Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna"

Transkrypt

1 Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A akcji serii B, C i D ( Akcje ) spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. ( Spółka, Emitent ), w tym sztuk akcji serii B, sztuk akcji serii C oraz sztuk akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Na dzień zatwierdzenia Prospektu akcje serii B, C i D Spółki są akcjami zdematerializowanymi, zarejestrowanymi w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz notowanymi w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zamiarem Emitenta jest przeniesienie notowań akcji serii B, C i D z rynku alternatywnego NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy Prospekt został sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, a zawarte w nim informacje są zgodne ze stanem na dzień jego zatwierdzenia. Możliwe jest, że od chwili udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości zajdą istotne zmiany dotyczące sytuacji Emitenta. W takiej sytuacji informacje o wszelkich zdarzeniach lub okolicznościach, które mogłyby w sposób istotny wpłynąć na ocenę akcji Spółki, zostaną podane do publicznej wiadomości w formie aneksu lub aneksów do niniejszego Prospektu, w trybie Art. 51 Ustawy o Ofercie. Prospekt ani papiery nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami implementującymi w danym państwie członkowskim postanowienia dyrektywy prospektowej lub zgodnie z przepisami amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych. Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym, ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w części II Prospektu Czynniki ryzyka. Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Ustawą o Ofercie. Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia. Firma Inwestycyjna: Dom Maklerski WDM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Powstańców Śląskich 1/201, Wrocław Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 sierpnia 2013 r.

2 Spis Treści I CZĘŚĆ Podsumowanie... 7 II CZĘŚĆ Czynniki ryzyka Ryzyka wewnętrzne, związane bezpośrednio z Emitentem i prowadzoną przez niego działalnością operacyjną Ryzyka zewnętrzne, związane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność gospodarczą Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym III CZĘŚĆ OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE EMISYJNYM BIEGLI REWIDENCI Imiona i nazwiska (nazwy) oraz adresy biegłych rewidentów Emitenta w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi (wraz z opisem ich przynależności do organizacji zawodowych) Informacje na temat rezygnacji, zwolnienia lub zmiany Biegłego Rewidenta WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Wybrane historyczne informacje finansowe Emitenta i jego prawnego poprzednika, Spółki Komandytowej CZYNNIKI RYZYKA INFORMACJE O EMITENCIE Historia i rozwój Emitenta Inwestycje ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI Działalność podstawowa Główne rynki Czynniki nadzwyczajne, które miały wpływ na informacje zwarte w pkt 6.1 i Uzależnienie Emitenta od patentów, licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych Założenia wszelkich oświadczeń emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej STRUKTURA ORGANIZACYJNA Opis grupy do której należy Emitent Wykaz istotnych podmiotów zależnych Emitenta S t r o n a

3 8 ŚRODKI TRWAŁE Informacje dotyczące już istniejących lub planowanych znaczących rzeczowych aktywów trwałych, w tym dzierżawionych nieruchomości, oraz jakichkolwiek obciążeń ustanowionych na tych aktywach Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ Sytuacja finansowa Wynik operacyjny ZASOBY KAPITAŁOWE Informacje dotyczące źródeł kapitału Emitenta Przepływy środków pieniężnych Emitenta Potrzeby kredytowe oraz struktura finansowania Emitenta Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały lub mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązań przedstawionych w pozycjach i 8.1 części rejestracyjnej Prospektu Analiza wskaźnikowa BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE INFORMACJE O TENDENCJACH Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży za okres od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do daty Prospektu Informacje na temat tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń, które mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta, co najmniej do końca bieżącego roku obrotowego PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE Oświadczenie wskazujące podstawowe założenia, na których Emitent opiera swoje prognozy lub wyniki szacunkowe ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA Opis członków organów Spółki oraz osób zarządzających wyższego szczebla Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego szczebla WYNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA S t r o n a

4 16 PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO Kadencje członków organów Spółki Świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy Komitet ds. audytu i komitet ds. wynagrodzeń Procedury ładu korporacyjnego PRACOWNICY Liczba pracowników Posiadane przez Zarząd, członków Rady Nadzorczej i członków organów administracyjnych akcje i opcje na akcje Ustalenia dotyczące uczestnictwa pracowników Emitenta w kapitale Emitenta ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE EMITENTA TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI INFORMACJE FIANNSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT Historyczne informacje finansowe Informacje finansowe pro forma Sprawozdania finansowe Badanie historycznych rocznych informacji finansowych Data najnowszych informacji finansowych Śródroczne i inne informacje finansowe Polityka dywidendy Postępowania sądowe i arbitrażowe Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta INFORMACJE DODATKOWE Kapitał akcyjny Umowa spółki i statut ISTOTNE UMOWY INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE O JAKIMKOLWIEK ZAANGAŻOWANIU Imię i nazwisko osoby określanej jako ekspert w przypadku zamieszczenia w Prospekcie oświadczenia lub raportu takiej osoby Informacje uzyskane od osób trzecich i wskazanie źródeł tych informacji S t r o n a

5 24 DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH IV CZĘŚĆ Dokument Ofertowy OSOBY ODPOWIEDZIALNE CZYNNIKI RYZYKA ISTOTNE INFORMACJE Oświadczenie zarządu Emitenta o kapitale obrotowym Kapitalizacja i zadłużenie Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę Przesłanki oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM UBIEGANIA SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM Podstawowe dane dotyczące dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone papiery wartościowe Wskazanie rodzaju papierów wartościowych wraz ze wskazaniem czy akcje są zdematerializowane oraz podmiotu prowadzącego rejestr papierów Waluta emitowanych papierów wartościowych Opis praw, włącznie ze wszystkimi ograniczeniami, związanych z akcjami oraz procedury wykonania tych praw Uchwały, zezwolenia lub zgody, na podstawie których zostały lub zostaną utworzone lub wyemitowane nowe papiery wartościowe w przypadku nowych emisji Przewidywana data emisji papierów wartościowych w przypadku nowych emisji Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia akcji Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu i odkupu w odniesieniu do akcji Publiczne oferty przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta Informacje na temat potrącenia u źródła podatków od dochodu INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu, z uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub innych rynkach równoważnych wraz z określeniem tych rynków S t r o n a

6 6.2 Rynki regulowane lub rynki równoważne na których są dopuszczone do obrotu papiery wartościowe tej samej klasy, co oferowane papiery wartościowe lub dopuszczane do obrotu Informacje na temat emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych nieobjętych Prospektem Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do działania jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym, zapewniając płynność za pomocą kwotowania ofert kupna i sprzedaży ( bid i offer ), oraz podstawowych warunków ich zobowiązania Stabilizacja INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ Umowy zakazu sprzedaży akcji typu lock-up KOSZTY EMISJI/OFERTY ROZWODNIENIE INFORMACJE DODATKOWE Opis zakresu działań doradców związanych z Emisją Wskazanie innych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych biegłych rewidentów oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport Dane na temat ekspertów Potwierdzenie, że informacje uzyskane od osób trzecich zostały dokładnie powtórzone oraz wskazanie źródeł tych informacji ZAŁĄCZNIKI Statut Emitenta DEFINICJE I SKRÓTY ZASTOSOWANE W PROSPEKCIE S t r o n a

7 CZĘŚĆ I Podsumowanie I CZĘŚĆ Podsumowanie Niniejsze podsumowanie zostało przygotowane w oparciu o informacje podlegające ujawnieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zwane dalej Informacjami. Informacje te są ponumerowane w sekcjach A-E (A.1- E.7). Niniejsze podsumowanie zawiera wszystkie wymagane Informacje, których uwzględnienie jest obowiązkowe w przypadku Emitenta i w przypadku rodzaju papierów wartościowych opisywanych w Prospekcie. Ponieważ niektóre Informacje nie muszą być uwzględnione w przypadku Emitenta lub w przypadku papierów wartościowych opisywanych w Prospekcie, możliwe są luki w numeracji omawianych Informacji. W przypadku, gdy włączenie którejś z Informacji jest obowiązkowe ze względu na Emitenta lub ze względu na rodzaj papierów wartościowych opisywanych w Prospekcie, może się zdarzyć, że nie ma istotnych danych dotyczących takiej Informacji. W takim przypadku w podsumowaniu umieszcza się krótki opis Informacji, z dopiskiem nie dotyczy. Dział A Wstęp i ostrzeżenia A.1 Ostrzeżenie Podsumowanie należy czytać jako wstęp do Prospektu Emisyjnego, każda decyzja o inwestycji w papiery wartościowe powinna być oparta na rozważeniu przez inwestora całości Prospektu Emisyjnego, w przypadku wystąpienia do z roszczeniem odnoszącymi się do informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym skarżący inwestor może, na mocy ustawodawstwa krajowego państwa członkowskiego, mieć obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia Prospektu Emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania sądowego, oraz odpowiedzialność cywilna dotyczy wyłącznie tych osób, które przedłożyły Podsumowanie, w tym jego tłumaczenia, jednak tylko w przypadku, gdy podsumowanie wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub niespójne w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu Emisyjnego, bądź gdy nie przedstawia, w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu Emisyjnego, najważniejszych informacji mających pomóc inwestorom przy rozważaniu inwestycji w dane papiery wartościowe. Zgoda Emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie Prospektu na wykorzystanie Prospektu do celów późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania przez pośredników finansowych. A.2 Wskazanie okresu ważności Oferty, podczas którego pośrednicy finansowi mogą dokonywać późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania i na czas którego udzielana jest zgoda na wykorzystywanie Prospektu. Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzależniona jest zgoda, które mają zastosowanie do wykorzystywania Prospektu. Wyróżniona wytłuszczonym drukiem informacja dla inwestorów o tym, że pośrednik finansowy ma obowiązek udzielać informacji na temat warunków Oferty w chwili składania przez niego tej Oferty. Nie dotyczy. Papiery wartościowe nie będą podlegały późniejszej odsprzedaży ani ich ostatecznemu plasowaniu przez pośredników finansowych. Dział B Emitent i gwarant B.1 Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta. Prawną (statutową) i handlową nazwą Emitenta, stosownie do 1 Statutu Spółki jest e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna. Zgodnie z 2 Statutu Spółki Emitent może używać nazwy skróconej e- Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. B.2 Siedziba oraz forma prawna emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym emitent prowadzi swoją działalność, a także kraj siedziby emitenta. 7 S t r o n a

8 CZĘŚĆ I Podsumowanie Siedziba: Forma prawna Emitenta: Przepisy prawa na podstawie których działa Emitent: Kraj siedziby: Wrocław (zgodnie z 3 Statutu Spółki) Spółka Akcyjna Emitent działa na podstawie i zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą; w szczególności zaś na podstawie Kodeksu spółek handlowych i regulacji dotyczących rynków finansowych Polska B.3 Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności emitenta oraz rodzaj prowadzonej przez emitenta działalności operacyjnej, wraz ze wskazaniem głównych kategorii sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, wraz ze wskazaniem najważniejszych rynków, na których emitent prowadzi swoją działalność. W ramach działalności podstawowej e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. świadczy usługi związane z kompleksową windykacją należności oraz doradztwem prawnym. Działalność Spółki oparta jest na dwóch segmentach: windykacji na zlecenie (inkaso) oraz nabywaniu pakietów wierzytelności i ich windykacji na własny rachunek. Spółka oferuje swoim klientom usługi zarządzania wierzytelnościami począwszy od prewencji (np. monitorowanie spłaty należności, wywiad gospodarczy, - pieczęć prewencyjna) poprzez specjalistyczne usługi w kolejnych etapach procesu windykacji (postępowanie polubowne, sądowe i egzekucyjne) oraz doradztwo prawne. Spółka obsługuje zarówno wierzytelności gospodarcze jak i konsumenckie. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie i skuteczne odzyskiwanie należności oraz obsługa prawna przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego. W zakresie podstawowej działalności Emitent podejmuje intensywne i efektywne działania dozwolone prawem, zmierzające do odzyskania zaległych zobowiązań finansowych, zachowując przy tym najwyższe standardy bezpieczeństwa informacji i etyki biznesu. Spółka posiada w swojej ofercie szeroki zakres usług wspomagających utrzymanie i przywrócenie płynności finansowej obsługiwanych podmiotów. Dzięki elastycznej ofercie Emitent jest odpowiednim partnerem zarówno dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych firm, banków i innych instytucji finansowych. Spółka wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne pozwalające na sprawną i efektywną obsługę wierzytelności masowych na wszystkich etapach procesu windykacyjnego. Aplikacje wykorzystywane w działaniach zmierzających do odzyskania należności są dostosowane do potrzeb klienta i procedur dochodzenia zobowiązań Pozwalają na sprawne zarządzanie procesem na każdym jego etapie i generowanie raportów wspomagających zarządzanie i kontrolę procesu windykacyjnego. Korzystanie ze specjalistycznego oprogramowania pozwala Spółce przyjąć do obsługi zlecenia na skalę masową. Zintegrowanie systemów z obsługą call center umożliwia kontakt z dłużnikiem i sprawną obsługę telefoniczną na każdym etapie procesu windykacyjnego z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych. Podstawowe segmenty działalności gospodarczej Spółki oraz świadczone przez nią typy usług obejmują: windykacja na zlecenie (inkaso), zakup portfeli wierzytelności, windykacja na etapie polubownym, windykacja sądowa i egzekucyjna, elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU), doradztwo prawne (usługi prawne), monitoring płatności, wywiad gospodarczy, sekurytyzacja windykowanych należności. Charakterystyka rynku wierzytelności w Polsce Rynek windykacji należności powstaje w wyniku problemów przedsiębiorstw z wyegzekwowaniem od swoich klientów i kontrahentów należnych danemu przedsiębiorstwu należności. Powyższe powoduje wzrost posiadanych przez dane przedsiębiorstwo należności, co przy dłuższym okresie braku spłaty należności przez kontrahentów może spowodować trudności z finansowaniem działalności gospodarczej lub nawet wpłynąć na utratę płynności finansowej przez przedsiębiorstwo. W przypadku gdy dana firma po wstępnych próbach odzyskania należności w ramach wstępnej windykacji na własny rachunek, nie ma możliwości lub doświadczenia w odpowiednim postępowaniu celem jego wyegzekwowania, najczęściej korzysta w przedmiotowym zakresie z pomocy podmiotów zewnętrznych. Dalsze postępowanie może być następujące: windykacja danej należności przez firmę zewnętrzną na zlecenie (tzw. inkaso) w tym przypadku należność cały czas przysługuje spółce zlecającej windykację. Najczęściej w takich przypadkach wynagrodzeniem kancelarii windykacyjnej ustalane jest w oparciu o success fee, które jest naliczane procentowo od wartości należności wyegzekwowanych przez daną firmę z sektora usług 8 S t r o n a

9 CZĘŚĆ I Podsumowanie windykacyjnych. W takich przypadkach spółka zlecająca windykację należności nie ponosi żadnego ryzyka, zyskując w przypadku spłaty nawet części należności, windykacja pakietów wierzytelności zakupionych na własny rachunek w tym przypadku należność sprzedawana jest na rzecz podmiotu zewnętrznego (firmy windykacyjnej) za z góry określoną kwotę, stanowiącą najczęściej od kilku do kilkudziesięciu procent wartości należności. W tym przypadku firma otrzymuje stałą kwotę i pozbywa się ryzyka niewypłacalności danego kontrahenta i niewyegzekwowania całości należnej kwoty. Rynek wierzytelności w Polsce można podzielić również ze względu na charakter wierzytelności. W tym przypadku możemy wyróżnić dwa rodzaje rynków: rynek wierzytelności konsumenckich obejmuje wierzytelności jakie konsumenci (osoby fizyczne) mają wobec przedsiębiorstw (sektor B2C), a zatem o zaległości w spłacie wszelkich zobowiązań wobec sektora finansowego (m.in. banków, firm ubezpieczeniowych), wobec usługodawców (m.in. firm telekomunikacyjnych, sieci telewizji kablowych), wobec spółdzielni mieszkaniowych, a także zaległości z tytułu niepłacenia różnego rodzaju kar oraz opłat za przejazd bez ważnego biletu czy niewłaściwe parkowanie, rynek wierzytelności gospodarczych obejmuje nieregulowane zobowiązania przedsiębiorstw wobec innych przedsiębiorstw (sektor B2B) z tytułu dostarczenia dóbr i usług. Wierzytelności takie, w odróżnieniu od wierzytelności konsumenckich, nie mają charakteru masowego (tzn. liczba dłużników pojedynczego wierzyciela jest z reguły niewielka), natomiast średnia wartość jednego zobowiązania jest znacznie wyższa niż w przypadku wierzytelności konsumenckich. B.4a Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających wpływ na emitenta oraz na branże, w których emitent prowadzi działalność. Specyfika rynku, na którym działa Emitent, powoduje, iż trudno mówić o produkcji i zapasach w działalności operacyjnej Spółki. Do najważniejszych tendencji mających wpływ na działalność Emitenta należą przede wszystkim wzrost liczby osób mających przeterminowane zadłużenie (na koniec roku 2012 grupę tę stanowiło 2,27 mln Polaków) oraz zwiększanie się w kolejnych kwartałach kwoty łącznego zadłużenia (na koniec 2012 roku wynosiła już ona ponad 38 mld PLN). Podobne tendencje wzrostowe dotyczą sektora B2B i tak zwanych zatorów płatniczych. Z danych wywiadowni gospodarczej Soliditet Polska dotyczących zobowiązań wobec kontrahentów, których firmy nie spłacają na czas, wynika, że na koniec pierwszego półrocza 2012 roku łączna wartość zatorów płatniczych przekraczała 1,2 mld zł, podczas gdy na koniec 2011 roku było to nieco ponad 800 mln, a w 2009 roku zaledwie 500 mln zł. Największy problem z zatorami mają branże: budowlana (232 mln PLN) i spożywcza (280 mln PLN). Szacuje się, że w Polsce ok. 70% nie reguluje terminowo swoich faktur. Wierzyciele tych przedsiębiorstw to obecni i potencjalni klienci e-kancelarii Grupy Prawno-Finansowej S.A. Jednocześnie duże rozdrobnienie rynku windykacyjnego i wciąż rosnąca liczba firm konkurencyjnych powodują, że koszt pozyskania klienta na tym rynku jest coraz wyższy, a marże uzyskiwane na poszczególnych sprawach muszą być obniżane i dostosowywane do poziomu marż obowiązujących na rynku. Innym rodzajem kosztów, które mają duże znaczenie dla działalności Emitenta, są koszty finansowe, szczególnie koszty obsługi papierów dłużnych. Spółka regularnie emituje obligacje, dostosowując ich oprocentowanie do bieżącej sytuacji na rynku, jednak koszt obsługi papierów dłużnych dotyczy także wypłaty odsetek dla obligatariuszy posiadających papiery wartościowe wcześniejszych emisji, których oprocentowanie było określane w innych warunkach rynkowych (wyższe stopy procentowe). Systematyczne obniżanie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej powoduje coraz większą dysproporcję pomiędzy oprocentowaniem ustalonym w warunkach poprzednich emisji obligacji a obecnym oprocentowaniem depozytów. B.5 Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsca emitenta w tej grupie w przypadku emitenta, który jest częścią grupy Podmioty zależne Emitenta Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent jest podmiotem dominującym wobec e-kancelaria Ewelina Miśko Pawłowska Spółka komandytowa oraz Debt Collection System e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Spółka komandytowa, które z uwagi na to, że nie prowadzą działalności gospodarczej są nieistotne z punktu widzenia skali działalności Spółki. Emitent w lipcu 2013 r. zawiązał spółkę pod firmą Centralny Rejestr Długów - Giełda Wierzytelności Sp. z o.o. w 9 S t r o n a

10 CZĘŚĆ I Podsumowanie której objął 100% udziałów za łączną kwotę 5 tys. zł. Zasadniczą działalnością nowo utworzonej spółki zależnej Emitenta będzie szeroko pojęte pośrednictwo w zarządzaniu wierzytelnościami przy użyciu nowoczesnych środków elektronicznych. Z uwagi na fakt, że spółka ta na dzień zatwierdzenia Prospektu rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, w opinii Zarządu Emitenta spółka Centralny Rejestr Długów - Giełda Wierzytelności Sp. z o.o. w 2013 r. nie będzie prowadzić działalności gospodarczej istotnej z punktu widzenia skali działalności Emitenta. W zakresie znanym emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób, które, w sposób bezpośredni lub pośredni, mają udziały w kapitale emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego emitenta, wraz z podaniem wielkości udziału każdej z takich osób. B.6 Należy wskazać, czy znaczni akcjonariusze emitenta posiadają inne prawa głosu, jeśli ma to zastosowanie. W zakresie, w jakim znane jest to emitentowi, należy podać, czy emitent jest bezpośrednio lub pośrednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym oraz wskazać podmiot posiadający lub kontrolujący, a także opisać charakter tej kontroli. Znaczący akcjonariusze Emitenta Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, na dzień zatwierdzenia Prospektu, akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta są osoby i podmioty przedstawione w tabeli poniżej. Nazwa Akcjonariusza Liczba posiadanych akcji Emitenta Liczba posiadanych głosów na WZ Emitenta Udział w KZ Emitenta Udział w głosach na WZ Emitenta Mariusz Pawłowski (łącznie), w tym:* ,16% 67,81% Mariusz Pawłowski ,04% 59,21% Methilda Holding Limited ,11% 8,60% Dom Maklerski WDM S.A. (łącznie), w tym:** ,74% 25,65% WDM Capital S.A ,73% 25,64% ASTORIA Capital S.A ,01% 0,01% Pozostali ,10% 6,53% SUMA % 100% * - Mariusz Pawłowski posiada bezpośrednio akcji imiennych serii A Spółki (uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób iż na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na WZ Spółki) oraz akcji zwykłych na okaziciela Emitenta a także pośrednio przez podmiot zależny Methilda Holding Limited akcji imiennych serii A Spółki (uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób iż na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na WZ Spółki) i akcji zwykłych na okaziciela Emitenta ** - Dom Maklerski WDM S.A., posiada akcje zwykłe na okaziciela Emitenta w sposób pośredni poprzez spółki zależne WDM Capital S.A. ( akcji) oraz ASTORIA Capital S.A. (3.000 akcji) Inne prawa głosu znaczących akcjonariuszy Spółki Emitent oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, znaczący akcjonariusze Emitenta nie posiadają innych praw głosu niż wynikające z posiadanych przez nich akcji. Podmiot dominujący wobec Emitenta Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest Mariusz Pawłowski, który na dzień zatwierdzenia Prospektu posiada łącznie (w sposób bezpośredni i pośredni) akcje stanowiące ok. 55,16% udziału w KZ Spółki oraz uprawniające do ok. 67,81% udziału w głosach na WZ Spółki. 10 S t r o n a

11 CZĘŚĆ I Podsumowanie B.7 Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące emitenta, przedstawione dla każdego roku obrotowego okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi, jak również dla następującego po nim okresu śródrocznego, wraz z porównywalnymi danymi za ten sam okres poprzedniego roku obrotowego, przy czym wymóg przedstawienia porównywalnych informacji bilansowych uznaje się za spełniony przez podanie informacji bilansowych na koniec roku. Należy dołączyć opis znaczących zmian sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego emitenta w okresie objętym najważniejszymi historycznymi informacjami finansowymi lub po zakończeniu tego okresu. Wybrane dane finansowe z rocznych sprawozdań finansowych (w tys. zł) Na dzień r. Na dzień r. Na dzień r. Na dzień r.** Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Kapitał (fundusz) własny Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Suma bilansowa (w tys. zł) Za okres r. Za okres r. Za okres r.* Za okres r.** Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Koszty działalności operacyjnej Zysk (Strata) ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) z działalności gospodarczej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem * - połączone dane finansowe Emitenta (za okres r.) i jego prawnego poprzednika, Spółki Komandytowej (za okres ) ** - dane dla prawnego poprzednika Emitenta, Spółki Komandytowej Analiza wyniku operacyjnego Emitenta w latach Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Spółki są przychody z tytułu windykacji wierzytelności na zlecenie. W latach ok. 90% przychodów Spółki i jej prawnego poprzednika, Spółki Komandytowej, została uzyskana z tytułu prowizji uzyskanej w ramach windykacji należności na zlecenie. Wartość ta zmalała do ok. 74% w 2011 r. i ok. 80,67% w 2012 r., jednak nadal stanowi najistotniejsze źródło przychodu Emitenta. Stosunkowo niski udział przychodów z windykacji wierzytelności własnych w latach wynikał z braku środków finansowych na zakup pakietów wierzytelności o znacznej wartości. Istotny wzrost wartości przychodów z windykacji własnych portfeli wierzytelności nastąpił w 2011 r. i był związany z poniesionymi w tym roku znaczącymi nakładami na zakup portfeli wierzytelności. W 2012 r. Spółka odnotowała spadek wartości przychodów uzyskiwanych z windykacji własnych portfeli wierzytelności (z poziomu 3,14 mln zł odnotowanych w 2011 r. do poziomu 1,34 mln zł odnotowanych w 2012 r.), co było w głównej mierze spowodowane sprzedażą w marcu 2012 r. na rzecz funduszu UniFund NS FIZ (Spółka posiada 100% certyfikatów przedmiotowego funduszu) zdecydowanej większości posiadanych przez Emitenta pakietów wierzytelności. Ponadto z uwagi na fakt, że Emitent świadczy na rzecz przedmiotowego funduszu usługi z tytułu windykacji na zlecenie (inkaso), w 2012 r. Spółka odnotowała ponowne zwiększenie udziału przychodów z tytułu windykacji inkaso w ogólnej sumie przychodów. Dodatkowo Spółka w 2012 r. odnotowała ok. 1,44 mln zł przychodów z tytułu świadczenia pozostałych usług (usług prawnych). 11 S t r o n a

12 CZĘŚĆ I Podsumowanie W analizowanych okresach najwyższy zysk ze sprzedaży Spółka osiągnęła w 2009 r., kiedy to wyniósł on ok. 1,8 mln zł. W latach , pomimo istotnego wzrostu wartości sprzedaży, Spółka osiągnęła wynik ze sprzedaży w wysokości odpowiednio ok. 0,69 mln zł, ok. 1 mln zł i ok. -0,43 mln zł. Spadek wartości zysku ze sprzedaży spowodowany jest głównie szybszym wzrostem wartości kosztów działalności operacyjnej niż wzrost wartości przychodów Spółki. Koszty operacyjne w latach stanowiły odpowiednio ok. 70%, ok. 90%, ok. 92% oraz ok. 103% wartości przychodów netto ze sprzedaży. W latach wynik osiągany na pozostałej działalności operacyjnej nie spowodował znaczącej zmiany wyniku na działalności operacyjnej względem zysku ze sprzedaży. W latach Emitent osiągnął zysk na działalności operacyjnej w wysokości odpowiednio ok. 1,76 mln zł, ok. 0,74 mln zł oraz ok. 1,26 mln zł. W 2012 r. wynik osiągnięty na pozostałej działalności operacyjnej, który wynikał głównie z aktualizacji wartości posiadanych portfeli wierzytelności Emitenta, w istoty sposób wpłynął na osiągnięty zysk z działalności operacyjnej, który wyniósł ok. 0,82 mln zł. W latach nie występowały znaczące koszty związane z finansowaniem przedsiębiorstwa za pomocą kapitału dłużnego. Począwszy od 2011 r., w związku ze znaczącym wzrostem finansowania dłużnego Spółki, głownie poprzez wyemitowane przez Spółkę w 2011 i 2012 r. obligacje (opisane szczegółowo w pkt 10.1 części rejestracyjnej niniejszego Prospektu), istotnemu wzrostowi uległy koszty finansowe, które w latach wyniosły odpowiednio ok. 0,87 mln zł i ok. 3 mln zł. Na koszty finansowe poniesione w latach wpływ miały głównie odsetki od zaciągniętych zobowiązań. W latach Emitent nie odnotowywał istotnej wartości przychodów finansowych. W 2012 r. Spółka odnotowała znaczący wzrost wartości przychodów finansowych, które wyniosły ok. 7,2 mln zł. Istotny wzrost wartości przychodów finansowych był spowodowany głównie aktualizacją wartości posiadanych przez Spółkę certyfikatów inwestycyjnych funduszu UNIFUND NS FIZ oraz aktualizacją do wartości godziwej nabytych przez Spółkę pod koniec pierwszego półrocza 2012 r. akcji spółki EX-DEBT S.A. Zysk netto Spółki i jej prawnego poprzednika Spółki Komandytowej w latach wyniósł odpowiednio ok. 1,44 mln zł, ok. 0,62 mln zł oraz ok. 0,37 mln zł. Spadek wartości zysku netto w kolejnych okresach obrotowych wynikał głównie ze zmniejszenia uzyskiwanej przez Spółkę marży na działalności operacyjnej, pomimo wzrostu wartości przychodów oraz istotnego wzrostu kosztów finansowych Emitenta związanych z emisją obligacji i zawarciem umów pożyczek. W 2012 r. Spółka odnotowała istotny wzrost zysku netto, który wyniósł ok. 4,07 mln zł, pomimo odnotowania w tym okresie straty na sprzedaży w wysokości ok. -0,43 mln zł. Na wzrost odnotowanego w 2012 r. zysku netto wpływ miała głównie aktualizacja wartości posiadanych przez Emitenta aktywów (portfeli wierzytelności, certyfikatów UNIFUND NS FIZ oraz akcji EX-DEBT S.A). Wybrane dane finansowe Emitenta za okres I i II kwartału 2013 r. (w tys. zł) Na dzień Na dzień Na dzień Wyszczególnienie r r r. Na dzień r. Kapitał własny Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Wyszczególnienie Za okres Za okres Za okres Za okres Za okres Za okres Przychody ogółem w tym przychody netto ze sprzedaży Zysk / strata ze sprzedaży Zysk/strata na działalności operacyjnej Zysk/strata na działalności gospodarczej Zysk/strata brutto Zysk/strata netto S t r o n a

13 CZĘŚĆ I Podsumowanie Amortyzacja W I kwartale 2013 r. Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 2,8 mln zł oraz stratę ze sprzedaży w wysokości -769 tys. zł. Wartości te były niższe odpowiednio o tys. zł i 634 tys. zł względem analogicznego okresu roku poprzedniego. Spółka w I kwartale 2013 r. odnotowała zysk z działalności operacyjnej, który wyniósł tys. zł i był wyższy o ok. 1,3 mln zł względem analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego. Na osiągniecie zysku z działalności operacyjnej w głównej mierze (poza zrealizowanymi przychodami ze sprzedaży) wpłynęły odnotowane przychody z pozostałej działalności operacyjnej związane z aktualizacją wartości posiadanych przez Spółkę portfeli wierzytelności. Ponadto na wartość odnotowanego w I kwartale 2013 r. zysku netto wpłynęły poniesione koszty finansowe związane głównie z kosztami wyemitowanych przez Spółkę obligacji. Zysk netto w okresie I kwartału 2013 r. wyniósł 563 tys. zł, względem tys. zł zysku netto odnotowanego w I kwartale 2012 r. W II kwartale 2013 r. Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 2,49 mln zł oraz stratę z działalności operacyjnej w wysokości -715 tys. zł. Wartości te były niższe odpowiednio o 736 tys. zł i 41 tys. zł względem analogicznego okresu roku poprzedniego. Spółka w II kwartale 2013 r. odnotowała zysk netto na poziomie ok. 698 tys. zł, który był wyższy o ok. 268 tys. zł względem analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego. Na osiągniecie zysku netto w głównej mierze (poza zrealizowanymi przychodami ze sprzedaży) wpłynęły odnotowane przychody finansowe związane głównie z aktualizacją wartości posiadanych przez Spółkę certyfikatów inwestycyjnych funduszu UniFund NS FIZ. Ponadto na wartość odnotowanego w II kwartale 2013 r. zysku netto wpłynęły także poniesione koszty finansowe związane głównie z kosztami wyemitowanych przez Spółkę obligacji. Opis znaczących zmian sytuacji finansowej Emitenta W dniu 1 października 2010 roku dokonano wpisu Emitenta do KRS. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej ze Spółki Komandytowej w Spółkę Akcyjną. Celem zwiększenia wartości kapitału własnego, umożliwiającego Spółce zwiększenie skali działalności przy jednoczesnym zachowaniu niskiej wartości zadłużenia Emitenta, główny akcjonariusz Spółki, Mariusz Pawłowski, oraz Emitent zawarli w dniu 25 stycznia 2011 r. umowę inwestycyjną ze spółką EX-DEBT Partners S.A., na mocy której Spółka pozyskała finansowanie w kwocie ok. 1,5 mln zł w drodze emisji akcji serii B oraz zobowiązała się do debiutu na rynku alternatywnym NewConnect. W dniu 28 lutego 2011 r. Spółka zamknęła subskrypcję prywatną akcji serii C. Łącznie objętych zostało akcji na okaziciela serii C. W wyniku emisji akcji serii C Spółka pozyskała środki na dalszy rozwój działalności w wysokości ok. 2,48 mln zł. W 2011 r. Emitent dokonał prywatnych emisji obligacji serii A, B, C, D, E i F. Łączna kwota wyemitowanych obligacji wyniosła ok. 9,95 mln zł. Środki z emisji obligacji zostały przeznaczone na nabycie portfeli wierzytelności. W dniu 29 marca 2012 r. Spółka objęła sztuk imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii B funduszu UniFund NS FIZ po cenie 1,00 zł każdy za łączną kwotę ok. 16,37 mln zł. Objęcie certyfikatów serii B powiązane było ze sprzedażą w dniu 28 marca 2012 r. na rzecz funduszu UniFund NS FIZ większości zakupionych przez Emitenta pakietów wierzytelności o łącznej wartości nominalnej blisko 100 mln zł, które na mocy zawartej przez Emitenta z Forum TFI S.A. umowy będą zarządzane przez Emitenta. Objęcie certyfikatów serii B nastąpiło w drodze potrącenia wierzytelności. W dniu 15 maja 2012 r. Emitent zawarł porozumienie na podstawie którego ustalono zakup znaczącego pakietu akcji spółki EX-DEBT S.A. Jednocześnie postanowiono o emisji akcji serii D Spółki celem sfinansowania przedmiotowej transakcji. Przydział akcji serii D miał miejsce w dniu 15 czerwca 2012 r. W ramach emisji akcji serii D Spółka pozyskała środki w łącznej wysokości ok. 1,82 mln zł. Zakup akcji stanowiących ok. 49,99% udziału w KZ i głosach na WZ spółki EX-DEBT S.A. miał miejsce w lipcu 2012 r. W pierwszym półroczu 2012 r. Emitent dokonał emisji i przydziału obligacji serii G, H, I, J i K w ramach których Spółka pozyskała środki w łącznej wysokości ok. 8 mln zł. W drugim półroczu 2012 r. Emitent dokonał emisji i przydziału obligacji serii K1, K2, K3, K4 i M w ramach których pozyskał środki w łącznej wysokości ok. 10,5 mln zł. Wybrane najważniejsze informacje finansowe pro forma, ze wskazaniem ich charakteru. B.8 Przy wybranych najważniejszych informacjach finansowych pro forma należy wyraźnie stwierdzić, że ze względu na ich charakter, informacje finansowe pro forma dotyczą sytuacji hipotetycznej, a tym samym nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji finansowej spółki ani jej wyników. Nie dotyczy. Ze względu na brak istotnych wydarzeń spełniających kryteria określone w Rozporządzeniu Komisji nr 809/2004 wykonującym dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich Prospektów Emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam, nie ma konieczności prezentacji danych pro forma. 13 S t r o n a

14 CZĘŚĆ I Podsumowanie B.9 W przypadku prognozowania lub szacowania zysków, należy podać wielkość liczbową. Prognozy danych finansowych Emitenta Prognoza finansowa na rok 2012 Zrealizowane wyniki za rok 2012 Prognoza finansowa na rok 2013 Przychód ogółem 19,34 mln zł 23,06 mln zł 23,20 mln zł Koszty ogółem 14,34 mln zł 18,04 mln zł 17,20 mln zł Zysk brutto ogółem 5,00 mln zł 5,02 mln zł 6,00 mln zł Zysk netto ogółem 4,00 mln zł 4,07 mln zł 4,80 mln zł Źródło: Emitent B.10 B.11 Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w odniesieniu do historycznych informacji finansowych. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, biegli rewidenci nie odmówili wyrażenia opinii o badanych historycznych informacjach finansowych Spółki za okres r., jak również nie wydali oni opinii negatywnej ani do wydanej przez nich opinii nie zawarli oni zastrzeżeń, za wyjątkiem zastrzeżeń zamieszczonych w opinii z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok, której pełną treść Emitent zamieścił w pkt części rejestracyjnej niniejszego Prospektu. W uznaniu biegłego rewidenta badającego sprawozdanie Spółki za 2012 rok (i) dokonane przez Spółkę inwestycje mają charakter długoterminowy i są finansowane przez obligacje i kredyty, których termin zapadalności jest wcześniejszy niż prognozowane przychody z inwestycji. W związku z tym biegły rewident stoi na stanowisku, że kontynuacja działalności Spółki jest uzależniona od zdolności do pozyskania kapitału obcego. Ryzyko braku kontynuacji działalności wynikające z możliwości utraty płynności, wzmacnia fakt, że wykazany zysk netto jest w znacznej części rezultatem dokonanej przez Spółkę wyceny bilansowej certyfikatów funduszu inwestycyjnego oraz portfeli wierzytelności, której realizacja odłożona jest na późniejsze okresy sprawozdawcze (ii) Spółka nie dokonała odpisu aktualizującego należności przeterminowanych na kwotę 160,0 tys. zł (iii) Spółka wyceniła na dzień bilansowy posiadane akcje EX-DEBT S.A. na kwotę 3 219,1 tys. zł. W uznaniu biegłego rewidenta wartość ta powinna podlegać odpisowi aktualizującemu na kwotę 70,5 tys. zł. (iv) w związku z dokonaną w 2012 r. zmianą zasad (polityki) rachunkowości w zakresie sposobu wyceny portfeli wierzytelności z metody według ceny nabycia na metodę według wartości godziwej, Spółka nie dokonała przeszacowania według powyższej zasady, portfeli zakupionych przed rokiem Pozostawienie zasady wyceny według ceny nabycia, w uznaniu biegłego rewidenta skutkowałoby koniecznością dokonania odpisu aktualizującego na poziomie 389,0 tys. zł. W przypadku gdy poziom kapitału obrotowego emitenta nie wystarcza na pokrycie jego obecnych potrzeb, należy załączyć wyjaśnienie. Nie dotyczy. Zarząd Emitenta oświadcza, że jego zdaniem, uwzględniając szeroki zakres zmiennych i czynników ryzyka, Emitent posiada wystarczający kapitał obrotowy na pokrycie bieżących potrzeb na okres co najmniej 12 miesięcy od daty zatwierdzenia niniejszego Prospektu. Dział C Papiery wartościowe C.1 Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych. Typ i klasa papierów wartościowych stanowiących przedmiot dopuszczenia do obrotu Akcje Spółki serii B (w liczbie sztuk), serii C (w liczbie sztuk) oraz serii D (w liczbie sztuk) są akcjami na okaziciela. Akcje serii B, C i D Spółki zostały zdematerializowane i zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4 ( Warszawa) pod kodem ISIN PLEKGPF C.2 Waluta emisji papierów wartościowych. Walutą emitowanych papierów wartościowych jest złoty polski (PLN). C.3 Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni. Wartość nominalna akcji lub wskazanie, że akcje nie mają wartości nominalnej. Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni 14 S t r o n a

15 CZĘŚĆ I Podsumowanie Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu kapitał zakładowy Emitenta składa się z akcji a w szczególności: (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu serii A, (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, (słownie: jeden milion sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, (słownie: dwanaście milionów sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D. Seria akcji Ilość akcji Liczba głosów Udział w kapitale Udział w głosach na WZ zakładowym na WZ Seria A ,33% 56,45% Seria B ,24% 8,06% Seria C ,97% 2,85% Seria D ,47% 32,63% SUMA % 100 % Źródło: Emitent Wszystkie akcje tworzące kapitał zakładowy Emitenta zostały opłacone w całości. Nie występują akcje wyemitowane, które nie zostały opłacone. Wartość nominalna akcji lub stwierdzenie, że akcje nie mają wartości nominalnej Wartość nominalna każdej z akcji Emitenta wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). C.4 Opis praw związanych z papierami wartościowymi. Prawa o charakterze majątkowym związane z akcjami Spółki: Prawo do zbycia akcji Prawo do udziału w zysku Spółki, tj. prawo do dywidendy Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już posiadanych, tj. prawo poboru Prawo do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki akcyjnej Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach Prawa korporacyjne związane z akcjami Spółki: Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu Spółki Prawo głosu Prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu Spółki Prawo zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki Prawo do złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Prawo zgłaszania projektów uchwał Prawo żądania zarządzenia tajnego głosowania Prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami Prawo do zgłoszenia wniosku w sprawie podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały dotyczącej powołania rewidenta ds. szczególnych Prawo żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących Spółki Prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji Prawo do żądania udzielenia informacji o pozostawaniu w stosunku dominacji lub zależności Prawo do wglądu w dokumentację Spółki i uzyskania jej odpisów Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 k.s.h.) Prawo do żądania wydania imiennego świadectwa depozytowego i imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu C.5 Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych 15 S t r o n a

16 CZĘŚĆ I Podsumowanie Zgodnie z art k.s.h. akcje są zbywalne. W statucie Emitenta nie zawarto żadnych zapisów ograniczających to prawo. Obrót papierami wartościowymi Emitenta, jako akcji spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o Obrocie. Okresy zamknięte W odniesieniu do członków Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentów lub pełnomocników Emitenta, jego pracowników, biegłych rewidentów albo innych osób pozostających z Emitentem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, art. 159 Ustawy o Obrocie, nakłada ograniczenie w możliwości nabywania lub zbywania na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji Emitenta praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych. Ograniczenie to ma charakter terminowy i jest określane mianem okresu zamkniętego, zdefiniowanego w art. 159 Ustawy o Obrocie. Obrót papierami wartościowymi Emitenta, jako akcji spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o Ofercie. Przekroczenie progów (art. 69 Ustawy o Ofercie) Na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie każdy podmiot, który osiągnął lub przekroczył następujące progi w ogólnej liczbie głosów 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% w spółce publicznej jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz Emitenta, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. Powyższy obowiązek dotyczy również sytuacji zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej: a) 2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, b) 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku regulowanym niż określony w lit. a oraz zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Wezwania (art. 72 Ustawy o Ofercie) Ustawa o Ofercie nakłada również obowiązki ogłoszenia wezwań na nabycie akcji po spełnieniu określonych przesłanek. Na mocy art. 72 przedmiotowej ustawy nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż: 10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni, przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33%, 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33% może nastąpić, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji w liczbie nie mniejszej niż odpowiednio 10% lub 5% ogólnej liczby głosów. C.6 Wskazanie czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz wskazanie wszystkich rynków regulowanych, na których papiery wartościowe są lub mają być przedmiotem obrotu. Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW Na podstawie niniejszego Prospektu, niezwłocznie po jego zatwierdzeniu Emitent będzie ubiegał się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku równoległym w trybie zwykłym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących papierów wartościowych Spółki: (słownie: trzy miliony) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, (słownie: jeden milion sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, (słownie: dwanaście milionów sto czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Akcje Spółki nie są ani nie były przedmiotem obrotu na żadnym rynku regulowanym lub rynku równoważnym. 16 S t r o n a

17 CZĘŚĆ I Podsumowanie C.7 Opis polityki dywidendy. Zgodnie z art. 395 k.s.h., organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest zwyczajne walne zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne walne zgromadzenie Spółki ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni rok obrotowy wysokość dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień wypłaty dywidendy (art k.s.h.) Zgodnie z 20 pkt 13) Statutu Spółki do kompetencji walnego zgromadzenia należy m.in. określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Rekomendacja Zarządu Spółki co do wypłaty dywidendy w przyszłości Na dzień zatwierdzenia Prospektu Zarząd Emitenta będzie rekomendował akcjonariuszom Spółki niewypłacenie dywidendy w ciągu najbliższych 3 lat. Zyski będą reinwestowane w celu zoptymalizowania dalszego rozwoju Spółki. Dział D Ryzyko D.1 Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla emitenta lub jego branży. Ryzyka wewnętrzne, związane bezpośrednio z Emitentem i prowadzoną przez niego działalnością operacyjną Ryzyko związane z celami strategicznymi Ryzyko związane z rozwojem produktów i usług Ryzyko utraty głównych zleceniodawców Ryzyko utraty płynności przez Emitenta Ryzyko utraty kluczowych pracowników Ryzyko związane z karami umownymi Ryzyko związane z finansowaniem działalności Emitenta kapitałem dłużnym Ryzyko związane z zawartymi przez Spółkę umowami leasingu Ryzyko związane z zastrzeżeniami biegłego rewidenta wskazanymi w opinii z badania sprawozdania finansowego za 2012 rok Ryzyko niezrealizowania prognoz wyników finansowych Spółki na 2013 r. Ryzyko związane z systemem informatycznym Ryzyko błędnej wyceny portfela wierzytelności Ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych Ryzyko związane z brakiem Komitetu Audytu i brakiem niezależnego członka Rady Nadzorczej posiadającego jednocześnie kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub rewizji finansowej Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi pomiędzy członkami organów Spółki Ryzyko związane z negatywnym PR wobec Spółki Ryzyko związane z potencjalnymi roszczeniami dłużników lub klientów Spółki Ryzyko związane z wadami prawnymi nabywanych wierzytelności Ryzyka zewnętrzne, związane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność gospodarczą Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski Ryzyko związane z konkurencją na rynku windykacji Ryzyko upadłości podmiotów gospodarczych Ryzyko związane z możliwością ogłoszenia upadłości przez konsumenta Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi Ryzyko utraty zezwolenia KNF na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego Ryzyko związane z wprowadzeniem ograniczeń w obrocie wierzytelnościami przez ustawodawcę Ryzyko związane ze zmianą wysokości odsetek ustawowych Ryzyko związane ze zmianą wysokości stóp procentowych Ryzyko walutowe Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych Ryzyko związane z regulacjami prawnymi Ryzyko związane z możliwością zastosowania przez Prezesa UOKiK stosownych środków nadzoru D.3 Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów 17 S t r o n a

18 CZĘŚĆ I Podsumowanie wartościowych. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje oraz niską płynnością obrotu Ryzyko związane z naruszeniem przez Emitenta przepisów w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym Ryzyko niedopuszczenia lub niewprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym akcji Emitenta Ryzyko wstrzymania rozpoczęcia notowań akcji Ryzyko zawieszenia notowań akcji Spółki na rynku regulowanym Ryzyko wykluczenia akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym Ryzyko niedopełnienia przez Emitenta obowiązków wynikających z przepisów prawa Ryzyko związane z naruszeniem przez Emitenta przepisów dotyczących przeprowadzania akcji promocyjnej Dział E Oferta E.1 Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w tym szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego. Nie dotyczy. Sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z emisją papierów wartościowych. E.2a Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto wpływów pieniężnych. Nie dotyczy. Sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z emisją papierów wartościowych. E.3 Opis warunków oferty. Nie dotyczy. Sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z emisją papierów wartościowych. E.4 Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty. Nie dotyczy. Sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z emisją papierów wartościowych. E.5 Imię i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferującego papier wartościowy do sprzedaży. Umowy zakazu sprzedaży akcji typu lock-up : strony, których to dotyczy; oraz wskazanie okresu objętego zakazem sprzedaży. Imię i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferującego papier wartościowy do sprzedaży Nie dotyczy. Umowy lock-up Umowy lock-up akcji serii D Spółki należących do Mariusza Pawłowskiego W ramach zawartego w dniu 15 maja 2012 r. Porozumienia Mariusz Pawłowski zobowiązał się wobec WDM Capital S.A., iż w okresie 12 miesięcy od dnia rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii D Spółki nie obciąży, nie zastawi, nie zbędzie, ani w inny sposób nie przeniesie własności, jak również nie zobowiąże się do dokonania takich czynności, co do akcji serii D Emitenta nabytych zgodnie z postanowieniami Porozumienia w żaden sposób, na rzecz jakiejkolwiek osoby, chyba że zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności na taką czynność wyrazi WDM Capital S.A. lub obowiązek dokonania takiej czynności będzie wynikał z ustawy. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii D miała miejsce w dniu 3 lipca 2012 r. W związku z powyższym powyższa umowa typu lock-up obowiązuje do dnia 3 lipca 2013 r. Umowy lock-up akcji serii D Spółki należących do WDM Capital S.A. W ramach zawartego w dniu 15 maja 2012 r. Porozumienia WDM Capital S.A. zobowiązał się wobec Mariusza Pawłowskiego, iż w okresie 12 miesięcy od dnia rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii D Spółki nie obciąży, nie zastawi, nie zbędzie, ani w inny sposób nie przeniesie własności, jak również nie zobowiąże się do dokonania takich czynności, co do akcji serii D Emitenta w żaden sposób, na rzecz jakiejkolwiek osoby, chyba że zgodę w formie 18 S t r o n a

19 CZĘŚĆ I Podsumowanie pisemnej pod rygorem nieważności na taką czynność wyrazi Mariusz Pawłowski lub obowiązek dokonania takiej czynności będzie wynikał z ustawy. Postanowienia zdania poprzedniego nie dotyczą transakcji sprzedaży przez WDM Capital S.A. akcji Emitenta na rzecz spółek należących do Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. lub Funduszu Inwestycyjnego, którego Certyfikaty Inwestycyjne posiada spółka należąca do Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. pod warunkiem przyjęcia przez te podmioty ograniczeń wskazanych w zdaniu poprzednim. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii D miała miejsce w dniu 3 lipca 2012 r. W związku z powyższym powyższa umowa typu lock-up obowiązuje do dnia 3 lipca 2013 r. Umowy lock-up akcji należących do Mariusza Pawłowskiego W dniu 25 kwietnia 2013 roku Mariusz Pawłowski zawarł z WDM Capital S.A. umowy w sprawie czasowego ograniczenia zbywalności posiadanych przez niego (i) akcji zwykłych na okaziciela, (ii) akcji imiennych uprzywilejowanych co prawa głosu Spółki. Zgodnie z zawartymi umowami lock-up Mariusz Pawłowski zobowiązał się, że w okresie obowiązywania umów nie obciąży, nie zastawi, nie zbędzie ani w inny sposób nie przeniesie własności, jak również nie zobowiąże się do dokonania takich czynności, co do całości bądź części akcji Emitenta objętych przedmiotowymi umowami, w żaden sposób, na rzecz jakiejkolwiek osoby, chyba że zgodę w formie pisemnej na taką czynność wyrazi WDM Capital S.A. Ograniczenie zbywania akcji Spółki nie dotyczy zbywania całości lub części akcji Spółki objętych umowami w drodze transakcji pozagiełdowych na podstawie umów cywilnoprawnych (pod warunkiem zagwarantowania przez Mariusza Pawłowskiego, iż wszyscy kolejni nabywcy akcji objętych umowami lock-up w okresie obowiązywania tych umów, będą dokonywali sprzedaży akcji tylko w drodze transakcji pozagiełdowych na podstawie umów cywilnoprawnych). Przedmiotowe umowy obowiązują przez okres 10 miesięcy od dnia ich podpisania, chyba że w okresie obowiązywania umów zostanie wyznaczony pierwszy dzień notowania akcji Emitenta objętych tymi umowami na rynku regulowanym GPW - w tym przypadku okres obowiązywania umów ulega przedłużeniu do upływu 6 miesięcy, od pierwszego dnia notowania akcji Emitenta objętych tymi umowami na rynku regulowanym GPW. Umowy lock-up akcji należących do EX-DEBT Partners S.A. W dniu 25 kwietnia 2013 roku EX-DEBT Partners S.A. zawarł z WDM Capital S.A. umowy w sprawie czasowego ograniczenia zbywalności posiadanych przez niego (i) akcji zwykłych na okaziciela, (ii) akcji imiennych uprzywilejowanych co prawa głosu Spółki. Zgodnie z zawartymi umowami lock-up EX-DEBT Partners S.A. zobowiązał się, że w okresie obowiązywania umów nie obciąży, nie zastawi, nie zbędzie ani w inny sposób nie przeniesie własności, jak również nie zobowiąże się do dokonania takich czynności, co do całości bądź części akcji Emitenta objętych przedmiotowymi umowami, w żaden sposób, na rzecz jakiejkolwiek osoby, chyba że zgodę w formie pisemnej na taką czynność wyrazi WDM Capital S.A. Ograniczenie zbywania akcji Spółki nie dotyczy zbywania całości lub części akcji Spółki objętych umowami w drodze transakcji pozagiełdowych na podstawie umów cywilnoprawnych (pod warunkiem zagwarantowania przez EX-DEBT Partners S.A., iż wszyscy kolejni nabywcy akcji objętych umowami lock-up w okresie obowiązywania tych umów, będą dokonywali sprzedaży akcji tylko w drodze transakcji pozagiełdowych na podstawie umów cywilnoprawnych). Przedmiotowe umowy obowiązują przez okres 10 miesięcy od dnia ich podpisania, chyba że w okresie obowiązywania umów zostanie wyznaczony pierwszy dzień notowania akcji Emitenta objętych tymi umowami na rynku regulowanym GPW - w tym przypadku okres obowiązywania umów ulega przedłużeniu do upływu 6 miesięcy, od pierwszego dnia notowania akcji Emitenta objętych tymi umowami na rynku regulowanym GPW. Umowa lock-up akcji należących do WDM Capital S.A. W dniu 25 kwietnia 2013 roku WDM Capital S.A. zawarł z Mariuszem Pawłowskim umowę w sprawie czasowego ograniczenia zbywalności posiadanych przez niego akcji zwykłych na okaziciela Spółki. Zgodnie z zawartą umową lock-up WDM Capital S.A. zobowiązał się, że w okresie obowiązywania umowy nie obciąży, nie zastawi, nie zbędzie ani w inny sposób nie przeniesie własności, jak również nie zobowiąże się do dokonania takich czynności, co do całości bądź części akcji Emitenta objętych przedmiotową umową, w żaden sposób, na rzecz jakiejkolwiek osoby, chyba że zgodę w formie pisemnej na taką czynność wyrazi Mariusz Pawłowski. Ograniczenie zbywania akcji Spółki nie dotyczy zbywania całości lub części akcji Spółki objętych umową w drodze transakcji pozagiełdowych na podstawie umów cywilnoprawnych (pod warunkiem zagwarantowania przez WDM Capital S.A., iż wszyscy kolejni nabywcy akcji objętych umową lockup w okresie obowiązywania tej umowy, będą dokonywali sprzedaży akcji tylko w drodze transakcji pozagiełdowych na podstawie umów cywilnoprawnych).przedmiotowa umowa obowiązuje przez okres 10 miesięcy od dnia jej podpisania, chyba że w okresie obowiązywania umowy zostanie wyznaczony pierwszy dzień notowania akcji Emitenta objętych tą umową na rynku regulowanym GPW - w tym przypadku okres obowiązywania umowy ulega przedłużeniu do upływu 6 miesięcy, od pierwszego dnia notowania akcji Emitenta objętych tą umową na rynku regulowanym. 19 S t r o n a

20 CZĘŚĆ I Podsumowanie Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą. E.6 W przypadku oferty subskrypcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, należy podać wielkość i wartość procentową natychmiastowego rozwodnienia, jeśli nie dokonają oni subskrypcji na nową ofertę. Nie dotyczy. Sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z emisją papierów wartościowych. E.7 Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego. Nie dotyczy. Sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z emisją papierów wartościowych. 20 S t r o n a

21 CZĘŚĆ II Czynniki Ryzyka II CZĘŚĆ Czynniki ryzyka Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą akcji Emitenta, Inwestor powinien rozważyć ryzyka dotyczące działalności Spółki i rynku, na którym ona funkcjonuje. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny być w ten sposób postrzegane. Są one najważniejszymi z punktu widzenia Emitenta elementami, które powinno się rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy być świadomym, że ze względu na złożoność i zmienność warunków działalności gospodarczej również inne nie ujęte w niniejszym Prospekcie czynniki mogą wpływać na działalność Spółki. Inwestor powinien być świadomy, że zrealizowanie ryzyk związanych z działalnością Spółki może mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową czy pozycję rynkową i może skutkować utratą części zainwestowanego kapitału. 1.1 RYZYKA WEWNĘTRZNE, ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z EMITENTEM I PROWADZONĄ PRZEZ NIEGO DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ Ryzyko związane z celami strategicznymi Spółka w swojej strategii rozwoju (przedstawionej szerzej w pkt. 6 części rejestracyjnej niniejszego Prospektu) zakłada przede wszystkim zwiększenie udziału w rynku obrotu wierzytelnościami oraz rozszerzenie zakresu usług w obszarze serwisowania portfeli wierzytelności przeterminowanych. Zamierzonym celem jest objęcie pozycji lidera w branży windykacyjnej w Polsce. Przyszła sytuacja majątkowa i gospodarcza Spółki, osiągane przez nią zyski oraz pozycja rynkowa uzależnione są od szeregu elementów znajdujących się poza kontrolą Spółki, w szczególności od sytuacji rynkowej, otoczenia gospodarczego, siły wyższej, dostępności kapitału, zmian legislacyjnych lub ich wykładni, działań organów regulacyjnych, decyzji podejmowanych przez Akcjonariuszy Spółki na Walnym Zgromadzeniu, a także działań podejmowanych przez głównych konkurentów Emitenta. Nie można wykluczyć działań Spółki, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądź nieumiejętnego dostosowania się do jego zmiennych warunków. Takie decyzje mogą znaleźć odbicie w sytuacji finansowo-majątkowej Emitenta oraz mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki. W związku z powyższym istnieje ryzyko nieosiągnięcia części lub wszystkich założonych celów strategicznych. Przychody i zyski osiągane w przyszłości przez Emitenta zależą od jego zdolności w skutecznej realizacji opracowanej długoterminowej strategii. W celu ograniczenia niniejszego ryzyka Zarząd na bieżąco analizuje czynniki makro i mikroekonomiczne mogące mieć wpływ na działalność i wyniki finansowe Spółki oraz podejmuje niezbędne decyzje i działania w celu dostosowania strategii do bieżącej sytuacji rynkowej. Emitent prowadzi stałe analizy tendencji rynkowych, monitoruje postępy inwestycji, dynamicznie reaguje na zmiany koniunktury i umiejętnie korzysta z dostępnych źródeł finansowania. Ryzyko związane z rozwojem produktów i usług Rozwój Emitenta oraz podniesienie jego konkurencyjności na rynku windykacyjnym jest ściśle związane ze specjalizacją i profesjonalizacją oferowanych produktów i usług. Takie podejście wymusza znaczne inwestycje kapitałowe związane zarówno z opracowaniem jak i wdrożeniem określonych rozwiązań. W związku z powyższym istnieje ryzyko podjęcia decyzji związanej z rozwojem określonej usługi lub produktu, opartej na błędnych przesłankach. W efekcie usługa może nie odpowiadać potrzebom zgłaszanym przez rynek, jak również może być wprowadzona na rynek w niewłaściwym momencie. Spółka zapobiega powyższemu ryzyku poprzez analizę potrzeb i oczekiwań klientów Spółki oraz analizę rynku jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji o podjęciu inwestycji oraz systematyczny monitoring poczynań konkurencji i poszerzanie listy produktów poprzez współpracę z partnerami w trakcie inwestycji. Ryzyko utraty głównych zleceniodawców Do głównej grupy usług Emitenta należy windykacja wierzytelności na zlecenie. Zgodnie z analizą wartości przychodów uzyskanych w 2012 r. udział żadnego z kontrahentów Spółki w jej przychodach ze sprzedaży nie przekroczył poziomu 10%. Trzej najwięksi kontrahenci Emitenta (podmioty, które wygenerowały po ok. 8% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta w 2012 r.) łącznie odpowiadali za ok. 24,35% przychodów ze sprzedaży Spółki w 2012 r. Przychody z windykacji nabytych portfeli wierzytelności stanowiły ok. 9,31% udziału w przychodach ze sprzedaży Emitenta w 2012 r. Pozostałą część przychodów ze sprzedaży Spółki stanowiły przychody od kilkuset innych kontrahentów Spółki. Powyższe rodzi ryzyko, iż w przypadku zakończenia współpracy z największymi kontrahentami Spółki w kolejnych okresach sprawozdawczych, wartość przychodów Emitenta z tytułu świadczonych usług może ulec zmniejszeniu, co może mieć wpływ na uzyskiwane przez Spółkę wyniki finansowe. 21 S t r o n a

22 CZĘŚĆ II Czynniki Ryzyka Emitent minimalizuje przedmiotowe ryzyko poprzez dywersyfikację świadczonych usług oraz uniezależnienie się od kontrahentów poprzez nabywanie i windykację wierzytelności na własny rachunek, a także współpracę z funduszem sekurytyzacyjnym UniFund NS FIZ, którego 100% wyemitowanych certyfikatów znajduje się w posiadaniu Spółki. W opinii Zarządu Emitenta w przypadku zakończenia współpracy z największymi kontrahentami Spółki, współpraca z UniFund NS FIZ oraz znaczący udział w przychodach Spółki pochodzący od niewielkich kontrahentów zminimalizuje ewentualne ryzyko pogorszenia wyników finansowych Emitenta. Ryzyko utraty płynności przez Emitenta Ryzyko utraty płynności finansowej w przypadku Emitenta polega na niemożliwości uregulowania swoich obecnych i przyszłych zobowiązań finansowych w terminie ich wymagalności, bez poniesienia dodatkowych kosztów. Przychody Emitenta, zarówno z tytułu windykacji na zlecenie, jak i z windykacji wierzytelności własnych, uzależnione są od skuteczności działań windykacyjnych na etapie polubownym, sądowym i egzekucyjnym. Istnieje ryzyko, że przepływy pieniężne z tytułu windykacji będą niższe od zakładanych bądź nastąpi opóźnienie w realizacji tych przepływów, w związku z czym mogą one nie pokryć się z terminami zobowiązań wobec pierwotnych wierzycieli, kredytodawców oraz obligatariuszy, co może spowodować ryzyko utraty płynności przez Emitenta. W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Emitent stosuje wewnętrzny proces monitoringu płatności od klientów Spółki, który minimalizuje powstawanie opóźnień w spłacie należności. W przypadku powstania zaległości Spółka uruchamia procedury dochodzenia należności na etapie sądowo-egzekucyjnym. Dla utrzymania płynności finansowej na portfelach wierzytelności własnych, Emitent prowadzi monitoring realizowanych działań i ich efektywności oraz dynamicznie dostosowuje procesy windykacyjne w celu uzyskania jak najwyższych przychodów. Ryzyko utraty kluczowych pracowników Działalność Emitenta prowadzona jest przede wszystkim w oparciu o wiedzę i doświadczenie wysoko wykwalifikowanej kadry doradców, windykatorów i prawników, a w szczególności Zarządu oraz kierowników poszczególnych jednostek, co jest cechą charakterystyczną przedsiębiorstw działających na rynku usług windykacyjnych. W przypadku odejścia kluczowych pracowników Spółki, ze względu na konieczność posiadania przez nich specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa i odzyskiwania należności, znalezienie w krótkim okresie czasu osób o odpowiednich kompetencjach może być trudne. Dodatkowym aspektem jest stosunkowo długi okres szkolenia doradców i konsultantów do osiągnięcia przez nich właściwego poziomu merytorycznego. W związku z powyższym istnieje ryzyko związane z trudnością w pozyskaniu wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów. Trudność w pozyskaniu nowych pracowników w stosunkowo krótkim okresie czasu może wpłynąć negatywnie na działalność operacyjną Spółki, w tym na możliwość prowadzenia przez nią odpowiedniej ilości procesów windykacyjnych i może mieć negatywny wpływ na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe. Emitent stara się minimalizować powyższe ryzyko poprzez zapewnienie pracownikom możliwości awansu, oferowanie motywacyjnego systemu wynagrodzeń oraz możliwości rozwoju zawodowego opartego na systemie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. Ryzyko związane z karami umownymi Emitent w swojej działalności współpracuje z wieloma podmiotami, z którymi podpisuje szereg umów obejmujących wykonanie określonych usług a w szczególności umów o obsługę i windykację pakietów wierzytelności. Wśród tych umów Spółka posiada takie, których niewykonanie może skutkować naliczeniem kar umownych bądź sankcjami finansowymi za nienależyte wykonanie przewidzianych umową czynności lub niewykonanie ich w terminie. Zaistnienie takich sytuacji w przyszłości może skutkować zwiększonymi kosztami Emitenta z tytułu konieczności zapłaty kar umownych. Zabezpieczeniem przedmiotowego ryzyka jest posiadana przez Spółkę polisa ubezpieczeniowa. Jednocześnie Spółka dokłada wszelkiej staranności aby świadczone przez nią usługi były na najwyższym poziomie. Ponadto Zarząd Spółki przy podpisywaniu kontraktów zawierających określone kary umowne dyskontuje dodatkowe, ponoszone przez Spółkę ryzyko poprzez wzrost oczekiwanej ceny świadczonych przez Emitenta usług. Ryzyko związane z finansowaniem działalności Emitenta kapitałem dłużnym Od 2011 r. Spółka emituje obligacje, które zostały opisane szczegółowo w pkt 10.1 części rejestracyjnej Prospektu. Finansowanie prowadzonej przez Spółkę działalności za pomocą kapitału dłużnego powoduje istotny wpływ na wartość kosztów finansowych przedsiębiorstwa. Oprocentowanie wyemitowanych przez Spółkę obligacji ze zmiennym oprocentowaniem, na dzień zatwierdzenia Prospektu kształtuje się w granicach od ok. 8,5% do ok. 11%, zaś oprocentowanie obligacji ze stałym kuponem wynosi kilkanaście procent. Wartości kuponu od wyemitowanych obligacji (zarówno ze stałym, jak i zmiennym oprocentowaniem), może w sposób istotny wpłynąć na zwiększenie 22 S t r o n a

23 CZĘŚĆ II Czynniki Ryzyka kosztów finansowych Spółki, co w sposób pośredni może mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta. Dodatkowo istnieje ryzyko wzrostu stóp procentowych w Polsce, co może przełożyć się na zwiększenie wartości kosztów finansowych Spółki w związku z obsługą wyemitowanych obligacji ze zmiennym oprocentowaniem. Większość wyemitowanych przez Spółkę obligacji posiada termin wykupu w okresie od jednego roku do dwóch lat od dnia ich przydziału, co w połączeniu z celem ich emisji, jakim jest nabycie portfeli wierzytelności oraz ich windykacja na rachunek własny, trwająca często nawet kilka lat, powoduje konieczność rolowania obligacji w kolejnych okresach sprawozdawczych. Spółka przewiduje, że intensywne działania na nabytych portfelach wierzytelności pozwolą na sfinansowanie większej części zobowiązań. W przypadku niewystarczającej ilości środków Spółka planuje zaciągnięcie kredytu lub ponowne wyemitowanie (rolowanie) obligacji. Niepozyskanie przez Spółkę kapitału obcego w takim przypadku może spowodować brak możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań i doprowadzić do utraty płynności finansowej Emitenta. Ryzyko związane z zawartymi przez Spółkę umowami leasingu Spółka większość wykorzystywanych środków trwałych finansuje za pomocą kapitału obcego w postaci leasingu. Przedmiotowe umowy powodują powstanie kosztów finansowych, obciążających wynik finansowy przedsiębiorstwa, a także zawierają klauzule umożliwiające wierzycielom wyegzekwowanie należnym ich kwot wymagalnych przed terminem ostatecznej spłaty zadłużenia w przypadku zalegania przez Emitenta z bieżącą spłatą przedmiotowych wierzytelności. Powyższe powoduje powstanie ryzyka związanego z finansowaniem środków trwałych przedsiębiorstwa kapitałem obcym. Na dzień zatwierdzenia Prospektu łączna kwota zobowiązań Spółki pozostających do spłaty z tytułu zawartych umów leasingu wynosi ok. 2 mln zł. Zarząd Emitenta dokłada wszelkich starań aby zobowiązania z tytułu zaciągniętych umów leasingu były spłacane na bieżąco, ograniczając tym samym ryzyko wcześniejszej konieczności spłaty zadłużenia z tego tytułu. Ryzyko związane z zastrzeżeniami biegłego rewidenta wskazanymi w opinii z badania sprawozdania finansowego za 2012 rok W punkcie 20.4 części rejestracyjnej niniejszego Prospektu wskazano opinie biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych za ostatnie 4 lata obrotowe. Emitent zaznacza, że biegły rewident badający sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 roku wydał swoją opinię z zastrzeżeniami o treści: 1. W trakcie badania stwierdziliśmy, że dokonane przez Spółkę inwestycje mają charakter długoterminowy i są finansowane przez obligacje i kredyty, których termin zapadalności jest wcześniejszy niż prognozowane przychody z inwestycji. W związku z tym stoimy na stanowisku, że kontynuacja działalności Spółki jest uzależniona od zdolności do pozyskania kapitału obcego. Ryzyko braku kontynuacji działalności wynikające z możliwości utraty płynności, wzmacnia fakt, że wykazany zysk netto jest w znacznej części rezultatem dokonanej przez Spółkę wyceny bilansowej certyfikatów funduszu inwestycyjnego oraz portfeli wierzytelności, której realizacja odłożona jest na późniejsze okresy sprawozdawcze, 2. W trakcie badania stwierdziliśmy, że nie dokonano odpisu aktualizującego należności przeterminowanych na kwotę 160,0 tys. zł, 3. Spółka wyceniła na dzień bilansowy posiadane akcje EX-DEBT S.A. na kwotę 3 219,1 tys. zł. Naszym zdaniem, wartość ta powinna podlegać odpisowi aktualizującemu na kwotę 70,5 tys. zł. 4. W związku z dokonaną w 2012 r. zmianą zasad (polityki) rachunkowości w zakresie sposobu wyceny portfeli wierzytelności z metody według ceny nabycia na metodę według wartości godziwej, Spółka nie dokonała przeszacowania według powyższej zasady, portfeli zakupionych przed rokiem Pozostawienie zasady wyceny według ceny nabycia, naszym zdaniem skutkowałoby koniecznością dokonania odpisu aktualizującego na poziomie 389 tys. zł. Ryzyko niezrealizowania prognoz wyników finansowych Spółki na 2013 r. W dniu 24 listopada 2011 r. w ramach raportu bieżącego EBI Emitent opublikował prognozy finansowe na lata 2012 i 2013, które wraz z opinią biegłego rewidenta zostały zamieszczone również w pkt. 13 części rejestracyjnej Prospektu. W uwagi na fakt, że rok 2012 został już zakończony i objęty historycznymi informacjami finansowymi Emitent wskazuje, że: w 2012 r. Spółka osiągnęła przychody ogółem w wysokości ok. 23,06 mln zł, co stanowi realizację prognozy w 119,2% (prognoza przychodów w 2012 r. wynosiła 19,34 mln zł), w 2012 r. Spółka osiągnęła zysk brutto w wysokości ok. 5,02 mln zł, co stanowi realizację prognozy w 100,4% (prognoza zysku brutto w 2012 r. wynosiła 5,0 mln zł), w 2012 r. Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości ok. 4,07 mln zł, co stanowi realizację prognozy w 101,8% (prognoza zysku netto w 2012 r. wyniosła 4,0 mln zł). 23 S t r o n a

24 CZĘŚĆ II Czynniki Ryzyka W związku z powyższym prognozy finansowe Emitenta za rok obrotowy 2012 r. zostały zrealizowane. Jednakże, w związku z dynamicznymi zmianami zachodzącymi w przedsiębiorstwie Emitenta składających się m.in. na znaczące pozyskanie finansowania dłużnego przedsiębiorstwa w ramach pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji generujących w skali przedsiębiorstwa istotne koszty finansowe prowadzonej działalności gospodarczej, a także istotnego zaangażowania Spółki w zakup na dużą skalę portfeli wierzytelności celem ich windykacji na rachunek własny, ilość wskazanych wyżej czynników oraz ich istotny wpływ na osiągane wyniki finansowe powoduje powstanie ryzyka, iż opublikowane w Prospekcie prognozy finansowe na 2013 r. mogą nie zostać przez Spółkę zrealizowane. Zarząd Spółki przygotował przedmiotowe prognozy w oparciu o szereg założeń, z dochowaniem należytej staranności. Nie ma jednak pewności iż wskutek zmiany uwzględnionych w prognozie czynników nie będzie występowała konieczność zmiany wartości przedmiotowych prognoz. W przypadku wystąpienia czynników powodujących brak możliwości realizacji prognoz finansowych Spółki, zostaną one przez Zarząd Spółki niezwłocznie skorygowane. Ryzyko związane z systemem informatycznym Emitent wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej nowoczesne technologie oraz aplikacje informatyczne służące do zarządzania, selekcjonowania i archiwizacji danych w formie elektronicznej. Wykorzystanie zaawansowanych baz danych pozwala usprawnić proces sprzedaży i windykacji, kontakt z klientami Spółki i dłużnikami oraz przygotowanie pism procesowych, co w dużym stopniu decyduje o konkurencyjności Emitenta. W związku z powyższym należyta działalność Spółki uzależniona jest od sprawnego funkcjonowania infrastruktury informatycznej. Błędy w oprogramowaniu, wadliwe działanie infrastruktury informatycznej, nieprofesjonalna modernizacja systemów komputerowych i inne czynniki wpływające na systemy informatyczne mogą doprowadzić do całkowitej lub częściowej awarii systemów informatycznych Spółki i w konsekwencji niekorzystnie wpłynąć na prowadzoną przez nią działalność operacyjną. Spółka posiada odpowiednie procedury zabezpieczające przed wystąpieniem wyżej opisanych niekorzystnych sytuacji. Emitent stosuje odpowiednie oprogramowanie antywirusowe chroniące sprzęt przed nieuprawionymi atakami z zewnątrz, prowadzi stały monitoring działania systemów informatycznych oraz stosuje metody zapisu informacji na dwóch, niezależnych od siebie serwerach, co w opinii Zarządu Spółki w sposób istotny ogranicza omawiane ryzyko. Ryzyko błędnej wyceny portfela wierzytelności W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Emitent nabywa na własny rachunek portfele wierzytelności masowych w celu ich windykacji. Zwiększenie zakresu działalności Spółki w tym obszarze związane jest m.in. z możliwością uzyskania istotnie wyższych marż niż w przypadku windykacji należności na zlecenie. Podczas nabywania portfeli wierzytelności na własny rachunek Spółka ma prawo do uzyskania środków w pełnej wysokości nabytej wierzytelności powiększonej o odsetki, zasądzone i przyznane koszty, za które płaci określoną kwotę. Zakup portfeli wierzytelności poprzedzony jest analizą portfela oraz sporządzeniem wyceny portfela wierzytelności z uwzględnieniem prawdopodobieństwa skutecznego dochodzenia wierzytelności od dłużników. Istnieje ryzyko, że w wyniku błędnej oceny wartości portfela wierzytelności przepływy pieniężne uzyskiwane z windykacji mogą być niższe niż zamierzone przez Spółkę, a w szczególności mniejsze niż koszt zakupu danego portfela powiększony o koszty operacyjne związane z dochodzeniem należności na etapie polubownym, sądowym i egzekucyjnym. W takim przypadku Spółka może ponieść straty, które mogą w sposób istotny wpłynąć na osiągane przez nią wyniki finansowe. Emitent zabezpiecza się przed wystąpieniem powyższego ryzyka poprzez dokładną analizę portfeli wierzytelności pozwalającą na ich rzetelną wycenę. Spółka posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz wiedzę w zakresie dokonywania wyceny. Ponadto Spółka dysponuje systemem informatycznym przystosowanym do obsługi wierzytelności i gromadzenia danych niezbędnych przy dokonywaniu wycen. W trakcie swej działalności Spółka zgromadziła obszerną bazę danych, zawierającą dane statystyczne o obsługiwanych wierzytelnościach, pozwalającą na prognozowanie przepływów pieniężnych w okresie obsługi wierzytelności. Ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych Emitent wprowadził szczegółowe procedury oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Pomimo wprowadzonych zabezpieczeń istnieje potencjalne ryzyko włamań do baz danych, w których przechowywane są poufne dane osobowe dłużników oraz informacje o prowadzonych procesach windykacyjnych, 24 S t r o n a

25 CZĘŚĆ II Czynniki Ryzyka bądź inne naruszenie przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Zdarzenie takie może wpłynąć negatywnie na postrzeganie Emitenta, co może się przyczynić do utraty klientów i w konsekwencji pogorszenia wyników finansowych oraz dodatkowo może narazić Emitenta na odpowiedzialność odszkodowawczą. Systemy informatyczne wykorzystywane przez Emitenta są chronione zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych. Z uwagi na zabezpieczenie danych osobowych dłużników dane przetwarzane są w serwerach umieszczonych w serwerowniach posiadających zabezpieczenia związane z ochroną dostępu, zanikiem napięcia, klimatyzacją, monitoringiem przeciw pożarowym itp. Kopie bezpieczeństwa wykonywane są w oparciu o opracowaną procedurę na urządzeniach masowych umieszczonych w różnych pomieszczeniach. Odtwarzanie funkcjonalności systemu i danych w przypadku awarii jest wykonywane w oparciu o opracowaną procedurę. W opinii Zarządu Emitenta powyższe zabezpieczenia w sposób istotny ograniczają ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych. Ryzyko związane z brakiem Komitetu Audytu i brakiem niezależnego członka Rady Nadzorczej posiadającego jednocześnie kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub rewizji finansowej Na podstawie art. 86 Ustawy o Biegłych Rewidentach, w strukturze Emitenta powinien zostać powołany Komitet Audytu, w skład którego wchodzi co najmniej 3 członków, powołanych spośród członków Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności określone w powyższej ustawie oraz posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Na podstawie art. 86 ust. 3, wobec pięcioosobowego składu Rady Nadzorczej Spółki, w dniu 30 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 13, na mocy której zadania Komitetu Audytu zostały powierzone kolegialnie Radzie Nadzorczej. W związku z powyższym, do momentu pozostawania Rady Nadzorczej Spółki w składzie pięcioosobowym, w ramach Emitenta, również po dopuszczeniu jego papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., nie będzie funkcjonował Komitet Audytu a jego kompetencje będzie posiadała Rada Nadzorcza Spółki. W opinii Emitenta, na dzień zatwierdzenia Prospektu występują dwie osoby spełniające kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z przepisami art. 56 ust. 3 pkt 1), 3) i 5) w związku z art. 86 ust. 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach, którymi są Grzegorz Wojtylak i Mariusz Muszyński. Nie posiadają one jednak kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. W związku z powyższym w opinii Emitenta, na dzień zatwierdzenia Prospektu w składzie Rady Nadzorczej, która pełni funkcje Komitetu Audytu, nie występuje osoba spełniająca jednocześnie wymóg niezależności oraz kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi pomiędzy członkami organów Spółki Znaczący akcjonariusz Spółki, Mariusz Pawłowski, będący na dzień zatwierdzenia Prospektu podmiotem dominującym wobec Emitenta, pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Ponadto pomiędzy Mariuszem Pawłowskim a członkami Rady Nadzorczej Spółki w osobach: Jan Miśko, Alicja Pawłowska i Zdzisław Simon występują powiązania rodzinne opisane szczegółowo w pkt dokumentu rejestracyjnego niniejszego Prospektu. W związku z powyższym istnieje domniemanie, iż osoby te mogą działać w porozumieniu, co może powodować powstanie konfliktu interesów pomiędzy funkcjami jakie pełnią w organach Spółki a ich prywatnymi interesami. Ryzyko związane z negatywnym PR wobec Spółki Emitent działa na trudnym rynku zarządzania wierzytelnościami. Powyższe powoduje ryzyko negatywnego PR wobec Spółki, które może zakłócić prowadzenie biznesu lub spowodować dodatkowe obciążenia finansowe Emitenta. W kontekście negatywnego PR bardzo istotne są utrata wiarygodności i zaufania do Spółki przez otoczenie zewnętrzne. Spółka prowadzi działania mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku nie tylko swojego, ale także całej branży. Emitent jest członkiem Polskiego Związku Windykacji oraz posiada szereg certyfikatów potwierdzających profesjonalne i etyczne podejście do osób zadłużonych. Emitent monitoruje jakość obsługi klientów. Jednocześnie Emitent prowadzi stały dialog z otoczeniem zewnętrznym, reaguje na sytuację na rynku i realizuje politykę informacyjną związaną z rynkiem kapitałowym. Ryzyko związane z potencjalnymi roszczeniami dłużników lub klientów Spółki Działalność Emitenta wiąże się z czynnikami powodującymi możliwość zaistnienia roszczeń ze strony otoczenia zewnętrznego o charakterze odszkodowawczym. W sytuacji, w której usługi Spółki, w tym głównie prowadzone przez nią działania windykacyjne, doprowadziłyby do wyrządzenia szkody ich odbiorcom lub osobom zadłużonym, Emitent może ponieść z tego tytułu odpowiedzialność i musi liczyć się ze zgłoszeniem roszczeń odszkodowawczych. Możliwe 25 S t r o n a

26 CZĘŚĆ II Czynniki Ryzyka jest również podejmowanie negatywnych działań informacyjnych związanych z prowadzonymi postępowaniami przeciwko Spółce, co może naruszyć jej reputację. W celu minimalizacji omawianego ryzyka Emitent zawarł stosowną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ryzyko związane z wadami prawnymi nabywanych wierzytelności Z uwagi na fakt nabywania pakietów wierzytelności istnieje możliwość nabycia w pakietach spraw obciążonych wadami prawnymi utrudniającymi lub uniemożliwiającymi dochodzenie zaspokojenia wierzytelności. W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Emitent przeprowadza poglądowy audyt nabywanych wierzytelności oraz wprowadza do umów nabycia wierzytelności klauzule umożliwiające zwrot obciążonych wadami wierzytelności. 1.2 RYZYKA ZEWNĘTRZNE, ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM SPÓŁKA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski Rozwój Emitenta jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją gospodarczą Polski, na terenie której zarówno Emitent jak i jego klienci i dłużnicy prowadzą działalność gospodarczą. Do głównych czynników o charakterze ogólnogospodarczym, wpływających na działalność tych podmiotów, można zaliczyć: poziom PKB Polski, poziom średniego wynagrodzenia brutto, poziom inflacji, poziom inwestycji podmiotów gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych. Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji przedsiębiorstw czy wzrost zadłużenia jednostek gospodarczych może mieć istotny wpływ na skuteczność procesów dochodzenia należności przez Spółkę. Powyższe ryzyko w sposób istotny ogranicza fakt, iż wraz z pogorszeniem się koniunktury makroekonomicznej zwiększeniu w tym okresie ulega ilość przeterminowanych należności oraz ich wartość, co powoduje kompensatę spadku skuteczności windykacji poprzez zwiększenie wartości i ilości przeterminowanych należności. Najbardziej efektywnym okresem dla działalności gospodarczej prowadzonej przez Emitenta jest okres tzw. odwilży gospodarczej, czyli początkowego okresu wychodzenia gospodarki ze spowolnienia czy kryzysu. W tym okresie Spółka dysponuje zazwyczaj dużą wartością pozyskanych zleceń windykacyjnych oraz własnego portfela wierzytelności zgromadzonych podczas dekoniunktury, a skuteczność procesu odzyskiwania wierzytelności znacząco rośnie ze względu na poprawę sytuacji finansowej dłużników. Ryzyko związane z konkurencją na rynku windykacji Działalność prowadzona przez Emitenta jest realizowana w wysoko-konkurencyjnym środowisku. Niejednokrotnie wyłącznie cena, a nie gwarancja jakości i skuteczności usług stanowi podstawę oceny dalszej współpracy. Stosunkowo niskie bariery wejścia na rynek usług doradczych i windykacyjnych przy jego dużej atrakcyjności powodują, że mogą się pojawić nowe podmioty konkurencyjne. Od kilku lat na rynku firm zajmujących się obrotem wierzytelnościami zauważyć można wyodrębnianie się podmiotów o liczącej się pozycji na rynku z jednoczesnym zjawiskiem wycofywania się podmiotów słabszych. Nasilenie działań konkurencyjnych może oddziaływać na Spółkę na kilku płaszczyznach: zwiększenia trudności w pozyskiwaniu nowych i utrzymywaniu istniejących klientów oraz rywalizacji pracodawców o najbardziej wykwalifikowanych pracowników, dysponujących dobrymi relacjami z klientami. Spółka dąży do zapobiegania powyższym zagrożeniom poprzez realizację projektów przez zespoły pracowników, w ramach których przenoszona jest wiedza i praktyka od bardziej doświadczonych pracowników do osób o krótszym doświadczeniu w branży. Duży nacisk położono na ciągły rozwój kompetencji pracowników, które decydują o sukcesie i produktywności realizowanych projektów oraz zwiększeniu konkurencyjności Spółki. Ryzyko upadłości podmiotów gospodarczych Działalność Emitenta opiera się w głównej mierze na nabywaniu pakietów wierzytelności ze środków własnych od wierzycieli pierwotnych, w tym wierzytelności pochodzących z obrotu gospodarczego. W przypadku ogłoszenia upadłości przez jednego lub kilku podmiotów gospodarczych będących dłużnikami Emitenta, istnieje ryzyko, że Emitent może mieć trudności z odzyskaniem należności, co negatywnie może wpłynąć na przychody Emitenta, jak również na jego wyniki finansowe. Przedmiotowe ryzyko odnosi się również do świadczonych przez Emitenta usług polegających na windykacji należności klientów na zlecenie, gdyż otrzymanie wynagrodzenia przez Spółkę uzależnione jest od skutecznej windykacji należności i ich wartości. 26 S t r o n a

27 CZĘŚĆ II Czynniki Ryzyka Emitent minimalizuje przedmiotowe ryzyko poprzez budowę zróżnicowanego i rozdrobnionego portfela dłużników oraz dokonuje dywersyfikacji posiadanych pakietów wierzytelności poprzez nabywanie wierzytelności osób fizycznych (B2C). Ponadto, Emitent przez zawarciem umowy nabycia przeprowadza przegląd wierzytelności, a dyskonto pomiędzy ceną nabycia, a wartością należności uzależnia m.in. od kondycji finansowej dłużników. Ryzyko związane z możliwością ogłoszenia upadłości przez konsumenta Z dniem 31 marca 2009 roku weszła w życie nowelizacja prawa upadłościowego i naprawczego umożliwiająca ogłoszenie przez osoby fizyczne upadłości konsumenckiej. W związku z tym istnieje ryzyko, iż kwota spłaty wierzytelności osób fizycznych, wobec których Emitent prowadzi działania windykacyjne, wskutek ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenta, będzie niższa lub niemożliwa do wyegzekwowania, co może negatywnie wpłynąć na osiągane przez Emitenta przychody oraz wyniki finansowe. Przedmiotowe ryzyko odnosi się również do świadczonych przez Emitenta usług polegających na windykacji należności klientów na zlecenie, gdyż otrzymanie wynagrodzenia przez Spółkę uzależnione jest od skutecznej windykacji należności i ich wartości. Ze względu na ilość dłużników, skomplikowaną procedurę formalną skutkującą ogłoszeniem upadłości konsumenckiej oraz wymagane przepisami prawa upadłościowego i naprawczego przesłanki jakie musi spełnić konsument, który zamierza ogłosić upadłość, spodziewany odsetek należności nieściągalnych, ze względu na upadłość dłużnika można uznać za marginalny. Emitent minimalizuje przedmiotowe ryzyko poprzez dywersyfikację nabywanych pakietów wierzytelności pochodzących również z obrotu gospodarczego (B2B). Ponadto, Emitent przed zawarciem umowy nabycia przeprowadza przegląd wierzytelności, a dyskonto pomiędzy ceną zakupu a wartością należności uzależnia m.in. od kondycji finansowej dłużników. Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi Z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej Emitent jest stroną dużej liczby postępowań sądowych i egzekucyjnych. Nieuzasadnione opóźnienie w postępowaniu organów sądowych i komorniczych, może przełożyć się na opóźnienia w spływie należności od wierzycieli i wpłynąć negatywnie na płynność finansową Spółki. W ostatnich latach obserwuje się skrócenie czasu trwania postępowań, jednak w dalszym ciągu może dochodzić do opóźnień. Emitent w celu minimalizowania przedmiotowego ryzyka, w sprawach wierzytelności nie budzących wątpliwości wytacza powództwo za pośrednictwem Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU), dzięki czemu może sprawnie i szybko wymieniać dane z e-sądem, nie łamiąc przy tym zasad bezpieczeństwa. Ponadto duże doświadczenie pracowników Spółki w postępowaniach procesowych wpływa na usprawnienie przebiegu procesów administracyjnych i sądowych. W sytuacji nieuzasadnionej zwłoki ze strony Sądu w rozstrzygnięciu sporu stronie przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi i możliwość uzyskania odszkodowania za nierozpatrzenie przez Sąd sprawy w rozsądnym terminie. Spółka korzysta także z przewidzianej prawem możliwości wyboru organu egzekucyjnego prowadzącego postępowanie i kieruje wnioski o wszczęcie egzekucji do komorników sądowych o wysokim poziomie skuteczności, co w opinii Spółki powinno ograniczyć przewlekłość procedur egzekucyjnych. Ryzyko utraty zezwolenia KNF na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego Na podstawie decyzji KNF z dnia 24 listopada 2011 r. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na zarządzanie przez Spółkę sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego, Emitent w ramach swej działalności podstawowej świadczy usługi zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami UniFund NS FIZ. Posiadane przez Spółkę zezwolenie umożliwia Emitentowi uzyskiwanie przychodu z działalności podstawowej w postaci windykacji nowego rodzaju wierzytelności dostępnych jedynie dla tego rodzaju podmiotów i daje Spółce istotną przewagę konkurencyjną. Istnieje ryzyko, iż w przypadku nienależytego wykonywania przez Emitenta obowiązków wynikających z otrzymanego zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami, uzyskane przez Spółkę zezwolenie może zostać przez KNF zawieszone lub cofnięte. W takim przypadku Emitent utraci możliwość uzyskiwania dodatkowych źródeł przychodu z tytułu windykacji należności przy współpracy z UniFund NS FIZ oraz możliwość dalszego rozwoju działalności podstawowej z nim powiązanej. Zarząd Spółki dokłada należytej staranności aby wszystkie procedury związane z zarządzaniem sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego były zachowane i prowadzone zgodnie z przepisami prawa, czym ogranicza omawiane ryzyko utraty przedmiotowego zezwolenia. 27 S t r o n a

28 CZĘŚĆ II Czynniki Ryzyka Ryzyko związane z wprowadzeniem ograniczeń w obrocie wierzytelnościami przez ustawodawcę Działalność Emitenta jest w głównej mierze uzależniona od możliwości nabywania portfeli wierzytelności zbywanych przez wierzycieli pierwotnych. Ewentualne wprowadzenie przez ustawodawcę ograniczeń w zakresie zbywania wierzytelności mogłoby istotnie wpłynąć na działalność Emitenta. Obecnie zostały wprowadzone nieliczne przepisy ograniczające sprzedaż wierzytelności bądź wprowadzające dodatkowe wymogi przy sprzedaży (prawo telekomunikacyjne, medyczne). Na dzień zatwierdzenia Prospektu, Emitentowi nie są znane próby wprowadzenia ograniczeń w obrocie wierzytelnościami, ani też zamiary ustawodawcy w przedmiocie wprowadzenia takich ograniczeń. Ryzyko związane ze zmianą wysokości odsetek ustawowych Jednym ze źródeł przychodów Emitenta są odsetki za zwłokę od niespłaconych przeterminowanych wierzytelności naliczane według odsetek ustawowych. Znaczący spadek wartości poziomu odsetek ustawowych może w sposób negatywny wpłynąć na wartość osiąganych przez Spółkę przychodów. W 2008 roku Rada Ministrów podwyższyła wysokość odsetek ustawowych do 13% z 11,5%. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitentowi nie są znane żadne przesłanki dotyczące zamiarów zmiany wysokości powyższej stawki. Ponadto, ze względu na funkcję prewencyjną odsetek ustawowych, ich wysokość powinna być ustalana powyżej wartości dostępnego na rynku kosztu długu. Według opinii Emitenta drastyczna obniżka wysokości odsetek ustawowych może w nieznacznym stopniu negatywnie wpłynąć na wartość osiąganych przez Emitenta przychodów. Ryzyko związane ze zmianą wysokości stóp procentowych Obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej wpływa bezpośrednio na wysokość maksymalnych odsetek umownych, które są równe czterokrotności stopy lombardowej. Obniżenie wysokości maksymalnych odsetek umownych może negatywnie wpłynąć na wartość osiąganych przez Emitenta przychodów. Obecnie ryzyko znaczącego obniżenia wartości stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, ze względu na serię obniżek stóp procentowych na przełomie 2012 i 2013 r., jest w ocenie Emitenta niewielkie. Dalszy wzrost rynkowych stóp procentowych lub jego stabilizacja na obecnym poziomie jest korzystna dla Emitenta, gdyż kredyt staje się coraz mniej atrakcyjny dla firm z sektora MSP, jak i dużych przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych, którym Emitent oferuje szeroki wachlarz usług. Wraz ze wzrostem stóp procentowych wzrasta także atrakcyjność zapewniania sobie płynności poprzez zbywanie zarówno wymagalnych jak i niewymagalnych należności w stosunku do atrakcyjności finansowania się kredytem. Z drugiej strony wzrost rynkowych stóp procentowych w Polsce jest niekorzystny dla Emitenta, gdyż może przełożyć się na zwiększenie wartości ponoszonych kosztów finansowych Spółki w związku z obsługą wyemitowanych obligacji ze zmiennym oprocentowaniem. Ryzyko walutowe Emitent reguluje część swoich zobowiązań w walutach obcych, a w szczególności w euro. W związku z powyższym występuje ryzyko związane ze zmiennością tej waluty względem waluty polskiej, w której uzyskuje większość swoich przychodów. Zmiany kursu EUR mogą mieć więc wpływ na osiągane przez Spółkę wyniki finansowe. Łączna wartość zobowiązań Spółki w 2012 r., która była uzależniona od kursów walut obcych wyniosła kilkaset tysięcy złotych. Obecnie zobowiązania Emitenta uzależnione od kursów walut obcych wynikają z zawartej przez Spółkę umowy na wynajem lokalu we Wrocławiu, w którym mieści się obecnie centrala Emitenta. W związku z faktem, iż większość zobowiązań Spółki jest denominowana w walucie polskiej, w opinii Zarządu Emitenta wpływ wahań kursów walutowych na wyniki finansowe Spółki jest ograniczona. Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych Emitent, podobnie jak wszystkie inne podmioty gospodarcze, jest narażony na nieprecyzyjne zapisy w uregulowaniach prawno-podatkowych, które mogą spowodować rozbieżności interpretacyjne, w szczególności w odniesieniu do operacji związanych z podatkiem dochodowym, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz podatkiem VAT interpretacja przepisów prawa co do konieczności objęcia usług związanych z obrotem wierzytelnościami podatkiem VAT jest niejednolita. W związku z powyższym istnieje ryzyko, iż mimo stosowania przez Emitenta obowiązujących przepisów podatkowych, interpretacja odpowiedniego dla Emitenta Urzędu Skarbowego może różnić się od przyjętej przez Spółkę, co w konsekwencji może wpłynąć na nałożenie na Emitenta kary finansowej, która może doprowadzić do sporu z organami podatkowymi i w razie przegranej koniecznością zapłaty podatku VAT od części usług. 28 S t r o n a

29 CZĘŚĆ II Czynniki Ryzyka Ryzyko związane z regulacjami prawnymi Zmiany w przepisach prawnych, skutkujące w szczególności spowodowaniem ograniczania w prowadzeniu obecnej działalności gospodarczej lub wprowadzeniem możliwości koncesjonowania działalności Spółki mogą w sposób istotny wpłynąć na prowadzoną przez Emitenta działalność gospodarczą. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitentowi nie są znane żadne przesłanki mogące w sposób bezpośredni wpłynąć na prowadzoną przez Spółkę działalność gospodarczą. W przypadku wprowadzenia koncesji na prowadzenie działalności windykacyjnej, można przypuszczać, że dotychczasowa działalność i doświadczenie Emitenta w tej dziedzinie pozwolą bez problemu uzyskać takie zezwolenie. Ponadto, Emitent na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawnych, które mogą wpłynąć na wykonywaną przez niego działalność gospodarczą. Ryzyko związane z możliwością zastosowania przez Prezesa UOKiK stosownych środków nadzoru Rynek, na którym funkcjonuje Spółka generuje ryzyko zastosowania przez Prezesa UOKiK różnych środków nadzoru związanych z działaniami Spółki, w tym w szczególności w stosunku do osób zadłużonych. W przypadku stwierdzenie przez Prezesa UOKiK naruszania przez Emitenta norm dot. konsumentów lub wystąpienia jakichkolwiek praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, może on nałożyć na Spółkę karę finansową oraz nakazać zaprzestania przedmiotowych praktyk. Podniesienie przez Prezesa UOKiK zarzutów wobec Emitenta może spowodować utratę zaufania do Spółki. W celu minimalizowania ryzyka Spółka monitoruje procesy zachodzące w Spółce, bada ich zgodność z procedurami, obejmuje szczególnym nadzorem pisma generowane przez Spółkę oraz na bieżąco weryfikuje zawarte w nich zapisy. 1.3 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje oraz niską płynnością obrotu Inwestor nabywający papiery wartościowe Spółki powinien być świadomy ponoszenia ryzyka związanego z przyszłą zmianą kursów akcji na rynku wtórnym. Poziom kursu i jego tendencje oraz płynność obrotu akcji notowanych na GPW zależy od wzajemnych relacji podaży i popytu. Wielkości te są wypadkową sytuacji finansowej Emitenta, istotnych zdarzeń mających miejsce w Spółce i jej otoczeniu, jak również wielu innych czynników bezpośrednio i pośrednio związanych z Emitentem, w tym trudno przewidywalnych zachowań inwestorów. Na dzień zatwierdzenia Prospektu akcje serii B, C i D Emitenta są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, na którym wartość dziennego obrotu papierami wartościowymi Emitenta, wynosiła średnio od kilku do kilkunastu tys. zł. Emitent nie może zagwarantować, iż w przyszłości, po dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki, obrót papierami wartościowymi Emitenta utrzyma się na wskazanym wyżej poziomie. Nie ma więc pewności, że instrumenty finansowe Emitenta będą przedmiotem aktywnego obrotu po ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym. Istnieje ryzyko, że obrót akcjami Emitenta będzie się charakteryzował małą płynnością. Nie można więc zapewnić, iż osoba nabywająca akcje Spółki będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej dla inwestora cenie. Ryzyko związane z naruszeniem przez Emitenta przepisów w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym Zgodnie z art. 17 Ustawy o Ofercie, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa z związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Emitenta lub inne podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie Emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja może: nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, opublikować, na koszt Emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. Zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie, Komisja może zastosować środki, o których mowa w art. 16 lub art. 17 Ustawy o Ofercie, także w przypadku, gdy z treści dokumentów lub informacji, składanych do Komisji lub przekazywanych do wiadomości publicznej, wynika, że: 29 S t r o n a

30 CZĘŚĆ II Czynniki Ryzyka oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów, istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego Emitenta, działalność Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych Emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości Emitenta, status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów za nieistniejące lub obarczone wadą prawna mającą istotny wpływ na ich ocenę. Ryzyko niedopuszczenia lub niewprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym akcji Emitenta Zgodnie z art. 7 Ustawy o Ofercie Publicznej, dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w tej ustawie. Na podstawie 3 ust. 1 Regulaminu GPW, dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być instrumenty finansowe, o ile: został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równoważność w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że sporządzenie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane; ich zbywalność nie jest ograniczona; w stosunku do ich Emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne. Zgodnie z 3 ust. 2 Regulaminu GPW, objęte wnioskiem o dopuszczenie akcje powinny spełniać dodatkowo następujące warunki: iloczyn liczby wszystkich akcji Emitenta i średniego kursu tych akcji na rynku NewConnect z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dopuszczenie wynoszą co najmniej zł albo równowartość w złotych co najmniej euro; w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, znajduje się co najmniej: 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, oraz akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej zł albo równowartości w złotych co najmniej euro, liczonej według średniego kursu akcji Spółki na rynku NewConnect z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dopuszczenie. Decyzja Zarządu Giełdy o dopuszczeniu Akcji do obrotu na rynku giełdowym podejmowana jest w oparciu o dokonaną ocenę spełnienia przez Emitenta kryteriów określonych w 10 Regulaminu GPW dotyczących: oceny sytuacji finansowej Emitenta i jej prognozy, oceny perspektyw rozwoju Emitenta, oceny doświadczeń członków organów Emitenta, oceny warunków, na jakich były emitowane instrumenty finansowe Emitenta oraz oceny bezpieczeństwa obrotu giełdowego i interesów uczestników tego obrotu. Zgodnie z treścią rozdziału III Regulaminu GPW, do obrotu giełdowego mogą być wprowadzone instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu giełdowego. Wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego odbywa się na wniosek Emitenta, który powinien być złożony w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od daty uchwały Zarządu GPW o dopuszczeniu akcji do obrotu na GPW. Niezłożenie wniosku we wskazanym powyżej terminie może prowadzić do uchylenia przez Zarząd Giełdy uchwały o dopuszczeniu akcji Emitenta do obrotu na GPW. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego może być dokonane w trybie zwykłym lub publicznej sprzedaży. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego w trybie zwykłym następuje na wniosek Emitenta. Zamiarem Zarządu Emitenta jest dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C i D Spółki do obrotu na rynku regulowanym równoległym w trybie zwykłym. Zgodnie z powyższym istnienie ryzyko, iż po zatwierdzeniu Prospektu, Spółka może nie spełniać kryteriów dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym i tym samym akcje Emitenta mogą nie zostać dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW. 30 S t r o n a

31 CZĘŚĆ II Czynniki Ryzyka Zgodnie z informacjami uzyskanymi od GPW, przepis 3 ust. 3 Regulaminu GPW umożliwia Zarządowi Giełdy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, odstąpienie od stosowania wymogów określonych wyłącznie w 3 ust. 2 pkt 2) Regulaminu (a więc odnoszących się do minimalnego rozproszenia), lecz nie daje możliwości odstąpienia od wymogu określonego w 3 ust. 2 pkt 1) Regulaminu, dotyczącego wymaganej minimalnej kapitalizacji. Ponadto, w przypadku niespełnienia przez spółkę e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie wymogu, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt 1) Regulaminu GPW, akcje Emitenta nie będą mogły być dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW. Ryzyko wstrzymania rozpoczęcia notowań akcji Zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 1 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy będzie wymagać tego bezpieczeństwo obrotu na rynku regulowanym lub, gdy zagrożony jest interes inwestorów, GPW, na żądanie zgłoszone przez KNF, będzie zobowiązana do wstrzymania rozpoczęcia notowania akcji Emitenta na rynku giełdowym (rynku regulowanym prowadzonym przez GPW) na okres nie dłuższy niż 10 dni. Emitent nie ma wpływu na powyższe wnioski KNF oraz podejmowane na ich podstawie decyzje GPW. Nadto, zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o Obrocie, jeśli obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi dokonywany jest w okolicznościach, które wskazują na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie, na żądanie KNF spółka prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, w wypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów. Żądanie KNF w przedmiocie zawieszenia obrotu instrumentami finansowymi, jak i wykluczenia z obrotu instrumentów finansowych powinno wskazywać szczegółowe przyczyny, które je uzasadniają. Następnie Spółka prowadząca rynek regulowany przekazuje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wstrzymaniu, zawieszeniu lub wykluczeniu z obrotu określonych papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Należy podkreślić, że powyższe regulacje dotyczące wstrzymania, zawieszenia oraz wykluczenia z obrotu instrumentów finansowych są identyczne dla wszystkich spółek z rynku regulowanego. Ryzyko zawieszenia notowań akcji Spółki na rynku regulowanym Zgodnie z 30 ust. 1 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy może zawiesić obrót akcjami na okres do 3 miesięcy: na wniosek Emitenta; jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące na Giełdzie. Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o Obrocie, jeśli obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi dokonywany jest w okolicznościach, które wskazują na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, spółka prowadząca rynek regulowany (zgodnie z 30 ust. 2 Regulaminu Giełdy) zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami na okres nie dłuższy niż miesiąc. Zgodnie z art. 20 ust. 4a Ustawy o Obrocie, GPW, na wniosek Emitenta, może zawiesić obrót papierami wartościowymi Emitenta, w celu zapewnienia inwestorom powszechnego i równego dostępu do informacji. Zgodnie z art. 20 ust. 4b Ustawy o Obrocie, GPW, może podjąć decyzję o zawieszeniu papierów wartościowych Emitenta, w przypadku gdyby instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na rynku regulowanym, pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Na dzień zatwierdzenia Prospektu nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w dającej się przewidzieć przyszłości w odniesieniu do Spółki. Emitent nie może jednak zagwarantować, iż w przyszłości nie powstanie opisana powyżej sytuacja. Ryzyko wykluczenia akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym Zgodnie z 31 ust. 1 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy wykluczy akcje z obrotu giełdowego: jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona, na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie, w przypadku zniesienia ich dematerializacji, w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez KNF. 31 S t r o n a

32 CZĘŚĆ II Czynniki Ryzyka Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie, na żądanie KNF spółka prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, w wypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów. Zgodnie z art. 20 ust. 4b Ustawy o Obrocie, GPW może podjąć decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych Emitenta, w przypadku gdyby instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na rynku regulowanym, pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Zgodnie z 31 ust. 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy może wykluczyć z obrotu giełdowego akcje: jeżeli przystały spełniać inne, niż ograniczenie zbywalności, warunki dopuszczenia ich do obrotu giełdowego; jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy prawa obowiązujące na Giełdzie; na wniosek Emitenta; wskutek upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta z powodu braku środków na pokrycie kosztów postępowania; jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu; jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na akcjach; wskutek podjęcia przez Emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa; wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. Niezależnie od powyższych postanowień, zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót akcjami Emitenta zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku albo powoduje naruszenie interesów inwestorów GPW, na żądanie KNF, będzie zobowiązana wykluczyć akcji Emitenta z obrotu giełdowego. Emitent nie może wykluczyć powstania w przyszłości opisanych wyżej sytuacji. Powyższe zdarzenia mogą spowodować wykluczenie akcji Emitenta z obrotu giełdowego, co w konsekwencji może spowodować utrudnienie lub w skrajnym przypadku uniemożliwienie obrotu instrumentami finansowymi Emitenta. Na dzień zatwierdzenia Prospektu nie ma podstaw do przypuszczeń, że powyższe zdarzenia mogą wystąpić w odniesieniu do Emitenta. Opisywane ryzyko jest charakterystyczne dla wszystkich spółek notowanych na GPW. Ryzyko niedopełnienia przez Emitenta obowiązków wynikających z przepisów prawa Zgodnie z art. 96 Ustawy o Ofercie, w sytuacji gdy spółka publiczna nie wykonuje albo nienależycie wykonuje obowiązki wymagane prawem, w szczególności obowiązki informacyjne wynikające z Ustawy o Ofercie, KNF może nałożyć na podmiot, który nie dopełnił obowiązków, karę pieniężną do wysokości 1 mln zł albo wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych, na czas określony lub bezterminowo, z obrotu na rynku regulowanym, albo zastosować obie z powyższych sankcji łącznie. W sytuacji gdy spółka publiczna nie dopełni określonych obowiązków wymienionych w art. 157 i 158 Ustawy o Obrocie, KNF może nałożyć na podmiot, który nie dopełnił obowiązków, karę pieniężną do wysokości 1 mln zł albo może wydać decyzję o wykluczeniu akcji z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć obie te kary łącznie. Ponadto zgodnie z art. 20 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy obrót określonymi papierami wartościowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF Giełda zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami na okres nie dłuższy niż miesiąc. Na żądanie KNF Giełda wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów. Kara, którą może nałożyć KNF zgodnie z powyższymi regulacjami, w jednakowym stopniu dotyczy wszystkich notowanych na GPW spółek. Ryzyko związane z naruszeniem przez Emitenta przepisów dotyczących przeprowadzania akcji promocyjnej Zgodnie z art. 53 Ustawy o Ofercie Emitent może prowadzić, także za pośrednictwem innych osób i podmiotów, akcję promocyjną w rozumieniu i w formie wskazanej w art. 2 pkt 9 i art. 34 Rozporządzenia 809. W przypadku prowadzenia akcji promocyjnej w treści wszystkich materiałów promocyjnych należy jednoznacznie wskazać: że mają one wyłącznie charakter promocyjny lub reklamowy; że został lub zostanie opublikowany prospekt emisyjny; miejsca, w których prospekt emisyjny jest lub będzie dostępny. 32 S t r o n a

33 CZĘŚĆ II Czynniki Ryzyka Informacje przekazywane w ramach akcji promocyjnej powinny być zgodne z informacjami zamieszczonymi w Prospekcie Emisyjnym udostępnionym do publicznej wiadomości albo z informacjami, których zamieszczenie w Prospekcie Emisyjnym jest wymagane przepisami ustawy lub Rozporządzenia 809/2004, gdy Prospekt Emisyjny jeszcze nie został udostępniony do publicznej wiadomości, jak również nie mogą wprowadzać inwestorów w błąd co do sytuacji Emitenta i oceny papierów wartościowych. Prowadzenie akcji promocyjnej nie może rozpocząć się przed złożeniem do Komisji wniosku, o którym mowa w art. 27, art. 28 i art. 30 Ustawy o Ofercie. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wynikających z ust. 2 4 Komisja może: nakazać wstrzymanie rozpoczęcia akcji promocyjnej lub przerwanie jej prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, w celu usunięcia wskazanych nieprawidłowości, lub zakazać prowadzenia akcji promocyjnej, jeżeli: emitent lub sprzedający uchyla się od usunięcia wskazanych przez Komisję nieprawidłowości w terminie wskazanym w pkt 1 lub treść materiałów promocyjnych lub reklamowych narusza przepisy ustawy, lub opublikować, na koszt Emitenta lub sprzedającego, informację o niezgodnym z prawem prowadzeniu akcji promocyjnej, wskazując naruszenia prawa. 33 S t r o n a

34 III CZĘŚĆ 1 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE EMISYJNYM Oświadczenie Emitenta w sprawie informacji zawartych w Prospekcie Oświadczamy, iż zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dochowaniu należnej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie Emisyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. Emitent, stosownie do art. 22 ust. 4 pkt 1) Ustawy o Ofercie, jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w Prospekcie. W imieniu Emitenta: Mariusz Pawłowski Prezes Zarządu spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Oświadczenie Domu Maklerskiego jako podmiotu biorącego udział w sporządzeniu informacji zawartych w Prospekcie Działając w imieniu spółki Dom Maklerski WDM Spółka Akcyjna, niniejszym oświadczamy, iż zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dochowaniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w wymienionych niżej punktach Prospektu, za które Dom Maklerski WDM Spółka Akcyjna ponosi odpowiedzialność są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym a także nie pominięto w nich niczego co mogłoby wpływać na ich znaczenie. Dom Maklerski sporządzał następujące punkty Prospektu: Dokument Ofertowy pkt. 5, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 7, 8 i 9 W imieniu Domu Maklerskiego: Sławomir Cal-Całko Prezes Zarządu spółki Dom Maklerski WDM Spółka Akcyjna Wojciech Grzegorczyk Wiceprezes Zarządu spółki Dom Maklerski WDM Spółka Akcyjna 34 S t r o n a

35 2 BIEGLI REWIDENCI 2.1 IMIONA I NAZWISKA (NAZWY) ORAZ ADRESY BIEGŁYCH REWIDENTÓW EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM HISTORYCZNYMI INFORMACJAMI FINANSOWYMI (WRAZ Z OPISEM ICH PRZYNALEŻNOŚCI DO ORGANIZACJI ZAWODOWYCH) Opinie z badania historycznych informacji finansowych Emitenta za rok obrotowy 2010 (tj. od dnia 01 października 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.), za rok obrotowy 2011 (tj. od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.) i za rok obrotowy 2012 (tj. od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.)oraz historycznych danych finansowych prawnego poprzednika Emitenta, Spółki Komandytowej, za okresy od 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. oraz od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 30 września 2010 r. zamieszczonych w pkt dokumentu rejestracyjnego niniejszego Prospektu wydała spółka Biegły.pl Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Spiżowa 21a/8a, Wrocław), wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr Kluczowym biegłym rewidentem przeprowadzającym badania w imieniu Biegly.pl Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. była Teresa Sadowska, Biegły Rewident wpisana na listę biegłych rewidentów prowadzonych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym Tabela 1 - Dane biegłych rewidentów dokonujących badania historycznych informacji finansowych Emitenta i jego prawnego poprzednika, Spółki Komandytowej Nazwa firmy: Biegły.pl Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. Siedziba: Wrocław Adres: ul. Spiżowa 21a/8a, Wrocław Nr na liście podmiotów uprawnionych do badania: 3771 Nr telefonu: +48 (71) Nr telefaksu: +48 (71) Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Imię i nazwisko kluczowego biegłego rewidenta: Teresa Sadowska Nr na liście biegłych rewidentów: 9358 Źródło: Emitent 2.2 INFORMACJE NA TEMAT REZYGNACJI, ZWOLNIENIA LUB ZMIANY BIEGŁEGO REWIDENTA W latach Emitent i jego poprzednik prawny, Spółka Komandytowa, w zakresie badania sprawozdań finansowych współpracowali z firmą Accord ab Biegli Rewidenci Spółka z o.o. Kluczowym biegłym rewidentem przeprowadzającym badania była Teresa Sadowska. W związku ze zmianą zatrudnienia przez Teresę Sadowską, w kolejnych okresach sprawozdawczych Spółka korzystała z usług Biegły.pl Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o., z którym od 2012 r. współpracuje Pani Teresa Sadowska. Tabela 2 - Dane biegłych rewidentów dokonujących badania historycznych informacji finansowych Emitenta i jego prawnego poprzednika, Spółki Komandytowej w latach Nazwa firmy: Accord ab Biegli Rewidenci Spółka z o.o. Siedziba: Adres: Nr na liście podmiotów uprawnionych do badania: 262 Nr telefonu: +48 (71) Nr telefaksu: +48 (71) Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Imię i nazwisko kluczowego biegłego rewidenta: Nr na liście biegłych rewidentów: 9358 Źródło: Emitent Wrocław ul. Grabiszyńska 241, Wrocław (budynek biurowy HUTMEN S.A. - II piętro) Teresa Sadowska 35 S t r o n a

36 3 WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 3.1 WYBRANE HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE EMITENTA I JEGO PRAWNEGO POPRZEDNIKA, SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Wybrane dane finansowe z rocznych sprawozdań finansowych Emitent powstał w dniu 1 października 2010 r. wskutek rejestracji przekształcenia formy prawnej Emitenta ze spółki komandytowej w spółkę akcyjną. Poniżej zostały zaprezentowane wybrane historyczne informacje finansowe prawnego poprzednika Emitenta, Spółki Komandytowej, za okresy od 01 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r. oraz od 01 stycznia 2010 do 30 września 2010 r. a także Emitenta za okresy od 01 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. oraz od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., sporządzone zgodnie z krajowymi standardami rachunkowości. Tabela 3 - Wybrane dane finansowe Emitenta i jego prawnego poprzednika, Spółki Komandytowej w latach (w tys. zł) Na dzień r. Na dzień r. Na dzień r. Na dzień r.** Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Kapitał (fundusz) własny Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Suma bilansowa Za okres r. Za okres r. Za okres r.* Za okres r.** Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Koszty działalności operacyjnej Zysk (Strata) ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) z działalności gospodarczej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem * - połączone dane finansowe Emitenta (za okres r.) i jego prawnego poprzednika, Spółki Komandytowej (za okres ) ** - dane dla prawnego poprzednika Emitenta, Spółki Komandytowej Źródło: Emitent 36 S t r o n a

37 3.1.2 Wybrane śródroczne dane finansowe Wybrane dane finansowe Emitenta za okres I i II kwartału 2013 r. W dniu 15 maja 2013 r. Emitent opublikował raport kwartalny za okres I kwartału 2013 r. (raport EBI nr 53/2013), a w dniu 14 sierpnia 2013 r. raport kwartalny za okres II kwartału 2013 r. (raport EBI nr 80/2013). Wybrane dane finansowe Emitenta zamieszczone w powyższych raportach zostały przedstawione poniżej. Tabela 4 - Wybrane pozycje bilansu Emitenta (w tys. zł) Wyszczególnienie Na dzień r. Na dzień r. Na dzień r. Na dzień r. Kapitał własny Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Źródło: Raporty okresowe EBI Spółki za okres I kwartału 2013 r. oraz II kwartału 2013 r. Tabela 5 - Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Emitenta (w tys. zł) Wyszczególnienie Za okres Za okres Za okres Za okres Za okres Za okres Przychody ogółem w tym przychody netto ze sprzedaży Zysk / strata ze sprzedaży Zysk/strata na działalności operacyjnej Zysk/strata na działalności gospodarczej Zysk/strata brutto Zysk/strata netto Amortyzacja Źródło: Raporty okresowe EBI Spółki za okres I kwartału 2013 r. oraz II kwartału 2013 r. 4 CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka związane z działalnością operacyjną Emitenta, otoczeniem rynkowym w jakim prowadzi działalność, dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Emitenta do obrotu na rynku regulowanym GPW zostały zamieszczone w części II Czynniki ryzyka niniejszego Prospektu. 5 INFORMACJE O EMITENCIE 5.1 HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta Prawną (statutową) i handlową nazwą Emitenta, stosownie do 1 Statutu Spółki jest e-kancelaria Grupa Prawno- Finansowa Spółka Akcyjna. Zgodnie z 2 Statutu Spółki Emitent może używać nazwy skróconej e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. 37 S t r o n a

38 Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny Prawny poprzednik Emitenta, Spółka Komandytowa, został zarejestrowany dnia 4 marca 2003 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS pod firmą R. Tadajewski Spółka Komandytowa. W dniu 31 grudnia 2003 r. uległa zmianie nazwa spółki na e- Kancelaria M. Pawłowski Spółka Komandytowa. Z dniem 1 października 2010 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, dokonał wpisu do rejestru powstałej w wyniku przekształcenia Spółki Akcyjnej pod nazwą e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna pod numerem KRS Ponadto Emitent posiada nr REGON oraz nr NIP Data utworzenia Emitenta oraz czas na jaki został utworzony, chyba że na czas nieokreślony Zgodnie z 7 Statutu Spółki czas trwania Spółki nie jest oznaczony. Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby (lub głównego miejsca prowadzenia działalności, jeśli jest ono inne niż siedziba) Siedziba: Forma prawna Emitenta: Przepisy prawa na podstawie których działa Emitent: Kraj siedziby: Adres: Wrocław (zgodnie z 3 Statutu Spółki) Spółka Akcyjna Emitent działa na podstawie i zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą; w szczególności zaś na podstawie Kodeksu spółek handlowych i regulacji dotyczących rynków finansowych Polska Telefon: +48 (71) Faks: +48 (71) Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: ul. Generała Józefa Bema 2, Wrocław Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta Prawny poprzednik Emitenta powstał jako spółka komandytowa pod firmą R. Tadajewski Spółka Komandytowa na mocy Umowy Spółki z dnia 20 stycznia 2003 r. Rejestracja spółki nastąpiła w dniu 4 marca 2003 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS Celem założycieli Spółki Komandytowej było stworzenie pierwszego w branży obrotu wierzytelnościami podmiotu, świadczącego kompleksowe usługi dochodzenia należności oraz doradztwa prawnego dla małych i średnich przedsiębiorstw na skalę ogólnopolską. W dniu 31 grudnia 2003 r. zmianie uległa nazwa przedsiębiorstwa na e-kancelaria M. Pawłowski Spółka Komandytowa. Zgodnie z zamysłem zbudowania firmy, która będzie działała na terenie całego kraju, pierwszy oddział Emitenta powstał w Katowicach już w rok po jej rejestracji, tj. w połowie 2004 r. W roku obrotowym 2005 prawny poprzednik Emitenta, Spółka Komandytowa, wstąpił do szeregów Polskiego Związku Windykacji i przyjął kanon Zasad etyki branży windykacyjnej członków PZW, co oznacza, że działa on w oparciu o zasady kodeksu honorowego i zgodnie z najwyższymi standardami obsługi. Do dnia zatwierdzenia Prospektu Spółka pozostaje członkiem Związku. Jednym z przełomowych momentów w rozwoju działalności prawnego poprzednika Emitenta, Spółki Komandytowej, był rok 2007 kiedy to rozpoczęto współpracę z S-Collect Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, należącym do czeskiej grupy kapitałowej Reform Capital. Był to również rok w którym Spółka zakupiła pierwsze portfele wierzytelności. 38 S t r o n a

39 W latach , po osiągnięciu stabilnej pozycji rynkowej w sektorze B2B wierzytelności nisko nominałowych, windykacja wierzytelności na własny rachunek stała się jednym z filarów w strategii rozwoju prawnego poprzednika Emitenta, Spółki Komandytowej. W roku 2009 Emitent rozpoczął na szeroką skalę obsługę klientów z sektora B2C, głównie podmiotów z branży finansowej, telekomunikacyjnej i ubezpieczeniowej. Jednocześnie, celem zachowania najwyższych standardów obsługi klientów korporacyjnych, ostatecznie wdrożono finalną wersję wewnętrznej polityki bezpieczeństwa, regulującą między innymi ochronę danych osobowych. Początek 2010 roku to czas, kiedy suma przyjętych do windykacji oraz zakupionych przez firmę portfeli wierzytelności przekroczyła 1 mld zł. Rok 2010 to także czas nowych rozwiązań. Wraz z rozpoczęciem działania e-sądu (Sąd Rejonowy w Lublinie XVI Wydział Cywilny) Spółka wprowadziła dla swoich Klientów z sektora B2B i B2C nowy produkt, jakim jest Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU). Rozwiązanie to przyspiesza procedurę uzyskania nakazu zapłaty oraz pozwala na znaczne ograniczenie kosztów postępowania. W 2010 roku Spółka została uhonorowana przez Wrocławską Izbę Gospodarczą w ramach programu Biała Lista brązowym Certyfikatem Wiarygodności i Rzetelności. W czerwcu 2010 roku zmieniono siedzibę firmy na nowoczesny i funkcjonalny budynek Bema Plaza przy ul. Generała Józefa Bema 2 we Wrocławiu. Zajmowana powierzchnia biurowa zapewnia bardzo wysoki standard bezpieczeństwa, pozwalając jednocześnie na obsługę większej ilości portfeli wierzytelności a co za tym idzie zwiększenie efektywności oraz usprawnienie procesu windykacji. W dniu 1 października 2010 roku dokonano wpisu Emitenta do KRS. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej ze Spółki Komandytowej w Spółkę Akcyjną. W listopadzie 2010 roku Spółka otrzymała tytuł Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju 2010 w kategorii Dynamicznie rozwijająca się firma. W XI Edycji rankingu organizowanego przez Puls Biznesu, Emitent otrzymał tytuł Gazeli Biznesu Celem zwiększenia wartości kapitału własnego, umożliwiającego Spółce zwiększenie skali działalności przy jednoczesnym zachowaniu niskiej wartości zadłużenia Emitenta, główny akcjonariusz Spółki, Mariusz Pawłowski, oraz Emitent zawarli w dniu 25 stycznia 2011 r. umowę inwestycyjną ze spółką EX-DEBT Partners S.A., na mocy której Spółka pozyskała finansowanie w kwocie ok. 1,5 mln zł w drodze emisji akcji serii B oraz zobowiązała się do debiutu na rynku alternatywnym NewConnect. W dniu 18 lutego 2011 r. Emitent zawarł ze spółką Forum TFI S.A. umowę w przedmiocie utworzenia funduszu sekurytyzacyjnego. W dniu 28 lutego 2011 r. Spółka zamknęła subskrypcję prywatną akcji serii C. Łącznie objętych zostało akcji na okaziciela serii C. W wyniku emisji akcji serii C Spółka pozyskała środki na dalszy rozwój działalności w wysokości ok. 2,48 mln zł. W dniu 8 marca 2011 r. Spółka otrzymała prestiżowy tytuł Gazeli Biznesu 2010 w Rankingu Najbardziej Dynamicznych Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W dniu 6 kwietnia 2011 r. Spółka zadebiutowała na rynku alternatywnym NewConnect. W dniu 16 czerwca 2011 r. Forum TFI S.A. otrzymało zgodę KNF na utworzenie UniFund Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, którego wierzytelnościami, po uzyskaniu stosownej zgody od Komisji, będzie zarządzał Emitent. We wrześniu 2011 r. Emitent utworzył oddział w Bielawie. Docelowo placówka ma zatrudniać ok. 200 osób. W dniu 24 listopada 2011 r. Emitent otrzymał zezwolenie KNF na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego. 39 S t r o n a

40 W 2011 r. Emitent dokonał prywatnych emisji obligacji serii A, B, C, D, E i F. Łączna kwota wyemitowanych obligacji wyniosła ok. 9,95 mln zł. Środki z emisji obligacji zostały przeznaczone na nabycie portfeli wierzytelności. W dniu 29 marca 2012 r. Spółka objęła sztuk imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii B funduszu UniFund NS FIZ po cenie 1,00 zł każdy za łączną kwotę ok. 16,37 mln zł. Objęcie certyfikatów serii B powiązane było ze sprzedażą w dniu 28 marca 2012 r. na rzecz funduszu UniFund NS FIZ większości zakupionych przez Emitenta pakietów wierzytelności o łącznej wartości nominalnej blisko 100 mln zł, które na mocy zawartej przez Emitenta z Forum TFI S.A. umowy będą zarządzane przez Emitenta. Objęcie certyfikatów serii B nastąpiło w drodze potrącenia wierzytelności. W dniu 15 maja 2012 r. Emitent zawarł porozumienie na podstawie którego ustalono zakup znaczącego pakietu akcji spółki EX-DEBT S.A. Jednocześnie postanowiono o emisji akcji serii D Spółki celem sfinansowania przedmiotowej transakcji. Przydział akcji serii D miał miejsce w dniu 15 czerwca 2012 r. W ramach emisji akcji serii D Spółka pozyskała środki w łącznej wysokości ok. 1,82 mln zł. Zakup akcji stanowiących ok. 49,99% udziału w KZ i głosach na WZ spółki EX-DEBT S.A. miał miejsce w lipcu 2012 r. W pierwszym półroczu 2012 r. Emitent dokonał emisji i przydziału obligacji serii G, H, I, J i K w ramach których Spółka pozyskała środki w łącznej wysokości ok. 8 mln zł. W drugim półroczu 2012 r. Emitent dokonał emisji i przydziału obligacji serii K1, K2, K3, K4 i M w ramach których pozyskał środki w łącznej wysokości ok. 10,5 mln zł. W dniu 28 września 2012 r. miał miejsce pierwszy dzień notowania akcji serii D Emitenta na rynku alternatywnym NewConnect. W dniu 5 kwietnia 2013 r. Emitent dokonał sprzedaży znaczącego pakietu akcji spółki EX-DEBT S.A. ( akcji stanowiących ok. 49,99% udziału w KZ i głosach na WZ tego przedsiębiorstwa). 5.2 INWESTYCJE Kryteria uznawania inwestycji za główne inwestycje Emitenta Działalność gospodarcza prowadzona przez Emitenta, charakteryzuje się wysoką wartością przychodów ogółem wynoszących w 2012 r. ok. 23,06 mln zł, przy wartości kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2012 r. na poziomie ok. 11,2 mln zł. Zarząd Spółki postanowił ustalić główną wartość przedstawianych w niniejszym punkcie inwestycji na poziomie ok. 0,5 mln zł (czyli ok. 5% wartości kapitałów własnych Spółki według stanu na koniec 2012 r.). W przypadku kilku inwestycji o podobnych parametrach, których pojedyncze wartości na podstawie wskazanego wyżej kryterium nie mogą być uznane za główną inwestycję Emitenta (np. zakup kilku samochodów o niskiej wartości jednostkowej) Emitent przedstawia zbiorczą informację dotyczącą tych inwestycji, jeżeli ich sumaryczna wartość spełnia kryterium głównej inwestycji. Ponadto Emitent zamieszcza również informacje o wybranych inwestycjach, których wartość nie przekracza określonego powyżej progu istotności, lecz mają one istotne dla Spółki znaczenie w zakresie prowadzonej działalności operacyjnej Opis głównych inwestycji Emitenta za każdy rok obrotowy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi do daty Prospektu Rodzaj działalności prowadzonej przez Emitenta i wynikające z niej rodzaje inwestycji Emitent prowadzi działalność usługową związaną z windykacją należności oraz doradztwem prawnym. W związku z powyższym główna działalność gospodarcza Spółki wiąże się z pracą biurową a także osobistymi kontaktami z osobami zadłużonymi lub klientami Spółki. Powyższe powoduje, iż główne rzeczowe inwestycje Spółki stanowi sprzęt biurowy, sprzęt komputerowy i specjalistyczne oprogramowanie usprawniające proces windykacji, rozbudowana infrastruktura call center oraz samochody osobowe ułatwiające windykację terenową. 40 S t r o n a

41 Tabela 6 - Wykaz inwestycji Emitenta i jego prawnego poprzednika w latach (wartości netto w tys. zł) Rok 2013 do dnia zatwierdzenia Prospektu * 2009** Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe w tym: Nakłady na obce środki trwałe Samochody Sprzęt komputerowy Inne Zakup portfeli wierzytelności, w tym: wartość nabycia portfeli wierzytelności **** *** Liczba zakupionych portfeli wierzytelności 5 14**** 15*** Wartość nominalna zakupionych portfeli wierzytelności **** *** Razem inwestycje * - połączone dane Emitenta (za okres od 01 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.) i Spółki Komandytowej (za okres od 01 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.) ** - dane dla Spółki Komandytowej *** - wszystkie zakupione w 2011 r. portfele wierzytelności zostały odsprzedane do UNIFUND NS FIZ **** - spośród portfeli wierzytelności nabytych w 2012 r. dwa (o łącznej wartości nominalnej 3,09 mln zł) zostały zbyte na rzecz UNIFUND NS FIZ Źródło: Emitent Inwestycje w wartości niematerialne i prawne Wdrożenie programu do kompleksowego zarządzania wierzytelnościami Początki tworzenia aplikacji do obsługi wierzytelności sięgają roku obrotowego Na dzień zatwierdzenia Prospektu Spółka zakończyła prace nad dalszą rozbudową niniejszego programu. Program jest stosowany powszechnie przez pracowników Spółki. Przewidywane całkowite nakłady Spółki związane z wdrożeniem przedmiotowego systemu w latach to ok. 200 tys. zł netto. Powyższa inwestycja, zgodnie z planami Zarządu Emitenta, została sfinansowana ze środków własnych. Omawiany program jest aplikacją web'ową do obsługi wierzytelności. Został napisany w technologii PHP i pracuje na bazie danych PostgresSQL. Program nie wymaga żadnych dodatkowych instalacji na typowym komputerze typu PC, gdyż aby korzystać z programu potrzebna jest jedynie dowolna przeglądarka internetowa i działające połączenie z serwerem aplikacji. Aplikacja jest nieskomplikowana w obsłudze i intuicyjna. Do głównych cech aplikacji można zaliczyć: rozliczanie należności w walutach, obsługa zleceń na różnych etapach (windykacyjny, sądowy, egzekucyjny), generowanie danych do EPU (Elektronicznego Postępowania Egzekucyjnego), załączanie dowolnych dokumentów do zlecenia (skany, nakazy sądowe itp.), generowanie raportów z przebiegu procesu obsługi, dostosowanie instancji aplikacji do charakterystyki obsługiwanej wierzytelności, monitorowanie postępu prac nad danym pakietem zleceń, system rozliczeń z pracownikami, import danych z zewnętrznych źródeł CSV, eksport danych o zleceniach do zewnętrznych źródeł Budowa systemu do kompleksowej obsługi call center W 2011 r. Emitent zawarł umowę z firmą informatyczną, na mocy której zlecił wykonanie specjalistycznego systemu informatycznego wraz z montażem powiązanych z nim urządzeń elektronicznych, dostosowanych do potrzeb pracowników call center Spółki. System umożliwia jednoczesną obsługę kilkudziesięciu stanowisk call center i w sposób istotny zwiększa efektywność pracy pracowników Spółki. System posiada ponadto możliwość dalszej rozbudowy o kolejne stanowiska pracy, przez co umożliwia zwiększenie skali działalności przedsiębiorstwa. 41 S t r o n a

42 Zakończenie prac nad systemem oraz jego oddanie do użytku nastąpiło zgodnie z harmonogramem, tj. w czerwcu 2011 r. Całkowity koszt netto z tytułu wykonania przedmiotowej umowy wyniósł ok. 255 tys. zł. Przedmiotowa inwestycja Emitenta została sfinansowana w ramach zawartej przez Spółkę umowy leasingu. System przeznaczony jest dla call center realizujących działania windykacyjne (negocjacje telefoniczne), sprzedażowe, telemarketing i kampanie marketingowe. Program znajduje zastosowanie w centrach obsługi klienta i jest przystosowany do obsługi ruchu przychodzącego w trybie pełno lub częściowo automatycznym. Inwestycje w środki transportu W 2009 r. nie dokonano zakupu samochodów ani żadnych innych znaczących aktywów trwałych. W 2010 r. zawarto umowy leasingu finansujące zakup 11 samochodów za łączną kwotę netto ok. 778 tys. zł. Okres spłaty przedmiotowych umów wynosi 5 lat, a waluta finansowania to złoty polski. Zabezpieczeniem spłaty należności wynikających z umów leasingu są wystawione przez Emitenta weksle. W 2011 r. Emitent sfinansował za pomocą leasingu zakup kolejnych ośmiu samochodów osobowych. Łączna wartość netto przedmiotowej inwestycji wynosi ok. 318 tys. zł. W 2012 r. Emitent sfinansował za pomocą leasingu zakup kolejnych samochodów osobowych za łączną kwotę ok. 479 tys. zł. Inwestycje w sprzęt komputerowy W latach 2009 i 2010 łączne koszty z tytułu zakupu sprzętu komputerowego oraz standardowego oprogramowania wyniosły odpowiednio ok. 30 tys. zł. oraz ok. 379 tys. zł. W roku obrotowym 2011 Emitent dokonał znaczących inwestycji w sprzęt komputerowy na łączną kwotę ok. 546 tys. zł, co było powiązane m.in. z rozbudową struktur organizacyjnych Emitenta oraz wzrostem zatrudnienia. Powyższe inwestycje zostały sfinansowane za pomocą leasingu. Otwarcie nowego oddziału Spółki w Bielawie Emitent w dniu 19 września 2011 r. utworzył nowy oddział Spółki w Bielawie. Pierwsze rozmowy dotyczące tej inwestycji zostały przeprowadzone jeszcze w marcu 2011 r. Emitent planuje uzyskanie rentowności oddziału w terminie do końca 2011 r. Oddział w Bielawie specjalizuje się w usługach typu call center, stosowanych powszechnie w windykacji należności. Ze względu na znaczącą ilość dokumentacji posiadanej przez Emitenta w toku windykacji należności, pełni on również rolę archiwum Spółki. Pracownicy zatrudnieni w tym oddziale są odpowiedzialni za utworzenie pełnej elektronicznej bazy posiadanej przez Spółkę dokumentacji, która w sposób istotny zwiększy efektywność pracy całego przedsiębiorstwa. Spółka przewiduje docelowe zatrudnienie w oddziale bielawskim w liczbie ok. 200 osób, w większości na stanowisku konsultantów pracujących w ramach call center. Ekspansja e-kancelarii wynika ze zwiększania udziału w rynku, czego efektem jest stale rosnące zatrudnienie. Powierzchnia biurowa, podobnie jak w przypadku pozostałych oddziałów Emitenta, będzie dzierżawiona w oparciu o długoterminową umowę najmu. Emitent szacuje, iż całkowite nakłady finansowe związane z uruchomieniem omawianego oddziału wyniosły ok. 70 tys. zł, które w całości zostały pokryte ze środków własnych. Zakup portfeli wierzytelności Emitent, zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości, jako inwestycje wykazywał i wykazuje pakiety wierzytelności, które nabywa w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek czy innych pożytków (takich jak wpłaty od dłużników) przewyższających cenę nabycia. W latach Emitent i Spółka Komandytowa zainwestowali w portfele wierzytelności odpowiednio ok. 889 tys. zł, ok. 152 tys. zł, ok. 18,29 mln zł oraz ok tys. zł. W 2013 r. do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent wydał na zakup portfeli wierzytelności łączną kwotę ok tys. zł. W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitent zajmował się m.in. windykacją należności na zlecenie, które ze względu na fakt braku konieczności angażowania znaczącego kapitału nie wymagały dodatkowych nakładów finansowych. Planowany wzrost zaangażowania przedsiębiorstwa w windykację pakietów należności na 42 S t r o n a

43 rachunek własny, wymusił zwiększenie posiadanych kapitałów, które można było przeznaczyć na nabycie a następnie odzyskiwanie należności na rachunek własny. Konieczność dokapitalizowania Spółki spowodowała zmianę formy prawnej przedsiębiorstwa ze Spółki Komandytowej na Spółkę Akcyjną, a następnie pozyskanie środków z emisji akcji serii B i C w pierwszym kwartale 2011 r. Dodatkowym sposobem finansowania inwestycji w portfele wierzytelności Spółki są regularnie przeprowadzane przez Emitenta emisje obligacji. Wartość środków przeznaczonych na zakup portfeli wierzytelności, ilość zakupionych pakietów wierzytelności oraz ich nominalną wartość przedstawiono na poniższych wykresach. Wykres 1 - Wartość nakładów na pozyskanie portfeli wierzytelności (w tys. zł; lewa oś) i ilość nabytych portfeli wierzytelności (w szt.; prawa oś) * 2012** 2013*** nakłady na zakup portfeli wierzytelności ilość nabytych portfeli wierzytelności * - wszystkie zakupione w 2011 r. portfele wierzytelności zostały odsprzedane do UNIFUND NS FIZ ** - spośród portfeli wierzytelności nabytych w 2012 r. dwa (o łącznej wartości nominalnej 3,09 mln zł) zostały zbyte na rzecz UNIFUND NS FIZ ***-do dnia zatwierdzenia Prospektu Źródło: Emitent Wykres 2 - Wartość nominalna pozyskanych w poszczególnych latach obrotowych portfeli wierzytelności (w tys. zł) * 2012** 2013*** * - wszystkie zakupione w 2011 r. portfele wierzytelności zostały odsprzedane do UNIFUND NS FIZ 43 S t r o n a

44 ** - spośród portfeli wierzytelności nabytych w 2012 r. dwa (o łącznej wartości nominalnej 3,09 mln zł) zostały zbyte na rzecz UNIFUND NS FIZ ***-do dnia zatwierdzenia Prospektu źródło: Emitent Zgodnie z powyższymi danymi, nakłady na nabycie portfeli wierzytelności w 2011 r. uległy znaczącemu zwiększeniu (nawet o kilkaset procent względem lat ubiegłych). Do 2011 r. nabywane pakiety wierzytelności charakteryzowały się wysoką wartością nominalną i stosunkowo niską ceną, która w większości przypadków nie przekraczała kilku procent wartości należności. Przychody z powyższych należności charakteryzowały się niską wartością faktycznie wyegzekwowanych kwot (przychody z tytułu windykacji na rachunek własny w latach wynosiły średnio ok. 0,5 mln zł). Począwszy od 2011 r., dzięki pozyskaniu znaczących środków z emisji akcji i obligacji, Spółka miała możliwość nabywania i windykacji na rachunek własny droższych pakietów należności (ich cena stanowiła ok. 20% wartości należności), których przewidywana spłacalność jest dużo wyższa, co wpłynęło m.in. na znaczący wzrost wartości przychodów Spółki zarówno w 2011 r. jak i 2012 r. Wykres 3 - Wartość przedmiotu sporu należności posiadanych przez Emitenta w poszczególnych dniach (w tys. zł) grudnia 2009 r. 31 grudnia 2010 r. 31 grudnia 2011 r. 31 grudnia 2012 r. Źródło: Emitent Wartość przedmiotu sporu wykazana na powyższym wykresie stanowi sumę należności głównych w portfelach wierzytelności Emitenta. Powyższe wartości mogą zostać windykowane w wartości wyższej, powiększonej o koszty postępowania oraz należne odsetki ustawowe. Porozumienie w sprawie nabycia znaczącego pakietu akcji spółki EX-DEBT S.A. W dniu 15 maja 2012 r. Emitent zawarł porozumienie w przedmiocie nabycia istotnego pakietu akcji spółki EX-DEBT S.A., która zostało sfinansowana z emisji akcji serii D Emitenta. Szczegółowe informacje dotyczące treści zawartego porozumienia zostały wskazane w pkt 22 części rejestracyjnej niniejszego Prospektu. Na dzień zatwierdzenia Prospektu inwestycja w przedmiocie nabycia akcji spółki EX-DEBT S.A. została realizowana a zapisy porozumienia obowiązują głównie w zakresie przestrzegania przez story umów lock-up akcji serii D Spółki. Realizacja inwestycji nabycia znaczącego pakietu akcji spółki EX-DEBT S.A. W dniu 15 czerwca 2012 r. Emitent (kupujący) zawarł ze spółką WDM Capital S.A. (sprzedający) umowę sprzedaży sztuk akcji spółki EX-DEBT S.A. za łączną cenę 1,821 mln zł, w tym: sztuk zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki EX-DEBT S.A., sztuk niezdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki EX-DEBT S.A., akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E spółki EX-DEBT S.A. Zgodnie z zapisami umowy przeniesienie własności akcji spółki EX-DEBT S.A. nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia WDM Capital S.A. przez Emitenta o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii D miała 44 S t r o n a

45 miejsce w dniu 3 lipca 2012 r., a przeniesienie własności akcji spółki EX-DEBT S.A. nastąpiło w pierwszych tygodniach lipca 2012 r. Na mocy powyższej umowy Emitent nabył sztuk akcji spółki EX-DEBT S.A., stanowiących ok. 49,99% udziału w KZ i głosach na WZ spółki EX-DEBT S.A. Szczegółowe zapisy zawartej umowy kupna-sprzedaży akcji spółki zostały opisane w pkt 22 części rejestracyjnej Prospektu. Wycena akcji spółki EX-DEBT S.A. na potrzeby przeprowadzenia transakcji Zgodnie z zapisami Postanowienia zawartego w dniu 15 maja 2012 r., akcje serii D spółki EX-DEBT S.A. w ilości sztuk zostaną sprzedane po cenie nie wyższej niż 4,249 mln zł tj. po średniej cenie za każdą sprzedawaną akcję równej ok. 0,49 zł. Na zamknięciu sesji w dniu 14 maja 2012 r., tj. dniu poprzedzającym zawarcie niniejszego porozumienia kurs akcji spółki EX-DEBT S.A. na rynku NewConnect wynosił 0,44 zł i stanowił punkt odniesienia dla ustalonej ostatecznie wartości sprzedawanego pakietu akcji. Ponieważ, zgodnie z zapisami Porozumienia zawartego w dniu 15 maja 2012 r., Emitent miał dokonać zakupu pakietu kontrolnego spółki EX-DEBT S.A., do ceny akcji spółki EX-DEBT S.A. na zamknięciu w dniu 14 maja 2012 r. doliczono premię za kontrolę nad spółką EX-DEBT S.A., która spowodowała zwiększenie jednostkowej ceny sprzedawanych akcji o ok. 10% do kwoty ok. 0,49 zł. W związku z zawartym w dniu 11 czerwca 2012 r. aneksem nr 2 do Porozumienia, dokonano zmiany zapisów dotyczących ilości nabywanych przez Emitenta akcji spółki EX-DEBT S.A. z sztuk (stanowiących ok. 50,003% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu EX-DEBT S.A.) do akcji (stanowiących ok. 49,988% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu EX-DEBT S.A.). Ostatecznie, w związku z faktem, iż pakiet akcji spółki EX-DEBT S.A. po uwzględnieniu zapisów aneksu nie stanowił pakietu kontrolnego, do dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży kurs akcji spółki EX-DEBT S.A. spadł do poziomu ok. 0,40 zł oraz jednorazowej sprzedaży znaczącego pakietu akcji spółki EX-DEBT S.A. w pojedynczej transakcji, strony ustaliły łączną cenę sprzedaży ze znaczącym dyskontem do ceny rynkowej (ok. 45%) na łączną kwotę 1,821 mln zł, tj. ok. 0,21 zł za każdą akcję EX-DEBT S.A. Emisja akcji serii D Emitenta została rozliczona pieniężnie za pomocą przelewu bankowego z rachunku WDM Capital S.A. na rachunek Emitenta. Nie miały miejsca potrącenia wzajemnych wierzytelności. Cel ekonomiczny nabycia znaczącego pakietu akcji spółki EX-DEBT S.A. W opinii Zarządu Emitenta nabycie znaczącego pakietu akcji spółki EX-DEBT S.A. wpłynie w sposób pozytywny na dalszą działalność operacyjną Spółki, m.in. poprzez zacieśnienie współpracy pomiędzy dotychczasowym znaczącym kontrahentem Emitenta a Spółką (EX-DEBT S.A. wraz z podmiotem zależnym EX-DEBT Partners S.A. udzielały pożyczek oraz obejmowały kolejne serie obligacji Spółki na łączną kwotę kilku milinów złotych). Nabycie znaczącego pakietu akcji spółki EX-DEBT S.A. pozwala również wpłynąć na zapewnienie stałych źródeł finansowania Emitenta przez EX-DEBT S.A. i EX-DEBT Partners S.A., m.in. poprzez renegocjację udzielonych na rzecz Emitenta pożyczek. Intensyfikacja współpracy pomiędzy Emitentem a podmiotami z nim stowarzyszonymi EX-DEBT S.A. i EX-DEBT Partners S.A. w opinii Zarząd Emitenta pozwoli również na wykorzystanie efektu synergii, skutkującej zmniejszeniem kosztu finansowania Emitenta oraz zapewnienia stałego partnera biznesowego dla spółek EX-DEBT S.A. i EX-DEBT Partners S.A. Ponadto firmy EX-DEBT S.A. i EX-DEBT Partners S.A. są podmiotem działającymi na rynku wierzytelności, a nabycie ich znaczącego pakietu akcji stanowi realizację planów Emitenta związanych ze zwiększaniem udziałów w tymże rynku również poprzez akwizycję innych podmiotów z branży. Przedmiot działalności spółki EX-DEBT S.A. EX-DEBT S.A. jest podmiotem prowadzącym działalność inwestycyjną w podmioty zajmujące się windykacją i obrotem wierzytelności zarówno z rynku publicznego jak i niepublicznego. Realizacja inwestycji odbywa się bezpośrednio (w oparciu o środki własne Spółki), jak i pośrednio poprzez spółkę zależną EX-DEBT Partners S.A. Głównym przedmiotem działalności EX-DEBT S.A. jest realizacja inwestycji w wyselekcjonowane spółki działające na rynku wierzytelności, finansowanie ich rozwoju przez dalsze dokapitalizowanie lub odpłatne, okresowe użyczenie środków finansowych. Realizacja inwestycji odbywa się poprzez transakcje nabycia udziałów lub akcji spółek niepublicznych i publicznych na rynku kapitałowym w Polsce prowadzących działalność windykacyjną, w segmencie małych i średnich spółek (MSP). EX-DEBT S.A. skupia się na wyszukiwaniu i wykorzystywaniu wszelkich nadarzających się okazji inwestycyjnych na rynku kapitałowym takich jak: obejmowanie akcji przeprowadzonej w ofercie prywatnej (private placement), obejmowanie emisji akcji w pierwszej ofercie publicznej (IPO - Initial Public Offering) oraz obejmowanie emisji akcji we wtórnej emisji akcji (SPO) z zachowaniem prawa poboru lub z jego wyłączeniem. Ponadto EX-DEBT S.A. oraz jego podmiot zależny (EX-DEBT Partners S.A.) obserwują zmieniające się warunki otoczenia i angażują kapitał poprzez 45 S t r o n a

46 nabywanie akcji lub udziałów w spółkach wykazujących się ponadprzeciętnym wzrostem, m.in. zarządzanych przez zmotywowanych właścicieli prywatnych (spółki rodzinne). EX-DEBT S.A. również nie wyklucza udziału w transakcjach fuzji lub przejęć na rynku publicznym oraz nabywania udziałów lub akcji w spółkach znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (distressed securities), a także spółek, które są niedowartościowane ze względu na brak zainteresowania dużych podmiotów inwestycyjnych. EX-DEBT Partners S.A. EX-DEBT S.A. posiada na dzień zatwierdzenia Prospektu akcji spółki EX-DEBT Partners S.A., stanowiących ok. 73,98% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu tego przedsiębiorstwa. W związku z powyższym EX-DEBT Partners S.A. jest podmiotem zależnym od EX-DEBT S.A. EX-DEBT Partners S.A. jest spółką inwestycyjną typu private equity. Posiada pakiety spółek publicznych i niepublicznych zajmujących się głównie windykacją i obrotem wierzytelnościami. Przedmiotem działalności spółki są inwestycje w akcje i udziały spółek niepublicznych działających na rynku od co najmniej kilku lat, z ugruntowaną pozycją rynkową oraz zarządzane przez ambitne i zmotywowane władze. Wybrane dane finansowe spółki EX-DEBT S.A. Tabela 7 - Wybrane dane bilansowe spółki EX-DEBT S.A. na koniec 2010 i 2011 r. (w zł) Wyszczególnienie: Dane na dzień r. (dane badane przez biegłego rewidenta) Dane na dzień r. (dane badane przez biegłego rewidenta) Kapitał (fundusz) własny , ,08 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , ,15 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,03 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,56 Źródło: Emitent Tabela 8 - Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat spółki EX-DEBT S.A. w latach 2010 i 2011 (w zł) Wyszczególnienie Dane za okres r r. Dane za okres r r. Przychody ze sprzedaży , ,08 Zysk (strata) ze sprzedaży , ,65 Zysk (strata) z działalności operacyjnej , ,58 Zysk (strata) brutto , ,73 Zysk (strata) netto , ,73 Amortyzacja 6 533, ,35 Źródło: Emitent Zbycie akcji spółki EX-DEBT S.A. W dniu 5 kwietnia 2013 r. Emitent dokonał sprzedaży akcji spółki EX-DEBT S.A. na rzecz Mariusza Pawłowskiego za kwotę równą ,00 zł. Utworzenie UniFund Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (UniFund NS FIZ) W związku z planami Emitenta zakładającymi zwiększenie inwestycji w zakup portfeli wierzytelności Spółka zdecydowała się na utworzenie Funduszu Sekurytyzacyjnego i zarządzanie przez Emitenta jego wierzytelnościami. Powyższe związane jest z obecnie obowiązującymi przepisami prawnymi, które w sposób szczególny uprzywilejowują tego rodzaju fundusze w zakresie sprzedawanych na ich rzecz portfeli wierzytelności oraz brakiem konieczności uzyskania przez fundusz sekurytyzacyjny zgody dłużnika na przekazanie jego danych osobowych, co w sposób istotny zwiększa efektywność windykacji należności. W polskim systemie prawnym Banki będące głównymi dostawcami wierzytelności najchętniej sprzedają wierzytelności funduszom sekurytyzacyjnym, dzięki czemu osiągają korzyści podatkowe (możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów straty poniesionej na zbyciu wierzytelności na rzecz funduszu) utworzenie funduszu sekurytyzacyjnego otwiera Emitentowi dostęp do rynku wierzytelności 46 S t r o n a

47 bankowych. Dodatkową zaletą inwestycji w ramach funduszu są oszczędności podatkowe albowiem fundusze sekurytyzacyjne nie są płatnikami podatku dochodowego. W opinii Zarządu Emitenta współpraca z funduszem sekurytyzacyjnym otwiera przed Spółką nowe możliwości zarówno finansowania nabywanych wierzytelności jak i windykacji rodzajów należności windykowanych dotychczas jedynie w formie inkaso. W dniu 18 lutego 2011 r. Emitent zawarł z Forum TFI S.A. umowę regulującą powstanie funduszu sekurytyzacyjnego i zarządzanie nabywanymi przez niego należnościami. W dniu 16 czerwca 2011 r. uzyskano zgodę KNF na utworzenie UniFund Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, który na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy z dniem 21 grudnia 2011 został wpisany do księgi rejestrowej w rejestrze funduszy inwestycyjnych pod pozycją RFi 692. Emisja certyfikatów inwestycyjnych w ramach utworzonego Funduszu pozwoli pozyskać Emitentowi dodatkowe środki finansowe, które zamierza lokować przede wszystkim w portfele wierzytelności bankowych. Emitent w ramach realizacji strategii inwestycyjnej w dniu 24 listopada 2011 r. uzyskał zezwolenie KNF na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami. W dniu 7 marca 2012 r. na podstawie umowy o zarządzanie Emitent stał się jedynym podmiotem zarządzającym portfelami wierzytelności sekurytyzowanych UniFund Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, dzięki czemu Spółka nie tylko zwiększa swój udział w rynku wierzytelności ale również bezpośrednio uzyskuje dochody z zarządzania portfelami wierzytelności. Nabycie certyfikatów UniFund NS FIZ W dniu 14 grudnia 2012 r. Spółka objęła imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii A funduszu UniFund NS FIZ po cenie 1,00 zł każdy za łączną kwotę 500 tys. zł. W dniu 29 marca 2012 r. Spółka objęła sztuk imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii B funduszu UniFund NS FIZ po cenie 1,00 zł każdy za łączną kwotę ok. 16,37 mln zł. Objęcie certyfikatów serii B powiązane było ze sprzedażą w dniu 28 marca 2012 r. na rzecz funduszu UniFund NS FIZ większości zakupionych przez Emitenta pakietów wierzytelności o łącznej wartości nominalnej blisko 100 mln zł, które na mocy zawartej przez Emitenta z Forum TFI S.A. umowy będą zarządzane przez Emitenta. Objęcie certyfikatów serii B nastąpiło w drodze potrącenia wierzytelności. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent posiada wszystkie certyfikaty wyemitowane przez UniFund NS FIZ. Objęcie powyższych papierów wartościowych stanowi element realizacji strategii rozwoju Emitenta, który systematycznie dąży do zwiększania udziału w rynku zarządzania wierzytelnościami poprzez m. in. współpracę z Forum TFI S.A., który utworzył fundusz UniFund NS FIZ. W ramach współpracy Forum TFI S.A. poprzez fundusz UniFund NS FIZ będzie nabywał portfele wierzytelności pojawiające się na rynku. W głównej mierze będą to portfele pochodzące z sektora bankowego. Następnie zakupione wierzytelności będą serwisowane przez Emitenta. Utworzenie funduszu sekurytyzacyjnego UniFund NS FIZ umożliwia zwiększenie skali działalności Emitenta i może mieć znaczący wpływ na przychody i wyniki finansowe Spółki w przyszłości. Szczegółowe informacje w zakresie umów dotyczących utworzenia i funkcjonowania UniFund NS FIZ zostały opisane w pkt 22 części rejestracyjnej Prospektu Opis obecnie prowadzonych głównych inwestycji Emitenta włącznie z podziałem geograficznym tych inwestycji oraz sposobami finansowania Wdrożenie programu Pivotal CRM (Customer Relationship Management) W październiku 2011 r. Emitent zawarł umowę ze spółką Pivotal Polska sp. z o.o. na wdrożenie aplikacji typu CRM. Całkowity koszt wdrożenia i serwisowania programu to ok. 1 mln zł netto, który zostanie pokryty w całości ze środków własnych Emitenta. Powyższe koszty będą ponoszone przez Spółkę sukcesywnie w okresie dwuletniego serwisowania programu. Program Pivotal CRM został technicznie wdrożony w 2012 r. W celu poprawy funkcjonalności programu, z punktu widzenia formalno-prawnego program na dzień zatwierdzenia Prospektu nie został jeszcze odebrany, a jego odbiór planowany jest najpóźniej w III kwartale 2013 r. Program Pivotal CRM zastąpił używane dotychczas przez Spółkę aplikacje wykorzystywane w procesie windykacji należności, a także spowodował połączenie wszystkich wykonywanych przez firmę czynności w ramach jednego 47 S t r o n a

48 kompleksowego systemu. W opinii Zarządu Emitenta wykorzystanie aplikacji w sposób istotny wpływa na wydajność przeprowadzanych przez Emitenta procesów windykacyjnych i ma istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki. Program Pivotal CRM pozwala na pracę na jednej spójnej platformie i w jednej bazie danych dla wszystkich pracowników Spółki. Na pełny zestaw oprogramowania firmy Pivotal Polska sp. z o.o. składa się platforma aplikacyjna z potencjałem w zakresie marketingu, sprzedaży, windykacji, serwisu, call center i sprzedażą interaktywną. Program centralizuje i jednocześnie porządkuje proces zarządzania kontaktami z klientem, zapewniając lepsze rezultaty i wzrost skuteczności windykacji przedsiębiorstwa, a także ułatwia określanie zadań dla działów wewnętrznych. Odpowiednie działania i kroki mogą być przypisywane do indywidualnych osób lub grup. Zautomatyzowane w ten sposób procesy ułatwiają współpracę grupową w ramach poszczególnych departamentów i linii biznesowych, przyspieszają proces wykorzystywania możliwości biznesowych i znacząco zwiększają skuteczność prowadzonych działań. System informatyczny Pivotal CRM pozwala kompleksowo kontrolować informacje o dłużniku takie jak dane teleadresowe, dane o sytuacji finansowej, informacje o kontach bankowych, oddziałach, informacje o stanie prawnym i faktycznym zabezpieczeń udzielonych kredytów i poręczeń. Główne korzyści z wdrożenia rozwiązań programu to: standaryzacja i automatyzacja procesów windykacji, postępowania sądowego i egzekucyjnego, kompleksowość rozwiązania i krótki termin realizacji, spójność informacji, niezawodność i bezpieczeństwo, skalowalność, szybkość i łatwość wprowadzania zmian, sprawna integracja z innymi systemami Informacje dotyczące głównych inwestycji Emitenta w przyszłości, co do których Zarząd podjął już wiążące zobowiązania Informacje dotyczące głównych inwestycji Emitenta w przyszłości, co do których Zarząd podjął już wiążące zobowiązania zostały wskazane w pkt części rejestracyjnej Prospektu. 6 ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI 6.1 DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności oraz rodzaj prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej wraz ze wskazaniem głównych kategorii sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi W ramach działalności podstawowej e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. świadczy usługi związane z kompleksową windykacją należności oraz doradztwem prawnym. Działalność Spółki oparta jest na dwóch segmentach: windykacji na zlecenie (inkaso) oraz nabywaniu pakietów wierzytelności i ich windykacji na własny rachunek. Spółka oferuje swoim klientom usługi zarządzania wierzytelnościami począwszy od prewencji (np. monitorowanie spłaty należności, wywiad gospodarczy, - pieczęć prewencyjna) poprzez specjalistyczne usługi w kolejnych etapach procesu windykacji (postępowanie polubowne, sądowe i egzekucyjne) oraz doradztwo prawne. Spółka obsługuje zarówno wierzytelności gospodarcze jak i konsumenckie. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie i skuteczne odzyskiwanie należności oraz obsługa prawna przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego. W zakresie podstawowej działalności Emitent podejmuje intensywne i efektywne działania dozwolone prawem, zmierzające do odzyskania zaległych zobowiązań finansowych, zachowując przy tym najwyższe standardy bezpieczeństwa informacji i etyki biznesu. Spółka posiada w swojej ofercie szeroki zakres usług wspomagających utrzymanie i przywrócenie płynności finansowej obsługiwanych podmiotów. Dzięki elastycznej ofercie Emitent jest odpowiednim partnerem zarówno dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych firm, banków i innych instytucji finansowych. 48 S t r o n a

49 Spółka wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne pozwalające na sprawną i efektywną obsługę wierzytelności masowych na wszystkich etapach procesu windykacyjnego. Aplikacje wykorzystywane w działaniach zmierzających do odzyskania należności są dostosowane do potrzeb klienta i procedur dochodzenia zobowiązań Pozwalają na sprawne zarządzanie procesem na każdym jego etapie i generowanie raportów wspomagających zarządzanie i kontrolę procesu windykacyjnego. Korzystanie ze specjalistycznego oprogramowania pozwala Spółce przyjąć do obsługi zlecenia na skalę masową. Zintegrowanie systemów z obsługą call center umożliwia kontakt z dłużnikiem i sprawną obsługę telefoniczną na każdym etapie procesu windykacyjnego z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych. Podstawowe segmenty działalności gospodarczej Spółki oraz świadczone przez nią typy usług obejmują: windykacja na zlecenie (inkaso), zakup portfeli wierzytelności, windykacja na etapie polubownym, windykacja sądowa i egzekucyjna, elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU), doradztwo prawne (usługi prawne), monitoring płatności, wywiad gospodarczy, sekurytyzacja windykowanych należności. Windykacja na zlecenie (inkaso) Główną usługą świadczoną przez Emitenta jest windykacja wierzytelności na zlecenie. W tym celu podejmowane przez Spółkę działania dopasowane są zarówno do potrzeb klienta jak i do charakteru wierzytelności będącej przedmiotem windykacji. Sprawny proces obejmujący wszystkie etapy postępowania zmierza do jak najszybszego odzyskania zaległej należności. Proces windykacji poprzedzony jest analizą statusu prawnego danej sprawy, na podstawie której podejmowana jest decyzja dotycząca dalszego sposobu windykacji. W ramach windykacji na zlecenie Spółka oferuje windykację polubowną, która w zależności od decyzji wierzyciela oraz od charakteru wierzytelności będących przedmiotem windykacji może trwać przez cały okres obsługi danego zlecenia. Jeśli skutkiem postępowania polubownego nie jest uregulowanie należności, Emitent występuje w imieniu wierzyciela na drogę postępowania sądowego, a następnie po uzyskaniu prawomocnego tytułu wykonawczego na drogę postępowania egzekucyjnego. Wierzytelności - nabycie portfeli wierzytelności Nabycie wierzytelności odbywa się na podstawie umowy cesji wierzytelności. Jej zawarcie poprzedzone jest przeprowadzeniem badania due diligence pakietu wierzytelności, uzgodnieniem ceny nabycia i formy płatności oraz wynegocjowaniem pozostałych warunków niezbędnych do realizacji transakcji. Nabyciem mogą być objęte wszystkie rodzaje wierzytelności. Warunki, na jakich dochodzi do nabycia, zależą od struktury wierzytelności (min. okresu przedawnienia, wysokości należności), kondycji finansowej dłużników oraz charakteru zobowiązań. Warunki nabycia wierzytelności są dostosowywane do indywidualnych wymagań klienta i mogą obejmować: nabycie wierzytelności o różnym stopniu przeterminowania (od umów po wypowiedzeniu, do spraw o znacznym stopniu przeterminowania) oraz nabycie wierzytelności o różnym statusie prawnym (przed postępowaniem sądowym, z tytułem wykonawczym, po bezskutecznej egzekucji komorniczej). Portfele wierzytelności nabyte przez Emitenta są następnie przekazane do windykacji. Przychody z tytułu wyegzekwowanych wierzytelności stanowią przychody Emitenta. Windykacja na etapie polubownym Windykacja polubowna jest prowadzona we współpracy z wierzycielem i polega w szczególności na dostosowaniu działań, doborze narzędzi i ustaleniu okresu obsługi w celu ich dostosowania do wymagań i potrzeb określonego klienta. Emitent w sposób szybki i efektywny egzekwuje zobowiązania, zachowując przy tym najwyższe standardy etyczne oraz poszanowanie wzajemnych kontaktów biznesowych. Postępowanie polubowne polega na kontakcie z dłużnikiem poprzez działania takie jak: kontakty korespondencyjne, rozmowy telefoniczne oraz spotkania w celu przekonywania go o korzyściach wynikających z terminowego wywiązywania się z zaległych zobowiązań. Podejmowane działania są dopasowane do charakteru należności oraz rodzaju dłużnika. Istotnym narzędziem wykorzystywanym do realizacji usług jest windykacja terenowa. Zasięg terytorialny Spółki pozwala na skuteczne prowadzenie sprawy bez względu na miejsce pobytu klienta czy osoby zadłużonej. Na etapie windykacji polubownej Spółka umożliwia dłużnikom zawarcie ugody z wierzycielem, porozumienia, przyjmuje stanowisko doradcy, aby skutecznie rozwiązać problem wszystkich stron. Na tym etapie 49 S t r o n a

50 postępowania możliwa jest również restrukturyzacja zadłużenia, proponowanie warunków zapłaty (rozłożenie zobowiązania na raty, kompensata i inne). W tym celu dział prawny Spółki przygotowuje należyte dokumenty potrzebne do zawarcia ugody, a Dział Windykacji nadzoruje dokonywanie ustalonych spłat. Windykacja sądowa i egzekucyjna Spółka prowadzi kompleksową obsługę windykacyjną na etapie sądowym i egzekucyjnym. Postępowania prowadzone są w trybie nakazowym, upominawczym lub zwykłym przez prawników specjalizujących się w sprawach windykacyjnych instytucji finansowych, firm telekomunikacyjnych i innych. Spółka prowadzi także, na zlecenie klientów będących bankami, czynności zmierzające do uzyskania Bankowego Tytułu Wykonawczego. Spółka dzięki zespołowi specjalistów zapewnia profesjonalne wykonanie wszelkich czynności związanych z prowadzeniem sprawy. Po otrzymaniu tytułu wykonawczego zespół egzekucyjny Emitenta zabezpiecza wierzytelność oraz kieruje postępowanie do określonej kancelarii komorniczej, w celu wszczęcia egzekucji. Spółka nadzoruje czynności kancelarii komorniczych oraz doradza klientom co do dalszych kroków po zakończeniu czynności egzekucyjnych. Wynagrodzeniem Spółki jest ustalona dla każdego z usługobiorców prowizja, płatna po skutecznej windykacji. Elektroniczne postępowanie upominawcze Spółka, w sprawach które zgodnie z przepisami prawa podlegają rozpoznaniu w tym trybie, wytacza powództwo w trybie Elektronicznego Postępowania Upominawczego (dalej EPU). Emitent niezwłocznie po uchwaleniu zmian do Kodeksu Postępowania Cywilnego wprowadzających Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, dostosował autorski system ERI tak aby był on w pełni kompatybilny z systemem e-sądu w Lublinie. Powyższe spowodowało, iż Emitent stał się jednym z pierwszych usługodawców mogących sprawnie i szybko wymieniać dane z e-sądem, nie łamiąc przy tym zasad bezpieczeństwa. EPU nie tylko przyspiesza czas uzyskania nakazu zapłaty i opatrzenia go klauzulą wykonalności umożliwiającą skierowanie sprawy bezpośrednio do komornika i egzekwowanie przez niego wierzytelności, ale także znacząco ogranicza koszty postępowania sądowego. Doradztwo prawne (usługi prawne) Usługa doradztwa prawnego obejmuje bieżącą pomoc z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, handlowego, upadłościowego, prawa pracy, prawa wekslowego i dewizowego. Obsługą Klienta zajmują się doświadczeni prawnicy będący jednocześnie etatowymi pracownikami Spółki, którzy są do dyspozycji klienta w godzinach jej pracy. Monitoring płatności Oferta monitoringu służy dyscyplinowania płatników i zapobieganiu powstawania opóźnień w regulowaniu należności. Przejęcie obowiązków administracyjnych przez Spółkę we wczesnym etapie przyśpiesza proces płatności i zapewnia większą dyscyplinę płatniczą kontrahentów. Usługa monitoringu obejmuje: kontakt telefoniczny z kontrahentem przed nadejściem terminu zapłaty, kontakt telefoniczny z kontrahentem po upływie terminu płatności oraz kontakt listowny z kontrahentem 4-5 dni po upływie terminu zapłaty. Dłużnik zostaje poinformowany o niedotrzymaniu terminu płatności faktury oraz o konieczności uregulowania zobowiązania. Uzupełnieniem oferty monitoringu jest pieczęć prewencyjna. Działanie to pozwala na zmniejszenie ilości należności przeterminowanych przy najmniejszych nakładach finansowych. Pieczęć służy do sygnowania faktur oraz innych dokumentów księgowych i informuje o konsekwencji podjęcia działań windykacyjnych w przypadku nieuregulowania należności w terminie. Wywiad gospodarczy Usługa wywiadu gospodarczego wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu firm na zmniejszenie ryzyka związanego z trafnością decyzji przy zawieraniu wszelkich kontaktów handlowych. W tym celu Spółka nawiązała współpracę z Big InfoMonitor Biurem Informacji Gospodarczej, umożliwiając swoim klientom dostęp do bazy kontrahentów widniejących w niej jako już zadłużeni. Dane zawarte w raporcie sporządzonym przez Spółkę pochodzą m.in. z takich źródeł jak: rejestry urzędowe i ewidencje przedsiębiorstw, publikacje urzędowe, publikacje specjalistyczne, informacje prasowe. Ponadto dzięki działalności Spółki na terenie całego kraju raport obejmuje także: ustalenie miejsca aktualnej siedziby firmy lub adresu zamieszkania osoby fizycznej, ustalenie pełnych danych przedsiębiorstwa (forma organizacyjno-prawna, NIP, REGON, data założenia i rejestracji, dane rejestrowe i numer rejestrowy, przedmiot działalności, informacje ogólne o firmie, dane historyczne na temat firmy, posiadane zezwolenia, koncesje, kapitał zakładowy, personalia zarządu, udziałowców), dane o posiadanym majątku stanowiącym podstawę zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wraz ze sprawdzeniem Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, wywiad środowiskowy (wizyta w miejscu zamieszkania/wykonywania działalności, fotoinspekcja), informacja o dochodach i źródłach utrzymania, ustalenie 50 S t r o n a

51 ruchomych składników majątkowych firmy, informacje o toczących się postępowaniach komorniczych wg właściwości rewirów, złożenie do zapytania do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego. Sekurytyzacja windykowanych należności Emitent prowadzi obsługę prawną portfela wierzytelności sekurytyzowanych, na które składają się czynności na etapie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego oraz czynności wspierające dochodzenie należności, np. czynności w zakresie zawierania ugód, poszukiwania aktualnego adresu dłużnika etc. Dzięki wyspecjalizowanej komórce dedykowanej do obsługi procesu sekurytyzacyjnego, jego prawidłowy przebieg przyczyni się do wymiernych korzyści finansowych dla uczestników tej transakcji. Emitent zapewnia korzystną współpracę w oparciu o kilkuletnie doświadczenie zdobyte w dotychczas przeprowadzonych procesach sekurytyzacyjnych Oferta produktowa i usługowa Emitenta Produkty i usługi świadczone przez Emitenta zostały opisane szeroko w pkt części rejestracyjnej Prospektu. Poniżej Spółka opisuje szeroko standardowe sposoby sprzedaży świadczonych przez nią usług. Struktura organizacyjna sprzedaży usług W ramach struktury organizacyjnej Emitenta została wydzielona jednostka Działu Sprzedaży, która ma na celu na celu prowadzenie akcji promocyjnych i marketingowych, w celu zwiększenia ilości klientów Emitenta. W ramach Działu Sprzedaży funkcjonują następujące piony: Call Center Sprzedaż Biuro Obsługi Klienta zajmujące się bieżącą obsługą klientów B2B oraz cross sellingiem, Zespół Sprzedaży pozyskiwanie nowych klientów B2B, Pion obsługi kluczowych klientów pozyskiwanie i obsługa Klientów B2C. Odziały doradcy mobilni sprzedaż usług Spółki na terenie całego kraju ( spotkania bezpośrednie z klientami). Dział marketingu organizacja kampanii marketingowych. Kanały dystrybucji usług Emitenta Spółka wykorzystuje następujące kanały dystrybucji, w celu promocji swoich usług wśród nowych oraz dotychczasowych kontrahentów: telemarketing spółka wykorzystuje rozwinięta infrastrukturę call center w celu prowadzenia akcji promocyjnej, spotkania bezpośrednio u klienta na terenie całej Polski, cross selling Spółka w ramach prowadzonej działalności oferuje cały zakres usług prawnych związanych zarówno z samym procesem windykacyjnych, jak i z ogólną obsługą prawną podmiotów gospodarczych; w przypadku rozpoczęcia współpracy z nowym podmiotem, Spółka oferuje mu dodatkowe usługi, po preferencyjnych cenach, współpraca z pośrednikami, kampanie IVR - umożliwiające interaktywną obsługę osoby dzwoniącej w celach marketingowych. Podczas wskazanego połączenia interaktywnego osoba dzwoniącą po wysłuchaniu nagranego komunikatu, może zapoznać się z interesującymi ją szczegółami oferty za pomocą wybierania tonowego, kampanie SMS spółka prowadzi akcje promocyjna za pomocą masowy wysyłanych wiadomości SMS; ten kanała jest również szeroko wykorzystywany przy działaniach windykacyjnych, mass mailing spółka prowadzi wysyłkę oferty handlowej na szeroką skalę przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej oraz , działania PR Spółka prowadzi działania z zakresu public relations w celu budowania pozytywnego wizerunku Emitenta wśród zróżnicowanych grup docelowych (obecni i potencjalni klienci Spółki, osoby zadłużone, inwestorzy itd.) udział w konferencjach Emitent promuje swoje usługi poprzez udział w konferencjach branżowych realizując jednocześnie strategie budowania wizerunku Spółki, która dba o edukację społeczną. 51 S t r o n a

52 Wskazanie wszystkich istotnych nowych produktów lub usług, które zostały wprowadzone, a także w zakresie, w jakim informacje na temat opracowywania nowych produktów zostały upublicznione, podanie stanu prac nad tymi projektami Emitent prowadzi działalność usługową w zakresie windykacji należności zarówno w formie inkaso, jak i na własny rachunek. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie planuje wprowadzenia nowych produktów i usług różniących się istotnie od obecnie oferowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Strategia rozwoju przedsiębiorstwa Nadrzędny celem przyjętej strategii Eminentna jest zwiększenie udziału w rynku obrotu wierzytelnościami oraz rozszerzenie zakresu oferowanych usług w zakresie serwisowania portfeli wierzytelności przeterminowanych. Zamierzonym celem długoterminowym jest objęcie pozycji lidera w branży windykacyjnej. Długoterminowa strategia rozwoju Emitenta Strategiczne założenia dalszej rozbudowy struktur windykacyjnych przedsiębiorstwa będą realizowane głównie poprzez: inwestowanie w zakup portfeli wierzytelności, pochodzących zarówno z sektora B2B, jak i B2C, utworzenie funduszu sekurytyzacyjnego, utworzenie funduszu dedykowanego do obsługi portfeli wierzytelności przeterminowanych, wdrożenie systemu informatycznego CMR, uruchomienie tzw. cross sellingu usług finansowych i dodatkowych form akwizycji, wzrost zatrudnienia w Dziale Sprzedaży i komórkach operacyjnych, otwarcie kolejnych oddziałów na terenie Polski, jak również rozwój poza granicami kraju, rozbudowa centrum analitycznego wspierającego właściwą parametryzację w procesie prognozowania wycen portfeli czy też usług, udoskonalenie systemu finansowo-księgowego Emitenta o dodatkowe możliwości przekrojowego raportowania. Aktualne działania związane z rozwojem działalności windykacyjnej Spółki W związku z intensywnym rozwojem działalności Spółki oraz wskazanej wyżej strategii rozwoju, Emitent podjął następujące działania związane ze zwiększeniem efektywności pracy, skali działalności oraz automatyzacji typowych działań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą: współpraca z Forum TFI S.A. w zakresie utworzenia i zarządzania funduszem sekurytyzacyjnym, wdrożenie platformy informatycznej do zarządzania procesem sądowo-egzekucyjnym z wykorzystaniem elektronicznego postępowania upominawczego, uruchomienie systemu call center zintegrowanego z automatyczną dystrybucją połączeń, rozbudowa sieci oddziałów na terenie kraju, powołanie Działu Obsługi Kluczowych Klientów, utworzenie kolejnych stanowisk analitycznych, zmiana siedziby Spółki na budynek klasy biurowej A, spełniający wszystkie wymogi Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, rozbudowa serwerowni Spółki, utworzenie profesjonalnej ścieżki wydruku i pakowania przesyłek listownych w ramach tzw. print house, powołanie Komórki Controlingu Finansowego. 6.2 GŁÓWNE RYNKI Opis głównych rynków na których Emitent prowadzi swoją działalność Charakterystyka rynku wierzytelności w Polsce Rynek windykacji należności powstaje w wyniku problemów przedsiębiorstw z wyegzekwowaniem od swoich klientów i kontrahentów należnych danemu przedsiębiorstwu należności. Powyższe powoduje wzrost posiadanych 52 S t r o n a

53 przez dane przedsiębiorstwo należności, co przy dłuższym okresie braku spłaty należności przez kontrahentów może spowodować trudności z finansowaniem działalności gospodarczej lub nawet wpłynąć na utratę płynności finansowej przez przedsiębiorstwo. W przypadku gdy dana firma po wstępnych próbach odzyskania należności w ramach wstępnej windykacji na własny rachunek, nie ma możliwości lub doświadczenia w odpowiednim postępowaniu celem jego wyegzekwowania, najczęściej korzysta w przedmiotowym zakresie z pomocy podmiotów zewnętrznych. Dalsze postępowanie może być następujące: windykacja danej należności przez firmę zewnętrzną na zlecenie (tzw. inkaso) w tym przypadku należność cały czas przysługuje spółce zlecającej windykację. Najczęściej w takich przypadkach wynagrodzeniem kancelarii windykacyjnej ustalane jest w oparciu o success fee, które jest naliczane procentowo od wartości należności wyegzekwowanych przez daną firmę z sektora usług windykacyjnych. W takich przypadkach spółka zlecająca windykację należności nie ponosi żadnego ryzyka, zyskując w przypadku spłaty nawet części należności, windykacja pakietów wierzytelności zakupionych na własny rachunek w tym przypadku należność sprzedawana jest na rzecz podmiotu zewnętrznego (firmy windykacyjnej) za z góry określoną kwotę, stanowiącą najczęściej od kilku do kilkudziesięciu procent wartości należności. W tym przypadku firma otrzymuje stałą kwotę i pozbywa się ryzyka niewypłacalności danego kontrahenta i niewyegzekwowania całości należnej kwoty. Rynek wierzytelności w Polsce można podzielić również ze względu na charakter wierzytelności. W tym przypadku możemy wyróżnić dwa rodzaje rynków: rynek wierzytelności konsumenckich obejmuje wierzytelności jakie konsumenci (osoby fizyczne) mają wobec przedsiębiorstw (sektor B2C), a zatem o zaległości w spłacie wszelkich zobowiązań wobec sektora finansowego (m.in. banków, firm ubezpieczeniowych), wobec usługodawców (m.in. firm telekomunikacyjnych, sieci telewizji kablowych), wobec spółdzielni mieszkaniowych, a także zaległości z tytułu niepłacenia różnego rodzaju kar oraz opłat za przejazd bez ważnego biletu czy niewłaściwe parkowanie, rynek wierzytelności gospodarczych obejmuje nieregulowane zobowiązania przedsiębiorstw wobec innych przedsiębiorstw (sektor B2B) z tytułu dostarczenia dóbr i usług. Wierzytelności takie, w odróżnieniu od wierzytelności konsumenckich, nie mają charakteru masowego (tzn. liczba dłużników pojedynczego wierzyciela jest z reguły niewielka), natomiast średnia wartość jednego zobowiązania jest znacznie wyższa niż w przypadku wierzytelności konsumenckich. Wielkość rynku windykacyjnego w Polsce Zgodnie z definicją ustaloną przez IBnGR za wielkość rynku usług windykacyjnych przyjmuje się łączną wartość spraw przekazanych do windykacji firmom zewnętrznym. Nie ma przy tym znaczenia czy przekazanie wierzytelności odbyło się w formie zlecenia ściągnięcia należności (inkaso), czy też odsprzedaży zagrożonego zadłużenia. Najważniejszy jest fakt przekazania długu wyspecjalizowanej firmie windykacyjnej. W związku z powyższym do wartości rynku usług windykacyjnych, zgodnie z powyższą metodologią, nie zaliczamy windykacji wewnętrznej, czyli działań mających na celu ściągnięcie niespłaconych terminowo należności, prowadzone samodzielnie przez wierzycieli pierwotnych. Wielkość rynku usług windykacyjnych przedstawia poniższy wykres. Wykres 4 - Wielkość rynku usług windykacyjnych w Polsce w latach (w mld zł) , Źródło: IBnGR Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku, Warszawa, październik ,7 14,3 53 S t r o n a

54 Łącznie wielkość rynku usług windykacyjnych w Polsce w latach zwiększyła się o blisko 60%. Rosnące zadłużenie Polaków, wzrost zaufania do firm windykacyjnych oraz większe zainteresowanie sprzedażą pakietów wierzytelności oraz zlecanie windykacji podmiotom zewnętrznym sprawiają, ze rynek wierzytelności ma bardzo dobre perspektywy na przyszłość. Według szacunków IBnGR wynika, że wśród modeli prowadzenia działalności windykacyjnej dominuje windykacja w systemie inkaso, czyli windykacja na zlecenie. Wartość spraw inkaso wyniosła w 2009 roku ok. 8,9 mld zł, co stanowiło ok. 62% wartości całego rynku usług windykacyjnych. Wykres 5 - Struktura i wartość rynku usług windykacyjnych według sposobu pozyskania wierzytelności w 2009 roku 38% zakup portfeli wierzytelności 62% inkaso Źródło: IBnGR Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku, Warszawa, październik 2010 Segment windykacji pakietów nabytych, czyli zarządzania wierzytelnościami zakupionymi od wierzycieli przez firmy windykacyjne, był wart w 2009 roku, według szacunków IBnGR, ok. 5,4 mld zł. Jego wartość była zatem niższa niż rynku windykacji na zlecenie. Łącznie segment windykacji zakupionych pakietów wierzytelności zwiększył się w latach o 22%. W tym samym okresie rynek inkaso zwiększył się prawie dwukrotnie. Wykres 6 - Struktura rynku usług windykacyjnych według sposobu pozyskania wierzytelności w latach % 80% 60% 40% 20% 0% 50% 50% 39% 61% Inkaso Zakupy Źródło: IBnGR Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku, Warszawa, październik % 41% 38% 62% Struktura segmentowa rynku wierzytelności W strukturze wierzytelności przekazywanych firmom windykacyjnym (sprzedaż pakietów wierzytelności) dominuje zadłużenie wobec sektora bankowego. Na kredyty i inne zobowiązania wobec banków przypada według szacunków IBnGR ok. 70% windykowanych należności. W kategoriach nominalnych w 2009 r. banki przekazały sektorowi windykacyjnemu sprawy o łącznej wartości bliskiej 10 mld zł. Połowę rynku usług windykacyjnych stanowiły sprawy dotyczące nieterminowo spłacanych kredytów konsumenckich. Nieco mniejszym udziałem oznaczały się kredyty korporacyjne, stanowiące ok. 15% wszystkich windykowanych wierzytelności oraz kredyty hipoteczne stanowiące ok. 5% rynku. 54 S t r o n a

55 Wykres 7 - Struktura segmentowa rynku wierzytelności w Polsce w 2009 r. 5% 14% 15% 50% kredyty konsumenckie B2B kredyty korporacyjne sektor niebankowy 16% kredyty hipoteczne Źródło: IBnGR Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku, Warszawa, październik 2010 Blisko 30% windykowanych wierzytelności stanowi zadłużenie wobec podmiotów gospodarczych innych niż banki. W kategoriach pieniężnych, wartość tej części rynku wynosi blisko 4,4 mld zł. Około 14% tej kwoty przypada na tzw. sektor niebankowy, pod którym należy rozumieć wszystkie podmioty gospodarcze, wobec których gospodarstwa domowe nie spłacają terminowo swoich zobowiązań. Są to m.in. firmy ubezpieczeniowe, operatorzy telefonii, telewizje cyfrowe i kablowe, zakłady energetyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także instytucje publiczne. Pozostałe 16% przypada na sektor B2B, czyli na wzajemne rozliczenia finansowe między przedsiębiorstwami. W ramach tego segmentu rynku znajdują się zazwyczaj nieuregulowane terminowo należności pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami gospodarczymi (nieopłacone faktury za dobra lub usługi itp.). Wykres 8 - Struktura segmentowa rynku windykacyjnego inkaso w Polsce w 2009 roku 18% 6% kredyty konsumenckie 57% B2B kredyty hipoteczne 19% sektor niebankowy Źródło: IBnGR, Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku, Warszawa, październik Według szacunków IBnGR 63% spraw będących przedmiotem windykacji na zlecenie przypada na sprawy przekazywane przez sektor bankowy. Najważniejszym segmentem w ramach wierzytelności bankowych są niespłacone terminowo kredyty konsumenckie, na które przypada aż 57% całego sektora windykacji na zlecenie. Łącznie na sektor windykacji konsumenckiej (B2C) przypada 81% rynku inkaso. Sektor B2B, czyli windykacja należności od przedsiębiorstw stanowi 18% procent rynku inkaso. Wyższy udział tego sektora w rynku windykacji na zlecenie niż w rynku ogółem oznacza, że przedsiębiorcy przy ściąganiu należności częściej preferują pośrednictwo firm windykacyjnych niż całkowitą odsprzedaż wierzytelności. W strukturze segmentowej wierzytelności przekazywanych firmom zewnętrznym w Polsce dominują wierzytelności bankowe, które wartościowo według szacunków IBnGR stanowiły w 2009 r. około 70% należności przekazanych do windykacji, przy czym główną grupę należności stanowiły kredyty konsumenckie (50%), kredyty dla przedsiębiorstw miały 15% udział w rynku, a kredyty hipoteczne 5%. Niski udział kredytów hipotecznych wynika z faktu, że tego typu zobowiązania są spłacane przez gospodarstwa domowe w pierwszej kolejności. Spośród należności podmiotów innych niż bankowe stanowiących 30% wszystkich należności przekazanych do windykacji, należności sektora B2B stanowiły 16% należności przeterminowanych ogółem przekazanych firmom zewnętrznym do windykacji, a pozostałych 14% obejmowało pozostałe podmioty gospodarcze, wobec których gospodarstwa domowe nie regulują 55 S t r o n a

56 terminowo swoich zobowiązań (m.in. operatorzy sieci telefonicznych i kablowych, spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne). Wykres 9 - Struktura segmentowa rynku zakupu wierzytelności w Polsce w 2009 r. 8% 4% 37% 13% kredyty konsumenckie Kredyty korporacyjne B2B Sektor niebankowy Kredyty hipoteczne 38% Źródło: IBnGR Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku, Warszawa, październik Struktura segmentowa rynku zarządzania wierzytelnościami jest zróżnicowana zarówno w przypadku windykacji na zlecenie oraz windykacji pakietów nabytych. W przypadku rynku inkaso, kredyty konsumenckie stanowią wartościowo ok. 57% rynku, natomiast brak jest w strukturze wierzytelności korporacyjnych, które z reguły nie są poddawane windykacji na zlecenie, a jedynie sprzedawane firmom zewnętrznym. W strukturze segmentowej rynku zakupu wierzytelności udział kredytów korporacyjnych wynosi 38%, a kredytów konsumenckich 37%. Według szacunków IBnGR, średnia wartość sprawy przekazanej firmom windykacyjnym wyniosła w 2009 r. około 2.050,00 zł (wzrost o 21% w porównaniu do 2007 r.). Jednocześnie średnia wartość sprawy zleconej do inkasa wyniosła w 2009 r ,00 zł (wzrost o 9% w stosunku do 2007 r.), a średnia wartość spraw zakupionych przez firmy windykacyjne wyniosła 3.800,00 zł (wzrost o 124% w stosunku do 2007 r.). Tak znaczący wzrost średniej wartości sprawy sprzedanej zewnętrznym firmom windykacyjnym wynika ze wzrostu udziału spraw korporacyjnych w strukturze wszystkich sprzedanych spraw ogółem. Ponadto, w strukturze segmentowej spraw zakupionych w 2009 r. aż 79% stanowiły sprawy przekazane przez banki (w przypadku inkasa 63%), które z reguły mają wyższą przeciętną wartość niż sprawy spoza sektora bankowego. W 2009 r. średnia wartość sprawy zakupionej z sektora bankowego wyniosła 6.100,00 zł (wzrost o 125% w stosunku do 2007 r.), a w przypadku inkasa 2.400,00 zł (spadek w stosunku do 2007 r. o około 25%). Przeciętna wartość spraw bankowych przekazanych do windykacji w 2009 r. była wyższa niż wartość spraw z pozostałych sektorów (telefonia, inne instytucje finansowe, media i inne). Zadłużenie Polaków Wielkość rynku wierzytelności konsumenckich jest pochodną przede wszystkim zaległych płatności Polaków. Zgodnie z zaprezentowanymi przez BIG InfoMonitor statystykami na koniec II kwartału 2013 roku przeterminowane zobowiązania (wyższe niż 200 zł, przeterminowane powyżej 60 dni) posiadało 2,297 mln Polaków, a ich łączna kwota sięgnęła 39,85 mld PLN. Oznacza to, że ok. 6% Polaków nie reguluje terminowo swoich zobowiązań. Na koniec czerwca 2013 roku średnie zaległe zobowiązanie osoby, która nie radzi sobie z regulowaniem płatności wyniosło ok zł i było wyższe o ok. 5,46% w stosunku do średniego zaległego zobowiązania na koniec czerwca 2012 r. 56 S t r o n a

57 Wykres 10 - Liczba osób w Polsce posiadających przeterminowane zobowiązania i łączna liczba tych zobowiązań w okresie od maja 2011 r. do czerwca 2013 r ,89 32,51 34,35 35,75 36,08 37,03 38,52 39,28 39, ,10 2,08 2,08 2,16 2,19 2,22 2,25 2,26 2, V 2011 VIII 2011 XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 I 2013 III 2013 VI oś lewa - łączna kwota przeterminowanego zadłużenia (w mld PLN) os prawa - liczba osób posiadających przeterminowane zobowiązania (w mln) Źródło: InfoDług Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka, BIG InfoMonitor, lipiec 2013 Przeterminowane należności przedsiębiorstw Wielkość rynku wierzytelności gospodarczych jest pochodną przede wszystkim przeterminowanych należności polskich przedsiębiorstw. Zgodnie z Indeksem Należności Przedsiębiorstw ( INP ) opublikowanym przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Krajowy Rejestr Długów, który odzwierciedla stan i opinie przedsiębiorców dotyczące następujących zagadnień związanych z należnościami: (i) stanu i prognozy problemów z ich egzekwowaniem, (ii) przeciętnego odsetka przeterminowanych należności w portfelu firmy, (iii) średniego okresu przeterminowania, (iv)odsetka firm w gospodarce, które na skutek problemów z należnościami nie mogą terminowo regulować swoich płatności, (vi) przeciętnego odsetka kosztów związanych z nieterminowymi płatnościami ze strony klientów/kontrahentów, po pięciu kwartałach zdecydowanych spadków indeks ten bardzo nieznacznie wzrósł w styczniu 2013 r. Wykres 11 Wartość Indeksu Należności Przedsiębiorstw (INP) w okresie od stycznia 2009 r. do stycznia 2013 r ,4 I ,6 81,5 IV 2009 VII ,7 83,6 X 2009 I ,3 84,6 IV 2010 VII ,2 85,8 86,8 X 2010 I 2011 IV ,5 VII ,7 X I ,2 IV ,1 VII ,2 82,6 X 2012 I 2013 Źródło: Portfel należności polskich przedsiębiorstw, projekt badawczy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Krajowego Rejestru Długów, styczeń 2013 r. 57 S t r o n a

58 Wartość INP w styczniu 2013 r. wyniosła 82,6 punktu, co oznacza piąty najgorszy wynik w ponad czteroletniej historii badania. Jest to wynik poniżej tych, które osiągane były w okresie od października 2009 r. do sierpnia 2012 r. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Krajowy Rejestr Długów pogorszenie w obszarze portfeli należności przedsiębiorców w silnym stopniu powiązane jest z kondycją polskiej gospodarki, uwidaczniającą się w słabnącej dynamice wzrostu PKB oraz w słabnącym popycie konsumpcyjnym i inwestycyjnym. Największy negatywny wpływ na wartość indeksu miało wydłużenie przeciętnego okresu oczekiwania na należności, a także pogorszenie subiektywnych opinii dotyczących portfela należności ogółem. Wierzytelności zarządzane przez firmy będące członkami Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Tendencje kształtujące się rynku wierzytelności w Polsce przedstawia opublikowany raport za IV kwartał 2012 r. Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF) pt. Wielkość polskiego rynku wierzytelności zarządzanego przez członków KPF. Raport ten odnosi się wyłącznie do zadłużenia obsługiwanego przez firmy będące członkami Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, jednakże ze względu na członkostwo w KPF dużej grupy największych polskich firm zarządzających wierzytelnościami raport ten pozwala na analizę rynku i rysujących się na nim tendencji z dużym przybliżeniem. Zgodnie z opublikowanym raportem łączna wartość wierzytelności znajdujących się w obsłudze badanych firm zarządzających wierzytelnościami na koniec IV kwartału 2012 r. wyniosła 34,1 mld PLN i była o 24,9% wyższa od odpowiedniej sumy na koniec II kwartału 2012 oraz o 36,4% wyższa od kwoty na koniec 2011 roku. Od 2010 roku rynek rósł przeciętnie o 7,1% kw/kw., a co za tym idzie wartości wierzytelności zarządzanych przez firmy będące członkami KPF na koniec 2012 roku wzrosła w porównaniu do końca 2010 roku prawie dwukrotnie. Wykres 12 - Łączna wartość wierzytelności obsługiwanych przez członków PKF w latach (w mld PLN) ,2 17,3 18,9 19,3 19,5 22,5 23, ,2 27,3 29,5 34, Źródło: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce w strukturze wierzytelności zarządzanych przez firmy będące członkami KPF dominują te, zarządzane na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych na koniec 2012 roku ich łączny udział wyniósł ok. 66%. Od początku 2010 roku obserwowany jest też wyraźny wzrost w tym segmencie rynku wierzytelności. W latach łączny udział portfeli obsługiwanych w imieniu funduszy sekurytyzacyjnych przez firmy będące członkami KPF wzrósł z ok. 44% do ok. 66% udziału. W latach obserwowało się systematyczny spadek udziału wierzytelności kupionych i obsługiwanych w imieniu własnym z poziomu ok. 20% na koniec I kw r. do poziomu ok. 13% na koniec 2012 r. 58 S t r o n a

59 Wykres 13 Struktura wartościowa obsługiwanych przez członków KPF wierzytelności w latach (w %) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 4% 4% 3% 44% 45% 47% 50% 52% 55% 55% 58% 56% 59% 63% 66% 33% 32% 30% 28% 26% 24% 24% 21% 22% 22% 20% 18% 20% 19% 18% 18% 18% 17% 17% 16% 17% 14% 14% 13% Źródło: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Wierzytelności obsługiwane w imieniu: Inne Funduszy sekurytyzacyjnych Banków Własnym (kupione) Wśród obsługiwanych przez firmy będące członkami KPF wierzytelności zleconych (z wyłączeniem tych obsługiwanych na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych) zdecydowanie dominują wierzytelności obsługiwane na zlecenie banków. Pozostali zleceniodawcy, tacy jak: operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy usług czy towarzystwa ubezpieczeniowe mieli w latach nieznaczny udział w portfelach zarządzanych przez spółki windykacyjne będące członkami KPF Podział przychodów Emitenta i jego prawnego poprzednika, Spółki Komandytowej, na rodzaje działalności i rynki geograficzne za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi Podział przychodów Emitenta ze względu na rynki geograficzne Wszystkie przychody uzyskiwane przez Spółkę i jej poprzednika prawnego, Spółkę Komandytową, w okresie objętym historycznymi danymi finansowymi (tj. w latach ) zostały uzyskane z działalności na terytorium Polski. Ze względu na fakt, iż Emitent prowadzi działalność usługową, która umożliwia świadczenie usług niezależnie od miejsca zamieszkania czy rejestracji windykowanego podmiotu, w opinii Spółki podział przychodów Emitenta na obszary geograficzne jest zbędny i nie ma znaczenia dla rzetelnego przedstawienia struktury przychodów Spółki. Podział przychodów Spółki ze względu na rodzaje działalności W poniższej tabeli Spółka prezentuje poddział przychodów Emitenta i jego prawnego poprzednika, Spółki Komandytowej, w podziale na rodzaje prowadzonej działalności. Przychody z działalności podstawowej Spółki stanowią głównie przychody z windykacji należności na zlecenie. Ich udział w przychodach ze sprzedaży Spółki wynosił ok. 89% w 2009 r., ok. 92% w 2010 r., ok. 73% w 2011 r. oraz ok. 81% w 2012 r. Drugą grupę przychodów ze sprzedaży Emitenta stanowią przychody z windykacji zakupionych portfeli wierzytelności. W 2009 i 2010 r. udział przychodów Spółki z tego tytułu wynosił odpowiednio ok. 11% oraz ok. 8%. Ze względu na fakt, iż uzyskiwanie przychodów z tytułu windykacji pakietów wierzytelności na rachunek własny wymaga znaczących nakładów finansowych związanych z ich zakupem a także okoliczności, iż Spółka i jej prawny poprzednik, Spółka Komandytowa, w latach nie dysponowali znaczącymi środkami pieniężnymi na zakup portfeli wierzytelności, firma nie uzyskiwała w tych latach znaczących przychodów z tytułu windykacji należności na rachunek własny. Istotny wzrost wartości przychodów z windykacji zakupionych portfeli wierzytelności w 2011 r. wynikał z dokonanych przez Emitenta znaczących zakupów pakietów wierzytelności, opisanych szczegółowo w pkt 59 S t r o n a

60 5.2 części rejestracyjnej Prospektu. W 2012 r. Spółka odnotowała spadek wartości przychodów uzyskiwanych z windykacji własnych portfeli wierzytelności (z poziomu 3,14 mln zł odnotowanych w 2011 r. do poziomu 1,34 mln zł odnotowanych w 2012 r.), co było w głównej mierze spowodowane sprzedażą w marcu 2012 r. na rzecz funduszu UniFund NS FIZ (Spółka posiada 100% certyfikatów przedmiotowego funduszu) zdecydowanej większości posiadanych przez Emitenta pakietów wierzytelności. Ponadto z uwagi na fakt, że Emitent świadczy na rzecz przedmiotowego funduszu usługi z tytułu windykacji na zlecenie (inkaso), w 2012 r. Spółka odnotowała ponowne zwiększenie udziału przychodów z tytułu windykacji inkaso w ogólnej sumie przychodów ze sprzedaży. Dodatkowo Spółka w 2012 r. odnotowała ok. 1,44 mln zł przychodów z tytułu świadczenia pozostałych usług (usług prawnych). W latach Spółka zanotowała pozostałe przychody operacyjne w wysokości odpowiednio ok. 79 tys. zł w 2009, ok. 518 tys. zł w 2010 r., ok. 632 tys. zł w 2011 r. oraz ok tys. zł w 2012 r. Istotny wzrost pozostałych przychodów operacyjnych w 2012 r. był związany głównie z aktualizacją wartości posiadanych portfeli wierzytelności. W latach Emitent nie odnotowywał znaczących przychodów finansowych z uwagi na fakt, że nie posiadał w tych latach znaczących aktywów finansowych, których aktualizacja wartości wpływa na przychody lub koszty finansowe. W 2012 r. Emitent odnotował znaczący wzrost przychodów finansowych, które były związane głównie z dokonaną aktualizacją wartości posiadanych certyfikatów UniFund NS FIZ oraz akcji spółki Ex-Debt S.A. Tabela 9 - Struktura głównych pozycji przychodów Emitenta i Spółki Komandytowej (w tys. zł) 2012 r r r.* 2009 r.** Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: Przychody z windykacji na zlecenie (inkaso) Przychody z windykacji zakupionych portfeli wierzytelności Przychody z pozostałych usług (usługi prawne) Pozostałe przychody operacyjne Przychody z tytułu aktualizacji wartości zakupionych portfeli wierzytelności Pozostałe Przychody finansowe ,8 Aktualizacja wartości posiadanych certyfikatów UniFund NS FIZ Aktualizacja wartości posiadanych akcji Pozostałe ,8 * - połączone dane Emitenta i Spółki Komandytowej ** - dane dla Spółki Komandytowej Źródło: Emitent Obsługiwane przez Spółkę w ramach inkaso portfele wierzytelności Wykres 14 Pozyskane przez Emitenta i Spółkę Komandytową do windykacji w ramach inkaso portfele wierzytelności w latach (w mln zł) * 2010** S t r o n a

61 * - dane dla Spółki Komandytowej ** - połączone dane Emitenta i Spółki Komandytowej Źródło: Emitent Powyższy wykres prezentuje zestawienie pozyskanych przez Spółkę w kolejnych okresach sprawozdawczych portfeli wierzytelności, które były następnie windykowane w ramach usług windykacji inkaso. Od 2009 r. dzięki rozszerzaniu współpracy o kolejnych istotnych kontrahentów, Emitent sukcesywnie zwiększał wartość pozyskiwanych do obsługi portfeli wierzytelności. W 2009 r. wartość ta wyniosła ok. 129 mln zł, w 2010 r. wyniosła ok. 240 mln zł, a w 2011 r. wzrosła aż do ok. 795 mln zł. W 2012 r. Emitent pozyskał celem windykacji inkaso portfele o łącznej wartości nominalnej równej ok. 1,06 mld zł. 6.3 CZYNNIKI NADZWYCZAJNE, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA INFORMACJE ZWARTE W PKT 6.1 I 6.2 W opinii Zarządu Emitenta, w działalności Emitenta nie wystąpiły inne czynniki nadzwyczajne, które miałyby wpływ na informacje podane w pkt. 6.1 i UZALEŻNIENIE EMITENTA OD PATENTÓW, LICENCJI, UMÓW PRZEMYSŁOWYCH, HANDLOWYCH LUB FINANSOWYCH Uzależnienie od patentów Emitent nie jest uzależniony od patentów. Uzależnienie od licencji i pozwoleń Emitent posiada licencje na korzystanie z programów komputerowych związanych z prowadzoną działalnością windykacyjną. W opinii Zarządu Emitenta Spółka nie jest uzależniona od powyższych licencji. Uzależnienie od zezwolenia KNF na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami Emitent zawarł w dniu 18 lutego 2011 r. ze spółką Forum TFI S.A. umowę o współpracy określającą szczegółowo prawa, obowiązki i zadania stron w przedmiocie utworzenia i zarządzania zamkniętym, niestandaryzowanym funduszem sekurytyzacyjnym. Szczegółowe zapisy niniejszej umowy zostały przedstawione w pkt. 22 dokumentu rejestracyjnego niniejszego Prospektu. W dniu 24 listopada 2011 r. Emitent otrzymał zezwolenie KNF na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego. Przedmiotowa zgoda umożliwia Spółce rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w nowym obszarze, powiązanym z długoterminową strategią rozwoju przedsiębiorstwa. Ewentualna utrata przedmiotowego zezwolenia spowoduje brak możliwości zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego i dalszy rozwój Spółki w tym obszarze oraz konieczność koncentracji działalności gospodarczej Emitenta na windykacji na zlecenie oraz na rachunek własny. W związku z powyższym Emitent jest uzależniony od posiadanego zezwolenia KNF. Uzależnienie od znaków towarowych Emitent na dzień zatwierdzenia Prospektu nie posiada zastrzeżonych znaków towarowych oraz nie występuje uzależnienie Emitenta od znaków towarowych. Spółka w dniu 5 sierpnia 2011 r. złożyła do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej podanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. (nazwa oraz logo Emitenta). Uzależnienie od umów zawartych z odbiorcami usług Spółki (największymi klientami) Emitent posiada zdywersyfikowaną strukturę odbiorców dla których świadczy usługi windykacji należności na zlecenie. Głównymi kontrahentami Spółki w przedmiotowym zakresie są duże przedsiębiorstwa (m.in. fundusze 61 S t r o n a

62 sekurytyzacyjne, banki, ubezpieczalnie, podmioty z rynku ubezpieczeń, towarzystwa ubezpieczeń). W 2012 r. udział żadnego z kontrahentów Spółki w jej przychodach ze sprzedaży nie przekroczył poziomu 10%, w związku z czym w opinii Emitenta nie jest on uzależniony od umów zawartych ze swoimi głównymi klientami. Uzależnienie od umów zawartych z dostawcami Spółki Działalność gospodarcza prowadzona przez Emitenta jest związana z windykacją należności zarówno na zlecenie jak i na rachunek własny (przy zakupie portfeli wierzytelności). Ze względu na fakt prowadzenia windykacji, powiązanej głównie z pracą biurową, umowy zawarte z dostawcami Spółki dotyczą w przeważającej mierze obsługi telefonicznej (powiązanej z działalnością call center), dostarczenia materiałów biurowych i sprzętu komputerowego. Powyższe umowy dotyczą dostarczenia usług, materiałów i środków trwałych będących niezwykle powszechnymi na rynku. W związku z powyższym, w opinii Emitenta nie jest on uzależniony od umów zawartych ze swoimi dostawcami. Uzależnienie od umów finansowych Emitent posiada na dzień zatwierdzenia Prospektu znaczącą ilość zobowiązań finansowych wynikającą z wyemitowanych obligacji, pożyczek, umów kredytu i leasingu. W związku z powyższym występuje częściowe uzależnienie sytuacji finansowej Emitenta od jego wierzycieli. Szczegółowe zapisy istotnych umów finansowych wraz ze wskazaniem stron zostały zawarte w pkt. 22 części rejestracyjnej Prospektu. Uzależnienie od umów przemysłowych, procesów produkcyjnych i innych Emitent prowadzi działalność usługową i nie jest uzależniony od umów przemysłowych. Emitent, w związku z prowadzeniem działalności usługowej, nie jest uzależniony od nowych procesów produkcyjnych. Emitent nie posiada certyfikatów o istotnym znaczeniu dla działalności Spółki i nie jest uzależniony od ich posiadania. Emitent nie posiada ani nie jest uzależniony od wzorów i praw autorskich. Podsumowanie umów zawieranych w normalnym toku działalności Spółki Emitent prowadzi działalność gospodarczą polegającą w szczególności na windykacji należności (zarówno na rachunek własny, jak i na zlecenie podmiotów zewnętrznych), działalności doradczej związanej z obsługą prawnofinansową przedsiębiorstw. W związku z powyższym Emitent postrzega następujące rodzaje umów o istotnej dla skali jego działalności wartości jako zawarte w normalnym toku działalności Spółki: umowy cesji portfeli wierzytelności przeznaczonych do dalszej odsprzedaży lub windykacji na własny rachunek, umowy dotyczące windykacji wierzytelności na zlecenie, za które Emitent otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne, umowy dotyczące obsługi prawno-finansowej przedsiębiorstw zewnętrznych. Umowy dotyczące nabycia (cesji) portfeli wierzytelności W przypadku cesji portfeli wierzytelności Emitent wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z danym pakietem wierzytelności za z góry określoną kwotę płatną po nabyciu pakietu. Nabyte portfele wierzytelności często zawierają znaczną wartość np. kilka lub kilkadziesiąt milionów złotych, jednak kwota jaka jest za nie płacona stanowi od kilku do kilkudziesięciu procent wartości portfela. Związane jest to z faktem, iż jego cena zawiera stosowne dyskonto za ryzyko związane z brakiem możliwości wyegzekwowania całości wartości należności. Cena nabycia danego portfela wierzytelności zależy od jego jakości, tj. rodzaju zobowiązań (telekomunikacyjne, bankowe etc.), terminu ich wymagalności, wartości poszczególnych windykowanych kwot (łatwiej windykować drobne zobowiązania wielu osób fizycznych niż większe sumy należne od jednego przedsiębiorstwa), informacji o dłużnikach i ich rodzaju (np. czy są to osoby prawne czy fizyczne) oraz informacji czy przedmiotowy pakiet był już windykowany. Zgodnie z planami Zarządu Emitenta, Spółka m.in. poprzez UniFund NS FIZ (fundusz sekurytyzacyjny zarządzany przez Emitenta, którego 100% wyemitowanych certyfikatów jest w posiadaniu Emitenta) będzie specjalizowała się w windykowaniu należności na własny rachunek, co spowoduje zwiększenie ilości i wartości zawieranych przez Spółkę umów tego rodzaju. 62 S t r o n a

63 Umowy dotyczące windykacji należności na zlecenie Emitent jest stroną umów zawartych ze swoimi klientami, które dotyczą windykacji przez Emitenta portfeli wierzytelności należących do klientów Spółki na zlecenie. Na podstawie powyższych umów Emitent dokonuje czynności mających na celu windykację pakietów należności na rzecz swoich klientów. Umowy określają zasady standardowego postępowania w takich przypadkach, w tym przygotowanie i skierowanie wniosków i pism do określonych podmiotów (komornik, sąd gospodarczy etc.) oraz działania mające na celu wyegzekwowanie należności od dłużników. Od wartości uiszczonych przez dłużników klienta na jego rzecz kwot naliczane jest wynagrodzenie prowizyjne powiększone o zapłacone przez dłużnika koszty zastępstwa procesowego na etapie sądowym we wszystkich instancjach oraz w postępowaniu egzekucyjnym. Standardowa umowa o współpracy dotycząca windykacji należności na zlecenie reguluje również pozostałe kwestie związane z procesem windykacji, takie jak zasady przekazywania i przechowywania dokumentacji, ochronę danych osobowych, odpowiedzialność za przeprowadzenie poszczególnych etapów całego procesu, terminy wypowiedzenia umowy itp. Powyższe postanowienia umów nie odbiegają od standardowo stosowanych przy tego rodzaju transakcjach. Poniżej Emitent zamieszcza procentowy udział przychodów uzyskiwanych od największych kontrahentów Spółki w zakresie świadczenia usług windykacji należności na zlecenie. Wykres 15 - Udział przychodów uzyskiwanych od największych kontrahentów w przychodach ze sprzedaży Emitenta w 2012 r. (w %) 8,36% 8,13% 7,86% KONTRAHENT 1 KONTRAHENT 2 KONTRAHENT 3 62,33% 3,10% 2,62% 2,29% 1,79% 1,92% 1,60% KONTRAHENT 4 KONTRAHENT 5 KONTRAHENT 6 KONTRAHENT 7 KONTRAHENT 8 KONTRAHENT 9 POZOSTALI KONTRAHENCI źródło: Emitent Emitent w 2012 r. największe przychody z tytułu windykacji należności na zlecenie uzyskał od trzech kontrahentów, gdzie każdy z nich odpowiadał za ok. 8% przychodów ze sprzedaży Spółki. Pozostałą część przychodów z tytułu windykacji należności na zlecenie wygenerowały podmioty, które odpowiadały za mniej niż 5% przychodów Spółki w 2012 r. W opinii Zarządu Emitenta analiza przychodów Spółki pozwala na stwierdzenie, iż Emitent posiada dobrze zdywersyfikowaną strukturę odbiorców i nie jest on uzależniony od współpracy z którymkolwiek z obecnych kontrahentów. Umowy dotyczące obsługi prawno-finansowej przedsiębiorstw zewnętrznych Emitent świadczy również usługi związane z obsługą prawno-finansową przedsiębiorstw zewnętrznych. Obsługa korporacyjna spółek, doradztwo prawne i finansowe stanowią działalność marginalną Emitenta i są ustalane indywidualnie z poszczególnymi podmiotami. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie posiada umów z tytułu świadczenia doradztwa prawno-finansowego, zawartych z klientami Spółki o istotnej dla skali Emitenta wartości. Umowy leasingu zawierane przez Spółkę Spółka do dnia zatwierdzenia Prospektu, jak również w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi (również za okres funkcjonowania przedsiębiorstwa jako Spółki Komandytowej), zawierała znaczącą pod względem ilości i wartości liczbę umów leasingu, które finansowały zakup większości środków trwałych. Przedmiotowe umowy 63 S t r o n a

64 zawierają postanowienia nie odbiegające od typowych stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów. W szczególności zawierają one szczegółowe informacje dotyczące sposobu finansowania danego środka trwałego, wartości wykupu czy określonych procedur dotyczących praw i obowiązków obu stron umowy. Umowy były zawierane z kilkoma przedsiębiorstwami, przez co różnią się względem siebie m.in. formą zabezpieczenia danej umowy. Umowy leasingu, których stroną jest Emitent zawierane są w związku z nabyciem przez Emitenta środków transportu oraz sprzętu IT. Umowy, zawierane również w okresie funkcjonowania przedsiębiorstwa jako Spółki Komandytowej, na zakup sprzętu zawierane są w przeważającej mierze na okres 24 miesięcy, zaś umowy leasingu pojazdów na okres 60 miesięcy. Zgodnie z zapisami umów Finansujący oddaje Emitentowi (jako korzystającemu) do używania przedmiot leasingu. Okres leasingowy rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie odbioru przedmiotu leasingu. W każdej z umów zawarta jest klauzula pozwalająca na wykupienie przez Emitenta przedmiotu leasingu za jego wartość końcową po opłaceniu wszystkich należności określonych umową. Integralną część umowy stanowią każdorazowo ogólne warunki leasingu obowiązujące u Finansującego. Kwota leasingu określana jest głównie w złotych polskich, w kilku przypadkach w walucie obcej. Przy leasingu pojazdów Emitent przejął na siebie uiszczanie opłat z tytułu ubezpieczenia. W latach Emitent: zawarł 26 umów leasingu na zakup sprzętu, które łącznie opiewają na kwotę netto ok. 1.3 mln zł. Łączna cena wykupu po okresie leasingu wynosi ok. 35,6 tys. zł, średnia rata leasingu wynosi ok. 1,58 tys. zł, zawarł 27 umów leasingu na zakup samochodów, które łącznie opiewają na kwotę netto ok. 1,43 mln zł. Łączna cena wykupu po okresie leasingu wynosi ok. 75 tys. zł, średnia rata leasingu wynosi ok. 1 tys. zł. Średnie oprocentowanie umowy leasingu wynosi ok. 7%. Oprocentowanie zawartych przez Spółkę umów leasingu jest zmienne, zależne od wartości wskaźnika WIBOR lub LIBOR. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń finansującego wynikających z niezapłaconych rat leasingowych Emitent składa zabezpieczenie w postaci weksla in blanko, do którego sporządzona jest deklaracja wekslowa określająca szczegółowo zasady wypełnienia weksla. Z uwagi na fakt, iż weksel, zgodnie z deklaracją wekslową, może zostać wypełniony jedynie w celu dochodzenia uregulowania należności wynikających z umów leasingu, Zarząd Emitenta wobec regularnego uiszczania rat leasingowych ocenia, iż na dzień dzisiejszy nie istnieje ryzyko związane z ich podpisaniem i wymagalnością. Dodatkowo podkreślić należy, że postawienie weksla w stan wymagalności wymaga uprzedniego wezwania do jego wykupu. Umowy związane z wynajmem lokali Emitent zawarł 11 umów związanych z wynajmem wszystkich posiadanych przez Spółkę oddziałów. Większość powyższych umów (10 umów dotyczących poszczególnych oddziałów Spółki) zobowiązuje Emitenta do uiszczania stałych opłat z tytułu najmu przedmiotowych lokali. Postanowienia przedmiotowych umów nie odbiegają od typowych zapisów tego rodzaju umów. W umowach nie zawarto istotnych kar umownych, a opłaty są stałe co do wartości, nominowane w PLN i uiszczane w okresach miesięcznych. Istotną umową najmu jest umowa dotycząca centrali Emitenta we Wrocławiu, która została zawarta w 2011 r. na okres na okres 8 lat. Płatności dokonywane są w walucie EUR. Szczegółowe zapisy przedmiotowej umowy zostały opisane w pkt 22 części rejestracyjnej niniejszego Prospektu. 6.5 ZAŁOŻENIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ EMITENTA DOTYCZĄCYCH JEGO POZYCJI KONKURENCYJNEJ Rynek windykacji w Polsce Rynek windykacji w Polsce jest rynkiem mocno rozdrobnionym, na którym panuje duża konkurencja. Powyższe jest wynikiem znaczącej ilości spraw o zróżnicowanej wartości podlegających procesowi windykacji oraz braku szczególnych wymogów ograniczających wejście na rynek nowych podmiotów, takich, jak np. konieczność posiadania stosownej licencji czy z góry określonej wartości kapitałów własnych przedsiębiorstwa. Jednak w praktyce tylko podmioty, które dysponują kapitałem umożliwiającym dokonanie znaczących transakcji lub umiejętnie pozyskujące źródła finansowania oraz posiadające stosowne zaplecze infrastrukturalne są w stanie skutecznie powiększać udział w rynku windykacyjnym i funkcjonować na nim przez długi czas zyskując zaufanie partnerów biznesowych i czerpiąc zyski ze skutecznego działania. 64 S t r o n a

65 Kruk S.A. BEST KREDYT INKASO ULTIMO Centrum Finansowe Banku PS e-kancelaria Grupa Prawno- EGB Investments Pragma Inkaso S.A. DTP VINDEXUS COMPLEX CREDIT SOLUTIONS FAST FINANCE CZĘŚĆ III Poziom nasilenia konkurencji jest różny w zależności od rodzaju branży windykacyjnej (inkaso lub windykacja na własny rachunek), ze względu na ilość podmiotów specjalizujących się w danym rodzaju windykacji, powiązane z tym ryzyka oraz konieczność posiadania określonej wartości rezerw kapitałowych. Rynek windykacji na zlecenie (inkaso) Na rynku wierzytelności na zlecenie występuje wiele podmiotów, które wymuszają powstanie dużej konkurencji. Wynika to z faktu braku konieczności posiadania licencji ograniczającej dostęp do rynku podmiotom bez większego doświadczenia w branży i braku konieczności posiadania dużej wartości kapitałów (co jest powiązane z działalnością usługową przedsiębiorstwa). Powyższe czynniki spowodowały powstanie dużej ilości mniejszych podmiotów działających w tej branży. Sprawy o największej wartości, na których nawet stosunkowo mała wartość marży generuje dużą wartość przychodów, przekazywane są do windykacji przez duże podmioty (głównie banki i korporacje), które zazwyczaj współpracują na stałe z kilkoma dużymi, konkurującymi ze sobą podmiotami z branży windykacyjnej. Wybór określonej firmy windykacyjnej dokonywany jest przez te podmioty w oparciu o doświadczenia z wcześniejszej współpracy, a w szczególności w oparciu o zakres skali działalności (preferowane są duże firmy gwarantujące windykację dużych portfeli wierzytelności), efektywność windykacji należności, gwarancję ochrony przekazywanych kancelarii danych osobowych oraz cenę świadczonych usług. Czynniki te preferują wybór dużych podmiotów windykacyjnych, których skala działalności i wieloletnie doświadczenie pozwala na spełnienie wszystkich wymienionych warunków. Rynek windykacji należności na rachunek własny (nabycie portfeli wierzytelności) Rynek windykacji należności na rachunek własny charakteryzuje się dużo niższą konkurencją od segmentu windykacji na zlecenie. Wynika to głównie z istotniejszych niż na rynku inkaso barier wejścia, do których można zaliczyć m.in.: dostępność środków finansowych umożliwiających szybki zakup portfeli wierzytelności, zbudowana przez przedsiębiorstwo historia spłacalności pakietów przez poszczególnych dłużników umożliwiająca w pierwszej kolejności poprawną wycenę danego portfela wierzytelności, a następnie szybkie dostosowanie odpowiednich metod windykacji do danego typu dłużnika i możliwość masowej windykacji dużych portfeli wierzytelności (kwestia wykorzystania skali działalności). Standardowa procedura nabycia portfeli wierzytelności odbywa się w drodze przetargu, gdzie głównym kryterium wyboru podmiotu nabywającego wierzytelność jest cena, a dopiero w dalszej kolejności inne czynniki takie, jak długoterminowa współpraca czy termin uiszczenia środków za dany pakiet wierzytelności. Ze względu na te warunki, w sektorze tym funkcjonują gównie duże podmioty posiadające odpowiednie duże środki finansowe umożliwiające wykorzystanie efektu skali działalności. Pozycja konkurencyjna Emitenta Porównań firm windykacyjnych można dokonać na co najmniej kilka sposobów, w tym poprzez liczbę obsługiwanych podmiotów, skuteczność windykacji, zasięg działalności etc. Najbardziej adekwatnym sposobem porównania pozycji rynkowej przedsiębiorstw jest wskazanie wartości obsługiwanych przez poszczególne przedsiębiorstwa portfeli wierzytelności. W tabeli poniżej wskazano dane dotyczące wartości portfeli wierzytelności obsługiwanych przez poszczególne firmy windykacyjne w 2011 roku. Wykres 16 Wartość spraw przyjętych do windykacji w 2011 r. (w mln zł) Źródło: P. Tychmanowicz, Akcjonariusze windykatorów mają powody do optymizmu, GG PARKIET z r. 65 S t r o n a

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 r. Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Listopad 2011

Raport miesięczny. Listopad 2011 Raport miesięczny Listopad 2011 12 grudnia 2011 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Kwiecień 2011 Wrocław, 12 maja 2011 r. Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY MARZEC 2013

RAPORT MIESIĘCZNY MARZEC 2013 RAPORT MIESIĘCZNY MARZEC 2013 12 KWIETNIA 2013 Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć istotne skutki dla kondycji

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r. Aneks nr 2 z dnia 22 grudnia 2015 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2 UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa:... Adres:..

Bardziej szczegółowo

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Od: Wysłano: Do: Temat: PGNiG S.A. 7 maja 2009 roku KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Raport bieżący nr 50/2009 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B Emitent i gwarant, pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie następującej treści:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B Emitent i gwarant, pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie następującej treści: ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014:

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Data Numer raportów 2014-01-08 1/2014 Wcześniejszy wykup Obligacji serii E 2014-01-09 2/2014 2014-01-14 3/2014 2014-01-17 4/2014

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2/2010 w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik do Raportu bieżącego 12/2010 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na

Bardziej szczegółowo

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 1 Projekt uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B Emitent i gwarant, pkt B.7. o następującej treści: Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji.

2. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B Emitent i gwarant, pkt B.7. o następującej treści: Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 listopada

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [ ].

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [ ]. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. III kwartał 2011 r

Raport kwartalny. III kwartał 2011 r Raport kwartalny III kwartał 2011 r. 2011-07-11 Spis treści: 1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu...... 3 2. Podstawowe informacje o Emitencie.. 4 3. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OBLIGACJI SERII G ECHO INVESTMENT S.A.

OSTATECZNE WARUNKI OBLIGACJI SERII G ECHO INVESTMENT S.A. OSTATECZNE WARUNKI OBLIGACJI SERII G ECHO INVESTMENT S.A. Kielce, 29 września 2017 r. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji dla obligacji wskazanych poniżej, emitowanych przez Echo Investment

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna Strona 1 z 5 RAPORT BIEŻĄCY Numer w roku Rok bieżący Data sporządzenia Temat raportu Podstawa prawna 30 19-04- Uchwała Zarządu dotycząca emisji obligacji zamiennych Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES 01.01.2009 31.12.2009 I. Skład Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. w 2009 r. funkcjonowała w

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r. Aneks nr 3 z dnia 29 lutego 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 lipca 2011 roku do 30 września 2011 roku 3. Komentarz Zarządu na temat

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Wybór przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Porządek obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIRTUAL

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok

PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W INVESTMENTS S.A. W DNIU [ ] 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W INVESTMENTS S.A. W DNIU [ ] 2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W INVESTMENTS S.A. W DNIU [ ] 2015 R. Ad. punkt 2 porządku obrad. w sprawie wyboru Przewodniczącego Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2012 roku.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2012 roku. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2012 roku. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie:

Uchwała nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies

Bardziej szczegółowo

1. w pkt B2 Prospektu wyrazy: Kraków ; - zastępuje się nową, następującą treścią: Warszawa. ;

1. w pkt B2 Prospektu wyrazy: Kraków ; - zastępuje się nową, następującą treścią: Warszawa. ; Komunikat Aktualizujący nr 6 z dnia 9 czerwca 2014 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003, 004, 005 oraz 006 funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA z siedzibą w Warszawie. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA z siedzibą w Warszawie. w sprawie przyjęcia porządku obrad Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza INVESTcon GROUP S.A. w związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego na podstawie art. 400 k.s.h. w związku z 12 ust. 5 Statutu IPO Doradztwo Strategiczne S.A.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 i art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1. do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A.

ANEKS NR 1. do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. ANEKS NR 1 do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 kwietnia 2008 r. Niniejszy Aneks nr 1 stanowi aktualizację informacji

Bardziej szczegółowo

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad.

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 marca 2015 roku na godzinę 12.00 w Warszawie (00-121 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, C Papiery wartościowe, pkt C.1. zdanie ostatnie o następującej treści:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, C Papiery wartościowe, pkt C.1. zdanie ostatnie o następującej treści: KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. UCHWAŁA Nr 1 dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 z dnia 2015 roku

Uchwała nr 2 z dnia 2015 roku Uchwała nr 1 z dnia 2015 roku wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Katowicach wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią. Uchwała wchodzi w życie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.07.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. (III KWARTAŁ 2012 R.) ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 97/2016 z dnia 31.12.2016 r. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Uchwała nr 1 Spółki BUMECH S.A

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe RAPORT BIEŻĄCY KOFOLA S.A. 18 luty 2009r. Raport bieżący nr 9/2009 Temat: y uchwał NWZA Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd KOFOLA S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 53/2012 Data sporządzenia: 16 listopada 2012 Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pilab S.A. uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany (-a) Pan / Pani

PROJEKTY UCHWAŁ. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany (-a) Pan / Pani PROJEKTY UCHWAŁ Zarząd spółki pod firmą, przy ulicy Rembielińskiej 20 lok. 318, 03-352 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426498, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ 2013

RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ 2013 RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ 2013 11 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć istotne skutki dla kondycji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Informacje dodatkowe

Rozdział 9. Informacje dodatkowe Rozdział 9. Informacje datkowe PC GUARD S.A. 143 9.1. Wybrane dane finansowe za 2005 r. Poniższe tabele pokazują wybrane dane finansowe Emitenta za 2005 r. w ujęciu wymaganym dla raportów kwartalnych na

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 19 września 2012 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 19 września 2012 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 września 2012 r. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 19 września 2012 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Uchwała nr 23 w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki 1 1. W latach 2015-2019 Spółka

Bardziej szczegółowo