KONTROWERSJE WOKÓŁ METOD ROZWIĄZYWANIA KRYZYSU ZADŁUŻENIA W KRAJACH UNII GOSPODARCZO-WALUTOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONTROWERSJE WOKÓŁ METOD ROZWIĄZYWANIA KRYZYSU ZADŁUŻENIA W KRAJACH UNII GOSPODARCZO-WALUTOWEJ"

Transkrypt

1 Małgorzata Gajda-Kantorowska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie KONTROWERSJE WOKÓŁ METOD ROZWIĄZYWANIA KRYZYSU ZADŁUŻENIA W KRAJACH UNII GOSPODARCZO-WALUTOWEJ Wprowadzenie Kryzys zadłużenia w Grecji wzbudził obawy o dalszą stabilność strefy euro, a także na nowo ożywił debatę na temat politycznych aspektów integracji europejskiej, w szczególności dotyczących konsekwencji dalszego braku solidarności pomiędzy krajami członkowskimi tego ugrupowania. Począwszy od gwałtownego wzrostu premii za ryzyko od rządowych papierów wartościowych Grecji, kryzys rozprzestrzenił się na kolejne kraje peryferyjne tej strefy, głównie Irlandię, Portugalię i Hiszpanię. Ryzyko zarażania (contagion) innych krajów strefy euro skłonił instytucje UE do wprowadzenia nadzwyczajnych rozwiązań, w tym współfinansowanego z Międzynarodowym Funduszem Walutowym pakietu ratunkowego dla Grecji oraz stworzenia mechanizmu stabilizacyjnego dla innych krajów strefy zagrożonych suwerennym bankructwem. Jednocześnie kryzys ujawnił skutki pogłębiających się nierównowag pomiędzy krajami członkowskimi strefy, co jest nie do utrzymania w długim okresie, stąd pilna konieczność przeprowadzenia reform strukturalnych zwiększających konkurencyjność szczególnie peryferyjnych krajów UGW oraz przebudowy architektury instytucjonalnej w celu zwiększenia nadzoru oraz koordynacji polityki gospodarczej pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi unii walutowej 1. Głównym celem opracowania jest krytyczny przegląd rozwiązań przyjętych w celu przywrócenia stabilności strefy euro oraz propozycji rozwiązania kryzysu zadłużenia. Hipoteza opracowania jest następująca: stabilność strefy euro zostanie przywrócona wtedy, kiedy rynki finansowe na nowo uwierzą w możliwość całkowitej i terminowej spłaty zadłużenia rządów, co wymaga radykalnej zmiany zasad funkcjonowania strefy euro. Najbardziej skuteczną metodą wydaje 1 M.G. Arghyrou, A. Kontonikas: The EMU Sovereign-debt Crisis: Fundamentals, Expectations and Contagion. European Economy, Economic Paper No European Commission, Economic and Financial Affairs DG, s. 2.

2 120 Małgorzata Gajda-Kantorowska się propozycja P. De Grauwe a polegającą na przyjęciu przez Europejski Bank Centralny funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji na rynku rządowych papierów wartościowych przynajmniej do czasu ustanowienia bardziej skutecznego nadzoru i regulacji systemów bankowych na poziomie narodowym. 1. Źródła kryzysu Przyczyny kryzysu w poszczególnych krajach peryferyjnych były zróżnicowane 2. Przede wszystkim należy podkreślić, że jedynie w Grecji rząd prowadził zbyt ekspansywną politykę fiskalną, natomiast pozostałe kraje do momentu wybuchu kryzysu przestrzegały ustaleń Paktu Stabilizacji i Wzrostu, a udział zadłużenia sektora finansów publicznych w PKB ulegał obniżeniu 3. Przyczyną odwrócenia tendencji było nadmierne zadłużenie sektora prywatnego, w tym banków, a podjęcie przez rządy operacji ratowania sektora finansowego doprowadziło do transformacji kryzysu w prywatnym sektorze finansowym w kryzys na rynku rządowych papierów wartościowych. Jak zaznacza P. De Grauwe 4, w czasie można wyróżnić okresy boomów gospodarczych ( oraz ) oraz spowolnienia ( oraz ). W całym analizowanym okresie dług prywatny strefy euro zwiększał się w dużo szybszym tempie niż dług publiczny, szczególnie spektakularnie dług prywatny przyrastał w okresach boomów (przeciętnie o 35 punktów procentowych do PKB w okresie , podczas, gdy dług publiczny w tym czasie wzrósł przeciętnie o 1-2 punkty procentowe w stosunku do PKB). Odwrotna tendencja występowała w okresach spowolnienia tempo przyrostu długu prywatnego malało, natomiast tempo przyrostu długu publicznego ulegało przyspieszeniu. W krytycznym okresie nastąpiła dramatyczna akumulacja długu publicznego, głównie z dwóch przyczyn: działania automatycznych stabilizatorów koniunktury w okresie recesji, ze względu na fakt, ze część prywatnego długu była pośrednio gwarantowana przez rząd (w szczególności dług banków) rząd został zmuszony do emisji własnego długu w celu ratowania prywatnych instytucji Na temat endogenicznych źródeł kryzysu w poszczególnych krajach peryferyjnych P. De Grauwe: Fighting the Wrong Enemy. ( ) s. 4-5; J. Piecuch: Grecja w objęciach kryzysu. Przemiany społeczno-ekonomiczne na Półwyspie Peloponeskim. Prace Naukowe. Wrocław 2011, nr 168, s ; G.P. Kouretas, P. Vlamis: The Greek Crisis: Causes and Implications. Panoeconomicus 2010, No. 4, s ; J. Sawicki: Debt in the Eurozone-the Sources and Possible Consequences. 27iv2011.pdf (march 2011). Ibid. P. De Grauwe: Greece: The Start of a Systemic Crisis of the Eurozone?

3 Kontrowersje wokół metod rozwiązywania kryzysu zadłużenia 121 Pod koniec 2009 roku przeciętny dług sektora finansów publicznych wynosił już 85% PKB. Warto podkreślić więc, że architektura instytucjonalna strefy euro nie zapobiegła kryzysom, a przestrzeganie ustanowionych reguł fiskalnych nie chroni kraju przed kryzysem zadłużenia. Ścisłego monitorowania wymagają również zjawiska i tendencje na rynku długu sektora prywatnego. Jak pokazują badania empiryczne 5, źródłem kryzysu w Grecji było znaczne pogorszenie się podstawowych wskaźników makroekonomicznych oraz zmiana oczekiwań sektora prywatnego od listopada 2009 roku Grecja przestała być postrzegana jako w pełni wiarygodny uczestnik strefy euro z pełnymi gwarancjami spłaty zobowiązań fiskalnych w przyszłości przez inne kraje strefy, co przyczyniło się do eskalacji kryzysu, a także do zwiększenia premii za ryzyko pomiędzy greckimi rządowymi papierami wartościowymi a walorami rządów Niemiec oraz także rządów innych krajów peryferyjnych. W porównaniu z Irlandią, Portugalią i Hiszpanią, rynki postrzegały zwiększone ryzyko jednostronnego wyjścia Grecji ze strefy euro, ewentualnie ogłoszenia przez ten kraj suwerennego bankructwa Mechanizm stabilizacyjny oraz kontrowersje wokół przyjętych rozwiązań W maju 2010 roku ustanowiono mechanizmy na poziomie UE mające na celu obniżenie kosztów zaciągania pożyczek przez rządy wykazujące trudności finansowe w strefie euro. Idea tego rozwiązania polegała na przekonaniu, że jeżeli strefa euro zaciąga pożyczki jako całość, premia za ryzyko będzie niższa niż dla rządu kraju zagrożonego bankructwem. Jednak w niektórych krajach członkowskich wystąpił w związku z tym problem polityczny w art. 125 Traktatu zapisano bowiem klauzulę no bail-out, która miała zapobiec transferowi bogactwa z jednego kraju lub grupy krajów do innego kraju lub grupy krajów. Zaproponowano 3 mechanizmy finansowania: Pierwszy mechanizm na kwotę 110 mld EUR dla Grecji zaakceptowany 3 maja i dostarczony wraz z MFW, obejmujący 80 mld EUR środków dostępnych od krajów strefy euro oraz 30 mld EUR promesy kredytowej oferowanej przez MFW (stand-by). Drugi mechanizm to European Financial Stabilization Mechanism (EFSM) Europejski Mechanizm Stabilizacji Finansowej na kwotę 60 mld EUR zarządzany przez Komisję Europejską i podobny w sposobie działania do funduszu 5 6 M.G. Arghyrou, A. Kontonikas: Op. cit., s Ibid., s. 3. Autorzy nie potwierdzili swoich badaniach hipotezy, jakoby kryzys został wywołany głównie poprzez atak spekulacyjny na rynku papierów zabezpieczających zadłużenie rządów (CDS Credit Default Swaps).

4 122 Małgorzata Gajda-Kantorowska wcześniej ustanowionego w celu pomocy krajom spoza strefy Łotwie, Węgrom i Rumunii. Fundusz ten jest wspierany przez budżet UE, więc papiery wartościowe emitowane na podstawie tego mechanizmu są postrzegane jako papiery o wysokim poziomie jakości. Trzeci mechanizm to European Financial Stability Facility (EFSF) Europejski Fundusz Stabilizacji Finansowej 7, który jest próbą dostarczenia znacznie większego zakresu pomocy finansowej. Fundusz emituje obligacje, a wpływy z tej operacji przeznacza na udzielanie pożyczek. Obligacje są gwarantowane przez kraje uczestniczące w mechanizmie w sposób skoordynowany zamiast łącznych i wielokrotnych gwarancji występują gwarancje indywidualne. Udział każdego kraju w ogólnej gwarantowanej kwocie jest proporcjonalny do jego udziału w kapitale EBC 8. Dwa ostatnie mechanizmy zostały uzgodnione przez ECOFIN 8-9 maja 2010, ostatni EFSF został utworzony przez kraje strefy euro dla tych krajów strefy, poza Grecją, które tracą zaufanie kredytodawców. Jest częścią pakietu ratunkowego o łącznej kwocie 750 mld EUR. EFSF ma zdolność emisji obligacji gwarantowanych przez EAMS kraje strefy euro do kwoty 440 mld EUR w przeznaczeniu na pożyczki dla krajów strefy euro znajdujących się w potrzebie zgodnie z warunkami wynegocjowanymi z Komisją Europejską w porozumieniu z Europejskim Bankiem Centralnym oraz Międzynarodowym Funduszem Walutowym oraz za aprobatą Eurogrupy. Teoretycznie opiewa on na 440 mld EUR, ale na pożyczki może być przeznaczone tylko 250 mld z tej kwoty. Fundusze, które pozwalają na zwiększanie zadłużenia na atrakcyjnych warunkach nie stanowią rozwiązania problemu w długim okresie ich istnienie stwarza poważne ryzyko nadużycia prowadząc do obniżenia premii za ryzyko dla rządów, których polityka może prowadzić do niestabilności. Ważnym kontrargumentem za istnieniem takich funduszy jest przekonanie, że chronią one przede wszystkim te kraje, które byłyby wypłacalne, gdyby nie dotknął ich efekt zarażania. Obecny kryzys stworzył bowiem warunki, w których możliwość bankructwa Grecji powoduje ucieczkę inwestorów od krajów o podobnych do Grecji cechach Irlandii, Włoch, Portugalii i Hiszpanii. Najbardziej trwałym rozwiązaniem byłoby zmniejszenie podatności systemu finansowego strefy euro na przypadki bankructwa rządów. Możliwość bankructwa Grecji była postrzegana jako zbyt kosztowna dla całej strefy euro ze względu na silną ekspozycję systemów bankowych innych krajów, głównie Niemiec i Francji na dług rządowy Grecji. W tej sytuacji kryzys zadłużenia 7 8 A. Siebert: The EFSM and the EFSF: Now and what Follows. Directorate General for Internal Policies Policy Department A: Economic and Scientific Policies. Economic and Monetary Affairs, IP/A/ECON/FWC/2009_040/C7, 8 September 2010, s. 3. Ibid., s. 8.

5 Kontrowersje wokół metod rozwiązywania kryzysu zadłużenia 123 w Grecji mógłby przerodzić się w kryzys systemu bankowego w tych krajach. Dlatego zdaniem P. De Grauwe a, ratowanie Grecji jest mniej kosztowne dla tych krajów niż ratowanie własnych systemów bankowych po ewentualnym bankructwie Grecji 9. Ostatecznym trwałym rozwiązaniem jest ustanowienie bardziej skutecznego nadzoru i regulacji systemów bankowych na poziomie narodowym 10. Próba poprawy sposobu funkcjonowania Paktu Stabilizacji i Wzrostu nie przyniosła rezultatu. Próba zaostrzenia niemożliwych do wyegzekwowania dotychczasowych reguł również spotkała się z ostrą krytyką. Jak stwierdza P. De Grauwe, Komisja Europejska postępuje jak straż pożarna, która zamiast ugasić pożar próbuje ustalać jego przyczyny i ukarać winnego 11. Kształt Mechanizmu zaproponowany w marcu 2011 może wręcz zagrozić stabilności strefy euro 12. Od czerwca 2013 planowane jest powołanie nowego funduszu zastępującego dwa dotychczasowe: EFSF oraz EFSM, którego celem będzie dostarczanie pomocy finansowej zagrożonym krajom strefy euro. W przypadku trudności finansowych, kraj członkowski może wystąpić o pożyczkę, której udzielenie uwarunkowane będzie wdrożeniem odpowiednich dostosowań w gospodarce. W wyjątkowych przypadkach pomoc zostanie udzielona poprzez bezpośredni zakup obligacji rządowych na rynku pierwotnym Jednak taki kształt rozwiązań napotyka, co najmniej cztery problemy Dostępna kwota to 700 mld EUR, co daje możliwości pożyczkowe w wysokości 500 mld EUR, reszta w formie gwarancji. Jest to kwota zbyt niska i dostępna w zbyt późnym okresie biorąc pod uwagę fakt, że już w 2011 roku nie w 2013, łączny dług przypadający do spłacenia przez Grecję, Irlandię, Włochy, Portugalię i Hiszpanię wyniesie 502 mld EUR, a dodatkowe potrzeby pożyczkowe hiszpańskiego rządu na szczeblu centralnym i lokalnym są szacowane na 470 mld EUR. Porozumienie przewiduje możliwość przyśpieszenia wypłat przed 2013 rokiem. Obecnie opóźnienia są trudne do przewidzenia i mogą być duże, co może spowodować zwiększoną ekspozycję rządów krajów członkowskich na ataki spekulacyjne. Również w opracowaniu MFW 14 zwraca się uwagę na konieczność zapewnienia zdolności podniesienia zasobów funduszy do wystarczającego poziomu w krótkim okresie, przy niskich kosztach, przy zapewnieniu większej elastyczności działania tych mechanizmów. 9 P. De Grauwe: Greece..., op. cit., s A. Siebert: Op. cit., s P. De Grauwe: Fighting, op. cit., s P. Manasse: The Trouble with the European Stability Mechanism. index.php?q=node/6315,5, April Ibid. 14 IMF, World Economic and Fiancial Surveys. Fiscal Monitor. Shifting Gears, Tackling Challenges on the Road to Fiscal Adjustment, April, 2011, s. 40.

6 124 Małgorzata Gajda-Kantorowska 2. Kolejna słabość tego rozwiązania leży w mechanizmie finansowania Funduszu. Jest on finansowany poprzez gwarancje, które zostaną udzielone w razie potrzeby zamiast subwencji kwoty dostępnej od razu. Aktywacja gwarancji prawdopodobnie spowoduje efekt mnożnikowy oraz efekt zarażania, przykładowo dla Włoch, na każde 100 mld EUR potrzebnych dla ratowania innych krajów strefy euro budżet Włoch zostanie obciążony kwotą ok. 18 mld EUR (równowartość procentowego udziału kraju w bilansie EBC), co stanowi ok. 1% włoskiego PKB. Ponadto, potrzeba wykorzystania mechanizmu może przypadać w czasie, kiedy rynki finansowe prawdopodobnie zażądają wysokich i rosnących stóp procentowych. 3. kolejny bardzo poważny problem związany jest z systemem głosowania. Decyzja o udzieleniu pożyczki dla danego kraju członkowskiego determinująca poziom stóp procentowych oraz warunki uzyskania pożyczki wymaga jednomyślności wszystkich ministrów finansów krajów strefy euro. W zarządzie każdy kraj członkowski posiada prawo weta. Kraje o dobrej kondycji finansowej mogą uzależniać swoja zgodę na udzielenie pożyczki (rezygnacje z prawa weta) od zastosowania w innych krajach członkowskich rozwiązań przynoszących największe korzyści krajowi pierwszemu, np. zwiększenia stopy podatkowej dla korporacji. 4. Statut wymaga, aby Komisja Europejska dokonała oszacowania stabilności długu publicznego kraju oraz zaprezentowała rodzaj trudności w dostępie do rynków finansowych. Jeżeli KE dojdzie do wniosku, że kraj jest technicznie niewypłacalny, wtedy EMS dostarczy pożyczki jedynie w zakresie, w jakim zaangażowany zostanie sektor prywatny. Problem w tym, że jeżeli kraj ma problemy z pozyskaniem środków na rynkach finansowych, to dlatego, że prywatni inwestorzy postrzegają go jako niewypłacalny, więc KE może dojść do takiego samego wniosku dla większości aspirujących o pomoc finansową krajów. Uzasadnione jest projektowanie rozwiązań pozwalających na ograniczenie pokusy nadużycia (moral hazard) oraz nienagradzających podejmowania nadmiernego ryzyka, jednak tego typu norma może okazać się bardzo rujnująca. Obecnie rynki finansowe żądają wyższej premii za ryzyko dla nowych emisji długu rządowego dla krajów korzystających z pakietów ratunkowych oraz jego przyszłych klientów, przewidując możliwość wystąpienia kryzysu niewypłacalności. Charakter przyjętych rozwiązań może wiec przyśpieszyć oraz rozprzestrzenić kryzys na inne kraje o wysokim poziomie zadłużenia sektora finansów publicznych, ponadto strefa euro może zostać sparaliżowana poprzez weto krajów członkowskich.

7 Kontrowersje wokół metod rozwiązywania kryzysu zadłużenia 125 Jak stwierdzają W.H. Buiter i E. Rahbari 15, utworzenie Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego jest krokiem w kierunku powstania Minimum centrum fiskalnego Europy ( minimal fiscal Europe ), co jest konieczne do przetrwania strefy zarówno z ekonomicznego, jak i politycznego punktu widzenia. Jednak zdaniem P. De Grauwe a, tylko bardziej aktywny EBC może powstrzymać efekt zarażania w strefie euro 16. Podejmowane do tej pory próby ratowania strefy przed efektem zarażania ze strony kryzysu w Grecji nie przyniosły rezultatu, ponieważ, zdaniem wspomnianego autora, nie były w stanie zatrzymać sił przyczyniających się do tego efektu i odizolować greckiego kryzysu od reszty strefy. Przyczyną jest ekstremalna wahliwość rynków rządowych papierów wartościowych w ramach unii walutowej, ponieważ rządy na szczeblu narodowym emitują dług w obcej walucie, tzn. w walucie, nad którą nie mają żadnej kontroli. W rezultacie nie są w stanie zagwarantować posiadaczom papierów wartościowych, że zawsze będą dysponować wystarczającą płynnością, aby w terminie wykupić papiery wartościowe. W ten sposób rynki rządowych papierów wartościowych bez takich gwarancji są podatne na zarażanie w podobny sposób jak systemy bankowe, w których brakuje ostatniej instancji kredytowej 17. EBC do tej pory dokonywał bezpośredniego zakupu rządowych papierów wartościowych na rynku wtórnym oraz pośrednio akceptował rządowe papiery wartościowe jako zabezpieczenie w operacjach dostarczania płynności dla systemu bankowego. Ograniczanie pokusy nadużycia powinno być zlecone niezależnej instytucji nadzorującej, która powinna wziąć odpowiedzialność za regulację i nadzór nad kreacją długu rządowego 18. Autor nawołuje do bardziej radykalnej przebudowy systemu zarządzania strefą euro. Dalsze kroki w celu politycznej unifikacji są konieczne. Bez tego sprawowanie efektywnej kontroli nad poziomem długu i deficytu na szczeblu krajowym nie jest możliwe. W lipcu 2011 roku Rada zezwoliła EFSF na zakup rządowych papierów wartościowych na rynku wtórnym, ponadto ta sama instytucja jest odpowiedzialna za ograniczenie pokusy nadużycia poprzez nałożenie twardych warunków dla rządów występujących o udzielenie pożyczek. W kwietniu 2011 roku, Komisja ds. Spraw Gospodarczych PE przyjęła pakiet sześciu przepisów dotyczących zarządzania gospodarką (tzw. sześciopak). Cztery z nich mają na celu 15 W.H. Buiter, E. Rahbari: Greece and the Fiscal Crisis In the Eurozone. CEPR Policy Insights 2010, No P. De Grauwe: Only a More Active ECB Can Solve the Euro Crisis. CEPS Policy Brief 2011, No. 250, s Ibid. 18 Ibid., s. 5.

8 126 Małgorzata Gajda-Kantorowska wzmocnienie Paktu Stabilności i Wzrostu oraz nadzoru nad budżetami państw UE. Dwa kolejne określają zasady monitorowania i kontrolowania różnic makroekonomicznych pomiędzy krajami Unii 19. Do końca polskiej Prezydencji w UE przewiduje się przyjęcie tzw. sześciopaku, czyli pakietu sześciu aktów możliwości prawnych wzmacniających koordynację polityki gospodarczej w celu zapobiegania kryzysom. Do końca 2011 roku Komisja Europejska ma też oszacować możliwości emisji euroobligacji wspólnych dla wszystkich krajów strefy euro 20, co wymaga zwiększenia wzajemnej solidarności dla rządów niektórych krajów, głównie Niemiec, dla których oznaczałoby to podniesienie kosztów zaciągania pożyczek. Jak stwierdza D. Rosati 21, rozpad strefy euro nie leży w interesie krajów członkowskich. Nawet opuszczenie jej tylko przez Grecję naraża bowiem na szwank wiarygodność całego projektu integracji monetarnej, co z pewnością zostanie zdyskontowane przez rynki finansowe w postaci wyższych premii za ryzyko dla pozostałych członków ugrupowania. Z kolei przygotowanie mechanizmów kontrolowanego bankructwa również spotkało się z krytyką jako mechanizmu samodestrukcji strefy 22. Zakończenie Utworzenie mechanizmu stabilizacyjnego należy uznać za krok w kierunku zwiększenia solidarności. Bardziej aktywny EBC na rynku rządowych papierów wartościowych strefy euro prawdopodobnie byłby w stanie powstrzymać efekt zarażania. Jednak najbardziej trwałym rozwiązaniem byłoby zmniejszenie podatności systemu finansowego strefy euro na przypadki bankructwa rządów, co wymaga ustanowienia bardziej skutecznego nadzoru i regulacji systemów bankowych na poziomie narodowym. 19 Parlament Europejski, Gospodarczy sześciopak w Parlamencie Europejskim. Sprawy gospodarcze i walutowe FCS18371/html/Gospodarczy-sze%C5%9Bciopak-w-Parlamencie-Europejskim 20 Ibid. 21 D. Rosati: Rozpad strefy euro? Bzdura! ,Rozpad_strefy_euro Bzdura_.html 22 P. De Grauwe: A Mechanism of Self-destruction of the Eurozone. ew/academic/intecon/degrauwe/pdg-papers/discussion_papers/nov%20pdg%20on%20debt %20default%20mechanism-1.pdf, CEPS Commentary, 9 November 2010.

9 Kontrowersje wokół metod rozwiązywania kryzysu zadłużenia 127 Literatura Arghyrou M.G., Kontonikas A.: The EMU Sovereign-debt Crisis: Fundamentals, Expectations and Contagion. European Economy, Economic Paper No European Commission, Economic and Financial Affairs DG. Buiter W.H., Rahbari E.: Greece and the Fiscal Crisis In the Eurozone. CEPR Policy Insights 2010, No De Grauwe P.: Greece: The Start of a Systemic Crisis of the Eurozone? May De Grauwe P.: A Mechanism of Self-destruction of the Eurozone, kuleuven.be/ew/academic/intecon/degrauwe/pdg-papers/discussion_papers/nov% 20PDG%20on%20debt%20default%20mechanism-1.pdf, CEPS Commentary, 9 November, De Grauwe P.: Greece: The Start of a Systemie Crisis of the Eurozone? 11 May De Grauwe P.: Only a More Active ECB Can Solve the Euro Crisis. CEPS Policy Brief August 2011, No Kouretas G.P., Vlamis P.: The Greek Crisis: Causes and Implications. Panoeconomicus 2010, No. 4. Manasse P.: The Trouble with the European Stability Mechanism, org/index.php?q=node/6315,5 April Parlament Europejski, Gospodarczy sześciopak w Parlamencie Europejskim. Sprawy gospodarcze i walutowe content/ fcs18371/html/gospodarczy-sze%c5%9bciopak-w-parlamencie -Europejskim Piecuch J.: Grecja w objęciach kryzysu. Przemiany społeczno-ekonomiczne na Półwyspie Peloponeskim. Prace Naukowe. Wrocław 2011, nr 168. Rosati D.: Rozpad strefy euro? Bzdura! ,106501, ,Rozpad_strefy_euro Bzdura_.html Sawicki J.: Debt in the Eurozone-the Sources and Possible Consequences. nbp.pl/badania/seminaria_files/27iv2011.pdf, March Siebert A.: The EFSM and the EFSF: Now and what Follows. Directorate General for Internal Policies Policy Department A: Economic and Scientific Policies, Economic and Monetary Affairs, IP/A/ECON/FWC/2009_040/C7, 8 September THE CONTROVERSY OVER THE METHODS OF SOLVING THE EUROZONE DEBT CRISIS Summary The establishment of the European Stabilization Mechanism constitutes an important step towards the greater solidarity between EMU members. More active ECB would probably be able to stop the forces of contagion in the eurozone s sovereign bond

10 128 Małgorzata Gajda-Kantorowska markets. The more effective solution is to take steps to ensure that the euro area financial system is less vulnerable to sovereign defaults. Thus better supervision and regulation of national banking systems are indispensable.

EUROPEJSKI MECHANIZM STABILNOŚCI JAKO STABILIZATOR W PLANOWANEJ UNII FINANSOWEJ

EUROPEJSKI MECHANIZM STABILNOŚCI JAKO STABILIZATOR W PLANOWANEJ UNII FINANSOWEJ EUROPEJSKI MECHANIZM STABILNOŚCI JAKO STABILIZATOR W PLANOWANEJ UNII FINANSOWEJ Agnieszka Trzcińska Departament Zagraniczny, NBP Seminarium Instytutu Ekonomicznego 10 kwietnia 2013 r. Prezentacja przedstawia

Bardziej szczegółowo

dr Jan Hagemejer Karol Pogorzelski

dr Jan Hagemejer Karol Pogorzelski Kryzys finansów publicznych i druga fala Wielkiej Recesji Badanie wykonane przez Instytut Badań Strukturalnych w ramach prac nad projektem: Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze

Bardziej szczegółowo

Kryzys strefy euro. Przypadek Grecji

Kryzys strefy euro. Przypadek Grecji Kryzys strefy euro. Przypadek Grecji Początek kryzysu w Grecji Skala problemów w Grecji została ujawniona w kwietniu 2009, gdy w zrewidowano prognozę deficytu budżetowego z 3,7% PKB do 12,7%, a ostatecznie

Bardziej szczegółowo

Deficyt budżetowy i dług publiczny w dłuższym okresie. Joanna Siwińska

Deficyt budżetowy i dług publiczny w dłuższym okresie. Joanna Siwińska Deficyt budżetowy i dług publiczny w dłuższym okresie Joanna Siwińska Dług publiczny, jako % PKB Dług publiczny kraje rozwinięte 1880 1886 1892 1898 1904 1910 1916 1922 1928 1934 1940 1946 1952 1958 1964

Bardziej szczegółowo

Departament Zagraniczny

Departament Zagraniczny N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Zagraniczny Warszawa, sierpień 2011 Informacja na temat nowych zasad funkcjonowania Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej (EFSF) oraz przyszłego

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna Unii Europejskiej dr Joanna Wolszczak-Derlacz. Wykład 13 Polityka fiskalna w Unii Walutowej

Polityka monetarna Unii Europejskiej dr Joanna Wolszczak-Derlacz. Wykład 13 Polityka fiskalna w Unii Walutowej Polityka monetarna Unii Europejskiej dr Joanna Wolszczak-Derlacz Wykład 13 Polityka fiskalna w Unii Walutowej http://www.zie.pg.gda.pl/~jwo/ email: jwo@zie.pg.gda.pl 1. Jaka jest rola polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

GRECJA sytuacja bieżąca Materiały na konferencję prasową Forum Obywatelskiego Rozwoju. Warszawa, 30 maja 2012 r. Marek Tatała

GRECJA sytuacja bieżąca Materiały na konferencję prasową Forum Obywatelskiego Rozwoju. Warszawa, 30 maja 2012 r. Marek Tatała GRECJA sytuacja bieżąca Materiały na konferencję prasową Forum Obywatelskiego Rozwoju Warszawa, 30 maja 2012 r. Marek Tatała W 2011 relacja długu publicznego do PKB przekroczyła 165 proc. Oznacza to wzrost

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania zaliczenia z przedmiotu, na którym słuchacz studiów podyplomowych był nieobecny

Warunki uzyskania zaliczenia z przedmiotu, na którym słuchacz studiów podyplomowych był nieobecny Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej VII edycja Rok akademicki 2015/2016 Warunki uzyskania zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Kierunki reform w strefie euro. Dariusz K. Rosati Warszawa, r

Kierunki reform w strefie euro. Dariusz K. Rosati Warszawa, r Kierunki reform w strefie euro Dariusz K. Rosati Warszawa, 19.09.2014r Lekcje z kryzysu Wspólna waluta spowodowała zwiększoną wzajemną współzależność finansową i ekonomiczną krajów strefy euro (EA) po

Bardziej szczegółowo

Kraje i banki będą potrzebować ponad 2 bln euro w 2012 r.

Kraje i banki będą potrzebować ponad 2 bln euro w 2012 r. Kraje i banki będą potrzebować ponad 2 bln euro w 2012 r. Dane na ten temat pojawiają się w serwisach informacyjnych, np. w agencji Bloomberg, są także podawane przez specjalistyczne serwisy informacyjne

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Nowa Teoria Optymalnego Obszaru Walutowego

Nowa Teoria Optymalnego Obszaru Walutowego Nowa Teoria Optymalnego Obszaru Walutowego dr Grzegorz Tchorek Biuro ds. Integracji ze Strefą Euro, Narodowy Bank Polski Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania Poglądy wyrażone przez autora nie stanowią

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem w Bankach

Zarządzanie Kapitałem w Bankach Zarządzanie Kapitałem w Bankach Wizja scenariusza spowolnienia gospodarczego w Polsce w kontekście powołania wspólnego nadzoru bankowego Tomasz Kubiak Dyrektor Zarządzający Dep. Alokacji Kapitału i ALM

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie Autonomicznej Walencji

DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie Autonomicznej Walencji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.5.2015 r. COM(2015) 209 final Embargo vista Zalecenie DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gruszecki ŚWIAT NA DŁUGU

Tomasz Gruszecki ŚWIAT NA DŁUGU Tomasz Gruszecki ŚWIAT NA DŁUGU Wydawnictwo KUL Lublin 2012 SPIS TREŚCI Od autora 9 Część I DŁUG NA ŚWIECIE: FAKTY I. BOMBA DŁUGU PUBLICZNEGO 13 1. Zegar długu na świecie 14 2. Tym razem w dtugi popadły

Bardziej szczegółowo

Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego

Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego Shadow banking. Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego dostępu do środków banku centralnego lub

Bardziej szczegółowo

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy?

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? Andrzej Sławiński Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? 1. Czy banki centralne emitują pieniądze? Warszawa.gazeta.pl Bilans

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zmiany zawarte w projekcie mają charakter redakcyjny.

Pozostałe zmiany zawarte w projekcie mają charakter redakcyjny. UZASADNIENIE Jednym z największych wyzwań stojących przed rynkami finansowymi wobec ostatniego kryzysu finansowego (zapoczątkowanego tzw. kryzysem subprime na rynku amerykańskim) było zapewnienie płynności

Bardziej szczegółowo

W dłuższym terminie Grexit nie powinien zaszkodzić Polsce

W dłuższym terminie Grexit nie powinien zaszkodzić Polsce W dłuższym terminie Grexit nie powinien zaszkodzić Polsce Cała uwaga Europy skupia się od kilku miesięcy na Grecji ze względu na nasilenie trwającego w tym kraju kryzysu finansowego. Perspektywa wyjścia

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Dochody JST 2004 2012, perspektywa 2013 2020. Warszawa, 20 czerwca 2013 Senat RP

Dochody JST 2004 2012, perspektywa 2013 2020. Warszawa, 20 czerwca 2013 Senat RP Dochody JST 2004 2012, perspektywa 2013 2020 Warszawa, 20 czerwca 2013 Senat RP Dane: dochody wydatki majątkowe wynik rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Dochody ogółem Dochody ogółem UE Dochody

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja finansów publicznych a kryzys strefy euro. Jerzy Osiatyński

Konsolidacja finansów publicznych a kryzys strefy euro. Jerzy Osiatyński Konsolidacja finansów publicznych a kryzys strefy euro Jerzy Osiatyński 2 Kryzys euro i lekcje dla Polski Czy załamanie się obszaru euro nie osłabi samej Unii Europejskiej lub w ogóle jej nie przekreśli?

Bardziej szczegółowo

KRYZYS FINANSÓW PUBLICZNYCH

KRYZYS FINANSÓW PUBLICZNYCH KRYZYS FINANSÓW PUBLICZNYCH przyczyny, mechanizm, drogi wyjścia redakcja naukowa Leokadia Oręziak Dariusz K. Rosati Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP Leokadia Oręziak, Dariusz K. Rosati ^ 9 ROZDZIAŁ 1. Konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne wyzwania integracji ze strefą euro

Ekonomiczne wyzwania integracji ze strefą euro Maj 2016 Ekonomiczne wyzwania integracji ze strefą euro Warszawa, 2016 r. Spis treści Rozdział pierwszy: Zmiany w strefie euro po 2008 roku..5 Quiz.8 Rozdział drugi: Wzmocnienie instytucjonalne strefy

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o finansach publicznych

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o finansach publicznych U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o finansach publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

=Dá F]QLN QU s}ï v] }o] Çl] ] v]'ïv i v }l îìíï

=Dá F]QLN QU s}ï v] }o] Çl] ] v]'ïv i v }l îìíï 736 M. Belka Narodowy Bank Polski Warszawa, r. Z nia na rok 2013 przed do projektu u Z nia. W ch realizowanej przez Narodowy Bank Polski 3 r. Ponadto i W na rok 2013 10 2012 r. p 2. W 2013 r. olskim w

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Monografie i Opracowania 563 Paweł Niedziółka Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Warszawa 2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OFICYNA WYDAWNICZA Spis treści Indeks skrótów nazw własnych używanych

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.11.2011 KOM(2011) 819 wersja ostateczna 2011/0385 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowego

Bardziej szczegółowo

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Spis treści: Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I USTRÓJ WALUTOWY I FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Ustrój walutowy Unii 1. Pojęcie i zakres oraz podstawy

Bardziej szczegółowo

Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS

Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Kamil Kuczyński Było wiele komentarzy dotyczących kryzysu finansowego w Irlandii i Islandii w latach 2008-2012.

Bardziej szczegółowo

2012-01-09. mgr Rafał Mundry Zakład Polityki Gospodarczej. Wrocław, 2011

2012-01-09. mgr Rafał Mundry Zakład Polityki Gospodarczej. Wrocław, 2011 Działania Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji Finansowej (EFSM) oraz Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej (EFSF) mgr Rafał Mundry Zakład Polityki Gospodarczej Wrocław, 2011 1 Od czego się zaczęło?

Bardziej szczegółowo

D Huto. UTtt. rozsieneoia o Somne

D Huto. UTtt. rozsieneoia o Somne D Huto UTtt rozsieneoia o Somne Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2007 Wstęp 9 ROZDZIAŁ I Zarys teoretycznych podstaw unii monetarnej 15 1. Główne koncepcje i poglądy teoretyczne 15 1.1. Unia monetarna

Bardziej szczegółowo

Perspektywy Unii Europejskiej i euro

Perspektywy Unii Europejskiej i euro Stanisław Rudolf Perspektywy Unii Europejskiej i euro W chwili kiedy piszę ten tekst, euro znajduje się w najgłębszym chyba kryzysie od momentu jego powstania. Kraje członkowskie gorączkowo poszukują wyjścia

Bardziej szczegółowo

Spójność w UE15 po kryzysie fiskalnym

Spójność w UE15 po kryzysie fiskalnym Konferencja Wyzwania dla spójności Europy 21-22 kwietnia 2016 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Spójność w UE15 po kryzysie fiskalnym dr Agnieszka Tomczak Politechnika Warszawska atomczak@ans.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2015

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2015 EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2015 Okrągły stół, czwartek, 1 października 2015, 13:30 15:30 Partner: Polityka INSIGHT Jak odnowić strefę euro? W którą stronę powinna iść integracja unii gospodarczo-walutowej?

Bardziej szczegółowo

Shadow banking. Dobiesław Tymoczko. Warszawa, 15 listopada 2012 r.

Shadow banking. Dobiesław Tymoczko. Warszawa, 15 listopada 2012 r. Shadow banking Dobiesław Tymoczko Warszawa, 15 listopada 2012 r. Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r.

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.6.2014 r. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITA POLITYKA PIENIĘŻNA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, A HETEROGENICZNOŚĆ STREFY EURO. mgr Dominika Brózda Uniwersytet Łódzki

JEDNOLITA POLITYKA PIENIĘŻNA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, A HETEROGENICZNOŚĆ STREFY EURO. mgr Dominika Brózda Uniwersytet Łódzki JEDNOLITA POLITYKA PIENIĘŻNA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, A HETEROGENICZNOŚĆ STREFY EURO mgr Dominika Brózda Uniwersytet Łódzki Plan wystąpienia 1. Ogólne założenia polityki pieniężnej EBC 2. Dywergencja

Bardziej szczegółowo

Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski. Warszawa, 29 listopada 2012 r.

Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski. Warszawa, 29 listopada 2012 r. Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski Warszawa, 29 listopada 2012 r. Unia bankowa skutki dla UE i dla strefy euro Andrzej Raczko Narodowy Bank Polski Strefa euro Strefa euro doświadcza bardzo

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2016 r. (OR. en) 10796/16 ECOFIN 678 UEM 264 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY stwierdzająca, że Portugalia nie podjęła skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

Strategia integracji Polski ze strefą euro

Strategia integracji Polski ze strefą euro Joanna Bęza-Bojanowska Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską Dlaczego euro w Polsce? 1. Polska państwem członkowskim UE z derogacją 2. Polska nie posiada klauzuli opt-out

Bardziej szczegółowo

Dług publiczny jako problem globalny. Finanse 110630-1165

Dług publiczny jako problem globalny. Finanse 110630-1165 Dług publiczny jako problem globalny Plan wykładu Wzrost poziomu długów publicznych w skali globalnej Kryzys zadłużeniowy- definicja i mechanizm Kryzys zadłużeniowy w strefie euro Dług publiczny do PKB

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Po co komu Unia Europejska i euro? Prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska (Katedra Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta; www.kawecka.eu) Poprzedniczka strefy euro Łacińska

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY

WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY JOANNA redakcja naukowa SWIDERSKA WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY Ujęcie instytucjonalne Difin Spis treści Wprowadzenie 11 Część I System gwarantowania depozytów 15 Rozdział 1. Geneza i uwarunkowania tworzenia

Bardziej szczegółowo

Europejski System Banków Centralnych

Europejski System Banków Centralnych Europejski System Banków Centralnych Katedra Studiów nad Procesami Integracyjnymi INPiSM UJ ul. Wenecja 2, 33-332 Kraków Instytucje i organy UGiW 1. Rada Europejska 2. Rada Unii Europejskiej 3. Komisja

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY. stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r.

Zalecenie DECYZJA RADY. stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.11.2013 r. COM(2013) 907 final Zalecenie DECYZJA RADY stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Euro a polscy przedsiębiorcy

Wprowadzenie Euro a polscy przedsiębiorcy Wprowadzenie Euro a polscy przedsiębiorcy Co zazwyczaj się mówi o wejściu do Strefy Euro? Polska musi spełniać 5 kryteriów z Maastricht Wejście Polski do strefy Euro jest generalnie korzystne Musimy wejść

Bardziej szczegółowo

Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego,

Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego, sektor rządowy (Skarb Państwa, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej z.o.z., państwowe szkoły wyższe) sektor samorządowy (jednostki samorządu terytorialnego, samodzielne publiczne z.o.z., samorządowe

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

pieniężnych (koszt FTT) poza rynek krajowy. Trudno jest zrozumieć ideę, aby FTT zostało nałożone na transakcje zawierane w celu zabezpieczenia się

pieniężnych (koszt FTT) poza rynek krajowy. Trudno jest zrozumieć ideę, aby FTT zostało nałożone na transakcje zawierane w celu zabezpieczenia się Stanowisko Zarządu Związku Banków Polskich w sprawie Wniosku DYREKTYWA RADY w sprawie wdrożenia wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji finansowych W nawiązaniu do opublikowania projektu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Leokadia Oręziak, Dariusz K. Rosati... 9

Spis treści. Wstęp Leokadia Oręziak, Dariusz K. Rosati... 9 Spis treści Wstęp Leokadia Oręziak, Dariusz K. Rosati... 9 Rozdział 1. Konsolidacja fiskalna a kryzys zadłużenia w strefie euro Dariusz K. Rosati.... 11 1. Wprowadzenie... 11 2. Dyscyplina finansowa w

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 17 lipca 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 17 lipca 2015 r. (OR. en) Conseil UE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 17 lipca 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalne numery referencyjne: 2015/0157 (NLE) PUBLIC 10991/15 LIMITE ECOFIN 614 UEM 305 EF 146 AKTY USTAWODAWCZE I INNE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA CELE OSIĄGNIĘCIA

PODSTAWA PRAWNA CELE OSIĄGNIĘCIA NOWE RAMY POLITYKI BUDŻETOWEJ Kryzys zadłużeniowy zagrażający stabilności unii gospodarczej i walutowej uwydatnił pilną potrzebę znacznego usprawnienia ram polityki budżetowej. Gruntowna reforma (część

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Kryzys finansów w publicznych a przyjęcie euro przez Polskę

Kryzys finansów w publicznych a przyjęcie euro przez Polskę Kryzys finansów w publicznych a przyjęcie euro przez Polskę Dr Jakub Borowski Invest-Bank, Szkoła Główna Handlowa Jesienna Szkoła a Leszka Balcerowicza, Forum Obywatelskiego Rozwoju Warszawa, 28 listopada

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna Unii Europejskiej dr Joanna Wolszczak-Derlacz. Wykład 4 Teoria optymalnych obszarów walutowych Koszty Unii Walutowej

Polityka monetarna Unii Europejskiej dr Joanna Wolszczak-Derlacz. Wykład 4 Teoria optymalnych obszarów walutowych Koszty Unii Walutowej Polityka monetarna Unii Europejskiej dr Joanna Wolszczak-Derlacz Wykład 4 Teoria optymalnych obszarów walutowych Koszty Unii Walutowej http://www.zie.pg.gda.pl/~jwo/ email: jwo@zie.pg.gda.pl Teoria optymalnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. ustanawiające instrument pomocy finansowej dla państw członkowskich, których walutą nie jest euro

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. ustanawiające instrument pomocy finansowej dla państw członkowskich, których walutą nie jest euro KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.6.2012 r. COM(2012) 336 final 2012/0164 (APP) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY ustanawiające instrument pomocy finansowej dla państw członkowskich, których walutą nie jest

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU MIĘDZYNARODOWEGO A WZROST GOSPODARCZY

PRZEPŁYWY KAPITAŁU MIĘDZYNARODOWEGO A WZROST GOSPODARCZY UNIWERSYTET EKONOMICZNY w POZNANIU Paweł Śliwiński PRZEPŁYWY KAPITAŁU MIĘDZYNARODOWEGO A WZROST GOSPODARCZY w krajach Europy Srodkowo-Wschodniej w latach 1994-2008 B 380901 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna Unii Europejskiej dr Joanna Wolszczak-Derlacz. Wykład 14 i 15 Polska w strefie euro

Polityka monetarna Unii Europejskiej dr Joanna Wolszczak-Derlacz. Wykład 14 i 15 Polska w strefie euro Polityka monetarna Unii Europejskiej dr Joanna Wolszczak-Derlacz Wykład 14 i 15 Polska w strefie euro http://www.zie.pg.gda.pl/~jwo/ email: jwo@zie.pg.gda.pl Czy opłaca się wejść do strefy euro? 1. Rola

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny Studia podyplomowe: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Marta Grzechnik nr albumu: 9355154 Ocena stopnia spełnienia kryteriów fiskalnych

Bardziej szczegółowo

Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW

Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW Łódź Warszawa 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 ROZDZIAŁ I. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA FINANSE SFERY REALNEJ... 13 1. Istota finansów przedsiębiorstwa... 13 1.1. Podstawowe pojęcia...

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ WSTĘPNY. 1 Szczegółowe informacje podano w komunikatach prasowych z 6 października

ARTYKUŁ WSTĘPNY. 1 Szczegółowe informacje podano w komunikatach prasowych z 6 października ARTYKUŁ WSTĘPNY Na posiedzeniu 6 października 2011 r. Rada Prezesów postanowiła, na podstawie regularnej analizy ekonomicznej i monetarnej, pozostawić podstawowe stopy procentowe EBC bez zmian. Inflacja

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa dla państw strefy euro dotkniętych kryzysem zadłużenia

Pomoc finansowa dla państw strefy euro dotkniętych kryzysem zadłużenia Zeszyty Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Naukowe 8 (932) ISSN 1898-6447 Zesz. Nauk. UEK, 2014; 8 (932): 33 43 DOI: 10.15678/ZNUEK.2014.0932.0803 Katedra Finansów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Pomoc

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA PODATKOWA UNII EUROPEJSKIEJ

KONKURENCJA PODATKOWA UNII EUROPEJSKIEJ Leokadia Oręziak KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW w ramach UNII EUROPEJSKIEJ Implikacje dla Polski Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Wstęp...........................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro Spis treści Wstęp Dariusz Rosati.............................................. 11 Część I. Funkcjonowanie strefy euro Rozdział 1. dziesięć lat strefy euro: sukces czy niespełnione nadzieje? Dariusz Rosati........................................

Bardziej szczegółowo

Czy EBC stłumił dyscyplinę fiskalną w strefie euro?

Czy EBC stłumił dyscyplinę fiskalną w strefie euro? Czy EBC stłumił dyscyplinę fiskalną w strefie euro? Juliusz Jabłecki jjablecki@wne.uw.edu.pl Ewa Stawasz ewa.stawasz@gmail.com Plan prezentacji 1. Cel i pytania badawcze 2. Polityka zabezpieczeń EBC 3.

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa

Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa I. Polityka pieniężna EBC Znowu kamienie milowe :-) Kamień 1: utworzenie strefy euro 1992-1998 Traktat z Maastricht, art.109j: Kryteria konwergencji Kraje prowadzą

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

Jak wejście do strefy euro wpłynęłoby na konkurencyjność polskiej gospodarki? Andrzej Sławiński, Szkoła Główna Handlowa

Jak wejście do strefy euro wpłynęłoby na konkurencyjność polskiej gospodarki? Andrzej Sławiński, Szkoła Główna Handlowa Jak wejście do strefy euro wpłynęłoby na konkurencyjność polskiej gospodarki? Andrzej Sławiński, Szkoła Główna Handlowa 1. Kryzys w strefie euro Przyczyny obecnego kryzysu Brak koordynacji tempa wzrostu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE Spis treści Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa xiii xv WPROWADZENIE l Rozdział l. Ekonomiczne opisanie świata 3 1.1. Stany Zjednoczone 4 1.2. Unia Europejska 10 1.3. Chiny 15 1.4. Spojrzenie na inne

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW. w ramach UNII EUROPEJSKIEJ. Implikacje dla Polski B 365094

KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW. w ramach UNII EUROPEJSKIEJ. Implikacje dla Polski B 365094 KONKURENCJA PODATKOWA i HARMONIZACJA PODATKÓW w ramach UNII EUROPEJSKIEJ Implikacje dla Polski B 365094 SPIS TREŚCI Wstęp 9 ROZDZIAŁ I. PODATKI JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA MIĘDZY- NARODOWĄ POZYCJĘ GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) realizuje cele Unii Europejskiej poprzez zapewnianie długoterminowego finansowania projektów, udzielanie gwarancji i doradztwo. Wspiera projekty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.7.2015 r. COM(2015) 327 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE DZIAŁALNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZACIĄGANIA I UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

Dylematy wyjścia ze stymulowania makroekonomicznego. 108 seminarium

Dylematy wyjścia ze stymulowania makroekonomicznego. 108 seminarium Dylematy wyjścia ze stymulowania makroekonomicznego prof. Marek DąbrowskiD CASE 108 seminarium BRE-CASE Warszaw awa, 25 marca 2010 1 Plan prezentacji Efektywność stymulowania monetarnego i fiskalnego w

Bardziej szczegółowo

Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl

Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl b.samojlik 1 Etapy kryzysu I. Kryzys na rynkach finansowych, bankowych i poza bankowych II. III.

Bardziej szczegółowo

Banki komercyjne utrzymują rezerwę obowiązkową na rachunkach bieżących w NBP albo na specjalnych rachunkach rezerwy obowiązkowej.

Banki komercyjne utrzymują rezerwę obowiązkową na rachunkach bieżących w NBP albo na specjalnych rachunkach rezerwy obowiązkowej. Rezerwa obowiązkowa Rezerwa obowiązkowa stanowi odsetek bilansowych zwrotnych zobowiązań (bieżących i terminowych) banków wobec sektora niefinansowego, która podlega odprowadzeniu i utrzymaniu w postaci

Bardziej szczegółowo

Euro wspólny pieniądz

Euro wspólny pieniądz Euro wspólny pieniądz dr Agnieszka Kłos Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

10. Perspektywy rozwiązywania problemu zadłużenia: koordynowanie polityki ekonomicznej w ramach spotkań przywódców i ministrów finansów państw; mądra

10. Perspektywy rozwiązywania problemu zadłużenia: koordynowanie polityki ekonomicznej w ramach spotkań przywódców i ministrów finansów państw; mądra TEMAT: Zadłużenie międzynarodowe 9. 8. Funkcje kredytów w skali międzynarodowej: eksport kapitałów; możliwość realizacji określonych inwestycji np. przejęcie kontroli nad firmą znajdującą się zagranicą,

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej

Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej KONFERENCJA NAUKOWA UNIA EUROPEJSKA INTEGRACJA KONKURENCYJNOŚĆ - ROZWÓJ Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej mgr Anna Surma Syta 28 maj 2007 Plan prezentacji 1. Podsumowanie 2. Integracja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.8.2014 r. COM(2014) 529 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE DZIAŁALNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZACIĄGANIA I UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka - trendy i prognozy-

Polska gospodarka - trendy i prognozy- Polska gospodarka - trendy i prognozy- Mirosław Gronicki Jerzy Hausner Gdynia, 9 października 2009 r. Plan wystąpienia 1. Otoczenie makroekonomiczne. 2. Wewnętrzne przyczyny spowolnienia gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społecznogospodarcza

Sytuacja społecznogospodarcza Sytuacja społecznogospodarcza w regionie Włodzimierz Szordykowski Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Gdańsk, dnia 30 listopada 2011 roku Sytuacja gospodarcza na świecie Narastający dług publiczny

Bardziej szczegółowo