ROVER B 4.50 K2 - centrum obróbcze sterowane numerycznie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9080181 1 ROVER B 4.50 K2 - centrum obróbcze sterowane numerycznie."

Transkrypt

1 Str. 2/ ROVER B 4.50 K2 - centrum obróbcze sterowane numerycznie. Obszar roboczy: X = 4600 mm; Y = 1342 mm (o elektrowrzeciona); Za adunek elementu w osi Z = 180 mm - skok w osi Z = 235 mm Struktura Korpus u ebrowany, wykonany ze stali spawanej elektrycznie, przy u yciu blachy stalowej o du ej grubo ci i odpowiednio usztywnionej w miejscach szczególnie obci onych. Belka ruchoma w kierunku wzd nym (o X) jest zbudowana ze szkieletu spawanego elektrycznie, blachy o du ej grubo ci pozwalaj na zredukowanie odkszta ce powstaj cych podczas u ytkowania maszyny. System automatycznego smarowania Programowana poprzez kontrol numeryczn pompa automatycznie wysy a smar do komponentów maszyny, bez adnych opó nie czasowych oraz bez potrzeby interwencji operatora. Stó roboczy 8 belek roboczych ATS - L = 1280 mm - 24 wózki 132 x 132 x H 41.5 mm 8 zderzaków o skoku 115 mm tylna stacja robocza 8 zderzaków o skoku 115 mm usytuowane na 770 mm rodkowa stacj robocza 8 zderzaków o skoku 115 mm na linii 1175 mm przednia stacja robocza 4 boczne zderzaki o skoku 115 mm (2 lewe + 2 prawe) wraz z instalacj pneumatyczn 4 wyjmowane zderzaki centralne o skoku 115 mm (2 lewe + 2 prawe) wraz z instalacj pneumatyczn 18 modu ów podci nieniowych mocuj cych 132 x 146 x H48 mm 6 podci nieniowych modu ów mocuj cych o wymiarach 132 x 75 x H48 mm Podpory do elementów 6 podpór Podpory u atwiaj za adunek/wy adunek ci kich p yt lub o p yt znacznych rozmiarach system pneumatyczny dla podpór 2 niezale ne pola pracy w X Podzia instalacji podci nieniowej w 2 strefach roboczych w X Podzia instalacji pneumatycznego mocowania elementów w 2 obszarach roboczych w X Ca kowita strefa robocza w X jest podzielona na 2 niezale ne pola pracy. Aktywacja jednej ze stref lub obu naraz kontrolowana przez NC Ka da strefa robocza mo e mie lewy lub prawy punkt wyj ciowy. Podzia umo liwia wykorzystanie na wózkach zarówno instalacji podci nieniowej dla podci nieniowych modu ów mocuj cych jak i instalacji pneumatycznej dla pneumatycznych modu ów mocuj cych takich jak Uniclamp lub popychacze. * Zawarte 2 peda y do aktywacji stref roboczych Przeno nik do usuwania wiórów Instalacji podci nieniowa Pompa 250 m3/h Przep yw: 250 m3/h / 50 Hz Pomocnicza instalacja podci nieniowa

2 Str. 3/7 Umo liwia mocowanie elementów poprzez specjalne szablony 2 strefy robocze ZESPÓ OBRÓBCZY Elektrowrzeciono 12 kw z ISO 30 Ch odzone powietrzem 10 kw od do obr/min w cyklu S1 12 kw od do obr/min w cyklu S6 yska ceramiczne Obroty lewe i prawe Pr dko obrotowa od 1000 do obr/min, programowana przez NC Ssawa z mo liwo ci ustawienia w 6 pozycjach w osi Z sterowana przez NC, zgodnie z d ugo ci narz dzia Ko nierz do zamontowania agregatu Przygotowanie do monta u zespo u obróbczego 360º (o C) Dmuchawa Inwerter Zapewnia p ynn regulacj obrotów zespo ów obróbczych, pod kontrol NC Rewolwerowy magazynek narz dzi 12 pozycyjny Umieszczony na wózku Z pozwala na wykonanie zamiany narz dzi, podczas gdy maszyna przeprowadza inne operacje Charakterystyka: Rozstaw chwytaków: 127 mm Mo liwo magazynowania 12 narz dzi o rednicy 120 mm Maks. rednica narz dzia 150 mm Maks. wysoko narz dzi: ISO 30=218 mm; HSK=225 mm Maks. ci ar pojedynczego narz dzia (agregatu): 7,5 kg Maks. ci ar ca kowity: 48 kg owica wiertarska owica wiertarska BH 35L (14+10 pion, 6 poz X, 4 poz Y, 1 pi a w X ø 120 mm) Zawiera: 24 wrzeciona pionowe niezale ne rozstaw osi 32 mm, z których 14 jest ustawionych w kierunku X i 10 w kierunku Y 5 wrzecion poziomych, niezale ne z dwustronnym wyj ciem, rozstaw osi 32 mm, z których 3 s ustawione w kierunku X i 2 w kierunku Y Pi ka tarczowa w kierunku X o rednicy 120 mm. (u yteczna g boko ci cia 25 mm) Silnik z inwerterem Przygotowanie do instalacji zespo u wielofunkcyjnego lub zespo u frezowania w poziomie Konsola Konsola kontroli, która daje dost p do g ównych funkcji w fazie przygotowania strefy pracy i oprzyrz dowania zespo ów roboczych i magazynów narz dziowych. Konsola ma ergonomiczn form, wy wietlacz szybkiego odczytu, wyposa ona jest w zaczep i w magnes usytuowany na uchwytach sto ów roboczych lub kabinie elektrycznej.

3 Str. 4/7 Zawiera grzybkowy wy cznik, 2 potencjometry z klawiszami do poruszania si po menu dost pnym na wy wietlaczu; 3 klawisze s programowalne pozwalaj c na natychmiastowy dost p do funkcji najcz ciej u ywanych. Pozwala operatorowi: Wyzerowa osie Porusza /przesuwa r cznie osie Regulowa szybko osi poprzez potencjometr Regulowa szybko obrotu elektrowrzeciona poprzez potencjometr Kontrol ruchu w pionie elektrowrzeciona g owicy wiertarskiej w celu dokonania oprzyrz dowania Mocowanie/odblokowanie narz dzia na elektrowrzecionie Kierowa zej ciem i wej ciem os ony zasysaj cej podczas obróbki dla kontroli operacji wykonywanych na p ycie próbnej Weryfikowa stany wyj cia i wej cia Uruchomia ta transportuj wióry Sterowa pobieraniem i roz adowaniem narz dzia z magazynu Kontrola numeryczna XP600 Dzi ki nowej technologii BIESSE WRT (Windows Real Time), która rozszerza funkcje Windows XP uzdalniaj c go do przetwarzania w czasie rzeczywistym powoduje, e kontrola maszyny jest prowadzona bezpo rednio przez PC, eliminuj c w ten sposób wszystkie zbyteczne elementy sprz towe. Funkcja powrotu do przerwanej obróbki System ma zastosowanie w przypadku awaryjnego zatrzymania maszyny. Po ustaniu przyczyny zatrzymania, realizowana jest specyficzna procedura powrotu do obróbki obróbka przedmiotu dalej jest prowadzona od miejsca, w którym zosta a przerwana.. Przyjazny dla u ytkownika interfejs BIESSEWORKS Advanced system programowania wersja na maszyn i na biuro (2 klucze sprz towe) Interfejs graficzny z oknami u ywa programów typowych dla systemu operacyjnego Windows i posiada nast puj ce funkcje: Edytor graficzny wspomagany do programowania wiercenia, ci pi y i frezowa. Automatyczna optymalizacja wierce, zmian narz dzi i przej cia narz dzia; Programowanie parametryczne Przenoszenie plików z CAD i innych oprogramowa zewn trznych w formacie DXF i CID3. Pliki DXF mog by ca kowicie geometryczne lub zawiera tak e parametry technologiczne obróbki. Wybór za pomoc myszki zespo ów obróbczych narz dzi Przedstawienie graficzne wyposa enia sto ów roboczych z wykazem kolizji pomi dzy narz dziem i elementami blokuj cymi, automatyczne tworzenie punktów pocz tkowych symetrycznych i mo liwo okre lenia obrotu przyssawek; Wspomagane tworzenie parametrycznych makr Symulacja 3D przej cia narz dzia Parametryczne programowanie stref roboczych. Po zmianie parametrów program automatycznie reguluje obróbk oraz pozycjonowanie w strefie roboczej. Wykonywanie gniazd na powierzchni p yt o ró nych kszta tach z mo liwo ci pozostawienia przestrzeni wewn trz na ró nej g boko ci Grawerowanie tekstu

4 Str. 5/7 6 standardowych p aszczyzn dost pnych w edytorze z mo liwo ci dodatkowego zdefiniowania aszczyzn obrotowych lub ko owych. Zarz dzanie deflektorem wiórów Min. wymagania PC: - Procesor Pentium 2 Ghz lub podobny Mb RAM (zalecane 1 Gb) - 1 Gb wolnej przestrzeni na dysku - zalecana karta z min. 128 Mb RAM Komputer PC ówne cechy techniczne: - CPU Intel CELERON 420 1,6 GHz - Pami RAM 1 GB - Twardy dysk 80 GB - Monitor 17 LCD - Klawiatura - Myszka - Nagrywarka DVD x USB 2,0, 1 x Ethernet, 1 x COM - 2 PCI - Karta PC600 Wy ej wymienione parametry mog ulec zmianie Z uwagi na fakt, ze PC maszyny pe ni funkcj systemu kontroli, BIESSE nie zezwala na instalacj dodatkowych pakietów software nieautoryzowanych, pod gro utraty gwarancji. Teleserwis Polega na niezw ocznym bezpo rednim dost pie przez modem do kontroli numerycznej maszyny przez serwis techniczny producenta. Pozwala w ten sposób na zweryfikowanie danych maszyny, u ywanego programu, sygna ów wej cia i wyj cia, zmienne systemu i na instalowanie aktualizacji oprogramowania. Gwarantuje: Serwis Teleserwisu jest bezp atny w okresie obj tym gwarancj. Klimatyzator powietrza w szafie elektrycznej Pozwala na: - w ciwe funkcjonowanie cz ci elektronicznych szafy elektrycznej, tak e w temperaturach otoczenia a do 40 ºC (104 ºF) - najlepsz ochron przed py em jako, e rozdzielnia elektryczna jest pozbawiona wentylatorów Systemy zabezpiecze 2 maty przednie wyposa one w jednostk kontroli z zabezpieczeniem gwarantuj obróbk wahad ow Odgrodzenie tylne z poliw glanu odporne na z amania i siatka boczna Linka bezpiecze stwa usytuowana z przodu podstawy Os ona d wi koch onna jednostki operacyjnej z ona z blach konstrukcyjnych i zabezpieczaj cych, przezroczyst p yt z poliw glanu odpornego na z amania, który pozwala na prac w zupe nym bezpiecze stwie gwarantuj c ca kowit widoczno.

5 Str. 6/7 Grzybkowy wy cznik bezpiecze stwa usytuowany na CN Grzybkowy wy cznik bezpiecze stwa usytuowany na konsoli ruchomej Sterowniki usytuowane na konsoli ruchomej pozwalaj operatorowi na bezpieczne sterowanie maszyn w fazie obróbki (zatrzymanie w sytuacji zagro enia, regulowanie pr dko ci posuwu...) Zasilanie: 380/400/415 V 50/60 Hz. Dokumentacja Instrukcja monta u Przewodnik u ytkownika Instrukcja obs ugi oprogramowania Schematy pneumatyczne i elektryczne Za czone CD z katalogiem cz ci zamiennych Formularz monta u maszyny Deklaracja zgodno ci z dyrektyw 98/37/EEC Wyposa enie do obs ugi - urz dzenia do montowania i demontowania narz dzi - komplet kluczy - pompa do smarowania - 2 puszki smaru do smarowania Zabezpieczenia zgodne z normami CE Zgodne z dyrektyw 98/37/CE Zabezpieczenia gwarantuj maksimum bezpiecze stwa dla operatora podczas pracy przy najwy szym obci eniu maszyny Oprócz zabezpiecze zawartych w podstawowej wersji maszyny, zabezpieczenia CE zawieraj : 3 sztuki czu ych mat przednich po czonych z jednostk kontroli, gwarantuj ce bezpiecze stwo przy pracy wahad owej (zamiast fotokomórek) przyrz d z mikrowy cznikiem, ochraniaj cy operatora podczas pracy wahad owej; siatka ochronna z boku i z ty u maszyny z drzwiami z wy cznikiem bezpiecze stwa (zamiast ogrodzenia) Modu podci nieniowy mocuj cy 132x75xH48 mm Modu podci nieniowy mocuj cy 132x54xH48 mm Zespó obróbczy 360 (O C), dla maszyn wyposa onych w przygotowanie do jego monta u czny czytnik kodów kreskowych

6 Str. 7/7 Zawiera: - 1 manualny laserowy czytnik kodów - 1 port RS zasilacz Niekompatybilne z kodem and C SC Zmiana magazynka Zmienia specyfikacj magazynka 12 pozycji mocowanego na osi Z: - rozstaw chwytaków: 127 mm - 12 narz dzi o rednicy 120 mm - max rednica narz dzia: 240 mm - max d ugo narz dzia: ISO 30 = 218 mm; HSK = 225 mm - max masa narz dzia/agregatu: 7,5 kg - max masa ca kowita narz dzi: 48 kg * dla konfiguracji K1 i K2 * nie kompatybilny z rewolwerowym magazynkiem 24 pozycje mocowanym na wózku X

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

Laser dla ka dego. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software

Laser dla ka dego. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Laser dla ka dego The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Dla ka dego, do wszystkiego Jest wiele powodów, aby wybra Platino PLATINO to uniwersalne, wykorzystywane na ca ym wiecie

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

SIMATIC HMI. Urz dzenie HMI MP 377 (WinCC flexible) Przegl d 1. Bezpiecze stwo u ycia 2. Warunki aplikacji HMI 3. Monta i pod czanie 4

SIMATIC HMI. Urz dzenie HMI MP 377 (WinCC flexible) Przegl d 1. Bezpiecze stwo u ycia 2. Warunki aplikacji HMI 3. Monta i pod czanie 4 Wst p Przegl d 1 SIMATIC HMI Urz dzenie HMI MP 377 (WinCC flexible) Instrukcja u ytkowa Bezpiecze stwo u ycia 2 Warunki aplikacji HMI 3 Monta i pod czanie 4 Ekran operatora 5 Konfiguracja systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2 Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem Spis tre ci 1. Wykaz sprz tu i oprogramowania...5 2. Wymagania ogólne...7

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2 Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem Spis tre ci 1. Wykaz sprz tu i oprogramowania...5 2. Wymagania ogólne...7

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Innowacja i doswiadczenie. Ekonomiczna i ekologiczna. Szeroki zakres materia ów. Wycinarka laserowa PLATINO

Innowacja i doswiadczenie. Ekonomiczna i ekologiczna. Szeroki zakres materia ów. Wycinarka laserowa PLATINO Wydajnosc lasera Innowacja i doswiadczenie Ekonomiczna i ekologiczna Wycinarka laserowa PLATINO Fiber 2D to idealne po czenie innowacji i do wiadczenia. Produkt ten czy najwy szy poziom post pu i ekologiczn

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS)

WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS) WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS) CZ OPISOWA 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1.1. Podstawa opracowania Podstaw opracowania s nast puj

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PROFINET k i n z c r d o P W e i n a d y 1 Warszawa 2009

SIMATIC PROFINET k i n z c r d o P W e i n a d y 1 Warszawa 2009 SIMATIC Podr cznik Wydanie 1 Warszawa 2009 SIMATIC Wstęp Przegląd dokumentacji o 1 przegląd 2 elementy 3 wymiana danych i komunikacja 4 IO inżyniering 5 CBA inżyniering 6 przykłady konfiguracji 7 Dodatek

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika RENAULT MASTER http://pl.yourpdfguides.com/dref/2825625

Twoja instrukcja użytkownika RENAULT MASTER http://pl.yourpdfguides.com/dref/2825625 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Seria Leica TPS1200+ Dane techniczne

Seria Leica TPS1200+ Dane techniczne Seria Leica TPS1200+ Dane techniczne Dane techniczne TPS1200+ Modele i opcje sprz towe TC TCR TCRM TCA TCP TCRA TCRP Pomiary k towe Pomiar odleg o ci (IR) Pomiar odleg o ci bez reflektora (RL) Pomiar

Bardziej szczegółowo

w klimatyzacj precyzyjn

w klimatyzacj precyzyjn SAR PW Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci Spó ka komandytowa 04-713 Warszawa, ul. ega ska 1 tel. 22 615 70 74; fax 22 615 77 15 NIP: 952-208-03-79, REGON: 142130451, KRS: 0000342728 www.sarserwis.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010. INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB

INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010. INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010 PL INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie maj charakteru wi cego. Producent zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

Informacje o aparacie cyfrowym

Informacje o aparacie cyfrowym Instrukcje Podstawowe czynno ci podczas korzystania z aparatu: Instalacja oprogramowania Pod cz przewód USB Pod cz przewód USB Sprawd zasilanie aparatu Wybierz [Dysk wymienny] Przed pod czeniem aparatu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP dr hab. in. Gabriel Kost dr in. Wac aw Bana mgr in. Przemys aw Ostrowski Politechnika l ska KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

Bardziej szczegółowo

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA Spis tre ci Redakcja: 1.2 Charakterystyka kasy ELZAB Delta Max 8 Zawarto opakowania 8 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 9 1 Opis ogólny 9 1.1 Budowa

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe EPA ENERGY STAR (MFD) Agencja ds. Ochrony rodowiska (EPA) wprowadzi a dobrowolny program, tzw. ENERGY STAR w celu promowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania

Instrukcja u ytkowania Instrukcja u ytkowania (wersja 1/2007) Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone do naziemnego sk adowania i dystrybucji p ynu AdBlue BlueMaster Instrukcja eksploatacji 1 Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA Umowa nr: 13/SK/14 STRONA TYTU OWA Egz. pdf PROJEKT WYKONAWCZY Przedmiot (Nazwa, adres) Inwestor (Nazwa, adres) Projekt modernizacji pomieszcze i infrastruktury technicznej Szpitala zwi zanych z budow

Bardziej szczegółowo

MODU KOMUNIKACYJNY GSM LT-2S

MODU KOMUNIKACYJNY GSM LT-2S MODU KOMUNIKACYJNY GSM LT-2S INSTRUKCJA OBS UGI Wersja programowa 2.10 gsmlt-2s_pl 12/07 OSTRZE ENIA Ze wzgl dów bezpiecze stwa modu powinien by instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. Aby unikn

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

- LE-L - LF-L - LE-U

- LE-L - LF-L - LE-U Rejestratory cyfrowe serii - LE-L - LF-L - LE-U Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 3. Dostawa i monta sprz tu kserograficznego wraz z monta em i wdro eniem

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 3. Dostawa i monta sprz tu kserograficznego wraz z monta em i wdro eniem SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 3 Dostawa i monta sprz tu kserograficznego wraz z monta em i wdro eniem Spis tre ci 1 WYKAZ URZ DZE... 3 2 WYMAGANIA OGÓLNE... 3 2.1 PARAMETRY KOPIARKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo