TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, 15 października 2014 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, 15 października 2014 rok"

Transkrypt

1 TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, 15 października 2014 rok

2 Tekst jednolity Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Łódzkiego opracowany na podstawie: - Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Łódzkiego zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 2 marca 2011 r., - Aneksu Nr 1 zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 21 lipca 2011 r., - Aneksu Nr 2 zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 21 grudnia 2011 r., - Aneksu Nr 3 zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 22 maja 2012 r., - Aneksu Nr 4 zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 21 czerwca 2012 r., - Aneksu Nr 5 zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 10 października 2012 r. z zastrzeżeniami zawartymi w piśmie znak MZ-OKR-RM /DS/12., - Aneksu Nr 6 zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 14 stycznia 2013 r., - Aneksu Nr 7 zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 3 czerwca 2013 r. z zastrzeżeniami zawartymi w piśmie znak MZ-OKR-RM /DS/13. - Aneksu Nr 9 zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 4 listopada 2013 r. - Aneksu Nr 10 zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 27 czerwca 2014 r. z zastrzeżeniami zawartymi w piśmie znak MZ-OKR-RM /DS/14. - Aneksu nr 11 zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 15 października 2014 r. z zastrzeżeniami zawartymi w piśmie znak MZ OKR -RM /DS/14

3 Spis treści Rozdział I: CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA Sieć komunikacyjna Krótka charakterystyka ogólna, mapy Struktura urbanistyki, z uwzględnieniem zakładów zwiększonego i dużego ryzyka a) krótka charakterystyka ogólna b) opis zagrożeń i miejsc szczególnie niebezpiecznych (zakłady dużego i zwiększonego ryzyka): Struktura demograficzna: a) krótka charakterystyka ogólna w układzie powiatowym (struktura zaludnienia, ludność według płci i wieku, gęstość zaludnienia, czasowe skupiska ludności, itp.) b) opis szczególnych zagrożeń Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa a) krótka charakterystyka ogólna, czasy dotarcia b) tabele 1 i 2 sporządzone w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej TABELA 1 - Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w 2013 r TABELA 2 Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w roku Liczba wylotów lotniczych zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa a) krótka charakterystyka ogólna, czasy dotarcia b) tabele 3 i 4 sporządzone w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej TABELA 3 - Wyloty lotniczych zespołów ratownictwa medycznego w roku TABELA 4 - Wyloty lotniczych zespołów ratownictwa medycznego w roku Hospitalizacja osób w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego a) krótka charakterystyka ogólna b) tabele 5 i 6 sporządzone w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej TABELA 5 - Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w 2013 roku TABELA 6 - Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w 2013 roku Inne zagrożenia ROZDZIAŁ II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NIEZBĘDNYCH DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I INNE Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci - tabele 7, 8 i 9 sporządzone w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej. (Stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) TABELA 7 Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego. 85 TABELA 8 Zespoły ratownictwa medycznego włączone do Systemu Państwowe Ratownictwo 3

4 Medyczne stan na dzień 31 grudnia 2013 r TABELA 9 Dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego stan na dzień r Szpitalne oddziały ratunkowe - liczba, rozmieszczenie, struktura organizacyjna - tabela 10 sporządzona w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień r Centrum urazowe rozmieszczenie, struktura organizacyjna, liczba pacjentów urazowych tabela 11 sporządzona w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej TABELA 11 Centra urazowe stan na dzień r Jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego liczba, rozmieszczenie, ze wskazaniem liczby łóżek tabela 12 sporządzona w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej TABELA 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia Organizacja systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności: a) informacja o lokalizacji centrów powiadamiania ratunkowego w rozumieniu ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1635): b) struktura i organizacja systemów teleinformatycznych wykorzystywanych na potrzeby systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności funkcjonowania numerów alarmowych 999 i c) organizacja i procedury koordynacji działań jednostek systemu d-1) Procedura w zdarzeniach, w których akcją ratunkową kieruje dyspozytor medyczny w swoim rejonie operacyjnym d-2) Procedura w zdarzeniach, w których akcją ratunkową kieruje dyspozytor innej służby ratunkowej d-3) Procedura w zdarzeniach o charakterze katastrof naturalnych i awarii technicznych, powodujących wystąpienie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób d) stanowiska dyspozytorów medycznych lokalizacja, liczba dyspozytorów medycznych i ich stanowisk, liczba dysponowanych zespołów ratownictwa medycznego ze wskazaniem łącznego obszaru działania Sposób współpracy wojewody i dysponentów jednostek systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, z organami administracji publicznej i jednostkami systemu z innych województw, w szczególności informacje o: a) procedury współpracy b) kompetencje i tryb podejmowanych działań c) obieg i wymiana informacji d) liczba i rozmieszczenie jednostek systemu wzdłuż wojewódzkich granic administracyjnych ze wskazaniem danych kontaktowych stanowisk dyspozytorów medycznych i lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego Współpraca jednostek systemu z jednostkami współpracującymi z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy, w szczególności informacje dotyczące:

5 a) procedury współpracy b) organizacja wspólnych ćwiczeń oraz analizy działań ratowniczych, procedur powiadamiania, dysponowania i koordynowania działań ratowniczych w przypadku zdarzeń pojedynczych, mnogich i masowych oraz zdarzeń powodujących stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób c) kompetencje i tryb podejmowanych działań d) obieg i wymiana informacji Jednostki współpracujące z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy, w poszczególnych powiatach, z określeniem: a) liczby ratowników posiadających ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika b) maksymalnego czasu osiągnięcia pełnej gotowości do współpracy z jednostkami systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, rozumianego jako czas liczony od momentu przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu przez dyspozytora stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej do momentu wyjazdu jednostki współpracującej z systemem z miejsca stacjonowania c) wyposażenia niezbędnego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz środków łączności i środków transportu Informacje na temat zatwierdzonych przez wojewodę kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, w szczególności wskazanie danych identyfikujących podmiot prowadzący kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (nazwa, adres i telefon kontaktowy) Informacja na temat personelu pracującego w jednostkach systemu bez względu na formę prawną zatrudnienia (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne) tabela 13 sporządzona w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej TABELA 13 Personel pracujący w jednostkach systemu (SOR - szpitalne oddziały ratunkowe, ZRM - zespoły ratownictwa medycznego, LZRM lotnicze zespoły ratownictwa medycznego) stan na dzień 31 grudnia 2013 r ROZDZIAŁ III: KALKULACJA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ) Koszty działalności zespołów ratownictwa medycznego w 2013 r ) Koszty działalności zespołów ratownictwa medycznego w 2014 r IV. PLANOWANE NA LATA NASTĘPNE NOWE JEDNOSTKI SYSTEMU PAŃSTWOWE RATWONICTWO MEDYCZNE TABELA 8 Zespoły ratownictwa medycznego włączone do Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne stan na dzień 1 kwietnia 2015 r WYKAZ PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH V. UWAGI I WNIOSKI WYKAZ SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH FUNKCJONUJĄCYCH W 2013 ROKU

6 Rozdział I: CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 1. Sieć komunikacyjna Krótka charakterystyka ogólna, mapy Województwo łódzkie znajduje się na skrzyżowaniu ważnych dla kraju połączeń drogowych i magistral kolejowych - głównych kierunków tranzytowych z zachodu na wschód i z południa na północ Europy. 6

7 Program budowy łódzkiego węzła komunikacyjnego łączącego autostrady A-1 i A-2 (Węzeł Stryków II) wpływa na atrakcyjność województwa w oczach potencjalnych inwestorów. Dzięki realizacji tych planów Łódź, a co za tym idzie woj. łódzkie, stanie się centrum komunikacyjnym (największym w skali kraju) łączącym trasy biegnące z północy na południe (z Gdańska do Rzymu i Stambułu) i ze wschodu na zachód Europy (z Moskwy do Paryża, z Lizbony do St. Petersburga). Przez teren województwa łódzkiego przebiegać będą dwa najważniejsze korytarze transportowe sieci Trans European Networks (TEN) wynikające z europejskiej koncepcji integracji przestrzennej tj. korytarz II (Berlin-Warszawa -Moskwa) i VI (Skandynawia-Bałkany). Skrzyżowanie to stanowić będzie największy węzeł drogowy w Polsce, a niewykluczone, że jeden z największych w Europie. Łączna długość autostrad na terenie woj. łódzkiego po ich wybudowaniu wynosić będzie 278 km. Tak więc skrzyżowanie autostrad A-1 z autostradą A-2 stworzy największy węzeł komunikacyjny w skali kraju. Układ komunikacyjny, jaki stworzą przedmiotowe autostrady przedstawia zamieszczony plan sytuacyjny. W 2006 r. oddano do użytku odcinek autostrady Dąbie Stryków, a w I półroczu 2012 r. odcinek autostrady A-2 Stryków Warszawa o długości w woj. łódzkim 115 km. Ponadto, w drugiej połowie 2012 roku oddano do użytku: odcinek trasy szybkiego ruchu S-14 od Dobronia (droga krajowa E 14) do ul. Pabianickiej w Łodzi (zjazd obok Centrum Handlowego PORT ŁÓDŹ), odcinek autostrady A-1 Kowal Stryków (85 km). 7

8 W najbliższym czasie planowane jest oddanie nw. Odcinków dróg: 1. odcinek Walichnowy - Sieradz - Zduńska Wola - Łask drogi szybkiego ruchu S-8 (Wrocław - Tuszyn - Piotrków Tryb. - Warszawa) o długości 111 km z węzłami biegnącymi obok miast: Złoczew, Sieradz, Zduńska Wola, Łask i Pabianice oraz połączeniem z Autostradą A - 1, 2. trasa Łódź Górna od skrzyżowania Pabianicka / Al. Włókniarzy do skrzyżowania Rzgowska, która umożliwi dogodny ruch pojazdów tranzytowych, 3. odcinek Stryków Głuchów Autostrady A-1 (Gdańsk Łódź Katowice) o długości 169 km ze skrzyżowaniem Autostrad A-1 i A-2 pod Strykowem k/łodzi i odpowiednimi zjazdami i wjazdami na te arterii oraz odpowiednim powiązaniem dróg głównych oraz głównych ulic w Łodzi z tymi autostradami. W planach jest rozpoczęcie budowy odcinka między miejscowościami Rakoszyce k/ Piotrkowa Trybunalskiego i Pyrzowice k/ Katowic. Ponadto, w najbliższym czasie podjęte będą prace przy budowie zachodniej obwodnicy miasta Łodzi trasy S-14 (łącznie 27 km), która połączy trasę S-8 i autostradę A-2 od węzła Lotnisko im. Władysława Reymonta (Lublinek) do węzła Emilia k/ Zgierza. Zakończenie prac przewidywane jest na koniec 2015 r. Przez teren województwa łódzkiego przebiegają: dwa odcinki autostrad A-1 i A-2, 12 dróg o znaczeniu krajowym, 24 drogi wojewódzkie oraz drogi lokalne, po których przewozi się materiały niebezpieczne. Łącznie w skali roku przewozi się ponad 4,5 mln ton substancji niebezpiecznych. Za szczególnie zagrożone trasy drogowe uznane są: - Autostrada A-1 (północ- południe), biegnie przez Gdańsk-Włocławek-Kowal-Stryków - Łódź. Przewożone są: Chlor, Argon, Etanol, Paliwa pędne (ON i Pb), Paliwa opałowe, Gaz propanbutan, Amoniak, Kwas azotowy, Kwas siarkowy, - Autostrada A-2 (E 30) (wschód-zachód), biegnie od granicy państwa z Niemcami przez Świecko - Poznań - Dąbie n. Nerem - Łódź (węzeł Stryków)- Skierniewice- Warszawa (węzeł Konotopa / węzeł Lubelska ) Biała Podlaska - Kukuryki granica państwa z Białorusią. Przewożone są produkty ropopochodne, propan-butan, amoniak, chlor, gazy techniczne, inne. Średnio autostradą przejeżdża pojazdów na dobę, - Drogi szybkiego ruchu S-14 i S-8 droga S-14 od Galerii Handlowej Port Łódź przez Dobroń do węzła Różyca i dalej drogą szybkiego Ruchu S-8 w kierunku na Tuszyn i Łask. Odcinki trasy były stosunkowo niedawno oddawane do użytku. Drogi te ze względu na dogodne 8

9 połączenie tranzytowe omijające aglomerację kilku miast powiatowych zapewne stanowić będą dogodne połączenie wykorzystywane przez pojazdy przewożące materiały niebezpieczne, - droga krajowa nr 91 (północ południe). Na terenie województwa łódzkiego biegnie przez obwodnicę Krośniewic, Łęczyca, Zgierz, Łódź, Głuchów, Piotrków Trybunalski z łącznym rocznym przewozem t materiałów niebezpiecznych w tym ługi, kwasy, gazy, oleje, paliwa itp. - droga krajowa nr K 92 (wschód zachód). Na terenie województwa łódzkiego biegnie przez: obwodnicę Krośniewic, Kutno, Łowicz, z łącznym rocznym przewozem 2100 t materiałów niebezpiecznych w tym kwasy, gazy, oleje, paliwa itp. - odcinki drogi szybkiego ruchu S 8 i droga krajowa nr 8 (zachód wschód). Na terenie województwa biegną przez aglomeracje miejskie: Wieruszów, Walichnowy (od września 2014 r. Sieradz), Wieluń, Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Rawa Mazowiecka. Łączny roczny przewóz t materiałów niebezpiecznych w tym gazy, paliwa, materiały promieniotwórcze, tlenki, itp. - droga krajowa nr 12 od granicy państwa z Niemcami z Łęknicy biegnie przez Drożów Głogów Leszno Jarocin Kalisz Sieradz Zduńska Wola Łask Piotrków Trybunalski Sulejów Opoczno Radom Zwoleń Puławy Lublin do granicy państwa z Ukrainą w Dorohusku. Przewożone są po niej m. in. Paliwa silnikowe, amoniak, chlor, octan etylu i gazy techniczne, - droga krajowa nr 14 przebiegająca przez miejscowości: Łódź, Pabianice, Łask, Zduńska Wola, Sieradz, Złoczew, Lututów, Walichnowy po której przewozi się rocznie ok t materiałów niebezpiecznych jak: gaz propan-butan, oraz paliwa silnikowe, - droga krajowa nr 71 przebiegająca przez Łowicz, Głowno, Łódź z rocznym przewozem materiałów ropopochodnych w ilości t rocznie, - droga wojewódzka nr 716 przebiegająca przez Brzeziny, Koluszki, Piotrków Trybunalski po której przewozi się ok t paliw, oraz ok. 60 t gazów technicznych w tym chlor (jednorazowo), - droga wojewódzka nr 710 przebiegająca przez Łódź, Szadek, Rossoszyca, Błaszki z rocznym przewozem gazu propan-butan w ilości 650 t i ciecze niebezpieczne toluen w ilości 12 t rocznie, - droga wojewódzka nr 581 między miejscowościami Krośniewice Łanięta, po której przewozi się gazy techniczne, rozpuszczalniki, kwasy, ługi, w ilości 1800 t rocznie, 9

10 - droga wojewódzka nr 702 przebiegająca przez Kutno, Piątek, Zgierz z rocznym przewozem gazów technicznych, paliw, płynnych nadtlenków, kwasów, rozpuszczalników, czterochlorku etylenu, cyjanków, chlorków ok t, - droga regionalna (lokalna powiatowa) przebiegająca przez miejscowości: Baby Lubiatów Wolbórz, Studzianki Golesze Kruszów po której przewozi się gaz techniczny - chlor w ilości 150 t rocznie (pow. piotrkowski), - droga regionalna (lokalna powiatowa) przebiegająca przez Grocholice, Rogowiec z rocznym przewozem materiału wybuchowego TNT w ilości 3 t (pow. bełchatowski). Na terenie woj. łódzkiego parkingi dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne są rozmieszczone wzdłuż odcinków oddanych do użytku autostrad tj.: a. parkingi z możliwością postoju pojazdów uszkodzonych: w pobliżu węzła Piątek (pow. łęczycki) przy punkcie poboru opłat na autostradzie A-1 - cztery miejsca postojowe, MOP (Miejsce Obsługi Podróżnych) Strzelce południe (pow. kutnowski) przy autostradzie A -1 jedno miejsce postojowe, węzeł autostrady A-1 i A-2 Stryków (pow. zgierski) przy Obwodzie Utrzymania Autostrady (OUA) dwa miejsca postojowe, przy węźle autostradowym Zgierz Wschód (pow. zgierski) dwa miejsca postojowe przy OUA Nieborów (pow. łowicki) przy węźle Skierniewice autostrady A-2 - dwa miejsca postojowe, b. parkingi z możliwością postoju pojazdów nieuszkodzonych: Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) Bolimów na autostradzie A-2 (pow. skierniewicki), MOP Mogiły na autostradzie A-2 (pow. skierniewicki), parking przy trasie S-8 (338 km m) jezdnia w kierunku Warszawy (pow. piotrkowski), parking przy trasie S-8 (339 km m) jezdnia w kierunku Wrocławia (pow. piotrkowski), 10

11 MOP Głowno Zachód na autostradzie A-2 (pow. zgierski), MOP Głowno Wschód na autostradzie A-2 (pow. zgierski), MOP Guzew przy trasie S-8 Poza ww. parkingami na terenie województwa łódzkiego nie występują parkingi dla transportu drogowego materiałów niebezpiecznych. Stwarza to duże zagrożenie skażeniami terenu w przypadku zaistnienia wypadków drogowych lub pozostawienia pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w przypadkowych miejscach. (dane udostępnione przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi) 11

12 Poziom zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa łódzkiego w 2013 roku był wyższy niż w roku poprzedzającym. W porównaniu do 2012 roku zmniejszyła się: liczba wypadków o prawie 3 %, ilość śmiertelnych ofiar wypadków o blisko 12%, liczba osób rannych o 3%. Natomiast zwiększyła się liczba kolizji o ponad 4%. Ostatnie trzy lata przedstawia tabela poniżej: OKRES WYPADKI ZABICI RANNI w tym CIĘŻKO KOLIZJE STYCZEŃ GRUDZIEŃ STYCZEŃ GRUDZIEŃ STYCZEŃ GRUDZIEŃ WZROST/SPADEK -2,7% -11,8% -2,9% -2,7% 4,4% Dane opracowane przez Wojewódzką Komendę Policji w Łodzi Powyższa pozytywna tendencja w przypadku wypadków drogowych spowodowana jest spadkiem ich liczby w 13 powiatach. Zwiększenie liczby wypadków odnotowano w powiatach: łódzkim, skierniewickim, brzezińskim, kutnowskim, łowickim, łódzkim wschodnim, radomszczańskim, sieradzkim. W przypadku ofiar śmiertelnych większą ich liczbę odnotowano w 8 powiatach: łęczyckim, rawskim, pajęczańskim, sieradzkim, opoczyńskim, skierniewickim, wieruszowskim i w piotrkowskim. Porównanie liczb dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (liczba wypadków drogowych) plasuje województwo na drugim miejscu w kraju (większą liczbę wypadków odnotowano tylko w województwie śląskim). Pod względem ilości śmiertelnych ofiar wypadków nasze województwo uplasowało się na czwartym miejscu w Polsce. Niewątpliwie znaczący wpływ na ten stan ma centralne położenie naszego województwa owocujące krzyżowaniem się głównych ciągów komunikacyjnych z większym natężeniem ruchu tranzytowego. Stwierdzić należy, że województwo łódzkie podobnie jak w latach poprzednich znajduje się w grupie najbardziej zagrożonych. Na terenie naszego województwa najmniejszy wskaźnik ilości wypadków przeliczony na 100 tys. mieszkańców, odnotowano na obszarze działania KPP w Wieluniu 57,6, Pajęcznie 66,2, Sieradzu 71,3, oraz Wieruszowie 85. Natomiast najwyższy w Łodzi 236,5 Radomsku 197 i Kutnie 185,7. Wartość tego wskaźnika na wymienionych obszarach jest wyższa niż w 2012 roku. W I półroczu 2014 roku poziom zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa łódzkiego był niższy niż w ubiegłym roku. Na ten stan wpłynął wzrost liczby: 12

13 wypadków drogowych o 14%, osób w nich rannych o blisko 11%. Zmniejszyły się natomiast: liczba ofiar śmiertelnych o 10% i kolizji o 8%. Spadek ilości wypadków odnotowano w ośmiu powiatach (skierniewickim, kutnowskim, łaskim, poddębickim, wieruszowskim i brzezińskim oraz łowickim i opoczyńskim). Wśród pierwszej piątki z wymienionych odnotowano także mniejszą ilość śmiertelnych ofiar. (W powiecie brzezińskim podobnie jak w ubiegłym roku odnotowano jedną ofiarę śmiertelną). Natomiast ilość wypadków znacznie wzrosła w Łodzi (o 111), i powiatach: piotrkowskim, bełchatowskim (o 24), radomszczańskim (o 30), tomaszowskim (o 16). Największy wzrost ilości ofiar śmiertelnych nastąpił w Łodzi (o 8 osób), powiecie bełchatowskim i radomszczańskim (o 5 osób). Podkreślenia wymaga fakt, iż w Łodzi odnotowano ponad 47% spośród wszystkich wypadków z całego województwa. W przypadku liczby zabitych w wypadkach drogowych przeliczanych na 100 tys. mieszkańców najniższy wskaźnik w województwie w 2013 roku osiągnęło miasto Łódź 4,1, powiaty: pabianicki 5, 8 oraz poddębicki 7,1. Natomiast najwyższy wystąpił w: łęczyckim 22,9, brzezińskim 19,4, oraz piotrkowskim 17,3 z czego w pierwszym i trzecim z wymienionych jest on wyższy, w drugim niższy, niż w ubiegłym roku. Współczynnik wypadków drogowych przeliczany na liczbę pojazdów samochodowych zdecydowanie najwyższy jest w Łodzi (457), wysoki jest również w powiatach: piotrkowskim (405), radomszczańskim (341) skierniewickim (332). Nadmienić jednak należy, że we wszystkich wymienionych jednostkach wartość wskaźnika jest wyższa niż w roku Powyższe dane wskazują, że wyższe wartości tegoż wskaźnika osiągają powiaty przez obszar, których przebiegają główne ciągi komunikacyjne. W 2013 roku najwięcej wypadków (48%) miało miejsce na drogach powiatowych, blisko co trzeci wypadek (24%) odnotowany został na drogach krajowych. Zaznaczyć należy, iż na drogach i powiatowych odnotowano spadek wypadków drogowych w porównaniu do 2012 roku. Jednak tego pozytywnego trendu nie można przytoczyć do liczby śmiertelnych ofiar na drogach gminnych gdzie nastąpił ich wzrost. Spadek liczby wypadków i zabitych nastąpił na pozostałych drogach. Największą liczbę ofiar śmiertelnych odnotowano na drogach powiatowych (ponad 35%), następnie na drogach krajowych (32%), drogach wojewódzkich (18%) i gminnych (12%). 13

14 Zagrożenie na poszczególnych rodzajach dróg Dane opracowane przez Komendę Wojewódzka Policji w Łodzi Najbardziej zagrożonymi ciągami komunikacyjnymi w analizowanym roku na terenie województwa, podobnie jak w 2012 roku, były drogi krajowe nr 1 i 14. Dłuższym odcinkiem na terenie województwa jest K 1, który wynosi 167 km, odcinek K - 14 to 129 km. Droga K-1 przebiega bezpośrednio przez, jak i w pobliżu największych miast naszego województwa oraz przez jedne z największych miejsc handlowych w kraju. Na tej arterii komunikacyjnej w roku 2013 odnotowano 192 wypadki drogowe, w których zostało rannych 264 osób oraz 11 poniosło śmierć. Wszystkie wymienione kategorie zagrożeń na tej drodze w porównaniu do roku 2012 zmniejszyły się. Także znacznie zagrożonym pod względem liczby wypadków jest odcinek drogi K 14 przechodzący przez dziewięć powiatów naszego województwa. W całości jest drogą jednojezdniową z dużą ilością niebezpiecznych skrzyżowań. Na tej drodze w minionym roku na terenie naszego województwa odnotowano 166 wypadków drogowych, w których 219 osób zostało rannych, a śmierć poniosło 12. Najwięcej ofiar śmiertelnych zostało odnotowanych na drodze krajowej nr 12. Najbardziej zagrożonymi ciągami komunikacyjnymi w I półroczu 2014 roku pod względem ilości wypadków drogowych na terenie naszego województwa był drogi krajowe nr 1, 14 i 72. Na tych drogach zginęło razem 18 osób. Wspomnieć należy także o K-12, na której odnotowano w okresie styczeń czerwiec 2014 roku 50 wypadków, w których 8 osób poniosło śmierć. Do najbardziej zagrożonych pod kątem ilości wypadków drogowych należy zaliczyć również odcinek drogi K 91 w naszym województwie, na której w I półroczu odnotowano 40 wypadków. Najwięcej ofiar śmiertelnych wśród dróg krajowych naszego województwa odnotowano na drodze nr 1 i 12. Zadowalające jest utrzymanie pozytywnej tendencji spadku ofiar śmiertelnych na K-8. W 2013 roku podobnie jak w latach poprzednich najwięcej zdarzeń drogowych zanotowano w przedziale czasowym między godziną 14 a 18. W tych godzinach najwyższa też była liczba osób 14

15 rannych. W przypadku ofiar śmiertelnych, najbardziej zagrożonym czasookresem w ww. roku okazała się zamiana II tj. godz. (14:00-22:00). W I półroczu 2014 roku podobnie jak w latach poprzednich najwięcej wypadków drogowych zanotowano w przedziale czasowym między godziną 14 a 18. W tych godzinach najwyższa też była liczba osób rannych i kolizji. Inaczej natomiast przedstawia się ilość ofiar śmiertelnych. Najwyższe zagrożenie w analizowanym okresie zaistniało w godzinach, między 22 a 6. W minionym roku (2013) analogicznie jak w latach poprzednich najwięcej wypadków drogowych odnotowano w piątki w dalszej kolejności we wtorki, gdzie ich ilość jest do siebie zbliżona, najmniej w niedziele. Pod względem ilości ofiar śmiertelnych najniebezpieczniejsze okazały się wtorki i piątki 32% spośród wszystkich śmiertelnych ofiar. Bezpieczniej było w poniedziałki, środy i niedziele. Podkreślić należy, znaczący wzrost ofiar śmiertelnych we wtorki. Najwięcej wypadków odnotowano w lipcu, wrześniu i październiku. W czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku i grudniu wartości te są większe niż w 2012 roku. Największą liczbę ofiar śmiertelnych zanotowano w grudniu i październiku 33 zabitych, w dalszej kolejności we sierpniu i maju i listopadzie, kiedy liczba zabitych była wyższa w stosunku do pozostałych. Najbardziej niekorzystnym miesiącem okazał się grudzień, w którym nastąpił największy wzrost liczy ofiar śmiertelnych. Zdecydowaną większość wypadków drogowych 85% spowodowali kierujący pojazdami, których nieprawidłowe zachowanie skutkowało obrażeniami ciała u 4157 oraz śmiercią 181 osób. Pomimo mniejszych liczb dotyczących pieszych (analogicznie 279 i 46) należy zwrócić uwagę, że śmierć z powodu ich zachowania nastąpiła, w co 6 wypadku przez nich spowodowanym. Z winy kierujących, w co prawie 18 wypadku notowano ofiarę śmiertelną. Od dłuższego czasu w województwie nie zmieniają się główne przyczyny wypadków zawinionych przez kierujących pojazdami. W dalszym ciągu są to: nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych. Powodują one łącznie 68% wypadków spośród zawinionych przez kierujących i 58% wszystkich wypadków drogowych. Należy jednak zwrócić uwagę, że w dwóch z trzech podstawowych wyżej wymienionych powodów odnotowano spadek liczby wypadków w porównaniu do roku Wyżej wymienione przyczyny mają również wpływ na liczbę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. Powodują one łącznie ponad 61% spośród wszystkich śmiertelnych ofiar zawinionych przez kierujących i 42% ze wszystkich 261 ofiar śmiertelnych. Głównymi sprawcami wypadków drogowych 15

16 są osoby w wieku lat. One również dominują w grupie rannych tych zdarzeń. Kolejną grupą sprawców wypadków drogowych są osoby w wieku lat. Należy także zwrócić uwagę na sprawstwo wypadków drogowych, w których odnotowano ofiary śmiertelne przez użytkowników w przedziale wiekowym lat, oraz Cieszy fakt, że minionym roku odnotowano spadek ilości wypadków drogowych spowodowanych przez większość kategorii wiekowych. W I półroczu 2014 roku głównymi sprawcami wypadków drogowych były osoby w wieku lat, następnie grupy wiekowe 25 31, 32 39, 40 49, Dotyczy to także kierujących sprawców wypadków. Ponownie grupa wiekowa spowodowała najwięcej wypadków drogowych i liczbę ofiar śmiertelnych. W dalszej kolejności najbardziej niebezpieczną grupą wiekową (wypadki i ofiary śmiertelne) jest przedział pomiędzy i rokiem życia. Osoby poruszające się pieszo powodują dziesięciokrotnie mniej wypadków niż kierujący. W tym przypadku największe zagrożenie powodują osoby w wieku powyżej 60 roku życia, oraz w przedziałach lat i Sprawcy powyżej 60 roku życia stanowią największą grupę ofiar śmiertelnych tych zdarzeń. Podkreślić należy, że dzieci w wieku 7-14 lat kierując pojazdami spowodowały znacznie więcej wypadków niż w ubiegłym roku. Ogólna liczba spowodowanych przez pieszych wypadków, rannych i ofiar śmiertelnych, zmalała w 2013 roku w porównaniu do roku 2012, o ok. 13%. Zdecydowanemu ograniczeniu uległy wypadki z powodu chodzenia nieprawidłową stroną drogi, oraz nieostrożnego wejścia na jezdnię, zza pojazdu lub przeszkody i przekraczaniu jezdni w miejscu niedozwolonym. Nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem, pomimo pozytywnej tendencji, od wielu lat jest główną przyczyną wypadków i ich ofiar wśród pieszych. Największą grupę wśród ofiar wypadków drogowych w 2013 roku, stanowili użytkownicy samochodów osobowych 55%, kolejną byli piesi 20%. W porównaniu do roku 2012 w przypadku pieszych odnotowano ich spadek. Wśród ofiar śmiertelnych najbardziej zagrożeni okazali się użytkownicy samochodów osobowych 40%, w dalszej kolejności piesi 39%, rowerzyści 12% i użytkownicy motocykli 6%. Podkreślenia wymaga fakt, że niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, łącznie stanowią ponad 51% wszystkich ofiar śmiertelnych. Opracowano na podstawie: Analizy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa łódzkiego styczeń-grudzień 2013 i Analizy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa styczeń czerwiec oraz II kwartał 2014 r., opracowanych i przekazanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi Warunki pracy i wypadki przy pracy w województwie łódzkim w tym wypadki w rolnictwie. Z danych Urzędu Statystycznego w Łodzi, w roku 2013 w województwie łódzkim badaniem warunków pracy objęto 303,8 tys. osób. Liczba osób zatrudnionych w zakładach, w których wystąpiły 16

17 jakiekolwiek zagrożenia w 2013 r. wyniosła 104,1 tys. osób, co stanowiło 34,3% badanej zbiorowości, z czego 49,7 tys. osób (47,8%) zatrudnionych było w zakładach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego. Liczba osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia w roku 2013 w porównaniu z rokiem 2012 zmniejszyła się o 0,3% do poziomu 19,6 tys. osób. Zmniejszyła się także liczba kobiet zatrudnionych w warunkach zagrożenia (spadek o 7,4%) do poziomu 5,5 tys. osób. Największy odsetek osób pracujących w warunkach zagrożenia odnotowano w przetwórstwie przemysłowym 60,8%, tj. o 2,0 p. proc. mniej niż w 2012 r. W sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna zatrudnionych było 9,1% ogółu (wzrost o 1,8 p. proc.), w transporcie i gospodarce magazynowej 5,4% (spadek o 0,3 p. proc.), w handlu, naprawach pojazdów samochodowych 6,1% (wzrost o 0,6 p. proc.), a w budownictwie 4,2% (spadek o 0,2 p. proc.). Najmniejszy odsetek zatrudnionych w warunkach zagrożenia odnotowano w sekcjach: edukacja 1,1% (wzrost o 1,0 p. proc.) oraz informacja i komunikacja 0,1% (na poziomie 2012 r.). W 2013 r. w województwie łódzkim na 1000 zatrudnionych objętych ww. badaniem przypadały 64 osoby zatrudnione w warunkach zagrożenia, podczas gdy przed rokiem 65 osób. Najwięcej zagrożeń związanych było ze środowiskiem pracy (53,0%), a w dalszej kolejności z uciążliwością pracy (31,7%) i czynnikami mechanicznymi, tj. pracą z niebezpiecznymi maszynami (15,3%). Zagrożenia związane ze środowiskiem pracy (przekroczenie norm polskich, norm higienicznych) dotyczyły 10,4 tys. osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia (wzrost o 5,2% w stosunku do 2012 r.). Zagrożenia związane z uciążliwością pracy, tj. czynniki szkodliwe występujące w procesie pracy, dotyczyły 6,2 tys. osób (spadek o 13,9%), a liczba osób zagrożonych czynnikami mechanicznymi wyniosła 3,0 tys. (wzrost o 16,5%). Powiatem o największym udziale osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia było miasto Łódź, gdzie w 2013 r. osoby te stanowiły 27,7% ogólnej liczby zatrudnionych w warunkach zagrożenia w województwie. W 2013 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, liczba osób zatrudnionych w niekorzystnych warunkach pracy w Łodzi wzrosła o 3,1%. Spadek liczby osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia odnotowano w blisko połowie powiatów województwa łódzkiego największy o 81,1% w powiecie łęczyckim, zgierskim (o 36,0%), poddębickim (o 28,7%), kutnowskim (o 22,3%) oraz brzezińskim (o 20,0%). Bardzo duży 2,5-krotny wzrost nastąpił w powiecie rawskim. W powiecie zduńskowolskim odnotowano wzrost o 49,9%, w powiecie łowickim o 47,6%, łaskim o 40,4%, a w piotrkowskim liczba osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia wzrosła o 30,3%. Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2013 r., w województwie łódzkim, wyniosła 5,3 tys. osób i była niższa niż przed rokiem o 4,5%. W 2013 r. największą liczbę osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy i traktowanych na równi z wypadkami przy pracy

18 osób odnotowano w grupie wieku lata, a w dalszej kolejności w grupach: lata 1375 osób oraz lata 1165 osób. Przed rokiem liczba osób poszkodowanych w omawianych grupach wyniosła odpowiednio 1553, 1368 oraz Nieco mniej liczną grupę w 2013 r. stanowili poszkodowani w wieku lata 865 osób oraz poszkodowani w wieku lata 465 osób. W 2012 r. liczba poszkodowanych w wymienionych grupach wieku wynosiła odpowiednio 777 i 573 osób. Statystyka wypadków przy pracy pozwala na wskazanie grup zawodów, w których pracujący są najczęściej narażeni na wypadek przy pracy. Najbardziej zagrożonymi wypadkami przy pracy byli: operatorzy maszyn oraz robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń poszkodowani z tych grupach stanowili odpowiednio 8,9% i 8,3% ogólnej liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy, a także kierowcy i operatorzy pojazdów 7,9%, robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 7,0% oraz robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych, których udział wśród poszkodowanych wyniósł 6,5%. Najmniej zagrożeni wypadkiem przy pracy w województwie łódzkim byli: leśnicy i rybacy, technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz technicy informatycy. Poszkodowani z każdej z wymienionych grup zawodów stanowili zaledwie ułamek procenta poszkodowanych po 0,1%. Ponad połowa przyczyn wypadków przy pracy, tj (5804 w 2012 r.) wynikała z nieprawidłowego zachowania się pracownika. Najrzadziej występującymi czynnikami powodującymi wypadki przy pracy były: stan psychofizyczny pracownika, nie zapewniający bezpieczeństwa pracy - wskazane wśród przyczyn 172 razy w 2013 r. (186 w 2012 r.), nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika wskazano jako przyczyna wypadku 174 razy (171 w 2012 r.) natomiast niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego okazało się przyczyną wypadku wskazaną 50 razy (54 razy w 2013 r.). (dane z opracowania Warunki pracy i wypadki przy pracy w województwie łódzkim w 2013 r. Urzędu statystycznego w Łodzi) Rolnictwo obok górnictwa i budownictwa jest jedną z najbardziej wypadkowych gałęzi produkcji. Duże ryzyko zdarzeń wypadkowych w gospodarstwach rolnych wynika ze złożoności środowiska pracy rolnika (konieczność wykonywania różnych czynności wymagających odmiennych umiejętności) oraz licznych zagrożeń występujących w środowisku pracy. W 2013 roku do Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych KRUS zgłoszono wypadki, o 634 (2,6%) mniej niż w 2012 roku. Za wypadek przy pracy rolniczej w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników uznano zdarzenia, o 1277 (5,7%) mniej niż w roku poprzednim. Wypłacono jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej, o 731 (4,4 %) mniej niż w 2012 roku. Najwięcej osób zostało poszkodowanych wskutek: upadku osób (52,4% wszystkich wypłaconych jednorazowych odszkodowań), pochwyceń 18

19 lub uderzeń przez części ruchome maszyn i urządzeń (11,8 %) oraz uderzeń, przygnieceń bądź pogryzień przez zwierzęta (11,4%). Trwale zmniejszyła się liczba wypadków śmiertelnych. W 2013 r. odnotowano 77 wypadków śmiertelnych, o 15 (1 6,3 %) mniej niż w poprzednim roku. Zgonem najczęściej kończyły się wypadki z grup: przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środek transportu w ruchu - 28, nagłe zachorowania (zawały mięśnia sercowego, udary i wylewy krwi do mózgu) - 15, upadek osób - 10, Pochwycenie lub uderzenie przez ruchome części maszyn 8, upadek przedmiotów - 6.Wskaźnik wypadkowości w rolnictwie indywidualnym w 2013 roku wyniósł 10,7 wypadków na 1000 ubezpieczonych. Z analizy przyczyn i okoliczności wypadków wynika, że najczęstszymi przyczynami wypadków był zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych, bałagan w obejściu gospodarstwa oraz w pomieszczeniach produkcyjnych, brak odpowiednich przejść i dojść, nieużywanie ochron pracy (przede wszystkim brak lub noszenie nieodpowiedniego obuwia roboczego), reakcja zwierząt na nieznane bodźce i otoczenie (ból, strach, hałas, podejście do zwierzęcia bez uprzedzenia), niewłaściwy sposób operowania kończynami w strefie zagrożenia, niewłaściwe chwytanie i trzymanie narzędzi nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, brak poręczy i barierek, progi, niezabezpieczone otwory zrzutowe i kanały gnojowe. Najwyższą wypadkowość w 2013 odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (15,2), podlaskim (12,9), pomorskim (12,4), lubelskim, łódzkim i wielkopolskim (po 11,9), najniższą w województwach: opolskim (5,2), śląskim (7,1 ) i zachodnio pomorskim (7,4). W I półroczu 2014 roku do placówek terenowych i oddziałów regionalnych KRUS zgłoszono zdarzeń wypadkowych, o 550 (4,8%) mniej niż w I półroczu roku poprzedniego. W województwie łódzkim zgłoszono 929 wypadków co stanowi 8,6% wszystkich zgłoszonych wypadków w tym okresie. (dane zaczerpnięte z Komunikatów o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników opublikowanych na stronie internetowej KRUS www. krus.gov.pl) Komunikacja kolejowa Ogólna długość linii kolejowych eksploatowanych w Polsce wg stanu na 31 grudnia 2012 roku wyniosła km linii kolejowych, w 2011 roku wyniosła km., w roku km., a w km. W roku 2012 nastąpiła niewielka zmiana długości eksploatowanych linii kolejowych, która była następstwem dostosowania infrastruktury do zmieniających się potrzeb przewozowych. Jak wynika z danych PKP PLK S.A. w wyniku przeprowadzenia w 2012 roku robót utrzymaniowo - naprawczych oraz inwestycyjnych długość torów linii kolejowych z dobrą oceną stanu 19

20 technicznego (wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.) stanowiła 43% całkowitej długości torów, co oznacza wzrost o 2% w porównaniu ze stanem z 31 grudnia 2011 r. z oceną dobrą było wówczas 40% torów. Przy ocenie stanu technicznego torów przyjęto następujące kryteria ocen: dobra - linie kolejowe eksploatowane z założonymi parametrami, wymagane tylko roboty konserwacyjne, dostateczna - linie kolejowe o obniżonych parametrach eksploatacyjnych (obniżona maksymalna prędkość rozkładowa, lokalne ograniczenia prędkości), dla utrzymania parametrów eksploatacyjnych oprócz robót konserwacyjnych wymagane jest wykonanie napraw bieżących polegających na wymianie uszkodzonych elementów torów, niezadowalająca - linie kolejowe o znacznie obniżonych parametrach eksploatacyjnych (małe prędkości rozkładowe, duża ilość lokalnych ograniczeń prędkości, obniżone dopuszczalne naciski), kwalifikujące tory linii do kompleksowej wymiany nawierzchni. W roku 2012 w porównaniu do lat poprzednich na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zanotowano znaczny spadek ogólnej liczby wypadków. W porównaniu do roku 2011 w roku 2012 zanotowano spadek aż o 145 wypadków tak znaczącej redukcji nie notowano od lat. Jedynie w dwóch kategoriach zanotowano nieznaczny wzrost liczby wypadków. Szczegółowe dane przedstawia poniższe zestawienie: kolizje spadek z 58 do 42, wykolejenia spadek z 154 do 107, wypadki z udziałem ludzi (bez przejazdów i przejść) spadek z 370 do 271, pożary spadek z 4 do 1, wypadki na przejazdach i przejściach lekki wzrost z 243 do 259, inne wzrost z 0 do 4. Ogółem na 684 wypadków zanotowanych na sieci PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w roku 2012, tych obciążających spółkę było 99. W wypadkach odnotowano 457 ofiar, z czego 262 było zabitych i 195 ciężko rannych, co w porównaniu do roku 2011 (528 ofiar, z czego 318 zabitych i 210 ciężko rannych) wskazuje na znaczną tendencję spadkową. 20

21 Obecnie, zgodnie z zamieszczonymi informacjami na stronie internetowej PKP PLK S.A., spółka przy współudziale środków Unii Europejskiej, realizuje zadania inwestycyjne, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego infrastruktury. Celem działalności inwestycyjnej jest osiągnięcie zintegrowania polskiego transportu kolejowego z systemem Unii Europejskiej w aspekcie wymaganych standardów technicznych jak i interoperacyjności linii kolejowych. W 2012 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zmodernizowały i poddały ulepszeniom infrastrukturę kolejową na długości około 940 km torów. Zmodernizowano 455 obiektów inżynieryjnych, w tym m.in. 61 mostów, 77 wiaduktów, 316 przepustów, a także 113 peronów oraz 239 przejazdów. Od 2007 do 2013 roku podpisano umowy na modernizację ponad 4200 km torów na liniach kolejowych. W tym czasie zmodernizowano, zrewitalizowano lub poddano innym ulepszeniom około km torów, a w modernizacji znajduje się kolejne ponad km torów. Długość linii kolejowych eksploatowanych w województwie łódzkim w 2010 roku wynosiła 1062,739 km., co stanowiło 5,51% ogółu linii kolejowych eksploatowanych w Polsce. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi: liczba wypadków na wszystkich przyjazdach kolejowych w województwie łódzkim w 2010 roku wynosiła 8, a w 2011 roku 4, liczba zabitych i rannych oraz liczba kolizji zmniejszyły swoje wartości (ta ostatnia z 67 w 2010 r. do 51 w 2011 r.). Spośród przecinających województwo łódzkie szlaków kolejowych, po których przewozi się różnego rodzaju materiały niebezpieczne najważniejszymi są: Centralna Magistrala Kolejowa (na terenie woj. łódzkiego biegnie przez miejscowości Opoczno, Idzikowice, Biała Rawska), po której przewozi się rocznie: tlenek etylenu w ilości ton, chlor t, dwutlenek siarki- 312 t, amoniak t, etyliny t, olej napędowy t, chlorek winylu t, akrylonitryl t, Świnice Warckie Poddębice Zduńska Wola Karsznice Częstochowa, po której przewozi się ok ton materiałów niebezpiecznych m.in. chlor, amoniak, siarka, propan butan, dwutlenek siarki, toluen, paliwa silnikowe, Skierniewice Radomsko Piotrków Trybunalski - Koluszki, którą przewozi się paliwa, chlor, tlenek etylenu, amoniak, propan butan w ilości ton rocznie, Opoczno Tomaszów Mazowiecki Koluszki, po której przewozi się akrylonitryl, chlorek winylu, dwutlenek siarki, tlenek etylenu, czteroetylek ołowiu, chlor, amoniak, propan -butan, olej opałowy w ilości ton rocznie, 21

22 Łowicz - Kutno - Skierniewice, po której przewozi się amoniak, chlor, akrylonitryl, tlenek etylenu, czteroetylek ołowiu, dwutlenek siarki, oleum w ilości ton rocznie, Łęczyca - Ozorków - Zgierz - Łódź. Trasą tą przewozi się paliwa silnikowe, tlenek etylenu, chlor, amoniak, chlorek winylu, oleum w ilości ton rocznie, Koluszki - Tomaszów Mazowiecki - Drzewica- Radom, po której przewozi się chlorek winylu, amoniak, oleum, akrylonitryl w ilości 3300 ton rocznie, Wieluń - Wieruszów, po której przewozi się czteroetylek ołowiu, propan butan w ilości 320 ton rocznie. Newralgicznymi obiektami ze względu na możliwość uwolnienia się NSCH są węzły kolejowe o znaczeniu ogólnokrajowym oraz stacje rozrządowe i przeładunkowe. W województwie łódzkim są to węzły w Zduńskiej Woli / Karsznicach, Kutnie, Łowiczu, Koluszkach i Tomaszowie Mazowieckim oraz w Łodzi stacje: Kaliska / Karolew, Widzew oraz Górka Rozrządowa Łódź Olechów. (Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez Wojewódzką Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, danych PKP PLK S.A. zamieszczonych na stronie ) 22

23 2. Struktura urbanistyki, z uwzględnieniem zakładów zwiększonego i dużego ryzyka a) krótka charakterystyka ogólna Województwo łódzkie utworzone z dniem 1 stycznia 1999 roku i według danych GUS z 31 grudnia 2012 roku obejmuje 21 powiaty, 3 powiaty grodzkie: m. Łódź, Skierniewice, Piotrków Trybunalski i 20 ziemskich, 44 miasta, 5012 miejscowości wiejskich;177 gmin, 18 gmin miejskich, 26 gmin wiejsko - miejskie,133 gminy wiejskie. 23

24 Województwo łódzkie położone jest w centrum Polski, na obszarze Niżu Środkowo - Polskiego, na Wzniesieniach Łódzkich. Zajmuje powierzchnię km² i graniczy z województwami: mazowieckim (długość granicy 325 km) świętokrzyskim (długość granicy 162 km), śląskim ( długość granicy 146 km), opolskim (długość granicy 63 km), wielkopolskim (długość granicy 294 km), kujawsko-pomorskim-(długość granicy 30 km) (dane pozyskane ze strony Urzędu Statystycznego w Łodzi: 24

25 W środkowej i południowej części województwa występuje pas wyżynny. Charakterystycznym elementem rzeźby terenu są żwirowe i piaskowe wzgórza oraz pagórki ciągnące się od Kamieńska (w tym sztuczna góra - zwałowisko kopalni węgla brunatnego Bełchatów o wysokości 180 m n.p.m.), poprzez Borową Górę (276 m n.p.m.), Tuszyn (288 m n.p.m.), Łódź (283 m n.p.m.), w kierunku Brzezin i Rawy Mazowieckiej. Obszar najniżej położony w województwie występuje w dolinie Bzury koło Łowicza (76 m n.p.m.). Zupełnie odmienny typ krajobrazu występuje w południowej części regionu łódzkiego. Urozmaiconą rzeźbę ma Wyżyna Wieluńska (264 m n.p.m.) i Wzgórza Radomszczańskie, gdzie najwyższymi punktami są: Góra Chełmo (323 m n.p.m.) oraz najwyższa w województwie jurajska kopuła Góry Bukowej (346 m n.p.m.) w paśmie Przedborsko Małogoskim. W odległości 30 km. na północ od Łodzi w miejscowość Piątek w powiecie łęczyckim znajduje się geometryczny środek Polski. Województwo łódzkie charakteryzuje się dużą różnorodnością złóż kopalin, z których część odgrywa znaczącą rolę nie tylko w skali regionu, lecz także kraju. Są to głównie zasoby węgla brunatnego, których geologiczne zasoby bilansowe stanowią 17,4% zasobów krajowych, zaś zasoby przemysłowe ok. 61% zasobów złóż zagospodarowanych w Polsce. Ich wydobycie skupia się w okolicach Bełchatowa złoże Bełchatów Pole Bełchatów oraz Pole Szczerców (55% wydobycia krajowego). Węgiel brunatny występuje również w złożach Kamieńsk, Złoczew, Rogóźno i Uniejów. Duże znaczenie mają złoża piasków szklarskich serii białogórskiej (największej bazy surowców szklarskich w Polsce), piasków formierskich, surowców ilastych ceramiki budowlanej, glin ceramicznych, wapieni, chalcedonitu i piaskowców. Na bazie tych surowców rozwija się m.in. przemysł materiałów budowlanych z czołową firmą tej branży Grupą Atlas oraz przemysł produkcji płytek ceramicznych, a także cementowy. Na terenie województwa występują również znaczne ilości złóż kruszyw naturalnych (piasków i żwirów) wykorzystywanych m.in. do budowy oraz modernizacji dróg i autostrad. Na uwagę zasługują również zasoby wód geotermalnych, które mogą być wykorzystane do celów leczniczych i ciepłowniczych. Duże bogactwo wód geotermalnych występuje w pasie Zduńska Wola Łęczyca Uniejów Turek oraz pasie Kalisz Sieradz Piotrków Trybunalski. (dane pozyskane z materiałów Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego opracowanego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi) 25

26 b) opis zagrożeń i miejsc szczególnie niebezpiecznych (zakłady dużego i zwiększonego ryzyka): Do niedawna jedynym zagrożeniem wymagającym zorganizowanego działania dużych zespołów sił ratowniczych na terenie naszego kraju był pożar. W chwili obecnej w następstwie postępu technicznego i cywilizacyjnego mamy do czynienia z pojawieniem się nowych zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi, ich mienia, jak i środowiska. Wzrost zagrożenia wynika również z realiów gospodarki, z których wymienić należy: brak środków na prawidłowe zabezpieczenie procesów technologicznych, nastawienie na osiągnięcie maksymalnego zysku i lekceważenie zasad bezpieczeństwa przy wykorzystywaniu toksycznych środków przemysłowych. należy: Ze względu na charakter występujących na terenie województwa łódzkiego zagrożeń wyróżnić zagrożenia związane z istniejącym przemysłem, zagrożenia związane z transportem produktów naftowych i gazu rurociągami, zagrożenia związane z transportem materiałów niebezpiecznych, zagrożenia powodowane niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi powodzie i huragany, zagrożenia związane z występowaniem dużych obszarowo terenów leśnych, zagrożenia związane z istniejącą infrastrukturą techniczną. Na terenie województwa zlokalizowane są m.in. następujące obiekty charakterystyczne: budynki wysokie ZL 859 obiektów (w tym 700 w mieście Łodzi), budynki wysokościowe ZL 16 obiektów (wszystkie na terenie miasta Łodzi), budynki wysokie i wysokościowe PM 15 obiektów. W województwie łódzkim działa ponad 173 tysiące podmiotów gospodarczych, w tym ponad 500 przedsiębiorstw zagranicznych. Do wiodących gałęzi przemysłu należą: przemysł lekki, przemysł elektromaszynowy, przemysł spożywczy, przemysł chemiczny, przemysł paliwowo energetyczny. 26

27 Przemysł na terenie województwa łódzkiego, i związane z nim zagrożenia, skupiony jest w 16 największych aglomeracjach miejskich tj.: Łódzkiej (Pabianice, Zgierz, Aleksandrów, Konstantynów, Ozorków, Brzeziny, Koluszki, Głowno): przemysł lekki, bawełniany, wełniany, dziewiarski, art. dekoracyjnych, odzieżowy, tkanin technicznych itp., przemysł spożywczy, napojów chłodzących, mięsny, piwowarski, spirytusowy, mleczarski, przemysł elektromaszynowy (pracujący w znacznym stopniu na potrzeby przemysłu lekkiego), w tym maszyn włókienniczych, maszyn elektrycznych, elektronicznych, motoryzacyjny, produkcja artykułów gospodarstwa domowego, przemysł chemiczny, farmaceutyczny, środków czystości kosmetyczny, barwników, papierniczy, inne gałęzie - w tym drzewny, mat. budowlanych, ściennych, meblarski, obuwniczy, opakowaniowy, poligraficzny, gumowy. 2. W Bełchatowskim Okręgu Przemysłowym (Rogowiec, Bełchatów) wydobywczy (węgiel brunatny), elektroenergetyczny, gumowy, materiałów budowlanych, włókienniczy i odzieżowych, 3. W Piotrkowie Trybunalskim - dziewiarski, odzieżowy, okuć budowlanych, meblarski, drzewny, maszyn szklarskich, szklarski (szkło opakowaniowe, gospodarcze, dla budownictwa), części do maszyn, spożywczy, 4. W Tomaszowie Mazowieckim odzieżowy, art. dekoracyjnych, drobiarski, mleczarski, szklarski (szkło budowlane), włókien chemicznych, 5. W Kutnie farmaceutyczny, maszyn rolniczych, pojazdów mechanicznych, elektromaszynowy, elektroniczny, mięsny, drobiarski, mleczarski, spirytusowy, drożdżowy, napojów, cukrowy, młynarski, mieszanek paszowych i koncentratów, opakowań sztucznych, opakowań z tektury, odzieżowy, 6. W Skierniewicach elektromaszynowy (urządzeń wentylacyjnych), elektroniczny, szklarski, spożywczy, 7. W Zduńskiej Woli bawełniany, dziewiarski, materiałów izolacyjnych, młynarski, okuć budowlanych, maszyn włókienniczych, 8. W Wieluniu elektromaszynowy, konstrukcji budowlanych, mleczarski i cukierniczy. 27

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia czerwca r. Tekst jednolity Planu Działania Systemu Państwowe dla Województwa Łódzkiego opracowany

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń

SPIS TREŚCI. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń ŁÓDŹ LIPIEC 2011 SPIS TREŚCI Nazwa dokumentu Strona Część I Plan główny 1 Arkusz uzgodnień 4 2 Wstęp 5 3 Ogólna charakterystyka województwa łódzkiego 6 4 Katalog zagrożeń 12 5 Charakterystyka zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Spis treści. II. Analiza zagrożeń zdrowotnych populacji województwa 52. 1. Stan zdrowia ludności i zagrożenia zdrowotne 52

Spis treści. II. Analiza zagrożeń zdrowotnych populacji województwa 52. 1. Stan zdrowia ludności i zagrożenia zdrowotne 52 Spis treści I. Charakterystyka potencjalnych zagrożeń dla życia lub zdrowia mogących wystąpić na obszarze województwa, w tym analiza ryzyka wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. na lata 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. na lata 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 Łódź, grudzień 2006 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO... 5 2. STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego

Wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego Wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego Wersja ujednolicona na podstawie: - Aktualizacja Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Załącznik nr 1 do uchwały Nr. Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia. kwietnia 2013 r. Materiał roboczy Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Badanie lokalnego rynku pracy w Powiecie Skierniewickim i Powiecie Miasto Skierniewice RAPORT KOŃCOWY

Badanie lokalnego rynku pracy w Powiecie Skierniewickim i Powiecie Miasto Skierniewice RAPORT KOŃCOWY Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu VII i IX 2007-2013 w województwie pomorskim Badanie lokalnego rynku pracy w Powiecie Skierniewickim i Powiecie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, grudzień 2013 r. Strona 0 z 109 Spis treści Wykaz skrótów......3 1. Wstęp... 3 1.1. Ujęcie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGRO

CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGRO Spis treści: ROZDZIAŁ I CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI 1.1. Charakterystyka ogólna województwa podkarpackiego.. 1.2. Sieć komunikacyjna.. 1.2.1. Długość oraz charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

Autorzy: dr Joanna Fajfer. mgr Paulina Kostrz-Sikora

Autorzy: dr Joanna Fajfer. mgr Paulina Kostrz-Sikora Raport z obowiązującego Programu ochrony środowiska dla Miasta Radomia przyjętego Uchwałą Nr 578/2009 Rady j z dnia 29 czerwca 2009 r. Autorzy: dr Joanna Fajfer mgr Paulina Kostrz-Sikora Warszawa, 2013

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej

Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej Luty 2014 rok 0 Słowo wstępne Przekazujemy Państwu Raport o stanie ochrony przeciwpożarowej powiatu skarżyskiego za rok 2013. Opracowanie stanowi kompendium wiedzy obejmującej działania ratowniczo-gaśnicze

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Projekt z dnia 04.01.2013 r. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Materiał na posiedzenie plenarne KRBRD w dniu 08.01.2013 r. Spis treści 1. Diagnoza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ KATOWICE, LIPIEC 2013 2 S t r o n a Niniejszy dokument stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 PROJEKT Łódź, czerwiec 2006 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO... 5

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ZATWIERDZAM.. dnia PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WOJEWODA LUBUSKI. Gorzów Wlkp., 2011 r. Spis treści Wykaz załączników. 3 Strona uzgodnień. 4 Karta aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Dokument przyjęty przez KRBRD w dniu 20.06.2013 r. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ZARZĄD POWIATU PABIANICKIEGO AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU PABIANICKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2016-2019 Pabianice, wrzesień 2012 rok SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 1 1.1

Bardziej szczegółowo

PLAN ZABEZPIECZENIA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH MIASTA OLSZTYN I POWIATU OLSZTYŃSKIEGO

PLAN ZABEZPIECZENIA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH MIASTA OLSZTYN I POWIATU OLSZTYŃSKIEGO ZATWIERDZA (Prezydent Miasta Olsztyn) (Starosta Olsztyński) PLAN ZABEZPIECZENIA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH MIASTA OLSZTYN I POWIATU OLSZTYŃSKIEGO NA 2006 R O L S Z T Y N 2005 1 CZĘŚĆ I OPISOWO - TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2014 z dnia 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju PROJEKT Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Departament Dróg i Autostrad 4 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 ROKU Raport opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Zatwierdził: Adam Ludwikowski

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 ROKU Raport opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Zatwierdził: Adam Ludwikowski

Bardziej szczegółowo

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego Spis treści. Cel i założenia Planu...6. Podstawowe definicje związane z zagrożeniem powodziowym...7. Zasady aktualizacji Planu...8. Adresaci Planu...8. Zagrożenie powodziowe na obszarze województwa łódzkiego....

Bardziej szczegółowo

Gruntowe uwarunkowania autostrady A4 Kraków Tarnów

Gruntowe uwarunkowania autostrady A4 Kraków Tarnów ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NR 2(13)/2009 T. 3 STANIS AWA GOLA, RENATA LANGNER* Gruntowe uwarunkowania autostrady A4 Kraków Tarnów Słowa kluczowe: inwestycje drogowe,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE ZA 2013 ROK / wyciąg / Piła, styczeń 2014 rok 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ NA LATA 2007 2015 DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ NA LATA 2007 2015 DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ NA LATA 2007 2015 DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, czerwiec 2007 r. 1 2 3 4 BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I W MIEJSCU

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 Rzeszów, październik 2006 Spis treści WSTĘP...5 CZĘŚĆ I. DIAGNOZA PROSPEKTYWNA...7 1. MIEJSCE WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.

Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r. Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) 24 SIERPNIA 2015 Spis treści Wykaz skrótów... 2 1 Wstęp... 3 2 Diagnoza

Bardziej szczegółowo