Dokapitalizowanie zagranicznych banków będzie konieczne, nasze sobie poradzą.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokapitalizowanie zagranicznych banków będzie konieczne, nasze sobie poradzą."

Transkrypt

1 ANALIZA NOBLE SECURITIES, r. Dokapitalizowanie zagranicznych banków będzie konieczne, nasze sobie poradzą. Matce nie pomożesz? Takie pytania z siedzib głównych międzynarodowych banków mogą usłyszeć działające na naszym rynku instytucje, jeśli zacznie się faza oczyszczania bilansów z obligacji Grecji. Nie grozi nam jednak odpływ kapitału na masową skalę. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego, aby uniknąć efektu domina europejskie banki wymagają jak najszybszego dokapitalizowania. W prasie pojawiły się szacunki ekspertów mówiące o konieczności pozyskania nawet 200 mld EUR w celu właściwego dostosowania się do możliwego szoku na wypadek bankructwa Grecji oraz innych mocno zadłużonych członków strefy euro. Obniżka ratingów największych francuskich banków przez Moody s i włoskich przez Standard&Poor s zdają się potwierdzać opinię o niewystarczających zabezpieczeniach w stosunku do ryzyka przeceny posiadanych przez banki aktywów. Unijni politycy zastanawiają się już nie tylko, w jaki sposób zorganizować restrukturyzację długów Grecji, aby nie wywołać efektu domina w systemie bankowym, ale także, jak wykorzystać pieniądze państw członkowskich zgromadzonych w Europejskim Mechanizmie Stabilizacji Finansowej (przed ratyfikacją wniosku o jego podwyższenie to kwota 250 mld EUR) do wykreowania kilkukrotnej dźwigni finansowej. Zaczynają nawet krążyć pogłoski, że EMSF ma docelowo osiągnąć rozmiar 2 bilionów EUR. Zatem, choć otwarcie jeszcze się tego nie słyszy, już dziś trwają przygotowania nie tylko na przyjęcie przez międzynarodowe banki strat z tytułu inwestycji w greckie papiery skarbowe, ale również w obligacje Włoch lub Hiszpanii, których na rynku jest znacznie więcej. Odmienny pogląd reprezentują analitycy Goldman Sachs, którzy w raporcie z września 2011 r. stawiają tezę, że większość europejskich banków nie potrzebuje podnosić bazy kapitałowej. Podobne wnioski płynęły z unijnego testu bezpieczeństwa przeprowadzonego w czerwcu 2011 r. przez Europejski Urząd Bankowy na 90 największych bankach Unii Europejskiej. W tej kwestii trudno o zerojedynkowe rozstrzygnięcie, czy i ile dodatkowego kapitału powinny pozyskać europejskie banki, ponieważ wszystko zależy od przyjmowanych przez ekspertów założeń. W europejskim teście skrajnych warunków za kryterium wymuszające dokapitalizowanie banku uznano spadek współczynnika wypłacalności poniżej 5 proc. Jeśli jednak zagłębić się we wspomnianą analizę Goldman Sachs, okazuje się, że o wystarczającym poziomie kapitałów własnych europejskich banków mowa jest w scenariuszu zakładającym jedynie spowolnienie gospodarcze. Jeśli jednak decyzją polityków dojdzie do tzw. strzyżenia posiadaczy obligacji skarbowych emitowanych przez Grecję, Portugalię, Irlandię, Włoch lub Hiszpanię, wówczas 38 europejskich banków będzie potrzebowało dokapitalizowania kwotą od 30 mld do 92 mld EUR w zależności od tego, czy za poziom alarmowy uznamy spadek

2 współczynników wypłacalności poniżej 5 proc. lub 7 proc. Zatem najbliższa przyszłość banków jest niemal całkowicie uzależniona od decyzji polityków. Prawie polskie banki prawie bezpieczne Dla inwestorów z polskiego rynku, którzy nieustannie słyszą, że naszym instytucjom finansowym nic nie grozi, gdyż nie angażowały się obrót niebezpiecznymi instrumentami, mimo wszystko istotne powinno być, czy wśród siedzących na beczce prochu zagranicznych banków nie ma podmiotów dominujących nad operującymi w Polsce instytucjami. Mimo zdecydowanego stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego i obowiązujących od kilku tygodni surowszych obostrzeń zapobiegających transferowaniu przez banki kapitału z Polski do spółekmatek, można wyobrazić sobie skrajną sytuację, w której walka o życie nadrzędnego podmiotu będzie wymagała wypłacenia wysokich dywidend ze spółek córek czy dokapitalizowania centrali w inny, mniej oczywisty, lecz prawnie dozwolony sposób. Tabela 1. Współczynniki wypłacalności największych banków w Polsce Bank Fundusz e wł asne (w mld PLN) Suma bilansowa (w mld PLN) Współczynn ik wypłacalnoś ci (w proc.) Podmiot dominujący (kraj) PKO BP 18,3 178,7 12,6 proc. Skarb Państwa - (Polska) Bank Pekao 17,6 131,2 18,4 proc. UniCredit (Włochy) BRE Bank 9,7 88,7 16,1 proc. Commerzbank (Niemcy) BZ WBK 6,6 55,6 15,8 proc. Banco Santander (Hiszpania) ING Bank Śląski 5,1 67,5 12,6 proc. ING (Holandia) Bank Millenium 4,6 48,3 13,8 proc. Banco Comercial Portugues (Portugalia) Bank Handlowy 4,4 39,3 18,0 proc. Citigroup (USA) Bank BPH 3,9 37,7 13,6 proc. General Electric (USA) Getin Noble Bank 3,7 49,0 8,8 proc. Getin Holding - (Polska) Kredyt Bank 3,6 44,3 12,7 proc. KBC (Belgia) Raiffeisen Bank 2,9 28,7 11,8 proc. Raiffeisen (Austria) Bank BGŹ 2,4 28,3 11,3 proc. Rabobank (Holandia)

3 Nordea Bank 2,3 27,4 10,7 proc. Nordea Bank (Finlandia) BNP Paribas Fortis 1,9 19,8 13,0 proc. BNP Paribas (Francja) Deutsche Bank PBC 1,5 22,9 9,2 proc. Deutsche Bank (Niemcy) Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, opracowanie własne W powyższej tabeli widzimy, że tylko 2 z 15 największych banków posiadają współczynnik wypłacalności poniżej 10 proc., co w odniesieniu do europejskiego sektora jest dobrym wynikiem. Warto także zwrócić uwagę na rubrykę z funduszami własnymi, ponieważ w ramach nowelizacji prawa bankowego z lipca 2011 r. regulator polskiego rynku ustalił limit maksymalnego zaangażowania kapitału w lokaty lub inne instrumenty jednego podmiotu na 25 proc. funduszy własnych lub 150 mln EUR (w zależności od tego, która kwota jest większa). Matce nie pomożesz? Taka nowelizacja prawa bankowego była manewrem wyprzedzającym mającym uniemożliwić działającym w Polsce bankom transferowanie kapitału za granicę w celu dokapitalizowania kontrolujących je spółek. Do tej pory tzw. limity koncentracji zaangażowań banków w jeden podmiot nie obejmowały lokat na rynku międzybankowym, czyli zagraniczny bank w krytycznej sytuacji po wykonaniu kilku telefonów do Polski mógł przymusić polską filię do otwarcia lokaty w centrali, która w ten sposób mogła na kilka dni podrasować swoje współczynniki adekwatności kapitałowej i kupić cenny czas potrzebny do załagodzenia kryzysowej sytuacji. Przed aktualizacją przepisów takie operacje były znacznie łatwiejsze niż obecnie, za co krajowym nadzorcom należą się słowa uznania. Nie znaczy to jednak, że drenowanie kapitału z działających w Polsce banków przez spółki-matki w świetle obowiązujących przepisów, jest niemożliwe. Otóż wśród wyjątków, do których nie stosuje się limitów koncentracji zaangażowań znajdziemy należności zabezpieczone gwarancją lubo poręczeniem rządów lub banków centralnych państw członkowskich. Czyli trudno będzie wymusić założenie tradycyjnej lokaty, na którą polska filia przelałaby całe swoje nadwyżki płynności, ale nie będzie to problemem, jeśli zagraniczny podmiot dominujący udzieli odpowiednich gwarancji. Spośród 15 największych banków funkcjonujących na polskim rynku aż 13 jest kontrolowanych zagraniczne grupy kapitałowe, dlatego warto wiedzieć, w jakiej sytuacji finansowej są spółki-matki i jak wielkie jest ich zaangażowanie w obligacje Grecji oraz inne papiery wartościowe, które wkrótce najprawdopodobniej będą wymagały odpisów korygujących w dół ich wartość. Trudno powiedzieć, w jakim stopniu nowelizacja polskiego prawa bankowego wpłynęła na strategie największych instytucji finansowych w Polsce, ale obserwując próby pozbycia się polskich filii przez niektóre grupy kapitałowe (m.in. Bank Millenium i Kredyt Bank), można przypuszczać, że nie było to kompletnie bez znaczenia dla

4 zarządzania płynnością. Poniższy wykres przedstawia łączne potrzeby kapitałowe europejskich banków, które latem 2011 r. objęte zostały testem warunków skrajnych przeprowadzonym przez EBA (European Banking Authorithy) w trzech różnych scenariuszach: EBA (przy założeniach przyjętych przez EBA): utrzymanie współczynników wypłacalności powyżej 5 proc. wymagałoby zasilenia banków w 2 mld EUR, a gdyby poprzeczkę zawieszono na poziomie 6 proc., byłoby to 10 mld EUR test pomyślnie przeszło 91 proc. banków GIP (utrata wartości obligacji Grecji (-60 proc.), Irlandii (-40 proc.), Portugalii (-40 proc.)): banki potrzebowałyby 26 mld EUR (18 banków), aby współczynniki wypłacalności pozostały powyżej 5 proc. i dodatkowych 12 mld EUR, gdyby współczynnik ten musiał pozostać powyżej 6 proc. (kolejne 12 banków) łącznie 38 mld EUR w 30 bankach, tzn. test oblało 35 proc. banków GIIPS (utrata wartości obligacji Grecji (-60 proc.), Portugalii (-40 proc.) i Irlandii (-40 proc.), Włoch i Hiszpanii (po -10 proc.)): 30 mld EUR przy poprzeczce na poziomie 5 proc. (27 banków) i kolejne 19 mld EUR przy współczynnikach wypłacalności powyżej 6 proc. (11 banków) łącznie 49 mld EUR w 38 bankach (tylko 58 proc. badanych banków obeszłoby się bez dokapitalizowania) Wykres 1. Za mało kapitału w europejskich bankach na stawienie czoła bankructwom państw. Źródło. EBA, Goldman Sachs Research Należy zauważyć, że powyższe dane nie oznaczają strat europejskiego sektora bankowego w trzech różnych scenariuszach, a jedynie niedobór kapitału u najsłabszych podmiotów. Straty

5 przed opodatkowaniem w scenariuszu GIP wyniosłyby 69 mld EUR, a gdyby do Grecji, Irlandii i Portugalii dołączyły również Włochy i Hiszpania z 10 proc. redukcją zadłużenia, największe europejskie banki musiałyby zaabsorbować straty w wysokości 125 mld EUR. Symulacja przeprowadzona przez analityków Goldman Sachs wskazuje, że wariant GIP pochłonąłby od 3 proc. do 6,7 proc. funduszy własnych banków objętych testem (wg stanu na koniec 2010 r.). To jednak tylko efekt pierwszej rundy, a każdy inwestor, który jest obecny na rynku dłużej niż 3 lata wie, że takie ekstremalne zdarzenia nieuchronnie prowadzą do przeniesienia strat na kolejne podmioty powiązane z bankami, które w pierwszej kolejności dokonały odpisów. Tabela2. Wyniki testów warunków skrajnych w europejskim systemie bankowym przy akceptowalnych limitach współczynników wypłacalności na poziomie 5 proc. i 6 proc. Test EBA GIP GIIPS Kryterium: wsp. wyp ł. min. 5 proc. Kwota dokapitalizowania Liczba banków potrzebują cych dokapitalizowania 2,5 mld EUR 25,9 mld EUR 29,8 mld EUR Kryterium: wsp. wyp ł. min. 6 proc. Kwota dokapitalizowania Liczba banków potrzebują cych dokapitalizowania 10,7 mld EUR 38 mld EUR 49,1 mld EUR Źródło: Opracowanie własne na podstawie Goldman Sachs Research Najpierw dokapitalizować, potem restrukturyzować dług Ekspozycja banków na zagrożone obligacje nie jest równomierna wśród największych instytucji finansowych najwięcej papierów greckich posiadają greckie banki (ok. 66 proc. ogółu), portugalskich obligacji najwięcej znajduje się w bilansach portugalskich banków (50 proc.) i podobnie ma się sytuacja Irlandii (47 proc. obligacji skarbowych będących w obiegu posiadają lokalne banki). To o tyle dobra wiadomość dla polskich banków, że nasz system bankowy jest niemal całkowicie oderwany odizolowany od rynków, które w przypadku negatywnego scenariusza w pierwszej kolejności doświadczą strat. Przykładowo, w analizowanych scenariuszach zakładających 60 proc. redukcję wartości

6 obligacji Grecji żaden grecki bank nie poradziłby sobie bez dokapitalizowania przy minimalnym akceptowalnym poziomie współczynnika wypłacalności na wysokości 5 proc., a w czterech greckich bankach wartość funduszy własnych po zaksięgowaniu strat spadłaby poniżej zera. To właśnie dlatego Unii Europejskiej zależy na jak najszybszym zwiększeniu rozmiaru Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji Finansowej bez wcześniejszego podniesienia kapitałów własnych greckich banków (najprawdopodobniej z tego źródła) restrukturyzacja długu Grecji będzie równoznaczna z destrukcją tamtejszego systemu bankowego. Lokalne instytucje finansowe posiadają bowiem ok. 66 proc. wszystkich wyemitowanych przez Grecję obligacji, co przy stratach szacowanych przez Goldman Sachs na 23,6 do 46,6 mld EUR obciąża grecki sektor bankowy stratami nie do udźwignięcia. Sytuację mogą dodatkowo pogorszyć klienci banków, jeśli zaczną wycofywać depozyty i przenosić oszczędności do skarpet i pod materace. Tabela 3. Straty wybranych zagranicznych banków w przypadku scenariusza GIIPS, jako proc. współczynników wypłacalności i wartości rynkowej. Bank Strata jako proc. współ czynnika wypłacalności banku Strata jako proc. wartoś ci rynkowej banku UniCredit 14 proc. 34 proc. Commerzbank 16 proc. 39 proc. Banco Santander 12 proc. 12 proc. ING 4 proc. - Banco Comercial Portugues 60 proc. 170 proc. Citigroup b.d. b.d. General Electric b.d. b.d. KBC 8 proc. 19 proc. Raiffeisen 1 proc. 1 proc. Rabobank 1 proc. 0 proc. Nordea Bank 0 proc. 0 proc. BNP Paribas 12 proc. 19 proc. Deutsche Bank 6 proc. 9 proc. Źródło: Goldman Sachs Research

7 Wymuszona sprzedaż aktywów W Tabeli 3. przedstawiłem wyniki symulacji zakładającej następujące odpisy wartości obligacji: Grecja (-60 proc.), Portugalia i Irlandia (po -40 proc. ), Hiszpania i Włochy (po -10 proc.), dokonane na portfelach papierów dłużnych przez zagraniczne podmioty kontrolujące 13 z 15 największych banków działających w Polsce. Na podstawie zawartych tu informacji możemy na przykład łatwo zidentyfikować portugalski bank, który właśnie stara się na wszelkie możliwe sposoby podnieść kapitały własne m.in. wystawiając na sprzedaż swoją spółkę-córkę Bank Millenium. Banco Comercial Portugues w powyższym scenariuszu (GIIPS) straciłby na portugalskich obligacjach ok. 2,9 mld EUR, przez co jego współczynnik wypłacalności spadłby o 60 proc. i aby odbudować go do bezpiecznego poziomu 5 proc., bank musiałby pozyskać z rynku ok. 1,5 mld EUR świeżego kapitału. W tym konkretnym przypadku wszystko zależy od tego, czy Portugalia zdecyduje się na strzyżenie posiadaczy emitowanych przez nią obligacji niemal bez znaczenia z punktu widzenia tej instytucji jest, jak zachowa się Grecja czy Irlandia. Kiedy agencje ratingowe zaczęły się wnikliwie przyglądać stabilności finansowej francuskich banków, chcący powstrzymać wyprzedaż własnych akcji BNP Paribas zapowiedział inwestorom, że do końca 2012 r. zamierza sprzedać aktywa za ok. 90 mld EUR, aby podnieść współczynnik wypłacalności do poziomów nie wzbudzających niepokoju. W łagodniejszym wariancie testu zakładającym brak strat poniesionych przez wierzycieli Hiszpanii i Włoch (scenariusz GIP), dokapitalizowania może wymagać Commerzbank, do którego należy trzecia największa grupa bankowa w Polsce (BRE Bank, mbank, Multibank). W tym przypadku bank musiałby odpisać straty rzędu 2,3 mld EUR, a jego współczynnik wypłacalności spadłby do poziomu 5,9 proc., czyli tylko nieznacznie poniżej wyższego progu bezpieczeństwa. Klienci polskich spółek-córek niemieckiego banku nie powinni się jednak niepokoić o swoje oszczędności, ponieważ w takim scenariuszu, aby przywrócić współczynnik wypłacalności powyżej 6 proc. Commerzbank potrzebowałby pozyskać od akcjonariuszy zaledwie 200 mln EUR, co nawet w warunkach skrajnej niepewności na rynkach dla tak wielkiego gracza prawdopodobnie nie stanowiłoby problemu. Warto również nadmienić, że niemieckie banki w ciągu ostatnich tygodni bardziej zdecydowanie niż konkurencja z innych państw redukowały zaangażowanie w obligacje czarnych owiec strefy euro i tworzyły rezerwy na poczet przyszłych strat. Commerzbank spisał już na straty jedną czwartą środków ulokowanych w greckie papiery dłużne (0,8 mld EUR z 3,1 mld EUR). Bank bankowi nierówny Tabela4. Ekspozycja wybranych europejskich banków na obligacje rządowe Grecji, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii i Włoch (w mld EUR). Bank Grecja, Irlandia, Portugalia Włochy Hiszpania Łącznie

8 Unicredit 0,8 58,1 0,8 59,7 Santander 3,8 0,2 41,8 45,8 BNP Paribas 8,1 24,8 4,1 37,0 Credit Agricole 1,7 10,2 2,6 14,5 Societe Generale 3,8 2,7 2,2 8,7 Deutsche Bank 1,8 7,1 1,9 10,8 Commerzbank 4,1 10,1 3,2 17,4 Raiffeisen 0 0,4 0 0,4 Nordea 0 0,1 0,1 0,2 Źródło: Goldman Sachs Research Na koniec przyjrzyjmy się ekspozycji największych międzynarodowych banków obecnych w Polsce na obligacje rządowe Grecji, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii i Włoch. Słysząc ekonomistów i analityków wypowiadających się w mediach o problemach państw z grupy PIIGS można dojść do wniosku, że przygotowującym kolejne plany ratunkowe politykom chodzi wyłącznie o ocalenie instytucji finansowych z własnych państw. To duże spłycenie problemu, ponieważ struktura portfeli obligacji europejskich banków - gigantów różni się tak bardzo, że w rozwiązanie dobre dla niemieckich banków, może być gwoździem do trumny banków hiszpańskich czy włoskich. Na obecnym etapie kryzysu w strefie euro nowych rozwiązań najaktywniej poszukują Francuzi, Włosi zachowują się co najmniej pasywnie, a hamulcowymi są Niemcy, ponieważ sam bank BNP Paribas ma większą ekspozycję na dług Grecji, Irlandii i Portugalii niż Deutsche Bank i Commerzbank razem wzięte. Angela Merkel jednak nie bez powodu od dłuższego czasu odbywa po kilka rozmów miesięcznie z premierem Grecji w bilansach tych dwóch niemieckich banków jest bowiem więcej obligacji Grecji, Irlandii i Portugalii niż Hiszpanii. Gdyby zaczęto spekulować odnośnie wypłacalności Włoch, Francuzi podobnie, jak obecnie tryskaliby pomysłami (BNP Paribas i Credit Agricole mają ok. 35 mld EUR włoskich obligacji), ale z dużym prawdopodobieństwem można sądzić, że zeszliby na drugi plany, gdyby inwestorzy na dywanik wzięli Hiszpanię, której kondycja najbardziej niepokoi lokalne, hiszpańskie banki (Santander ma prawie 42 mld EUR ekspozycji na rządowy dług). Łukasz Wróbel, Noble Securities

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 08.03.2012 r. 1 Sektor bankowy w

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący optymalnej struktury polskiego systemu bankowego w średnim okresie

Raport dotyczący optymalnej struktury polskiego systemu bankowego w średnim okresie Raport dotyczący optymalnej struktury polskiego systemu bankowego w średnim okresie Warszawa, 31 października 2012 Spis treści Wstęp... 3 Zastrzeżenia... 3 I. Mandat państwa do oddziaływania na strukturę

Bardziej szczegółowo

Raport. z prac Grupy ds. emisji listów zastawnych przez banki

Raport. z prac Grupy ds. emisji listów zastawnych przez banki URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Raport z prac Grupy ds. emisji listów zastawnych przez banki 2013 r. 1 Spis treści WSTĘP... 3 BAZYLEA III I NORMY PŁYNNOŚCI... 3 DZIAŁANIA UKNF... 4 LIST ZASTAWNY JAKO

Bardziej szczegółowo

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A.

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Czerwiec 2012 Spis treści 1. METODOLOGIA 3 2. WARTOŚĆ I STRUKTURA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2012 r. Warszawa

Raport. o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2012 r. Warszawa Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2012 r. Warszawa Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski Zespół autorski: Marek Chmielewski Adam Głogowski Marta Gołajewska Marzena Imielska Robert Jagiełło

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Czerwiec 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Czerwiec 2009. Rynek akcji 48000 pkt 41800 35600 29400 23200 BRE Bank Securities 4 czerwca 2009 Rynek akcji Makroekonomia WIG 31 031 Średnie P/E 2009P Średnie P/E 2010P Średni dzienny obrót (3 m-ce) WIG na tle indeksów w regionie

Bardziej szczegółowo

RAPORT BANKI. przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 4/2014 ISSN 2080-878X

RAPORT BANKI. przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 4/2014 ISSN 2080-878X RAPORT o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2013 przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 4/2014 ISSN 2080-878X Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia

Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia Ubezpieczenia w rolnictwie Materiały i Studia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WARSZAWA 2011 UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE MATERIAŁY I STUDIA Kwartalnik Nr 40/2011 r. ISSN 1507-4757 Wydawca Kasa

Bardziej szczegółowo

Największy czy najlepszy?

Największy czy najlepszy? RAPORT ANALITYCZNY REKOMENDACJA Pekao Sektor bankowy AKUMULUJ 26 października 5 stycznia 2001 2001 r. r. Kurs 76,0 zł Wycena 85,0 zł Kody ISIN Bloomberg Reuters PLPEKAO00016 PEO PW BAPE.WA Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

BANKI. przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 5/2015 ISSN 2080-878X

BANKI. przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 5/2015 ISSN 2080-878X RAPORT o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2014 przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 5/2015 ISSN 2080-878X RAPORT o sytuacji ekonomicznej banków BANKI

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15 Ewelina Bucior Nr albumu: 05/2015 Wpływ unii bankowej na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2004 r

Warszawa, maj 2004 r ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SYTUACJA FINANSOWA BANKÓW W 2003 R. SYNTEZA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2011

Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2011 Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2011 wydawany na zlecenie Związku Banków Polskich ISSN 2080-878X Warszawa, kwiecień 2012 r. WYDAWCA: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości ul. Wiejska 12A,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 OCENA POZYCJI FINANSOWEJ INSTYTUCJI FINANSOWYCH

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 OCENA POZYCJI FINANSOWEJ INSTYTUCJI FINANSOWYCH ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 EDYTA MIODUCHOWSKA-JAROSZEWICZ ALEKSANDRA ANDRZEJCZAK MAGDALENA BASZURO ANNA DWORAKOWSKA MATEUSZ SZEWCZYK

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZES ZARZĄDU... 5 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2010 r.

Raport o sytuacji banków w 2010 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 21 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 Raport o sytuacji banków w 21 r. OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU NADZORU SEKTORA BANKOWEGO PION

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2012

Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2012 Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2012 wydawany na zlecenie Związku Banków Polskich ISSN 2080-878X Warszawa, kwiecień 2013 r. WYDAWCA: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości ul. Wiejska 12A,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA RADA DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO

EUROPEJSKA RADA DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO 10.3.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 72/1 I (Rezolucje, zalecenia i opinie) ZALECENIA EUROPEJSKA RADA DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO ZALECENIE EUROPEJSKIEJ RADY DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO z dnia 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego

Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego Bank i Kredyt 41 (6), 2010, 45 70 www.bankikredyt.nbp.pl www.bankandcredit.nbp.pl Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego Michał

Bardziej szczegółowo

bank&biznes Intuicja i wiara w twarde liczby Uprogu nowego roku wypada wierzyć tylko w najlepsze prognozy,

bank&biznes Intuicja i wiara w twarde liczby Uprogu nowego roku wypada wierzyć tylko w najlepsze prognozy, Dodatek partnerski e k s t r a bank&biznes Bankowo mamy unijny standard Placówek w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jest u nas już powyżej średniej w UE. Bankowców i bankomatów jeszcze brakuje D2 3 Stopy

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE W POLSCE W LATACH 2000 2010

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE W POLSCE W LATACH 2000 2010 MATEUSZ MOKROGULSKI, PRZEMYSŁAW SEPIELAK PRODUKTY STRUKTURYZOWANE W POLSCE W LATACH 2000 2010 MATERIAŁY I OPRACOWANIA URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Mateusz Mokrogulski, Przemysław Sepielak PRODUKTY

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Październik 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Październik 2009. Rynek akcji 5 października 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 41000 35800 30600 25400 20200 pkt BUX PX 15000 2008-09-29 2009-01-27 2009-05-22 2009-09-14 Zespół Analiz: Rynek akcji Michał Marczak (+48 22)

Bardziej szczegółowo

Sekurytyzacja w krajach Unii Europejskiej oraz w polskim systemie bankowym. Wyniki ankiety badawczej

Sekurytyzacja w krajach Unii Europejskiej oraz w polskim systemie bankowym. Wyniki ankiety badawczej Sekurytyzacja w krajach Unii Europejskiej oraz w polskim systemie bankowym Wyniki ankiety badawczej K o m i s j a N a d z o r u B a n k o w e g o Sekurytyzacja w krajach Unii Europejskiej oraz w polskim

Bardziej szczegółowo

Alojzy Z.Nowak Polski sektor bankowy na tle bankowości Unii Europejskiej

Alojzy Z.Nowak Polski sektor bankowy na tle bankowości Unii Europejskiej Alojzy Z.Nowak Polski sektor bankowy na tle bankowości Unii Europejskiej 1. Uwagi ogólne Budowa nowoczesnego sektora finansowego, odpowiadającego zasadom gospodarki rynkowej, rozpoczęła się w Polsce w

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań związanych z zapewnieniem stabilności sektora bankowego

Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań związanych z zapewnieniem stabilności sektora bankowego N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW KBF-410-20-00/2009 Nr ewid. 21/2010/P09026/KBF Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań związanych z zapewnieniem stabilności

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji banków 2008/06. Komisja Nadzoru Finansowego

Informacja o sytuacji banków 2008/06. Komisja Nadzoru Finansowego Informacja o sytuacji banków 28/6 Komisja Nadzoru Finansowego Opracowanie pod kierunkiem Andrzeja Kotowicza Zespół autorski: Piotr Domański Tomasz Hoffman Andrzej Kotowicz Włodzimierz Maciaszczyk Ewa Miętkiewska

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Raport Miesięczny Listopad 2003

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Raport Miesięczny Listopad 2003 Raport Miesięczny Listopad 23 ISSN 158-398 Warszawa, 7.11.23 Rynek akcji Ceny akcji na świecie będą rosnąć. Dynamika PKB w USA, odradzający się wzrost Niemczech, utrzymujący się chiński cud gospodarczy

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI

NARODOWY BANK POLSKI NARODOWY BANK POLSKI WYBRANE ASPEKTY DODATKOWEGO OPODATKOWANIA BANKÓW W KONTEKŚCIIE DEBATY NA FORUM UNIIII EUROPEJSKIIEJ Warszawa, 15 października 2010 r. Wprowadzenie Kwestia nałożenia na banki dodatkowych

Bardziej szczegółowo