W Numerze: KALENDARIUM NAJBLI SZYCH TARGÓW DOBRY WYBÓR W KRYZYSIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W Numerze: KALENDARIUM NAJBLI SZYCH TARGÓW DOBRY WYBÓR W KRYZYSIE"

Transkrypt

1 KALENDARIUM NAJBLI SZYCH TARGÓW Wszystkim producentom ledz¹cym nowoci na wiatowym rynku przemys³u drzewnego przypominamy, e w najbli szym czasie odbêd¹ siê dwie znacz¹ce imprezy: KWIETNIA TECHNODOMUS 2010 TARGI W RIMINI (RIMINI FIERA) MAJA XYLEXPO 2010 TARGI W MEDIOLANIE (CENTRUM TARGOWE MILANO RHO) TECHNODOMUS Po udanym debiucie w 2009 r. potwierdzonym nap³ywem blisko zwiedzaj¹cych, pochodz¹cych w ogromnej mierze z zagranicy, wracaj¹ do Rimini od 20 do 24 kwietnia 2010 r. Targi Przemys³u Drzewnego przeznaczone dla budownictwa i przemys³u meblarskiego. Rimini, wa ny na skalê wiatow¹ region przemys³owy, w którym maj¹ swoj¹ siedzibê najwiêksze firmy z sektora przemys³u drzewnego, staje siê wa nym, na rynku w³oskim i miêdzynarodowym, miejscem spotkañ dla wszystkich producentów, w którym nawi¹zywane s¹ korzystne kontakty handlowe, promowane nowe technologie i produkty. W ci¹gu piêciu dni w tym malowniczym miecie na wybrze u Adriatyku, maszyny, czêci, akcesoria i narzêdzia dla przemys³u drzewnego, stan¹ siê g³ównymi bohaterami wydarzeñ. Przewidziany jest innowacyjny uk³ad organizacyjny, skupiony wokó³ poszczególnych tematów: od du ych instalacji po tradycyjne maszyny do obróbki drewna, s³u ¹cy zarówno du ym przedsiêbiorstwom jak i ma³ym firmom. Targi Technodomus 2010 k³ad¹ szczególny nacisk na wykorzystanie drewna w budownictwie: od technologii drewna strukturalnego po stolarkê, od struktur nonych po konstrukcjê domów. Zostan¹ zaprezentowane rozwi¹zania dla architektury zrównowa onej ekologicznie i przyjazne dla rodowiska technologie stosowane w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym. Targi d¹ ¹ do maksymalnej internacjonalizacji. Przewidziane s¹ liczne specjalistyczne spotkania dla zagranicznych nabywców, konferencje i warsztaty, które pozwol¹ wszystkim operatorom na pog³êbienie wiedzy i dyskusjê na aktualne tematy. Spotkania biznesowe miêdzy wystawcami i klientami odbywaæ siê bêd¹ tak e na nowej platformie wirtualnej, za pomoc¹, której umówiæ siê bêdzie mo na indywidualnie na spotkanie w wybranym stoisku. Targi wiadcz¹ tak e us³ugi u³atwiaj¹ce zwiedzaj¹cym dotarcie na targi takie jak: FAST PASS szybki dostêp do kasy z unikniêciem d³ugich kolejek, poci¹gi dostêpne codziennie na trasie Mediolan Bari, bezp³atny autobus z lotniska w Bolonii do Rimini, a w dniu 19 mo liwoæ rezerwacji autobusu z Mediolanu Rho (Targi miêdzynarodowe) na targi w Rimini. XYLEXPO Od 4 do 8 maja 2010 r. odbêdzie siê w Mediolanie w centrum targowym po³o onym w Rho, 22 wiatowe Biennale obróbki drewna, technologii i materia³ów do produkcji mebli. Wydarzenie sponsorowane jest przez Federacjê Europejskich Producentów maszyn i narzêdzi do obróbki drewna EUMABOIS i mo e poszczyciæ siê liczb¹ zwiedzaj¹cych, z których ponad 50% z zagranicy i powierzchni¹ wystawiennicz¹ 76 ty mkw. Biennale koncentruje siê na stworzeniu optymalnych warunków do kontaktu pomiêdzy najwiêkszymi wiatowymi producentami maszyn i urz¹dzeñ, materia³ów i komponentów do produkcji mebli z miêdzynarodowym odbiorc¹. Xylexpo 2010 zbiegnie siê z Technology Exhibitions Week imprez¹ organizowan¹ przez Fiera Milano, która obejmuje trzy wyspecjalizowane imprezy: Fluidtrans Compomac (P³ynne przekazywanie energii i Mechatronika), International Exhibitionof Automation (Oprzyrz¹dowanie, mikroelektronika i PR bran y ICT) i Power Transmission & Motion Control (Napêdy mechaniczne, sterowanie ruchem i mechatronika). Xylexpo wzbogaci³o swoj¹ gamê produktów o pó³fabrykaty, materia³y, elementy do budowy mebli, materia³ów drewnopochodnych z przeznaczeniem dla maszyn i uk³adów urz¹dzeñ o wysoce innowacyjnych rozwi¹zaniach. Wizyta na targach Xylexpo jest nieodzowna dla producentów z bran y, gdy jest to najwa niejsze miêdzynarodowe wydarzenie targowe dotycz¹ce bran y technologii drewna i produktów dla przemys³u meblowego. W Numerze: Teknika Sp. z o.o. obróbka drewna litego str. 02 obróbka p³yt str. 03, 04, 05 szlifowanie i lakierowanie str. 06 oprogramowanie str. 07 leasing str. 08 "pod klucz" str. 08 Cefla Polska Sp. z o.o. lakierowanie str. 09 Teknomax Sp. o.o. technologie dla stolarzy str. 10 Logika Sp. z o.o. okna na wiat str. 11 urz¹dzenia lakiernicze str. 12 kleje str. 12 Projekta Sp. z o.o. odpylania i kot³ownie str. 13 Dynamika Sp. z o.o. krzes³a str. 14 Zespó³ Fachowców str. 15 Kontakty str. 16 DOBRY WYBÓR W KRYZYSIE Czy kryzys ju mija; czy te jestemy w³anie w jego centrum? Wed³ug ostatnich analiz Financial Times nastroje przedsiêbiorców z Unii Europejskiej poprawi³y siê, tak e poziom optymizmu przedsiêbiorstw produkcyjnych w Polsce jest najwy szy w ci¹gu ostatnich 2 lat. W polskim sektorze produkcyjnym optymizm wzrasta z ka dym miesi¹cem. Przedsiêbiorcy przewiduj¹ zwiêkszenie swojej aktywnoci gospodarczej wskanik ten wzrós³ z +29,1 w padzierniku 2009 do +42,1 w lutym Wi¹ e siê to m.in. z przewidywanym wzrostem liczby zamówieñ. Wydaje siê, zatem, e mo emy pozwoliæ sobie na optymizm.ta ogólna atmosfera optymizmu i zadowolenia korzystnie wp³ywa te na rynek przemys³u drzewnego. Przedsiêbiorstwa, które dobrze zaplanowa³y inwestycje, wspierane dodatkowo przez fundusze europejskie dzi mog¹ liczyæ na wzrost swoich firm i wyznaczaæ sobie nowe cele strategiczne. Tylko ci przedsiêbiorcy, którzy zrozumieli koniecznoæ innowacji i podnoszenia jakoci produktu odnieli sukces i s¹ lepiej przygotowani na ewentualn¹ konfrontacjê z produkcj¹ chiñsk¹. Przemys³ drzewny w Polsce jest przemys³em strategicznym w polskim eksporcie i przedsiêbiorstwa polskie z tej bran y maj¹ nadal drogê otwart¹ do podboju zagranicznych rynków. W pewnym sensie kryzys wiatowy da³ szansê na wybicie siê, na rozwój dla przedsiêbiorców, nawet tych drobnych, którzy potrafili zaplanowaæ inwestycje i wybraæ odpowiednich partnerów. Teknika od wielu lat reprezentuje na gruncie polskim w³oskie technologie i maszyny, propaguj¹c tym samym w³osk¹ kulturê przemys³ow¹, która stawia przede wszystkim na tradycjê, jakoæ i innowacjê. Profesjonalne wsparcie ze strony dowiadczonych partnerów i korzystanie z dowiadczenia leaderów w bran y z pewnoci¹ jest znacz¹ce przy podjêciu decyzji o przysz³oci danego przedsiêbiorstwa.kryzys z greckiego krisis oznacza wybór, decydowanie, zmaganie siê, tak wiêc pod wieloma wzglêdami jest on korzystny dla rozwoju. Dla wielu czas kryzysu mo e staæ siê czasem trafnego wyboru i pozytywnej transformacji.

2 Czym jest firma TEKNIKA? TEKNIKA Sp. z o.o. istnieje na rynku polskim od ponad 12 lat. W tym czasie zdoby³a zaufanie i uznanie klientów, zaopatruj¹c w ponad maszyn i linii produkcyjnych zak³ady na terenie ca³ego kraju. Dzisiaj TEKNIKA to grupa 7 spó³ek dzia³aj¹cych w przemyle drzewnym, meblarskim obróbki szk³a oraz kamienia. Projektujemy I realizujemy linie produkcyjne, dostarczamy maszyny, narzêdzia, czêci zamienne oraz wiadczymy us³ugi serwisowe. TEKNIKA specjalizuje siê w wyposa aniu zak³adów produkcyjnych w rozwi¹zania maszynowe w przemyle drzewnym, pocz¹wszy od pojedynczych maszyn jak na przyk³ad centra obróbcze CNC, szlifierki, strugarki, okleiniarki, prasy, optymalizerki, uk³ady wyci¹gowe, a skoñczywszy na kompleksowych liniach technologicznych pod klucz. TEKNIKA regularnie powiêksza swoj¹ ofertê, aktualnie bêd¹c przedstawicielem najwiêkszych i najbardziej renomowanych producentów maszyn. Reprezentuje znane i cenione marki w³oskie takie jak Primultini, Storti (z grupy maszyn do obróbki drewna litego), Spanevello (maszyny i linie do ³¹czenia na d³ugoæ), Salvador (optymalizerki oraz linie do ciêcia poprzecznego), Nardi (suszarnie, parzelnie) Orma (prasy), Costa Levigatrici, CMA, Finiture, Cefla (szlifowanie i lakierowanie), Balestrini, Camam (maszyny do produkcji krzese³), Barucca (odpylanie, ogrzewanie) oraz Biesse (grupa maszyn do obróbki p³yty), w tym Intermac (maszyny do szk³a i kamienia) oraz Diamut (narzêdzia do obróbki szk³a). TEKNIKA jest sta³ym uczestnikiem najwa niejszych targów bran owych, kreuj¹c innowacyjnoæ w dziedzinie technologii, wspieraj¹c klientów w doborze w³aciwych linii produkcyjnych i zdobywaj¹c nowe rynki zbytu. Grupa zatrudnia ponad 80 osób, a dziêki ich dowiadczeniu, rzetelnoci i wiedzy spó³ka rozwija siê tak prê nie. Dowiadczeni handlowcy, prê nie dzia³aj¹cy serwis i wyspecjalizowany personel biurowy sprawiaj¹, e TEKNIKA jest doceniana i wielokrotnie nagradzana certyfikatami i wyró nieniami, takimi jak tytu³ Gazeli Biznesu, Diamentu Forbesa czy corocznie zdobywane Z³ote Medale Targów Poznañskich. Celem jest ci¹g³e doskonalenie i nieustanne zwiêkszanie zadowolenia klientów. Cytuj¹c prezesa Claudio Tornati: Wci¹ siê uczymy, wci¹ pracujemy nad tym, aby ka dy dzieñ przynosi³ nie tylko zyski finansowe, ale i te osobiste. Wasza krytyka jest dla nas niezbêdna bymy mogli ulepszyæ nasze us³ugi. Ma³ymi i wiêkszymi krokami idziemy do przodu, oferujemy nasze dowiadczenie, jestemy na bie ¹co z wszelkimi nowociami, tak aby ka dy nasz klient z dum¹ móg³ powiedzieæ, e zakupi³ maszynê w firmie TEKNIKA. Teknika Sp. z o.o. projektuje linie do przerobu drewna litego wielkowymiarowego i redniowymiarowego. Linie do przerobu drewna s¹ oparte na urz¹dzeniach w³oskich firm: Primultini, Storti, Salvador, Spanevello, Orma. Primultini i Storti przetarcie drewna okr¹g³ego Firma Primultini istniej¹ca od 1923 roku jest typow¹ firm¹ rodzinn¹, zarz¹dzan¹ przez rodzinê Primultini. Podstawowy profil produkcji to urz¹dzenia dla przemys³u tartacznego. W ofercie posiada m.in. pilarki tamowe do k³ód, pilarki tamowe rozdzielcze, okrawarki pryzmuj¹ce, obrzynarki. G³ównym obszarem dzia³alnoci jest wykonanie kompletnych linii technologicznych do przetarcia drewna wielkowymiarowego. Linie oparte na trakach tamowych Primultini oferuj¹ wydajnoæ od do m3 drewna okr¹g³ego w ci¹gu roku. Firma Storti w swojej ofercie posiada pilarki pryzmuj¹ce do przetarcia k³ód o rednicy do 450 mm, wysoko wydajne rêbarki pryzmuj¹ce, wielopi³y, pi³y poprzeczne, obrzynarki, sztaplarki. G³ownym obszarem dzia³alnoci Storti jest dostarczanie kompletnych linii tartacznych do przetarcia drewna redniowymiarowego. Linie do przetarcia mog¹ byæ oparte na tarczowych pilarkach pryzmuj¹cych wyposa onych w 4 lub 8 pi³. W zale noci od profilu produkcji za pilark¹ pryzuj¹c¹ znajduje sie dwupi³owa pi³a poprzeczna (kapownica) a nastêpnie wielopi³a z wrzecionami w uk³adzie poziomym lub pionowym. Przerób materia³u bocznego odbywa siê na linii bocznej z obrzynark¹ dwu lub trzypi³ow¹, nastêpnie materia³ mo e byæ rozpi³owany na wielopile i podany do automatycznej sztaplarki. Oprócz linii do przetarcia Storti oferuje równie instalacje do automatycznego sortowania drewna. Firma Storti posiada tak e w swojej ofercie, wysokowydajne linie do przetarcia drewna okr¹g³ego oparte na rêbarkach pryzmuj¹cych Canter. Materia³ boczny przerabiany jest na zrêbki a pryzma centralna jest rozcinana na wielopile. Drugim obszarem dzia³alnoci firmy s¹ maszyny do zbijania palet. Ju podstawowe zbijarki hydrauliczne przy sprawnej obs³udze oferuj¹ du ¹ wydajnoæ. Podstawowa linia do zbiajania palet o wydajnoci 6 palet/min sk³ada siê z 2 zbijarek, urz¹dzenia do fazowania, Salvador optymalizerki. Ju ponad 70 maszyn sprzedanych w Polsce. Ró nice w ciêciu automatycznym w porównaniu z ciêciem rêcznym: Oszczêdnoæ drewna: zmniejszenie iloci odpadów od 5% do 15% dziêki wykorzystaniu komputera a nie umys³u operatora, Mniejsze koszty: oszczêdnoæ czasu o po³owê, zmniejszenie potrzebnej si³y roboczej, Bezpieczeñstwo. Optymalizacja dla ³¹czenia na d³ugoæ. Wszystkie maszyny Salvador produkowane s¹ z wielk¹ dba³oci¹ o szczegó³y, bowiem to one gwarantuja doskona³oæ. Teknika oferuje dwa rodzaje optymalizerek Salvador: 1. Przelotowe: du a wydajnoæ, do ciêcia sztuka po sztuce, precyzja /+ 1 1,5 mm/m. 2. Z popychaczem: rednia wydajnoæ, mo liwoæ ciêcia pakietów, precyzja do 0,1 mm/m. Ka da maszyna wyposa ona jest w komputer PC z oprogramowaniem do prowadzenia i zarz¹dzania wariantami optymalizacji. Ca³oæ oprogramowania dostêpna jest w jêzyku polskim. Maszyny do ³¹czenia na d³ugoæ Przekroje materia³u: od 40x20 mm do 300x200 mm Standardowa linia zawiera frezarkê, transporter rolkowy i modu³ow¹ prasê hydrauliczn¹. Kompozycja linii i parametry urz¹dzeñ dobierane s¹ w zale noci od potrzeb klienta. Odrêbn¹ grupê maszyn stanowi¹ linie do ³¹czenia w cyklu ci¹g³ym wykorzystywane przy produkcji d³ugich elementów drewnianych np. elementów wiêby dachowej. Przyk³adem takiego urz¹dzenia jest Spanevello LGC 300. Oprócz maszyn do ³¹czenia drewna na d³ugoæ Teknika oferuje strugarki 4stronne Spanevello do obróbki elementów wiêby dachowej. Orma prasy Orma produkuje pojedyncze prasy pó³kowe, ciski monta owe do okien, prasy membranowe, prasy do oklejania foli¹, linie do produkcji p³yty klejonej i kantówki okiennej i wiele innych. Nardi Suszarnie Teknika dostarczy³a do tej pory ponad 220 komór suszarniczych do drewna iglastego, liciastego oraz specjalistycznych komór do suszenia palet. Ponadto oferujemy kompleksowe wyposa enie zak³adu ³¹cznie z systemem gromadzenia i spalania odpadów. Nasza ostatnia realizacja pod klucz: 1. Primultini: linia z pilark¹ tamow¹ do przetarcia drewna wielkowymiarowego; wydajnoæ ok. 40 m3/zmianê 2. Storti: linia z pilarkami tarczowymi do przetarcia drewna redniowymiarowego; wydajnoæ 120 m3/zmianê 3. Salvador: gniazdo optymalizacji z 3 optymalizerkami Salvador; wydajnoæ pojedynczej maszyny 50 m/min

3 Biesse jeden z najwiêkszych producentów maszyn do obróbki drewna i innych materia³ów dla przemys³u meblarskiego i drzewnego Centra obróbcze CNC Biesse sposób na elastyczn¹ i wydajn¹ obróbkê na ograniczonej przestrzeni. Zastosowanie centrów obróbczych CNC rozszerza siê poza typow¹ obróbkê tj. frezowanie i wiercenie elementów meblowych, bowiem Centra Biesse mog¹ byæ dodatkowo zastosowane przy: produkcji elementów meblowych wliczaj¹c operacje frezowania, wiercenia i okleinowania powierzchni krzywoliniowych produkcji schodów, drzwi i okien, czyli przy szeroko rozumianej stolarce otworowej wydajnej obróbce elementów panelowych w technologii "nesting" wykonywania wielop³aszczyznowej obróbki przy pomocy specjalnego wrzeciona 5 tej osi (np. elementy porêczy schodów) obróbki pó³fabrykatów o niewielkich wymiarach przy zastosowaniu odpowiednich szablonów. Wszystkie centra Biesse s¹ standardowo wyposa one w pe³ny pakiet zabezpieczeñ CE; Pakiet Teleservice który umo liwia zdalne pod³¹czenie sie do maszyny z siedziby Producenta celem dokonania diagnostyki i ewentualnych czynnoci serwisowych. Jednym ze szczegó³ów odró niaj¹cych maszyny Biesse od konkurencji jest ograniczenie kosztów, które klient ponosi podczas eksploatacji. Przyk³adowym rozwi¹zaniem jest zastosowanie wymiennych nak³adek na wózki robocze z tworzywa bakelit w przypadku ewentualnego uszkodzenia podczas pracy wystarczy wymieniæ sam¹ nak³adkê lub wykonaæ odpowiednik we w³asnym zakresie. Skill Centrum obróbcze dla rzemielników, ma³ych i rednich przedsiêbiorców Maszyna skonstruowana specjalnie tak, aby dostêpna by³a dla ma³ych i rednich przedsiêbiorców, zachowuj¹c wszystkie zalety wiêkszych maszyn Biesse. Dziêki kompaktowym wymiarom i wyposa eniu we wszystkie podstawowe zespo³y (miêdzy innymi elektrowrzeciono, g³owica wiertarska, magazynek narzêdzi, system pró niowego mocowania, pakiet oprogramowania i inne) umo liwia przeskok technologiczny z produkcji na maszynach tradycyjnych na kompleksow¹ technologiê CNC. Dziêki optymalizacji procesu produkcyjnego maszyny i wykorzystanych materia³ów, jakoæ i wydajnoæ Biesse jest dostêpna nawet przy znacznie ograniczonych rodkach inwestycyjnych. Skill CTS kompaktowe centrum CNC ze sto³em belkowym, uniwersalnym zespo³em obróbczym i funkcjonalnym magazynkiem narzêdzi. Maszyny serii Skill CTS s¹ standardowo wyposa one w: stó³ roboczy o polu pracy: X = 2900 mm; Y = 1130 mm; Z = 110 mm mo liwoæ pracy w wydajnym systemie wahad³owym (2 pola pracy) 6 belek roboczych, po 3 wózki z ssawkami na ka dej komplet ko³ków pozycjonuj¹cych z pneumatyczn¹ aktywacj¹ instalacja do podcinieniowego mocowania elementów elektrowrzeciono 7 kw i g³owica wiertarska (10 wrzecion pionowych, 6 wrzecion poziomych i pi³a tarczowa) magazynek narzêdziowy 10 pozycyjny niezale ny panel kontrolny z klimatyzacj¹ szafy elektrycznej i nowoczesnym systemem sterowania opartym na PC z monitorem LCD i oprogramowaniem Biesse Works. W przypadku gdy nasz Klient potrzebuje maszynê dedykowan¹ do pracy z frontami meblowymi a zdecydowan¹ przewagê w typie obróbki ma frezowanie obwiedniowe i kszta³towe, proponujemy maszynê Skill FT CNC ze sto³em rastrowym dedykowane do wy ej wymienionych zadañ. Stó³ rastrowy, umo liwia zamocowanie wielu elementów p³ytowych pojedynczej p³yty o znacznych gabarytach na stole roboczym, zapewniaj¹c im jednoczenie ca³kowite podparcie podczas obróbki. W porównaniu do maszyny ze sto³em CTS, wersja ze sto³em rastrowym Skill FT jest wyposa ona w stó³ roboczy o polu pracy zwiêkszonym do: X = 3080 mm, Y = 1260 mm, Z = 110 mm. Rover A jedna z najpopularniejszych maszyn Biesse, dostêpna w kilkunastu wersjach konfiguracji, w tym ze sto³em belkowym lub rastrowym. Rover A cechuje siê znaczn¹ uniwersalnoci¹ ³¹cz¹c kompaktowe wymiary, z mo liwoci¹ obróbki wiêkszoci typowych elementów. Jako maszyna kompaktowa cechuje siê wysok¹ wydajnoci¹ przy zró nicowanych typach obróbki. Jest idealn¹ maszyn¹ dla przedsiêbiorców szukaj¹cych maszyny niezawodnej i elastycznej. Do tej pory maszyny z serii Rover A znalaz³y zastosowanie przy produkcji mebli i frontów meblowych, okien, drzwi i wielu innych dziedzi nach. Wymiar w osi Z predysponuje maszynê do pracy z drewnem litym, co czyni maszynê interesuj¹c¹ ju dla ma³ego lub redniej wielkoci zak³adu stolarskiego. Mo liwoæ instalacji zestawu umo liwiaj¹cego p³ynny obrót wrzeciona w 4 osi (osi C) znacznie poszerza zakres mo liwych do wykonania prac (wykonywanie obróbki na kilku p³aszczyznach pionowych elementu). W przypadku producentów drzwi szczególnie interesuj¹ce bêdzie wyposa enie maszyny w dodatkowe wrzeciono poziome, dysponuj¹ce w³asnym silnikiem. Dziêki temu wykonywanie wszelkiego typu gniazd (np. pod zamki) staje siê wydajniejsze i w lepszej jakoci rozwi¹zanie znacznie lepsze ni przeniesienie momentu obrotowego z g³ównego elektrowrzeciona poprzez przek³adnie zamkniête w odpowiednim agregacie. Maszyny serii Rover A ATS s¹ dostêpne w kilku konfiguracjach obejmuj¹cych nastêpuj¹ce wyposa enie w zale noci od wybranej konfiguracji: 6 (10) belek roboczych typu ATS z 18(30) wózkami. (System ATS oznacza szybkie i niezawodne pneumatyczne blokowanie belek i poszczególnych wózków roboczych za pomoc¹ 1 przycisku dla ka dego blokowanego elementu) instalacjê pró niow¹ i pneumatyczn¹ umo liwiaj¹c¹ podzia³ sto³u roboczego na 4 niezale ne pola pracy, co znacznie przypiesza i u³atwia manipulacje i obróbkê mniejszych elementów. mo liwoæ bazowania elementów od lewej i prawej strony maszyny a tak e od baz centralnych. podpory do manipulacji ciê kimi elementami ograniczaj¹ce wysi³ek operatora i zu ycie powierzchni roboczej elementów. pompy pró niowe o wydajnoci do 250 m3/h dodatkow¹ instalacje podcinienia do pracy z szablonami elektrowrzeciono 12 kw z mocowaniem ISO 30 lub HSK F63 wymiana elektrowrzeciona na typ Peak Power zaprojektowane specjalnie do pracy z drewnem litym gdzie potrzebny jest znaczny moment obrotowy przy niskich obrotach narzêdzia elektrowrzeciono poziome uniwersaln¹ g³owicê wiertarsk¹ z w sumie 21 wrzecionami umieszczonymi w pionie i poziomie ró nego typu zaciski pneumatyczne Uniclamp do pracy z elementami wymagaj¹cymi silnego zamocowania (drewno lite) kompletne zestawy do produkcji okien zawieraj¹ce projektor laserowy i komplet zacisków, w tym tak e do okien ³ukowych szeroki wybór agregatów zaawansowane oprogramowanie Biesse Works Advanced z mo liwoci¹ uzupe³nienia o dodatkowe modu³u dedykowane do konkretnych wyrobów (meble, drzwi itp.) Rover A FT Maszyna wyspecjalizowana do wydajnej obróbki elementów p³askich takich jak np. fronty meblowe. Dostêpne s¹ 2 wersje ró ni¹ce siê wielkoci¹ sto³u roboczego: X = 3685 mm; Y = 1290 mm; Z = 140 mm oraz: X = 6450 mm; Y = 1290 mm; Z = 140 mm Dostêpne wersje wyposa enia s¹ zbli one do wersji ATS, w przypadku maszyny ze sto³em rastrowym szczególnie istotne jest wyposa enie maszyny w kopia³ s³u ¹cy do d o k ³ a d n e g o odwzorowania g r u b o c i obrabianych e l e m e n t ó w. Dziêki temu w przypadku obróbki p³yt o niewystarczaj¹cym stopniu kalibracji mo liwe jest zachowanie niezmiennej g³êbokoci np. frezowanego kana³u. Zastosowanie: frezowanie kszta³towe wykonywanie gniazd z pionie i poziomie wydajne wiercenie przy u yciu wielowrzecionowej g³owicy wiertarskiej obróbka obwiedniowa wydajna obróbka niewielkich elementów przy u yciu szablonów (np. galanteria drzewna) Niektóre z obszarów zastosowañ: p³ytowe elementy meblowe fronty meblowe produkcja kuchni na zamówienie produkcja galanterii drzewnej produkcja ramek, ma³o i rednio wymiarowych meblowych elementów konstrukcyjnych Rover A ze sto³em ATS jest jednym z najczêciej kupowanych centrów CNC redniej wielkoci. Maszyny te mog¹ byæ zastosowane miêdzy innymi do: produkcji mebli produkcji zestawów kuchennych produkcji drzwi produkcji stolarki otworowej (o gruboci do ok. 80 mm) Powierzchnia sto³u roboczego to: X = 3060 mm; Y = 1320 mm; Z = 150 mm lub X = 5680 mm; Y = 1320 mm; Z = 150 mm Rover B Centrum obróbcze zaprojektowane zarówno do obróbki p³yt jak i drewna litego. Cechuje siê innowacj¹ rozwi¹zañ technologicznych, niezwykle szeroki zakres konfiguracji zespo³ów roboczych. Solidne wykonanie zapewnia wysok¹ jakoæ wykoñczenia i niezawodnoæ podczas ka dego typu obróbki. Wymiary robocze: X = od 3390 do 6200 mm, Y = od 1306 do 1552 mm, Z = 180 mm

4 Dostêpne sto³y robocze w wersji: ATS i FT Rover B mo e byæ wyposa ony w kilka konfiguracji zespo³ów roboczych umo liwiaj¹cych umieszczenie na maszynie jednego lub dwóch niezale nych elektrowrzecion, ka de z w³asnym magazynkiem talerzowym. Ca³kowita liczba kombinacji dostêpnych wersji wyposa enia z wielkociami sto³u roboczego to 30 wariantów. Liczba ta jednak nie uwzglêdnia mo liwoci tworzenia nowych wersji maszyny, poprzez uwzglêdnienie oferowanych dodatkowo opcji miêdzy innymi: multizone czyli mo liwoæ niezale nego blokowania ka dego wózka roboczego EPS czyli zaawansowany system programowania i ustawiania elementów sto³u roboczego. Kompletne ustawnie belek i wózków roboczych jest wykonywane w czasie mniejszym ni 1 min. i mo e byæ wykonane równie w trakcie gdy maszyna wykonuje inne czynnoci. EPS zosta³o zaprojektowane dla wysoce wydajnych gniazd produkcyjnych, gdzie nie ma miejsca na ograniczenie wydajnoci. Rover B ATS Wersja ze sto³em belkowym, mo liwoæ wyboru wersji z belkami roboczymi w liczbie od 6 do 10. Zestawienie wymiarów roboczych maszyn: D³ugoci sto³u roboczego (o X): 3390, 4600, 6200 [mm] G³êbokoci sto³u roboczego (o Y): 1342, 1552 [mm] W osi Z (pionowy skok wrzeciona): 180 [mm] Dla ka dej kombinacji wymiarów sto³u dostêpne jest wiele konfiguracji wyposa enia dedykowanego do: pracy z materia³ami p³ytowymi (fronty meblowe etc.) pracy z drewnem litym (okna proste i ³ukowe, schody etc.) wiele innych zastosowañ Poza wersj¹ ze sto³em belkowym dostêpna jest wersja ze sto³em rastrowym Rover B FT dostêpna w kilku wersjach wielkoci sto³u roboczego. Wersja ze sto³em rastrowym jest dedykowana do produkcji typu nesting lub p³askich elementów panelowych. Maszyna posiada innowacyjny system roz³adunku elementów za pomoc¹ podcinieniowej ssawy. Biesse Rover C jest centrum obróbczym zaprojektowanym specjalnie do pracy w trudnych warunkach np. stolarka budowlana, gdzie wymagane jest wykorzystanie narzêdzi o znacznej rednicy zdejmuj¹cych znaczne iloci materia³u. Rover C wprowadza innowacyjne rozwi¹zania technologiczne i solidn¹ budowê gwarantuj¹c¹ wysokiej jakoci obróbkê i niezawodnoæ w ka dych warunkach. Maszyna ta charakteryzuje siê miêdzy innymi: ³añcuchowym magazynkiem narzêdzi przeznaczonym do pracy z narzêdziami o du ej masie i wymiarach. Magazynek narzêdzi umieszczony na niezale nej osi Z, umo liwia natomiast wymianê narzêdzi podczas gdy maszyna wykonuje inne operacje. dwoma typami sto³ów roboczych ATS i EPS. Pierwszy umo liwia szybkie manualne pozycjonowanie belek, wózków roboczych i wymianê modu³ów mocuj¹cych pró niowych i zacisków pneumatycznych UNICLAMP. Drugi stó³ typu EPS posiada w pe³ni a u t o m a t y c z n e pozycjonowanie zespo³ów roboczych bez koniecznoci interwencji operatora, ustawienie wszystkich zespo³ów trwa krócej ni 30 sek. i mo e byæ wykonane w trakcie pracy maszyny na drugim polu obróbczym. W przypadku korzystania z zacisków UNICLAMP i sto³u EPS mo liwa jest pe³na obróbka elementu ze wszystkich stron w trybie automatycznego przekazywania elementu pomiêdzy zaciskami. Oprogramowanie maszyny BiesseWorks jest wysoce intuicyjne i proste w obs³udze, wizualizacja programowania obróbki oraz graficzna symulacja samej pracy narzêdzia usprawnia i skraca proces przygotowania maszyny do nowych zadañ. Rover C FT Wersja maszyny ze sto³em pe³nym, ze wzglêdu na mo liwoæ umieszczenia tradycyjnych ssawek na stole mo liwa jest obróbka nie tylko elementów typowo p³ytowych, nie mniej jednak maszyna w tej wersji przeznaczona jest do obróbki zbli onej do nestingu. Poza opisanymi wy ej wersjami Rover C mo e byæ tak e wyposa ony w urz¹dzenia specjalne tzn. zespó³ 5 osi umo liwiaj¹cy obróbkê nawet najbardziej skomplikowanych kszta³tów np. skomplikowane porêcze schodów zespó³ agregatu okleinuj¹cego umo liwiaj¹cy zakoñczenie obróbki elementów kszta³towych i okleinowanych na jednej maszynie. Zespo³y operacyjne s¹ uzbrajane w narzêdzia bardzo szybko. Szybka zmiana g³owiczek wiertarskich i automatyczna rekonfiguracja pól roboczych czyni¹ maszynê Rover C w pe³ni kompatybiln¹ z wydajn¹ produkcj¹ niewielkich serii elementów. Analogicznie do innych modeli CNC Biesse, Rover C mo e byæ wyposa ony w system automatycznej konfiguracji sto³u roboczego EPS, który w przypadku maszyny serii Rover C jest zw³aszcza przydatny do pe³nej automatyzacji obróbki elementów okien. Przy wykorzystaniu systemu EPS jest mo liwe pe³ne wyprofilowanie ramiaka okiennego za jednym zamocowaniem elementu. Selco oddzia³ Biesse specjalizuj¹cy siê w produkcji maszyn do formatowania p³yt. Oferta Selco obejmuje maszyny w zakresie od pojedynczych pi³ panelowych dla ma³ego i redniego przedsiêbiorcy, pi³y z jedn¹ lini¹ ciêcia i zautomatyzowanym za³adunkiem, po w pe³ni automatyczne maszyny k¹towe z pe³nym systemem za³adunku i wy³adunku. Sektor 430 maszyna umo liwiaj¹ca ma³emu i redniemu przedsiêbiorcy wprowadzenie nowoczesnych, przemys³owych technologii formatyzowania p³yt do swoje swojego zak³adu. Sektor 430 jest maszyn¹ prost¹ w obs³udze, ale z mo liwoci¹ wykonywania szerokiego zakresu operacji. Popychacz chwytaki posiadaj¹ specjalny system zapobiegaj¹cy uszkodzeniom powierzchni chwytanych elementów, nawet tych z najbardziej delikatn¹ oklein¹. atwo dostêpny wskanik si³y zacisku umo liwia precyzyjn¹ jej regulacjê, w zale noci od parametrów ciêtego materia³u. Selco EB 95 Uniwersalne maszyny dla ma³ego i redniego przedsiêbiorcy. Seria pi³ panelowych Selco z serii EB i WN z manualnym za³adunkiem. Maszyny z serii EB to f o r m a t y z e r k i przeznaczone dla r e d n i e g o przedsiêbiorcy. S¹ przeznaczone do p r o d u k c j i jednostkowej, lub w redniej wielkoci seriach. Kompaktowe wymiary gabarytowe, rozwi¹zania technologiczne oraz przyjazny u ytkownikowi system kontroli wyró niaj¹ pi³y Selco sporód innych maszyn tego typu. Podstawowe dane techniczne: Pole robocze (maks d³ugoæ ciêcia x skok popychacza) zawiera siê, w zale noci od modelu, w przedziale: od 3200 x 3200 mm do 4300 x 4400 mm Maksymalna wysokoæ wystawania pi³y g³ównej ponad poziom sto³u: w zale noci od wersji do 97,5mm Moc silnika pi³y g³ównej w zale noci od wersji do 18,5 kw Wózek zespo³u roboczego porusza siê wzd³u prowadnicy z utwardzanej stali o rednicy. Zêby przek³adni u³o one spiralnie, zapewniaj¹ sta³y kontakt wiêcej ni jednego zêba z listw¹ zêbat¹, a to zapewnia p³ynne przekazanie napêdu i zminimalizowanie zu ycia mechanizmu. Maksymalna prêdkoæ ciêcia jest regulowana automatycznie w zale noci od wysokoci ciêtego materia³u. Belka dociskowa mo e byæ podnoszona automatycznie na okrelon¹ wczeniej wysokoæ, w zale noci od wysokoci ciêtego materia³u. Umo liwia to redukcjê czasu na wykonanie cyklu ciêcia, bo belka nie podnosi siê za ka dym razem na maksymaln¹ wysokoæ Zespó³ wyrównywania bocznego sk³adaj¹cy siê z jednej b¹d dwóch rolek automatycznie ustawia siê w zale noci od szerokoci ciêtego materia³u co skraca cykl roboczy. Mechanizm posuwu jest wyposa ony w system kasacji luzów w uk³adzie ko³o zêbate listwa zêbata. Wózek jest wyposa ony w zespó³ p³ywaj¹cych chwytaków, pracuj¹cych niezale nie, zapewnia to bezpieczeñstwo utrzymania jakoci powierzchni ciêtych elementów. Oprogramowanie maszyny jest oparte o system Windows i interfejs OSI oraz typowe urz¹dzenia kontrolne: komputer PC z mysz¹ i klawiatur¹. Umo liwia ³atw¹ integracjê z oprogramowaniem od zewnêtrznych dostawców. Zestaw statystyk daje mo liwoæ okrelenia stopnia wykorzystania maszyny i jej produktywnoci. Zawarte funkcje diagnostyczne daj¹ mo liwoæ szybkiego okrelenia ród³a zak³óceñ w pracy maszyny i jego wyeliminowania. Selco WN 710, WN 730, WN 750 TR i TPTR Pi³y panelowe serii Selco WN charakteryzuj¹ siê dodatkowo mo liwoci¹ zautomatyzowania za³adunku maszyny poprzez dodanie systemów za³adunku: bocznego lub tylnego z ró nymi stopniami automatyzacji. Dodatkowo Selco oferuje mo liwoæ zastosowania wielu innowacyjnych rozwi¹zañ technologicznych maj¹cych zwiêkszyæ wydajnoæ i elastycznoæ pi³ panelowych. Oto niektóre z nich: obrotnica umo liwiaj¹ca obrót ciêtego elementu o 90 w celu wykonania pe³nego rozkroju. Podczas obrotu, element jest pewnie trzymany, bêd¹c ca³y czas zamocowany nieruchomo co zapewnia niezmiennoæ punktów bazowych. Podczas obrotu element nie przysuwa siê po powierzchni rolek, co zapewnia niezmienn¹ jakoæ powierzchni danego elementu. system Twin Pusher Maszyna z tym systemem jest wyposa ona w drugi, niezale ny od podstawowego popychacz, który umo liwia bardzo znaczny wzrost produktywnoci i elastycznoci maszyny. Dziêki niemu mo liwe jest jednoczesne wykonywanie ciêæ wzd³u nych i poprzecznych na dwóch ró nych elementach, kombinowanie ró nych typów ciêæ. Dwa ciête elementy (stosy p³yt) s¹ pozycjonowane w pe³ni niezale nie od siebie co daje niespotykane mo liwoci optymalizacji schematów ciêcia i wzrostu wydajnoci maszyny

5 Selco WNA 600, WNAR 600 wysokowydajne systemy formatyzowania z 2 liniami ciêcia w uk³adzie k¹towym Akron 400 zakres jednostronnych okleiniarek w¹skich krawêdzi dedykowanych ma³ym i rednim przedsiêbiorstwom. Akron 400 jest maszyn¹ wejciow¹ do technologii automatycznych okleiniarek oferuj¹c¹ wiele mo liwoci konfiguracji. Maszyny tej serii mog¹ byæ wyposa one w systemy zautomatyzowania poszczególnych grup roboczych (osie sterowane z poziomu CN lub rewolwery pozycjonuj¹ce). Zespo³y takie jak para frezów wstêpnych lub wielofunkcyjne zespo³y zaokr¹glania naro y, s¹ dostêpne dla kompaktowych i ergonomicznych maszyn. Oddzia³ Biesse Edge stanowi odpowied Biesse na zapotrzebowanie rynku na technologie wydajnego i elastycznego okleinowania krawêdzi. Maszyny serii Akron 800 linia automatycznych okleiniarek przemys³owych zaprojektowana z myl¹ o stworzeniu nowych standardów w technologii automatycznego okleinowania Wydajnoæ i elastycznoæ maszyn serii 800 w przypadku aplikacji wszystkich typów obrze a o gruboci od 0,4 do 15 mm umo liwi³y dostêpnoæ automatycznej aplikacji tego typu obrze a dla ka dego. Zespo³y robocze posiadaj¹ innowacyjne rozwi¹zania eliminuj¹ce potrzebê czasoch³onnego procesu regulacji. Systemy kontrolne wykorzystuj¹ technologiê CNC i/lub komputery PC a operator zarz¹dza nimi za pomoc¹ intuicyjnego systemu sterowania. Maszyny serii Stream seria wydajnych i elastycznych okleiniarek jedno i dwustronnych do okleinowania elementów obrze ami o gruboci do 3 mm lub w paskach o gruboci do 20 mm. Wysoka wydajnoæ i dowolnoæ kompozycji gwarantuj¹ wykoñczenie o bardzo wysokiej jakoci na wszystkich typach paneli z p³yty wiórowej, MDF czy fornirowanych. Maszyny serii Stream s¹ w stanie wydajnie oklejaæ panele o prostych krawêdziach lub do soft formingu. Dodatkowo, wybrane wersje maszyn dysponuj¹ specjalnymi zespo³ami do formatyzowania paneli. Urz¹dzenia Single, Speedy i Copyround to odpowied na potrzeby ma³ej i redniej firmy w zakresie okleinowania krawêdzi elementów krzywoliniowych. Oferta jest kierowana tak e do du ych zak³adów produkcyjnych zajmuj¹cych siê produkcj¹ elementów prototypowych lub niestandardowych. Single okleiniarka krawêdzi krzywoliniowych. Mo e pracowaæ z obrze ami PCV, ABS oraz doklejkami drewnianymi o gruboci do 3 mm. Mo liwoæ regulacji prêdkoci pracy, konfiguracji sto³u roboczego oraz monta u zespo³u przycinaj¹cego nadmiar obrze a sprawiaj¹, e maszyna jest uniwersalna i niezwykle prosta w obs³udze. Speedy kompaktowa maszyna do frezowania nadmiaru obrze a na krawêdziach paneli, urz¹dzenie dziêki swym niewielkim wymiarom mo e byæ ustawione w dowolnym miejscu, a wysoka jakoæ obróbki jest zapewniona dziêki wysokoobrotowym silnikom ( obr/min). Copyrround maszyna przeznaczona do zaokr¹glania naro y oklejonych obrze em PCV/ABS BIESSE Centra wiertarskie oraz kompletne linie SKIPPER 100 L Elastyczne centrum wiertarskie, które wykorzystuje innowacyjny system obs³ugi p³yt. Narzêdzia s¹ zamontowane na sta³e, umo liwiaj¹c przesuw p³yt po stole powietrznym w szybki i ³atwy sposób. Dziêki temu p³yty o ró nych rozmiarach, mog¹ byæ obrabiane bez adnych przerw jednoczenie z góry i z do³u. W ten sposób produkuje siê bez problemów dwie identyczne p³yty lub p³yty o lustrzanym odbiciu na ka dy cykl roboczy. Skipper 100 L mo e tak e obrabiaæ porowate materia³y, poniewa elementy s¹ mocowane za pomoc¹ chwytaków zarz¹dzanych bezporednio przez kontrolê numeryczn¹. Mo e tak e obrabiaæ elementy o niewielkich rozmiarach oraz wykonywaæ obróbkê przelotow¹. Skipper 100 L jest idealn¹ maszyn¹ dla rednich oraz bardzo du ych producentów. Maszyna osi¹ga maksymaln¹ wydajnoæ przy po³¹czeniu z automatycznym za³adunkiem góra/dó³. Najczêstszym zastosowaniem Skipper 100 L jest produkcja mebli. Opisuj¹c w skrócie Skipper 100 przychodz¹ na myl 4 okrelenia: ca³kowita elastycznoæ, praktycznoæ, wysoka jakoæ wykoñczenia i szybkoæ. BIESSE poziome wiertarki przelotowe TECHNO ONE Najmniejsza maszyna z rodziny Techno. 4 dolne, pionowe zespo³y wiertarskie, 2 poziome zespo³y wiertarskie i 2 górne dociski. Pole pracy: X max: 2500 mm, X min 200 mm Y wrzeciona poziome: 704 mm Max gruboæ robocza: 65 mm, Min gruboæ robocza: 9 mm 2 poziome zespo³y wiertarskie wyposa one w 23 wrzeciona z systemem szybkiej wymiany. Listwy zêbate z wymiennymi zêbami oraz szeroki skok tylnich zderzaków zapewniaj¹ elastycznoæ wiercenia w pionie nawet przy koñcu p³yty. Kompaktowoæ i precyzja g³owiczek wiertarskich zapewniaj¹ szybkie i ³atwe u ytkowanie. TECHNO K LINE Maszynê cechuje idealny stosunek jakoæ/cena. Ten model zosta³ stworzony dla du ych oraz rednich producentów, dla których najwa niejsze s¹; wysoka jakoæ i wydajnoæ. Wszystkie maszyny z tej serii wyposa one s¹ w kontrolê numeryczn¹, do przeprowadzania nastawieñ oraz do przechowywania programów. Maszynê cechuje uniwersalnoæ dziêki temu, e mo e byæ wyposa ona w specjalne g³owiczki. Seria techno obejmuje: KFD maszyna wyposa ona w 2 g³owice poziome oraz zespo³y pionowe górne i dolne, KF do wykonywania obróbki z do³u oraz z boku, KS i KSD maszyny do wiercenia i wk³adania ko³ków. Pole pracy ( przyk³adowo dla maszyny KFD): X max: 3200 mm, X min: 205 mm, Y wrzeciona poziome max: 608 mm Max gruboæ robocza: 65 mm, Min gruboæ robocza: 9 mm. Zespo³y wiertarskie: min rozstaw w X pomiêdzy g³owicami pionowymi 96 mm, G³owiczki pionowe min rozstaw pomiêdzy otworami: 6 mm, obroty wrzeciona: 4000 obr/min, Silnik wrzeciona max: 1.7 kw. COMIL Wiertarko Ko³czarki, Maszyny do monta u mebli skrzyniowych i systemy do pakowania RBO nowoczesne rozwi¹zania dla automatycznego transportu pomiêdzy gniazdami produkcyjnymi. Typowe zastosowania do transport przy rozkroju p³yty, okleinowanie krawêdzi, linie wiertarskie czy linie lakiernicze Dlaczego warto stosowaæ automatyczne systemy transportu? sta³a, kontrolowana wydajnoæ niezawodnoæ lepsze wykorzystanie maszyn obrabiaj¹cych skrócenie czasu przejcia elementów przez liniê zmniejszenie iloci operatorów lepsza jakoæ produktów finalnych mniej uszkodzeñ elementów w wyniku operacji manualnych Stackery typu Winner, Advantage, Lifter propozycja Biesse dla rednich i du ych firm. Teknika Sp. z o.o. oferuje bogat¹ gamê maszyn i urz¹dzeñ nietypowych dla ró nych dziedzin przemys³u drzewnego i meblarskiego. Producent ORMA: prasy wielopó³kowe Producent ORMA: prasy membranowe z zespo³em za³adunku Producent ORMA: uniwersalne prasy membranowe Producent Casati: hydrauliczne gilotyny do forniru CONTOURAMAT Maszyna nowa w systemie postêpu w osi¹ganiu maksymalnej mocy i precyzji. Szczególnie przydatna w produkcji komponentów do kuchni i mebli, ram i okuæ drzwiowych i do wytwarzania ca³kowicie przeprojektowanej struktury wewnêtrznej. FLOORMAT EQ Czopiarka do obróbki parkietu o rekordowej wydajnoci i wszechstronnoci. RANDOMAT E Maszyna do obróbki czopów, elementów parkietowych, poprzecznych elementów frontów i drzwi wejciowych przy osi¹gniêciu najwy szego poziomu jakoci i rentownoci. Producent EMMEELLE: spajarki do forniru

6 Teknika sp. z o.o. projektuje kompletne linie do wykañczania w¹skich i szerokich p³aszczyzn. Rozwi¹zania oparte s¹ na produktach firm Costa, Finiture, CMA, EmmeElle COSTA SZLIFIERKI SZEROKOTAMOWE Costa Levigatrici firma z ponad 100 letnią tradycją, jest obecnie najwiêkszym producentem szlifierek na wiecie, maszyn szerokotamowych do kalibrowania i szlifowania drewna, p³yt drewnopochodnych, forniru oraz strugarko szlifierek. Produkcja maszyn realizowana jest w trzech zak³adach. Jeden zak³ad produkuje maszyny du e, przeznaczone do pracy w liniach, drugi maszyny ma³e i rednie, w trzecim zak³adzie odbywaj¹ siê remonty maszyn u ywanych oraz produkcja podzespo³ów szlifierek na centrach obróbczych do metalu. W ubieg³ym roku sprzedano 450 maszyn (2 maszyny dziennie!). Belki mog¹ byæ od³¹czane od ³añcucha, dziêki czemu mo liwe jest ich sk³adowanie na stosunkowo niewielkiej przestrzeni. Przenoniki opcjonalnie mog¹ byæ wyposa one w zespo³y: automatycznego obrotu, obni ania oraz wymiany belek pomiêdzy dwiema ró nymi szynami. Kabiny lakiernicze ze ścianami odzysku lakieru REVER Powierzchnia, na której nastêpuje odzysk jest równomiernie i stale ch³odzona, w taki sposób, aby utworzyæ skondensowan¹ warstwê lakieru na jej powierzchni, która pozwala na ca³kowite odzyskanie over spray u lakieru. Bardzo małe tarcie uzyskane jest dzięki powłoce teflonowej, pozwalaj¹cej na swobodne sp³ywanie lakieru. Ca³a ciana przesuwa siê automatycznie, by umo liwiæ obracanie elementu lakierowanego. Tunel impregnacyjny JET FLOW Posiada dynamiczny system impregnacji elementów bêd¹cych w ruchu. Lakier natryskiwany jest z 3 ramp dysz.. Dysze nachylone s¹ zarówno w p³aszczynie poziomej jak i pionowej tak by ³atwo dotrzeæ do wszystkich czêci elementu. Nadmiar lakieru zbierany jest w zbiorniku i ponownie dostarczany do obiegu za pomoc¹ pompy. CMA ROBOTY LAKIERNICZE Firma CMA Robotics S.r.l. powstała w 1994 roku, w północnowschodniej czêci W³och. Od pocz¹tku istnienia stawia³a sobie za cel tworzenie wysokiej jakoci urz¹dzeñ lakierniczych, mog¹cych sprostaæ wysokim wymaganiom odbiorców. Firma CMA jest specjalist¹ w produkcji robotów do automatycznego, elektrostatycznego malowania pistoletami: nisko i wysokocinieniowymi, elektrostatycznego oraz proszkowego (do malowania powierzchni drewnianych, metalowych, plastikowych i szklanych). Mog¹ one pracowaæ w linii przy obracaj¹cych siê elementach i/lub w ruchu. Programowanie cykli roboczych odbywa siê za porednictwem samoucz¹cego systemu lub systemu punkt po punkcie (zale nie od wersji robota). Przy systemie samoucz¹cym operator uruchamia wymagany cykl lakierowania, komputer kontroli zapamiêtuje wszystkie wykonane ruchy, a nastêpnie odtwarza je z t¹ sam¹, szybsz¹ lub wolniejsz¹ prêdkoci¹ ni zaprogramowana. Zapamiêtane programy mog¹ byæ modyfikowane za pomoc¹ systemu programowania blokowego, istnieje tak e mo liwoæ zarz¹dzania ró nymi funkcjami natrysku podczas gdy maszyna siê uczy. Z systemem punkt po punkcie, program mierzy i przetwarza, poprzez dedykowane oprogramowanie, pewne najwa niejsze punkty geometryczne powierzchni przeznaczonej do lakierowania. Istnieje mo liwoæ przeprowadzenia regulacji w ka dej chwili, zarówno w punktach jak i w przetwarzanych parametrach. Dla najwiêkszych producentów, ceni¹cych sobie wysok¹ wydajnoæ przewidziane s¹ maszyny góra/dó³. S¹ to maszyny wykonuj¹ce kompletn¹ obróbkê na górnej i dolnej powierzchni p³yty, przy jednym przejciu, mo e to byæ zarówno struganie, kalibrowanie i szlifowanie. Zespo³y góra/dó³ mog¹ byæ zamontowane w jednym korpusie lub mo e byæ to po³¹czenie dwóch maszyn dolnej i górnej sprzê onych przenonikiem. Szlifierki mog¹ pracowaæ jako oddzielne maszyny lub mog¹ byæ przystosowane do pracy w liniach produkcyjnych. Dodatkowo ciekawym rozwi¹zaniem, ciesz¹cym siê ostatnio coraz wiêkszym zainteresowaniem wród klientów jest konfiguracja szlifierki wraz ze specjalnym zespo³em do postarzania obrabianej powierzchni roboczej. Tunel suszący LDP System suszenia LDP osusza powietrze pracuj¹c w obiegu zamkniêtym z odzyskiem ciep³a. Dodatkowy ogrzewacz jest dostêpny w celu zwiêkszenia wydajnoci systemu. Tego typu tunel pozwala na osi¹gniêcie znacznej oszczêdnoci w zu yciu energii poniewa ca³a energia cieplna jest wykorzystywana do procesu suszenia i nie jest wydalana na zewn¹trz. Poniewa system pracuje w obiegu zamkniêtym uruchomienie jest bardzo szybkie. Instalacja systemu jest przez to ³atwiejsza i tañsza instalacja kominów nie jest wymagana. Ponadto mo liwe jest suszenie przy ni szej temperaturze co umo liwia osi¹gniêcie lepszej jakoci suszonej pow³oki. Mog¹ byæ wyposa one w karuzelê z dwoma lub trzema ramionami, która przesuwa elementy do malowania i odsuwa gotowe (konfiguracja stosowana przy lakierowaniu krzese³ i podobnych elementów) lub mog¹ byæ zamontowane na elektronicznie sterowanym wózku, który daje mo liwoæ p³ynnego dostosowania siê do prêdkoci transportera. Nowoczesny panel do programowania pracy robota: Szeroki zakres dostêpnych konfiguracji maszyny oraz wyposa enia opcjonalnego sprawia, e maszyny firmy Costa s¹ w stanie zaspokoiæ potrzeby produkcyjne ka dego klienta. Maszyny o szerokoci roboczej 1150 mm s¹ przewidziane dla niedu ych producentów, dla których kluczowe znaczenia ma zale noæ cena /jakoæ. Mog¹ byæ wyposa one w wa³y kalibruj¹ce, stopki szlifuj¹ce (tak e sekcyjne), szczotki oraz zespó³ kombinowany czyli wa³ o mniejszej rednicy i stopka na jednej tamie. Maszyny o szerokoci roboczej 1350 mm przewidziane s¹ dla ma³ych i wiêkszych producentów, dodatkowo mog¹ byæ wyposa one w zewnêtrzne zespo³y poleruj¹ce/czyszcz¹ce elementy jak dmuchawy rotacyjne i szczotki Scotch Brite. W tej gamie maszyn dodatkowo przy obróbce na wysoki po³ysk dostêpne s¹ poprzeczne zespo³y szlifuj¹ce (opcjonalnie o ró nych d³ugociach tamy szlifierskiej) oraz tzw. zespoły super finish (dodatkowa taśma płytkowa na taśmie szlifierskiej, która zapewnia lepszy kontakt z elementem). Lista referencyjna zawiera ponad 160 maszyn Costa na terenie ca³ego kraju. FINITURE LINIE LAKIERNICZE Finiture S.r.l. zostało założone pod koniec lat 50 tych XX wieku. Od tego czasu firma zajmuje siê produkcj¹ maszyn do obróbki wykañczaj¹cej drewna, plastiku oraz metalu. Firma Teknika Sp. z o.o. jest wy³¹cznym przedstawicielem firmy Finiture w Polsce. Oferowane urz¹dzenia wyró niaj¹ siê sporód innych maszyn dostêpnych na rynku zastosowaniem innowacyjnych rozwi¹zañ konstrukcyjnych. Do najciekawszych mo na zaliczyæ: Realizowanie transportu elementów poprzez przenośniki ³añcuchowe. Stosowany jest podwójny punkt zaczepienia belek, który umo liwia transport ciê kich oraz nie wywa onych elementów. Po ka dym z wymienionych wy ej procesów aplikacji produktu lakierniczego musi nast¹piæ proces suszenia. Parametry tego procesu dobierane s¹ w zale noci od na³o enia i rodzaju zastosowanego lakieru oraz od wymagañ intensywnoci zalecanej przez producenta tego produktu. W naszej strefie klimatycznej zalecane jest nawil anie przed w³aciwym procesem suszenia, gdzie w przeci¹gu kilkunastu minut lakier swobodnie rozlewa siê na powierzchni. Suszenie w³aciwe mo e odbywaæ siê w tunelu konwekcyjnym mod. EDRY, gdzie wymuszony obieg powietrza, przeciwbie nie do kierunku przesuwanych elementów prowadzi do ca³kowitego odparowania wody i utwardzenia pow³oki. W tym przypadku iloæ powietrza usuwanego z tunelu musi byæ uzupe³niana tak¹ sam¹ iloci¹ ciep³ego powietrza z zewn¹trz co w przypadku agresywnych warunków atmosferycznych nie zawsze jest korzystne. Najnowszym, innowacyjnym systemem suszenia lakierów wodnych, gdzie nie ma potrzeby dostarczania powietrza z zewn¹trz, jest system LDP, produkowany przez firmê Finiture. Oprócz tej ogromnej przewagi ma jeszcze jedn¹ wa n¹ zaletê. Powietrze przechodz¹c przez LDP jest osuszane i o niskiej wilgotnoci nadmuchiwane na elementy, co w konsekwencji przyspiesza proces suszenia o oko³o 20% i daje lepsz¹ jakoæ powierzchni. Ciekawym rozwi¹zaniem dla du ych producentów okien jest system AWPS (automatyczny system lakierowania okien). Na system sk³ada siê bariera z czujników laserowych zamontowanych blisko kabiny lakierniczej. Generuje cyfrowy obraz przedmiotu (lub przedmiotów) podczas przejcia okna przez kabinê, zdjêcie jest wykonywane i przetwarzane przez komputer PC, zgodnie z ustalonymi wczeniej zasadami, powstaje program do lakierowania dedykowany do indywidualnego typu okien, nastêpnie zostaje on wys³any do robota, który wykonuje go ca³kowicie autonomicznie. EMMEELLE POLERKI DO WYSOKIEGO PO YSKU Firma za³o ona w 1981, od lat specjalizuje siê w produkcji szeregu szczotkarko polerek do wykańczania powierzchni (na wysoki połysk) od ma³ych maszyn do ca³ych linii produkcyjnych. Maszyna na zdjêciu wyposa ona w dwa sto³y robocze, dziêki czemu nie ma przestoju przy dokonywaniu za³adunku/wy³adunku elementów. Lista referencyjna w Polsce, obejmuje kilka urz¹dzeñ pracuj¹cych w zak³adach najbardziej renomowanych producentów mebli.

7 Teknika Sp. z o.o. wspó³pracuje z najwiêkszymi producentami oprogramowania dla przemys³u drzewnego oraz meblarstwa. Wszyscy zdaj¹ sobie sprawê z tego, ze na dzieñ dzisiejszy dobre oprogramowanie jest niezbêdnym elementem zarz¹dzania produkcj¹. U ywanie odpowiedniego oprogramowania prowadzi do obni enia kosztów, u³atwia planowanie ca³ego procesu sprzeda y; od wystawiania ofert dla klientów przez zamówienie pó³fabrykatów i zarz¹dzanie maszynami w hali produkcyjnej do pakowania gotowych produktów i wysy³ania ich do klientów. Firmy z którymi wspó³pracuje Teknika to: LIGNUMSOFT przedstawiciel Optimik, Palletecad, Kosmosoft; DDX GROUP oraz TOPSOLUTION. ARCHIMEDE firmy KOSMOSOFT Prezentacja DDX ma w swojej ofercie oprogramowanie podzielone na dwa segmenty: oprogramowanie dla maszyn do obróbki drewna i oprogramowanie dla maszyn do obróbki szk³a. Wsród programów dla drewna wyró niamy 4 grupy: EasyWOOD Produkt software CAD/CAM wyspecjalizowany w sektorze obróbki drewna i materia³ów zwi¹zanych z wykorzystaniem centrów obróbczych CNC Optimik to nowoczesnoæ i innowacyjnoæ. Co go wyró nia? Prostota obsługi Łatwy i przyjazny interfejs użytkownika Wysoka efektywność optymalizacji rozkroju Wszechstronnoæ Możliwość automatycznej wyceny Automatyczne wymiarowanie formatek Współpraca z innymi programami Raporty, wydruki, etykiety Kopie zapasowe Magazyn materiałów Dodatki i akcesoria Oraz wiele innych Archimede to kompletne oprogramowanie stworzone specjalnie dla producentów ocie nic, maj¹ce sprawiæ, e Twoja codzienna praca stanie siê ³atwiejsza, szybsza i bardziej wydajna, a Twoja firma zyska na konkurencyjnoci oraz produktywnoci osi¹gaj¹c uprzednio za³o one rezultaty organizacyjne i ekonomiczne. Archimede to owoc wieloletnich poszukiwañ, studiów oraz konsultacji, które pozwoli³y na stworzenie narzêdzia o niezwyk³ej u ytecznoci, elastycznoci oraz wszechstronnoci do zarz¹dzania sprzeda ¹, projektowaniem i produkcj¹. PowerWIN Oprogramowanie idealne dla projektowania parametrycznego i produkcji drzwi z litego drewna, drzwi panelowych, drzwi harmonijkowych, aluzji, rolet, drzwi i okien standardowych i pod wymiar. EasyBEAM Specjalistyczne oprogramowanie do produkcji w centrach obróbczych CNC prostych i zakrzywionych belek o dowolnych rozmiarach. Palletecad PaletteCAD to oprogramowanie wykorzystywane we wszystkich fazach projektowania: tworzenie, planowanie; wizualizacja, prezentacja, produkcja oraz sprzeda. Program przeznaczony jest dla architektów, rzemielników, in ynierów, sprzedawców czy zak³adu produkcyjnego. Podstawowa znajomoæ obs³ugi komputera pozwala na tworzenie projektów dla klienta, jak równie zaawansowanych projektów produkcyjnych bez koniecznoci posiadania zaawansowanej wiedzy z dziedziny CAD/CAM. Projektowanie Czy jeste w stanie wyobraziæ sobie jak ³atwe i szybkie mo e byæ projektowanie? Okna, drzwi jednolite, drzwi pantografowe, okiennice wewnêtrzne, aluzje... niewiele parametrów, kilka sekund a wyniki zachwycaj ¹ce! Z Archimede bêdziesz móg³ ustawiæ ³¹czenia, sekcje, s³upki podnosz¹ce, profile z³¹czowe twoich ocie nic. Najbardziej skomplikowane ³uki bêdziesz móg³ rozk³adaæ z ³atwoci¹, w nie zwykle ³atwy sposób bêdziesz móg³ tworzyæ zindywidualizowane i szczegó³owe wydruki elementów, szyb, p³yt zarówno pojedynczych projektów jak i ca³ych zamówieñ. Bêdziesz móg³ eksportowaæ ocie nice i szyby do formatu DXF, generowaæ wizualizacje 3D oraz realistyczne zdjêcia twoich projektów, tworzyæ zewnêtrzne formy zamawiane przez najbardziej wymagaj¹cych architektów, profilowaæ elementy zgodnie z wymogami aktualnego rynku, aby zdobyæ i usatysfakcjonowaæ nowych klientów. PowerSTAIRS Oprogramowanie idealne do parametrycznego projektowania i produkcji standardowych i niestandardowych schodów. TOP SOLUTION idealnym rozwi¹zaniem dla przemys³u meblarskiego oferowanym przez TOP SOLUTION jest TOPSOLID WOOD TopSolid'Wood TopSolid Wood to pe³na funkcjonalnoæ i wszystkie narzêdzia Design + pakiet narzêdzi CAD stworzonych specjalnie dla przemys³u meblarskiego. PaletteCAD narzêdzie dopasowane do potrzeb. Twoje projekty zawsze są profesjonalne Klient nie szuka u konkurencji Klient otrzymuje wycenę Ty otrzymujesz zestawienie i wycenę produkcyjną Wykorzystanie Archimede w produkcji. Od Archimede mo esz ¹daæ, eby oblicza³ i wykonywa³ ocie nice wszelkich typów, których zawsze mo esz zobaczyæ trójwymiarow¹ symulacje wstêpn¹, wygenerowaæ szczegó³owy wydruk produkcji, co pomo e twoim pracownikom w pe³ni wykorzystaæ wszechstronnoæ twoich maszyn. U ywaj¹c Archimede mo esz czuæ siê tak, jakby ka dego dnia by³ wspierany przez zespó³ wykwalifikowanych profesjonalistów gotowych w ka dej chwili rozwi¹zaæ wszystkie twoje w¹tpliwoci i rozwa yæ ka da twoj¹ radê. Czy to nie jest dok³adnie to, czego by chcia³? TopSolid zapewnia: W pełni parametryczne modelowanie pojedynczych części oraz z³o eñ w oparciu o parametryczny szkicownik. Projektowanie w kontekście złożenia. Elastyczne modelowanie bryłowo powierzchniowe. Zarządzanie dokumentacją poprzez definiowanie informacji o elemencie. Nazwa, Kod, Dostawca, Materia³, wymiary netto brutto, Proces technologiczny, Pozycjonowania na stole maszyny. Definiowanie naddatków wymiary (netto brutto). Definiowanie kierunkowości struktury materiału (dane te są nastêpnie kluczowe dla rozkroju, teksturowania, nestingu, modu³ów WoodCAM) Zautomatyzowane narzędzia CAD przyspieszające budowanie z³o eñ. TopSolid'Wood

8 Poni ej przedstawiamy Pañstwu, przyk³adowe dwie symulacje kalkulacji rat na maszyny do centrum obróbcze Rover S, szlifierkê E 36 CCK. 1. Centrum obróbcze ROVER A3 rata ju od 876 euro* netto miesiêcznie Ze wzglêdu na wieloletni¹ wspó³pracê miêdzy firmami TEKNIKA oraz Millennium Leasing chcielibymy przybli yæ Pañstwu profil dzia³alnoci oraz us³ugi, które wiadczy nasz partner finansowy Millennium Leasing. Spó³ka Millenium Leasing dzia³a w bran y finansowej od 18 lat, co czyni z niej dowiadczonego partnera dla Pañstwa interesów. Od samego pocz¹tku dzia³alnoci znajduje siê w czo³ówce firm leasingowych dzia³aj¹cych na rynku polskim. wiadczy o tym zaufanie ponad 30 tys. Klientów, zawarcie ponad 80 tys. umów leasingowych, blisko 50 placówek handlowych na terenie ca³ego kraju. Millennium Leasing Sp. z o.o. wychodz¹c naprzeciw potrzebom polskich przedsiêbiorców z bran y drzewnej, stworzy³a innowacyjny program leasingu maszyn do obróbki drewna. Program produktowy, w którym warunki leasingu zosta³y dostosowane do realiów bran y, wprowadzilimy tak e dogodne warunki akceptacji oraz szybkie i proste procedury. G³ównymi kryteriami oceny Klienta s¹ dla nas m.in.: ugruntowana pozycja na lokalnym rynku, dowiadczenie i asortyment produkcji. Oferta leasingowa stwarza szansê rozwoju i modernizacji zak³adu przy minimalnym udziale w³asnym i zabezpieczeniach dodatkowych, których zwykle wymagaj¹ banki. Istotne dla Klienta jest tak e mo liwoæ zaliczenia rat leasingu do kosztów uzyskania przychodu. Ca³kowity okres leasingu mo e trwaæ nawet 6 lat. Ponadto, minimalny udzia³ w³asny w naszym programie leasingowym wynosi ju od 7%, podczas gdy banki zwykle oczekuj¹ udzia³u klienta w inwestycji w wys % a tak e dodatkowych zabezpieczeñ. W leasingu natomiast zabezpieczeniem przewa nie jest tylko weksel. Korzyci z leasingu w Millennium Leasing Korzystna, wariantowa i konkurencyjna oferta Millennium Leasing oferta oparta na stałej lub zmiennej stopie procentowej opłata wstępna jest znacznie niższa niż udział własny w przypadku kredytów inwestycyjnych Elastycznoæ w ustalaniu rat wynagrodzenia z tytu³u umowy leasingu elastyczna wysokość ceny sprzedaży po leasingu zapewnia mo liwoæ obni enia lub dostosowania miesiêcznych rat leasingu do mo liwoci finansowych Korzystaj¹cego Ubezpieczenie atrakcyjne, korzystne dla Klientów warunki ubezpieczenia wszystkich przedmiotów leasingu na podstawie generalnej umowy z ALLIANZ S.A. MILLENNIUM LEASING SP. Z O.O. Osoba do kontaktu: NORBERT RODZIEJCZAK TEL: ; +48 (22) FAX: (22) Szlifierka E 36 CCK rata ju od 386 euro* netto miesiêcznie * Do wszystkich wy ej wymienionych op³at doliczany jest podatek VAT /22%/. Raty p³atne w PLN, przeliczone wg kursu dewiz Banku Millennium. Powy sze warunki nie stanowi¹ oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. POD KLUCZ TEKNIKA SP. Z O. O. jedyny na rynku dostawca pe³nego zakresu technologii potrzebnego do wykonania inwestycji typu "fabryka pod klucz". Oferujemy pe³ny zakres maszyn i urz¹dzeñ oraz doradztwa technologicznego (w tym przygotowanie projektu) potrzebnego do uruchomienia samodzielnego zak³adu przemys³u drzewnego i meblarskiego. Oferujemy kompletne linie do zak³adu tartacznego (w tym niezale ne rozwi¹zania dla drewna iglastego i liciastego) pocz¹wszy od przerobu drewna okr¹g³ego na pó³fabrykaty, manipulacjê tarcicy i sztaplowanie, komory suszarnicze do przygotowania sortymentów do dalszej obróbki. Kompletne technologie do wydzia³ów obróbki mechanicznej i uszlachetniania powierzchni (w tym zintegrowane linie do szlifowania i lakierowania). Dla przemys³u meblarskiego oferujemy gotowe technologie umo liwiaj¹ce otrzymanie z pó³fabrykatów (p³yta, okleina, okucia) gotowych, wykoñczonych w dowolny sposób wyrobów a nastêpnie ich przygotowanie do spedycji poprzez pakowanie. Dodatkowo nasze linie uzupe³niamy o instalacje odpylania oraz kot³ownie do zapewnienia zaplecza energetycznego.dziêki powy szemu, nasi klienci zyskuj¹ unikaln¹ mo liwoæ otrzymania kompletnej technologii produkcji od jednego dostawcy. Do tej pory realizowalimy miêdzy innymi: linie technologiczne do produkcji parkietu finish (od drewna okr¹g³ego po gotowy, polakierowany wyrób). kompletne linie technologiczne do produkcji mebli z p³yty komórkowej kompletną linię technologiczną do produkcji okien drewnianych (od kantówki po polakierowany wyrób) i kilka innych.

9 Warszawa, Cefla Finishing og³asza zawarcie umowy o wspó³pracy handlowej z firm¹ Teknika na rynku polskim. Cefla Finishing wiatowy lider w projektowaniu i produkcji linii do lakierowania wyrobów z drewna i materia³ów drewnopochodnych, oraz Teknika jeden z najwa niejszych importerów maszyn do obróbki drewna, zawar³y umowê o wspó³pracy na terenie Polski. Maj¹c na celu zwiêkszenie i zdywersyfikowanie liczby klientów, Cefla Finishing umacnia sw¹ strategiê dystrybucji na terenie Polski, zawieraj¹c porozumienie o wspó³pracy z firm¹ Teknika, zainteresowan¹ z kolei zaoferowaniem swym klientom bardziej kompletnej oferty urz¹dzeñ do wykañczania powierzchni. W ten sposób pojawi³ siê nowy model dystrybucji, który wzmocni pozycjê firmy Cefla Polska bezporedniej filii Cefla Finishing Group, od lat dzia³aj¹cej z sukcesami na terenie Polski. W po³¹czeniu z si³¹ sieci sprzeda y Teknika, która dziêki szerokiemu zakresowi swojej oferty, w pe³ni profesjonalnie obs³uguje du ¹ iloæ Klientów, pojawi siê w rezultacie kompletna gama rozwi¹zañ dla ca³ego cyklu przemys³owej obróbki drewna i materia³ów drewnopochodnych. Obydwie firmy zachowuj¹ przy tym w³asny personel techniczny i handlowy, który gwarantuje wysoki poziom profesjonalizmu swych us³ug. Uwa amy, e zawarcie tej wa nej umowy podkrela Andrzej Sau, dyrektor Cefla Polska jest kolejnym wa nym etapem w rozwoju naszej marki, bazuj¹cym na bliskich kontaktach z Klientem, oraz na jakoci naszych us³ug. Wspó³praca z rozbudowan¹ w terenie sieci¹ sprzeda y firmy Teknika, bêdzie dla nas impulsem do dalszego rozwoju. Wspó³praca z Cefla Finishing owiadcza Claudio Tornati, prezes Teknika mieci siê w strategii utworzenia orodka wysokiej technologii, ³¹cz¹cego najlepszych producentów w sektorze obróbki drewna, oferuj¹cego najlepsz¹ ofertê dla naszych Klientów. Stworzymy w ten sposób optymalny punkt odniesienia klient dostawcy technologii, gwarantuj¹cy osi¹gniêcie sukcesu przez trzy strony Cefla Finishing Group, wiatowy lider w lakierowaniu drewna, projektuje i realizuje linie lakiernicze pod klucz zarówno dla bran y drzewno meblowej, jak i dla wykañczania szk³a i plastiku. Naszymi Klientami s¹ zarówno znani producenci mebli, stolarki otworowej i pod³óg, jak równie firmy z bran y lotniczej i motoryzacyjnej. Koncern tworz¹ firmy bêd¹ce liderami w swych dziedzinach: Cefla Finishing, Delle Vedove, Falcioni, Düspohl i Sorbini firmy, dla których innowacja jest priorytetem i podstaw¹ dzia³ania. Bliskie kontakty z Klientami zapewnia sieæ dystrybucji utworzona przez filie i sieæ dilerów; zak³ady produkcyjne mieszcz¹ siê we W³oszech, USA, Niemczech, Brazylii i Chinach. Cefla Finishing Group k³adzie szczególny nacisk na ochronê rodowiska; zarówno poprzez ci¹g³y rozwój procesów lakierniczych o niskim wp³ywie na rodowisko (technologie wodne, UV), jak i poprzez produkcjê instalacji do termicznego oczyszczania powietrza z zawartych w nim lotnych substancji organicznych (VOC) w pe³ni zgodnych z obowi¹zuj¹cymi normami europejskimi. Wybrane maszyny z oferty CEFLA EASY 2000 Najlepiej sprzedaj¹cy siê automat natryskowy na wiecie i tak e w Polsce, gdzie na dzieñ dzisiejszy pracuje ponad 50 tego typu urz¹dzeñ. Wyposa ony w filtrowanie powietrza na sucho lub na mokro, max. 4 obiegi lakieru, opatentowany system odzysku lakieru oraz czyszczenie tam. Przystosowany do pracy z ka dym rodzajem lakieru (wodny, nitro, poliuretan, wodne UV, etc). ibotic Maszyna do aplikacji ka dego rodzaju lakieru na elementy meblowe, oraz do natrysku kleju na fronty MDF. Jest to prawdziwy robot elektroniczny: programowanie natrysku automatycznie poprzez dedykowany software; kontrolowane 4 osie elektroniczne i 1 o pneumatyczna. Wyposa ony w dwa ramiona none pistoletów, operuj¹ce jednoczenie na ró nych elementach. Ka de ramiê wyposa one jest w 1 pistolet dedykowany do lakierowania krawêdzi oraz 4 pistolety do p³aszczyzn; gwarantuje to uzyskanie bardzo wysokiej jakoci wykoñczenia powierzchni p³askich i krawêdzi elementów. Urz¹dzenie mo e pracowaæ jako robot: obydwa ramiona przesuwaj¹ siê jednoczenie przy unieruchomionych elementach; lub jako przelotowa maszyna oscylacyjna: elementy przesuwaj¹ siê pod agregatem natryskowym, co pozwala na osi¹gniêcie du ej wydajnoci produkcyjnej. Transporter pokryty papierem (w przypadku kleju) lub tamowy, z opatentowanym systemem odzysku i czyszczeniem transportera (stosowany w przypadku lakierów, które nadaj¹ siê do odzysku). Target Premiera Maszyna do aplikacji ka dego rodzaju lakieru i kleju na fronty MDF. Robot lakierniczy wykonany na podstawie nowego projektu bramowego zapewnia najwy sz¹ stabilnoæ i wytrzyma³oæ. Transport poprzez papierow¹ tamê. Wysokowydajny system wentylacji, zaprojektowany specjalnie do wysokiej dok³adnoci natrysku, zapewniaj¹c optymalizacjê i redukcjê iloci odpadów. Performa Automat do natryskowego lakierowania listew profilowych (np. ocie nice i opaski drzwiowe, listwy przypod³ogowe itp.) w systemie JIT umo liwiaj¹cym elastyczn¹ zmianê u ywanych lakierów. Zalety: wózki z systemem szybkiej wymiany czynią maszynę znakomicie przystosowan¹ do pracy w linii; dwie wersje transportu elementów w strefie natrysku. tama dzięki tamie odpornej na dzia³anie rozpuszczalników i wydajnemu urz¹dzeniu do czyszczenia, maszyna mo e wykañczaæ elementy o dowolnej, nawet bardzo ma³ej d³ugoci, z jednoczesnym odzyskiem lakieru z tamy; rolki system transportu rolkowego umożliwia wykańczanie dowolnych elementów o d³ugociach od rednich do znacznych, mo liwy jest tak e natrysk na doln¹ powierzchniê elementu; wszystkie urządzenia regulacyjne są umieszczone w łatwo dostêpnych miejscach, co u³atwia obs³ugê urz¹dzenia; wyjątkowo poręczne przełączniki On Off umieszczone ponad korpusem maszyny umo liwiaj¹ kontrolê pracy ka dego pistoletu w dowolnym momencie w dogodny sposób; maszyna została zaprojektowana do łatwej i intuicyjnej obsługi w tym do nieskomplikowanego czyszczenia i konserwacji; automatyczna kontrola sekwencji aktywacji pistoletów w celu optymalizacji zu ycia lakieru. Mito Premiera Automat natryskowy nowej generacji, rezultat wieloletniego dowiadczenia i ci¹g³ego rozwoju urz¹dzeñ Cefla. Zalety: kontrolowany system nawiewu i odci¹gu powietrza umo liwia lepsz¹ kontrolê nadmiaru lakieru, wy sz¹ jakoæ natrysku i zdecydowanie czystsze rodowisko pracy Kalibrowany wentylator odci¹gowy zapewnia; lepsz¹ wydajnoæ a w konsekwencji mniejsze zu ycie filtrów oraz zredukowanie czasów obs³ugi Unikalny system podwójnych rolek przeciwbie nych oraz wózek czyszcz¹cy zapewniaj¹; doskona³e czyszczenie tamy transportera, maksymalny odzysk lakieru, zredukowanie czasów obs³ugi i mniejsze zu ycie rozpuszczalników. Wózek na którym zamontowane s¹ pistolety posiada system szybkiej wymiany oraz filtr; ca³oæ zapewnia prost¹ i bezpieczn¹ wymianê koloru; urz¹dzenie JIT do ma³ych serii produkcyjnych i zmniejszonego zu ycia lakieru (lakierowanie z kubka bez u ycia pompy) Panel kontrolny umieszczony w korpusie maszyny, redukcja kosztów transportu i monta u, redukcja wymaganej przestrzeni na monta, zintegrowane rozwi¹zanie dla wy szej niezawodnoci. 4 obiegi lakieru Kleenspray Najmniejszy automat natryskowy zapewnia jednorodn¹ gruboæ warstwy lakieru dla wszystkich rodzajów paneli. Cztery specjalne pistolety zamontowane na ramieniu zapewniaj¹ rewelacyjne prêdkoci robocze i wysok¹ wydajnoæ. Maszyna posiada opatentowany system JIT do natychmiastowej zmiany koloru bez strat produktu lakierniczego (lakierowanie z kubka bez u ycia pompy). Transporter os³oniony papierem wymiennych (lub tworzywem sztucznym) stanowi fragment systemu self cleaning, który eliminuje czasy czyszczenia na koñcu zmiany. UV2000 System utwardzania UV. Technologia utwardzania za pomoc¹ lamp UV wysokiej mocy i bezpo redniego promieniowania posiada niew¹tpliwe zalety, jeli chodzi o szybkoæ dzia³ania i twardoæ pow³oki. CEFLA, wykorzystuj¹c swoje dowiadczenie, oferuje systemy suszenia w oparciu o tê technologiê przeznaczone do: suszenia lakierów z 100% zawartością cząstek stałych, nakładanych za pomoc¹ walców; końcowego utwardzania lakierów nakładanych natryskowo lub za pomoc¹ polewarek kurtynowych, po odparowaniu rozpuszczalnika lub wody. Kompozycja urz¹dzenia jest modu³owa uzale niona od prêdkoci posuwu i parametrów lakieru. Najnowsze osiągnięcia mechanicznoelektroniczne s¹ zintegrowane z najbardziej aktualnymi rozwi¹zaniami w zakresie bezpieczeñstwa pracy. A line Wykañczanie profili Just in time. Najbardziej elastyczna seria maszyn zaprojektowanych do pracy w liniach wykañczaj¹cych, do ma³ych serii produkcyjnych, ró ni¹cych siê kszta³tem I kolorem a wymagaj¹cych krótkiego czasu przezbrojenia. Smartcoater Walcowe nak³adarki serii Smartcoater s³u ¹ do aplikacji na elementy p³ytowe p³askie bejc, szpachli oraz lakierów podk³adowych i nawierzchniowych, utwardzanych promieniowaniem UV (suszarki UV2000) lub suszonych gor¹cym powietrzem (przez suszarki Aquadry). Urz¹dzenia Smartcoater s¹ dostosowane do pracy w przelotowych liniach lakierniczych, pozwalaj¹cych, przy odpowiedniej konfiguracji na podanie elementu surowego i otrzymanie, jako efektu finalnego, po przejciu przez liniê, elementu wylakierowanego na gotowo.

10 TEKNOMAX jest firm¹ specjalizuj¹c¹ siê w sprzeda y maszyn do obróbki drewna litego i p³yt z przeznaczeniem dla ma³ych, rednich i du ych zak³adów. Firma zdobywa sobie zaufanie klientów poprzez szerok¹ gamê us³ug i produktów oraz serwis pogwarancyjny. Z myl¹ o swoich klientach otwarto nowe Centrum Sprzeda y maszyn dla przemys³u drzewnego i meblarskiego w Koby³ce ko³o Warszawy. Tu mo na maszyny zobaczyæ i kupiæ. Firma dysponuje maszynami tradycyjnymi takimi jak: pilarki, frezarki, strugarki itp., urz¹dzeniami do lakierowania rêcznego, maszynami zautomatyzowanymi, szlifierkami szerokotamowymi, centrami obróbczymi CNC. TEKNOMAX stawia sobie za cel zapewnienie wysokiej jakoci produktu i spe³nienie konkretnych potrzeb nabywców, mocno wierzy w koniecznoæ inwestowania w satysfakcjê klientów i zapewnienie im wysokiej jakoci obs³ugi. PRODUCENT PAOLONI MODEL S150 PRODUCENT PAOLONI MODEL P350 NX/SX/AX PRODUCENT PAOLONI MODEL P NX Szeroka gama pilarek spe³niaj¹ wszystkie potrzeby od tañszych i podstawowych do sterowanych numerycznie PRODUCENT PAOLONI MODEL SP53N PRODUCENT PAOLONI MODEL TX113 PRODUCENT ACM Strugarka grubociowa o niezwykle solidnej konstrukcji i z elektrycznym ustawianiem podstawowego parametru roboczego jakim jest gruboæ elementu Frezarka dolnowrzecionowa z pochylnym wrzecionem Kompaktowa pilarka tamowa, niezwyk³a solidnoæ urz¹dzenia jest podkrelona przez zastosowanie kó³ z odlewu eliwnego PRODUCENT FINITURE MODEL DRY/CAR PRODUCENT ORMA MODEL NPC DIGIT Kompaktowa kabina lakiernicza z mo liwoci¹ szybkiego przemieszczania dziêki monta owi kabiny na rolkach jezdnych Prasa pó³kowa na gor¹co. Korpus spawany i obrabiany skrawaniem. Wysokiej jakoci instalacja hydrauliczna; dwustopniowa pompa w k¹pieli olejowej co gwarantuje dobre smarowanie i niski poziom ha³asu. System pracy pompy: niskie cinienie do szybkiego zamykania pó³ek i wysokie cinienie do utrzymania nacisku roboczego. Kompaktowe wymiary gabarytowe, ³atwoæ obs³ugi i bezpieczeñstwo. Elektroniczny zawór zapewnia automatyczne otwarcie pó³ek dla wszystkich wersji pras NPC DIGIT. Mechaniczne mocowanie (brak spawów) si³owników do korpusu prasy ³atwoæ wymiany i napraw. PRODUCENT BIESSE SEKTOR SKILL LEVIA AKRON 420 Zestaw maszyn dla producentów mebli umo liwiaj¹cy przejcie z produkcji rzemielniczej na w pe³ni profesjonalna produkcjê przemys³owa przy ograniczonych nak³adach.

11 SAOMAD Firma w ostatnio obchodzi³a trzydziestolecie powstania. W ofercie znajd¹ Pañstwo: czopiarki tradycyjne i elektroniczne, profilarki o ró norodnych rodzajach wrzecion, wielowrzecionowe centra obróbcze, poziome i pionowe, prawe i lewe, oraz kompletne linie do produkcji stolarki otworowej. SAOMAD specjalizuje siê w realizowaniu z³o onych linii produkcyjnych, do obróbki serii elementów o zró nicowanych wymiarach. Oferowane przez nas urz¹dzenia, gwarantuj¹ maksymalny poziom wydajnoci, ³¹cz¹c elementy technologiczne o wysokiej precyzji, z du ¹ szybkoci¹ produkcyjn¹. Linie produkcyjne pozwalaj¹ na pracê z zachowaniem najwiêkszego bezpieczeñstwa i ³atwoæ obs³ugi od strony operatora. SINTESI Centrum obróbcze CNC do produkcji ramiaków okiennych. Krótka charakterystyka: zespó³ czopuj¹cy z 1 lub wiêcej wrzecionami, wraz z systemem wymiany narzêdzi, mo liwoæ wykonywania czopów pod kątem +/ 60º, pantograf do wymiany narzêdzi i magazynek 12 pozycji, formatowanie górnej powierzchni elementów i automatyczne wprowadzanie do strony profiluj¹cej, zespó³ profiluj¹cy z wrzecionami lewe/prawe i górne/dolne, zestaw do teleserwisu. Zalety maszyny: elastyczność; produkowane ramiaki cechuj¹ siê wysokim poziomem wykoñczenia, utrzymanie kosztów produkcji na poziomie minimalnym, prostota obs³ugi, funkcjonalnoæ i wysoka wydajnoæ. ORMA MACCHINE FUTURA R.A. Przyk³adowa konfiguracja maszyny: 1). Pionowe szczotki do polerowania boków ele mentów pochylenie 0 35 o (patrz zdjêcie obok) 2). Szczotki talerzykowe 3). Pozioma szczotka poleruj¹ca 4). Pozioma szczotka poleruj¹ca Maszyna wyposa ona we wrzeciono 620 mm, po to aby klient móg³ zamontowaæ jak najwiêksz¹ liczbê narzêdzi. Krótka charakterystyka: ruchomy panel kontrolny, wózek czopuj¹cy, ciêcie przy pomocy docisków i piły, możliwość wykonywania czopów pod kątem +/60º, automatyczne wprowadzanie elementu od strony czopuj¹cej do profiluj¹cej, kalibrowanie. ROTOWOOD Centrum obróbcze CNC do produkcji ramiaków okiennych. Elektroniczne centrum obróbcze do produkcji ramiaków okiennych, o wydajnoci od 30 do 80 okien na dobê. W zale noci od konfiguracji, ramiaki po obróbce s¹ ca³kowicie wykoñczone zarówno od strony czopów jak i profilu. Prasa do monta u okien mod. Futura R.A, to model maszyny CMA stworzony dla klientów, którzy ceni¹ sobie oszczêdnoæ czasu. Roboty antropomorficzne, z mo liwoci¹ przystosowania do pracy Wyposa enie elektroniczne pozwala na samoczynne nastawienie w linii produkcyjnej. Szczegó³owe informacje zosta³y zawarte w siê zespo³ów prasuj¹cych na now¹ pozycjê, za ka dym razem kiedy dziale "Szlifowanie. zmieniaj¹ siê wymiary robocze ramy okiennej. Futura R.A. wyposa ona jest w dwie sekcje (poziom¹ i pionow¹), na które operator ³aduje elementy ramy, d³ugoæ robocza elementów zostaje odczytana przez elektroniczny czujnik, po wciniêciu peda³u przez operatora wszystkie zespo³y robocze poziome, i pionowe s¹ przemieszczane automatycznie na pozycjê robocz¹. ITALMECCANICA Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych ITALMECCANICA projektuje, produkuje i sprzedaje maszyny do obróbki powierzchni drewnianych. Firma produkuje szeroki zakres tradycyjnych szlifierek, szczotkarek i maszyn do postarzania powierzchni, takich elementów jak p³yty, ocie nice okienne i fronty. Specjalizacj¹ firmy s¹ szczotkarki zarówno dla elementów przed jak i po lakierowaniu. W swojej ofercie posiadamy maszyny zarówno dla ma³ych jak i bardzo du ych producentów, bowiem maszyny s¹ bardzo elastyczne i posiadaj¹ szeroki zakres konfiguracji, aby sprostaæ zró nicowanym wymaganiom naszych klientów. W WIECIE NARZÊDZI wiat stworzony z detali, drobnych szczegó³ów i wizji, wiat w którym pasjonaci tworz¹, poszukuj¹ i proje ktuj¹ aby wykreowaæ materia³ perfekcyjnie idealny. Aby to osi¹gn¹æ, niezbêdny jest pomys³, w³aciwy wy bór materia³u i odpowiedni producent. Tak powstaj¹ narzêdzia. Firma FANTACI INDUSTRIE specjalizuje siê w produkcji g³owic z wymiennymi no ami o zaawansowanej konstrukcji z opatentowanym system mocowania no yka FANTALOCK: elementy mocowania samopozycjonuj¹ce siê, które pozwalaj¹ na maksymalna szybkoæ wymiany no yków, ruba mocuj¹ca od ty³u, wysoka precyzja pozycjonowania, doskona³e wykoñczenie powierzchni, wykonanie za³o onego profilu no ami profilowymi: eliminacja dodatkowych no y, skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów wymiany czêci zamiennych, maksymalne zabezpieczenie no yka, p³ytka podporowa wyprofilowana zgodnie z profilem no yka, doskona³e odprowadzenie wióra, brak otworów gwintowanych w korpusie freza, co daje mo liwoæ wykonania korpusu z metali lekkich. Firma LOGIKA Sp. z o. o. od wielu lat obecna na rynku, jest wy³¹cznym przedstawicielem w³oskich producentów narzêdzi do maszyn do obróbki drewna spó³ki Fantacci Industrie, Diafant Srl, Ful. FANTACI INDUSTRIE jest uznanym producentem narzêdzi z ponad czterdziestoletni¹ tradycj¹, a zdobyte dowiadczenie gwarantuje powstanie materia³u najwy szej jakoci. W swojej ofercie firma LOGIKA ma tak e orginalne frezy spiralne, których wytwórc¹ jest równie firma Fantacci. Przeznaczone s¹ one na strugarki czterostronne, maszyny dolnowrzecionowe i frezarki krzywoliniowe. Zalety tych frezów s¹ bezsporne: du a iloæ zêbów, niskie opory skrawania, redukcja ha³asu o 60%, zu ycia energii o 50%, mo liwoc zwiêkszenia posuwów o 250% w porównaniu do g³owic no owych, d³uga ywotnoæ, dziêki specjalnie dobranej widii o wysokiej twardoci. Kolejnym producentem reprezentowany przez LOGIKA jest firma Diafant nale ¹ca do grupy Fantacci i specjalizuj¹ca siê w produkcji narzêdzi diamentowych i widiowych. Asortyment jest bardzo bogaty i obejmuje ca³¹ gamê narzêdzi: narzêdzia widiowe: frezy spiralne, frezy proste i profilowe narzêdzia diamentowe do obróbki p³yty wiórowej i mdf. narzêdzia diamentowe do parkietu Innym znanym, czo³owym w³oskim producentem, reprezentowanym przez LOGIKA, jest firma F.U.L., która specjalizuje siê w produkcji wierte³ widiowych i frezów monolitycznych. W swojej ofercie, firma LOGIKA posiada wiêc tak e wiert³a standardowe HM, wiert³a monolityczne, frezy spiralne monolityczne, o rozmiarach standardowych i na ka de indywidualne zamówienie. Ponadto LOGIKA oferuje szerok¹ gamê narzêdzi jak pi³y, podcinaki, g³owice zwiórowuj¹ce, frezy proste i profilowe, oraz wiert³a.

12 ANEST IWATA jest producentem urz¹dzeñ do lakierowania, nisko, rednio i wysokocinieniowego, sprê arek powietrza oraz pomp pró niowych. Gama produktów zaczyna sie od pistoletów rêcznych niskocinieniowych dla przemys³u motoryzacyjnego i przechodzi do pistoletów automatycznych i elektrostatycznych oraz pomp i innych akcesoriów niezbêdnych do rozprowadzania farb i p³ynów. Wród szerokiej gamy produktów Anest Iwata mo na znaleæ liczne typy pistoletów natryskowych, pomp oraz akcesoriów W zale noci od ich parametrów, urz¹dzenia te odpowiadaj¹ na potrzeby ró nych ga³êzi przemys³u i pozwalaj¹ nanosiæ inne materia³y, a w konsekwencji s¹ w stanie zaspokoiæ ka d¹ potrzebê. Lakiernictwo samochodowe, przemys³ drzewny, skórzany, plastikowy, to tylko niektóre z ga³êzi przemys³u, dla których przeznaczone s¹ zarówno produkty oraz porady. MULTI X WS 400 ALG 7 WB AZ3 HTE 2 PRZEZNACZONY DO FARB I LAKIERÓW ROZPUSZCZALNIKOWYCH ORAZ WODOROZCIEÑCZALNYCH Atomizacja bezpowietrzna ze wspomaganiem powietrznym Cinienie powietrza wspomagaj¹cego: 1,5 Mpa Zasiêg natrysku: 250 mm Filtr: 200 mikrootworów Maksymalne cinienie powietrza przy rêkojeci: 7,0 bar Maksymalne cinienie cieczy na wlocie pistoletu: 150 bar Przy³¹cze Powietrza G1/4M Przy³¹cze Cieczy: G1/4M Zawór iglicy z Wêglika Wolframu Czêci maj¹ce kontakt z farb¹/lakierem wykonane ze stali nierdzewnej. Nastêpne urz¹dzenie to pistolet z bardzo nowoczesnym design, super profesjonalny sprzêt do lakiernictwa samochodowego WS 400. Zaprojektowany przy wspó³pracy czy mo e raczej przez firmê projektow¹ PININFARINA która w 1952 r. rozpoczê³a sta³¹, trwaj¹c¹ do dzi wspó³pracê z Ferrari a wspó³pracuje równie z wieloma innymi firmami motoryzacyjnymi, m.in. Maserati, Lancia, Alfa Romeo, Mitsubishi, Rover, Peugeot, Honda, Volvo, Rolls Royce, Cadillac oraz Bentley DO FARB/LAKIERÓW WODOROZCIEÑCZALNYCH adowanie spustu: 2,26 Kg Wysokie bezpieczeñstwo: cinienie rozrywaj¹ce jest czterokrotnie wiêksze od maksymalnego cinienia roboczego. atwa konserwacja i obs³uga: nie potrzeba adnych specjalistycznych narzêdzi by rozmontowaæ/zmontowaæ pistolet. Zawór iglicy jest ca³kowicie rozbieralny. Wysokiej jakoci polerowany korpus sprawia, e pistolet ³atwo siê czyci. Ergonomiczny kszta³t. Mniejszy wysi³ek dziêki nowemu spustowi i ergonomicznemu uchwytowi. Ma³y ciê ar i dobrze wywa ony korpus. Pistolet jest l ejszy od poprzedniego modelu o g. Nowy zawór regulacji cinienia powietrza. Zwiêkszona kontrola precyzji natrysku. Udoskonalony kubek z tworzywa AKULON. Kubek na farbê ma gwintowan¹ budowê. Mo liwoæ zastosowania kubków ze wspomaganiem powietrznym (nowoæ). Do pistoletów AirGunsa dodano system kubków ze wspomaganiem powietrznym z przeznaczeniem dla farb o wysokiej lepkoci. Pe³na kompatybilnoæ czêci zamiennych z poprzednim modelem: AZ3 HTE WA 200 DPS 120 MSU 113 N ZASTOSOWANIA UNIWERSALNE Certyfikat nadany przez centrum certyfikacji THATCHAM zawiadcza, e wydajnoæ nanoszenia dla danych materia³ów by³a nastêpuj¹ca: FARBA GRUNTOWA : 93.2% KOLOR KRYJ CY: 85.9%< LAKIER BAZOWY: 82.3% LAKIER BEZBARWNY: 77.4% Iglica uszczelniona PTFE Waga: zaledwie 500 g. Dysza i iglica ze stali nierdzewnej Dostêpna równie dysza i iglica z wêglika wolframu Wnêtrze korpusu ze stali nierdzewnej LAKIERNICTWO PRZEMYS OWE Wymiary: 223 x 207 x 274 mm Waga: 4,4 Kg Przy³¹cze Powietrza: G1/4B Przy³¹cze Ssania: G1/2B Przy³¹cze Wylotowe: Rp3/8 Wersje: DPS 120 B Aluminium DPS 120 B WB Pow³oka teflonowa POMPA NIEWIELKICH ROZMIARÓW Przeznaczona do natrysku redniej iloci farb i lakierów przy czêstych zmianach kolorów. Oszczêdza czas i iloæ rozpuszczalników potrzebnych do czyszczenia. Przeznaczona do farb wodorozcieñczalnych. Stosunek cinieñ 13:1 ANEST IWATA potentat technologii wstêpnej atomizacji ANEST IWATA jest jedynym producentem pistoletów natryskowych na wiecie oferuj¹cym szeroki wybór dysz do wstêpniej atomizacji. Pistolety natryskowe stworzone s¹ do szerokiej gamy zastosowañ. Dziêki dog³êbnej znajomoci powietrza i dynamiki p³ynów, in ynierom wspó³pracuj¹cym z ANEST IWATA uda³o siê opracowaæ unikaln¹ gamê dysz podzielonych w zale noci od przeznaczenia zarówno do zastosowañ rêcznych jak i automatycznych. Pistolety natryskowe posiadaj¹ perfekcyjn¹ kontrolê dynamiki powietrza wewn¹trz pistoletu i jej wymieszanie z p³ynami, co pozwala na ograniczenie zanieczyszczeñ powietrza, cinienia cieczy, energii oraz iloæ powietrza. Dziêki temu prawie anulowano efekt, który jest przyczyn¹ tworzenia mg³y rozpylanej cieczy. Jest to bardzo wa ne zw³aszcza w obrêbie ma³ych stoisk z automatami natryskowymi. Wykorzystanie nowej technologii pozwoli równie zaoszczêdziæ zu ycie farby. Emisja powietrza po filtracji mog e byæ lepiej kontrolowana, a produkcja w fabryce znacznie siê poprawi. ANEST IWATA wyposa y³a kilka modeli w now¹ technologiê: WS 400 i W400 WBX, HVLP LPH 400 cinieniowy, W 200 WB, WA 200 WB i MANGUSTA WAM 220. Kleje Collanti Concorde Collanti Concorde, firma za³o ona w 1979 roku, specjalizuje sie w produkcji klejów przemys³owych I innych rodzajów spoiw. Firma aktualnie prze ywa rozwój, staj¹c siê jednym z najwa niejszych producentów na tym rynku. Jest kilka czynników sk³adaj¹cych siê na ten sukces. Celem, do którego d¹ ¹ wszyscy pracownicy Collanti Concorde jest pe³na satysfakcja klienta i zaspokojenie jego potrzeb, niezale nie od tego z jakiego przemys³u siê wywodzi, czy jest to obróbka drewna, przemys³ budowlany, papierniczy, czy inne miejsca w których profesjonalne techniki ³¹czenia s¹ niezbêdne. Dostosowywanie sie do wymogów rynku, potrzeba ci¹g³ego rozwoju, testy przeprowadzane na ka dym materiale i w ka dych warunkach oraz cis³a kontrola jakoci te czynniki, bêd¹ce wa n¹ czêci¹ filozofii firmy pozwoli³y klientom znaleæ w Collanti Concorde strategicznego partnera, na którym zawsze mo na polegaæ. Collanti Concorde posiada w swojej ofercie kleje przeznaczone dla ró nych technik po³¹czeñ i dla ró nych wyrobów finalnych (okna, drzwi, meble ogrodowe, meble ³azienkowe i wiele innych). W naszej ofercie znajdziecie Pañstwo produkty, które zaspokoj¹ oczekiwania oraz rozwi¹ ¹ wiele problemów, z którymi spotykamy siê ka dego dnia. Naszym klientom zapewniamy kleje najwy szej jakoci, zawsze zgodne z najnowoczeniejszymi standardami i odpowiadaj¹ce zró nicowanym potrzebom. Grupy klejów: Wodne: monta owe (klasy D2, D3, D4) do klejenia na styk do klejenia wzd³u nego wodoodporne D3 wodoodporne D4 do okleinowania powierzchni do pras membranowych Termotopliwe: do obrze y (okleiniarki prosto i krzywoliniowe) do softformingu do op³aszczowania Poliuretanowe: do p³yty warstwowej do mebli ogrodowych parkietu

13 PROJEKT(A) GROMADZENIA ODPADÓW I FILTRACJI POWIETRZA PROJEKTA Sp. z o.o. jest wy³¹cznym przedstawicielem na rynku polskim firm w³oskich Barucca Impianti, Uniconfort oraz Construzioni Nazzareno. BARUCCA IMPIANTI Dzia³aj¹ca od 1970 r. firma Barucca Impianti jest licz¹cym siê na wiecie producentem instalecji odpylaj¹cych dla zak³adów przemys³u drzewnego i meblarskiego. W ofercie Barucca Impianti znajdziemy: Silosy Szeroka gama oferowanych pojemności (od 10 do 450 m³) pozwala zaspokoiæ potrzeby zarówno ma³ych, jak i du ych zak³adów produkcyjnych. Odpylanie hal produkcyjnych powi¹zane jest z zapewnieniem odpowiednich systemów filtrowania powietrza. Najprostszym rozwi¹zaniem jest zamontowanie baterii filtruj¹cej o okrelonej zapotrzebowaniem wydajnoci bezporednio na silosie. Odpylacze stanowiskowe Firma Barucca Impianti produkuje odpylacze stanowiskowe o wydajności do m³/h i profesjonalne stacje filtrujące o wydajności do m³/h. Stacja filtruj¹ca, odpowiednio wyposa ona w automatyczny system czyszczenia rêkawów oraz zabezpieczenie przeciwogniowe, umo liwia powrót ciep³ego powietrza do hal produkcyjnych. Instalacje odpylaj¹ce Prawid³owo funkcjonuj¹ca instalacja odpylaj¹ca oraz wymagany poziom filtracji wi¹ ¹ siê z odpowiednim doborem wentylatora. W ofercie firmy Barucca Impianti znajduj¹ siê wentylatory o wydajności od do m³/h. UNICONFORT Pocz¹wszy od 1995 roku firma Uniconfort prowadzi z powodzeniem dzia³alnoæ w sektorze ciep³ownictwa przemys³owego, specjalizuj¹c siê w produkcji kot³ów i cile wspó³pracuj¹c z wczeniej wymienionym producentem silosów i instalacji odpylaj¹cych Barucca Impianti. Podstawowym produktem firmy s¹ kot³y na biomasê. Przyk³adowym takim urz¹dzeniem jest kocio³ GLOBAL G 150. Najistotniejsz¹ cech¹ prezentowanego kot³a jest to, e jego konstrukcja wymusza czterokrotny obieg spalin z jednoczesnym zastosowaniem rusztu ruchomego. Kocio³ posiada reduktor regulacji podawania wiórów i rêczny pulpit sterowniczy, po³¹czony z uk³adem podawania paliwa. Zamontowane s¹ w nim wentylatory powietrza pierwotnego, wtórnego, trzeciego i czwartego obiegu spalania, wyposa one w automatyczne zasuwy regulacyjne, pe³ny system przeciwpo arowy, czujniki pomiaru i regulator temperatury, lej wlotu paliwa o granulacji od 0 do 35mm i otwory rewizyjne. Sterowanie P.L.C. (komputerowe) do automatycznej kontroli spalania z mikroprocesorem umo liwia: podstawowe sterowanie i kontrolê zasilania paliwem zgodnie z zapotrzebowaniem, kontrolê i regulacjê powietrza do spalania z wentylatorami zarz¹dzanymi inwerterem, kontrolê i regulacjê wyci¹gania spalin z utrzymywaniem sta³ego cinienia wewn¹trz komory spalania, kontrola bezpieczeñstwa minimalnego i maksymalnego podcinienia w komorze spalania z automatycznym wy³¹cznikiem w przypadku przekroczenia wartoci granicznych, pe³n¹ kontrolê spalania z analizatorem tlenu i CO, kontrola procesu rozpalenia pieca i procesu podtrzymywania spalania w pozycji stand by, kontrola bezpieczeñstwa minimalnej i maksymalnej temperatury w kominie z wy³¹cznikiem w przypadku przekroczenia wartoci granicznych. CONSTRUZIONI NAZZARENO Costruzioni Nazzareno jest znanym w Europie i na wiecie producentem maszyn do produkcji peletu, brykietu z ró nych materia³ów oraz urz¹dzeñ do rozdrabniania odpadów z drewna. Firma zosta³a za³o ona w 1988 roku przez Carlesso Nazzareno i od lat rozwija technologie produkcji peletu z trocin, s³omy oraz podobnych materia³ów. W ofercie firmy znajdziemy: Brykieciarki, które oferuje maj¹ wydajnoci od 30kg/h do 600 kg/h urz¹dzenia do podawania surowca, suszenia i przygotowania Costruzioni Nazzareno posiada w ofercie urz¹dzenia o wydajnoci 0,3 16 Ton/h. rêbaki kompletne linie produkcji peletu sk³adaj¹ce siê z grupy maszyn po³¹czonych w jeden ci¹g produkcyjny kontrolowany przez komputer i program optymalizuj¹cy zu ycie energii przy maksymalnej wydajnoci. materia³u, przygotowania peletu oraz pakowania. i tak na pocz¹tku musimy odpowiednio rozdrobniæ materia³ w maszynie do mielenia, nastêpnie jest on transportowany do suszarni. Suszenie jest bardzo wa nym etapem produkcji, gdy materia³ do produkcji musi mieæ wilgotnoæ rzêdu 12 13%. Osuszony materia³ nastêpnie poddajemy odpylaniu, segregacji oraz oczyszczeniu dziêki czemu uzyskujemy w³aciw¹ granulometriê surowca. Tak przygotowany materia³ zostaje przerobiony w prasie na pelety, nastêpnie jest ch³odzony i odpylany. Ostatnim etapem jest wa enie i workowanie które mo e odbywaæ siê rêcznie lub automatycznie. Firma Projekta stawia sobie za cel kompleksow¹ obs³ugê swoich Klientów. Ka da wystawiona oferta projektowa poprzedzona jest wizyt¹ u potencjalnego u ytkownika, co pozwala zawsze dostosowaæ urz¹dzenia do konkretnych i rzeczywistych potrzeb zak³adu. Elastycznoæ proponowanych rozwi¹zañ oraz konstrukcja urz¹dzeñ, umo liwia ich rozbudowê oraz pozwala Klientom dostosowywaæ siê do szybko zmieniaj¹cych siê warunków rynkowych. Na zdjêciu Ryszard Pietras Prezes firmy Projekta (po lewej) oraz Gianni Guerra Prezes firmy Barucca Impianti

14 Firma Dynamika proponuje bogaty wybór maszyn do obróbki drewna. Wród nszych producentów cztery firmy od lat specjalizuj¹ siê w produkcji maszyn i urz¹dzeñ do produkcji krzese³: CAMAM, BALESTRINI, FINITURE, CMA CAMAM ORMA Wród bogatej gamy pras Orma znajduj¹ siê prasy do giêcia z ruchom¹ dolna lub górn¹ pó³k¹. Prasa jest standardowo przygotowana do pod³¹czenia do generatora wysokiej czêstotliwoci. Istnieje mo liwoæ dodania autoklawu do uplastyczniania drewna. Od ponad 30 lat firma Camam wytwarza maszyny do produkcji krzese³, sto³ów, ³ó eczek dzieciêcych oraz inne do obróbki drewna. Pe³na gama produktów sprosta wymaganiom ma³ych i du ych zak³adów. i komfortowych warunkach pracy. W ci¹gu ponad pó³ wieku swojej dzia³alnoci firma osi¹gnê³a wyrany techniczny i handlowy wzrost, dzi jej produkty s¹ sprzedawane w ponad 100 krajach. Dzi Balestrini tworzy maszyny przeznaczone do specjalistycznej produkcji: krzese³, sto³ów, ram do mebli tapicerowanych i ogólnie do obróbki elementów z drewna litego, takich jak komponenty drzwi, mebli, nart. Program produkcji obejmuje: czopiarki obwiedniowe, jedno lub dwustronne i sterowane numerycznie, wiertarki do gniazd pojedyncze i wielowrzecionowe, frezarki szlifierki dwustronne z zespo³ami do kopiowania lub ze sterowaniem numerycznym sterowane numerycznie centra obróbcze z 5 osiami interpolowanymi, przeznaczone do frezowania skomplikowanych elementów przestrzennych, sterowne numerycznie maszyny specjalne do ³¹czenia ramek, frontów, ocie nic FINITURE Technologia lakierowania w wielu przypadkach w Polsce jest bagatelizowana i sprowadzana do doboru odpowiedniego wyrobu lakierniczego ekonomicznie uzasadnionego, natomiast mniejsz¹ uwagê przyk³ada siê do sposobu aplikacji, metod suszenia oraz technik transportu podczas tego procesu. Tak¹ tendencjê mo na zaobserwowaæ zw³aszcza u producentów okien, drzwi, krzese³ oraz firm meblarskich, których wyroby lakierowane s¹ po zmontowaniu. Sk³adaj¹ siê na ni¹ frezarki, frezarki pionowe z rêcznym posuwem, wiertarki, strugarki pionowe, szlifierki, prasy monta owe, maszyny sterowane numerycznie, urz¹dzenia do moletowania, obcinarki, maszyny specjalne. Liczne systemy regulacji i osprzêtu dostêpne dla ka dej z maszyn umo liwiaj¹ personalizacjê konfiguracji na miarê ka dego klienta. Oprócz pojedynczych urz¹dzeñ Camam jest w stanie zrealizowaæ ca³e linie produkcyjne. Wszystkie produkty s¹ projektowane i wytwarzane wewn¹trz firmy. Maszyny powstaj¹ jako idea na rozwi¹zania konkretnych problemów i s¹ tworzone z myl¹ o w³¹czeniu ich do istniej¹cych linii. Na pozór wydaje siê, e takie wyroby s¹ k³opotliwe w lakierowaniu i trudno zaprojektowaæ odpowiedni¹ liniê do tego s³u ¹c¹. W projektowaniu i produkcji takich linii specjalizuje siê w³oska firma FINITURE z ponad 40 letnim dowiadczeniem. Ci¹g³e poszukiwanie nowych rozwi¹zañ oraz innowacyjnoæ gwarantuj¹ zaspokojenie potrzeb klienta. Liczne wyroby s¹ chronione patentem. BALESTRINI Centrum obróbcze IDEA 2 Nowoczesne centrum obróbcze z g³owic¹ 5 osiow¹, wyposa one w dwa sto³y robocze umo liwiaj¹ce pracê wahad³ow¹ maszyny. Zastosowanie specjalnej konstrukcji g³owicy o czterech niezale nych silnikach pozwala na kompleksow¹ obróbkê skomplikowanych trójwymiarowych elementów krzese³. Maszyna umo liwia wiercenie, czopowanie, frezowanie, ciêcie. Jest idealnym rozwi¹zaniem dla producentów krzese³ lub pojedynczych elementów krzese³, w tym siedzisk. Szczególne zalety maszyny: wymiary gabarytowe o po³owê mniejsze w stosunku do podobnych maszyn oferowanych na rynku, optymalizacja przesuwu w osiach roboczych pozwalaj¹ca na zwiêkszenie wydajnoci maszyny, mo liwoæ pracy przy jednoczesnym ruchu obu sto³ów, co pozwala na stworzenie jednej p³aszczyzny podporowej, zredukowany czas ustawienia przygotowania maszyny do pracy, dziêki bardzo ³atwej regulacji zastosowanych nowych sto³ów mocowania elementów, ³atwoæ roz³adunku/za³adunku elementów na sto³y robocze, dziêki dostêpowi do ka dego sto³u z dwóch stron, kabina bezpieczeñstwa strefy obróbczej oraz system odprowadzania produkowanych odpadów (wióry, py³) dostarczane seryjnie do maszyn z normami CE, mo liwoæ obs³ugiwania dwóch maszyn jednoczenie przez jednego operatora. Przyk³adowa linia do barwienia i lakierowania krzese³ sk³ada siê z oddzielnej linii podwieszanej do barwienia metod¹ flow coating, sk¹d po wysuszeniu trafiaj¹ do kabiny natryskowej z robotem lakierniczym. Robot powtarzaj¹c dok³adnie wprowadzony program gwarantuje dok³adnoæ na³o enia. Po polakierowaniu krzes³a odstawiane s¹ przez operatora na transporter tamowy, który przesuwa siê w tunelu z nadmuchem ciep³ego powietrza. Po przeszlifowaniu nak³adany jest lakier wykañczaj¹cy i suszony w identycznym tunelu. CMA Firma Balestrini zosta³a za³o ona w 1954 roku, pocz¹tkowo specjalizowa³a siê w produkcji czopiarek. Od lat jest prowadzona przez rodzinê Balestrini zgodnie z takimi wartociami jak uczciwoæ, profesjonalizm, innowacyjnoæ. Ca³y personel, od zarz¹du do zwyk³ych pracowników, pracuje w atmosferze wspó³pracy, u ywaj¹c najnowoczeniejszych technologii w nowoczesnych Specjalista w produkcji robotów do automatycznego malowania pistoletami nisko i wysokocinieniowymi, elektrostatycznego oraz proszkowego. Mo e pracowaæ w linii przy obracaj¹cych siê elementach i/lub w ruchu. Mo e byæ wyposa ony w karuzelê z dwoma lub trzema ramionami, która przesuwa elementy do malowania i odsuwa gotowe, lub mo e byæ zamontowany na elektronicznie sterowanym wózku, który daje mo liwoæ p³ynnego dostosowania siê do prêdkoci transportera pracuj¹cego w linii.

15

16 Jestemy jak co roku wa nym uczestnikiem Miêdzynarodowych Targów Poznañskich. W swojej ofercie proponujemy wszelkiego rodzaju maszyny do obróbki drewna, przeznaczone zarówno dla ma³ych jak i du ych zak³adów dzia³aj¹cych w tej bran y. Naszym zasadniczym celem jest kreowanie i wspieranie innowacyjnoci w dziedzinie technologii oraz kompleksowe zaopatrzenie zak³adów produkcyjnych w urz¹dzenia najwy szej jakoci. Firma wspiera polskich producentów fachow¹ wiedz¹ i kilkuletnim dowiadczeniem zdobytym na rynkach zachodnich, które odnosi do polskich potrzeb i warunków. Wielu najwiêkszych i znanych polskich producentów z bran y drzewnej wybra³o w³osk¹ technologiê jako podstawowe wyposa enie swoich zak³adów produkcyjnych. Na dzieñ dzisiejszy nasza lista referencyjna obejmuje ponad 1700 maszyn sprzedanych i dzia³aj¹cych na terenie kraju w prawie 800 zak³adach. Wszystkim odwiedzaj¹cym, którzy bêd¹ chcieli dowiedzieæ siê czego wiêcej na temat maszyn prezentowanych na naszym stoisku, oferujemy profesjonaln¹ pomoc zarówno ze strony naszych pracowników jak i obecnych przedstawicieli w³oskich producentów maszyn. LINIE DO PRZEROBU DREWNA OKR G EGO PILARKI TAMOWE DO K ÓD CENTRA OBRÓBCZE, WIERTARKI PRZELOTOWE, OKLEINIARKI, FORMATYZERKI SZCZOTKARKI I POLERKI DO WYSOKIEGO PO YSKU TEKNIKA SP. Z O.O. Warszawa ul. Zawiszy 12/ Warszawa Tel Fax LINIE DO PRZEROBU DREWNA OKR G EGO REDNIOWYMIAROWEGO, LINIE DO PRODUKCJI PALET, WIELOPI Y ANTROPOMORFICZNE ROBOTY LAKIERNICZE NP. DO KRZESE, OKIEN, MEBLI FORMATYZERKI, CZOPIARKI, PROFILARKI Gorlice ul. Krakowska Gorlice Tel Fax Poznañ ul. cinawska 11A Poznañ Tel Fax OPTYMALIZERKI LINIE DO CZENIA WZD U NEGO PRASY DO PRODUKCJI P YT, ELEMENTÓW GIÊTYCH, PARKIETU I DRZWI LINIE LAKIERNICZE LINIE LAKIERNICZE AÑCUCHOWE NP. DO KRZESE, OKIEN, MEBLI SK ADANYCH SZLIFIERKI SZEROKOTAMOWE MASZYNY TRADYCYJNE KOMORY SUSZARNICZE, PARZELNIE PROJEKTA SP. Z O.O. ul. Sobieskiego Szprotawa Tel Fax SILOSY, INSTALACJE ODPYLAJ CE KOT OWNIE RÊBAKI, BRYKIECIARKI, PELECIARKI LOGIKA SP. Z O.O. ul. Lubelska Olsztyn Tel Fax LINIE I MASZYNY DO OBRÓBKI OKIEN NARZÊDZIA NARZÊDZIA URZ DZENIA LAKIERNICZE KLEJE DYNAMIKA SP. Z O.O. ul. Wygoda 107 C I Bochnia Tel Fax OBRABIARKI DO PRODUKCJI KRZESE, CZOPIARKI, WIERTARKI, CENTRA OBRÓBCZE 5 OSIOWE OBRABIARKI DO PRODUKCJI KRZESE, SZLIFIERKI, WIERTARKI, CISKIMONTA OWE TEKNOMAX SP. Z O.O. ul. Kwiatowa Koby³ka Tel Fax MASZYNY TRADYCYJNE KOMPAKTOWE MASZYNY PRASY

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650 1(10) SUPPORTING EQUIPMENT LoopMaster EL650 Słowa kluczowe: LoopMaster, płyty kanałowe, stropy sprężone, ściany, pętle transportowe 2(10) Zawartość: strona 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zalety... 4 1.2. Dane

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Centrum obróbcze MAKA PE 80

Centrum obróbcze MAKA PE 80 Centrum obróbcze MAKA PE 80 Maszyna wyposażona w dwa agregaty agregaty obróbcze : 5 oraz 3 osiowy MAKA CNC centrum frezarsko wiertarskie PE 80 - Budowa maszyny: portalna - Sterowanie Siemens 840D z procesorem

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Wspó rz dnoêciowe urzàdzenia nitujàce sterowane numerycznie (CNC) Wszechstronna w zastosowaniach jednostka nitujàca CNC z nap dami servo Nitownica CSK 1220 Technika

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

CATA L OG O GENE R ALE 20 17

CATA L OG O GENE R ALE 20 17 CATA L OG O GENE R ALE 20 17 1. O NAS 3 2. OBRÓBKA KŁÓD I PRODUKCJA PALET 6 3. WIELOPIŁY I OPTYMALIZERKI 9 4. STRUGARKI I FORMATYZERKI 12 5. PRASY 15 6. PILARKI FORMATOWE I PANELOWE 20 7. OKLEINIARKI 25

Bardziej szczegółowo

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY RZEPA I MARCHEW SINCE 1919 FOOD PRODUCTION MACHINERY O NAS DOŚWIADCZENIE Firma Herbort od roku 1919 zajmuje się produkcją maszyn i linii produkcyjnych dla branży przetwórstwa spożywczego. Dzięki wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Do oferty (dla każdego zadania) należy dołączyć opis produktów jakie oferuje Wykonawca (wraz z podaniem okresu gwarancji)

Do oferty (dla każdego zadania) należy dołączyć opis produktów jakie oferuje Wykonawca (wraz z podaniem okresu gwarancji) ZP/UR/85/2013 Załącznik nr 1.1 do siwz Do oferty (dla każdego zadania) należy dołączyć opis produktów jakie oferuje Wykonawca (wraz z podaniem okresu gwarancji) Zadanie 1 Zadanie 1: Dostawa, instalacja

Bardziej szczegółowo

Maszyny do obróbki drewna

Maszyny do obróbki drewna Wood-Mizer Maszyny do obróbki drewna Gotowy produkt prosto z lasu Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. ul. Nagórna 114, 62-600 Koło tel.: (0) 63 26-26-000 fax: (0) 63 27-22-327 www.woodmizer.pl WIELOPIŁA TARCZOWA

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Centrum obróbcze MAKA PE 80

Centrum obróbcze MAKA PE 80 Centrum obróbcze MAKA PE 80 625 381 Centrum obróbcze sterowane CNC MAKA PE80 Maszyna o podwójnej konstrukcji portalnej budowa maszyny zaprojektowana przez inżynierów do obróbki drewna w grubych profilach.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA SILY NACIAGU

SYSTEM MONITOROWANIA SILY NACIAGU SYSTEM MONITOROWANIA SILY NACIAGU Na częściach mechanicznych umieszczone są czujniki obciążenia, które wysyłają dane o sile napięcia liny, a za pomocą dynamometrów jest możliwe bardzo precyzyjne określenie

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O.

FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O. FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O. Fabryka Maszyn Pomech Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku posiada ponad 60 letnie doświadczenie w produkcji maszyn i urządzeń technicznych. Zatrudniamy około 50 osób wysoko wykwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP. Nazwa Opis 1 Biurko z szufladami 1. Powinno być wykonane z płyty MDF w laminacie grubośc od 20-25 mm o wysokiej 2. Krawędzie wykonane z kolorowej

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć nie tylko ekologia Słońce nieprzerwanie dostarcza energii, której zamiana na ciepło jest rozwiązaniem czystym i prostym. Dzisiejsze technologie są na tyle rozwinięte, aby energia słoneczna mogła być dostępna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego

Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego Podręcznik techniczny systemu Rittal Systemy ramienia nośnego 2 Różne kąty spojrzenia na maszynę, wysoki lub niski wzrost operatora urządzenia, praca na siedząco lub stojąco systemy ramienia nośnego firmy

Bardziej szczegółowo

NATURALNY SMAK CHLEBA NA BAZIE ZAKWASU I PODMŁODY SZYBKI FERMENTATOR HEMATRONIC

NATURALNY SMAK CHLEBA NA BAZIE ZAKWASU I PODMŁODY SZYBKI FERMENTATOR HEMATRONIC NATURALNY SMAK CHLEBA NA BAZIE ZAKWASU I PODMŁODY SZYBKI FERMENTATOR HEMATRONIC Szybki fermentator z płaszczem chłodzącym do zakwasów żytnich i podmłód pszennych 05/2015 Smak Od ex et, si. Rat, quatinc

Bardziej szczegółowo

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX Nowoœci¹ w ofercie PW DEFRO s¹ kot³y du ych mocy EKOPELL MAX zaprojektowane do spalania biomasy i spe³niaj¹ce wszystkie wymagania znowelizowanej normy PN-EN 303-5. W kot³ach

Bardziej szczegółowo

inteligentne filmy, ekrany i szkła

inteligentne filmy, ekrany i szkła WŁĄCZONA WYŁĄCZONA inteligentne filmy, ekrany i szkła Wiele możliwości Smart Glass oferuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiające zmienianie przejrzystości szkła. Pozwalają one na połączenie

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Centrum wiertarsko-frezarskie MAKA PE 75

Centrum wiertarsko-frezarskie MAKA PE 75 Centrum wiertarsko-frezarskie MAKA PE 75 NOWA OPCJA W STANDARDZIE Portalna zabudowa maszyny Agregat frezujący: - 5-cio osiowy - chłodzony cieczą - moc 11 kw Agregat wiertarski: - 7 + 10 + 2 x 1 wierteł

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

stoły biurowe STB COMFORT

stoły biurowe STB COMFORT stoły biurowe STB COMFORT MALOW stoły biurowe STB COMFORT 2 Firma Malow jest czo³owym producentem mebli metalowych w Polsce. Pocz¹wszy od 1989 roku, gama produkowanych przez nas mebli jest synonimem niezawodności,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

KREATOR MOTION. drukarka 3D

KREATOR MOTION. drukarka 3D KREATOR MOTION drukarka 3D 3DKreator Sp. z o.o. ul. Celna 9; 30-507 Kraków 3DKreator.com Email: biuro@3dkreator.com Tel. +48 12 307 23 77 P&S Consulting Sp. z o.o. Xerox Business Partner ul. Wierzbowa

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Przyczepa samozaładowcza do bel Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Zbieranie dużych beli, układanie

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 153 870

RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 153 870 RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 153 870 POLSKA Patent dodatkowy do patentunr Zgłoszono: 89 04 19 (P. 278970) Pierwszeństwo Int. Cl.5 F26B 11/06 '"'TElHIA H L li A URZĄD PATENTOWY Zgłoszenie ogłoszono: 89

Bardziej szczegółowo

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII PAÑSTWA ZADANIE DO CIÊCIA FOLIA W ÓKNA CHEMICZNE W ÓKNA SZKLANE MEDYCYNA PRZEMYS SPO YWCZY RZEMIOS O PRZEMYS SAMOCHODOWY TKACTWO OSTRZA

Bardziej szczegółowo

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE R i szafki pozwalają utrzymać porządek w miejscu pracy. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama produktów. Poszczególne serie przedstawione są na kolejnych

Bardziej szczegółowo

OKNA LAMELOWE WENTYLACJA

OKNA LAMELOWE WENTYLACJA OKNA LAMELOWE WENTYLACJA Okna lamelowe s¹ specjaln¹ wersj¹ okien obrotowych. Skrzyd³a okienne i ramy wykonane s¹ z profili aluminiowych, przy czym mo liwe s¹ wykonania izolowane i nieizolowane termicznie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1A do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1. KATEDRA HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA Parametry techniczne Wymagane parametry Parametry oferowane KOMORA LAMINARNA Klasa

Bardziej szczegółowo

MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej

MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej AKCESORIA Pi³a tarczowa przenoœna TRIM 300 NR Maszyny i oprzyrz¹dowanie niezast¹piona przy bezpoœrednim monta u konstrukcji aluminiowych na budowie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Meble Biurowe Biurko (lewe i prawe) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Biurko o wymiarach zewnętrznych wysokość ok. 750mm, szerokość ok.

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP 5 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZYCZEPY DO NACIĄGANIA KABLOWE LINII NAPOWIETRZNEJ A110-0 wersja 17:14 EN F157 Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Oprawa pod ogowa 69066/30/16 Giving light a new experience Chwy i nadaj kszta t. Ukierunkowany, precyzyjny strumie wiat a zamontowany na elastycznym ramieniu, które mo e znale si w dok adnie

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Modu³ wyci¹gu powietrza

Modu³ wyci¹gu powietrza LabAirTec System dygestoriów LabAirTec Renggli pozwala zapewniæ podwy szony poziom bezpieczeñstwa oraz niezale noœæ, jednoczeœnie daj¹c wiêkszy komfort pracy. W wyniku wspó³pracy specjalistów od aerodynamiki

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja w produkcji stolarki otworowej. Mirosław Krzemioski

Automatyzacja w produkcji stolarki otworowej. Mirosław Krzemioski Automatyzacja w produkcji stolarki otworowej Mirosław Krzemioski Okno 12 szt profili Wielkoseryjna automatyczna Wielkoseryjna produkcja automatyczna produkcja Powyżej 100 Średniozautomatyzowane zakłady

Bardziej szczegółowo

Inteligentna formuła

Inteligentna formuła Inteligentna formuła Szeroki zakres zastosowań Nowy olej serwisowy F1 jest produktem opracowanym przez firmę W&H. Jego skład jest rezultatem rozwoju nowoczesnej technologii produkcji instrumentów stomatologicznych.

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie

Dziękujemy za zainteresowanie Dziękujemy za zainteresowanie Dlaczego wybrać wizualizacje? Wizualizacje mebli wykonywane przez wizualizacjemebli.org są tańsze, mniej czasochłonne i pozwalają ukazywać każdy zestaw mebli w całkowicie

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

POKÓJ 744 POKÓJ 746. Załącznik nr 6. 1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem. 2. Zestaw biurowy, rys 2, kpl.

POKÓJ 744 POKÓJ 746. Załącznik nr 6. 1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem. 2. Zestaw biurowy, rys 2, kpl. POKÓJ 744 1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 2. Zestaw biurowy, rys 2, kpl. 1 3. Szafka biurkowa, rys. 3 4. Szafka pod ksero, rys. 4 5. Biurko, rys. 5 POKÓJ 746 6. Zabudowa gospodarcza rys. 7, kpl. 1

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Jak dzięki efektywnej produkcji Twoja firma może zwiększyć zyski uruchamiając produkcję nowych typów okien.

Jak dzięki efektywnej produkcji Twoja firma może zwiększyć zyski uruchamiając produkcję nowych typów okien. 1 Jak dzięki efektywnej produkcji Twoja firma może zwiększyć zyski uruchamiając produkcję nowych typów okien. Wprowadzenie na rynek nowych i innowacyjnych rodzajów okien zwiększa możliwości Twojej firmy.

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000 ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC Fastrac nowej generacji seria 4000 Siła w odśnieżaniu Siła w utrzymaniu terenu- koszenie LETNIE UTRZYMANIE DRÓG I POBOCZY Kosiarki- mulczery poboczy, rowów i terenów

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

K Zgrzewarka K towa SL 44 w oskiej firmy SMIPACK W jednym cyklu: zgrzewa, odcina, obkurcza. Dane techniczne:

K Zgrzewarka K towa SL 44 w oskiej firmy SMIPACK W jednym cyklu: zgrzewa, odcina, obkurcza. Dane techniczne: K Zgrzewarka K towa SL 44 w oskiej firmy SMIPACK W jednym cyklu: zgrzewa, odcina, obkurcza. Dane techniczne: Wymiary ramy zgrzewaj cej Maksymalna wysoko pakowanego produktu: Zgrzewarka: Rodzaj zgrzewania:

Bardziej szczegółowo

Setki zastosowań ALLU na całym świecie

Setki zastosowań ALLU na całym świecie Setki zastosowań ALLU na całym świecie W załeżności od aplikacji i maszyny bazowej gama produktówallu może łatwo przekształcić zwykłą ładowarkę w efektywne urządzenie Przesiewająco-kruszące, które zastąpi

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych Radosław GONET Okręgowy Inspektorat Pracy, Rzeszów Paweł ZAHUTA EL Automatyka, Rzeszów Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych 1. WSTĘP 2. WYMAGANIA MINIMALNE

Bardziej szczegółowo

Maszyny CNC do ciêcia termicznego blach i rur Maszyny do ciêcia termicznego dla hutnictwa

Maszyny CNC do ciêcia termicznego blach i rur Maszyny do ciêcia termicznego dla hutnictwa Maszyny CNC do ciêcia termicznego blach i rur Maszyny do ciêcia termicznego dla hutnictwa NOWE I U YWANE coœ dla wymagaj¹cych ZINSER 4025/4125 MASZYNA PORTALOWA DO CIÊCIA AUTOGENICZNEGO I PLAZMOWEGO Przy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Plast-Met Nasza firma istniejąca na rynku od 28 lat zajmuje się produkcją ogrodzeń.

Szanowni Państwo. Plast-Met Nasza firma istniejąca na rynku od 28 lat zajmuje się produkcją ogrodzeń. PLAST-MET OGRODZENIA FRONTOWE Szanowni Państwo Aktualnie mam przyjemność zaprezentować Państwu V edycję katalogu Nowoczesnych Ogrodzeń Frontowych. W tym katalogu przedstawiam Państwu nową wizję projektowania

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

DRZWI ZAWSZE OTWARTE KURTYNY POWIETRZNE DIMPLEX

DRZWI ZAWSZE OTWARTE KURTYNY POWIETRZNE DIMPLEX DRZWI ZAWSZE OTWARTE KURTYNY POWIETRZNE DIMPLEX CIEPŁE POWITANIE KURTYNY POWIETRZNE SERII AC Charakterystyka serii AC Zaokrąglona obudowa wykonana z malowanej proszkowo stali z nakładkami z żaroodpornego

Bardziej szczegółowo

Katalog maszyn dla przemys³u drzewnego

Katalog maszyn dla przemys³u drzewnego AÑCUCHOWE SYSTEMY TN CE Katalog maszyn dla przemys³u drzewnego E21 mocna, jednofazowa pi³a do ciêcia ró norodnych materia³ów 230 V / 50 Hz / 2,0 kw 4500 obr/min (drewno), 2000 obr/min (ceg³a) automatyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

stoły www.mmcite.com

stoły www.mmcite.com stoły mmcité Miasto Przestrzeń miejska to niezwykle fascynujące miejsce, gdzie ludzie spotykają się z historią. Jesteśmy szczęśliwi, że to właśnie na to miejsce skierowane są oczy i design naszej firmy.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wojciech Nijak Ul. Berdychów 61 62-410 Zagórów NIP: 667-111-92-92. 1. Nazwa i adres zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wojciech Nijak Ul. Berdychów 61 62-410 Zagórów NIP: 667-111-92-92. 1. Nazwa i adres zamawiającego Zakład Usługowo Produkcyjny WOJMARPLAST Wojciech Nijak Ul. Berdychów 61 62-410 Zagórów NIP: 667-111-92-92 Zagórów, 30 maja 2016 roku ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa i adres zamawiającego Zakład Usługowo Produkcyjny

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo