5/2.F.5. Ocena ryzyka zawodowego magazyniera

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5/2.F.5. Ocena ryzyka zawodowego magazyniera"

Transkrypt

1 5/2.F.5. Ocena ryzyka zawodowego magazyniera Les³aw Zieliñski Rozdzia³ 5/2.F grudzieñ Ryzyko Ocena /2.F.5. zawodowe ryzyka zawodowego magazyniera OPINIE Spis treœci 1. Opis stanowiska Zakres obowi¹zków pracownika Organizacja pracy Wymagane kwalifikacje Identyfikacja zagro eñ Stosowane œrodki profilaktyczne Statystyka wypadków na stanowisku pracy za ostatnie 5 lat... 3 Karta oceny ryzyka zawodowego Opis stanowiska Podstawowym stanowiskiem magazyniera jest pomieszczenie magazynu wielobran owego wraz z ramp¹ za³adowczo-roz³adowcz¹. Pomieszczenie magazynu wyposa one jest w: rêczny wózek do przewozu towarów, drabinkê przystawn¹ oraz stanowisko komputerowe. Wysokoœæ rega³ów magazynowych to 2 m. Pomieszczenie jest ponadto wyposa one w: oœwietlenie naturalne i sztuczne, wentylacjê grawitacyjn¹ oraz centralne ogrzewanie. Jednostkowa waga dÿwiganych, przenoszonych materia³ów dochodzi do 50 kg. Wyposażenie pomieszczenia 2. Zakres obowi¹zków pracownika Praca magazyniera polega na: odbiorze materia³ów z samochodów, przenoszeniu rêcznym lub transportowaniu wózkiem odebranych materia³ów do magazynu, uk³adanie materia³ów na rega³ach, wydawanie materia³ów, prowadzenie dokumentacji magazynowej z wykorzystaniem stanowiska komputerowego, sprz¹tanie w magazynie i na rampie. Zadania grudzień

2 OPINIE 5. Ryzyko zawodowe 3. Organizacja pracy Czas pracy magazyniera: 5 dni w tygodniu na zmianie pierwszej. Magazynier jest odpowiedzialny za stan jakoœciowy i iloœciowy towarów. Odpowiada równie za prawid³owe prowadzenie dokumentacji magazynowej w formie papierowej i elektronicznej. Do ciê szych prac transportowych magazynier ma prawo skorzystaæ z pomocy pracownika ochrony. Czas pracy na stanowisku wyposa onym w monitor ekranowy nie przekracza 3 godzin na zmianê robocz¹. 4. Wymagane kwalifikacje Od pracownika wymaga siê: œredniego wykszta³cenia, umiejêtnoœci obs³ugi komputera, aktualnych badañ lekarskich. 5. Identyfikacja zagro eñ Lp. Zagro enie lub czynnik niebezpieczny, szkodliwy, uci¹ liwy ród³o zagro enia Mo liwe skutki Potr¹cenie, przygniecenie. Poruszaj¹ce siê pojazdy na placu magazynowym przy rampie. 2. Po ar. Materia³y ³atwopalne, instalacja elektryczna. 3. Upadek z wysokoœci ok.1m. 4. Poœlizgniêcie, upadek na tej samej p³aszczyÿnie. 5. Uderzenie, przyciœniêcie spadaj¹cym materia³em, przedmiotem. 6. Uderzenie, przyciœniêcie przewracaj¹cym siê rega³em. 7. Przeci¹ enie uk³adu ruchu. 8. Uderzenie o nieruchome elementy. Po³o enie stanowiska pracy na poziomie ró nym od poziomu otoczenia rampa roz³adowcza, drabinka. Nierówne, œliskie powierzchnie, progi. Pojemniki, pud³a, materia³y na rega³ach, lub wózku transportowym. Rega³y. Przenoszone, uk³adane pojemniki, pud³a z towarem, materia³y. Wejœcia, dojœcia, rega³y. Œmieræ, ciê kie uszkodzenie cia³a. Œmieræ na skutek uduszenia, ciê kiego oparzenia. Ciê kie uszkodzenie cia³a, z³amania koñczyn, urazy g³owy. Z³amania, zwichniêcia koñczyn, st³uczenia cia³a. Urazy koñczyn, palców. Powa ne urazy ca³ego cia³a. Choroby uk³adu szkieletowo-miêœniowego, przepuklina. Drobne urazy ca³ego cia³a. 2 grudzień 2005

3 5/2.F.5. Ocena ryzyka zawodowego magazyniera OPINIE Uderzenie ruchomymi elementami. Drzwi magazynu. 10. Pr¹d elektryczny. Instalacja elektryczna, urz¹dzenia zasilane energi¹ elektryczn¹. 11. Ostre krawêdzie. Taœma i krawêdzie opakowañ, krawêdzie rega³ów. 12. Zmienny mikroklimat. Zmienne warunki atmosferyczne (zima, lato) prace na rampie, przeci¹gi. 13. Stres. Odpowiedzialnoœæ materialna za towar. Urazy cia³a szczególnie koñczyn i g³owy. Œmieræ na skutek pora enia pr¹dem elektrycznym. Drobne urazy palców rêki. Choroby uk³adu oddechowego przeziêbienia, udar cieplny. Choroby uk³adu kr¹ enia, zmêczenie. 6. Stosowane œrodki profilaktyczne Magazyniera wyposa ono w: odzie i obuwie robocze, kurtkê na okres jesienno-zimowy, rêkawice robocze. Magazynier ma do dyspozycji instrukcje: sk³adowania materia³ów, rêcznych prac transportowych, poruszania siê ludzi i pojazdów na terenie firmy, przeciwpo arow¹. Inne œrodki profilaktyczne to: okresowe szkolenia bhp i badania lekarskie, nadzór nad stanem magazynu i prac¹ magazyniera, podrêczny sprzêt ppo. Środki ochronne Instrukcje 7. Statystyka wypadków na stanowisku pracy za ostatnie 5 lat W ostatnich piêciu latach na stanowisku nie zanotowano wypadków ani chorób zawodowych. 8. Karta oceny ryzyka zawodowego Przyk³adow¹ kartê oceny ryzyka zawodowego opracowano w skali trójstopniowej wg PN-N Nale y pamiêtaæ, e dla konkretnego magazyniera w Pañstwa zak³adzie pracy, karta oceny ryzyka zawodowego mo e zawieraæ i inne zagro enia specyficzne dla tego konkretnego stanowiska pracy. grudzień

4 OPINIE 5. Ryzyko zawodowe PRZYKŁAD Karta oceny ryzyka zawodowego magazyniera bêdzie ró na od tej podanej poni ej choæby w przypadku: sk³adowania szkodliwych dla zdrowia substancji, wykorzystywania konkretnych urz¹dzeñ do transportu magazynowanych towarów, innego od podanego zakresu obowi¹zków itp. Oceniaj¹c ryzyko zawodowe dla konkretnego stanowiska magazyniera w Pañstwa firmie nie mo na te pomin¹æ organizacji magazynu i zasad wykonywania w nim pracy. Wynik poni szej oceny ryzyka uwzglêdnia stosowanie œrodków ograniczaj¹cych zagro enia. Przypominamy, e pracownik powinien byæ zapoznany z kart¹ oceny razem z kart¹ identyfikacji zagro eñ. 4 grudzień 2005

5 WZÓR Rozdzia³ 5/2.F.5. KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Data... Numer Karty... Stanowisko pracy Magazynier Charakterystyka stanowiska pracy: odbiór materia³ów z samochodu i transport do magazynu, uk³adanie materia³ów na rega³ach, wydawanie materia³ów, prowadzenie dokumentacji. Lp. Zagro enie ród³o zagro enia Wyniki pomiarów Ciê koœæ szkód Liczba nara onych... Sporz¹dzi³ zespó³ Dokumenty odniesienia: PN-N-18002, zak³adowy regulamin pracy, instrukcje zak³adowe, Prawdopodobieñstwo Oszacowanie ryzyka Dzia³ania profilaktyczne Potr¹cenie, przygniecenie. Poruszaj¹ce siê pojazdy na placu magazynowym przy rampie. Przestrzeganie instrukcji poruszania siê po placu magazynowym. Zalecenie ostro noœci, dzia³ania ograniczaj¹ce poœpiech. 2. Po ar. Materia³y ³atwopalne, instalacja elektryczna. Przestrzeganie instrukcji ppo., zapewnienie sprawnego sprzêtu gaœniczego (okresowe kontrole). Regularne przegl¹dy instalacji i urz¹dzeñ zasilanych energi¹ elektryczn¹. Bezwzglêdne respektowanie przestrzegania zakazu palenia tytoniu. 3. Upadek z wysokoœci ok.1m. Po³o enie stanowiska pracy na poziomie ró nym od poziomu otoczenia rampa roz³adowcza, drabinka. Œrednia Prawdopodobne Œrednie Dba³oœæ o ³ad i porz¹dek w miejscu pracy. Prawid³owy stan posadzki. Kontrola sprawnoœci drabinki. Stosowanie odpowiedniego obuwia roboczego. Dzia³ania ograniczaj¹ce poœpiech. 5

6 WZÓR Poœlizgniêcie, upadek na tej samej p³aszczyÿnie. Nierówne, œliskie powierzchnie, progi. Stosowanie odpowiedniego obuwia roboczego. Dba³oœæ o ³ad i porz¹dek w miejscu pracy. Regularna kontrola stanu nawierzchni i usuwanie (neutralizowanie) wszelkich zanieczyszczeñ mog¹cych powodowaæ poœlizgniêcie. 5. Uderzenie, przyciœniêcie spadaj¹cym materia³em, przedmiotem. Pojemniki, pud³a, materia³y na rega³ach lub wózku transportowym. Prawid³owe sk³adowanie materia³ów. Stosowanie rêkawic i obuwia roboczego. Zalecenie ostro - noœci. Dzia³ania ograniczaj¹ce poœpiech. 6. Uderzenie, przyciœniêcie przewracaj¹cym siê rega³em. Rega³y. Kontrola prawid³owoœci ustawienia i zamocowania rega³ów. Przestrzeganie prawid³owego sk³adowania i nie przeci¹ ania rega³ów (informacja o dopuszczalnym obci¹ eniu rega³ów). 7. Przeci¹ enie uk³adu ruchu. Przenoszone, uk³adane pojemniki, pud³a z towarem, materia³y. Przestrzeganie instrukcji wykonywania rêcznych prac transportowych. Zalecenie ostro noœci, podjêcie dzia³añ ograniczaj¹cych poœpiech. 8. Uderzenie o nieruchome elementy. Wejœcia, dojœcia, rega³y. Ma³a Ma³o prawdopodobne Ma³e Prawid³owa organizacja prac. Dba³oœæ o ³ad i porz¹dek w magazynie. Ograniczanie poœpiechu. 9. Uderzenie ruchomymi elementami. Drzwi magazynu. Sprawne zabezpieczenia drzwi. Prawid³owa organizacja prac. Ograniczanie poœpiechu. 6

7 WZÓR Pr¹d elektryczny. Instalacja elektryczna, urz¹dzenia zasilane energi¹ elektryczn¹. Regularne przegl¹dy i kontrole sprawnoœci instalacji i urz¹dzeñ zasilanych energi¹ elektryczn¹. Kontrola urz¹dzeñ przeciwpora- eniowych. Bezwzglêdne przestrzeganie zakazu wykonywania napraw instalacji i urz¹dzeñ elektrycznych przez osoby nieuprawnione. 11. Ostre krawêdzie. Taœma i krawêdzie opakowañ, krawêdzie rega³ów. Œrednia Prawdopodobne Ma³e Stosowanie rêkawic roboczych. Zalecenie ostro noœci. Ograniczenie poœpiechu. 12. Zmienny mikroklimat. Zmienne warunki atmosferyczne (zima, lato) prace na rampie, przeci¹gi. Odzie robocza odpowiednia do pory roku (letnia, zimowa). 13. Stres. Odpowiedzialnoœæ materialna za towar. Prawid³owa organizacja prac, dzia³ania ograniczaj¹ce poœpiech. Uwagi: Brak lub niestosowanie zabezpieczeñ powoduje podwy szenie kategorii ryzyka, tzn. zwiêksza prawdopodobieñstwo zaistnienia wypadku, choroby. Zatwierdzi³: 7

5/2.I.3. Ocena ryzyka zawodowego fryzjera

5/2.I.3. Ocena ryzyka zawodowego fryzjera OPINIE 5/2.I.3. Ocena ryzyka zawodowego fryzjera Les³aw Zieliñski Rozdzia³ 5/2.I.3. 5. luty Ryzyko 2006 Ocena 5/2.I.3. zawodowe ryzyka zawodowego na stanowisku fryzjera Spis treœci 1. Opis stanowiska...

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik bezpiecze stwa i higieny pracy Symbol cyfrowy zawodu: 315[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 315[01]-01-1 2 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Lp. Temat szkolenia Liczba godzin * 1 3 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotycz ce bezpiecze stwa i

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych

Program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych Program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych Lp. Temat szkolenia Liczba godzin * 1 3 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotycz ce bezpiecze stwa i higieny pracy z uwzgl

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa (modernizacja) uj cia i stacja uzdatniania wody

Rozbudowa (modernizacja) uj cia i stacja uzdatniania wody INFORMACJA BIOZ INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA Rozbudowa (modernizacja) uj cia i stacja uzdatniania wody azów gm. Sterdy pow. soko owski woj. mazowieckie Inwestor: Gmina Sterdy 08-320

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA 1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA...1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO...2 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych. Opracowa : mgr in. Janusz Kozio 1 Spis tre ci: Kod CPV: 45000000-7

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

delta plus delta plus nz instrukcja oryginalna wydanie V listopad 2014

delta plus delta plus nz instrukcja oryginalna wydanie V listopad 2014 instrukcja oryginalna wydanie V listopad 04 delta plus delta plus nz DEKLARACJA ZGODNOŒCI WE DECLARATION OF CONFORMITY EC nr 8/R-/0/04 Przedsiêbiorstwo Wielobran owe DEFRO Robert Dziube³a 6-067 Strawczyn,

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego fryzjera

Ocena ryzyka zawodowego fryzjera Lp. ZagroŜenie lub czynnik niebezpieczny, szkodliwy, uciąŝliwy Ocena ryzyka zawodowego fryzjera Identyfikacja zagroŝeń Źródło zagroŝenia MoŜliwe skutki 1 2 3 4 1. PoŜar. Urządzenia i instalacje elektryczne,

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce maj 2003

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce maj 2003 Niniejsze stanowisko jest efektem wielomiesiêcznej pracy specjalnej grupy zadaniowej Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Materia³ powsta³ na podstawie szczegó³owej analizy regulacji stosowanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068)475-72-62 66-200 wiebodzin 0602-534-832

B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068)475-72-62 66-200 wiebodzin 0602-534-832 B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068)475-72-62 66-200 wiebodzin 0602-534-832 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT MURU OPOROWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

katalog cennik 2009/A

katalog cennik 2009/A katalog cennik 2009/A Praca na wysokoœci mo e naraziæ pracowników na szczególnie wysokie ryzyko utraty zdrowia lub ycia na skutek upadku lub innego powa nego zdarzenia. Wypadki zwi¹zane z pracami wysokoœciowymi

Bardziej szczegółowo

w klimatyzacj precyzyjn

w klimatyzacj precyzyjn SAR PW Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci Spó ka komandytowa 04-713 Warszawa, ul. ega ska 1 tel. 22 615 70 74; fax 22 615 77 15 NIP: 952-208-03-79, REGON: 142130451, KRS: 0000342728 www.sarserwis.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Klasa C

Instrukcja obs³ugi Klasa C Instrukcja obs³ugi Klasa C Serdeczne gratulacje z okazji nabycia nowego Mercedesa! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni cieków

PROJEKT BUDOWLANY. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni cieków PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni cieków Temat: Projekt architektoniczno budowlany budynku socjalno - biurowego, technologicznego, wiaty magazynowej na surowce wtórne

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia okresowego nauczycieli

Program szkolenia okresowego nauczycieli Program szkolenia okresowego nauczycieli Lp. Temat szkolenia Liczba godzin * 1 3 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem: a) praw i obowiązków

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Krosglass Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krośnie ul. Tysiąclecia 17 38-400 Krosno Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.krosglass.pl Na podstawie Prospektu wprowadza się

Bardziej szczegółowo

Europejskie i krajowe zasady wprowadzania wyrobów AGD do obrotu handlowego. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw

Europejskie i krajowe zasady wprowadzania wyrobów AGD do obrotu handlowego. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Europejskie i krajowe zasady wprowadzania wyrobów AGD do obrotu handlowego Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Warszawa 2002 1 Autorzy Stefan Kosztowski Dorota Anders Redakcja i korekta Aleksander

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE

HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE Wrzesieñ 2010 Nr 3 (42) ISSN 1641-3350 42 HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE MEDILAB VARSOVIA VINGINTI ANNOS CZ OWIEK DZIELNY ROBI WSZYSTKO W AŒCIWIE MEDILAB WARSZAWA DWADZIEŒCIA LAT Miros³awa Malara Prezes

Bardziej szczegółowo

Tworzenie modu³owych programów szkoleñ opartych na metodologii MES

Tworzenie modu³owych programów szkoleñ opartych na metodologii MES Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Andrzej Brejnak Tworzenie modu³owych programów szkoleñ opartych na metodologii MES Warszawa 2004 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Rynku

Bardziej szczegółowo