Dostawa regałów przesuwnych wraz z ich montażem dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawa regałów przesuwnych wraz z ich montażem dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy"

Transkrypt

1 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Barska 28/ Warszawa tel fax strona www NIP REGON Numer sprawy: GOZ /14 Dostawa regałów przesuwnych wraz z ich montażem dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Tryb przetarg nieograniczony ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U ze zm.) - Pzp Szacunkowa wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty wskazanej w art. 11 pkt 8 Pzp Komisja przetargowa: Zatwierdził/ła:. Warszawa, 4 czerwca 2014 roku

2 2 1. Opis sposobu przygotowania ofert 1.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U ze zm.) zwanej dalej Pzp Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia (siwz), w formie maszynopisu lub wydruku i uzupełnić wymaganymi załącznikami (dopuszczalne jest wypełnienie załączników przy użyciu długopisu lub pióra czytelnym pismem). Oferta ma być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy, wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym i/lub innym odpowiednim dokumencie upoważniającym do takiego reprezentowania. Jeżeli oferta podpisywana jest na podstawie pełnomocnictwa należy do oferty załączyć to pełnomocnictwo Kompletna oferta łącznie z załącznikami ma mieć ponumerowane strony zawierające treść oferty. Formularz oferty stanowi załącznik numer 1 do siwz. Wypełniony i podpisany jak wyżej w pkt 1.2 siwz formularz oferty należy umieścić jako pierwszy dokument za stroną tytułową i za spisem treści składanej oferty Oferta może zawierać informacje stanowiące tajemnicę wykonawcy, których ujawnienie naruszałoby jego ważne interesy handlowe oraz zasady uczciwej konkurencji - zgodnie z art. 8 ust 3 Pzp. Takie konkretnie określone informacje mają znajdować się na wyodrębnionych stronach oferty nie zszytych z całością oferty, tak aby możliwe było zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający zaleca, aby wykonawca umieścił te informacje w odrębnej wewnętrznej kopercie oznakowanej tajemnica przedsiębiorstwa, która zostanie obok jawnej części oferty umieszczona w zewnętrznej kopercie oznakowanej w sposób opisany w pkt 1.5 siwz. Strony te mają być ponumerowane w ciągu całej oferty jak w pkt 1.3 siwz. Zszyta zasadnicza część oferty nie obejmująca tak wyodrębnionych stron będzie częścią jawną oferty. Strony tworzące część jawną oferty mają być także, ale odrębnie zszyte. Zastrzeżenie przez wykonawcę informacji zawartych w ofercie może odnosić się do nie ujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych lub organizacyjnych wykonawcy, co do których podjął on niezbędne działania w celu zachowania ich poufności zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.). Zastrzeżenie takich informacji zawartych w ofercie musi być wtedy odnotowane w formularzu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp Oferta ma znajdować się w kopercie zaklejonej i opisanej: Dostawa regałów przesuwnych wraz z ich montażem dla PIP GIP postępowanie sprawy GOZ /14 (nie otwierać przed dniem., godz..) 1. Dla ułatwienia ewidencji przyjmowanych ofert przez zamawiającego koperta ma być oznaczona także pieczątką firmową wykonawcy. Zamawiający może potwierdzić przyjęcie oferty na kopii pisma wykonawcy składającego ofertę. W przypadku, gdy wykonawca chce wysłać ofertę pocztą, należy ofertę umieścić w zaklejonej i opisanej w sposób jak wyżej kopercie, następnie zaklejoną kopertę włożyć do kolejnej koperty i ostemplować zgodnie z wymogami dotyczącymi wysłania listu pocztą Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 1 patrz pkt 10 siwz

3 Wykonawca ma na podstawie art. 36 ust. 5 Pzp w ofercie zawrzeć informacje czy przy wykonaniu zamówienia będzie/nie będzie korzystał z podwykonawców załącznik numer 2 do siwz. Jeżeli wykonawca będzie korzystał z podwykonawców określi on zakres powierzonych im robót/dostaw/usług oraz wskaże nazwy i adresy podwykonawców Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca, niezależnie od wyniku przetargu Wszystkie terminy wskazane w niniejszej siwz należy obliczać zgodnie z zasadami wskazanymi w Kodeksie cywilnym Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub e- mail, z zastrzeżeniem że środki odwoławcze i oferta mogą być złożone tylko w formie pisemnej. 2. Przedmiot zamówienia 2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem regałów przesuwnych dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku numer 5 do siwz Miejsce dostawy i montażu ul. Barska 28/30. Warszawa. Termin wykonania (termin podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag) - 56 dni licząc od dnia następnego po zawarciu umowy Zamawiający przewiduje, że w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może dokonać zakupu od wykonawcy dodatkowych regałów przesuwnych wraz z ich montażem w ilości do 300 mb (prawo opcji), z tym że przewidywany rozkład rodzajów regałów, które zostaną zakupione wskazany jest w formularzu cenowym. Realizacja ww. dostawy nastąpi na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik numer 8 do siwz. Do obliczenia wartości zamówienia realizowanego w ramach realizacji prawa opcji będą miały zastosowanie ceny jednostkowe netto każdego z rodzajów regałów przesuwnych określonych w pkt 1 załącznika numer 5 do siwz (ceny należy wskazać na załączniku numer 6 do siwz) Zasady odbioru przedmiotu zamówienia: 1) wykonawca poinformuje faksem lub pisemnie lub zamawiającego o gotowości przystąpienia do odbioru przedmiotu zamówienia, na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym terminem odbioru; 2) odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi protokolarnie; protokół odbioru przedmiotu zamówienia zawierał będzie, co najmniej: nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego, datę odbioru przedmiotu zamówienia; stwierdzenie, czy zamawiający zgłasza uwagi do przedstawionego mu do odbioru przedmiotu zamówienia, czy też nie, podpisy upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy; 3) w przypadku zgłoszenia podczas odbioru uwag do przedmiotu zamówienia, wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad w terminie 5 dni roboczych i przedstawić przedmiot zamówienia do ponownego odbioru; w takim przypadku postanowienia pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio; 4) do protokołu odbioru podpisanego bez uwag załączone mają być dokumenty, o których mowa w pkt 10 załącznika numer 10 do siwz oraz opis techniczny regałów (w tym rzuty techniczne wykonanych regałów, opis zastosowanej technologii i użytych do wykonania przedmiotu zamówienia materiałów) Wykonawca wskaże w ofercie (formularz oferty załącznik numer 1 do siwz), co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia oraz co najmniej jedną osobę, która będzie odpowiedzialna za obsługę umowy w okresie gwarancji. Zamawiający dopuszcza by była to ta sama osoba Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych wskazanych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28 ze zm.).

4 Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp: kod: , nazwa: Regały archiwalne. 3. Warunki wymagane od wykonawców oraz opis sposoby dokonywania oceny spełnia warunków: Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia, określonego w ust. 2 siwz na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 Pzp oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U ) oraz musi spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 Pzp, tj. wykonawca musi: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie); 2) posiadać wiedzę i doświadczenie, tj. wykonawca musi wykazać się wykonaniem (w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), co najmniej 2 dostawami regałów przesuwnych - przy czym każda z dostaw musi zawierać minimum 500 mb półek regałów przesuwnych jednostronnych lub minimum 300 mb półek regałów przesuwnych dwustronnych; 3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie); 4) być w sytuacji ekonomicznej i finansowej (zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie). Opis sposobu dokonywania oceny spełnia warunków udziału w postępowaniu ocena: 0 lub 1. W razie załączenia do oferty wszystkich dokumentów do oferty, o których mowa w pkt 4 siwz (potwierdzających spełnienie warunków wskazanych powyżej i potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w przedmiotowym postępowaniu) zamawiający uzna, że wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 4. Dokumenty 4.1. Wykaz dokumentów lub oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wykonawcy z przetargu zgodnie z art. 24 Pzp i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp załącznik numer 3 do siwz; 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 4) Aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

5 5 5) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego art. 24 ust. 1 pkt 4-8, pkt. 10 i 11 oraz pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych; 6) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie dostaw spełniających wymogi określone w pkt siwz załącznik numer 6 do siwz; 7) Dowody potwierdzające, że dostawy, o których mowa w ust. 6 zostały wykonane należycie. W przypadku wykonawcy, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane nie ma obowiązku przedkładania poświadczenia. Dowodami tymi są: a) poświadczenia od podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane; b) oświadczenia wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a Wykonawca oprócz dokumentów wskazanych w pkt 4.1 siwz zobowiązany jest załączyć do oferty: 1) Wypełniony formularz oferty załącznik numer 1 do siwz; 2) Oświadczenie o podwykonawcach, o którym mowa w pkt 1.8 siwz załącznik numer 2 do siwz. 3) W przypadku wykonawcy będącego podmiotem wspólnym, w rozumieniu art. 23 Pzp, wymagane jest włączenie do oferty dokumentu zawierającego informację o podmiotach tworzących podmiot wspólny załącznik numer 4 do siwz jeżeli dotyczy; 4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli dotyczy. 5) Listę podmiotów należących tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) jeżeli dotyczy. 6) Formularz cenowy załącznik numer 7 do siwz. 5. Sposób podania ceny oferty 1) Wykonawca ma złożyć jedną ofertę jednowariantową oferując wykonanie zamówienia, o którym mowa w pkt 2 siwz zgodną z przedmiotem zamówienia obejmującą jedną cenę łączną takiej oferty w złotych polskich bez podatku VAT i cenę obejmującą podatek VAT. Wykonawca ma również podać wysokość i stawkę podatku VAT - patrz formularz oferty. Cena taka ma dotyczyć całego przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2 siwz. W ofercie należy podać koszt jednostkowy 1 mb każdego rodzju regału przesuwnego patrz formularz cenowy. 2) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych. 3) W przypadku zastosowania upustu ceny ma on być wyrażony w złotych, a cena oferty ma być podana po jego uwzględnieniu. 4) Każda podana cena może być zakończona ostatnią cyfrą przed przecinkiem, a w przypadku podania cyfr po przecinku ma być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 5) Cena oferty ma być podana w zł na termin składania ofert i ma być obowiązująca na okres zgodnie z punktem 7 siwz.

6 6 6. Kryteria i sposób oceny ofert 5.1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia % 1) Cena 80 % 2) Gwarancja 20 % 5.2. Sposób oceny punktowej ofert w kryterium numer 1 Skala ocen dla kryterium 1: punktów, Opis sposobu oceny ofert: 1) Oceny punktowe ofert zostaną obliczone, jako stosunek najniższej ceny oferty do ceny oferty ocenianej, pomnożony przez wagę kryterium (brana będzie pod uwagę łączna cena z podatkiem VAT), a następnie przemnożone przez wagę tego kryterium. 2) Patrz pkt 4 siwz (Sposób podania ceny oferty) 3) Przy ocenie ofert zamawiający będzie brał pod uwagę cenę wynikającą z formularza oferty oraz formularza cenowego Sposób oceny punktowej ofert w kryterium numer 2 1) Zamawiający wymaga by dostarczone do niego regały (wraz z wykonanymi robotami) objęte był minimum 36 miesięczną gwarancją (patrz pkt 12 załącznika numer 5 do siwz). W przypadku zaoferowania regałów z dłuższą gwarancją wykonawca otrzyma dodatkowe punkty w kryterium numer 2 wg poniższych zasad: a) w przypadku zaoferowania sprzętu z 48 miesięczną gwarancją wykonawca otrzyma 50 pkt; b) w przypadku zaoferowania sprzętu z 60 miesięczną gwarancją wykonawca otrzyma 75 pkt; c) w przypadku zaoferowania sprzętu z 72 miesięczną gwarancją lub dłuższą wykonawca otrzyma 100 pkt; 2) W przypadku zaoferowania sprzętu z 36 miesięczną gwarancją wykonawca w tym kryterium otrzyma 0 pkt. 3) Zamawiający przy ocenie ofert w kryterium numer 2 będzie się kierował danymi wskazanymi w formularzu oferty pkt 5. 4) Otrzymane punkty w kryterium numer 2 zostaną pomnożone przez wagę kryterium Uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach zostaną zsumowane Wykonanie zamówienia zostanie powierzone wykonawcy, który uzyska największa liczę punktów (suma punktów z kryterium numer 1 i kryterium numer 2). 7. Termin związania ofertą Oferty złożone będą ważne przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 8. Udzielanie wyjaśnień Pytania można przesyłać faksem na numer 22/ , mail na adres i pisemnie do siedziby zamawiającego. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami Monika Żygłowicz. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania zadawane telefonicznie.

7 7 9. Termin składania ofert Ofertę należy złożyć do dnia 10 lipca 2014 roku do godz w Państwowej Inspekcji Pracy Głównym Inspektoracie Pracy, Warszawa, ul. Barska 28/30 kancelaria-parter (w holu głównym). 10. Otwarcie ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lipca 2014 roku o godz w Państwowej Inspekcji Pracy Głównym Inspektoracie Pracy, Warszawa, ul. Barska 28/30, sala konferencyjna na I piętrze (uczestnicy otwarcia zostaną wprowadzeni do sali konferencyjnej przez sekretarza komisji o godz. 9:30; uczestnicy zbierają się na holu parteru budynku). 11. Tryb otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte w trybie przetargu nieograniczonego przy nieobligatoryjnej obecności uczestników postępowania, którzy złożą oferty. 12. Informacja o środkach odwoławczych Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, zasad udzielania zamówień publicznych przysługuje środek odwoławczy (odwołanie) przewidziany w dziale VI rozdziale 2 art g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 13. Informacje o czynnościach związanych z zawarciem umowy 1. Czynności wykonywane przed zawarciem umowy: 1) Jeżeli za najkorzystniejszą uznano ofertę podmiotu wspólnego, dostarczy on nie później niż na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowę regulującą współpracę wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego. 2) O terminie zawarcia umowy wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani faksem i pisemnie. Informacja ta zostanie również umieszczona na stronie internetowej zamawiającego. 2. Warunki umowy 1) Jeżeli opóźnienie w dostawie będzie większe niż 15 dni umowa podlega rozwiązaniu, a zamawiający ma prawo do dochodzenia kar umownych wskazanych w umowie. 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na konto Wykonawcy podane w prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia przez bank należnością konta Zamawiającego. 3) Zamawiający dopuszcza zmianę zasad realizacji umowy, w przypadku, gdy zmiana ta będzie korzystna dla zamawiającego, wykonawca zaproponuje zmianę wykonania umowy na co najmniej 20 dni przed terminem zakończenia realizacji umowy (wskazanym w pkt 2.2 siwz) i zmiana ta nie spowoduje zwiększenia wartości zawartej umowy.

8 8 Wzór umowy stanowi załącznik numer 8 do siwz. 14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1) Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % łącznej ceny oferty z podatkiem VAT. 2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w formach wskazanych w art. 148 ust.1 Pzp. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w innej postaci niż pieniądze musi odpowiadać warunkom określonym w art. 148 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. Za termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin obciążenia rachunku bankowego wykonawcy (tj. wykonania przez wykonawcę przelewu na konto zamawiającego). 3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma być ważne przez okres wykonywania umowy. 4) Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 5) Na poczet zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady wymagane będzie pozostawienie kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, 6) Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 5 zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady (12 miesięcy od terminy podpisania protokołu końcowego odbioru regałów). 15. Omyłki rachunkowe 1) Zamawiający przyjmie, jako prawidłowe ceny jednostkowe netto wskazane w formularzu cenowym. 2) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie ceny netto i stawkę podatku VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). W przypadku błędnego obliczenia wysokości podatku VAT zamawiający będzie uprawniony do poprawienia obliczonej ceny z podatkiem VAT i wysokości podatku VAT. Zamawiający dokona poprawy ww. kwot stosując odpowiednio przepisy wskazane w ustawie o podatku od towarów i usług. 3) Zamawiający poprawi również omyki, polegające na błędnym zsumowaniu cen netto, wysokości podatku VAT oraz cen z podatkiem VAT. 4) Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia zmiany w stosunku do wskazanej w ofercie stawki podatku VAT. Błędne podanie stawki podatku VAT Zamawiający uzna, jako omyłkę, której nie można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 i odrzuci ofertę, jako zawierająca błąd w obliczeniu ceny. 16. Wadium 1. Wadium w równowartości kwoty 1.200,00 zł należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu w zł. (PLN) należy w wnieść na konto Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy z siedziba w Warszawie przy ulicy Barskiej 28/30 zlokalizowane w Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie na numer konta UWAGA: Wadium wniesione w pieniądzach uznaje się za wniesione w terminie, gdy w chwili upływu terminu składania ofert wadium zostanie zarachowane na rachunku bankowym zamawiającego.

9 9 2. W przypadku wniesienia wadium w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 Pzp dokumenty takie muszą zawierać następujące informacje: a) określenie przedmiotu przetargu należy zacytować dokładnie nazwę przetargu; b) określenie numeru postępowania u zamawiającego; c) określenie podmiotu, który wystawia gwarancję/poręczenie (pełna nazwa, dokładny adres); d) określenie beneficjanta gwarancji/poręczenia nazwa, adres; e) określenie podmiotu, na rzecz którego wystawiana jest gwarancja/poręczenie dane wykonawcy (pełna nazwa, dokładny adres); jeżeli ofertę składa konsorcjum lub inny podmiot wspólny w gwarancji/poręczenia muszą być wymienione wszystkie podmioty wchodzące w jego skład; f) określenie kwoty gwarancji/poręczenia musi ona odpowiadać kwocie wadium; kwota wadium musi być wyrażona w złotych polskich; g) gwarancja/poręczenie musi zapewnić wypłatę pełnej kwoty wadium przetargowego w razie zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 Pzp pod groźbą wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp; h) określenie terminu ważności gwarancji/poręczenia okres ten nie może być krótszy niż 30 dni. 17. Wymagania dotyczące dokumentów wskazanych w pkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dokumenty, o których mowa w: a) pkt i siwz mają być wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) pkt i siwz mają być wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty. c) pkt 21.7 siwz w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych, poświadczenia, o których mowa w lit. a mus być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wskazanych w pkt 4.1 siwz składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - powyższe dokumenty (lit. a i b) muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert; d) jeżeli wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wskazanych w pkt siwz składa zaświadczenie z właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-11 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; e) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.1 siwz zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie

10 10 złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Powyższe dokumenty muszą być wystawione w terminach, o których mowa w pkt 21.1 siwz Dokumenty wskazane w pkt 4 mają być załączone w formie wskazanej w 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U ). Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty lub złożyć w kancelarii u zamawiającego (parter) przed upływem terminu składania ofert W przypadku podmiotu wspólnego, o którym mowa w art. 23 Pzp: a) warunek wskazany w pkt siwz mogą spełniać łącznie wszystkie podmioty wchodzące w skład podmiotu wspólnego; b) dokumenty, o których mowa w pkt siwz ma złożyć każdy podmiot wchodzący w skład podmiotu wspólnego Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym zakresie dokumenty, o których mowa w 1 ust. 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U ) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp w związku z treścią pkt 3 siwz polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 lit. b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia do oferty należy załączyć dokumenty wskazane w pkt siwz (z zastrzeżeniem, że w przypadku oświadczenia wskazanego w pkt siwz podmiot ten zobowiązany jest złożyć tylko oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz przypadku innych podmiotów, na zasadach, których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 24 ust. 2 ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do tych osób zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

11 11 Załącznik nr 1 do siwz Nazwa wykonawcy... Dokładny adres (miejscowość i data) REGON NIP Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu z Zamawiającym Numer telefonu Numer faksu FORMULARZ OFERTY Na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia zamieszczonego w BZP w dniu.. pod numerem..dla postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Główny Inspektorat Pracy, Warszawa ul. Barska 28/30 oferujemy dostawę wraz z montażem regałów przesuwnych dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy oraz zawarcie umowy z zamawiającym, jeżeli oferta nasza zostanie uznana za najkorzystniejszą. 1. Oświadczamy, że oferujemy dostawę wraz z montażem regałów przesuwnych (w tym wykonanie wszelkich niezbędnych prac koniecznych do ich montażu). Oświadczamy, że oferowane przez nad regały przesuwne produkowane przez. (nazwa producenta) z siedzibą w spełniają wymagania określone w załączniku numer.. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Oświadczamy, że oferowane regały przesuwne posiadają następujące certyfikaty, instrukcje i itp.: a. atest higieniczny na wyrób tj. regały przesuwne i stacjonarne; b. klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień wg aktualnej normy, np. EN :2010; c. certyfikat zgodności na wyrób o spełnieniu wymagań bezpieczeństwa wg aktualnej normy np. PN-88/M regały magazynowe- wymagania i badania d. na elementy nośne - certyfikat potwierdzający spełnienie normy PN- 88/M Urządzenia do składowania, regały magazynowe, nazwy, określenia, podział i symbole; e. instrukcje obsługi sporządzoną w języku polskim; f. deklarację zgodności/certyfikat bezpieczeństwa/tuv lub inne równoważne, a płyta do montowania szyn posiada atest higieniczny nr 190/779/210/2009, potwierdzający klasę higieny E1. 3. W cenę naszej oferty wliczyliśmy wszystkie koszty, jakie zamawiający zobowiązany będzie ponieść w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, m.in. koszt zakupu, transportu, wniesienia i montażu regałów przesuwnych w pomieszczeniach wskazanych przez osobę upoważnioną z ramienia zamawiającego. 4. Oświadczamy, że łączna cena naszej oferty wynosi... zł (PLN) bez podatku VAT, a z podatkiem VAT...zł (PLN), słownie:... Podatek VAT wynosi...zł (PLN). Stawka podatku VAT...%. Formularz cenowy zawarty jest na stronach.. oferty.

12 12 5. Oświadczamy, że dostarczone regały (wraz z wykonanymi pracami) objęte są miesięczną gwarancją (patrz kryterium numer 2). 6. Oświadczmy, że jesteśmy podmiotem, który nie działa/działa* grupie kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). 7. Osobą uprawnioną do kontaktu z zamawiającym na etapie realizacji przedmiotu umowy jest Pani/pan., tel..., fax..., mail. 8. Osobą uprawnioną do kontaktu z zamawiającym na w okresie gwarancji jest Pani/pan., tel..., fax..., mail. 9. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy w szczególności: a) warunki płatności wyrażamy zgodę na...wzoru umowy. b) kary umowne wyrażam zgodę na...wzoru umowy; c) warunki gwarancji - wyrażam zgodę na...wzoru umowy. 10. Jeżeli nasza oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą umowę z naszej strony podpisze:.. (imię i nazwisko) -.. (funkcja) na podstawie pełnomocnictwa/wpisu do KRS/ewidencji działalności gospodarczej.* 11. Oświadczamy, że strony... oferty są zastrzeżone - zgodnie z pkt 1.3 siwz. 12. Oferta składa się z...ponumerowanych stron * niepotrzebne skreślić. miejscowość i data podpis, pieczątka

13 13 Załącznik numer 2 do siwz Oświadczenie w sprawie udziału podwykonawców Oświadczamy, że przy wykonywaniu zamówienia na... a) nie będziemy korzystali z podwykonawców*; b) będziemy korzystali z podwykonawców: * (nazwa i adres podwykonawcy); w zakresie (nazwa i adres podwykonawcy); w zakresie *należy wpisać stan rzeczywisty; niepotrzebne skreślić. miejscowość i data podpis, pieczątka *należy wpisać stan rzeczywisty

14 14 Załącznik numer 3 do siwz Oświadczenie wykonawcy Ja... / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie / reprezentując... / nazwa firmy / jako... / stanowisko służbowe / oświadczam, że 1*. ww. podmiot: 1) spełnia warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i pkt 3.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1a* 2. 1) spełniam warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i pkt 3.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 2*. przy wykonaniu zamówienia nie będę/będę* polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów; 2a 2 *. przy wykonaniu zamówienia nie będę/będę* polegał na: 1) wiedzy i doświadczeniu*, 2) potencjale technicznym*, 3) osobach zdolnych do wykonania zamówienia*, 4) zdolnościach finansowych* innych podmiotów. Uwaga! Należy wypełnić tylko pkt. 1 lub pkt. 2 w zależności od formy prawnej, w której podmiot składający ofertę prowadzi działalność (pozostały pkt. należy skreślić / nie przepisywać- gdy wykonawca przepisuje treść oświadczenia)..., dnia podpis: 2 Pkt ten obowiązuje w przypadku składania ofert przez osoby fizyczne

15 15 Załącznik numer 4 do siwz INFORMACJA O PODMIOCIE WSPÓLNYM Oświadczamy, że składamy ofertę, jako podmiot wspólny w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 1. Oświadczamy, że w skład podmiotu wspólnego wchodzą następujące podmioty: a) nazwa:..., z siedzibą w..., przy ulicy...; b) nazwa:..., z siedzibą w..., przy ulicy...; c) 2. Oświadczamy, że do reprezentowania podmiotu wspólnego upoważniony jest/są: a) Pan/Pani..; b).; Osoby/osoba te/ta są/jest upoważnione do reprezentowania podmiotu wspólnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na.. numer postępowania./ do reprezentowania podmiotu wspólnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na,,.. numer postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Korespondencję dotyczącą postępowania dla podmiotu wspólnego należy kierować na adres. miejscowość i data podpis, pieczątka

16 16 Załącznik numer 5 do siwz Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający wymaga by wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dostarczył i zamontował w siedzibie Zamawiającego (ul. Barska 28/30, Warszawa, podpiwniczenie budynku) następujących fabrycznie nowych, wolnych od wad technicznych, regałów przesuwnych: 1) Regał jezdny dwustronny o dł. ciągu 4200 mm (2 x x 1000 mm) + panel i korba, szer. 630 mm (2 x 300 mm), prześwit 6 x 350 mm (6 p.u. + 1) wys mm - 14 szt. (ostatni moduł o długości 1000 mm obniżony do 5 p.u. + 1, h = 2080 mm) 2) Regał stacjonarny jednostronny o dł. ciągu 4200 mm (2 x x 1000 mm) + panel, szer. 300 mm, prześwit 6 x 350 mm (6 p.u. + 1) wys mm - 1 szt. (ostatni moduł o długości 1000 mm obniżony do 5 p.u. + 1, h = 2080 mm) 3) Regał przesuwny jednostronny o dł. ciągu 4200 mm (2 x x 1000 mm) + panel i korba, szer. 430 mm, prześwit 6 x 350 mm (6 p.u. + 1) wys mm - 1 szt. (ostatni moduł o długości 1000 mm obniżony do 5 p.u. + 1, h = 2080 mm). 2. Kolor regałów przesuwnych i szyn przesuwnych - RAL Farba poliestrowa, proszkowa z powłoką odporną na ścieranie. 3. Konstrukcja i technologia wykonania szyn przesuwnych: 1) Zamawiający wymaga by szyny przesuwne były wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie. 2) Ze względu na zmniejszenie nacisków na posadzkę szerokość podstawy szyn przesuwnych musi wynosić min. 70 mm, natomiast wysokość nie może być mniejsza niż 14 mm. 3) Do szyn przesuwnych muszą być zamontowane elementy oporowe zapobiegające przesuwaniu się regałów poza obszar ich pracy. 4) Tolerancja w montażu szyn przesuwnych +/- 1 mm na 1 mb szyny przesuwnej. 5) Szyny stalowe musi być montowane na posadzce nawierzchniowo bez ingerencji w istniejące podłoże. Przestrzeń pomiędzy szynami ma być wypełniona płytą wiórową, malowaną dwukrotnie farbą ftalową trudno ścieralną w kolorze uzgodnionym protokolarnie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z zamawiającym. Płyta wiórowa musi być trójwarstwowym tworzywem drzewnym o szlifowanej powierzchni, powstałym w wyniku sprasowania cząstek drewna przy zastosowaniu, jako spoiwa żywic mocznikowo formaldehydowych. Warstwa wewnętrzna ma być zbudowana z wiórów grubszej frakcji, natomiast warstwy zewnętrzne z bardzo drobnych i cienkich wiórów mikrowiórów. Dzięki temu powierzchnia ma charakteryzować się niską chropowatością oraz dużą wytrzymałością na odrywanie powierzchni. Gęstość płyty 650 kg/m 3 (+/-5 kg/m 3 ). Wytrzymałość płyty na zginanie ma wynosić 11 N/mm 2, na rozrywanie >0.35 N/mm 2, na odrywanie >0.8 N/mm 2. Płyta musi posiadać atest higieniczny nr 190/779/210/2009, potwierdzający klasę higieny E1. 6) Podniesienie regałów ponad poziom pomieszczenia wynikające z zastosowania szyn nawierzchniowych z podłogą wyrównawczą oraz zachowanie prześwitu między podłogą regałów a podłogą pomieszczenia, ma na celu zabezpieczenie zbiorów znajdujące się na regałach przed wilgocią lub zalaniem. 7) Ułożenie szyn musi umożliwiać swobodne przesuwanie obciążonych regałów, jednocześnie uniemożliwiając przesuwanie się szyn oraz ich odkształcenie po wpływem ciężaru. 8) Szyny muszą mieć gładką konstrukcję. Nie dopuszcza się stosowania łańcuchów napędowych biegnących wzdłuż szyny przesuwnej.

17 17 4. Konstrukcja i technologia wykonania podstaw przesuwnych 1) Regały przesuwne muszą być wyposażone w napęd łańcuchowo korbowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcyjną, umożliwiającą przemieszczanie regału przez osobę, siłą nie większą niż 50 N. 2) Wszystkie koła zębate występujące w łańcuchowej przekładni redukcyjnej muszą być stalowe. 3) Przemieszczanie regału odbywać się musi za pomocą trójramiennego pokrętła zakończonego uchwytami, obracającymi się niezależnie od obrotu całej korby. Uchwyt musi być wykonany z twardego tworzywa sztucznego, zapobiegającego poślizgowi dłoni podczas obracania korbą. 4) Uchwyt musi być wykonany w ergonomicznym kształcie (gruszkowym) o średnicy min. 45 mm. Nie dopuszcza się uchwytów cylindrycznych. 5) Długość ramienia pokrętła musi wynosić min. 200 mm. 6) Układ napędowy ma być wyposażony w mechanizm blokady umieszczonej w osi korby. Nie dopuszcza się blokady w postaci zamka oraz zastosowanie tzw. sprzęgła, działającego w momencie napotkania oporu. 7) Dla zapewnienia równoległego przesuwu regałów, przesuwających się na min. 3 szynach, napęd na koła musi być przenoszony z wózka przesuwnego umieszczonego najbliżej środka regałów na pozostałe koła napędowe przednie i tylne (napęd centralny). Nie dopuszcza się zastosowania rozwiązań, w których napęd przekazywany jest na koło zębate zazębiające się z łańcuchem umieszczonym w torze. 8) Mechanizm napędowy zakryty poprzez pełny panel frontowy wykonany z jednolitej blachy zimnowalcowanej i malowanej proszkowo. 5. Konstrukcja i technologia wykonania napędów regałów 1) Podstawa regału musi być wykonana z odpowiednio dobranego pod względem wytrzymałościowym profilu ceowego o grubości blachy od 1,5 do 3 mm i wysokości profilu od 100 do 140 mm. 2) Cała podstawa musi być wykonana w formie spawanych poziomych kratownic segmentowych. 3) Elementy poprzeczne podstaw regałów muszą być również wykonane z odpowiednio dobranego pod względem wytrzymałościowym profilu ceowego o grubości blachy od 1,5 do 3 mm i stanowić jednocześnie konstrukcję wsporczą do mocowania kół przesuwnych. 4) Koła przesuwne regałów wykonane mają być z żeliwa. Wymagane są dwa rodzaje kół koła przesuwne płaskie oraz koła przesuwne prowadzące z dwustronnym kołnierzem o wysokości kołnierza min. 8 mm. 5) Koła przesuwne prowadzące mają zapewnić równoległy przesuw regałów. Wszystkie elementy obrotowe regałów tj. koła, wałki muszą być osadzone na zakrytych kulkowych łożyskach tocznych, samosmarownych, nie wymagających konserwacji. 6) Do podstaw przesuwnych muszą być zamontowane odboje dystansowe o długości min. 30 mm, zabezpieczające przed uderzaniem regału o regał. 7) Podstawy przesuwne mają być pomalowane poliestrową farbą proszkową kolor należy uzgodnić z zamawiającym protokolarnie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 6. Konstrukcja i technologia wykonania ścian bocznych regałów przesuwnych 1) Ściana boczna regału ma być wykonana z jednego formatu blachy stalowej zimnowalcowanej, w kształcie prostokątnych paneli

18 18 2) Płaszczyzny scian bocznych stanowią oparcie dla segregatorów na całej szerokości półek 3) Wyprofilowane obrzeża ścian bocznych obejmują przednie rogi półek uniemożliwiając w ten sposób przypadkowe wysunięcie półki poza regał. 4) W ścianach bocznych wykonane wycięcia na zaczepy półek (4 niezależne zaczepy). Zaczepy wykonane z ocynkowanej blachy o grubości min. 3 mm lub wytrzymałego stopu aluminium o grubości min 3 mm. których kształt zapobiega ich samoistnemu wypadaniu z otworów montażowych. 5) Żadne elementy ścian bocznych nie mogą posiadać ostrych kantów i krawędzi. 6) Ze względu na rodzaj przechowywanych materiałów winien zostać zachowany warunek dowolnej zmiany rozstawu półek z podziałką od 15 do 20 mm, bez konieczności użycia narzędzi. 7) Ściany boczne muszą być w sposób trwały połączone z podstawą jezdną regału tj. za pomocą połączeń śrubowych, nie dopuszcza się łączenia zatrzaskowego. 8) Dla zapewnienia sztywności całej konstrukcji ściany boczne regału winny być połączone poprzez 4 stężenia krzyżowe w każdym segmencie oraz półkę górną regału, która to musi być przykręcana na stałe. 7. Konstrukcja i technologia wykonania półek regałów 1) Grubość półki musi wynosić 25 mm (+/- 2 mm). 2) Półki muszą być wykonane ze stali zimnowalcowanej. 3) Półki muszą być dwukrotnie lub trzykrotnie gięte na swej dłuższej krawędzi oraz jednokrotnie na krótszej. 4) Wszystkie półki muszą być zaopatrzone w łatwy do demontażu ogranicznik przesuwu dokumentów listwy za półkowe, o wysokości nie mniej niż 30 mm, montowany na dłuższej tylnej krawędzi półki, uniemożliwiający przesuwanie się dokumentacji na sąsiednią półkę. 5) Na krótszym boku nie mogą powstawać szczeliny w które mogą wsuwać się kartki lub cienkie koperty. 6) Dla zapewnienia wytrzymałości 100 kg/mb półki muszą posiadać na spodzie specjalne wzmocnienie o długości półki. Wzmocnienia te musi być w sposób trwały połączone z półką poprzez zastosowanie zgrzewu punktowego Wysokość wzmocnienia musi być dostosowana do grubości półki. 7) Półka górna kryjąca na trwałe skręcona ze ścianą boczną, natomiast pozostałe zawieszane na specjalnych zaczepach o grubości min. 3 mm. 8. Wymagania bezpieczeństwa 1) Mechanizm przesuwu każdego regału musi być wyposażony w blokadę, która zabezpiecza osobę znajdującą się w przejściu między regałami przed przypadkowym zgnieceniem. 2) Miedzy regałami muszą znajdować się odboje gumowe. 3) Wszystkie elementy zewnętrzne regałów, półek, ścian osłon pozbawione muszą być ostrych krawędzi. 4) Elementy oporowe montowane na szynach zapobiegające przesuwanie regałów poza obszar ich pracy. 5) Dla regałów otwartych, których wysokość przekracza czterokrotnie ich szerokości, musi być zamontowane zabezpieczenie dolne przed wywróceniem. 9. Wymagania dodatkowe 1) Wszystkie regały od strony zewnętrznej muszą posiadać tabliczki znamionowe zawierające dane producenta oraz dane o dopuszczalnym obciążeniu półek regałów.

19 19 2) Ściany boczne regałów otwartych od strony korytarzy komunikacyjnych muszą być wyposażone w wyposażone w kieszenio-ramki o wymiarach, co najmniej 9x13 cm na tekturowe wymienialne tabliczki umożliwiające umieszczenie na nich opisu. 10. Atesty, certyfikaty i instrukcje Zamawiający wymaga by dostarczone mu regały przesuwne posiadały następujące atesty, certyfikaty i instrukcje: 1) atest higieniczny na wyrób tj. regały przesuwne i stacjonarne; 2) klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień wg aktualnej normy, np. EN :2010; 3) certyfikat zgodności na wyrób o spełnieniu wymagań bezpieczeństwa wg aktualnej normy np. PN-88/M regały magazynowe- wymagania i badania 4) na elementy nośne - certyfikat lub deklaracja producenta potwierdzająca spełnienie normy PN- 88/M Urządzenia do składowania, regały magazynowe, nazwy, określenia, podział i symbole; 5) instrukcje obsługi sporządzoną w języku polskim; 6) deklarację zgodności/certyfikat bezpieczeństwa/tuv lub inne równoważne. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ww. dokumenty zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą określającą m.in. numery seryjne i numery katalogowe dostarczonych urządzeń i wyposażenia, o której mowa w pkt 2.24 siwz. Dokumenty wskazane powyżej muszą być sporządzone w języku polskim. 11. Rysunki techniczne wskazujące wymagany sposób budowy regałów został zawarty w załączniku numer 9 do siwz. 12. Gwarancja i serwis regałów 1) Okres gwarancji na urządzenia i ich wyposażenie oraz wykonane prace min. 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy (gwarancja obejmuje wszystkie elementy urządzeń i jego wyposażenia oraz wszystkie wykonane prace w ramach realizacji przedmiotu zamówienia). 2) W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany na nowe każdego z elementów lub podzespołów urządzeń, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad fabrycznych: konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych. Terminie wymiany 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia z koniecznością wymiany. Informacje w ww. zakresie będą przesyłane faksem lub lub pisemnie. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania ww. informacji (nie później jednak niż w terminie następnego dnia roboczego) na adres 3) W razie trzykrotnej naprawy lub wymiany w okresie gwarancji tego samego elementu lub podzespołu urządzeń lub elementu wyposażenia zamawiający może żądać od wykonawcy wymiany urządzeń lub elementu wyposażenia na nowe, wolne od wad. W takim przypadku koszty wymiany urządzeń obciążają wykonawcę. 4) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotu zamówienia spowodowane niestosowaniem się personelu zamawiającego do postanowień instrukcji obsługi oraz za uszkodzenia wynikłe z przyczyn losowych. 5) W okresie gwarancji czas reakcji wykonawcy lub jego autoryzowanego serwisu na zgłoszenie uszkodzenia ustala się na 1 dzień roboczy, a czas usunięcia uszkodzenia ustala się na maksymalnie 7 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia awarii przez zamawiającego. Koszty dojazdu pokrywa wykonawca. Okres gwarancji przedłuża się o czas upływający od zgłoszenia awarii do usunięcia uszkodzenia.

20 20 6) W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest do dokonywania okresowych bezpłatnych gwarancyjnych przeglądów technicznych urządzeń, wraz z bezpłatnym dojazdem w terminach i w zakresie wyznaczonych w instrukcji obsługi zgodnie z ofertą złożoną na przetarg i dokumentacją przy dostawie. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić urządzeń do przeglądu w terminie uzgodnionym z wykonawcą lub jego autoryzowanym serwisem. 7) Wykonawca gwarantuje minimum 10-letni okres pełnej, płatnej obsługi pogwarancyjnej oraz dostępność części zamiennych. Zamawiający będzie ponosił koszty przeglądów i napraw urządzeń po okresie gwarancji. 8) Wykonawca zobowiązuje się do przetransportowania z pomieszczenia, w którym będą montowane regały do pomieszczenia oddalonego o 35 m, na tym samym poziomie 2 szaf pancernych o wadze 500 kg, wymiarach 80x75x130 oraz szafy metalowej o wadze 200kg, wymiarach 122x55x190 cm.

21 21 Załącznik numer 6 do siwz WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW Lp. Nazwa odbiorcy Numer telefonu i faksu Dzień, miesiąc i rok rozpoczęcia dostawy zakończenia dostawy Przedmiot dostawy Wartość dostawy w zł z podatkiem VAT Nazwa.. Adres... Tel... Fax../ /.../ /.. mb regałów przesuwnych jednostronnych/dwu stronnych*.. zł z podatkiem VAT Nazwa.. Adres... Tel... Fax../ /.../ /.. mb regałów przesuwnych jednostronnych/dwu stronnych*.. zł z podatkiem VAT *niepotrzebne skreślić. miejscowość i data podpis, pieczątka

22 22 Załącznik numer 7 do siwz FORMULARZ CENOWY Stawka podatku VAT -.. % Tabela 1 - dostawa wraz z montażem regałów przesuwnych w 2014 r. Lp. Nazwa przedmiotu Liczba mb Cena Łączna cena Łączna Łączna cena z zamówienia jednostkowa netto w zł wysokość podatkiem VAT (1mb) netto w podatku VAT w zł zł 1 Regały, o których mowa w pkt 1.1 załącznika nr 5 do siwz (regał jezdny dwustronny) 2 Regały, o których mowa w pkt 1.2 załącznika nr 5 do siwz (regał stacjonarny jednostronny) 3 Regały, o których mowa w pkt 1.3 załącznika nr 5 do siwz (regał przesuwny jednostronny) Suma Tabela 2 prawo opcji Lp. Nazwa przedmiotu Przewidywana Cena Łączna cena Łączna Łączna cena z zamówienia liczba mb jednostkowa netto w zł wysokość podatkiem VAT (1mb) netto w podatku VAT w zł zł 1 Regały, o których mowa w 70 pkt 1.1 załącznika nr 5 do siwz (regał jezdny dwustronny) 2 Regały, o których mowa w 140 pkt 1.2 załącznika nr 5 do siwz (regał stacjonarny

23 23 jednostronny) 3 Regały, o których mowa w pkt 1.3 załącznika nr 5 do siwz (regał przesuwny jednostronny) Suma 70 Tabela 3- Suma Lp. Tabela Łączna cena netto w zł Łączna wysokość podatku VAT w zł 1 Tabela 1 2 Tabela 2 Suma Łączna cena z podatkiem VAT. miejscowość i data podpis, pieczątka

Załącznik nr 4 do SIWZ Część II - Opis przedmiotu zamówienia Parametry techniczno-użytkowe regałów przejezdnych i stacjonarnych

Załącznik nr 4 do SIWZ Część II - Opis przedmiotu zamówienia Parametry techniczno-użytkowe regałów przejezdnych i stacjonarnych Załącznik nr 4 do SIWZ Część II - Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż szyn oraz regałów jezdnych i stacjonarnych do siedziby Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Do podstaw jezdnych winny być zamontowane odboje dystansowe o długości min. 40 mm, zabezpieczające przed uderzaniem regału o regał.

Do podstaw jezdnych winny być zamontowane odboje dystansowe o długości min. 40 mm, zabezpieczające przed uderzaniem regału o regał. Załącznik Nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA PO DOKONANYCH ZMIANACH PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH I STACJONARNYCH (z szynami nawierzchniowymi

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE REGAŁÓW. Projekt rozmieszczenia regałów w archiwum Magazyn nr 107. regał nr 2 NA gł. 36 cm i 75 cm dł. Uwagi

ZESTAWIENIE REGAŁÓW. Projekt rozmieszczenia regałów w archiwum Magazyn nr 107. regał nr 2 NA gł. 36 cm i 75 cm dł. Uwagi Projekt rozmieszczenia regałów w archiwum Magazyn nr 107 regał nr 2 NA gł. 36 cm i 75 cm dł. ZESTAWIENIE REGAŁÓW Poz Typ Szt Półki(szt) Półki(mb) Półki(mb) Uwagi wszystkie użytkowe 1 jezdne 6 480 480 420

Bardziej szczegółowo

UMOWA. z siedzibą w wpisaną do. o kapitale zakładowym (dotyczy spółek prawa handlowego), REGON., NIP reprezentowaną przez:

UMOWA. z siedzibą w wpisaną do. o kapitale zakładowym (dotyczy spółek prawa handlowego), REGON., NIP reprezentowaną przez: 1 WZÓR UMOWA zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (kod: 02-315), ul. Barska 28/30 reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH I STACJONARNYCH

PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH I STACJONARNYCH PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH I STACJONARNYCH WYMIARY REGAŁÓW Wysokość 250 cm dla wszystkich regałów Długości regałów /patrz projekty aranżacyjne/ Rozstaw półek w świetle 300 mm. KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Wykonanie materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Państwowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DOSTAWY SZYN I REGAŁÓW JEZDNYCH I STACJONARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DOSTAWY SZYN I REGAŁÓW JEZDNYCH I STACJONARNYCH Załącznik 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DOSTAWY SZYN I REGAŁÓW JEZDNYCH I STACJONARNYCH WYMIARY REGAŁÓW 1. Parter 1.1. Magazyn główny (nr 12) moduł mniejszy 1.1.1. regały jezdne

Bardziej szczegółowo

AZI /III/RZ/2011 Bielsko-Biała

AZI /III/RZ/2011 Bielsko-Biała AZI - 208 /III/RZ/2011 Bielsko-Biała 21.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl --------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pip.gov.pl Warszawa: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE REGAŁÓW

INFORMACJE DOTYCZĄCE REGAŁÓW INFORMACJE DOTYCZĄCE REGAŁÓW 1. Szyny wykonane ze stali zimnowalcowanej, ocynkowanej. 2. Minimalne wymiary szyn: szerokość 70 mm, wysokość 15 mm; 3. Konstrukcja szyn i technologia ich ułoŝenia powinna

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH Numer ogłoszenia: 174346-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Oferta przetargowa ZP/01/2014 NIP Wykonawcy:.. Regon Wykonawcy: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektu Mieszko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Realizacja trzeciej edycji kampanii informacyjnej Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ TRZECH KOMPUTERÓW Zatwierdza (podpis i pieczęć kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: RZP-II-WB/1/DZP-1/2015. druk O F E R T A

Nr sprawy: RZP-II-WB/1/DZP-1/2015. druk O F E R T A druk O F E R T A (pieczęć Wykonawcy [ów]) NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej Przeciwdziałanie negatywnym

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:9747-2014:text:pl:html Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S

Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31222-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S 020-031222 Dolnośląski Ośrodek Polityki

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa.................................................................. 2. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:401114-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 2014/S 227-401114 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342550-2011:text:pl:html PL-Kraków: Implanty ortopedyczne 2011/S 210-342550 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa.................................................................... 2. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76051-2013:text:pl:html PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: r.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: r. Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę ambulansu typu C wraz ze sprzętem i aparaturą medyczną dla SPPR w Pruszczu Gdańskim. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: Leasing operacyjny ambulansów drogowych typu A1-2 szt. i typu A2-1

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98394-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 060-098394 Koleje Śląskie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Dostawa i montaż regałów archiwalnych.

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Dostawa i montaż regałów archiwalnych. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Dostawa i montaż regałów archiwalnych. Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swiebodzice.pl/bip-zgm Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w 2015r w budynkach

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa.................................................................... 2. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332099-2011:text:pl:html PL-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów 2011/S 204-332099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

PL-Chorzów: Roboty w zakresie kolei tramwajowej 2013/S

PL-Chorzów: Roboty w zakresie kolei tramwajowej 2013/S 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82605-2013:text:pl:html PL-Chorzów: Roboty w zakresie kolei tramwajowej 2013/S 051-082605 Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka

Bardziej szczegółowo

. O F E R T A (wzór)

. O F E R T A (wzór) Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć Wykonawcy Strona WWW Numer konta REGON NIP - - - Tel. / - - stacjonarny Fax / - - Tel. - - Email O F E R T A (wzór) Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na: Wykonanie robót

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:272273-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZA DOSTAWY I MONTAŻU REGAŁÓW PRZESÓWNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZA DOSTAWY I MONTAŻU REGAŁÓW PRZESÓWNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZA DOSTAWY I MONTAŻU REGAŁÓW PRZESÓWNYCH 1. Zamawiający wymaga uzyskania min. 4 143 mb półek. 2. Zamawiający wymaga, aby regały były nowe i odpowiadały co do jakości, wymogom wyrobów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzum.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Os.prawna w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp..

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzum.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Os.prawna w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp.. Dąbrowa Górnicza: Dostawa elementów drogowego oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu Numer ogłoszenia: 73980-2013; data zamieszczenia: 21.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Strona Z ogólnej liczby stron

Strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku VAT, gwarancji, terminie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-lodz.pl Łódź: Ochrona osób i mienia Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - ZP/ŁOW NFZ/14/2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard Starogard Gdański: Remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo - mieszkalnym Nadleśnictwa Starogard (parter i sala konferencyjna) Numer ogłoszenia: 161750-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Bardziej szczegółowo

segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios

segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios 1 z 6 2011-03-01 11:11 Lublin: Remont piwnic, parteru, korytarzy, kuchni i czterech segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios UMCS przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Chotczy, Chotcza-Józefów 60, 27-312 Chotcza, woj. mazowieckie, tel. 048 3751032, faks 048 3751033.

OGŁOSZENIE. I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Chotczy, Chotcza-Józefów 60, 27-312 Chotcza, woj. mazowieckie, tel. 048 3751032, faks 048 3751033. OGŁOSZENIE Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tymienica Stara, Tymienica Nowa, Chotcza - Józefów, Chotcza Górna, Chotcza Dolna na terenie Gminy Chotcza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na:

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na: Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2007 r. nr 137990-2007. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu 87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

; OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

; OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Warszawa: Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem dodatkowym na potrzeby Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 362252-2014; data zamieszczenia: 31.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PL-Jasionka: Samochody osobowe 2012/S 161-268952. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

PL-Jasionka: Samochody osobowe 2012/S 161-268952. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268952-2012:text:pl:html PL-Jasionka: Samochody osobowe 2012/S 161-268952 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:366506-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy Część V SIWZ Wzory formularzy 1 Oferta Spis formularzy 2 Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca powierzy innym podmiotom 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie

Bardziej szczegółowo

Złotoryja: Dostawa ciągnika z pługiem na przednim TUZ Numer ogłoszenia: 232879-2014; data zamieszczenia: 06.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Złotoryja: Dostawa ciągnika z pługiem na przednim TUZ Numer ogłoszenia: 232879-2014; data zamieszczenia: 06.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Złotoryja: Dostawa ciągnika z pługiem na przednim TUZ Numer ogłoszenia: 232879-2014; data zamieszczenia: 06.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216161-2013:text:pl:html Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza Α w Chojnicach 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 tel. centrala (0 52) 39 56 500 tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 e-mail: szpital@chojnice.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM LUBLIN, DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Znak Sprawy: LLA/10/2013 1. INFORMACJE OGÓLNE Zamawiający Lubelskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288)

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242208-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208 Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209065-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy części samochodowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa.................................................................. 2. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo