SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej Euro na:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na:"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej Euro na: DOSTAWĘ SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ dla SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU, fax (0-56) , Część I Informacja ogólna. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) spełniają warunki określone w art. 22 ust. pkt -4 prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. pkt -9 oraz art. 24 ust. 2 pkt -4 prawo zamówień publicznych, b) na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przedłożą oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w Części III i Części I ust. 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwaną siwz), c) spełniają warunki określone w niniejszej siwz. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom wszystkich części zamówienia. W przypadku, kiedy Wykonawca powierzy wykonanie którejkolwiek z części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest do wskazania w ofercie podwykonawcy i części której to dotyczy. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach zadań -6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. pkt 7 prawo zamówień publicznych. 5. Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 7/9, Toruń. 6. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej w rozbiciu na zadania: Doposażenie wiertarek ortopedycznych zadanie nr, Zestaw narzędzi do tarczycy zadanie nr 2, Rozwiertarki śródszpikowe i narzędzia do operacji ręki zadanie nr 3, Aparat Halo do stabilizacji zewnętrznej kręgosłupa szyjnego zadanie nr 4, Stymulator nerwów obwodowych zadanie nr 5, Klipsownica urologiczna zadanie nr 6, Komora dezynfekcyjna zadanie nr 7 dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dokładny opis i ilości przedmiotu zamówienia określa załącznik nr. CPV , , , , Dla potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę towary odpowiadają określonym przez Zamawiającego w załączniku nr wymaganiom, Wykonawca musi dołączyć do oferty: ) opisy lub katalogi lub ulotki bądź foldery oferowanego przez Wykonawcę towaru (dotyczy zadania nr,2,3,6), 2) w przypadku towarów będących wyrobami medycznym dla potwierdzenia, że są dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 200 r. (Dz.U. nr 07, poz. 679) Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie publiczne powinien na oferowane przez siebie wyroby złożyć wraz z ofertą deklaracje zgodności producenta. Część II Opis sposobu przygotowania oferty. Dokumenty składające się na ofertę i dokumenty załączone do oferty: - wypełniony przez Wykonawcę Załącznik nr (załącznik nr pełni jednocześnie rolę formularza cenowego), - wypełniony przez Wykonawcę formularz oferty wg wzoru Zamawiającego - Załącznik nr 3,

2 - załączony do oferty Załącznik nr 4 i 5, - oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wyszczególnione w Części III i Części I ust Postać oferty: - treść oferty musi odpowiadać treści siwz, - oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna być czytelna, sporządzona w języku polskim; wskazane jest napisanie oferty na maszynie lub komputerze, - wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osobę/y uprawione do reprezentacji Wykonawcy, - ceny ujęte w ofercie powinny być podane w polskich złotych (do dwóch miejsc po przecinku), - wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Dostawcą będą dokonywane w polskich złotych, nie przewiduje się możliwości rozliczania w walutach obcych, - każdy z Wykonawców może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę, - Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub wszystkie z wymienionych zadań ale każda oferta musi być sporządzona oddzielnie na poszczególne zadanie. Złożone oferty będą rozpatrywane i oceniane osobno w każdym zadaniu, - w przypadku złożenia ofert na więcej niż jedno zadanie dopuszcza się złożenie tylko jednego kompletu wymaganych oświadczeń i dokumentów wymienionych w części III, - do każdego zadania wymagany jest: wypełniony formularz oferty wg wzoru Załącznik nr 3 oraz wypełniony przez Wykonawcę na zadanie do którego przystąpi załącznik nr, - brak kompletu wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie udziału w postępowaniu spowoduje wykluczenie Wykonawcy, - brak wypełnionych załączników określonych w siwz, sporządzonego formularza ofertowego i cenowego spowoduje odrzucenie oferty, - Wykonawca może nie później niż w terminie składania ofert zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oprócz informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 prawo zamówień publicznych, - W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinien wyodrębnić z oferty dokumenty zawierające te informacje i je dokładnie oznaczyć: dokumenty tajne, - zastrzeżenie informacji, które nie są tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkować będzie wyłączeniem zakazu ujawnienia informacji. 3. Opakowanie i oznakowanie ofert : - ofertę należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, - na kopercie powinny znajdować się dane Wykonawcy: nazwa, adres, ulica, miejscowość, - koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego, na adres: Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 7/9, Toruń pok. nr 030 kancelaria szpitala oraz powinna posiadać następujące oznaczenie: Dostawa sprzętu i aparatury medycznej, zadanie nr przetarg, nr sprawy SSM-XI- 02/GS/20 - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznakowanie i dostarczenie koperty z ofertą. Część III Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, załączone do oferty.. Wykonawca załącza do oferty oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. pkt -4 prawo zamówień publicznych załącznik nr W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych załącza do oferty następujące oświadczenie i dokument: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania załącznik nr 5, b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. pkt. 2 prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. pkt. 2 prawo zamówień publicznych.

3 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. prawo zamówień publicznych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 3, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w ust. 2 pkt a-b. Dokumenty określone w Części III, ust. 2b i Części I ust. 7 niniejszej siwz mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy osoba/y wskazana/e w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub w odpisie z właściwego rejestru. W przypadku osoby (osób) działającej/ych jako pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub w formie poświadczonej notarialnie kopii. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: ) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem upływu składania ofert. 8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w ust. 5 zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio 9. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku złożona oferta spełniać musi następujące wymagania: a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, Wykonawcy muszą wykazać, że łącznie spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 2-4 prawo zamówień publicznych oraz, każdy z Wykonawców oddzielnie musi wykazać, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. i art. 24 ust. i 2 prawo zamówień publicznych, b) wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają spośród siebie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, c) wszelka korespondencja dokonywana będzie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik. d) jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 0. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie dołączonych do oferty oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w Części III, wg zasady spełnia/nie spełnia.. Wykonawca musi wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności przez Wykonawcę w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie z art. 22 ust. prawo

4 zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku posiadania doświadczenia i wiedzy przez Wykonawcę w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie z art. 22 ust. prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia przez Wykonawcę w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie z art. 22 ust. prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej przez Wykonawcę w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie z art. 22 ust. prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty oświadczenia i dokumentu określonych w Części III ust. 2 siwz. Część IV Termin wykonania zamówienia Dostawa i montaż przedmiotu zamówienia w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy. Dostawa i montaż na koszt Wykonawcy. Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury oraz protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia zadania nr,2,3,4,5,6. Zadanie nr 7 termin płatności w II ratach. Pierwsza rata w wysokości połowy kwoty brutto przedmiotu zamówienia zostanie zapłacona w terminie do 30 dni od daty dostawy i montażu przedmiotu zamówienia oraz obustronnie podpisanego protokołu jego przekazania i odbioru, natomiast druga rata w pozostałej wysokości zostanie zapłacona do dnia 30 czerwca 202 r. Część V Kryteria oceny ofert Jako kryteria oceny wyboru oferty przyjmuje się : - cena Ranga : - 00 % Część VI Istotne warunki umowy o wykonanie zamówienia Ogólne, wymagane warunki umowy określone są w Załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. Część VII Opis sposobu obliczania oferty. Wykonawca musi sporządzić ofertę (wypełnić: formularz cenowy załącznik nr i formularz oferty załącznik nr 3). 2. Każda oferta osobno podlega indywidualnemu badaniu i ocenie członków Komisji Przetargowej. 3. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę w świetle przyjętych dla przetargu kryteriów, wg wzoru: Cena: cena minimalna (najniższa z cen) oferta oceniana = 00 x x ranga cena oferty ocenianej 4. Sposób obliczenia ceny ofertowej (ogólna wartość brutto): )Obliczenie wartości oferty brutto dla zadań nr,2,3,6: a) Obliczenia poszczególnych pozycji asortymentowych należy dokonać w następujący sposób: cena jedn. /kpl. x ilość /kpl. = wartość + należny podatek VAT b) ogólną brutto zamówienia stanowi suma wartości brutto poszczególnych pozycji asortymentowych. 2)Obliczenie wartości oferty brutto dla zadania nr 4,5,7: cena jedn. /kpl. x ilość /kpl. = wartość + należny podatek VAT 5. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty, w szczególności: podatek VAT, opłaty celne, transport, ubezpieczenie, opakowanie, kursy walut i inne mające wpływ na cenę. 6. Sposób zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku: cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po uprzednim zaokrągleniu drugiej cyfry według zasady zaokrąglania - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę o jeden.

5 Część VIII Termin i miejsce składania ofert. Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 7/9, Toruń, Kancelaria Szpitala, pokój nr Oferty będą zakwalifikowane do przetargu pod warunkiem, że zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 24 października 20 r. do godz. 0.oo włącznie. 3. Wykonawca może przed upływem składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 4. Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie bez ich otwierania. Część IX Wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Wadium - brak 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy brak. Część X Tryb udzielania wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści siwz. 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przesłał siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej: 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Wykaz osób ze strony Zamawiającego upoważnionych do kontaktowania się z Wykonawcami: a/ w sprawie przedmiotu zamówienia: - mgr inż. Maria Jaraczewska, b/ w sprawie procedury przetargowej: - mgr Elżbieta Onoszko, mgr Krzysztof Wierzbowski. Część XI Termin związania z ofertą. Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Termin związania z ofertą jest określony w formularzu oferty Załącznik nr 3. Część XII Miejsce, termin i tryb otwierania ofert. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 24 października 20 r. o godz. 0.5 w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 7/9 w budynku medyczno - administracyjnym, pokój nr Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwę, adres Wykonawcy, cenę ofertową oraz elementy zawarte w art. 86 ust. 4 prawo zamówień publicznych. 4. Informację, o której mowa w ust. 3 przekazuje się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, lecz na ich wniosek. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej przez niego oferty, zgodnie z art. 87 prawo zamówień publicznych. Część XIII Pouczenie o środkach odwoławczych Wykonawcy przysługuje prawo do środków ochrony prawnej zgodnie z zapisem Działu VI, Rozdział,2,3 prawo zamówień publicznych.

6 Część XIV Tryb ogłaszania wyników przetargu, tryb zawarcia umowy. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a podanych w części V. 2. Ogłoszenie wyników przetargu. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: ) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Część XV Zawarcie umowy Równocześnie z powiadomieniem wybranego Wykonawcy o wyborze jego oferty, Zamawiający dostarczy temu Wykonawcy umowę lub wyznaczy w zawiadomieniu termin i godzinę zawarcia umowy w swojej siedzibie. Zawarcie umowy może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 0 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 prawo zamówień publicznych. Część XVI Postanowienia końcowe. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy prawa zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. 2. Wszystkie informacje podane w dokumentach stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, będą traktowane jako poufne i niedostępne osobom trzecim. Wykaz załączników: Załącznik nr opis przedmiotu zamówienia (formularz cenowy), Załącznik nr 2 istotne warunki umowy, Załącznik nr 3 formularz oferty, Załącznik nr 4 oświadczenie z art. 22 ust. pzp, Załącznik nr 5 oświadczenie z art. 24 ust. i 2 pzp.

7 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 3 I. DANE WYKONAWCY:.Pełna nazwa:... 2.Adres:... 3.tel/fax... II. PRZEDMIOT OFERTY: Oferta dotyczy przetargu:... /określić w jakim trybie/ ogłoszonego przez:... /podać nazwę i adres Zamawiającego/ na dostawę... /określenie przedmiotu zamówienia/ zadanie nr.. III. OKREŚLENIE WARTOŚCI OFERTY /ogólnie/ - wartość.określenie wartości /cyfrowo/... /słownie złotych/ IV. OKREŚLENIE WARTOŚCI OFERTY /ogólnie/ - wartość brutto.określenie wartości /cyfrowo/... /słownie złotych/ V.ZAMIERZAMY POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NASTĘPUJĄCEMU PODWYKONAWCY*... /podać część zamówienia jaką wykona podwykonawca i podać dane podwykonawcy: nazwa, adres/ VI.OKRESLIĆ PUNKT SERWISOWY ODPOWIEDZIALNY ZA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ O WADACH, USTERKACH (adres, telefon, fax) dni VII.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ... * wypełnić o ile dotyczy W załączeniu: /wymienić załączniki/... /podpis osoby uprawionej do reprezentowania/

8 Dla zadań nr 4,5,7: UMOWA DOSTAWY Nr : SSM-XI-02/GS/20 ZAŁĄCZNIK Nr 2 zawarta w dniu... roku pomiędzy :... reprezentowaną przez :... zwaną dalej Dostawcą, a Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 7/9 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 2564 reprezentowanym przez : mgr Krystynę Zaleską Dyrektora zwanym dalej Odbiorcą.. Umowę zawarto w wyniku wyboru oferty Dostawcy przez Odbiorcę w zadaniu nr w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy sprzętu i aparatury medycznej. 2. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta przetargowa Dostawcy. 2. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2. Opis przedmiotu umowy, ilość i cenę zawiera załącznik do niniejszej umowy, który stanowi jej integralną cześć. 3 Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia i montażu przedmiotu umowy w terminie 2 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 4. Dostawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i własnym transportem do siedziby Odbiorcy. 2. Przedmiot umowy powinien być zabezpieczony przed jego uszkodzeniem. Dostawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu nienależytego transportu lub powstałych uszkodzeń bądź strat ilościowych przedmiotu umowy. 5 Dostawca może za zgodą Odbiorcy dostarczyć przedmiot niniejszej umowy przy pomocy osób trzecich, za które działania /zaniechania/ ponosi odpowiedzialność Dostawca. 6. Odbiorca zobowiązuje się na podstawie przedłożonej faktury do zapłaty za przedmiot umowy kwoty w wysokości... zł (słownie:... zł) brutto wraz z należnym podatkiem VAT przelewem bankowym na wskazane konto Dostawcy w terminie do 30 dni od daty dostawy i montażu przedmiotu umowy oraz obustronnie podpisanego protokołu jego przekazania i odbioru.

9 2. Cena jest stała i zawiera wszelkie koszty, w szczególności należny podatek VAT, cło, koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania, przeszkolenia personelu Odbiorcy w zakresie obsługi przedmiotu umowy. 3. Wymieniona w ust. kwota wyczerpuje wszystkie roszczenia z tytułu wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 4. Dostawca nie ma prawa bez zgody Odbiorcy zbywać wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 6 (dla zadania nr 7). Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty za przedmiot umowy kwoty brutto wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości.. zł (słownie: zł) przelewem bankowym na wskazane konto Dostawcy w II ratach. 2. Pierwsza rata w wysokości połowy kwoty brutto określonej w ust. zostanie zapłacona w terminie do 30 dni od daty dostawy i montażu przedmiotu umowy oraz obustronnie podpisanego protokołu jego przekazania i odbioru, natomiast druga rata w pozostałej wysokości kwoty z ust. zostanie zapłacona do dnia 30 czerwca 202 r. 3. Za zapłatę dokonaną w terminie uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy. 4. Cena jest stała i zawiera wszelkie koszty, w szczególności należny podatek VAT, cło, koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania, montażu, przeszkolenia personelu Odbiorcy w zakresie obsługi przedmiotu umowy. 5. Wymieniona w ust. kwota wyczerpuje wszystkie roszczenia z tytułu wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 6. Dostawca nie ma prawa bez zgody Odbiorcy zbywać wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 7. Odbiór przedmiotu dostawy zostanie dokonany przez Odbiorcę w dniu wyznaczonym na dostawę i montaż. Upoważnia się następujące osoby do protokolarnego dokonania przekazania i odbioru przedmiotu umowy: / ze strony Dostawcy:..., 2/ ze strony Odbiorcy: mgr inż. Maria Jaraczewska. 8 Dostawca w ramach ceny umownej zobowiązuje się do przeszkolenia w zakresie obsługi przedmiotu umowy pracowników Odbiorcy na miejscu w jego siedzibie. 9. Dostawca udziela Odbiorcy na przedmiot umowy gwarancji na okres 24 miesięcy od daty jego dostawy i montażu. 2. Za wszelkie koszty serwisu w okresie obowiązywania gwarancji Odbiorca nie ponosi żadnych kosztów. 3. Serwis gwarancyjny świadczyć będzie punkt serwisowy Dostawcy znajdujący się w..., ul..., tel..., fax W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie, o którym mowa w ust. Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Dostawcy o zaistniałej sytuacji. 5. Zawiadomienie może nastąpić pisemnie, telefonicznie, faxem. 6. Dostawca zobowiązany jest do usunięcia wad, usterek w terminie do 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia Go przez Odbiorcę. 7. W przypadku nie usunięcia przez Dostawcę wad, usterek w terminie określonym w ust. 6 okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas, kiedy Dostawca usunął wady, usterki. 9 (dla zadania nr 7). Dostawca udziela Odbiorcy na przedmiot umowy gwarancji na okres 24 miesięcy od daty jego dostawy i montażu.

10 2. Gwarancja obejmuje wykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych wraz z zalecanymi przez producenta wymianami materiałów i części i usunięcia zaistniałych wad, usterek. 3. Za wszelkie koszty serwisu w okresie obowiązywania gwarancji Odbiorca nie ponosi żadnych kosztów. 4. Serwis gwarancyjny świadczyć będzie punkt serwisowy Dostawcy znajdujący się w..., ul..., tel..., fax W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie, o którym mowa w ust. Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Dostawcy o zaistniałej sytuacji. 6. Zawiadomienie może nastąpić pisemnie, telefonicznie, faxem. 7. Odbiorca zastrzega sobie prawo do zawiadomienia Dostawcy o wystąpieniu wad lub usterek całodobowo telefonicznie pod nr. 8. Dostawca zobowiązany jest do usunięcia wad, usterek w terminie do 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia Go przez Odbiorcę. 9. W przypadku nie usunięcia przez Dostawcę wad, usterek w terminie określonym w ust. 6 okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas, kiedy Dostawca usunął wady, usterki. 0. W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu przedmiotu umowy Dostawca zobowiązany jest wymienić go na nowy. 0. Dostawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy. 2. Odbiorca zastrzega sobie prawo do zwrotu zakupionego przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia jego dostawy, w przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy pod względem ilościowym w stosunku do zamówienia..dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne: / za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,20% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki, 2/ za opóźnienia w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,20% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcia wady, usterki. 2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto umowy 2 Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych. 3 Odbiorca może odstąpić od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego przedmiotu umowy bądź nieterminowości w jego dostawie lub zgodnie z zapisem art. 45 ustawy prawo zamówień publicznych. 4 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 5.Strony zobowiązują się ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać na drodze polubownej. 2.W przypadku nie osiągnięcia porozumienia wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Powszechny w Toruniu.

11 6 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych. 7.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 2.Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podpisania. DOSTAWCA ODBIORCA

12 Dla zadań nr,2,3,6: UMOWA DOSTAWY Nr : SSM-XI-02/GS/20 zawarta w dniu... roku pomiędzy :... reprezentowaną przez :... zwaną dalej Dostawcą, a Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 7/9 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 2564 reprezentowanym przez : mgr Krystynę Zaleską Dyrektora zwanym dalej Odbiorcą. 3. Umowę zawarto w wyniku wyboru oferty Dostawcy przez Odbiorcę w zadaniu nr w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy sprzętu i aparatury medycznej. 4. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta przetargowa Dostawcy Przedmiotem umowy jest dostawa dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. 4. Opis przedmiotu umowy, ilość i cenę zawiera załącznik do niniejszej umowy, który stanowi jej integralną cześć. 3 Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie 2 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Dostawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i własnym transportem do siedziby Odbiorcy. 4. Przedmiot umowy powinien być zabezpieczony przed jego uszkodzeniem. Dostawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu nienależytego transportu lub powstałych uszkodzeń bądź strat ilościowych przedmiotu umowy. 5 Dostawca może za zgodą Odbiorcy dostarczyć przedmiot niniejszej umowy przy pomocy osób trzecich, za które działania /zaniechania/ ponosi odpowiedzialność Dostawca Odbiorca zobowiązuje się na podstawie przedłożonej faktury do zapłaty za przedmiot umowy kwoty w wysokości... zł (słownie:... zł) brutto wraz z należnym podatkiem VAT przelewem bankowym na wskazane konto Dostawcy w terminie do 30 dni od daty dostawy przedmiotu umowy oraz obustronnie podpisanego protokołu jego przekazania i odbioru.

13 6. Cena jest stała i zawiera wszelkie koszty, w szczególności należny podatek VAT, cło, koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania, przeszkolenia personelu Odbiorcy w zakresie obsługi przedmiotu umowy. 7. Wymieniona w ust. kwota wyczerpuje wszystkie roszczenia z tytułu wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 8. Dostawca nie ma prawa bez zgody Odbiorcy zbywać wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich Odbiór przedmiotu dostawy zostanie dokonany przez Odbiorcę w dniu wyznaczonym na dostawę. Upoważnia się następujące osoby do protokolarnego dokonania przekazania i odbioru przedmiotu umowy: / ze strony Dostawcy:..., 2/ ze strony Odbiorcy: mgr inż. Maria Jaraczewska. 8 Dostawca w ramach ceny umownej zobowiązuje się do przeszkolenia w zakresie obsługi przedmiotu umowy pracowników Odbiorcy na miejscu w jego siedzibie. 9. Dostawca udziela Odbiorcy na przedmiot umowy gwarancji na okres 24 miesięcy od daty jego dostawy. 2. Za wszelkie koszty serwisu w okresie obowiązywania gwarancji Odbiorca nie ponosi żadnych kosztów. 3. Serwis gwarancyjny świadczyć będzie punkt serwisowy Dostawcy znajdujący się w..., ul..., tel..., fax W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie, o którym mowa w ust. Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Dostawcy o zaistniałej sytuacji. 5. Zawiadomienie może nastąpić pisemnie, telefonicznie, faxem. 6. Dostawca zobowiązany jest do usunięcia wad, usterek w terminie do 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia Go przez Odbiorcę. 7. W przypadku nie usunięcia przez Dostawcę wad, usterek w terminie określonym w ust. 6 okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas, kiedy Dostawca usunął wady, usterki Dostawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy. 4. Odbiorca zastrzega sobie prawo do zwrotu zakupionego przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia jego dostawy, w przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy pod względem ilościowym w stosunku do zamówienia..dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne: / za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,20% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki, 2/ za opóźnienia w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,20% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcia wady, usterki. 2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto umowy

14 2 Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych. 3 Odbiorca może odstąpić od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego przedmiotu umowy bądź nieterminowości w jego dostawie lub zgodnie z zapisem art. 45 ustawy prawo zamówień publicznych. 4 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 5.Strony zobowiązują się ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać na drodze polubownej. 2.W przypadku nie osiągnięcia porozumienia wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Powszechny w Toruniu. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych. 6 7.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 2.Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podpisania. DOSTAWCA ODBIORCA

15 Załącznik nr 4... /pieczęć wykonawcy/ Oświadczenie z art. 22 ust. prawo zamówień publicznych Oświadczam, że jako Wykonawca: ) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadam wiedzę i doświadczenie; 3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) spełniam warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.... Data podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

16 Załącznik nr 5... /pieczęć wykonawcy/ Oświadczenie z art. art. 24 ust. i 2 prawo zamówień publicznych Oświadczam, że jako Wykonawca nie podlegam wykluczeniu z art. 24 ust. i 2 prawo zamówień publicznych.... Data podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

17 Załącznik nr Opisany poniżej przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, po zainstalowaniu gotowy do pracy i niewymagający żadnych dodatkowych zakupów. Zadanie nr Doposażenie wiertarek ortopedycznych L.p. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Szybkozłączka do wiercenia AO/ASIF nr katalog firmy Synthes Szybkozłączka do wiercenia A0/ASIF nr 2 katalog firmy Synthes 2 Nasadka do piły posuwisto-zwrotnej, do Trauma Recon System nr katalog firmy Synthes. Płynna regulacja prędkości oscylacji osc/min, (dla trybu pracy piła oscylacyjna). Zakres oscylacji ostrza 4mm. Wymiana ostrzy za pomocą szybkozłączki. Ostrza do piły poprzecznej. Kształt, wielkość i grubość do wyboru przez Zamawiającego z 3 katalogu Wykonawcy. Ostrza do piły posuwisto-zwrotnej o nr katalog. firmy Synthes: , Adapter do nasadki RDL nr katalog firmy Synthes 2 Wiertła do nasadki RDL kalibrowane dł. 45mm, trójsplotowe nr katalog szt (średnica 3,2mm), (średnica 4,2mm) firmy Synthes 6 Nasadka do piły oscylacyjnej (04 mm) nr katalog firmy Synthes. Płynna regulacja częstotliwości oscylacji osc/min (dla trybu pracy piła oscylacyjna). Długość końcówki piły oscylacyjnej bez ostrza 44mm (wersja krótka) lub około 0mm (wersja długa), do wyboru przez Zamawiającego. Kąt pracy ostrza 4,5 o. Wymienne ostrza (różne rozmiary), dowolne ustawienie ostrza względem uchwytu 7 mocującego. Wymienne ostrza (różne rozmiary), dowolne ustawienie ostrza względem uchwytu mocującego do piły z poz. 6. Wymiana ostrzy za pomocą szybkozłączki. Ostrza do piły poprzecznej. nr katalog. firmy Synthes: szt, szt, szt, szt, szt 20 Szybkozłącza do drutów Kirschnera.0 do 4.0 mm nr katalog firmy Synthes. Uchwyt do drutów o średnicy od -4 mm (mocowanie bez użycia klucza, płynna zmiana kaniulacji). System samozaciskowy 9 zabezpieczający przed wypadaniem drutów 2 Przystawka do rozwiercania panewkowego i szpikowego nr katalog firmy Synthes. Uchwyt z szybkozłączką do rozwiercania, dostępne szybkozłącza: AO/ASIF, Hudson, Trinkle, Trinkle modyfikowany do wyboru przez Zamawiającego. Współpraca z adapterami do uchwytu do rozwiercania z szybkozłączką: Hudson, Trinkle, Trinkle 0 modyfikowany, Harris, Kuentscher Vat % brutto Producent/ nr katalogowy

18 Rękojeść bateryjna, modularna do napędu TRS wraz z pokrywą do rękojeści nr katalogowy i firmy Synthes. Płynna regulacja prędkości obrotowej. Obroty prawo/lewo obroty oscylacyjne. Zakres obrotów/wiercenie/ obr./min. i /rozwiertak/ obr./min. Maksymalna prędkość obrotowa napędu bez końcówek 8000 obr./min., kaniulacja maksymalna 4,mm. Maksymalny moment obrotowy /wiercenie/ 3Nm i rozwiercanie 3Nm, moc wyjściowa 70W (wejściowa 320W). Tryb pracy: trzy tryby (wiercenie/rozwiercanie, pila oscylacyjna, wiercenie oscylacyjne) oraz blokada napędu zmieniane przełącznikiem w pokrywie rękojeści, komora modułu zasilającego zamykana zatrzaskowo (zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem dodatkową blokadą), uszczelniona. System wielofunkcyjny współpracujący w różnorodnymi przyłączami mocowanymi w 8 różnych pozycjach pod względem rękojeści (min. 5 złączek a w tym uchwyt typu Jacobs bezkluczowy 6,5mm z blokadą odkręcania, uchwyt rozwiertaków z redukcją obrotów zwiekszającą moment obrotowy do min. 3Nm, uchwyt kompatybilny do rozwiertaków kanału śródszpikowego AO i innych, uchwyt do wprowadzania drutów Kirschnera w zakresie - 4mm, końcówka do wkręcania śrub o zwiększonym momencie obrotowym). Współpraca z końcówką przezierną dla promieni RTG do blokowania dystalnego gwoździ śródszpikowych. Możliwość współpracy z końcówkami dynamometrycznymi do wkręcania śrub (siła dokręcenia,5nm i 4Nm). Ogółem: kpl. Zadanie nr 2 Zestaw narzędzi do tarczycy L.p. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Optyka z wałeczkowym układem optycznym,. kąt patrzenia 30, średnica 5mm, długość 29cm, autoklawowalna Pojemnik plastikowy, perforowany do sterylizacji i przechowywania optyk, uchwyty 2. silikonowe na dwie optyki, wymiary min. 440x90x40mm Elewator ssący typu Miccoli, tępy, z otworem 3. odcinającym, długość 2cm. Elewator typu Miccoli, szerokość 2mm, tępy, 4. długość 9cm Haczyk naczyniowy typu Miccoli, 5. odkształcalny, długości 2cm Retraktor typu Miccoli, dwustronny, rozmiar 6. 35x0mm i 2x0mm, długość 6cm 2 Retraktor typu Miccoli, dwustronny, rozmiar 7. 90x0mm i 40x0mm, długość 20cm Nożyczki typu Bellucci, długość robocza 8cm, 8. ostrze 8mm Grasper laparoskopowy typu Reddick-Olsen, obie bransze ruchome, śred. 3mm, izolowany, 9. z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, bez zapinki, rozbieralny do mycia (2 Vat % brutto Producent/ nr katalogowy

19 elementy: raczka, tubus z wkładem pracującym), zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 20cm, obrotowy, autoklawowalny Nożyczki laparoskopowe, obie bransze ruchome, śred. 3mm, izolowany, z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, bez zapinki, rozbieralny do mycia (2 elementy: raczka, tubus z wkładem pracującym), zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 20cm, obrotowe, autoklawowalne Trokar wielorazowy, piramidalny grot, rozmiar 3,5mm, dł.,5cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, rozbieralny trzy częściowy (zawór, kaniula, grot z otworem wentylacyjnym), zawór z dźwignią umożliwiającą otwarcie trokara podczas wprowadzania optyki lub instrumentu, skośne zakończenie kaniuli, autoklawowalny Redukcja podwójna do trokarów, 3.5mm na 5 i 0mm, nasadka na trokar Ogółem: Zadanie nr 3 Rozwiertarki śródszpikowe i narzędzia do operacji ręki L.p. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Trzonek Nr 3, do skalpeli jednorazowych Nr 0 7, rękojeść jak modelu Nr 4, dł. 2 cm 5 2 Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 4,5 cm 5 3 Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki x2 z., dł. 4,5 cm 5 4 Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), proste, dł. 20,5 cm 5 5 Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, proste, dł. 2,5 cm 0 6 Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, zagięte, dł. 2 cm 0 7 Kleszcze naczyniowe Kocher, x2 z., proste, dł. 4 cm 0 8 Kleszcze naczyniowe Pean-Nippon, zagięte, dł. 4 cm 0 9 Imadło do igieł Mayo-Hegar, delikatne, wysmukłe, proste, dł. 6 cm 5 Hak do ran Farabeuf, dwustronne, fig., 0 łopatki: 23x6 i 26x6 mm, fig. 2 łopatki: 27x6 i 30x6 mm, dł. 5,5 cm 5 Nożyczki chirurgiczne Standard, końce tępoostre, zagięte, dł. 4,5 cm 5 2 Nożyczki preparacyjne Metzenbaum, końce zagięte, tępo-tępe, dł. 4,5 cm 5 3 Kleszcze do łąkotki i chrząski Dingmann, dł. 8,5 cm 4 Kleszcze do ścięgien, dł.,5 cm 2 5 Rozwieracz samotrzymający do ran Weitlaner, ostra, 3x4 z., dł. 6 cm 2 6 Rozwieracz samotrzymający do ran Weitlaner, tępy, 3x4 z., dł. 6 cm 2 7 Haczyk delikatny do ran, 3 z., tępy, dł. 6,5 cm 2 8 Haczyk do ran Mikro, ostry fig. 2, dł. 6 cm 4 9 Haczyk delikatny do ran, 2 z., tępy, dł. 6,5 cm 2 Vat % brutto Producent/ nr katalogowy

20 Haczyk delikatny do ran, 2 z., ostry, dł. 6,5 cm Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), wym mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa z wysokoudarowego twarzywa, z dwoma labiryntowymi płytkami bariery mikrobiologicznej, uchwyty szare Rozwiertak śródszpikowy giętki, czołowy Rozmiar - 6,0mm typu CHM nr katalog szt Rozmiar - 6,5mm typu CHM nr katalog szt Rozmiar - 7,0mm typu CHM nr katalog szt Rozmiar - 7,5mm typu CHM nr katalog szt Rozmiar - 8,0mm typu CHM nr katalog szt Ogółem: 2 6 Wymagania dodatkowe: Długość narzędzi może różnić się od wymaganej nie więcej niż ± 5 mm. Pozostałe wymiary nie mogą się różnić więcej niż +/ 5%. Narzędzia matowane, wymóg ten nie dotyczy zakończeń rękojeści, narzędzi specjalnego wykonania (np: imadeł i pincet z nakładkami twardymi lub obcęgów, nożyc i nożyczek o utwardzonych ostrzach). Narzędzia muszą posiadać możliwość : mycia (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie PZH) dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez PZH) sterylizacji (parowa w autoklawach 34 st.c, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 5 st.c) Nożyczki, kleszczyki, imadła wykonane ze stali odpornych na działanie korozji o parametrach zgodnych z PN lub normami europejskimi. Skład stali potwierdzony przez producenta. Kontenery pracujące w systemie otwartym Kontener z barierą p/bakteryjną nie wymagającą wymiany Kontener aluminiowe, pokrywy z aluminium lub termostabilnego tworzywa sztucznego. Wymiary kontenerów nie mogą się różnić o więcej niż +/- 5 mm od podanych w SIWZ Wykonawca zobowiązany jest wpisać numery katalogowe oferowanych produktów. Narzędzia oznakowane fabrycznie numerami katalogowymi oraz oznaczone inicjałami podanymi przez Zamawiającego. Narzędzia ocechowane "SSM Toruń 20". Zadanie nr 4 Aparat Halo do stabilizacji zewnętrznej kręgosłupa szyjnego Producent/Firma: (podać) Urządzenie typ: (podać) Rok produkcji: 20 r. Lp. Parametry aparatu Parametr wymagany Obejma głowowa 3-D z regulacją obwodu cm, 5 pinów z blokerami, 3 uchwyty do pozycjonowania, 2 slidery 0 o, 2 slidery 2 o, ramka do trakcji, zestaw kluczy i przyrządów do montażu urządzenia na głowie 2 Gorset z wymienną wkładką o regulowanym obwodzie cm, przeznaczony dla pacjentów o wzroście poniżej 70 cm, dodatkowe wkładki ochronne, rama do połączenia z obejmą głowową, wyposażona w ruchome blokery, taśma miernicza i narzędzia do założenia ramy 3 Gorset z wymienną wkładką o regulowanym obwodzie cm, przeznaczony dla pacjentów o wzroście powyżej 70 cm, dodatkowe wkładki ochronne, rama do połączenia z obejmą głowową, wyposażona w ruchome blokery, taśma miernicza i narzędzia do założenia ramy 4 Adapter do ramy operacyjnej Mayfielda TAK 5 Uchwyt łączący obejmę głowową 3D z adapterem Mayfield TAK 6 Piny, slidery pakowane sterylne TAK 7 Urządzenie umożliwiające wykonanie bad. MR do,5 tesli TAK TAK TAK TAK Parametr oferowany/podać

21 8 Komplet: obejma głowowa wraz z oprzyrządowaniem, 2 gorsety, TAK adapter, konektor 9 Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą TAK 0 Gwarancja min. 24 m-ce TAK L.p. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Zewnętrzne urządzenie do stabilizacji kręgosłupa szyjnego Kpl. Ogółem: Vat % brutto Producent/ nr katalogowy Zadanie nr 5 Stymulator nerwów obwodowych Producent/Firma: (podać) Urządzenie typ: (podać) Rok produkcji: 20 r. Lp. Parametry aparatu Parametr wymagany I Stymulator do znieczuleń nerwów obwodowych TAK w zestawie: stymulator, bateria, kable, TAK 2 ekran ciekłokrystaliczny, TAK 3 polskie menu, TAK 4 pokrętło ustawień natężenia prądu, TAK 5 zakresy ustawień: - amplituda min do,00 ma, TAK - regulowany czas bodźca, - częstotliwość 2 Hz 6 możliwość zdalnego sterowania ( opcjonalnie ), TAK 7 elektroda do przezskórnej identyfikacji nerwów (opcjonalnie), TAK 8 igły 25Gx55mm (25), 25Gx35mm (25), 23Gx70mm (25) TAK 9 Gwarancja min. 24 m-ce TAK 0 Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą TAK Parametr oferowany/podać L.p. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Stymulator do znieczuleń nerwów obwodowych Kpl. Vat % brutto Producent/ nr katalogowy Zadanie nr 6 Klipsownica urologiczna Producent/Firma: (podać) Urządzenie typ: (podać) Rok produkcji: 20 r. L.p. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Klipsownica typu Hemolock laparoskopowa 0mm do klipsów polimerowych niewchłanialnych w rozmiarze L z kanałem płuczącym, kpl. przeznaczona do zamykania dużych naczyń krwionośnych nerkowych. 2 Klipsy polimerowe pakowane po 4 w kartridżu, opakowanie zbiorcze 80 opak. Vat % brutto Producent/ nr katalogowy

22 Ogółem: Zadanie nr 7 Komora dezynfekcyjna Producent/Firma: (podać) Urządzenie typ: (podać) Rok produkcji: 20 r. Lp. Parametry aparatu Parametr wymagany Komora do dezynfekcji parą wodną nasyconą, przelotowa, zasilana z wytwornicy elektrycznej pary czystej przystosowanej do zasilania komory dezynfekcyjnej o poniżej wyspecyfikowanych parametrach: - pojemność zbiornika ciśnieniowego 90-0 litrów, - moc kw, - wydajności pary minimum 20kg/h, - wytwornica przystosowana do pracy z wodą dejonizowaną (o parametrach zgodnych z PN-EN 285), - zbiornik wytwornicy wykonany ze stali AISI36L lub lepszej gatunkowo wyposażony w wizualny wskaźnik poziomu - funkcja automatycznego odgazowywania wody poprzez podgrzewanie wody zasilającej demineralizowanej w zbiorniku oddzielnym od zbiornika wytwarzającego parę, - funkcja automatycznego odmulania zbiornika wytwornicy pary, - zawory mające kontakt z parą sterowany pneumatycznie - wszystkie elementy robocze stykające się z parą lub wodą wykonane ze stali kwasoodpornej AISI304 lub lepszej gatunkowo (elementy grzewcze, zawory, manometry, wyłączniki ciśnieniowe, odwadniacze, zawory bezpieczeństwa), - schładzanie ścieku do temperatury 50st.C - zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/E Parametr oferowany/podać 2 Pojemność komory od 3350 do 4000 dm 3 (minimum 0 materacy o grubości 0 cm, lub 7 kompletów łóżkowych materac 6 cm + koc + poduszka). 3 Wymiary wewnętrzne komory wsadowej: Szerokość od 050 do 00 mm Wysokość od 400 do 500 mm Długość od 2300 do 2350 mm 4 Wymiary urządzenia gabaryty zewnętrzne: Długość od maksymalnie 3000 mm Szerokość maksymalnie 2700 Wysokość maksymalnie 3000 mm 5 Komora urządzenie wykonane ze stali kwasoodpornej z dodatkiem tytanu. 6 Komora izolowana cieplnie łącznie z drzwiami. 7 Komora z wjazdem z podłogi. Zagłębienie w posadzce maksymalnie 2 cm bez pochyłości w podłodze. 8 Drzwi otwierane automatycznie w poziomie ( patrząc od strony załadowczej - na prawą stronę, od wyładowczej na lewą stronę). 9 Drzwi z zabezpieczeniem otwarcia podczas procesu i uruchomienia procesu przy otwartych drzwiach. 0 Drzwi z zabezpieczeniem przed niepożądanym przytrzaśnięciem osoby, lub przedmiotu Uszczelka silikonowa drzwi dociskana sprężonym powietrzem w sposób gwarantujący: długą żywotność uszczelki, szczelność komory, oraz brak przecieków czynnika dociskającego do wnętrza komory, żywotność uszczelki min cykli 2 Urządzenie umożliwia pracę operatora procesu od strony załadowczej brudnej ( panel sterowania dotykowy z ekranem minimum 5,5 ), oraz podaje informację o procesie od strony wyładowczej na wyświetlaczu minimum dwuliniowym. 3 Urządzenie posiada system awaryjnego opróżniania komory z pary wodnej

23 4 Urządzenie posiada programy dezynfekcji zakończone suszeniem (z próżnią frakcjonowaną) minimum 4 (załączyć wykresy dynamiki procesów): 75 C 20 minut 05 C minuta 05 C 5 minut Program dezynsekcyjny (75-80 C 20 5 minut, lub równoważny) 5 Urządzenie posiada programy dodatkowe (załączyć wykresy graficzne dynamiki procesów): Program rozgrzewający Test szczelności 6 Urządzenie posiada możliwość wprowadzenia nowych programów autorskich przez użytkownika, minimum 3. 7 Przestrzeń techniczna urządzenia usytuowana po prawej stronie komory z dostępem od strony załadowczej. 8 Sterowanie urządzenia mikroprocesorowe w pełni automatyczne 9 Panel sterowania po stronie załadowczej w postaci kolorowego, dotykowego wyświetlacza LCD o przekątnej min 5,5 pozwalającego na kontrolowany dostęp użytkowników (regulowany poziom dostępu hasła) 20 Urządzenie posiada automatyczny system diagnozowania awarii 2 Możliwość kontroli parametrów krytycznych i dynamiki procesu na wyświetlaczu, oraz możliwość ich rejestracji. 22 Możliwość rejestracji i wydruku całego procesu dezynfekcji oraz ewentualnych sytuacji alarmowych na wbudowanej drukarce. Rejestracja ciągła on line całego procesu dezynfekcji oraz ewentualnych sytuacji alarmowych w posiadanym przez zamawiającego systemie komputerowym ewidencji i rejestracji procesów technologicznych. Możliwość obserwacji stanu urządzenia i parametrów pracy on-line ( w trakcie procesu) 23 Zgodność z normą DIN (załączyć kopię deklaracji zgodności) 24 Potwierdzenie zakresu skuteczności mikrobójczej przez uprawniony instytut np.: RKI, ILP, itp. (załączyć kopię dokumentacji) 25 Wózek załadowczy ze stali kwasoodpornej i/lub aluminium z kółkami odpornymi na wysoką temperaturę, uniwersalny - wsad materacy, lub wsad kompletów łóżkowych (materace poduszki i koce) 26 Pompa wodna z filmem wodnym (pierścieniem wodnym). 27 Zawory procesowe sterujące pneumatyczne. 28 Filtry powietrza o żądanym stopniu filtracji poniżej 0,2 µm 29 Urządzenie komora zabudowana w dwie ściany i obudowana listwami ze stali kwasoodpornej przez oferenta 30 Transport na miejsce posadowienia, montaż, uruchomienie, testowanie, szkolenie z zakresu obsługi oraz niezbędne przeróbki budowlane po stronie Wykonawcy. Urządzenie należy włączyć do istniejącej instalacji. Dokumentacja dostępna w Dziale Eksploatacji Technicznej Tel Możliwa wizja lokalna po wcześniejszym uzgodnieniu z Kazimierzem Maruszewski Tel. j.w. 3 Okres pełnej gwarancji min. 24 m-ce. Gwarancja obejmuje wykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych i napraw (wg zaleceń producenta bądź deklaracji zawartej w ofercie) wraz z zalecaną wymianą materiałów i części na koszt Wykonawcy. 32 Wykonawca powinien być autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego sprzętu i posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 33 Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni w roku 34 Maksymalny czas usunięcia awarii 3 dni 35 Ilość wymaganych (wliczonych w cenę oferty) przeglądów w okresie gwarancji na całe urządzenie wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami min. 2x/rok 36 Maksymalna liczba napraw (tego samego elementu, tego samego rodzaju) powodująca wymianę uszkodzonego podzespołu na nowe Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 0 lat od daty dostawy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: DOSTAWĘ SPRZETU I APARATURY MEDYCZNEJ dla SPECJALISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 Euro na: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO dla SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 17/19, 87 100 Toruń

Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 17/19, 87 100 Toruń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 Euro na: DOSTAWĘ PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH dla SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOSCI, HIGIENY,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę audio przewodników (tour guide) kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/18/014/D/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na

Bardziej szczegółowo

Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1 Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO a poniżej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77Nr Sprawy: DP/2310/ 19 /12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: FREZ-I/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę bramowej frezarki narzędziowej sterowanej numerycznie CNC (zakup, montaż, uruchomienie i instruktaż) CPV /42632000-5/ Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

na dostawę przełączników sieciowych i światłowodów

na dostawę przełączników sieciowych i światłowodów ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 08 marca 2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę przełączników sieciowych i światłowodów Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MDK.271.1.2013 Zamawiający: MORĄSKI DOM KULTURY UL.MICKIEWICZA 19 14-300 MORĄG 23.08.2013 r. Zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawa urządzeń multimedialnych do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawa urządzeń multimedialnych do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer postępowania: 1 /2009 Gdańsk, 30.01.2009r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ INSTRUMENTU MUZYCZNEGO: WALTORNIA dla Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/51/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup urządzeń do ewidencji majątku

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA KASET i ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ Z ZAKRESU SEROLOGII GRUP KRWI:

DOSTAWA KASET i ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ Z ZAKRESU SEROLOGII GRUP KRWI: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 130 000 EURO I. Informacja o Zamawiającym i przedmiocie postępowania. 1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Dostawa 185 szt. drukarek igłowych do drukowania teczek na akta sądowe dla sadów apelacji wrocławskiej

Dostawa 185 szt. drukarek igłowych do drukowania teczek na akta sądowe dla sadów apelacji wrocławskiej SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa 185 szt. drukarek igłowych do drukowania teczek na akta sądowe dla

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRUM MEDYCZNE ŻELAZNA SP. Z O.O. 01-004 WARSZAWA UL. ŻELAZNA 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ ZESTAWU

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem BI.27.02.2.204 Lędziny, dn. 04.06.204r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 203 r. Nr 3 poz.

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup samochodu terenowego 4x4 fabrycznie nowego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nadleśnictwo Skrwilno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zn. spr: SA 2710-6-4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup fabrycznie nowej samobieżnej równiarki do równania dróg. Nadleśnictwo Skrwilno,

Bardziej szczegółowo