Regulamin świadczenia usług (dalej zwany Regulaminem) w ramach Serwisu 8careers [infinity careers]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług (dalej zwany Regulaminem) w ramach Serwisu 8careers [infinity careers]"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług (dalej zwany Regulaminem) w ramach Serwisu 8careers [infinity careers] Regulamin określa jednostronnie wzajemne prawa i obowiązki. Użytkownik Serwisu nie ma możliwości do ich indywidualnego ustalania lub zgłaszania zastrzeżeń do treści Regulaminu, a jakiekolwiek ewentualne indywidualne zmiany wymagają formy pisemnej. Zapoznanie się z treścią Regulaminu i rozpoczęcie korzystania z usług Serwisu 8careers.eu, jest równoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu oraz wynikających z niego praw i warunków, jakie należy spełnić chcąc skorzystać z usług Serwisu 8careers.eu. Regulamin w poniższym brzmieniu obowiązuje od dnia r. Artykuł 1. INFORMACJE OGÓ LNE 1. Ze względu na uproszczenie i lepszą czytelność rezygnuje się z podawania pisowni dotyczącej formy żeńskiej i męskiej Serwis skierowany jest w takim samym stopniu do Użytkowników obu płci. 2. Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis 8careers, zlokalizowanym w Internecie pod adresem oraz prawa i obowiązki Serwisu i Użytkowników Serwisu w ramach Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz bezpośrednio. 3. Serwis Usługodawcą i właścicielem Serwisu 8careers (zwanym dalej Serwisem) jest firma mm-careers, z siedzibą w Berlinie, kod pocztowy 10179, przy ul. Rungestr , wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Urząd Gminy Berlin Mitte, zarejestrowanej dnia 27 czerwca 2011, o numerze podatkowym 34/436/54640 i europejskim numerze identyfikacyjnym podatku obrotowego DE Użytkownik Serwisu, zwany dalej Użytkownikiem osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis, będącym Usługobiorcą w świetle prawa, zwłaszcza ustawy wymienionej powyżej oraz konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 5. Usługi świadczone drogą elektroniczną - usługi doradztwa kariery zwane dalej Usługami, świadczone przez Serwis za pośrednictwem sieci internetowej na rzecz Użytkownika w oparciu o zasady zawarte w niniejszym Regulaminie. 6. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. 7. Wszelkie porady i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu, nie są poradami kierowanymi do indywidualnych Użytkowników i nie uwzględniają ich indywidualnej sytuacji, a są jedynie ogólnym zbiorem informacji zebranych i udostępnionych w jednym miejscu w Serwisie. Artykuł 2. OFERTA I ZLECENIA Ceny ofert i inne ceny w większości skierowane są do ostatecznych odbiorców indywidualnych i tym samym są cenami brutto i zawsze zawierają należny podatek VAT. Ceny są zawsze niezobowiązujące i sugerowane. Obowiązująca prawnie umowa o Świadczeniu usług dochodzi do skutku między zawierającymi ją stronami dopiero po sprawdzeniu wszystkich danych będących podstawą zawarcia umowy i poprzez potwierdzenie przyjęcia zlecenia pod adres podany przez Użytkownika w Formularzu Zamówienia. Dane zawarte w umowie o Świadczeniu usług o określonych cechach, rodzaju i zakresie usługi i jej dostarczeniu są zawsze obowiązujące. Zastrzega się omyłki i pominięcia. Artykuł 3. CENY / DODATKOWE KOSZTY Ceny końcowe są podane w Art. RODZAJE OFEROWANYCH I REALIZOWANYCH USŁUG w odpowiedniej Tabeli Usług dla Użytkownika, stosownie dla określonej wybranej grupy docelowej. Dodatkowo powstałe koszty podróży i/lub diety są ustalane dodatkowo i wykazane oddzielnie. Koszty dodatkowe, powstałe z powodu zmienionych przez Użytkownika warunków dostawy i płatności są kosztami płaconymi przez Użytkownika. Należą do nich też koszty upomnień i wynoszą one 50 zł za każde upomnienie. Artykuł 4. PŁATNOŚĆ 1. Płatności dokonywane przez Użytkownika zgodnie z Art. WARUNKI ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY pkt. 3 i 5 stanowią zaliczkę na poczet ceny usługi. Jeżeli płatność dokonana przez Użytkownika wynosi 100 % ceny, płatność taka do czasu wykonania usługi - traktowana jest jako zaliczka na poczet ceny. Płatność zaliczki w wysokości 100 % ceny w całości pokrywa zobowiązanie Użytkownika z tytułu zapłaty ceny. 2. Płatności za usługi można dokonać wyłącznie poprzez przelew bankowy do banku PNB Paribas 8careers Mikolaj Masluk-Meller, numer rachunku , dla transakcji międzynarodowych numer IBAN PL oraz BIC PPAB PLPK.

2 3. Opłaty za usługi Serwisu dokonywane są z uwzględnieniem wszelkich zabezpieczeń Danych Osobowych Użytkowników. 4. Serwis nie pobiera od Użytkowników dodatkowych opłat za dokonywane transakcje w związku z umową zawartą między Serwisem a bankiem, w którym jest prowadzone konto firmowe Serwisu. 5. Warunki realizacji płatności oraz związanej z tym odpowiedzialności określa regulamin świadczenia usług przez bank Użytkownika, z którego konta Użytkownik będzie dokonywał opłaty za usługę. 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przebieg i bezpieczeństwo transakcji realizowanych przez bank Użytkownika i sposób przetwarzania danych osobowych przez bank Użytkownika. 7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania banku Użytkownika są przedmiotem ustaleń między Użytkownikiem a bankiem, któremu Użytkownik zlecił dokonanie realizacji płatności za Usługę i nie wpływają na sposób realizacji Usługi przez Serwis. Artykuł 5. DOSTARCZENIE 1. Obie strony ustalają warunki dostarczenia (czas / data dostawy) w potwierdzeniu zamówienia. 2. Dostarczenie nastąpiło w momencie, gdy zamówiony produkt został przesłany Użytkownikowi przez Serwis lub / i usługa została zrealizowana. 3. Serwis zastrzega sobie prawo do przesłania częściowego zamówienia w możliwym zakresie, jeżeli uzna to za korzystne dla szybszej realizacji całości zlecenia. 4. Dostarczenia zawsze dokonuje Serwis, jest ono na koszt i ryzyko Użytkownika. Dostawy uszkodzone i / lub niekompletne, lub ich stan należy od razu reklamować dostawcy / Serwisowi w momencie dostarczenia a najpóźniej w przeciągu 10 dni od momentu dostarczenia. Jeśli w przeciągu tego czasu nie zostanie dostarczony uzasadniony zarzut, zlecenie uznawane jest jako zakończone. 5. Jeśli po wpłynięciu zarzutu Serwis dokona sprawdzenia usługi i nie stwierdzi oczywistych braków - Użytkownik ponosi koszty sprawdzenia. Jeśli zostaną stwierdzone dające się udowodnić błędy dokonane przez Serwis, Użytkownik ma prawo do korekty tych dokumentów według swoich konkretnych wskazówek. Podstawę korekty stanowi umówiona usługa. Korekta jest wtedy bezpłatna, ewentualnie może zostać obniżona cena. 6. Terminy dostaw są dotrzymywane w najlepszej wierze. Nie można jednak wykluczyć opóźnień spowodowanych większą ilością zamówień w krótkim okresie. Jeżeli dochodzi do opóźnienia dostarczenia ze strony Serwisu, Użytkownik ma prawo i obowiązek zawiadomić Serwis odpowiednio w formie pisemnej drogą elektroniczną pod adresem i podać stosowny termin przedłużenia terminu dostawy (jednak nie krótszy niż realizacja usługi liczona od dnia podania stosownego terminu) pod groźbą odrzucenia zlecenia. Przy braku realizacji usługi po upływie ww. stosownego okresu przedłużenia terminu, Użytkownik nabywa prawo do odstąpienia od zawartej w umowie terminu i realizacji usługi. Jeśli brak wykonania usługi przez Serwis lub dostawcy usługi wynika z braku takiej możliwości, wtedy zarówno Użytkownik, jak i Serwis mogą odstąpić od umowy, jeśli uzgodniony termin dostarczenia usługi został przekroczony o więcej niż miesiąc. Roszczenia o odszkodowanie z powodu spóźnienia dostarczenia usługi lub niemożności lub niespełnienia warunków, w tym poniesione przez odstąpienie od umowy są wykluczone. Do wyjątków należy umyślne lub rażące niedbalstwo. W przypadku niezachowania ustalonego terminu dostarczenia, biorąc pod uwagę działanie siły wyższej, Użytkownik / Serwis mają zawsze prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy. Artykuł 6. WARUNKI ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY 1. W celu zawarcia umowy o świadczenie wybranej usługi Użytkownik powinien zapoznać się z ofertą Serwisu dostępną na stronie oraz wypełnić dostępny tam Formularz Zamówienia. 2. W Formularzu Zamówienia Użytkownik potwierdza ze swojej strony wszelkie istotne elementy umowy, w tym dokonuje wyboru Usługi wymienionej w Tabeli Usług, akceptuje wysokość wynagrodzenia za zamówioną Usługę oraz sposób jego zapłaty, a ponadto składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptuje warunki Regulaminu. 3. Dane Użytkownika potrzebne do udzielenia zlecenia przez Użytkownika i zawarcia umowy między Użytkownikiem i Serwisem zostają przekazane ze strony Użytkownika za pomocą wypełnionego i przesłanego Formularza Zamówienia dostępnego na stronie Serwisu. 4. Następnie Serwis potwierdza otrzymanie zlecenia i dojście do skutku umowy, w tym otrzymanie płatności od Użytkownika drogą elektroniczną, przesyłając na adres elektroniczny Użytkownika zawierający, m.in.: 1) pełne dane adresowe Serwisu, 2) rodzaj zamówionej usługi i warunki jej wykonania, 3) cenę (obejmującą wszystkie jej składniki, w tym podatki), 4) zasady zapłaty ceny albo potwierdzenie jej zapłaty,

3 5) w uzasadnionych przypadkach koszty oraz termin i sposób dostawy, 6) w przypadku usług typu on-line zawartych z Użytkownikiem na odległość - pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy w terminie dwóch tygodni b z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Regulaminie i stosowanych przepisach prawa - 312c ust. 2 kodeksu cywilnego w połączeniu z 1 ust. 1, 2 i 4 kodeksu cywilnego - oraz naszych obowiązków według 312e ust. 1 zdanie 1 kodeksu cywilnego w połączeniu z 3 kodeksy cywilnego. 7) miejscu i sposobie składania reklamacji. 5. Serwis przystępuje do realizacji umowy od dnia następnego liczonego od zaksięgowania płatności na koncie Serwisu. 6. Umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu: 1) w momencie wykonania usługi przez Serwis z chwilą jej wykonania, 2) w przypadku usług typu on-line zawartych z Użytkownikiem w razie odstąpienia przez Użytkownika od umowy (również bez podania przyczyn), o ile oświadczenie o odstąpieniu wpłynie do Serwisu drogą elektroniczną lub pisemnie (w tym faxem) nie później jednak niż w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia zawarcia umowy. Zasady dotyczące prawa do odstąpienia od umowy przez Użytkownika w wykonaniu jego ustawowych uprawnień do odstąpienia od umowy po przystąpieniu do realizacji umowy reguluje Artykuł ODSTĄPIENIE OD UMOWY/ REZYGNACJA Z USŁUGI, 3) w razie dozwolonego niniejszym Regulaminem odrzucenia zlecenia (umowne prawo odstąpienia). 7. Strona ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie naruszenia przez drugą Stronę Umowy postanowień niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w razie niemożliwości przesłania Użytkownikowi przez Serwis jakichkolwiek informacji z powodu błędnie podanego adresu lub przepełnionego konta poczty elektronicznej. W takich przypadkach umowa uważana jest za rozwiązaną z chwilą zaprzestania świadczenia Usług przez Serwis. Artykuł 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY/ REZYGNACJA Z USŁUGI USTAWOWE POUCZENIE 1. Użytkownik, który zawarł umowę na świadczenie usług, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne pisemne oświadczenie, z zastrzeżeniem pkt. 4 tego artykułu, w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Termin ten rozpoczyna się po otrzymaniu pouczenia o możliwości odstąpienia od umowy w formie tekstu, jednak nie przed spełnieniem naszych obowiązków informacji według 312c punkt 2. niemieckiego kodeksu cywilnego w połączeniu z 1 punktami 1, 2 niemieckiego rozporządzenia o informacjach kodeksu cywilnego, oraz naszych obowiązków według 312e, punkt 1 zdanie 1 niemieckiego kodeksu cywilnego w połączeniu z 3 niemieckiego rozporządzenia o informacjach kodeksu cywilnego. Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy terminowe wysłanie odstąpienia lub sprawy. Okres liczy się od momentu przesłania deklaracji o odwołaniu lub odesłaniu przedmiotu umowy, a dla Serwisu z momentem jej/jego otrzymania. 2. W przypadku skutecznego odwołania, obydwie strony są zobligowane do zwrotu uzyskanych usług. Jeśli Użytkownik nie będzie mógł zwrócić uzyskanej usługi w całości, częściowo, albo tylko w pogorszonym stanie, będzie musiał w tym wypadku uiścić odszkodowanie wartości. Nie dotyczy to przekazania rzeczy, kiedy pogorszenie rzeczy uległo wyłącznie przez jej wypróbowanie - które jest możliwe np. w sklepie. Poza tym Użytkownik może uniknąć obowiązku uiszczenia odszkodowania wartości, jeśli uzyskanej rzeczy nie będzie używał jak właściciel i uniknie wszystkiego, co może wpłynąć na jej wartość. Serwis ponosi koszty i ryzyko za wysyłkę rzeczy, które mogą być wysłane pocztą nielektroniczną. Rzeczy, które nie mogą być wysłane w ten sposób, będą odebrane u Użytkownika. Koszty zwrotu ponosi Użytkownik, jeśli wysłany towar odpowiada temu zamówionemu i jeśli cena zwracanego towaru nie przekracza 40 Euro. W innym przypadku koszt zwrotu ponosi Serwis. Zobowiązania zwrotu płatności muszą być dokonywane w przeciągu 30 dni. 3. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do Serwisu drogą mailową na adres: lub pisemnie drogą pocztową na adres korespondencyjny podany na stronie Serwisu lub na numer faksu podany na stronie Serwisu. Przyjęcie informacji o odstąpieniu musi zostać potwierdzone Użytkownikowi przez Serwis w ciągu dwóch dni od jego nadania przez Użytkownika, a następnie w ciągu kolejnych dwóch dni Użytkownik pozostanie poinformowany drogą elektroniczną o zgodzie na odstąpienie lub o niemożności odstąpienia od zlecenia w przypadku rozpoczęcia realizacji usługi przez Serwis. 4. WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA WYGAŚNIĘCIA PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY / REZYGNACJI Z USŁUG LUB INDYWIDUALNIE PRZYGOTOWANYCH PRODUKTÓW. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny wygasa przedterminowo, jeżeli umowa zacznie obowiązywać na wyraźne życzenie Użytkownika, zanim Użytkownik skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy / rezygnacji z usługi. Dzieje się tak w przypadku, kiedy Serwis przystąpił do realizacji zlecenia. Za moment rozpoczęcia realizacji zlecenia uznaje się:

4 4.1. telefoniczny lub owy kontakt z Użytkownikiem w przypadku tych usług, które wymagają kontaktu z Użytkownikem (Artykuły PRZYJMOWANIE I CZAS REALIZACJI USŁUG TYPU ON-LINE oraz OFF- LINE), 4.2. w przypadku pozostałych usług przyjęcie przez Doradcę zlecenia do realizacji. O przyjęciu zlecenia do realizacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną. KONIEC POUCZENIA O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY / REZYGNACJI Z USŁUG 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Użytkownika, płatność zrealizowana przez Użytkownika zostanie zwrócona bezpośrednio na rachunek, z którego dokonano płatności, pomniejszona o 3% swej wartości i wraz z należnymi odsetkami, naliczonymi zgodnie z przepisami prawa. 6. Serwis nie zwraca płatności za usługę Symulacja rozmów kwalifikacyjnych, Opracowanie strategii negocjacji płacowych i warunków zatrudnienia, Trening językowy i międzykulturowy do spotkań rekrutacyjnych z obcokrajowcem, w sytuacji, kiedy Użytkownik nie pojawi się na umówionym wcześniej spotkaniu bez wcześniejszego powiadomienia lub powiadomi Serwis o swojej nieobecności później niż 2 dni robocze przed spotkaniem. Artykuł 8. REKLAMACJE 1. Serwis przyjmuje do rozpatrzenia jedynie reklamacje wysłane drogą mailową, na adres: lub faksem na numer podany na stronie Serwisu. 2. Termin na złożenie reklamacji wynosi do 7 dni od daty zakończenia realizacji zamówienia. 3. Uwagi dotyczące jakości usług realizowanych na spotkaniach doradczych (usługi typu off-line ) mogą być składane w terminie do 7 dni od daty zakończenia realizacji zlecenia lub, jeżeli usługa nie została wykonana w terminie wynikającym z oferty Serwisu w terminie do 7 dni od daty, w jakiej usługa powinna zostać wykonana. 4. Za datę zakończenia realizacji zlecenia przyjmuje się datę wysłania a informującego o tym fakcie na adres Użytkownika. 5. Serwis zastrzega sobie 14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Użytkownika, co do świadczonej Usługi. O fakcie przyjęcia lub odrzucenia reklamacji Serwis poinformuje Użytkownika drogą mailową. 6. W momencie uwzględnienia reklamacji, usługa zostanie poprawiona w przeciągu 3 dni. Jeżeli będzie to niemożliwe z przyczyn niezależnych od Serwisu, Serwis zwróci całość opłaty za usługę na konto bankowe wskazane przez Użytkownika lub zaproponuje realizację innej usługi. 7. Reklamacji nie podlega forma, ani styl graficzny przygotowanych dokumentów, które są wynikiem autorskiego stylu oraz metodologii pracy Serwisu. Artykuł 9. POSTANOWIENIA ODNOŚNIE CZASU REALIZACJI USŁUG 1. Dzień oznacza dzień roboczy, trwający od godz. 10:00 do 17:00, w dniach od poniedziałku do piątku i nie obejmuje sobót, niedziel, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Normalny czas realizacji Usługi oznacza tryb realizacji Usługi zawartej w Tabeli Usług, realizowanej podczas dni roboczych. 3. Ekspresowy czas realizacji Usługi oznacza tryb realizacji Usługi zawartej w Tabeli Usług, realizowanej podczas dni roboczych. Artykuł 10. WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI USŁUG PRZEZ SERWIS Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis, są następujące: 1) dostęp Użytkownika do sieci internetowej oraz poczty elektronicznej, 2) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną opcją akceptowania plików cookies (ciasteczka). 3) dostęp Użytkownika do telefonu stacjonarnego w podanej przez Użytkownika godzinie, wybranej spośród godzin zamieszczonych na stronie internetowej Serwisu. Artykuł 11. DEFINICJE UŻYTKOWNIKÓW 1. Menadżer oznacza Użytkownika, którego doświadczenie wskazuje na zajmowanie stanowisk kierowniczych. 2. Wolny zawód oznacza Użytkownika, którego wykonywanie zawodu nie jest ograniczone umową o pracę zawieraną z jakąś instytucją. 3. Specjalista oznacza Użytkownika, którego doświadczenie nie wskazuje na zajmowanie stanowisk kierowniczych, i którego łączne doświadczenie zawodowe przekracza 36 miesięcy.

5 4. Absolwent oznacza Użytkownika, który ukończył studia w okresie ostatnich 2 lat, a jego łączne doświadczenie zawodowe nie przekracza 36 miesięcy. 5. Student oznacza Użytkownika, który posiada status studenta (poświadczony przez kopię legitymacji studenckiej), a jego łączne doświadczenie zawodowe nie przekracza 36 miesięcy. 6. Matka oznacza Użytkownika kobietę po urlopie macierzyńskim lub która ma dzieci w wieku przedszkolnym i chce kontynuować karierę zawodową. 7. Senior oznacza Użytkownika powyżej 50 roku życia, którego doświadczenie nie wskazuje na zajmowanie stanowisk kierowniczych. Artykuł 12. RODZAJE OFEROWANYCH I REALIZOWANYCH USŁUG 1. Serwis oferuje Użytkownikom usługi, które są realizowane w określonym terminie poprzez stronę (usługi on-line) oraz usługi, które są realizowane nie tylko przez Internet (usługi off-line). 2. Zestawienie poszczególnych Usług, dla poszczególnych grup Użytkowników, zawierających ceny oraz terminy kontaktu i realizacji zawiera załączona Tabela Usług. Linki Tabela Usług dla Użytkownika Wolny zawód lub menadżer Tabela Usług dla Użytkownika Specjalista Tabela Usług dla Użytkownika Absolwent lub student Tabela Usług dla Użytkownika Matka lub senior Artykuł 13. PRZYJMOWANIE I CZAS REALIZACJI USŁUG TYPU ON-LINE 1. Serwis oferuje Usługi typu on-line, które są zamawiane za pośrednictwem sieci internetowej i poczty elektronicznej oraz przez faks lub naziemną drogą pocztową i są realizowane przez Serwis w określonym i opisanym w Regulaminie terminie. Informacje na temat swojej oferty Serwis zamieszcza na stronie 2. Za pośrednictwem sieci internetowej i poczty elektronicznej usługi mogą być zamawiane 24 godziny na dobę, każdego dnia tygodnia. Usługi mogą być zamówione listem pocztowym lub faksem po wcześniejszej rozmowie telefonicznej z Doradcą. W tym wypadku Użytkownik powinien zadzwonić w godzinach pracy Serwisu na podany na stronie Serwisu numer telefonu. Użytkownik otrzyma następnie faksem lub naziemną drogą pocztową Formularz Zamówienia, który należy wypełnić i odesłać do Serwisu celem złożenia zamówienia. 3. Serwis zobowiązuje się do przedstawienia, w opisanym w Artykule POSTANOWIENIA ODNOŚNIE CZASU REALIZACJI USŁUG w punkcie 2 i 3, wersji ostatecznej projektu. Zamówione usługi, w ramach których przewidziana jest akceptacja projektu dokumentu przez Użytkownika, będą realizowane zgodnie z terminem podanym w Tabeli Usług dla poszczególnej grupy Użytkowników. 4. Aby złożyć zamówienie Usługi należy dokonać wyboru odpowiedniej Usługi, wypełnić stosowny Formularz Zamówienia i dokonać płatności. Do Formularza Zamówienia należy dołączyć aktualne dokumenty i/lub wypełnić pole tekstowe. Pola, których wypełnienie jest obowiązkowe są oznaczone odpowiednim symbolem graficznym i stosownym opisem. 5. Dokumenty dołączone przez Użytkownika do Formularza Zamówienia powinny spełniać następujące wymagania techniczne: - format Microsoft Word (.doc,.rtf),.txt, Adobe (.pdf), graficzny (.jpg,.bmp,.png), - wielkość każdego dokumentu do max. 5 MB, - język dokumentów: polski lub inny język europejski, - dokumenty elektroniczne sprawdzone programem antywirusowym i możliwe do otwarcia. 6. Użytkownik otrzyma drogą mailową, na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Zamówienia, potwierdzenie o wpłynięciu zlecenia w Serwisie. 7. Umowa zostaje zawarta w momencie, kiedy zgodnie z podaną na stronie instrukcją, Użytkownik dokona wpłaty i zostanie ona zaksięgowana na koncie Serwisu. Użytkownik otrzyma em potwierdzenie dokonania płatności oraz potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji. 8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości dotyczących zlecenia należy skontaktować się z Serwisem za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: lub telefonicznie pod numerem podanym na stronie internetowej w celu wyjaśnienia sprawy. 9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niepotwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji z powodów niezależnych od Serwisu tj. podanie przez Użytkownika błędnego adresu owego, pod który nie można przesłać informacji o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia oraz z powodu przerwy w dostępie do sieci internetowej, spowodowanej usterką techniczną lub z przyczyn zależnych od dostawcy sieci internetowej.

6 10. W momencie, gdy nie nastąpi potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Serwis drogą mailową, z przyczyn niezależnych od Serwisu, Serwis zastrzega sobie prawo odrzucenia realizacji zlecenia. 11. Zlecenie, którego przyjęcie do realizacji nie zostanie potwierdzone w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania płatności przez Serwis, należy uważać za odrzucone. W takim przypadku Użytkownik otrzyma niezwłocznie zwrot wpłaconej kwoty. 12. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia Usługi liczony jest od dnia następnego, w którym płatność za zamówienie została zaksięgowana na koncie Serwisu. 13. Zlecenie przyjmowane jest do realizacji przez Doradców Serwisu w dni robocze. 14. Po przyjęciu zlecenia do realizacji maksymalnie w ciągu ustalonego terminu (patrz Tabela Usług) Doradca skontaktuje się z Użytkownikiem w celu uzupełnienia informacji i uzgodnienia szczegółów zamówienia. 15. Kontakt z Użytkownikiem ma miejsce tylko przy określonych Usługach (patrz Tabela Usług). 16. Proces realizacji poszczególnych Usług odbywa się zgodnie z technologią podaną na stronie Serwisu. 17. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie terminu realizacji zamówienia spowodowane podaniem błędnego numeru telefonu lub błędnego adresu mailowego Użytkownika, które powodują brak możliwości kontaktu z Użytkownikiem lub brak możliwości przesłania projektu dokumentu oraz nieuzupełnienie przez Użytkownika informacji, które mają umożliwić Serwisowi wykonanie Usługi w terminie opisanym w Artykule POSTANOWIENIA ODNOŚNIE CZASU REALIZACJI USŁUG. 18. Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, jeżeli, w razie takiej konieczności, kontakt z Użytkownikiem nie będzie możliwy. 19. Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku braku potwierdzenia lub akceptacji przez Użytkownika projektu dokumentu przygotowanego przez Serwis. 20. W przypadku nieuzupełnienia informacji, które mają istotny wpływ na wykonanie Usługi, w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia wystosowania prośby przez Serwis o ich uzupełnienie, zamówienie zostanie zrealizowane na podstawie pierwotnych danych dostarczonych przez Użytkownika Serwisu. 21. Serwis zastrzega sobie również prawo do odmowy realizacji zamówień nieopłaconych, złożonych na nieprawidłowo wypełnionym Formularzu Zamówienia, w których podano informacje, których nie można potwierdzić podczas kontaktu telefonicznego lub owego oraz zamówień składanych przez Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad opisanych w niniejszym Regulaminie. 22. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia oraz wydłużeniu terminu realizacji Użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie owo, telefonicznie lub faksem. 23. Jeżeli możliwość taka istnieje w ramach zamówionej usługi, Użytkownik ma prawo do jednorazowego zasugerowania wprowadzenia zmian merytorycznych i graficznych w projekcie dokumentu. Zmiany muszą być jasno opisane w jednej wiadomości mailowej będącej odpowiedzią na przesłaną przez Serwis wiadomość mailową z prośbą o akceptację projektu lub przekazane Doradcy bezpośrednio telefonicznie. 24. Po przesłaniu przez Serwis dokumentu z wprowadzonymi zmianami i zaakceptowaniu Usługi przez Użytkownika następuje zakończenie realizacji Usługi. 25. Projekt dokumentu uznany jest za zaakceptowany, a tym samym Usługa za zrealizowaną po 5 dniach roboczych oczekiwania przez Serwis na akceptację projektu dokumentu przez Użytkownika. 26. Zrealizowane dokumenty dla Użytkownika dostarczane są drogą mailową w formacie aplikacji Open Office lub Microsoft Word (.doc,.rtf) i w formacie Adobe (.pdf) na adres elektroniczny wskazany przez Użytkownika w Formularzu Zamówienia. 27. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za różnice w formatowaniu w tekście spowodowane odmiennym oprogramowaniem do edycji plików tekstowych używanym przez Użytkownika i Serwis. Artykuł 14. PRZYJMOWANIE I CZAS REALIZACJI USŁUG TYPU OFF-LINE 1. Serwis oferuje Usługi typu off-line, które są zamawianeza pośrednictwem sieci internetowej i poczty elektronicznej, przez telefon oraz bezpośrednio przez Doradcę i są realizowane przez Serwis w określonym i opisanym w Regulaminie terminie. Informacje na temat swojej oferty w zakresie usług typu off-line Serwis zamieszcza na stronie 2. Za pośrednictwem sieci internetowej i poczty elektronicznej usługi mogą być zamawiane 24 godziny na dobę, każdego dnia tygodnia. Przez telefon oraz bezpośrednio przez Doradcę usługi mogą być zamawiane podczas dni roboczych i w czasie konsultacji telefonicznych. 3. Aby złożyć zamówienie Usługi należy dokonać wyboru odpowiedniej Usługi, wypełnić stosowny Formularz Zamówienia i dokonać płatności. Do Formularza należy dołączyć aktualne dokumenty lub wypełnić pole tekstowe. Pola, których wypełnienie jest obowiązkowe są oznaczone odpowiednim symbolem graficznym i stosownym opisem. 4. Dokumenty dołączone przez Użytkownika do Formularza Zamówienia powinny spełniać następujące wymagania techniczne:

7 - format Microsoft Word (.doc,.rtf),.txt, Adobe (.pdf),.jpg,.bmp, lub.png, - wielkość każdego dokumentu do 5 MB, - język dokumentów: polski lub inny język europejski, - dokumenty elektroniczne sprawdzone programem antywirusowym i możliwe do otwarcia. 5. Użytkownik otrzyma drogą mailową, na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Zamówienia, potwierdzenie o wpłynięciu zlecenia w Serwisie. 6. Umowa zostaje zawarta w momencie, kiedy zgodnie z podaną na stronie instrukcją, Użytkownik dokona wpłaty i zostanie ona zaksięgowana na koncie Serwisu. Użytkownik otrzyma mailem potwierdzenie dokonania płatności oraz potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji. 7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości dotyczących zlecenia należy skontaktować się z Serwisem za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: lub telefonicznie pod numerami telefonów podanymi na stronie internetowej Serwisu w celu wyjaśnienia sprawy. 8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niepotwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji z powodów niezależnych od Serwisu tj. podanie przez Użytkownika błędnego adresu mailowego lub adresu, pod który nie można przesłać informacji o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia oraz z powodu przerwy w dostępie do sieci internetowej, spowodowanej usterką techniczną lub z przyczyn zależnych od dostawcy sieci internetowej. 9. W momencie gdy nie nastąpi potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Serwis drogą mailową, z przyczyn niezależnych od Serwisu, Serwis zastrzega sobie prawo odrzucenia realizacji zlecenia. 10. Zlecenie, którego przyjęcie do realizacji nie zostanie potwierdzone w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania płatności przez Serwis, należy uważać za odrzucone. W takim przypadku Użytkownik otrzyma niezwłocznie zwrot wpłaconej kwoty. 11. Zlecenie przyjmowane jest do realizacji przez doradców Serwisu w dni robocze. 12. Jeżeli wykonanie Usługi wymaga spotkania z Użytkownikem, termin i miejsce spotkania zostanie potwierdzone z Użytkownikem owo przez Doradcę. 13. Każde spotkanie trwa określony czas (patrz Tabela Usług). 14. Proces realizacji poszczególnych usług typu off-line odbywa się zgodnie z technologią podaną na stronie Serwisu. 15. Serwis zastrzega sobie również prawo do odmowy realizacji zamówień nieopłaconych, złożonych na nieprawidłowo wypełnionym Formularzu Zamówień, w których podano informacje, których nie można potwierdzić podczas kontaktu telefonicznego lub mailowego oraz zamówień składanych przez Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad opisanych w niniejszym Regulaminie. 16. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie mailowo lub telefonicznie. Artykuł 15. POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Serwis gwarantuje całkowitą poufność i ochronę danych osobowych. Pracownicy Serwisu i ewentualnie osoby, którym Serwis zlecił działanie w jego imieniu zagwarantowali pisemnie dyskrecję. Zgodnie z niemiecką federalną ustawą o ochronie danych osobowych (BDSG) zwracamy na to uwagę, że dane wymagane do korespondencji firmowej są zapisywane w naszym systemie komputerowym. Przekazywanie tych danych nie ma miejsca. 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Serwis. 3. Dane osobowe podane przez Użytkownika podczas wypełniania Formularza w trakcie procesu zamawiania usługi, przetwarzane są przez Serwis w celu prawidłowej realizacji zlecenia, rozliczania płatności, a także w celu statystycznym (badania jakości obsługi i satysfakcji Użytkownika), a także w celach marketingowych związanych z promowaniem usług i towarów Serwis. Oświadczenie o wyrażeniu zgody zostanie złożone poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie internetowej Serwisu. 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). 5. W zależności od rodzaju świadczonej usługi, Serwis uprawniony jest do zbierania i przetwarzania wyłącznie takich danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi i wykonania umowy. 6. Każdorazowo Serwis określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej usługi drogą elektroniczną. 7. Serwis przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników i ochrony ich danych osobowych. Serwis, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Serwis zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych

8 oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych. 8. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji usługi i niezbędnym do tego zakresie, Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w Formularzu Zamówienia wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany. 9. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik powinien kierować na adres mailowy Serwisu: z dopiskiem w temacie wiadomości: Dane Osobowe. 10. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane przez Serwis podmiotom powiązanym z Serwisem prowadzącym serwisy internetowe, w szczególności: firmie MM-consulting. Przekazywanie danych ww. odbiorcom odbywać się będzie w celach marketingowych, oraz badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na polepszenie jakości usług świadczonych przez Serwis i jego partnerów. Klienci, których dane zostały przekazane zgodnie z niniejszym ustępem, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych przez podmiot, któremu dane przekazano, oraz do wniesienia sprzeciwu - o których mowa w art. 32. ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych. 11. Dane osobowe Użytkowników zostaną przekazane przez Serwis w celu ich przechowywania i hostingu (korzystanie z infrastruktury sprzętowej i oprogramowania) firmie Strato AG, z siedzibą przy ulicy Pascalstr. 10, D Berlin. Przekazanie danych nastąpi na podstawie pisemnej umowy na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych. Artykuł 16. INFORMACJE HANDLOWE 1. Serwis przesyła drogą elektroniczną osobie, która udostępniła swój adres poczty elektronicznej w celu otrzymywania informacji handlowych od Serwisu, informację handlową. 2. Informacje handlowe (dalej: Informacja Handlowa) zawierać będą informacje o aktualnych promocjach i ofertach dotyczących Usług, zarówno Serwisu, jak i jego partnerów handlowych. Informacja handlowa zawierać może ponadto porady, poradniki oraz inne materiały dotyczące edukacji i rynku pracy. 3. Zgoda osoby zainteresowanej otrzymywaniem Informacji Handlowej zostanie udzielona przez nią poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie internetowej Serwisu. 4. W każdym momencie osoba, która wyraziła zgodę na otrzymywanie Informacji Handlowej może uaktualnić swój adres elektroniczny bądź cofnąć zgodę - przesyłając stosowane oświadczenie na adres Artykuł 17. RYZYKA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z SERWISU 1. Z przyczyn technicznych takich jak np. przerwa w dostępie prądu, przerwa w dostępie do sieci informatycznej, awaria systemu komputerowego, błędy w oprogramowaniu lub przerwy spowodowane konserwacją systemu dostęp do Serwisu może zostać czasowo zawieszony bez wcześniejszego uprzedzenia. 2. Działanie globalnej sieci internetowej uzależnione jest od usług wielu podmiotów. Serwis nie ma wpływu na działanie i dostępność internetu. 3. Komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich. Serwis ustawicznie podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z Serwisem oraz usprawniające korzystanie z Serwisu. Jednakże w związku ze specyfiką działania systemów elektronicznych nie jest możliwe wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich, w tym także zarażenia systemu informatycznego osoby korzystającej z Serwisu internetowego wirusem komputerowym. Artykuł 18. PRAWA I OBOWIĄZKI SERWISU I UŻYTKOWNIKA 1. Serwis zastrzega sobie prawo do: 1) przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu, 2) wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług, 3) zaprzestania świadczenia usług Użytkownikowi w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku gdyż skuteczne dostarczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika, 4) przetwarzania danych, materiałów lub wypowiedzi Użytkownika dla potrzeb świadczonej Usługi, 5) jeśli w ofercie / zleceniu nie zostało inaczej ustalone, podjęcia decyzji, o przekazaniu Użytkownikowi w postaci cyfrowej plików lub innych źródeł do realizowanych usług, w tym plików roboczych, wyglądu graficznego (layoutu). Użytkownik otrzymuje za to zawsze wynikające z umowy, wersje ostateczne dokumentów.

9 2. Użytkownik: 1) nie ma prawa dostarczać treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywać usług w Serwisie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Serwisu. 2) jest zobowiązany do współpracy z Serwisem w trakcie procesu realizacji i dostarczenia zamówienia Usługi, do udzielania prawdziwych i szczegółowych informacji zwrotnej, poprawek merytorycznych, odnoszenia się do całego zamówienia i szczegółów bezpośrednio w przygotowywanych dokumentach roboczych lub wypunktowanych w u, zwłaszcza odnośnie: - układu (kolejność i rodzaj sekcji), - treści merytorycznych, - stylicznego doboru słów i poszczególnych sformułowań (tzw. kwestia gustu ). 3) ze względu na fakt wyżej wymienionej współpracy (Art. 18 Punkt 2) nie ma prawa żądać zmniejszenia kwoty wynagrodzenia za realizację i dostarczenie usługi. 4) zrzeka się wszelkich roszczeń względem Serwisu z tytułu nieodpłatnego wykorzystania fragmentów jego wypowiedzi. Artykuł 19. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 1. Użytkownik nabywa własność plików przekazanych mu w ramach wykonania Umowy z chwilą ukończenia realizacji Usługi po uprzedniej zapłacie z góry. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z otrzymanych dokumentów na własne potrzeby. 2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa intelektualne związane z dokumentem oraz jego projektem graficznym (layoutem) stworzonych przez Serwis przysługują Serwisowi. 3. Odsprzedaż, zarobkowe wykorzystywanie lub udostępnianie w sieci internetowej dokumentów (lub stworzonych na ich podstawie wzorów) wymaga zgody Serwisu. 4. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych ewentualnie udostępnionych w Serwisie i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części. 5. Serwis nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek treści udostępnionych w Serwisie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku osobistego w ramach dostępu on-line lub off-line do Serwisu. Użytkownik może wykorzystywać treści stron, ich strukturę, informacje, dane, teksty oraz zawartość audiowizualną tylko indywidualnie w ramach oferowanych usług i nabywa w żaden sposób do nich praw. Każda forma złamania prawa autorskiego prowadzi bezpośrednio do roszczeń Serwisu za poniesione straty w stosunku do osoby / podmiotu, który te prawa naruszył. Artykuł 20. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Serwis ponosi odpowiedzialność w przypadku udowodnionego zamierzonego lub rażącego niedbalstwa, w każdym wypadku do sumy kwoty zamówionej usługi, chyba że chodzi o naruszenie obowiązku istotnego dla umowy albo narażenie życia, ciała lub zdrowia. To samo odnosi się do odpowiedzialności osób wykonujących zobowiązanie dłużnika. 2. Serwis i Użytkownik obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba, że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności. 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za znalezienie pracy przez Użytkownika. Nawet korzystając z profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, doradztwa lub treningu dalej decydujące pozostają wykształcenie, doświadczenie zawodowe z jednej strony oraz z drugiej strony wymagania firmy i ogólna sytuacja na rynku pracy. W konsekwencji Serwis nie ponosi odpowiedzialności za bezskuteczne podania o pracę. Również jeśli Użytkownik przenosi na Serwis czynność stworzenia swoich dokumentów aplikacyjnych, Użytkownik pozostaje odpowiedzialny za treść, sformułowania, dobór słów, pisownię i kształtowanie w całości i w pełnym wymiarze. Serwis tworzy dokumenty na zlecenie Użytkownika i na podstawie jego danych. Serwis nie może sprawdzić tych danych pod kątem ich prawidłowości, tak więc Serwis zasadniczo wychodzi z założenia, że są one zgodne z prawdą. 4. Pomimo dokładnej kontroli, Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści linków na innych stronach internetowych, oferowanych przez inne podmioty. Za treść stron zewnętrznych, do których linki można znaleźć na stronie Serwisu, odpowiedzialność ponoszą wyłącznie ich operatorzy. 5. Serwis, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

10 6. Serwis, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu. 7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w przypadku, gdy stanowi to konsekwencję braku możliwości skutecznego wykonania usług z winy Użytkownika, np. niemożność dostarczenia usługi z powodu przepełnionej skrzynki , błędy lub opóźnienia, które zostały spowodowane poprzez błędne, niepełne albo nieterminowo dostarczone dokumenty. Serwis nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Użytkownika naruszającego Regulamin. 8. Serwis nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za: 1) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa, 2) informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci internetowej przez Użytkowników, 3) utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Serwisu (działanie osób trzecich), 4) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania usług, będące następstwem okoliczności, za które Serwis nie ponosi odpowiedzialności (w szczególności: siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich), 5) za merytoryczną i prawną stronę dokumentów dostarczonych do Serwisu przez Użytkownika. 6) ryzyko przesyłki pocztowej, które ponosi Użytkownik. Aby je zminimalizować dokumenty należy przesyłać jako polecone. Jeśli z winy Serwisu zostaną uszkodzone lub utracone, Serwis przejmuje odpowiedzialność do maksymalnej kwoty 200 zł. 7) podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta, 8) nieprzestrzegania przez Użytkowników warunków Regulaminu. Artykuł 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu powinny być ogłoszone na stronie na co najmniej 7 dni przed ich wejściem w życie. Zmiany Regulaminu nie dotyczą umów już zawartych na mocy postanowień dotychczasowych. 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy Serwisem a Użytkownikem. Regulamin wraz ze złożonym przez Użytkownika zleceniem oraz potwierdzeniem przyjęcia zlecenia do realizacji wystosowanym przez Serwis stanowią umowę pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem składającym zlecenie. 3. Serwis udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy, a także, na jego żądanie, w taki sposób, który umożliwia jego pozyskanie, utrwalenie i odtwarzanie jego treści. Użytkownik nie jest związany postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany powyżej. 4. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a postanowieniami uzgodnionymi indywidualnie między stronami (postanowienia umowne), moc wiążącą mają postanowienia umowne zawarte pisemnie. 5. W sprawach nieuregulowanych powyższych Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 6. Serwis może prowadzić akcje promocyjne, na warunkach określonych w regulaminie danej promocji. W takim przypadku warunki regulaminu danej promocji stosuje się z pierwszeństwem przed postanowieniami niniejszego Regulaminu. Warunki świadczenia usług w ramach różnych promocji nie łącza się ze sobą. 7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy Berlin. Artykuł 22. KLAUZULA SALWATORYJNA Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana. Nieprawidłowe części / ustępy / sformułowania należy zastąpić takim, które najbardziej odpowiada znaczeniu i treści części nieważnej, ew. spełnia zamierzony cel ekonomiczny. Regulamin w formacie pdf: Ściągnij Tabelę Usług on-line dla segmentów Wolny zawód lub menadżer

11 Ściągnij Tabelę Usług on-line dla segmentu Specjalista Ściągnij Tabelę Usług on-line dla segmentów Absolwent lub student Ściągnij Tabelę Usług on-line dla segmentów Matka lub senior

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa prawa i obowiązki stron, zasady korzystania ze Sklepu, zasady i trybu zawierania

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Pracownia Sprzętu Alpinistycznego Małachowski s.c. z siedzibą w Dębowcu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

Regulamin. http://www.mjwnarzedzia.pl/content/3- regulamin. Spis treści

Regulamin. http://www.mjwnarzedzia.pl/content/3- regulamin. Spis treści Regulamin http://www.mjwnarzedzia.pl/content/3- regulamin Spis treści 1. DEFINICJE 2 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE OSOBY SPRZEDAJĄCEGO ORAZ DANE KONTAKTOWE 3 4. OFERTA SKLEPU 3 5.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU USKRZYPKA.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU USKRZYPKA.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU USKRZYPKA.PL 1. DEFINICJE Usługodawca FIRMA HANDLOWA FEN DARIUSZ SKRZYPEK 80-124 Gdańsk UL NOWOGRÓDZKA 39. NIP 5832079428, REGON 190920670

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Petrol Energy PL Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży przez Body World Jakub Mucha z siedzibą w Przytkowicach, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. [Postanowienia ogólne] REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. [Postanowienia ogólne] 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego działającego pod adresem www.sklep.diamant.pl jest spółka Pfeifer & Langen Marketing Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jolantę Wojciechowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą CRAFTBOX Jolanta

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego e-rekrutacja24.pl

Regulamin korzystania z serwisu internetowego e-rekrutacja24.pl Regulamin korzystania z serwisu internetowego e-rekrutacja24.pl 1. Niniejszy Regulamin określa: 1 Postanowienie ogólne a. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Cherubin Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób dokonywania zakupów, za pośrednictwem sklepu internetowego www.cherubin.pl. 1 Definicje 1. Aukcja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO (ważny do dnia 24.12.2014) 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Piotra Barczyka prowadzącego działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Drukarnię Logos z

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Drukarnię Logos z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Drukarnię Logos z siedzibą w Krzydlinie Małej, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem http://www.sklep.asaj.pl/ prowadzony jest przez ASAJ Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego prezencik-art.pl (zwanego dalej:

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Estetica Iwona Michalak z siedzibą w Piasecznie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Wojciecha Baranowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania ze sklepu internetowego HZW Agropref

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania ze sklepu internetowego HZW Agropref Regulamin świadczenia usług oraz korzystania ze sklepu internetowego HZW Agropref 1. Warunki ogólne 1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia i korzystania ze sklepu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przez Agatę Fojcik, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FOI Agata Fojcik

REGULAMIN. przez Agatę Fojcik, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FOI Agata Fojcik REGULAMIN Sklep Internetowy działający pod adresem www.foi-mode.eu prowadzony jest przez Agatę Fojcik, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FOI Agata Fojcik z siedzibą w Wodzisławiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Justynę Meresińską-Pokrzyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ANMERA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl I. Postanowienia ogólne 1 Informacje podstawowe 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze

Regulamin Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl I. Postanowienia ogólne 1 Informacje podstawowe 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Regulamin Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl I. Postanowienia ogólne 1 Informacje podstawowe 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ime Unlimited, ORAZ USŁUGI: ime Starter ime Trio DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DLA KLIENTÓW Z WYKORZYSTANIEM PORTALU I APLIKACJI

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ime Unlimited, ORAZ USŁUGI: ime Starter ime Trio DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DLA KLIENTÓW Z WYKORZYSTANIEM PORTALU I APLIKACJI REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ime Unlimited, ORAZ USŁUGI: ime Starter ime Trio DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DLA KLIENTÓW Z WYKORZYSTANIEM PORTALU I APLIKACJI 1 Postanowienia Wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.GWFOKSAL.PL

REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.GWFOKSAL.PL REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.GWFOKSAL.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy www.sklep.gwfoksal.pl prowadzony jest przez Grupę Wydawniczą Foksal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN E-migrant.pl

REGULAMIN E-migrant.pl REGULAMIN E-migrant.pl 1 Zasady Ogólne 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez Euro-Tax.pl sp. z o.o. (dalej zwana Euro-Tax.pl) w ramach marki działającej pod nazwą E-migrant.pl i przy

Bardziej szczegółowo