SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa drukarek do okładek akt oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Punktów Przyjmowania Ogłoszeń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA WIĘKSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU Lipiec 2012 r. 1

2 Część I SIWZ Nazwa (firma) oraz adres kontaktowy Zamawiającego Część II SIWZ Tryb udzielenia zamówienia SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU Poznań, al. Marcinkowskiego 32 fax 61/ godziny urzędowania: poniedziałek piątek Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub Pzp. Część III SIWZ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa drukarek do okładek akt (7 szt. Al. Marcinkowskiego 32, Poznań) oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Punktów Przyjmowania Ogłoszeń (1 kpl. stacja robocza z monitorem 2szt. + skaner - Sąd Rejonowy w Lesznie ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 2, Leszno, 1 kpl. - stacja robocza z monitorem 2szt. + skaner - Sąd Rejonowy w Pile Al. Powstańców Wielkopolskich 79, Piła, 1 kpl. - stacja robocza z monitorem 2szt. + skaner - Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda ul. Młyńska 1a, Poznań; I. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie 25 dni od momentu podpisania umowy. II. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wnieść do wskazanego magazynu sprzętu, na własny koszt kompletną partię dostawy tzn. obejmującą całość przedmiotowego zamówienia, do obiektu Zamawiającego. III. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy w formie pisemnej przesłanej faksem pod numer , z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. IV. Wykonawca przekaże asortyment zgodnie z wykazem rodzajowym oraz ilościowym i w jakości odpowiadającej zobowiązaniom określonym w ofercie. V. Przy przekazaniu-odbiorze dostawy uczestniczyć będzie pracownik Wykonawcy (lub inna osoba wskazana przez Wykonawcę) oraz pracownik Zamawiającego w celu stwierdzenia ilościowej zgodności bądź niezgodności przedmiotu zamówienia. Na tę okoliczność Wykonawca sporządzi ilościowy protokół zdawczo-odbiorczy, a jego kopię podpisaną przez pracownika Wykonawcy i Zamawiającego prześle do siedziby Zamawiającego. VI. Zamawiający może odmówić odbioru towaru niezgodnego co do ilości i rodzaju z zamówieniem. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. VII. W sytuacji opisanej w ust. VI Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia całości przedmiotu zamówienia w ciągu 3 dni roboczych. VIII. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony wyrób jest wolny od wad fizycznych, prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami określonymi w jego specyfikacji technicznej. IX. W ciągu 7 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego dokona on odbioru jakościowego. Fakt zgodności lub niezgodności z przedmiotem zamówienia Zamawiający potwierdzi pisemnie w formie protokołu odbioru jakościowego przesłanego do Wykonawcy. X. Za ujawnione wady dostarczonego towaru odpowiada Wykonawca i zobowiązuje się do jego wymiany na własny koszt, na towar o odpowiedniej jakości w terminie 3 dni roboczych od chwili ujawnienia jego wad. 2

3 XI. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonym wyrobie, ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny pod względem Zamawiającego, jeżeli dostarczone wyroby: 1) stanowią własność osoby trzeciej, albo jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej, 2) mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono je w stanie niezupełnym. XII. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe - wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobów Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny na takie wyroby uległy zmianie. XIII. Gwarancja i serwis: a) drukarki - dostawca powinien dostarczyć sprzęt wskazany w pkt. 1 (część A) przedmiotowego wniosku na okres 1 roku gwarancji. System gwarancyjny producenta przez okres 1 roku. Naprawa sprzętu w terminie 4 dni roboczych. b) stacja robocza z monitorem (część B) - gwarancja - 36 miesięcy, serwis w miejscu eksploatacji naprawa do 48 godzin. Gwarancja pozostawienia uszkodzonego dysku twardego u Zamawiającego. c) skanery (część B) - gwarancja 24 miesiące. Naprawa do 14 dni. XIV. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne i prawne wyrobów niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. XV. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych nie następuje mimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił. XVI. Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być odnotowane w karcie gwarancyjnej. Adnotacji dokonuje Wykonawca po dokonaniu naprawy. XVII. W przypadku trzech napraw gwarancyjnych tego samego urządzenia, rozumianego jako jeden z elementów przedmiotu zamówienia określonego w zał. 1, pomimo awarii różnych podzespołów składających się na jego budowę, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na nowy. W przypadku wymiany urządzenia na nowe, gwarancja biegnie od początku. XVIII. Odbiór i zwrot sprzętu wysłanego do naprawy gwarancyjnej odbywać się będzie w formie door-to-door czyli pracownik Wykonawcy odbiera sprzęt z siedziby Zamawiającego i po naprawie dostarcza do siedziby Zamawiającego. Na okoliczność odbioru i dostarczeniu sprzętu każdorazowo sporządzany jest stosowny protokół. Procedura odbioru i zwrotu sprzętu: a) Zamawiający zgłasza awarię w formie zgodniej z 3 ust. 21 lit b wzoru umowy, b) odbiór przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego sprzętu w ciągu 24 godzin od zgłoszenia wraz ze sporządzonym przez Wykonawcę protokołem przekazania sprzętu podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego c) naprawa w terminie max 4 dni dla cz. A oraz 48 godzin dla cz. B (stacje robocze) od daty przekazania do naprawy widniejącej na protokole przekazania do naprawy. W przypadku części B (skanery) naprawa w terminie do 14 dni. d) dostarczenie naprawionego sprzętu do siedziby Zamawiającego wraz ze stosownym protokołem przekazania sprzętu e) wpisanie przez przedstawiciela Wykonawcy stosownej adnotacji do karty gwarancyjnej i pogwarancyjnych) przez autoryzowany serwis Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku Nr 7 do SIWZ. Część IV SIWZ Opis części zamówienia, jeŝeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 3

4 Zamawiający dopuszcza moŝliwość składania ofert częściowych. Ofertę moŝna złoŝyć na 1 lub więcej części zamówienia, tj. Część A. Zakup i dostawa drukarek do okładek akt (7 szt. Al. Marcinkowskiego 32, Poznań). Część B. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Punktów Przyjmowania Ogłoszeń (1 kpl. stacja robocza z monitorem 2szt. + skaner - Sąd Rejonowy w Lesznie ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 2, Leszno, 1 kpl. - stacja robocza z monitorem 2szt. + skaner - Sąd Rejonowy w Pile Al. Powstańców Wielkopolskich 79, Piła, 1 kpl. - stacja robocza z monitorem 2szt. + skaner - Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda ul. Młyńska 1a, Poznań; Część V SIWZ Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. Część VI SIWZ Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeŝeli zamawiający dopuszcza ich składanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Część VII SIWZ Umowy ramowe. Zamawiający nie przewiduje moŝliwości zawarcia umowy ramowej. Część VIII SIWZ Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej. Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej Część IX SIWZ Termin wykonania zamówienia. 25 dni od dnia podpisania umowy. Część X SIWZ Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku brak 4

5 2) wiedza i doświadczenie: opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku ocena spełnienia warunku będzie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia. Spełnia oznacza, Ŝe wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał naleŝycie: - trzy dostawy odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niŝ: a. dla części A zł brutto b. dla części B ,00 zł brutto z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŝycie. Pod pojęciem wykonana dostawa odpowiadająca swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia naleŝy rozumieć zamówienie polegające na dostawie sprzętu komputerowego, zrealizowane tj. zakończone przez Wykonawcę. 3) potencjał techniczny opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku brak 4) osoby zdolne do wykonania zamówienia opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku brak 5) sytuacja ekonomiczna i finansowa: opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku brak 2. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: a) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; b) przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do tychŝe wykonawców; c) jeŝeli oferta wykonawców zostanie wybrana, zamawiający będzie Ŝądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłoŝenia mu umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Część XI SIWZ Informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 1. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu 5

6 oceny spełniania został dokonany w części X SIWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących dokumentów: a) wykaz (na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych 3 dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te dostawy zostały wykonane naleŝycie. b) oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych- zgodnie z załącznikiem 4 do SIWZ. 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, które zawarte jest w załączniku nr 3 do SIWZ b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; f) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów 2 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 6

7 Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona kaŝda strona kserokopii zawierająca jakąkolwiek treść. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Część XII SIWZ Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami: 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres: Sąd Okręgowy w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32, Poznań fax.: Uwaga: JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze Stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Część XIII SIWZ Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. Do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami zamawiający uprawnia: 1) Dorota Woźniak, tel. 61/ ) Dorota Pewińska tel. 61/ Część XIV SIWZ Wymagania dotyczące wadium. 1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1) dla części A 597 zł 2) dla części B 780 zł 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium moŝna wnieść w formie: 1) przelewu pienięŝnego na rachunek bankowy NBP O/O Poznań numer rachunku: , z dopiskiem wadium przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawa drukarek do okładek akt oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Punktów Przyjmowania Ogłoszeń. Za termin wniesienia wadium w formie pienięŝnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego. 2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, 3) gwarancji bankowych, 4) gwarancji ubezpieczeniowych, 5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz ze zm.). Oryginał gwarancji lub poręczenia naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego, w miejscu składania ofert, tj. sekretariat Dyrektora Sądu, pokój nr 415 Al. Marcinkowskiego 32, Poznań. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 7

8 Część XV SIWZ Termin związania ofertą. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Część XVI SIWZ Opis sposobu przygotowywania ofert. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złoŝyć ofertę wg poniŝszych zasad: 1. Na ofertę składają się: 1) załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy 2) załącznik nr 2 do SIWZ formularz cenowy 3) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w części XI SIWZ 4) pełnomocnictwo. 2. treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ; 3. cena oferty musi obliczona zgodnie z zasadami opisanymi w części XVIII SIWZ, 4. na podstawie art. 36 ust. 4 Ustawy, Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 5. jeŝeli Wykonawca nie skorzysta ze wzoru formularza ofertowego zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ, jego oferta musi zawierać wszystkie oświadczenia zawarte w tym wzorze. 6. wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu; 7. oferta winna być złoŝona, pod rygorem niewaŝności, w formie pisemnej; 8. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem; 9. oferta powinna być podpisana przez osoby upowaŝnione do podpisania oferty; 10. pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty. Pełnomocnictwo powinno zostać złoŝone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; 11. oferta powinna być umieszczona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie zaadresowanej i oznakowanej w sposób następujący: Nazwa i dokładny adres Wykonawcy Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. Marcinkowskiego Poznań Oferta na przetarg nieograniczony na Zakup i dostawa drukarek do okładek akt oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Punktów Przyjmowania Ogłoszeń. Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert, tj r. godz. 12: ofertę przed upływem terminu składania ofert moŝna zmienić lub wycofać; 13. wykonawca moŝe wprowadzić zmiany w złoŝonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 8

9 Ŝe uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Na kopercie zewnętrznej naleŝy dodatkowo umieścić zastrzeŝenie ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY oraz informacje określone w pkt. 9; Oferty wycofane nie zostaną zwrócone wykonawcom. 14. poprawki w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz sygnowane podpisem uprawnionego reprezentanta Wykonawcy; 15. koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty ponosi Wykonawca; 16. JeŜeli zaistnieją przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć do Zamawiającego na piśmie, niezaleŝnie od oferty (w odrębnej kopercie), dodatkowe oświadczenie o zastrzeŝeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. JednakŜe następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeŝenia, o którym mowa w art. 96 ust. 4 Pzp, jest wyłączenie zakazu ujawniania zastrzeŝonych informacji, zgodnie z uchwałą Sądu NajwyŜszego z dnia 21 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05). Tajemnica przedsiębiorstwa moŝe mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności - zgodnie z wyrokiem SN z dnia 3 października 2000r. (sygn. CKN 304/00). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli Wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie moŝe zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Część XVII SIWZ Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Poznaniu, sekretariat Dyrektora Sądu, pokój nr 415 Al. Marcinkowskiego 32, Poznań, w terminie do r. do godziny 10: Za dotrzymanie terminu złoŝenia oferty uwaŝa się dzień i godzinę doręczenia oferty Zamawiającemu. 3. Zamawiający zwraca niezwłocznie ofertę, która została złoŝona po terminie do składania ofert. 4. PrzedłuŜenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem. 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. 7. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Piaskowej 4-5 w Poznaniu, Sala Narad pok. nr 17. Część XVIII SIWZ Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cenę oferty stanowić będzie cena brutto za wszystkie elementy przedmiotu zamówienia (łączna cena brutto), wpisana na formularzu ofertowym dla danej części.. 2. Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny na wszystkie elementy zamówienia, dotyczące danej części, wymienione w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do 9

10 SIWZ. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 3. Ceny jednostkowe oraz wszystkie wartości określone w formularzu cenowym i ofertowym, a takŝe ostateczną cenę oferty, naleŝy podawać w złotych polskich (PLN) z dokładnością do jednego grosza. Ostateczna cena oferty powinna zostać podana w kwocie brutto i powinna uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. z uwzględnieniem w niej podatku od towarów i usług (VAT). Część XIX SIWZ Informacja dotycząca walut w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Część XX SIWZ Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. wraz z 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ. 2. Sposób oceny ofert: - Zamawiający dokona oceny ofert nie odrzuconych na podstawie art. 89 ustawy, 3. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: Cena 100 % Punkty za cenę wykonania oblicza się przyjmując za podstawę najniŝszą cenę ofertową, przyznając jej maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt. Punkty dla pozostałych ofert oblicza się według wzoru: cena najniŝsza x 100 pkt = ilość punktów dla danej oferty cena danej oferty Część XXI SIWZ Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe zostać zawarta 10

11 Część XXII SIWZ Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Zamawiający będzie Ŝądał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości 3 % wartości umowy. Część XXIII SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŝeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest toŝsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 3. Umowa podlega uniewaŝnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ŝe zamawiający przewidział moŝliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. 5. Przewidywane istotne zmiany w umowie oraz określenie warunków takiej zmiany: - w przypadku pojawienia się na rynku nowszego technologicznie sprzętu, oprogramowania lub braku dostępności sprzętu, oprogramowania Zamawiający moŝe wyrazić zgodę na dostawę nowego sprzętu, oprogramowania pod warunkiem, Ŝe parametry minimalne są spełnione. 6. Zaleca się, aby osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przed podpisaniem umowy dostarczyły aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej. Część XXIV SIWZ Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy przysługują wykonawcom a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Część XXV SIWZ W innych sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy PZP. Załączniki do SIWZ 1. Formularz ofertowy 2. Formularz cenowy 3. Oświadczenie art. 24 PZP 4. Oświadczenie art.22 PZP 5. Wzór umowy 11

12 6. Wykaz wykonanych dostaw 7. Opis przedmiotu zamówienia Zatwierdzam specyfikację. podpis kierownika jednostki 12

13 Nazwa i adres Wykonawcy: ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ FORMULARZ OFERTOWY NIP... REGON... Nr konta bankowego... Tel.... Fax Do Zamawiającego Nawiązując do publicznego ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Zakup i dostawa drukarek do okładek akt oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Punktów Przyjmowania Ogłoszeń. zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 1. Oferuję(my) wykonanie zamówienia: część A za cenę brutto... złotych, tj. słownie złotych:... część B za cenę brutto... złotych, tj. słownie złotych: Oświadczam, Ŝe...* płatnikiem VAT *) wpisać jestem lub nie jestem 3. Oświadczamy, Ŝe łączna cenę brutto oferty obliczyliśmy na podstawie formularza cenowego stanowiącego załącznik do oferty. Zaoferowana cena ofertowa brutto zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 4. Oświadczamy, Ŝe: oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SIWZ, zapoznaliśmy się z SIWZ, zmianami SIWZ i nie wnosimy zastrzeŝeń, uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty jej otwarcia, akceptujemy warunki płatności oraz istotne warunki umowy. 5. Część zamówienia, której wykonanie powierzę podwykonawcom 6. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do: - podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. Data :... Upełnomocniony przedstawiciel... (podpis, pieczęć) 13

14 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Część A SPECYFIKACJA SPRZĘTU Ilość Drukarka do akt 7 Wartość jednostkowa netto Wartość jednostkowa brutto Razem Wartość netto Wartość brutto Szczegółowa specyfikacja sprzętowa: Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie parametry należy potwierdzić wpisując TAK. Drukarka - 7 szt Pełna nazwa producenta Nazwa i typ urządzenia Podać: Podać: Lp Parametr Wymagania minimalne 1 Prędkość 10/12/15 zn./cal: Draft Normal 300/360/400, Draft High Speed 400/480/600; LQ Normal 100/120/150, LQ High Speed 133/160/200 2 Rozdzielczość Min. 180 x 360 dpi 3 Gęstość znaków 10, 12, 15, 16.6 (tylko emulacje Olivetti), 17.1, 20, 24 zn./cal 4 Gęstość wierszy 6, 8 wierszy/cal, mikrokroki z gęstością do 1/360 cala 5 Zestawy znaków 6 Żywotność głowicy 7 Interfejsy - standard 8 Emulacje - standard IBM PC2 (13 national character sets) ISO /-5/-7/-8/-9, dodatkowe zestawy czcionek dostępne na CD-ROMie 400 mln uderzeń na igłę RS232C, USB 2.0; Równoległy Centronics IEEE1284; bufor 32 KB Epson ESC/P, IBM 4722, Olivetti PR50/PR2/PR2e, IBM PP XL24e 9 Czcionki Draft, Roman, Sans Serif, Courier, Bold, Prestige, Script, Orator, Orator-S, Gothic, OCR-A/B; Kody kreskowe: UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13, Code 39, Code 128, Code 93, Codabar,2/5 Interleaved, 2/5 Industrial 10 Materiały eksploatacyjne Taśma barwiąca na 10 mln znaków 11 Podawanie papieru 12 Ilość kopii Oryginał + 4 kopie Poziome podawanie dokumentów z przodu, Automatyczne pozycjonowanie, Automatyczne ładowanie papieru, Automatyczny czujnik lewej krawędzi Spełnia (należy wpisać TAK lub NIE) 14

15 13 Gramatura papieru Książeczki: maks. 2,0 mm z okładkami. Gramatura papieru g/m2 14 Rodzaje papieru Dokumenty w formie książeczki (Passbook), pojedyncze kartki, papier wielowarstwowy samokopiujący 15 Gramatura papieru g/m2(książeczka), g/m2(pojedyncze kartki), g/m2(papier wielowarstwowy) 16 Formaty papieru Pojedyncze kartki i papier wielowarstwowy: Szer mm, Dł mm 17 Waga Max 9,6 kg 18 Wymiary Max 380mm (szer.) x 290mm (gł.) x 170mm (wys.) 19 Napięcie 230V 20 Częstotliwość 50/60 Hz 21 Pobór mocy Max 75 W (podczas druku); 9 W (w trybie uśpienia); 0 W (w trybie gotowości/wyłączona) 22 MTBF godzin 23 MTTR 30 min 24 Sterowniki Windows 95/98/2000/XP 25 Poziom hałasu 55 db(a) 26 Gwarancja 12 miesięcy, naprawa w terminie 4 dni roboczych 15

16 Część B Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie parametry należy potwierdzić wpisując TAK. Ilość Stacja 6 robocza Skaner 3 Wartość jednostkowa netto Wartość jednostkowa brutto Razem Wartość netto Wartość brutto 1. Stacja robocza z monitorem Podać: Pełna nazwa producenta Podać: Nazwa i typ urządzenia 16

17 Stacja Robocza z monitorem szt. 6 Lp. Opis wymagań minimalnych Spełnia (należy wpisać TAK lub NIE) 1 Procesor Procesor dwurdzeniowy zgodny z x86, o wydajności ocenionej na co najmniej 215 punktów zdobytych w teście SYSmark 2007 Preview Rating według wyników opublikowanych na stronie: (dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje komputera) 2 Płyta główna 1 niskoprofilowe gniazdo PCIe x 16, 4 złącza DIMM, obsługa do 16 GB pamięci RAM, 4 Porty Z tyłu obudowy: 6 portów USB, 1 port szeregowy RS-232, 1 port równoległy IEEE 1284, port RJ45, port VGA, Display Port, DVI lub adapter Display Port na DVI - poprawnie współpracujący z oferowanym monitorem, porty audio (line-out, line-in). Z przodu obudowy: 4 porty USB, porty audio (słuchawki, mikrofon). Wymagana liczba i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 5 Pamięć RAM 4 GB (2x2 GB) 1333 Mhz DDR3 z możliwością rozszerzenia do 16 GB, przynajmniej dwa gniazda wolne po zainstalowaniu 4 GB. 6 Dysk twardy 250 GB (podział dysku na partycje 50/50%) 7 Napęd optyczny 8 Karta sieciowa DVD R+/RW+, R-/RW- Nagrywanie płyt dwuwarstwowych DVD wraz z oprogramowaniem do nagrywania oraz odtwarzania płyt DVD 10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ 45 (zintegrowana) Wspierająca funkcję Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika) i PXE Karta graficzna Zintegrowana, karta musi umożliwiać pracę z dwoma monitorami. 11 Karta dźwiękowa Zintegrowana, wbudowany głośnik audio do odtwarzania plików multimedialnych, nie dopuszcza się głośników instalowanych na złączu USB oraz głośników zewnętrznych. 12 Klawiatura Na złączu USB, 104 klawisze QWERTY. Czytnik kart mikroprocesorowych zgodny z ISO , 2, 3, 4 zintegrowany w klawiaturze komputera. 13 Mysz Optyczna z rolerem na złączu USB, podkładka 14 Monitor LCD, przekątna 19", matryca aktywna TN lub TFT, jasność 250 cd/m 2, kontrast: 800:1, 1280x1024, 60 Hz, format obrazu: 4:3 lub 5:4 (nie dopuszcza się panoramicznego formatu obrazu 16:9), kąt widzenia poziom: 160, kąt widzenia pion: 160, czas reakcji matrycy nie więcej niż 6 ms, złącze D - Sub oraz DVI, uchlanie pionowe od -4 do 20, obracanie 17

18 poziome ±45, zakres regulacji wysokości 10 cm. Kable (DVI, zasilający) umożliwiające podłączenie monitora do oferowanego komputera. W chwili odbioru jakościowego monitora nie dopuszcza się żadnych wypalonych" pikseli. Oferowany monitor musi spełniać wymogi specyfikacji technicznej normy Energy Star lub równoważne (wystarczającym jest wypełnienie przez Wykonawcę pola w kolumnie obok, poprzez np. tak" lub spełnia"). 15 Obudowa Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera musi pozwalać na montaż/demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Uniwersalna - przygotowana fabrycznie do pracy w pozycji poziomej i pionowej. Wszystkie niezbędne elementy typu nóżki, podstawki, mocowania itp. Zapewniające ustawienia w pozycji poziomej lub pionowej w zależności od potrzeb użytkownika. Obudowa małogabarytowa o sumie wymiarów wszystkich boków nie przekraczającej 82 cm (wraz z wszystkimi elementami np. płytą czołową tzw. Bezel) z możliwością pracy w pionie i poziomie. Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym komputerem. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) Obudowa nie może posiadać przycisku RESET na przednim panelu, wyklucza się możliwość odłączenia istniejącego przycisku od płyty głównej w celu spełnienia ww. warunku. Obudowa musi posiadać przycisk włącznika na przednim panelu oraz wizualny system informujący o stanie komputera. 16 Zasilanie Zasilacz o mocy niewiększej niż 280 W, wydajności minimum 90% (przy 50% obciążenia). Oferowany zasilacz musi spełniać wymogi specyfikacji technicznej normy Energy Star lub równoważne (wystarczającym jest wypełnienie przez Wykonawcę pola w kolumnie obok, poprzez np. tak" lub spełnia"). 17 Oprogramowan ie Microsoft Windows 7 Professional wersja językowa PL, 64 bit lub równoważny, preinstalowany fabrycznie przez producenta, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. 18 Inne 1. Wszystkie niezbędne przewody do podłączenia i poprawnej pracy komputera, kabel 18

19 wymagania łączący komputer z gniazdkiem UTP (linka) o długości 5 m kat. 6, wszystkie niezbędne i aktualne sterowniki i Service Pack-i do zainstalowanych urządzeń na oddzielnych nośnikach CD, instrukcja obsługi komputera w języku polskim. Zdalny upgrade BIOS komputera - przez Internet lub za pomocą fabrycznego oprogramowania. 19 Dodatkowe wymagania 20 Bezpieczeństwo 1. Możliwość blokowania portów wejścia/ wyjścia- funkcja w BlOS-ie komputera. 2. Wszystkie niezbędne elementy do prawidłowej pracy komputera. 3. Oprogramowanie pozwalające na zarządzanie komputerem w sieci oraz umożliwiające min.: informowanie o następujących parametrach: automatyczną rejestrację temperatury procesora, zdalne zablokowanie portów szeregowych i równoległych, zdalną konfigurację i uaktualnienia BIOS-u [Update BIOS], zdalne wyłączanie komputera w sieci, zdalny restart komputera w sieci, realizowanie funkcji Wake On LAN [WÓL], otrzymywanie informacji WMI [Windows Management Instrumentation], kontrola czujnika otwarcia obudowy. Ww. oprogramowanie musi być przeznaczone dla oferowanej jednostki centralnej komputera i być oznaczone logiem jej producenta. 4.Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca bez nośników maksymalnie 27dB - wystarczającym jest wypełnienie przez Wykonawcę pola w kolumnie obok, poprzez np. tak" lub spełnia". Układ szyfrujący na płycie głównej pozwalający m.in. na przechowywanie w nim kluczy szyfrujących, układ zgodny ze specyflkacją TPM 1.2 aktywowany, wraz oprogramowaniem - należy podać nazwę i wersję oprogramowania w kolumnie obok. 19

20 21 Wymagane normy Stacja robocza wyprodukowana zgodnie z wymaganiami normy ISO wystarczającym jest wypełnienie przez Wykonawcę pola w kolumnie obok, poprzez np. tak" lub spełnia". Stacja robocza posiada znak CE - wystarczającym jest wypełnienie przez Wykonawcę pola w kolumnie obok, poprzez np. tak" lub spełnia". Poprawna praca oferowanego systemu operacyjnego wskazanego w pkt. 16 na oferowanym modelu stacji roboczej - (oświadczenie Wykonawcy lub np. kopia Certyfikatu Microsoft w zakresie kompatybilności oferowanego modelu komputera z systemem Microsoft Windows 7 Professional PL lub oświadczenie Wykonawcy w przypadku zaoferowania systemu operacyjnego równoważnego; w zakresie oświadczenia Wykonawcy wystarczającym jest wypełnienie kolumny obok, poprzez np. tak", spełnia"). System Microsoft Windows 7 Professional PL (obecność produktu na MS Hardware Compatibility List) lub równoważny - wystarczającym jest wypełnienie przez Wykonawcę pola w kolumnie obok, poprzez np. tak" lub spełnia". Oferowany model stacji roboczej musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z jednym z wyżej wymienionych systemów operacyjnych lub równoważnym - wystarczającym jest wypełnienie przez Wykonawcę pola w kolumnie obok, poprzez np. tak" lub spełnia". Oferowana stacja robocza musi spełniać wymogi specyfikacji technicznej normy Energy Star lub równoważne (wystarczającym jest wypełnienie przez Wykonawcę pola w kolumnie obok, poprzez np. tak" lub spełnia"). 22 Gwarancja - 36 miesięcy, serwis w miejscu eksploatacji naprawa do 48 godzin, - 36 miesięcy gwarancji na akcesoria, - Gwarancja pozostawienia uszkodzonego dysku twardego u Zamawiającego. 20

21 2. Skaner Pełna nazwa producenta Nazwa i typ urządzenia Podać: Podać: Skaner szt. 3 Lp. Opis wymagań minimalnych Spełnia (należy wpisać TAK lub NIE) 1 Typ Kolorowy płaski skaner nabiurkowy 2 Rozdzielczość 4800 x 4800 dpi w standardzie ISO optyczna 3 Rozdzielczość dpi interpolowana 4 Interfejs USB 5 Format skanowania A4/.Letter 6 Prędkość skanowania A4 (tekst OCR 300 dpi) -w 10 sekund. 7 Oprogramowanie sterowniki do urządzenia na wskazane systemu operacyjne 8 Obsługiwane systemy MS Windows 764 bit 21

22 operacyjne 9 Zasilanie Zasilacz zewnętrzny VAC, Hz 10 Kable Zasilający, USB 11 Przyciski Szybkiego dostępu 12 Gwarancja 24 miesiące 13 Dodatkowe wymagania Minimum 4 przyciski z funkcjami w tabelce (PDF, FINISH PDF, AUTO SCAN, COPY, E- MAIL) Instrukcja obsługi w języku polskim, wszystkie elementy typu kable i przystawki konieczne do pełnej funkcjonalności urządzenia. 22

23 Nazwa wykonawcy ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ Adres wykonawcy oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Prawa zamówień publicznych, tj.: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, jeŝeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeŝeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Miejsce i data Pieczątka i podpisy osób reprezentujących wykonawcę 23

24 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy oświadczam, Ŝe spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 Prawa zamówień publicznych, dotyczące.: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej Miejsce i data Pieczątka i podpisy osób reprezentujących wykonawcę 24

25 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ Projekt umowy UMOWA NR G Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy Sądem Okręgowym w Poznaniu Al. Marcinkowskiego Poznań NIP zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : - Jarosława Kaczmarka - Dyrektora Sądu Okręgowego w Poznaniu a... NIP REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez : - W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r., Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą PZP, zawarto umowę następującej treści: Część A. 1 Przedmiot umowy Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa drukarek do okładek akt (7 szt. Al. Marcinkowskiego 32, Poznań)... magazyn sprzętu informatycznego Część B. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Punktów Przyjmowania Ogłoszeń (1 kpl. stacja robocza z monitorem 2szt. + skaner - Sąd Rejonowy w Lesznie ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 2, Leszno, 1 kpl. - stacja robocza z monitorem 2szt. + skaner - Sąd Rejonowy w Pile Al. Powstańców Wielkopolskich 79, Piła, 1 kpl. - stacja robocza z monitorem 2szt. + skaner - Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda ul. Młyńska 1a, Poznań;.. magazyn sprzętu informatycznego 25

26 2 Termin realizacji Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kompletny przedmiot umowy w ciągu 25 dni od daty podpisania umowy. 3 Sposób Realizacji 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie 25 dni od momentu podpisania umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wnieść do wskazanego magazynu sprzętu, na własny koszt kompletną partię dostawy tzn. obejmującą całość przedmiotowego zamówienia, zgodnie z zał. nr 1 do obiektów Zamawiającego (zał. nr 1). 3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy w formie pisemnej przesłanej faksem pod numer , z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 4. Wykonawca przekaże asortyment zawarty w 1, zgodnie z wykazem rodzajowym oraz ilościowym i w jakości odpowiadającej zobowiązaniom określonym w ofercie. 5. Przy przekazaniu-odbiorze dostawy uczestniczyć będzie pracownik Wykonawcy (lub inna osoba wskazana przez Wykonawcę) oraz pracownik Zamawiającego w celu stwierdzenia ilościowej zgodności bądź niezgodności przedmiotu zamówienia. Na tę okoliczność Wykonawca sporządzi ilościowy protokół zdawczo-odbiorczy, a jego kopię podpisaną przez pracownika Wykonawcy i Zamawiającego prześle do siedziby Zamawiającego. 6. Zamawiający może odmówić odbioru towaru niezgodnego co do ilości i rodzaju z zamówieniem. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 7. W sytuacji opisanej w ust. 6 Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia całości przedmiotu zamówienia w ciągu 3 dni roboczych. 8. Wykonawca gwarantuje, że każdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny od wad fizycznych, prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami określonymi w jego specyfikacji technicznej. 9. W ciągu 7 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego dokona on odbioru jakościowego. Fakt zgodności lub niezgodności z przedmiotem zamówienia Zamawiający potwierdzi pisemnie w formie protokołu odbioru jakościowego przesłanego do Wykonawcy w formie określonej w 3 ust. 26 lit b. 10. Za ujawnione wady dostarczonego towaru odpowiada Wykonawca i zobowiązuje się do jego wymiany na własny koszt, na towar o odpowiedniej jakości w terminie 3 dni roboczych od chwili ujawnienia jego wad. 11.Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonych wyrobach, ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczone wyroby: a)stanowią własność osoby trzeciej, albo jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej, b)mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono je w stanie niezupełnym. 12. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe - wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobów Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny na takie wyroby uległy zmianie. 13. Na wyroby dostarczone na podstawie umowy Wykonawca udziela gwarancji: a) drukarki - dostawca powinien dostarczyć sprzęt wskazany w pkt. 1 (część A) na okres 1 26

27 roku gwarancji. System gwarancyjny producenta przez okres 1 roku. Naprawa sprzętu w terminie 4 dni roboczych. b) stacja robocza z monitorem (część B) - gwarancja - 36 miesięcy, serwis w miejscu eksploatacji, naprawa do 48 godzin. c) skanery (część B) gwarancja 24 miesiące. Naprawa do 14 dni. 14. Zamawiający jest upoważniony do samodzielnego demontażu i montażu informatycznych nośników danych pracujących w dostarczonym wyrobie ( dysków twardych) bez utraty gwarancji na cały sprzęt. 15. W okresie trwania gwarancji uszkodzony dysk twardy będzie wymieniany bezpłatnie na nowy po przekazaniu przez Zamawiającego tabliczki znamionowej dysku (uszkodzony dysk wraz z nośnikami danych pozostaje u Zamawiającego). 16. Informatyczne nośniki danych pracujące w dostarczonym wyrobie (dyski twarde) nie podlegają przekazaniu do naprawy (lub zwrotowi do Wykonawcy). 17. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne i prawne wyrobów niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. 18. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych nie następuje mimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił. 19. Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być odnotowane w karcie gwarancyjnej. Adnotacji dokonuje Wykonawca po dokonaniu naprawy. 20. W przypadku trzech napraw gwarancyjnych tego samego urządzenia, rozumianego jako jeden z elementów przedmiotu zamówienia określonego w zał. 1, pomimo awarii różnych podzespołów składających się na jego budowę, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na nowy. W przypadku wymiany urządzenia na nowe, gwarancja biegnie od początku. 21. Odbiór i zwrot sprzętu wysłanego do naprawy gwarancyjnej odbywać się będzie w formie door- to-door czyli pracownik Wykonawcy odbiera sprzęt z siedziby Zamawiającego i po naprawie dostarcza do siedziby Zamawiającego. Na okoliczność odbioru i dostarczenia sprzętu każdorazowo sporządzany jest stosowny protokół. Procedura odbioru i zwrotu sprzętu: a) Zamawiający zgłasza awarię w formie zgodniej z 3 ust. 21 lit b umowy, b) odbiór przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego sprzętu w ciągu 24 godzin od zgłoszenia wraz ze sporządzonym przez Wykonawcę protokołem przekazania sprzętu podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego c) naprawa w terminie max 4 dni dla cz. A oraz 48 godzin dla cz. B (stacje robocze) od daty przekazania do naprawy widniejącej na protokole przekazania do naprawy. W przypadku części B (skanery) naprawa w terminie do 14 dni. d) dostarczenie naprawionego sprzętu do siedziby Zamawiającego wraz ze stosownym protokołem przekazania sprzętu e) wpisanie przez przedstawiciela Wykonawcy stosownej adnotacji do karty gwarancyjnej i pogwarancyjnych) przez autoryzowany serwis (wykaz sprzętu załącznik nr 1). 22. Osobami uprawnionymi do nadzoru nad realizacją umowy, kontaktu i przekazywania uwag sprawie realizacji umowy są: a) ze strony Wykonawcy: -.. tel. -.. tel. b) ze strony Zamawiającego: 27

Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa urządzenia zabezpieczającego sieć dla Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32, 61 745 Poznań.

Zakup i dostawa urządzenia zabezpieczającego sieć dla Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32, 61 745 Poznań. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa urządzenia zabezpieczającego sieć dla Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32, 61 745 Poznań.

Bardziej szczegółowo

Dostawa zestawów komputerowych

Dostawa zestawów komputerowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: narada szkoleniowa dla Prezesów, Sędziów Wizytatorów, Dyrektora i Zastępcy, Kierowników i Zastępców Oddziałów i Wydziałów, pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

PROKURATURA GENERALNA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PROKURATURA GENERALNA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROKURATURA GENERALNA AKCEPTUJĘ: PROKURATOR GENERALNY. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa serwerów Znak sprawy: PG X F 3820/3/10 Przedstawiam do akceptacji:

Bardziej szczegółowo

Sprawa VII G 2401/16/12

Sprawa VII G 2401/16/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Zamościu ul. Szczebrzeska 47, 22-400 Zamość tel: 84 639 60 91 do 93 ; fax: 84 639 33 25; www.zamosc.po.gov.pl ZAPRASZA DO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 31/BAF-VI/PN/08 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby DCEP. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 9/2009 Nr ogłoszenia w Biuletynie UZP: 419358-2009 Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 64, tel. (22) 629

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Ul. Zwycięska 12 53-033 Wrocław NIP: 896-10-00-264 Regon: 006011298 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa tel. 77 4080513, tel./fax 77 4080553, www.nysa.pl, zp_nysa@op.onet.pl S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia publicznego dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm) procedura jak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE ul. Akademicka 13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/8B/14 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu Część I przedmiotu zamówienia (stacje robocze, monitory)

Specyfikacja techniczna sprzętu Część I przedmiotu zamówienia (stacje robocze, monitory) Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Specyfikacja techniczna sprzętu Część I przedmiotu zamówienia (stacje robocze, monitory) I. Komputer Liczba sztuk: 247 Oferowany model *.. Producent *.. Lp. Opis wymagań

Bardziej szczegółowo