Umowa na wykonanie prac projektowych nr BIA-IR-I-07/ /07

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa na wykonanie prac projektowych nr BIA-IR-I-07/ /07"

Transkrypt

1 Umowa na wykonanie prac projektowych nr BIA-IR-I-07/ /07 W dniu.2007 w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa-Dzielnica Białołęka z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 197, Warszawa, NIP , reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa nr. PW-0158/953/2006 z dnia roku przez: Burmistrza Dzielnicy pana Jacka Kaznowskiego zwanym dalej w tekście Zamawiającym a zwanym dalej w tekście Wykonawcą W związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.D-II-340/28/3411-u/2007, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r, nr 164, poz ze zm.), została zawarta umowa następującej treści: 1 (Przedmiot umowy) 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową wielobranżową dokumentację budowlano-wykonawczą i kosztorysową na budowę hali sportowej wraz z zapleczem sportowym, dydaktycznym i socjalnym przy Gimnazjum nr 121 ul. Płużnicka 4 w Warszawie, zgodnie ze złożoną i wybraną koncepcją. 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje dokumentację uwzględniającą założenia programowe określone w SIWZ oraz n.w. program funkcjonalny: - halę sportową o wym. 24m x 36 m i wysokości 9-10m z łącznikiem użytkowym do istniejącego budynku Gimnazjum, - w obiekcie hali należy przewidzieć siłownię, salę do ćwiczeń z lustrami, pomieszczenia dla nauczycieli i trenerów z zapleczem sanitarnym i magazyny na sprzęt sportowy, - przy jednej ze ścian należy przewidzieć trybuny składane, ponadto halę należy podzielić kotarami na trzy sektory a sektory wyposażyć w kosze do koszykówki i słupki do siatkówki; podłoga drewniana z klepki na legarach, - zaplecze dydaktyczne - inne pomieszczenia niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania szkoły, - nowy wjazd na teren szkoły wraz z drogą wewnętrzną, pożarową, obsługującą halę i boiska, - boiska sportowe i zagospodarowanie terenu - oświetlenie terenu, - zatoki parkingowe od strony ul. Płużnickiej dla obsługi hali, - zaplecze socjalne dla uczniów tj. szatnie, natryski, węzły sanitarne osobno dla dziewcząt i dla chłopców, a także punkt medyczny, - pomieszczenia techniczne tj. kotłownia gazowa i pomieszczenia wentylacji mechanicznej. 3. Szczegółowy wykaz dokumentacji projektowej został określony w zał. Nr 1. Uwaga! 1. Wszystkie pomieszczenia mają mieć zaprojektowane wyposażenie technologiczne zgodnie z ich przeznaczeniem. Na oknach należy przewidzieć żaluzje lub vertikale. 2. Drzwi do sal i sanitariatów muszą wykładać się na ścianę, drzwi do klas mają posiadać szybkę u góry, muszą być o podwyższonej akustyczności i wzmocnionych minimum 3-ma zawiasami i odbojami. 3. Należy zaprojektować osłony wszystkich grzejników, zgodnie z obowiązującymi wymogami dla takich obiektów. 4. Należy zaprojektować podliczniki na wszystkie media dla hali, zaplecza sportowego i socjalnego. 2 (Terminy realizacji)

2 Termin realizacji prac projektowych ustala się do roku. 3 (Obowiązki Wykonawcy) W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: 1. Szczegółowej wielobranżowej inwentaryzacji istniejącego obiekty szkolnego oraz terenu obejmującego planowaną inwestycję w 3 egz., 2. Ekspertyzy technicznej istniejącego obiektu szkoły pod kątem planowanej budowy hali sportowej (opracowaną przez osobę uprawnioną) w 3 egz., 3. Badań i dokumentacji geotechnicznej dla terenu objętego inwestycją w 3 egz., 4. Inwentaryzacji rzeczowej i geodezyjnej istniejącej zieleni w zakresie terenu objętego inwestycja, ze wskazaniem i opisem drzew do wycięcia lub przesadzenia w 3 egz. 5. Kompleksowej wielobranżowej budowlano-wykonawczej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obiektu wraz z łącznikiem z istniejącą szkołą oraz nowymi instalacjami wewnętrznymi również w formie elektronicznej, w 7 egz., zgodnie z założeniami programowymi określonymi w części II pkt. 1 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 03, ), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. (Dz. U. nr 121) w sprawie: - uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej ( poz. 1137), - ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( poz. 1138), - przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( poz. 1139), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, oraz innych uwarunkowań prawnych regulujących projektowanie i realizacje inwestycji budowlanych. Opracowanie ma zawierać projekty budowlane i wykonawcze branżowe (7 egz.) wraz z kosztorysami inwestorskimi (w 3 egz.), przedmiarami robót ( w 7 egz.), oraz specyfikacjami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych ( w 7 egz.), jako osobne opracowania w zakresie: 1.architektoniczno-budowlanym wraz z koniecznymi do realizacji detalami budowlanymi, wykazami stolarki, ślusarki i kolorystyką ścian, posadzek, elewacji itd., 2. projekt konstrukcji wraz z obliczeniami, 3. projekt wnętrz wraz z kolorystyką i wykonawczymi rysunkami dla przyjętych rozwiązań nie ujętych w projekcie architektoniczno-budowlanym, 4. projekt technologii wraz ze szczegółowym wykazem (zestawieniem) wyposażenia w meble, komputery, sprzęt audio-wideo, żaluzje, vertikale, plansze ogłoszeniowe, tablicę wyników, regały magazynowe dla wszystkich pomieszczeń, w których są one wymagane, określający precyzyjnie parametry techniczne i gabaryty, materiały, sposób i kolorystykę wykończenia, typy lub symbole katalogowe zaprojektowanego wyposażenia, 5. wewnętrzne instalacje sanitarne (wod-kan, gaz, c.o, c.w., wentylacja mechaniczna), 6. kotłowni gazowej ( cz. sanitarna, elektryczna, automatyka), 7. wewnętrzne instalacje elektryczne, oświetleniowe i dzwonkowe, 8. instalacje niskoprądowe (alarmowa, domofonowi, radiowęzłowa) wraz z osprzętem i aparaturą nagłaśniającą także na terenie zewnętrznym szkoły, 9. instalacja alarmowa p.poż, 10. projekt oznakowania p.poż. wraz z osprzętem, wyposażeniem p.poż. oraz instrukcją pożarową, 11. projekt zagospodarowania działki w skali 1:500 na aktualnym podkładzie geodezyjnym z pokazaniem: - granic działki wraz z domiarami projektowanego oraz istniejącego obiektu, - z wjazdami i wyjazdami, - wewnętrznym układem komunikacyjnym w powiązaniu z komunikacją zewnętrzną, - oświetleniem terenu, - zielenią towarzyszącą, - z podaniem sposobu odwodnienia dróg wewnętrznych z operatem wodno-prawnym,

3 12. zbiorcza plansza uzbrojenia i zagospodarowania tereny, uzgodniona w ZUD z obliczeniem współrzędnych i osnową geodezyjną, 13. projekty przyłączy zewnętrznych: - wod.-kan, - odwodnienie budynku i dróg wewnętrznych, - gazowe, - elektryczne. 14. projekt drogowy dla całego układy komunikacyjnego obsługującego obiekt wraz ze szkołą z boiskami i odwodnieniem, 15. projekt boisk z odwodnieniem, 16. projekt zieleni ze wskazaniem ewentualnych wycinek drzew lub przesadzeń, 17. projekt odwodnienia wykopów dla robót ziemnych budynku i uzbrojenia tereny z operatem wodnoprawnym, 18. sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia projektowanego obiektu budowlanego, która służy do opracowania przez wykonawcę robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla realizacji budowy, 19. wytyczne realizacji inwestycji wraz z projektem organizacji budowy i harmonogramem robót, 20. projekty organizacji ruchu na czas budowy dla robót prowadzonych w pasie drogowym, 21. projekt zagospodarowania placu budowy, z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenia ścieków budowy a także telefon. Uwaga! 1.W ramach przedmiotu zamówienia i ceny ofertowej po stronie Wykonawcy jest opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych dla całego terenu objętego inwestycją w tym niezbędnych do realizacji przyłączy w/g. warunków przyłączenia do mediów oraz innych uzgodnień. 2.W przedmiarach i kosztorysach należy uwzględnić demontaż części istniejącego budynku szkoły. Wszystkie w/w elementy dokumentacji muszą być skoordynowane międzybranżowo i potwierdzone na dokumentacji, za co odpowiada Wykonawca - Główny Projektant. 1.Dokumentację należy uzgodnić w ZUD, ZDM, San.-Epid, PIP, Straży Pożarnej, Ochronie Środowiska, MZG, STOEN, MPWiK oraz z użytkownikiem szkoły tj. dyrektorem Gimnazjum nr Należy uzyskać lub uaktualnić wszystkie warunki techniczne przydziału i dostawy mediów zgodnie z wymogami obiektu i obowiązującymi zasadami i przepisami. 3) Wykonawca zapewni nadzór autorski wszystkich branż na etapie prowadzenia procedury przetargowej na budowę obiektu w zakresie udzielenia odpowiedzi poprzez Zamawiającego na zapytania zadane przez Oferentów w zakresie spraw technicznych, budowlanych, branżowych i kosztorysów w przypadku zaistnienia niejasności a także na etapie realizacji inwestycji. Cena za nadzór autorski wyliczona na podstawie Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych z 2006 r, wynosi.. 4) Wykonawca ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i działań podwykonawców na czas realizacji przedmiotu umowy w wysokości nie mniejszej niż wysokość wynagrodzenia brutto. 5) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania, o którym mowa w SIWZ. 6) Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji i rękojmi na 3 lata liczone od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 7) Wykonawca przekaże dokumentację na podstawie oświadczenia o treści: Przedkładam do odbioru dokumentację zgodnie z zakresem określonym w umowie i oświadczam, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i jest zgodna z wymogami prawa budowlanego, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 5 (Obowiązki Zamawiającego) W ramach niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do: 1. Odebrania prawidłowo wykonanych prac projektowych. 2. Zapłaty ustalonego wynagrodzenia po sprawdzeniu dokumentacji.

4 6 (Nadzór) 1.Ze strony Zamawiającego obowiązki koordynatora do niniejszej umowy, upoważnionego do stałych kontaktów z Wykonawcą pełnić będzie p. Jerzy Mrazek. 2. Ze strony Wykonawcy obowiązki koordynatora do niniejszej umowy, upoważnionego do stałych kontaktów z Zamawiającym pełnić będzie 7 (Wynagrodzenie) 1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1, Strony ustalają wynagrodzenie umowne w wysokości netto: (słownie: złotych) + podatek VAT w kwocie: (słownie: złotych), co łącznie daje kwotę brutto: (słownie: złotych). 2. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, określone w ofercie (zał.nr.1) i w zestawieniu kosztów dokumentacji stanowiącym zał. nr 2 do umowy. 3. Cena za nadzór autorski za jeden pobyt na budowie wynosi brutto..złotych Na sprawowanie nadzoru autorskiego zostanie zawarta odrębna umowa na etapie realizacji inwestycji.. 4. Rozliczenie nastąpi fakturami VAT- częściowymi wystawionymi za poszczególne etapy prac, płatnymi w ciągu 14 dni. Faktury będą wystawione w oparciu o protokoły zaawansowania prac i protokoły odbioru, zaakceptowane przez Zamawiającego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania i przekazywania dokumentacji stanowiącym zał. Nr. 4 do umowy do wysokości 80% wartości opracowania.. 5. Pozostałe wynagrodzenie Wykonawcy wypłacone zostanie na podstawie faktury końcowej po odbiorze i sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletnej i uzgodnionej dokumentacji. 6. Faktura końcowa płatna będzie w ciągu 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego i po zakończeniu sprawdzania dzieła. 7. Należność za wykonane prace zostanie przekazana przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. 8. Za datę zapłaty Strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego. 9. Zamawiający będzie regulował faktury wystawione przez Wykonawcę na Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, Warszawa na podstawie podpisanego protokołu odbioru prac. 10. Faktury za wykonane prace wystawione na Miasto Stołeczne Warszawa należy dostarczyć do płatnika faktury Dzielnica Białołęka, Warszawa, ul. Modlińska Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, zarejestrowanym pod nr NIP i jest uprawniony do wystawiania faktur. VAT. 8 Wykonawca nie może dokonać skutecznie przelania (cesji) swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. 9 (Odbiór) 1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu przedmiot zamówienia wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji w siedzibie Zamawiającego. Przekazanie dokumentacji przez Wykonawcę potwierdzone protokołami podpisanymi przez przedstawicieli obydwu Stron zostanie dokonane w terminie złożenia dokumentacji w siedzibie Zamawiającego. Od tego dnia rozpocznie się okres dwóch tygodni przeznaczony na sprawdzenie dokumentacji, wniesienie ewentualnych uwag przez Zamawiającego i dokonanie korekt przez Wykonawcę. 2. Po sprawdzeniu dokumentacji, wniesionych ewentualnych poprawkach i korektach, Zamawiający i Wykonawca sporządzą protokół odbioru końcowego, który będzie podstawą do wystawienie faktury. 3. Po odbiorze końcowym zaczyna biec termin gwarancji i rękojmi, który wynosi 2 lata.

5 4.Wykonawca zobowiązuje się do udzielenie odpowiedzi na wniesione uwagi. 5. Na żądanie Zamawiającego dodatkowe egzemplarze Wykonawca dostarczy za oddzielnym wynagrodzeniem równym udokumentowanym kosztom wykonania kopii. 10 (Kary umowne) 1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za zwłokę w wykonaniu prac w terminie określonym w 2 umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac lub w okresie rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, po upływie terminu wyznaczonego na usuniecie wad. 3) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w 7 ust. 1 umowy. 4). W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 5) W przypadku, gdy zwłoka w przekazaniu dokumentacji przekroczy 14 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym od umowy. 6) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia określonego w 7 ust (Gwarancja) 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonane usługi, która stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady. 2. Okres udzielonej gwarancji wynosi 24 miesiące i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 3. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania poprawek gwarancyjnych. 12 (Zabezpieczenie należytego wykonania umowy) 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w gotówce w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto oznaczonego w 7 ust. 1 tj. złotych (słownie: złotych) najpóźniej w dniu zawarcia umowy % kwoty wymienionej w ust.1 służącej zabezpieczeniu zgodnego z umową wykonania usług zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 30 % kwoty wymienionej w ust,.1 służy zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i zostanie zwrócone niepóźnej niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form dopuszczonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r, nr 164, poz ze zm,). Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

6 13 (Zmiana umowy) 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego jemu za wykonaną część umowy. 14 (Postanowienia końcowe) 1. Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane. 2. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie właściwy rzeczowo sąd cywilny dla m.st. Warszawy, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. Wykaz załączników do umowy: Nr.1 formularz oferty Nr.2 zestawienie kosztów dokumentacji Nr.3 wycena prac projektowych Nr.4- harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania i przekazywania dokumentacji. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

7 Załącznik nr. 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dotyczący opracowania kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektonicznobudowlanej i kosztorysowej budowy hali sportowej dla Gimnazjum nr 121 przy ul. Płużnickiej 4 w Warszawie. 1. Szczegółowa wielobranżowa inwentaryzacja istniejącego obiektu szkolnego oraz terenu obejmującego planowana inwestycję, 2. Ekspertyza techniczna istniejącego obiektu szkoły pod kątem planowanej budowy hali sportowej, 3. Badania i dokumentacja geotechniczna terenu objętego inwestycją, 4. Inwentaryzacja istniejącej zieleni terenu objętego inwestycją ze wskazaniem i opisem drzew do wycięcia lub przesadzenia, 5. Projekt architektoniczno budowlany wraz z koniecznymi do realizacji detalami budowlanymi, wykazami stolarki, ślusarki i kolorystyką ścian, posadzek, elewacji, opisem technicznym itd. 6. Projekt konstrukcji wraz z obliczeniami, 7. Projekt wnętrz wraz z wykonawczymi rysunkami do przyjętych rozwiązań, 8. Projekt technologii wraz ze szczegółowym wykazem (zestawienie) wyposażenia, 9. Projekty wewnętrznych instalacji sanitarnych (wod.-kan, c..o., c..w., gaz), 10. Projekt pompy ciepła wraz z instalacją wewnętrzną i zewnętrzna, 11. Projekt instalacji kolektorów słonecznych, 12. Projekt kotłowni gazowej 13. Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych, 14. Projekt instalacji nisko-prądowych, 15. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej, 16. Projekt instalacji komputerowej, 17. Projekt instalacji alarmowej p.poż. 18. Projekt oznakowania p.poż. 19. Projekt instalacji telefonicznej ze stałym łączem, 20. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 na aktualnym podkładzie, 21. Zbiorcza plansza uzbrojenia i zagospodarowania terenu, 22. Projekty sieci i przyłączy zewnętrznych: - wod.-kan, -odwodnienie, - gazowe, - energetyczne, - oświetlenie, - monitoring, - telefoniczne, - telewizji kablowej. 23. Projekt boisk zewnętrznych z ogrodzeniem, 24. Projekt drogowy dla całego wewnętrznego układu komunikacyjnego, 25. Projekt drogowy z chodnikiem i zatoka parkingową od ul. Płuznickiej, 26. Projekt zieleni, 27. Projekt odwodnienia i zabezpieczenia wykopów dla robót ziemnych, 28. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w obiekcie, 29. Wytyczne realizacji inwestycji z harmonogramem robót, 30. Projekt organizacji ruchu na czas budowy, 31. Projekt zagospodarowania placu budowy,

8 32. Certyfikat charakterystyki energetycznej budynku szkoły, 33. Opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych dla całego terenu objętego inwestycją, 34. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie do projektów, 35. Inne opracowania projektowe i kosztorysowe niezbędne do zrealizowania inwestycji zgodnie z założeniami ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY. Projekt budowy Szkoły Podstawowej i hali sportowej w Woli Rasztowskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY. Projekt budowy Szkoły Podstawowej i hali sportowej w Woli Rasztowskiej ZP-341/15/09 Urząd Gminy Klembów ul. Gen. Fr. śymirskiego 38 05-205 Klembów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Projekt budowy Szkoły Podstawowej i hali sportowej w Woli

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (projekt)

WZÓR UMOWY (projekt) Załącznik Nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY (projekt) W dniu... 2014 r. w Złotoryi pomiędzy Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółką z o.o. z siedzibą w Złotoryi przy al. Miłej 2 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy:

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: ZP/03/2015 Załącznik nr 6 do specyfikacji zamówienia WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT UMOWA NR. zawarta w dniu. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, ul. Suchedniowska 3, 26 010 Bodzentyn. 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. 3. Rodzaj zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr../../ist

WZÓR UMOWA nr../../ist WZÓR UMOWA nr../../ist zawarta w dniu...2015 roku w Warszawie, zwana w dalszej treści Umową pomiędzy : Zespołem Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego Dziadka, z siedzibą ul. Stara 4 00-231 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Dyrektor Krzysztof Kowal. Kraków, dnia 13.02.2009 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

ZATWIERDZAM. Dyrektor Krzysztof Kowal. Kraków, dnia 13.02.2009 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE ZATWIERDZAM Dyrektor Krzysztof Kowal Kraków, dnia 13.02.2009 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

WZP.271.4.2015 załącznik nr 2 do SIWZ

WZP.271.4.2015 załącznik nr 2 do SIWZ projekt umowy na opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej chodnika wraz z wjazdami w Kobyłce przy niżej wymienionych ulicach: Przyjacielska, Dojazdowa, Nadarzyn Umowa została zawarta w dniu w Kobyłce,

Bardziej szczegółowo

MOKIS SIWZ nr 5/2013 2013

MOKIS SIWZ nr 5/2013 2013 Załącznik nr 5 - Wzór umowy nr /2013 UMOWA NR /2013 zawarta w dniu...... 2013 r. w Oleśnicy pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Oleśnicy przy ul. Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica, NIP.., REGON..,

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W SZCZECINIE NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE UDZIELONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/2/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W A NR.../2009

WZÓR U M O W A NR.../2009 Załącznik nr 6 WZÓR U M O W A NR.../2009 na wykonanie usługi: Ewidencja i inwentaryzacja ulic i dróg gminnych na terenie Miasta i Gmuny Busko-Zdrój wraz z wprowadzeniem danych do programu DROGI, Zawarta

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowa nr 4/SR/GJ/2015

Wzór Umowa nr 4/SR/GJ/2015 Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór Umowa nr 4/SR/GJ/2015 zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Sądem Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórskiej 26, 60-179 Poznań,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu...

UMOWA NR... zawarta w dniu... Zał. nr 7 do SIWZ UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy: 1. Akademią Muzyczną w Poznaniu mającym swoją siedzibę w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 87, zwaną dalej Zamawiającym, NIP 778-13-31-533, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../WIR/13 (wzór)

UMOWA NR.../WIR/13 (wzór) ZA Ł Ą C ZN I K NR 11 UMOWA NR.../WIR/13 (wzór) W dniu... 2013 r. pomiędzy Gmina Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 11a, będącą płatnikiem VAT, Nr identyfikacyjny NIP 776-167-90-49

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 zawarta w Płocku dnia... pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:..., a 2.... zwanym dalej,,wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... a.. NIP., REGON.

U M O W A NR... a.. NIP., REGON. Wzór umowy U M O W A NR... Część II SIWZ zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, NIP 957-00-27-503, REGON

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane nr 45.34.20/RB/PN/2012

Umowa o roboty budowlane nr 45.34.20/RB/PN/2012 Wzór umowy załącznik nr 3 do specyfikacji nr 45.34.20/RB/PN/2012 Umowa o roboty budowlane nr 45.34.20/RB/PN/2012 z dnia... w Gdańsku, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym Wybrzeża Jednostką Budżetową

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ AG 06/23/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Modernizacja i remont budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku przy Alei Zwycięstwa 21 Zamawiający: Wojewódzki Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 272...2015. a... z/s... zarejestrowaną w... pod numerem..., NIP..., REGON..., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:...

UMOWA NR 272...2015. a... z/s... zarejestrowaną w... pod numerem..., NIP..., REGON..., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:... Załącznik nr 7 do SIWZ - WZÓR UMOWY UMOWA NR 272.....2015 zawarta w dniu...2015 r. w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie, pomiędzy Gminą Brwinów, REGON 013269203, NIP 5342254858,

Bardziej szczegółowo