Dostawa regałów przesuwnych wraz z ich montażem dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawa regałów przesuwnych wraz z ich montażem dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy"

Transkrypt

1 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Barska 28/ Warszawa tel fax strona www NIP REGON Numer sprawy: GOZ /14 Dostawa regałów przesuwnych wraz z ich montażem dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Tryb przetarg nieograniczony ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U ze zm.) - Pzp Szacunkowa wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty wskazanej w art. 11 pkt 8 Pzp Komisja przetargowa: Zatwierdził/ła:. Warszawa, 4 czerwca 2014 roku

2 2 1. Opis sposobu przygotowania ofert 1.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U ze zm.) zwanej dalej Pzp Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia (siwz), w formie maszynopisu lub wydruku i uzupełnić wymaganymi załącznikami (dopuszczalne jest wypełnienie załączników przy użyciu długopisu lub pióra czytelnym pismem). Oferta ma być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy, wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym i/lub innym odpowiednim dokumencie upoważniającym do takiego reprezentowania. Jeżeli oferta podpisywana jest na podstawie pełnomocnictwa należy do oferty załączyć to pełnomocnictwo Kompletna oferta łącznie z załącznikami ma mieć ponumerowane strony zawierające treść oferty. Formularz oferty stanowi załącznik numer 1 do siwz. Wypełniony i podpisany jak wyżej w pkt 1.2 siwz formularz oferty należy umieścić jako pierwszy dokument za stroną tytułową i za spisem treści składanej oferty Oferta może zawierać informacje stanowiące tajemnicę wykonawcy, których ujawnienie naruszałoby jego ważne interesy handlowe oraz zasady uczciwej konkurencji - zgodnie z art. 8 ust 3 Pzp. Takie konkretnie określone informacje mają znajdować się na wyodrębnionych stronach oferty nie zszytych z całością oferty, tak aby możliwe było zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający zaleca, aby wykonawca umieścił te informacje w odrębnej wewnętrznej kopercie oznakowanej tajemnica przedsiębiorstwa, która zostanie obok jawnej części oferty umieszczona w zewnętrznej kopercie oznakowanej w sposób opisany w pkt 1.5 siwz. Strony te mają być ponumerowane w ciągu całej oferty jak w pkt 1.3 siwz. Zszyta zasadnicza część oferty nie obejmująca tak wyodrębnionych stron będzie częścią jawną oferty. Strony tworzące część jawną oferty mają być także, ale odrębnie zszyte. Zastrzeżenie przez wykonawcę informacji zawartych w ofercie może odnosić się do nie ujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych lub organizacyjnych wykonawcy, co do których podjął on niezbędne działania w celu zachowania ich poufności zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.). Zastrzeżenie takich informacji zawartych w ofercie musi być wtedy odnotowane w formularzu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp Oferta ma znajdować się w kopercie zaklejonej i opisanej: Dostawa regałów przesuwnych wraz z ich montażem dla PIP GIP postępowanie sprawy GOZ /14 (nie otwierać przed dniem., godz..) 1. Dla ułatwienia ewidencji przyjmowanych ofert przez zamawiającego koperta ma być oznaczona także pieczątką firmową wykonawcy. Zamawiający może potwierdzić przyjęcie oferty na kopii pisma wykonawcy składającego ofertę. W przypadku, gdy wykonawca chce wysłać ofertę pocztą, należy ofertę umieścić w zaklejonej i opisanej w sposób jak wyżej kopercie, następnie zaklejoną kopertę włożyć do kolejnej koperty i ostemplować zgodnie z wymogami dotyczącymi wysłania listu pocztą Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 1 patrz pkt 10 siwz

3 Wykonawca ma na podstawie art. 36 ust. 5 Pzp w ofercie zawrzeć informacje czy przy wykonaniu zamówienia będzie/nie będzie korzystał z podwykonawców załącznik numer 2 do siwz. Jeżeli wykonawca będzie korzystał z podwykonawców określi on zakres powierzonych im robót/dostaw/usług oraz wskaże nazwy i adresy podwykonawców Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca, niezależnie od wyniku przetargu Wszystkie terminy wskazane w niniejszej siwz należy obliczać zgodnie z zasadami wskazanymi w Kodeksie cywilnym Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub e- mail, z zastrzeżeniem że środki odwoławcze i oferta mogą być złożone tylko w formie pisemnej. 2. Przedmiot zamówienia 2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem regałów przesuwnych dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku numer 5 do siwz Miejsce dostawy i montażu ul. Barska 28/30. Warszawa. Termin wykonania (termin podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag) - 56 dni licząc od dnia następnego po zawarciu umowy Zamawiający przewiduje, że w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może dokonać zakupu od wykonawcy dodatkowych regałów przesuwnych wraz z ich montażem w ilości do 300 mb (prawo opcji), z tym że przewidywany rozkład rodzajów regałów, które zostaną zakupione wskazany jest w formularzu cenowym. Realizacja ww. dostawy nastąpi na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik numer 8 do siwz. Do obliczenia wartości zamówienia realizowanego w ramach realizacji prawa opcji będą miały zastosowanie ceny jednostkowe netto każdego z rodzajów regałów przesuwnych określonych w pkt 1 załącznika numer 5 do siwz (ceny należy wskazać na załączniku numer 6 do siwz) Zasady odbioru przedmiotu zamówienia: 1) wykonawca poinformuje faksem lub pisemnie lub zamawiającego o gotowości przystąpienia do odbioru przedmiotu zamówienia, na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym terminem odbioru; 2) odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi protokolarnie; protokół odbioru przedmiotu zamówienia zawierał będzie, co najmniej: nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego, datę odbioru przedmiotu zamówienia; stwierdzenie, czy zamawiający zgłasza uwagi do przedstawionego mu do odbioru przedmiotu zamówienia, czy też nie, podpisy upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy; 3) w przypadku zgłoszenia podczas odbioru uwag do przedmiotu zamówienia, wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad w terminie 5 dni roboczych i przedstawić przedmiot zamówienia do ponownego odbioru; w takim przypadku postanowienia pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio; 4) do protokołu odbioru podpisanego bez uwag załączone mają być dokumenty, o których mowa w pkt 10 załącznika numer 10 do siwz oraz opis techniczny regałów (w tym rzuty techniczne wykonanych regałów, opis zastosowanej technologii i użytych do wykonania przedmiotu zamówienia materiałów) Wykonawca wskaże w ofercie (formularz oferty załącznik numer 1 do siwz), co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia oraz co najmniej jedną osobę, która będzie odpowiedzialna za obsługę umowy w okresie gwarancji. Zamawiający dopuszcza by była to ta sama osoba Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych wskazanych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28 ze zm.).

4 Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp: kod: , nazwa: Regały archiwalne. 3. Warunki wymagane od wykonawców oraz opis sposoby dokonywania oceny spełnia warunków: Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia, określonego w ust. 2 siwz na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 Pzp oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U ) oraz musi spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 Pzp, tj. wykonawca musi: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie); 2) posiadać wiedzę i doświadczenie, tj. wykonawca musi wykazać się wykonaniem (w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), co najmniej 2 dostawami regałów przesuwnych - przy czym każda z dostaw musi zawierać minimum 500 mb półek regałów przesuwnych jednostronnych lub minimum 300 mb półek regałów przesuwnych dwustronnych; 3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie); 4) być w sytuacji ekonomicznej i finansowej (zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie). Opis sposobu dokonywania oceny spełnia warunków udziału w postępowaniu ocena: 0 lub 1. W razie załączenia do oferty wszystkich dokumentów do oferty, o których mowa w pkt 4 siwz (potwierdzających spełnienie warunków wskazanych powyżej i potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w przedmiotowym postępowaniu) zamawiający uzna, że wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 4. Dokumenty 4.1. Wykaz dokumentów lub oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wykonawcy z przetargu zgodnie z art. 24 Pzp i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp załącznik numer 3 do siwz; 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 4) Aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

5 5 5) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego art. 24 ust. 1 pkt 4-8, pkt. 10 i 11 oraz pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych; 6) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie dostaw spełniających wymogi określone w pkt siwz załącznik numer 6 do siwz; 7) Dowody potwierdzające, że dostawy, o których mowa w ust. 6 zostały wykonane należycie. W przypadku wykonawcy, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane nie ma obowiązku przedkładania poświadczenia. Dowodami tymi są: a) poświadczenia od podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane; b) oświadczenia wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a Wykonawca oprócz dokumentów wskazanych w pkt 4.1 siwz zobowiązany jest załączyć do oferty: 1) Wypełniony formularz oferty załącznik numer 1 do siwz; 2) Oświadczenie o podwykonawcach, o którym mowa w pkt 1.8 siwz załącznik numer 2 do siwz. 3) W przypadku wykonawcy będącego podmiotem wspólnym, w rozumieniu art. 23 Pzp, wymagane jest włączenie do oferty dokumentu zawierającego informację o podmiotach tworzących podmiot wspólny załącznik numer 4 do siwz jeżeli dotyczy; 4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli dotyczy. 5) Listę podmiotów należących tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) jeżeli dotyczy. 6) Formularz cenowy załącznik numer 7 do siwz. 5. Sposób podania ceny oferty 1) Wykonawca ma złożyć jedną ofertę jednowariantową oferując wykonanie zamówienia, o którym mowa w pkt 2 siwz zgodną z przedmiotem zamówienia obejmującą jedną cenę łączną takiej oferty w złotych polskich bez podatku VAT i cenę obejmującą podatek VAT. Wykonawca ma również podać wysokość i stawkę podatku VAT - patrz formularz oferty. Cena taka ma dotyczyć całego przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2 siwz. W ofercie należy podać koszt jednostkowy 1 mb każdego rodzju regału przesuwnego patrz formularz cenowy. 2) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych. 3) W przypadku zastosowania upustu ceny ma on być wyrażony w złotych, a cena oferty ma być podana po jego uwzględnieniu. 4) Każda podana cena może być zakończona ostatnią cyfrą przed przecinkiem, a w przypadku podania cyfr po przecinku ma być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 5) Cena oferty ma być podana w zł na termin składania ofert i ma być obowiązująca na okres zgodnie z punktem 7 siwz.

6 6 6. Kryteria i sposób oceny ofert 5.1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia % 1) Cena 80 % 2) Gwarancja 20 % 5.2. Sposób oceny punktowej ofert w kryterium numer 1 Skala ocen dla kryterium 1: punktów, Opis sposobu oceny ofert: 1) Oceny punktowe ofert zostaną obliczone, jako stosunek najniższej ceny oferty do ceny oferty ocenianej, pomnożony przez wagę kryterium (brana będzie pod uwagę łączna cena z podatkiem VAT), a następnie przemnożone przez wagę tego kryterium. 2) Patrz pkt 4 siwz (Sposób podania ceny oferty) 3) Przy ocenie ofert zamawiający będzie brał pod uwagę cenę wynikającą z formularza oferty oraz formularza cenowego Sposób oceny punktowej ofert w kryterium numer 2 1) Zamawiający wymaga by dostarczone do niego regały (wraz z wykonanymi robotami) objęte był minimum 36 miesięczną gwarancją (patrz pkt 12 załącznika numer 5 do siwz). W przypadku zaoferowania regałów z dłuższą gwarancją wykonawca otrzyma dodatkowe punkty w kryterium numer 2 wg poniższych zasad: a) w przypadku zaoferowania sprzętu z 48 miesięczną gwarancją wykonawca otrzyma 50 pkt; b) w przypadku zaoferowania sprzętu z 60 miesięczną gwarancją wykonawca otrzyma 75 pkt; c) w przypadku zaoferowania sprzętu z 72 miesięczną gwarancją lub dłuższą wykonawca otrzyma 100 pkt; 2) W przypadku zaoferowania sprzętu z 36 miesięczną gwarancją wykonawca w tym kryterium otrzyma 0 pkt. 3) Zamawiający przy ocenie ofert w kryterium numer 2 będzie się kierował danymi wskazanymi w formularzu oferty pkt 5. 4) Otrzymane punkty w kryterium numer 2 zostaną pomnożone przez wagę kryterium Uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach zostaną zsumowane Wykonanie zamówienia zostanie powierzone wykonawcy, który uzyska największa liczę punktów (suma punktów z kryterium numer 1 i kryterium numer 2). 7. Termin związania ofertą Oferty złożone będą ważne przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 8. Udzielanie wyjaśnień Pytania można przesyłać faksem na numer 22/ , mail na adres i pisemnie do siedziby zamawiającego. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami Monika Żygłowicz. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania zadawane telefonicznie.

7 7 9. Termin składania ofert Ofertę należy złożyć do dnia 10 lipca 2014 roku do godz w Państwowej Inspekcji Pracy Głównym Inspektoracie Pracy, Warszawa, ul. Barska 28/30 kancelaria-parter (w holu głównym). 10. Otwarcie ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lipca 2014 roku o godz w Państwowej Inspekcji Pracy Głównym Inspektoracie Pracy, Warszawa, ul. Barska 28/30, sala konferencyjna na I piętrze (uczestnicy otwarcia zostaną wprowadzeni do sali konferencyjnej przez sekretarza komisji o godz. 9:30; uczestnicy zbierają się na holu parteru budynku). 11. Tryb otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte w trybie przetargu nieograniczonego przy nieobligatoryjnej obecności uczestników postępowania, którzy złożą oferty. 12. Informacja o środkach odwoławczych Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, zasad udzielania zamówień publicznych przysługuje środek odwoławczy (odwołanie) przewidziany w dziale VI rozdziale 2 art g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 13. Informacje o czynnościach związanych z zawarciem umowy 1. Czynności wykonywane przed zawarciem umowy: 1) Jeżeli za najkorzystniejszą uznano ofertę podmiotu wspólnego, dostarczy on nie później niż na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowę regulującą współpracę wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego. 2) O terminie zawarcia umowy wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani faksem i pisemnie. Informacja ta zostanie również umieszczona na stronie internetowej zamawiającego. 2. Warunki umowy 1) Jeżeli opóźnienie w dostawie będzie większe niż 15 dni umowa podlega rozwiązaniu, a zamawiający ma prawo do dochodzenia kar umownych wskazanych w umowie. 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na konto Wykonawcy podane w prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia przez bank należnością konta Zamawiającego. 3) Zamawiający dopuszcza zmianę zasad realizacji umowy, w przypadku, gdy zmiana ta będzie korzystna dla zamawiającego, wykonawca zaproponuje zmianę wykonania umowy na co najmniej 20 dni przed terminem zakończenia realizacji umowy (wskazanym w pkt 2.2 siwz) i zmiana ta nie spowoduje zwiększenia wartości zawartej umowy.

8 8 Wzór umowy stanowi załącznik numer 8 do siwz. 14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1) Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % łącznej ceny oferty z podatkiem VAT. 2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w formach wskazanych w art. 148 ust.1 Pzp. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w innej postaci niż pieniądze musi odpowiadać warunkom określonym w art. 148 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. Za termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin obciążenia rachunku bankowego wykonawcy (tj. wykonania przez wykonawcę przelewu na konto zamawiającego). 3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma być ważne przez okres wykonywania umowy. 4) Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 5) Na poczet zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady wymagane będzie pozostawienie kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, 6) Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 5 zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady (12 miesięcy od terminy podpisania protokołu końcowego odbioru regałów). 15. Omyłki rachunkowe 1) Zamawiający przyjmie, jako prawidłowe ceny jednostkowe netto wskazane w formularzu cenowym. 2) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie ceny netto i stawkę podatku VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). W przypadku błędnego obliczenia wysokości podatku VAT zamawiający będzie uprawniony do poprawienia obliczonej ceny z podatkiem VAT i wysokości podatku VAT. Zamawiający dokona poprawy ww. kwot stosując odpowiednio przepisy wskazane w ustawie o podatku od towarów i usług. 3) Zamawiający poprawi również omyki, polegające na błędnym zsumowaniu cen netto, wysokości podatku VAT oraz cen z podatkiem VAT. 4) Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia zmiany w stosunku do wskazanej w ofercie stawki podatku VAT. Błędne podanie stawki podatku VAT Zamawiający uzna, jako omyłkę, której nie można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 i odrzuci ofertę, jako zawierająca błąd w obliczeniu ceny. 16. Wadium 1. Wadium w równowartości kwoty 1.200,00 zł należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu w zł. (PLN) należy w wnieść na konto Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy z siedziba w Warszawie przy ulicy Barskiej 28/30 zlokalizowane w Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie na numer konta UWAGA: Wadium wniesione w pieniądzach uznaje się za wniesione w terminie, gdy w chwili upływu terminu składania ofert wadium zostanie zarachowane na rachunku bankowym zamawiającego.

9 9 2. W przypadku wniesienia wadium w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 Pzp dokumenty takie muszą zawierać następujące informacje: a) określenie przedmiotu przetargu należy zacytować dokładnie nazwę przetargu; b) określenie numeru postępowania u zamawiającego; c) określenie podmiotu, który wystawia gwarancję/poręczenie (pełna nazwa, dokładny adres); d) określenie beneficjanta gwarancji/poręczenia nazwa, adres; e) określenie podmiotu, na rzecz którego wystawiana jest gwarancja/poręczenie dane wykonawcy (pełna nazwa, dokładny adres); jeżeli ofertę składa konsorcjum lub inny podmiot wspólny w gwarancji/poręczenia muszą być wymienione wszystkie podmioty wchodzące w jego skład; f) określenie kwoty gwarancji/poręczenia musi ona odpowiadać kwocie wadium; kwota wadium musi być wyrażona w złotych polskich; g) gwarancja/poręczenie musi zapewnić wypłatę pełnej kwoty wadium przetargowego w razie zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 Pzp pod groźbą wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp; h) określenie terminu ważności gwarancji/poręczenia okres ten nie może być krótszy niż 30 dni. 17. Wymagania dotyczące dokumentów wskazanych w pkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dokumenty, o których mowa w: a) pkt i siwz mają być wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) pkt i siwz mają być wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty. c) pkt 21.7 siwz w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych, poświadczenia, o których mowa w lit. a mus być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wskazanych w pkt 4.1 siwz składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - powyższe dokumenty (lit. a i b) muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert; d) jeżeli wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wskazanych w pkt siwz składa zaświadczenie z właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-11 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; e) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.1 siwz zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie

10 10 złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Powyższe dokumenty muszą być wystawione w terminach, o których mowa w pkt 21.1 siwz Dokumenty wskazane w pkt 4 mają być załączone w formie wskazanej w 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U ). Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty lub złożyć w kancelarii u zamawiającego (parter) przed upływem terminu składania ofert W przypadku podmiotu wspólnego, o którym mowa w art. 23 Pzp: a) warunek wskazany w pkt siwz mogą spełniać łącznie wszystkie podmioty wchodzące w skład podmiotu wspólnego; b) dokumenty, o których mowa w pkt siwz ma złożyć każdy podmiot wchodzący w skład podmiotu wspólnego Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym zakresie dokumenty, o których mowa w 1 ust. 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U ) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp w związku z treścią pkt 3 siwz polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 lit. b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia do oferty należy załączyć dokumenty wskazane w pkt siwz (z zastrzeżeniem, że w przypadku oświadczenia wskazanego w pkt siwz podmiot ten zobowiązany jest złożyć tylko oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz przypadku innych podmiotów, na zasadach, których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 24 ust. 2 ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do tych osób zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

11 11 Załącznik nr 1 do siwz Nazwa wykonawcy... Dokładny adres (miejscowość i data) REGON NIP Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu z Zamawiającym Numer telefonu Numer faksu FORMULARZ OFERTY Na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia zamieszczonego w BZP w dniu.. pod numerem..dla postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Główny Inspektorat Pracy, Warszawa ul. Barska 28/30 oferujemy dostawę wraz z montażem regałów przesuwnych dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy oraz zawarcie umowy z zamawiającym, jeżeli oferta nasza zostanie uznana za najkorzystniejszą. 1. Oświadczamy, że oferujemy dostawę wraz z montażem regałów przesuwnych (w tym wykonanie wszelkich niezbędnych prac koniecznych do ich montażu). Oświadczamy, że oferowane przez nad regały przesuwne produkowane przez. (nazwa producenta) z siedzibą w spełniają wymagania określone w załączniku numer.. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Oświadczamy, że oferowane regały przesuwne posiadają następujące certyfikaty, instrukcje i itp.: a. atest higieniczny na wyrób tj. regały przesuwne i stacjonarne; b. klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień wg aktualnej normy, np. EN :2010; c. certyfikat zgodności na wyrób o spełnieniu wymagań bezpieczeństwa wg aktualnej normy np. PN-88/M regały magazynowe- wymagania i badania d. na elementy nośne - certyfikat potwierdzający spełnienie normy PN- 88/M Urządzenia do składowania, regały magazynowe, nazwy, określenia, podział i symbole; e. instrukcje obsługi sporządzoną w języku polskim; f. deklarację zgodności/certyfikat bezpieczeństwa/tuv lub inne równoważne, a płyta do montowania szyn posiada atest higieniczny nr 190/779/210/2009, potwierdzający klasę higieny E1. 3. W cenę naszej oferty wliczyliśmy wszystkie koszty, jakie zamawiający zobowiązany będzie ponieść w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, m.in. koszt zakupu, transportu, wniesienia i montażu regałów przesuwnych w pomieszczeniach wskazanych przez osobę upoważnioną z ramienia zamawiającego. 4. Oświadczamy, że łączna cena naszej oferty wynosi... zł (PLN) bez podatku VAT, a z podatkiem VAT...zł (PLN), słownie:... Podatek VAT wynosi...zł (PLN). Stawka podatku VAT...%. Formularz cenowy zawarty jest na stronach.. oferty.

12 12 5. Oświadczamy, że dostarczone regały (wraz z wykonanymi pracami) objęte są miesięczną gwarancją (patrz kryterium numer 2). 6. Oświadczmy, że jesteśmy podmiotem, który nie działa/działa* grupie kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). 7. Osobą uprawnioną do kontaktu z zamawiającym na etapie realizacji przedmiotu umowy jest Pani/pan., tel..., fax..., mail. 8. Osobą uprawnioną do kontaktu z zamawiającym na w okresie gwarancji jest Pani/pan., tel..., fax..., mail. 9. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy w szczególności: a) warunki płatności wyrażamy zgodę na...wzoru umowy. b) kary umowne wyrażam zgodę na...wzoru umowy; c) warunki gwarancji - wyrażam zgodę na...wzoru umowy. 10. Jeżeli nasza oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą umowę z naszej strony podpisze:.. (imię i nazwisko) -.. (funkcja) na podstawie pełnomocnictwa/wpisu do KRS/ewidencji działalności gospodarczej.* 11. Oświadczamy, że strony... oferty są zastrzeżone - zgodnie z pkt 1.3 siwz. 12. Oferta składa się z...ponumerowanych stron * niepotrzebne skreślić. miejscowość i data podpis, pieczątka

13 13 Załącznik numer 2 do siwz Oświadczenie w sprawie udziału podwykonawców Oświadczamy, że przy wykonywaniu zamówienia na... a) nie będziemy korzystali z podwykonawców*; b) będziemy korzystali z podwykonawców: * (nazwa i adres podwykonawcy); w zakresie (nazwa i adres podwykonawcy); w zakresie *należy wpisać stan rzeczywisty; niepotrzebne skreślić. miejscowość i data podpis, pieczątka *należy wpisać stan rzeczywisty

14 14 Załącznik numer 3 do siwz Oświadczenie wykonawcy Ja... / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie / reprezentując... / nazwa firmy / jako... / stanowisko służbowe / oświadczam, że 1*. ww. podmiot: 1) spełnia warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i pkt 3.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1a* 2. 1) spełniam warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i pkt 3.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 2*. przy wykonaniu zamówienia nie będę/będę* polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów; 2a 2 *. przy wykonaniu zamówienia nie będę/będę* polegał na: 1) wiedzy i doświadczeniu*, 2) potencjale technicznym*, 3) osobach zdolnych do wykonania zamówienia*, 4) zdolnościach finansowych* innych podmiotów. Uwaga! Należy wypełnić tylko pkt. 1 lub pkt. 2 w zależności od formy prawnej, w której podmiot składający ofertę prowadzi działalność (pozostały pkt. należy skreślić / nie przepisywać- gdy wykonawca przepisuje treść oświadczenia)..., dnia podpis: 2 Pkt ten obowiązuje w przypadku składania ofert przez osoby fizyczne

15 15 Załącznik numer 4 do siwz INFORMACJA O PODMIOCIE WSPÓLNYM Oświadczamy, że składamy ofertę, jako podmiot wspólny w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 1. Oświadczamy, że w skład podmiotu wspólnego wchodzą następujące podmioty: a) nazwa:..., z siedzibą w..., przy ulicy...; b) nazwa:..., z siedzibą w..., przy ulicy...; c) 2. Oświadczamy, że do reprezentowania podmiotu wspólnego upoważniony jest/są: a) Pan/Pani..; b).; Osoby/osoba te/ta są/jest upoważnione do reprezentowania podmiotu wspólnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na.. numer postępowania./ do reprezentowania podmiotu wspólnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na,,.. numer postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Korespondencję dotyczącą postępowania dla podmiotu wspólnego należy kierować na adres. miejscowość i data podpis, pieczątka

16 16 Załącznik numer 5 do siwz Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający wymaga by wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dostarczył i zamontował w siedzibie Zamawiającego (ul. Barska 28/30, Warszawa, podpiwniczenie budynku) następujących fabrycznie nowych, wolnych od wad technicznych, regałów przesuwnych: 1) Regał jezdny dwustronny o dł. ciągu 4200 mm (2 x x 1000 mm) + panel i korba, szer. 630 mm (2 x 300 mm), prześwit 6 x 350 mm (6 p.u. + 1) wys mm - 14 szt. (ostatni moduł o długości 1000 mm obniżony do 5 p.u. + 1, h = 2080 mm) 2) Regał stacjonarny jednostronny o dł. ciągu 4200 mm (2 x x 1000 mm) + panel, szer. 300 mm, prześwit 6 x 350 mm (6 p.u. + 1) wys mm - 1 szt. (ostatni moduł o długości 1000 mm obniżony do 5 p.u. + 1, h = 2080 mm) 3) Regał przesuwny jednostronny o dł. ciągu 4200 mm (2 x x 1000 mm) + panel i korba, szer. 430 mm, prześwit 6 x 350 mm (6 p.u. + 1) wys mm - 1 szt. (ostatni moduł o długości 1000 mm obniżony do 5 p.u. + 1, h = 2080 mm). 2. Kolor regałów przesuwnych i szyn przesuwnych - RAL Farba poliestrowa, proszkowa z powłoką odporną na ścieranie. 3. Konstrukcja i technologia wykonania szyn przesuwnych: 1) Zamawiający wymaga by szyny przesuwne były wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie. 2) Ze względu na zmniejszenie nacisków na posadzkę szerokość podstawy szyn przesuwnych musi wynosić min. 70 mm, natomiast wysokość nie może być mniejsza niż 14 mm. 3) Do szyn przesuwnych muszą być zamontowane elementy oporowe zapobiegające przesuwaniu się regałów poza obszar ich pracy. 4) Tolerancja w montażu szyn przesuwnych +/- 1 mm na 1 mb szyny przesuwnej. 5) Szyny stalowe musi być montowane na posadzce nawierzchniowo bez ingerencji w istniejące podłoże. Przestrzeń pomiędzy szynami ma być wypełniona płytą wiórową, malowaną dwukrotnie farbą ftalową trudno ścieralną w kolorze uzgodnionym protokolarnie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z zamawiającym. Płyta wiórowa musi być trójwarstwowym tworzywem drzewnym o szlifowanej powierzchni, powstałym w wyniku sprasowania cząstek drewna przy zastosowaniu, jako spoiwa żywic mocznikowo formaldehydowych. Warstwa wewnętrzna ma być zbudowana z wiórów grubszej frakcji, natomiast warstwy zewnętrzne z bardzo drobnych i cienkich wiórów mikrowiórów. Dzięki temu powierzchnia ma charakteryzować się niską chropowatością oraz dużą wytrzymałością na odrywanie powierzchni. Gęstość płyty 650 kg/m 3 (+/-5 kg/m 3 ). Wytrzymałość płyty na zginanie ma wynosić 11 N/mm 2, na rozrywanie >0.35 N/mm 2, na odrywanie >0.8 N/mm 2. Płyta musi posiadać atest higieniczny nr 190/779/210/2009, potwierdzający klasę higieny E1. 6) Podniesienie regałów ponad poziom pomieszczenia wynikające z zastosowania szyn nawierzchniowych z podłogą wyrównawczą oraz zachowanie prześwitu między podłogą regałów a podłogą pomieszczenia, ma na celu zabezpieczenie zbiorów znajdujące się na regałach przed wilgocią lub zalaniem. 7) Ułożenie szyn musi umożliwiać swobodne przesuwanie obciążonych regałów, jednocześnie uniemożliwiając przesuwanie się szyn oraz ich odkształcenie po wpływem ciężaru. 8) Szyny muszą mieć gładką konstrukcję. Nie dopuszcza się stosowania łańcuchów napędowych biegnących wzdłuż szyny przesuwnej.

17 17 4. Konstrukcja i technologia wykonania podstaw przesuwnych 1) Regały przesuwne muszą być wyposażone w napęd łańcuchowo korbowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcyjną, umożliwiającą przemieszczanie regału przez osobę, siłą nie większą niż 50 N. 2) Wszystkie koła zębate występujące w łańcuchowej przekładni redukcyjnej muszą być stalowe. 3) Przemieszczanie regału odbywać się musi za pomocą trójramiennego pokrętła zakończonego uchwytami, obracającymi się niezależnie od obrotu całej korby. Uchwyt musi być wykonany z twardego tworzywa sztucznego, zapobiegającego poślizgowi dłoni podczas obracania korbą. 4) Uchwyt musi być wykonany w ergonomicznym kształcie (gruszkowym) o średnicy min. 45 mm. Nie dopuszcza się uchwytów cylindrycznych. 5) Długość ramienia pokrętła musi wynosić min. 200 mm. 6) Układ napędowy ma być wyposażony w mechanizm blokady umieszczonej w osi korby. Nie dopuszcza się blokady w postaci zamka oraz zastosowanie tzw. sprzęgła, działającego w momencie napotkania oporu. 7) Dla zapewnienia równoległego przesuwu regałów, przesuwających się na min. 3 szynach, napęd na koła musi być przenoszony z wózka przesuwnego umieszczonego najbliżej środka regałów na pozostałe koła napędowe przednie i tylne (napęd centralny). Nie dopuszcza się zastosowania rozwiązań, w których napęd przekazywany jest na koło zębate zazębiające się z łańcuchem umieszczonym w torze. 8) Mechanizm napędowy zakryty poprzez pełny panel frontowy wykonany z jednolitej blachy zimnowalcowanej i malowanej proszkowo. 5. Konstrukcja i technologia wykonania napędów regałów 1) Podstawa regału musi być wykonana z odpowiednio dobranego pod względem wytrzymałościowym profilu ceowego o grubości blachy od 1,5 do 3 mm i wysokości profilu od 100 do 140 mm. 2) Cała podstawa musi być wykonana w formie spawanych poziomych kratownic segmentowych. 3) Elementy poprzeczne podstaw regałów muszą być również wykonane z odpowiednio dobranego pod względem wytrzymałościowym profilu ceowego o grubości blachy od 1,5 do 3 mm i stanowić jednocześnie konstrukcję wsporczą do mocowania kół przesuwnych. 4) Koła przesuwne regałów wykonane mają być z żeliwa. Wymagane są dwa rodzaje kół koła przesuwne płaskie oraz koła przesuwne prowadzące z dwustronnym kołnierzem o wysokości kołnierza min. 8 mm. 5) Koła przesuwne prowadzące mają zapewnić równoległy przesuw regałów. Wszystkie elementy obrotowe regałów tj. koła, wałki muszą być osadzone na zakrytych kulkowych łożyskach tocznych, samosmarownych, nie wymagających konserwacji. 6) Do podstaw przesuwnych muszą być zamontowane odboje dystansowe o długości min. 30 mm, zabezpieczające przed uderzaniem regału o regał. 7) Podstawy przesuwne mają być pomalowane poliestrową farbą proszkową kolor należy uzgodnić z zamawiającym protokolarnie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 6. Konstrukcja i technologia wykonania ścian bocznych regałów przesuwnych 1) Ściana boczna regału ma być wykonana z jednego formatu blachy stalowej zimnowalcowanej, w kształcie prostokątnych paneli

18 18 2) Płaszczyzny scian bocznych stanowią oparcie dla segregatorów na całej szerokości półek 3) Wyprofilowane obrzeża ścian bocznych obejmują przednie rogi półek uniemożliwiając w ten sposób przypadkowe wysunięcie półki poza regał. 4) W ścianach bocznych wykonane wycięcia na zaczepy półek (4 niezależne zaczepy). Zaczepy wykonane z ocynkowanej blachy o grubości min. 3 mm lub wytrzymałego stopu aluminium o grubości min 3 mm. których kształt zapobiega ich samoistnemu wypadaniu z otworów montażowych. 5) Żadne elementy ścian bocznych nie mogą posiadać ostrych kantów i krawędzi. 6) Ze względu na rodzaj przechowywanych materiałów winien zostać zachowany warunek dowolnej zmiany rozstawu półek z podziałką od 15 do 20 mm, bez konieczności użycia narzędzi. 7) Ściany boczne muszą być w sposób trwały połączone z podstawą jezdną regału tj. za pomocą połączeń śrubowych, nie dopuszcza się łączenia zatrzaskowego. 8) Dla zapewnienia sztywności całej konstrukcji ściany boczne regału winny być połączone poprzez 4 stężenia krzyżowe w każdym segmencie oraz półkę górną regału, która to musi być przykręcana na stałe. 7. Konstrukcja i technologia wykonania półek regałów 1) Grubość półki musi wynosić 25 mm (+/- 2 mm). 2) Półki muszą być wykonane ze stali zimnowalcowanej. 3) Półki muszą być dwukrotnie lub trzykrotnie gięte na swej dłuższej krawędzi oraz jednokrotnie na krótszej. 4) Wszystkie półki muszą być zaopatrzone w łatwy do demontażu ogranicznik przesuwu dokumentów listwy za półkowe, o wysokości nie mniej niż 30 mm, montowany na dłuższej tylnej krawędzi półki, uniemożliwiający przesuwanie się dokumentacji na sąsiednią półkę. 5) Na krótszym boku nie mogą powstawać szczeliny w które mogą wsuwać się kartki lub cienkie koperty. 6) Dla zapewnienia wytrzymałości 100 kg/mb półki muszą posiadać na spodzie specjalne wzmocnienie o długości półki. Wzmocnienia te musi być w sposób trwały połączone z półką poprzez zastosowanie zgrzewu punktowego Wysokość wzmocnienia musi być dostosowana do grubości półki. 7) Półka górna kryjąca na trwałe skręcona ze ścianą boczną, natomiast pozostałe zawieszane na specjalnych zaczepach o grubości min. 3 mm. 8. Wymagania bezpieczeństwa 1) Mechanizm przesuwu każdego regału musi być wyposażony w blokadę, która zabezpiecza osobę znajdującą się w przejściu między regałami przed przypadkowym zgnieceniem. 2) Miedzy regałami muszą znajdować się odboje gumowe. 3) Wszystkie elementy zewnętrzne regałów, półek, ścian osłon pozbawione muszą być ostrych krawędzi. 4) Elementy oporowe montowane na szynach zapobiegające przesuwanie regałów poza obszar ich pracy. 5) Dla regałów otwartych, których wysokość przekracza czterokrotnie ich szerokości, musi być zamontowane zabezpieczenie dolne przed wywróceniem. 9. Wymagania dodatkowe 1) Wszystkie regały od strony zewnętrznej muszą posiadać tabliczki znamionowe zawierające dane producenta oraz dane o dopuszczalnym obciążeniu półek regałów.

19 19 2) Ściany boczne regałów otwartych od strony korytarzy komunikacyjnych muszą być wyposażone w wyposażone w kieszenio-ramki o wymiarach, co najmniej 9x13 cm na tekturowe wymienialne tabliczki umożliwiające umieszczenie na nich opisu. 10. Atesty, certyfikaty i instrukcje Zamawiający wymaga by dostarczone mu regały przesuwne posiadały następujące atesty, certyfikaty i instrukcje: 1) atest higieniczny na wyrób tj. regały przesuwne i stacjonarne; 2) klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień wg aktualnej normy, np. EN :2010; 3) certyfikat zgodności na wyrób o spełnieniu wymagań bezpieczeństwa wg aktualnej normy np. PN-88/M regały magazynowe- wymagania i badania 4) na elementy nośne - certyfikat lub deklaracja producenta potwierdzająca spełnienie normy PN- 88/M Urządzenia do składowania, regały magazynowe, nazwy, określenia, podział i symbole; 5) instrukcje obsługi sporządzoną w języku polskim; 6) deklarację zgodności/certyfikat bezpieczeństwa/tuv lub inne równoważne. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ww. dokumenty zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą określającą m.in. numery seryjne i numery katalogowe dostarczonych urządzeń i wyposażenia, o której mowa w pkt 2.24 siwz. Dokumenty wskazane powyżej muszą być sporządzone w języku polskim. 11. Rysunki techniczne wskazujące wymagany sposób budowy regałów został zawarty w załączniku numer 9 do siwz. 12. Gwarancja i serwis regałów 1) Okres gwarancji na urządzenia i ich wyposażenie oraz wykonane prace min. 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy (gwarancja obejmuje wszystkie elementy urządzeń i jego wyposażenia oraz wszystkie wykonane prace w ramach realizacji przedmiotu zamówienia). 2) W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany na nowe każdego z elementów lub podzespołów urządzeń, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad fabrycznych: konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych. Terminie wymiany 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia z koniecznością wymiany. Informacje w ww. zakresie będą przesyłane faksem lub lub pisemnie. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania ww. informacji (nie później jednak niż w terminie następnego dnia roboczego) na adres 3) W razie trzykrotnej naprawy lub wymiany w okresie gwarancji tego samego elementu lub podzespołu urządzeń lub elementu wyposażenia zamawiający może żądać od wykonawcy wymiany urządzeń lub elementu wyposażenia na nowe, wolne od wad. W takim przypadku koszty wymiany urządzeń obciążają wykonawcę. 4) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotu zamówienia spowodowane niestosowaniem się personelu zamawiającego do postanowień instrukcji obsługi oraz za uszkodzenia wynikłe z przyczyn losowych. 5) W okresie gwarancji czas reakcji wykonawcy lub jego autoryzowanego serwisu na zgłoszenie uszkodzenia ustala się na 1 dzień roboczy, a czas usunięcia uszkodzenia ustala się na maksymalnie 7 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia awarii przez zamawiającego. Koszty dojazdu pokrywa wykonawca. Okres gwarancji przedłuża się o czas upływający od zgłoszenia awarii do usunięcia uszkodzenia.

20 20 6) W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest do dokonywania okresowych bezpłatnych gwarancyjnych przeglądów technicznych urządzeń, wraz z bezpłatnym dojazdem w terminach i w zakresie wyznaczonych w instrukcji obsługi zgodnie z ofertą złożoną na przetarg i dokumentacją przy dostawie. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić urządzeń do przeglądu w terminie uzgodnionym z wykonawcą lub jego autoryzowanym serwisem. 7) Wykonawca gwarantuje minimum 10-letni okres pełnej, płatnej obsługi pogwarancyjnej oraz dostępność części zamiennych. Zamawiający będzie ponosił koszty przeglądów i napraw urządzeń po okresie gwarancji. 8) Wykonawca zobowiązuje się do przetransportowania z pomieszczenia, w którym będą montowane regały do pomieszczenia oddalonego o 35 m, na tym samym poziomie 2 szaf pancernych o wadze 500 kg, wymiarach 80x75x130 oraz szafy metalowej o wadze 200kg, wymiarach 122x55x190 cm.

21 21 Załącznik numer 6 do siwz WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW Lp. Nazwa odbiorcy Numer telefonu i faksu Dzień, miesiąc i rok rozpoczęcia dostawy zakończenia dostawy Przedmiot dostawy Wartość dostawy w zł z podatkiem VAT Nazwa.. Adres... Tel... Fax../ /.../ /.. mb regałów przesuwnych jednostronnych/dwu stronnych*.. zł z podatkiem VAT Nazwa.. Adres... Tel... Fax../ /.../ /.. mb regałów przesuwnych jednostronnych/dwu stronnych*.. zł z podatkiem VAT *niepotrzebne skreślić. miejscowość i data podpis, pieczątka

22 22 Załącznik numer 7 do siwz FORMULARZ CENOWY Stawka podatku VAT -.. % Tabela 1 - dostawa wraz z montażem regałów przesuwnych w 2014 r. Lp. Nazwa przedmiotu Liczba mb Cena Łączna cena Łączna Łączna cena z zamówienia jednostkowa netto w zł wysokość podatkiem VAT (1mb) netto w podatku VAT w zł zł 1 Regały, o których mowa w pkt 1.1 załącznika nr 5 do siwz (regał jezdny dwustronny) 2 Regały, o których mowa w pkt 1.2 załącznika nr 5 do siwz (regał stacjonarny jednostronny) 3 Regały, o których mowa w pkt 1.3 załącznika nr 5 do siwz (regał przesuwny jednostronny) Suma Tabela 2 prawo opcji Lp. Nazwa przedmiotu Przewidywana Cena Łączna cena Łączna Łączna cena z zamówienia liczba mb jednostkowa netto w zł wysokość podatkiem VAT (1mb) netto w podatku VAT w zł zł 1 Regały, o których mowa w 70 pkt 1.1 załącznika nr 5 do siwz (regał jezdny dwustronny) 2 Regały, o których mowa w 140 pkt 1.2 załącznika nr 5 do siwz (regał stacjonarny

23 23 jednostronny) 3 Regały, o których mowa w pkt 1.3 załącznika nr 5 do siwz (regał przesuwny jednostronny) Suma 70 Tabela 3- Suma Lp. Tabela Łączna cena netto w zł Łączna wysokość podatku VAT w zł 1 Tabela 1 2 Tabela 2 Suma Łączna cena z podatkiem VAT. miejscowość i data podpis, pieczątka

Dostawa licencji i subskrypcji oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy

Dostawa licencji i subskrypcji oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Barska 28/30 02-315 Warszawa tel. 223918213 fax. 223918214 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-591-2210-3/15

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń dla Państwowej Inspekcji Pracy

Dostawa oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń dla Państwowej Inspekcji Pracy 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel. 224203754 fax. 224203481 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-2210-9/2012

Bardziej szczegółowo

Budowa wortalu i systemu poczty elektronicznej Państwowej Inspekcji Pracy

Budowa wortalu i systemu poczty elektronicznej Państwowej Inspekcji Pracy 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel. 224203754 fax. 224203481 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-221-22/2011

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp: kod: 64216110-7- elektroniczne usługi wymiany danych i 72318000-7 - usługi przesyłu danych

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp: kod: 64216110-7- elektroniczne usługi wymiany danych i 72318000-7 - usługi przesyłu danych 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel. 224203754 fax. 224203481 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-2212-3/12

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja aplikacji inspektorskiej PIPPIN. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)

Modyfikacja aplikacji inspektorskiej PIPPIN. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel. 224203754 fax. 224203481 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-221-2/09 1

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego GOZ-353-1-5/13 Warszawa, dnia 13 sierpnia 013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP W związku z zamieszczeniem

Bardziej szczegółowo

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM:

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM: ZATWIERDZAM: Głogów 25.04.2012 r. (podpis kierownika Zamawiającego) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń magazynowych w Muzeum Historii Żydów Polskich

Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń magazynowych w Muzeum Historii Żydów Polskich Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń magazynowych w

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim ul. Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim ul. Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim ul. Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ================================================================

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 37/2011 Kraków, 24 listopada 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem BI.27.02.2.204 Lędziny, dn. 04.06.204r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 203 r. Nr 3 poz.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI Krakowskie Przedmieś cie 26/28 00-927 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET WARSZAWSKI Krakowskie Przedmieś cie 26/28 00-927 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET WARSZAWSKI Krakowskie Przedmieś cie 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie internetowej: www.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę i montaż regałów magazynowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nadleśnictwo Skrwilno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zn. spr: SA 2710-6-4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup fabrycznie nowej samobieżnej równiarki do równania dróg. Nadleśnictwo Skrwilno,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku 09-402 Płock, al. Jachowicza 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Świadczenie usług pocztowych polegających na realizowaniu przekazów

Bardziej szczegółowo

ZAKUP I MOTNAŻ FOTELI KINOWYCH W KINIE W POLKOWICACH

ZAKUP I MOTNAŻ FOTELI KINOWYCH W KINIE W POLKOWICACH ZP... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POLKOWICKIE CENTRUM ANIMACJI 59-100 Polkowice, ul. Skalników 4 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/16/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77Nr Sprawy: DP/2310/ 19 /12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CRZPU/19/2014. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CRZPU/19/2014. Przedmiot zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CRZPU/19/2014 Przedmiot zamówienia: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KLESZCZOWIE, PRZY UL. SPORTOWEJ 8 I UL. SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo