wartości maszyn i urządzeń, należących do Star Pipe Polska Spółka z o. o. w upadłości likwidacyjnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wartości maszyn i urządzeń, należących do Star Pipe Polska Spółka z o. o. w upadłości likwidacyjnej"

Transkrypt

1 Wycena pojazdów, maszyn WPB roboczych i urządzeń Pecna, ul. Cicha 4 Wycena ruchomości. tel./fax: (+48 61) Opinie techniczne z dziedziny konstrukcji B H S.A i technologii buwy maszyn. NIP Regon O S Z A C O WA N I E wartości maszyn i urządzeń, należących Star Pipe Polska Spółka z o. o. w upadłości likwidacyjnej Czerwonak, ul Gdyńska 51 Rzeczoznawca, biegły sąwy w dziedzinie konstrukcji, technologii, wyceny maszyn, urządzeń technicznych i pojazdów: Witold Brzozowski Pecna, egz. 1/3

2 WYCIĄG Z OSZACOWANIA ADRES POSESJI Z WYCENIANYMI RUCHOMOŚCIAMI: Czerwonak, ul Gdyńska 51 OPIS RUCHOMOŚCI: Przedmiotowymi ruchomościami są maszyny i urządzenia z grup KRŚT III VIII, stanowiące wyposażenie firmy Star Pipe Polska Spółka z o. o. w upadłości likwidacyjnej. Szczegółowy wykaz znajduje się w Tabeli Zbiorczej w punkcie 7. CEL WYCENY: Oszacowanie wartości rynkowej ruchomości dla celów związanych z postępowaniem upadłościowym prowadzonym przez syndyka masy upadłości Stanisława Świdronia, Poznań, ul. Głogowska 187 METODYKA WYCENY: Oszacowanie ruchomości przeprowadzono w oparciu o metodę porównawczą w przypadku ruchomości, na które istnieje rynek wtórny z wystarczająco dużą ilością wiarygodnych notowań. W przypadku ruchomości, których cen rynek wtórny nie może zweryfikować, posłużono się metodą kosztową. DATY ISTOTNE DLA OSZACOWANIA: Oszacowanie wykonano w dniu według stanu na dzień oględzin r r. OSZACOWANA WARTOŚĆ GODZIWA/RYNKOWA RUCHOMOŚCI: Wrg = ,00 zł słownie: trzy miliony czterdzieści dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy złote W kwocie tej zawarta jest wartość ruchomości, które nie zostały wskazane rzeczoznawcy mimo wezwania wskazania ich lokalizacji. ( zł). OPRACOWANIE: Witold Brzozowski PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

3 SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY PRZEDMIOT WYCENY ZAKRES WYCENY CEL WYCENY PODSTAWY SPORZĄDZENIA OSZACOWANIA PODSTAWA FORMALNA PODSTAWY MATERIALNO PRAWNE PODSTAWY METODOLOGICZNE ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA WYCENY KLAUZULE DO OPRACOWANIA PRZYJĘTA METODYKA OKREŚLENIA WARTOŚCI RYNKOWEJ - GODZIWEJ OPIS I OSZACOWANIE PRZEDMIOTOWYCH RUCHOMOŚCI PODSUMOWANIE DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WYBRANYCH RUCHOMOŚCI

4 1 PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY 1.1 PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotowymi ruchomościami są maszyny i urządzenia z grup KRŚT III VIII, stanowiące wyposażenie firmy Star Pipe Polska Spółka z o. o. w upadłości likwidacyjnej. Szczegółowy wykaz znajduje się w Tabeli Zbiorczej w punkcie 7. Ruchomości zostały wskazane przez Zamawiającego (syndyka masy upadłości Stanisława Świdronia - Biuro Syndyka ul Głogowska 187; Poznań) w starczonych drogą mailową siedmiu plikach komputerowych przesłanych biegłego 07 marca 2014 r.: ŚR.TRW.PLANYAMORT-30.XLS, ŚR.TRW.PLANYAMORT-49(1).XLS, ŚR.TRW.PLANYAMORT-60.XLS, ŚR.TRW.PLANYAMORT-80.XLS, ŚR.TRW.PLANYAMORT-40.XLS, ŚR.TRW.PLANYAMORT-50.XLS, ŚR.TRW.PLANYAMORT-70.XLS, 1.2 ZAKRES WYCENY Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej / godziwej ruchomości. przedmiotowych 2 CEL WYCENY Oszacowanie wartości rynkowej ruchomości stanowiących wyposażenie firmy Star Pipe Polska Spółka z o. o. w upadłości likwidacyjnej dla celów związanych z postępowaniem upadłościowym prowadzonym przez syndyka masy upadłości Stanisława Świdronia. 3 PODSTAWY SPORZĄDZENIA OSZACOWANIA 3.1 PODSTAWA FORMALNA Oszacowanie sporządzono na zlecenie syndyka masy upadłości Stanisława Świdronia - Biuro Syndyka ul Głogowska 187; Poznań z dnia r. 3.2 PODSTAWY MATERIALNO PRAWNE Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109, z późn. zm.) - z rozporządzenia zaczerpnięto odpowiednie analogie mogące mieć zastosowanie ruchomości. Zarządzenie nr 56/74 Przewodniczącego Państwowej Komisji Cen z dnia 30 grudnia 1974 w sprawie zasad i trybu ustalania cen przedmiotów niepełnowartościowych (Dziennik Urzęwy Cen nr 1/75) - uchylone Ustawą z dnia 22 grudnia 2000 Dz. U. 120/2000 poz Z zarządzenia zaczerpnięto odpowiednie analogie mogące mieć zastosowanie ruchomości. Zarządzenie nr 14/81 Przewodniczącego Państwowej Komisji Cen z dnia 29 kwietnia 1981 roku w sprawie zasad i trybu ustalania cen zbędnych ciągników, przyczep, silników, maszyn, narzędzi i urządzeń (Dziennik Urzęwy Cen nr 8/81, poz. 46) uchylone Ustawą z dnia 22 grudnia 2000 Dz. U. 120/2000 poz Z zarządzenia zaczerpnięto odpowiednie analogie mogące mieć zastosowanie ruchomości. 4

5 PODSTAWY METODOLOGICZNE 3.3 Standardy Zawowe Rzeczoznawców Majątkowych wydane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych - a w szczególności standardy tyczące przytaczanej w operacie terminologii: (ze standardów tyczących głównie wyceny nieruchomości zaczerpnięto odpowiednie analogie mogące mieć zastosowanie wyceny ruchomości): Standard III.1 - wartość jako podstawa wyceny, Standard III.2 - koszt odtworzenia pomniejszony o zużycie jako podstawa wyceny, Standard VI.2 - wycena maszyn i urządzeń, Standard VII.1 - treść operatu szacunkowego, Powszechne Krajowe Zasady Wyceny obejmujące Standardy Zawowe Rzeczoznawców Majątkowych oraz Noty Interpretacyjne, zgodnie z uchwałą Rady PFSRM z grudnia 2007 roku, a w szczególności: Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny nr 3 (KSWS 3) Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności, Krajowy Standard postępowania, Wyceny Podstawowy nr 0 (KSWP 0) Ogólne reguły Krajowy Standard Wyceny Podstawowy nr 1 (KSWP 1) i wartość odtworzeniowa, Krajowy Standard Wyceny Podstawowy nr 2 (KSWP 2) Wartości inne niż wartość, Tymczasowa nota interpretacyjna. wyceny ruchomości). (w zakresie mogącym mieć zastosowanie Wytyczne Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP), ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH 3.4 Oględziny przedmiotów wyceny przeprowadzone w dniach 12, r. i r Analiza wartości ruchomości analogicznych przedmiotowych występujących na rynku wtórnym. Komputerowy System ProCost obliczania wartości rynkowej ruchomości. Baza danych programu komputerowego Info-Ekspert, służąca wyceny przedmiotowych pojazdów. 4 OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA WYCENY sporządzenie wyceny r. wg stanu na dzień oględzin r. 5 KLAUZULE DO OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane żadnego innego celu niż określony wyżej i nie może być publikowane bez uzgodnienia z autorem opracowania. Punkt ten nie tyczy Zamawiającego realizującego potrzeby własne. 5

6 Oszacowanie ruchomości wykonano przy założeniu kontynuowania profilu produkcji. W przeciwnym wypadku, gdy kontynuacja nie byłaby realizowana, cały szereg urządzeń specjalistycznych, szczególnie tych związanych z infrastrukturą budynków prezentowałaby wartość złomową (np. ławy pianowania, instalacje technologiczne itp.). Rzeczoznawca nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności prawnej, za wady ukryte wycenianych środków trwałych oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego eksploatacyjnego użytkowania przedmiotów wyceny, a także za skutki wtórnego wykorzystania samej wyceny, innego niż cel wymieniony wyżej. Wykonawca oszacowania przyjmuje w brej wierze wszystkie dane i informacje, niezbędne wykonania dzieła, przekazane mu przez szefa produkcji, szefa transportu, pracowników obsługujących poszczególne maszyny i urządzenia w firmie Star Pipe. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny, powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny, wynikającym z przedstawionych mu informacji przez osoby ustępniającą przedmiotowe ruchomości, jeśli ustalenie stanu rzeczywistego przez wykonawcę oszacowania w istniejących warunkach było niemożliwe lub utrudnione, a brak było podstaw kwestionowania zgodności ze stanem faktycznym. Wykonawca nie uzyskał pomocy ze strony prezesa, księgowości, działu handlowego firmy. Wszelkie niekładności, które w związku z brakiem tych informacji mogłyby zaistnieć nie leżą po stronie rzeczoznawcy. Rzeczoznawca starał się trzeć wszystkich środków ruchomych podlegających oszacowaniu, szczególnie tych wysoko-cennych. Pozycje zaznaczone w Tabeli Zbiorczej kolorem czerwonym nie zostały rzeczoznawcy ustępnione oględzin mimo prośby o wskazanie ich lokalizacji. Oszacowano je w oparciu o wartość początkową i normatywy dla danej grupy KRŚT. Księgowość w tych przypadkach odmówiła biegłemu ustępnienia kumentacji OT środka trwałego i nie udzielała o nich informacji. Niniejsze oszacowanie wartości godziwej rynkowej nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotów wyceny i za taką nie może być uznawane. Wycena wartości godziwej rynkowej nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotów wyceny na wolnym rynku za cenę równą oszacowanej wartości. W ramach opracowania nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianych ruchomości, w tym ewentualnego ograniczenia praw rzeczowych. 6 PRZYJĘTA METODYKA GODZIWEJ OKREŚLENIA WARTOŚCI RYNKOWEJ - godziwa - (pojęcie stosowane w opracowaniu "Wgr") - godziwa środka trwałego stanowi najbardziej prawpobną jego cenę możliwą uzyskania na rynku przy przyjęciu następujących założeń: strony umowy są od siebie niezależne i działają w sposób racjonalny, nie kierując się szczególnymi motywami, mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, są świame współistniejących okoliczności mających wpływ na wartość ruchomości, nie działają w sytuacji przymusowej, 6

7 upłynął okres niezbędnego wyeksponowania ruchomości na rynku, przy zastosowaniu odpowiedniej reklamy, oraz czas potrzebny wynegocjowania warunków umowy, biorąc pod uwagę charakter środka trwałego i stan rynku. W odniesieniu wyceny wartości godziwej środków trwałych - ruchomości stosowane są dwie metody - podejścia: metoda porównawcza; metoda kosztów. Przyjmuje się zasadę pierwszeństwa stosowania metody porównawczej ruchomości gdzie jest to merytorycznie możliwe i uzasadnione. dla tych Aby móc w sposób reprezentatywny określić wartość godziwą ruchomości w podejściu porównawczym, musi istnieć odpowiednio duży rynek na określonego typu środki trwałe oraz muszą być powszechnie znane osiągane na rynku ceny skorelowane z określonym stanem technicznym. Taki rynek jak również uśrednione wyniki transakcji istnieją dla pojazdów samochowych. Również rynek wtórny sprzętu, maszyn i urządzeń ogólnego stosowania spełnia większość wymaganych przesłanek by stosować dla wyceny tej grupy ruchomości podejście porównawcze, jakkolwiek te notowania nie są opracowane statystycznie i brak im w tym względzie autoryzacji kompetentnych instytucji. Dla pozostałych ruchomości (najczęściej maszyn i urządzeń specjalistycznych, często konstruowanych i buwanych przez producenta pod jednostkowe zamówienie) stosuje się analizę rynku wtórnego i przy zgromadzeniu materiałów porównawczych w wystarczającej ilości i o wystarczającej wiarygodności, stosuje się metodę porównawczą, a w przypadku braku reprezentatywnego rynku wtórnego stosuje się podejście kosztowe. Autor opinii, jako biegły sąwy, od 16 lat współpracuje z sądami gospodarczymi, kancelariami komorników sąwych i urzędami skarbowymi. Szacuje ruchomości należące różnych branż i ma stęp nie tylko wartości szacunkowych ale także wartości transakcji na ruchomości wszelkich typów sprzedawane na licytacjach komorniczych i skarbowych. Współpraca z kancelariami komorniczymi i urzędami skarbowymi Wielkopolski, Pomorza, Pomorza Zachodniego pozwala na ustalanie wartości rynkowych rzeczywistych, skorelowanych z popytem na rynku wtórnym. Dla przedmiotowych maszyn specjalistycznych (w technologii piankowania, czyszczenia rur itd.) nie znaleziono odpowiedniej liczby wiarygodnych wartości porównawczych na rynku wtórnym (nie odnotowano sprzedaży identycznych maszyn zbliżonych rocznikowo i o pobnym stanie technicznym). Wymusiło to oszacowanie metodą kosztową, zweryfikowaną w oparciu o pojedyncze notowania maszyn analogicznych. Jako wyjściową podstawę określenia generowanej wartości rynkowej - godziwej Wgr przedmiotowych środków trwałych (ruchomości) w podejściu kosztowym przyjęto zależność: Wgr = W x K x S x Z = W x K(t) x S(t) x Z(t) Wgr - wartość programowo 1 [zł], - godziwa wycenianego środka trwałego, zaokrąglona W - wartość środka trwałego [złotych], K - współczynnik nowoczesności konstrukcji wycenianego środka [bezwymiarowy], S - współczynnik sprawności technicznej wycenianego środka [bezwymiarowy], Z - współczynnik zainteresowania rynku danym typem wycenianego środka; operator przejścia zawierający szeroko rozumiane relacje zewnętrzne w stosunku wycenianego środka technicznego [bezwymiarowy]. 7

8 początkową W środków trwałych ruchomości określa się bezpośrednio wg: cen zbytu na dane środki oferowane przez producentów lub dealerów, lub w podejściu porównawczym dla maszyn i urządzeń aktualnie nieprodukowanych, na podstawie aproksymacji i porównania danych technicznych ze znanymi aktualnie oferowanymi wyrobami jak to ma miejsce w przypadku traków przedmiotowych. Ceny nowych środków trwałych o znacznej wartości nie są danymi katalogowymi lecz chodzi się nich w procedurze składania ofert przez zainteresowanego wyspecjalizowanej firmie, która w odpowiedzi składa swoją ofertę techniczną zawierającą rząd wielkości ceny bądź takowa cena pojawia się w wyniku dalszych kontaktów i uzgodnień. Ceny transakcyjne stanowią tajemnicę handlową i mogą być uzyskane jedynie od firm, które nabyły takie ruchomości. W żadnym razie producenci nie udzielają takich informacji osobom postronnym. Stąd w przypadku braku informacji od kupującego i braku rynku wtórnego z wystarczającą liczbą notowań, weryfikacja wartości ruchomości otrzymanych metodą kosztową jest znacznie utrudniona. Współczynniki K, S i Z są bezwymiarowymi funkcjami czasu K(t), S(t) i Z(t) - przyjmują wartości od 0 1. ( 1 w przypadku ruchomości nowej) Zostały określone indywidualnie dla każdej z grup klasyfikacji środków trwałych, z uwzględnieniem korekt uwzględniających specyfikę techniczną określonych podgrup w ramach danej grupy KŚT. Przyjęty współczynnik nowoczesności konstrukcji K - stanowi operator przejścia (jest funkcją okresu wyprodukowania danego środka) wiążący wartość przedmiotowego środka ze stopniem nowoczesności konstrukcji. Zmienność w czasie współczynnika [funkcja zmiennej w czasie K(t) ] ustalono na podstawie analizy stochastycznej, dla odpowiedniej reprezentacji maszyn i urządzeń tyczącej przebiegu zmienności ich cech konstrukcyjnych w funkcji lat, opracowanej na podstawie wieloletniej praktyki zawowej. Współczynnik S [ funkcję S(t) ] określono z uwzględnieniem typowego, zmiennego w czasie zużycia danego rodzaju środka trwałego ruchomości. Jest typową funkcją zużycia w czasie, charakterystyczną dla danej podgrupy Klasyfikacji Środków Trwałych, której przebieg skorygowano na podstawie bezpośrednich oględzin danej ruchomości konanej przez rzeczoznawcę. Wizualną ocenę uzupełniono o dane zawierające informacje uzyskane od osób ustępniających daną ruchomość wyceny. współczynnika Z [ funkcja Z(t) ] stanowi operator korygujący dane uzyskane w sposób analityczny z sygnałami cenowymi płynącymi z rynku. Zastosowane funkcji Z(t) jest niezbędne w celu uzyskania wysokiej zgodności prezentowanej metody analitycznej z punktowymi sygnałami cenowymi płynącymi z rynku, jednocześnie pozbawiając określoną w powyższy sposób wartość rynkową godziwą, wady związanej z powoływaniem się na jednostkowe przypadki zanotowanej na rynku wartości używanego środka trwałego. Dzięki zastosowaniu funkcji Z(t) określone, konkretne wartości rynkowe są wartościami optymalnymi, a więc nie podlegają fluktuacjom związanymi ze specyfiką zachowań określonych oferentów pobnych urządzeń notowanych na rynku. Określone wg powyższej metodyki współczynniki cząstkowe (funkcje czasowe) dla każdego środka trwałego są przeliczane programowo, a ich egzemplifikacją są charakterystyczne funkcje (funkcje te zbuwane są na bazie quasi ciągu geometrycznego, gdzie iloraz ciągu jest podfunkcją zależną od czasu eksploatacji danego środka trwałego). Zastosowana metoda wolna jest od wad bezpośredniego porównywania przedmiotowej ruchomości z jednostkowymi danymi pojawiającymi się sporadycznie na rynku. Idea bazuje na formule matematycznej wg której opracowywane są publikowane przez INFO-EKSPERT i EUROTAX wartości rynkowe pojazdów samochowych. 8

9 7 OPIS I OSZACOWANIE PRZEDMIOTOWYCH RUCHOMOŚCI Przedmiotowe ruchomości zostały oszacowane programowo w oparciu o załączoną wyżej metodykę (pkt 6). TABELA ZBIORCZA Zespół dwóch kotłów FERROLI typ PREXTHERM 620, numery seryjne 0028A10037 i 0006A10025, AP-221 max ciśnienie pracy 5 bar, max. moc kotłów 2x620 kw, rok produkcji Zespół kotłów - palnik gazowy P-047 Pilarka tarczowa P-140 Wiertarka stołowa P-141 Wiertarka - wkrętarka P-142 Przecinarka stacjonarna P-183 Podręczna piła tarczowa P-334 Pilarka tarczowa KSE 68 Plus P-379 Wycinarka blachy Piła JAESPA MSP 5, nr fabr. P p-381 Piła JAESPA MPS 5 P-502 Przecinarka metalu PSA-400 A-190 Zgrzewarka korków A-238 Zgrzewarka typ TRIAC S Nitownica pneumatyczna S-273 GIZON Nitownica pneumatyczna S-274 GIZON Zgrzewarka elektrooporowa S-287 HWSS-1 P-302 Żłobiarka M-11 S-305 Nitownica BZ 121A S-307 Zgrzewarka CAW-04 Ewelcon S-326 Zgrzewarka typ TRIAC S produkcji/ , , ,00 899, , , , , , , ,00 258,00 815,00 243,00 605,00 471,00 380, , , , , , , , , ,00 496,00 341, ,48 293, ,48 294, , , , , , ,00 980,00 400,00 497,00 480,00 9

10 21 P P P S P-487 P P P S P P S P P P S P P P-388 Gilotyna blachy Sandfeld MTS 125, moc silnika 5,5 kw, rok prod. 1986, nr fabr VS 23 Maszyna rolowania blachy Prasa mimośrowa BOLDSEN-RANDERS Urządzenie spawania PEH Triac S Kompresor powietrza AC1300 Spawalnica transformatorowa Spawalnica acetylenowo-tlenowa Zgrzewarka DIGITAL MODULAR 400 Urzadzenie spawalnicze ESS neesy spawarka Spawarka EUROMASTER 300 Spawarka EUROMASTER 350, nr , 3x380V, 25A. Zgrzewarka elektrooporowa z czytnikiem kodu 3,3 kw Gilotyna Zespół urządzeń produkcji muf zdemontowany wartość złomowa Giętarka rur GH-160/R600, nr fabr , rok prod. 2000, renowacja Prasa pneumatyczna ADP-10 Compac Prasa mimośrowa DPF model KAH z narzędziami, nr fabr. 3954, masa 4750 kg, rok prod Prasa hydrauliczna STENHOJ Prasa hydrauliczna krawędzi JC Johannes Christensen AS produkcji/ , , ,65 621, , , ,80 808, , ,00 880,00 731, ,13 718, ,14 544, ,53 822, ,63 528, ,12 979, , , , , ,97 0, , , , , , , , , , , ,00 10

11 40 P Rozlewarka pianki Urządzenie sprężonego powietrza, urządzenie sprężonego P-006 pow.-rozbud. urządz. spręż.powietrza modernizacja osuszacz Atlas Copco P-121 sprężarka P-122 sprężarka Sprężarka tłokowa A30/1, A, rok prod. S , wydajność 30 m3/h, moc 5,5 kw P-342 Sprężarka tłokowa N50 P452 Sprężarka tłokowa N70 AP-220 Podgrzewacz wody Oczyszczarka wirnikowa Konrad Rump typ P W-1250/S, nr fabr moc 76 kw, rok prod Kontener mieszalnika za halą P-022 od strony kotłowni. P-026 Spawarka EWELCON P-027 Spawarka EWELCON P-138 Półautomat spawalniczy Urządzenie cięcia AIR PL P W Zgrzewarka zgrzewania muf S-321 połączeniowych rur preizolowanych P-489 Stanowisko spawania kolan S-500 Zgrzewarka KmT 3300 P Uniwersalna zgrzewarka kształtek typu kolana, łuki typ P-501 KmT PW, nr fabr. 1208, rok bud produkcji/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 891, , , , , , , , , , , ,00 11

12 Piła taśmowa rur P-315/1 osłonowych BSM 232 B, rok prod 1998, nr fabr Piła tarczowa rur P-315/2 metalowych IPB Pedrazzoli P-315/3 Szlifierka taśmowa P-315/4 Giętarka hydrauliczna Spawarka MIG/MAG ESAB P-315/5 Lan 400 Prasa hydrauliczna STENHOJ P TE, nr fabr , rok prod Giętarka rur KM-A89, nr P-389 fabr , rok prod. 2007, prod. Eurometal Sp. z o. o. Stan.formowania szyjki P-414 odgałezienia trójnika Pionowe centrum obróbcze KOVOSVIT MAS MCV 1016, P-448 nr 931, rok prod. 2009, masa 5500 kg 1. Oprzyrząwanie K-026 Zestaw komputerowy K-046 Zestaw komputerowy K-050 Zestaw komputerowy K-074 Zestaw komputerowy K-085 Zestaw komputerowy K-087 Zestaw komputerowy K-093 Zestaw komputerowy K-097 Zestaw komputerowy K-107 Zestaw komputerowy-admin K-146 Zestaw komputerowy K-201 Zestaw komputerowy-kza K-202 Zestaw komputerowy-klz K-204 Zestaw komputerowy-kdzt K-223 Drukarka fiskalna K-237 Zestaw komputerowy-brka K-347 Serwer HP Proliant produkcji/ ,99 600, ,99 372, , ,20 380,00 423, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 132,00 134,00 127,00 204,00 162,00 269,00 298,00 205,00 236,00 168,00 155,00 211,00 178,00 137,00 185, ,00 12

13 K-347 Zasilanie awaryjne Drukarka termotransferowa K-415 CITIZEN CL-S700 K-454 Zestaw komputerowy K-489 Zestaw komputerowy K-497 Zestaw komputerowy DUKARKA TERMOT.TLP L-049 (KP) DRUKARKA HP DJ 1120 K-073 (KDZT) DRUKARKA HP LJ1100 K-078 (KZA) K-214 Drukarka K-236 Drukarka OKI 3320ML K-240 Drukarka CANON A3 S4500 K-241 Drukarka HP LJ 1200 K-284 Zestaw komputerowy K-285 Drukarka HP LJ 1300 K-296 Serwer Drukarka Minolta Magic Color K W K-325 Zestaw komputerowy AB-CE Notebook ASUS XPH 15' K-335 C-M380 K-337 Zestaw komputerowy-klz Notebook OPTIFUDITA T K /14"/256 K-345 Drukarka HP LJ 1320 Komputer HP d x 2200MT z K-346 MSWin Notebook HPn x 7400 C-M 410 K-348 1,4G K-353 Notebook FS AMILO PRO Zestaw komputerowy AMD K-354 ATHLON K-356 Zestaw komputerowy K-360 Zestaw komputerowy K-364 Zestaw komputerowy produkcji/ ,00 333, , , , , ,57 720, , , ,51 415, ,09 14, ,35 11, , , , , , , ,45 47,00 119,00 27,00 28,00 56,00 40,00 51, ,00 101, ,53 143, ,00 176, ,87 170, ,00 127, ,00 57, ,03 122, ,00 192, ,80 286, ,84 232, , , ,00 232,00 234,00 123,00 13

14 K-365 Zestaw komputerowy Urządzenie K-369 wielofunkcyjne-panasonic K-374 Zestaw komputerowy Urządzenie wielofunkcyjne-hp K-391 Laser JET 3055 K-393 Komputer Cel.440/XPP K-394 Komputer Cel.440/XPP K-396 Komputer Cel.440/XPP K-404 Drukarka OKI 3320ML Zestaw komputerowy K-407 C2.66/1GB/80GB/XPH Zestaw komputerowy K-408 C2.66/1GB/80GB/XPH Zestaw komputerowy K-411 C2.66/1GB/80GB/XPH Zestaw komputerowy K-412 C2.66/1GB/160GB/XPH K-417 Zestaw komputerowy K-419 Zestaw komputerowy K-422 Notebook ASUS F3Q-A{P0151 K-423 Zestaw komputerowy Notebook uniwersalny HP K-476 DV6-3110SW Notebook uniwersalny DELL K-477 STU BTS Notebook SONY VAIO K-480 EB4Z1E K-493 Laptop LENOVO G570 K-498 Drukarka HP LaserJet Pro 400 Ława pianowania - 6 m P-007 Instalacja grzewcza Instalacja grzewcza Ława pianowania - 12 m Rozbuwa ławy P-008 Instalacja grzewcza Instalacja grzewcza produkcji/ ,00 126, ,69 164, ,00 126, ,77 209, , , , ,74 187,00 130,00 177,00 317, ,00 155, ,00 162, ,00 163, ,00 150, , , , ,00 173,00 193,00 438,00 296, ,72 505, ,81 793, ,31 887, , , , , , , , , ,91 876,00 417, , ,00 14

15 134 P P P P P P-231 P-232 P P P P S S P P P-303 produkcji/ Ława pianowania - 12/16 m ,00 Rozbuwa ławy-z inwest ,28 Rozbuwa ławy 6 619,35 Rozbuwa ławy-z inwest ,43 Osprzęt ławy ,02 Podpory drewniane ,10 Maszyna pianowania Krauss ,81 Maffei Maszyna pianowania ,40 HENNECKE HK 1000 Maszyna zgrzewania kolan ,55 2 lustra ,42 płyta grzewcza dzielona ,00 płyty dzielone ,00 Maszyna zgrzewania kolan ,55 2 lustra ,41 płyty grzewcze ,00 1. Przeciwwaga sprężynowa ,08 2. Płyta grzewcza ,00 3. Przyrząd montażowy ,74 4. Stanowisko grzewania ,00 odgałęzień 5. Plyta dzielona z zamkiem ,00 pneumatycznym 6. Plyta dzielona z zamkiem ,00 pneumatycznym Maszyna pianowania ,80 HENNECKE 500 Maszyna spieniania pianki ,00 poliuretanowej renowacja ,20 Zgrzewarka czołowa KMT ,46 Urządzenie zwężek polietylenowych typ MP-1, nr ,03 ser , rok prod. 2012, masa 900 kg. Zwijarka blach , , , , , ,00 647,00 674, , , , , , , , , ,00 15

16 Ukosowarka elektryczna rur UER-100 Zgrzewarka kształtek rur preizolowanych typ KmT 315 TR, nr 1.02, rok bud Płyty dzielone KmT-TR-kpl. 2.Stanowisko zgrzewania P-266 trójników 3.Stanowisko przygotowania płyt z PE 4. Płyta grzewcza PU Płyta grzewcza PGO 90/125 Wtryskarka Base Line 720 R/ML typ BL 720, rok prod. S , nr masz , producent Hennecke GmbH 1.Stół grzewczy zgrzewów P-316/1 PEH P-316/2 2.Zgrzewarka lustrzana PEH Zgrzewarka czołowa, warsztatowa rur i kształtek preizolowanych typ KmT P PW, nr fabr. 01/2006/06 1. Wkład redukcyjny o Płyta grzewcza o 630/710 Zgrzewarka KmT PW P Płyta grzewcza PGO 400/500 Piła-stanowisko KMT-1000 PB, nr fabr. 1006, moc silnika 3 kw, P-455 obroty silnika 1410 obr/min, ciężar 1200 kg, prod. Kamitech, rok prod P-206 Betoniarka P-207 Młot udarowy P-250 Balanser 7,5-11,5 P-312 Zaginarka blachy A-481 Kosa spalinowa P-021 Zbiornik cyklopentanu z infrastrukturą P-320 produkcji/ , , , , , , , , , , ,66 128, , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 308,00 449,00 283,00 881,00 834, , ,00 16

17 konstrukcja ochronna Instal.odgrom.konstr.ochronn. Zbiornik magazynowy V-26m3, numer fabryczny 1981, rok buwy 1998, masa zbiornika P kg, producent Metalchem Kościan Zbiornik magazynowy V-26m3podniesienie wartości Zbiornik magazynowy V-26m3, numer fabryczny 1982, rok buwy 1998, masa zbiornika P kg, producent Metalchem Kościan Zbiornik magazynowy V-26m3 - podniesienie wartości P-055 Zbiornik ciśnieniowy K-500-D Zbiornik ciśnieniowy K-500-D, P-054 rok bud 1998 P-053 Zbiornik ciśnieniowy K-1000-D P-052 Zbiornik ciśnieniowy K-1000-D P-123 Zbiornik sprężonego powietrza AP-219 Zbiornik oleju Sygnalizacja alarmowa Sygnaliz.alarm.-rozbuwa Sygnaliz.alarm.-rozbuwa L-065 Sygnaliz.alarm.-rozbuwa Sygnaliz.alarm.-rozbuwa Sygnaliz.alarm.-rozbuwa Instalacja telef. Koncentrator sieci komp. L-082 Rozbuwa sieci komp.,telef. Router Cisco ISR 1802 Pa-088 Urzadz,wejścia-wyjścia Centrala telef. A-108 Rozbud.centr.telef. Rozbud.centr.telef.-taryfikator produkcji/ , , ,00 423, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 957, , , , , ,00 17

18 176 P A P P-051 P-251 P L P P P A L-095 A-399 A-460 A-461 A-482 A-483 P-089 P-242 P-299 P-340 L-109 L S-350 System wykrywania gazu DRAGER Lampa sygnalizacyjna Monitor TV zorowej Stojaki i rolki podporowe oczyszczarki wirnikowej Zestaw przenośników rur Żuraw stały Q 1000 kg Trawersa stalowa 16m Trawersa uniwersalna Q=5,0T L=3m Żuraw stacjonarny typ A5 500 kg Ława montażowa 36 m Osprzęt cyrkulacyjny zbiorników pololu i izocyjanu Urządzenie klimatyzacyjne GALANZ SIEĆ P-POŻ. Szlaban FAAC 6 mb iphone 16 GB iphone 16 GB Monitor LCD 32" Telewizor LCD-LG 37LV 3550 Podnośnik-KAP Zawiesie 45-60kg Zawiesie 22-32kg Żuraw Q-05T z wyciągiem ŻURAW POLAN Dźwig POLAN Samochód osobowy Ford Focus 1,6 nr rej. PZ 1397T. Brak możliwości weryfikacji stanu technicznego. produkcji/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 200,00 200,00 300,00 300,00 748,00 598,00 680,00 996, , , , , ,00 18

19 Wózek widłowy CATERPILLAR GP 18K, nr L-292 ser. ET25A-85579, rok prod. 2001, masa 3080 kg, udźwig 1750 kg, instalacja gazowa. S-359 Wózek podnośnikowy Wózek platformowy P-383 transportu blachy P-467 Wózek pianowania rur 6 m 1. Platforma armatury P-317/1 pianowej P-317/2 2. Platforma paletowa P-317/3 3. Ramy łuków Wózek widłowy KOMATSU FG 30T wózek zużyty L-336 eksploatacyjnie. Do remontu głównego. 1. Widły Wózek widłowy TOYOTA L FG45 1. Czterowidły Wózek widłowy BOSS STEINBOCK 337H-5C3, numer fabr , data prod. L r. uszkodzone koło wózka zawieszenie i przeniesienie napędu. Volkswagen transporter 1,9 T POZ 05SJ brak kumentacji pojazdu. Samochód wyłączony L-222 z ruchu. Brak możliwości weryfikacji stanu technicznego.4355 L-118 Wozek PALECIAK L-119 Wozek PALECIAK P-200 Wozek ramowy L-217 Wózek paleciak PNV 2300 S-275 Wózek platformowy Wózek platformowy 4200/1300 P-367 z tulejkami produkcji/ , , , , , , , , ,76 496, , ,29 248, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 459,00 459,00 674,00 316,00 454, , ,00 19

20 P-402 P P P P P P P P P P PL P PL PL A-066 PL-077 L-120 L-144 L P P P-151 Wózek ramowy trójników Wózek ramowy trójników 6 m i 12 m (139/225) 6 m i 12 m (114/200) 6 m i 12 m (76/140) 6 m i 12 m (60/125) 6 m i 12 m (48/110) 6 m i 12 m (42/110) 6 m i 12 m (89/160) Magazyn rur gotowych Magazyn rur gotow. ławy pianowania Waga laborat.elektron.3,1kg DENVER 3100 Reflektom.impuls.TEXTRONI KCableScout TV220 Piła tasmowa POWERLINE BK-2 Mikroskop steroskopowy NOVEX AP-7 Fax PANASONIC UF-550 Stół wyspowy Regały magazynowe Magazyn rur-klz Magazyn rur-klz dla ław 6/12 m (168/250) dla ław 6/12 m (168/250) dla ław 6/12 m (168/250) produkcji/ , ,60 938,00 938, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 980, , , ,44 832, ,44 518, , , , , ,14 325, , , , , , , , , , ,00 20

21 240 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P-177 dla ław 6/12 m (323/450) dla ław 6/12 m (323/450) dla ław 6/12 m (323/450) dla ław 6/12 m (355/500) dla ław 6/12 m (355/500) dla ław 6/12 m (355/500) dla ław 6/12 m (406/560) dla ław 6/12 m (406/560) dla ław 6/12 m (406/560) dla ław 6/12 m (508/710) dla ław 6/12 m (508/710) dla ław 6/12 m (508/710) dla ław 6/12 m (609/800) dla ław 6/12 m (609/800) dla ław 6/12 m (609/800) dla ław 6/12 m (711/900) dla ław 6/12 m (711/900) dla ław 6/12 m (711/900) dla ław 6/12 m (812/1000) dla ław 6/12 m (812/1000) produkcji/ 3 502,15 698, ,15 698, ,15 698, ,04 737, ,04 737, ,04 737, ,19 776, ,19 776, ,19 776, ,08 815, ,08 815, ,08 815, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 21

22 dla ław 6/12 m (812/1000) P-179 dla ław 6/12 m (27/90) P-180 dla ław 6/12 m (34/90) P-181 Odkurzacz JUPITER AP-203 Wiata odpadów Przyrząd pomiaru grub. PL-210 kolan L-225 Regał magazynowy L-226 Regał magazynowy-paletowy L-227 Regał magazynowy-paletowy L-228 Regał magazynowy-paletowy Zadaszenie o po.28 m2 L-244 magazyn Zadaszenie o po.29,5 m2 L-245 magazyn Obejma zgrzewarki KmT z P-252 zamkiem-zestaw narzędzi L-270 Regały magazynowe-komplet Regały mnagazynowe na mufy L-330 stalowe komplet Miernik parametrów instalacji P-349 MPI-511 L-357 Regały paletowe P90-kpl P-397 Kontener (zużyty) P-398 Kontener (zużyty) L-413 Regał na pierścienie Oprzyrząwanie P-426 zgrzewarek Płyta grzewcza dzielona P /250 Płyta grzewcza dzielona P /355 L-451 Regał opasek i pierścieni Kopiarka NASHUATEC MP A DN P-178 produkcji/ , , , , , , , , ,00 633, , , , , , , , , , , ,90 941, ,70 993, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 22

23 285 S P A P-318/1 289 P-318/ P-318/3 P-318/4 292 PL PL AP-048 PL-042 PL PL PL A-069 A-070 A-081 L-080 L PL P-096 A A A-126 A-127 A-128 A A-130 Reflektometr 1205 CXA Stanowisko kontroli ciśnieniowej kształtek Ekspres PRIMADONNA AVANT Łata spawania stali Pal z uchwytem samocentrującym Łata spawania stali Stół stalowy dla teowników Mikroskop stereoskopowy MSZ 600T (szef produkcji) Kamera termowizyjna FLIR T335 (szef produkcji) RZUTNIK VEGA QUADRA Wózek paletowy Płytki-wzorcowe WZORZEC DO KALIBR. WAGI WZORZEC DO KALIBR. WAGI STÓŁ KRESLARSKI STÓŁ KRESLARSKI CHŁODZIARKA FAX (KH) FAX (BRWA) WAGA ELEKTRONICZNA (labor.) Zestaw fotograf. Fotel - skóra AMBER - biurko ukośne z zamkiem AMBER - szafka Stół owalny Szafa - garderoba Szafa z żaluzjami Szafa gospodarcza, zlew + ociekacz produkcji/ , , , , , , , , , , ,93 698, ,00 663, , , , , , , ,68 45,00 377,00 393, ,68 434, ,68 434, , , , ,00 905,00 422,00 422,00 221,00 129,00 103, ,00 319, , ,00 78,00 279, ,00 320, , , , ,06 231,00 298,00 205,00 222, ,45 355,00 23

24 PL-131 PL-132 PL-133 PL-134 PL-135 A A A P P P P P P P P-184 P-185 P-186 P P L A-194 AP P P P-253 Stół mycia Stół przyścienny Stół przyścienny Stół przyścienny Szafa Omomierz Atut - biurko BO5 z przystawką kol.23 Chłodziarka dla ław 6/12 m (219/315) dla ław 6/12 m (219/315) dla ław 6/12 m (219/315) dla ław 6/12 m (273/400) dla ław 6/12 m (273/400) dla ław 6/12 m (273/400) Magnetyczna piaskowa czyszczarka podłóg STÓŁ ROBOCZY STÓŁ ROBOCZY STÓŁ ROBOCZY STÓŁ ROBOCZY Regał wspornikowy rwd-3 (KLZ,KP) Regał wspornikowy rwd-3 (KLZ,KP) szafa biurowa JAK ATUT Deska kreślarska Suwmiarka jednostronna 750/200 Termometr na podczerwień Wkład redukcyjny komplet produkcji/ 3 063, , , , , , ,00 511,00 511,00 389,00 188,00 349, ,00 136, ,00 162, ,10 621, ,10 621, ,10 621, ,26 659, ,26 659, ,26 659, ,29 452, , , , ,70 478,00 478,00 478,00 478, ,00 552, ,00 552, , ,50 239,00 696, ,90 332, ,06 272, ,00 454,00 24

25 339 P P P P P P P P P P-263 P-293 P-294 P-300 P S L L L S P P-363 Wkład redukcyjny komplet Wkład redukcyjny komplet Wkład redukcyjny komplet Wkład redukcyjny komplet Wkład redukcyjny komplet Wkład redukcyjny komplet Wkład redukcyjny komplet Wkład redukcyjny komplet Wkład redukcyjny komplet Meble kuchenne Omomierz model 3131 Omomierz model 3131 Stół roboczy Stół roboczy Miernik rezystancji izolacji MIC-1000 Regały magazynowe na mufy termokurczliwe i nasuwane komplet Regały magazynowe na mufy elektrycznie zgrzewane komplet Drabina magazynowa przejezdna DMP Miernik rezystancji izolacji MIC-1000 Aparat flowstream z wyposażeniem Aparat flowstream z wyposażeniem produkcji/ ,00 454, ,00 454, ,00 344, ,00 344, ,00 344, ,00 344, ,00 344, ,00 344, ,00 344, , , , , ,50 568,00 371,00 324,00 881,00 881, ,75 504, ,37 877, ,45 375, ,00 425, ,20 617, ,20 477, ,20 477,00 25

26 P-386 P Kabina spawania Kabina spawania Komplet wypoczynkowy A-395 "Relax" Miernik wilgotności i długości S-405 LX 9024 P-406 Waga B60E Aparat flowstream z P-409 wyposażeniem Miernik wilgotności i długości S-410 LX 9024 Miernik wilgotności i długości S-421 LH 20S Pierścień zamykający S-424 renowacji izolacji cieplnej o 890 Pierścień zamykający S-425 renowacji izolacji cieplnej o 890 Waga laboratoryjna AXIS typ PL-432 AD6 Stojak rur o dużych L-433 średnicach Stojak rur o dużych L-434 średnicach Stojak rur o dużych L-435 średnicach Stojak rur o dużych L-436 średnicach Stojak rur o dużych L-437 średnicach Stojak rur o dużych L-438 średnicach Stojak rur o dużych L-439 średnicach Stojak rur o dużych L-440 średnicach Stojak rur o dużych L-441 średnicach produkcji/ , ,12 200,00 200, ,00 431, ,67 579, ,00 467, ,50 424, ,62 588, , , ,00 793, ,00 895, ,00 870, ,89 471, ,89 471, ,89 471, ,89 471, ,89 471, ,89 471, ,89 471, ,90 471, ,90 471,00 26

27 Stojak rur o dużych średnicach Stojak rur o dużych L-443 średnicach Stojak rur o dużych L-444 średnicach Stojak rur o dużych L-445 średnicach Stojak rur o dużych L-446 średnicach Stojak rur o dużych L-447 średnicach L-449 Pojemnik na odpady L-450 Pojemnik na odpady P-462 Próbnik wtryskiwaczy Kopiarka KYOCERA A-478 FS-1028MFP Pierścień zamykający S-485 renowacji izolacji cieplnej o 890/1000 A-486 Szafa biurowa Urządzenie bad. Gęstości i PL-505 wytrzymałości pianki Agregat 6KWA według szefa produkcji był na wyposażeniu serwisu. Nie przedstawiono S-279 oględzin. Oszacowano w oparciu o normatywy dla agregatów prąwych Agregat prątwórczy FOGO według szefa produkcji był na wyposażeniu serwisu. Nie S-328 przedstawiono oględzin. Oszacowano w oparciu o normatywy dla agregatów prąwych L-442 produkcji/ ,90 471, ,90 471, ,90 471, ,90 471, ,90 471, ,90 471, , , ,16 719,00 719,00 700, ,00 737, , , ,51 701, , , , , , ,00 27

28 Agregat prątwórczy FH 7001 R FOGO według szefa produkcji był na wyposażeniu S-458 serwisu. Nie przedstawiono oględzin. Oszacowano w oparciu o normatywy dla agregatów prąwych Agregat prątwórczy FH 7001 R FOGO według szefa produkcji był na wyposażeniu S-459 serwisu. Nie przedstawiono oględzin. Oszacowano w oparciu o normatywy dla agregatów prąwych Agregat prątwórczy SPG 6500 według szefa produkcji był na wyposażeniu serwisu. S-503 Nie przedstawiono oględzin. Oszacowano w oparciu o normatywy dla agregatów prąwych Modernizacja systemu grzewczego - MOSIR Sieradz nie udzielono biegłemu AP-506 informacji umożliwiającej kładne oszacowanie. Przyjęto normatywy dla instalacji grzewczych. Centralny układ kontrolny wanny wyrobowej księgowość firmy nie ustępniła danych z kumentacji OT. Nie P-022 wskazano ruchomości oględzin. Oszacowano w oparciu o normatywy dla układów sterująco kontrolnych i wartość początkową. produkcji/ , , , , , , , , , ,00 28

29 400 S P P S P-189 Zgrzewarka muf EWELCON na wyposażeniu nieistniejącego serwisu. Nie przedstawiono oględzin. Oszacowano w oparciu o normatywy dla zgrzewarek. Maszyna piankowania nie przedstawiono oględzin. Księgowość firmy odmówiła okazania kumentacji OT, w celu identyfikacji tej maszyny. Oszacowano na podstawie normatywów w oparciu o wartość początkową Stanowisko i maszyna prototypowa produkcji rur preizolowanych. Nie ustępniono oględzin. Biegły poznał tę maszynę ze względu na wcześniejsze zlecenia oszacowania wystawione przez komornika w złomowa. Mobilna maszyna wytwarzania pianki PUR - na wyposażeniu nieistniejącego serwisu. Nie przedstawiono oględzin. Oszacowano na podstawie normatywów w oparciu o wartość początkową Centralny układ kontrolny ssania; układ ssący księgowość firmy nie ustępniła danych z kumentacji OT. Nie wskazano ruchomości oględzin. Oszacowano w oparciu o normatywy dla układów sterująco kontrolnych i wartość początkową. produkcji/ , , , , ,90 450, , , , ,00 29

30 produkcji/ czujnik parkowania - nie okazano oględzin, brak 405 b.d ,63 0,00 danych umożliwiających oszacowanie normatywne. Samochód osobowy SKODA SUPERB nie ustępniono 406 A ,91 0,00 oględzin brak danych oszacowania normatywnego Grafika - Andrzej Czyczyło 407 A-464 zakupy charytatywne dla , ,00 powodzian (Brzeg) RAZEM wszystkie pozycje , ,00 RAZEM nieustępnione / niewskazane oględzin mimo , ,00 prośby biegłego. pozycje wszystkie nieustęnione / niewskazane , ,00 8 PODSUMOWANIE rynkową/godziwą (brutto) uzyskano programowo w oparciu o stale aktualizowaną bazę danych systemu ProCost. Wartości ruchomości, na które istnieje rynek wtórny zweryfikowano pozytywnie na podstawie wiarygodnych notowań. Sumaryczną wartość rynkową/godziwą przedmiotowych szczegółowo w tabeli zbiorczej, oszacowano w wysokości ruchomości oszacowanych Wrg = ,00 zł słownie: trzy miliony czterdzieści dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy złote W kwocie tej zawarta jest wartość ruchomości, które nie zostały wskazane rzeczoznawcy oszacowania mimo wezwania wskazania ich lokalizacji. ( zł). 30

31 9 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WYBRANYCH RUCHOMOŚCI Ilustracja 1: Zespół dwóch kotłów FERROLI typ Ilustracja 2: Piła JAESPA MSP 5 - dwie sztuki PREXTHERM 620 Ilustracja 3: Przecinarka metalu PSA-400 Ilustracja 4: Gilotyna blachy Sandfeld MTS 125 Ilustracja 5: Maszyna rolowania blachy Ilustracja 6: BOLDSEN-RANDERS Prasa mimośrowa 31

32 Ilustracja 7: Spawarka EUROMASTER 300 Ilustracja 8: Spawarka EUROMASTER 350 Ilustracja 9: Giętarka rur GH-160/R600 Ilustracja 10: Prasa mimośrowa DPF model KAH Ilustracja 11: Prasa hydrauliczna krawędziowa Ilustracja 12: Rozlewarka pianki JC Johannes Christensen AS 32

33 Ilustracja 13: urządz. spręż.powietrza modernizacja osuszacz Atlas Copco Ilustracja 15: Sprężarki tłokowe N50, N70 Ilustracja 14: sprężarka Ilustracja 16: Oczyszczarka wirnikowa Konrad Rump typ 20-W-1250/S Ilustracja 17: Uniwersalna zgrzewarka Ilustracja 18: Piła taśmowa rur osłonowych kształtek typu kolana, łuki typ KmT PW BSM 232 B 33

34 Ilustracja 19: Spawarka MIG/MAG ESAB Lan 400 Ilustracja 20: Prasa hydrauliczna STENHOJ 200 TE Ilustracja 21: Giętarka rur KM-A89 Ilustracja 22: Ława pianowania - 6 m Ilustracja 23: Maszyna pianowania Krauss Ilustracja 24: Maszyna Maffei HENNECKE HK 1000 pianowania 34

35 Ilustracja 25: HENNECKE 500 Maszyna pianowania Ilustracja 26: Urządzenie polietylenowych typ MP-1 zwężek Ilustracja 27: Wtryskarka Base Line 720 R/ML Ilustracja 28: Zgrzewarka czołowa, typ BL 720 warsztatowa rur i kształtek preizolowanych typ KmT 560PW Ilustracja 29: Piła-stanowisko KMT-1000 PB Ilustracja 30: infrastrukturą Zbiornik cyklopentanu z 35

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: PF/WAW/23798/15/05/04 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 04-05-2015 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Kamil Przybyła Idea Leasing S.A. Rzeczoznawca:

Bardziej szczegółowo

OPINIA OKREŚLAJĄCA WARTOŚĆ KOTŁÓW PAROWYCH ORAZ ZBIORNIKÓW ZAM. 70/SEIK/15 RAFAŁ DĄBROWSKI

OPINIA OKREŚLAJĄCA WARTOŚĆ KOTŁÓW PAROWYCH ORAZ ZBIORNIKÓW ZAM. 70/SEIK/15 RAFAŁ DĄBROWSKI OPINIA OKREŚLAJĄCA WARTOŚĆ KOTŁÓW PAROWYCH ORAZ ZBIORNIKÓW ZAM. 70/SEIK/15 KRAKÓW: 07 października 2015r. AUTOR: RAFAŁ DĄBROWSKI 1 SPIS TREŚCI 1.Zamawiający....2 2. Władający...2 3. Przedmiot opinii...2

Bardziej szczegółowo

Wartość rynkowa wózka widłowego wynosi: ,00 zł

Wartość rynkowa wózka widłowego wynosi: ,00 zł BIURO RZECZOZNAWSTWA I WYCEN MAJĄTKOWYCH tel. /18/ 443 53 49 lub 602 70 44 77 ZLECENIODAWCA: ASORT DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ul. Konarskiego 3/3, 33-300 Nowy Sącz TEMAT OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA JUNGHEINRICH ETV 216, S/N:91015580 OPINIA TECHNICZNA NR 1740/AB/06/2014. Wózek widłowy elektryczny. Wykonał: inż.

KARTA INFORMACYJNA JUNGHEINRICH ETV 216, S/N:91015580 OPINIA TECHNICZNA NR 1740/AB/06/2014. Wózek widłowy elektryczny. Wykonał: inż. OPINIA TECHNICZNA NR 1740/AB/06/2014 KARTA INFORMACYJNA Wózek widłowy elektryczny JUNGHEINRICH ETV 216, S/N:91015580 Wykonał: inż. Artur Baran Rzeczoznawca ds. wyceny pojazdów, maszyn i urządzeń Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA OPINIA TECHNICZNA NR 1498/AB/03/2014. Wibroprasa PROD-BUD M.W.P. 03bis, S/N: 32. Wykonał: inż. Artur Baran

KARTA INFORMACYJNA OPINIA TECHNICZNA NR 1498/AB/03/2014. Wibroprasa PROD-BUD M.W.P. 03bis, S/N: 32. Wykonał: inż. Artur Baran OPINIA TECHNICZNA NR 1498/AB/03/2014 KARTA INFORMACYJNA Wibroprasa PROD-BUD M.W.P. 03bis, S/N: 32 Wykonał: inż. Artur Baran Rzeczoznawca ds. wyceny pojazdów, maszyn i urządzeń Warszawa, dnia 25.03.2014

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA CROWN, S/N:9A130158 OPINIA TECHNICZNA NR 1737/AB/06/2014. Wózek widłowy elektryczny. Wykonał: inż. Artur Baran

KARTA INFORMACYJNA CROWN, S/N:9A130158 OPINIA TECHNICZNA NR 1737/AB/06/2014. Wózek widłowy elektryczny. Wykonał: inż. Artur Baran OPINIA TECHNICZNA NR 1737/AB/06/2014 KARTA INFORMACYJNA Wózek widłowy elektryczny CROWN, S/N:9A130158 Wykonał: inż. Artur Baran Rzeczoznawca ds. wyceny pojazdów, maszyn i urządzeń Warszawa, dnia 28.06.2014

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/60408/13/12/06 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 27-11-2013 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Sylwia Culicka PKO Leasing SA

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Wózek widłowy unoszący Jungheinrich DFG550, S/N: FN400628

KARTA INFORMACYJNA Wózek widłowy unoszący Jungheinrich DFG550, S/N: FN400628 OPINIA TECHNICZNA NR 2767/BK/05/2015 KARTA INFORMACYJNA Wózek widłowy unoszący Jungheinrich DFG550, S/N: FN400628 Wykonał: mgr inż. Bartłomiej Kosma Rzeczoznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Zagrabiarka do siana

KARTA INFORMACYJNA Zagrabiarka do siana 1 OPINIA TECHNICZNA NR 2923/BG/07/2015 KARTA INFORMACYJNA Zagrabiarka do siana FELLA TS 300 DN S/N: MP00617 Wykonał: mgr Bartłomiej Gontarczyk Zatwierdził: mgr inż. Bartłomiej Kosma Rzeczoznawca ds. wyceny

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA JUNGHEINRICH ETV 216, S/N: OPINIA TECHNICZNA NR 1736/AB/06/2014. Wózek widłowy elektryczny. Wykonał: inż.

KARTA INFORMACYJNA JUNGHEINRICH ETV 216, S/N: OPINIA TECHNICZNA NR 1736/AB/06/2014. Wózek widłowy elektryczny. Wykonał: inż. OPINIA TECHNICZNA NR 1736/AB/06/2014 KARTA INFORMACYJNA Wózek widłowy elektryczny JUNGHEINRICH ETV 216, S/N:91015581 Wykonał: inż. Artur Baran Rzeczoznawca ds. wyceny pojazdów, maszyn i urządzeń Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: PF/WAW/23796/15/05/04 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 04-05-2015 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Kamil Przybyła Idea Leasing S.A. Rzeczoznawca:

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: BZLeaseC/CENTA/35414/14/06/25 Nr zlecenia/szkody: KLO/11606/2012 - Renata Walendowska Data zlecenia: 25-06-2014 Zleceniodawca: Arkadiusz Cenkier Centa DEKRA Polska - Centrala tel. (22)

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego

Rodzaj środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Universal Laser Systems VLS3.50 S/N:VLS350XXXX061312107584 OPINIA TECHNICZNA NR 1731/AB/06/2014. Ploter znaków graficznych

KARTA INFORMACYJNA. Universal Laser Systems VLS3.50 S/N:VLS350XXXX061312107584 OPINIA TECHNICZNA NR 1731/AB/06/2014. Ploter znaków graficznych OPINIA TECHNICZNA NR 1731/AB/06/2014 KARTA INFORMACYJNA Ploter znaków graficznych Universal Laser Systems VLS3.50 S/N:VLS350XXXX061312107584 Wykonał: inż. Artur Baran Rzeczoznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. ROLAND VersaArt RS-640, S/N:ZZ83703 OPINIA TECHNICZNA NR 1732/AB/06/2014 PLOTER. Opracował: inż. Artur Baran

KARTA INFORMACYJNA. ROLAND VersaArt RS-640, S/N:ZZ83703 OPINIA TECHNICZNA NR 1732/AB/06/2014 PLOTER. Opracował: inż. Artur Baran OPINIA TECHNICZNA NR 1732/AB/06/2014 KARTA INFORMACYJNA ROLAND VersaArt RS-640, S/N:ZZ83703 Opracował: inż. Artur Baran Rzeczoznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń Warszawa, dnia 28.06.2014 r. 2 01. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

ul. Nerudy 6/84, 01-926 Warszawa rzeczoznawstwo tel. kom.: +48 664824588 i doradztwo technologiczne Raport z wyceny środka technicznego Nr wyceny:

ul. Nerudy 6/84, 01-926 Warszawa rzeczoznawstwo tel. kom.: +48 664824588 i doradztwo technologiczne Raport z wyceny środka technicznego Nr wyceny: Appra - rzeczoznawstwo Raport z wyceny środka technicznego Nr wyceny: 1300/GL/Piec.Miwe/0 3/2015 Tytuł wyceny: Wycena pieca piekarniczego Miwe Przedmiot wyceny: Piec Miwe RI 2-0608 CS Rok produkcji: 2011

Bardziej szczegółowo

OPINIA OKREŚLAJĄCA WARTOŚĆ

OPINIA OKREŚLAJĄCA WARTOŚĆ OPINIA OKREŚLAJĄCA WARTOŚĆ Przedmiot opinii : Skuter marki TOROS model el Diablo o numerze rejestracyjnym KR 311W. Zleceniodawca : Komornik Sądowy przy S.R. dla Krakowa-Krowodrzy Leszek Dumnicki sygn.

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: BZWBL(BZR)/CEN/15948/14/03/21 Nr zlecenia/szkody: WE2/00011/2010 - Adrianna Karpińska Data zlecenia: 21-03-2014 Zleceniodawca: Arkadiusz Cenkier BZR BZ WBK DEKRA Polska - Centrala tel.

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/03329/14/01/20 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 20-01-2014 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Sylwia Culicka PKO Leasing SA

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Brona talerzowa

KARTA INFORMACYJNA Brona talerzowa OPINIA TECHNICZNA NR 2185/BK/02/2017 KARTA INFORMACYJNA Brona talerzowa Pottinger Terradisc 6001T, S/N: VBP00070008003177 Wykonał: mgr inż. Bartłomiej Kosma Rzeczoznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Zagęszczarka gruntu

KARTA INFORMACYJNA Zagęszczarka gruntu OPINIA TECHNICZNA NR 1857/BK/07/2016 KARTA INFORMACYJNA Zagęszczarka gruntu Bomag BPR 70/70D, S/N: 101692262566 Wykonał: mgr inż. Bartłomiej Kosma rzeczoznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa

KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa OPINIA TECHNICZNA NR 1846/BK/07/2016 KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa Terex TL100, S/N: TL10021067 Wykonał: mgr inż. Bartłomiej Kosma rzeczoznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń Warszawa, dnia 10.07.2016

Bardziej szczegółowo

Raport z wyceny środka technicznego

Raport z wyceny środka technicznego Warszawa tel. kom.: +48 6648248 tel: + 48223001491, fax: +48 2230015 Raport z wyceny środka technicznego Nr wyceny: Tytuł wyceny: 1320/GL/Podnośniki.0410339/04/2015 Wycena podnośników Przedmiot wyceny:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa

KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa OPINIA TECHNICZNA NR 2026/BK/10/2016 KARTA INFORMACYJNA Ładowarka kołowa Komatsu WA 430-6, S/N: KMTWA091T79H60646 Wykonał: mgr inż. Bartłomiej Kosma rzeczoznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: VBL(A)/WAR/36142/15/06/26(A) Nr zlecenia/szkody: 1805 Data zlecenia: 26-06-2015 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: DEKRA w imieniu VB Leasing

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/08444/14/02/14 Nr zlecenia Biura: 2585 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 14-02-2014 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Marcin

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/26800/14/05/14 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 14-05-2014 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Sylwia Culicka PKO Leasing SA

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego

Rodzaj środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Krzysztof SARNECKI UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: BZLeasingC/CENTA/49443/15/08/28 Nr zlecenia/szkody: ZA5/00116/2014 Data zlecenia: 28-08-2015 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Podstawa metodologiczna wyceny.

Kategoria środka technicznego. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA Polska - O. Suwałki tel., faks Rzeczoznawca: Bogdan Boguszewski Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA OPINIA TECHNICZNA NR 3230/BK/10/2015. Aparat RTG ramię typu C Genoray ZEN-5000 C, S/N : ZEN

KARTA INFORMACYJNA OPINIA TECHNICZNA NR 3230/BK/10/2015. Aparat RTG ramię typu C Genoray ZEN-5000 C, S/N : ZEN OPINIA TECHNICZNA NR 3230/BK/10/2015 KARTA INFORMACYJNA Aparat RTG ramię typu C Genoray ZEN-5000 C, S/N : ZEN-121702-10514 Wykonał: mgr inż. Bartłomiej Kosma rzeczoznawca ds. wyceny pojazdów, maszyn i

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/60406/13/12/06 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 06-12-2013 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Sylwia Culicka PKO Leasing SA

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: SKFS/SIG/29079/16/05/20 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 20-05-2016 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Tomasz Rokita SIG Sp.z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

potrzeb finansowania w trybie transakcji leasingu Rodzaj uprawnień: rzeczoznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń

potrzeb finansowania w trybie transakcji leasingu Rodzaj uprawnień: rzeczoznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń Wycena wartości Przedmiot wyceny: Kocioł warzelny Küppersbusch. Cel i przeznaczenie wyceny: Określenie wartości środka technicznego dla potrzeb finansowania w trybie transakcji leasingu Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: PF/WAW/23799/15/05/04 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 04-05-2015 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Kamil Przybyła Idea Leasing S.A. Rzeczoznawca:

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego PROMOBIL s.c. 40-064 Katowice, ul. Kopernika 12 tel. 32 251 20 80, faks (032) 251 20 80 Rzeczoznawca: Maciej Krzewski UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego

Rodzaj środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/52267/14/09/16 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 16-09-2014 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: PKO Leasing WS PKO Leasing SA

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA OPINIA TECHNICZNA NR 2424/AB/01/2015. Pneumatyczny siewnik punktowy

KARTA INFORMACYJNA OPINIA TECHNICZNA NR 2424/AB/01/2015. Pneumatyczny siewnik punktowy OPINIA TECHNICZNA NR 2424/AB/01/2015 KARTA INFORMACYJNA Pneumatyczny siewnik punktowy MONOSEM NG Plus 8R S/N:S14R001894 Wykonał: inż. Artur Baran Rzeczoznawca ds. wyceny pojazdów, maszyn i urządzeń Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: VBL/DEK/VBL/36459/15/06/29(A) Nr zlecenia/szkody: 2002 Data zlecenia: 29-06-2015 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: DEKRA w imieniu Idea

Bardziej szczegółowo

Fabryka Wycen Sebastian Kurmanowski

Fabryka Wycen Sebastian Kurmanowski Fabryka Wycen Sebastian Kurmanowski Wycena wartości rynkowej i celnej pojazdów mechanicznych, maszyn i urządzeń, kosztorysowanie napraw, szacowanie szkód ubezpieczeniowych, sporządzanie ocen technicznych

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego

Rodzaj środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: BZWBL(DAWRO)/CEN/43749/16/07/27 Nr zlecenia/szkody: TA4/00022/2015 - Adrianna Karpińska14 Data zlecenia: 27-07-2016 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Oszacowanie wartości linii do wycinania poprzecznego GreCon dimter OptiCut 304 L Rok modernizacji : 2006

Oszacowanie wartości linii do wycinania poprzecznego GreCon dimter OptiCut 304 L Rok modernizacji : 2006 WYCENA TECHNICZNA NR 126 / 2014 Zleceniodawca: PKO Leasing S. A. Al. Śmigłego Rydza 20 93-281 Łódź Zlecenie z dnia: 16 lipiec 2014 r. Zakres wyceny: Oszacowanie wartości linii do wycinania poprzecznego

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: VBL/DEK/VBL/42016/15/07/23(A) Nr zlecenia/szkody: 2240 Data zlecenia: 23-07-2015 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: DEKRA w imieniu VB Leasing

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH MK DOLIWA CAR Biuro Ekspertów Samochodowych fir ma franchisingowa SIMP rok założenia 1999

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH MK DOLIWA CAR Biuro Ekspertów Samochodowych fir ma franchisingowa SIMP rok założenia 1999 STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH MK DOLIWA CAR Biuro Ekspertów Samochodowych fir ma franchisingowa SIMP rok założenia 1999 Rok założenia 1926 ul. Myśliwska 51, 30-718 Kraków tel.

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/09279/14/02/18 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 18-02-2014 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Marcin Migdalski PKO Leasing

Bardziej szczegółowo

Stan techniczny obiektu. Podstawa metodologiczna wyceny. Kategoria środka technicznego. Uwagi. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego

Stan techniczny obiektu. Podstawa metodologiczna wyceny. Kategoria środka technicznego. Uwagi. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego UWAGA: DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Pług obracalny

KARTA INFORMACYJNA Pług obracalny OPINIA TECHNICZNA NR 1877/BK/07/2016 KARTA INFORMACYJNA Pług obracalny Akpil KM1804+A, S/N: 86049 Wykonał: mgr inż. Bartłomiej Kosma rzeczoznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń Warszawa, dnia 28.07.2016

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: BZWBL(LEASE)/CEN/04722/15/01/29 Nr zlecenia/szkody: KLO/07512/2010 - Mateusz Przeplasko Data zlecenia: 29-01-2015 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

Stan techniczny obiektu. Kategoria środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego.

Stan techniczny obiektu. Kategoria środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. UWAGA: DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/06480/14/02/05 Nr zlecenia Biura: 2064 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 05-02-2014 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Marcin

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/36441/14/07/01 Nr zlecenia Biura: 10526 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 01-07-2014 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Sylwia

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA AMMANN AV 95/2, S/N:0085 OPINIA TECHNICZNA NR 2375/AB/12/2014. Walec dwubębnowy gładki. Wykonał: inż.

KARTA INFORMACYJNA AMMANN AV 95/2, S/N:0085 OPINIA TECHNICZNA NR 2375/AB/12/2014. Walec dwubębnowy gładki. Wykonał: inż. OPINIA TECHNICZNA NR 2375/AB/12/2014 KARTA INFORMACYJNA Walec dwubębnowy gładki AMMANN AV 95/2, S/N:0085 Wykonał: inż. Artur Baran Rzeczoznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń Warszawa, dnia 31.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego

Rodzaj środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Linia do produkcji kubków papierowych PMC 2000S, S/N: Warszawa, dnia r.

KARTA INFORMACYJNA. Linia do produkcji kubków papierowych PMC 2000S, S/N: Warszawa, dnia r. OPINIA TECHNICZNA NR 2251/BK/02/2017 KARTA INFORMACYJNA Linia do produkcji kubków papierowych PMC 2000S, S/N: 148645 Wykonał: mgr inż. Bartłomiej Kosma Certyfikowany Rzeczoznawca Lista Min. Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżenie ograniczające. Kategoria środka technicznego. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Stan techniczny obiektu

Zastrzeżenie ograniczające. Kategoria środka technicznego. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Stan techniczny obiektu DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Szacunkowa powierzchnia, jaką zajmuje maszyna w magazynie [m²]: 122 szacunkowa powierzchnia jaką zajmuje

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: VBL/DEK/VBL/08366/15/02/18(A) Nr zlecenia/szkody: 1215 Data zlecenia: 18-02-2015 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: DEKRA w imieniu VB Leasing

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/57980/13/11/26 Nr zlecenia Biura: 14253 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 26-11-2013 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Sylwia

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/36444/14/07/01 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 01-07-2014 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Sylwia Culicka PKO Leasing SA

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: VBL(A)/WAR/43925/15/07/31(A) Nr zlecenia/szkody: 2299 Data zlecenia: 31-07-2015 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: DEKRA w imieniu VB Leasing

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Leasing. Appra. Raport z wyceny środka technicznego

Raiffeisen Leasing. Appra. Raport z wyceny środka technicznego Appra - Raport z wyceny środka technicznego Nr wyceny: 1411/RL/Flex500/07/20 Tytuł wyceny: Wycena automatycznego mieszalnika Flex 500 Przedmiot wyceny: Corob Flex 500 Rok produkcji: 2014 Autor wyceny:

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

Fabryka Wycen Sebastian Kurmanowski

Fabryka Wycen Sebastian Kurmanowski Fabryka Wycen Sebastian Kurmanowski Wycena wartości rynkowej i celnej pojazdów mechanicznych, maszyn i urządzeń, kosztorysowanie napraw, szacowanie szkód ubezpieczeniowych, sporządzanie ocen technicznych

Bardziej szczegółowo

Stan techniczny obiektu. Podstawa metodologiczna wyceny. Kategoria środka technicznego. Uwagi. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego

Stan techniczny obiektu. Podstawa metodologiczna wyceny. Kategoria środka technicznego. Uwagi. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego UWAGA: DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: BZWBL(DAWRO)/CEN/04652/17/01/23 Nr zlecenia/szkody: SW2/00031/2013 - Ewa Chwieduk Data zlecenia: 23-01-2017 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/30846/14/06/02 Nr zlecenia Biura: 8789 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 02-06-2014 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Sylwia

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Podstawa metodologiczna wyceny. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Podstawa metodologiczna wyceny. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. UWAGA: DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Krzysztof SARNECKI Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego

Rodzaj środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: PF/WAW/23772/15/05/04 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 04-05-2015 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Kamil Przybyła Idea Leasing S.A. Rzeczoznawca:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA OPINIA TECHNICZNA NR 2452/AB/01/2015. Prasa rolująca. Wykonał: inż. Artur Baran Rzeczoznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń

KARTA INFORMACYJNA OPINIA TECHNICZNA NR 2452/AB/01/2015. Prasa rolująca. Wykonał: inż. Artur Baran Rzeczoznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń OPINIA TECHNICZNA NR 2452/AB/01/2015 KARTA INFORMACYJNA Prasa rolująca Ursus Z-594 S/N:5594130019 Wykonał: inż. Artur Baran Rzeczoznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń Warszawa, dnia 24.01.2015 r. 2 01.

Bardziej szczegółowo

dotyczy: oszacowania aktualnej wartości rynkowej. Rzeczoznawca: mgr Sebastian Kurmanowski RS001444, uprawnienie AutoConsulting nr 1234.

dotyczy: oszacowania aktualnej wartości rynkowej. Rzeczoznawca: mgr Sebastian Kurmanowski RS001444, uprawnienie AutoConsulting nr 1234. Fabryka Wycen Sebastian Kurmanowski Ul. Nugat 7/57, 02-776 Warszawa Tel. +48 506 156 933, e-mail: fabrykawycen@gmail.com Wycena wartości rynkowej i celnej pojazdów mechanicznych, maszyn i urządzeń, kosztorysowanie

Bardziej szczegółowo

SIMP - ZORPOT Ośrodek w Poznaniu KRS ; REGON ; NIP NIP

SIMP - ZORPOT Ośrodek w Poznaniu KRS ; REGON ; NIP NIP Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Zespól Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP - ZORPOT Ośrodek w Poznaniu E -072/2015 Symbol KRS 0000152811; REGON 000671540 00166;

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: BZLeaseC/CENTA/79500/16/12/21 Nr zlecenia/szkody: TR2/00043/2014 Data zlecenia: 21-12-2016 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Arkadiusz Cenkier

Bardziej szczegółowo

ul. Nerudy 6/84, 01-926 Warszawa rzeczoznawstwo tel. kom.: +48 664824588 Raport z wyceny środka technicznego Nr wyceny: Tytuł wyceny:

ul. Nerudy 6/84, 01-926 Warszawa rzeczoznawstwo tel. kom.: +48 664824588 Raport z wyceny środka technicznego Nr wyceny: Tytuł wyceny: Appra - rzeczoznawstwo Raport z wyceny środka technicznego Nr wyceny: Tytuł wyceny: Przedmiot wyceny: 1350/GL/Platino.1530HS/05/2015 Wycena wykrawarki laserowej Prima Industrie Platino 1530 HS Rok produkcji:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. FUJI XEROX DocuColor 5252, S/N:2253305960 OPINIA TECHNICZNA NR 1424/AB/02/2014. Urządzenie drukujące

KARTA INFORMACYJNA. FUJI XEROX DocuColor 5252, S/N:2253305960 OPINIA TECHNICZNA NR 1424/AB/02/2014. Urządzenie drukujące OPINIA TECHNICZNA NR 1424/AB/02/2014 KARTA INFORMACYJNA Urządzenie drukujące FUJI XEROX DocuColor 5252, S/N:2253305960 Wykonał: inż. Artur Baran Rzeczoznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Stan techniczny obiektu. Kategoria środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. Uwagi. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego

Stan techniczny obiektu. Kategoria środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. Uwagi. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego UWAGA: DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

Fabryka Wycen Sebastian Kurmanowski

Fabryka Wycen Sebastian Kurmanowski Fabryka Wycen Sebastian Kurmanowski Wycena wartości rynkowej i celnej pojazdów mechanicznych, maszyn i urządzeń, kosztorysowanie napraw, szacowanie szkód ubezpieczeniowych, sporządzanie ocen technicznych

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/40124/14/07/16 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 16-07-2014 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Sylwia Culicka PKO Leasing SA

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/20650/14/04/11 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 11-04-2014 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Sylwia Culicka PKO Leasing SA

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Koparka gąsienicowa

KARTA INFORMACYJNA Koparka gąsienicowa OPINIA TECHNICZNA NR 2119/BK/11/2016 KARTA INFORMACYJNA Koparka gąsienicowa JCB JS240, S/N: 1040257 Wykonał: mgr inż. Bartłomiej Kosma rzeczoznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń Warszawa, dnia 22.11.2016

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/39611/14/07/14 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 14-07-2014 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Sylwia Culicka PKO Leasing SA

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Krzysztof SARNECKI UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

Stan techniczny obiektu. Podstawa metodologiczna wyceny. Kategoria środka technicznego. Uwagi. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego

Stan techniczny obiektu. Podstawa metodologiczna wyceny. Kategoria środka technicznego. Uwagi. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego UWAGA: DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: VBL/WRO/60390/14/10/24(A) Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 24-10-2014 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Joanna Gabryś VBL ul. Strzegomska

Bardziej szczegółowo

Stan techniczny obiektu. Rodzaj środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. Uwagi. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego

Stan techniczny obiektu. Rodzaj środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. Uwagi. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego UWAGA: DEKRA Polska - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Krzysztof SARNECKI UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo