REGULAMIN AKCJI organizowanej na łamach serwisu auto-swiat.pl Test Samochodowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI organizowanej na łamach serwisu auto-swiat.pl Test Samochodowy"

Transkrypt

1 A. Postanowienia ogólne. REGULAMIN AKCJI organizowanej na łamach serwisu auto-swiat.pl Test Samochodowy Akcja Test Samochodowy (zwany dalej Akcją ), jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez: Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 52 (zwaną dalej Organizatorem ). Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Akcji. 1. W Akcji mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne posiadające prawo jazdy kat. B lub osoby niepełnoletnie reprezentowane przez rodziców lub opiekunów posiadających prawo jazdy kat. B z wyłączeniem: a. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora, b. innych osób, które brały udział w organizowaniu Akcji, c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu. B. Czas trwania Akcji. 1. Akcja jest organizowana przez Organizatora na łamach serwisu auto-swiat.pl od dnia do dnia (dalej Czas Trwania Akcji ). 2. Zgłoszenia do Akcji przyjmowane będą wyłącznie w okresach: a czerwiec 2011 dla testów modelu Spark, b lipiec 2011 dla testów modelu Cruze, c sierpień 2011 dla testów modelu Orlando. C. Produkty do testowania. 1. Samochody osobowe marki Chevrolet (dalej Samochody ) celem testowania w warunkach użytkowych (dalej Test ). Wszystkie samochody przekazywane do testowania w ramach Akcji będą samochodami, które zostały już wprowadzone na rynek, z aktualnym ubezpieczeniem OC. Samochody będą przekazywane do testowania w terminach: * Samochód marki Chevrolet Spark wraz z kartą paliwową z limitem maksymalnie do 1500 zł na test: 1-7 oraz 8-14 lipca * Samochód marki Chevrolet Cruze wraz z kartą paliwową z limitem maksymalnie do 1500 zł na test: 29 lipca 4 sierpnia oraz 5-11 sierpnia * Samochód marki Chevrolet Orlando wraz z kartą paliwową z limitem maksymalnie do 1500 zł na test: 2-8 oraz 9-15 września Organizator zastrzega sobie prawo zmiany modelu Samochodu przeznaczonego do testu w każdym czasie. 2. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Akcji z tytułu niedopuszczenia do testu, który nie został im przyznany, są wyłączone.

2 3. Warunkiem wzięcia udziału w Teście jest podpisanie przez uczestnika Akcji Umowy użyczenia. 4. Niespełnienia wskazanego w ust. 4 powyżej warunku, skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń uczestnika Akcji o wzięcie udziału w Teście. 5. Auta przekazane Testerom samochodów będą posiadały aktualne ubezpieczenie OC. D. Komisja. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Akcji, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Akcji oraz wyłonienia Testerów, Organizator powoła komisję dla Akcji (dalej Komisja ). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora Akcji. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. E. Przebieg Akcji. 1. W dniu na łamach serwisu auto-swiat.pl zostanie zamieszczona informacja o Akcji, celem której będzie przetestowanie, z udziałem Testerów wybranych przez Organizatora, Samochodów marki Chevrolet oraz uzyskanie od Testerów wyłonionych w Akcji, recenzji dotyczących testowanych przez nich Samochodów. 2. Aby przystąpić do Akcji uczestnik zobowiązany jest wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy (dalej Formularz) znajdujący się w Czasie Trwania Akcji na stronie auto-swiat.pl. Formularz zawiera: dane osobowe (imię i nazwisko wiek), informacje o rodzinie (imię i nazwisko partnera/partnerki oraz wiek, ilość i wiek dzieci), prawo jazdy, preferowany termin testu, zdjęcie uczestnika i rodziny, dane kontaktowe ( , telefon, adres zamieszkania). Dodatkowo uczestnik zobowiązany jest odpowiedzieć na pytanie otwarte: Dlaczego właśnie Ciebie powinniśmy wybrać do testowania? 3. Na podstawie danych zawartych w Formularzu oraz odpowiedzi udzielonych w pytaniu otwartym przedstawiciele Komisji wytypują Testerów, którym przekazywane będą Samochody, celem testowania w warunkach użytkowych. Tester wyłoniony w Akcji zobowiązuje się wobec Organizatorów do przygotowania ankiety poewaluacyjnej dotyczącej testowanego przez niego Samochodu oraz do przeniesienia autorskich praw majątkowych do każdej ankiety poewaluacyjnej, na rzecz Organizatora. 4. O wyznaczeniu uczestnika Akcji na Testera w testowaniu konkretnego modelu samochodu, Organizator będzie informował uczestnika na stronach auto-swiat.pl oraz mailowo na adres wskazany w Formularzu. Komisja wybierze 6 (sześciu) Testerów, jeden Tester będzie miał możliwość użyczenia tylko jednego Samochodu. W przypadku nie spełnienia warunków, o których mowa w pkt. C3 Komisja spośród nadesłanych zgłoszeń, wybierze następnego Testera. 5. Samochody będą do odebrania w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5 w dniach rozpoczęcia testów w godzinach (dokładna pora odbioru będzie ustalana indywidualnie z każdym z Testerów). Zdanie samochodów następuje w dniu zakończenia testu w godzinach (dokładna pora zdania będzie ustalana indywidualnie z każdym z Testerów). 6. Z chwilą odbioru Samochodu na Testera przechodzą wszelkie zapisy z Protokołu odbioru Samochodu.

3 7. Tester zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcjami dołączonymi do Samochodów przeznaczonych do testowania, w szczególności z zaleceniami związanymi z ich używaniem. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody związane z korzystaniem przez Testera testowanego Samochodu, a wynikające z nie zapoznania się przez Testera z instrukcjami i informacjami załączonymi do Samochodu. 9. Testy zlecone przez Organizatora będą trwały przez okres tygodnia (od piątku do czwartku) w wyznaczonych przez organizatora terminach. Tester będzie mógł wybrać preferowany przez niego termin spośród wyznaczonych przez Organizatora. * Samochód marki Chevrolet Spark na tydzień (od piątku do czwartku): 1-7 oraz 8-14 lipca * Samochód marki Chevrolet Cruze na tydzień (od piątku do czwartku): 29 lipca 4 sierpnia oraz 5-11 sierpnia * Samochód marki Chevrolet Orlando na tydzień (od piątku do czwartku): 2-8 oraz 9-15 września Tester zobowiązany jest do przeprowadzania testu Samochodu zgodnie ze wskazówkami Organizatora, uwzględniając załączone do Samochodu instrukcje bądź inne dokumenty. 11. W przypadku, gdy przy przekazanych Testerom Samochodach brakowało będzie instrukcji obsługi, konserwacji i innych dokumentów wymaganych przez odrębne przepisy, Tester zobowiązany będzie do poinformowania Organizatora o takich brakach, celem ich uzupełnienia przez Organizatora. 12. Testerowi nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanego do testowania Samochodu na inny, nie mniej jednak mogą odmówić testowania Samochodu z dniem poinformowania ich przez Organizatora o Samochodzie, do którego testowania zostali wybrani lub najpóźniej na tydzień przed datą rozpoczęcia testu. W przypadku gdy Tester poinformuje Organizatora o odmowie testowania Samochodu w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia testu, Organizator będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Testera kwoty odpowiadającej 10% wartości otrzymanego do testowania Samochodu w terminie 14 dni od daty wezwania przez Organizatora. Odmowa może nastąpić wyłącznie za powiadomieniem drogą mailowa na adres: F. Recenzje - ankiety poewaluacyjne Testerów. 1. Każdy Tester w dniu odbioru oraz dodatkowo każdy członek jego rodziny wskazany w formularzu zgłoszeniowym w dniu zdania Samochodu zobowiązany jest stawić się w miejscu odbioru i zdania samochodu, o którym mowa w punkcie E5. 2. Każdy z Testerów oraz członkowie jego rodziny, zobowiązani są w dniu zakończenia Testu, zdać Organizatorowi wypełnioną ankietę poewaluacyjną oraz poświęcić maksymalnie 3 godziny dla redakcji Auto Świat w celu przeprowadzenia wywiadu, nagrania filmu wideo i wykonania sesji fotograficznej. Tester oraz członkowie jego rodziny niniejszym wyraża bezterminową i nieodpłatną zgodę na wykorzystywanie ich wizerunku przez Organizatora, w ramach przeprowadzonej Akcji. 3. Z dniem przekazania Organizatorowi ankiety poewaluacyjnej przez Testera oraz członków jego rodziny, Tester oraz członkowie jego rodziny przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do ankiety poewaluacyjnej na wszystkich

4 znanych w dniu przesłania ankiety poewaluacyjnej polach eksploatacji przewidzianych w art. 50 Prawa autorskiego, tj. w szczególności: a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu (recenzji) - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu(recenzji), w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym w szczególności w ramach serwisu i wydawnictwa Auto Świat, b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór (recenzję) utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c. w zakresie rozpowszechniania utworu (recenzji) w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu (recenzji) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Ponadto Tester oraz członkowie jego rodziny upoważniają Organizatora do wykonywania praw zależnych do recenzji, w szczególności tworzenia opracowań, wprowadzania zmian, skracania oraz korekty dostarczonych przez nich ankiet poewaluacyjnych. Tester oraz członkowie jego rodziny upoważniają Organizatora do decydowania o sposobie i formie wykorzystania i rozporządzania ankiety poewaluacyjnej. 4. W razie nie wykonania przez Testera oraz członków jego rodziny obowiązku przygotowania ankiety poewaluacyjnej oraz odmowy przeprowadzenia wywiadu, nagrania filmu wideo i wykonania sesji fotograficznej przez redakcję Auto Świat wg postanowień Regulaminu, Organizator będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Testera kwoty odpowiadającej 10% wartości otrzymanego do testowania Samochodu w terminie 14 dni od daty wezwania przez Organizatora. 5. Testerom nie przysługują żadne inne świadczenia i wynagrodzenia ze strony Organizatora. 6. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do ankiety poewaluacyjnej Testerowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora. G. Postanowienia końcowe. 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy uczestnicy Akcji spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Akcji, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestników złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Akcji lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Akcji i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Samochodu do testów oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do testowania Samochodu bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora. 2. Poprzez zgłoszenie udziału w Akcji uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych

5 dla celów organizacji Akcji, wyłonienia Testerów Akcji oraz wydania Samochodów. Administratorem danych osobowych uczestników Akcji jest Ringier Axel Springer Sp. z o.o., ul. Domaniewska 52, Warszawa. Uczestnicy Akcji mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. 3. Wszelkie reklamacje związane z Akcją należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na podany w pkt. A1 Regulaminu adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Akcją najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia okresu testowania danego produktu w ramach Akcji. Reklamacje związane z Akcją rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 4. Zgłaszając swój udział w Akcji i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Akcji i wyraża zgodę na jego treść. 5. Postanowienia niniejszego regulaminu Akcji są wyłączną podstawą prowadzenia Akcji, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. 6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: a. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej, b. świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe. 7. Uczestnikom Akcji nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Samochodu w pieniądzu. 8. Niniejszy regulamin Akcji jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową oraz na stronie auto-swiat.pl. 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania operatorów sieci telekomunikacyjnych, a w szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez uczestnik zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem. 10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Akcji, w tym treści niniejszego regulaminu Akcji w trakcie trwania Akcji.

REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin )

REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin ) A. Postanowienia ogólne REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin ) 1. Poniższy Regulamin jest regulaminem dotyczącym Krzyżówki 14 (5/2013) [dalej Krzyżówka ] opublikowanej na łamach Gazetki Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. A. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. A. Postanowienia ogólne REGULAMIN A. Postanowienia ogólne Konkurs SEX WAR (zwany dalej Konkursem) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Konkurs Filmowy XIII" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Konkurs Filmowy XIII 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu "Konkurs Filmowy XIII" 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie Konkurs Filmowy XIII (zwanym dalej "Konkursem").

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Konkurs Filmowy X" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Konkurs Filmowy X 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu "Konkurs Filmowy X" 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie Konkurs Filmowy X (zwanym dalej "Konkursem").

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO MÓJ WYMARZONY PLAC ZABAW (Dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO MÓJ WYMARZONY PLAC ZABAW (Dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO MÓJ WYMARZONY PLAC ZABAW (Dalej Regulamin ) I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Mój wymarzony plac zabaw (dalej Konkurs ) jest organizowany 1 czerwca 2014 roku w godzinach 10:00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS

REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS REGULAMIN ZABAWY pod nazwą DiscoSMS 1. DEFINICJE Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. Organizator - Telestar sp. z o.o. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wiosenny konkurs - Angielski dla Ciebie edycja II

REGULAMIN KONKURSU Wiosenny konkurs - Angielski dla Ciebie edycja II REGULAMIN KONKURSU Wiosenny konkurs - Angielski dla Ciebie edycja II 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Wiosenny konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SUBARU XV NA TYDZIEŃ. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu SUBARU XV NA TYDZIEŃ. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu SUBARU XV NA TYDZIEŃ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie SUBARU XV NA TYDZIEŃ (zwanym dalej "Konkursem").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS LEGOMANIA W INTERMARCHE

Regulamin konkursu SMS LEGOMANIA W INTERMARCHE Regulamin konkursu SMS LEGOMANIA W INTERMARCHE 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Lato to nas kręci! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Radość w czystej postaci! (Konkurs) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "2 kubki mleka"

REGULAMIN KONKURSU 2 kubki mleka REGULAMIN KONKURSU "2 kubki mleka" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs 2 kubki mleka (dalej również: Konkurs ), w szczególności regulamin

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

WARUNKI UCZESTNICTWA ZASADY PROWADZENIA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU JESIENNE PRZEBUDZENIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Organizatorem konkursu jest BOIG Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Marketing Sp. k. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu pt. Przywołaj wspomnienia w sieci Intermarche (dalej Konkurs ) jest Smart Loyalty Platform sp. z o.o. sp. k. z

Bardziej szczegółowo