REGULAMIN KONKURSU OSCAROWY EKSPERT W CINEMA CITY. Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU OSCAROWY EKSPERT W CINEMA CITY. Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU OSCAROWY EKSPERT W CINEMA CITY Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Organizatorem konkursu OSCAROWY EKSPERT ( Konkurs ) jest spółka pod firmą Cinema City Poland CC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna. NIP , Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS , reprezentowana przez CC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2) Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o Grach i Zakładach Wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. z późniejszymi zmianami i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 3) Celem Konkursu jest popularyzacja wśród konsumentów marki Organizatora, jej znaku firmowego oraz zwiększenie sprzedaży biletów kinowych. 4) Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Nadzoru (Komisja) w składzie trzech pracowników Organizatora. 5) Konkurs organizowany jest na zasadach podanych poniżej, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w dniach od r. do r., z zastrzeżeniem, że ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń do udziału w Konkursie jest r., zgłoszenia będą przyjmowane do godz. 23:59. 6) Konkurs jest organizowany za pośrednictwem aplikacji znajdującej się na stronie serwisu Facebook.com, dla użytkowników serwisu Facebook posiadających aktywne konto, którzy lubią lub polubią profil Cinema City Poland (adres URL: dalej jako: Profil Organizatora) Część II ZASADY KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA 1) Do uczestnictwa w Konkursie uprawniona jest każda osoba fizyczna, która spełni wymogi niniejszego Regulaminu (Uczestnik). 2) Konkurs organizowany jest na zasadach podanych poniżej, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com, dla użytkowników serwisu Facebook posiadających aktywne konto, którzy lubią lub polubią Profil Organizatora poprzez kliknięcie przycisku lubię to w odpowiednio przygotowanej aplikacji konkursowej (zwanej dalej: Aplikacją). 3) Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, w Aplikacji znajdującej się na Profilu Organizatora w serwisie Facebook (http://www.facebook.com/cinemacitypoland) oraz na Stronie Internetowej Organizatora (http://cinema-city.pl) 4) Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są pełnoletnie i posiadają zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie i nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą swojego prawnego opiekuna, który w formie pisemnej wyrazi zgodę na udział osoby niepełnoletniej lub nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych i zgoda ta będzie przedstawiona na każde żądanie Organizatora. 5) Udział w konkursie można wziąć używając Aplikacji i wypełniając formularz

2 zgłoszeniowy, jednocześnie podając niżej wymienione dane oraz dokonując poniższych czynności: a. podanie imienia i nazwiska Uczestnika; b. podanie aktywnego adresu należącego do Uczestnika Konkursu; c. podanie aktywnego numeru telefonu komórkowego należącego do Uczestnika Konkursu; d. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu oraz na komunikację drogą elektroniczną bądź telefoniczną; e. potwierdzenie zapoznania się i akceptacji regulaminu Konkursu; f. wytypowanie Oscarowych laureatów w pięciu podanych kategoriach. 6) Wytypowanie Oscarowych laureatów, o których mowa w pkt 5f powyżej, polegać będzie na odpowiednim wypełnieniu części konkursowej w Aplikacji, tj. wskazaniu poprzez kliknięcie na tytuł filmu bądź nazwisko aktora, który według Uczestnika zostanie zdobywcą nagrody przyznawanej przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej (dalej: Akademia) zwanej też jako Oscar w roku 2014 r. w każdej z pięciu poniższych kategorii: a. Najlepszy film b. Najlepszy aktor pierwszoplanowy c. Najlepsza aktorka pierwszoplanowa d. Najlepszy aktor drugoplanowy e. Najlepsza aktorka drugoplanowa 7) Przy każdej z pięciu wskazanych w pkt 6 kategorii prezentujemy nominacje Akademii, która ogłosi swój werdykt w dniu r. czasu amerykańskiego. 8) Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia w Konkursie oraz tylko raz oddać swój głos w pięciu kategoriach. 9) Po ogłoszeniu werdyktu Akademii, dnia czasu polskiego, zostanie sprawdzona poprawność wyborów Uczestników w każdej z pięciu kategorii. Komisja dokona weryfikacji ilości poprawnych odpowiedzi udzielonych przez każdego Uczestnika. Maksymalna ilość poprawnych odpowiedzi to 5, minimalna 0. 10) Przystąpienie do Konkursu wymaga wcześniejszej akceptacji przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości oraz jest równoznaczne ze zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w jego profilu na portalu Facebook oraz na publikowanie przez Aplikację informacji na profilu. 11) Udział w konkursie i podanie związanych z udziałem danych są całkowicie dobrowolne. 12) Podanie niepełnych lub nieprawdziwych obowiązkowych danych w formularzu rejestracyjnym spowoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu 13) Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez podmioty wskazane w pkt. 1 w celu organizacji Konkursu.

3 14) Wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym również na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej następuję za dobrowolna zgodą Uczestnika wyrażoną w Aplikacji. 15) Z możliwości uczestniczenia w Konkursie wykluczeni są pracownicy i członkowie organów Organizatora oraz wspólników Organizatora oraz spółki All Job Poland CC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spóła jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 12, Warszawa oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez pracowników rozumie się także osoby wykonujące usługi na rzecz ww. podmiotów na podstawie umów cywilnoprawnych. Część III NAGRODY 1) Uczestnikom zostaną przyznane nagrody na następujących zasadach: a. Pierwszych Uczestników, którzy podadzą poprawną odpowiedź tylko w jednej kategorii otrzyma kod uprawniający ich do zakupu w barach kin Cinema City średniego zestawu z popcornem ze zniżką 30% od ceny cennikowej. b. Pierwszych Uczestników, którzy podadzą poprawną odpowiedź tylko w dwóch kategoriach otrzyma kod uprawniający ich do zakupu w barach kin Cinema City średniego popcornu ze zniżką 50% od ceny cennikowej. c. Pierwszych Uczestników, którzy podadzą poprawną odpowiedź tylko w trzech kategoriach otrzyma kod uprawniający ich do zakupu dwóch biletów w cenie jednego biletu normalnego. Oferta ważna we wszystkich kinach Cinema City na seanse filmów 2D, które odbywają się w poniedziałki, wtorki i czwartki, z wyłączeniem dni świątecznych oraz kin IMAX, sal VIP, Skoda 4DX, kina Cinema Park oraz pokazów specjalnych jak Ladies Night. d. Pierwszych Uczestników, którzy podadzą poprawną odpowiedź aż w czterech kategoriach otrzyma kod uprawniający ich do odbioru w barach kin Cinema City średniego, darmowego popcornu. e. Pierwszych 100 Uczestników, którzy podadzą poprawną odpowiedź we wszystkich 5 kategoriach otrzyma kod uprawniający ich do odbioru jednego biletu darmowego do dowolnego kina Cinema City. Oferta ważna we wszystkich kinach Cinema City na seanse filmów 2D, które odbywają się w poniedziałki, wtorki i czwartki, z wyłączeniem dni świątecznych oraz kin IMAX, sal VIP, Skoda 4DX, kina Cinema Park oraz pokazów specjalnych jak Ladies Night. 2) Kody będą posiadały datę ważności do dnia r. i do tego dnia Uczestnicy, którym przysługują nagrody wskazane w pkt 2 powyżej muszą dokonać ich realizacji. W przypadku biletów kinowych seanse, na które zostaną wymienione kody, muszą się odbyć najpóźniej w dniu r. 3) Ilość nagród każdego rodzaju jest ograniczona. W przypadku większej liczby Uczestników, którzy udzielili poprawnych odpowiedzi w danej kategorii niż liczba nagród przewidzianych w Konkursie, o przyznaniu nagród decyduje kolejność zgłoszeń

4 4) Do dnia r. kody uprawniające do odbioru nagród zostaną rozesłane do każdego ze zwycięzców konkursu, na podany w zgłoszeniu adres 5) Nagrody nie podlegają wymianie na inne lub na ekwiwalent pieniężny. Uczestnicy nie mają prawa zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród. 6) Odbiór nagrody odbywa się w dowolnym kinie Cinema City w Polsce. Odbiór nagrody następuje po okazaniu otrzymanego mailem kodu, z zastrzeżeniem, iż kod należy trzymać w tajemnicy gdyż jest on możliwy do wykorzystania TYLKO raz. 7) O dalszym przeznaczeniu nagród nieprzyznanych i / lub nieodebranych decyduje Organizator. Część IV REKLAMACJE 1) Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo złożenia reklamacji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu tj do dnia r. (decyduje data stempla pocztowego). 2) Reklamacje, pod rygorem nieważności, należy składać wyłącznie listem poleconym, na adres Organizatora: ul. Fosa 37, Warszawa, z dopiskiem OSCAROWY EKSPERT i zawierać adres do korespondencji z osobą składającą reklamacje. 3) Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Komisję. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana listem poleconym na adres zwrotny, który należy podać w piśmie reklamacyjnym. Część V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1) Uczestnik wyraża niniejszym zgodę na opublikowanie na stronie serwisu Facebook na Profilu Organizatora oraz danych Uczestników (w szczególności Laureatów) Konkursu w zakresie: imię, nazwisko. 2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagród z przyczyn od niego niezależnych, leżących po stronie Uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, koniecznych do przekazania nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub podanego przez Uczestnika Konkursu adresu do korespondencji jak również inną zmianę danych uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi nagrody. 3) Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 4) Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora na potrzeby związane z organizacją konkursu, wydaniem przyznanych nagród i odprowadzeniem należnych podatków. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. 5) Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez serwis Facebook. Wszelkie informacje udostępniane w ramach Konkursu, w tym dane osobowe, Uczestnik przekazuje Organizatorowi, a nie serwisowi

5 Facebook. Informacje pozyskane przez Organizatora będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. 6) Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin przyjmuje do wiadomości, że serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za jego realizację, prawidłowy przebieg i przekazanie nagród. Ewentualne roszczenia wynikające z przeprowadzenia Konkursu należy kierować wyłącznie do Organizatora. 7) Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Organizator uprawniony jest w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności imiona i nazwiska nagrodzonych Uczestników mogą być opublikowane na stronie internetowej cimena-city.pl oraz w materiałach promocyjnych. 8) Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. 9) Udział w Konkursie wymaga wcześniejszej akceptacji niniejszego Regulaminu.

Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn"

Regulamin promocji Tic Tac Pop Corn Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji "Tic Tac Pop Corn (dalej: "Promocja"), jest spółka pod firmą Ferrero Commercial Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa.

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ GRAJ W KULKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Organizatorem Promocji Graj w kulki (dalej: Promocja) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZACZAROWANY KONKURS Z KRÓLEWNĄ ŚNIEŻKĄ ( REGULAMIN )

REGULAMIN KONKURSU ZACZAROWANY KONKURS Z KRÓLEWNĄ ŚNIEŻKĄ ( REGULAMIN ) REGULAMIN KONKURSU ZACZAROWANY KONKURS Z KRÓLEWNĄ ŚNIEŻKĄ ( REGULAMIN ) Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Organizatorem konkursu (Konkurs) oraz fundatorem nagród jest Spółka Rabbit Action Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SEPHORA TREND LOVERS [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU SEPHORA TREND LOVERS [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU SEPHORA TREND LOVERS 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sephora w serwisie Facebook: www.facebook.com/sephorapolska. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Konkurs ) jest Mediacom-Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja konkursowa ARENA WYZWANIA PEPSI jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi pod adresem http://www.pepsi.pl/wyzwaniesmaku/

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu VOX W ŁÓŻKOTECE LUBIĘ

Regulamin konkursu VOX W ŁÓŻKOTECE LUBIĘ Regulamin konkursu VOX W ŁÓŻKOTECE LUBIĘ 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą W ŁÓŻKOTECE LUBIĘ (zwanego dalej Konkursem ) jest Meble VOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka

Bardziej szczegółowo

1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu telewizorów oznaczonych

1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu telewizorów oznaczonych promocjiregulamin promocji Wrzuć emocje na wyższy bieg 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu telewizorów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM Loteria Disneyland POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM Loteria Disneyland POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM Loteria Disneyland POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Nazwa loterii] - Loteria będzie prowadzona pod nazwą OSRAM Loteria Disneyland. 2. [Nazwa Organizatora loterii]

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jestem Skra (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Konkurs Jestem Skra na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Konkurs Filmowy XIII" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Konkurs Filmowy XIII 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu "Konkurs Filmowy XIII" 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie Konkurs Filmowy XIII (zwanym dalej "Konkursem").

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Konkurs Filmowy X" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Konkurs Filmowy X 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu "Konkurs Filmowy X" 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie Konkurs Filmowy X (zwanym dalej "Konkursem").

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo