Cena p ojed yn czego num eru 0,15 ZŁ Sobota, 15-go i N ied ziela, 16-go listop ad a 1924 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cena p ojed yn czego num eru 0,15 ZŁ Sobota, 15-go i N ied ziela, 16-go listop ad a 1924 roku."

Transkrypt

1 N r. Cena p ojed yn czego num eru 0,15 ZŁ Sobota, 15-go i N ied ziela, 16-go listop ad a 1924 roku. Dzisiejszy num er zawiera 24 stres«cena PRENUMERATY na poczcie i u agentów 2 i pól zlt mies. Każdy czytelnik powinien abonament z góry płacić. k ' S r (Wychodź! codziennie z wyjątkiem niedziel! świąt). Ą Nie damy ziem i, skąd nasz ródt^> Adres Redakcji i Administracji: K atow ice, u lica W arszaw sk a 58. TELEFON: Katowice Nr Konto czekowe W >1 Reklamy: 0,25 zł. za w. mm. Ogłoszenia: 0,08 za w. mm. Za nieścisłość telefonicznie podanych o- gloszeń nic bierzemy odpowiedzialności. k A l W niosek n agły o u n iw ersy te t ruski- wiedliwości i pracy zgłosili dymisje, dość ma w stadjum niezmienności, albo też zrzuci skwapliwie przyjęte. charakter pozapartyjności, i w tedy stosunek ten P.P.S. ŻĄDA UNIW ERSYTETU DLA RUSINÓW W E LW OW IE. NA Jeśliby znowu miarą pożytku państwowego rozwiąże. Zaangażowanie się rządu w polityk) mierzyć fakt ostatnich dymisyj, to może dymisja min. Huebnera da się uzasadnić ze względu stronnictw siłą rzeczy powinno spowodować tego,czy innego stronnictwa, a raczej zespołu GŁOŚĆ W NIOSKU UPADŁA. WYDANO SĄDOM OKONIA ZA PODBU RZANIE PRZEC IW WŁADZY. na sytuację na kresach wschodnich w związku wzięcie przez te stronnictwa odpowiedzialności W arszawa, (Tel. od wł. głosowały m niejszości narodowe, P. P. z akcją dyw ersyjną sowietów- za rządy. koresp.) P o rząd ek dzienny w czorajszych obrad sejm owych nie zaw ierał W yganowskiego (sprawiedliwość) i min. Darow- S. i W yzwolenie. Jakie natomiast są przyczyny dymisji min- Można przypuszczać, że now a zmiana w rządzie będzie oznaczać wzmożenie się wpływów W PRZYSZŁYM TYGODNIU POSIEDZEŃ SEJżadnych m om entów ostrzejszych, d la skiego (praca i opieka społeczna) trudno lewicy, ale nie można zgodzić się, żeby ten MOWYCH NIE BĘDZIE. tego też obrady płynęły spokojnie. dociec. w zrost wpływów odbył się przy równcczesnem Warszawa (Pat.) Konwent seniorów. Na dzisiejszem posiedzeniu konwent Na skutek dymisyj trzech ministrów prem- uchyleniu się lewicy od odpowiedzialności za Dwie tylko sp raw y w yw ołały żywsze zainteresow anie, a m ianow icie seniorów ułożył program pracy Sejmu na naj Grabski niezwłocznie podjął starania o obsadzenie wakujących tek. Przebieg starań i na Zatem pozornie drobny fakt zmiany w rzą te wpływ y. spraw a wydania posłów oraz spraw a bliższy tydzień. Postanowiono w przyszłym zwiska kandydatów do tek znane są już Czytelnikom naszym. Lada chwila nominacje będą zagadnienia charakteru tego rządu. dzie prem. Grabskiego nabiera cech poważnego uniwersytetu ruskiego. tygodniu ule odbywać posiedzeń plenarnych, Co do pierw szej chodziło o w y aby w ten sposób umożliwić komisjom sejmowym przygotowanie m aterjalu dla plenum. Z ter ostatniego lekkiego przesilenia16 rządowego- winny przyśpieszyć rozwiązanie owego za podpisane i w tedy odsłoni się w łaściw y charak Najbliższe chwile przyniosą fakty które po danie sadom posłów: Okonia, Dziducha i Rcguszczaka. Sejm odm ów ił w y kolei poruszono losy ustaw y o akademii sztuk Należy przy tej sposobności przypomnieć, że gadnienia w tym, lub owym kierunkudania pos. B ziducka i Roguszczaka, pięknych w Krakowie, swego czasu przez Sejm gdyby zmiana w rządzie p. Grabskiego oznaczała nie potrzebne zadośćuczynienie wymogom szcza bardzo ważną kwestją, czy rząd p, Dla interesów państw a jest dziś- zwła n atom iast 128 głosam i przeciw 117 postanow ił w ydać sądow i Okonia za no spowodować uchwałę Sejmu, w zyw ającą uchwalonej. Na wniosek m arszałka postanowio sytuacji w ew nętrznej państwa, lecz nowe zaangażowanie się polityczne p. Grabskiego motyjny, czy też charakter ten odmieni. Grabskiego utrzym a swój charakter pozapar przem ów ienie n a wiecu, w którem rząd do nieogłaszania pierwszej ustawy, uchwalonej jeszcze w roku ubiegłym. Następnie kon Okoń w zyw ał chłopów do oporu p rzeciwko zarządzeniom w ładz i n aw o ły w ent postanowił uzupełnił porządek dzienny dzigłoby to poniekąd wpłynąć na zmianę stosunku Stw arzanie w polityce rządowej nowych Sejmu do rządu- mętności, w prowadzanie bez żadnej odpowiedzialności pewnych w yraźnych wpływów mo w ał do obicia posłów z innych stronnictw, n a skutek czego pobito dwie o- nie w yboru do nowokreowanych komisji sejmosiejszego posiedzenia sejmowego przez dokona Bo albo rząd p. Grabskiego pozostanie rządem fachowym, pozapartyjnym, działającym że zaszkodzić powolnemu porządkowaniu stosunków w Polsce, którego jesteśmy świadkam i soby. W drugiej podobnej spraw ie wych, t- j. em igracyjnej i reform rolnych. P- pbza sferą wpływów stronnictw sejmowych Sejm 131 glosam i przeciw 122 odm ó marszałek Zawiadomił, że wpłynęło pismo mii w takim razie stosunek Sejmu do siebie utrzy- s w ił w vdania tego samego posła. W stra. praw zagr. z prośbą, ażeby posłowie, w y rezultacie więc Okoń stanie przed sądem tylko w pierw szej spraw ie. swym wyjazdem wchodzili w kontakt z mini jeżdżający do centrów emigracyjnych, przed o sterstwem, a za granicą z placówkami polskie- Spraw a uniw ersytetu ruskiego w y P olacy upom inają s ię o praw a mi. W reszcie p. marszałek przedstawił plan płynęła n a skutek w niosku pos. Czapińskiego (P. P. S.), który dom agał się budowy hotelu sejmowego, który finansować p o lsk o śc i ma P. K- O- W. sprawie tej konwent seniorów otworzenia uniw ersytetu ruskiego we NA KRESACH NIEWYZWOLONYCH. udzieli p. m arszałkowi odpowiednich pełnomocnictw, potrzebnych do zaw arcia umowy z P. Lwowie. U krainiec Chrucki, n aru szając zwyczaje parlam entarne, zgłosił Gniezno, (Pat.) Na wiecu Związku Obrony Kresów Zachodnich w Gnieźnie poczech, wobec wzmagających się tendencji anty na bezbronność mniejszości polskiej w Niem K. O. się do głosu przeciw nagłości i ośw iadczył, że w niosek ta k i je st już spóźniony. W brew tem u klub u k raiń sk i gło AMBASADA. polskiej w Niemczech: 1. w ezw ać całe społe skazującego ją na zupełną zagładę narodową, POSELSTW O FRANCJI W WARSZAWIE stanowiono wobec grozy położenia narodowości polskich a przedewszystkiem ciągłości teroru, sowa! za nagłością. M arszałek zw rócił słusznie uw agę n a niewłaściw ość uchwaliła podniesienie poselstwa francuskiego darności i jedności narodowej z Polakami w brak opieki nad Polakami w Niemczech, stoją Paryż, (P a t) Rada Ministrów czeństwo polskie do zamanifestowania swej soli zwrócić niniejszem uwagę rządu na niebywały takiego postępow ania i przypom niał, w W arszaw ie do rzędu ambasady. D otychczasow y poseł nadzw yczajny i minister pełnomoc wspólnej pracy, mającej na celu utrzymanie wanego wprost stanowiska mniejszości niemiec Niemczech przez poparcie moralne i materialne cy w rającem przeciwieństwie do uprzywilejo że były już zajścia n a tle podobnego podszyw ania się do zabierania głosu. ny Francji Henry de Panafieu został mianowany ambasadorem. światowego na kresach niewyzwclonych, 2- zor strony rządu, aby wszystkiemi dostępnemi mu własności narodowej i rozwoju kulturalnego kiej w Polsce, domagając się szczególnie ze Z a nagłością wniosku, która upadła, ganizować w tym celu w dniu 30- listopada środkami postarał się o przyznanie mniejszości dzień kresów niewyzwolonych, połączony ze polskiej w Niemczech międzynarodowej ochrony składkami oraz wiecami informacyjncmi na terenie i praw w zakresie, jaki przewiduje traxtat W ojew ództwa tutejszego, 3. zw ażyw szy o ochronie mniejszości. S p r a w a r e k o n s t r u k c j i w m a r t w y m punkcie. WSZYSTKO ROZBIJA SIĘ DOTĄD O MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH. - THUGUTT WEJ DZIE PRAWDOPODOBNIE W SKŁAD RZĄDU. ODMOWA CHICINSKIEGO. Zjazd kupiectwa polskiego, Warszawa, (Tel. od wt. koresp.) * Ju tro odbędzie się Zjazd Zw iązku darzono kupiectw o niechęcią, zarzucając m u często niesłusznie paskar- Pótoficjalnie komunikują: P rezes Rady ministrów p. Grabski przyjął w czoraj rano pos- Thu- tek porozumienia się stronnictw sejmowych, lecz Rząd prem- Grabskiego pow stał nie na sku Polskich Tow arzystw K upieckich w Król Hucie. Nie będzie to w yłącznie stwo. W łaściw em paskarstw em tru gutta, który mu przedstaw ił szereg dezyderatów, dotyczących zakresu działania, jakiby mu czypospolitej, jako pozapartyjny rząd koniecz powołany został przez Pana Prezydenta Rze przegląd sił zorganizowanych. Zjazd dnili się przew ażnie nie kupcy, lecz lu pośw ięcony je st przedew szystkiem zag adnieniom gospodarczym, dotyczą smalcem, rzeźnik węglem, urzędnik dzie inni np. gdy aptekarz handlow ał odpowiadał w razie wstąpienia do Rządu- ności państwowych. W obec zasadniczego uzgodnienia stanowiska Stosunek Sejmu, a więc stronnictw politycznych do rządu p. Grabskiego ograniczył się cym w pierw szym rzędzie kupiectw a wojewódzki salw ar sanem itp. Po premjera z poglądami pos. Thugutta nominacja sam ego, ale obchodącym i n a s w szystkich. K upca i jego interesów nie m o w arunki dla paskarstw a, a handlbm w prow adzeniu w aluty stałej zniknęły ta stała się w ysoce prawdopodobną. tylko do jego akceptacji. Żadne ze stronnictw Stanowisko ministra spraw wewnętrznych o- sejmowych nie wzięło i nie ponosi odpowiedzialności za rządy prem. Grabskiego. żna, jak się to w ielu krótkow zrocznym tru d n i się corz to m niej ludzi, tj. ci, tiarował premier p. Józefowi Chaciriskiemu (chw ydaje, wyłączyć ze społeczeństwa. którzy są do kupiectw a zawodowo d ), który jednak na w czorajszej konferencji odmówił przyjęcia tej teki- Spraw a zatem pozo rządu p. Grabskiego nie utrzym ał się długo- Często pozapartyjny charakter fachowego Póki żyjemy w obecnym u stro ju gospodarczym, m u sim y się liczyć z rze pców polskich m a n a celu omówienie przygotow ani. Z jazd zaw odow ych k u staje otw arta. Postawienie gen. Sikorskiego na miejsce gen. czywistością a kupiectw u i polityce potrzeb kupiectw a i wywalczenie m u W ciągu popołudnia i w ieczora Rząd prow a Sosnkowskiego (min. spr. wojsk.), p. Huebnera handlow ej poświęcić m usim y wiele u- znośnych w arunków. dził rozmowy na temat rekonstrukcji. Główny na miejsce p- Sołtana (min. spr. w ew n ) i p. szkopuł stanowi obsadzenie teki spraw w e Skrzyńskiego na miejsce p. Zamoyskiego (min- wagi, bo od spraw ności i popraw nego Społeczeństw o m u si w niknąć w potrzeby h an d lu, w inno się nim zain te wnętrznych- Po odmowie pos. Chacińskiego spr. zagr ) nadało rządowi dość w yraźne d zia ła n ia w tej dziedzinie gospodarstw a w iele w państw ie zależy. resować, gdyż w tedy łatw iej będzie o spraw a ta stanęła na martwym punkcie. W y zabarwienie partyjne, lewicowe. Zmiany w rządzie nie pociągały jednak za sotią zmiany sto D aw niej P olacy zaniedbyw ali dzie kontrolę tej dziedziny gospodarstw a. mieniane są, co praw da, różne nazwiska, są to jednak w szystko tylko domysły. sunku Sejmu do tego rządu, ponieważ przyjście dzinę handlu. Naogół patrzono z niechęcią n a zawód kupiecki. Szlachcic zrozum ieć, że handel jest następcą Przedew szystkiem wszyscy m usim y Pos- Thugutt w rozmowie z W aszym korespondentem oświadczył, że zasadniczo uzgod na pożytek państw a. się nim brzydził. W tedy Polska nie wojny. Odgrywa on dla pań stw a tę nowych ministrów uzasadniane było względami nił swoje warunki z p. premierem w sprawie Po objawach krótkotrwałego niezadowolenia doceniała ważnej roli kupiectw a i pozw alała, że obcy, przew ażnie żydzi sach kiedy każdy szczep czy naró d rolę, co w ojna. W zam ierzchłych cza w spółpracy w Rządzie, jednakże wejście do gabinetu uzależnia od obsadzenia innych tek, a ności rządu p. Grabskiego, nowi ministrowie u- dziedzinę tę opanow ali. N iechęć ta po sam sobie w ystarczał, nie było handlu- stronnictw, stojących na gruncie pozapartyjgłównie od tego, kto zostanie ministrem spraw rzędowali wśród ciszy politycznej. Dnia 12. b- woli znika. P ow iększa się polskie k u W ytw arzano tyle dóbr, że w ystarczyły w ew nętrznych m. wieczorem ministrowie: spraw wewn-, spra pi ect wo. P o d c z a s w ojny i po wojnie

2 Str. 2. u ON 1EC SLAS KI D nia 15-go i 16-go listopada 1924 r. Skoro jed n ak zabrakło jakiegoś p rzed m iotu czy tow aru staczało się wojnę i zabierało m ajątek, ludzi i ziemię słabszemu. Gdy jednak w ojna nie m ogła się skończyć zwycięstwem, gdy n ap a dnięty um iał się bronić, w tedv obie strony m usiały się pogodzić. Z aw ierały tedy um owę że tow ary, których im brak, będą sobie w zajem nie w ym ieniać. Pow stał tedy handel i zajął m iejsce wojny. Stał się następcą w ojny. M ożna pow iedzieć, że był to d a l szy ci- wojny, jeno w innej formie. I n a odwrót, jeśli handlow i jakiegoś k ra ju groziła ruina, zjaw iała się wojna, której zadaniem było handlow i tem u przyw rócić zdolność do życia, a l bo naw et stare w arunki polepszyć. Dzisiaj handel tę rolę w ykonuje w państw ie, aczkolw iek w odm iennych w arunkach. I dzisiaj p aństw a zm ierz a 1' do zasady sam ow ystarczalności, czego dowodem są cła ochraniające w łasne w yroby i posuwana się dalej, bo sta ra ją się o zwiększenie eksportu, o jalcnajw iększy w ywóz tow arów zagranicę. P aństw a, które najw ięcej poświęciły uw agi zagadnieniom gospodarczym i handlow ym dochodziły do najw yższej potęgi np. Anglja, gdzie w łada przysłow ie: my policy is m y tra d e, m oja polityką jest mój h a n del! I praw ie zawsze państw a, które poza swe granice rozszerzyły swoje w pływ y gospodarcze, narzucały swoje panow anie polityczne! Za kuncem szedł miecz. Często szedł także przed kupcem. W iększe widoki powodzenia dla m iecza są w tedy, gdy w pływ y gospodarcze są u stalo n e. D oskonale ro zum ieli to Niemcy, którzy noża swemi granicam i osiedlali sw ych ziomków, u łatw iając im stw arzanie nlacówek gospodarczych. I dzisiaj Niemcy w Polsce są pionieram i niemczyzny, są forpocztam i państw a niem ieckiego. K upiec Niem iec, chociaż jest obyw atelem Polski, doznaje w Niemczech przy sprow adzaniu z tam tąd tow arów n a j rozm aitszych ulg wywozowych. Zato pam ięta o Berlinie, a dlatego kupcy niem ieccy są silniejszym i i zd olniejszymi do konkurencji wobec kupca polskiego, których takich ulg nie uzyskuje. T ą drr>-~ N iem rv u trw alają swój stan posiadania w Polsce, a tern sam em um acniają swoje wpływ y polityczne. Już z powyższego w ynika jak w ażną j e s t spraw a polskiego h an d lu i kupiectw a. Być może, iż liczba kupców w Polsce w stosunku do m ieszkańców j e s t za w ielka, że dlatego, iż kupców j e s t za w iele, to w ary są droższe. Jed n a k ż e kupców Polaków jest zamało, a za wiele m am y obcych kupcam i, w rogo usposobionych dla p aństw a i narodu. Stąd w niosek, że nietylko o- bow iązkiem naszym jest interesow ać s ię potrzebam i h an d lu i w pływ ać na p o l i t y k ę handlow ą, ale obowiązkiem naszym jest również stw arzać w łasny s t a n kupiecki. Zjazd jutrzejszy poruszy niew ątpliw ie kw estję k redytu kupieckiego. W szystkie stany narzekają n a brak k red y tu, kupiecki jednakże w szczególności. Na Śląsku spraw a ta tern gorzej w ygląda, że banki, m ające swoje centrale poza Śląskiem, odprow adzają gotów kę do sw ych siedzib i z tego pow odu b rak u nas gotówki. K redyt jest drogi, a to znowu w pływ a n a podrożenie tow arów. Zjazd omówi z pew nością także kw e stję podatków. Nasz system podatkowy istotnie podcina życie gospodarc z e. Obliczony je st n a szybkie ściągnięcie gotów ki, lecz w k o n sekw encji swej w ysusza źródła podatkow e n a przyszłość, nadto u tru d n ia stw arzan ie now ych w arsztató w i źród e ł dochodu dla Skarbu. Zjazd nie będzie mógł pom inąć kwe- S tji celnej, k tó ra w życiu, szczególnie w handlu, stw arza szereg dziwolągów. W szystkie te spraw y, decydujące o n aszem życiu gospodarczem, spowod u ją niew ątpliw ie krytykę polityki rządow ej. W ładze będą się m usiały z t e r n liczyć. Życie zw ykle je st siln iejsze niż przepisy. A od Rządu trzeba się dom agać pomocy. Rząd pozwalał buszow ać przem ysłowcom, szczególnie kopalniom i koncernom węglowym. Cena w ę g l a śrubow ała c e n y n a w s z y s t kie inne tow ary. Rząd nie w pływ ał na stw orzenie zdrow ej org an izacji sprzedaży węgla, jak to istnieje w innych państw ach, lecz pozw alał n a działanie konw encji, koncernom itp. o- szustorn. Dalej Rząd praw ie że nic nie uczynił, aby zrów nać ceny w ew nątrz k raju z cenam i zagranicznemu, chociaż to należy do najw ażniejszych zadań chwili bieżącej. W tych w arunkach, przy naszym system ie podatkowym, życie gospodarcze m usi się rw ać w strzępy. Jeśli Zjazd kupców polskich swoje postulaty oprze o szeroką podstaw ę potrzeb państw ow ych, a nie w ątpim y, że tak uczyni, w tedy może być pewny poparcia całego społeczeństw a. W tej m yśli życzymy Zjazdowi pom yślnych obrad. G h ł o p p o l s k i d o s w e g o p i e w c y. HOŁD U W IELB IEN IA DLA NOWEGO POW IĘKSZYCIE LA POLSKIEGO. Warszawa, (Tel. od wł. koresp.) Z powodu otrzym ania przez W ładysław a Reym onta nagrody Nobla pos. W itos w ystosow ał do znakom itego pisarza list następujący: Czcigodny P anie! Z w ielką dum ą i radością przyjęliśm y dzisiaj wieść o przyznaniu P a nu przez szw edzką A kadem ie N auk nagrody Nobla za P ań sk ą powieść Cłopi. Szczęśliwi się czujemy, że P ański talent, pełny genjuszu polskiej rasy, w yw alczył dla Polski ponownie chw ały pełne miejsce wśród w ielkich narodów św iata. Szczęście i radość IM IENIA nasza, jako przedstaw icieli chłopów, są tern pełniejsze, iż twórczy genjusz P ański ujaw nił się w całej swej potędze i piękności w dziele, opiew ającem dolę i niedolę, tw arde i ciężkie, bujne jednak życie polskiego chłopa. Chłop polski pojm uje w ielkość P ań sk ą i ro zum ie swój dług wdzięczności wobec P ana, to też staw ia P an a w rzędzie swoich bardzo drogich i bezwzględnie szczerych przyjaciół. Życzymy P an u długich la t zdrow ia i owocnej twórczej pracy, przyczem pozostajem y z w y ra zam i bardzo w ysokiej czci i pow ażania. W incenty W itos m. p. PRASA FRANCUSKA O REYMONCIE Paryż, (P a t) Dzienniki Eclair i Figaro podnoszą znaczenie przyznania nagrody Nobla pisarzowi polskiemu Reymontowi, wskazując na konieczność popularyzowania jego dziel we Francji. G d a ń s k m o ż e p o r o z u m i e w a ć s i ę z z a g r a n i c ą TYLKO ZA POŚREDNICTW EM POLSKI. ORZECZENIE KOMISARZA LIGI NARODÓW. Gdańsk, (A. W.) W ysoki ko miar z Ligi Narodów w ydal decyzją w sprawie udziału Gdańska na kongresach m iędzynarodowych. W edług decyzji komisarz stwierdza raz an zawsze, że w każdym poszczególnym wypadku przedstaw iciele Gdańska, życzący sobie wziąć udział w kongresach i zjazdach międzynarodowych, zwracać sie powinni do organizacji danego kongresu lub zjazdu nie bezpośrednio, lecz za pośrednictwem delegata Polski. K r ę t a c t w a lliersiie w u k ła d a c h z F Paryż, (Pat.) W sprawie rokowań handlowych francusko-niem ieckich pisma donoszą, iż Niemcy usifołwaii osiągnąć ustępstw a w sprawie statutu i polityki dla R e ra oraz w sprawie przyspieszenia ewakuacji Zagłębia r a n c j ą UNIEM OŻLIW IAJĄ POROZUMIENIE. Ru liry. W edle informacji M atina, delegacja niemiecka odjechała do B erlina celem powiadomienia rządu o stanie rokowań. Ilerrio t zawiadomił v. Boscha, że F rancja nie może p rzy jąć ostatnich propozycyj niemieckich, p rzedstawionych podczas odbywających sie obecnie rokowań handlowych, ponieważ musi sie liczyć z tern, iż w razie przyjęcia tych propozycyj Niemcy wysunęliby po kilku dniach nowe żądania. N i e m c y z s o w i e t a m i O NAWIĄZANIE STOSUNKÓW HANDLOWYCH. DOTYCHCZASOWA DYSKUSJA NIE WYKAZAŁA RÓŻNICY ZDAŃ. Moskwa, (A. W.) P rzybył do Moskwy na rokowania handlowe z Niemcami radca am basady sowieckiej w Berlinie Brodowskij oświadczył współpracownikowi Ekonomiczeskoj Żyzni, że przedm iotem rozpoczynających się rokow ań sowiecko-niemieckich będzie szereg doniosłych spraw, pomiędzy któremi na pierw sze miejsce w ysuw ają się: sprawa sytuacji praw nej przedstaw icielstw a handlowego sowietów w Berlinie, położenie handlowych przedsiębiorstw niemieckich w Rosji, spraw y transytu, ceł i stosowania klauzuli n ajw iększego uprzyw ilejow ania. Dotychczasowe rokow ania nie wykazały zasadniczej różnicy zdań między stronam i, nie jest jednak wykluczone, iż różnica tak a powstać może podczas dyskusji. Do niedawna Niemcy zajmowały stanowisko w yczekujące w spraw ie handlu z Rosją. Tłumaczy się to częściowo brakiem kapitału w Niemczech, częściowo zaś pragnieniem nadm iernych zysków. Należy sądzić, iż obecnie, dzięki przypływowi kapitału do przem ysłu niemieckiego, oraz oczekiwanym środkom ochronnym, które zastosują sąsiadzi Niemiec w obawie przed konkurencją przem ysłu niemieckiego, Niemcy zwrócą w iększą, niż dotychczas, uwagę na rynek rosyjski. Zacieśnienie stosunków handlowych uzależnione jest od przystosow ania się Niemiec do systemu handlu zew nętrznego sowietów. Zjazd zw iązk ów zaw od ow ych S S. S» FI, KŁADZIE NACISK NA ZJEDNOCZENIE RUCHU ZAWODOWEGO. Moskwa, (A- W ) W czoraj odbyło się otw arcie szóstego Zjazdu Związków Zawodowych SSSR. Przem ówienia powitalne w y głosili Tomskij, Kalinin i Zinowjew. Obecną sytuację międzynarodową charakteryzow ał Zinowjew, jako powrotną lalę reakcji, która objawia się w objęciu rządów w Anglji przez konserw atystów i zw ycięstw o Coolidge'a w Ameryce. Fakty te odbiły się na sytuacji wewnętrznej wszystkich państw. W tym stanie rzeczy szczeg. ważnym staje się postulat zjednoczenia ruchu zawod do czego w zyw ają komuniści wszystkich robotników w imię walki klasowej. Największymi przeciwnikami jedności ruchu zawodowego są kierownicy niemieckich związków zawodowych, którzy utracili poczucie solidarności proletariackiej i stali się służalcami burżuazji- Zjazd powitał owacyjnie przedstawicieli Trade-unionów, przybyłych z Anglji w charakterze gości- W imieniu delegacji angielskiej przemawiali: Parceli. Bromlej i Tillct. Parceli oświadczył, iż podziela on pogląd Zinowjewa na potrzebę zjednoczenia zw iązków zawodowych, Bremlej, pozdrawiając zjazd w imieniu robotników angielskich, oświadczył, że proletariat angielski złożył niejednokrotnie dowody swej przyjaźni dla proletariatu rosyjskiego, występując w obronie państwa sowiec kiego w ciężkich dlań chwilach. W ypadek taki zdarzył się w roku 1920, kiedy angielska prasa robotnicza w ypowiedziała się po stronie sowietów w czasie wojny polsko-sowieckiej. PROGORAM ZJAZDU. Moskwa, (A. W.) Przybyły d* dzienny szóstego zjazdu Związków Za w odo* wych SSSR. obejm uje: spraw ozdanie prezy-t djum i Komisji Rewizyjnej, referat Komisarza: Pracy, omówienie sytuacji ekonomicznej i p erspektyw y gospodarczej SSSR., sprawy organizacyjne Związków Zawodowych, działalność taryfowo-ekonom iczna Związków, najbliższe zadania kooperacji robotniczej, praca kulturalna. Związków i wybory do Rady C entralnej, W Z jeździć Związków Zawodowych uczestniczyć będą przedstaw iciele Związków Zawodowych Anglji, Czechosłowacji i Francji. OOOQOOO Z Rady Ministrów. Warszawa, (Pat.) Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu powzięła następujące uchw ały: 1. Projekt ustaw y w sprawie zmiany i uzupełnienia ustaw y z 31. lipca 1923 r- o scalaniu gruntów, 2- projekt ustaw y w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej u- staw y z r w sprawie podwyższenia i zniżenia staw ek przy niektórych opłatach stemplowych oraz w sprawie uchylenia niektórych ustaw o opodatkowaniu przewozu osób i tow a rów. Z e ś w i a t a. NOW E MORDERSTWO POLITYCZNE W E WŁOSZECH. Paryż, (A. W.) W Ca stel m arę Flavia koło Neapolu poseł Im perato po ostrej wymianie słów w kaw iarni z radnym miejskim Ca sen za wyszedłszy z nim na ulicę,dał do niego kilka strzałów rew olw erow ych i zabił na m iejscu poczem zbiegł w góry. Cos en za. był członkiem miejscowej organizacji faszystowskiej. M orderca Im perato został jeszcze przed dw u laty w ykluczony z p artji i jest człowiekiem niezw ykle egzaltowanym, przyczem wielkie kłopoty finansowe wywołały u niego wysoki stan zdenerwowania. SENSACJA AER0NAU7YCZNA. Ze St. Zjednoczonych do Honolulu. Londyn, (A. W.) W ydział żeglns gi powietrznej Stanów Zjednoczonych zaw arł umowę na dostaw ę samolotu, któryby mógł odbyć podróż ze Stanów do Honolulu. Samolot, ten, o ile nie zawiodą nadzieje, będzie wzorem dla budowy specjalnej pomocniczej floty pow ietrznej. W urzędowych kołach am erykańskich tw ierdzą, że samolot taki będzie w możności oblecieć ziemię dookoła bez dobierania paliwa z okrętów. OFIARY BÓJKI PARLAMENTARNEJ W MEKSYKU. Meksyk, (Pat. Poseł Zacatecas, raniony w czasie wczorajszej strzelaniny w parlamencie, zmarł. Ranny ciężko przewodniczący robotników Moronez jest nieprzytomny i oczekują, że umrze. Dotychczas nie aresztow a no jeszcze nikogo, ponieważ nie zdołano stw ierdzić, kto strzelał. Partja robotnicza oskarża t. zw. umiarkowanych, że uknuli spisek celem zamordowania Moronesa, a umiarkowani tw ierdzą, że Moroneza jest ofiarą swoich tow arzyszów parlamentarnych, którzy w ostatnim czasie niezwykle go atakowali- W OKRĘGU SAARY 8-GODZINNY DZIEI» PRACY. Saarbrücken, (Pat.) Komisja, rządzącą okręgu Saary ogłosiła rozporządzenie, w prow adzające obowiązujący ośmiogodzinny dzień roboczy na terytorium przez siebie adm inistrowanym OOOQOOO Drobne w iadom ości. Koszta utrzym ania w Austrji w zrosły od połowy października do połowy listopada o 2 procent. (P a t) * * Związek angielskich izb handlowych donosi, żc rząd angielski zamierza sprzedać część słynnego arsenału w Olwich. (Pat.) Rząd czeski w ydał zarządzenie, postanaw iające, iż do służby państw owej nie będą przyjmowani nowi kandydaci. Skoro w jednym resorcie zabraknie personelu, brak ten ma być u- zupełniony przez przydzielenie urzędników z in» nych resortów. (Pat.)

3 Dnia lb-go i xo-go usiopaua laicq r. V I v. ' I C. V ^ L. \.*1. V 1. otr. d. Amerykański senator Robert Owen wygłosi? w ostatnich czasach mowę, podchwyconą skwapliwie i rozdmuchaną po całym świecie przez prasę niemiecką.- Przemówienia tego rodzaju (zwłaszcza, że rodzą się one dosyć często w ojczyźnie idealisty Wilsona), wywierają fatalny w pływ na etyczne podstaw y społeczeństw. Po katakliźmie wojennym sumienie świata Zapadło w otchłań ogólnej dezorientacji. Zachwiały się podwaliny moralności w najobszerniejszem tego słow a znaczeniu. Kryteria oślepły jakby przygasły. Zresztą ogół ludzkości, w niewielu zaledwie procentach uksztalcony. nie jest zdolny do wyłuskiwania z bieżącej fali wypadków ziarna prawdy. Nie ma potemu w prost intelektualnych danych. Tern gorzej, jeżeli z pośród niezbyt licznej elity duchów głębszych, wielka część z powodu nieznajomości rzeczy sprzeniewierza się prawdzie uznanej f rzuca swój pieniążek na czele dziejowego szalbierstwa. Oto w aży się w zgiełku następstw wielkiej wojny kapitalna kw estja: kto zawinił rozstrój św iata z r i gdzie się ukryła Nemezis historyczna? Dla Polaka w ystarczy porównać własne dzieje z historią Prus, by odpowiedzieć sobie na to pytanie tak. by odpowiedź nie pozo Kto zawinił? praw da nie wydobędzie się na wierzch nieodwołalnie: że pruska, przyziemna kultura i materjalistyczny apetyt chorego społeczeństwa niemieckiego w yw ołały wojnę światową. Rzecz oczywista, stwierdzona dokumentami i nie podlegająca dyskusji- Jeżeli jednak pragnie kto jeszcze dowodów, niech się wgłębia w amoralną przeszłość Prus i obserwuje bacznie bieżącą chwilę w Niemczech od r aż po dzień dzisiejszy. Są wśród jednostek chore dusze, pozbawione najzupełniej nerwu moralnego. Klęską jest dla kultury, jeżeli i w rodzinie narodów znajdzie się taka zbiorowa jednostka. Pędzi ona wówczas bezwolnie w nieznane jutro, ku niechybnej zgubie, gdyż sprawiedliwość dziejowa jest i odzywa się do Pocztow a Kasa O szczędności w W arszaw ie ulica J a s n a nr. O oraz 1048 O ddziały w P oznaniu, K rak ow ie i K atow icach a d n ie m 7-go lis to p a d a &r. przyjmują do inkasa weksle, listy przewozowe i inne dokumenty ss Do Inkasa z protestem przyjmowane są wyłącznie weksle, wystawione na miejscowości posiadające stałego notarjuszi. O T r a k ta t handlow y z Bäiemeami«Od czasu rozpoczęcia p rac w stępnych nad trak tate m handlow ym z światowym, a pierwszy u tru d n ia tk a ł się wogóle z zastojem n a ry n k u bitnie w epokowych chwilach. Ona to kazała paść trzem zaborcom, a powstać w śród cudownych niemal okoliczności Polsce. przyniósł zm iany ta k dla jednej jak W obec jed n ak stale słabnącej siły eks Niemcami, szybki bieg wypadków w zrastająca konkurencja niem iecka. Jednym z wyraźnych dowodów złej woli i drugiej strony, które pertraktacjom portowej naszego rolnictw a, z drugiej Niemiec i bezwzględnego egoizmu, który żąda tym nadać m uszą charakter ostrej bardzo w alki, gdyż chodzi tu o unorm o nych nam surow ców i fabrykatów, je stro n y konieczności im p o rtu potrzeb od Europy wielkich oiiar. a nie cofnie się naw et przed wymierzeniem ciosów, mogących w y wanie stosunków na dłuższy okres steśm y zm uszeni ta k do w ywozu zasadniczych naszych pro d u k tó w eks wołać nową katastrofę ekonomiczną, było rozszerzenie w Niemczech dnia pracy do 10 do- żej m ierze przyszłość gospodarcza portowych, jakiem i są węgiel, n afta i czasu, od których zależeć będzie w d u dzin. Podobnych szantażów mnoży się od zawieszenia broni moc tak wielka, że próżnobyś Biorąc za podstaw ę rokow ań stosun stron. drzewo oraz produkty i ich przetw ory rolne, ja k do ograniczenia przyw o się starał je zapam iętać i wyliczyć. Bezwzględność tej katcgorji stanowiła właśnie podkład staw iła po sobie ani cienia wątpliwości- Zresztą zw yciężyła przecież kultura dem okratycz nrzed w ojny, podkreślić należy, że byki handlow e niem iecko-rosyjskie z zu w yrobów przem ysłow ych, gdyż zależy od tego nasza rów nowaga handlowa. A że Niemcy są tu sąsiadem naj wojny z r* Że leży to w charakterze na. Zwyciężyło dobro i sprawiedliwość. Chodzi więc o to tylko, by nie iść na lep takich w ywożących n a cały w schód swe w y ły one korzystne jedynie dla Niemiec, Prus, nikt temu nie zaprzeczy wobec niesłychanego szantażu w dziedzinie dnia pracy. Kto bardziej wehodzaevm w rachubę, m u- głosów, co. jak głos Owena, podważają w znużonym śmiertelnie, spragnionym dawnych kry ię przed dowozem produktów ro l roby przem ysłowe, a zam ykających imy wobec nich tych ekonom icznych się ważył na krok tak tragicznie nietyczną konieczności trzym ać się z podw ójną ten mógł z równem powodzeniem, bez drgnięcia powiek, nastawić w r działa na teriów świecie, poczucie etyki I nadzieje sprawiedliwości historycznej. P- Owen twierdzi- żt jenne stosunki polityczne krępow ały nych z K rólestw a wzgl. Rosji. Pow o zaciętością. Już teraz bowiem widzimy jak ciężkie położenie n a Ś ląsk u w y gmach pokoju i szczęśliwości ludzkiej. to prawie wszystkie narody, nie zaś Niemcy, tu swobodę Niemiec, lecz przyszły rok w ołała konkurencja w e^la niem ieckiego, k tó ry odebrał nam n a razie prze Przed kilku dniami pojawiła się w pismach ponoszą odpowiedzialność za wybuch wojny, a ją wróci, tak, że odtąd w alka ta wystąpić m usi n a nowo, a wobec ciężkie następująca depesza, która chyba ostatecznie zwalanie winy na Niemcy pogrąża Europę coraz bardziej w polityczny i gospodarczy chaos go ro'ożenia ekonomicznego stron n a w ażną część rynków niem ieckich, dokąd przedtem 60 proc. naszej produk każdego przekona: Okoliczność, że Niemcy w piątym roku po Jak przez usta Wilsona przemawiał u wrót brać m usi cech specjalnie o trych. Od cji wywożono, a który zagraża nam o- wojnie obniżyły u siebie stopę podatkową w pokoju duch wzniosłego idealizmu i świętej etyk i dziejów, który od czasów założenia chrystja- się podnosi, w yw ołała ogromne wrażenie w o- spodarczy całej Polski, a specjalnie w yn ik u jej zależeć będzie rozw ój go becnie i n a innych ry n k ach zagranicznych, w yw ołując nietylko przesilenie chwili, kiedy stopa ta we Francji i w Anglji 'flizmu nadaje działaniom ludzkim kierunek bu tych państwach. Według wiadomości nati eszłych z Londynu, fakt ten o wiele wymo z o rganizm em gospodarczym Niemiec. Śląska, jako najbardziej związanego na Śląsku sam ym ale i podkopując cały nasz bilans, a w tern i nasz byt go Wzwyż, ku wyższym celom bytu, pozbawiający Ich zarazem cechy przypadkowości, tak przez wniej przemówi do opinji angielskiej, aniżeli Gdy nasz bilans handlow y kształtuje się od dłuższego czasu biernie, to spodarczy, tern bardziej, że inne gałęzie gospodarcze w ostatnim czasie tra Owena ptzemawia kupiec, któremu wszystko w szystkie, dotychczasowe oświadczenia francuskie o niebczpieczet)sty/ie nietnieckietn. We m a to swe źródło po części w kurcze lest jedno, czy po mlecznych drogach świata cą coraz bardziej sw ą siłę konkurencyjną, choćby wspom nieć tylko c ię ż k i kroczy kędyś umoralniaj- idea w szechstw orzenia, byleby szedł interes materialny, byleby padzeni!: słuszności wszystkich ostrzeżeń o rze w ynoszącego w r proc. ogólne Francji zaś widzi się w tym objawie potwierniu sie naszego eksportu do Niemiec, przem ysł m etalow y. sła się I rosła materja. A w ostatnich właśnie czywistym stanie Niemiec. go wywozu, a pierw szy kw artał rb. wykazuje 36,5 proc; dalsze k w a rta ły w y przeciwstawiał się interesy Niemiec, Koniecznościom tym z strony Polski czasach, od konferencji londyńskiej i protokołu genewskiego, gruba m aterja pruska zaczyna coraz dotkliwiej ciążyć nad światem. Tej materji tej cyfry, stosownie do cyfr ogólnych cjalnie jaskraw ego zabarw ienia. Cię kazać m uszą większy jeszcze upadek które w ostatnim czasie nabrały soepodaje się rękę pomocną ku ostatecznej zgubie własnej. zm niejszającym się wywozie dwóch szają je do potrojenia eksportu, przed L i n o l e u m i t f p a s y naszego bilansu. Ma to swe źródło w żary nałożone przez p lan D avesa zm u W miarę propagandy filogermańsklej obóz S. M e n c z c l głównych artykułów w ywozowych,. którym państw a zachodnie opłatą 25 Szczerej demokracji nie spocznie, póki jedna Katowice, i Maja 17 Telefon 2ISO węgla i drzewa, z których ostatni spo-1 proc. już te ra z s ta r a ją się zabezpie- SILESIA MASŁA margaryna świeżo preparowana najlepsze zastępstwo naturalnego IAN PROCNER. 39) (Przedruk wzbroniony). D la c h le b a - Od spotkania R oberta zaczyna się ten nieprzerw any ciąg nieszczęść i fatalnych w ypadków. A gdyby nie on, ów czas zm o rą życia zo stałby Tarło. Skąd wiesz o tern? Możeby w łaśnie T arło inaczej p o stąp ił. Ażeby oderw ać m yśli od przykrego tem atu, zaczął A ndrzej oglądać w ystaw y. S tanął przed dużą szybą i rozpoczął przegląd najrozm aitszych rzeczy. B łądził w zrokiem po kap elu szach, cylindrach, koszulach barw nych kraw atach, rękaw i czkach. Lecz go nic nie zajęło. Ruszył dalej. Ulice ożyw iły się znacznie. C h m ary uczn iak ó w spieszyły do szkoły. P atrząc na nich w spom niał w łasn e dzieciństw o. Z k siążk am i pod p ach ą, przepow iadając słów ka łacińskie, pędził do gim nazjum. [Wiele lez w ylał gdy ostry nauczyciel daw ał m u palkę z gram atyki. W stydził się wtenczas ojcu Spojrzeć w oczv. Chciał życie sobie odbierać. Nie w yobrażał sobie, jak pi'zcżyje tę hańbę. A jednak przeżył. W ielcż tragedii zwaliło się potem n a jego barki? Słabe dziecko, m iało drobne, w prost śm ieszne zm artw ienia, a im bardziej dojrzewał, im w ięcej sił zbierało w jestestw ie, tern w ięcej doskw ierał i palił ból. Śm ierć ojca, upadek siostry, nędza, borykanie się z losem. Chyba to da w sum ie, brzem ienny cierpieniem, przesiąknięty na w skróś cierpkim piołunem, w y n ik. A w iele jeszcze nieszczęść spotk a go w przyszłości? Przesuw ając w m yśli różaniec paciorków w snom nienia doszedł Andrzei do P lacu Trzech Krzyży. K opuła kościoła św. A leksandra, zdaw a ła się nakryw ać część placu. Ciężka arch itek tu ra m u ró w kościelnych w tłoczona w zbitą m asę w y sokich kam ienic, m iała zam ało przestrzeni, żeby cieszyć wzrok lin ją swoją. Dopiero od strony Aleji U jazdow skich fronton, podparty kolum nam i, nad którym królow ała kopuła mógł poić oko widza pięknem. Andrzej stan ął na rogu Aleji. Z jednej strony kościół rozpierał swe pieczyste m ury i dum nie zapradzał drogę. Z drugiej Aleja kładła się daleką perspektyw ą, tonąc w końcu przy Belwederze w sinej m gle. W spaniały ten widok oderw ał m yśli A ndrzeja od zgryzot. Użyczył trochę balsam u i pozwolił rozkoszować się utajonym czarem, który powiewnym krokiem płynął w jesienny poranek po u licach syreniego grodu. A leja była praw ie bezludna. Od czasu do czasu z szum em przem knął w zaw rotnej szybkości autom obil lub głucho dudniąc po drew nianym bru k u przejechała doróżka. Szedł pod splątanym i konaram i drzew. Liście już nabierały rdzaw ych kolorów i cicho szem rząc sypały się n a ziemię. Była w tvm poranku, spowitym mgła, m elancholijna, pełna tęsknoty harm onia. Z oddali dochodził p o g w ar m iasta. A ndrzej znow u poczuł budzące się w nim pragnienie. M agnetyczna siła ciągnęła go w krainę tonów. Po godzinnym spacerze w Alejach, zaw rócił A ndrzej w stronę m iasta. N a przystanku w siadł w tram w aj i pojechał n a W olską. Serce w nim załom otało, gdy konduktor zaw ołał: K arolkow a! W stał i spiesznie w ysiadł. Coś go za k rta ń chwyciło. Miał wrażenie, że serce bije w gardle. W szedł w ulicę. Brudne, niechlujne domy przem ów iły do niego. K ażda cegła w yglądaiaca z pod odpadniętego tynku, zdaw ała się go w itać. M iałaby to być pieśń? Zupełnie św iadom ie chw ytał w ucho rozm aite dźwięki. To pełne pustoty tony jego piosenki sielskiego dzieciństw a. To znowu w p lą tu ją się w m elodję dysonanse tro sk chłopięcych... a potem z nurtów w spom nienia buchnął potęgą m arsz żałobny. Pogrzeb ojca, Posępny śpiew księdza... Obuchem przytłoczyły A ndrzeja obrazy przeszłości. Ledwo w lókł nogi idąc k u k a m ienicy, gdzie daw niej m ieszkał. Doszedł bram y. Jak daw niej sm rodliw e wyziewy rozchodziły się z ścieków. W szedł po w y żłobionych schodach, opierając się o ochw ierutan ą poręcz, n a piętro. Z za niedom kniętych drzwi, przez które tyle la t wchodził i w ychodził z radością lub sm utkiem, zaleciał go odor m ydlin i specyficzny zapaszek kw aszonej kapusty. Przez te uchylone drzw i dyszała swem i m iazm iatam i nędza wyrobników, prom ieniow ało niechlujstw o i brud ludzi m ęczących się w kieracie czarnego uznojenia. Z apukał delikatnie. Z w ew nątrz odpow iedział ochrypły głos kobiecy: Zaraz, zaraz... Za chwilę rozw arto szerzej skrzydło drzw i i stanęła w progu kobieta o pomarszczonej tw a rzy. A ndrzej nieśm iało sp y tał: P an i m nie poznaje? W odpow iedzi obrzucono go niechętnem spojrzeniem od stóp do głów. - Jestem A ndrzej M alski. R am iona kobiety otw arły się szeroko: O Jezusienku! Jędrek. Patrzajcie gol {Dalszy ciąż nastąpi^

4 su. *. czyć, tak że główna energia ekspanzyw na skierow ana będzie na wschód, w ięc bezpośrednio przeciw nam. K onkurow ać też będzie z nam i na rynkach południowych, a przytem potęgować tendencję w kieru n k u sam ostarczalności Niemiec, zam ykając rynki dla naszego eksportu. W idzimy, jak ciężkie zadania czek a ją haszych przemysłowców, by przeciw staw ić się energji N iem ców potęgowanej spłatam i odszkodowczemi, by pokonać te tru d n o ści, k tó re reflek sy tych sp łat n a n as rzu cają. A znając m etody pracy Niemiec, stosowane przed w ojną, pam iętać trzeba, że ró w nom iernie z podbojem przem ysłowym prow adzili walkę handlow ą. U- zyskanie w pływ u w bankach północnych W łoszech um ożliwiło im przed w ojną kontrola całego ruchu handlowego i pieniężnego, dało im m ożność PRYMASA* kawa słodowa duszenia i ostatecznego zniszczenia konkurencji krajow ej, co doprow a dzić m u siało do dom inow ania gospodarczego, a stąd już tylko pół kroku do wpływów politycznych. Już teraz w ielki handel u nas znajduje się bezpośrednio pod w pływ em niem ieckim, albo pośrednio odbywa się zapom ocą i pośrednictw em oraz przez terytorjum Niemiec. H andel bowiem polski nie dorósł jeszcze do ro zm iaró w św iato wych, nie posiadam y firm, któreby konkurow ać mogły z światow ej sławy firm am i zaeranicznem i, a że w łaśnie w ielki handel decyduje o ruchu tow a rów, o bycie przedsiębiorstw fabrycznych, o bycie detalistów, że odrzuca on najw iększe stosunkow o zyski, że ow ładnia całym organizm em gospod arczym uniezależnienie się od w p ły wów nam w rogich pozostanie najnüniejszem zadaniem chw ili. L. M. Mówi Kuba do Jakuba Nie wielkać tw będr.ie xgaba, B..aclć k a w ę w yspy K u b a 'o z P ry m a s e m z ro b ić p ró b a. T ru st cukrow y a Zjazd p o lsk ieg o k u p iectw a. C ukier należy do artykułów nierwszej potrzeby. Szczególnie n a Śląsku, gdzie ludność robotnicza nie może dla w ychow ania dzieci uzyskać dostatecznej ilości m leka po znośnych cenach znaczenie odżywcze cukru tern więcej w zrasta. Jeśli przy brak u lub drożyźnie m leka zachodzi jeszcze i drożyzna cukru wtedy nie może być mowy o racjonalnem odżyw ianiu dzieci. D rożyzna cukru panuje zaś w szechw ładnie w skutek w adliw ej organizacji cukrow nictw a wo gól e. Państw o pobiera z cukru podatek, tzw. akcyzę. O p łata ta w ynosi p rzeszło 50 proc. w artości cukru! (100 kg. kosztuje 65 zł. i 35 zł. akcyzy razem 100 zł.) Cukrow nictwo w Polsce jest otrustow ane. T ru st ten żąda od kupca z góry zapłacenia akcyzy. Poniew aż kupiec w dzisiejszych w arunkach nie posiada w łasnej gotówki obrotowej, a posługiw ać się m usi drogim kredytem, T z e to jeśli kredytem zapłacił akcyzę, akcyza ta k a znacznie cukier podraża. Niem a się zaś pewności, czy akcyza odrazu w pływ a do Skarbu, czy ew. cukrow nicy gotów ką z akcvzy gratis nie obracają, zanim ją odprow a dzą do Skarbu. Kupiec m usi zapłacić n a 2 3 tygodnie naprzód akcyzę. W tych trudnych w arunkach kredytow ych zdrow em to nie jest. B E B R E Pozatem n a drożyznę cukru wpływ a jeszcze i ten fakt, że tru st cukrow y zm usza kupca do odbioru gorszych gatunków tow arów, inaczej nie uzyska i za pieniądze dobrego cukru. Kupiec, chcąc mieć ten gatunek cukru, do któ rego ludność jest przyzw yczajona, m u si zlew ać ceny za poszczególne g a tu n ki, aby przez narzucone m u gorsze tow ary nie tracił. To narzucanie gorszych tow arów m a ten skutek jeszcze że cukrow nicy nie sta ra ją się o ulepszanie gatunków. N iezrozum iała zaś jest ta polityka cukrow ników, że m asę cukrow ą wysyła się z zachodnich dzielnic do rafin erii n a wschodzie. W raca on potem znowu n a zachód obciążony frachtam i. N ietylko to, bo i g o t o w y cukier zwykły w ędruje ze zachodu n a wschód, a- by w rócić w podrożonej form ie n a zachód. T ru st cukrow y m a po pro stu monopol i dyktuje kupcom co m ają sprzedaw ać i po jakiej cenie a ludność zm usza do konsum ow ania i gorszych gatunków za dobre pieniądze. Z tern trzeba nareszcie skończyć. Zjazd K upiectw a Polskiego położy w ielką zasłu"-' wobec społeczeństw a, jeśli m onopolowe m anipulacje cukrem w yjaśni i w nłynie n a uzdrow ienie h an d lu tym artykułem pierw szej potrzeby. Sądow nictw o a kupiectwo* B rak k redytu podcina egzystencję trudności w ynikające z b rak u e-otówki nietylko kupiectw a, bo prawne każdy obrotowej. Ale i w tych szczupłych w arsztat narażony jest na olbrzym ie ram ach kredytu jakie istnieją, można by jeszcze coś zrobić, gdyby zastosowano środki będące do dyspozycji. Np. sądow nictw o w spraw ach kredytowych mogłoby kupiectw u i wogóle handlow i przynieść wiele ulg, gdyby spraw nie niż dotąd, funkcjonow ało. Co się jednak dzieje? N akazy płatnicze, zam iast w przew idzianym czasie 3 dni, ekspedjuje się często w 3 4 tygodniach! Procesy wekslowe w yznacza się w okresach 2 3 m iesięcy! Być może, że b rak jest sędziów, że skarg jest za wiele, lecz mimo wszy st», ko należy dom agać się zm iany, przyspieszona procedury sądow ej, bo przyczynić się to może do ulżenia ciężkich w arunków kredytow ych. P o s t u l a t y kupiectwa śląskiego, WYWIAD Z P. DYR. J. NOWAKOWSKIM. (Stab.) W obec ogrom nego zain tereso w ania, jakie w zbudził Zjazd K upiecki w K ról. H ucie uw ażaliśm y za stosow ne zapoznać bliżej naszych czytelników z postulatam i kupiectw a śląskiego i w tym celu postaraliśm y się o wywiad z p. Dyr. Nowakowskim. Poniew aż sp raw a jest bardzo a k tu a ln a podajem y niniejszy w yw iad w całości: Jakie stanowisko zajmuje kupiectwo śląskie wobec przyszłego traktatu z Niemcami? Obecnie czyni się dopiero prace przygotow aw cze. Sprecyzow ać n aszego stanow iska narazie nie możemy. Były w św ieeie różne kawy, E A le żndna t d e sławy B W każdym razie nie opow iadam y się l n po ob«brzegach Rawy za najw iększym uprzyw ilejow aniem Nie m ała tak, jak a ryanas prawy. a jako najlepsze wyjście uw ażam y kontyngentow anie tow arów. Chodziłoby tu o to, by interesów krajow ego P r p e s a k n ł o t a i i PRYMAS E Fabryk* kawy słodowe T. A. Tarn. Góry EE przem ysłu, d o rastająceg o już w niektórych gałęziach do wewnętrznego zapotrzebow ania, nie narażać na u padek. Z drugiej strony jednak należy Prawdziwa tylko w powyższem opakowaniu. B E także rzecz pokierow ać w ten sposób, H E E E E E E E E E E E i E E l B B E B E B E E E E E E E E E H a by przem ysł polski zm usić do reo rg a nizacji. K ażdy bow iem przem ysł m u G dańsk a k u p iectw o. si kalkulacyjnie i jakościowo dostosować się do poziom u ry n k u św iatowego. Jak dotąd, G dańsk stał się ostoją kupca naszego. Kupiec gdański m a in nietylko p o lity k i niem ieckiej ale ró w ne w arunki kredytow e, a u n ja celna nież i tw ierdzą gospodarczą Niemców. daje m u możność dopuszczania się Jakie drogi prowadzą do tego? Zależność handlu polskiego od portu ciągłych d efrau d acy j celnych. Drogi są różne. Trzeba stw ierdzić gdańskiego jest zbyt w ielką, a przez Rzeszą niem iecka dobrze wie, że fakt, że P olska pow inna być krajem w cielenie G dańska do polskiego te ry Gdańsk tna Polskę jako H interland, eksportow ym. W praw dzie istnieje torium celnego ułatw iło się Niemcom i poprzez G dańsk opanow any przez pewien prąd, który pragnie wzbudzić skuteczniejszą ekspanzję gospodarczą hakatystów idą gospodarcze wpływy ideę przem ysłu zaspakającego tylko n a Polskę. G dańsk posiada swoje w łasne ustaw odaw stw o podatkowe. Stąd piec w stosunku do polskiego nie m iał prąd przejściowy. E uropa znajduje Niemiec na Polskę. Aby gdański k u zapotrzebow anie krajow e, lecz jest to kupiec G dański w stosunku do kupca żadnych przywilejów, Polska w inna się w trak tacie reorganizacji i szuka polskiego podlegającego in n em u opodatkow aniu m a w iększą swobodę, rów ne w arunki pracy, jakie posiada w końcu znajdzie ale tylko d la tych, stworzyć dla własnego h andlu te same sobie now ych rynków zbytu. Rynki te m niej ciężarów i łatw iej może dokonyw ać w P olsce podboju, może niszczyć broć tow aru pobiją konkurencję konkurent gdański. którzy przez uczciw ą kalkulację i do współzawodników. Polski przem ysł trzeba skłonić do postępow ania tego rodzaju. Jednym z głównych środków jest obniżenie staw ek celnych d la w y robów zagranicznych. W płynie to na intenzyw niejszą i uczciw szą pracę wew nątrz k raju. W eźmy przykład. W Polsce jest jedna tylko fab ry k a re g u latorów zegarowych, produkująca m iesięczne 60 sztuk tego artykułu. Tym czasem zapotrzebow anie samego G. Ś ląska określa się w ilości 300 do 400 sztuk. K upcy są więc skazani na sprow adzanie regulatorów z zagranicy, po wyższej cenie, zw ielokrotnionej cłem. Gdyby dopuścić konkurencję obcą przez obniżenie cła, to napew no zm usiłoby się fabrykę do zw iększenia produkcji i zm iany kalkulacji. To samo dzieje się z papierem, w alcam i hutniczem i itp. Trzeba jeszcze dodać, że gałęzie przem ysłu chronione przez cło w kalkulację w liczają zwykle taryfę celną, jakoby tow ar był sprow adzany z zagranicy. Jest to nieuczciwe ale n atu raln e wobec pew nego ro d zaju m onopolizacji. A inne sposoby obniżenia cen? W znacznej m ierze podraża ceny podatek przemv=>owy, który kupiec opłaca przy każdej tranzakcji. Zanim tow ar dojdzie do rą k konsum enta, to jest k ilkakrotnie opodatkow any, co n atu raln ie w pływ a n a kalkulację. U- regulow anie tej spraw y jest jednym z głównych naszych postulatów. By zaś Skarb P aństw a nie poniósł straty, żądam y ustanow ienia racjonaln. podatk u dochodowego, pom ijając już koszta agm inistracyjne, które pow inny odpaść w raz z uregulow aniem podatku przem ysłow ego. Jakie bolączki celne ma kupiectwo śląskie. Kwestje celne reguluje Komisja celn a w W arszaw ie. Życie jednak wyka* żuje, że ta K om isja jest niew ystarczająca i nieraz niekom petentna. B rak w niej fachowców ze sfer kupieckich. Pragniem y więc uzupełnienia Komisji ludźm i fachowymi. N a s ta n ie ustaw o daw stw o celne je st w szczegółach w a dliw e. B ardzo wiele tow arów, zw łaszcza zam orskich kupuje się bru tto za netto. T ym czasem U rząd celny w ym a ga od odbiorcy podania brutto, ta ry i netto n a rachunku. Odborca nie jest w stanie tego uczynić i m usi opłacać 10 proc. ta k zw. akcydentacji. A kcydentacje płaci się także w tedy, kiedv przychodzi p ro d u k t nie um ieszczony w spisie tow arów podlega!acych ocleniu, czyli bez określonej staw ki celnej. Te śmieszne a jednak groźne u- sterki m uszą bvć u s u m ^ - Jeżeli chodzi o sam Górny Śląsk, to w ysuw ają się dw a postulaty: uproszczenie m anipulacji i założenie wolnej składnicy. Polski urzędnik celny jest bardzo niewyrobiony. Pow oduje to niezm ierne straty dla h andlu i nieraz znacznie przed raża to w ar przez fałszyw ą ta ry fikację, zbyt długie przetrzym yw anie itp. Ćo do w olnej składnicy, to założenie jej pozwoliłoby n a stopniow e o- płacanie cła i doprow adziłoby do zniżki cen. E ksporter zagraniczny sam by złożył n a składzie swój tow ar, k tó ryby kupiec ślą sk i m ógł w odpow iedniej dla siebie ilości zakupyw ać. Te w szystkie ułatw ienia prow adzą do w zbudzenia inicjatyw y r-rvwatnej f w zm ożenia uczciwego ru ch u handlowego. A jak się przedstawiają sprawy kredytów? K redyt rządow y koncentruje się o- becnie w B anku Gospodarstw a k rajowego. Zdaje m i się że B ank ten nie spełnia należycie swego zadania. Górny Śląsk przedstaw ia w pierw szym rzędzie objekt przem ysłowy tak, że in teresy kupiectw a znikają pod naciskiem interesów wielkiego przem ysłu. Głównie zatem przem ysł korzystał z pomocy rządow ej. Nie jest to spraw iedliwe. Kupiec jest obecnie w tern położeniu, że kredytu nie uzyskuje a odbiorca przem ysłowiec m u nie płaci. W iele jest interesów - które może nie przetrzym ają obecnego kryzysu gosnodarczego, bez pewnego kredytu. K u piectwo niem ieckie zasobne w tow ar, daw no zasiedziałe n a Górnym Śląsku, zn ajd u je się w w iele lepszem położeniu, tem bardziej, że zawsze może uzyskać kredyt (patriotyczny) w B ytom iu lub Gliwicach. Jeżeli Rząd chce u trzy mać obecny polski stan posiadania n a Śląsku, to bezwzględnie pow inien przy stąp ić do energicznej ak cji w spierającej narodow e kupiectw o. Czynić zaś to należy za pośrednictw em polskich organizacyj kupieckich. L uką wi ustosunkow aniu sił społecznych wi Polsce jest b rak silnego stan u średniego. U łatw ianie rozw oju tem u stanowi! jest jednem z głów nych zadań p ań stwowych. Hafty lądowe! Dla snrzedaźy wysoce artystycznych, orygt nalnych i łatwo sprzedających f i a f t Ą m Iudo* n>ęt*fk w postaci obrusów, milieu, laufiów, poduszek itp. p o s x u f i iit a n a je s t o d - p o n l e d z j a l n a p a n i posiadająca odpowiednie znajomości w Krakowi* i na Śląsku. Przy pilnej pracy wysoki i stały dochód miesięcznie zapewniony. Łask. zgłoszenia pod 3 o f t y do ekspedycji.gońca Śląskiego* w Katowicach, Warszawska

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M Mr. 218. C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. Rok 4. ' S i o n i e e M c u M CENA PRENUMERATY na poczcie i u agentów 2 i pół złt mies.

Bardziej szczegółowo

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos.

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos. Medern DZIENNIK ILUSTROWANY DLA O W SZYSTKIM WIADOMOŚCI IEŚWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI. WydaMe O CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL. 8 GR ROK V PIĄTEK, 6 LISTOPADA 1936 Nr. 305 Dobra wiadomość przyszła * rameryki,

Bardziej szczegółowo

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ Nr. 14«Wtorek, dnîa 18 stycznia 1921, ťp p PRZEDPŁATA: 11.50 mk. na ćwierć roku bez odnoszenia 12.00. z odnoszeniem do doma 3.80. na miesiąc bez odnoszenia 4.00 na miesiąc z odnoszeniem Fjasfco djploiaatyczne

Bardziej szczegółowo

g r o m Pięt osób poniosło śmierć

g r o m Pięt osób poniosło śmierć Medan DZIENNIKILUSTROWANY DLA. O W S Z Y S T K IM WIADOMOŚCI 1 1 SWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI Wydanie D Cena egzemmarza 8 gr g r o m ROK VII. Piątek, dnia 15 lipca 1938 r. Nr. 193 14 lipca w Paryżu P ary

Bardziej szczegółowo

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs ŻYCZENIA OD LECHA A lo jzy P ietrzyk, otw ierając Z ja zd Śląsko-D ąbrow skiej,,s olidarności", o dczytał list Lecha W ałęsy skierow any do delegatów. O to jeg o obszerne f ra g m en ty:,, Drodzy Przyjaciele

Bardziej szczegółowo

HISTORIA POW SZECHNA

HISTORIA POW SZECHNA W ielki przew rót HISTORIA POWSZECHNA O b w olu ta, o k ła d k a, k arta ty tu ło w a J. CZ. BIEN IEK O ' R ed aktor: D A N U T A G IEY SZTO R -R O SA R ed a k to r tech n ic z n y : IR E N A SZW EDLER

Bardziej szczegółowo

funda Prokurator fcąda zatwierdzenia wyroku y i m

funda Prokurator fcąda zatwierdzenia wyroku y i m y i m Wydanie D CENA POJEDYŃCZ. EG DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZVSTKIEM. l WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPO L e n d y ti, 28. 4. Teł. wf Noc z poniedziałku na wtorek król Fuad spędził zupełnie

Bardziej szczegółowo

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t Naiefytosc pocztowa opłacona ryczałtem Nr. 42 Kraków, czwartek 21 lutego 1924 roku U L i i * A Redakcja: -ulica D u n a je w sk ie g o N r. 4 Telefon Nr. 4490 Konto czekowe P. K. O. Nr 152670 w y c h o

Bardziej szczegółowo

Medern. 5000 ofiar trzęsienia ziemi. Dwie katastrofy górnicze. Parowiec Ascania rozbił sie na stele. 52 tolśw m i Maaffifcia

Medern. 5000 ofiar trzęsienia ziemi. Dwie katastrofy górnicze. Parowiec Ascania rozbił sie na stele. 52 tolśw m i Maaffifcia Medern DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIM. WIADOMOŚCI ZESWłATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI Wydanie D Cena egzemplarza 8 gr. gnam ROK VII. Czwartek, dnia 21 lipca 1938 r. Nr. 199 20 osób zginało od

Bardziej szczegółowo

Judem. Spisek na życie komisji rządzącej w Saarze RUNĄŁ W PRZEPAŚĆ SAMOCHÓD Z 26 PASAŻERAMI. Krwawy mord na kutrze

Judem. Spisek na życie komisji rządzącej w Saarze RUNĄŁ W PRZEPAŚĆ SAMOCHÓD Z 26 PASAŻERAMI. Krwawy mord na kutrze Judem Wydanie DE CENA POJEDYŃCZ. ĘG W NIEDZIELĘ 10 GROSZY D ZIE N N IK ILUSTROWANY DLA O WSZVSTKIEM WIADOMOŚCI ZEŚW/ATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI. ROK III. WTOREK, 13 LISTOPADA 1934 NR. 313 SAMOCHÓD Z 26 PASAŻERAMI

Bardziej szczegółowo

ODCZYT. W niedzielę, dnia 21 maja br. o godz. 4 po poł. odbędzie się. Wydział.

ODCZYT. W niedzielę, dnia 21 maja br. o godz. 4 po poł. odbędzie się. Wydział. W niedzielę, dnia 21 maja br. o godz. 4 po poł. odbędzie się ODCZYT O P9DHTKU PRZEMYSŁOWYM. Referent: Starszy radca skarbowy W. W O JTA S, na który zaprasza wszystkich kupców i przemysłowców Wydział. RAFA

Bardziej szczegółowo

Gen. Franco zdobył Geronę

Gen. Franco zdobył Geronę V IIE N N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIM. w ia d o m o śc i z e Ś w iata -s e n s a c y jn e p o w ieści. W ythbh Ä Cena eazemnlarza 10 nr. KREDYT dla przemysłu polskiego Nowy Jork, 4. 2. TeL

Bardziej szczegółowo

Ł u m i ń s k i z w o l n i o n y, t e a t r d o l i k w i d a c j i. Elektronik wróci. ' 'i'

Ł u m i ń s k i z w o l n i o n y, t e a t r d o l i k w i d a c j i. Elektronik wróci. ' 'i' 977023929430302 7702 9"294 STRONA 9 Ł u m i ń s k i z w o l n i o n y, t e a t r d o l i k w i d a c j i R E K L A M A S z a n o w n y c h K lie n tó w u p r z e j m i e z a w ia d a m ia m y o w z n o

Bardziej szczegółowo

pieniądzem ustawowym, a także często Bank Cukrow nictwa był centralną instytucją

pieniądzem ustawowym, a także często Bank Cukrow nictwa był centralną instytucją ską. W r. 1930 Bank Ziemiański po reorganizacji przekształcony został na Zjednoczony Bank Ziemiański. D o nowej instytucji wszedł t. zw. dział bankowy Banku Ziemiańskiego, po wydzieleniu interesów agrarno-parcelacyjnych;

Bardziej szczegółowo

SŁOWA PRZESTROGI DLA PO LSKI

SŁOWA PRZESTROGI DLA PO LSKI jjw T' < ' 3 2 A \ J T f r x T K? '7 7 J :^

Bardziej szczegółowo

ZACHODNI. PI*mO POŚWIECONE * P R «W O m UJZflJEmNEGO *TO*UNKU.POLSKI i NIEfTlIEC

ZACHODNI. PI*mO POŚWIECONE * P R «W O m UJZflJEmNEGO *TO*UNKU.POLSKI i NIEfTlIEC /i ZACHODNI PI*mO POŚWIECONE * P R «W O m UJZflJEmNEGO *TO*UNKU.POLSKI i NIEfTlIEC R o k III M AJ 1935 N r. 5 Do Zarządów Okręgów, Obwodów, K ół i Członków Pol. Związku Zachodniego Dnia 12 maja br. zmarł

Bardziej szczegółowo

Powolne rófnice zdań

Powolne rófnice zdań M e d e m. D ZIE N N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O W S Z Y S T K I M WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA'SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 8 gr. Rok VI. Środa, 31. marca 1937 r. Nr. 88. Paderewski wraca

Bardziej szczegółowo

Wychodzi raa w tygodniu. Abonament k w a r t a l n y...2*40 zł. p ó ł r o c z n y... 4*80 zł. r o c z n y...9.50 zł.

Wychodzi raa w tygodniu. Abonament k w a r t a l n y...2*40 zł. p ó ł r o c z n y... 4*80 zł. r o c z n y...9.50 zł. Wychodzi raa w tygodniu Porto rytłałtem opłacone W I A Z K U s t o w a r z y s z e ń k u p i e c k i c h M A Ł O P O L S K I Z A C H O D N I E J C e n a a b o n a m e n tu : Abonament k w a r t a l n y...2*40

Bardziej szczegółowo

Papież błogosławi eskadrę włoską

Papież błogosławi eskadrę włoską wybwfe 'ßena pojedynczego egs groszy WTOREK 18 LIPIEC 1933 ROK II-NR. 194 WIADOMOŚCI z e SWIA7A-NAJCIEKAWSZE PROCESY f i Papież błogosławi eskadrę włoską W ielk i em tfuzfazm w e W łoszech = = = = = Rzym,

Bardziej szczegółowo

Parlam ent francuski uchwali 29 bm. pożyczkę dla Polski

Parlam ent francuski uchwali 29 bm. pożyczkę dla Polski mwhńwmustrowanydla WSIYSWCH O W S 2Y S T K IM * WADOMOŚCI ZE ŚWiATA-SENSACYJNE POW/EŚCL Poniedziałek, 28 grudnia 1936 r, Wydanie D* Cena egzemplarza 8 gr ÄWiilara w bożnicy W arszaw a, 27. 12. Tel. wl.

Bardziej szczegółowo

ollcja na miejscu zbrodni

ollcja na miejscu zbrodni Wydanie D f ( t o k I I. Wtorek l4-«o marca 1933 r. Hr. 73 D Z I E N N I K I L U S T R O W A N Y D L A W S Z Y S T K I C H O W S Z Y S T K I E M ollcja na miejscu zbrodni Zeznania funkcjonarjuszów policji

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska. Dziś 24 STRONY. D la kogo Herbapol? Ubezpieczenie OC. str. 9-16 JOB nr 2 str.7-8. Starowicz przesunął przyjazd.

Gazeta Jarocińska. Dziś 24 STRONY. D la kogo Herbapol? Ubezpieczenie OC. str. 9-16 JOB nr 2 str.7-8. Starowicz przesunął przyjazd. Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ NUMER 46 (164) IV Jarocin, 19 listopada 1993 r. D la kogo Herbapol? Pracownicy Herbapolu w Klęce domagają się zwiększenia liczby akcji przeznaczonych dla załogi

Bardziej szczegółowo

a r c li i tek fu i Imi «łomnic fmo

a r c li i tek fu i Imi «łomnic fmo a r c li i tek fu i Imi «łomnic fmo architektura i budownictwo L. 1 ' - hrchitektiini i budownictwo architektura i budownictwo Architektura i budownictwo architektura i budownictwo Architektura i budownictwo

Bardziej szczegółowo

Etha spotkania w Casablance

Etha spotkania w Casablance Oczy ciężkiej broni Zdecydowana akcja obronna wojsk sprzymierzonych Z GŁÓW NEJ K W A TERY F0H R E R A, JÖ stycznia. N aczelna Komenda Niemieckich Sił Z brojnych' kom unikuje w dniu 29 stycznia: W nieustępliwie

Bardziej szczegółowo

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA isawa gazeta ^ ^ p u s z c z y k o w s k a 22 W RZESIEŃ 1991 CEN A 2000 ZL edeopt Hi mii rat tra W numerze: + Dokąd zmierzamy + 4 0 lat w służbie pacjentów + ślubuję Ci..."

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KUPIECKI. ALTiSSE I MOKKA PEŁNOWATKI 3. Reklama jest dźwignią handlu f. GILZY I BIBUŁKI k. POV2nki Fil Wl O WG

PRZEGLĄD KUPIECKI. ALTiSSE I MOKKA PEŁNOWATKI 3. Reklama jest dźwignią handlu f. GILZY I BIBUŁKI k. POV2nki Fil Wl O WG PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ Dziś w Kinoteatrze Dźwiękowym WANDA św. Gertrudy 5. NAJSYMPATYCZNIEJSZA TRÓJKA AKTORSKA JOAN CRAWFORD w f m i e MĘZCZYZNI WOLĄ

Bardziej szczegółowo

Śmierć m łodego członka Śląskiego Aeroklubu. TYLKO DZIŚ 3 0-0 0 MIJA 0 0 G0DZ. 12-TEJ przyjmujemy ogłoszenia do. 31 maja b. r.

Śmierć m łodego członka Śląskiego Aeroklubu. TYLKO DZIŚ 3 0-0 0 MIJA 0 0 G0DZ. 12-TEJ przyjmujemy ogłoszenia do. 31 maja b. r. Jledem Wydanie 0 CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL. 8 GPi D Z IE N N IK ILUSTROWANY DLA O WSZYSTKIEM WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA-SENSA g n a z u ROK V. SOBOTA, 30 MAJA 1936 NR. 148 Śmierć m łodego członka Śląskiego Aeroklubu

Bardziej szczegółowo

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 8, 1981. K azim ierz Zabielski *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 8, 1981. K azim ierz Zabielski * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 8, 1981 K azim ierz Zabielski * WPŁYW INFLA CJI I ZMIAN KURSÓW WALUT W KAPITALIZM IE NA M IĘDZYNARODOW Y OBRÓT GOSPODARCZY 1. GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo