PRZEDSIĘBIORCZY NAUCZYCIEL - PRZEDSIĘBIORCZY UCZEŃ. Szkolenia i doradztwo w zakresie praktycznych zastosowań ICT.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDSIĘBIORCZY NAUCZYCIEL - PRZEDSIĘBIORCZY UCZEŃ. Szkolenia i doradztwo w zakresie praktycznych zastosowań ICT."

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORCZY NAUCZYCIEL - PRZEDSIĘBIORCZY UCZEŃ. Szkolenia i doradztwo w zakresie praktycznych zastosowań ICT. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

2 Majątek przedsiębiorstwa analiza kosztów i przychodów warsztaty informatyczne prowadzone w oparciu o system InsERT GT Prowadzący (dr inż. Piotr Ogonowski, adiunkt, ZUT w Szczecinie)

3 Spis treści: I. Majątek przedsiębiorstwa II. System InsERT GT

4 Majątek przedsiębiorstwa Spis treści MAJĄTEK W JEDNOSTKACH GOSPODARCZYCH SKŁADNIKI MAJĄTKU PODZIAŁ MAJĄTKU TRWAŁEGO I OBROTOWEGO ŹRÓDŁA POCHODZENIA MAJĄTKU PODZIAŁ KAPITAŁU WŁASNEGO I OBCEGO RACHUNKOWOŚĆ, PODSTAWOWE AKTY PRAWNE PRZYCHODY - PODSTAWOWE POJĘCIA KOSZTY - PODSTAWOWE POJĘCIA PLAN KONT

5 MATERIAŁY POMOCNICZE NR 1 MAJĄTEK W JEDNOSTKACH GOSPODARCZYCH 1. Jaka jest rola majątku w jednostkach gospodarczych? 2. Jaką postać może mieć majątek jednostek gospodarczych? 3. Na jakie dwie części można podzielić aktywa jednostek gospodarczych? 4. Jakie czynniki determinują zakwalifikowanie danego składnika majątku do aktywów trwałych lub obrotowych?

6 MAJĄTEK W JEDNOSTKACH GOSPODARCZYCH URZĘDY FIRMA MATERIAŁY POMOCNICZE NR 1 DOSTAWCY Przedsiębiorstwo, aby prowadzić działalność gospodarczą i wykonywać zadania musi posiadać odpowiedni majątek, który składa się z różnego rodzajów środków mających postać rzeczową i pieniężną. ODBIORCY Majątek przedsiębiorstwa powinien w przyszłości zagwarantować uzyskanie korzyści ekonomicznych.

7 UJĘCIE RZECZOWE AKTYWA Określa jaką rolę składniki majątku spełniają w działalności gospodarczej. UJĘCIE FINANSOWE PASYWA Bierze pod uwagę źródła finansowania majątku. MAJĄTEK JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ

8 SKŁADNIKI MAJĄTKU - AKTYWA Posiadane przez jednostkę gospodarczą składniki majątku (aktywa) można podzielić na dwie podstawowe grupy : AKTYWA Zakwalifikowanie MAJĄTEK TRWAŁY danego składnika majątku do MAJĄTEK aktywów OBROTOWY trwałych lub aktywów obrotowych zależy od: Do aktywów trwałych zalicza się te środki gospodarcze, które będą wykorzystywane w przedsiębiorstwie powyżej jednego roku licząc od dnia bilansowego, gdyż zużywają się stopniowo. Do aktywów obrotowych zalicza się składniki, które ulegają zużyciu najczęściej całkowicie w jednym procesie produkcyjnym lub w jednym roku obrachunkowym, przekazując całą swoją wartość wytwarzanym produktom czy usługom. przewidywanego czasu użytkowania (jak długo ma być wykorzystywany w jednostce), przeznaczenia (w jakim celu został nabyty do jednostki), charakteru podmiotu gospodarczego (zakres działalności jednostki).

9 STRUKTURA MAJĄTKU W JEDNOSTKACH GOSPODARCZYCH Jednostki produkcyjne Jednostki handlowe Majątek obrotowy 35% Majątek trwały 65% Majątek obrotowy 65% Majątek trwały 35%

10 Majątek trwały I. Wartości niematerialne i prawne 1.Koszty zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 1.Środki trwałe 2.Środki trwałe w budowie 3.Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Długoterminowe należność IV. Długoterminowe inwestycje 1.Udziały i akcje 2.Długoterminowe papiery wartościowe 3.Długoterminowe pożyczki V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Majątek obrotowy I. Zapasy 1.Materiały 2.Półprodukty i produkty w toku 3.Produkty gotowe 4.Towary II. Należności krótkoterminowe 1.Należności z tytułu dostaw i usług 2.Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 3.Inne należności 4.Należności dochodzone na drodze sądowej PODZIAŁ MAJĄTKU TRWAŁEGO I OBROTOWEGO ZE WZGLĘDU NA PEŁNIONE FUNKCJE III. Inwestycje krótkoterminowe 1.Krótkoterminowe aktywa finansowe (akcje, udziały, udzielone pożyczki) 2.Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (gotówka w kasie i na rachunku bankowym, czeki obce) IV. Inne rozliczenia międzyokresowe

11 ŹRÓDŁA POCHODZENIA MAJĄTKU - PASYWA PASYWA KAPITAŁ WŁASNY KAPITAŁ OBCY Źródła pochodzenia majątku (pasywa) wskazują, kto wyposażył daną Kapitały własne stanowią równowartość majątku wniesionego przez właściciela do przedsiębiorstwa oraz wygospodarowane przez jednostkę jednostek w lub trakcie osób). działalności części zysku, przeznaczone na własne potrzeby i rozwój. Kapitały obce stanowią źródła finansowania majątku, które są wprawdzie własnością innych podmiotów gospodarczych, jednak znajdują się w dyspozycji danej jednostki. jednostkę gospodarczą w jej majątek i na jakich warunkach na cały okres jej istnienia (jest to kapitał własny) czy na określony czas (są to kapitały obce, które stanowią zadłużenie danej jednostki u innych

12 Kapitał własny I. Kapitał podstawowy II. Kapitał zapasowy III. Kapitał rezerwowy IV. Wynik finansowy nie podzielony z lat ubiegłych V. Wynik finansowy roku obrotowego VI. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Kapitał obcy I. Rezerwy na zobowiązania 1.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3.Pozostałe rezerwy II. Zobowiązania długoterminowe 1.Kredyty i pożyczki 2.Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 3.Inne zobowiązania finansowe 4.Inne zobowiązania PODZIAŁ KAPITAŁU WŁASNEGO I OBCEGO NA GŁÓWNE GRUPY RODZAJOWE III. Zobowiązania krótkoterminowe 1.Kredyty i pożyczki 2.Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 3.Inne zobowiązania finansowe 4.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 5.Zaliczki otrzymane na dostawy 6.Zobowiązania wekslowe 7.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 8.Inne zobowiązania IV. Rozliczenia międzyokresowe

13 MATERIAŁY POMOCNICZE NR 2 RACHUNKOWOŚĆ, PODSTAWOWE AKTY PRAWNE - Co rozumiemy pod pojęcie m rachunkowości? - Jaki jest podstawowy akt prawny regulujący zasady prowadzenia rachunkowości w Polsce? - Podaj przepis regulujący podatkiem dochodowym osób fizycznych? - Podaj przepis regulujący prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów? - Podaj przepis regulujący zryczałtowany podatek dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne? - Podaj przepis regulujący opodatkowanie podatkiem od towarów i usług?

14 Rachunkowość jest całościowym i zwartym systemem ciągłego oraz systematycznego gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących stanów i procesów kształtujących majątek jednostki gospodarczej w celu dostarczenia informacji ekonomiczno finansowych. FUNKCJE RACHUNKOWOŚCI analityczna sprawozdawcza kontrolna rozliczeniowa dowodowa

15 Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady prowadzenia rachunkowości w Polsce jest ustawa o rachunkowości z dnia 29 września1994 roku (jednolity tekst Dziennik Ustaw z 2002 roku nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami). Ustawa zawiera regulacje w zakresie rachunkowości dla wszystkich jednostek objętych obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ustawa o rachunkowości określa obowiązki jednostek gospodarczych, które obejmują: opis przyjętych zasad rachunkowości, prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie lub sprawdzanie za pomocą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych i innych sprawozdań, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji, poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych.

16 Akty prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości: 1. Ustawa z dnia 29 lipca 1997r. Ordynacja podatkowa (DzU 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (DzU 2004, Nr 269, poz z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU 1998, Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (DzU 2004, Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU 2004, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (DzU 2003, Nr 119, poz z późn. zm.) 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz z późn. zm.)

17 MATERIAŁY POMOCNICZE NR 3 OPERACJE GOSPODARCZE Operacje gospodarcze to te zdarzenia gospodarcze, które dają się wyrazić wartościowo i powodują zmiany w stanie środków gospodarczych oraz źródeł ich pochodzenia, np. zakup materiałów od dostawców, spłata kredytu bankowego, wypłata wynagrodzeń. Nie jest natomiast operacją gospodarczą np. wysłanie zamówienia do dostawcy, otrzymanie zawiadomienia o udzieleniu przez bank kredytu, zawarcie umowy o pracę z pracownikiem.

18 MATERIAŁY POMOCNICZE NR 4 PRZYCHODY - PODSTAWOWE POJĘCIA - Co rozumiemy pod pojęciem przychód? - Jaka jest różnica między przychodem a wpływem środków pieniężnych? - Co mówi zasada memoriałowa?

19 POJĘCIE PRZYCHODU Pojęcie przychodu w ustawie o rachunkowości jest określane następująco: przychód to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości w formie zwiększenia wartości aktywów albo zmniejszenie wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli. 4. Art. 3 ust. 1 pkt 30 Ustawy o rachunkowości

20 ZASADA MEMORIAŁOWĄ Zgodnie z zasadą memoriałową przychód powstaje w momencie sprzedaży, niezależnie od tego, kiedy przedsiębiorstwo otrzyma środki pieniężne. Sprzedaż Wpływy środków pieniężnych

21 WPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Wpływy środków pieniężnych są to pieniądze otrzymane do kasy lub na rachunek bankowy danej jednostki. Może być rozbieżność w czasie między przychodem a wpływem środków pieniężnych. ZYSKI NADZWYCZAJNE Zyski nadzwyczajne powstają jako konsekwencje zdarzeń nadzwyczajnych (np. odszkodowanie z zakładu ubezpieczeniowego za straty powstałe w wyniku pożaru), których osoby zarządzające przedsiębiorstwem nie są w stanie przewidzieć, w przeciwieństwie do przychodów, które są przewidywalne.

22 MATERIAŁY POMOCNICZE NR 5 KOSZTY - PODSTAWOWE POJĘCIA - Co rozumiemy pod pojęciem koszty? - Jaka jest różnica między kosztem a wydatkiem i nakładem?

23 POJĘCIE KOSZTY Zgodnie z Ustawą o rachunkowości przez pojęcie koszty rozumie się uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli Art. 3 ust. 1 pkt 31 Ustawy o rachunkowości Koszty stanowią wyrażone w pieniądzu celowe zużycie składników majątku trwałego i obrotowego, usług obcych, nakładów pracy oraz niektóre wydatki nie stanowiące zużycia, związane z prowadzeniem normalnej działalności przez jednostkę gospodarczą K. Sawicki: Rachunek kosztów. Tom 1. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996, s. 2.

24 NAKŁADY Nakład to: kategoria ekonomiczna oznaczająca wyrażone w jednostkach naturalnych zużycie siły roboczej oraz zasobów majątkowych przedsiębiorstwa 1. Charakterystyczną cechą nakładu jest to, iż wyrażony jest w jednostkach naturalnych (kg, szt., roboczogodzina). Tylko nakłady o charakterze pieniężnym (nakłady pieniężne) wykazywane są wartościowo. WYDATEK Wydatek jest to zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kasie lub na rachunku bankowym jednostki gospodarczej. Każdy koszt wcześniej lub później jest wydatkiem środków pieniężnych, ale nie każdy wydatek jest kosztem. Moment wydatkowania środków pieniężnych może mieć miejsce wcześniej, później lub jednocześnie z powstaniem kosztu albo może w ogóle nie stanowić kosztu. 1 E. Nowak: Rachunek kosztów przedsiębiorstwa. Ekspert, Wrocław 2001, s. 25.

25 KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM Układ rodzajowy kosztów gromadzi koszty bieżącej działalności, jakie powstają w jednostce gospodarczej między innymi w związku z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą wyrobów i usług, zarządzaniem przedsiębiorstwem. Koszty w układzie rodzajowym (koszty rodzajowe) są to tzw. koszty proste bieżącej działalności, które faktycznie zostały poniesione. Można wyróżnić siedem zasadniczych pozycji kosztów rodzajowych: 1) zużycie materiałów i energii, 2) usługi obce, 3) podatki i opłaty, 4) wynagrodzenia, 5) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 6) amortyzacja, 7) pozostałe koszty rodzajowe.

26 KOSZTY W UKŁADZIE FUNKCJONALNYM Koszty układu funkcjonalnego (koszty według typów działalności) są to koszty złożone przyporządkowane do danego miejsca powstawania kosztów. Koszty według typów działalności mogą dać odpowiedź na pytanie, gdzie w jednostce gospodarczej zostały poniesione koszty. Można wyodrębnić cztery podstawowe koszty według typów działalności: 1) koszty działalności podstawowej, 2) koszty działalności pomocniczej, 3) koszty ogólnego zarządu (koszty ogólnozakładowe), 4) koszty sprzedaży.

27 MATERIAŁY POMOCNICZE NR 6 PLAN KONT - Co rozumiemy pod pojęciem zakładowy plan kont? - Kto ustala zakładowy plan kont? - Na czym polega zasada podwójnego zapisu?

28 PLAN KONT Plan kont to usystematyzowany wykaz kont, ich nazw i symboli, przeznaczonych do grupowania jednorodnych operacji gospodarczych, zgodnie z zasadami rejestracji księgowej. Plan kont jest zasadniczym elementem zakładowego planu kont. Zakładowy plan kont jest istotnym elementem dokumentacji księgowej, jest przewodnikiem po rachunkowości danej jednostki. Zakładowy plan kont ustala i aktualizuje kierownik jednostki.

29 Zakładowy plan kont powinien być pogrupowany do 9 zespołów: Zespół 0 Aktywa trwałe. Zespół 1 Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe. Zespół 2 Rozrachunki i roszczenia. Zespół 3 Materiały i towary. Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie. Zespół 5 Koszty według typów działalności i ich rozliczenie. Zespół 6 Produkty i rozliczenia międzyokresowe. Zespół 7 Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem. Zespół 8 Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne i wynik finansowy.

30 Konta syntetyczne są to urządzenia księgowe służące do ujmowania w zbiorczych zapisach operacji gospodarczych całych grup składników majątku i źródeł ich pochodzenia oraz kosztów i przychodów. Konta syntetyczne nazywa się kontami głównymi (konta księgi głównej) lub kontami ogólnymi (informacje na tych kontach nie są szczegółowe, tylko zbiorcze, ogólne). Na kontach tych obowiązuje zasada podwójnego zapisu. Zasada podwójnego zapisu polega na tym, że każda operacja gospodarcza musi być ujęta: na co najmniej dwóch kontach, po przeciwnych stronach kont (na jednym koncie zapis musi być po stronie Winien, a na drugim po stronie Ma), w tej samej kwocie (wartość po stronie Winien i Ma musi być identyczna).

31 Przykład Aby uzyskać szczegółowe informacje do konta syntetycznego Zobowiązania, należy utworzyć konta analityczne. Ewidencja analityczna pozwoli odpowiedzieć na pytanie: wobec którego z dostawców przykładowa spółka ma zobowiązanie i w jakiej kwocie? Zobowiązania 4200 Sp. Zobowiązanie A Zobowiązanie B Zobowiązanie C Sp Sp Sp = Przedstawiony zapis oznacza, że: Saldo początkowe na koncie syntetycznym = Sumie sald początkowych na kontach analitycznych.

32 System InsERT GT Spis treści Gratyfikant GT Rewizor GT Rachmistrz GT Subiekt GT Gestor GT Kasiarz GT mikrogratyfikant GT

33 SQL Server 2005 Express Edition

34 Gratyfikant GT Główne moduły w Gratyfikancie GT: strona główna Gratyfikanta GT; moduł Ewidencja osobowa; moduł Umowy o pracę; moduł Umowy cywilnoprawne; moduł Rachunki do umów; moduł Ewidencja czasu pracy; moduł Deklaracje skarbowe; moduł Deklaracje ZUS; moduł Wypłaty; moduł Wspólnicy;

35 Rewizor GT Główne moduły w Rewizorze GT: strona główna Rewizora GT; moduł Dekretacja i księgowanie; moduł Ewidencja VAT sprzedaży; moduł Ewidencja VAT zakupu; moduł Plan kont; moduł Operacje bankowe; moduł Dokumenty kasowe; moduł Rozrachunki wg dokumentów; moduł Kontrahenci; moduł Sprawozdania;

36 Rachmistrz GT Główne moduły w Rachmistrzu GT: strona główna Rachmistrza GT; moduł KPiR; moduł Ewidencja VAT sprzedaży; moduł Ewidencja VAT zakupu; moduł Ewidencja przychodów; moduł Operacje na środkach trwałych; moduł Środki trwałe; moduł Deklaracje skarbowe; moduł Kontrahenci; moduł Wspólnicy;

37 Subiekt GT Główne moduły w Subiekcie GT: strona główna Subiekta GT; moduł Faktury sprzedaży; moduł Sprzedaż detaliczna; moduł Faktury zakupu; moduł Wydania magazynowe; moduł Przyjęcia magazynowe; moduł Dokumenty kasowe; moduł Rozrachunki wg dokumentów; moduł Kontrahenci; moduł Towary i usługi;

38 Gestor GT Główne moduły w Gestorze GT: strona główna Gestora GT; moduł Działania; moduł Kalendarz; moduł e maile; moduł Szanse sprzedaży; moduł Zestawienia; moduł Listy klientów; moduł Klienci (Wszyscy); moduł Towary;

39 Kasiarz GT Główne moduły w Kasiarzu GT: strona główna Kasiarza GT; moduł Kasy fiskalne; moduł Drukarki fiskalne; moduł Wagi etykietujące; moduł Czytniki kodów kreskowych; moduł Rejestr transmisji; moduł Operacje; moduł Parametry; moduł Słowniki;

40 mikrogratyfikancie GT Główne moduły w mikrogratyfikancie GT: strona główna mikrogratyfikanta GT; moduł Ewidencja osobowa; moduł Umowy o pracę; moduł Umowy cywilnoprawne; moduł Wypłaty; moduł Instytucje; moduł Deklaracje skarbowe; moduł Deklaracje ZUS; moduł Wspólnicy; moduł Rachunki do umów;

41 OBSŁUGA SYSTEMU InsERT GT Wszystkie programy wchodzące w skład systemu InsERT GT: Subiekt GT, Gestor GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, mikrogratyfikant GT, Kasiarz GT zbudowane są w podobny sposób.

42 Strona główna Każdy program systemu InsERT GT posiada własną stronę główną, czyli moduł wyświetlający najważniejsze informacje o danych zgromadzonych w programie. Jest to jakby metryka programu, gdzie widać bieżący stan zgromadzonych danych. Strona główna każdego programu wchodzącego w skład systemu InsERT GT podzielona jest na dwie sekcje: podstawową zawierającą skróty do ważnych i często wykonywanych operacji, skrót do tematu pomocy: Jak zacząć pracę? oraz logo programu; dodatkową zawierającą wybrane informacje zbiorcze związane z danym programem.

43

44

45

46

47

48

49 Okno programu Okno programu to podstawowy element każdego z programów wchodzących w skład systemu InsERT GT. Zawiera nazwę programu (w lewym górnym rogu), menu programu (opisane w kolejnym rozdziale), paski programu, które umożliwiają poruszanie się po programie i wywoływanie funkcji i modułów oraz okno modułu (opisane w kolejnym rozdziale). Użytkownik może zmienić wygląd okna programu poprzez wyłączenie poszczególnych pasków (sprawić, by nie były widoczne na ekranie) i w ten sposób dostosować wygląd do własnych potrzeb. Do wyłączania/włączania pasków służy funkcja Widok/Paski znajdująca się w menu programu.

50 Pasek narzędzi Pasek programu Opcje modułu Opcje listy Lista modułów Pasek skrótów

51 Produkcja MATERIAŁY POMOCNICZE NR 8 Magazyn Produkt Firma DREWMIX Spółka z o.o. jest producentem, drewnianego sprzętu DREWMIX gimnastycznego, stojaków, gablot, regałów oraz pomocy dydaktycznych. Obszar działalności firmy obejmuje rynek krajowy. Do realizacji procesów gospodarczych firma zatrudnia pięć osób, w tym trzech monterów, DOSTAWCY jednego technologa i księgową. ODBIORCY

52 Tabela 9. Informacje o firmie DREWMIX Spółka z o.o. Nazwa pełna podmiotu Przedsiębiorstwo produkcyjne DREWMIX Spółka z o.o. Nazwa skrócona podmiotu DREWMIX Spółka z o.o. Adres siedziby Szczecin, ul. Janickiego 31 (gmina miejska) Nr telefonu NIP REGON Rachunek bankowy PKO BP S.A. I Oddział Szczecin Data rozpoczęcia działalności r. Nr KRS: Stan początkowy rachunku bankowego Podlega pod II Urząd Skarbowy w Szczecinie Adres Szczecin , ul. Felczaka 19 Telefony Konta bankowe CIT VAT PIT

53 Ciąg dalszy według materiałów pomocniczych: MATERIAŁY POMOCNICZE NR 9 MATERIAŁY POMOCNICZE NR 10 MATERIAŁY POMOCNICZE NR 11 MATERIAŁY POMOCNICZE NR 12 MATERIAŁY POMOCNICZE NR 13

54 KONIEC

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Spis treści... 3 Konto księgowe... 3 Elementy konta księgowego... 3 Aktywa i pasywa... 5 Zasada podwójnego zapisu... 9 Konta bilansowe... 11 Plan kont... 11 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych 341[02].O1.05

Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych 341[02].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Agnieszka Rozwadowska Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych 341[02].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Klasyfikowanie kosztów i przychodów 341[02].Z5.01

Klasyfikowanie kosztów i przychodów 341[02].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Piotr Szczypa Klasyfikowanie kosztów i przychodów 341[02].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Grzybowska Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej 341[02].Z5.03

Prowadzenie ewidencji księgowej 341[02].Z5.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Piotr Szczypa Prowadzenie ewidencji księgowej 341[02].Z5.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości. Urząd Gminy w Gorzycach

Zasady (polityka) rachunkowości. Urząd Gminy w Gorzycach Zasady (polityka) rachunkowości Urząd Gminy w Gorzycach Gorzyce, dn. 02 sierpnia 2012 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 66/2012Wójta Gminy z dnia 02 sierpnia 2012 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Część I Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wstęp. Część I Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Załącznik nr 1 do Uchwała Zarządu nr 1/2008 z dnia 30.12.2008r. w sprawie polityki rachunkowości Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem Wstęp Niniejsza dokumentacja została

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A.

Raport okresowy Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. Raport okresowy Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku okres od 01.01.2015 do 31.03.2015 Warszawa, 8 maja 2015 roku SPIS TREŚCI WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 71/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1974 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1974 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1974 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 4 2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych 2.1 Majątek jednostki gospodarczej Przez aktywa rozumie się

Bardziej szczegółowo

Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale

Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale Rachunkowość finansowa wykład I i II semestr Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale Elżbiety

Bardziej szczegółowo

UJEDNOLICONE PRZEPISY PRAWNE

UJEDNOLICONE PRZEPISY PRAWNE USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 i poz. 613; z 2014 r. poz. 768 i poz. 1100) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa określa zasady rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka SENIOR nr 4/2011 z dnia 31 maja 2011roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH, METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ INNE PRZYJĘTE ZASADY EWIDENCJI

Bardziej szczegółowo

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 1 I. Sprawozdania finansowe... 5 1. Bilans na dzień 31.12.2014 roku... 5 2. Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

W Polsce rachunkowość zorganizowana jest w formach: 1. Pełnej rachunkowości ( księgi handlowej ) stosowana jest przez podmioty których przychody ze

W Polsce rachunkowość zorganizowana jest w formach: 1. Pełnej rachunkowości ( księgi handlowej ) stosowana jest przez podmioty których przychody ze Organizacje rachunkowości w Polsce reguluje ustaw o rachunkowości ( prawo bilansowe) po nowelizacji z 9,11,2000 Dz. U. 113 poz. 1186 Ustawa określa obowiązek prowadzenia rachunkowości przez podmioty :

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 1

Zeszyty naukowe nr 1 Zeszyty naukowe nr 1 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2003 Danuta Krzywda Sprawozanie finansowe jako produkt rachunkowości jednostki gospodarczej 1. Wstęp Rezultaty finansowe działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/121 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych

Bardziej szczegółowo

Aneta Englot. Rachunkowość. spółdzielni socjalnej

Aneta Englot. Rachunkowość. spółdzielni socjalnej Aneta Englot Rachunkowość spółdzielni socjalnej druk 978-83-62744-61-9 pdf 978-83-64496-03-5 epub 978-83-64496-04-2 mobi 978-83-64496-05-9 I. WPROWADZENIE DO RACHUNKOWOŚCI Spółdzielnie socjalne to jednostki

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy

Polityka rachunkowości Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy Polityka rachunkowości Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości opracowana została na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, a w szczególności na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych. Prowadzący: Mirosława Tomasik Robert Tomasik

Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych. Prowadzący: Mirosława Tomasik Robert Tomasik Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych Prowadzący: Mirosława Tomasik Robert Tomasik Cele szkolenia: Na szkoleniu dowiesz się: Jak wybrać politykę rachunkowości i jak

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA 1. KONTA BILANSOWE Zespól O - Majątek

Bardziej szczegółowo

ZASADY / POLITYKA / RACHUNKOWOŚCI

ZASADY / POLITYKA / RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 8/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. ZASADY / POLITYKA / RACHUNKOWOŚCI POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Bardziej szczegółowo