STRATEGIA ROZWOJU Państwowej Wyszej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU Państwowej Wyszej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na lata 2007-2015 2"

Transkrypt

1 CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII 1

2 Tło powstania CTT Państwowa Wysza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, jako uczelnia państwowa, prowadząca studia zawodowe na poziomie licencjackim i inżynierskim, poprzez swoją działalność dydaktyczną i naukowa, współtworzy obraz gospodarczy i kulturowy miasta i regionu ( ) Dobrze pojęta służba publiczna, przekładająca się na istotne oddziaływanie na otoczenie w obszarze kultury materialnej i duchowej, a w szczególności umacnianie znaczenia Uczelni jakoregionalnego centrum edukacji, innowacyjności i doradztwa zawodowego, jest jednym z najważniejszych elementów naszej misji. STRATEGIA ROZWOJU Państwowej Wyszej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na lata

3 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) Art. 86 W celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki, uczelnie mogą prowadzić: akademickie inkubatory przedsiębiorczości centra transferu technologii PWSZ 2011 rok (EFS) 1. Wsparcie szkoleniowe dla 60 potencjalnych przedsiębiorców 2. Powstanie 20 nowych przedsiębiorstw (wsparcie pomostowe 40 tys.. zł) jednostka ogólnouczelniana Spółka handlowa lub fundacja sprzedaż lub nieodpłatne przekazywanie wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki 3

4 C T T PWSZ CTT jest jednostką ogólnouczelnianą podległą Prorektorowi ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni Celem CTT jest podnoszenie jakości wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni dla rozwoju społeczno-gospodarczego subregionu pilskiego,, między innymi poprzez: prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej, doradczej, usługowej, organizacyjnej i promocyjnej w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, transfer wiedzy, wyników badań naukowych i prac rozwojowych z Uczelni do gospodarki i instytucji otoczenia biznesu, kreowanie innowacyjności i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 4

5 Zadania CTT Wspieranie innowacyjności gospodarki północnej Wielkopolski poprzez łączenie biznesu z nauką Upowszechnianie w środowisku lokalnym i subregionalnym wiedzy oraz osiągnięć nauki i techniki w obszarze innowacji: organizacyjnych technologicznych procesowych produktowych oraz nowych metod: badania projektowania konstruowania wytwarzania 5

6 Zadania CTT Transfer wiedzy: know-how w zakresie wiedzy technicznej, ekonomicznej, społecznej oraz ochrony zdrowia ocena wartości komercyjnej prowadzonych w Uczeni badań naukowych i prac rozwojowych gromadzenie i przetwarzanie informacji o prowadzonych w Uczelni badaniach naukowych i pracach rozwojowych przygotowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do sprzedaży rozwijanie idei oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 6

7 Struktura organizacyjna PROREKTOR RADA NADZORUJĄCA DYREKTOR CTT BIURO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM BIURO CTT Usługi dla firm SEKCJA ELEKTRONICZNO - INFORMATYCZNA SEKCJA INŻYNIERII MECHANICZNEJ I TRANSPORTU SEKCJA BUDOWNICTWA DORAŹNE INTERDYSCYPLINARNE ZESPOŁY PROBLEMOWE 7

8 Rada Nadzorująca KIEROWNICTWO UCZELNI KONWENT INSTYTUT POLITECHNICZNY ZB ZIMiT ZEiE INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA INSTYTUT EKONOMICZNY INSTYTUT HUMANISTYCZNY Prorektor prof. nadzw. dr inż. Bolesław Ochodek Mgr Sylwester Kanclerz Sieradzki Przedstawiciel Vacat Konwentu Dyrektor Instytutu Prof. dr hab. inż. Henryk Tylicki Doc. Przedstawiciel dr inż. Maria Wesołowska zakładu Przedstawiciel Doc. dr inż. Leszek Surówka zakładu Przedstawiciel Mgr inż. Marek Skorupski zakładu Przedstawiciel Dr Małgorzata Instytutu Wójcik Przedstawiciel Doc. dr Bazyli Czyżewski Instytutu Przedstawiciel Doc. dr Paweł Malendowicz Instytutu SAMORZĄD STUDENCKI Przedstawiciel Monika Tomaszewska Studentów 8

9 Adresaci usług CTT Przedsiębiorstwa oraz instytucje otoczenia biznesu Źródło: UM PIŁA Pilska Podstrefa Pomorskiej Strefy Ekonomicznej Fot. Marcin Maziarz Pilski inkubator przedsiębiorczości 9

10 Komplementarność CTT STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DO 2020 ROKU Cel strategiczny 2: Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych województwa Cel operacyjny 2.2: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Cel operacyjny 2.3: Wzrost udziału nauki i badań w rozwoju regionu 10

11 Szczegółowa oferta CTT 1. Obszar nauk ekonomicznych 2. Obszar nauk technicznych: Elektrotechnika i elektronika 2.2. Inżynieria mechaniczna i transport 2.4. Budownictwo 3. Obszar nauk okołomedycznych 11

12 NAUKI EKONOMICZNE doc. dr Bazyli Czyżewski 12

13 Usługi doradcze i szkoleniowe Dla jednostek sektora finansów publicznych, m.in. w zakresie: kontroli zarządczej, finansów, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, ochrony danych osobowych, naruszenia dyscypliny finansów publicznych, audytu wewnętrznego, organizacji urzędu i doboru kadr, zamówień publicznych, projektów współfinansowanych ze środków UE (POKL, POIG) Dla sektora prywatnego, m.in. w zakresie: wsparcia merytorycznego przy zakładaniu firm biznesplanów, podatków i rachunkowości (współpracy z urzędami) Dotyczące oprogramowania analitycznego (arkusze kalkulacyjne, bazy danych, programy statystyczne) 13

14 Opracowanie strategii rozwojowych Strategie dla samorządu terytorialnego z zakresu: rozwoju regionu, turystyki, przemysłu, itp. Prognozy wieloletnie Strategie dla firm i klastrów 14

15 Usługi analityczne Analizy statystyczne Kodujemy dane i ankiety, dokonujemy doboru odpowiednich statystycznych metod analitycznych, opracowujemy wyniki w przystępnej formie graficznej i tabelarycznej oraz przedstawiamy ich interpretację w formie raportu Modelowanie ekonometryczne i matematyczne Przykładowe zastosowania: Analizy rynku Analizy i prognozy sprzedaży (sezonowość sprzedaży, analizy trendów) Analizy zwyczajów zakupowych Segmentacja rynku Pozycjonowanie produktu na rynku Badanie preferencji konsumentów wobec konkretnego produktu Analizy cen, wydatków na reklamę, dóbr konkurencyjnych Badania satysfakcji pracowników 15

16 Usługi ewaluacyjne Ewaluacja projektów unijnych (w szczególności współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) Dla każdego projektu tworzymy indywidualne koncepcje ewaluacji. Ewaluację projektów unijnych opieramy o wykorzystanie takich technik badawczych jak: analiza danych zastanych i źródeł wtórnych, kwestionariusze ankietowe (pocztowe, telefoniczne CATI, internetowe CAWI, rozdawane) wywiady bezpośrednie pogłębione, zogniskowane wywiady grupowe, panele ekspertów. 16

17 Usługi audytowe Prowadzenie audytu wewnętrznego w JSFP przez usługodawcę (zgodnie z Ustawą o finansach publicznych) Audyt projektów unijnych Prowadzenie audytu wewnętrznego we wszystkich obszarach funkcjonowania jednostki 17

18 ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA Mgr inż. Marek Skorupski 18

19 Rozwiązania inżynierskie projektowanie i realizacja układów automatycznego sterowania (różnego rodzaju procesami technologicznymi), realizowanych na sterownikach PLC lub regulatorach programowanie sterowników PLC (LD, FBD) realizacja współpracy czujników ze sterownikami PLC wykonanie pomiarów przemysłowych (np.: temperatury, masy, ciężaru, odległości, prędkości, przemieszczenia, itp.) projektowanie systemów pomiarowych do różnego rodzaju zadań wsparcie w projektowaniu i stosowaniu elektrycznych, odnawialnych źródeł energii rozwiązywanie problemów związanych z elektrycznymi układami napędowymi Informatyzacja przedsiębiorstwa 19

20 Ochrona środowiska doradztwo w zakresie wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ): w podjęciu decyzji o wdrożeniu SZŚ z uwzględnieniem rachunku korzyści i kosztów, we wdrożeniu systemu: przeprowadzenie przeglądu środowiskowego (identyfikacja wszystkich aspektów środowiskowych, identyfikacja wymagań prawnych, ocena i wybór aspektów znaczących), opracowanie polityki środowiskowej opracowanie procedur systemowych, środowiskowych, zakresu prowadzonej dokumentacji 20

21 Wsparcie realizacja szkolenia podstawowego związanego ze sterownikami PLC przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstaw informatyki tłumaczenie instrukcji, reklam, tekstów technicznych, itp. (na temat urządzeń elektrycznych i elektronicznych) z języka angielskiego i na język angielski wyszukiwanie informacji i rozwiązań technicznych z zakresu elektroniki, automatyki, czy elektrotechniki Rozwiązywanie konkretnych problemów technicznych 21

22 INŻYNIERIA MECHANICZNA I TRANSPORT Doc. dr inż. Leszek Surówka 22

23 Usługi doradczo-szkoleniowe inżynieria produkcji mechanicznej obróbka cieplna metali technologia napraw przewozy materiałów niebezpiecznych, mocowanie ładunków, czas pracy kierowcy wytrzymałość materiałów, materiałoznawstwo, technologia napraw, spawalnictwo układy hydrauliki siłowej i pneumatyki ochrona i komercjalizacja dóbr niematerialnych analizy techniczno ekonomiczne w obszarze transportu drogowego audyty technologiczne wsparcie w zakresie ochrony własności przemysłowej w kraju i zagranicą 23

24 Projektowanie i badania PROJEKTOWANIE urządzenia techniczne, stanowiska badawcze i kontrolno-pomiarowe urządzenia fizjoterapeutyczne i diagnostyczne, systemy pomiarowe i układy automatyzujące procesy produkcyjne systemy transportowe w obszarze transportu drogowego (przewóz osób, przewóz rzeczy) BADANIA: badania metalograficzne badanie wytrzymałości materiałów badanie stanów nowoczesnych systemów sterowania i nadzoru pojazdów ocena stanu technicznego układów hydraulicznych i pneumatycznych oznaczanie własności fizyko-chemicznych olejów i smarów 24

25 BUDOWNICTWO Doc. dr inż. Maria Wesołowska 25

26 Badania badania betonu zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 pobranie próbek do badania wytrzymałości betonu na ściskanie i nasiąkliwości badanie konsystencji mieszanki betonowej badanie konstrukcji betonowej metodą nieniszczącą badanie właściwości stwardniałego betonu: badanie wytrzymałości betonu na ściskanie oznaczanie nasiąkliwości betonu oznaczanie gęstości objętościowej betonu 26

27 PROFILAKTYKA I OCHRONA ZDROWIA Dr Małgorzata Wójcik 27

28 Fizjoterapia, ratownictwo medyczne i pielęgniarstwo zabiegi kinezyterapeutyczne (usprawnianie pacjentów z jednostkami ortopedycznymi i neurologicznymi), zabiegi fizykoterapeutyczne i terapii manualnej, masaż leczniczy, kursy pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, kurs EKG, kurs zaawansowanej resuscytacji osób dorosłych i dzieci, nauka samobadania piersi - jako profilaktyka raka piersi u kobiet pomiary: ciśnienia tętniczego krwi, tkanki tłuszczowej, poziomu cukru we krwi, itp. 28

29 Procedura świadczenia usług 1. Złożenie przez Usługobiorcę formularza Zlecenia wykonania usługi Portal CTT 29

30 Procedura świadczenia usług 2. Analiza formalna Zgłoszenia wykonania usługi, prowadzona przez Prorektora 3. Analiza merytoryczna usługi, prowadzona przez Dyrektora CTT z zespołem ekspertów merytorycznych 4. Wybór przez Dyrektora CTT wykonawców usługi 5. Konsultacje merytoryczne wykonawców usługi z Usługobiorcą 6. Przedstawienie Usługobiorcy Oferty na wykonanie usługi 30

31 Procedura świadczenia usług 7. Podpisanie Umowy na wykonanie usługi 31

32 Procedura świadczenia usług 8. Wykonanie usługi 9. Sprawozdanie z przeprowadzonej usługi 10. Protokolarne przekazanie usługi Usługobiorcy 11. Rozliczenie finansowe przeprowadzonej usługi 32

33 Kontakt Prof. nadzw. dr inż. Bolesław Ochodek Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni Telefon: (biuro) Telefon kom.: lub Funkcje: Udzielanie informacji dla przedsiębiorców Przyjmowanie zgłoszeń na wykonanie usługi Podpisywanie umów z Usługobiorcami Nadzór nad realizacją umów po stronie CTT 33

34 Dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy do współpracy 34

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025 STRATEGIA ROZWOJU Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na lata 2015-2025 PIŁA, grudzień 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 1. UWARUNKOWANIA PROGRAMOWE STRATEGII... 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA DLA BIZNESU

POLITECHNIKA DLA BIZNESU POLITECHNIKA DLA BIZNESU Lublin 2014 Zespół redakcyjny: Dziekani, Prodziekani i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Politechniki Lubelskiej Przewodniczący Zespołu redakcyjnego: Paweł Chrapowicki Korekta:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 95

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 95 Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI Inkubator Innowacyjności Oferta naukowo-badawcza Wydziału Zarządzania dla gospodarki Bydgoszcz 2014 Bezpłatny materiał informacyjny Spis treści

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Wykonanie dodatkowych usług w ramach prowadzenia Punktu Kontaktowego w Rzeszowie. Jest to zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy nr RARR/BP/7/2011 zawartej dnia 5.01.2011 z Innpuls Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Informator o instytucjach wspierających przedsiębiorczość województwo wielkopolskie 2012 rok Spis treści Subregion poznański...3 1.

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-31-01/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-31-01/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-31-01/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/128 - Wdrażanie innowacji przez szkoły wyższe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Projekt Regionalna Strategia Innowacji RSI 2030 współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wsparcie społeczeństwa informacyjnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego 2014-2020

Wsparcie społeczeństwa informacyjnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego 2014-2020 Wsparcie społeczeństwa informacyjnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego 2014-2020 Agnieszka Aleksiejczuk Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 A. Instrumenty wsparcia MSP w ramach funduszy strukturalnych 2.1. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Zamawiający Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie RAPORT KOŃCOWY z badania dziedzinowego Analiza możliwości wdrożenia międzyuczelnianego programu inkubowania i rozwoju innowacyjnych firm w branżach inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju na lata 2012-2020

Strategia rozwoju na lata 2012-2020 Bielsko-Biała 2012 Strategia rozwoju na lata 2012-2020 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Strategia przyjęta przez Senat w dniu 18-12-2012 r. 1 Spis treści 1. UWAGI METODYCZNE... 3 2. GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ZMIAN WPROWADZONYCH DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW RPOWP NA LATA 2007 2013

ZAKRES ZMIAN WPROWADZONYCH DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW RPOWP NA LATA 2007 2013 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 86/1108/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 marca 2012 r. ZAKRES ZMIAN WPROWADZONYCH DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW NA LATA 2007 2013 L.p. Rozdział/podrozdz

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Wartość dla uczelni - - wiedza dla przedsiębiorczości!

INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Wartość dla uczelni - - wiedza dla przedsiębiorczości! Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Wartość dla uczelni - - wiedza dla przedsiębiorczości! (dokument do konsultacji) Warszawa 2008 W nowoczesnym społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, przedstawiam ofertę współpracy wybranych Instytutów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ponieważ jestem przekonany, że zwiększenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2009 r. Warszawa, 17 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2009 r. Warszawa, 17 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2009 r. Warszawa, 17 marca 2010 r. Spis treści: 1.1 PODSTAWY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM... 4 1.2 WEWNĘTRZNE AKTY NORMATYWNE REGULUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu Coraz częściej uważa się że przyspieszenie rozwoju gospodarki powinno mieć swoje podstawy w tworzeniu warunków wspomagających współpracę

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo