REGULAMIN KONKURSU I POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU I POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 12/354/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2014 r. REGULAMIN KONKURSU I POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu, organizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie na opracowanie projektu znaku graficznego oraz linii materiałów promocyjnoinformacyjnych marki BiT-City oraz warunki uczestnictwa w nim. Pod nazwą BiT-City należy rozumieć ideę integracji transportowej i poprawy dostępności dwóch największych miast województwa kujawsko-pomorskiego Bydgoszczy i Torunia. Skala finansowa, ilość zaangażowanych partnerów oraz wieloaspektowość przedsięwzięcia czyni go pionierskim i unikatowym w skali kraju. Transport publiczny w aglomeracji został potraktowany w szerokim, nowoczesnym rozumieniu jako klucz do szybkiego rozwoju regionu. Bezprecedensowy charakter BiT- City polega na stworzeniu spójnego systemu powiązań Bydgoszczy i Torunia przy uwzględnieniu różnorodnych form przemieszczania się kolei, tramwaju i autobusu. Zbliżenie obu miast ma się odbywać przy zachowaniu najnowszych rozwiązań z zakresu ekologii, komfortu i bezpieczeństwa podróży oraz redukcji barier dla osób z problemami w poruszaniu się. Integracja transportowa została założona w sześciu niezależnych przedsięwzięciach. Każde z nich wdrażane jest przez inny podmiot. Obecnie w skład zadań z Grupy BiT-City wchodzą następujące projekty realizowane na terenie bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego: 1. System Bilet Metropolitalny w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City; 2. Integracja systemów transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT-City; 3. Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City. 4. Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód w Bydgoszczy; 5. Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City; 6. Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno - Piła na odcinku Toruń Bydgoszcz. Wszystkie projekty będą finansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Osi VII Transport przyjazny środowisku, Zadanie 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych. Ze względu na unikatowość idei, Województwo Kujawsko-Pomorskie ogłasza konkurs na opracowanie projektu znaku graficznego oraz materiałów promocyjno-informacyjnych dla marki BiT-City. Do udziału w konkursie zaprasza się wszystkie osoby pełnoletnie, które mają pomysł na to, jak wykreować spójną tożsamość wizualną BiT-City..1 Organizator i przedmiot konkursu Województwo Kujawsko-Pomorskie, zwane dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na projekt identyfikacji wizualnej BiT-City w postaci znaku marki (logo) oraz spójnej linii materiałów 1

2 informacyjnych i reklamowych (zwanego dalej "Konkursem"), które staną się oficjalnym, rozpoznawalnym elementem marki BiT-City. Partnerami Konkursu są Miasto Bydgoszcz, Gmina Miasta Toruń, Gmina Solec Kujawski, Gmina Wielka Nieszawka, Tramwaj Fordon sp. z o.o. i MZK Toruń sp. z o.o., zwane dalej Partnerami. 2 Cel konkursu 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego dla identyfikacji wizualnej BiT-City, nawiązującej do charakteru aglomeracji: jego wielopodmiotowości, integracji transportowej, współpracy i miejsca w świadomości społecznej. 2. Projekt ma na celu kreować wizerunek BiT-City jako symbolu integracji i współpracy Bydgoszczy i Torunia wspólnie z mniejszymi miejscowościami, miejsca przyjaznego pasażerom, odwiedzającym i mieszkańcom miast, spójności komunikacyjnej, otwartego na innowacje i ekologię w dziedzinie transportu. Ton przekazu może być lekki, a projekty w sposób dowcipny, choć wyrafinowany mogą odnosić się do konwencjonalnych skojarzeń z BiT-City. 3 Uczestnicy konkursu 1. Konkurs ma charakter otwarty, dwuetapowy, ogólnopolski. 2. Konkurs skierowany jest do profesjonalistów osób fizycznych, spółek osób fizycznych i osób prawnych. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. 3. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do Konkursu indywidualnie lub zespołowo. 4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, w tym osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia oraz członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, co pracownik i członek Komisji Konkursowej, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek. 4 Etap pierwszy Konkursu - Praca konkursowa 1. Pierwszy etap konkursu obejmuje wykonanie przez Uczestników prac konkursowych. 2. Na pierwszym etapie Konkursu nie jest wymagane przygotowanie Księgi Znaku rozumianej jako instrukcji jak należy znak stosować prawidłowo (tj. opisy budowy logo, skalowania, specyfikacje barw, pola ochronne, firmowe kroje pisma, tła i zasady pozycjonowana znaku). 3. Praca konkursowa obejmuje łącznie następujące elementy: 1) propozycja znaku identyfikacyjnego (logo) BiT-City, oddającego charakter aglomeracji; a) Organizator wymaga zaprezentowania kolorowej i monochromatycznej wersji znaku w formie określonej w 5., b) Logotyp powinien składać się ze znaku graficznego i nazwy "BiT-City" lub dowolnej kombinacji powyższej nazwy i znaku graficznego, c) Przy projektowaniu logo należy uwzględnić jego przyszłe przeznaczenie w szczególności do celów promocyjnych, identyfikacyjnych i reprezentacyjnych; 2) projekt przykładowych gadżetów ze znakiem BiT-City; a) Organizator wymaga zaprezentowania wizualizacji komputerowej gadżetów w formie określonej w 5, b) projekt przykładowych gadżetów powinien obejmować minimum 5 przedmiotów, w tym przynajmniej po jednym z kategorii: materiały papiernicze; odzież reklamowa; artykuły użytkowe (np. kubek, pen-drive itp.), c) Gadżety promocyjne powinny być przedstawione jedynie w formie wizualizacji komputerowej, jak najlepiej eksponującej funkcje danego gadżetu. Celem wizualizacji 2

3 gadżetów jest zaprezentowanie sposobów wykorzystania logo przy tworzeniu elementów identyfikacji wizualnej. 5 Sposób przygotowania pracy konkursowej i jej dostarczenie do siedziby Organizatora 1. Przygotowane przez uczestników Konkursu prace konkursowe powinny być dostarczone pocztą elektroniczną. 2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe. 3. Praca konkursowa powinna być przygotowana w następujący sposób: 1) projekt logo powinien zostać dostarczony w postaci pliku elektronicznego, w wersji kolorowej i monochromatycznej, w formacie pdf, w rozmiarze A4; 2) projekty gadżetów powinny być dostarczone w następującej postaci plików elektronicznych, w formacie PDF, w rozmiarze A4; 3) do zgłoszenia należy dołączyć zeskanowaną kartę identyfikacyjną stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu. 4. Pliki elektroniczne winne być nazwane hasłem wskazującym na zawartość pliku oraz identyfikator uczestnika, według wzoru: rodzaj projektu_identyfikator.pdf (np. logo_xxxx.pdf). Kolejne projekty w ramach tej samej grupy winny być oznaczone dodatkowo numerami (np. gadzet1_xxxx.pdf). 6 Termin i miejsce nadsyłania prac konkursowych W pierwszym etapie Konkursu będą rozpatrywane prace, które zostaną przesłane lub dostarczone do siedziby Organizatora do dnia 11 kwietnia 2014 r., do godz (decyduje data wpływu) na adres: z tytułem "Konkurs na projekt identyfikacji wizualnej BiT-City". Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w niniejszym regulaminie lub nadesłane po upływie terminu, o którym wyżej mowa, nie będą podlegały ocenie. 7 Warunki uczestnictwa w Konkursie Warunkiem uczestnictwa w pierwszym etapie Konkursu jest dostarczenie w terminie określonym w 6 Regulaminu projektów materiałów systemu identyfikacji wizualnej BiT-City, zgodnych z wymaganiami określonymi w 4 i 5 niniejszego Regulaminu. 8 Kryteria oceny prac konkursowych 1. Prace konkursowe oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: spełnienie wymagań opisanych w 3, 5 i 6, dopasowanie projektów do charakteru marki, czytelność komunikatu, funkcjonalność, pomysł, oryginalność, jakość zaproponowanych materiałów. 2. Ocena prac nastąpi w terminie 14 dni od daty zakończenia nadsyłania prac konkursowych określonej w Oceny prac dokona siedmioosobowa Komisja Konkursowa, złożona z przedstawicieli Organizatora i Partnerów Konkursu. 4. W skład Komisji Konkursowej wchodzą następujące osoby: Przewodniczący Komisji Konkursowego: Agnieszka Gołębiowska - przedstawiciel Województwa Kujawsko-Pomorskiego Członkowie Sądu Konkursowego: Renata Niedźwiecka - przedstawiciel Miasta Bydgoszczy, 3

4 Magdalena Kujawa - przedstawiciel Gminy Miasta Toruń, Zbigniew Stefański - przedstawiciel Gminy Solec Kujawski, Waldemar Urbaczewki - przedstawiciel Gminy Wielka Nieszawka, Maciej Kozakiewicz - przedstawiciel Tramwaj Fordon sp. z o.o., Agata Koman - przedstawiciel MZK Toruń sp. z o.o. 5. Obsługę administracyjno-biurową Komisji Konkursowej, w tym gromadzenie i archiwizowanie prac oraz protokołów z posiedzeń Komisji Konkursowej zapewnia Organizator. 6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Przez anonimowość należy rozumieć przedstawienie Komisji Konkursowej prac bez informacji o ich autorze. 7. Decyzje Komisji Konkursowej zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 8. Komisja Konkursowa spośród prac spełniających wymagania konkursowe wytypuje maksymalnie 5 prac, które decyzją Komisji Konkursowej rekomenduje się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do zakwalifikowania do drugiego etapu Konkursu o którym mowa w Z prac Komisji Konkursowej sporządza się protokół, zawierający informacje m.in. o ilości nadesłanych prac, przebiegu oceny prac i wykazie rekomendowanych prac. Protokół podpisują Przewodniczący i Członkowie Komisji Konkursowej uczestniczący w posiedzeniu. 10. Komisja Konkursowa przekaże protokół z prac Komisji Konkursowej Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego w przeciągu 7 dni od daty sporządzenia protokołu. 11. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego po zapoznaniu się z rekomendacjami Komisji Konkursowej zawartymi w protokole z prac Komisji Konkursowej, dokona wyboru maksymalnie pięciu prac kwalifikujących się do drugiego etapu konkursu. 12. Decyzja Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 13. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w przypadku jeśli wpłynie mniej niż 5 prac spełniających warunki konkursu. 9 Drugi etap konkursu 1. Drugi etap konkursu polega na wyłonieniu przez internautów najlepszej spośród prac konkursowych wybranych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie głosowania internetowego. 2. Uczestnicy głosowania (zwani dalej uczestnikami głosowania ) biorą udział w głosowaniu poprzez wybór pracy konkursowej, która według nich najlepiej oddaje ideę BiT-City oraz poprzez napisanie uzasadnienia tego wyboru. 3. Głosowanie internetowe zostanie przeprowadzone po ogłoszeniu tylko i wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę 4. Uczestnikami głosowania mogą być osoby fizyczna, które: 1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego; 2) wezmą udział w głosowaniu poprzez stronę 3) napiszą uzasadnienie swojego wyboru. 5. Wśród uczestników głosowania, którzy napiszą najciekawsze uzasadnienie wyboru zostaną rozlosowane upominki. 6. Jeden uczestnik głosowania może głosować tylko na jedną pracę konkursową. 7. Jeden uczestnik głosowania może oddać tylko jeden głos. 8. Nad zapewnieniem prawidłowej organizacji i przebiegu głosowania czuwać będzie Komisja Konkursowa. 9. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad głosowania i Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator. 4

5 10. Praca, która otrzymała największą ilość głosów internautów zostaje uznana za zwycięską. 11. W sytuacji, gdy kilka prac otrzyma taką samą liczbę głosów, o wynikach decyduje Organizator. 12. Z rozstrzygnięcia głosowania sporządza się protokół, który podpisują członkowie Komisji Konkursowej w przeciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania. 13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia wyników głosowania. 10 Nagroda 1. Organizator przyzna jedną nagrodę w oparciu o wyniki Głosowania, o którym mowa w Nagrodę stanowić będzie zawarcie z laureatem umowy o dzieło na wykonanie Księgi Znaku dla zwycięskiej pracy na kwotę zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 brutto). 3. Umowa, o której mowa w ust. 2 obejmuje nabycie przez Organizatora autorskich praw majątkowych do zwycięskiego projektu. 4. Księga Znaku, o której mowa w ust. 2. musi zawierać następujące elementy: 1) wersję podstawową znaku wraz z dopuszczalnymi wariantami kolorystycznymi; 2) wersję monochromatyczną i achromatyczną znaku; 3) konstrukcję znaku; 4) pole ochronne i podstawowe znaku; 5) opis kolorystyki znaku (skala kolorów PANTONE, CMYK, RGB, skala szarości); 6) zestaw znaków firmowego kroju pisma oraz zalecane odmiany i wielkości; 7) przykłady prawidłowej i nieprawidłowej formy logo. 5. Księgę znaku należy wykonać w całości w języku polskim w formie trwale spiętego zeszytu w formacie A4 umożliwiającym reprodukcję czarnobiałą w trzech egzemplarzach oraz w formacie *.pdf. na nośniku CD lub DVD, w trzech egzemplarzach. Dopuszcza się dla plików graficznych zastosowanie innego formatu po uzgodnieniu z Organizatorem. 6. Laureat wykona Księgę Znaku w przeciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. 7. W przypadku wyboru pracy konkursowej wykonanej przez zespół osób, nagroda nie ulega zwielokrotnieniu. 11 Rozstrzygnięcie konkursu 1. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora 2. Laureat Konkursu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu odrębnym pismem. 12 Prawa autorskie 1. Przekazanie prac do udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami, wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, wobec autora pracy. 3. Autor pracy nagrodzonej zobowiązany jest do przeniesienia na Organizatora wszelkich majątkowych praw autorskich (w tym wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia nabytych praw na inne osoby) do opracowanego przez siebie projektu oraz prawa własności egzemplarzy utworu/pracy złożonych w ramach konkursu. W celu przeniesienia praw, o których mowa powyżej Autor pracy nagrodzonej zawrze z Organizatorem umowę, o której mowa w 10 ust. 2., regulującą m.in. nieodpłatną możliwość wykorzystania przez Organizatora nagrodzonej pracy konkursowej dla potrzeb Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów na wszystkich 5

6 wskazanych w umowie polach eksploatacji oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, w tym m.in. do: 1) wyłącznego używania i wykorzystania pracy konkursowej we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej oraz informacyjnej; 2) utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej wszelkimi technikami graficznymi; 3) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu pracy konkursowej na nośnikach elektronicznych; 4) publicznego wystawiania i wyświetlania pracy konkursowej na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych; 5) nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity; 6) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem pracy konkursowej; 7) wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia pracy konkursowej w Internecie; 8) publicznego wystawiania pracy konkursowej, najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia pracy konkursowej. 13 Obsługa administracyjno-biurowa Konkursu 1. Obsługę administracyjno-biurową Konkursu i prac Komisji Konkursowej zapewnia Organizator. 2. Organizator udziela wszelkich informacji dotyczących Konkursu drogą telefoniczną bądź elektroniczną pod adresem: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Departament Transportu Publicznego, Biuro BiT i Infrastruktury Kolejowej, tel , Postanowienia końcowe 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 3. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora z możliwością pobrania i wydruku. 4. Organizator Konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, przy współpracy z autorem, z poszanowaniem oryginalnej formy projektu. 5. Autorzy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację ich prac w celach promocyjnych Konkursu. Organizator zastrzega, że publikowane do tego celu prace będą opatrzone informacją o autorze w formie imienia i nazwiska lub nazwy firmy. 6. Zgłoszenie pracy w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, tym samym każdy Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 7. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 6

7 Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu Karta Identyfikacyjna Uczestnika Konkursu na opracowanie projektu znaku graficznego marki BiT-City oraz linii materiałów promocyjno-informacyjnych marki. Dane uczestnika konkursu: Imię i nazwisko autora:.. Data urodzenia:... Adres do korespondencji: Numer telefonu:... Adres e mail:... Strona www. Oświadczam, że przesłany projekt jest mojego autorstwa i nie brał udziału w żadnym innym konkursie, posiadam do niego wyłączne prawa autorskie. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i przyjmuję do wiadomości wszelkie zawarte w nim unormowania. W przypadku wygrania Konkursu, zobowiązuję się do zawarcia z jego Organizatorem umowy o przeniesienie praw autorskich do zwycięskiego projektu w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu.... (podpis uczestnika) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach konkursowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).... (podpis uczestnika) 7

Regulamin konkursu "Zostań twarzą JATOMI Vol 2

Regulamin konkursu Zostań twarzą JATOMI Vol 2 Regulamin konkursu "Zostań twarzą JATOMI Vol 2 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Zostań twarzą JATOMI Vol 2", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

REGULAMIN KONKURSU o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. Załącznik nr 1 do uchwały nr 3406 /2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 maja 2013 REGULAMIN KONKURSU o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne marki Hotele Łan

Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne marki Hotele Łan Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne marki Hotele Łan I. Organizator i przedmiot konkursu. 1. Polska Izba Hotelarstwa zwana dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na logo i hasło promocyjne będący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGOTYPU MULTIAGENCJI ASIST

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGOTYPU MULTIAGENCJI ASIST REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGOTYPU MULTIAGENCJI ASIST I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU 1. Asist Sp. z o.o., zwana dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na LOGOTYP MULTIAGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ ASIST,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO pt. Miesiąc Wiedzy o Autyzmie Białystok

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO pt. Miesiąc Wiedzy o Autyzmie Białystok REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO pt. Miesiąc Wiedzy o Autyzmie Białystok 1. Organizator Organizatorami konkursu na projekt logo Miesiąca Wiedzy o Autyzmie Białystok, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "2 kubki mleka"

REGULAMIN KONKURSU 2 kubki mleka REGULAMIN KONKURSU "2 kubki mleka" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs 2 kubki mleka (dalej również: Konkurs ), w szczególności regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na LOGO Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu

Regulamin konkursu na LOGO Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu Regulamin konkursu na LOGO Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa cele, zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na LOGO Stowarzyszenia LGD Brama

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO LUBELSKIEGO INSTYTUTU DESIGNU

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO LUBELSKIEGO INSTYTUTU DESIGNU REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO LUBELSKIEGO INSTYTUTU DESIGNU REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO LUBELSKIEGO INSTYTUTU DESIGNU 1 ORGANIZATOR i PARTNER 1. Organizatorem Konkursu jest Lubelski Park Naukowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo Jet Events

Regulamin konkursu na logo Jet Events Regulamin konkursu na logo Jet Events 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Jet Events Sp. z o.o. 2. Terminy 1. Ogłoszenie konkursu następuje w dniu 16 stycznia 2013 r. 2. Termin zadawania

Bardziej szczegółowo

ZOO Wrocław sp. z o.o. Wrocław, 10.01.2013 r.

ZOO Wrocław sp. z o.o. Wrocław, 10.01.2013 r. 02/K/2013 REGULAMIN KONKURSU na opracowanie strategii marketingowej 2013 oraz scenariusza kampanii promocyjnej ZOO Wrocław sp. z o.o. Wrocław, 10.01.2013 r. 1 SPIS TREŚCI I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIKINI

REGULAMIN KONKURSU BIKINI REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w ramach Małych Grantów

Projekt współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w ramach Małych Grantów Regulamin Konkursu Lemkodesign/Rusnakdesign pierwsza edycja konkursu 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na grafikę użytkową i wzornictwo inspirowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT promujący inwestycję Polskiego LNG S.A. - Terminala LNG w Świnoujściu oraz promujący rozwój technologii przesyłu gazu skroplonego I. Organizator i postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY 1. Organizator Organizatorem KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I/LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na logo Dni Tarnobrzega 2013. Informacje o Organizatorze Konkursu

Regulamin Konkursu na logo Dni Tarnobrzega 2013. Informacje o Organizatorze Konkursu Regulamin Konkursu na logo Dni Tarnobrzega 2013 1 Informacje o Organizatorze Konkursu Organizatorem Konkursu jest Prezydent Miasta Tarnobrzega zwany dalej Organizatorem. 2 Przedmiot i cel Konkursu 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU]

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁ FILMOWY PROMUJĄCY NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH pn. BŁYSKOTLIWI [WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] TERMIN SKŁADANIA PRAC: 19 GRUDNIA 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Discovery Polska Sp. z o.o., fundatora nagród w Konkursie.

REGULAMIN KONKURSU. 2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Discovery Polska Sp. z o.o., fundatora nagród w Konkursie. 1 REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu określa szczegółowe warunki uczestnictwa oraz zasady Konkursu Zawsze ciekawi. Ojciec i Syn. Konkurs na 30-lecie Discovery, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Radość w czystej postaci! (Konkurs) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo