentacji Nr.3 wycena prac projektowych Nr.4- harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania i przekazywania dokumentacji. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

7 Załącznik nr. 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dotyczący opracowania kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektonicznobudowlanej i kosztorysowej budowy hali sportowej dla Gimnazjum nr 121 przy ul. Płużnickiej 4 w Warszawie. 1. Szczegółowa wielobranżowa inwentaryzacja istniejącego obiektu szkolnego oraz terenu obejmującego planowana inwestycję, 2. Ekspertyza techniczna istniejącego obiektu szkoły pod kątem planowanej budowy hali sportowej, 3. Badania i dokumentacja geotechniczna terenu objętego inwestycją, 4. Inwentaryzacja istniejącej zieleni terenu objętego inwestycją ze wskazaniem i opisem drzew do wycięcia lub przesadzenia, 5. Projekt architektoniczno budowlany wraz z koniecznymi do realizacji detalami budowlanymi, wykazami stolarki, ślusarki i kolorystyką ścian, posadzek, elewacji, opisem technicznym itd. 6. Projekt konstrukcji wraz z obliczeniami, 7. Projekt wnętrz wraz z wykonawczymi rysunkami do przyjętych rozwiązań, 8. Projekt technologii wraz ze szczegółowym wykazem (zestawienie) wyposażenia, 9. Projekty wewnętrznych instalacji sanitarnych (wod.-kan, c..o., c..w., gaz), 10. Projekt pompy ciepła wraz z instalacją wewnętrzną i zewnętrzna, 11. Projekt instalacji kolektorów słonecznych, 12. Projekt kotłowni gazowej 13. Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych, 14. Projekt instalacji nisko-prądowych, 15. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej, 16. Projekt instalacji komputerowej, 17. Projekt instalacji alarmowej p.poż. 18. Projekt oznakowania p.poż. 19. Projekt instalacji telefonicznej ze stałym łączem, 20. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 na aktualnym podkładzie, 21. Zbiorcza plansza uzbrojenia i zagospodarowania terenu, 22. Projekty sieci i przyłączy zewnętrznych: - wod.-kan, -odwodnienie, - gazowe, - energetyczne, - oświetlenie, - monitoring, - telefoniczne, - telewizji kablowej. 23. Projekt boisk zewnętrznych z ogrodzeniem, 24. Projekt drogowy dla całego wewnętrznego układu komunikacyjnego, 25. Projekt drogowy z chodnikiem i zatoka parkingową od ul. Płuznickiej, 26. Projekt zieleni, 27. Projekt odwodnienia i zabezpieczenia wykopów dla robót ziemnych, 28. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w obiekcie, 29. Wytyczne realizacji inwestycji z harmonogramem robót, 30. Projekt organizacji ruchu na czas budowy, 31. Projekt zagospodarowania placu budowy,

8 32. Certyfikat charakterystyki energetycznej budynku szkoły, 33. Opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych dla całego terenu objętego inwestycją, 34. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie do projektów, 35. Inne opracowania projektowe i kosztorysowe niezbędne do zrealizowania inwestycji zgodnie z założeniami ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY W dniu... roku,, pomiędzy: Gminą Solec Kujawski z siedzibą, przy ul. 23 Stycznia 7, NIP 953-10-44-302, REGON 000528882 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 P R O J E K T Załącznik Nr 5 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

Projekt UMOWA Nr... 1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania koncepcji projektowej pn.

Projekt UMOWA Nr... 1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania koncepcji projektowej pn. Projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu... w Pilchowicach pomiędzy GMINĄ PILCHOWICE, Adres: 44-145 Pilchowice ul. Damrota 6 NIP 969-160-68-90 Zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM", w imieniu której działa: Joanna Kołoczek-Wybierek

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr...2007 /projekt/

UMOWA Nr...2007 /projekt/ Załącznik nr B UMOWA Nr...2007 /projekt/ zawarta w dniu... w Mszanie pomiędzy Gminą Mszana mającym siedzibę w Mszanie przy ul. 1 Maja 81 zwanym dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012 UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50 lok. 13, 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr...

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr... Załącznik Nr 11 do SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr... zawarta w dniu... w Borzęcinie pomiędzy Gmina Borzęcin reprezentowaną przez: 1. Pana mgr Janusza Kwaśniaka Wójta Gminy zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu.pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu.pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu.pomiędzy: Zał. Nr 5 Gminą Gdynia z siedzibą w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 586-002-28-60, REGON 000598486 zwana w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R /2010. dotycząca : wykonania dokumentacji projektowej adaptacji poddasza na sale dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie Lesie

U M O W A N R /2010. dotycząca : wykonania dokumentacji projektowej adaptacji poddasza na sale dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie Lesie Załącznik Nr 5 U M O W A N R /2010 dotycząca : wykonania dokumentacji projektowej adaptacji poddasza na sale dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie Lesie zawarta w dniu... 2010 r pomiędzy Gminą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./07 o wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej

UMOWA NR./07 o wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej UMOWA NR./07 o wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... roku w... w rezultacie przyjęcia oferty wyłonionej w przetargu nieograniczonym w dniu......roku pomiędzy : GMINĄ

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr...

Wzór umowy Umowa nr... Wzór umowy Umowa nr... Załącznik Nr 1 o wykonanie dokumentacji technicznej zawarta dnia... pomiędzy Gminą Miejską Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6 NIP 5922045396

Bardziej szczegółowo

wzór umowy załącznik Nr 3 U M O W A NR...

wzór umowy załącznik Nr 3 U M O W A NR... U M O W A NR... wzór umowy załącznik Nr 3 W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :... a... zwanym w dalszej treści umowy Projektantem, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IMP. 272.17(część I,II,III,IV)*.2015

UMOWA Nr IMP. 272.17(część I,II,III,IV)*.2015 Załącznik Nr 6 UMOWA Nr IMP. 272.17(część I,II,III,IV)*.2015 W dniu...2015 roku w Stalowej Woli pomiędzy Powiatem Stalowowolskim z siedzibą Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37 450

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony ZP/5/2015 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłówce - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej.

Przetarg nieograniczony ZP/5/2015 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłówce - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej. Zał. nr 5 Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu... pomiędzy Zamawiającym, tj. Gminą Sośnicowice, którą reprezentuje:..., a Wykonawcą tj. :..., (nazwa firmy, forma prawna, adres) reprezentowanym przez :...,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. - projekt w sprawie usług projektowych

U M O W A. - projekt w sprawie usług projektowych U M O W A - projekt w sprawie usług projektowych zawarta w dniu. 2012r. w Łęczycy pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łęczycy z siedzibą w Łęczycy przy ul. Zachodniej 6 reprezentowanym przez Dyrektora

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 wzór umowy U M O W A NR./2009

Załącznik Nr 6 wzór umowy U M O W A NR./2009 U M O W A NR./2009 Załącznik Nr 6 wzór umowy na : pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniami biurowymi przy Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr...(projekt)

UMOWA Nr...(projekt) UMOWA Nr...(projekt) Załącznik nr 2 o wykonanie prac projektowych zawarta w dniu.....r. pomiędzy Gminą... reprezentowaną przez: Wójta Gminy... przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE Zawarta w dniu...2010 r. w Strzyżowie pomiędzy: Powiatem Strzyżowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 Strzyżów, telefaks (017) 2765000, REGON

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR...

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... UMOWA NR... Zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 "Zamawiającym" i reprezentowanym przez Mirosława Patoła Prezes

Bardziej szczegółowo

, reprezentowanym przez:

, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 11 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA NR... zawarta w dniu...w Ozorkowie pomiędzy Gminą Ozorków z siedzibą 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP: 732-215-05-42 reprezentowaną przez: Pana Władysława Sobolewskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR.../2015

U M O W A NR.../2015 U M O W A NR.../2015 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Łomży pomiędzy Miastem Łomża z siedzibą w Łomży, Stary Rynek 14, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../...

Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../... Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../... (rok zawarcia) W dniu... w............. pomiędzy... zwanym w dalszej treści umowy

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą,

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą, WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV- ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr z dnia. Zawarta pomiędzy: Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ul. Sikorskiego 18 reprezentowaną przez :

UMOWA nr z dnia. Zawarta pomiędzy: Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ul. Sikorskiego 18 reprezentowaną przez : UMOWA nr z dnia. Zawarta pomiędzy: Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ul. Sikorskiego 18 reprezentowaną przez : Prezydenta Miasta - mgr inż. Romana Wojcieszka zwanym dalej Zamawiającym, a..

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr - ZP/6/UP/2009 Projekt. zawarta w dniu... w Brodnicy pomiędzy:

UMOWA Nr - ZP/6/UP/2009 Projekt. zawarta w dniu... w Brodnicy pomiędzy: UMOWA Nr - ZP/6/UP/2009 Projekt zawarta w dniu... w Brodnicy pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy ul. Gajdy 13, 87 300 Brodnica, wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka W Z Ó R U M O W Y Załącznik nr I/6 do specyfikacji ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U M O W A nr.../... zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr IN /2012

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr IN /2012 UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr IN /2012 Zawarta dnia 2012 r. w Lwówku Śląskim, pomiędzy: Gminą i Miastem Lwówek Śląski z siedzibą przy Alei Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski NIP 616-10-03-030

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) nr KP/ZP/342/ /06

UMOWA (wzór) nr KP/ZP/342/ /06 UMOWA (wzór) nr KP/ZP/342/ /06 Załącznik nr 16 zawarta w dniu w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, reprezentowaną przez: Zastępcę Prezydenta Miasta Bolesława Kowalczyka,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2012. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243 Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA NR.../2015 W dniu...2015 roku w Błażowej pomiędzy Regionalnym Towarzystwem Rolno Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Bardziej szczegółowo

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki.

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki. Załącznik Nr 6 UMOWA nr... (wzór) W dniu...pomiędzy Gminą Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, NIP 827-22-34-443 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dariusz Perdek Wójt a... z

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. NIP.i REGON, zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA Nr. NIP.i REGON, zwanym dalej Wykonawcą UMOWA Nr. zawarta w dniu.. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:,,mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. z siedzibą w Zagórzu k/ Warszawy, 05-462 Wiązowna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych W dniu roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy - część I

Istotne postanowienia umowy - część I Projekt częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA O DZIEŁO

WZÓR UMOWY UMOWA O DZIEŁO WZÓR UMOWY UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu 2013 roku w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr...2013, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego UMOWA O PRACE PROJEKTOWE zawarta w dniu... roku w Międzyrzeczu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, 66-300

Bardziej szczegółowo

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ...

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ... Załącznik Nr 6 U M O W A NR.. zawarta w dniu.. r. w Dąbrowie Tarnowskiej pomiędzy: Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

MOKIS SIWZ nr 5/2013 2013

MOKIS SIWZ nr 5/2013 2013 Załącznik nr 5 - Wzór umowy nr /2013 UMOWA NR /2013 zawarta w dniu...... 2013 r. w Oleśnicy pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Oleśnicy przy ul. Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica, NIP.., REGON..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: WZÓR UMOWY W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: 32-650 Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: 1. 2. a zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zaproszenia. O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al.

Załącznik nr 1 do zaproszenia. O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al. Wzór oferty Załącznik nr 1 do zaproszenia O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al. 3-go Maja 40,41 Wykonawca ( nazwa i siedziba)... NIP.. REGON.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. UMOWA Nr o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Sądem Rejonowym ul.sądowa 2 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowanym przez Henryka Chowańskiego Kierownika

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../ri/ugb/2010

U M O W A nr.../ri/ugb/2010 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta dnia... 2010 r. w Lublinie, pomiędzy Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie 20-950 Lublin, NIP: 712-010-36-28

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ

Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/15 W dniu w Łomży po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr... /2014

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr... /2014 UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr... /2014 Zawarta dnia... r. w Wleniu, pomiędzy Gminą Wleń z siedzibą przy Pl. Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń NIP reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski 1... 2...

U M O W A. Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski 1... 2... Załącznik Nr 5 do SIWZ U M O W A Zawarta w dniu...zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zapisami SIWZ i złożonej oferty, pomiędzy Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP.271.11.2013 Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Nr sprawy: ZP.271.11.2013 Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy Nr sprawy: ZP.271.11.2013 Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr. zawarta w dniu.. w Bałtowie pomiędzy: Gminą Bałtów, zwaną dalej w tekście umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: Wójta Gminy mgr

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR :... REGON.., NIP..,

UMOWA NR :... REGON.., NIP.., Numer sprawy: FZP.ZP.271.3.2015 Załącznik Nr 10 do SIWZ UMOWA NR :.. Zawarta w dniu.. w Kawęczynie pomiędzy: Gminą Kawęczyn Reprezentowaną przez: 1. Jana Nowaka Wójt Gminy Kawęczyn, 2. przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Projekt Energia Kompetencji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA WZÓR

Projekt Energia Kompetencji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA WZÓR Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego Nr ZS/4415/61/2014/RK UMOWA WZÓR zawarta w dniu. w Kłobucku, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego z siedzibą w Kłobucku, przy ul. Zamkowej 6 posiadającym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo