Umowa na wykonanie prac projektowych nr BIA-IR-I-07/ /07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa na wykonanie prac projektowych nr BIA-IR-I-07/ /07"

Transkrypt

1 Umowa na wykonanie prac projektowych nr BIA-IR-I-07/ /07 W dniu.2007 w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa-Dzielnica Białołęka z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 197, Warszawa, NIP , reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa nr. PW-0158/953/2006 z dnia roku przez: Burmistrza Dzielnicy pana Jacka Kaznowskiego zwanym dalej w tekście Zamawiającym a zwanym dalej w tekście Wykonawcą W związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.D-II-340/28/3411-u/2007, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r, nr 164, poz ze zm.), została zawarta umowa następującej treści: 1 (Przedmiot umowy) 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową wielobranżową dokumentację budowlano-wykonawczą i kosztorysową na budowę hali sportowej wraz z zapleczem sportowym, dydaktycznym i socjalnym przy Gimnazjum nr 121 ul. Płużnicka 4 w Warszawie, zgodnie ze złożoną i wybraną koncepcją. 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje dokumentację uwzględniającą założenia programowe określone w SIWZ oraz n.w. program funkcjonalny: - halę sportową o wym. 24m x 36 m i wysokości 9-10m z łącznikiem użytkowym do istniejącego budynku Gimnazjum, - w obiekcie hali należy przewidzieć siłownię, salę do ćwiczeń z lustrami, pomieszczenia dla nauczycieli i trenerów z zapleczem sanitarnym i magazyny na sprzęt sportowy, - przy jednej ze ścian należy przewidzieć trybuny składane, ponadto halę należy podzielić kotarami na trzy sektory a sektory wyposażyć w kosze do koszykówki i słupki do siatkówki; podłoga drewniana z klepki na legarach, - zaplecze dydaktyczne - inne pomieszczenia niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania szkoły, - nowy wjazd na teren szkoły wraz z drogą wewnętrzną, pożarową, obsługującą halę i boiska, - boiska sportowe i zagospodarowanie terenu - oświetlenie terenu, - zatoki parkingowe od strony ul. Płużnickiej dla obsługi hali, - zaplecze socjalne dla uczniów tj. szatnie, natryski, węzły sanitarne osobno dla dziewcząt i dla chłopców, a także punkt medyczny, - pomieszczenia techniczne tj. kotłownia gazowa i pomieszczenia wentylacji mechanicznej. 3. Szczegółowy wykaz dokumentacji projektowej został określony w zał. Nr 1. Uwaga! 1. Wszystkie pomieszczenia mają mieć zaprojektowane wyposażenie technologiczne zgodnie z ich przeznaczeniem. Na oknach należy przewidzieć żaluzje lub vertikale. 2. Drzwi do sal i sanitariatów muszą wykładać się na ścianę, drzwi do klas mają posiadać szybkę u góry, muszą być o podwyższonej akustyczności i wzmocnionych minimum 3-ma zawiasami i odbojami. 3. Należy zaprojektować osłony wszystkich grzejników, zgodnie z obowiązującymi wymogami dla takich obiektów. 4. Należy zaprojektować podliczniki na wszystkie media dla hali, zaplecza sportowego i socjalnego. 2 (Terminy realizacji)

2 Termin realizacji prac projektowych ustala się do roku. 3 (Obowiązki Wykonawcy) W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: 1. Szczegółowej wielobranżowej inwentaryzacji istniejącego obiekty szkolnego oraz terenu obejmującego planowaną inwestycję w 3 egz., 2. Ekspertyzy technicznej istniejącego obiektu szkoły pod kątem planowanej budowy hali sportowej (opracowaną przez osobę uprawnioną) w 3 egz., 3. Badań i dokumentacji geotechnicznej dla terenu objętego inwestycją w 3 egz., 4. Inwentaryzacji rzeczowej i geodezyjnej istniejącej zieleni w zakresie terenu objętego inwestycja, ze wskazaniem i opisem drzew do wycięcia lub przesadzenia w 3 egz. 5. Kompleksowej wielobranżowej budowlano-wykonawczej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obiektu wraz z łącznikiem z istniejącą szkołą oraz nowymi instalacjami wewnętrznymi również w formie elektronicznej, w 7 egz., zgodnie z założeniami programowymi określonymi w części II pkt. 1 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 03, ), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. (Dz. U. nr 121) w sprawie: - uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej ( poz. 1137), - ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( poz. 1138), - przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( poz. 1139), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, oraz innych uwarunkowań prawnych regulujących projektowanie i realizacje inwestycji budowlanych. Opracowanie ma zawierać projekty budowlane i wykonawcze branżowe (7 egz.) wraz z kosztorysami inwestorskimi (w 3 egz.), przedmiarami robót ( w 7 egz.), oraz specyfikacjami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych ( w 7 egz.), jako osobne opracowania w zakresie: 1.architektoniczno-budowlanym wraz z koniecznymi do realizacji detalami budowlanymi, wykazami stolarki, ślusarki i kolorystyką ścian, posadzek, elewacji itd., 2. projekt konstrukcji wraz z obliczeniami, 3. projekt wnętrz wraz z kolorystyką i wykonawczymi rysunkami dla przyjętych rozwiązań nie ujętych w projekcie architektoniczno-budowlanym, 4. projekt technologii wraz ze szczegółowym wykazem (zestawieniem) wyposażenia w meble, komputery, sprzęt audio-wideo, żaluzje, vertikale, plansze ogłoszeniowe, tablicę wyników, regały magazynowe dla wszystkich pomieszczeń, w których są one wymagane, określający precyzyjnie parametry techniczne i gabaryty, materiały, sposób i kolorystykę wykończenia, typy lub symbole katalogowe zaprojektowanego wyposażenia, 5. wewnętrzne instalacje sanitarne (wod-kan, gaz, c.o, c.w., wentylacja mechaniczna), 6. kotłowni gazowej ( cz. sanitarna, elektryczna, automatyka), 7. wewnętrzne instalacje elektryczne, oświetleniowe i dzwonkowe, 8. instalacje niskoprądowe (alarmowa, domofonowi, radiowęzłowa) wraz z osprzętem i aparaturą nagłaśniającą także na terenie zewnętrznym szkoły, 9. instalacja alarmowa p.poż, 10. projekt oznakowania p.poż. wraz z osprzętem, wyposażeniem p.poż. oraz instrukcją pożarową, 11. projekt zagospodarowania działki w skali 1:500 na aktualnym podkładzie geodezyjnym z pokazaniem: - granic działki wraz z domiarami projektowanego oraz istniejącego obiektu, - z wjazdami i wyjazdami, - wewnętrznym układem komunikacyjnym w powiązaniu z komunikacją zewnętrzną, - oświetleniem terenu, - zielenią towarzyszącą, - z podaniem sposobu odwodnienia dróg wewnętrznych z operatem wodno-prawnym,

3 12. zbiorcza plansza uzbrojenia i zagospodarowania tereny, uzgodniona w ZUD z obliczeniem współrzędnych i osnową geodezyjną, 13. projekty przyłączy zewnętrznych: - wod.-kan, - odwodnienie budynku i dróg wewnętrznych, - gazowe, - elektryczne. 14. projekt drogowy dla całego układy komunikacyjnego obsługującego obiekt wraz ze szkołą z boiskami i odwodnieniem, 15. projekt boisk z odwodnieniem, 16. projekt zieleni ze wskazaniem ewentualnych wycinek drzew lub przesadzeń, 17. projekt odwodnienia wykopów dla robót ziemnych budynku i uzbrojenia tereny z operatem wodnoprawnym, 18. sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia projektowanego obiektu budowlanego, która służy do opracowania przez wykonawcę robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla realizacji budowy, 19. wytyczne realizacji inwestycji wraz z projektem organizacji budowy i harmonogramem robót, 20. projekty organizacji ruchu na czas budowy dla robót prowadzonych w pasie drogowym, 21. projekt zagospodarowania placu budowy, z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenia ścieków budowy a także telefon. Uwaga! 1.W ramach przedmiotu zamówienia i ceny ofertowej po stronie Wykonawcy jest opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych dla całego terenu objętego inwestycją w tym niezbędnych do realizacji przyłączy w/g. warunków przyłączenia do mediów oraz innych uzgodnień. 2.W przedmiarach i kosztorysach należy uwzględnić demontaż części istniejącego budynku szkoły. Wszystkie w/w elementy dokumentacji muszą być skoordynowane międzybranżowo i potwierdzone na dokumentacji, za co odpowiada Wykonawca - Główny Projektant. 1.Dokumentację należy uzgodnić w ZUD, ZDM, San.-Epid, PIP, Straży Pożarnej, Ochronie Środowiska, MZG, STOEN, MPWiK oraz z użytkownikiem szkoły tj. dyrektorem Gimnazjum nr Należy uzyskać lub uaktualnić wszystkie warunki techniczne przydziału i dostawy mediów zgodnie z wymogami obiektu i obowiązującymi zasadami i przepisami. 3) Wykonawca zapewni nadzór autorski wszystkich branż na etapie prowadzenia procedury przetargowej na budowę obiektu w zakresie udzielenia odpowiedzi poprzez Zamawiającego na zapytania zadane przez Oferentów w zakresie spraw technicznych, budowlanych, branżowych i kosztorysów w przypadku zaistnienia niejasności a także na etapie realizacji inwestycji. Cena za nadzór autorski wyliczona na podstawie Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych z 2006 r, wynosi.. 4) Wykonawca ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i działań podwykonawców na czas realizacji przedmiotu umowy w wysokości nie mniejszej niż wysokość wynagrodzenia brutto. 5) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania, o którym mowa w SIWZ. 6) Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji i rękojmi na 3 lata liczone od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 7) Wykonawca przekaże dokumentację na podstawie oświadczenia o treści: Przedkładam do odbioru dokumentację zgodnie z zakresem określonym w umowie i oświadczam, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i jest zgodna z wymogami prawa budowlanego, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 5 (Obowiązki Zamawiającego) W ramach niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do: 1. Odebrania prawidłowo wykonanych prac projektowych. 2. Zapłaty ustalonego wynagrodzenia po sprawdzeniu dokumentacji.

4 6 (Nadzór) 1.Ze strony Zamawiającego obowiązki koordynatora do niniejszej umowy, upoważnionego do stałych kontaktów z Wykonawcą pełnić będzie p. Jerzy Mrazek. 2. Ze strony Wykonawcy obowiązki koordynatora do niniejszej umowy, upoważnionego do stałych kontaktów z Zamawiającym pełnić będzie 7 (Wynagrodzenie) 1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1, Strony ustalają wynagrodzenie umowne w wysokości netto: (słownie: złotych) + podatek VAT w kwocie: (słownie: złotych), co łącznie daje kwotę brutto: (słownie: złotych). 2. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, określone w ofercie (zał.nr.1) i w zestawieniu kosztów dokumentacji stanowiącym zał. nr 2 do umowy. 3. Cena za nadzór autorski za jeden pobyt na budowie wynosi brutto..złotych Na sprawowanie nadzoru autorskiego zostanie zawarta odrębna umowa na etapie realizacji inwestycji.. 4. Rozliczenie nastąpi fakturami VAT- częściowymi wystawionymi za poszczególne etapy prac, płatnymi w ciągu 14 dni. Faktury będą wystawione w oparciu o protokoły zaawansowania prac i protokoły odbioru, zaakceptowane przez Zamawiającego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania i przekazywania dokumentacji stanowiącym zał. Nr. 4 do umowy do wysokości 80% wartości opracowania.. 5. Pozostałe wynagrodzenie Wykonawcy wypłacone zostanie na podstawie faktury końcowej po odbiorze i sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletnej i uzgodnionej dokumentacji. 6. Faktura końcowa płatna będzie w ciągu 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego i po zakończeniu sprawdzania dzieła. 7. Należność za wykonane prace zostanie przekazana przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. 8. Za datę zapłaty Strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego. 9. Zamawiający będzie regulował faktury wystawione przez Wykonawcę na Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, Warszawa na podstawie podpisanego protokołu odbioru prac. 10. Faktury za wykonane prace wystawione na Miasto Stołeczne Warszawa należy dostarczyć do płatnika faktury Dzielnica Białołęka, Warszawa, ul. Modlińska Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, zarejestrowanym pod nr NIP i jest uprawniony do wystawiania faktur. VAT. 8 Wykonawca nie może dokonać skutecznie przelania (cesji) swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. 9 (Odbiór) 1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu przedmiot zamówienia wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji w siedzibie Zamawiającego. Przekazanie dokumentacji przez Wykonawcę potwierdzone protokołami podpisanymi przez przedstawicieli obydwu Stron zostanie dokonane w terminie złożenia dokumentacji w siedzibie Zamawiającego. Od tego dnia rozpocznie się okres dwóch tygodni przeznaczony na sprawdzenie dokumentacji, wniesienie ewentualnych uwag przez Zamawiającego i dokonanie korekt przez Wykonawcę. 2. Po sprawdzeniu dokumentacji, wniesionych ewentualnych poprawkach i korektach, Zamawiający i Wykonawca sporządzą protokół odbioru końcowego, który będzie podstawą do wystawienie faktury. 3. Po odbiorze końcowym zaczyna biec termin gwarancji i rękojmi, który wynosi 2 lata.

5 4.Wykonawca zobowiązuje się do udzielenie odpowiedzi na wniesione uwagi. 5. Na żądanie Zamawiającego dodatkowe egzemplarze Wykonawca dostarczy za oddzielnym wynagrodzeniem równym udokumentowanym kosztom wykonania kopii. 10 (Kary umowne) 1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za zwłokę w wykonaniu prac w terminie określonym w 2 umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac lub w okresie rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, po upływie terminu wyznaczonego na usuniecie wad. 3) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w 7 ust. 1 umowy. 4). W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 5) W przypadku, gdy zwłoka w przekazaniu dokumentacji przekroczy 14 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym od umowy. 6) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia określonego w 7 ust (Gwarancja) 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonane usługi, która stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady. 2. Okres udzielonej gwarancji wynosi 24 miesiące i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 3. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania poprawek gwarancyjnych. 12 (Zabezpieczenie należytego wykonania umowy) 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w gotówce w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto oznaczonego w 7 ust. 1 tj. złotych (słownie: złotych) najpóźniej w dniu zawarcia umowy % kwoty wymienionej w ust.1 służącej zabezpieczeniu zgodnego z umową wykonania usług zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 30 % kwoty wymienionej w ust,.1 służy zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i zostanie zwrócone niepóźnej niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form dopuszczonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r, nr 164, poz ze zm,). Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

6 13 (Zmiana umowy) 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego jemu za wykonaną część umowy. 14 (Postanowienia końcowe) 1. Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane. 2. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie właściwy rzeczowo sąd cywilny dla m.st. Warszawy, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. Wykaz załączników do umowy: Nr.1 formularz oferty Nr.2 zestawienie kosztów dokumentacji Nr.3 wycena prac projektowych Nr.4- harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania i przekazywania dokumentacji. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

7 Załącznik nr. 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dotyczący opracowania kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektonicznobudowlanej i kosztorysowej budowy hali sportowej dla Gimnazjum nr 121 przy ul. Płużnickiej 4 w Warszawie. 1. Szczegółowa wielobranżowa inwentaryzacja istniejącego obiektu szkolnego oraz terenu obejmującego planowana inwestycję, 2. Ekspertyza techniczna istniejącego obiektu szkoły pod kątem planowanej budowy hali sportowej, 3. Badania i dokumentacja geotechniczna terenu objętego inwestycją, 4. Inwentaryzacja istniejącej zieleni terenu objętego inwestycją ze wskazaniem i opisem drzew do wycięcia lub przesadzenia, 5. Projekt architektoniczno budowlany wraz z koniecznymi do realizacji detalami budowlanymi, wykazami stolarki, ślusarki i kolorystyką ścian, posadzek, elewacji, opisem technicznym itd. 6. Projekt konstrukcji wraz z obliczeniami, 7. Projekt wnętrz wraz z wykonawczymi rysunkami do przyjętych rozwiązań, 8. Projekt technologii wraz ze szczegółowym wykazem (zestawienie) wyposażenia, 9. Projekty wewnętrznych instalacji sanitarnych (wod.-kan, c..o., c..w., gaz), 10. Projekt pompy ciepła wraz z instalacją wewnętrzną i zewnętrzna, 11. Projekt instalacji kolektorów słonecznych, 12. Projekt kotłowni gazowej 13. Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych, 14. Projekt instalacji nisko-prądowych, 15. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej, 16. Projekt instalacji komputerowej, 17. Projekt instalacji alarmowej p.poż. 18. Projekt oznakowania p.poż. 19. Projekt instalacji telefonicznej ze stałym łączem, 20. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 na aktualnym podkładzie, 21. Zbiorcza plansza uzbrojenia i zagospodarowania terenu, 22. Projekty sieci i przyłączy zewnętrznych: - wod.-kan, -odwodnienie, - gazowe, - energetyczne, - oświetlenie, - monitoring, - telefoniczne, - telewizji kablowej. 23. Projekt boisk zewnętrznych z ogrodzeniem, 24. Projekt drogowy dla całego wewnętrznego układu komunikacyjnego, 25. Projekt drogowy z chodnikiem i zatoka parkingową od ul. Płuznickiej, 26. Projekt zieleni, 27. Projekt odwodnienia i zabezpieczenia wykopów dla robót ziemnych, 28. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w obiekcie, 29. Wytyczne realizacji inwestycji z harmonogramem robót, 30. Projekt organizacji ruchu na czas budowy, 31. Projekt zagospodarowania placu budowy,

8 32. Certyfikat charakterystyki energetycznej budynku szkoły, 33. Opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych dla całego terenu objętego inwestycją, 34. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie do projektów, 35. Inne opracowania projektowe i kosztorysowe niezbędne do zrealizowania inwestycji zgodnie z założeniami ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010 P R O J E K T Załącznik Nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY W dniu... roku,, pomiędzy: Gminą Solec Kujawski z siedzibą, przy ul. 23 Stycznia 7, NIP 953-10-44-302, REGON 000528882 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 P R O J E K T Załącznik Nr 5 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Umowa zawarta w dniu.....w......, pomiędzy: Zgromadzeniem Sióstr od Aniołów, ul. Władysława Broniewskiego 28/30, 05-510

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża ul. Stary Rynek Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :...

U M O W A NR... W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża ul. Stary Rynek Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :... Załącznik nr 5 U M O W A NR...... Wzór W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr... Gminą Zalesie ul. Warszawska Zalesie zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

Wzór umowy Umowa nr... Gminą Zalesie ul. Warszawska Zalesie zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Wzór umowy Umowa nr... zawarta dnia...r. w Zalesiu pomiędzy: Gminą Zalesie ul. Warszawska 34 21-512 Zalesie zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: -... -, a firmą..., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Projekt UMOWA Nr... 1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania koncepcji projektowej pn.

Projekt UMOWA Nr... 1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania koncepcji projektowej pn. Projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu... w Pilchowicach pomiędzy GMINĄ PILCHOWICE, Adres: 44-145 Pilchowice ul. Damrota 6 NIP 969-160-68-90 Zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM", w imieniu której działa: Joanna Kołoczek-Wybierek

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr...2007 /projekt/

UMOWA Nr...2007 /projekt/ Załącznik nr B UMOWA Nr...2007 /projekt/ zawarta w dniu... w Mszanie pomiędzy Gminą Mszana mającym siedzibę w Mszanie przy ul. 1 Maja 81 zwanym dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012 UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50 lok. 13, 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

r., które stanowi integralną część umowy. Załącznik nr 3

r., które stanowi integralną część umowy. Załącznik nr 3 ... podpis/y/ osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Załącznik nr 3 Umowa nr o wykonanie dokumentacji projektowej zawarta w dniu.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr...

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr... Załącznik Nr 11 do SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr... zawarta w dniu... w Borzęcinie pomiędzy Gmina Borzęcin reprezentowaną przez: 1. Pana mgr Janusza Kwaśniaka Wójta Gminy zwaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R /2010. dotycząca : wykonania dokumentacji projektowej adaptacji poddasza na sale dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie Lesie

U M O W A N R /2010. dotycząca : wykonania dokumentacji projektowej adaptacji poddasza na sale dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie Lesie Załącznik Nr 5 U M O W A N R /2010 dotycząca : wykonania dokumentacji projektowej adaptacji poddasza na sale dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie Lesie zawarta w dniu... 2010 r pomiędzy Gminą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu.pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu.pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu.pomiędzy: Zał. Nr 5 Gminą Gdynia z siedzibą w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 586-002-28-60, REGON 000598486 zwana w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONANIE KONCEPCJI, PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO, STUDIUM WYKONALNOŚCI Z ZADANIA: BUDOWA SZEROKOPASMOWEJ SIECI TELEINFORMATYCZNEJ W

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr...

Wzór umowy Umowa nr... Wzór umowy Umowa nr... Załącznik Nr 1 o wykonanie dokumentacji technicznej zawarta dnia... pomiędzy Gminą Miejską Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6 NIP 5922045396

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IMP. 272.17(część I,II,III,IV)*.2015

UMOWA Nr IMP. 272.17(część I,II,III,IV)*.2015 Załącznik Nr 6 UMOWA Nr IMP. 272.17(część I,II,III,IV)*.2015 W dniu...2015 roku w Stalowej Woli pomiędzy Powiatem Stalowowolskim z siedzibą Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37 450

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

wzór umowy załącznik Nr 3 U M O W A NR...

wzór umowy załącznik Nr 3 U M O W A NR... U M O W A NR... wzór umowy załącznik Nr 3 W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :... a... zwanym w dalszej treści umowy Projektantem, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./07 o wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej

UMOWA NR./07 o wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej UMOWA NR./07 o wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... roku w... w rezultacie przyjęcia oferty wyłonionej w przetargu nieograniczonym w dniu......roku pomiędzy : GMINĄ

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony ZP/5/2015 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłówce - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej.

Przetarg nieograniczony ZP/5/2015 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłówce - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej. Zał. nr 5 Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu... pomiędzy Zamawiającym, tj. Gminą Sośnicowice, którą reprezentuje:..., a Wykonawcą tj. :..., (nazwa firmy, forma prawna, adres) reprezentowanym przez :...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. - projekt w sprawie usług projektowych

U M O W A. - projekt w sprawie usług projektowych U M O W A - projekt w sprawie usług projektowych zawarta w dniu. 2012r. w Łęczycy pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łęczycy z siedzibą w Łęczycy przy ul. Zachodniej 6 reprezentowanym przez Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A Załącznik nr 2 do SIWZ / oferty ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE U M O W A nr... na roboty energetyczne zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A, reprezentowanym przez:... Prezesa Zarządu...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 wzór umowy U M O W A NR./2009

Załącznik Nr 6 wzór umowy U M O W A NR./2009 U M O W A NR./2009 Załącznik Nr 6 wzór umowy na : pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniami biurowymi przy Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... w... pomiędzy... mającym siedzibę w... przy ul... NIP... REGON... reprezentowanym przez...: 1.... 2...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy :

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : UMOWA NR (wzór) zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : Nadleśnictwo Wyszków 07-200 Wyszków Leśników 27 reprezentowanym przez: Załącznik Nr 9 do SIWZ.. zwanym dalej Zamawiającym, a z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR.

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR. WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża ul. Stary Rynek Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :...

U M O W A NR... W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża ul. Stary Rynek Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :... Załącznik nr 5 U M O W A NR...... Wzór W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :...... a...... zwanym dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR...

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... UMOWA NR... Zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 "Zamawiającym" i reprezentowanym przez Mirosława Patoła Prezes

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE Zawarta w dniu...2010 r. w Strzyżowie pomiędzy: Powiatem Strzyżowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 Strzyżów, telefaks (017) 2765000, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr...(projekt)

UMOWA Nr...(projekt) UMOWA Nr...(projekt) Załącznik nr 2 o wykonanie prac projektowych zawarta w dniu.....r. pomiędzy Gminą... reprezentowaną przez: Wójta Gminy... przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR (Projekt)

U M O W A NR (Projekt) Załącznik nr 9 U M O W A NR (Projekt) zawarta w dniu., pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez: mgr Karol Sikorę Wójta Gminy Kluki zwanym dalej Zamawiającym a.., zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

U M O W A. ..., z siedzibą w... reprezentowaną przez: , ul... reprezentowanym(ą) przez:

U M O W A. ..., z siedzibą w... reprezentowaną przez: , ul... reprezentowanym(ą) przez: Załącznik nr 2 U M O W A Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ i złożonej oferty przetargowej, dnia:... roku w Kobylinie pomiędzy..., z siedzibą w... reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

, reprezentowanym przez:

, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 11 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA NR... zawarta w dniu...w Ozorkowie pomiędzy Gminą Ozorków z siedzibą 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP: 732-215-05-42 reprezentowaną przez: Pana Władysława Sobolewskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR OSP.01.2016 zawarta w dniu.. 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Strażacka 1 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr SM-WPR-0830-./15 zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 43/45, 01 170

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 1/2013 z dnia...

U M O W A NR 1/2013 z dnia... Załącznik nr 9 do SIWZ (projekt) Nr sprawy : 271.1.2013 U M O W A NR 1/2013 z dnia... zawarta pomiędzy: Gminą Głowno, reprezentowaną przez Wójta Gminy Głowno Marka Jóźwiaka, z siedzibą w Głownie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 Nr sprawy: ZP.271.58.2013 Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 W dniu.. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR 272.... 2014 zawarta w dniu.. pomiędzy reprezentowaną przez: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno Wójta Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2010 zawarta w Warszawie w dniu 2010 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT... zł (słownie złotych... Cenę brutto...zł (słownie złotych...

Podatek VAT... zł (słownie złotych... Cenę brutto...zł (słownie złotych... GBPP.271.1.2016 Lipiny, dnia 20 czerwca 2016 roku ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku, Lipiny 30, 26-704 Przyłęk zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowo

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w dniu... w Zielonej Górze, pomiędzy: Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg w Zielonej Górze z siedziba przy ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra, NIP 929-10-77-985,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :

U M O W A NR... W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : U M O W A NR... wzór umowy Zał. nr 6 do SIWZ W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :... a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1...

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../...

Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../... Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../... (rok zawarcia) W dniu... w............. pomiędzy... zwanym w dalszej treści umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa na roboty budowlane

Umowa na roboty budowlane 1 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa na roboty budowlane W dniu r. w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR.../2015

U M O W A NR.../2015 U M O W A NR.../2015 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Łomży pomiędzy Miastem Łomża z siedzibą w Łomży, Stary Rynek 14, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT zawarta w dniu.., pomiędzy: U M O W A N R. Przedszkolem nr 5 w Lubsku z siedzibą przy ul. Korczaka 2a, 68-300 Lubsko, reprezentowanym przez: Dorotę Busz Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Lubsku przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zał. 4 do SIWZ zawarta w dniu. roku w Policach pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 w Policach, ul. Siedlecka 4, NIP: 8513116433; Regon: 320825690 zwaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr IN /2012

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr IN /2012 UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr IN /2012 Zawarta dnia 2012 r. w Lwówku Śląskim, pomiędzy: Gminą i Miastem Lwówek Śląski z siedzibą przy Alei Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski NIP 616-10-03-030

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ROBOTY NR...

UMOWA NA ROBOTY NR... UMOWA NA ROBOTY NR... Część 2. Wzór umowy W dniu. 2009 roku w Rudniku nad Sanem pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową Nr 2 w Rudniku nad Sanem, ul. Jana Pawła II 15, 37 420 Rudnik nad Sanem zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 1 U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 Załącznik nr A P R O J E K T zawarta w dniu... pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn reprezentowanym przez :... -... przy kontrasygnacie :.. - zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą,

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą, WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV- ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr...- projekt

UMOWA nr...- projekt CZĘŚĆ II: WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA nr...- projekt Zawarta w dniu...w Kuślinie pomiędzy Gminą Kuślin z siedzibą w Kuślinie ul. E. Szczanieckiej 4 reprezentowaną przez Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia r.

UMOWA. 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia r. WZÓR UMOWY Nr.. Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA zawarta dnia...2012r pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży, z siedzibą ul. Poligonowa 30, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 1. Janusza

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZPN (wzór) Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

UMOWA ZPN (wzór) Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMOWA ZPN (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ ZP-12/06/2013 Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Niniejsza umowa została

Bardziej szczegółowo

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr UMOWA projekt na roboty budowlane Nr W dniu pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz zwaną dalej zamawiającym, którą reprezentuje : Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza a zwaną dalej wykonawcą, którą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr - ZP/6/UP/2009 Projekt. zawarta w dniu... w Brodnicy pomiędzy:

UMOWA Nr - ZP/6/UP/2009 Projekt. zawarta w dniu... w Brodnicy pomiędzy: UMOWA Nr - ZP/6/UP/2009 Projekt zawarta w dniu... w Brodnicy pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy ul. Gajdy 13, 87 300 Brodnica, wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243 Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA NR.../2015 W dniu...2015 roku w Błażowej pomiędzy Regionalnym Towarzystwem Rolno Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) nr KP/ZP/342/ /06

UMOWA (wzór) nr KP/ZP/342/ /06 UMOWA (wzór) nr KP/ZP/342/ /06 Załącznik nr 16 zawarta w dniu w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, reprezentowaną przez: Zastępcę Prezydenta Miasta Bolesława Kowalczyka,

Bardziej szczegółowo