TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, 15 października 2014 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, 15 października 2014 rok"

Transkrypt

1 TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, 15 października 2014 rok

2 Tekst jednolity Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Łódzkiego opracowany na podstawie: - Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Łódzkiego zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 2 marca 2011 r., - Aneksu Nr 1 zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 21 lipca 2011 r., - Aneksu Nr 2 zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 21 grudnia 2011 r., - Aneksu Nr 3 zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 22 maja 2012 r., - Aneksu Nr 4 zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 21 czerwca 2012 r., - Aneksu Nr 5 zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 10 października 2012 r. z zastrzeżeniami zawartymi w piśmie znak MZ-OKR-RM /DS/12., - Aneksu Nr 6 zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 14 stycznia 2013 r., - Aneksu Nr 7 zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 3 czerwca 2013 r. z zastrzeżeniami zawartymi w piśmie znak MZ-OKR-RM /DS/13. - Aneksu Nr 9 zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 4 listopada 2013 r. - Aneksu Nr 10 zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 27 czerwca 2014 r. z zastrzeżeniami zawartymi w piśmie znak MZ-OKR-RM /DS/14. - Aneksu nr 11 zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 15 października 2014 r. z zastrzeżeniami zawartymi w piśmie znak MZ OKR -RM /DS/14

3 Spis treści Rozdział I: CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA Sieć komunikacyjna Krótka charakterystyka ogólna, mapy Struktura urbanistyki, z uwzględnieniem zakładów zwiększonego i dużego ryzyka a) krótka charakterystyka ogólna b) opis zagrożeń i miejsc szczególnie niebezpiecznych (zakłady dużego i zwiększonego ryzyka): Struktura demograficzna: a) krótka charakterystyka ogólna w układzie powiatowym (struktura zaludnienia, ludność według płci i wieku, gęstość zaludnienia, czasowe skupiska ludności, itp.) b) opis szczególnych zagrożeń Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa a) krótka charakterystyka ogólna, czasy dotarcia b) tabele 1 i 2 sporządzone w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej TABELA 1 - Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w 2013 r TABELA 2 Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w roku Liczba wylotów lotniczych zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa a) krótka charakterystyka ogólna, czasy dotarcia b) tabele 3 i 4 sporządzone w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej TABELA 3 - Wyloty lotniczych zespołów ratownictwa medycznego w roku TABELA 4 - Wyloty lotniczych zespołów ratownictwa medycznego w roku Hospitalizacja osób w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego a) krótka charakterystyka ogólna b) tabele 5 i 6 sporządzone w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej TABELA 5 - Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w 2013 roku TABELA 6 - Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w 2013 roku Inne zagrożenia ROZDZIAŁ II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NIEZBĘDNYCH DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I INNE Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci - tabele 7, 8 i 9 sporządzone w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej. (Stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) TABELA 7 Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego. 85 TABELA 8 Zespoły ratownictwa medycznego włączone do Systemu Państwowe Ratownictwo 3

4 Medyczne stan na dzień 31 grudnia 2013 r TABELA 9 Dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego stan na dzień r Szpitalne oddziały ratunkowe - liczba, rozmieszczenie, struktura organizacyjna - tabela 10 sporządzona w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień r Centrum urazowe rozmieszczenie, struktura organizacyjna, liczba pacjentów urazowych tabela 11 sporządzona w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej TABELA 11 Centra urazowe stan na dzień r Jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego liczba, rozmieszczenie, ze wskazaniem liczby łóżek tabela 12 sporządzona w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej TABELA 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia Organizacja systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności: a) informacja o lokalizacji centrów powiadamiania ratunkowego w rozumieniu ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1635): b) struktura i organizacja systemów teleinformatycznych wykorzystywanych na potrzeby systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności funkcjonowania numerów alarmowych 999 i c) organizacja i procedury koordynacji działań jednostek systemu d-1) Procedura w zdarzeniach, w których akcją ratunkową kieruje dyspozytor medyczny w swoim rejonie operacyjnym d-2) Procedura w zdarzeniach, w których akcją ratunkową kieruje dyspozytor innej służby ratunkowej d-3) Procedura w zdarzeniach o charakterze katastrof naturalnych i awarii technicznych, powodujących wystąpienie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób d) stanowiska dyspozytorów medycznych lokalizacja, liczba dyspozytorów medycznych i ich stanowisk, liczba dysponowanych zespołów ratownictwa medycznego ze wskazaniem łącznego obszaru działania Sposób współpracy wojewody i dysponentów jednostek systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, z organami administracji publicznej i jednostkami systemu z innych województw, w szczególności informacje o: a) procedury współpracy b) kompetencje i tryb podejmowanych działań c) obieg i wymiana informacji d) liczba i rozmieszczenie jednostek systemu wzdłuż wojewódzkich granic administracyjnych ze wskazaniem danych kontaktowych stanowisk dyspozytorów medycznych i lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego Współpraca jednostek systemu z jednostkami współpracującymi z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy, w szczególności informacje dotyczące:

5 a) procedury współpracy b) organizacja wspólnych ćwiczeń oraz analizy działań ratowniczych, procedur powiadamiania, dysponowania i koordynowania działań ratowniczych w przypadku zdarzeń pojedynczych, mnogich i masowych oraz zdarzeń powodujących stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób c) kompetencje i tryb podejmowanych działań d) obieg i wymiana informacji Jednostki współpracujące z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy, w poszczególnych powiatach, z określeniem: a) liczby ratowników posiadających ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika b) maksymalnego czasu osiągnięcia pełnej gotowości do współpracy z jednostkami systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, rozumianego jako czas liczony od momentu przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu przez dyspozytora stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej do momentu wyjazdu jednostki współpracującej z systemem z miejsca stacjonowania c) wyposażenia niezbędnego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz środków łączności i środków transportu Informacje na temat zatwierdzonych przez wojewodę kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, w szczególności wskazanie danych identyfikujących podmiot prowadzący kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (nazwa, adres i telefon kontaktowy) Informacja na temat personelu pracującego w jednostkach systemu bez względu na formę prawną zatrudnienia (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne) tabela 13 sporządzona w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej TABELA 13 Personel pracujący w jednostkach systemu (SOR - szpitalne oddziały ratunkowe, ZRM - zespoły ratownictwa medycznego, LZRM lotnicze zespoły ratownictwa medycznego) stan na dzień 31 grudnia 2013 r ROZDZIAŁ III: KALKULACJA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ) Koszty działalności zespołów ratownictwa medycznego w 2013 r ) Koszty działalności zespołów ratownictwa medycznego w 2014 r IV. PLANOWANE NA LATA NASTĘPNE NOWE JEDNOSTKI SYSTEMU PAŃSTWOWE RATWONICTWO MEDYCZNE TABELA 8 Zespoły ratownictwa medycznego włączone do Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne stan na dzień 1 kwietnia 2015 r WYKAZ PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH V. UWAGI I WNIOSKI WYKAZ SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH FUNKCJONUJĄCYCH W 2013 ROKU

6 Rozdział I: CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 1. Sieć komunikacyjna Krótka charakterystyka ogólna, mapy Województwo łódzkie znajduje się na skrzyżowaniu ważnych dla kraju połączeń drogowych i magistral kolejowych - głównych kierunków tranzytowych z zachodu na wschód i z południa na północ Europy. 6

7 Program budowy łódzkiego węzła komunikacyjnego łączącego autostrady A-1 i A-2 (Węzeł Stryków II) wpływa na atrakcyjność województwa w oczach potencjalnych inwestorów. Dzięki realizacji tych planów Łódź, a co za tym idzie woj. łódzkie, stanie się centrum komunikacyjnym (największym w skali kraju) łączącym trasy biegnące z północy na południe (z Gdańska do Rzymu i Stambułu) i ze wschodu na zachód Europy (z Moskwy do Paryża, z Lizbony do St. Petersburga). Przez teren województwa łódzkiego przebiegać będą dwa najważniejsze korytarze transportowe sieci Trans European Networks (TEN) wynikające z europejskiej koncepcji integracji przestrzennej tj. korytarz II (Berlin-Warszawa -Moskwa) i VI (Skandynawia-Bałkany). Skrzyżowanie to stanowić będzie największy węzeł drogowy w Polsce, a niewykluczone, że jeden z największych w Europie. Łączna długość autostrad na terenie woj. łódzkiego po ich wybudowaniu wynosić będzie 278 km. Tak więc skrzyżowanie autostrad A-1 z autostradą A-2 stworzy największy węzeł komunikacyjny w skali kraju. Układ komunikacyjny, jaki stworzą przedmiotowe autostrady przedstawia zamieszczony plan sytuacyjny. W 2006 r. oddano do użytku odcinek autostrady Dąbie Stryków, a w I półroczu 2012 r. odcinek autostrady A-2 Stryków Warszawa o długości w woj. łódzkim 115 km. Ponadto, w drugiej połowie 2012 roku oddano do użytku: odcinek trasy szybkiego ruchu S-14 od Dobronia (droga krajowa E 14) do ul. Pabianickiej w Łodzi (zjazd obok Centrum Handlowego PORT ŁÓDŹ), odcinek autostrady A-1 Kowal Stryków (85 km). 7

8 W najbliższym czasie planowane jest oddanie nw. Odcinków dróg: 1. odcinek Walichnowy - Sieradz - Zduńska Wola - Łask drogi szybkiego ruchu S-8 (Wrocław - Tuszyn - Piotrków Tryb. - Warszawa) o długości 111 km z węzłami biegnącymi obok miast: Złoczew, Sieradz, Zduńska Wola, Łask i Pabianice oraz połączeniem z Autostradą A - 1, 2. trasa Łódź Górna od skrzyżowania Pabianicka / Al. Włókniarzy do skrzyżowania Rzgowska, która umożliwi dogodny ruch pojazdów tranzytowych, 3. odcinek Stryków Głuchów Autostrady A-1 (Gdańsk Łódź Katowice) o długości 169 km ze skrzyżowaniem Autostrad A-1 i A-2 pod Strykowem k/łodzi i odpowiednimi zjazdami i wjazdami na te arterii oraz odpowiednim powiązaniem dróg głównych oraz głównych ulic w Łodzi z tymi autostradami. W planach jest rozpoczęcie budowy odcinka między miejscowościami Rakoszyce k/ Piotrkowa Trybunalskiego i Pyrzowice k/ Katowic. Ponadto, w najbliższym czasie podjęte będą prace przy budowie zachodniej obwodnicy miasta Łodzi trasy S-14 (łącznie 27 km), która połączy trasę S-8 i autostradę A-2 od węzła Lotnisko im. Władysława Reymonta (Lublinek) do węzła Emilia k/ Zgierza. Zakończenie prac przewidywane jest na koniec 2015 r. Przez teren województwa łódzkiego przebiegają: dwa odcinki autostrad A-1 i A-2, 12 dróg o znaczeniu krajowym, 24 drogi wojewódzkie oraz drogi lokalne, po których przewozi się materiały niebezpieczne. Łącznie w skali roku przewozi się ponad 4,5 mln ton substancji niebezpiecznych. Za szczególnie zagrożone trasy drogowe uznane są: - Autostrada A-1 (północ- południe), biegnie przez Gdańsk-Włocławek-Kowal-Stryków - Łódź. Przewożone są: Chlor, Argon, Etanol, Paliwa pędne (ON i Pb), Paliwa opałowe, Gaz propanbutan, Amoniak, Kwas azotowy, Kwas siarkowy, - Autostrada A-2 (E 30) (wschód-zachód), biegnie od granicy państwa z Niemcami przez Świecko - Poznań - Dąbie n. Nerem - Łódź (węzeł Stryków)- Skierniewice- Warszawa (węzeł Konotopa / węzeł Lubelska ) Biała Podlaska - Kukuryki granica państwa z Białorusią. Przewożone są produkty ropopochodne, propan-butan, amoniak, chlor, gazy techniczne, inne. Średnio autostradą przejeżdża pojazdów na dobę, - Drogi szybkiego ruchu S-14 i S-8 droga S-14 od Galerii Handlowej Port Łódź przez Dobroń do węzła Różyca i dalej drogą szybkiego Ruchu S-8 w kierunku na Tuszyn i Łask. Odcinki trasy były stosunkowo niedawno oddawane do użytku. Drogi te ze względu na dogodne 8

9 połączenie tranzytowe omijające aglomerację kilku miast powiatowych zapewne stanowić będą dogodne połączenie wykorzystywane przez pojazdy przewożące materiały niebezpieczne, - droga krajowa nr 91 (północ południe). Na terenie województwa łódzkiego biegnie przez obwodnicę Krośniewic, Łęczyca, Zgierz, Łódź, Głuchów, Piotrków Trybunalski z łącznym rocznym przewozem t materiałów niebezpiecznych w tym ługi, kwasy, gazy, oleje, paliwa itp. - droga krajowa nr K 92 (wschód zachód). Na terenie województwa łódzkiego biegnie przez: obwodnicę Krośniewic, Kutno, Łowicz, z łącznym rocznym przewozem 2100 t materiałów niebezpiecznych w tym kwasy, gazy, oleje, paliwa itp. - odcinki drogi szybkiego ruchu S 8 i droga krajowa nr 8 (zachód wschód). Na terenie województwa biegną przez aglomeracje miejskie: Wieruszów, Walichnowy (od września 2014 r. Sieradz), Wieluń, Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Rawa Mazowiecka. Łączny roczny przewóz t materiałów niebezpiecznych w tym gazy, paliwa, materiały promieniotwórcze, tlenki, itp. - droga krajowa nr 12 od granicy państwa z Niemcami z Łęknicy biegnie przez Drożów Głogów Leszno Jarocin Kalisz Sieradz Zduńska Wola Łask Piotrków Trybunalski Sulejów Opoczno Radom Zwoleń Puławy Lublin do granicy państwa z Ukrainą w Dorohusku. Przewożone są po niej m. in. Paliwa silnikowe, amoniak, chlor, octan etylu i gazy techniczne, - droga krajowa nr 14 przebiegająca przez miejscowości: Łódź, Pabianice, Łask, Zduńska Wola, Sieradz, Złoczew, Lututów, Walichnowy po której przewozi się rocznie ok t materiałów niebezpiecznych jak: gaz propan-butan, oraz paliwa silnikowe, - droga krajowa nr 71 przebiegająca przez Łowicz, Głowno, Łódź z rocznym przewozem materiałów ropopochodnych w ilości t rocznie, - droga wojewódzka nr 716 przebiegająca przez Brzeziny, Koluszki, Piotrków Trybunalski po której przewozi się ok t paliw, oraz ok. 60 t gazów technicznych w tym chlor (jednorazowo), - droga wojewódzka nr 710 przebiegająca przez Łódź, Szadek, Rossoszyca, Błaszki z rocznym przewozem gazu propan-butan w ilości 650 t i ciecze niebezpieczne toluen w ilości 12 t rocznie, - droga wojewódzka nr 581 między miejscowościami Krośniewice Łanięta, po której przewozi się gazy techniczne, rozpuszczalniki, kwasy, ługi, w ilości 1800 t rocznie, 9

10 - droga wojewódzka nr 702 przebiegająca przez Kutno, Piątek, Zgierz z rocznym przewozem gazów technicznych, paliw, płynnych nadtlenków, kwasów, rozpuszczalników, czterochlorku etylenu, cyjanków, chlorków ok t, - droga regionalna (lokalna powiatowa) przebiegająca przez miejscowości: Baby Lubiatów Wolbórz, Studzianki Golesze Kruszów po której przewozi się gaz techniczny - chlor w ilości 150 t rocznie (pow. piotrkowski), - droga regionalna (lokalna powiatowa) przebiegająca przez Grocholice, Rogowiec z rocznym przewozem materiału wybuchowego TNT w ilości 3 t (pow. bełchatowski). Na terenie woj. łódzkiego parkingi dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne są rozmieszczone wzdłuż odcinków oddanych do użytku autostrad tj.: a. parkingi z możliwością postoju pojazdów uszkodzonych: w pobliżu węzła Piątek (pow. łęczycki) przy punkcie poboru opłat na autostradzie A-1 - cztery miejsca postojowe, MOP (Miejsce Obsługi Podróżnych) Strzelce południe (pow. kutnowski) przy autostradzie A -1 jedno miejsce postojowe, węzeł autostrady A-1 i A-2 Stryków (pow. zgierski) przy Obwodzie Utrzymania Autostrady (OUA) dwa miejsca postojowe, przy węźle autostradowym Zgierz Wschód (pow. zgierski) dwa miejsca postojowe przy OUA Nieborów (pow. łowicki) przy węźle Skierniewice autostrady A-2 - dwa miejsca postojowe, b. parkingi z możliwością postoju pojazdów nieuszkodzonych: Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) Bolimów na autostradzie A-2 (pow. skierniewicki), MOP Mogiły na autostradzie A-2 (pow. skierniewicki), parking przy trasie S-8 (338 km m) jezdnia w kierunku Warszawy (pow. piotrkowski), parking przy trasie S-8 (339 km m) jezdnia w kierunku Wrocławia (pow. piotrkowski), 10

11 MOP Głowno Zachód na autostradzie A-2 (pow. zgierski), MOP Głowno Wschód na autostradzie A-2 (pow. zgierski), MOP Guzew przy trasie S-8 Poza ww. parkingami na terenie województwa łódzkiego nie występują parkingi dla transportu drogowego materiałów niebezpiecznych. Stwarza to duże zagrożenie skażeniami terenu w przypadku zaistnienia wypadków drogowych lub pozostawienia pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w przypadkowych miejscach. (dane udostępnione przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi) 11

12 Poziom zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa łódzkiego w 2013 roku był wyższy niż w roku poprzedzającym. W porównaniu do 2012 roku zmniejszyła się: liczba wypadków o prawie 3 %, ilość śmiertelnych ofiar wypadków o blisko 12%, liczba osób rannych o 3%. Natomiast zwiększyła się liczba kolizji o ponad 4%. Ostatnie trzy lata przedstawia tabela poniżej: OKRES WYPADKI ZABICI RANNI w tym CIĘŻKO KOLIZJE STYCZEŃ GRUDZIEŃ STYCZEŃ GRUDZIEŃ STYCZEŃ GRUDZIEŃ WZROST/SPADEK -2,7% -11,8% -2,9% -2,7% 4,4% Dane opracowane przez Wojewódzką Komendę Policji w Łodzi Powyższa pozytywna tendencja w przypadku wypadków drogowych spowodowana jest spadkiem ich liczby w 13 powiatach. Zwiększenie liczby wypadków odnotowano w powiatach: łódzkim, skierniewickim, brzezińskim, kutnowskim, łowickim, łódzkim wschodnim, radomszczańskim, sieradzkim. W przypadku ofiar śmiertelnych większą ich liczbę odnotowano w 8 powiatach: łęczyckim, rawskim, pajęczańskim, sieradzkim, opoczyńskim, skierniewickim, wieruszowskim i w piotrkowskim. Porównanie liczb dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (liczba wypadków drogowych) plasuje województwo na drugim miejscu w kraju (większą liczbę wypadków odnotowano tylko w województwie śląskim). Pod względem ilości śmiertelnych ofiar wypadków nasze województwo uplasowało się na czwartym miejscu w Polsce. Niewątpliwie znaczący wpływ na ten stan ma centralne położenie naszego województwa owocujące krzyżowaniem się głównych ciągów komunikacyjnych z większym natężeniem ruchu tranzytowego. Stwierdzić należy, że województwo łódzkie podobnie jak w latach poprzednich znajduje się w grupie najbardziej zagrożonych. Na terenie naszego województwa najmniejszy wskaźnik ilości wypadków przeliczony na 100 tys. mieszkańców, odnotowano na obszarze działania KPP w Wieluniu 57,6, Pajęcznie 66,2, Sieradzu 71,3, oraz Wieruszowie 85. Natomiast najwyższy w Łodzi 236,5 Radomsku 197 i Kutnie 185,7. Wartość tego wskaźnika na wymienionych obszarach jest wyższa niż w 2012 roku. W I półroczu 2014 roku poziom zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa łódzkiego był niższy niż w ubiegłym roku. Na ten stan wpłynął wzrost liczby: 12

13 wypadków drogowych o 14%, osób w nich rannych o blisko 11%. Zmniejszyły się natomiast: liczba ofiar śmiertelnych o 10% i kolizji o 8%. Spadek ilości wypadków odnotowano w ośmiu powiatach (skierniewickim, kutnowskim, łaskim, poddębickim, wieruszowskim i brzezińskim oraz łowickim i opoczyńskim). Wśród pierwszej piątki z wymienionych odnotowano także mniejszą ilość śmiertelnych ofiar. (W powiecie brzezińskim podobnie jak w ubiegłym roku odnotowano jedną ofiarę śmiertelną). Natomiast ilość wypadków znacznie wzrosła w Łodzi (o 111), i powiatach: piotrkowskim, bełchatowskim (o 24), radomszczańskim (o 30), tomaszowskim (o 16). Największy wzrost ilości ofiar śmiertelnych nastąpił w Łodzi (o 8 osób), powiecie bełchatowskim i radomszczańskim (o 5 osób). Podkreślenia wymaga fakt, iż w Łodzi odnotowano ponad 47% spośród wszystkich wypadków z całego województwa. W przypadku liczby zabitych w wypadkach drogowych przeliczanych na 100 tys. mieszkańców najniższy wskaźnik w województwie w 2013 roku osiągnęło miasto Łódź 4,1, powiaty: pabianicki 5, 8 oraz poddębicki 7,1. Natomiast najwyższy wystąpił w: łęczyckim 22,9, brzezińskim 19,4, oraz piotrkowskim 17,3 z czego w pierwszym i trzecim z wymienionych jest on wyższy, w drugim niższy, niż w ubiegłym roku. Współczynnik wypadków drogowych przeliczany na liczbę pojazdów samochodowych zdecydowanie najwyższy jest w Łodzi (457), wysoki jest również w powiatach: piotrkowskim (405), radomszczańskim (341) skierniewickim (332). Nadmienić jednak należy, że we wszystkich wymienionych jednostkach wartość wskaźnika jest wyższa niż w roku Powyższe dane wskazują, że wyższe wartości tegoż wskaźnika osiągają powiaty przez obszar, których przebiegają główne ciągi komunikacyjne. W 2013 roku najwięcej wypadków (48%) miało miejsce na drogach powiatowych, blisko co trzeci wypadek (24%) odnotowany został na drogach krajowych. Zaznaczyć należy, iż na drogach i powiatowych odnotowano spadek wypadków drogowych w porównaniu do 2012 roku. Jednak tego pozytywnego trendu nie można przytoczyć do liczby śmiertelnych ofiar na drogach gminnych gdzie nastąpił ich wzrost. Spadek liczby wypadków i zabitych nastąpił na pozostałych drogach. Największą liczbę ofiar śmiertelnych odnotowano na drogach powiatowych (ponad 35%), następnie na drogach krajowych (32%), drogach wojewódzkich (18%) i gminnych (12%). 13

14 Zagrożenie na poszczególnych rodzajach dróg Dane opracowane przez Komendę Wojewódzka Policji w Łodzi Najbardziej zagrożonymi ciągami komunikacyjnymi w analizowanym roku na terenie województwa, podobnie jak w 2012 roku, były drogi krajowe nr 1 i 14. Dłuższym odcinkiem na terenie województwa jest K 1, który wynosi 167 km, odcinek K - 14 to 129 km. Droga K-1 przebiega bezpośrednio przez, jak i w pobliżu największych miast naszego województwa oraz przez jedne z największych miejsc handlowych w kraju. Na tej arterii komunikacyjnej w roku 2013 odnotowano 192 wypadki drogowe, w których zostało rannych 264 osób oraz 11 poniosło śmierć. Wszystkie wymienione kategorie zagrożeń na tej drodze w porównaniu do roku 2012 zmniejszyły się. Także znacznie zagrożonym pod względem liczby wypadków jest odcinek drogi K 14 przechodzący przez dziewięć powiatów naszego województwa. W całości jest drogą jednojezdniową z dużą ilością niebezpiecznych skrzyżowań. Na tej drodze w minionym roku na terenie naszego województwa odnotowano 166 wypadków drogowych, w których 219 osób zostało rannych, a śmierć poniosło 12. Najwięcej ofiar śmiertelnych zostało odnotowanych na drodze krajowej nr 12. Najbardziej zagrożonymi ciągami komunikacyjnymi w I półroczu 2014 roku pod względem ilości wypadków drogowych na terenie naszego województwa był drogi krajowe nr 1, 14 i 72. Na tych drogach zginęło razem 18 osób. Wspomnieć należy także o K-12, na której odnotowano w okresie styczeń czerwiec 2014 roku 50 wypadków, w których 8 osób poniosło śmierć. Do najbardziej zagrożonych pod kątem ilości wypadków drogowych należy zaliczyć również odcinek drogi K 91 w naszym województwie, na której w I półroczu odnotowano 40 wypadków. Najwięcej ofiar śmiertelnych wśród dróg krajowych naszego województwa odnotowano na drodze nr 1 i 12. Zadowalające jest utrzymanie pozytywnej tendencji spadku ofiar śmiertelnych na K-8. W 2013 roku podobnie jak w latach poprzednich najwięcej zdarzeń drogowych zanotowano w przedziale czasowym między godziną 14 a 18. W tych godzinach najwyższa też była liczba osób 14

15 rannych. W przypadku ofiar śmiertelnych, najbardziej zagrożonym czasookresem w ww. roku okazała się zamiana II tj. godz. (14:00-22:00). W I półroczu 2014 roku podobnie jak w latach poprzednich najwięcej wypadków drogowych zanotowano w przedziale czasowym między godziną 14 a 18. W tych godzinach najwyższa też była liczba osób rannych i kolizji. Inaczej natomiast przedstawia się ilość ofiar śmiertelnych. Najwyższe zagrożenie w analizowanym okresie zaistniało w godzinach, między 22 a 6. W minionym roku (2013) analogicznie jak w latach poprzednich najwięcej wypadków drogowych odnotowano w piątki w dalszej kolejności we wtorki, gdzie ich ilość jest do siebie zbliżona, najmniej w niedziele. Pod względem ilości ofiar śmiertelnych najniebezpieczniejsze okazały się wtorki i piątki 32% spośród wszystkich śmiertelnych ofiar. Bezpieczniej było w poniedziałki, środy i niedziele. Podkreślić należy, znaczący wzrost ofiar śmiertelnych we wtorki. Najwięcej wypadków odnotowano w lipcu, wrześniu i październiku. W czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku i grudniu wartości te są większe niż w 2012 roku. Największą liczbę ofiar śmiertelnych zanotowano w grudniu i październiku 33 zabitych, w dalszej kolejności we sierpniu i maju i listopadzie, kiedy liczba zabitych była wyższa w stosunku do pozostałych. Najbardziej niekorzystnym miesiącem okazał się grudzień, w którym nastąpił największy wzrost liczy ofiar śmiertelnych. Zdecydowaną większość wypadków drogowych 85% spowodowali kierujący pojazdami, których nieprawidłowe zachowanie skutkowało obrażeniami ciała u 4157 oraz śmiercią 181 osób. Pomimo mniejszych liczb dotyczących pieszych (analogicznie 279 i 46) należy zwrócić uwagę, że śmierć z powodu ich zachowania nastąpiła, w co 6 wypadku przez nich spowodowanym. Z winy kierujących, w co prawie 18 wypadku notowano ofiarę śmiertelną. Od dłuższego czasu w województwie nie zmieniają się główne przyczyny wypadków zawinionych przez kierujących pojazdami. W dalszym ciągu są to: nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych. Powodują one łącznie 68% wypadków spośród zawinionych przez kierujących i 58% wszystkich wypadków drogowych. Należy jednak zwrócić uwagę, że w dwóch z trzech podstawowych wyżej wymienionych powodów odnotowano spadek liczby wypadków w porównaniu do roku Wyżej wymienione przyczyny mają również wpływ na liczbę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. Powodują one łącznie ponad 61% spośród wszystkich śmiertelnych ofiar zawinionych przez kierujących i 42% ze wszystkich 261 ofiar śmiertelnych. Głównymi sprawcami wypadków drogowych 15

16 są osoby w wieku lat. One również dominują w grupie rannych tych zdarzeń. Kolejną grupą sprawców wypadków drogowych są osoby w wieku lat. Należy także zwrócić uwagę na sprawstwo wypadków drogowych, w których odnotowano ofiary śmiertelne przez użytkowników w przedziale wiekowym lat, oraz Cieszy fakt, że minionym roku odnotowano spadek ilości wypadków drogowych spowodowanych przez większość kategorii wiekowych. W I półroczu 2014 roku głównymi sprawcami wypadków drogowych były osoby w wieku lat, następnie grupy wiekowe 25 31, 32 39, 40 49, Dotyczy to także kierujących sprawców wypadków. Ponownie grupa wiekowa spowodowała najwięcej wypadków drogowych i liczbę ofiar śmiertelnych. W dalszej kolejności najbardziej niebezpieczną grupą wiekową (wypadki i ofiary śmiertelne) jest przedział pomiędzy i rokiem życia. Osoby poruszające się pieszo powodują dziesięciokrotnie mniej wypadków niż kierujący. W tym przypadku największe zagrożenie powodują osoby w wieku powyżej 60 roku życia, oraz w przedziałach lat i Sprawcy powyżej 60 roku życia stanowią największą grupę ofiar śmiertelnych tych zdarzeń. Podkreślić należy, że dzieci w wieku 7-14 lat kierując pojazdami spowodowały znacznie więcej wypadków niż w ubiegłym roku. Ogólna liczba spowodowanych przez pieszych wypadków, rannych i ofiar śmiertelnych, zmalała w 2013 roku w porównaniu do roku 2012, o ok. 13%. Zdecydowanemu ograniczeniu uległy wypadki z powodu chodzenia nieprawidłową stroną drogi, oraz nieostrożnego wejścia na jezdnię, zza pojazdu lub przeszkody i przekraczaniu jezdni w miejscu niedozwolonym. Nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem, pomimo pozytywnej tendencji, od wielu lat jest główną przyczyną wypadków i ich ofiar wśród pieszych. Największą grupę wśród ofiar wypadków drogowych w 2013 roku, stanowili użytkownicy samochodów osobowych 55%, kolejną byli piesi 20%. W porównaniu do roku 2012 w przypadku pieszych odnotowano ich spadek. Wśród ofiar śmiertelnych najbardziej zagrożeni okazali się użytkownicy samochodów osobowych 40%, w dalszej kolejności piesi 39%, rowerzyści 12% i użytkownicy motocykli 6%. Podkreślenia wymaga fakt, że niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, łącznie stanowią ponad 51% wszystkich ofiar śmiertelnych. Opracowano na podstawie: Analizy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa łódzkiego styczeń-grudzień 2013 i Analizy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa styczeń czerwiec oraz II kwartał 2014 r., opracowanych i przekazanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi Warunki pracy i wypadki przy pracy w województwie łódzkim w tym wypadki w rolnictwie. Z danych Urzędu Statystycznego w Łodzi, w roku 2013 w województwie łódzkim badaniem warunków pracy objęto 303,8 tys. osób. Liczba osób zatrudnionych w zakładach, w których wystąpiły 16

17 jakiekolwiek zagrożenia w 2013 r. wyniosła 104,1 tys. osób, co stanowiło 34,3% badanej zbiorowości, z czego 49,7 tys. osób (47,8%) zatrudnionych było w zakładach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego. Liczba osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia w roku 2013 w porównaniu z rokiem 2012 zmniejszyła się o 0,3% do poziomu 19,6 tys. osób. Zmniejszyła się także liczba kobiet zatrudnionych w warunkach zagrożenia (spadek o 7,4%) do poziomu 5,5 tys. osób. Największy odsetek osób pracujących w warunkach zagrożenia odnotowano w przetwórstwie przemysłowym 60,8%, tj. o 2,0 p. proc. mniej niż w 2012 r. W sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna zatrudnionych było 9,1% ogółu (wzrost o 1,8 p. proc.), w transporcie i gospodarce magazynowej 5,4% (spadek o 0,3 p. proc.), w handlu, naprawach pojazdów samochodowych 6,1% (wzrost o 0,6 p. proc.), a w budownictwie 4,2% (spadek o 0,2 p. proc.). Najmniejszy odsetek zatrudnionych w warunkach zagrożenia odnotowano w sekcjach: edukacja 1,1% (wzrost o 1,0 p. proc.) oraz informacja i komunikacja 0,1% (na poziomie 2012 r.). W 2013 r. w województwie łódzkim na 1000 zatrudnionych objętych ww. badaniem przypadały 64 osoby zatrudnione w warunkach zagrożenia, podczas gdy przed rokiem 65 osób. Najwięcej zagrożeń związanych było ze środowiskiem pracy (53,0%), a w dalszej kolejności z uciążliwością pracy (31,7%) i czynnikami mechanicznymi, tj. pracą z niebezpiecznymi maszynami (15,3%). Zagrożenia związane ze środowiskiem pracy (przekroczenie norm polskich, norm higienicznych) dotyczyły 10,4 tys. osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia (wzrost o 5,2% w stosunku do 2012 r.). Zagrożenia związane z uciążliwością pracy, tj. czynniki szkodliwe występujące w procesie pracy, dotyczyły 6,2 tys. osób (spadek o 13,9%), a liczba osób zagrożonych czynnikami mechanicznymi wyniosła 3,0 tys. (wzrost o 16,5%). Powiatem o największym udziale osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia było miasto Łódź, gdzie w 2013 r. osoby te stanowiły 27,7% ogólnej liczby zatrudnionych w warunkach zagrożenia w województwie. W 2013 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, liczba osób zatrudnionych w niekorzystnych warunkach pracy w Łodzi wzrosła o 3,1%. Spadek liczby osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia odnotowano w blisko połowie powiatów województwa łódzkiego największy o 81,1% w powiecie łęczyckim, zgierskim (o 36,0%), poddębickim (o 28,7%), kutnowskim (o 22,3%) oraz brzezińskim (o 20,0%). Bardzo duży 2,5-krotny wzrost nastąpił w powiecie rawskim. W powiecie zduńskowolskim odnotowano wzrost o 49,9%, w powiecie łowickim o 47,6%, łaskim o 40,4%, a w piotrkowskim liczba osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia wzrosła o 30,3%. Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2013 r., w województwie łódzkim, wyniosła 5,3 tys. osób i była niższa niż przed rokiem o 4,5%. W 2013 r. największą liczbę osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy i traktowanych na równi z wypadkami przy pracy

18 osób odnotowano w grupie wieku lata, a w dalszej kolejności w grupach: lata 1375 osób oraz lata 1165 osób. Przed rokiem liczba osób poszkodowanych w omawianych grupach wyniosła odpowiednio 1553, 1368 oraz Nieco mniej liczną grupę w 2013 r. stanowili poszkodowani w wieku lata 865 osób oraz poszkodowani w wieku lata 465 osób. W 2012 r. liczba poszkodowanych w wymienionych grupach wieku wynosiła odpowiednio 777 i 573 osób. Statystyka wypadków przy pracy pozwala na wskazanie grup zawodów, w których pracujący są najczęściej narażeni na wypadek przy pracy. Najbardziej zagrożonymi wypadkami przy pracy byli: operatorzy maszyn oraz robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń poszkodowani z tych grupach stanowili odpowiednio 8,9% i 8,3% ogólnej liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy, a także kierowcy i operatorzy pojazdów 7,9%, robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 7,0% oraz robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych, których udział wśród poszkodowanych wyniósł 6,5%. Najmniej zagrożeni wypadkiem przy pracy w województwie łódzkim byli: leśnicy i rybacy, technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz technicy informatycy. Poszkodowani z każdej z wymienionych grup zawodów stanowili zaledwie ułamek procenta poszkodowanych po 0,1%. Ponad połowa przyczyn wypadków przy pracy, tj (5804 w 2012 r.) wynikała z nieprawidłowego zachowania się pracownika. Najrzadziej występującymi czynnikami powodującymi wypadki przy pracy były: stan psychofizyczny pracownika, nie zapewniający bezpieczeństwa pracy - wskazane wśród przyczyn 172 razy w 2013 r. (186 w 2012 r.), nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika wskazano jako przyczyna wypadku 174 razy (171 w 2012 r.) natomiast niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego okazało się przyczyną wypadku wskazaną 50 razy (54 razy w 2013 r.). (dane z opracowania Warunki pracy i wypadki przy pracy w województwie łódzkim w 2013 r. Urzędu statystycznego w Łodzi) Rolnictwo obok górnictwa i budownictwa jest jedną z najbardziej wypadkowych gałęzi produkcji. Duże ryzyko zdarzeń wypadkowych w gospodarstwach rolnych wynika ze złożoności środowiska pracy rolnika (konieczność wykonywania różnych czynności wymagających odmiennych umiejętności) oraz licznych zagrożeń występujących w środowisku pracy. W 2013 roku do Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych KRUS zgłoszono wypadki, o 634 (2,6%) mniej niż w 2012 roku. Za wypadek przy pracy rolniczej w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników uznano zdarzenia, o 1277 (5,7%) mniej niż w roku poprzednim. Wypłacono jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej, o 731 (4,4 %) mniej niż w 2012 roku. Najwięcej osób zostało poszkodowanych wskutek: upadku osób (52,4% wszystkich wypłaconych jednorazowych odszkodowań), pochwyceń 18

19 lub uderzeń przez części ruchome maszyn i urządzeń (11,8 %) oraz uderzeń, przygnieceń bądź pogryzień przez zwierzęta (11,4%). Trwale zmniejszyła się liczba wypadków śmiertelnych. W 2013 r. odnotowano 77 wypadków śmiertelnych, o 15 (1 6,3 %) mniej niż w poprzednim roku. Zgonem najczęściej kończyły się wypadki z grup: przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środek transportu w ruchu - 28, nagłe zachorowania (zawały mięśnia sercowego, udary i wylewy krwi do mózgu) - 15, upadek osób - 10, Pochwycenie lub uderzenie przez ruchome części maszyn 8, upadek przedmiotów - 6.Wskaźnik wypadkowości w rolnictwie indywidualnym w 2013 roku wyniósł 10,7 wypadków na 1000 ubezpieczonych. Z analizy przyczyn i okoliczności wypadków wynika, że najczęstszymi przyczynami wypadków był zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych, bałagan w obejściu gospodarstwa oraz w pomieszczeniach produkcyjnych, brak odpowiednich przejść i dojść, nieużywanie ochron pracy (przede wszystkim brak lub noszenie nieodpowiedniego obuwia roboczego), reakcja zwierząt na nieznane bodźce i otoczenie (ból, strach, hałas, podejście do zwierzęcia bez uprzedzenia), niewłaściwy sposób operowania kończynami w strefie zagrożenia, niewłaściwe chwytanie i trzymanie narzędzi nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, brak poręczy i barierek, progi, niezabezpieczone otwory zrzutowe i kanały gnojowe. Najwyższą wypadkowość w 2013 odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (15,2), podlaskim (12,9), pomorskim (12,4), lubelskim, łódzkim i wielkopolskim (po 11,9), najniższą w województwach: opolskim (5,2), śląskim (7,1 ) i zachodnio pomorskim (7,4). W I półroczu 2014 roku do placówek terenowych i oddziałów regionalnych KRUS zgłoszono zdarzeń wypadkowych, o 550 (4,8%) mniej niż w I półroczu roku poprzedniego. W województwie łódzkim zgłoszono 929 wypadków co stanowi 8,6% wszystkich zgłoszonych wypadków w tym okresie. (dane zaczerpnięte z Komunikatów o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników opublikowanych na stronie internetowej KRUS www. krus.gov.pl) Komunikacja kolejowa Ogólna długość linii kolejowych eksploatowanych w Polsce wg stanu na 31 grudnia 2012 roku wyniosła km linii kolejowych, w 2011 roku wyniosła km., w roku km., a w km. W roku 2012 nastąpiła niewielka zmiana długości eksploatowanych linii kolejowych, która była następstwem dostosowania infrastruktury do zmieniających się potrzeb przewozowych. Jak wynika z danych PKP PLK S.A. w wyniku przeprowadzenia w 2012 roku robót utrzymaniowo - naprawczych oraz inwestycyjnych długość torów linii kolejowych z dobrą oceną stanu 19

20 technicznego (wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.) stanowiła 43% całkowitej długości torów, co oznacza wzrost o 2% w porównaniu ze stanem z 31 grudnia 2011 r. z oceną dobrą było wówczas 40% torów. Przy ocenie stanu technicznego torów przyjęto następujące kryteria ocen: dobra - linie kolejowe eksploatowane z założonymi parametrami, wymagane tylko roboty konserwacyjne, dostateczna - linie kolejowe o obniżonych parametrach eksploatacyjnych (obniżona maksymalna prędkość rozkładowa, lokalne ograniczenia prędkości), dla utrzymania parametrów eksploatacyjnych oprócz robót konserwacyjnych wymagane jest wykonanie napraw bieżących polegających na wymianie uszkodzonych elementów torów, niezadowalająca - linie kolejowe o znacznie obniżonych parametrach eksploatacyjnych (małe prędkości rozkładowe, duża ilość lokalnych ograniczeń prędkości, obniżone dopuszczalne naciski), kwalifikujące tory linii do kompleksowej wymiany nawierzchni. W roku 2012 w porównaniu do lat poprzednich na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zanotowano znaczny spadek ogólnej liczby wypadków. W porównaniu do roku 2011 w roku 2012 zanotowano spadek aż o 145 wypadków tak znaczącej redukcji nie notowano od lat. Jedynie w dwóch kategoriach zanotowano nieznaczny wzrost liczby wypadków. Szczegółowe dane przedstawia poniższe zestawienie: kolizje spadek z 58 do 42, wykolejenia spadek z 154 do 107, wypadki z udziałem ludzi (bez przejazdów i przejść) spadek z 370 do 271, pożary spadek z 4 do 1, wypadki na przejazdach i przejściach lekki wzrost z 243 do 259, inne wzrost z 0 do 4. Ogółem na 684 wypadków zanotowanych na sieci PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w roku 2012, tych obciążających spółkę było 99. W wypadkach odnotowano 457 ofiar, z czego 262 było zabitych i 195 ciężko rannych, co w porównaniu do roku 2011 (528 ofiar, z czego 318 zabitych i 210 ciężko rannych) wskazuje na znaczną tendencję spadkową. 20

21 Obecnie, zgodnie z zamieszczonymi informacjami na stronie internetowej PKP PLK S.A., spółka przy współudziale środków Unii Europejskiej, realizuje zadania inwestycyjne, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego infrastruktury. Celem działalności inwestycyjnej jest osiągnięcie zintegrowania polskiego transportu kolejowego z systemem Unii Europejskiej w aspekcie wymaganych standardów technicznych jak i interoperacyjności linii kolejowych. W 2012 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zmodernizowały i poddały ulepszeniom infrastrukturę kolejową na długości około 940 km torów. Zmodernizowano 455 obiektów inżynieryjnych, w tym m.in. 61 mostów, 77 wiaduktów, 316 przepustów, a także 113 peronów oraz 239 przejazdów. Od 2007 do 2013 roku podpisano umowy na modernizację ponad 4200 km torów na liniach kolejowych. W tym czasie zmodernizowano, zrewitalizowano lub poddano innym ulepszeniom około km torów, a w modernizacji znajduje się kolejne ponad km torów. Długość linii kolejowych eksploatowanych w województwie łódzkim w 2010 roku wynosiła 1062,739 km., co stanowiło 5,51% ogółu linii kolejowych eksploatowanych w Polsce. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi: liczba wypadków na wszystkich przyjazdach kolejowych w województwie łódzkim w 2010 roku wynosiła 8, a w 2011 roku 4, liczba zabitych i rannych oraz liczba kolizji zmniejszyły swoje wartości (ta ostatnia z 67 w 2010 r. do 51 w 2011 r.). Spośród przecinających województwo łódzkie szlaków kolejowych, po których przewozi się różnego rodzaju materiały niebezpieczne najważniejszymi są: Centralna Magistrala Kolejowa (na terenie woj. łódzkiego biegnie przez miejscowości Opoczno, Idzikowice, Biała Rawska), po której przewozi się rocznie: tlenek etylenu w ilości ton, chlor t, dwutlenek siarki- 312 t, amoniak t, etyliny t, olej napędowy t, chlorek winylu t, akrylonitryl t, Świnice Warckie Poddębice Zduńska Wola Karsznice Częstochowa, po której przewozi się ok ton materiałów niebezpiecznych m.in. chlor, amoniak, siarka, propan butan, dwutlenek siarki, toluen, paliwa silnikowe, Skierniewice Radomsko Piotrków Trybunalski - Koluszki, którą przewozi się paliwa, chlor, tlenek etylenu, amoniak, propan butan w ilości ton rocznie, Opoczno Tomaszów Mazowiecki Koluszki, po której przewozi się akrylonitryl, chlorek winylu, dwutlenek siarki, tlenek etylenu, czteroetylek ołowiu, chlor, amoniak, propan -butan, olej opałowy w ilości ton rocznie, 21

22 Łowicz - Kutno - Skierniewice, po której przewozi się amoniak, chlor, akrylonitryl, tlenek etylenu, czteroetylek ołowiu, dwutlenek siarki, oleum w ilości ton rocznie, Łęczyca - Ozorków - Zgierz - Łódź. Trasą tą przewozi się paliwa silnikowe, tlenek etylenu, chlor, amoniak, chlorek winylu, oleum w ilości ton rocznie, Koluszki - Tomaszów Mazowiecki - Drzewica- Radom, po której przewozi się chlorek winylu, amoniak, oleum, akrylonitryl w ilości 3300 ton rocznie, Wieluń - Wieruszów, po której przewozi się czteroetylek ołowiu, propan butan w ilości 320 ton rocznie. Newralgicznymi obiektami ze względu na możliwość uwolnienia się NSCH są węzły kolejowe o znaczeniu ogólnokrajowym oraz stacje rozrządowe i przeładunkowe. W województwie łódzkim są to węzły w Zduńskiej Woli / Karsznicach, Kutnie, Łowiczu, Koluszkach i Tomaszowie Mazowieckim oraz w Łodzi stacje: Kaliska / Karolew, Widzew oraz Górka Rozrządowa Łódź Olechów. (Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez Wojewódzką Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, danych PKP PLK S.A. zamieszczonych na stronie ) 22

23 2. Struktura urbanistyki, z uwzględnieniem zakładów zwiększonego i dużego ryzyka a) krótka charakterystyka ogólna Województwo łódzkie utworzone z dniem 1 stycznia 1999 roku i według danych GUS z 31 grudnia 2012 roku obejmuje 21 powiaty, 3 powiaty grodzkie: m. Łódź, Skierniewice, Piotrków Trybunalski i 20 ziemskich, 44 miasta, 5012 miejscowości wiejskich;177 gmin, 18 gmin miejskich, 26 gmin wiejsko - miejskie,133 gminy wiejskie. 23

24 Województwo łódzkie położone jest w centrum Polski, na obszarze Niżu Środkowo - Polskiego, na Wzniesieniach Łódzkich. Zajmuje powierzchnię km² i graniczy z województwami: mazowieckim (długość granicy 325 km) świętokrzyskim (długość granicy 162 km), śląskim ( długość granicy 146 km), opolskim (długość granicy 63 km), wielkopolskim (długość granicy 294 km), kujawsko-pomorskim-(długość granicy 30 km) (dane pozyskane ze strony Urzędu Statystycznego w Łodzi: 24

25 W środkowej i południowej części województwa występuje pas wyżynny. Charakterystycznym elementem rzeźby terenu są żwirowe i piaskowe wzgórza oraz pagórki ciągnące się od Kamieńska (w tym sztuczna góra - zwałowisko kopalni węgla brunatnego Bełchatów o wysokości 180 m n.p.m.), poprzez Borową Górę (276 m n.p.m.), Tuszyn (288 m n.p.m.), Łódź (283 m n.p.m.), w kierunku Brzezin i Rawy Mazowieckiej. Obszar najniżej położony w województwie występuje w dolinie Bzury koło Łowicza (76 m n.p.m.). Zupełnie odmienny typ krajobrazu występuje w południowej części regionu łódzkiego. Urozmaiconą rzeźbę ma Wyżyna Wieluńska (264 m n.p.m.) i Wzgórza Radomszczańskie, gdzie najwyższymi punktami są: Góra Chełmo (323 m n.p.m.) oraz najwyższa w województwie jurajska kopuła Góry Bukowej (346 m n.p.m.) w paśmie Przedborsko Małogoskim. W odległości 30 km. na północ od Łodzi w miejscowość Piątek w powiecie łęczyckim znajduje się geometryczny środek Polski. Województwo łódzkie charakteryzuje się dużą różnorodnością złóż kopalin, z których część odgrywa znaczącą rolę nie tylko w skali regionu, lecz także kraju. Są to głównie zasoby węgla brunatnego, których geologiczne zasoby bilansowe stanowią 17,4% zasobów krajowych, zaś zasoby przemysłowe ok. 61% zasobów złóż zagospodarowanych w Polsce. Ich wydobycie skupia się w okolicach Bełchatowa złoże Bełchatów Pole Bełchatów oraz Pole Szczerców (55% wydobycia krajowego). Węgiel brunatny występuje również w złożach Kamieńsk, Złoczew, Rogóźno i Uniejów. Duże znaczenie mają złoża piasków szklarskich serii białogórskiej (największej bazy surowców szklarskich w Polsce), piasków formierskich, surowców ilastych ceramiki budowlanej, glin ceramicznych, wapieni, chalcedonitu i piaskowców. Na bazie tych surowców rozwija się m.in. przemysł materiałów budowlanych z czołową firmą tej branży Grupą Atlas oraz przemysł produkcji płytek ceramicznych, a także cementowy. Na terenie województwa występują również znaczne ilości złóż kruszyw naturalnych (piasków i żwirów) wykorzystywanych m.in. do budowy oraz modernizacji dróg i autostrad. Na uwagę zasługują również zasoby wód geotermalnych, które mogą być wykorzystane do celów leczniczych i ciepłowniczych. Duże bogactwo wód geotermalnych występuje w pasie Zduńska Wola Łęczyca Uniejów Turek oraz pasie Kalisz Sieradz Piotrków Trybunalski. (dane pozyskane z materiałów Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego opracowanego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi) 25

26 b) opis zagrożeń i miejsc szczególnie niebezpiecznych (zakłady dużego i zwiększonego ryzyka): Do niedawna jedynym zagrożeniem wymagającym zorganizowanego działania dużych zespołów sił ratowniczych na terenie naszego kraju był pożar. W chwili obecnej w następstwie postępu technicznego i cywilizacyjnego mamy do czynienia z pojawieniem się nowych zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi, ich mienia, jak i środowiska. Wzrost zagrożenia wynika również z realiów gospodarki, z których wymienić należy: brak środków na prawidłowe zabezpieczenie procesów technologicznych, nastawienie na osiągnięcie maksymalnego zysku i lekceważenie zasad bezpieczeństwa przy wykorzystywaniu toksycznych środków przemysłowych. należy: Ze względu na charakter występujących na terenie województwa łódzkiego zagrożeń wyróżnić zagrożenia związane z istniejącym przemysłem, zagrożenia związane z transportem produktów naftowych i gazu rurociągami, zagrożenia związane z transportem materiałów niebezpiecznych, zagrożenia powodowane niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi powodzie i huragany, zagrożenia związane z występowaniem dużych obszarowo terenów leśnych, zagrożenia związane z istniejącą infrastrukturą techniczną. Na terenie województwa zlokalizowane są m.in. następujące obiekty charakterystyczne: budynki wysokie ZL 859 obiektów (w tym 700 w mieście Łodzi), budynki wysokościowe ZL 16 obiektów (wszystkie na terenie miasta Łodzi), budynki wysokie i wysokościowe PM 15 obiektów. W województwie łódzkim działa ponad 173 tysiące podmiotów gospodarczych, w tym ponad 500 przedsiębiorstw zagranicznych. Do wiodących gałęzi przemysłu należą: przemysł lekki, przemysł elektromaszynowy, przemysł spożywczy, przemysł chemiczny, przemysł paliwowo energetyczny. 26

27 Przemysł na terenie województwa łódzkiego, i związane z nim zagrożenia, skupiony jest w 16 największych aglomeracjach miejskich tj.: Łódzkiej (Pabianice, Zgierz, Aleksandrów, Konstantynów, Ozorków, Brzeziny, Koluszki, Głowno): przemysł lekki, bawełniany, wełniany, dziewiarski, art. dekoracyjnych, odzieżowy, tkanin technicznych itp., przemysł spożywczy, napojów chłodzących, mięsny, piwowarski, spirytusowy, mleczarski, przemysł elektromaszynowy (pracujący w znacznym stopniu na potrzeby przemysłu lekkiego), w tym maszyn włókienniczych, maszyn elektrycznych, elektronicznych, motoryzacyjny, produkcja artykułów gospodarstwa domowego, przemysł chemiczny, farmaceutyczny, środków czystości kosmetyczny, barwników, papierniczy, inne gałęzie - w tym drzewny, mat. budowlanych, ściennych, meblarski, obuwniczy, opakowaniowy, poligraficzny, gumowy. 2. W Bełchatowskim Okręgu Przemysłowym (Rogowiec, Bełchatów) wydobywczy (węgiel brunatny), elektroenergetyczny, gumowy, materiałów budowlanych, włókienniczy i odzieżowych, 3. W Piotrkowie Trybunalskim - dziewiarski, odzieżowy, okuć budowlanych, meblarski, drzewny, maszyn szklarskich, szklarski (szkło opakowaniowe, gospodarcze, dla budownictwa), części do maszyn, spożywczy, 4. W Tomaszowie Mazowieckim odzieżowy, art. dekoracyjnych, drobiarski, mleczarski, szklarski (szkło budowlane), włókien chemicznych, 5. W Kutnie farmaceutyczny, maszyn rolniczych, pojazdów mechanicznych, elektromaszynowy, elektroniczny, mięsny, drobiarski, mleczarski, spirytusowy, drożdżowy, napojów, cukrowy, młynarski, mieszanek paszowych i koncentratów, opakowań sztucznych, opakowań z tektury, odzieżowy, 6. W Skierniewicach elektromaszynowy (urządzeń wentylacyjnych), elektroniczny, szklarski, spożywczy, 7. W Zduńskiej Woli bawełniany, dziewiarski, materiałów izolacyjnych, młynarski, okuć budowlanych, maszyn włókienniczych, 8. W Wieluniu elektromaszynowy, konstrukcji budowlanych, mleczarski i cukierniczy. 27

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 października 2012 r. Tekst jednolity Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI styczeń grudzień 2015 r. I. STATYSTYKA WYPADKÓW DROGOWYCH. 1

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI styczeń czerwiec 2016 r. ANALIZA O STANIE BEZPIECZEŃ STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ANEKSU NR 11 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PROJEKT ANEKSU NR 11 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROJEKT ANEKSU NR DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Akceptuję do uzgodnień Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska Łódź, sierpnia r. Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 4 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15

SPIS TREŚCI OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 4 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15 SPIS TREŚCI ARKUSZ UZGODNIEŃ PLANU 3 OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 4 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15 1. Sieć komunikacyjna. 15 a) charakterystyka województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%)

W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%) W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%) i zgodnie ze stanem w dniu 31 XII wyniosła 973,7 tys. Liczba mieszkań w miastach wzrosła o 0,5% w stosunku do

Bardziej szczegółowo

1. Sieć komunikacyjna:

1. Sieć komunikacyjna: 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 1. Sieć komunikacyjna..... str. 4 2. Struktura urbanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów zwiększonego ryzyka i zakładów

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia: 855,18 km². Ludność: ok. 166 tys. Gęstość zaludnienia: 194 osoby/km²

Powierzchnia: 855,18 km². Ludność: ok. 166 tys. Gęstość zaludnienia: 194 osoby/km² Powierzchnia: 855,18 km² Ludność: ok. 166 tys Gęstość zaludnienia: 194 osoby/km² Drogi: ok. 2000 km Drogi: krajowe: 123 km; wojewódzkie: 70 km; powiatowe: 460 km; gminne: 1350 km 23.04.2015 r. Wakaty -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr / 2009 Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP z dnia 12 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA nr / 2009 Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP z dnia 12 grudnia 2009 r. UCHWAŁA nr / 2009 Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP z dnia 12 grudnia 2009 r. w sprawie zasad wyboru delegatów na okręgową konferencję sprawozdawczo-wyborczą, kandydatów na członka ZOŁ ZNP, proponowanej liczby

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 5 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15

SPIS TREŚCI OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 5 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15 SPIS TREŚCI ARKUSZ UZGODNIEŃ PLANU 4 OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 5 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15 1. Sieć komunikacyjna. 15 a) charakterystyka województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja nr 9 z 31 grudnia 2014 roku do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa małopolskiego

Aktualizacja nr 9 z 31 grudnia 2014 roku do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa małopolskiego Zatwierdzam Przedkładam Minister Zdrowia dnia. Wojewoda Małopolski Aktualizacja nr 9 z 31 grudnia 2014 roku do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

RAMOWY WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE

RAMOWY WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia... (poz. ) RAMOWY WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego

Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego Załącznik do uchwały Nr 75/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2015 r. Zatwierdzam Minister Zdrowia dnia. Przedkładam Wojewoda dnia.. Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 657 ZARZĄDZENIE NR 34/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego,

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/10,wypadki-drogowe-w-2004-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2004 R. Wypadki drogowe

Bardziej szczegółowo

W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków,

W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków, W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków, z czego 75,1% stanowiły budynki mieszkalne. Spośród 4,6 tys. budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania 96,6% (4,4 tys.)

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 216 ROKU 2 W lutym 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 78 wypadków drogowych (o 21 więcej niż w lutym 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

Działalność systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w 2014 roku, w oparciu o dane pozyskane w ramach statystyki publicznej

Działalność systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w 2014 roku, w oparciu o dane pozyskane w ramach statystyki publicznej GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa, 17 grudnia 2015 r. Działalność systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w 2014 roku, w oparciu o dane pozyskane w ramach statystyki publicznej Jak

Bardziej szczegółowo

Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w I półroczu 2014 roku.

Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w I półroczu 2014 roku. liczba wypadków Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w I półroczu 2014 roku. Wypadki przy pracy rolniczej Zgłoszenia wypadków W I półroczu 2014 roku do placówek terenowych i

Bardziej szczegółowo

Struktura ludności w powiatach województwa łódzkiego w 2015 i 2020 r

Struktura ludności w powiatach województwa łódzkiego w 2015 i 2020 r Struktura ludności w powiatach województwa łódzkiego w 2015 i 2020 r Na wykresach 1-7 znajdują się udziały poszczególnych kategorii ludności w powiatach województwa łódzkiego w 2015 r. Z wykresu 1 wynika,

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU 2 W lutym 2017 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 74 wypadki drogowe (o 12 więcej niż w lutym 2016 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 5 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 6

SPIS TREŚCI OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 5 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 6 SPIS TREŚCI ARKUSZ UZGODNIEŃ PLANU 4 OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 5 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 6 1. Sieć komunikacyjna. 6 a) charakterystyka województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

powiat miasto / gmina procent dzieci objętych opieką w żłobkach, klubach dziecięcych i u opiekunów dziennych 1 2 3 Województwo łódzkie 3,9 Powiat bełchatowski OGÓŁEM 4,9% Zelów* 0,0% gminy: Bełchatów 0,0%

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 215 ROKU 2 W październiku 215 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadki drogowe (o 8 mniej niż w październiku 214r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

Dane ośrodków. Województwo łódzkie

Dane ośrodków. Województwo łódzkie Dane ośrodków Województwo łódzkie 1. Powiat bełchatowski NZOZ "WOLMED" Poradnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Ul. Opalowa 9, 97-400 Bełchatów 44 633 78 99, biuro@wolmed.pl Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Placówki lecznictwa odwykowego w województwie łódzkim

Placówki lecznictwa odwykowego w województwie łódzkim Dane Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Placówki lecznictwa odwykowego w województwie łódzkim Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Łódź bełchatowski brzeziński kutnowski

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 217 ROKU 2 W marcu 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 19 wypadków drogowych (o 54 więcej niż w marcu 216 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ROK 2012

ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ROK 2012 ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze 2012 Wypadki drogowe powstają dlatego, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi

Bardziej szczegółowo

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁODZI OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁODZI OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁODZI OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy w każdej poradni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina W niniejszym opracowaniu wzięto pod uwagę okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 września 2011 roku, tj. 21 miesięcy, oraz w celach

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU 2 W marcu 2016 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 79 wypadków drogowych (o 2 więcej niż w marcu 2015 r.), w wyniku których 4 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano:

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano: POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/161,wypadki-drogowe-w-2003-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2003 R. W 2003 roku zaistniało

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, 7 czerwca rok Tekst jednolity Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

TEKST JEDNOLITY PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO TEKST JEDNOLITY PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ŁÓDŹ CZERWIEC 2016 Tekst jednolity Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 217 ROKU 2 W maju 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadków drogowych (o 33 więcej niż w maju 216 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2006 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Informacja sygnalna BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2006 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 http://www.stat.gov.pl/lodz/ e-mail: SekretariatUSLDZ@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Województwo łódzkie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo łódzkie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo łódzkie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 Wojewódzka i im. J. 1 Piłsudskiego Łódź Łódź 29 600 2 Łódź-Bałuty Łódź Łódź

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

TEKST JEDNOLITY PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO TEKST JEDNOLITY PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2016 Tekst jednolity Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1 DO WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA LATA 2009-2011 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień r.

Arkusz1. TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień r. TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień 1..25 r. 1 2 3 4 5 6 7 Lp. Lądowisko w odległości wymagającej użycia specjalistycznych środków transportu sanitarnego (podać odległość w metrach od

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W CZERWCU 216 ROKU 2 W czerwcu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 143 wypadki drogowe (o 74 więcej niż w czerwcu 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, 3 rok Tekst jednolity Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, 3 rok Tekst jednolity Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Bezpieczeństwo w ruchu drogowym W 2008 roku na terenie KPP Inowrocław zaistniało 2391 zdarzeń drogowych, z czego 2270 to kolizje drogowe, a 121 to wypadki drogowe. W zdarzeniach tych 152 osoby doznały

Bardziej szczegółowo

- z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:

- z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: 8. Współpraca jednostek systemu z jednostkami współpracującymi z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy, w szczególności informacje dotyczące: a) procedury współpracy Na terenie województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU 2 W grudniu 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 100 wypadków drogowych (o 27 więcej niż w grudniu 2012 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

a) liczba ratowników posiadających ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika

a) liczba ratowników posiadających ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika a) liczba ratowników posiadających ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika REJESTR JEDNOSTEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z SYSTEMEM PAŃSTWOWE

Bardziej szczegółowo

IAI-7047/2615/509-20/KC/07/08

IAI-7047/2615/509-20/KC/07/08 Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowań w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa części nieruchomości przeznaczonych na pasy dróg krajowych

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LIPCU 216 ROKU 2 W lipcu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 11 wypadków drogowych (o 46 więcej niż w lipcu 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Kontakt: tel. (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: http://wroclaw.stat.gov.pl/ Wrocław, sierpień 2015 r. WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Szeroko rozumiane pojęcie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego Inicjatywy Województwa Łódzkiego związane z rozwojem kolei i infrastruktury na terenie Powiatu Pabianickiego Teresa Woźniak, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM www.kwp.radom.pl BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 25000 2013 2014 20000 19856 19 334 15000 10000 5000 0 2 474 2 354 348 321 3047 2 890 Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym 311 300 Kolizje

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa łódzkiego

Ranking gmin województwa łódzkiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS

DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS TABL. 1 (28). WODOCIĄGI I KANALIZACJA W 2004 R. WATER LINE AND SEWERAGE SYSTEMS IN 2004 s in b b W O J E W Ó

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Urząd Statystyczny w Katowicach Śląski Ośrodek Badań Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Aneks nr 5 do Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego

PROJEKT. Aneks nr 5 do Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego PROJEKT Aneks nr 5 do Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego Zatwierdzam Akceptuję do uzgodnień Minister Zdrowia Dnia.. Wojewoda Łódzki Dokument podpisany elektronicznie

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2016/2017 NA TERENIE DZIAŁANIA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2016/2017 NA TERENIE DZIAŁANIA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2016/2017 NA TERENIE DZIAŁANIA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI Punkt Informacji Drogowej (PID) (cała doba, wszystkie dni w roku) Tel. 42

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Specjalistycznych Podstawowych Łódź Miasto Łódź Łódź Miasto Łódź 18

Specjalistycznych Podstawowych Łódź Miasto Łódź Łódź Miasto Łódź 18 Rejony operacyjne zespołów ratownictwa medycznego w 200 r. Lp. Numer TERYT Miejsce wyczekiwania Obszar objęty rejonem działania Liczba zespołów rejonu operacyjnego Specjalistycznych Podstawowych. 0 060

Bardziej szczegółowo

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco:

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco: STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W SIERPNIU 2006r. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu

Bardziej szczegółowo

Większość dysponentów przedstawiło wymagane dane z następującymi uwagami:

Większość dysponentów przedstawiło wymagane dane z następującymi uwagami: 1 czerwca 2016 roku Analiza liczby, natężenia i czasu obsługi zgłoszeń (styczeń 2015 r. - grudzień 2015 r.) na podstawie art. 21 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI Łódź grudzień 2014 WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI UL. ROOSEVELTA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.2011 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dnia.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl

http://bydgoszcz.stat.gov.pl Szeroko rozumiane pojęcie warunków pracy obejmuje m. in.: charakterystykę warunków pracy, wypadki przy pracy, czas pracy i strajki. W niniejszym opracowaniu zawarto dane dotyczące warunków pracy i wypadków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ANEKSU NR 9 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PROJEKT ANEKSU NR 9 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROJEKT ANEKSU NR 9 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Akceptuję do uzgodnień Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska Łódź, sierpień 2013 r. W Planie Działania

Bardziej szczegółowo

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku Wypadki spowodowane przez innych użytkowników drogi, gdzie poszkodowany został pieszy w 2011 roku Pojazd Samochód osobowy 5 486 423 6 040 Samochód ciężarowy bez przyczepy 251 41 240 Pojazd nieustalony

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w październiku 2006

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia czerwca r. Tekst jednolity Planu Działania Systemu Państwowe dla Województwa Łódzkiego opracowany

Bardziej szczegółowo

W centrum Polski W centrum Europy

W centrum Polski W centrum Europy W centrum Polski W centrum Europy Atrakcyjność inwestycyjna regionu łódzkiego Departament ds. Przedsiębiorczości Urząd Marszałkowski w Łodzi Panie i Panowie, Mamy przyjemność zaprosić Państwa do regionu

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W WARSZAWIE Magdalena Rezwow-Mosakowska, Transeko Sp. j. 11 grudnia 28, Politechnika Warszawska PLAN PREZENTACJI 1. PODSTAWOWE STATYSTYKI ZDARZEŃ 2. WYPADKI Z NIECHRONIONYMI UCZESTNIKAMI RUCHU 3. WIEK OFIAR WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO- GOSPODARCZEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Warszawa, czerwiec 2011 r. Opracowanie: Beata

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Aktualizacja nr 2 Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego

PROJEKT Aktualizacja nr 2 Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego PROJEKT Aktualizacja nr 2 Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego Akceptuję do uzgodnień w z. Wojewody Łódzkiego /Podpisano elektronicznie/ Karol Młynarczyk WICEWOJEWODA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 (22) 55-89-000 fax. 620-91-71 SYNTEZA RAPORTU O STANIE BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO W MIEŚCIE ST. WARSZAWIE W 2014 ROKU 1. Dane ogólne o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie 1.1-31.8 13 roku W okresie od 1.1.13 r. do 31.8.13 r. na terenie powiatu wyszkowskiego zaistniało 67 wypadków drogowych, w tym 11 wypadków

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 3 611 wypadków drogowych, w których 355 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 216 ROKU 2 W grudniu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 142 wypadki drogowe (o 39 więcej niż w grudniu 215 r.), w wyniku których 6 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy. Warunki pracy w 2009 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy. Warunki pracy w 2009 roku Materiał na konferencję prasową w dniu 23 kwietnia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy Warunki pracy w 2009 roku Warunki pracy to zespół czynników występujących w środowisku pracy, wynikających

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 216 ROKU 2 W listopadzie 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 111 wypadków drogowych (o 27 więcej niż w listopadzie 215 r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

W ŁÓDZKIEM część 3. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2012 na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości

W ŁÓDZKIEM część 3. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2012 na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości W ŁÓDZKIEM ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości SPIS TREŚCI W ŁÓDZKIEM Wprowadzenie... Zmiany w rejestrze stowarzyszeń w województwie łódzkim

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. TERYT² lokalizacji oddziału szpitalnego. Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. Strona 1

Arkusz1. TERYT² lokalizacji oddziału szpitalnego. Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. Strona 1 TABELA 12 - Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Stan na dzień 31 grudnia 2011 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 szpitalny

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w sektorze rolno-spożywczym w województwie łódzkim - analizy i prognozy w perspektywie do roku 2035

Sytuacja na rynku pracy w sektorze rolno-spożywczym w województwie łódzkim - analizy i prognozy w perspektywie do roku 2035 Sytuacja na rynku pracy w sektorze rolno-spożywczym w województwie łódzkim - analizy i prognozy w perspektywie do roku 2035 Krzysztof Kwaśniewski Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych kwiecień 2013 1 Plan

Bardziej szczegółowo

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1) mężczyzn urodzonych w roku 1996;

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1) mężczyzn urodzonych w roku 1996; OBWIESZCZENIE NR 1/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku na obszarze województwa łódzkiego Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI KOMUNIKACYJNY WĘZEŁ POLSKI

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI KOMUNIKACYJNY WĘZEŁ POLSKI PIOTRKÓW TRYBUNALSKI KOMUNIKACYJNY WĘZEŁ POLSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy ponad 74 tysiące mieszkańców.

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Miejsca zbiórek dla dzieci ze szkół podstawowych Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

Miejsca zbiórek dla dzieci ze szkół podstawowych Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim Komunikat dotyczący terminów i miejsc kolonii dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Delegatury w Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach i Sieradzu oraz terminów i miejsc wyjazdów na kolonie i powrotów

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

WYPADKI 992 897 959 62 106,9 ZABICI 142 125 161 36 128,8 RANNI 1269 1113 1173 60 105,4 KOLIZJE 12567 13560 12727-833 93,9

WYPADKI 992 897 959 62 106,9 ZABICI 142 125 161 36 128,8 RANNI 1269 1113 1173 60 105,4 KOLIZJE 12567 13560 12727-833 93,9 Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okresie styczeń czerwiec 2007r., przedstawia się następująco zaistniało: 959 wypadków drogowych, 161 zabitych, 1173 rannych, zgłoszono także, 12727 kolizji drogowych.

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka potencjalnych zagrożeń dla życia i zdrowia: 1 Sieć komunikacyjna - Krótka charakterystyka ogólna, mapy.

I. Charakterystyka potencjalnych zagrożeń dla życia i zdrowia: 1 Sieć komunikacyjna - Krótka charakterystyka ogólna, mapy. I. Charakterystyka potencjalnych zagrożeń dla życia i zdrowia: 1 Sieć komunikacyjna Krótka charakterystyka ogólna, mapy. Województwo łódzkie znajduje się na skrzyżowaniu ważnych dla kraju połączeń drogowych

Bardziej szczegółowo