DEFICYT BUD ETOWY I DŁUG PUBLICZNY KONSTRUKTYWNE PROPOZYCJE: WZMOCNIENIE NADZORU, OPTYMALIZACJA ZARZ DZANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEFICYT BUD ETOWY I DŁUG PUBLICZNY KONSTRUKTYWNE PROPOZYCJE: WZMOCNIENIE NADZORU, OPTYMALIZACJA ZARZ DZANIA"

Transkrypt

1 DEFICYT BUD ETOWY I DŁUG PUBLICZNY KONSTRUKTYWNE PROPOZYCJE: WZMOCNIENIE NADZORU, OPTYMALIZACJA ZARZ DZANIA LESZEK KLUKOWSKI Instytut Bada Systemowych PAN Streszczenie W pracy omówiono niekorzystne zjawiska w obszarze finansów publicznych w Polsce wzrost deficytu bud etowego i długu publicznego oraz ich ródła, m.in. bł dy w kształtowaniu poziomu deficytu i w zarz dzaniu długiem. Zaproponowano działania naprawcze w zakresie: wzmocnienia nadzoru nad poziomem zadłu enia oraz optymalizacji deficytu i długu. Metodologia optymalizacyjna stanowi rozwini cie koncepcji autora, opracowanych w Ministerstwie Finansów w latach Słowa kluczowe: optymalizacja poziomu deficytu bud etowego, optymalizacja zarz dzania długiem publicznym, wzmocnienie nadzoru nad długiem publicznym. 1. Wprowadzenie Ostatni kryzys ekonomiczny wywarł negatywny wpływ na sytuacj finansów publicznych w Polsce, a zwłaszcza na sytuacj bud etu pa stwa. Jedn z jego konsekwencji jest wzrost deficytu i długu sektora finansów publicznych; głównym składnikiem tego długu jest zadłu enie Skarbu Pa stwa. Sytuacja ta stwarza konieczno optymalnego kształtowania poziomu deficytu i minimalizacji kosztów obsługi długu. Zasadne wydaje si równie wzmocnienie nadzoru nad poziomem zadłu enia. Niniejszy tekst zawiera syntetyczn prezentacj pogl dów autora w tym zakresie oraz propozycje działa. Propozycje te opieraj si m.in. na do wiadczeniach autora uzyskanych w Ministerstwie Finansów, w latach (zob. [3], [6], [7]). Koncepcje, które stanowi zasadniczy wkład autora, dotycz zastosowania metod sformalizowanych (komputerowych) do efektywnego zarz dzania długiem i deficytem: metod programowania matematycznego, teorii sterowania, teorii gier oraz metod inteligencji obliczeniowej. Praca składa si z czterech cz ci. W drugiej omówiono zwi le podstawowe fakty dotycz ce sytuacji długu i deficytu w Polsce, istotne w okresie kryzysu finansów publicznych. Cz trzecia jest po wi cone prezentacji koncepcji: optymalizacji deficytu bud etu i minimalizacji kosztów obsługi długu Skarbu Pa stwa przy zastosowaniu metod sformalizowanych oraz wzmocnienia nadzoru nad poziomem zadłu enia i jako ci zarz dzania długiem. W ostatniej cz ci zaakcentowano korzy ci z proponowanych rozwi za. 2. Elementy oceny sytuacji Kryzys ekonomiczny, który zaistniał w gospodarce wiatowej w 2008 r., przyczynił si, jak ju wspomniano, do pogorszenia sytuacji sektora finansów publicznych w Polsce. Z punktu widzenia tematyki niniejszej pracy istotne s nast puj ce fakty: poziom deficytu sektora finansów publicznych wzrósł w latach do 6% 7% PKB; poziom ten utrzyma si w latach Przekroczenie przez deficyt progu 3%, w 2008 r.,

2 Leszek Klukowski Deficyt bud etowy i dług publiczny konstruktywne propozycje: wzmocnienie nadzoru, optymalizacja zarz dzania 63 skutkuje ponownym wdro eniem przez Komisj Europejsk procedury nadmiernego deficytu; w najbli szych latach nast pi znacz cy wzrost długu sektora finansów publicznych; osi gn ł on na koniec roku 2009 poziom pierwszego pasma ostro no ciowego, tj. 50% PKB (okre lonego w ustawie o finansach publicznych) oraz mo e przekroczy drugie pasmo (55%) w latach ; wzrost zadłu enia powoduje znaczne zwi kszenie kosztów jego obsługi (odsetek od instrumentów dłu nych) w stosunku do wcze niejszych lat; koszty obsługi długu Skarbu Pa stwa zbli si do poziomu 50 mld zł w 2012 (prognoza autora tekstu), co oznacza ich podwojenie w ci gu 5 6 lat oraz potrojenie w ci gu 12 lat; w latach kryzysu ekonomicznego (zapocz tkowanego w roku 2008) stopy procentowe w Polsce osi gn ły ponad dwukrotnie wy szy poziom, ni na rynku europejskim, co powoduje, e koszty obsługi odpowiadaj, w tym okresie, co najmniej dwukrotnie wy szemu zadłu eniu (ok. 100% PKB!); analizy okre laj ce maksymalny poziom zadłu enia gospodarek o ró nym potencjale ekonomicznym wskazuj, e dług krajów emerging markets, do których zalicza si Polsk, nie mo e przekracza 50% PKB, a krajów o wysokim potencjale 80% PKB. Z tego punktu widzenia sytuacja Polski jest nie lepsza ni bogatych krajów Unii, a bior c pod uwag poziom kosztów obsługi (spowodowany wysokimi stopami procentowymi) znacznie gorsza. Obecny kryzys finansów publicznych ma korzenie w przeszło ci. Zadłu enie sektora finansów publicznych rosło dynamicznie w ci gu ostatniego dziesi ciolecia. W roku 2000 relacja długu do PKB nie przekraczała 38%, a w roku 2009 osi gn ła 50%; wzrost ten miał miejsce w warunkach dobrej dynamiki PKB. Deficyt sektora finansów publicznych był powodem przekroczenia wymogów procedury nadmiernego deficytu w latach oraz ponownie w roku Pierwsze przekroczenie poziomu deficytu miało miejsce w okresie pi cioprocentowego wzrostu PKB i wysokiego poziomu wpływów bud etowych! Okres taki nale y wykorzysta do poprawy sytuacji w zakresie zadłu enia. Jako przyczyn przekroczenia dopuszczalnego poziomu deficytu wskazywano zwi kszone potrzeby po yczkowe poszczególnych podsektorów finansów publicznych. Ponadto głoszono pogl d, e sytuacja ta nie spowoduje zagro enia w obszarze finansów publicznych, poniewa deficyt zostanie zmniejszony zgodnie z wymogami procedury nadmiernego deficytu, a relacja długu sektora do PKB spełnia wymogi procedury oraz nie przekracza najni szego progu ostro no ciowego (50%). Akcentowano te fakt, e poziom tej relacji jest znacznie ni szy ni rednia w krajach UE. Na podstawie tych faktów konkludowano, e z punktu widzenia ogranicze ustawowych i unijnych oraz na tle innych krajów UE, nie ma podstaw do negatywnych ocen poziomu zadłu enia. Oceny te, stwarzaj ce bł dny obraz sytuacji, uległy zmianie w 2009 r. W opinii autora tej pracy, analizy sytuacji zadłu enia sektora finansów publicznych, funkcjonuj ce w literaturze tematu oraz publicystyce ekonomicznej, wymagaj uzupełnie. W ko cówce ubiegłego wieku osi gni to w Polsce znacz ce sukcesy w obni aniu długu publicznego zmniejszono relacj długu do PKB ok. dwukrotnie, do poziomu poni ej 40%. Było to wynikiem m.in.: redukcji i restrukturyzacji długu zagranicznego, niskiego poziomu deficytu bud etowego, znacz cych wpływów z prywatyzacji, a tak e dobrej dynamiki PKB. Autor niniejszej pracy nale ał do zwolenników kontynuacji tego kierunku (zob. [2]). W rozwoju sytuacji nast pił jednak punkt zwrotny w latach miał miejsce wysoki poziom deficytu bud etu pa stwa i małe wpływy z prywatyzacj. Narastanie długu w okresie po roku 2000 stworzyło znacz ce ryzyko zagro enia kryzysem finansów publicznych. Czynnikami, które wyzwoliły to ryzyko, w okresie kryzysu z roku 2008, były, obok spadku wpływów bud etowych (wskutek spadku dynamiki PKB),

3 64 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 32, 2010 problemy w polityce monetarnej: wzrost inflacji i stóp procentowych (mimo kryzysu w gospodarce wiatowej) oraz znacz cy wzrost kursów walutowych. Czynniki te spowodowały zwi kszenie obci enia bud etu z tytułu kosztów obsługi długu w dłu szym (wieloletnim) horyzoncie. Wyst pienie kryzysu ekonomicznego, wraz z czynnikami zwi kszaj cymi koszty obsługi, nie jest zjawiskiem nieprzewidywalnym. Jednym z wielu skutków niedoszacowania ryzyka i bł dnych prognoz jest opó nienie wej cia do strefy EURO. Nale y doda, e wysoki poziom kosztów obsługi zwi ksza ryzyko przekroczenia wymogów procedury nadmiernego deficytu oraz ogranicza pole manewru bud etowego w przyszło ci; w strefie EURO wdro enie procedury mo e skutkowa, dodatkowo, sankcjami finansowymi dla kraju. Nadmierne zadłu enie jest ródłem wielu niekorzystnych zjawisk, m.in. prowadzi do: spadku dynamiki wzrostu ekonomicznego (w wyniku wzrostu poziomu opodatkowania i absorpcji oszcz dno ci krajowych), presji inflacyjnej (wskutek wysokiego poziomu potrzeb po yczkowych), pogorszenia ratingu kraju (powoduj cego wzrost stóp procentowych instrumentów dłu nych), permanentnego kryzysu sektora finansów publicznych (wskutek wydatków na koszty obsługi). Narastanie długu, wynikaj ce z wysokiego poziomu kosztów obsługi i w nast pstwie deficytu mo e prowadzi do tzw. pułapki zadłu enia. Ustawodawstwo Polski i Unii Europejskiej zawiera, jak ju wspomniano, zapisy maj ce na celu przeciwdziałanie takiej sytuacji. Ustawodawstwo polskie, zawarte w ustawie o finansach publicznych i w Konstytucji, przewiduje ograniczenia w poziomie deficytu podmiotów z sektora finansów publicznych w przypadku, gdy relacja długu do PKB przekracza tzw. pasma ostro no ciowe, tj. 50% i 55%; w przypadku przekroczenia poziomu 60% Konstytucja eliminuje mo liwo deficytu w bud ecie pa stwa i w bud etach pozostałych podmiotów z sektora finansów publicznych. Ustawodawstwo Unii powoduje wdro enie procedury nadmiernego deficytu w stosunku do kraju, w którym relacja deficytu do PKB przekroczyła 3% lub/oraz relacja długu do PKB przekroczyła 60%, przy czym wszystkie składniki wymienionych relacji s obliczane wg metodologii ESA 95. Nie respektowanie wymogów procedury mo e spowodowa okre lone sankcje. Do wiadczenia niektórych krajów, m.in. Grecji, pokazuj, e skuteczno procedury nadmiernego deficytu jest ograniczona. Nale y podkre li, e podstawow wytyczn procedury nadmiernego deficytu jest bud et zbilansowany, z tendencj do nadwy ki, a nie deficyt na poziomie progowym (3% PKB). Zastosowanie rodków przewidzianych w procedurach sanacyjnych ma na celu przywrócenie zdrowia finansów publicznych; jest niezb dn terapi, a nie działaniem optymalnym. Wynika to z nast puj cych faktów: działania sanacyjne maj miejsce po przekroczeniu dopuszczalnych progów (długu lub deficytu) s opó nione w stosunku do ródeł niekorzystnych zjawisk; ograniczenia zawarte w procedurze nadmiernego deficytu s identyczne dla wszystkich krajów, podczas gdy kraje o ni szym poziomie PKB mog obsługiwa ni szy poziom zadłu enia (do 50% PKB), ni kraje silne ekonomicznie (do 80%); ograniczenia te nie s optymalnie dostosowane do sytuacji poszczególnych krajów UE. Powy sze fakty uwidaczniaj konieczno optymalnego kształtowania deficytu oraz długu, w ka dym kraju. Wymaga ono, w opinii autora, zastosowania odpowiedniego aparatu matematycznego i metod komputerowych; prowadzi do problemów o znacznym poziomie zło ono ci. Optymalizacja polega na sformułowania odpowiedniego zestawu problemów programowania matematycznego i okre lenia metod ich rozwi zywania. Kryteria optymalizacji s nieidentyczne w przypadku deficytu i długu. Optymalizacja deficytu musi si opiera na kryterium makroekonomicznym, np. maksymalizacji dynamiki wzrostu ekonomicznego, w przyj tym horyzoncie. Kry-

4 Leszek Klukowski Deficyt bud etowy i dług publiczny konstruktywne propozycje: wzmocnienie nadzoru, optymalizacja zarz dzania 65 terium dla długu s koszty, przy ograniczeniu poziomu ryzyka. Kryteria te nie s niezale ne istnieje mi dzy nimi sprz enie zwrotne, np. wysokie koszty obsługi zwi kszaj presj na wzrost deficytu i, w nast pstwie, długu; dług prowadzi z kolei do konieczno ci podniesienia stopy opodatkowania, co spowalnia wzrost i wpływy bud etowe. Zale no ci takie mog prowadzi do pułapki zadłu enia. Problem ł cznej optymalizacji długu i deficytu mo na sformułowa jako problem optymalnego sterowania optymalnego. Numeryczna posta wymienionych powy ej problemów optymalizacyjnych wymaga okre lenia prognoz wielu zmiennych kształtuj cych si na rynku finansowym, m.in. stóp procentowych, kursów walutowych, inflacji, itp. Ryzyko prognoz musi znale odzwierciedlenie w postaci problemów optymalizacyjnych, co zwi ksza ich zło ono. Zastosowanie metod optymalizacyjnych wi e si z konieczno ci wykorzystania szerokiego spektrum metod prognostycznych, analitycznych i diagnostycznych (statystycznych, ekonometrycznych, z zakresu inteligencji obliczeniowej), jak równie wsadu eksperckiego. Kształtowanie deficytu i zarz dzanie długiem, które nie opiera si na w/w instrumentarium jest zwykle odległe od optymalnego. Wyniki optymalizacji umo liwiaj łagodzenie skutków kryzysów i oszcz dno ci w kosztach obsługi długu niebagatelne przy obecnym poziomie zadłu enia. Przydatno metod optymalizacyjnych w zarz dzaniu długiem została pozytywnie zweryfikowana w Polsce empirycznie (zob. [3], [6], [7]). 3. Koncepcja optymalizacji deficytu bud etu pa stwa i długu Skarbu Pa stwa oraz wzmocnienia nadzoru nad zadłu eniem Zachowanie dobrej kondycji finansów publicznych wymaga dynamicznego wzrostu gospodarki, przy zachowaniu stabilno ci makroekonomicznej. Warunki stabilno ci znajduj odzwierciedlenie w wymogach unijnych dotycz cych (poza długiem i deficytem) poziomu: inflacji, długoterminowych stóp procentowych i kursów walutowych. Maj c wiadomo całokształtu czynników okre laj cych zdrowie finansów publicznych, w dalszym ci gu tej pracy ograniczymy si do problematyki racjonalnego, efektywnego działania w obszarze deficytu bud etu pa stwa i długu Skarbu Pa stwa. Podstawowe tezy niniejszego tekstu mo na sformułowa nast puj co. Wyst pienie kryzysu w obszarze finansów publicznych, w Polsce i wielu krajach UE, wskazuje na niepełn skuteczno krajowych i unijnych zabezpiecze przed nadmiernym deficytem i długiem. Ponadto, procedury sanacyjne nie zapewniaj optymalno ci poziomu deficytu oraz zarz dzania zadłu eniem. Efektywne działanie w tym zakresie wymaga: optymalizacji deficytu bud etowego w uj ciu dynamicznym, z wykorzystaniem kryterium maksymalizacji dynamiki wzrostu ekonomicznego w przyj tym horyzoncie czasu; optymalizacji zarz dzania długiem na poziomie operacyjnym, z wykorzystaniem kryterium minimalizacji kosztów obsługi długu, przy ograniczeniu na poziom ryzyka finansowego lub wielokryterialnie: kosztów i ryzyka; ł cznej optymalizacji deficytu i długu, z uwzgl dnieniem ich sprz enia zwrotnego (Klukowski 2005); wzmocnienia nadzoru nad poziomem zadłu enia, z uwzgl dnieniem horyzontu wieloletniego, co najmniej 10-letniego (obecnie strategia długu publicznego obejmuje okres 3-letni); uzasadnieniem dla wydłu enia horyzontu jest fakt, i znacz cy poziom zadłu enia utrzyma si przez wiele dziesi cioleci, a ponadto rentowno ci obligacji długoletnich stanowi jedno z kryteriów oceny stabilno ci systemu fiskalnego i monetarnego, warunkuj cych wej cie do strefy EURO.

5 66 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 32, 2010 Do realizacji pierwszych trzech celów proponuje si zastosowanie metod sformalizowanych, opartych na współczesnej technice obliczeniowej. Optymalizacja deficytu i długu wymaga zastosowania metod programowania matematycznego: liniowego, wypukłego, stochastycznego, wielokryterialnego, dynamicznego oraz metod optymalnego sterowania wielopoziomowego i inteligencji obliczeniowej. Jest oczywiste, e sformułowanie problemów optymalizacyjnych wymaga zrealizowania okre lonych prac analitycznych, diagnostycznych i prognostycznych (zob. [5], [8], [1]). Niezb dny jest, co oczywiste, wsad wiedzy nt. aktualnej i przyszłej sytuacji na rynkach finansowych. Wzmocnienie nadzoru nad zadłu eniem proponuje si zrealizowa przez odpowiednie rozwi zania formalno-prawne, tj. powołanie ciała oceniaj cego merytorycznie jako (optymalno ) zarz dzania długiem, niezale nego od podmiotu zarz dzaj cego długiem. Wydaje si równie zasadne okre lenie docelowego poziomu zadłu enia Skarbu Pa stwa ograniczaj cego koszty obsługi do kwoty nie stanowi cej nadmiernego ci aru dla bud etu; w obecnych warunkach mo e nim by wielko rocznych dochodów bud etu. Stosowanie metod optymalizacyjnych stwarza podstaw do obiektywizacji oceny zarz dzania, w szczególno ci do eliminacji ocen tendencyjnych, niemerytorycznych. Kierunki działa, w zakresie wzmocnienia funkcji kontrolnych, zwi kszaj cych równie transparentno w tym obszarze finansów publicznych, mo na sformułowa zwi le w nast puj cy sposób: ustanowi organ, niezale ny od podmiotu zarz dzaj cego długiem, oceniaj cy w ustalonym zakresie: realizacj strategii długu i operacyjne zarz dzanie długiem Skarbu Pa stwa oraz formułuj cy wnioski merytoryczne. Wyniki jego prac powinny by wykorzystane przy zatwierdzaniu sprawozdania z wykonaniu ustawy bud etowej oraz jako wytyczne do formułowania kolejnych strategii zarz dzania długiem; zobowi za podmiot zarz dzaj cy długiem do prezentacji całokształtu metodologii zarz dzania, tj. procedur decyzyjnych oraz sposobu opracowywania niezb dnego materiału analitycznego: diagnoz, prognoz, parametrów, limitów, itp. Szczegółowe rozwi zania w tym zakresie wymagaj dalszych dyskusji oraz wykorzystania aktualnych koncepcji Unii Europejskiej, z uwzgl dnieniem pilno ci problemu. Realizacja obu celów, konsekwentna i długofalowa, przy uwzgl dnieniu perspektywy: wej- cia do strefy EURO oraz uzyskania znacznych rodków z Unii Europejskiej, powinna zapewni doj cie do pozytywnej sytuacji finansów publicznych w ci gu najbli szej dekady. Nale y zaznaczy, e koncentracja uwagi autora tej pracy na metodach sformalizowanych, nie oznacza niedoceniania innych aspektów zarz dzania długiem, m.in.: problematyki konstrukcji instrumentów dłu nych, sposobów ich sprzeda y oraz stosowania innych metod in ynierii finansowej. Te ostatnie czynniki te s determinowane, w znacznym stopniu, przez wymogi współczesnego rynku finansowego, konieczne s jedynie odpowiednie działania adaptacyjne. Stosowanie metod matematycznych nie eliminuje te, co oczywiste, wiedzy ekspertów, zwłaszcza nt. sytuacji na rynku finansowym; wzmacnia natomiast intelekt ludzki przez u ycie techniki obliczeniowej. Obecna praktyka w zakresie kształtowania deficytu i zarz dzania długiem w Polsce nie bazuje na metodologii optymalizacyjnej. Kryteria kształtowania poziomu deficytu ulegaj zmianom w czasie. Wdro enie przez Komisj Europejsk procedury nadmiernego deficytu, zwłaszcza w okresie dobrej koniunktury, wskazuje na nadmiern rozrzutno bud etu. Operacyjne zarz dzanie długiem jest realizowane pod hasłami o zastosowaniu najlepszych wzorców wiatowych oraz zasad zarz dzania rynkowego, ale, w istocie, bez wypełniania ich tre ci merytoryczn. W szczególno ci, nie okre la si postaci reguł decyzyjnych (zada optymalizacyjnych), zało e, parame-

6 Leszek Klukowski Deficyt bud etowy i dług publiczny konstruktywne propozycje: wzmocnienie nadzoru, optymalizacja zarz dzania 67 trów, jak równie nie podaje kompleksowych informacji nt. efektywno ci (optymalno ci) wyników. Działania takie prowadz do nadmiernych kosztów obsługi, które s szczególnie dotkliwe w okresach kryzysów ekonomicznych; spadaj one na barki podatników. Znaczenie problemu minimalizacji kosztów obsługi długu Skarbu Pa stwa warto zilustrowa liczbowo zaoszcz dzenie 1 promila tych kosztów powoduje, obecnie, obni enie wydatków bud etu na kwot ok. 40 mln zł. Dotychczasowe do wiadczenia w stosowaniu metod optymalizacyjnych pokazuj, e realne s oszcz dno ci wynosz ce kilka promili. W przypadku długu zagranicznego mo na osi gn wi cej, jakkolwiek mo e si to wi za z wy szym poziomem ryzyka. Dług i koszty jego obsługi b d wzrasta znacz co w ci gu najbli szych lat, a zatem równie znaczenie optymalizacji. Perspektyw przedłu enie obecnej recesji na wiecie mo na przyrówna z punktu widzenia stanu finansów publicznych, do bomby z działaj cym zegarem. Nale y podkre li fakt, e dług publiczny nie mo- e nie by obsługiwany, poniewa grozi to ró nymi konsekwencjami, m.in.: pogorszeniem ratingu kraju, zwi kszeniem kosztów obsługi wskutek wzrostu mar y ryzyka instrumentów dłu nych, ograniczeniem dost pu do rynków finansowych, itp. 4. Podsumowanie Jak wykazano powy ej, kryzys ekonomiczny uwypukla znaczenie problematyki deficytu i długu oraz konieczno optymalizacji tego obszaru finansów publicznych. Niektóre koncepcje autora, w zakresie tego rodzaju optymalizacji, zostały zaprezentowane w publikacjach oraz zweryfikowane empirycznie. Nale y doda, e efektem prac w tym zakresie, zainicjowanych i prowadzonych przez autora tekstu w Ministerstwie Finansów, było stworzenie (w latach ) niezb dnego oprogramowania komputerowego i uzyskanie rozległych, pozytywnych do wiadcze obliczeniowych. Koncepcje optymalizacyjne opracowano równie w innych krajach oraz w ramach projektu zrealizowanego w IMF i Banku wiatowym, w 1995 r. (zob. [1]). Kres prac prowadzonych przez autora niniejszej pracy nast pił w 2006 r., w wyniku likwidacji stanowiska (w Ministerstwie Finansów), w którym sformułowano, rozwijano i próbowano wdra a koncepcje optymalizacyjne. Moment likwidacji miał miejsce w trakcie procedury nadmiernego deficytu... Konieczno posiadania skutecznych procedur przeciwdziałania nadmiernemu zadłu aniu kraju wydaje si, w warunkach obecnego kryzysu, poza dyskusj. Zasadne jest natomiast uwypuklenie korzy ci z wdro enia optymalizacyjnej metodologii okre lania deficytu i zarz dzania długiem. S to: uzyskanie optymalnych rozwi za najwa niejszych zagadnie w zakresie deficytu i długu, na poziomie makroekonomicznym i operacyjnym, z uwzgl dnieniem ryzyka i innych wła ciwo- ci długu; pełna komputeryzacja oblicze ; umo liwia ona szybkie, efektywne i niezawodne zrealizowanie wielu wariantów rozwi za, przy ró nych zało eniach; mo liwo szerokiego wykorzystania wiedzy eksperckiej jako wsadu do metod sformalizowanych oraz do oceny wyników optymalizacji. Nale y doda, e spektrum metod, które mog znale zastosowanie do optymalizacji poziomu deficytu i zarz dzania długiem, wykracza poza koncepcje wymienione w tym tek cie. Istnieje w Polsce zaplecze naukowe umo liwiaj ce ich wdro enie; ci ar gatunkowy problemu (poziom kosztów obsługi długu) czyni zasadnym uruchomienie tego potencjału. Wst pne koncepcje, dotycz ce organizacyjnej strony działa w tym zakresie, zawieraj teksty autora, zamieszczone w portalu Ministerstwa Finansów, w dziale NOWE TECHNOLOGIE FINANSOWE, w 2003 r.

7 68 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 32, 2010 Nie ulega w tpliwo ci, e zarz dzanie długiem wykorzystuj ce omówione powy ej instrumentarium, przewy sza metody tradycyjne. Nie stosowanie tego instrumentarium, w warunkach posiadania: zaplecza merytorycznego, do wiadcze empirycznych, nowych koncepcji teoretycznych oraz oprogramowania komputerowego (opracowywanego przez wiele lat) jest trwonieniem kapitału intelektualnego. Konsekwencj takiej sytuacji jest niska pozycja Polski w Unii Europejskiej, pod wzgl dem wdra ania strategii lizbo skiej. [1] Claessens S., Kreuser J., Seigel L, Wets R., J-B. A Strategic Approach to External Asset/Liability Management in Developing Countries. Research Proposal, The World Bank, July 11. [2] Dziewulski P., Klukowski L., Radzewicz B. (1998): Sztuka liczenia. Gazeta Bankowa nr 4/483, r. [3] Klukowski L.: Optymalizacja decyzji w zarz dzaniu instrumentami dłu nymi Skarbu Pa stwa. Wy sza Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarz dzania, Seria: MONOGRAFIE, Warszawa [4] Klukowski L.: Metody sztucznej inteligencji w zarz dzaniu długiem publicznym. W: Bubnicki Z., Hryniewicz O., W glarz J. (red.) BADANIA OPERACYJNE I SYSTEMOWE, Zastosowania. Akademicka Oficyna Wyd. EXIT, Warszawa [5] Klukowski L.: Kompleksowa optymalizacja zarz dzania zadłu eniem Skarbu Pa stwa. W Studzi ski J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (red.): ZASTOSOWANIA INFORMATYKI W NAUCE, TECHNICE I ZARZ DZANIU, IBS PAN, Warszawa [6] Klukowski L., Kuba E.: Optymalizacja zarz dzania długiem Skarbu Pa stwa. Minimalizacja kosztów obsługi instrumentów dłu nych emitowanych na rynku krajowym. NBP, Materiały i Studia, zeszyt 119, Warszawa [7] Klukowski L., Kuba E. (2002): Stochastyczna optymalizacja strategii zarz dzania skarbowymi instrumentami dłu nymi. NBP, Materiały i Studia, zeszyt 152, Warszawa 2002 (tekst dost pny w portalu NBP). [8] Klukowski L., Kuba E. (2004): Koncepcja zastosowania metod sztucznej inteligencji w zarz dzaniu długiem Skarbu Pa stwa. Bank i Kredyt, nr 2, NBP, Warszawa 2004.

8 Leszek Klukowski Deficyt bud etowy i dług publiczny konstruktywne propozycje: wzmocnienie nadzoru, optymalizacja zarz dzania 69 BUDGET DEFICIT AND PUBLIC DEBT CONSTRUCTIVE PROPOSITIONS: INTENSIFICATION OF CONTROL, OPTIMIZATION OF MANAGEMENT Summary In the paper are presented bad directions in public finance in Poland increase of budget deficit and public debt and their sources, especially errors in debt level and in debt management. Methods of improvement of the situation are proposed: intensification of control of debt level and optimization of deficit and debt. The optimization methodology develope of ideas of author, worked out in Ministry of Finance in the period Keywords: optimization of level of budgetary deficit, optimization of debt management, intensification of control of public debt. Leszek Klukowski Instytut Bada Systemowych PAN Newelska 6, Warszawa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Uwagi ogólne Przewidywana w nowej ustawie o finansach publicznych wieloletnia prognoza

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 1. Założenia wstępne

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zasady wyboru promotorów, tematów prac i ustalania oceny końcowej ze studiów:

Zasady wyboru promotorów, tematów prac i ustalania oceny końcowej ze studiów: STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej VII edycja Rok akademicki 2015/2016 Zasady wyboru promotorów,

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r.

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016 Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym. Zgodnie z zapisem art. 35b

Bardziej szczegółowo

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR.

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR. 1 Ocena formalna. Prowadzona jest przez CDR/WODR i odpowiada na pytania: 1. Czy wniosek zosta z ony przez partnera SIR. Negatywna ocena tego punktu skutkuje odrzuceniem wniosku? 2. Czy wniosek zosta z

Bardziej szczegółowo

Strona Wersja zatwierdzona przez BŚ Wersja nowa 26 Dodano następujący pkt.: Usunięto zapis pokazany w sąsiedniej kolumnie

Strona Wersja zatwierdzona przez BŚ Wersja nowa 26 Dodano następujący pkt.: Usunięto zapis pokazany w sąsiedniej kolumnie Zmiany w Podręczniku Realizacji PIS (wersja z dnia 25 sierpnia 2008) (W odniesieniu do wersji z 11 lipca 2008 zatwierdzonej warunkowo przez Bank Światowy w dniu 21 lipca 2008) Strona Wersja zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych Aleksandra Szelągowska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzenie Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny KNO-4101-02-04/2010 P/10/071 Warszawa, dnia 18 luty 2011 r. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.5.2014 r. COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Finanse Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015 1 )

Tabela oprocentowania kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015 1 ) Załącznik do uchwały zarządu nr 204 /2015 z dnia 30.12.2015 r. wchodzi w życie z dniem 01.01.2016. r. Tabela kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E PrzedłoŜony projekt zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek Starosta Radomski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2014-2018 Cel konkursu: Konkurs ma na celu wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 2 Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe

Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe Kamień 1: stłumienie hiperinflacji Warunki początkowe: hiperinflacja ponad 250% średniorocznie w 1989 r. niedobory na rynku załamanie produkcji niskie zaufanie do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Firlej z Organizacjami Pozarz dowymi oraz innymi podmiotami okre lonymi w ustawie o po ytku publicznym

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania zakres rzeczowy zał. 6 Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania Zamawiający: ZIKiT w Krakowie, zatrudniający ok. 500

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) Szkole

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI / /UE. z dnia 18.10.2013 r.

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI / /UE. z dnia 18.10.2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.10.2013 C(2013) 6797 final DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI / /UE z dnia 18.10.2013 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Page 1 of 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=187619&rok=20... Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Szczecin, dn. 20 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi dotyczącej Organizacji i udziału w misjach gospodarczych za granicą REALIZOWANEJ W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Data publikacji : 10.01.2011 Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw)

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej Pani/a opinii na temat prawdopodobieństwa wystąpienia przedstawionych zjawisk w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Załącznik do broszury informacyjnej z dnia 17 lutego 2016 r. ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r. UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przyj cia na 2006 rok programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarz dowymi oraz z innymi podmiotami prowadz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013

STAN REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STAN REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 2013 Kontekst KRAJOWEJ REZERWY WYKONANIA Bogdan Kawałko Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 października 2012r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej

Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 października 2012r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej Wójt Gminy Lipnik woj. śwrętokrzvskie 27-540 LIpnik ZARZĄDZENIE nr 52/2012 Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 października 2012r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej Na podstawie 5

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach Listopadowi kredytobiorcy mogą już cieszyć się spadkiem raty, najwięcej tracą osoby, które zadłużyły się w sierpniu 2008 r. Rata kredytu we frankach na kwotę 300 tys. zł zaciągniętego w sierpniu 2008 r.

Bardziej szczegółowo

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020 Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest instrumentem służącym wdrożeniu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (adresat) Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego 1. Wnioskodawca. Nazwisko i imi Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni ucze ) 2. Dane o uczniu. Nazwisko i imi ucznia Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016 Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie 31 maja 2016 Dotychczasowe działania banków w sferze ograniczenia konsekwencji skokowego wzrostu kursu CHF Sześciopak

Bardziej szczegółowo

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1)

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) Poz. 459 z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) - - - 1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nych. - - - - - - - - - - - - - M. Szczurek z dnia 27 marca 2015

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od studentów kwestionujące

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od studentów kwestionujące RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-686330-I/11/ST/KJ 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani Barbara Kudrycka Minister Nauki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprpoznan.bip.net.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprpoznan.bip.net.pl/ 1 z 5 2013-08-28 13:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprpoznan.bip.net.pl/ Poznań: Przeprowadzenie cyklu szkoleń w systemie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/580,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i- Administracji-z-dnia-2006-r.html Wygenerowano: Niedziela, 3 lipca 2016, 07:40 Projekt

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo