Zestaw promocyjny. Optyka ultra short throw likwiduje efekt zas³aniania przez nauczyciela

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestaw promocyjny. Optyka ultra short throw likwiduje efekt zas³aniania przez nauczyciela"

Transkrypt

1

2 Zestaw promocyjny Projektor o specjalnej szerokok¹tnej optyce Epson EB 455 Wi z funkcjonalnoœci¹ tablicy interaktywnej Tablica sucho œcieralna ceramiczna 240x120 Pakiet oprogramowania cena z VAT: edukacyjnego do wyboru 6999 z³ Korzyœci z rozwi¹zania: Obszar interaktywny nawet do 89 (proporcje 16:10) Optyka ultra short throw likwiduje efekt zas³aniania przez nauczyciela Wbudowane g³oœniki zapewniaj¹ nag³oœnienie sali Powierzchnia matowa, ceramiczna e3, magnetyczna i sucho œcieralna (mo liwoœæ pisania dowolnymi pisakami) Brak koniecznoœci po³¹czenia tablicy z komputerem oraz zasilania tablicy W czerwcu 2011 roku, firma Nordweco wyposa y³a 56 szkó³ z Poznania, Kalisza, Konina, Leszna, Pi³y, Œrody, Zbrudzewa, Starej Krobi oraz Skoków w interaktywne projektory Epson EB-455Wi, tablice suchoœcieralne z matow¹ powierzchni¹, idealn¹ do projekcji oraz oprogramowanie wspomagaj¹ce prowadzenie zajêæ z wybranych przedmiotów. Spó³ka przeprowadzi³a równie seriê szkoleñ z zakresu u ytkowania zainstalowanych rozwi¹zañ interaktywnych. Projekt powsta³ dziêki Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. 1

3 Laboratorium Niedzickiego W pierwszych miesi¹cach tego roku spotyka³em siê z nauczycielami w ca³ej Polsce. Wielu z nich ten program zachêci³ do nauki. Ogl¹daj¹c Laboratorium wszyscy chcieli aby ich lekcje w szkole tak w³aœnie wygl¹da³y. Du o eksperymentów, przystêpny jêzyk i entuzjastyczny nauczyciel. Czy polskie zajêcia tak w koñcu wygl¹daj¹? Ma Pan œwiadomoœæ, e dziêki Pañskiemu programowi Laboratorium wiele osób zdecydowa³o siê studiowaæ fizykê i dziœ s¹ nauczycielami? Rok temu otrzyma³em list, którego autor napisa³, e by³ strasznym ³obuzem. Kiedyœ zobaczy³ program w którym prezentowa³em wybuch. Powtórzy³ to doœwiadczenie w domu i zdemolowa³ kuchniê. Tak go to zafascynowa³o, e dziœ jest doktorem chemii. Podobnych listów i opowieœci s³ysza³em wiele. W pierwszych miesi¹cach tego roku spotyka³em siê z nauczycielami w ca³ej Polsce. Wielu z nich w³aœnie program telewizyjny zachêci³ do nauki. Ogl¹daj¹c Laboratorium wszyscy chcieli aby ich lekcje w szkole tak w³aœnie wygl¹da³y. Du o eksperymentów, przystêpny jêzyk i entuzjastyczny nauczyciel. Czy polskie zajêcia tak w koñcu wygl¹daj¹? Na ogó³ nie bywam na lekcjach. Czasem jednak uczniowie w szko³ach a³uj¹, e zajêcia nie wygl¹daj¹ tak, jak moje prezentacje. To o czymœ œwiadczy. Moje dzieci, które chodzi³y do jednego z najlepszych liceów w Polsce nigdy nie zobaczy³y adnego doœwiadczenia. Podpytujê o realia polskiej szko³y i kondycjê m³odzie y poniewa jesteœmy ju w 21 wieku, który od zawsze wi¹zany by³ z nowoczesnoœci¹, technologiami. Czy szko³y s¹ wyposa one na miarê tego z³otego stulecia? Szko³y, nie tylko polskie s¹ coraz lepsze, coraz lepiej wyposa one. Wprowadzane s¹ nowe rozwi¹zania, nowe tematy, nowe podrêczniki i pomoce naukowe. Cieszê siê, gdy podczas wizyt w szko³ach widzê jak uczniowie dysponuj¹ kamerami, nadaj¹ programy radiowe, maj¹ mikroskopy z których obraz jest przekazywany na ekrany. To wspania³e. Czy rozwi¹zania takie jak interaktywne tablice dotykowe, wizualizery, systemy do sprawdzania testów (pilot) to w³aœciwy kierunek, w którym pod¹ aj¹ polscy nauczyciele? Czy to tylko atrakcja czy skuteczne narzêdzie? Moim zdaniem, wiele zale y od pomys³owoœci nauczyciela. Same, nawet najbardziej interaktywne pomoce nie wystarcz¹, jeœli lekcja bêdzie zaplanowana w sposób tradycyjny. Ja zacz¹³bym przygotowania od napisania scenariusza w którym tablica, wizualizer, itp. by³yby atrakcjami pojawiaj¹cymi siê w odpowiednich momentach. A co s¹dzi Pan na temat interaktywnych i multimedialnych tablic? Lubiê wszelkie nowoœci. Po raz pierwszy zetkn¹³em siê z tablic¹ interaktywn¹ kilka lat temu. Niestety, albo oprogramowanie by³o wówczas doœæ skomplikowane, albo moja wiedza zbyt ma³a, ale tablica sprawia³a mi wiêcej problemów ni mo liwoœci. Kiedy ostatnio zetkn¹³em siê z tym narzêdziem, by³o znacznie lepiej. Mam jednak wra enie, e potrzeba szkoleñ oraz zaproponowania nauczycielom co najmniej kilku schematów wykorzystania tablic na lekcji. 2

4 eboard pierwsza dotykowa tablica interaktywna po polsku eboard jako jedyna na rynku posiada opisy w jêzyku polskim na bocznych paskach skrótów. Wœród nich jest m.in. bezpoœredni przycisk kalibracji, dziêki któremu w ³atwy i szybki sposób mo na przygotowaæ tablicê do pracy (w przypadku monta u na sta³e tablica jej nie wymaga). U ytkownik mo e skorzystaæ z opcji Twój skrót, który umo liwia zdefiniowanie szybkiego dostêpu d o n a j c z ê œ c i e j w y k o r z y s t y w a n y c h programów. Oprócz podstawowych funkcjonalnoœci, takich jak narzêdzia do: pisania i zaznaczania, do matematyki i geometrii, oprogramowanie eboard oferuje aktywne zasoby interaktywne do chemii i fizyki, dziêki którym na tablicy mo na przygotowywaæ doœwiadczenia. Dziêki funkcji po³¹czenie konferencyjne klasa mo e po³¹czyæ siê z inn¹ szko³¹ i razem wspó³tworzyæ dowolne zajêcia. Kompaktowy pasek narzêdzi Oprócz pe³nej wersji oprogramowania, u ytkownik mo e skorzystaæ z kompaktowego podrêcznego paska narzêdzi. To rozwi¹zanie zosta³o przygotowane z myœl¹ o wspó³pracy z oprogramowaniem innych producentów, wydawnictw edukacyjnych czy te coraz bardziej popularnych zasobów online. Ponadto wszelkie zmiany dokonane na tablicy w dokumentach pakietu MS Office zostaj¹ zapisane nie tylko na tablicy, ale tak e w pliku Ÿród³owym.Tablica eboard zosta³a wykonana z aluminium, dziêki czemu jest bardziej odporna na uszkodzenia (nawet wbicie cyrkla nie zak³óci jej prawid³owego dzia³ania) i l ejsza od konkurencyjnych rozwi¹zañ wykonanych w podobnej technologii. Zoptymalizowana pod k¹tem projekcji matowa p³aszczyzna tablicy nie powoduje odblasków, co sprawia, e nawet uczniowie z ostatnich ³awek w klasie œwietnie widz¹ co siê na niej dzieje. Powierzchnia jest lakierowana, wiêc mo na jej u ywaæ tak e do pisania pisakami wodnymi (3 pisaki w zestawie). Inteligentna tablica z która kazda lekcja to PRZYJEMNOSC 3

5 iboard tablica dotykowa w 3 rozmiarach Interactive iboard to rodzina tablic interaktywnych wykorzystuj¹cych technologiê pozycjonowania w podczerwieni, umo liwiaj¹c¹ dotykow¹ obs³ugê przy jednoczesnym zachowaniu 100% odpornoœci powierzchni na uszkodzenia mechaniczne. Dziêki temu, e powierzchnia tablicy jest ceramiczna i suchoœcieralna mo na u ywaæ zwyk³ych pisaków. Nowoœæ! iboard jako jedyna tablica dotykowa w Polsce posiada funkcjê Dual Pen. Dwie osoby pracuj¹ce przy tablicy to nie problem! Taka konstrukcja gwarantuje wysok¹ odpornoœæ powierzchni na wszelkiego rodzaju zarysowania. Do pracy na tablicy iboard mo na pos³u yæ siê w³asnym palcem lub jednym z magnetycznych "pisaków" umieszczonych na specjalnej, inteligentnej ramie, umo liwiaj¹cej zmianê koloru pisania i funkcji wymazywania. Dziêki temu rozwi¹zaniu tablica nie ma adnych wystaj¹cych elementów, a nauczyciel chc¹c skorzystaæ z pisaka nie musi siê po niego schylaæ do pó³ki. Po obu stronach tablicy umieszczone zosta³y czytelne, kolorowe paski skrótów do najczêœciej wykorzystywanych funkcji oprogramowania. Paski te mog¹ byæ wy³¹czone i usuniête z powierzchni dziêki czemu tablice IBoard mog¹ byæ wykorzystane np. w muzeach oraz jako tablice informacyjne. iboard posiada funkcje rozpoznawania gestów. Unikalne cechy oprogramowania iboard to m.in.: Przycisk kalibracji dostêpny w pasku skrótów na tablicy. Mo liwoœæ umieszczenia w³asnych skrótów do zewnêtrznych programów w menu. Praca na warstwach graficznych, blokowanie poszczególnych warstw, grupowanie elementów, definiowanie przeÿroczystoœci. Lupa umo liwia powiêkszenie wybranego fragmentu grafiki lub tekstu. Reflektor skupia uwagê s³uchaczy na wybranym fragmencie prezentacji. Kurtyna opcja pozwalaj¹ca na odkrywanie tylko istotnej dla nas w danym momencie czêœci prezentowanej treœci. Narzêdzia do geometrii cyrkiel, linijka, ekierka, k¹tomierz. Rozpoznawanie pojedynczych liter (równie polskich) oraz wyrazów napisanych odrêcznie i przekszta³cenie ich na czcionkê komputerow¹. Inteligentny d³ugopis: automatyczne rozpoznawanie odrêcznie narysowanych figur geometrycznych. Mo liwoœæ wstawiania figur geometrycznych. Kamera ekranu rejestruj¹ca wszystkie czynnoœci wykonywane na tablicy tzn. pisanie, zaznaczanie, rysowanie, wstawianie zdjêæ itd. i zapisuj¹ca je w formacie filmu avi. Mo liwoœæ wykorzystania do³¹czonej galerii zdjêæ i zasobów przydatnych podczas lekcji, np. gotowych scenariuszy, animacji flash itd. 4

6 zestawienie parametrów technicznych iboard 57 iboard 82 iboard 104 eboard Mo liwoœæ pisania przez 2 osoby Obs³uga gestów Powierzchnia aktywna 106,5x79,5 166x ,6x114,5 167x115 Przek¹tna powierzchni aktywnej 133,2 (52 ) 202,5 (80 ) 241,4 (95") 202,7 (80") Format obrazu 4:3 4:3 16:9 4:3 Paski skrótów brak po obu stronach po obu stronach po obu stronach z polskimi napisami Zgodnoœæ z systemami operacyjnymi Technologia Obs³uga Pod³¹czenie do komputera/zasilanie Rozdzielczoœæ Dok³adnoœæ Prêdkoœæ odczytu wspó³rzêdnych Powierzchnia tablicy Windows 2000/XP/Vista/7 (32 i 64 bity), Linux, Mac Os pozycjonowanie w podczerwieni palec lub dowolny przedmiot port USB 4096x4096 <2 mm Pierwsza kropka: 25ms, ci¹g³a kropka: 8ms ceramiczna, suchoœcieralna, magnetyczna Windows 2000/ XP/Vista/7 (32 i 64 bity) suchoœcieralna wykonana z aluminium Waga tablicy (kg) Gwarancja W zestawie lat (3 lata + 2 po rejestracji na stronie 3 pisaki, wymazywacz, wskaÿnik teleskopowy Multimedialna instrukcja obs³ugi "Krok po kroku Standardowy przewód 5m USB A-A 5+5m USB A-A 5+5m USB A-A 9,8m USB A-A Cena z VAT 2999 z³ 4499 z³ 5499 z³ 4499 z³ Przy zakupie dwóch tablic - dodatkowy rabat 5% Jaka tablica jest lepsza: dotykowa czy z pisakiem? Poniewa ka da z tych tablic jest wyj¹tkowa, nie mo na mówiæ o nich w kategoriach: lepsza czy gorsza. Zosta³y wyprodukowane z myœl¹ o ró nym przeznaczeniu. I tak: dotykowa tablica mo e sprawdziæ siê w klasach 1-3 oraz tam, gdzie pracuje siê z ma³ymi dzieæmi. Nie maj¹ one tyle si³y, aby mechanicznie móc uszkodziæ powierzchniê tablicy. Poza tym trzymanie pisaka i praca z nim, nie zawsze wychodzi im najlepiej. Aby unikn¹æ sytuacji w których uczeñ mo e ³atwo siê zniechêciæ, powinno wybieraæ siê tablicê obs³ugiwan¹ placem.jeœli chodzi o tablice obs³ugiwane pisakami to mo emy je poleciæ starszym uczniom. Taki typ tablicy jest odporny na uderzenia czy zarysowania cyrklem. S³owem na wszystkie szkolne ywio³y. Pisak jest narzêdziem bardzo precyzyjnym i pozwala na szybkie i sprawne rozwi¹zywanie zadañ. Tym bardziej, e nasze tablice zawieraj¹ opcjê Dual Pen, która pozwala na jednoczesn¹ pracê dwóch osób na tej samej tablicy. 5

7 rozmowa z Dorot¹ Gebhardt nauczycielk¹ w Szkole Podstawowej nr 16 im. Zdzis³awa Przybylaka w Szczecinie TERAZ MOGÊ pokazaæ Wam ca³y œwiat Pierwsza myœl jaka przysz³a Pani do g³owy w momencie rozpoczêcia lekcji z u yciem interaktywnych pomocy dydaktycznych? Teraz mogê pokazaæ Wam ca³y œwiat. Czy mia³a Pani problemy z obs³ugiwaniem sprzêtów? Nie, urz¹dzenia interaktywne dziêki ³atwej obs³udze pozwalaj¹ nauczycielom na bezproblemowe wejœcie w œwiat nowych technologii. Wystarczy tu umiejêtnoœæ obs³ugi komputera. Oczywiœcie im lepsza, tym wiêksze mo liwoœci wykorzystania ich w pracy. Czy zauwa y³a Pani wiêksz¹ aktywnoœæ i skupienie uczniów? Uczniowie uwielbiaj¹ lekcje z tablic¹ interaktywn¹. S¹ bardzo aktywni. Kiedy koñczê zajêcia s¹ zdumieni, e tak szybko min¹³ czas. Jak to koniec, przecie dopiero przyszliœmy, - nie, jesteœcie tu ju 4 godziny, czas koñczyæ lekcje. S¹ tak zdziwione, e sama zaczynam w¹tpiæ czy aby na pewno koniec. Sprawdzamy zegary, liczymy lekcje i okazuje siê, e niestety musimy siê po egnaæ. Jaka by³a reakcja uczniów na widok nowoczesnych pomocy dydaktycznych? Od pierwszej chwili ogromny zachwyt. Sam wygl¹d tablicy robi³ ogromne wra enie du a 80 calowa obraz jak w kinie. To by³o jak zjawisko mi³oœæ od pierwszego spojrzenia. Obs³uga tablicy za pomoc¹ pióra niezwyk³e. Ka de dziecko nie mog³o doczekaæ siê aby podejœæ do tablicy i napisaæ zaczarowanym o³ówkiem swoje imiê. Bia³¹ kredê zast¹pi³a ca³a gama kolorów. Przy prezentacji kolejnych funkcji tablicy dzieci bi³y brawo lub wpada³y w zachwyt. Czy obs³uga nie sprawia³a im k³opotu? Nie, multimedialna rzeczywistoœæ sta³a siê naturalnym œrodowiskiem funkcjonowania uczniów. Na co dzieñ spotykaj¹ siê z ró nego rodzaju urz¹dzeniami elektronicznymi, które u³atwiaj¹ i uatrakcyjniaj¹ nam ycie. Bardzo cieszy mnie fakt, e szko³a w której pracujê nie jest oderwana od rzeczywistoœci w której na co dzieñ funkcjonuj¹ moi uczniowie. To co dla nas jest nowoczesnoœci¹ dla uczniów jest norm¹, œwiatem,w którym funkcjonuj¹ na co dzieñ. Czy s¹dzi Pani, e taka lekcja by³a bardziej skuteczna ni tradycyjna? Zdecydowanie tak. Czy te wszystkie nowoœci technologiczne u³atwi³y Pani prace na lekcji? Nauczanie na etapie wczesnoszkolnym ze wzglêdu na konkretny charakter procesów poznawczych dziecka musi byæ wspomagane œrodkami dydaktycznymi.przygotowywanie materia³ów na zajêcia do tej pory by³o dla mnie ogromnym obci¹ eniem. Wyszukiwanie ilustracji, kserowanie, rysowanie, zak³adanie segregatorów gromadzenie materia³ów, które byæ mo e kiedyœ siê przydadz¹. W postaci tablicy interaktywnej dosta³am do r¹k potê ne narzêdzie. Lekcje mogê przygotowywaæ i zapisaæ na komputerze w domu przed pokazaniem jej uczniom. Oprogramowanie tablicy obejmuje zestaw elementów graficznych oraz szablonów, galerii, które przydaj¹ siê podczas lekcji. Na tablicy mogê równie odtwarzaæ materia³y multimedialne. Na rynku znajduje siê coraz wiêcej gotowych Ÿróde³, w których mogê znaleÿæ gotowe zasoby do wykorzystania na zajêciach jak chocia by: zasoby internetowe (scholaris czy nauczyciel.pl; plansze interaktywne, itp.) Od wrzeœnia rozpocznê pracê z podrêcznikiem 6

8 rozmowa z Dorot¹ Gebhardt dokoñczenie z poprzedniej strony elektronicznym wydawnictwa Nowa Era. Zawiera on w sobie treœci podrêcznika, zeszytów æwiczeñ, ksi¹ ki do matematyki. Wszystko to wzbogacone o materia³y multimedialne: filmy, animacje, nagrania muzyczne, pokazy slajdów i zdjêcia. Moim ostatnim odkryciem s¹ piloty do testowania wiedzy. Równie w nauczaniu wczesnoszkolnym maj¹ szerokie zastosowanie. Z ³atwoœci¹ mogê sprawdziæ czy wszystkie dzieci przeczyta³y czytankê ze zrozumieniem zadaj¹c im kilka pytañ, sprawdziæ wiadomoœci ze œrodowiska czy w koñcu przeprowadziæ konkurs ze znajomoœci lektur. Czas, który potrzebowa³am na sprawdzanie tekstów teraz wykorzystujê do analizy wyników. Bezpoœrednio po teœcie wiem, które z pytañ by³o dla dzieci ³atwe, a które sprawi³o szczególn¹ trudnoœæ i jeszcze raz trzeba do niego wróciæ, utrwaliæ. Czy uwa a Pani, e takie wyposa enie które dzisiaj jest nowatorskie za kilka, kilkanaœcie lat bêdzie standardem? Jestem o tym przekonana, z pewnoœci¹ tak stanie siê w szkole, w której obecnie pracujê. Dziêki staraniom dyrektora szko³y o nowoczesne wyposa enie placówki ju dziœ mo emy pochwaliæ siê posiadaniem 7 tablic interaktywnych oraz kompletem pilotów do testowania wiedzy. Jak ocenia Pani produkty firmy Nordweco? Spe³ni³y Pani oczekiwania pod wzglêdem u ytecznoœci i jakoœci? Firma Nordweco to przede wszystkim ludzie. Ich profesjonalizm oraz rzetelnoœæ budz¹ zaufanie. To dla mnie bardzo wa ne. Nie bojê siê nowych wyzwañ ani nowych technologii, ale mój komfort pracy wzrasta jeœli wiem, e w ka dej chwili mogê liczyæ na fachow¹ pomoc. Zarówno tablice interaktywne jak i piloty do testowania wiedzy s¹ produktami dobrej jakoœci, a ich zalet¹ jest niew¹tpliwie ³atwoœæ obs³ugi.to wa ne, bowiem rol¹ nauczyciela jest prowadzenie lekcji z wykorzystaniem urz¹dzeñ, a nie skupianie uwagi na ich obs³ugiwaniu. Sprzêt taki musi byæ zatem niezawodny i ³atwy w obs³udze. Jak to siê sta³o, e przeprowadzi³a Pani lekcjê testow¹? To przede wszystkim zas³uga moich wychowanków. Za poœrednictwem pana Janusza Olczaka konsultanta ZDCN, wypo yczy³am piloty firmy Nordweco do testowania wiedzy. Praca z pilotami bardzo podoba³a siê uczniom, wrêcz byli nimi zachwyceni. Ka dego dnia musia³am im obiecywaæ, e jutro te bêdzie sprawdzian. Nie zapomnê dnia, kiedy Szczecin zasypa³ œnieg; to by³a œroda mieliœmy na rann¹ zmianê, a wiêc na Wielu uczniów tego dnia nie przysz³o do szko³y. Moja klasa mimo, i kilkoro dzieci doje d a z pobliskich miejscowoœci, stawi³a siê punktualnie w komplecie, a pierwsze ich pytanie brzmia³o: czy dziœ bêdzie sprawdzian? Oczywiœcie brzmia³a moja odpowiedÿ (jak tu odmówiæ dzieciom, które pokona³y œnie ycê w nadziei, e dostan¹ piloty i bêd¹ mog³y poprzez g³osowanie sprawdziæ swoj¹ wiedzê). Niestety okres wypo yczenia pilotów dobieg³ koñca. Postanowiliœmy poprosiæ o przed³u enie po yczki pilotów. Dziewczynki na kole plastycznym wykona³y model ogromnego pilota, a nastêpnie na jego odwrocie ka de dziecko napisa³o swoje wra enia z pracy z pilotem. Pisemne wypowiedzi uczniów by³y bardzo ciekawe. Pan Janusz po przeczytaniu próœb dzieci, pozwoli³ nam zatrzymaæ piloty jeszcze na miesi¹c, a tekturowego pilota wykonanego przez uczniów zaniós³ do firmy Nordweco. Po kilku dniach pan prezes firmy Nordweco, któremu wypowiedzi dzieci na temat wykorzystywania pilotów na zajêciach bardzo siê spodoba³y, zaproponowa³ mi przeprowadzenie lekcji pokazowej z udzia³em uczniów, aby w ten sposób zachêciæ nauczycieli do stosowania nowoczesnych urz¹dzeñ na zajêciach w szkole. 7

9 Wra zenia uczniów klasy 3 F po lekcj i test owe j z uzyciem syst e mu d o test ów i tabli cy inte rak tywn ej Dziêkujemy za po yczkê pilotów. Piloty s¹ naprawdê przydatne. Lubiê testy, które robi Pani Dorota. Kiedy koñczymy test zawsze póÿniej pokazuj¹ siê wyniki i to jest super. Z pilotami szybciej siê uczymy. Przez piloty lekcje s¹ ciekawsze. Julia Kosiñska Te piloty s¹ bardzo fajne. Wszystko jest na nich ³atwiejsze i o wiele fajniejsze ni te d³ugopisy. Piotr Stoczek Dziêkujemy Panu za piloty. Podobaj¹ mi siê te piloty poniewa na nich nauka jest o wiele fajniejsza. Czasami siê nudzê na lekcjach i ziewam a teraz nie ziewnê ani razu. Aleks Pietruski Piloty mi siê podobaj¹, dlatego e Pani Dorota robi nam fajne konkursy. Dziêki tym pilotom wiêcej zapamiêtujemy o Polsce i nawet o Kubusiu Puchatku. Ola Oleszkiewicz Dziêki pilotom mo emy robiæ szybkie testy oraz uczymy siê odpowiedzialnoœci. Jesteœmy staranniejsi. S¹ super. Prosimy o ich przed³u enie do ferii. Oliwia Stadnik Dziêkujemy panu za po yczenie pilotów, ale chcielibyœmy te piloty na d³u ej. Na tych pilotach jest ³atwiej siê uczyæ, bo s¹ m¹dre quizy. Mo na zobaczyæ kto zrobi³ b³êdy i kiedy. Te piloty s¹ fajne i prosimy o po yczenie ich na d³u ej. Dziêkujemy bardzo klasa 3 F. Pawe³ Murañski Bardzo podobaj¹ mi siê te piloty. Nauka na pilotach jest ³atwiejsza. Du o zapamiêtujê z testów. Lekcje, które przygotowuje pani s¹ ³atwiejsze. Maja Sojka Bardzo mi siê podoba³a praca na pilotach dlatego, e mog³am zobaczyæ czas na jedno pytanie, do logowania mia³am w³asny login i e jeden pilot ma tyle funkcji. Laura Mazur Porady Nordweco Jak w³aœciwie dobraæ projektor do tablicy interaktywnej? W zwi¹zku z faktem, e coraz wiêcej szkó³ w Polsce korzysta z innowacyjnych pomocy dydaktycznych pojawiaj¹ siê pytania odnoœnie wyboru najlepszego zestawu. Najczêœciej wykorzystywane jest po³¹czenie tablicy interaktywnej i projektora. I w³aœnie temu duetowi siê przyjrzymy. Sprawdzimy czy rzeczywiœcie jest to zestaw idealny. Przetestujemy wszystkie jego mo liwoœci. Zapytamy ekspertów co o nim myœl¹.. Zestaw do wszystkiego? Powiedzmy sobie szczerze: nie ma uniwersalnych rozwi¹zañ interaktywnych. W szko³ach najczêœciej mo na znaleÿæ projektor ustawiony na wózku oraz tablicê na mobilnym statywie jezdnym. Nie doœæ, e przewo enie tego sprzêtu z klasy do klasy jest k³opotliwe, to jeszcze wymaga ka dorazowo dok³adnego ustawienia i kalibracji ekranu, czyli dobrania optymalnych ustawieñ jak np. kontrast czy kolor. W tym ca³ym zamieszaniu przewody ³¹cz¹ce sprzêty le ¹ w nie³adzie na pod³odze, a projektor tu przy biurkach uczniów. Nauczyciel zaœ omawiaj¹c wyœwietlany materia³ w du ym stopniu zas³ania ekran. Idealnie czyli jak? Aby komfortowo korzystaæ z mo liwoœci jakie daje tablica nale y po³¹czyæ j¹ z projektorem o ultrakrótkim rzucie. Uzyskamy dziêki temu du ¹ przek¹tn¹ z niewielkiej odleg³oœci. Takie projektory nale y montowaæ tu nad tablic¹ i dziêki temu nauczyciel tylko w minimalnym stopniu zas³oni to co pisze lub zakreœla. Krzysztof Kwaœniewski, prezes Nordweco radzi: Wykorzystajmy pe³ny potencja³ tablic i rozwi¹zañ interaktywnych. Zainwestowanie niema³ych pieniêdzy w nowe technologie ma przynieœæ podwójny zysk. Wybierzmy zestaw indywidualnie dopasowany do naszych potrzeb. Pytajmy ekspertów z firm. Maj¹ oni doœwiadczenie i wiedzê, która w pe³ni rozwi¹ e problemy. Jeœli myœlimy, e przypadkowy projektor i tablica interaktywna to najtañsze i uniwersalne rozwi¹zanie to mo emy siê pomyliæ. 8

10 ivote system do sprawdzania testów Lekcja matematyki Sprawdziany z dodawania, mno enia i dzielenia bez opcji sugerowanych odpowiedzi. Test mo e byæ przeprowadzany zarówno gdy dzia³anie jest zapisane na tablicy, jak i podyktowane przez nauczyciela. Lekcja jêzyka angielskiego Testy wyboru lub uzupe³nianie brakuj¹cych miejsc (z podanych wariantów). Lekcja historii, biologii, chemii oraz fizyki Testy wyboru w³aœciwej odpowiedzi, quiz kto odpowie najszybciej. Lekcja jêzyka polskiego Sprawdzian z ortografii i gramatyki (przez wybór w³aœciwej formy z sugerowanych). Egzamin z dowolnego przedmiotu Egzamin mo na zbudowaæ nawet ze 150 pytañ. Odpowiedzi mog¹ siê sk³adaæ z maksymalnie 6 cyfr. Uczniowie korzystaj¹c z drukowanych arkuszów pytañ egzaminacyjnych sami mog¹ zadecydowaæ o kolejnoœci rozwi¹zywanych zadañ. Po egzaminie wyniki testów s¹ podawane automatycznie przez system. Koniec ze sprawdzaniem testów w domu ZaoszczêdŸ swój czas, jaki spêdza³eœ w domu na sprawdzaniu testów. Dziêki ivote wyniki bêdziesz zna³ automatycznie. NIE dla œci¹gania Dziêki systemowi do testów Twoi uczniowie nie bêd¹ mieæ adnych szans na œci¹ganie. Wyœwietlacz na pilocie widoczny jest tylko dla jednego ucznia. SprawdŸ wiedzê wszystkich uczniów w tej samej chwili. Po takim teœcie w ci¹gu lekcji bêdziesz mia³ informacjê na temat poziomu zaanga owania swoich uczniów w wiedzê jak¹ przekazujesz. S³odkie lekcje z ivote Do ka dego zestawu do³¹czamy cukierkowy upominek dla ca³ej klasy! Zestawy pilotów Ka dy pilot jest wyposa ony w wyœwietlacz LCD. Dziêki temu jego funkcjonalnoœæ i mo liwoœci systemu s¹ wiêksze od dotychczasowych rozwi¹zañ. Komunikacja radiowa odbywaj¹ca siê w paœmie 2,4 GHz gwarantuje du y zasiêg i bezproblemow¹ obs³ugê w ka dej, nawet najwiêkszej sali. Mo na zamówiæ system o dowolnej liczbie pilotów. W zestawie znajduje siê odbiornik umo liwiaj¹cy komunikacjê pilotów z komputerem. SprawdŸ, co zapamiêtali z Twojej lekcji uczniowie. 32 piloty - z VAT: 3499 z³ Dodatkowy pilot dla ucznia 99 z³ z VAT Dodatkowa walizka na 35 pilotów 249 z³ z VAT 24 piloty - z VAT: 16 pilotów - z VAT: 3199 z³ 2399 z³ 9

11 G³os ucznia i studenta Rozmowa z dr Ma³gorzat¹ Bartoszewicz z Wydzia³u Chemii UAM w Poznaniu na temat zastosowania ivote A studenci? Tak samo reagowali jak ich m³odzi koledzy? Najpierw przeprowadzi³am test wœród studentów, ze wzglêdu na specyfikê pracy. Studenci s¹ zdyscyplinowani, w zwi¹zku z czym testy przebieg³y wzorcowo. Nikt ze studentów nie mia³ problemu z obs³ug¹ pilotów, mimo, ze pierwszy raz korzystali z tej formy sprawdzania wiedzy. Pytania zawiera³y elementy graficzne, dÿwiêkowe, filmy, animacje co wp³ynê³o na ich atrakcyjnoœæ, szczególnie w przypadku studentów realizuj¹cych przedmiot Dydaktyka przyrody, który ³¹czy w sobie elementy biologii, geografii, chemii i fizyki. Sk¹d Pani dowiedzia³a siê o systemie ivote? System ivote zwróci³ moj¹ uwagê podczas prezentacji urz¹dzeñ interaktywnych przez firmê Nordweco. Co sprawi³o, e zechcia³a Pani wypróbowaæ ich dzia³anie? Systemy ankieterskie u ytkujê od dawna. Pierwszym systemem, z którego korzysta³am by³y piloty na podczerwieñ bez wyœwietlacza LCD co znacznie utrudnia³o pracê. Niektóre osoby nie by³y pewne jak¹ odpowiedÿ wys³a³y, co powodowa³o niepotrzebne dyskusje podczas testu. Moj¹ uwagê w przypadku systemu ivote zwróci³o bogate oprogramowanie umo liwiaj¹ce pracê w kilku trybach. Jakie by³y Pani pierwsze spostrze enia na temat ivote? Jest to system intuicyjny, ³atwy w obs³udze zarówno przez prowadz¹cego jak i respondentów. Wykorzysta³a Pani system do pracy z uczniami. Jakie by³y ich spostrze enia? Tak, przeprowadzi³am testy przy u yciu systemów ivote w jednym z poznañskich gimnazjów. Uczniowie po przeprowadzeniu testu wstêpnego sk³adaj¹cego siê z dwóch pytañ, nie mieli póÿniej problemów z obs³ug¹ pilotów. Test z chemii przebiega³ sprawnie i bez zak³óceñ. Uczniowie byli skupieni, a najwiêkszym atutem by³y wyniki, które mogli zobaczyæ od razu po zakoñczeniu testu. Problemem dla gimnazjalistów by³o czytanie ze zrozumieniem. W klasach, w których uczniowie musieli sami przeczytaæ pytania, wyniki z testów by³y gorsze ni w równoleg³ych klasach, gdzie pytania czyta³ nauczyciel. Jakie Pani widzi dodatkowe p³aszczyzny zastosowania ivote oprócz sektora edukacji? Myœlê, e jest to œwietne narzêdzie ankieterskie, które mo e byæ wykorzystane do g³osowania czy tylko poznania zdania respondentów na przyk³ad w trybie anonimowym. System ivote mo e byæ wykorzystany w wielu dziedzinach ycia, których elementem jest g³osowanie, ocena lub zbadanie opinii, preferencji czy wiedzy. Podsumowuj¹c system ten jest przeznaczony do wspomagania pracy wszelkich zgromadzeñ podejmuj¹cych decyzje drog¹ g³osowania lub wymagaj¹cych interakcji z publicznoœci¹ podczas prezentacji, szkoleñ i konkursów czy badañ sonda owych. Jakich cech nabywaj¹ uczniowie, którzy maj¹ na lekcjach ivote? Wydaje mi siê, e systematyczniej siê ucz¹, poniewa na ka dej lekcji, nie ingeruj¹c w jego tok, w ci¹gu kilku minut mo emy sprawdziæ przygotowanie ka dego do lekcji. Czy dla nauczyciela ivote to utrudnienie czy u³atwienie? Z ca³¹ pewnoœci¹ u³atwienie. Automatycznie otrzymywane wyniki bez koniecznoœci sprawdzania prac to du e u³atwienie. Dodatkowo coraz wiêcej nauczycieli korzysta z dziennika elektronicznego, do którego mog¹ zaimportowaæ otrzymane w wyniku testu oceny. Podczas lekcji zadaj¹c co jakiœ czas pytania kontrolne, mo emy otrzymaæ od razu informacjê zwrotn¹ jakie partie materia³u sprawiaj¹ uczniom najwiêcej k³opotu i które nale y dok³adniej wyjaœniæ. Czy poleca Pani Ivote? Jak najbardziej. atwoœæ tworzenia pytañ, mo liwoœci ró nych trybów pracy oraz intuicyjna obs³uga to cechy, które sprawiaj¹, e sama ich u ywam. 10

12 Projektory multimedialne Na co nauczyciele lub dyrektorzy powinni zwracaæ szczególn¹ uwagê, wybieraj¹c projektor multimedialny dla swojej szko³y i dlaczego? Warto wczeœniej przeanalizowaæ do jakich celów bêdzie przeznaczony projektor, w jakich pomieszczeniach odbywaæ siê bêd¹ prezentacje, jakim dodatkowym sprzêtem dysponuje szko³a. eby projektor by³ jak najlepiej przystosowany do potrzeb szko³y wybierzmy go wed³ug funkcji: Jasnoœæ. Wa na by móc wyœwietliæ prezentacjê w niezaciemnionych pomieszczeniach oraz na du ych ekranach Rozdzielczoœæ. Dziêki niej projektor bêdzie wspó³pracowa³ z najnowoczeœniejszymi komputerami i poka e dok³adnie to, co przygotowa³eœ. Waga. Zadbaj o to abyœ nie musia³ dÿwigaæ zbêdnych kilogramów. Technologia. Nie milkn¹ spory fachowców odnoœnie wy szoœci LCD nad DLP i odwrotnie. LCD to gwarancja ywych, naturalnych kolorów i mo liwoœæ uzyskania du ej jasnoœci. DLP to wyraÿny obraz, cicha praca i waga poni ej 1 kg. Optyka. Wybór zale y od przeznaczenia projektora (do przenoœnych prezentacji lub do wykorzystania z tablic¹ interaktywn¹). Na nasz¹ decyzjê powinny mieæ wp³yw tak e pozosta³e funkcje, jak: odtwarzanie prezentacji z pendrive (nie musimy na ka d¹ lekcjê zabieraæ laptopa) po³¹czenie komputera i projektora za pomoc¹ USB pozioma korekcja efektu Keystona (do ustawienia projektora z boku ekranu i uzyskania prostok¹tnego obrazu) wejœcie HDMI (zapewni mo liwoœæ po³¹czenia nowoczesnych komputerów i innych urz¹dzeñ w przysz³oœci) po³¹czenie LAN umo liwia transmisjê obrazu przy pomocy kabla sieciowego po³¹czenie WLAN mo liwoœæ bezprzewodowego po³¹czenia komputera z projektorem. Ograniczenia w przypadku odtwarzania filmów. dokoñczenie z poprzedniej strony Czy i jak wykorzystanie systemu do testów mo e wp³yn¹æ na poprawê wyników w nauce? Myœlê, e zaproponowanie uczniom gier i zabaw typu Kto pierwszy ten lepszy, Pytanie odpowiedÿ czy teleturnieju przedmiotowego Jeden z dziesiêciu zarówno podczas lekcji powtórzeniowych czy rekapitulacji na lekcji pozwala na naukê poprzez zabawê. Czy element zabawy i zainteresowania uczniów mo e likwidowaæ stres zwi¹zany z tradycyjnymi sprawdzianami? Powtórzenie wiadomoœci z wykorzystaniem systemu ankieterskiego mo e byæ mniej stresuj¹ce ni np. odpowiedÿ przy tablicy. Musimy jednak pamiêtaæ, e nie wszystkie sprawdziany mog¹ zawieraæ pytania zamkniête. Czy fakt, e na ka dej lekcji nauczyciel mo e kilkakrotnie sprawdziæ wiedzê ka dego ucznia ma du e znaczenie dla postêpów w nauce? Aby odpowiedzieæ na to pytanie nale a³oby przeprowadziæ d³u sze badania pedagogiczne. Na podstawie lekcji przedmiotowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010/2011 zauwa ono wzrost systematycznoœci oraz zwiêkszenie uwagi uczniów i studentów podczas zajêæ. Nale a³oby jednak sprawdziæ czy efekt ten utrzymuje siê po wyeliminowaniu elementu nowoœci. Czy to, e nauczyciel mo e sprawdziæ, którzy uczniowie dobrze opanowali materia³ a z którymi musi jeszcze pracowaæ ma znaczenie? Ma du e znaczenie, szczególnie obecnie, kiedy du y nacisk k³adzie siê na indywidualizacjê nauczania. Dane uzyskane z systemu ivote pozwalaj¹ nie tylko sprawdziæ, który z uczniów jak odpowiedzia³, ale tak e w jakim czasie. Na jakich przedmiotach najlepiej sprawdzi siê tryb quizu a na jakich egzamin pisemny? Myœlê, e wszystko zale y od inwencji nauczyciela. Nie wszystkie wiadomoœci mo emy sprawdziæ w formie pytañ zamkniêtych, wtedy warto skorzystaæ z trybu quizu. Egzamin pisemny mo e obejmowaæ wiêkszy zakres materia³u, uczniowie mog¹ rozwi¹zywaæ go korzystaj¹c z drukowanych arkuszy pytañ i sami decydowaæ o kolejnoœci rozwi¹zywanych zadañ. Jednak niezale nie od trybu, z systemu ankieterskiego mo emy korzystaæ na ka dym przedmiocie, nie wy³¹czaj¹c z tego lekcji wf, sztuki czy te lekcji wychowawczej. Jak ocenia Pani stopieñ trudnoœci przygotowania testów w porównaniu z innymi systemami? Jak ju wczeœniej wspomina³am obs³uga ca³ego systemu jest intuicyjna. Przygotowanie testów jest bardzo proste i zajmuje w³aœciwie tyle czasu, ile potrzeba na wpisanie ich w wersji elektronicznej. 11

13 Inote Interaktywne pióro - to wiêcej ni zwyk³e pióro Wypo ycz i przetestuj mo liwoœci cyfrowego pióra! Zobacz film na Inote to cyfrowe pióro, które wygl¹dem i sposobem u ycia przypomina zwyk³y d³ugopis. Do Inote do³¹czony jest czytnik, który za pomoc¹ z³¹cza USB mo na po³¹czyæ z komputerem. Czytnik wygl¹daj¹cy jak klips rejestruje wszystko, co jest zapisywane na kartce lub w zeszycie (rysunki, notatki, schematy). Dziêki pamiêci flash Inote zapamiêtuje do 100 stron formatu A4. Oprócz wymiennego wk³adu wyposa ony jest tak e w dwie baterie. Zestaw: Do ka dego pióra Inote do³¹czyliœmy oprogramowanie MyScript Notes 3.0 z funkcj¹ rozpoznawania pisma odrêcznego w jêzyku polskim! cena z VAT 349 z³ Dla nauczyciela Inote jest idealny do przygotowania odrêcznych notatek, wzorów, schematów, które mog¹ byæ wykorzystane podczas lekcji na tablicy. Pióro posiada funkcjonalnoœæ tabletu, dziêki czemu mo na go u ywaæ wszêdzie i o ka dej porze. Dla ucznia / studenta Inote pozwala konwertowaæ odrêczne notatki na dokumenty (funkcja rozpoznawania odrêcznego pisma). Pozwala na zdaln¹ naukê i posiada wszystkie w³aœciwoœci tabletu. Dla biznesu Inote umo liwia tworzenie odrêcznych projektów, szkiców i schematów np. informatycznych. Dane te mo na po spotkaniu b³yskawicznie rozes³aæ do osób zainteresowanych lub je archiwizowaæ. 12

14 IPBoard tablica interaktywna najnowszej generacji IPBoard to tablice najnowszej generacji. Dziêki zastosowaniu technologii elektromagnetycznej pasywnej cechuj¹ siê wyj¹tkow¹ precyzj¹ dzia³ania. Siêgaj¹c po inteligentne oprogramowanie producent sprawi³, e praca na IPBoard to przyjemnoœæ. Tablice wyró niaj¹ siê wysok¹ odpornoœci¹ na uszkodzenia mechaniczne. S¹ dostêpne w ró nych rozmiarach. IPBoard zosta³y zaprojektowane z myœl¹ o szko³ach, uczelniach wy szych i firmach. Tablice IPBoard dostêpne s¹ w trzech rozmiarach: IPBoard 101 IPBoard 54 IPBoard 85 Podczas XIV ódzkich Targów Edukacyjnych "Dyrektor Szko³y - miesiêcznik kierowniczej kadry oœwiatowej" oraz Wojewódzki Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli w odzi przyzna³y wyró nienie dla zestawu stworzonego przez Nordweco i Epson za kompleksowe wyposa enie interaktywnej klasy. Otrzymaliœmy Sztabki Oœwiaty za najciekawsze rozwi¹zania wspieraj¹ce pracê szko³y. Wyj¹tkow¹ cech¹ tablic IPBoard jest funkcja DualPen. Umo liwia ona jednoczesn¹ pracê dwóch osób na tablicy. Dziêki temu dwóch uczniów lub nauczyciel i uczeñ mog¹ wspólnie tworzyæ schematy, wykresy oraz sprawdzaæ na bie ¹co efekty swojej pracy. Co wa ne: bez zak³ócania trybu pracy adnej ze stron. Do obs³ugiwania tablicy przygotowane s¹ pisaki zasilane bateriami typu AAA lub akumulatorkami w tym samym rozmiarze. Producent oferuje opcjonalnie nowoczesne pisaki pojemnoœciowe, które nie wymagaj¹ stosowania baterii czy akumulatorów. S¹ gotowe do pracy w ci¹gu 20 sekund od umieszczenia ich w stacji dokuj¹cej pod³¹czonej do portu USB komputera. Aby zminimalizowaæ efekt zas³aniania obrazu na tablicy wystarczy pos³u yæ siê specjalnym, teleskopowym wskaÿnikiem. Dziêki niemu mo na stan¹æ z boku tablicy i nadal mieæ pe³n¹ kontrolê i dostêp do wszystkich funkcji oprogramowania. Gwarancja: 5lat 13 Nordweco jest partnerem technologicznym programu Tesco dla Szkó³. Nasze zestawy interaktywne jak równie wizualizery, systemy do testów ivote oraz pióra cyfrowe inote s¹ nagrodami dla zwyciêskich szkó³.

15 Mo liwoœæ pisania przez 2 osoby Powierzchnia aktywna Przek¹tna powierzchni aktywnej Format obrazu Paski skrótów Zgodnoœæ z systemami operacyjnymi Technologia Obs³uga Pod³¹czenie do komputera / zasilanie Rozdzielczoœæ Dok³adnoœæ Prêdkoœæ odczytu wspó³rzêdnych Powierzchnia tablicy Rozdzielczoœæ lpi/dpi Wymiary tablicy (mm) Waga tablicy (kg) Gwarancja Gwarancja na pisaki elektroniczne IPBoard 54 IPBoard 101 IPBoard x72 124,8 (49 ) 4:3 1110x810x x ,2 (80,5") 4:3 po jednej stronie tablicy Windows 2000/XP/Vista/7 (32 i 64 bity), Linux, MacOS elektromagnetyczna pasywna elektroniczny pisak lub wskaÿnik port RS 232/USB 8192x8192 (+/-) 0,05mm 260 wspó³rzêdnych na sekundê bardzo wytrzyma³a powierzchnia PVC 1000 linii na cal / dpi 1750x1270x55 16,5 210,3x118,3 241,2 (94") 16:9 2242x1280x55 5 lat (3 lata + 2 po rejestracji na stronie 23,2 3 lata, w przypadku uszkodzenia b³yskawiczna wymiana w ci¹gu 48 godzin W zestawie Cena z VAT 2 pisaki zasilane bateryjnie, kabel USB, uchwyt na pisaki Pisaki pojemnoœciowe Do tablic IPBOARD 85 i 101 do³¹czamy 4 pisaki*: 2 pisaki pojemnoœciowe 2 pisaki zasilane bateriami 2 pisaki zasilane bateryjnie, 2 pisaki kondensacyjne nie wymagaj¹ce ³adowania + stacja dokuj¹ca, kabel USB, uchwyt na pisaki 2499 z³ 3799 z³ 5499 z³ Przy zakupie dwóch tablic - dodatkowy rabat 5% Pisaki pojemnoœciowe nie wymagaj¹ wymiany baterii i ³adowania akumulatorów. Wystarczy w³o yæ na 20 sekund pisak do stacji dokuj¹cej, a bêdzie gotowy do pracy. Stacja dokuj¹ca do pisaków zasilana jest z portu USB. Istnieje mo liwoœæ ustawienia jej na stole lub monta u na œcianie (bez koniecznoœci zasilania tablicy). *W przypadku uszkodzenia pisak zostanie wymieniony w ci¹gu 48 godzin Ka da zwyciêska szko³a otrzyma: Tablicê interaktywn¹ (do wyboru: elektromagnetyczna z funkcj¹ dual pen IPBOARD 85 lub dotykowa z powierzchni¹ odporn¹ na uszkodzenia). Cyfrowe pióro interaktywne z funkcj¹ tabletu, umo liwiaj¹ce przekszta³cenie odrêcznych notatek na zapis komputerowy. Projektor multimedialny. Uchwyt œcienny do monta u projektora na œcianie nad tablic¹. Przewód VGA ³¹cz¹cy komputer z projektorem. Zwyciêskie szko³y otrzymaj¹ do wyboru: Wizualizer cyfrowy umo liwiaj¹cy pokazanie trójwymiarowych przedmiotów, ilustracji, roœlin, uk³adów scalonych lub kartek z ksi¹ ki. System do b³yskawicznego sprawdzania testów i egzaminów. W zestawie: 16 pilotów z wyœwietlaczami LCD, odbiornik USB, oprogramowanie w jêzyku polskim, walizka transportowa. Laptop 14

16 Przekszta³æ swoj¹ zwyk³¹ tablicê GoMaxx Mobilna tablica interaktywna 2199 z³ Je eli potrzebujemy przenoœnej, lekkiej i taniej tablicy interaktywnej to GoMaxx i GoMaxx Scola s¹ idealnym rozwi¹zaniem. Powierzchni¹ robocz¹ mo e byæ tradycyjna bia³a lub zielona tablica, dowolna œciana lub ekran projekcyjny. GoMaxx i GoMaxx Scola pozwol¹ uzyskaæ funkcjonalnoœæ profesjonalnej tablicy interaktywnej na dowolnej p³askiej powierzchni. I to za 50% ceny tablicy. WAGA Maksymalna powierzchnia interaktywna Elementy w zestawie GoMaxx 0,21 kg 150 cali Elektroniczny wskaÿnik teleskopowy o regulowanej d³ugoœci (49,5 78,5 cm), elektroniczny pisak. GoMaxx Scola 0,15 kg 100 cali Dwa elektroniczne pisaki wykorzystuj¹ce technologiê ultradÿwiêków 2 Po³¹cz komputer z GoMaxx za pomoc¹ kabla USB. Do komputera pod³¹cz projektor. Wystarczy tablica 1 3 sucho œcieralna lub zwyk³a œciana, komputer stacjonarny lub laptop. Urz¹dzenie GoMaxx umieœæ na ³awce przed tablic¹. Gotowe! Mo esz zacz¹æ pracê na interaktywnej powierzchni. 15

17 w tablicê interaktywn¹! GoMaxx Scola 2499 z³ GoMaxx Scola jest ³atwa w monta u. Za pomoc¹ uchwytu magnetycznego ³atwo j¹ przymocowaæ do powierzchni tablicy. Chroni to dodatkowo przed przypadkowym przesuniêciem urz¹dzenia i koniecznoœci¹ ponownej kalibracji. Praca na tablicy interaktywnej GoMaxx Scola jest mo liwa dziêki specjalnym, elektronicznym piórom (dwa w zestawie), wykorzystuj¹cym technologiê ultradÿwiêków. Wystarczy tablica suchoœcieralna i komputer z ³¹czem USB, a dziêki urz¹dzeniom GoMaxx i GoMaxx Scola otrzymasz tablicê interaktywn¹. 1 Przygotuj zwyk³¹ tablicê suchoœcieraln¹ i komputer stacjonarny lub laptop 2 Po³¹cz komputer z GoMaxx Scola za pomoc¹ kabla USB. Do komputera pod³¹cz projektor. 3 Urz¹dzenie GoMaxx Scola umocuj w rogu tablicy. Gotowe! Teraz Twoja zwyk³a tablica jest interaktywna! 16

18 Porady Nordweco Kiedy warto skorzystaæ z wizualizera? lekcja biologii zawsze kiedy bêdzie potrzeba pokazania najdrobniejszych elementów budowy organizmów ywych lekcje geografii i historii dziêki funkcji wyœwietlania na du ym ekranie lub tablicy interaktywnej mo liwe jest dok³adne pokazanie map, ilustracji, kartek z ksi¹ ek i foliogramów. zajêcia zawodowe, technika, elektronika obraz uk³adów scalonych i innych drobnych elementów bêdzie zawsze wyraÿny i szczegó³owy pozosta³e zajêcia mo esz mieæ pewnoœæ, e dziêki wizualizerowi ka de zajêcia bêd¹ atrakcyjne i niepowtarzalne matryca zoom optyczny zoom cyfrowy wejœcie VGA (mo liwoœæ pod³¹czenia sygna³u zkomputera) wyjœcie VGA (pod³¹czenie projektora lub monitora) DC-06 DC-11 i-3030 PH 130W 1/3" CMOS brak 4x brak tylko przez port USB komputera 1/4" CMOS 2x 8x x1 1/3" CMOS 9x 8x x1 1/3" CCD 14x x1 x1 x2 8x x2 wyjœcie USB TAK TAK TAK TAK podœwietlana p³yta dolna umo liwiaj¹ca ekspozycjê folii brak brak brak podœwietlana p³yta led waga (kg) 0,9 2,2 2,5 5 17

19 Wizualizery Wizualizer PH 130W cena z VAT 2999 z³ Wizualizer cyfrowy Interactive to nowoczesne urz¹dzenie, które daje mo liwoœæ pokazania w wysokiej jakoœci dowolnych szczegó³ów trójwymiarowych przedmiotów. Mog¹ to byæ z powodzeniem: roœliny, owady, uk³ady elektroniczne, jak równie schematy, ilustracje, kartki z ksi¹ ek i foliogramy. Aby w pe³ni wykorzystaæ mo liwoœci wizualizera niezbêdne jest dodatkowe wyposa enie: projektor multimedialny oraz ekran lub dowolna tablica interaktywna. Mo liwoœæ zapamiêtania do 32 zdjêæ Obracana g³owica dodatkowo umo liwia pokazanie plansz wisz¹cych na œcianach Obszar odczytywania: do 35,7 x 28 cm 14 x zoom optyczny i 8 x zoom cyfrowy Podœwietlana p³yta wielkoœci A4 umo liwia prezentowanie folii, zdjêæ RTG, negatywów i slajdów. Wizualizer i3030 cena z VAT 2099 z³ To przenoœny, lekki (2,5 kg) wizualizer posiadaj¹cy doskona³¹ optykê, która daje mo liwoœæ 9-krotnego powiêkszenia przy pomocy zoomu optycznego i 8x przy pomocy zoomu cyfrowego. Oferuje równie wiele przydatnych funkcji jak chocia by mo liwoœæ nagrywania obrazu, obraz lustrzany, dzielenie obrazu, stop klatka, tryb kolor/czarno-bia³y i konwersja Pozytyw / Negatyw. Wizualizer Epson DC 11 cena z VAT 2399 z³ Przenoœny wizualizer, który posiada funkcje nagrywania filmów z dÿwiêkiem, robienia zdjêæ z mo liwoœci¹ zapisania na karcie SD. W zestawie znajduje siê oprogramowanie, które umo liwia robienie zdjêæ w zaplanowanych odstêpach czasowych (maksymalnie do 7 dni). Zdjêcia ogl¹dane w trybie przyspieszonym œwietnie nadaj¹ siê do obserwacji wzrostu roœlin oraz innych d³ugofalowych doœwiadczeñ. Epson DC 06 cena z VAT 1499 z³ Przenoœny wizualizer idealny do wykorzystania z tablicami interaktywnymi. Po³¹czenie z komputerem odbywa siê za pomoc¹ kabla USB. 18

20 Dlaczego warto zainwestowaæ w multimedialn¹ pracowniê jêzykow¹? Komfort pracy lektora Dobry nauczyciel jêzyka obcego jest na wagê z³ota. Trzeba szanowaæ jego czas i maksymalnie wykorzystaæ potencja³. Bez dostêpu do nowoczesnych technologii jest to niemo liwe. Multimedialna pracownia jêzykowa to szansa dla uczniów i nauczycieli. Chodzi przecie o to, eby jedni i drudzy koñczyli zajêcia z satysfakcj¹. Maksymalne wykorzystanie potencja³u pracowni Dziêki odpowiednio skonstruowanym biurkom, w pracowni jêzykowej mo na prowadziæ tak e inne zajêcia. Dodatkow¹ funkcjonalnoœæ posiada stanowisko nauczyciela, który mo e kontrolowaæ postêpy uczniów za pomoc¹ wbudowanego w biurko pulpitu. Metodyka nauczania Najwa niejsze w nauce jêzyka obcego jest rozwijanie umiejêtnoœci mówienia i rozumienia. Dziêki wykorzystaniu funkcji i mo liwoœci multimedialnej pracowni jêzykowej mo emy prze³amaæ barierê jêzykow¹ i umo liwiæ s³uchaczom swobodne funkcjonowanie w œrodowisku obcojêzycznym. Zarówno na polu zawodowym, jak i towarzyskim. Nowe nie znaczy trudne Niektórzy niezbyt przychylnie podchodz¹ do zmiany swoich metod nauczania. Z czego mo e wynikaæ niechêæ do nowego? Z iloœci czasu poœwieconego nauce obs³ugi nowoczesnych urz¹dzeñ. Nie jest to jednak takie trudne jakby mog³o siê wydawaæ. W¹tpliwoœci rozwiej¹ siê ju podczas szkolenia. Prowadzi je fachowiec, który udzieli odpowiedzi na wszystkie nurtuj¹ce Pañstwa pytania. To nie wszystko. Nasze wsparcie i konsultacje nie koñcz¹ siê tylko na szkoleniu. Jesteœmy do Pañstwa dyspozycji zawsze wtedy, gdy pojawi¹ jakiekolwiek w¹tpliwoœci i problemy. Skuteczna nauka jêzyka obcego Ka dy chce, eby jego dziecko uczy³o siê w nowoczesnej szkole. To gwarancja uzyskania dyplomu dobrej uczelni i znalezienia wymarzonej pracy. Wystarczy przecie u yæ multimedialnej pracowni jêzykowej. Efekt gwarantowany. Pe³na kontrola nad ca³¹ klas¹ Co zrobiæ, eby móc pracowaæ ze wszystkimi uczniami jednoczeœnie? Dziêki pulpitowi wbudowanemu w Pañstwa biurko nie jest to ju niemo liwe. Podczas gdy czêœæ osób s³ucha nagranej wczeœniej audycji, nauczyciel mo e konwersowaæ z inn¹ grup¹ uczniów. Klasa pracuje w parach, a pedagog mo e w kilka sekund prze³¹czyæ siê do innej. Chodzi i to eby sprawdzaæ postêpy w nauce lub szybko skorygowaæ b³êdy. W poszukiwaniu talentów Bezpoœredni kontakt miêdzy uczniem i nauczycielem jest najwa niejszy. Dziêki niemu osoby nieœmia³e, niepewne swojej wiedzy, unikaj¹ce wyst¹pieñ publicznych nie bêd¹ mia³y oporów w doskonaleniu umiejêtnoœci jêzykowych. Dziêki wykorzystaniu multimedialnej pracowni jêzykowej nawet u s³abszych uczniów ujawnia³ siê talent do nauki. Ma³o tego - potrafili prze³amaæ stres i poprawili swoje wyniki tak e z innych przedmiotów. Nauka w szko³ach powinna byæ prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uwa ali j¹ za cenny dar, a nie za ciê ki obowi¹zek. Albert Einstein 19

21 Multimedialna Pracownia Jêzykowa to rozwi¹zanie kompletne, funkcjonalne i ³atwe w obs³udze. W naszych pracowniach wykorzystujemy s³uchawki z mikrofonami dynamicznymi. S¹ one idealnie przystosowane do nauki jêzyków obcych. Mikrofon rejestruje wy³¹cznie g³os ucznia, dziêki czemu nagranie jest bardziej wyraÿne. Urz¹dzenie pozostaje obojêtne na niepo ¹dane dÿwiêki jak szmery, ha³as. W efekcie uzyskujemy œwietnej jakoœci nagranie. Dodatkowo, funkcja Phone Box czyli symulacja rozmowy przez telefon stacjonarny, komórkowy lub komunikator internetowy pozwala szkoliæ umiejêtnoœci na ró nych poziomach trudnoœci. Pulpit nauczycielski pozwala na indywidualizacjê pracy z uczniami i efektywne zarz¹dzanie lekcj¹. Mo na utworzyæ dziennik z list¹ uczniów i przypisaæ ich do stanowisk. Wiêcej na Co mówi¹ klienci Nordweco to solidna, rzetelna, terminowa firma. To œwiadectwo profesjonalizmu kanclerz Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej w Wa³czu Wyj¹tkowa terminowoœæ i sprawny monta multimedialnej pracowni jêzykowej. Bêdziemy kontynuowaæ wspó³pracê przy kolejnych projektach Dyrektor Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Harmê ach Zaprojektowana i skompletowana przez Nordweco Multimedialna pracownia jêzykowa w kompleksowy sposób spe³ni³a nasze oczekiwania. Poza wysokimi standardami technicznymi na uwagê zas³uguje jej estetyczny wygl¹d Dyrektor Gimnazjium nr 1 w D¹browie Górniczej Posiadamy dwie multimedialne pracownie jêzykowe! Polecamy innym szko³om Dyrektor Zespo³u szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 w Ko uchowie Jeœli w ci¹gu 14 dni od daty instalacji stwierdz¹ Pañstwo, e pracownia nie spe³nia Pañstwa oczekiwañ to mo na j¹ zwróciæ. Je eli w ci¹gu 30 dni od daty sprzeda y otrzymaj¹ Pañstwo bardziej korzystn¹ ofertê o porównywalnych parametrach technicznych, funkcjach i wyposa eniu - zrekompensujemy ró nicê ceny. Pisemna gwarancja 100% zadowolenia 20

22 Ka dy nauczyciel chce uczyæ w takiej pracowni! Rozmowa z Danut¹ Œlu a³ek - Jaworsk¹, Dyrektor Szko³y Podstawowej im. Kpt. Leonida Teligi w Poraju. Dlaczego zdecydowa³a siê Pani na zakup multimedialnej pracowni jêzykowej? Zdecydowa³am siê z potrzeby serca. Sama kocham jêzyki obce i uczestniczy³am w wielu kursach. Spotka³am siê tam z multimedialnymi pomocami dydaktycznymi. Chcia³am daæ szansê swoim uczniom aby poznali nowe, skuteczne metody uczenia siê. A z doœwiadczenia wynika, e jeœli chce siê perfekcyjnie opanowaæ jêzyki obce to trzeba siê z nim os³uchaæ. Zauwa y³a Pani zmianê w uczniach po takich lekcjach? Oczywiœcie. I to na lepsze. S¹ bardziej skoncentrowane na zajêciach co przek³ada siê na lepsze stopnie. Maj¹ radoœæ z u ywania multimedialnej pracowni jêzykowej. Min¹³ ju rok, a nie ma najmniejszych œladów uszkodzeñ i zniszczeñ. Uczniowie bardzo o ni¹ dbaj¹.. Nawet rodzice podczas wywiadówek chêtnie zagl¹daj¹ do pracowni aby zobaczyæ jak to wszystko dzia³a. Czy nauczyciele s¹ równie entuzjastycznie nastawieni? Zdecydowanie. W szkole mamy troje lektorów jêzyków obcych. Bardzo zadowolonych. I proszê mi wierzyæ, e nauczyciele innych przedmiotów te chc¹ mieæ tak komfortowo i kompleksowo wyposa on¹ salê zajêæ. Jeszcze w tym roku kupimy tablicê interaktywn¹! Co mia³o wp³yw na decyzjê o wyborze oferty Nordweco? Profesjonalizm i partnerskie relacje. Od momentu konsultacji, decyzji, poprzez monta i wyposa enie pracowni mog³am liczyæ na ich porady i fachow¹ pomoc. Mia³am poczucie, e nasza szko³a jest dla nich wyj¹tkowa. I tak w³aœnie nas traktowali. 21

23 Pracownia multimedialna UWAGA 50% rabatu na s³uchawki przy zakupie pracowni na minimum 16 stanowisk Multimedialna Pracownia Jêzykowa MPJ-3 Interactive firmy NORDWECO Sp. z o.o. zosta³a zakwalifikowana do œcis³ego fina³u XXI edycji Konkursu TERAZ POLSKA 2011 w kategorii PRODUKTY ELEKTRONIKA I INFORMATYKA. 22

24 Profesjonalny zestaw interaktywny 1GB Pendrive w prezencie Nowa seria projektorów multimedialnych z optyk¹ short throw NEC 260XS EDU / 300 XS przeznaczonych do wykorzystania z tablicami interaktywnymi Projektor multimedialny NEC 260XS, uchwyt œcienny PRB-5 oraz kabel VGA 10 m Zestaw z tablic¹ elektromagnetyczn¹ IPBoard 54 cena z VAT: 5499 z³ projektory do wyboru: model jasnoœæ ANS IM rozdzielczoœæ kontrast Technologia G³oœnik ywotnoœæ lampy Gwarancja na lampê Obraz o przek¹tnej 80" z odleg³oœci Inne NEC M260XS x :1 3xLCD 1x10W 5000/ lata lub cm HDMI, 3xUSB NEC M300XS x :1 3xLCD 1x10W 4000/ lata lub cm HDMI, 3xUSB zestawy z innymi tablicami iboard 57 dual IPBoard 85 iboard 82 dual eboard promocyjna cena z VAT 5999 z³ 6999 z³ 7499 z³ 7499 z³ Poleæ nasz¹ ofertê znajomemu a otrzymacie 2% rabatu na kolejne zakupy Masz ju tablicê interaktywn¹? Zapytaj o cenê projektora z uchwytem i monta em. Gwarantujemy najlepsz¹ cenê w Polsce. 10% mniej za wybrane produkty przy zakupie dowolnego profesjonalnego zestawu interaktywnego 349 PLN z VAT-10% 2399 PLN z VAT-10% 2099 PLN z VAT-10% Cyfrowe pióro inote System ivote Wizualizer i3030 zamów równie : Dop³ata do NEC M300XS 499 z³ komputer szkolenie, monta i materia³y instalacyjne 1699 z³ 799 z³ zestaw naœcienny z regulacj¹ wysokoœci statyw mobilny z wysiêgnikiem projektora 1499 z³ 899 z³ 23 pakiet oprogramowania edukacyjnego do wybranego przedmiotu 299 z³ statyw mobilny z wysiêgnikiem projektora i regulacj¹ wysokoœci 1799 z³

25 Poleæ nasz¹ ofertê znajomemu a otrzymacie 2% rabatu na kolejne zakupy Zestaw interaktywny Idealny do nauki matematyki, historii, geografii i jêzyków obcych Tablica interaktywna elektromagnetyczna IPBoard 54 Projektor multimedialny Epson X11 Edu z rozszerzon¹ gwarancj¹ na lampê projektor multimedialny do wyboru, uchwyt sufitowy PRB 2, kabel VGA 15m W zestawie: Zestaw nag³oœnieniowy: 2 g³oœniki do monta u obok tablicy + subwoofer aktywny! Dodatkowo: mo liwoœæ zamówienia laptopa w specjalnej cenie 1699 z³ z VAT + drukarka w prezencie Zestaw z tablic¹ elektromagnetyczn¹ IPBoard 54 cena z VAT: 4499 z³ projektory do wyboru: model jasnoœæ ANS IM rozdzielczoœæ kontrast Technologia ywotnoœæ lampy Gwarancja na lampê Inne Z ytaj ap o rabat Epson X11 Edu x :1 3xLCD 4000/ lata lub 3000h pionowa i pozioma korekcja Keystona NEC V260X x :1 DLP 3D ready 3000/ lata lub 3000h HDMI zestawy z innymi tablicami iboard 57 dual IPBoard 85 iboard 82 dual eboard zamów równie : komputer szkolenie, monta i materia³y instalacyjne promocyjna cena z VAT pakiet oprogramowania edukacyjnego do wybranego przedmiotu 4999 z³ 5999 z³ 6399 z³ 6399 z³ 1699 z³ 799 z³ 249 z³ Je eli masz ju tablicê interaktywn¹ zapytaj o cenê projektora z uchwytem i monta em. Gwarantujemy najlepsz¹ cenê w Polsce. 24

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Publikacja wydana w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

Publikacja wydana w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski Publikacja wydana w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski Fundacja Edukacja dla Demokracji Warszawa 2011 Fundacja Edukacja dla Demokracji ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa www.edudemo.org.pl

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8 2 CONTACT CENTER nowoczesna obs³uga Klienta SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-14-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Czy potrzebny mi. Service Pack 2? [str. 10] Ni sza cena Office 2003 dla rodziny [str. 26] Zbuduj Aplikacjê Roku [str. 31]

Czy potrzebny mi. Service Pack 2? [str. 10] Ni sza cena Office 2003 dla rodziny [str. 26] Zbuduj Aplikacjê Roku [str. 31] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 10 paÿdziernik 2004 Ni sza cena Office 2003 dla rodziny [str. 26] Czy potrzebny mi Service Pack 2? [str. 10] Zbuduj Aplikacjê Roku [str. 31] p³yta

Bardziej szczegółowo

MESsenger. W tym numerze miêdzy innymi: Optymalizacja konstrukcji DesignSpace i DesignXplorer. Analizy dynamiczne w programach CAD Dynamic Designer

MESsenger. W tym numerze miêdzy innymi: Optymalizacja konstrukcji DesignSpace i DesignXplorer. Analizy dynamiczne w programach CAD Dynamic Designer MESsenger numer 2 I oto mamy drugi numer MESsenger-a. Reakcje czytelników po pierwszym numerze by³y jednoznacznie pozytywne. Dostaliœmy sporo poczty zachêcaj¹cej nas do kontynuacji. To dodaje otuchy. Tym

Bardziej szczegółowo

Od chaosu do wspó³pracy

Od chaosu do wspó³pracy Raport powsta³ dziêki wspó³pracy The Henley Centre HeadlightVision i Yankelovich Od chaosu do wspó³pracy Innowacje technologiczne zapowiadaj¹ now¹ erê w podró owaniu Spis treœci Przedmowa 3 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telewizja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telewizja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telewizja INDEKS 345237 numer 4 (104), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJA TAJEMNICA SZKOLNYCH SUKCESÓW. Jarosław Kordziński. Jak wzbudzić w uczniach pragnienie uczenia się poradnik nauczyciela

MOTYWACJA TAJEMNICA SZKOLNYCH SUKCESÓW. Jarosław Kordziński. Jak wzbudzić w uczniach pragnienie uczenia się poradnik nauczyciela Niezbêdnik ka dego nauczyciela VERLAG DASHÖFER Jarosław Kordziński MOTYWACJA TAJEMNICA SZKOLNYCH SUKCESÓW Jak wzbudzić w uczniach pragnienie uczenia się poradnik nauczyciela Copyright 2007 ISBN 83-88285-79-3

Bardziej szczegółowo

raport u ytecznoϾ w internecie Sponsor Partnerzy

raport u ytecznoœæ w internecie Sponsor Partnerzy raport u ytecznoœæ w internecie Sponsor Partnerzy lipiec 2010 spis treœci 6 Najlepsze polskie strony internetowe. Pod k¹tem u ytecznoœci Bran owy ranking u ytecznych wzorów do naœladowania. 29 Trudno o

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê 2 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Meru Networks 3 11 Canobeam Free Space Optics 12 13 ISBN 978-83-60516-28-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo, Mi³ej lektury! RYNEK BROADBANDOWY W POLSCE 1

Szanowni Pañstwo, Mi³ej lektury! RYNEK BROADBANDOWY W POLSCE 1 RYNEK BROADBANDOWY W POLSCE 1 Choæ alternatywni operatorzy ci¹gle jeszcze posiadaj¹ tylko kilkuprocentowe udzia³y w telekomunikacyjnym torcie, ich dzia³alnoœæ jest coraz bardziej widoczna. Wed³ug ró nych

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE

PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE Czasopismo jest dostêpne w CODNie i w prenumeracie. Wp³aty na prenumeratê przyjmujemy bezpoœrednio na nasze konto: NBP o Warszawa 82 1010 1010 0189 6213 9110

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Moja edukacja, moja przysz³oœæ

Moja edukacja, moja przysz³oœæ Marcin Rosiñski Moja edukacja, moja przysz³oœæ Poradnik dla maturzystów Wydawnictwo dofinansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (Program Operacyjny Kapita³ Ludzki, Dzia³anie 9.1.2) w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

W numerze: Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu. luty 2001 Nr 2 (100) Oni nam, my sobie. s.5.

W numerze: Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu. luty 2001 Nr 2 (100) Oni nam, my sobie. s.5. C M Y K Wroc³aw luty 2001 Nr 2 (100) ISSN 1427-0633 BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŒL SKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ W numerze: Oni nam, my sobie Fair Play Zysk plus wra liwoœæ Dom Polski przyczó³ek dla biznesu s.5

Bardziej szczegółowo

Poradnik telemarketera

Poradnik telemarketera Poradnik telemarketera czyli jak rozmawiaæ z klientem przez telefon Marian J. Kostecki MasterPlan 2003 wydanie II elektroniczne ISBN 83-902732-0-9 Wydawca: MasterPlan, ul. Potocka 4/98, 01-652 Warszawa

Bardziej szczegółowo

wh e paper budowanie korzystnych relacji z klientami wykorzystanie technik dr¹ enia danych (data mining)

wh e paper budowanie korzystnych relacji z klientami wykorzystanie technik dr¹ enia danych (data mining) budowanie korzystnych relacji z klientami wykorzystanie technik dr¹ enia danych (data mining) Hurtownia zawieraj¹ca dane o klientach i dane marketingowe zosta³a ju zbudowana. Powstaje teraz pytanie, jak

Bardziej szczegółowo