Cena p ojed yn czego num eru 0,15 ZŁ Sobota, 15-go i N ied ziela, 16-go listop ad a 1924 roku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cena p ojed yn czego num eru 0,15 ZŁ Sobota, 15-go i N ied ziela, 16-go listop ad a 1924 roku."

Transkrypt

1 N r. Cena p ojed yn czego num eru 0,15 ZŁ Sobota, 15-go i N ied ziela, 16-go listop ad a 1924 roku. Dzisiejszy num er zawiera 24 stres«cena PRENUMERATY na poczcie i u agentów 2 i pól zlt mies. Każdy czytelnik powinien abonament z góry płacić. k ' S r (Wychodź! codziennie z wyjątkiem niedziel! świąt). Ą Nie damy ziem i, skąd nasz ródt^> Adres Redakcji i Administracji: K atow ice, u lica W arszaw sk a 58. TELEFON: Katowice Nr Konto czekowe W >1 Reklamy: 0,25 zł. za w. mm. Ogłoszenia: 0,08 za w. mm. Za nieścisłość telefonicznie podanych o- gloszeń nic bierzemy odpowiedzialności. k A l W niosek n agły o u n iw ersy te t ruski- wiedliwości i pracy zgłosili dymisje, dość ma w stadjum niezmienności, albo też zrzuci skwapliwie przyjęte. charakter pozapartyjności, i w tedy stosunek ten P.P.S. ŻĄDA UNIW ERSYTETU DLA RUSINÓW W E LW OW IE. NA Jeśliby znowu miarą pożytku państwowego rozwiąże. Zaangażowanie się rządu w polityk) mierzyć fakt ostatnich dymisyj, to może dymisja min. Huebnera da się uzasadnić ze względu stronnictw siłą rzeczy powinno spowodować tego,czy innego stronnictwa, a raczej zespołu GŁOŚĆ W NIOSKU UPADŁA. WYDANO SĄDOM OKONIA ZA PODBU RZANIE PRZEC IW WŁADZY. na sytuację na kresach wschodnich w związku wzięcie przez te stronnictwa odpowiedzialności W arszawa, (Tel. od wł. głosowały m niejszości narodowe, P. P. z akcją dyw ersyjną sowietów- za rządy. koresp.) P o rząd ek dzienny w czorajszych obrad sejm owych nie zaw ierał W yganowskiego (sprawiedliwość) i min. Darow- S. i W yzwolenie. Jakie natomiast są przyczyny dymisji min- Można przypuszczać, że now a zmiana w rządzie będzie oznaczać wzmożenie się wpływów W PRZYSZŁYM TYGODNIU POSIEDZEŃ SEJżadnych m om entów ostrzejszych, d la skiego (praca i opieka społeczna) trudno lewicy, ale nie można zgodzić się, żeby ten MOWYCH NIE BĘDZIE. tego też obrady płynęły spokojnie. dociec. w zrost wpływów odbył się przy równcczesnem Warszawa (Pat.) Konwent seniorów. Na dzisiejszem posiedzeniu konwent Na skutek dymisyj trzech ministrów prem- uchyleniu się lewicy od odpowiedzialności za Dwie tylko sp raw y w yw ołały żywsze zainteresow anie, a m ianow icie seniorów ułożył program pracy Sejmu na naj Grabski niezwłocznie podjął starania o obsadzenie wakujących tek. Przebieg starań i na Zatem pozornie drobny fakt zmiany w rzą te wpływ y. spraw a wydania posłów oraz spraw a bliższy tydzień. Postanowiono w przyszłym zwiska kandydatów do tek znane są już Czytelnikom naszym. Lada chwila nominacje będą zagadnienia charakteru tego rządu. dzie prem. Grabskiego nabiera cech poważnego uniwersytetu ruskiego. tygodniu ule odbywać posiedzeń plenarnych, Co do pierw szej chodziło o w y aby w ten sposób umożliwić komisjom sejmowym przygotowanie m aterjalu dla plenum. Z ter ostatniego lekkiego przesilenia16 rządowego- winny przyśpieszyć rozwiązanie owego za podpisane i w tedy odsłoni się w łaściw y charak Najbliższe chwile przyniosą fakty które po danie sadom posłów: Okonia, Dziducha i Rcguszczaka. Sejm odm ów ił w y kolei poruszono losy ustaw y o akademii sztuk Należy przy tej sposobności przypomnieć, że gadnienia w tym, lub owym kierunkudania pos. B ziducka i Roguszczaka, pięknych w Krakowie, swego czasu przez Sejm gdyby zmiana w rządzie p. Grabskiego oznaczała nie potrzebne zadośćuczynienie wymogom szcza bardzo ważną kwestją, czy rząd p, Dla interesów państw a jest dziś- zwła n atom iast 128 głosam i przeciw 117 postanow ił w ydać sądow i Okonia za no spowodować uchwałę Sejmu, w zyw ającą uchwalonej. Na wniosek m arszałka postanowio sytuacji w ew nętrznej państwa, lecz nowe zaangażowanie się polityczne p. Grabskiego motyjny, czy też charakter ten odmieni. Grabskiego utrzym a swój charakter pozapar przem ów ienie n a wiecu, w którem rząd do nieogłaszania pierwszej ustawy, uchwalonej jeszcze w roku ubiegłym. Następnie kon Okoń w zyw ał chłopów do oporu p rzeciwko zarządzeniom w ładz i n aw o ły w ent postanowił uzupełnił porządek dzienny dzigłoby to poniekąd wpłynąć na zmianę stosunku Stw arzanie w polityce rządowej nowych Sejmu do rządu- mętności, w prowadzanie bez żadnej odpowiedzialności pewnych w yraźnych wpływów mo w ał do obicia posłów z innych stronnictw, n a skutek czego pobito dwie o- nie w yboru do nowokreowanych komisji sejmosiejszego posiedzenia sejmowego przez dokona Bo albo rząd p. Grabskiego pozostanie rządem fachowym, pozapartyjnym, działającym że zaszkodzić powolnemu porządkowaniu stosunków w Polsce, którego jesteśmy świadkam i soby. W drugiej podobnej spraw ie wych, t- j. em igracyjnej i reform rolnych. P- pbza sferą wpływów stronnictw sejmowych Sejm 131 glosam i przeciw 122 odm ó marszałek Zawiadomił, że wpłynęło pismo mii w takim razie stosunek Sejmu do siebie utrzy- s w ił w vdania tego samego posła. W stra. praw zagr. z prośbą, ażeby posłowie, w y rezultacie więc Okoń stanie przed sądem tylko w pierw szej spraw ie. swym wyjazdem wchodzili w kontakt z mini jeżdżający do centrów emigracyjnych, przed o sterstwem, a za granicą z placówkami polskie- Spraw a uniw ersytetu ruskiego w y P olacy upom inają s ię o praw a mi. W reszcie p. marszałek przedstawił plan płynęła n a skutek w niosku pos. Czapińskiego (P. P. S.), który dom agał się budowy hotelu sejmowego, który finansować p o lsk o śc i ma P. K- O- W. sprawie tej konwent seniorów otworzenia uniw ersytetu ruskiego we NA KRESACH NIEWYZWOLONYCH. udzieli p. m arszałkowi odpowiednich pełnomocnictw, potrzebnych do zaw arcia umowy z P. Lwowie. U krainiec Chrucki, n aru szając zwyczaje parlam entarne, zgłosił Gniezno, (Pat.) Na wiecu Związku Obrony Kresów Zachodnich w Gnieźnie poczech, wobec wzmagających się tendencji anty na bezbronność mniejszości polskiej w Niem K. O. się do głosu przeciw nagłości i ośw iadczył, że w niosek ta k i je st już spóźniony. W brew tem u klub u k raiń sk i gło AMBASADA. polskiej w Niemczech: 1. w ezw ać całe społe skazującego ją na zupełną zagładę narodową, POSELSTW O FRANCJI W WARSZAWIE stanowiono wobec grozy położenia narodowości polskich a przedewszystkiem ciągłości teroru, sowa! za nagłością. M arszałek zw rócił słusznie uw agę n a niewłaściw ość uchwaliła podniesienie poselstwa francuskiego darności i jedności narodowej z Polakami w brak opieki nad Polakami w Niemczech, stoją Paryż, (P a t) Rada Ministrów czeństwo polskie do zamanifestowania swej soli zwrócić niniejszem uwagę rządu na niebywały takiego postępow ania i przypom niał, w W arszaw ie do rzędu ambasady. D otychczasow y poseł nadzw yczajny i minister pełnomoc wspólnej pracy, mającej na celu utrzymanie wanego wprost stanowiska mniejszości niemiec Niemczech przez poparcie moralne i materialne cy w rającem przeciwieństwie do uprzywilejo że były już zajścia n a tle podobnego podszyw ania się do zabierania głosu. ny Francji Henry de Panafieu został mianowany ambasadorem. światowego na kresach niewyzwclonych, 2- zor strony rządu, aby wszystkiemi dostępnemi mu własności narodowej i rozwoju kulturalnego kiej w Polsce, domagając się szczególnie ze Z a nagłością wniosku, która upadła, ganizować w tym celu w dniu 30- listopada środkami postarał się o przyznanie mniejszości dzień kresów niewyzwolonych, połączony ze polskiej w Niemczech międzynarodowej ochrony składkami oraz wiecami informacyjncmi na terenie i praw w zakresie, jaki przewiduje traxtat W ojew ództwa tutejszego, 3. zw ażyw szy o ochronie mniejszości. S p r a w a r e k o n s t r u k c j i w m a r t w y m punkcie. WSZYSTKO ROZBIJA SIĘ DOTĄD O MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH. - THUGUTT WEJ DZIE PRAWDOPODOBNIE W SKŁAD RZĄDU. ODMOWA CHICINSKIEGO. Zjazd kupiectwa polskiego, Warszawa, (Tel. od wt. koresp.) * Ju tro odbędzie się Zjazd Zw iązku darzono kupiectw o niechęcią, zarzucając m u często niesłusznie paskar- Pótoficjalnie komunikują: P rezes Rady ministrów p. Grabski przyjął w czoraj rano pos- Thu- tek porozumienia się stronnictw sejmowych, lecz Rząd prem- Grabskiego pow stał nie na sku Polskich Tow arzystw K upieckich w Król Hucie. Nie będzie to w yłącznie stwo. W łaściw em paskarstw em tru gutta, który mu przedstaw ił szereg dezyderatów, dotyczących zakresu działania, jakiby mu czypospolitej, jako pozapartyjny rząd koniecz powołany został przez Pana Prezydenta Rze przegląd sił zorganizowanych. Zjazd dnili się przew ażnie nie kupcy, lecz lu pośw ięcony je st przedew szystkiem zag adnieniom gospodarczym, dotyczą smalcem, rzeźnik węglem, urzędnik dzie inni np. gdy aptekarz handlow ał odpowiadał w razie wstąpienia do Rządu- ności państwowych. W obec zasadniczego uzgodnienia stanowiska Stosunek Sejmu, a więc stronnictw politycznych do rządu p. Grabskiego ograniczył się cym w pierw szym rzędzie kupiectw a wojewódzki salw ar sanem itp. Po premjera z poglądami pos. Thugutta nominacja sam ego, ale obchodącym i n a s w szystkich. K upca i jego interesów nie m o w arunki dla paskarstw a, a handlbm w prow adzeniu w aluty stałej zniknęły ta stała się w ysoce prawdopodobną. tylko do jego akceptacji. Żadne ze stronnictw Stanowisko ministra spraw wewnętrznych o- sejmowych nie wzięło i nie ponosi odpowiedzialności za rządy prem. Grabskiego. żna, jak się to w ielu krótkow zrocznym tru d n i się corz to m niej ludzi, tj. ci, tiarował premier p. Józefowi Chaciriskiemu (chw ydaje, wyłączyć ze społeczeństwa. którzy są do kupiectw a zawodowo d ), który jednak na w czorajszej konferencji odmówił przyjęcia tej teki- Spraw a zatem pozo rządu p. Grabskiego nie utrzym ał się długo- Często pozapartyjny charakter fachowego Póki żyjemy w obecnym u stro ju gospodarczym, m u sim y się liczyć z rze pców polskich m a n a celu omówienie przygotow ani. Z jazd zaw odow ych k u staje otw arta. Postawienie gen. Sikorskiego na miejsce gen. czywistością a kupiectw u i polityce potrzeb kupiectw a i wywalczenie m u W ciągu popołudnia i w ieczora Rząd prow a Sosnkowskiego (min. spr. wojsk.), p. Huebnera handlow ej poświęcić m usim y wiele u- znośnych w arunków. dził rozmowy na temat rekonstrukcji. Główny na miejsce p- Sołtana (min. spr. w ew n ) i p. szkopuł stanowi obsadzenie teki spraw w e Skrzyńskiego na miejsce p. Zamoyskiego (min- wagi, bo od spraw ności i popraw nego Społeczeństw o m u si w niknąć w potrzeby h an d lu, w inno się nim zain te wnętrznych- Po odmowie pos. Chacińskiego spr. zagr ) nadało rządowi dość w yraźne d zia ła n ia w tej dziedzinie gospodarstw a w iele w państw ie zależy. resować, gdyż w tedy łatw iej będzie o spraw a ta stanęła na martwym punkcie. W y zabarwienie partyjne, lewicowe. Zmiany w rządzie nie pociągały jednak za sotią zmiany sto D aw niej P olacy zaniedbyw ali dzie kontrolę tej dziedziny gospodarstw a. mieniane są, co praw da, różne nazwiska, są to jednak w szystko tylko domysły. sunku Sejmu do tego rządu, ponieważ przyjście dzinę handlu. Naogół patrzono z niechęcią n a zawód kupiecki. Szlachcic zrozum ieć, że handel jest następcą Przedew szystkiem wszyscy m usim y Pos- Thugutt w rozmowie z W aszym korespondentem oświadczył, że zasadniczo uzgod na pożytek państw a. się nim brzydził. W tedy Polska nie wojny. Odgrywa on dla pań stw a tę nowych ministrów uzasadniane było względami nił swoje warunki z p. premierem w sprawie Po objawach krótkotrwałego niezadowolenia doceniała ważnej roli kupiectw a i pozw alała, że obcy, przew ażnie żydzi sach kiedy każdy szczep czy naró d rolę, co w ojna. W zam ierzchłych cza w spółpracy w Rządzie, jednakże wejście do gabinetu uzależnia od obsadzenia innych tek, a ności rządu p. Grabskiego, nowi ministrowie u- dziedzinę tę opanow ali. N iechęć ta po sam sobie w ystarczał, nie było handlu- stronnictw, stojących na gruncie pozapartyjgłównie od tego, kto zostanie ministrem spraw rzędowali wśród ciszy politycznej. Dnia 12. b- woli znika. P ow iększa się polskie k u W ytw arzano tyle dóbr, że w ystarczyły w ew nętrznych m. wieczorem ministrowie: spraw wewn-, spra pi ect wo. P o d c z a s w ojny i po wojnie

2 Str. 2. u ON 1EC SLAS KI D nia 15-go i 16-go listopada 1924 r. Skoro jed n ak zabrakło jakiegoś p rzed m iotu czy tow aru staczało się wojnę i zabierało m ajątek, ludzi i ziemię słabszemu. Gdy jednak w ojna nie m ogła się skończyć zwycięstwem, gdy n ap a dnięty um iał się bronić, w tedv obie strony m usiały się pogodzić. Z aw ierały tedy um owę że tow ary, których im brak, będą sobie w zajem nie w ym ieniać. Pow stał tedy handel i zajął m iejsce wojny. Stał się następcą w ojny. M ożna pow iedzieć, że był to d a l szy ci- wojny, jeno w innej formie. I n a odwrót, jeśli handlow i jakiegoś k ra ju groziła ruina, zjaw iała się wojna, której zadaniem było handlow i tem u przyw rócić zdolność do życia, a l bo naw et stare w arunki polepszyć. Dzisiaj handel tę rolę w ykonuje w państw ie, aczkolw iek w odm iennych w arunkach. I dzisiaj p aństw a zm ierz a 1' do zasady sam ow ystarczalności, czego dowodem są cła ochraniające w łasne w yroby i posuwana się dalej, bo sta ra ją się o zwiększenie eksportu, o jalcnajw iększy w ywóz tow arów zagranicę. P aństw a, które najw ięcej poświęciły uw agi zagadnieniom gospodarczym i handlow ym dochodziły do najw yższej potęgi np. Anglja, gdzie w łada przysłow ie: my policy is m y tra d e, m oja polityką jest mój h a n del! I praw ie zawsze państw a, które poza swe granice rozszerzyły swoje w pływ y gospodarcze, narzucały swoje panow anie polityczne! Za kuncem szedł miecz. Często szedł także przed kupcem. W iększe widoki powodzenia dla m iecza są w tedy, gdy w pływ y gospodarcze są u stalo n e. D oskonale ro zum ieli to Niemcy, którzy noża swemi granicam i osiedlali sw ych ziomków, u łatw iając im stw arzanie nlacówek gospodarczych. I dzisiaj Niemcy w Polsce są pionieram i niemczyzny, są forpocztam i państw a niem ieckiego. K upiec Niem iec, chociaż jest obyw atelem Polski, doznaje w Niemczech przy sprow adzaniu z tam tąd tow arów n a j rozm aitszych ulg wywozowych. Zato pam ięta o Berlinie, a dlatego kupcy niem ieccy są silniejszym i i zd olniejszymi do konkurencji wobec kupca polskiego, których takich ulg nie uzyskuje. T ą drr>-~ N iem rv u trw alają swój stan posiadania w Polsce, a tern sam em um acniają swoje wpływ y polityczne. Już z powyższego w ynika jak w ażną j e s t spraw a polskiego h an d lu i kupiectw a. Być może, iż liczba kupców w Polsce w stosunku do m ieszkańców j e s t za w ielka, że dlatego, iż kupców j e s t za w iele, to w ary są droższe. Jed n a k ż e kupców Polaków jest zamało, a za wiele m am y obcych kupcam i, w rogo usposobionych dla p aństw a i narodu. Stąd w niosek, że nietylko o- bow iązkiem naszym jest interesow ać s ię potrzebam i h an d lu i w pływ ać na p o l i t y k ę handlow ą, ale obowiązkiem naszym jest również stw arzać w łasny s t a n kupiecki. Zjazd jutrzejszy poruszy niew ątpliw ie kw estję k redytu kupieckiego. W szystkie stany narzekają n a brak k red y tu, kupiecki jednakże w szczególności. Na Śląsku spraw a ta tern gorzej w ygląda, że banki, m ające swoje centrale poza Śląskiem, odprow adzają gotów kę do sw ych siedzib i z tego pow odu b rak u nas gotówki. K redyt jest drogi, a to znowu w pływ a n a podrożenie tow arów. Zjazd omówi z pew nością także kw e stję podatków. Nasz system podatkowy istotnie podcina życie gospodarc z e. Obliczony je st n a szybkie ściągnięcie gotów ki, lecz w k o n sekw encji swej w ysusza źródła podatkow e n a przyszłość, nadto u tru d n ia stw arzan ie now ych w arsztató w i źród e ł dochodu dla Skarbu. Zjazd nie będzie mógł pom inąć kwe- S tji celnej, k tó ra w życiu, szczególnie w handlu, stw arza szereg dziwolągów. W szystkie te spraw y, decydujące o n aszem życiu gospodarczem, spowod u ją niew ątpliw ie krytykę polityki rządow ej. W ładze będą się m usiały z t e r n liczyć. Życie zw ykle je st siln iejsze niż przepisy. A od Rządu trzeba się dom agać pomocy. Rząd pozwalał buszow ać przem ysłowcom, szczególnie kopalniom i koncernom węglowym. Cena w ę g l a śrubow ała c e n y n a w s z y s t kie inne tow ary. Rząd nie w pływ ał na stw orzenie zdrow ej org an izacji sprzedaży węgla, jak to istnieje w innych państw ach, lecz pozw alał n a działanie konw encji, koncernom itp. o- szustorn. Dalej Rząd praw ie że nic nie uczynił, aby zrów nać ceny w ew nątrz k raju z cenam i zagranicznemu, chociaż to należy do najw ażniejszych zadań chwili bieżącej. W tych w arunkach, przy naszym system ie podatkowym, życie gospodarcze m usi się rw ać w strzępy. Jeśli Zjazd kupców polskich swoje postulaty oprze o szeroką podstaw ę potrzeb państw ow ych, a nie w ątpim y, że tak uczyni, w tedy może być pewny poparcia całego społeczeństw a. W tej m yśli życzymy Zjazdowi pom yślnych obrad. G h ł o p p o l s k i d o s w e g o p i e w c y. HOŁD U W IELB IEN IA DLA NOWEGO POW IĘKSZYCIE LA POLSKIEGO. Warszawa, (Tel. od wł. koresp.) Z powodu otrzym ania przez W ładysław a Reym onta nagrody Nobla pos. W itos w ystosow ał do znakom itego pisarza list następujący: Czcigodny P anie! Z w ielką dum ą i radością przyjęliśm y dzisiaj wieść o przyznaniu P a nu przez szw edzką A kadem ie N auk nagrody Nobla za P ań sk ą powieść Cłopi. Szczęśliwi się czujemy, że P ański talent, pełny genjuszu polskiej rasy, w yw alczył dla Polski ponownie chw ały pełne miejsce wśród w ielkich narodów św iata. Szczęście i radość IM IENIA nasza, jako przedstaw icieli chłopów, są tern pełniejsze, iż twórczy genjusz P ański ujaw nił się w całej swej potędze i piękności w dziele, opiew ającem dolę i niedolę, tw arde i ciężkie, bujne jednak życie polskiego chłopa. Chłop polski pojm uje w ielkość P ań sk ą i ro zum ie swój dług wdzięczności wobec P ana, to też staw ia P an a w rzędzie swoich bardzo drogich i bezwzględnie szczerych przyjaciół. Życzymy P an u długich la t zdrow ia i owocnej twórczej pracy, przyczem pozostajem y z w y ra zam i bardzo w ysokiej czci i pow ażania. W incenty W itos m. p. PRASA FRANCUSKA O REYMONCIE Paryż, (P a t) Dzienniki Eclair i Figaro podnoszą znaczenie przyznania nagrody Nobla pisarzowi polskiemu Reymontowi, wskazując na konieczność popularyzowania jego dziel we Francji. G d a ń s k m o ż e p o r o z u m i e w a ć s i ę z z a g r a n i c ą TYLKO ZA POŚREDNICTW EM POLSKI. ORZECZENIE KOMISARZA LIGI NARODÓW. Gdańsk, (A. W.) W ysoki ko miar z Ligi Narodów w ydal decyzją w sprawie udziału Gdańska na kongresach m iędzynarodowych. W edług decyzji komisarz stwierdza raz an zawsze, że w każdym poszczególnym wypadku przedstaw iciele Gdańska, życzący sobie wziąć udział w kongresach i zjazdach międzynarodowych, zwracać sie powinni do organizacji danego kongresu lub zjazdu nie bezpośrednio, lecz za pośrednictwem delegata Polski. K r ę t a c t w a lliersiie w u k ła d a c h z F Paryż, (Pat.) W sprawie rokowań handlowych francusko-niem ieckich pisma donoszą, iż Niemcy usifołwaii osiągnąć ustępstw a w sprawie statutu i polityki dla R e ra oraz w sprawie przyspieszenia ewakuacji Zagłębia r a n c j ą UNIEM OŻLIW IAJĄ POROZUMIENIE. Ru liry. W edle informacji M atina, delegacja niemiecka odjechała do B erlina celem powiadomienia rządu o stanie rokowań. Ilerrio t zawiadomił v. Boscha, że F rancja nie może p rzy jąć ostatnich propozycyj niemieckich, p rzedstawionych podczas odbywających sie obecnie rokowań handlowych, ponieważ musi sie liczyć z tern, iż w razie przyjęcia tych propozycyj Niemcy wysunęliby po kilku dniach nowe żądania. N i e m c y z s o w i e t a m i O NAWIĄZANIE STOSUNKÓW HANDLOWYCH. DOTYCHCZASOWA DYSKUSJA NIE WYKAZAŁA RÓŻNICY ZDAŃ. Moskwa, (A. W.) P rzybył do Moskwy na rokowania handlowe z Niemcami radca am basady sowieckiej w Berlinie Brodowskij oświadczył współpracownikowi Ekonomiczeskoj Żyzni, że przedm iotem rozpoczynających się rokow ań sowiecko-niemieckich będzie szereg doniosłych spraw, pomiędzy któremi na pierw sze miejsce w ysuw ają się: sprawa sytuacji praw nej przedstaw icielstw a handlowego sowietów w Berlinie, położenie handlowych przedsiębiorstw niemieckich w Rosji, spraw y transytu, ceł i stosowania klauzuli n ajw iększego uprzyw ilejow ania. Dotychczasowe rokow ania nie wykazały zasadniczej różnicy zdań między stronam i, nie jest jednak wykluczone, iż różnica tak a powstać może podczas dyskusji. Do niedawna Niemcy zajmowały stanowisko w yczekujące w spraw ie handlu z Rosją. Tłumaczy się to częściowo brakiem kapitału w Niemczech, częściowo zaś pragnieniem nadm iernych zysków. Należy sądzić, iż obecnie, dzięki przypływowi kapitału do przem ysłu niemieckiego, oraz oczekiwanym środkom ochronnym, które zastosują sąsiadzi Niemiec w obawie przed konkurencją przem ysłu niemieckiego, Niemcy zwrócą w iększą, niż dotychczas, uwagę na rynek rosyjski. Zacieśnienie stosunków handlowych uzależnione jest od przystosow ania się Niemiec do systemu handlu zew nętrznego sowietów. Zjazd zw iązk ów zaw od ow ych S S. S» FI, KŁADZIE NACISK NA ZJEDNOCZENIE RUCHU ZAWODOWEGO. Moskwa, (A- W ) W czoraj odbyło się otw arcie szóstego Zjazdu Związków Zawodowych SSSR. Przem ówienia powitalne w y głosili Tomskij, Kalinin i Zinowjew. Obecną sytuację międzynarodową charakteryzow ał Zinowjew, jako powrotną lalę reakcji, która objawia się w objęciu rządów w Anglji przez konserw atystów i zw ycięstw o Coolidge'a w Ameryce. Fakty te odbiły się na sytuacji wewnętrznej wszystkich państw. W tym stanie rzeczy szczeg. ważnym staje się postulat zjednoczenia ruchu zawod do czego w zyw ają komuniści wszystkich robotników w imię walki klasowej. Największymi przeciwnikami jedności ruchu zawodowego są kierownicy niemieckich związków zawodowych, którzy utracili poczucie solidarności proletariackiej i stali się służalcami burżuazji- Zjazd powitał owacyjnie przedstawicieli Trade-unionów, przybyłych z Anglji w charakterze gości- W imieniu delegacji angielskiej przemawiali: Parceli. Bromlej i Tillct. Parceli oświadczył, iż podziela on pogląd Zinowjewa na potrzebę zjednoczenia zw iązków zawodowych, Bremlej, pozdrawiając zjazd w imieniu robotników angielskich, oświadczył, że proletariat angielski złożył niejednokrotnie dowody swej przyjaźni dla proletariatu rosyjskiego, występując w obronie państwa sowiec kiego w ciężkich dlań chwilach. W ypadek taki zdarzył się w roku 1920, kiedy angielska prasa robotnicza w ypowiedziała się po stronie sowietów w czasie wojny polsko-sowieckiej. PROGORAM ZJAZDU. Moskwa, (A. W.) Przybyły d* dzienny szóstego zjazdu Związków Za w odo* wych SSSR. obejm uje: spraw ozdanie prezy-t djum i Komisji Rewizyjnej, referat Komisarza: Pracy, omówienie sytuacji ekonomicznej i p erspektyw y gospodarczej SSSR., sprawy organizacyjne Związków Zawodowych, działalność taryfowo-ekonom iczna Związków, najbliższe zadania kooperacji robotniczej, praca kulturalna. Związków i wybory do Rady C entralnej, W Z jeździć Związków Zawodowych uczestniczyć będą przedstaw iciele Związków Zawodowych Anglji, Czechosłowacji i Francji. OOOQOOO Z Rady Ministrów. Warszawa, (Pat.) Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu powzięła następujące uchw ały: 1. Projekt ustaw y w sprawie zmiany i uzupełnienia ustaw y z 31. lipca 1923 r- o scalaniu gruntów, 2- projekt ustaw y w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej u- staw y z r w sprawie podwyższenia i zniżenia staw ek przy niektórych opłatach stemplowych oraz w sprawie uchylenia niektórych ustaw o opodatkowaniu przewozu osób i tow a rów. Z e ś w i a t a. NOW E MORDERSTWO POLITYCZNE W E WŁOSZECH. Paryż, (A. W.) W Ca stel m arę Flavia koło Neapolu poseł Im perato po ostrej wymianie słów w kaw iarni z radnym miejskim Ca sen za wyszedłszy z nim na ulicę,dał do niego kilka strzałów rew olw erow ych i zabił na m iejscu poczem zbiegł w góry. Cos en za. był członkiem miejscowej organizacji faszystowskiej. M orderca Im perato został jeszcze przed dw u laty w ykluczony z p artji i jest człowiekiem niezw ykle egzaltowanym, przyczem wielkie kłopoty finansowe wywołały u niego wysoki stan zdenerwowania. SENSACJA AER0NAU7YCZNA. Ze St. Zjednoczonych do Honolulu. Londyn, (A. W.) W ydział żeglns gi powietrznej Stanów Zjednoczonych zaw arł umowę na dostaw ę samolotu, któryby mógł odbyć podróż ze Stanów do Honolulu. Samolot, ten, o ile nie zawiodą nadzieje, będzie wzorem dla budowy specjalnej pomocniczej floty pow ietrznej. W urzędowych kołach am erykańskich tw ierdzą, że samolot taki będzie w możności oblecieć ziemię dookoła bez dobierania paliwa z okrętów. OFIARY BÓJKI PARLAMENTARNEJ W MEKSYKU. Meksyk, (Pat. Poseł Zacatecas, raniony w czasie wczorajszej strzelaniny w parlamencie, zmarł. Ranny ciężko przewodniczący robotników Moronez jest nieprzytomny i oczekują, że umrze. Dotychczas nie aresztow a no jeszcze nikogo, ponieważ nie zdołano stw ierdzić, kto strzelał. Partja robotnicza oskarża t. zw. umiarkowanych, że uknuli spisek celem zamordowania Moronesa, a umiarkowani tw ierdzą, że Moroneza jest ofiarą swoich tow arzyszów parlamentarnych, którzy w ostatnim czasie niezwykle go atakowali- W OKRĘGU SAARY 8-GODZINNY DZIEI» PRACY. Saarbrücken, (Pat.) Komisja, rządzącą okręgu Saary ogłosiła rozporządzenie, w prow adzające obowiązujący ośmiogodzinny dzień roboczy na terytorium przez siebie adm inistrowanym OOOQOOO Drobne w iadom ości. Koszta utrzym ania w Austrji w zrosły od połowy października do połowy listopada o 2 procent. (P a t) * * Związek angielskich izb handlowych donosi, żc rząd angielski zamierza sprzedać część słynnego arsenału w Olwich. (Pat.) Rząd czeski w ydał zarządzenie, postanaw iające, iż do służby państw owej nie będą przyjmowani nowi kandydaci. Skoro w jednym resorcie zabraknie personelu, brak ten ma być u- zupełniony przez przydzielenie urzędników z in» nych resortów. (Pat.)

3 Dnia lb-go i xo-go usiopaua laicq r. V I v. ' I C. V ^ L. \.*1. V 1. otr. d. Amerykański senator Robert Owen wygłosi? w ostatnich czasach mowę, podchwyconą skwapliwie i rozdmuchaną po całym świecie przez prasę niemiecką.- Przemówienia tego rodzaju (zwłaszcza, że rodzą się one dosyć często w ojczyźnie idealisty Wilsona), wywierają fatalny w pływ na etyczne podstaw y społeczeństw. Po katakliźmie wojennym sumienie świata Zapadło w otchłań ogólnej dezorientacji. Zachwiały się podwaliny moralności w najobszerniejszem tego słow a znaczeniu. Kryteria oślepły jakby przygasły. Zresztą ogół ludzkości, w niewielu zaledwie procentach uksztalcony. nie jest zdolny do wyłuskiwania z bieżącej fali wypadków ziarna prawdy. Nie ma potemu w prost intelektualnych danych. Tern gorzej, jeżeli z pośród niezbyt licznej elity duchów głębszych, wielka część z powodu nieznajomości rzeczy sprzeniewierza się prawdzie uznanej f rzuca swój pieniążek na czele dziejowego szalbierstwa. Oto w aży się w zgiełku następstw wielkiej wojny kapitalna kw estja: kto zawinił rozstrój św iata z r i gdzie się ukryła Nemezis historyczna? Dla Polaka w ystarczy porównać własne dzieje z historią Prus, by odpowiedzieć sobie na to pytanie tak. by odpowiedź nie pozo Kto zawinił? praw da nie wydobędzie się na wierzch nieodwołalnie: że pruska, przyziemna kultura i materjalistyczny apetyt chorego społeczeństwa niemieckiego w yw ołały wojnę światową. Rzecz oczywista, stwierdzona dokumentami i nie podlegająca dyskusji- Jeżeli jednak pragnie kto jeszcze dowodów, niech się wgłębia w amoralną przeszłość Prus i obserwuje bacznie bieżącą chwilę w Niemczech od r aż po dzień dzisiejszy. Są wśród jednostek chore dusze, pozbawione najzupełniej nerwu moralnego. Klęską jest dla kultury, jeżeli i w rodzinie narodów znajdzie się taka zbiorowa jednostka. Pędzi ona wówczas bezwolnie w nieznane jutro, ku niechybnej zgubie, gdyż sprawiedliwość dziejowa jest i odzywa się do Pocztow a Kasa O szczędności w W arszaw ie ulica J a s n a nr. O oraz 1048 O ddziały w P oznaniu, K rak ow ie i K atow icach a d n ie m 7-go lis to p a d a &r. przyjmują do inkasa weksle, listy przewozowe i inne dokumenty ss Do Inkasa z protestem przyjmowane są wyłącznie weksle, wystawione na miejscowości posiadające stałego notarjuszi. O T r a k ta t handlow y z Bäiemeami«Od czasu rozpoczęcia p rac w stępnych nad trak tate m handlow ym z światowym, a pierwszy u tru d n ia tk a ł się wogóle z zastojem n a ry n k u bitnie w epokowych chwilach. Ona to kazała paść trzem zaborcom, a powstać w śród cudownych niemal okoliczności Polsce. przyniósł zm iany ta k dla jednej jak W obec jed n ak stale słabnącej siły eks Niemcami, szybki bieg wypadków w zrastająca konkurencja niem iecka. Jednym z wyraźnych dowodów złej woli i drugiej strony, które pertraktacjom portowej naszego rolnictw a, z drugiej Niemiec i bezwzględnego egoizmu, który żąda tym nadać m uszą charakter ostrej bardzo w alki, gdyż chodzi tu o unorm o nych nam surow ców i fabrykatów, je stro n y konieczności im p o rtu potrzeb od Europy wielkich oiiar. a nie cofnie się naw et przed wymierzeniem ciosów, mogących w y wanie stosunków na dłuższy okres steśm y zm uszeni ta k do w ywozu zasadniczych naszych pro d u k tó w eks wołać nową katastrofę ekonomiczną, było rozszerzenie w Niemczech dnia pracy do 10 do- żej m ierze przyszłość gospodarcza portowych, jakiem i są węgiel, n afta i czasu, od których zależeć będzie w d u dzin. Podobnych szantażów mnoży się od zawieszenia broni moc tak wielka, że próżnobyś Biorąc za podstaw ę rokow ań stosun stron. drzewo oraz produkty i ich przetw ory rolne, ja k do ograniczenia przyw o się starał je zapam iętać i wyliczyć. Bezwzględność tej katcgorji stanowiła właśnie podkład staw iła po sobie ani cienia wątpliwości- Zresztą zw yciężyła przecież kultura dem okratycz nrzed w ojny, podkreślić należy, że byki handlow e niem iecko-rosyjskie z zu w yrobów przem ysłow ych, gdyż zależy od tego nasza rów nowaga handlowa. A że Niemcy są tu sąsiadem naj wojny z r* Że leży to w charakterze na. Zwyciężyło dobro i sprawiedliwość. Chodzi więc o to tylko, by nie iść na lep takich w ywożących n a cały w schód swe w y ły one korzystne jedynie dla Niemiec, Prus, nikt temu nie zaprzeczy wobec niesłychanego szantażu w dziedzinie dnia pracy. Kto bardziej wehodzaevm w rachubę, m u- głosów, co. jak głos Owena, podważają w znużonym śmiertelnie, spragnionym dawnych kry ię przed dowozem produktów ro l roby przem ysłowe, a zam ykających imy wobec nich tych ekonom icznych się ważył na krok tak tragicznie nietyczną konieczności trzym ać się z podw ójną ten mógł z równem powodzeniem, bez drgnięcia powiek, nastawić w r działa na teriów świecie, poczucie etyki I nadzieje sprawiedliwości historycznej. P- Owen twierdzi- żt jenne stosunki polityczne krępow ały nych z K rólestw a wzgl. Rosji. Pow o zaciętością. Już teraz bowiem widzimy jak ciężkie położenie n a Ś ląsk u w y gmach pokoju i szczęśliwości ludzkiej. to prawie wszystkie narody, nie zaś Niemcy, tu swobodę Niemiec, lecz przyszły rok w ołała konkurencja w e^la niem ieckiego, k tó ry odebrał nam n a razie prze Przed kilku dniami pojawiła się w pismach ponoszą odpowiedzialność za wybuch wojny, a ją wróci, tak, że odtąd w alka ta wystąpić m usi n a nowo, a wobec ciężkie następująca depesza, która chyba ostatecznie zwalanie winy na Niemcy pogrąża Europę coraz bardziej w polityczny i gospodarczy chaos go ro'ożenia ekonomicznego stron n a w ażną część rynków niem ieckich, dokąd przedtem 60 proc. naszej produk każdego przekona: Okoliczność, że Niemcy w piątym roku po Jak przez usta Wilsona przemawiał u wrót brać m usi cech specjalnie o trych. Od cji wywożono, a który zagraża nam o- wojnie obniżyły u siebie stopę podatkową w pokoju duch wzniosłego idealizmu i świętej etyk i dziejów, który od czasów założenia chrystja- się podnosi, w yw ołała ogromne wrażenie w o- spodarczy całej Polski, a specjalnie w yn ik u jej zależeć będzie rozw ój go becnie i n a innych ry n k ach zagranicznych, w yw ołując nietylko przesilenie chwili, kiedy stopa ta we Francji i w Anglji 'flizmu nadaje działaniom ludzkim kierunek bu tych państwach. Według wiadomości nati eszłych z Londynu, fakt ten o wiele wymo z o rganizm em gospodarczym Niemiec. Śląska, jako najbardziej związanego na Śląsku sam ym ale i podkopując cały nasz bilans, a w tern i nasz byt go Wzwyż, ku wyższym celom bytu, pozbawiający Ich zarazem cechy przypadkowości, tak przez wniej przemówi do opinji angielskiej, aniżeli Gdy nasz bilans handlow y kształtuje się od dłuższego czasu biernie, to spodarczy, tern bardziej, że inne gałęzie gospodarcze w ostatnim czasie tra Owena ptzemawia kupiec, któremu wszystko w szystkie, dotychczasowe oświadczenia francuskie o niebczpieczet)sty/ie nietnieckietn. We m a to swe źródło po części w kurcze lest jedno, czy po mlecznych drogach świata cą coraz bardziej sw ą siłę konkurencyjną, choćby wspom nieć tylko c ię ż k i kroczy kędyś umoralniaj- idea w szechstw orzenia, byleby szedł interes materialny, byleby padzeni!: słuszności wszystkich ostrzeżeń o rze w ynoszącego w r proc. ogólne Francji zaś widzi się w tym objawie potwierniu sie naszego eksportu do Niemiec, przem ysł m etalow y. sła się I rosła materja. A w ostatnich właśnie czywistym stanie Niemiec. go wywozu, a pierw szy kw artał rb. wykazuje 36,5 proc; dalsze k w a rta ły w y przeciwstawiał się interesy Niemiec, Koniecznościom tym z strony Polski czasach, od konferencji londyńskiej i protokołu genewskiego, gruba m aterja pruska zaczyna coraz dotkliwiej ciążyć nad światem. Tej materji tej cyfry, stosownie do cyfr ogólnych cjalnie jaskraw ego zabarw ienia. Cię kazać m uszą większy jeszcze upadek które w ostatnim czasie nabrały soepodaje się rękę pomocną ku ostatecznej zgubie własnej. zm niejszającym się wywozie dwóch szają je do potrojenia eksportu, przed L i n o l e u m i t f p a s y naszego bilansu. Ma to swe źródło w żary nałożone przez p lan D avesa zm u W miarę propagandy filogermańsklej obóz S. M e n c z c l głównych artykułów w ywozowych,. którym państw a zachodnie opłatą 25 Szczerej demokracji nie spocznie, póki jedna Katowice, i Maja 17 Telefon 2ISO węgla i drzewa, z których ostatni spo-1 proc. już te ra z s ta r a ją się zabezpie- SILESIA MASŁA margaryna świeżo preparowana najlepsze zastępstwo naturalnego IAN PROCNER. 39) (Przedruk wzbroniony). D la c h le b a - Od spotkania R oberta zaczyna się ten nieprzerw any ciąg nieszczęść i fatalnych w ypadków. A gdyby nie on, ów czas zm o rą życia zo stałby Tarło. Skąd wiesz o tern? Możeby w łaśnie T arło inaczej p o stąp ił. Ażeby oderw ać m yśli od przykrego tem atu, zaczął A ndrzej oglądać w ystaw y. S tanął przed dużą szybą i rozpoczął przegląd najrozm aitszych rzeczy. B łądził w zrokiem po kap elu szach, cylindrach, koszulach barw nych kraw atach, rękaw i czkach. Lecz go nic nie zajęło. Ruszył dalej. Ulice ożyw iły się znacznie. C h m ary uczn iak ó w spieszyły do szkoły. P atrząc na nich w spom niał w łasn e dzieciństw o. Z k siążk am i pod p ach ą, przepow iadając słów ka łacińskie, pędził do gim nazjum. [Wiele lez w ylał gdy ostry nauczyciel daw ał m u palkę z gram atyki. W stydził się wtenczas ojcu Spojrzeć w oczv. Chciał życie sobie odbierać. Nie w yobrażał sobie, jak pi'zcżyje tę hańbę. A jednak przeżył. W ielcż tragedii zwaliło się potem n a jego barki? Słabe dziecko, m iało drobne, w prost śm ieszne zm artw ienia, a im bardziej dojrzewał, im w ięcej sił zbierało w jestestw ie, tern w ięcej doskw ierał i palił ból. Śm ierć ojca, upadek siostry, nędza, borykanie się z losem. Chyba to da w sum ie, brzem ienny cierpieniem, przesiąknięty na w skróś cierpkim piołunem, w y n ik. A w iele jeszcze nieszczęść spotk a go w przyszłości? Przesuw ając w m yśli różaniec paciorków w snom nienia doszedł Andrzei do P lacu Trzech Krzyży. K opuła kościoła św. A leksandra, zdaw a ła się nakryw ać część placu. Ciężka arch itek tu ra m u ró w kościelnych w tłoczona w zbitą m asę w y sokich kam ienic, m iała zam ało przestrzeni, żeby cieszyć wzrok lin ją swoją. Dopiero od strony Aleji U jazdow skich fronton, podparty kolum nam i, nad którym królow ała kopuła mógł poić oko widza pięknem. Andrzej stan ął na rogu Aleji. Z jednej strony kościół rozpierał swe pieczyste m ury i dum nie zapradzał drogę. Z drugiej Aleja kładła się daleką perspektyw ą, tonąc w końcu przy Belwederze w sinej m gle. W spaniały ten widok oderw ał m yśli A ndrzeja od zgryzot. Użyczył trochę balsam u i pozwolił rozkoszować się utajonym czarem, który powiewnym krokiem płynął w jesienny poranek po u licach syreniego grodu. A leja była praw ie bezludna. Od czasu do czasu z szum em przem knął w zaw rotnej szybkości autom obil lub głucho dudniąc po drew nianym bru k u przejechała doróżka. Szedł pod splątanym i konaram i drzew. Liście już nabierały rdzaw ych kolorów i cicho szem rząc sypały się n a ziemię. Była w tvm poranku, spowitym mgła, m elancholijna, pełna tęsknoty harm onia. Z oddali dochodził p o g w ar m iasta. A ndrzej znow u poczuł budzące się w nim pragnienie. M agnetyczna siła ciągnęła go w krainę tonów. Po godzinnym spacerze w Alejach, zaw rócił A ndrzej w stronę m iasta. N a przystanku w siadł w tram w aj i pojechał n a W olską. Serce w nim załom otało, gdy konduktor zaw ołał: K arolkow a! W stał i spiesznie w ysiadł. Coś go za k rta ń chwyciło. Miał wrażenie, że serce bije w gardle. W szedł w ulicę. Brudne, niechlujne domy przem ów iły do niego. K ażda cegła w yglądaiaca z pod odpadniętego tynku, zdaw ała się go w itać. M iałaby to być pieśń? Zupełnie św iadom ie chw ytał w ucho rozm aite dźwięki. To pełne pustoty tony jego piosenki sielskiego dzieciństw a. To znowu w p lą tu ją się w m elodję dysonanse tro sk chłopięcych... a potem z nurtów w spom nienia buchnął potęgą m arsz żałobny. Pogrzeb ojca, Posępny śpiew księdza... Obuchem przytłoczyły A ndrzeja obrazy przeszłości. Ledwo w lókł nogi idąc k u k a m ienicy, gdzie daw niej m ieszkał. Doszedł bram y. Jak daw niej sm rodliw e wyziewy rozchodziły się z ścieków. W szedł po w y żłobionych schodach, opierając się o ochw ierutan ą poręcz, n a piętro. Z za niedom kniętych drzwi, przez które tyle la t wchodził i w ychodził z radością lub sm utkiem, zaleciał go odor m ydlin i specyficzny zapaszek kw aszonej kapusty. Przez te uchylone drzw i dyszała swem i m iazm iatam i nędza wyrobników, prom ieniow ało niechlujstw o i brud ludzi m ęczących się w kieracie czarnego uznojenia. Z apukał delikatnie. Z w ew nątrz odpow iedział ochrypły głos kobiecy: Zaraz, zaraz... Za chwilę rozw arto szerzej skrzydło drzw i i stanęła w progu kobieta o pomarszczonej tw a rzy. A ndrzej nieśm iało sp y tał: P an i m nie poznaje? W odpow iedzi obrzucono go niechętnem spojrzeniem od stóp do głów. - Jestem A ndrzej M alski. R am iona kobiety otw arły się szeroko: O Jezusienku! Jędrek. Patrzajcie gol {Dalszy ciąż nastąpi^

4 su. *. czyć, tak że główna energia ekspanzyw na skierow ana będzie na wschód, w ięc bezpośrednio przeciw nam. K onkurow ać też będzie z nam i na rynkach południowych, a przytem potęgować tendencję w kieru n k u sam ostarczalności Niemiec, zam ykając rynki dla naszego eksportu. W idzimy, jak ciężkie zadania czek a ją haszych przemysłowców, by przeciw staw ić się energji N iem ców potęgowanej spłatam i odszkodowczemi, by pokonać te tru d n o ści, k tó re reflek sy tych sp łat n a n as rzu cają. A znając m etody pracy Niemiec, stosowane przed w ojną, pam iętać trzeba, że ró w nom iernie z podbojem przem ysłowym prow adzili walkę handlow ą. U- zyskanie w pływ u w bankach północnych W łoszech um ożliwiło im przed w ojną kontrola całego ruchu handlowego i pieniężnego, dało im m ożność PRYMASA* kawa słodowa duszenia i ostatecznego zniszczenia konkurencji krajow ej, co doprow a dzić m u siało do dom inow ania gospodarczego, a stąd już tylko pół kroku do wpływów politycznych. Już teraz w ielki handel u nas znajduje się bezpośrednio pod w pływ em niem ieckim, albo pośrednio odbywa się zapom ocą i pośrednictw em oraz przez terytorjum Niemiec. H andel bowiem polski nie dorósł jeszcze do ro zm iaró w św iato wych, nie posiadam y firm, któreby konkurow ać mogły z światow ej sławy firm am i zaeranicznem i, a że w łaśnie w ielki handel decyduje o ruchu tow a rów, o bycie przedsiębiorstw fabrycznych, o bycie detalistów, że odrzuca on najw iększe stosunkow o zyski, że ow ładnia całym organizm em gospod arczym uniezależnienie się od w p ły wów nam w rogich pozostanie najnüniejszem zadaniem chw ili. L. M. Mówi Kuba do Jakuba Nie wielkać tw będr.ie xgaba, B..aclć k a w ę w yspy K u b a 'o z P ry m a s e m z ro b ić p ró b a. T ru st cukrow y a Zjazd p o lsk ieg o k u p iectw a. C ukier należy do artykułów nierwszej potrzeby. Szczególnie n a Śląsku, gdzie ludność robotnicza nie może dla w ychow ania dzieci uzyskać dostatecznej ilości m leka po znośnych cenach znaczenie odżywcze cukru tern więcej w zrasta. Jeśli przy brak u lub drożyźnie m leka zachodzi jeszcze i drożyzna cukru wtedy nie może być mowy o racjonalnem odżyw ianiu dzieci. D rożyzna cukru panuje zaś w szechw ładnie w skutek w adliw ej organizacji cukrow nictw a wo gól e. Państw o pobiera z cukru podatek, tzw. akcyzę. O p łata ta w ynosi p rzeszło 50 proc. w artości cukru! (100 kg. kosztuje 65 zł. i 35 zł. akcyzy razem 100 zł.) Cukrow nictwo w Polsce jest otrustow ane. T ru st ten żąda od kupca z góry zapłacenia akcyzy. Poniew aż kupiec w dzisiejszych w arunkach nie posiada w łasnej gotówki obrotowej, a posługiw ać się m usi drogim kredytem, T z e to jeśli kredytem zapłacił akcyzę, akcyza ta k a znacznie cukier podraża. Niem a się zaś pewności, czy akcyza odrazu w pływ a do Skarbu, czy ew. cukrow nicy gotów ką z akcvzy gratis nie obracają, zanim ją odprow a dzą do Skarbu. Kupiec m usi zapłacić n a 2 3 tygodnie naprzód akcyzę. W tych trudnych w arunkach kredytow ych zdrow em to nie jest. B E B R E Pozatem n a drożyznę cukru wpływ a jeszcze i ten fakt, że tru st cukrow y zm usza kupca do odbioru gorszych gatunków tow arów, inaczej nie uzyska i za pieniądze dobrego cukru. Kupiec, chcąc mieć ten gatunek cukru, do któ rego ludność jest przyzw yczajona, m u si zlew ać ceny za poszczególne g a tu n ki, aby przez narzucone m u gorsze tow ary nie tracił. To narzucanie gorszych tow arów m a ten skutek jeszcze że cukrow nicy nie sta ra ją się o ulepszanie gatunków. N iezrozum iała zaś jest ta polityka cukrow ników, że m asę cukrow ą wysyła się z zachodnich dzielnic do rafin erii n a wschodzie. W raca on potem znowu n a zachód obciążony frachtam i. N ietylko to, bo i g o t o w y cukier zwykły w ędruje ze zachodu n a wschód, a- by w rócić w podrożonej form ie n a zachód. T ru st cukrow y m a po pro stu monopol i dyktuje kupcom co m ają sprzedaw ać i po jakiej cenie a ludność zm usza do konsum ow ania i gorszych gatunków za dobre pieniądze. Z tern trzeba nareszcie skończyć. Zjazd K upiectw a Polskiego położy w ielką zasłu"-' wobec społeczeństw a, jeśli m onopolowe m anipulacje cukrem w yjaśni i w nłynie n a uzdrow ienie h an d lu tym artykułem pierw szej potrzeby. Sądow nictw o a kupiectwo* B rak k redytu podcina egzystencję trudności w ynikające z b rak u e-otówki nietylko kupiectw a, bo prawne każdy obrotowej. Ale i w tych szczupłych w arsztat narażony jest na olbrzym ie ram ach kredytu jakie istnieją, można by jeszcze coś zrobić, gdyby zastosowano środki będące do dyspozycji. Np. sądow nictw o w spraw ach kredytowych mogłoby kupiectw u i wogóle handlow i przynieść wiele ulg, gdyby spraw nie niż dotąd, funkcjonow ało. Co się jednak dzieje? N akazy płatnicze, zam iast w przew idzianym czasie 3 dni, ekspedjuje się często w 3 4 tygodniach! Procesy wekslowe w yznacza się w okresach 2 3 m iesięcy! Być może, że b rak jest sędziów, że skarg jest za wiele, lecz mimo wszy st», ko należy dom agać się zm iany, przyspieszona procedury sądow ej, bo przyczynić się to może do ulżenia ciężkich w arunków kredytow ych. P o s t u l a t y kupiectwa śląskiego, WYWIAD Z P. DYR. J. NOWAKOWSKIM. (Stab.) W obec ogrom nego zain tereso w ania, jakie w zbudził Zjazd K upiecki w K ról. H ucie uw ażaliśm y za stosow ne zapoznać bliżej naszych czytelników z postulatam i kupiectw a śląskiego i w tym celu postaraliśm y się o wywiad z p. Dyr. Nowakowskim. Poniew aż sp raw a jest bardzo a k tu a ln a podajem y niniejszy w yw iad w całości: Jakie stanowisko zajmuje kupiectwo śląskie wobec przyszłego traktatu z Niemcami? Obecnie czyni się dopiero prace przygotow aw cze. Sprecyzow ać n aszego stanow iska narazie nie możemy. Były w św ieeie różne kawy, E A le żndna t d e sławy B W każdym razie nie opow iadam y się l n po ob«brzegach Rawy za najw iększym uprzyw ilejow aniem Nie m ała tak, jak a ryanas prawy. a jako najlepsze wyjście uw ażam y kontyngentow anie tow arów. Chodziłoby tu o to, by interesów krajow ego P r p e s a k n ł o t a i i PRYMAS E Fabryk* kawy słodowe T. A. Tarn. Góry EE przem ysłu, d o rastająceg o już w niektórych gałęziach do wewnętrznego zapotrzebow ania, nie narażać na u padek. Z drugiej strony jednak należy Prawdziwa tylko w powyższem opakowaniu. B E także rzecz pokierow ać w ten sposób, H E E E E E E E E E E E i E E l B B E B E B E E E E E E E E E H a by przem ysł polski zm usić do reo rg a nizacji. K ażdy bow iem przem ysł m u G dańsk a k u p iectw o. si kalkulacyjnie i jakościowo dostosować się do poziom u ry n k u św iatowego. Jak dotąd, G dańsk stał się ostoją kupca naszego. Kupiec gdański m a in nietylko p o lity k i niem ieckiej ale ró w ne w arunki kredytow e, a u n ja celna nież i tw ierdzą gospodarczą Niemców. daje m u możność dopuszczania się Jakie drogi prowadzą do tego? Zależność handlu polskiego od portu ciągłych d efrau d acy j celnych. Drogi są różne. Trzeba stw ierdzić gdańskiego jest zbyt w ielką, a przez Rzeszą niem iecka dobrze wie, że fakt, że P olska pow inna być krajem w cielenie G dańska do polskiego te ry Gdańsk tna Polskę jako H interland, eksportow ym. W praw dzie istnieje torium celnego ułatw iło się Niemcom i poprzez G dańsk opanow any przez pewien prąd, który pragnie wzbudzić skuteczniejszą ekspanzję gospodarczą hakatystów idą gospodarcze wpływy ideę przem ysłu zaspakającego tylko n a Polskę. G dańsk posiada swoje w łasne ustaw odaw stw o podatkowe. Stąd piec w stosunku do polskiego nie m iał prąd przejściowy. E uropa znajduje Niemiec na Polskę. Aby gdański k u zapotrzebow anie krajow e, lecz jest to kupiec G dański w stosunku do kupca żadnych przywilejów, Polska w inna się w trak tacie reorganizacji i szuka polskiego podlegającego in n em u opodatkow aniu m a w iększą swobodę, rów ne w arunki pracy, jakie posiada w końcu znajdzie ale tylko d la tych, stworzyć dla własnego h andlu te same sobie now ych rynków zbytu. Rynki te m niej ciężarów i łatw iej może dokonyw ać w P olsce podboju, może niszczyć broć tow aru pobiją konkurencję konkurent gdański. którzy przez uczciw ą kalkulację i do współzawodników. Polski przem ysł trzeba skłonić do postępow ania tego rodzaju. Jednym z głównych środków jest obniżenie staw ek celnych d la w y robów zagranicznych. W płynie to na intenzyw niejszą i uczciw szą pracę wew nątrz k raju. W eźmy przykład. W Polsce jest jedna tylko fab ry k a re g u latorów zegarowych, produkująca m iesięczne 60 sztuk tego artykułu. Tym czasem zapotrzebow anie samego G. Ś ląska określa się w ilości 300 do 400 sztuk. K upcy są więc skazani na sprow adzanie regulatorów z zagranicy, po wyższej cenie, zw ielokrotnionej cłem. Gdyby dopuścić konkurencję obcą przez obniżenie cła, to napew no zm usiłoby się fabrykę do zw iększenia produkcji i zm iany kalkulacji. To samo dzieje się z papierem, w alcam i hutniczem i itp. Trzeba jeszcze dodać, że gałęzie przem ysłu chronione przez cło w kalkulację w liczają zwykle taryfę celną, jakoby tow ar był sprow adzany z zagranicy. Jest to nieuczciwe ale n atu raln e wobec pew nego ro d zaju m onopolizacji. A inne sposoby obniżenia cen? W znacznej m ierze podraża ceny podatek przemv=>owy, który kupiec opłaca przy każdej tranzakcji. Zanim tow ar dojdzie do rą k konsum enta, to jest k ilkakrotnie opodatkow any, co n atu raln ie w pływ a n a kalkulację. U- regulow anie tej spraw y jest jednym z głównych naszych postulatów. By zaś Skarb P aństw a nie poniósł straty, żądam y ustanow ienia racjonaln. podatk u dochodowego, pom ijając już koszta agm inistracyjne, które pow inny odpaść w raz z uregulow aniem podatku przem ysłow ego. Jakie bolączki celne ma kupiectwo śląskie. Kwestje celne reguluje Komisja celn a w W arszaw ie. Życie jednak wyka* żuje, że ta K om isja jest niew ystarczająca i nieraz niekom petentna. B rak w niej fachowców ze sfer kupieckich. Pragniem y więc uzupełnienia Komisji ludźm i fachowymi. N a s ta n ie ustaw o daw stw o celne je st w szczegółach w a dliw e. B ardzo wiele tow arów, zw łaszcza zam orskich kupuje się bru tto za netto. T ym czasem U rząd celny w ym a ga od odbiorcy podania brutto, ta ry i netto n a rachunku. Odborca nie jest w stanie tego uczynić i m usi opłacać 10 proc. ta k zw. akcydentacji. A kcydentacje płaci się także w tedy, kiedv przychodzi p ro d u k t nie um ieszczony w spisie tow arów podlega!acych ocleniu, czyli bez określonej staw ki celnej. Te śmieszne a jednak groźne u- sterki m uszą bvć u s u m ^ - Jeżeli chodzi o sam Górny Śląsk, to w ysuw ają się dw a postulaty: uproszczenie m anipulacji i założenie wolnej składnicy. Polski urzędnik celny jest bardzo niewyrobiony. Pow oduje to niezm ierne straty dla h andlu i nieraz znacznie przed raża to w ar przez fałszyw ą ta ry fikację, zbyt długie przetrzym yw anie itp. Ćo do w olnej składnicy, to założenie jej pozwoliłoby n a stopniow e o- płacanie cła i doprow adziłoby do zniżki cen. E ksporter zagraniczny sam by złożył n a składzie swój tow ar, k tó ryby kupiec ślą sk i m ógł w odpow iedniej dla siebie ilości zakupyw ać. Te w szystkie ułatw ienia prow adzą do w zbudzenia inicjatyw y r-rvwatnej f w zm ożenia uczciwego ru ch u handlowego. A jak się przedstawiają sprawy kredytów? K redyt rządow y koncentruje się o- becnie w B anku Gospodarstw a k rajowego. Zdaje m i się że B ank ten nie spełnia należycie swego zadania. Górny Śląsk przedstaw ia w pierw szym rzędzie objekt przem ysłowy tak, że in teresy kupiectw a znikają pod naciskiem interesów wielkiego przem ysłu. Głównie zatem przem ysł korzystał z pomocy rządow ej. Nie jest to spraw iedliwe. Kupiec jest obecnie w tern położeniu, że kredytu nie uzyskuje a odbiorca przem ysłowiec m u nie płaci. W iele jest interesów - które może nie przetrzym ają obecnego kryzysu gosnodarczego, bez pewnego kredytu. K u piectwo niem ieckie zasobne w tow ar, daw no zasiedziałe n a Górnym Śląsku, zn ajd u je się w w iele lepszem położeniu, tem bardziej, że zawsze może uzyskać kredyt (patriotyczny) w B ytom iu lub Gliwicach. Jeżeli Rząd chce u trzy mać obecny polski stan posiadania n a Śląsku, to bezwzględnie pow inien przy stąp ić do energicznej ak cji w spierającej narodow e kupiectw o. Czynić zaś to należy za pośrednictw em polskich organizacyj kupieckich. L uką wi ustosunkow aniu sił społecznych wi Polsce jest b rak silnego stan u średniego. U łatw ianie rozw oju tem u stanowi! jest jednem z głów nych zadań p ań stwowych. Hafty lądowe! Dla snrzedaźy wysoce artystycznych, orygt nalnych i łatwo sprzedających f i a f t Ą m Iudo* n>ęt*fk w postaci obrusów, milieu, laufiów, poduszek itp. p o s x u f i iit a n a je s t o d - p o n l e d z j a l n a p a n i posiadająca odpowiednie znajomości w Krakowi* i na Śląsku. Przy pilnej pracy wysoki i stały dochód miesięcznie zapewniony. Łask. zgłoszenia pod 3 o f t y do ekspedycji.gońca Śląskiego* w Katowicach, Warszawska

5 D nia 15-go i 16-RO listopada M r. GONIEC S L ą 8 K l. Stron* 5 Z a m i a s t t r z y m a ć p i e n i ą d z e w d o m u, z ł ó ż j e w n a j b l i ż s z y m u r z ę d z i e p o c z t o w y m n a K s i ą ż e c z k ę O s z c z ę d n o ś c i o w ą P. K. O K ronika W o j e w ó d z t w a Ś l ą s k i e g o. Polstii T eatr w Katowicach- Dziś sobota popołudniu: o godz po cenach najniższych specjalne przedstawienie dla uczącej się młodzieży Halka opera narodowa w 4 aktach St. Moniuszki. Tańce: polonez, mazur, góralski. Sobota w ieczór: Wielki koncert orkiestry. Niedziela popołudniu: Frasquita ceny o 30 proc- zniżone. Abonament w ażny bez protentu. Niedziela w ieczór: operetka Niech mnie djabli w ezm ą, po raz trzeci ukaże się na naszej scenie w wspanialej w ystaw ie. Poniedziałek: Przedstaw ienie teatru niemieckiego. T eatr Sosnowiecki. Dziś: Niech mnie djabli wezm ą. Niedziela popołudniu: po cenach zniżonych Dwaj mężowie pani M arty. Niedziela w ieczór: po raz pierw szy Grzebień szyldkretow y. Teatr w Dąbrowie- Poniedziałek: operetka Niech mnie wezmą. djabli Akademia ku uczczeniu pamięci 1 zasług Stalmacha i Miarki w Mysłowicach- Staraniem mysłowickiego kasyna obywatelskiego odbyła się dnia 13- b- m. w auli seminarium żeńskiego akademia ku uczczeniu pamięci i zasługi Paw ła Stalmacha 1 Karola Miarki. Słowo wstępne w ypowiedział przewodniczący Zarządu kasyna p. w izytator W ysocki, następnie prof. Dzięiei wygłosił doskonale opracowany historycznie i głęboko ujęty patriotycznie odczyt o życiu i działalności Stalmacha i Miarkitudzież o warunkach, w jakich Śląsk znajdował się podówczas. Prof. Kaśztelowicż deklamował z przemawiajacem do serc zebranych uczuciem _ dwa utwory poświęcone pamięci Stalmacha i Miarki. P. Pctycki z Krakowa odśpiewał ładnym barytonem kilka pieśni nastrojowych U roczystości dopełniły produkcje zgranego trio a- matorskiego (fortepian, skrzypce, violonczela). Po Akademii licznie zebrani w sali przedstawiciele sfer miejscowej i okolicznej inteligencji odśpiewali Rotę. M- Sprawa mnożnej dla rencistów. Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 10 listopada r. b- powzięła następującą uchwałę w spraw ie mnożnej dla em erytów: wszystkim osobom, pobierającym zaopatrzenia ze Skarbu Państw a, nie podlegające przerachowaniu na zasadach postanowień ustawy emerytalnej z 11 grudnia 1923 r a mianowicie: rencistom kolejowym, inwalidom wojennym, weteranom powstań narodowychwzględnie pozostałym po nich, tudzież pobierającym dary z łaski, podwyższa się. poczynając od 1 listopada 1924 r zaopatrzenia o 7% od kw oty zaopatrzenia, przyznanego na wrzesień b. r. Osobom zaś, których zaopatrzenia nie przerachow ano, lecz których zaopatrzenia podlegają przerachowaniu, przyznaje się zaopatrzenie w dotychczasowej wysokości, jako zaliczki, a osobom, którym przerachow ano już zaopatrzenie na zasadach wyżej wymienionej ustawy, względnie zaopatrzenia przyznane w punktach, należy obliczać zaopatrzenia od 1- listopada 1924 r- według mnożnej 0,41. Każdy urząd pocztowy przyjmuje i wypłaca wkłady. Niniejszem podajemy do wiadomości, źe dotychczasowy dyrektor naszej firmy p. W ł a d y s ł a w W o l n i e w i c z został z dniem 7 b. m. zwolniony z zajmowanego u nas stanowiska dyrektora. Wszelkie pełnomocnie wa, udzielone p. Wolniewiczowi przez nasze 5633 Towarzystwo niniejszym unieważniamy. Tarnogórski Przemysł Drzewny i Leśny Spółka Akcyjna Tarnowskie Góry. rowane mu jako jałmużnę 3 grosze rzucił ze złości o ziemię, co jest poniewieraniem godła państwowego, które się znajduje na monetach- Zuchwały dziad był jeszcze na tyle czelnym, iż prosił sędziego o przedłużenie mu kary aresztu do 4 miesięcy, tak, aby całą zimę mógł przesiedzieć w cieple przy zapewnionym wikcie. Poniew aż i u nas w Katowicach zdarzają się również tacy rozpanoszeni żebracy, którzy nie przyjmują mniejszej jałmużny niż 5 groszy, należałoby takich zdemaskować i oddać w ręce policji celem należytego ukarania, gdyż również rzucają na ziemię pode drzw iami otrzymane 3 lub 4 grosze, albo je wkładają do skrzynek od listów. Zuchwalców takich należy bezwzględnie obserw ow ać i oduczać poniewierania godła państwowego. K- KATOWICE. (Przyaresztow anie fałszywych urzędników kryminalnych). Niejaki B- A. pochodzący z Łodzi skradł swemu ojcu 2600 zł- Po dokonaniu tej kradzieży zbiegł z domu rodzicielskiego i przybył do Katowic, aby się tu zabawić. Po przybyciu do Katowic wstąpił do hotelu Centralnego w Katowicach gdzie zamawiał trunki oraz kolacje- W tym czasie znajdowali się w hotelu Centralnym trzej podejrzani osobnicy, mianowicie Handke W ładysław z Poznania, niejaki K- Franciszek i K- Stanisław. Handke W ładysław jak 1 jego dwaj spólnicy zauważyli, że A- B- posiada znaczną sumę pieniędzy, przeto postanowili go ograbić. Handke zbliżył się do stołu B- A., przedstawił się jako urzędnik policji kryminalnej i w ezw ał gościa do poddania się rewizji osobistej. Po zrewidowaniu pugilaresu zakw estionował wszystkie pieniądze- Przywołani u- rzednicy policji zdemaskowali oszustów. Handtkiego i jego spólników odstawiono do więzienia sądowego w Katowicach. KATOWICE. (Aresztowanie). W banku Kwilecki-Potocki przytrzym ano osobnika, który się znajdował w posiadaniu narzędzi złodziejskich i znacznej ilości rozmaitych kluczy. Podejrzanego osobnika, który pochodzi z okolicy Sosnowca, odstawiono do więzienia- KATOWICE. Egzamin mistrzowski złożyli według -u 133 ustaw y przemysłowej w obwodzie Izby Rękodzielniczej w Katowicach w zawodzie rzcźnickim: Rudolf Proske, Henryk Sośnica i Marceli Kulak- W szyscy wymienieni pochouzą z Dębu; w zawodzie dacharsklm: Eugeniusz Kipka z Rybnika; w zawodzie murarsko-ciesielskim: Michał Najwer z Katowic i Teodor Koźlik z Mysłowic- Powyżej wymienionym przysługuje prawo noszenia tytułu mistrza i kształcenia uczni w myśl -u 129 u- staw y przemysłowej. Izba Rękodzielnicza w Katowicach podaje do wiadomości, że egzamina mistrzów murarsko-cieslelskich odbywać się będą odtąd 2 razy w roku i to w miesiącach 13 B (3 BB Kino Apollo Variete- Dzisiaj wieczorem otwarcie międzynarodowych zapasów, marcu i październiku. W nioski o dopuszczenie do egzaminu należy nadsyłać do Izby Rę przy udziale zapaśników światowej sławy. Uzupełnienie wieczoru stanowi program Variete: Tagwey, wspaniały czarownik, za petite kodzielniczej w Katowicach najpóźniej do czterech tygodni przed upływem terminu powyżej Margot sześcioletnia artystka i słynna śpiew aczka operetkowa p. Jendruszewska- Przed wskazanego. zapasami wyświetlony zostanie niezwykły film: KATOWICE. (Ofiara). P- R. Pietruszka budowniczy *po przedstawieniu. W niedzielę odbędą się dwa przedstawienia w Siemianowicach złożył na ręce p. Jana Józwy, urzędnika W ojew. ŚI- 100 zł- na popołudniowe o 3-ej i 7 '/2 godz. Dla P- P- Publiczności, rzecz ubogich miasta Katowic. Pan Józwa której walka zapaśników nie odpo wiada, dajemy w tygodniu od godz. '/-A 7 w ręczył te kwotę z- Jabkowskiej na kuchnię dla biednych. wielki film firmy firmy Sache Młody Madar- KATOWICE. (Kradzieże). Z mieszkania dus, prócz programu scenicznegog śpiewaka Feliksa z Katowic skradziono zegarek- KATOWICKIEGO. Podczas jazdy pociągiem z Katowic do Tarn- Gór skradziono portfel zaw ierający 320 zł na KATOWICE Za poniewieranie monst polskich). szkodę Dubjańskiego z Katowic. Z furmanki Przed kilku dniami sędzia pokoju w Józefa Białasa, zam- w Bogucicach, skradli zło Sosnowcu skazał żebraka nazwiskiem T w ardosza na 2 miesiące aresztu za to tylko, iż ofia parę pantofli. Z ulicy Mickiewicza dzieje parę męskich butów, trzew ików 1 jedną skradziono wózek dziecięcy, własność zamężnej S. M- z Zawodzi*. ZAŁF.ŻE. (Przejechany przez samochód). Stolarz Henryk Heidrich stąd został przejechany przez samochód S- L Przyw ołany lekarz stwierdził pęknięcie tylnej czaski i wstrząśnicnie mózgu. K ajsisrszy na m iejscu pelskg-ehrześcljsński m agazyn bławatów Dla PP. Urzędników państwowych, komunalnych dogodne warunki spłaty Św. Jana 12. Z KRÓLEWSKIEJ HUTY. KRÓL. HUTA. (Z sądu). Przed tutejszym sądem odpowiadał Ignacy Soldaske z Król- Huty. Oskarżony został skazany na 4 tygodnie więzienia za drwienie z państw a polskiego Z PSZCZYŃSKIEGO, PSZCZYNA. W alny zjazd Powiat. Zw- Straży-Pożarnej na powiat Pszczyński, odbył się w niedzielę, dnia 9. listopada r- b. na sali hotelu pana Brzoski w Tychach. Narady członków Zarządu i delegatów Pow. Zw. trw a ły 5 godzin. Prezes Pow- Związku Str-Pożpan Burmistrz Koj z Mikołowa zagaił zebranie, a zakończył powitanie okrzykiem na cześć Rzeczpol- i Prezydenta p. "Wojciechowskiego- Po załatwieniu wszelkich spraw według porządku obrad, przewodniczący p- burmistrz Koj, wygłosił przemówienie omawiając szerokie zadanie sraży pożarnych. Żywi on nadzieję, że Zjazd będzie bodźcem dla młodszych obywateli i zachęci Ich do jaknajliczniejszego wstępowania do korpusu strażackiego. Liczebnie zjazd przedstawił się bardzo dobrze- Ochotnicza Straż-Pożarna z Pszczyny nie była reprezentowana. Zjazd w roku 1924 odbędzie się w Mikołowie. Do Komisji technicznej wybrano druhów Koszyk, inż. Suchy, Klement i Krafczyk. PNIÓWKa pow- pszczyński. W Marklowicach odsłonięto pomnik poległych powstańców. W num. z dnia 5- bm. doniesiono, że pomnik w Marklowicach wykonał L. Reich z Pszczyny. W tym punkcie zaszła pomyłka. Jak się dowiadujemy, wykonawcą pomnika jest rzeźbiarz Ludwik Fraj, zamieszkały w Pniówce- Z R Y B N IC K IE G O. CZUCHÓW w Rybn. (Aresztowanie). Poli- Uc.ia aresztow ała Jana Buchcika stąd. Dochodzenia wykazały, że Buchcik włam ał się do lecznicy w Czuchowie. ŻORY. (Karty cyrkulacyjne!) Do tutejszego magistratu wpłynęło dotąd mniejwięcej 250 wniosków o wystawienie karty cyrkulacyjnej, co dowodzi, iż większa część obywateli zwleka z wniesieniem wniosku o kartę cyrkulacyjna na rok W szystkim opieszałym zw raca się uwagę, że po nowym roku wystawienie kaw ty cyrkulacyjnej nastąpi tylko w nadzwyczaj«nych, nagłych wypadkach. ŻORY. (Główny etat miasta). W kasie miejskiej wyłożono plany głównego etatu miasta na rok rachunkowy Dochody i w ydatki przedstaw iają się następująco: etat kasy zł- na rok ,90 na Leśnictwa (10 640), lazaret i kasa ubogich ( ), etat lecznicy szkoła ludowa ( ), progimnazjum B BB ( ), szkoła uzupełniająca (3 090), elektryczność i woda (82950). Główny B etat balansuje przeto z zł. na rok 1925 z zł. \ ŁAZISKA ŚREDNIE. (Staraniem kierownika szkoły komitet miejscowy urządził w niedzielę, dnia b. r- wieczornicę dla uczczenia 100-letniei rocznicy urodzenia Karola Miarki, która odbyła się na sali p. Oczadłego- Pierw szy zabrał głos p. poseł Cieślik witając zebranych i przedstawiając cel zebrania. Następnie nauczyciel p. Pasek przedstaw ił szczegółowy życiorys i działalność Karola Miarki- Po deklamacji wierszyków przez dzieci szkolne wieczornica została upiększona i uprzyjemniona przez w ystępy muzyczne grona nauczycielskiego. Zakończono wieczornicę zabaw ą taneczną- Dochód, który był dosyć znaczny, przeznaczono na fundusz Karola Miarki i Pawła Stalmacha. Z TARNOGÓRSKIEGO. KALETY w Tarn. Górsk. (Nieszczęśliwy wypadek Kolejarz Mrachoń wpadł pod koła wagonu, przyczem stracił nogę. OOOQOOO Z całe! Polski. W sprawie redukcji kolejowej. Min- Kolei wydało niedawno temu zarządzenie, na mocy którego dalsza redukcją pracowników kolejowych została narazie wstrzym ana. O zarządzeniu tym mówił już na ostatnim posiedzeniu owej komisji komunikacyjnej p. Minister Tyszko. podając jako m otywy bezrobocie w kraju, zimową porę i wzmożenie się ruchu tow a rów-, podkreślając to hstatnie jako dodatni objaw poprawiania się naszego życia gospodarcz. Mówiąc o wstrzymaniu redukcji zwrócił p- minister równocześnie uwagę i na to, że na kolei potrzebna jest pewna stała liczba pracowników, która nie może ulegać wahaniom, gdyż każdorazowe zwiększenie się ruchu musi być bez wysiłku zaspokojone. Skutkiem niewłaściwego stosowania przez niektóre urzędy na linji wydanych przez Min. Kolei Żel. przepisów w sprawie redukcji przybrała ona takie rozmiary, że na niektórych stacjach zabrakło potrzebnego do obsługi personelu. Przytem zaznaczyć należy, że Min- Kolei nie zostało o stanie rzeczy należycie poinformowano. W związku z tym stanem rzeczy onegdaj zgłosiła się do p. ministra delegacja związku kolejarzy pod przewodnictwem posła Kuryłowicża i w ręczyła ministrowi memoriał, przedstaw iający dotychczasowe wyniki redukcji. Memorial ten podkreśla szkodliwe oddziaływanie redukcji tej na interesy kolejnictwa oraz szkody śród zespołu pracowników i społeczeństwa ze względu na zwiększające się bezrobocie. P. minister Tyszka po dokładnym rozpatrzeniu całej spraw y uznał przytoczone przez memoriał m otywy za słuszne i zapowiedział w strzymanie redukcji. Należy w końcu podkreślić o- świadczenie ministra kolei, iż ci którzy czują się przy redukcji pokrzywdzeni t. j. zwolnieni bez dostatecznych instrukcji ministerialnej poda^ nych motywów winni wnosić odpowiednie reklamacje, które Min- Kolei po zbadaniu każdego w ypadku będzie w miarę możności uwzględniać. Straż graniczna obsadza granice wschodnią* Oddziały nowozorganizowanesja korpusu straży granicznej obsadziły granicę polsko-sowiecką w powiecie wileńskim, duniłowickim I dziśnieńskim- Obsadzone zostały również w y brzeża Dźwiny. Oddziały policyjne odeszły do punktów zbornych. Dalej się zauważyć a- gitacja komunistyczna wśród żołnierzy i policji we formie licznych kartek ulotnych, które rozsyłają agitatorzy. Zaliczki urzędnicze. W zakresie zaliczek dla urzędników ustawa pragm atyczna nie zezwala na pobieranie odsetek- Tymczasem praktyka Min- Skarbu, polegająca na tym że zaliczki stracone są z uwzględnieniem wzrostu mnożnej, odpowiednio do w zrostu drożyzny

6 S tr. 6. GONIEC S L A S K 1. D nia 15-go i 16-go listopada 1924 r. f u t e r Katowice Stawowa 17,1. piętro, 5645 powoduje, iż urzędnik bez winy na w zrost drożyzny, opłaca faktycznie wygórowane nawet procenty. Np. w listopadzie wyniosłoby ono 7 proc- miesięcznie. W związku z analizą tego stosunku rzeczy Min. Skarbu podało zasady spłacania zaliczek ponownym rozważaniom, przyczem istnieje uzasadniona nadzieja, że krzyw dząca i niezgodna z ustaw ą pragm atyczna praktyka ta ustanie. Projekt nowego rozporządzenia waloryzacyjnego. Jak się dowiadujemy, Min. Skarbu zamierza opracować nowe rozporządzenie w aloryzacyjne. Niezależnie od uzupełnienia dotychczas obowiązujących przepisów w aloryzacyjnych now y projekt uwzględniać będzie w a loryzację zobowiązań publiczno-prawnych, w y nikających z działalności publicznej Państw a i ciał samorządowych, oraz waloryzacji papierów wartościowych, gwarantowanych przez wski. Państw o w reszcie w aloryzacji obligacji i długów komunalnych- WARSZAWA. (Uwięzienie szajki fałszerzy paszportów) Niedawno w ładze policyjne w y kryły w Łomży szajkę fałszezy paszportów zagranicznych, wskutek czego dokonano już więlu aresztow ań. Onegdaj przybył do W arszaw y aspirant policji komźyńskiej p. Jaroszyński. W nocy z ubiegłej soboty na niedzielę a- resztow ał on przy pomocy policji warszawskiej urzędnika tow arzystw a okrętowego Holland American Line" M arszałkowska 151, niejakiego Jakóba Hirspeina, jako zamieszanego w tę spraw ę łącznie z drugim urzędnikiem tegoż tow arzystw a, niejakim Aronem Mozesem Rebenkesem, który znajduje się już od tygodnia w areszcie śledczym. Obu podejrzanych o fałszerstw o przewieziono do dyspozycji łomżyńskich w ładz sądowych. ŁÓDŹ (Nie szpiegostwo lecz sprawa kryminalna). Podane przez prasę wiadomości jakoby baron Stahl von Goldsztein i Dymitr uonczarow zostali aresztow ani w związku z uprawianiem szpigostwa pierwszy na rzecz Niemiec, drugi na rzecz sowietów są nieprawdziwe. 0 - baj wymienieni aresztow ani zostali za przestępstw a natury czysto kryminalnej. KRAKÓW (Pomnik poległych). Odsłoniony na cmentarzu rakowickim w Krakowie pomnik oficerów i szeregowców, poległych w obronie praw a w d. 6-ym listopada r. z-, jest zbudow any z kamienia ciosowego- Pomnik, umieszczony na końcu alei głównej i widoczny zdaleka, przedstaw ia się okazale. W yniosłe ściany kamiene, ustawione do siebie równolegle, mieszczą na przedzie dwie kolumny, zakończone u góry trójkątną płytą. Na fasadzie pomnika widnieje napis: Przechodniu, powiedz ojczyźnie, że wierni jej prawom tu spoczywam y. W środku umieszczono rzeźbione w kamieniu godła 8-go pułku ułanów. Na ścianach grobowca widnieją nazwiska poległych oficerów i szeregowców, w yryte zlotem! literami, oraz napisy; z prawej strony Szeregowcom dywsam., poległym 6 listopada od rodaków i kolegów, a z lewej strony Poległym 8 pułk ułanów. % Banda S tolarza przed Sądem, NOWE OBWINIENIE. Katowice, W dziewiątym dniu rozpraw dzieci p. Jauernigowej, które miały świadczyć y zeznawali w dalszym ciągu świadkowie w kwestji zamordowania ojca przez bandę. obwinionych. Na czoło wysunęło się kilka zeznań Były jednak tak w ystraszone i spłakane, że nie obciążających w przeciwieństwie do dnia było mowy o przesłuchaniu. Dopiero po przer wczorajszego osk. Ablową. Zarzuca się jej wie, gdy oswoiły się z wyglądami sali sądowej, ukrywanie i poplecznictwo złowrogiej bandy- poczęły opowiadać ten straszny napad- Osk. Orzegowski broni się w dalszym ciągu co Poznają dokładnie Czyża i Górzkowskicgo. do spraw y rozbrojenia świadka Skowrona. W y Podczas badań znajdował się na sali ojciec padek ten jest wogóle niejasny i trudny do rozwiązania. Górzkowskicgo. S tary i złamany człowiek z Obwinionego Friebego tłomaczy z ozpaczą i wyrzutem patrzał na syna, który mu gwałtownie hamowanym płaczem ojciec oskarżonego. przyniósł tylko w styd i hańbę. Friebe jest szwagrem bandyty Chmu Po przesłuchaniu wszystkich świadków p. ry idostarczał mu naboji- Świadkowie zarzucani przewodniczący odczytał protokół oględzin krzyżowemi pytaniami sędziów, prokura tora i obrońców mieszają się nieraz i plączą w zwłok zamordowanych Jauerniga i Selonka- Jak z protokołu wynika, Jauernig otrzym ał cztery zeznaniach. a Lelonek dwie rany postrzałowe. Dalszy PŁACZ DZIECI- ciąg rozpraw y w dniu dzisiejszym. Na początku rozpraw wprowadzono na salę p MVDLO L o rio N POZNAN (Nauczycielstwo wielkopolskie podejmuje walkę z alkoholizmem). Dnia 1. listopada powstał na zebraniu konstytucyjnem w Poznaniu Związek Nauczycieli Abstynentów, do którego wstąpiło odrazu 30 osób, w tern 4 profesorów uniw ersytetu, 1 w izytator szkół, 1 nauczyciel seminarium nauczycielskiego, 6 profesorów gimnazjalnych, 9 nauczycieli I nauczycielek szkół powszechnych i zawodowych. OSTRÓW. (Pomnik ks. kardynała Ledóchowskiego). Rozpoczęto tu prace nad fundamentem pod pomnik ks- kardynała Ledóchowskiego. Pomnik stanie na cmentarzu przy kościele- W ykona go rzeźbiarz p. Marcinko Odsłonięcie pomnika projektowane jest na koniec czerw ca przyszłego roku z okazji Zjazdu Katolickiego. a j r i T u u o PERFUMY i KOSMETYKA POZNAN WARSZAWA y y * - KRAKÓW 0 0 % KS. SKOßUPK! 8. ''R Y N E K GŁÓW NY 4-6.^ PIASKI 12. Tylko do końca listopada możesz wycofać Twój wniosek, o założenie szkoły mniejszości. Idź natychmiast do władzy szkolnej 1 wycofaj Twój»niosek. W obronie szkoły polskiej. Chwało wice Szkoła m niejszości w C hw ałow icach (dla P o laków!) nie została o tw arta z braku lokalu; kw estję tę mogliby Niemcy spokojnie załatw ić, gdyż rząd z ą tu te j szą kopalnią, k tó ra na ten cel lokal z pew nością dałaby. Oni jednak m uszą prowokować spokojną ludność polską. Albowiem 10. bm. zebrało się kilku Niemców przed szkołą polską tuż przed sam ą godziną 8. a m iędzy nim i i znana fanatyczka Gałecka, która krzycząc w niebogłosy zak łó ciła spokój w szkole, obraziła kierow nika szkoły i nie chciała w puścić dzieci do szkoły. Doszło do tego, że w sp o m n ian a buntow ała dzieci przeciw nauczycielstw a i o d m aw iała je od uczęszczania do szkoły co się jej częściowo u dało. Oburzeni tern rodzice zebrali się licznie 11. bm. w szkole celem obrony tejże przed podobnym i napadam i. Po przem ów ieniach mówców uchw alono n astęp u jące rezolucje: 1. Zebrani rodzice w zyw ają władze wojewódzkie o postępow anie karne przeciw Kusiowi Janow i, Brantw einowej a szczególnie G ałeckiej za zajm o wanie się karygodną agitacją przeciw na okólnikowi wojewody z dnia r. i za bu n to w an ie dzieci szkolnych przeciw n au czycielstw u. 2. Oświadczają, że podatków gm innych n a szkołę niem iecką płacić nie będą, gdyż Niemcy chcą ją zapełnić dziećm i polskiem i. Jankesi będą polowali na lw y u siebie P rzy słowiowa pomysłowość mieszkańców Ameryki północnej połączona z ich zmysłem praktycz- ności, stw arza częstokroć rzeczy, które zdumiewają mieszkańca Europ;,. Rzecz prosta, że obecnie bogactwo Stanów Zjednoczonych, gdzie przelew a się złoto całego św iata, ułatw ia J a n kesom realizowanie takich pomysłów, jakie byłyby w Europie niewykonahiemi ze względu na notoryczne jej ubóstwo Teraz np. donoszą z San Francisco, że najbogatszy kalifornijski klub sportowy, noszący nazwę: Pacific Coast Sportsman Club", wynajął grunta o powierzchni morgów, aby urządzać na nich polowania na lwy oraz inne dzikie zw ieizęta dla swą ch członków. Kierownictwo rzeczonego klubu wyszło z założenia, iż jazda do Airyki lub Indji wschodnich, dla polowania na dzikie zw ierzęta nawet Amerykanom wypada zadrogo i że o wiele taniej będzie sprowadzić owe zwierzęta do Stanów Zjednoczonych. Wedle prospektów, wydanych przez dylekcję klubu, mają być sprowadzane do polowań, oprócz lwów, tygrysy, lamparty, pumy i niedźwiedzie- Jedno polowanie na którekolwiek z wymienionych zw ierząt, ma kosztować tytko 100 dolarów. Chcąc jednak zostać właścicielem zastrzelonego zwieiza, musi szczęśliwy strzelec zapłacić sumę, odpowiadającą wartości jego skóry, co np. przy tygrysie przedstaw ia kwotę poważną. Tak niską opłatę za polowanie ustanowiono, prawdopodobnie dlatego, że kierownictwo klubu niezbyt dowierza celności strzałów jego członków. Zanim więc zginie lew, albo tygrys, sporo dolarów znajdzie się w kasie klubowej. ü w towuzyitmte e» C Z A 3 N I K, n z y j d a j n a ' DLATEGO NAJTAŃSZA i z a ra z e n NAJLEPSZA HERBATA w u ży c iu Sprawy tow arzystw, Baczność uchodźcy! Niepowołane 1 nieupo ważnione jednostki dążą do rozbicia naszego g * Związku. W tym celu urządzają lub usiłują t* rządzać różne zebrania, które mają na celt rozdwojenie siły Związku. Przestrzegam y przed temi ciemnemi machinacjami, z któreml Zarząd Główny Związku Uchodźców niema nic wspólnego i ostrzegam y naszych członków by nie dały posłuchu jednostkom o ciemnej przeszłości. Na przyszłą niedzielę zwołuje niejaki R ozm aitości. Skiba z Król. Huty Zjazd Zarządów i Delegatów. Zjazd ten jest nielegalny i p. Skiba nie Gdzie przebywają nasze bociany podczas zimy? ma od nas żadnego upoważnienia do zw oływ a Naogół wiemy, że bociany, podobnie, jak nia jakichkolwiek zebrań, bo jest on człowie tyle innych ptaków wędrownych- odlatują od kiem rozbijającym organizacje polskie, za co nas, gdy zima się zbliża, na południe, przew a żnie do Afryki, ale dokładnie dokąd, nie w iadomo, został ze Związku Powstańców powiat Gliwicki wykluczony. Śląskich nr bo Afryka jest wielka. Spraw ą tą zaj Zarząd Główny Związku Uchodźców. mowało * i. wiob; u vvor / I. 1.ii ihitiuvw- Ptaków. a jeden z nich, mieszkający w Królewcu, Tow arzystwo Polsko-Katolickie Kasyno w Królewskiej Hucie obchodzi w niedzielę dnia wpadł na oryginalny j.oirysł, aby zbadać miejsce zimowania bocianów. Zaopa1 zył on mia 16. listopada br- 25-cio letnią rocznicę sw e go istnienia. Przedpolundniem o godz. 10,30 nowicie ubiegłego roku r.ogi trzech bocianiąt z odbędzie się nabożeństwo w kościele św- Jadwigi, zaś wieczorem o godz. 7-mej w ieczor gniazda, jakie mają uocianv na jednem z drzew Fuchsberger-Alłee (w Królewcu), w obrączki, nica na wielkiej sali Katolickiego Domu Związkowego. O liczny udział Szan. Obywatelstw» na których w y iy ty był stempel ptasiego obserw atorium " (Vogelwarte) w Rositten. Obecnie nadszedł do tegoż obse.w aterjum Ust od prosi Zarząd- dyi ekcji ogrodu zoologicznego w Pretorii ia- MYSŁOWICE. W dniu 16. listopada br. o fryka południowa), że znalezione w kraju Swa- ( godz- 7-ej wiecz. urządza Stow arzynie Młodzieży si zdechłego bociana. Który At ni się praw depobnje Pol. Kat. w Mysłowicach jako święto ich z ja d a ć / o e w in trującej szarań- ( patrona Stanisława Kostki wieczornicę w sali czy, a który rrja. na nodte w/ rej wspo nnianr p. Kufiety. Czysty dochód przeznaczony na obrączkę, foicazi-je się stąd, ;e zim ) ce stu,e obronę Powietrzną Państw a i na urządzenie bocianów leżą daleko na południe, przestrzeń biblioteki. bowiem między Kibicv.-ęem a krajem Swasi, wynosi okrągło kilometrów- O liczny udział prosi Zarząd- -O 0 0 ()0 O O - N adeslane. Sław ny kompozytor Franciszek Lehar przysłał kierownikowi muzycznymu i 1. kapelmistrzowi panu Zdzisławowi Górzyńskiemu przy Polskim Teatrze w Katowicach, własnoręcznie pisaną partyturę operetki Frasquita, dyrygowanej przez p- Górzyńskiego we Wiedniu z następującą dedykacją: Panu Z. Górzyńskiemu, genialnemu kapelmistrzowi w którego ręce ja zupełnie zadowolony losy mojej Frasquity składam, poświęcam niniejszą partyturę... F r. ł- * h a r. Wiedeń, W uzupełnieniu naszej notatki o Zdroje Okocimskim" donosimy, że już od paru miesięcy lokal ten kupił p. Rodakowski i do dziś jest jego właścicielem, a kuchnię prowadzi p. Bieżujski. ^ polecam po cenach fabrycznch 5590 msszyny do szycia A. Prus = = = Hurtownia maszyn ===== Rybnik, ulica Sobieskiego 30 Telefon nr. 34.

7 Dnia 15 i i6-go nstovaua lvi-» r. ii O N I E C P I A S K I Strona 7 W dniu 28- listopada 1924 roku o godz. 9-tej rano odbędzie się w magazynie kolejowo-celnym w Katowicach sprzedaż licytacyjna następujących oclonych a niepodjętych przez w łaścicieli tow arów : 1.2 skrzynie przyrządy fotograficzne. 1 obicie aparat fotograiiczny. właściciel W- Arm z Katowic, wagi razem netto 44 kg. i. 1 wagon lokomobile spalinowe właśc. Kubiański z Katowic, wagi netto 3600 kg. 3-2 skrzynie w yroby papierowe (konfady) właśc. A. Kraus z Katowic, wagi netto 114 kg. 4-2 skrzynie w yroby papierowe (konfaty) właśc. Jerzy Hirsch z Katowic, wagi netto 116 kg. 5.1 coli row er właśc- R- Swierkot z Katowic, 6.1 skrzynia tkanina bawełniana właśc. Sehen ker i Ska z Katowic, 154 kg skrzyń przybory piśmienne właśc- Firma W aw el z Katowic, 191 kg. 8.1 skrzynia przybory piśmienne właśc. W a wel, Katowice, 206,200: 9.1 skrzynia naczynia kuchenne właśc. Rachwalski z Katowic, 30, obicie maszyna rolnicza wlaśc- Rachwalskł z Katowic, 107 kg obicia maszyny do szycia wlaśc. Maks Weichmann, Katowice, 75 kg skrzynia sztuczne krążki do ostrzenia wlaśc- Katowicki Handel żelaza, Katowice, 48 kg skrzynia leje do wyrobu kapeluszy wlaścnieznany, 770 sztuk, wagi netto 5,600 kg skrzynia aksamit półjedwabny właśc- Adler, Katowice, 22,450 kg paczki obuwia wojskowego (kamasze) właśc. Kościelniak, Katowice, wagi netto 21,600 kg skrzynia przyrządy elektryczne właśc- Elektrizitätsgesellschaft, Katowice wagi netto 27 kg skrzynie arm atura właśc. Obcrschl. Elektr- Katowice, 50,050 kg. O b w ie s z c z e n ie. Licytacja! W poniedziałek, dnia 17 listopada br. o go dżinie 10 odbędzie się licytacja w Katowicach, Hlica Warszawska 46 w podwórzu na 10 młodych, roboczych k o n i 1m (öi'cznr) (10 miesięcy, ostry) najwięcej dającemu za go tówkę. Oglądać można jedną godzinę przed rozpoczęciem Świerży licytator i tak sa tor Biuro: J ł j f a f o r o i c e. ulica Starowiejska nr. 9. Przymusowo m m We wtorek, dnia 18 listopada br. o godzinie 9 przed południem odbędzie się przymusowa licytacja w Mysłowicach, ulica Kacza nr. 2. Sprzedawać będę w n r s z s t e t e r» «raz do niefet należące narzędzia stolarskie. Ch ewlfisl i komornik sądowy w Mysłowicach. Inspektorat Pcczt i Telegra wkatowicach ogłasza 5630 P r z e t a r g na uszycie około 400 kompletnych mundurów, składających się: z czapki, płaszcza, bluzy i spodni. Malerjalu dostarcza inspektorat Poczt i telegrafów. Reflektujący na powyższe skonfekcjonowanie. winni w n tprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada br do godziny 12 w południe złożyć szczegółowe oferty w zapieczętowanych kopertach z napisem: Oterta na szycie mundurów pod adreserń inspektoratu Poczt i Telegrafów w Katowicach. Bliższych informacji, dotyczących powyższego szycia mundurów, zas ęgnąć można w Oddziale Gospodarczym inspektoratu P. i 1. w Katowicach, przy ulicy Słowackiego nr. l l, IV p ętro, drzwi 26. K ierow nik Inspektoratu Kuntze. Przy zakupn*e towarów pros'niv pow oływać się na,.gońca S lpsk'ego. ^ a g n i o l 4 / usuwa R a d i k o l bez boleści i noża, szybko 1 pewno, z tego powodu przez lekarzy polecany. W wielu milionów wypadkach skuteczny. W każdej aptece i drogerji do nabycia obicie części maszyn do szycia, właśc- Gappert, Lubliniec, U kg w orek koperty, 24 kg., 2 skrzynie Przybory piśmienne właściciel Zylber i Poznański z Częstochowy kg bele papieru, właśc. Półn. Tow arzystwa Trans, z Częstochowy, 272 kg wiązek drutu żelaznego, właśc. Jerzyński, Król. Huta, 50 kg skrzynie przyrządy elektryczne, właśc- M. Deus, Król. Huta, 100 kg skrzynia powrozy, właśc- Bracia Grünpeter, Katowice, 48, beczki i trzy butle atramentu, właśc- Spędom, Katowice, wagi netto 435 kg paczka serw ety, właśc- Piast, Katowice. 14 kg skrzyń przybory piśmienne, właśc- W a wel z Katowic 197 kg skrzynie przybory piśmienne, wlaśc- Lachs z Katowic 108 kg obicie śledzie opiekane, właśc. Szmidt z Katowic 30,500 kg skrzynia m ateriały elektryczne, wlaśc- Kolbe z Katowic 58 kg paczki ubranie damskie, właśc. Malinowski z Katowic, 23,800 kg bela tkanina bawełniana, właśc- Bracia Goldmünz, Katowice, 29 kg. Cenę wywołania sprzedać się mających towarów stanowić będą należności celne, koszta przewozu, składowego i publikacji. W szelkie zażalenia z powodu licytacji skierowane do Dyrekcji Cel w Mysłowicach muszą być wnoszone do tut. Urzędu Celnego w ciągu 7-iu dni po ukończeniu licytacji. Po bezskutecznym upływie tego czasokresu licytacja staje się prawomocna. Urząd Celny ł- klasy Katowice. Naczelnik Urzę u ( ) Schenk. L ik w id acja Od dzisiejszego dnia likwiduje się firmę Landes-Produkten-Einkauis-Genossenschaft m. b. H. i wzywa się wszystkich, którzy mają jakie pretensje o p dan e takowych do niżej podpisanych likwidatorów. RWd Fiszer, Karol Hm Chr. Helling leczenie choiych na choroby wewnętrzne, nerki i choroby dziecięce (fiz. diet. metoda leczenia) 5627 Godziny przyjęć w dni powszednie przed połudn em od godziny rano od godz. popołud. 2 4, niedzielę od godziny Katowice, ulica Jagiellońska nr. 20 Wytwórnia mebli klubowych F. Dudzik Mysłowice, Górny Śląsk ulica Bytomska 13. Telefon 1062 Hurt Detail N a żądanie przesyłamy katalog z ilustracjami. Herbatniki (Mixed Biscuits Supćrieurs) próbne paczki 5 ki owe zawartości oko o sztuk wysyła opłatnie za zaliczeniem złotych 13,80. Stanisław Gurgul Jarosław Fabryka biszkoptów, keksów. Założona w roku Sieczkarnie z m otorem 4 6 koni lub bez motoru U tujpiei, 5636 Zgłoszenie Mysłowice, Skrzynka pocztowa 3. Zdolny p o d r ó ż u k o f E który już od dłuższego czasu pracuje na polskim Górnym Śląsku w branży kolonialnej i zna dokładnie klijentelę, poszukiwany do natychmiastowego, ewentualnie późniejszego wstąpienia L. H a u s d o r ff,[ Wj Katowice, ulica Sokolska nr. 4. $ I Zpe harpie i liny, świeże łososie sandacze i szczupaki, codziennie świeże rphp morskie, kotlety rybne «bez ości i skóry łosoś i węgorz wędzony, śledzie wędzone (bikłingi), śledzie zwijane (Rollmops), śledzie bałtyckie, węgorze, karpie 1 śledzie w galarecie, śledzie pocztowe (matjasy), = = oraz konserwy rybne = = w wielkim wyborze poleca iii5 Katowice, Poprzeczna 14 Telefon 14 0, 5624 Poszukuje sie 866' d o b r e j k u c h a r k i znającej się na gospodarstwie wiejskim i prasowaniu. na wyjazd do majątku ziemskiego w Województwie Lubelskim. Wiek wyżej 30 lat. Zgłoszenia z grzeczności w poniedziałek lub wtorek u pana Górka, Katowice. 3 Maja 3 3/111 p P arn e m l c k l z dobremi świadectwami, znający się na fabrykacj kiełbas i wędlin, TptJ> wxc śmilg' 56SÖ Zgłoszenia przyjmuje Zarząd Domu Sypialnego I 3an Eałathowsri, Nowy Bytom. Ä. te tii z i m iiiiifejany śroilek d m ą oddaje nimiam nsioęi przy Miugi3wy.zgii0w.reDntpo. isijo, zfizlibieeiu i niedomaganiu żoigdka..najlepszy środek do nacierania. Do nabycia w aptekach i drogeriach OBIADY i kolacje bardzo smaczne, po przystępnych cenach, wydaje się obrady od 121/2 do 4 po południu, a kolacje od 7 do 8*/i wieczorem Katowice, ul. Francuska ibmmastrasse) nr. 22. I. piętro D O M 2-piętrowy. na głównej ulicy w Królewskie) Hneie, z bocznemi i tylnemi zabudowaniami.natychmiast e to arsiaa. Dwa sklepy, warsztat ś usarski i duże składy. Mieszkanie 3 pokoje z kuchnią, zaraz wolne. Of pod do ekspedycji Gońca Śląskiego w Katowicach ( f o f t ó i umeblowany dla dwuch panów, z całem utrzymaniem, od zaraz 5654 d o wtjnafez&ie*. Oferty pod,, do aksp. Gońca Śląskiego, Warszawska 58. Techniczna szknła kompoiidnnsyldi Kraków, ulica Bern rdynska 13 D otwarła wnisy dla pp. mechaników, ślusarzy itp. na wydział maszynowo-elektrotechniczny. Uczy wysyłając miesięcznie wykłady drukowane do swych uczniótv. opracowane przez inźynierów-pro» fesorówl Koszta nauki minimalne. Po roku egr zamin przed komisją inżynierów fabrycznych. wysyłkę programu posyłać 50 gr w liście. Polecam się zestawienia bilansów, zorganizowania i prowadzenia książkowości. Biuro L, Piecha Katowice, ulica Młyńska nr. 9. Teefon I Bprpiip i jesima, dzma bukom do cigżkiglulgkkich wozsw, również trzonki do kilofów dostarcza hurl hurtownie 5662 J e r z y C z y ż, "Wista*. T ir. 2 0 Śląsk Cieszyński. mydłe na parchy, św ierzb, w yrzuty skórne i I. d. Oryginalne do nabycia tylko u Laborant. clwm, farm. Ot mar Rybicki Mlkolä 8. SI K akowskie Kiełbasy i czysto wieprzowe, szynki, boczki, I słoninę I wsze kie wędliny U Czeladnik piekarski i poszukuje od 15 i i stałego zatrudnienia, o łask. f wysyłam w koszykach po 5, 10 i 15 kg. podanie miejsca SjCh % a 12 zł. za 5 kg. Mięso wieprzowe 9 zł. Aifryd, yski, p. Rybnicki. ą za 5 kg. Wszystko wysyła się za pobraniem 4 pocztowem. S tefan Z iółkow ski, $ p. Tymowa Małopolska. ą 9 gy pcs ST<tK<v ty«>'c w Sprzedam w ilie! przy stacji kolej., powiat katowicki, z wolnem = 6 fto/bojotvem m ie s x ß a n ie m - centralne ogrzewanie, elektryczne światło, telefon zabudowania podwórzowe, masywne, ze stajnią W ę d l i n y I Wysyłam codziennie w 5 kg. koszyczkach a to: kiełbasy czysto wieprzo i* e e t e e e e e e» e e e e e s e «9» Mieszkania 5621 ciepłego, urządzonego, z wej,boczki wędz. i szynki, kuchnią.. w Królewskiej oraz słon nę wędz. wszyst. i Hucie, jako wspófoeg 5653 po cenie 12 zł.za 5 kg sffiisr r udzielęd,lele ^ Jan Jaczyński, za towarzystwo młodej, Ostp. Tymowa Małopolska zdrowej, inteligenta sympatycznej osoby. Oferty MASZYNY 5010 pod Mieofceeny 126 do do szycia najnowszych Ekspedycji Gońca Śląskiego" M g, systemów poleca TECHMOSTÄT" minutę 7 litrów a w godzinie 420. WA R SZ AWA. Lecz kto ma dziś zdrową krew? I czy mogą pl. Grzybowski 10, w pode. na lewo, tel ttio s f c F * masywny, w bardzo dóbr. stanie, 5 X 4.50 X * mtr o 4 żaluzjach, służyć może na trafikę gazety, na jatkę lub dla sprzedaży owoców, jest tanio do sprzedania u P Matulli, Pane wnik stacja Ligota- Pszczyńska Klaszton;al35 STENOGRAFJI wyucza listownie, szybko jaknajdokładniej (gwarancia) 5303 In stjln l Stenograficzny, W arszawa, Mokotowska nr. 89. Żądajcie obszern. bezpłatnych prospektów D r u l i i wykonuje Drukarnia chlewami, garażem, wozownią, ogród z cieplarnią przyległa rola razem 3 morgi. Łaskawe zgłoszenia' Kró.ewska Huta, Skrzynka pocztowa I. e s * $ $ e» e» 4» 6 a e e t.e e e 6 e e f c.e te 8 «m m wszelkiego rodzaju, przy 9 których lekarstwa nie skutkowały, mogą być wyleczone przez magnei. I pa tyczne leczenie. Przez ten sposób uzdro- iy wiono tysiące Wiele podziękowań uzdrowio- 2 nych osób, jest do przeglądnięcia.leczenie prt ez prądy feradyczne, influcncyjne i magnetyzmem osobistym i i.bonca S ląss ie p1 w Katowicach. ł. SMUIA I MYSŁOWICE, GÓRNY ŚLĄSK, ulica PIASKOWA nr. 48, Godziny przyjęć: przed połudn. od 9 12 i po połudn. od B aczność! Dla B sreo ie i sercowo chorach. Podług Prof. Dr, C Toenniges posiada zdrowy człowiek funtów krwi, która to prawdziwie! nerwowo i sercowo chorzy zostać wyleczeni? lak np. Pan K; sekretarz sądowy, który przed rokiem cierpiał na serce i nerwy, dziś nawet najmniejszej poszlaki po tern nie ma. W ięc tylko zdrowa krew może wyleczyć Dalsze wiadomości w następnym numerze. Jan jabłonka, N a t u r a lista, Katowice, ulica Andrzeja 13/ Mąkę, kaszy, owies, sieczkę, otręby poleca O. Jabłonka, Katowic^ ulica Kościuszki nr 7.

8 i Strona s GONIEC SL n;>k l Dnia 15 i 16-go listopada 1924 r. tfßufecxme n o ś n p f e r B Ź» w stoikach po 3, 5, 10 złotych i większe znakomity i pewny tssb w tubach po 2 złote. JiKorteina"najlepszy SrodeK przetlu sza eto o 1 raelm m osadom j w pudełkach po 1 zloty 5 0/groszy. ^ W ia& TW slm v 'ŚK.wl&it, Drogeija pod Bocianem, f? «i r a r r s ß S e &ó>wu, Krakowska 17, ^ 64 * / Wezwanie! W niedzielę, 16. bm. popoł. o godz. 2 w sali restauracji DŁUGAJCZYKA w Katowicach Pl. Miarki odbędzie się nadzw yczajne zeb ran ie eszgstkich fflsirzóa RooalsKfch. II. Z powodu ważności spraw, jakie obejmuje porządek dzienny, który zostanie ogłoszony przed posiedzeniem, Zarząd nie jest w stanie wszystkich członków osobiście zaprosić, przeto zaprasza o przybycie wszystkich samodzielnych majstrów kowalskich, oraz przedstawicieli władz, zwłaszcza urzędów celnych i prasy. «äs ' Zarząd Z w. Cechów Kowalskich W ojew ództw a Śląskiego. flpollb -teiö M eret 3$ «kź&b&$ G Dyrekcja 4t$ B. łłmasrsft. Codziennie od d «ł k»»pi*tay mm y re g rn piielerbftewy G eśc im e y w yw 4r grupy festa m tsi ZßtiieSniB-MIra Brnfoeu Teklotóe w w - j a m a. W łaściciel: Józef Pientka w Katowicach ulica Sienkiewicza 24 ;; Telefon nr Sprzedaje aparaty państwowej wytwórni aparatów telegraficznych i telefonicznych w Warszawie, oraz fabryki telefonów Sp. Akc. dawniej J. Berliner w Berlinie M z a w i z rodzaju zahttzenla i ifatle telefoniczne oraz lyim lizatje ogniowe. Dostarcza wszelkich materjałów do powyższych celów O siąd ą ł projektuje bezinteresow nie 5628 Hurtownia towarów kolonjalnych i własna palarnia kawy Bracia Broda K A T O W I C E UUCA WARSZAWSKA NR. 13. TELEFON 1908 Pomimo zmiennych ogólnie czasów :: dźwignią handlu polskiego jest i pozostanie :: reklamo w Gońcu śląskim "!!! m m Swój do swego t Swój do swego 1 H. P a k u ł a S zop ien ice, u lica 3-go Maja 2 poleca swój bogato zaopatrzony skład towarów kolonialnych. delikatesów i wina po cenach konkurencyjnych. Co d zień św ie ż e m a s ło sto ło w e! Proszę rodaków 9 łasłcawe poparcie. Usługa Szybka i rzetelna «a muzyka, śples, l*kf Otw. w nocy do jcwdz M a tu po grunt, odnow snia znów otwartyll! Nowość! K r e d y t y! Pierwsza Król.-Hućka parowo fabryko likierów U % E niezrów nanej ja Główny kantor:rynek 5. Tel. 28, i 02% fiibryka-.ulico SSmaja 21,15TelEŚl Probiernia likierów. ul.wolnośti Filja Ir Wyszynk ul. 39- maja 2' Filja II: Wyszynk ul Moniuszki4 Na ratyl t odetaliczna f e W sprzedaż tm sliej i m esk iej, lo lt r, wyrobów wełnianych, jedwabnych, bielizny, k r a w a t ó w oraz pończoch w wielkim wyborze. Wyroby krajowa I z a g m ie z n e. d p jira a. towary w yiajs się n&lyebmlasl K r e d y t p o l Katowice, Wojewódzka 24 obok tunelu Telefon 2553 i Na spłaty! Nowość! Najlepszy środek przeciw kamieniom żółciowym ziółka Santuriii 90»/ ludności, która mn etna, że jest chorą na żołądek, choruje na wątrobę lub na zatiegmicmc cienkich kiszek. Dlatego niechaj każdy chory zbada się sam i uwzględni następujące wskazówki: Kto choruje na wątrobę iub przewód kiszkowy, cieryi na obstukcvjne boleści między łooatkami. Po użyciu kwaśnych lub tłustych potraw doznaje się odbiiania i gorzeć idzie do usi. Następują bóle, Które ciągną się z prawej strony brzusznej przez całe podbrzusze. Dasze objawy są: krótki oddech ból głowy, czasem także i bicie serca. Jeśli ktoś chory jest na wątrobę lub kiszkę niechaj spróbuje moją o.d 16 lat z najlepszem skutkiem zastosowaną własną praktykę, potwierdzoną tys:ącznymi dowodami za użyciem herbaty SAN- TURLN przeciw kamieniem żółciowym, użytą w cierpieniach kamieni żółciowych i wątroby. Do przeprowadzenia skutecznej kuracji na eży zużyć 5 paczek SANTUKIN, które się wysyła na zamówienie po cenie 10 złotych za pobraniem włącznie porto i opakowanie. Fabryk* Cbemiezno-farmaesBfyeznyeh Preparatów SANTURtN Mysłowice, Generalna Reprezentacja w Jastrzębie Zdrój, powiat rybnicki G. SI I Fabryka sera k a r a sk ie m i E. Kalinowski i Szopienice paw Katowice Telefon nr. 63» Najlepszy serek k a ra sk i z całej Polski B Y Ł A I J E S T najlepsza kuchnia polska wzorów zagranicznych nigdy nie potrzebowała, co aawdz ęczarny naszym gospodyniom-polkom, twórczyniom kuchni. Aby ułatwić Szan. Paniom zadania smacznego przyrządzania legumin wypuściliśmy na rynek pod nazwą LUBA" wyśmienite artykuły spożywcze i pomocnicze jak to: J& I f II Erste D a m p f - L t k ö r f o b n > am P la tz e Wl.B.H. J i r z m, sa ła ty, CroMdem najprzyjemniejszy pałac taneczny Góro. Siąska Kałowie*, ulica Stawowa nr. 19 Dyrekcja ilmndrofl-pross Bti dziś codziennie wielki program n lro ü cw ie s sa lin o Buet Betów 4935 Księżniczka Bledjie Czarnowska orientalna tancerka z jej wspaniałemi żywe mi żmijami Dorsowna oraz szereg pierwszorzędnych artystów. Każdą niedzielę i piątek 8. 5 te t ó t e Lokal otwarty do godziny 2-iej w nocy. Wmldzbl d opatentowania, wzory 1 znaki towarowe do reje stracji, w kraju i zagranicą przyjmuje inżynier dypl. Sr. Mari»«knura rzecznik patentowy Poznań, Hmcławska ? telefon B K G R E srrunerreichter Qualität tsiergrophendlung?gf-kontor: Ring 5. Tel. 28u.126ó $ ^ i Ä r o n p r i n z e n s f r 2l.15.TeI.64S ^ " rliija HI: Sprzedaż w butelkach ul.w olności 37 Fiija ET: Restauracja ul.35?maja 15 słabe zupy, sosy i wszyticte potraw y m ięsno zyskula natychmiast niezrównany sm ak po użyciu kilku kropli MAGGIego przyprawy. Prosimy uważać na napis MAGGI. Proszki na budyń różnych smaków. Proszeh do pkczywa (drożdtowy.i 5657 S z. P. Szanownej Publiczności z Mysłowic i okolicy daję do wiadomości, że na ulicy Zamkowe! nr. 1 2 założyłem 5365 ; Fabrykę «a g ' " a M r * ' Oddział mechaniczny. I ffyrób i reparacje różnych aparatów i modeli dla wynalazków. Separacje m aszyn biurowych 1 jak do pisania, liczenia i ł. p.. Wszelkie prace będą wykonane przez specjalistów pierwszorzędnych. Proszę wrazie potrzeby o poparcie mojego I przedsiębiorstwa. Z poważaniem W. K a ś, ałżenstwa kojarzy M 3886 Józefa Kłopocka Katowice, ulica Szopena 8, III. i Bydgoszcz, ulica G dańska 41. godz. przyjęć: 10 1 i 3 ti1/,, w niedzielę U 3. Świeczki na drzewka Świece parafinowe Świece stearynowe Kütötiüce, iii. Kościuszki Z Telefon nr Proszki na so s waniljowy. Cukier wamijowy i cytrynowy. Lubomin (mączka kukuruzowa do przyrządzania domowych legurpin, która jest też znakomitym środkiem o ożywczym dla niemowląt) które jakość ą przewyższają wszeikie niemieckie, wciskające się na nasz rynek. Polecamy uwadze Szan. Rań gospodyń domu, jak leż Szan. Klienteli te nasze krajowe artykuły w przekonaniu, że uzyskają one ich całkowite uznanie Do nabycia nieomal we wszystk. składach spożywczych i drogeryjnych. Reprezentant na 6. SI powierzyliśmy firmie Fr. Kaplur, Katowice, elica Szopena 7. Lubońska Fabryka Drożdży, dawn. G Sinner, T.-A., Luboń Poznań.

9 Oma IS f 16-go Tistvmada 19z4 r. O O N T E O P I A S K I Storia 9 B B R W A WYROBÓW W W rao W rfflw K A ID W K A til K A T T O W I T Z E R - P A P I E R W A R E N -F A B R I K ^ PIECHHCZEK I ŚLIWK/ł TELEFO N Torebki Tytki w walkach i arkuszach Poleca Papier do pakowania i w różnych kolorach po cenach bardzo niskich. MntoSHsliie lilorsztilii Telefonii l Tele Sp. z ogr. odp Przedstawiciele firmy C. Lorenz Sp. A., Berlin Zakłady Telefonu, Telegrafów = i sygnałów kolejowych = = Budowa, sprzedaż i rewizja wszelkich urządzeń.-.«;= = = na prąd słaby..._..==== Telefon 1103 K a t O W l C e, ul. Jagiellońska 3 Przyszkowski i Sp. T. z o. p. Hurtownia Win KATOWICE Tel ul Warszawska 30 Tel M trja 10 proc. i wszelkie inne : a$ u, Ż a b i ń s k a % [pożyczki p a ń s t w o w e KntoBlCE, ul. Kościuszki IZ, Telafoa 2149 i piętro. Te efan 2149 we wszelkich ga mikach, stylach i pojedyńcze j szafy, łóżka, stoły i t. d. d/w any cliodnski, gobeliny i plusze codziennie do nabycia E mmfinskq Dom Ulilh f,! m e b l i ł ł l i l!. i Knfoiiiite, ul. ffinrszowka 10 Gärnoilnsta Hurloani Spaźpra J. MiodeńskI, Tarnowskie Góry, Krakowska 5 Telefon 1210 poleca Telet. l2l0 ouicry kolonialne, deükofesy i winu francuskie I wegiersüig po nuitonszych cenncb. t. Sklep delaiilezpy ol. Krakowska 5: likiery najlepszych polskich i francuskich fabryk, wina, cukry, czekolady, i towary kolonialne Sklep daiailleznj, ul. Krakowska 10: delikatesy, nabiał, drób i codziennie świeże żywe ryby. kupuje i płaci najwyższe ceny Tel i 1170 w K a t o w i c c a h, u l. S w. J a n a n r najlepsze ameryksńskle msszgny do pisania * * B *ev- ymr.m -.-mmmm O B U W I E ik : I UNDERWOOD a 3 S C H A D O K I S O R O F K A Et 5^ dawniej Albert Peisser ^ K a t o w i c e, ul. św. Jana nr. 7 Tel. 100 g$f T an io I d o b r z e k u p u je s ię kapelusze dla panów i dzieci oraz wszelkie artykuły męskie jak również czapki dla wszystkich urzędników państwowych i szkół wyższych. I czapki Czapki dla Sokołów, Jask ó łek I Pow stańców I Fr. Józefoski Katowice, ulica 3 go Maja nr. 13. P rzy zak u pn'e tow arów prosim y p o w o ły w ać się na,.g ońca Ś lą sk ie g o.» a e e s e» e e a * * 3 B * s e j» a e e» e e I Wielki w y b ó r i Bi bleliiiie meshlej, Kapela-1 $ szach, czapkach, Krasaiach, I rękawiczkach, skarpetkech I szelek po niskich cenach. E. PaZusińskI, M ysłow ice I 5 ulica Bytomska * eese e s? ee e w najlepszej jakości i wszelkich fasonach po bardzo przystępnych cenach p o leca «0.w BJT. * *... 8 Rynek 9 ^ U y f j U l k ll Rynek 9 Dla pracowników państwowych na raty. Dla urzędników państw, dogodne warunki spłaty. Dom Towarowy Czesław Beyga Telefon 71 RYBNIK G. SI., u lic a S o b ie s k ie g o n r. 18 Telefon 71 Dom tanich zakupów Dom dobrych gatunków Dom wielkiego wyboru Dom niskich cen Konfekcja damska i męska, jedwabie, materjały damskie 1 męskie, barchany i fłaneie różnego rodzaju płócienka, made polami, pościelowe, inłety, dywany 1 chodniki, artykuły męskie I t. d.

10 Strona 10 u o n i E t a u ^ S K l Dnia 15 i 16-go listopada 1924 r. * i 8 e e e e e e e s» $ * _. 2 U prasza się o za ch o w a n ie n in iejszeg o gsr pierw szego cennika geeeeaeeee m FIRMA EGZYSTUJE OD ROKU 1862 CENNIK Nr.i FIRMA EGZYSTUJE OD ROKU 1862 na sezon zim ow y i w iosen n y 1924/25 T o w a r ó w b ła w a t n y c h i m a n u fa k tu r o w y c h DOMU TOWAROWO - PRZESYŁKOWEGO 5568 i POLSKI MAUZ9H BLAUATHV WARSZAWA, Plac Żelaznej Bram y L. 2. G. 8 (P rzy O grodzie Saskim ) T elefon T elefon I Załączając niniejszym nasz cennik, komunikujemy, fe mając w Warszawie prze: lat 62 Skład towarów bławatnych! manufakturowych wyłącznie dlu Hurtowników (kupców) p o sta n o w iliśm y a d n iem I-go lis to p a d a b. r. w celu w ysp rted aży n a szeg o d u żego za p a su to w a ró w, znajdującego się u nas na składzie, za p ro w a d zić d s la l p rzesy łek p oczto w y cb dla sprzedaży detalicznej na prowincji, aby dać możność każdemu z Konsumentów otrzymania od nas towaru po cenach fabrycznych i konkurencyjnych. Uważam za zbytaczne reklamowanie naszej firmy, gdyż p ie r w s z e p r ó b n e z a m ó w ie n ie Sz. P. przekona Go, że dostanie od nas towary gwarantowanej dobroci i jakości, po cenach tańszych jak u siebie na miejscu, czerń zostaniu Sz. P. zadowolony i zaliczymy Go w poczet naszych stałych klijentów. Polecając się łaskawym względom Sz. P. kreślimy się z poważaniem P O LSKI MAGAZYN B Ł A W A T N Y. MAŁY ZYSK "duży OBRÓT KONKURENCJA! m I MATER3AŁ na ubranie meskie lub kostium damski 3 metry!! za 8 zł. 53 gr.!1 3 metry PODSZEWKA BEZPŁATNIE!! K orzystajcie z p ierw szych naszych cen reklam ow ych I Po otrzymaniu zamówienia wysyłamy 3 metry materiału W E N E C JA. Jest to material wełniany, elegancki i wykwintny w zupełności nadający się na h tjmodniejs e u bnnie męskie lub kostium damski, we wszystkich rm - dnych kolorach lub w eleganckie krateczki i paseczki. Za cale 3 metry * Lepszy gatunek B * ł. 1&. Najlepszy gatunek C * ł. 15. Gatunek, D z ł 17. Gatunek Prima * ZDPEŁBUE QARMO z a m ó m e ie m iim 3 ß iip o w a iir w fo-xasm iow vvscfi «xfreazm, d o d a j e s i ę p o ł f x e 5 f ( q i l o ś ć p o d ls z s r o ź łi w s z ą y s t f o i e «S r a n i a. M u j p a n y i n a s p o d n i e m e cs f o i e po z S , gatunek II. z ł = = = = = = gatunek III. «I. gatunek P rim a z ł. O.. Materfffit na palto: za zł. 16. Materiał Ulster * S f i f & S S B Ä «TS'Ä.e "WetouK n a D ü r f t i p o d r ó i n e bardzo gruby i ciekły w ciemnych ko.oracn. Cena za t metr 6, 8 I 10 zł, Blaterjały w ełn ia n e m ęsk ie B o sto n y I m a terjsły sp od niow e SSłTERJiŁ I0STDN, czarny, granat lub marengo. Cena za t metr zł. 7., 8.50 i ^ " g a rn itu ry m gskie, kostiumy d.m skla Cena za 1 metr. Zł. 10, 12, *> tó*«s?fe^aassr " -*1 H1TERJ1ŁT SPODNIOWE, gładkie lub białe paseczki na czarnym tle, specjalnie do ubrań wizytowych. Cena za l metr ił. 9., U PLUSZ W PRĄŻKI we wsztsfkich kolorach na ubrania sportowe i spodnie. nadzw vczaijnocny. Cena za 1 metr zł I 7.-% MATERJAŁY WOJSKOWE FRENCH* specjalnie ntttnundury dla P P. wojsko w \ ch - Ceną za metr zł U 5.. MATERJAL STRLKS na spodnie sportowe. Wyrób w prążki, do konne., jazdy we wszystkim kolorach Cena za 1 m etr zł. 6., 8. I 10.- Kamgarowy naiw yzszy «ratunek zł > 1-1&.,,, R MATERJAL DEMI NA PAl.TA 1 PŁASZCZU gładki w dobrym gatunku, w de seeiaęh najnudniejszych. no lew ej stronie krata. Cena za I m etr z. ta. % M A TERJA L KOW ERKOT t,a palta dam skie i meskie, na garnitury, czysto wełnią nv. kia.iowy. V * in sm, i ü i um an uro Hilft ffij ilft1^ "T ffll Tiffs Cena za 1 metr zł , Zagraniczny zl

11 Dnia 15 i lo-go listopada 192-* r. GONIEC ST.ĄSKI Strona il $ m e e e e o o o e ZAMSZE NA PALTA DAMSKIE ZIM OW E gładkie, we wszystkich kolorach modnych. Cena za 1 m etr zl SUKNO UCZNIOW SKIE na ubranie i mundury, koloru maren go. zielonego, czarne lub granatowie. Cena za 1 m etr zł SYBERYNY na palta m cskie we wszystkich kolorach oraz specjalny czarny dla Duchowieństwa. Cena za 1 m etr zl. 15., 18., 20. i 25.. KREPA CZARNA, specialny gatunek na sutanny. Iraki, surduty, smokingi. Cena za 1 m etr zł J 22.. NA POKRYCIE FUTER I BEKESZY. Tow ar czysto wełniany, krajow y i zagraniczny w różnych modnych kolor. Cena za 1 m etr zł i 12. M aterjały w ełn ia n e jed w ab n e d a m sk ie SZEWIOTY najlepszego wyrobu podwójnej szerokości we w szystkich kolorach. Cena za l m etr zł I 6. BOSTON KOSTJUMOWY, czarny, granat., szary, bron-zowy. piaskowy, W zupełności zastenuje w yroby zagraniczne. Cena za 1 m etr zł , 10. i 12.. WEŁNY MATOWE na suknie we w szystkich modnych kolorach, podwójnej szerokości Cena za 1 metr zł i 10.. WEŁNY RYPSOWE FAJ na suknie i kostiumy we w szystkich kolorach, podwójnej szerokości. Cena za 1 m etr zł i 15.. GABARDINA, wyrób francuski z czesankowej wełny, w szystkie kolory, bardzo efektowne, nadajace sie na kostium y i suknie wizytowe. Cena za 1 m etr zł. 12., 15. i WEŁNA W KRATY I PASY ostatniej mody. podwójnej szerokości na suknie. Cena za 1 m etr zł ,50, 8, i 12.. PLUSZE JEDWABNE ELEGANCKIE NA PALTA DAMSKIE, krajowe. Cena za 1 m etr zł PLUSZE ANGIELSKIE KOTIK gładkie i deseniowe, wyrób fokowy. Cena za m etr zł , 35. i 38.. AKSAMIT na suknie w różnych kolorach szerokości cm. Cena za 1 m etr zł POPELINA pół jedwabna angielska na bluzki i suknie we w szystkich najmodltiiej- zych kolorach. Cena za 1 m etr zł. 6.. PŁÓTNA NA BIELIZNY najlepszych fabryk, w sztuczkach po 17 metrów. Cena za sztukę zł , i 28.. MADEPOLANY, SZYFONY i NANSUK. krajow e i zagrań, na m etry w dowolnej ilości. Cena za 1 m etr zł. 1.20, 1.40 i SURÓW KI NA B IELIZN Ę. Cena za 1 m etr zł i CAJG NA UBRANIA robocze i dziecinne, bardzo moony, gładki albo w paski. Garna za 1 m etr zł ,80. TYK NA W SY PY najlepszego gatunku, gw arantowany że nie przepuszcza pierza. Cena za 1 m etr po zł i PRZEŚCIERADŁA gotowe na najw iększe łóżka, wysokiego gatunku. Cena za 1 sztukę zł. 5.5O i RĘCZNIKI W AFLOW E lub gładkie, trw ale w praniu, długości 130 cm. Cena za 1 sztukę zł. I.9O OXFORD POŚCIELOW Y na poszwy i powłoki do pierzyn, w kratę czerwona. Cena za 1 m etr zł. 1.40, 1.60 i KOSZULE MESKIE zefirowe dzienne, z dwoma kołnierzykam i prasow ane z mankietami. Cena za 1 sztukę zł i KOS3SULE M ĘSKIE zefirowe dzienne w różnych deseniach. Cena za 1 sz-tuikę KOSZULE NOCNE BIAŁE z najlepszego płótna. Cena za 1 sztukę zł KOSZULE PIK O W E BALOW E białe do fraków. Cena za 1 sztukę zł. 10 KALESONY M ESKIE KOLOROW E w różnych deseniach. Cena za 1 szt. zł KALESONY M ESKIE ze specjalnej żyrardow skiej dyjnki. bardzo trw ałe w praniu, białe. Cena za 1 sztukę zł KOSZULE DAMSKIE, białe, haftow ane lub z koironkam.ii.. Gema za 1 sztukę zł KOSZULE DAMSKIE szw ajcarskie, batystow e z koronkami.. Cena za 1 sztukę zł. 6. i 8..,, 3ARNITURY Ł i. koszula i m ajtki z eleganckimi koronkami. zł. 10. u Dział p łócien i tow arów białych D ział bielizny gotow ej Cena za garnitui POPELINA czysto jedwabna francuska we wszystkich kolorach. Cena za 1 m etr zl i 14 JED W A B w kraty lub w pasy najm odniejsze. Cena za 1 metr zl. 6., 8, i 10.. CREPE DE CHINE szwajcarskie, podwójnej szerokości we wszystkich kolorach, najlepszy gatunek r a suknie balowe i wizytowe. Cena za 1 m etr zł , i 16.. MESSALINA JEDW ABNA we wszystkich kolorach. Cena za 1 m etr zł. 9., 10., 12., 15. i 18 CHARMAIS na suknie balowe i wizytowe, podw ójnej szer. we wszystkich kolorach. Cena za 1 m etr zł , 20. i 23.. ADAMASZEK półiedw abny. specjalny na podszewki dam skie we w szystkich kolorach i różnych deseniach. Cena za 1 m etr zł i 6.. ADAMASZEK JEDW ABNY zagraniczny we wszystkich kolorach. Cena za 1 metr zł i 16. ADAMASZEK SPECJALNY PÓŁJEDW ABNY na ozdoby kościelne. Cena za 1 m etr zł. 5.50, 6.39 i 8.. ADAMASZEK SPECJALNY JEDW ABNY zagraniczny. Cena za 1 m etr zł. 12., i 24.. SATYNA FRANCUSKA..LIBERTI na suknie, bluzki i podszewki w różnych gładkich kolorach. Cena za 1 m etr zł SATYNY DESENIOW E FRANCUSKIE, najmodniejsze, podwójnej szerokości na podszewki do sukien. Cena za 1 m etr zł DYMKA biała na poszw t do pierzyn i powłoki w kratę czerwona. Cena za 1 m etr zł i ZEFIRY ANGIELSKIE I CZESKIE na dzienne koszule. Ceno za 1 metr zł. 1.80, i FLANELE FRANCUSKIE w różnych kolorach i deseniach. Cena za 1 m etr zł. 1.25, B A JE GRUBE w różnych deseniach, podwójnej szerokości. Cena za 1 m etr zł. 2.25, i OBRUSY BIAŁE na 6 osób. wysokiego gatunku w różnych kwiatach. C era za 1 sztukę zł. 6., , OBRUSY KOLOROW E śliczne desenie we wszystkich kolorach na 6 osób. Cena za sztukę zł i 8.. CHUSTECZKI NO NOSA damskie i meskie webowe, szw ajcarskie, białe i kolorowe. Cena za 1 tuzin zl j MAJTKI DAMSKIE białe z koronkami. Cena za pare zł. 3.75, 4.50 i REFORMY DAMSKIE w różnych kolorach. Cena za pare zł. 3. i 4.. KOMBINIZONY t i. całość halka razem ze staniczkiem z eleganckiego szw ajcarskiego haftu. Cena za sztukę zł. 5. i 6. ; w lepszym gatunku, batystow e zł. 7 i 8 KOCE GŁADKIE, ze szlakami, lekkie, puszyste i bardzo ciepłe. Cena. zia sztukę zł KOCE PLUSZOW E w piekne desenie lub gładkie, w różnych kolorach. Cena za sztukę zł , i 24.. KOŁDRY W ATOW E, kry te satyna na białej wacie, na dobrej podszewce, największego rozmiaru. Cena. za. sztukę zł i 35.. KOŁDRY ATŁASOW E JEDW ABNE w różnych kolorach, z czysta bdała wata. C era za sztukę zł. 45. I 59.. KAPY PIK O W E na łóżka i stosow ne do nich obrusy w różnych kolora-ch i deseniach. Cena za sztukę zł i 10.. Warunki wysyłki towarów: 1) W szystkie tow ary w tym cenniku w yszczególnione zoetaja w ysłane natychm iast do otrzym aniu zamówienia za zaliczeniem pocztowym. (Płaci się przy odbiorze.) Można naw et bez zadatku. g p g <&eam*&wi<emńn je «2 re e E ł5 im n a gssmsxora? & a $ t a gsrosiroam» p > K eess < araie «easz ötifch n s m>yiss}&ß>$ei 2 5 7". 2) W ysyła sie przez pocztę w paczkach wartościowych w dobrym opakowaniu. BEZ WSZELKIEGO RYZYKA!!! 3) Tow ary w ysyłam y w yłącznie na nasza odpowiedzialność. Jeżeli sie coś nie podoba, to w każdej chwili przyjm ujem y z powrotem i natychm iast zwracatoy należność. lub zamieniamy na inny tow ar, (stosownie do życzenia). 4) Rabatu 3 proc. udzielamy jedynie przy nadesłaniu zadatku 25 pic. z sumy zam ów ienia. 5) Kółkom Rolniczym. Związkom i Stowarzyszeniom udziela sie 3 proc. rabatu (bez zadatku) i 5 Proc. przy nadesłaniu zadatku. 6) Za opakowanie i przesyłkę płaci kupujący podług taryfy pocztowej i rzeczyw istych kosztów opakowania. l ^ s m c M a ą & < $ r e s p o r a < I e v i c j ę p m s i m s j f c & s S v e s & w w e s i: POLSKI MAGAZYN BŁAWATNYa WARSZAWA, PLAC ŻELAZNEJ BRAMY L. 2. G. TELEFON i (PRZY OGRODZIE SASKIM) TELEFON i Przyjeżdżających do Stolicy uprzejmie prosimy o zw iedzenie naszych składów, w celu osobistego przekonania się co do... v..v. = naszych solidnych towarów i cen m m m m e m : Szanownej I Okazyjne kupno I i 10/30 P, S. P R O T O S limuzyna, mało uży- I wana, z wszelkiemi, ulepszeniami, gotow a do 11 2 /3 4 P. S. A D LER limuzyna w najlep- 1szym stanie z wszelkiemi ulepszeniami, korzystnie do sprzedania. 0 J RN DEP TR 1Telefon 635. KATOWICE. Stawowa 191 Telefon 685. B a c z n o ś ć! publiczności m. Mikołowa polecam moją restauracje, stale i dobrze pielęgnowane piwa wódki jak również wyborowe przekąski. Z poważaniem 4635 Wiktor Mamek Mikołów. Dl. Pszczyńska. HEBLE za gotówkę i na raty poleca 4664 P o g iiu ig liim c e ulica Bytomska 15/17. «ito ba m Wielki M M mebli i p r z e d m io t dekoracyjnych S. Kto nas!.: $. Gnfenr w R zeszow ie, ul. B ern a rd y ń sk a 9 ed i i N th 1 & T " poleca po niskich cenach i na dogodnych warunkach: Sypialnie, jadalnie, gabinety, kuchnie, salony i klubowe garnitury, zagraniczne, krajowe i własnego wyrobu. Kapy, narzuty, obrusy pluszowe i sukienne portyjery, firankij chodniki, dywany perskie, smyrneóskie i strzyżone, materace włosienne i sprężynowe, otomany, wózki dziecinne, materje pluszowe, gobelinowe i t. p.... Fabryczny Skład wiedeńskich fortepianie i pianin. 3 g 1

12 Strona if G O N I E C S L Ą S K 1 Dnia 15 i 16-go listopada 1924 r. Wolny K atow ice, ul. Sobieskiego 11. Tel Otwarty po ukończeniu przebudowań. Dostarcza spirytus w każdej ilości. Sprzedaż odbywa się od godziny 9-teJ rano do 2-glel popołudniu Feinste Tafel Margarine N ajlep^a MARGARYNA N AJLEPSZA MARGARYNA STOŁOWA Czy chcecie gruntownie pozbyć śle P0DAQR9 i REUKAT9ZM0 Reumatyzm jest straszną, obszernie rozwiniętą chorobą, nie szczędzi ni bogacza ni biedaka, szuka swojej ofiary zarówno w pałacu, jak i w chacie. Mnóstwo jest dolegliwości, pdd postacią których, objawia się ta choroba. Wiele cierpień mianują nazwami chorób przeróżnych wszystko to jest nic innego, jak rnzieeła choroba reumatyzm. Czy to występujące bóle w członkach i stawach, opuchnięcia ich wykrzywienia dłoni i stóp, drgania, kłócia, darcia i łamania w różnych częściach ciała, czy zaś osłabienie oczu wszystkie te objawy są skutkiem reumatyczn. i podagr, cierpienia Różuokształtuy jest obraz tej choroby i dlatego też istnieje mnóstwo różnorodnych środków leczniczych, medykamentów, mixturek, maści i t. d które zalecają cierpiącej ludzkości. Większość tych środków nie jest w stanie uleczyć, najwyżej przynoszą one ulgę czasową. p r z y n o s i m y p e w n a p o m o c te n lu jo jest sk bms miała szumu i s j a S Ä S : wysłać nróbę i nadzwyczaj ciekawą poucza- TY 9 jks i S! M Ok jącą broszurkę o stosowaniu tych środków fts U r 1¾ I f c Ł»»» K I I Kogo więc dręczy ból, kto chce bezpiecznie gruntownie i szybko się wyleczyć, niech»pis«dz» August Märzke, Berün-öllmendort B uchsaierstrasse 5. sósi au Dzień dobry W acku! W ieek: Dokąd tak spieszysz, Wacku? Wicek: Do kogo? Czy ty nie znasz swoich krawców! Wicek: Kiedyś nieświadomy, to ci nastręczę dzielnego krawca, który dla mnie także szyje zresztą są dziś ciężkie czasy, Wacsk: A, dzień dobry ci. Wicku! Wacek: Idę do krawca Schnyzlera dać sobie uszyć kożuch i szmaty, Wicku. Wacek: A dyć, nie dawno jestem w Katowicach tom i nieświadomy. Wacek: Dziękuję ci za dobrą radę, W'cku, ale gdzie Dolata mieszka? a jeśliś nie bogaty, to dawaj 5647 szyć kożuchy i szmaty u powstańca uchodźcy Fr. Bolały. * r Franciszek Dolała m, zk* Zakład krawiecki dam ski i męski w Katowicach, ulica Sienkiewicza m p. Perfumy Art. toaletowe R o ź d z i e ń - S z o p i e n i c e!! Zawiadamiam Szan. Obywatelstwo, iż po mojej doszczętnej renowacji otworzyłem z dniem IB października obok mego fryzjerskiego salonu męskiego wmmiw fryzo - salony tile M. Przez moją długoletnią praktykę jestem w stanie, najwybredniejsze wymagania zadowolić jak to w pielęgnowaniu włosów, masaż twarzy, głowy itp. Manikura Ondulacja Z poważaniem s ssmf { L A Salony Fryzjerskie dla Part I Panów. J* u l i i'b S ä s iö Perfumeria. Roździeń - Szopienice. ulica Szosowa nr. 46. i l i Sill Irizl i l i Nr. stpla 333 lekkie ca. 3 /2 g. para... 9 zl., średnie s c ężkie, , 585 lekkie, średnie ciężkie, V, 10 gr. w a g i wszelkie obrączki masywne nie puste bez skaz. Najnowszy fason okrągły bezpłatne grawerowania. Przy zamówieniach pocztowych wystarczy paseczek z papieru jako wzór wielkości. Zegary Stojące 210 cm. Gong Dt. fabr, od 190 zł. Zegary salonowe 74 cm. Gong Dt. fabr od 40 zł. Budziki Gong Dt. fabr. od 6 zł. Zegarki na rękę złote zł. srebr zł. Zegarki męskie i damskie 1b zł., metaiowe 5 zl. na raty. Wilhem Scholz, Szarley Woj. SI. przystanek kolejki elektr., połączenie kolejowe bez rewizji paszp. i celnej przez Bytom główny dworzec przesiadać. O T K X X X X X X X j X X X X X K X X X X X * ^ 5 Baczność: Baczność! Polecam się jako n au czyciel tańca Również obejmuję kierownictwo w kołach prywatnych dla początkujących i modnych tańców; osobnych lekcji udzielam we wszystkich miastach Woje w. Śląskiego. Poszukuję sali do tańca we wszystkich centrach Wojew. Śląskiego. Z poważaniem K. Graczyk, nauczyciel tańca. Szopience G.-Sl., ulica Dworcowa 4. Telefcn 19 m m U Tob. Ubezpieczeń PORr a a Spółka Akcyjna K ap ital A kcyjny l.ooo.ooo, zł Oddział w Katowicach, Teatralna 7 Telefon 21* W U b e z p ie c z e n ia w sz e lk ie g o ro d zaju ^ Poszukuje się zastępców we wszystkich miejscowościach. Naszym Szanownym Odbiorcom podajemy do łaskawej wiadomości, źe oddaliśmy firmie. Katowicki MM Mm Sp. z ogr. o. w Katowicach, ul. Młyńska nr. 37 Sp. z ogr o- ii Celem szybkiej obsługi będzie wsnomniana firma utrzymywała pełny sortyment pilników na Składzie i prosimy odtąd wszelkie zapytania i zamówienia do niej wprost skierować GRAKONA^ B ydgoska Fabryka Pilników i Narzędzi. ^ Telefon 2858 Makowski Skład towarów włókienniczych K a t o w ic e, u lic a 3- M a ja 3 SS5B 6602 poleca towary wełniane, półwełniane i bawełniane, bostony, gabardyny, popeliny itp., jedwabie, dywany, chodniki, trykotaże, linoleum oraz wszelkie płótna na bieliznę.

13 D nia 15-go 1 ls-go listopada 1924 r. QONTEC BtXtfKl. m ta i' S LASKI KATOWICE. UL. WARSZAWSKA 58 TELEFON WWOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIEM Mały felieton. Nagrobek sprośnemu, a wielce chytremu paska- rzowl. DAWNIEJ. Setki, tysiące, miliony, biliony, tryliony, dolary, dolarki, dolareczki, akcje, akcyjki, haussa, medio. ultimo, waluty... Pan W alenty miat szczęście. Powiadają, że głupi ma szczęście- Jednak nie wynika z tego, aby p. W alenty był głupi. O nie! Człowiek ten, nigdy, nie był kupcem, nie umiał prowadzić ksiąg handlowych, nie słyszał, co znaczy bilans, a robił z dnia na dzień kolosalny majątek. Śmiał się w duchu z kupców, którzy prowadzili, jakąś tam amerykańska buchalterię. Po co to w szystko? mawiał z ironicznym u- śmieszkiem- Ja bez tego zbijam krocie, a reszta, panie dobrodzieju, to furda. W lelka mi filozofia. Mam w domu telefon. Kręcę korbką. Wołam numer- Potem znów. Kręcę korbką. W o łam inny numer. Hallo! Hallo! Sprzedaję w a gon ryżu- Naturalnie po nowej wykalkulowanej cenie, w której trzeba było uwzględnić świeżo kupiony automobil, kołję pereł dla słodkiej Lusi z baletu, futro, kilka obrazów Malczewskiego, biureczko antyczne. Trudno, przecież trzeba 4yó-. A potem ak c y jk i-! Dusza się raduje. Akcje skaczą, pędzą 6ź trudno je dogonić M ercedesem. Pan W alenty śpi. A do kasy ogniotrwałej wędrują same dolary. M ajątek rośnie, p. W a lenty błogo śpi. Jutro znów zakręci korbką od telefonu i kupi coś, nie coś, aby tylko żyć. DZISIAJ. Zgroza!! Pozwolono sobie w prowadzić złotego. Pan W alenty blednie, sinieje, a kasa chudnie i chudnie-...weksel, weksclck, kredyt, kredycik, baissa, krach, klapa, protesty, komornik, zajęcia, licytacja, w yrok, rwanie włosów, obsolutna golizna, zero, dwa zera I p. W alenty, nie mając innego w yjścia z tego katastrofalnego położenia, w ydzierżaw ił drogą konkursu od świetnego Magistratu (ten z nielicznych w Katowicach) apartam ent pod» 0 0. Żyje biedak w ychudły na szczapę i w y pożyczając klucz on intymnych ubikacji śpiewa smętnie: prześnił się złoty sen OOOQOOO (Pr.) Z działalności Rady Związków TOWARZYSTW KUPIECKICH POLSKI- ZACHODNIEJ Dnia 3. bm. odbyło się w Bydgoszczy zebranie naczelnej organizacji kupiectwa kresów zachodnich Rady Związków T ow arzystw Kupieckich Zachodniej Polski, na którym zebraniu reprezentowane były: Związek Tow arzystw Kupieckich na Pomorzu Centrala w Grudziądzu, Związek Tow arzystw Kupieckich z siedzibą w Poznaniu, oraz Związek T ow arzystw Kupieckich na okręg Nadnotecki w Bydgoszczy. Polski Związek Tow arzystw Kupieckich województw a śląskiego, aczkolwiek zgłosił swój akces do Pady, na zebraniu reprezentow any nie był- Obradom przewodniczył urzędujący prezes Rady p. Marchlewski, którzy zagajając zebranie w skazał na doniosłość pracy tej naczelnej organizacji kupiectwa ziem zachodnich, która wobec niepowołania do życia mimo usilnych starań Naczelnej Rady Kupiectwa Polskiego 5584 winna bronić interesów handlu i nie dopuścić do zmniejszenia obecnego stanu posiadania kupca polskiego na zachodnich ziemiach Rzeczypospolitej. Porządek obrad obejmował spraw y następujące: 1) Sprawozdanie Sekretariatu Grudziądzkiego z dot. działalności. 2) Sprawa kredytu w Banku Polskim 1 w P- K. O. 3) W ypracow anie własnego projektu ustaw y o podatku przemysłowym. 4) Zajęcie stanowiska wobec odmowy przyznania miejsc przedstawicielom kupiectwa w Komitecie Celnym i Państw- Radzie Gospodarczej. 5) Spraw a ustaw y o lichwie wojennej. 6) Wolne głosy i wnioski. Z dotychczasowej działalności Rady zdawał sprawozdanie prezes Związku T ow arzystw Kupieckich na Pomorzu p. Marchlewski. Starania Kupiectwa Polski Zachodniej o zmianę składu Komitetu Celnego, który na o- gólną liczbę 41 członków wykazuje jedynie czterech Kupców spotkały się z odmownem stanowiskiem Ministra Przem ysłu i Handlu, który oświadczył, że skład komitetu już został ustalony, a nowe rozszerzenie nie jest przewidziane- Dalej interweniow ała Rada w spraw ie przewlekłej procedury w sądach przy skargach o uzyskanie wierzytelności jak i zwróciła uwagę kompetentnych w ładz na szerzący się nielegalny handel domokrążny, który przypraw ia o straty skarb Państw a jak i komuny skutkiem nieopłacania podatku obrotowego. Ostatnie dwie spraw y dzięki staraniom Rady załatwiono po linji postulatów kupiectwa. Odnośnie uzyskania kredytów dla kupiectwa Rada postanowiła zwrócić się wobec odmowy Banku Polskiego, który sferom handlowym udziela kredytów minimalnych, oraz Pocztowej Kasy Oszczędność«Ertóra ośw iadczyła gotowość udzielania kredytu aż złotych przez delegację, w skład której mają wejść wojewodowie trzech zachodnich województw, prezydenci większych miast, posłowie, członkowie komitetów dyskontowych przy Oddziałach Banku Polskiego, oraz delegaci Związków, wchodrących w skład Rady, do M inisterstwa Skarbu, Dyrekcji Banku Polskiego i Pocztowej Kasy Oszczędności, którzy zw rócą uwagę tych czynników na katastrofalne położenie kupiectwa na kresach zachodnich, które częstokroć zmuszone jest opuścić zdobyte dla handlu polskiego placówki. Ponieważ zamierzone jest przeprowadzenie w najbliższym czasie nowelizacji ustaw y o państwowym podatku przemysłowym który racjonalny w czasie inflacji, okazał się obecnie czynnikiem, potęgującym w zrost drożyzny Rada postanowiła opracować w łasny projekt, który opierać się będzie na jednorazowem pobraniu podatku od fabrykanta z chwilą, gdy tow ar opuszcza fabrykę, względnie importera, gdy tow ar przekracza granicę celną- Aby zapewnić skarbowi państw a dotychczasowe dochody należy dążyć do racjonalniejszego w y zyskania podatku dochodowego, który dotąd przewiduje za wysokie minimum egzystencji dla pewnych kategorji, które skutkiem tego podatku wogóle nie płacą. Jednorazow e pobieranie podatku obrotow e go zapobiegnie defraudacjom podatkowym, które przybierają wielkie rozmiary, oraz przyczyni się do zwalczania handlu nielegalnego. Ponieważ Ministerstwo nie przyznało kupiectwu Polski Zachodniej miejsc w Komitecie Celnym i Państw ow ej Radzie Gospodarczej, Rada zwróci się do Klubów Sejmowych i P rezydenta Rzeczypospolitej z prośbą, aby wyżej wymienione organizacje składały się z przedstawicieli przemysłu i handlu i rolnictwa w rów nej liczbie, gdyż inaczej równowaga gospodarcza w państwie naszem przyw rócona nie będzie. Postępująca w ostatnim czasie drożyzna wzmogła represje władz przeciw kupiectwu z ustaw y o lichwie wojennej. Rada staje na za- Pierwsza p o k k a niezależna od zagranicy wytwórnia aparatów radio INTER-RÄDJO Warszawa, Królewska 29, m. 4. Tel poleca aparaty radloodbsorcze, własnych polskich patentów. Konstrukcja oparta na najnowszych zdobyczach techniki. Obsługa dostępna nawet dla dziecka. Każdy dom powinien posiadać ap arat INTEB-BADDO'6 W długie zimowe wieczory, gdy nuda wyziera z każdego kąta, apar^ta, INTER- RAOJO'- zbliży was ze św atem kulturalnym,dając możność swobodnego słuchania 1) oper i koncertów wszystkich stolic europejskich, 2) zagranicznych przemówień politycznych, 3) zagranicznych wiadomości prasowych, giełdowych i t p. Cena aparatów 150 do 500 zł, zależnie od Ilość! dodatkowych akcesorjl- Prospekty z opisem na żądanie. Aparaty ustawiamy przez wyszkolon, instruktorów sadniczem stanowisku, że wspomnianą ustaw ą nie może być privilegium odiosum dla kupiectwa, gdyż inne w arstw y są z działania jej wyeliminowane, nadto jest przestarzałą obliczona na okres dewaluacji także należy u- staw ę tę znieść- Dopóki to jednak nie nastąpi, Rada domaga się przy każdym poszczególnym wypadku z powyższej ustaw y wysłuchania opinji rzeczoznawców. Po szczegółowem omówieniu spraw y traktatu handlowego z Rzeszą niemiecką oraz powzięciu uchwały, że w spraw ach ogólno kupieckich, wychodzących poza ram y jednego w o jewództwa, poszczególne Związki Tow- Kupieckich zastępować będzie Rada, przewodniczący zamyka zebranie stwierdzając, że odtąd obowiązki prowadzenia biura Rady przechodzą na Związek Tow arzystw Kupieckich w Bydgo* szczy. ^.. OOOQOOO W ielka rew ja kooperatystów. Celem pogłębienia idei spółdzielczej na ziemi śląskiej i zbliżenia wzajemnego licznej ju i braci spółdzielczej urządza komisja oświatowo«, propagandy styczna tydzień propagandy spółdzielczej w czasie od listopada 1924 po* dług poniższego program u: I. Zebrania członków i sympatyków spółdzielni w różn. miejscowościach: W niedzielę, dnia 16. listopada 1924 r. odbęd» się dw a zebrania i to: 1. w Nowym Bytomiu o godz. 3% w lokalu p. Ilolszau arow ej; 1. w Radzionkowie o godz. 4. popoł. w lokal» p. Langera. Do Nowego Bytomia przyłączą^ się miejscowości: Bielszowicę, Pawłów, Nowa Wieś, Ruda, Orzegów, Godula i Chebzie. W poniedziałek, dnia 17. listopada 1924 r. dwa zebrania i to: 1. w Zawodzili o godz. 7 wlecz, w lokal«cwi-czirda Sokołów, naprzeciw ratu sza; 2. w Lipina-ch o godz. 6 wiecz. w lokal» O berża H utnicza, ul. Król. Hucka. Do Zaw odzia przyłączają się członkowie miejscowości: Bogucice, Katowice, Józefow ie^ Szopienice i Mala Dąbrówka. Do Lipi.n przyłączają się członkowie miejscowości: Ch-ropaczów, Łagiewniki, Król. Huta, Godula, Chebzie, Świętochłowice, Zgoda i inna. W e wtorek, dnia 18. listopada 1924 r. dw a zebrania i to: 1. w Siemianowicach o godz. 7. wiecz. w lokalu Pod dwoma Lipam i u p. H ojczyka; 2. w Katowicach o godz. 6. wiecz. w lokal» Strzechy G órniczej. Do Siemianowic przyłączają się członkowie miejscowości: Bytków, Chorzów, Michałkowie e, Bańgów i wszystkie inne miejscowości okolicy. Do Katowic przyłączają się członkowie miejscowości: Załęże, Brynów, Katowicka H ałda, Piotrowice, Panew niki, Ligota i inne miejscowości okolicy. W środę, dnia 19. listopada 1924 r. odbędą się dw a zebrania i to: 1. w Rybniku o godz. 7. wiecz. w lokato Św ierklaniec ; 2. w Mysłowicach o godz. 7. wiecz. w lokato p. Tomana na Rynku. Do Rybnika przyłączają się :V wie w szystkich miejscowości pr Do Mysłowic przyłącz.::,.....*

14 t9tr. 14. GvNlEC S L A S K I. Drria15-go i 16-go listopada 1924 r. a E S s a s s» K A T O W IC E ULICA KOŚCI U5ZKI N 8 (BEATESTR. N9 8 ) miejscowości: Gis z o wca, Brzezinki, Podlary-sz, Morgi, Janow a Miejskiego, Szopienic. Huty,W ilhelm iny i innych w okolicy. II. K ursa dla członków spółdzielni w szystkich miejscowości W ojew ództw a: 1. w czwartek, dnia 20. listopada 1924 r. w Rybniku, wieczorem od godz. 6. do 8. wykłady w lokalu Św ierklaniec ; 2. w piątek, dnia 21. listopada 1924 r. w K a towicach od godz. 6. do 8. wlecz, w lokalu Strzechy G órniczej ; 3. w sobotę, dnia 22. listopada 1924 r. w K a towicach od godz. 6. do 8. wiec z. w lokalu Strzechy Górniczej. III. Zjazd tow arzystw kooperatystów W o jew ództw a Śląskiego w niedzielę, dnia 23. listopada 1924 r. w Katow icach o godz. 2 w lokalu Strzechy Górniczej. Na zjazd zaprasza się: 1. Członków zarządu tow arzystw kooperatystów w szystkich miejscowości z prawem głosowania. 2. Członków głównej komisji organizacyjnej z praw em glosowania. 3. Członków zarządu okręgow ego komisji organizacyjnej z prawem głosu, zaś 4. Członków zarządów spółdzielni, 5. Funkcjonariuszy spółdzielni, 6. Funkcjonariuszy Związku Zawodowego Zjedn. oraz 7. Z arząd Związku tow arzystw spółdzielczych, jako gości. Porządek obrad: 1. Zagajenie i stw ierdzenie obecnych. 2. R eferaty: a) O znaczeniu ruchu.spółdzielczego. b) O celach i zadaniu organizacji spółdzielczych. 3. D yskusja. 4. Przyjęcie statutu Związku Towarzystw K ooperatystów W ojew ództw a Śląskiego. 5. W ybór zarządu i komisji rew izyjnej. 6. W olne glosy. 7. Zakończenie. Delegatom i gościom wysyłam y specjalne zaproszenia na Zjazd. Na kurs a wzgl. Zjazd prosimy zabrać z sobą legitym ację przynależności do Związku. Dla członków w ystarczy książeczka udziałowa. Główny Komitet O rganizacyjny. Nasz Bilans, Bardzo długo czekaliśmy na ogłoszenie przez Główny U rząd Statystyczny ogólnych i szczegółowych danych, dotyczących handlu zewnętrznego Polski, w ostatnich miesiącach. 0 - gółnie upominano się o ogłoszenie tego naszego bilansu handlowego, słusznie uw ażając u- kryw anie go za rzecz niedopuszczalną i wielce szkodliwą. Pan prem ier Grabski oświadczył w Sejmie w ostatnim expose wśród ogólnej w e sołości posłów, że ogłoszenie bilansu handlowego spóźniło się tylko z powodu zastosowania m aszynek elektrycznych w U rzędzie S tatystycznym. M niejsza o to., Dość z tego, że dziiś już znamy cyfry dotyczące naszego importu i eksportu, jakkolw iek jeszcze nie definityw ne, ale n a razie dane tymczasowe. O statni numer (21) W iadomości Statystycznych Głównego U rzędu Statystycznego ogłasza dane, dotyczące polskiego handlu zagranicznego w miesiącach maju, czerwcu i lepcu. Dla lepszej orientacji podajem y poniżej dane przeciętne miesięczne z r i za początkowe miesiące r. b. P rzedstaw ia się to następująco: 1923 r. przeć. mies r. styczeń» luty marzec, kwiecień mai _ czerwiec lipiec 1924 styczeń-lipiec Przvwóz Wywóz w tysiącach złotych Procentowy stosunek przyw ozu do w y w o z u 93,040 99,632 95,4 80,850 96,818 83,5 107, ,568 95,2 123, , ,8 140, , ,7 148, , ,136 89, ,2 96,697 80, ,2 809, , ,5 Ja k widzimy z powyższego zestaw ienia, cechą charakterystyczną naszego handlu zagranicznego w pierw szych siedmiu m iesiącach roku bieżącego jest stopniowy w zrost przywozu nad wywozem. Jakkolw iek w pierw szych mie siącach bilans handiowy kształtow ał się ak ty wnie i w pierw szym kw artale stosunek wywozu do przyw ozu wynosił 103,6 proc., t. zn. wywóz był o 3,6 proc. większy od przywozu, jednakże już począwszy od marca należy stw ierdzić w ybitną tendencję pasyw ną i wskutek tego ogólny nasz bilans handlowy za całe pierw sze półrocze r. b. razem z lipcem jest bierny. Cyfr tych łekcyw ażyć nie wolno. Są one wymownym dowodem naszego kryzysu gospodarczego i świadczą o wielce niepokojącem obniżeniu się zdolności konkurencyjnej i eksportowej towarów polskich i to nie tylko zagranicą ale także w kraju. Od aktyw ności bilansu handlowego i płatniczego zależy stabilizacja naszej waluty. Dlatego też troska o przyw rócenie i utrzym anie aktyw ności bilansu handlowego jest pierw szem i głównem zadaniem polskiej polityki gospodarczej. Pocieszającym objawem jest fakt, że ostatnie miesiące nie w ykazują wzrostu passywn-ości bilansu handlowego, lecz wprost przeciwnie possywność, która w czerwcu była największa, w lipcu zm niejszyła się 125,2 proc, na proc. przywozu w stosunku do wywozu. F akt ten poizwala s,-ę spodziewać, że w net może nastąpić odmienne zjawisko i bilans handlowy będzie znów czynnym. MiNo APOLLO e!ś Dvr. Józ. KUCZ K a to w ice, u ł. P o p rz e c z n a Dyr. Józ. KUCZ i H F " D z i s i a j w s o b o t ę W ielki dzień o tw a r c ia międzynarodowej GDnlki zapaśników z współudziałem siłaczy światowej sławy. Początek program u o godz. 8-mej wiecz. T P s a r r f f S S T i r 4 6 Czarodziej & L j i iluzjonista La petite Margot L» P. ienduszetóusple 1" operetkowa Ä S Po przedstawieniu, Walka zapaśników zaczyna się punktualnie o godzinie 9-tej wieczorem. W niedzielę tlwa przedstawienia popoł. o sadz. 3 i Wieczorem ceny podwyższone. W tygodniu o g. V34 7V2 wspaniały dramat: 7 aktów Miody Medardus i program Variete. SPECJALNY MAGAZYN robót ręczn ych sztandarów i param entów kościelnych. ÄDOLFDÖRFLER KATOWICE, ULICA WARSZAWSKA NR. 8. Na drogach romantyzmu. S t. Brzozowski: Filozof ja romantyzmu polskiego. Nakładem Sp. W ydawn. Biblioteka Tęczowa, Lwów Z uśmiechem wyższości i lekceważenia, z dumą wielkości i iron ją wymawia się dzisiaj te słow a: rom antyk rom antyzm rom antycznie. Rzucając bowiem swe spojrzenie n a e- fekciarskie jaskraw ości tego prądu, przeoczamy jego istotne wartości a stw arzam y sobie obraz, gdzie rom antyk to człowiek z rozczochraną głową, w podartem ubraniu, włóczący się po lasach, co na walce z upioram i życie swe przepędza; to człowiek zwiędły, nikły, straceniec zapatrzony w księżyc; to człowiek bez program u dnia, m arzyciel, utopista; poezja rom antyczna chorobliwy nastrój szaleńca, rycerza gwiazd bez krw i i chleba pracy. A nawet światli badacze umyslowości, o- parci o preparacyjne stoły em pirycznego tyglu roboty, rzucają naw et nie tak dawno akty potępienia na romantyzm, tern ośrodek myśli -h społeczeństwa, który był żagw ią bytu narodowego. W takt słów francuskiego krytyka Las surre a (Le Tomamtisme francais), pojmującego rom antyzm jako chorobę, spaczenie władz u- mysłowych, korrupcję uczuć, negację siły i ładu u derzają i nasi niektórzy krytycy ostatniej doby i bez litości rozryw ają okrwawione bólem karty, każdy n a swój odrębny sposób: Chlebowski, Siedlecki, Brzozowski Krzyk jednak pokolenia rom antycznego nie był krzykiem człowieka zm arzniętego, lub któremu głód dokuczył, czy kaszel suchotniczy rozdarł pierś. Był to krzyk głęboki istnienia rodzaju ludzkiego, przeogrom ny w yraz tra g i zmu dążenia i przeobrażania się w drodze do doskonałości... Nic też dziwnego, że jego wsizechbytowy rozmach i głębia wniknięcia w tajniki, że jego ból tw orzenia w oczach społeczeństw stał się falą mieniącą, nieuchwytną, a zarazem pow odującą pełno nieporozum ień i błędnych teorii. Jak błyskawice rozświetlały pomroczną dal coraz to inne odkrycia, coraz to inne barwy które kłębią się na powierzchni tego morza coraz to inne prądy, które rozdzierały jego tajemnicę. Nawet w życiu jednego człowiek* mogły zachodzić skryte ferm enty, które raz gt czyniły wrogiem, to znowu w yznawcą rom antyzmu. Tak było u Brzozowskiego, jednego z n ajoryginalniejszych myślicieli polskich, głęboko przeżyw ających załam ania człowieczej doli, jednego z większych przodowników doby przedw ojennej. Romantyzm należy czytam y w jędrnymi z jego pism przezw yciężyć przez świadomość że jedynym gruntem naszym jest udział w zbiorowej walce człowieka z otaczającym go pożal ud z kim światem i żywiołowemi siłam i śpiącemi w ludzkiej piersi, odziedziczonemi przez człowieka z czasów przedhistorycznego zwierzęcego istnienia. Kto jest n-iczem w tej walce kto nie jest momentem tej walki o utrzymanie i rozszerzanie biologicznych i technicznych zdobyczy człowieka ten wisi w powietrzu i nie wrośnie w ziemię mimo wszelkie kombinacje myślowe. A więc je.no technicznie, produkcyjne zdobycze, rozumowe wrośnięcie w ziemię rzeczywistości, więc kult biologicznego rozrostu, przeciw m arzeniom i dezorganizacji wiszącego w pow ietrzu rom antyzm u, bez w zględu n a n ieokiełzane pędy życia podświadomego;, krynir czne poryw y żywiołów serca, entuzjazm u i j» f tchnienia. Tak... albo... nie... Bo Brzozow ski w ostatniej swej pośm iertnej książce, jakoby zaprzeczył poprzednim swym wywodom i przeobraził się w piewcę jedynej i niezw ykłej w artości ro mantyzmu. Tę zmianę w ujmowaniu rom antyzm u prze Brzozowskiego spowodował inny punkt spojrzenia na jego pola i dążeń jego znaki. W świetle problem u narodow ej w alki o wolność, pod kątem w idzenia wieczności i celów człowieka na ziemi, celów finalnych narodu rom antyzm staje się jedyną dotychczasow ą syntezą zbiorowego aktu uświadomienia sobie najw yższej praw dy. W spom nijm y! B yła ciemność i była światłość. Od wieków kłębiły się w pomroea smugi czerwone pierwiastków św iatła do* bra i praw dy. Błędni rycerze, dążący koniecznością do poznania staw ali zawsze nad o- tchłaniią... a ich trag ed ia jest cyplem stromym* w morze wysuniętym, z którego niema już innej ucieczki, jak tylko w głębiny w bezdno... I tu jedyna jest tylko droga ocalenia Słowo Chrystusa... Podobnie jak człowiek opleciony w w ieczne koło filozoficznych rozczarow ań bezsilnie będzie poszukiw ał podstawy życia, gdy odrzuci Słowo - - tak Polska, stanąwszy nad nicością swą po rozbiorach, dociekając istoty swej tra gedii doszła do szczytu poznania Słowa. Doszła do niego przez rozdarcie do głębi sw ej duszy. W iara ta z krw ią w ytrysła leg jonów, z krw ią pow stań rozpłynęła się po ziemi polskiej, pełnej trupów przeszłości. W tencza» nie oglądano się na rozumowe podstaw y działania, mickiewiczowskie miej serce i patrzaj w serce występowało jako podstawa świadomości i historjo-zofji narodowej. A w sercu tern tętniło prawo do życia... Ale na czem oprzeć to życie? Na wierze... że naród mai być i musi być, naród musi zrozumieć poco istnieje i jak m a się stwarzać... I problem takiej w iary idącej jak tajem ne żyły rzek, przez naród spojono razem * innymi pierw iastkam i rom antycznego św iatopoglądu: jedyną w artością uczucia, intuicji i racjonalnej mocy życia, n a tych pierw iastkach oparto rozw iązanie spraw y narodowej, a m ianowicie na samowiedzy, że jedyną treścią życia wogóle a więc i narodu je st życia tego rozrastanie się w słowie Chrystusa, realizacja w życiu Jeg o praw d, jego św iatła wchłanianie przez ziemię. (Dokończenie nastąpi.) Za redakcję odpowiada: Jan Tatarczyk, W odzisław. Druk f nakład: Goniec Śląski, Tow. Aką w Katowicach, ul. Warszawska nr, 5$»/^

15 Onia 15 l 16-po lisropada 1924 t. Strona 15 BANK PRZEMYSŁOWCÓW TOW. AKC. Rok założenia Adres telegraficzny: Wartebank. Kapitał zakładowy Mk Rezerwy przeszło Mk Rok założenia BANK DEWIZOWY Główna siedziba w Poznaniu O ddziały kralowe* Miejskie: Poznań. Stary Rynek 73//74 ulica 3 Orudn'a 2, _., - x r o j u w c. Ztmlejicowe: Bielsko. Bydcosicz. Kalisz, Sosnowiec. Toruń, Warszawa, Zawiercie. Górnośląskie: Katowice, Królewska Huta, Tarnowskie Góry, Lubliniec, Mikołów, Pszczyna, Rybnik, Mysłowice, Siemianowice, Żory Oddziały Zgranlczne: Berlin, Bytom, Gdańsk, Rotterdam (Holandia), Strasbourg i Lille ((Francja) Agencje: Bruay les mines, Douai (Nord), Sallaumines, Maries łes mines, MeMebach, Lens przyjmują depozyta za Wysokiem oprocentowaniem, otwierają rachunki bieżące udzielają kredyty na dogodnych warunkach. kupują ł sprzedają waluty obce oraz wszelkiego rodzaju, papiery dyskontują w ek sle wartościowe, udzielają obszernych informacji ćo do korzystnej i pewnej lokaty uskuteczniają przekazy na wszelkie miejscowości w kraju Kapitałów oraz i zagranicą, załatwiają w szelk ie transakcje w zakres bankow ości w chodzące. % Ä v Tel X Tel. 17-C1. ^ K atowice, ul 3 Maja 19. ^ Hurtownia tow n rw ÜClCljttS-SKtWCndl mimi i i m i iiinmiuii iiinniitiia i m i i i i i i 1111 u 11ituuii ötosna putaram iiiiiiiiii iiiiiniiiiniaiiiiiiiiiiiiiaimmiiimiiiihiiiiiiniiiimiiiimiiiiiiiiiiuiiiu Mysłowicka Fabryka Mebli i Okien Największe przedsiębiorstwo polskie na Polskim Górnym Śląsku Marcina Robi ka Mysłowice, ul. Bytomska Telefon nr ' Ma na składzie około 50 sztuk kuchni różnego gatunku. Sypialnie. Jadalnie dębowo - orzechowe, jes onowe. Masowy wyrób o'szowych szaf, bieliźniarek zwane (Schrank i Wertiko), łóżek, slotów różnego wyrobu, własne lakiernie, własne tapicernie dla mebli wyściełanych. Osobny dział wyrobu drzwi i okien. Ul Cd&Icł B RytnitB, ul. S tito Jeso 11, tel. X Towar pierwszorzędny, ceny konkurencyjne częściowe I na spłaty Łimmamen Wlüüli rezultaty z Wy. tawy w Gdańsku 11! Polecam moje własne fabrykaty dla Górn. Slaska. Fabryka sztucznych kamieni i wyrób tow. cementowych Hurtowny hands! a t. budowlanych. Specjalność: flizy granitowe do chodników (tretoiren), flizy teracco do wykładania posadników oraz płyty mozaikowe. üejär Dostarczam stale t Z ; ilość najlepszego CEMENTU po cenach fabrycznych. A. Roszkowski fabryka sztucznych kam ieni, hurtownia art. budow lanych I w łasn e kam ieniołom y. Gdańsk S S S BBfiCIA JOJKO SKŁAD i F A B R Y K A M E B L I 0 T f l R t i M C f l mm ODDZIAŁ W RYBNIKU S zan. Publiczności m iasta Rybnika i okolicy podajęm y do w iadom ości, źe z dniem dzisiejszym otworzyliśm y Rynek 9 skład mebli w Rybniku Rynek 9 Wielki w ybór w kom pletnych urządzeniach, jak: jada!nie. syp?afn?e. robole meskfe, osobne szr fy, kuchnie I t. d U praszam y o zw iedzenie interesu bez przym usu kupna. Ceny um iarkow ane.

16 Strona 16 GONIEC teląski Pn!a IS 116-go flsfopada~1924 r. G órnośląski Bank Handlowy -- So. Akc. Katowice, ul. Młyńska 3* Oddziały: Mikołów, Rybnik, Tam. Góry, Żory, Rynek; Rynek; Krakowska 27; Rynek. Bank Dewizowy Przyjmuje oszczędności za dziennem, miesięcznem i dłi źs^em wypowiedzeniem. Oprocentowanie odpowiednio do terminu wypowiedzenia. Załatwia wszelkie transakcje bankowe. i i I b; 3. f moczy f J i e t m. 3>~±& JMesfaa T \ telefon nr l e ^ o r i i ssc ^a w S H tylko z fabryk szwajcarskich, jak Omega - Lougines Doksa - Schaffhausen i inne. to i s a, sres rars< tx. t,c6 wię %M ś l u b n e! Naprawa zegarków i biżuterji. Wilhelm Lipiński, Mikołów Z powodu taniego zakupu posiadam możność sprzedania po nader niskich cenach następujących artykułów: * 5364 Jhedsw otfo Eoliene, Crepe de chin, Mesaline, Taflet, Damase WST (F ia ß cf m e s m b n a Skóra małpia, Velour de laine {T tn s s e e w różnych kolorach i różnej szerokości G&tOTvea. b i e t iss.n o & t n n f m t o e g y a s r& o re S s jf s o, : a e e i «a ź S to a łe ś ir r a a. materjaf na bluzki w paskach i kraty yikat&rzjcal: n o ca o-ffifn äß i Linoieum, firanki, obrusy, przedkładał, pokrycia na łóżka, obiusy stołowe Wielki wybór w Playds, ehuslach dla młodych pań, chustkach na głowę. Wielki skład towarów płóciennych i bawełnianych, wsypów, inletów, płótna na koszule i na zapaski, ścierki domowe, Gradei-tiaraasty, flaneie na koszule, barchan. C 5326 Sucifti s «ę n o jte f ts x e. m o d n e, e le & a n e ftie i t o n i e f a t e m a n d e r s c f i u S k EBECO Telefon f p. J f l ł c. Matowieć, ulica Jana nr. h Warsztaty mechaniczne Kihlowarnie i emaljownie isrsztaty rep rey jn e dla rowerńw, motorów, maszyn do szycia, do pisania i gramofonów iy r ü b y precyzyjno-ik BEhanicznB i t o k a r s k i e KOMUNIKAT. Poznaj siebie. Kim jesteś, kim być możesz? Charakter, zdolności, przeznaczenie. Jeżeli Ci brak e nergji, równowagi, jeżeli nie wiesz jak żyć, postępować. aby zwycięsko przeciwstawić się losowi, zwróć się do p. Szyllera- Szkolnika, znawcy dusz, autora prac naukowych Nadeślij charakter pisma swojego lub zainteresowanej osoby, napisz rok, m esiąc urodzenia, kawaler, żonaty, wdowiec ile osób najbliższej rodziny. Na tych danych otrzymasz listem poleconym naukową szczegółową analizę charakteru, określenia ważniejszych zdarzeń życiowych, odrowiedzi na szczerze zadane pytania również horoskop ułożony orzez sł, nne medjun Miss Evigny. Anal zę horoskop wysyła się po otrzymaniu 3 złotych. Jeżeli wziąć pod uwagę, ze wykonanie analizy wymaga poważnej umysłowej t>racy, koszta ogło szeń, pocztowe etc., wyżej oznaczona suma nie jest zbyt wysoka. Osobiśc e nrzvjmuje 12 7 pp. Do świadczenia naukowe p. Szylkra-Szkotnika zaszczycone chwalebnymi protokółami naukowych towarzystw w Warszaw je świadectwami najwybitniejszy,.h powag świata lekarskiego i odezwami prasy. Książki nadzwyczaj c ekawej treści nau kowo pouczającej. Kata log ilustrowany darmo. Na przesyłkę dołączyć znaczek nocztowy Adres W arszawa sjelm-grafoicg S ljilsr-s zk sm łk, Piękna nr. 25, pokój nr Telefon Saeznośe! Baeznośe i I Szan. pub iczności mia-ta Katowic i okolicy note ęam moją jadłodajń ę, bardzo smaczne obiady, kolacje i wykwintne przekąski po bardzo dogodnych cenach. Całodz-enne utrzymanie miesięczne cd zł- Uprzsztsm Szan. PP. przekonać się o doskonałości mojej kuchni Z poważaniem B arja Edpits. Zarządherbactarm Allana. Katowice, Plebiscyt. 14. Pośredniczę Iraklis i sin wszelkiego rodzaju posiadłości szybko i sumiennie. J. Wetier, Król. Buts ul. Styczyńskiego 53 (Schützenstr.) II Ł atw a s p r z e d a ż! T a n ie k a p n ę : Nowootworzony Dom K om isiw o-ucm n v Sp. sądowo zarejestr. ul. Zamkowa 3 J U n s ł o i f f c e ul. Zamkowa 3 przyjmuje do komisowej sprzedaży ar lizn fta c ji ja fk i reo f- n e j r ęfti: urządzenia domowe zbiorowo, jak i pojedyńczo, ubrania, dywany, obrazy, antyki, dzieła sztuki, pianina, maszyny.wszelkiego rodzaju, oraz biżuterię, złoto i srebro i t. p. Lfeytaeje odbywać się będą raz w tygodniu w m iarę napływania przedmiotów. - 0 każdej lieytaeji nastąpią ogłoszenia I daleko znany Ä <V W -W W 1 J i M f i Dom K om isow o-l icytacyfny D L A C Z E G O uskarżasz się stale na podegre i reumatyzm swoim znajomym uszy napełniając tak, żs ci k ażd y z drogi schodzi jeżeli przeciw temu nic nie czynisz. Idź lepiej do najbliższej apteki i kup nasz miljonkrotme skuteczny, Capsmap nazwa prawnie zastrzeżona a doznasz natychmiastowej ulgi. i Dr. SEBBins I S-Ks, BydiSSZCZ. W w W W W W W W W W ms tclorsko i w. ant. 0 Poznaniu Oddział: Katowice Skład Mebli Te'ef nr. '898 ul. 3 Maia 96 t e m t i t im I. piętrzą poleca z własnych fabryk: tiip le ln e urządzeniu p t k i p e i t e t a n e ii Heble S iaro«i paietocze I U stale na składzie w wykonaniu pierwszorzędaem issssx T K SZ -i. tance D i i i x e Ä g i o n /. e n i a n a p olsk ie i najm odniejsze pod art. kierunkiem Miny Dolińskiej przyjmuje b i u r o d a d e n n i k ó w i r e k l a m Katowice, ul. Marjacka Fabryka rowerów, gramofonów K A T O W IC E i wyrobów metalowych u l. 3 ä m j h n r. 34 Sp. z ogr. por. Telefon 1736 Magazyn pierwszorzędny m otocykli, row erów, m eszvn do s z y c ie, do p is a n ia Instrum enty m u zyczn e Struny i w szelk ie c z ę ś c i s k ła d o w e Gramolony, piłki nożne, soneczhi, płyty grsmcl.. w ;ra )y in liiier. Cmści składowe do masi>n óo si^io, rowerówi graieolonów. losiepslwo oa Woj. SI. Wanderer". Breanalior" i. w. i.

17 Strona fi GONIEC SLĄSfCI Dnfc h ; j w g o listopada 1924 r. Telefony 1187, 788 I 542 B o jtó z e M o zakupu!!! Telefony 1187, 788 i 542 BARON & ELIEGER właśc.: Stanislaw Flieger i Walenty Jerzykiewicz Hurtownia d rogery n a * Chem lkalfa * Specjalności * W łasna fabryka farb I lakierów pod łogow ych 1 em aljow ych «Fabryka farb chroniących przed i*dzą - Fabryka kitu szk larsk iego K A TO W IC E - u l. ś w. Pawia 5 POLECAMY TANIO: ~ \ Biel cynkową, ołowianą, suchą i w oleju, I karbolineum, benzynę motorową i lekką, nafta- 1 : ~ u.....h c n m a m r u r kryjącą, cynobry, zielenie, chromki,ultramaryny, linę, o Ir kalafonję, a 1 o frmi.a siarkę, ciarv<a salmiak o*almtiłlr wr w nrnevkrn proszku i w błękity wapienne, czernie, również wszelkie kawałkach, potaż i sól rogową (Ammonium), farby mineralne, bronzy i bejcy na drzewo, esencję octową luźno i w butelkach, spirytusowe i wodne, kleje roślinne, płynne mączka dla dzieci N estla.,.,7..., w.,., i i e i e i l i i i i i i i i t e i i i e i i i «i l i i! i i ł i l i i i l i l i l l l! «l 1 l! l l l l l i m i ł i e i l l! l T l l l l l l l l l i l l l i suche, kleje stolarskie i dekstrynę, pokosty.... także namiastki, szelak i matynę, kredę spławianą oraz w kawałkach i laskach, gips, grafit, i specjalności, Emulsję z tramu, krople kwasy siarczane i solne, wszelkie herbatki terpentynę franc., am eryk, polską i namiastek, Hingfong Balsam Jeroz. : NA GWIAZDKĘ p o le c a m y ISF* ś w ie c z k i na choinkę i magnezjow< Restauracja Piast /» K atow ice, ni. W arszawska 6 3 a. Co sob otę SolonliB tilep n ose (Eisäelüe) Pierwszorzędne obiady od 90 gr i kolacje od 70 gr. Specjalność: groch z okrasą i wędzonka * sałatą. Potrawy mięsne i kiełbasa własnego wyrobu B>z5ennte k o n c e r t a rty sty czn y. KROPY obuwie filcowe 1 zimowe poleca w wielkim wyborze, dobrym gatunku i po najniższych cenach L. BERGER K ikołów, ni. K rakow ska nr. I. Najczyściejszy i najlepszy OCET będzie wyrabiany z Dr. Jakobiego 8 0 I» esencji ocm N A J L E P P A L O N A Gdy masz wypadek w drodze i złość twe nerwy trawi, Napij się kawy i k a - i humor się poprawi! 5641 K O N S U M ' J P E Z I A L 1. E X T R A Okazja dla warsztatów re paracyjnych. - Samochody, potrze bujące częściowej naprawy sprzedaje po niebywałych cenach Brzesklauto Tow Akc. Poznań Skarbowa 20. Tel , <a» 4%, 48»»at * 4%. (<a>.-»/m. Pierwsza» krają»=. w pluskiewek, spinaczy do papieru, spilek do torebek, linji stalowych i t. p. K. Wasilewski i S-ka Skład fabryczny: Warszawa, Elektoralna Nr. 5 Telefon 702, 273 i 37 Założona w roku Założona w roku NA3LEPSZE SZWEDZKIE MASZYNY DO UCZENIA BIGINAL- D H N S B W ARSZAW A G. GERLACH OSSOLIŃSKICH 4 Nb Górnym SIqsIui wszędzie do AKWA buduje podług własnych i cudzych projektów: Polska Spółka z ogr. porękę dla zaopatrywania w wodę i kanalizacji Katowice, ulica Mickiewicza 12 :: Telefon 461 i Zahłndp Ulu wydobywania wody, zamcdy pompowe, przewody tłoczaco-rurows dis gaza l wody, zakłady filtrowe. Kompl. zakłtdy wodne i knnalizoc e, instalacje domwe, bodowy studzienne. Własne lnttorntorjum dla badania wody.

18 Strona" 22 GONIEC SEą SKI Dnfa 15 f 16-go listopada 192» n am.iimiimamaspjaabk Hurtounlo Spółek Spożywców L fl. Telefon 2207 ODDZIAŁ w KATOWICACH ul. Dworcowa narożnik Pocztowej Adres dla depesz Haeses K awą Kakao h erb atą K orzenie poleca po najniższych cenach dziennych ryż śledzie sm a lec m argarynę i t. p. m ąk ą krupy groch fasolą...^= m ydło proszek m ydlany pastą do obuwia św iece 6640 ul Poprzeczna 2. K A T O W IC E Telefon nr m W Filie: Król. Huta, Mysłowice, Tarnowskie Góry. Holland Fabiańczyk Kączkowski Kistryn Kuczewski Paw łow ski { Seredyński ; iwiśniakowki Böhm-Ba w erk Czerkawski Dmochowski Oide-Rist Kempner Krzyżanowski m Kumaniecki Lewiński O skarbowoścl Nestorowicz Strasburger Straszewicz Weinfeld I M I Towaroznawstwo" Korespondencja handlowa i prace kanio- 0 e -* 1*- I*!-»r ' * -*rr jł Alfabetyczny poradnik towaroznawstwa Zarys nauki o h a n d lu... Krajoznawstwo gospodarcze Polski.. Zasady arytmetyki politycznej..... Wiadomości z h a n d lu... Korespondent h a n d lo w y... Kapitał i zysk z kapitału Polityka ek o n o m iczn a... Mikołaja Kopernika rozprawy... Historja doktryn ekonomicznych 2 tenty Rozwój gospodarczy Polski Nauka o pieniądzu i kredycie... Nauka sk arb ow p ści... Odbudowa państwowości polskiej... Zasady ekonomji politycznej..... związków komunalnych (praca zbiorowa) Sprawa drogowa w Polsce Ustrój skarbowy Rzeczypospolitej... Zarys ekonomji politycznej... Rocznik Polski B aeiacść! Baczność! Poleca się Szanownej Publiczności M iiiiw o M b Central latsw iee, ulica Dworcowa nr. 11, I piętro. l i n e p l e l p w i e piwo t y t a l i e p n f t l i, i i, h a lije i p * E aezetiiiego = po tanich cenach. P aw eł CeperniSk Zarząd Restauracji. I-o masło Codziennie deserom świeże dostarcza w paczkach pocztowych w!ączrve porta i opakowanie za zal netto 9 funtów za 24,-5 zt. Mleczarnia R. Jauch, Inowtociaw, ulica Andrzeja Baczność! Baezność! Restauracja Obywatelska (wleśc M Kupka). Katowice, ulica Mickiewicza 1. * : * V>;; - < '->t ' : ' W..-t IFF* 3 n> i l i i i r i i e f i l i ) Pierwszorzędne ob adv od 70 groszy i kolacji od 60 groszy. Specjalność gal at i zupy grochowe bardzo tanio (Kolanka wieprzowe i cieięce. y A. POLECAM Mydłu te lehw e, proszki th rranin, Kawę, SledJe sm?ec, kropy oraz = w szeu e towary kolonlolne. = Józef Gofny - = = Skład Towarów Kolonialnych = J Katowice, ul ca Kościuszk- U. I Ö6'R WERWAm m Telefon K ow ce, u l FrancusHa 9. Telston Po gruntownem odnowieniu od soboty, godzino 7-inn wieczorem wyszynk p r o s to ie e so K ulm Utliiltieso p leń z Kulmbachskiego akcyjnego browaru, oraz prawdziwy M t Prazdrój Pllzeńskl Zimne I cieple potrawy, rano od godz. 9 doiz w nocy. Rzetelna usługa, ssot Stosow ne ceny i Perfumy i mydła krajowe i zagraniczne Hurtownia Perfumeryjna oraz polecają J f o y & e z i dawniej Olese i Ska. KATOWICE, ul. Słow ackiego 39 (dawn. Schillera) Tel ODDZIAŁ KATOWICKI T o )o. Wydział dewizowy; KATOWICE Z - Dyrekcja i inne Wyd iały: ek Zerobkouich WARSZAWSKA 7 R a c h u n k i ź y r o w e t P. K. K. P. K atow ice, P. K. O. K a to w ic e n r załatwia wszelkie interesy wchodzące w zakres bankowości. W nowowybudowanym skarbcu wydzierżawia schowki (Safes) w rozm. wielkościach. Instytucja C entralna w Poznans«, Plac Wolności nr. 65, ODDZIAŁY MIEJSKIE W POZNANIU: Plac Wolności, Aleje Marcinkowskiego, Ulica Gwarna, Jeżyce, św. Łazarz ODDZIAŁY W KRAJU: Bydgoszcz, Lwów, Toruń, Grudziądz, Łódź, Warszawa. Kielce, Piotrków, Wilno, Kraków, Radom, Zbąszyń, Lublin, Sosnowiec, ODDZIAŁY ZAGRANICA: Nowy York, Paryż. WOLNE MIASTO: Gdańsk. Adres telegraficzny w kra u I Nowym Yorku:.ZAROBKOWY", w Paryżu: BBZETBZEB".

19 D nia 15-go i 16-go listopada i9%4 r. GONIEC SLĄSKI. Str. 23. HAI OE. 'i. E a. A. dk ^ A. A A A.43 1Katowicka Fabryka Pasów * Katowice f 4 Telefon Nr. 971 Sp. z ogr. por. ul. Francuska 10 t Historia kupiectwa polskiego na Góm. Śląsku. W * Przy sposobności Zjazdu Kupieckiego nie będzie od rzeczy przypomnieć dzieje rozwoju kupiectwa Śląskiego. Kupiec Śląski odegrał wielką rolę nietylko w ruchu gospodarczym, lecz także i narodowym. Nie można tych dwóch rzeczy oddzielić. W obecnej sytuacji na kresach zachodnich rola polskiego handlowca j^k krzewiciela polskiej k u ltury materjal nej jeszcze się nie skończyła. Niestety jednak społeczeństwo i władze nieraz o tern zapominają. Tymczasem trzeba z całym spokojem uświadomić to sobie i właśnie dlatego podajemy niniejszy rys historyczny, który zaczerpnęliśmy z Inform atora. Na kilkadziesiąt lat przed wojną można było tych kupców, którzyby wyoiuiie iak0 Polacy na Górnym Śląsku występowali, na palcach jednej ręki policzyć. Było to nie z tej przyczyny, że Górny Śląsk nie był polski, lecz dlatego, że kupiec-polak nie byłby się utrzymał. Ludność, której język i obyczaje były polskie, składała się przeważnie z rolników i robotników. Na tych tylko mógł kupiec polski liczyć, ale nie na owe czasy. Jest niezaprzeczalnym faktem, że rząd pruski starał się kupca polskiego ubić, gdziekolwiekby on nie był. Przypomnieć należy te czasy, gdzie urzędnik państwowy, chociażby najmniejszej kategorji, bywał dotkliwie k a rany, gdy zauważono, że ma tow ar zawinięty w polską gazetę, bo posądzano go z jednej strony o to, że czytuje polskie pisma, a z drugiej strony, że kupił towar u kupca polskiego, bo przecież niemiecki kupiec polskiej gazety u siebie by nie miał. W takich warunkach tru dno sobie pomyśleć, by jakikolwiek hurtownik polski się był mógł utrzymać. Przecież taki hurtownik zdany był na kupców detalistów, którzyby od niego, ze względu na stanowczą przeciwpolską politykę władz i przemysłu, nie byli k u pow ali będąc w obawie, że będzie się ich bojkotowało. Co taki bojkot, ogłoszony przez podane czynniki znaczył, może każdy zrozumieć. Pierwszy wyłom w tej m artwocie polskiego życia gospodarczego zrobił Bank Ludowy, który powstał w Bytomiu. Fakt ten spowodował, że kupiectwo W ielkopolski i Pomorza, k tó re, rugowane w swoich stronach na wskutek bismarkow- Bkich ustaw, szukało chleba, przybyło na Górny Śląsk. Kupdectwu temu należy też w poważnej mierze zawdzięczać, że ruch narodowy na tym terenie się rozpoczął. Skutki lei pracy gię wnet pokazały. Jednem z pier A szych towarzystw narodowych, które ua Górnym Śląsku powstały jest Sokół, założony w Bytomiu przed mniejwięcej 30 laty. Dalsze gniazda sokole powstawały w stosunkowo krótkim czasie ogarniając cały obwód przemysłowy i sięgając dc W rocławia. yt ślad za Sokołem powstawały towarzystwa śpiewacze i inne kulturalno-oświatowe. Z powstaniem tych organizacji nastąpiła poważna zmiana gospodarcza. Członkowie to warzystw rozumieli, że nie wystarcza być tylko z nazwy Polakiem, lecz trzeba także działać po polsku. Pracowano zatem w kierunku przeciwstawiania się gospodarczemu bojkotowi niemieckiemu i starano się o kupowanie o ile możności u swoich. Tam, gdzie jeszcze k u pca wybitnie polskiego nie było, znalazł poparcie ten kupiec górnośląski, który z konieczności nie mógł się publicznie wysuwać. Ten zwrot spowodował coraz to większą ilość kupców z innych stron byłej dzielnicy pruskiej, do osiedlania się na Śląsku. Kupiectwo to wiedziało bardzo dobrze, że tylko współpraca z tutejszym narodem może mu dopomódz do egzystencji. To też widziało się na czele towarzystw kupców pochodzących z Poznańskiego i Pomorza. Górnoślązacy chętnie się do nich garnęli, bo cieszyło ich, że mają w nich swych naturalnych sprzymierzeńców. Węzeł ten coraz to więcej się zacieśniał i doszło do tego, że w r wysunięto polskiego kandydata na posła do parlamentu niemieckiego, który też we wyborach przeszedł. P r żytem rozwijała się te» i prasa polska, która i ze swej strony pracowała nad unarodowieniem Górnego śląska. Rząd niemiecki zauważył wreszcie, do czego polityka antypolska go doprowadziła i wiedząc dobrze, komu ma to do zawdzięczenia, postanowił wszelkiemi siłami dążeniom polskim się przeciwstawić. W pierwszej linii wykonano atak na prasę i organizacje polskie. Pomocnem musiało być niestety znów duchowieństwo. Pam iętamy bowiem czasy (bo było to jeszcze w r. 1907) że nawet przy spowiedzi pytano się, jakie kto gazety czyta. Gdy spowiadający przyznał, że czyta gazety wybitnie narodowe, to nawet rozgrzeszenia nie otrzymał. To samo było, gdy się przyznał, że należy do organizacyj narodowych. Takie wypadki m alały Oczywiście do pewnego stopnia paraliżować ruch polski, lecz myliłby się ten, któryby przypuszczał, że naród polski nic umiał się otrząsnąć z tych wpływów, bo okazało się, że i ta próba teroru niemieckiego spełzła na niczem. Władze zaś rozumiały dobrze, że należy rozbić polskie organizacje aby w ten sposób nietylko nie dopuścić do rozwoju myśli narodowej, ale także zahamować polski ruch kupiecki. Zabrały się one do tego w sposób wprost perfidny. Starano się więc wywołać tarcie między Wielkopolanami i Pomorzanami z jednej strony a Górnoślązakami z drugiej strony. Rząd wiedział, że kupiectwo polskie rekrutowało się w wielkiej mierze z o- sób przybyłych na Śląsk. W skazywano na nich i twierdzono, że ci przyszli tu tylko na to, by Górnoślązakom chleb odbierać, że to co oni robią jest prostym wyzyskiem narodu górnośląskiego i t. d. Jad tej nienawiści częściowo zapuścił korzenie tak zwanego partykularyzmu, lecz i to na nic się nie przydało, bo uświadomienie narodowe już za daleko doszło, aby taka robota mogła rządowi coś pomóc tern mniej, że lud wierzył więcej w uczciwość kupca polskiego niż władz. Ażeby jednakowoż zrobić coś realnego i przeciwdziałającego, kupiectwo polskie wyszkolało jednostki inteligentne pochodzące z Górnego Śląska i powodowało zakładanie interesów prz.ez uświadomionych Górnoślązaków. Były to coprawda interesy małe przeważnie kołonjalne, lecz powstawały. Robotnicy, którzy stracili chleb dlatego, że pracowali w polskich organizacjach, też zakładali sobie we wioskach sklepiki i zarabiali na utrzymaniu swojej rodziny. Te ośrodki jakkolwiek małe, ale pomagały bardzo poważnie do wzmocnienia ducha polskiego. Dzisiaj niejeden z tych małych sklepikarzy jest wcale powmżnym kupcem, który tylko własną mozolną pracą doszedł do tego, co dzisiaj posiada. Z chwilą powstania większej ilości przedsiębiorstw kupieckich zjeżdżała się też i młodzież połsko-kupiecka, obejmując tu posady i organizując się w towarzystwa pod firmą Młodzieży kupieckiej. Do tych towarzystw garnęła się nietylko młodzież polska ale należeli także i samodzielni kupcy, adwokaci, lekarze, redaktorzy i inni, gdyż wszyscy byli do pewnego stopnia kupcami. Pozatem chodziło o to, by nasza młodsza generacja miała moralne oparcie o grono starszych osób i nie zeszła na manowce. Współżycie młodzieży kupieckiej z członkami starszymi, było nadzwyczaj serdeczne. To też obecny Związek Pracowników Handlowych i Przemysłowych m a samodzielnemu kupiectwu wiele do zawdzięczenia, że na gruncie górnośląskim mógł się tak rozróść. Gdy wojna światowa się kończyła, kupiectwo polskie na Górnym Śląsku zauważyło, że nastają czasy, gdzie wyniknie potrzeba współpracy nad zorganizowaniem sił gospodarczych. Zauważyło ono dalej, że ustaną czasy, gdzie rząd niemiecki wydawał olbrzymie sumy na popieranie rzemiosła, handlu i wolnych zawodów niemieckich,oraz że kupiec polski będzie mógł swobodniej pracować i nie będzie potrzebował obawiać się że tajne rozkazy i t. p. spowodują bojkot tegoż kupca. Dnia 30. listopada 1918 r., pod przewodnictwem dyr. banku Józefa Dreyzy z Siemianowic, zebrało się kupiectwo polskie na sali Hl w Bytomiu i postanowiło utworzyć Związek mając na oku współpracę nad podniesieniem naszego zawodu. Pierw szym prezesem został wybrany śp. Michał Wolski z Bytomia. K ilka tygodni później postanowiono tworzyć poszczególne towarzystwa lokalne, które łączyć się miały w jeden Związek. Plan ten przeur.-wadzono. Obecnie należy do Związku 10 towarzystw lokalnych. Związek zaraz na wstępie starał się wywierać wpływ na Izbę Handlową w Opuiu, żądając na zasadzie jej statutu, by z grena Związku kooptowano przynajmniej 2 członków do Izby. Że ale prąd niemiecki pozostał tam bardzo silny i niezmieniony, dlatego przeprowadzić tego nie było można. Chciano coprawda dać nam dwa miejsca w Wydziale dla drobnego handlu Ausschuss für das Kleingewerbe lecz odmówiono współdziałania, gdyż organizacja mogła rościć sobie większe prawa i nie mogła godzić się na poniżanie tembardziej, że mieliśmy pa ważny zastęp kupców zarejestrowanych za sobą. Pozatem urządzał Związek zjazdy kupieckie i zjazdy delegatów. Po przejęciu części. Górnego Śląska przez Polskę starał się Związek o nawiązanie stosunków j z władzami. polskiemi i Izbą Handlową w Katowicach. W pierwszych czasach szło to opornie, gdyż organizacje niepolskie umiały przekonać miarodajne. czynniki, że one tu dominują. $ Źe miały one odpowiednie lepsze materj ały dlaczego, to znane, dlatego fi ż przyszło im dość łatwo, p.j/yskae sobie pewne I względy. Obecnie sytuacja się polepszyła i z zadowoleniem stwierdzić należy, że władze nasze mc patrzą na polską organizację z niedowierzaniem. Jeżeli rozchodziło się o stworzenie podstaw materj. dla Zwią zku, to stwierdzono przedewszystkiem, że kupiectwo na Górn. Śląsku nie ma do dyspozycji ani jednej polskiej instytucji ku- i piecko-finansowej i dlatego za- łożyliśmy Związek w roku 1919 Górnośląski Bank Handlowy, Sp. Akcyjna dawniej w, Bytomiu, obecnie w Katowicach, i Bank ten miał z jednej strony - być zbiornikiem kapitałów, które miały służyć naszemu kupiectwu, a z drugiej strony miał * Zwdązelt mieć o niego materj alne oparcie. Trudności, które mu władze niemieckie przy założeniu i w pierwszych czasach istnienia stawiały, dowodzą, że patrzano na nasz twor z pewną o-. bawą. Przez owe trudności u- 'I;: cierpiała ta instytucja bardzo dużo. Pomimo tego rozwinęła a' się i możemy być zadowoleni. Obecnie widzimy, że mamy u na nietylko detalistów ale tak-, że hurtowników polskich, nolskich. któ- rzy swoje interesy robią, poka zawszy swą zdolnością, że s ą l w stanie konkurować z kupcami niemieckimi. Przemysł górnośląski natomiast swego ducha niemieckiego się nie wyparł. Najlepszym dowodem tego jest kontakt handlowy, którego z polskim kupiectwem nie chce nawiązać. Zaś kupiectwo polskie wy- ^ konuje nadal swoje obowiązki! narodowe i w dalszym ciągu chce pracować nad utrw aleniem elementu czysto polskieg o.

20 Str. 24. GON IEV błaskl D nia 15-go i 16-go listopada 1924 r. Przegląd handlowo i a Akcie. Warszawa, dn. 14. XI. 24. Bank D y s k o n t o w y... Bank H andlow y w W arszaw ie Bank H andlow y w Poznaniu Bank dla Handlu i Przem.. Bank K redvtow v w W arst.. Bank Z a c h o d n i... Bank T ow arzystw S p ó łd z ie k z, Bank Zw. Sp. Zarobkowych. Bank Związku Ziemian.. Bank Zjedn. Ziem Polskich, Polski B- k Przem. we Lwowie S o le p o ta so w e.... K ito w sk i i S ch o ltze..., Pul s. «> «* < Spiess B row n -B overi»,, Siła i ś w ia tło C h od orów Czersk C zęstodcie G osławice M ichałów « JVarsz. T ow. tabr. cukru.. Firley W a rst. T o w. K opalń W ęg la Nobel P olsk a N a f t a... C egielski fitzn er i Gamper.. L ilp op i R a n, M odrzeiów. «,,.. Norblin O stro w ieck ie.... Parow ozy P o c i s k....,. Rudzki Starach ow ice Z ielen iew sk i Zaw iercie B orkow ski Syndykat R olniczy..... Haherbusch i S ch iele.... Żyrardów..... I. em. n <... II«em. Spirytus.. Lombard Cerata.... Z gierz... Klucze Ż egluga Rohn i Z ieliń sk i U r s u s.... Bracia Jabłkow scy..... T ehate B e lp o l W ulkan Łazy E lektryczność O strow ite W y so k a ««..... «. Z achod n ie T o w. dla H andlu P rzem ysł naftow y I-III em. W i!dt P usteln ik M irkowska Fabryka papieru. M a i e w s k i... * U o j a... Sprzedał z dn. 13 XI e.oo > * o Poznań, dn. 14. XI Sprzedaż z dn 12. XI 24. Bank Zw. S n ó łek Zarobk Bank K w ilecki P otock i, Bank Przem ysł Bank M łynarzy Bank Centralny P oznański Bank Ziemian P olsk i Bank H andlow y,, Browar K rotoszyński... W 80 OD B yd gosk a Fabryka Mydlą. D ob ien k o C egielsk i Centrala R o ln ik ó w « Garbarnia Saw icka..... G oplana H artw ig C ) Dr. R. May Papiernia B y d g o szcz.... P łó tn o Pneum atyk S p ółk a D rzew na Starogardzka fabryka m ebli «Tri.... «*»» * ÖOja W ytwórnia Chemiczna Hartwig Kantor ow icz... H erzfeld V iktoria» W i s ł a Brzeski A u to P iech ein Centrala Shór jarm atia Zjedn. Browary G rodziskie. Tkanina Cukrownia Z d u n y... iskra J u n o... Młvn Ziem iański Kraków, dn. 14. X I. 24. Bank P rzem ysłow y..... ziem ski Bank Kred..... Bank M a ło p o lsk i... Pow szechny Bank K redytow y Bąnk Zw. S p ó łek Zarobk. Z ielen iew sk i C egielsk i Ż egluga Trzebinia żel, T o h a n Trzebinia m aszyny ó rk a Cem ent Siersza Górnicza T ep ege * P o cisk Krakus C h od orów Chybie Piasecki Jaw orzno Lokom otyw y... Polska Nalta Azot... Strug Ćm ielów Elektrow nia Siarsza.... Pokucie Nicm ojewski Pharma..... *... Sprzedaż z dn. 13. XI 24. 0,33 0.1L , CZYTELNICY, ROZPOWSZECHNIAJCIE»GOŃCA ŚLĄSKIEGO. Notowań w Katowicach, Berlinie.. Wiedniu.. Zurychu.. Warszawie. D e w iz y z dnia 14 listopada 1924 r. Belgia Berlin B udapeszt Bukareszt G dańsk Londyn Praga W iedeń Zurych Nowy YcrS '/, '/, L w ów C zern iow ce Z ielen iew sk i Gal. Karpaty JO G alicja S chodnica S i e r s z a Han a M a ło p o ls k i Bank H ip oteczn y Browary lw ow skie Portland Cem ent M raimca Tepege Silezia CENY TARGOWE, SKLEPOWE I DLA STRAGANÓW ULICZNYCH: 13. Jabłk a do gotowania 20 gr. do jedzenia 25 gr. wyborowe gr. 14. G ruszki do jedzenia 25 gr. do gotow ania 25 gr. wyborowe gr. c. Płody leśne: i., 15. Grzyby 40 gr. 16. Borówki 60 gr. 17. Żóraw ina 50 gr. d. Masło, jaja i ser: l i l i i ssssm rem xw «Se3«S$EBIB3 Sxsasasam sien ESägä33HESSMäS Wiedeń, dn. 14. XI. 24. niczn-e małowartościowe, które przechodzą na Sprzedaż z dn 13. XI rzecz skarbu, winny być uw ażane jako w łasność Akcje polskie min. skarbu. W aluty zagraniczne (ruble sowieckie, ostruble i inne), nie notowane na giełdzie i ulep osiadające żadnej wartości, bez względu na ilość, winny być zniszczone. Omawiane zarządzenie nie dotyczy depozytów osób prywatnych. EGZEKOW ANIE PODATKU MAJĄTKO WEGO PRZEZ RZĄD. Zapow iedziana przez prem jera p. G rabskiego w Sejmie ustawa o upoważnienm rządu do egzekwowania podatku m ajątkowego drogą poboru ziemi od właścicieli ziemskich, jest już w projekcie opracowania i w najbliższej przyszłości ma wejść pod obrady Rady Ministrów. P rojekt prze w id. ustanaw ianie delegatów rządowych dla pzedsiębiorstw, w których rząd a) Jarzyna: 1. K apusta funt obejmuje portfel akcji. Pobór akcji ma sie odbywać biała 10 gr. w tym stosunku, w jakim zaległy poda w łseka 20 gr. tek stoi do w artości m ajątku przedsiębiorstwa, czerwona- 20 gr. 2. M archew bez zielska 15 gr. ULGI PODATKOWE. 3. K alarepa, w iązanka 30 gr. Do komisji odwoławczych w dalszym ciągu 4. ziemniaki 3M gr. napływ ają odwołania w spraw ie wymiaru podatku 5. Cebula 25 gr. dochodowego przez komisje szacunkowe. 6. D ynia 15 gr. Przy rozpatrzeniu tych roklam acyj komisje 7. S ałata 15 gr. odwoławcze,' zgodnie z otrzym anem i wskazów 8. Buraki czerwone 20 gr. kami, uw zględniają obecny stan finansowy żółte 10 gr. płatników i znaczną cześć reklam acyj załatw iają 9. P ietruszka 20 gr. przychylnie. Znaczne ulgi czynione są szcze 10. Rzepa 20 gr. gólnie dla płatników, należących do wolnych 11. Szpinak 20 gr. zawodów. 12. Słoma, w iązanka 20 funtow a 150 gr. W celu um ożliwienia płatnikom podatków b. Owoce: państwowych stopniowego zapłacenia podatków urzędy skarbowe zostały upoważnione do rozkładania na prośbę płatników, przypadającej sumy na dw ie lub trzy krótkoterm inowe spłaty. W PŁYW Y Z DANIN I MONOPOLI W PAŹ DZIERNIKU. Na październik r. b. z w ażniejszych podatków bezpośrednich i pośrednich oraz z opłat stemplowych i z monopoli perliminowaimo wpływ 88,1 milionów złotych, wpłynęło zaś w październiku z tych źródeł z górą milionów złotych. Mniej niż preliminowano dał tylko podatek gruntowy, przynosząc zam iast 3,5 miljonów 18. J a ja z skrzynek 14 gr. świeże 18 gr. 19. Masło do gotowania 180 gr. w iejsk'e 230 gr. złotych 2,2 miljonów zł., natom iast w szystkie deserow e na targ u 260 gr. inne wpływy przew yższyły kw oty p re deserow e w sklepach 280 gr. liminowane. I tak: podatek przem ysłow y p reliminowano 20. S er krowi zwyczajny 50 gr. w sumie 20 miliomów zł. dał śmietanowy 60 gr. 21,5 miljonów zł., podatek m ajątkow y preliminowano w sumie 20 miljonów zł. dał 22,4 P rzekroczenie cen m aksym alnych bedziie ra podstaw ie 9 ustawy z dnia r. miliony zr podatek od spirytusu preliminowano Dz. U. Rz. str r. odebrane uprawienie w sumie 12,5 miljonów zł. d ał 14,9 mi wną pieniężna. Oprócz tego bedziie w myśli ljonów zł- opłaty stemplowe preliminowano w ustawy z dnia r. Dz. U. Rz. str. sumie 7 miliomów zł. dały 8,6 miljonów zł., 6O3 oraz w myśl ustawy z dnia r. wreszcie z monopoli preliminowano wpływ 12,6 Rz. U. Rz. str r. odebrane uprawnienie miljonów zł. otrzym ano zaś 19 miljonów zł. do w ykonyw ania handlu. Zwiększony wpływ z podatku przem ysłowego oraz stale w zrastający wpływ opłat stem plowych świadczy pomyślnie o ożywieniu sio Sprawy skarbowe. tętna życia gospodarczego. SPRZEDAŻ W ALUT ZAGRANICZNYCH. Znacznie zwiększony wpływ monopoli, a zwłaszcza z monopolu tytoniowego, z którego Ü '/, '/, '/, 520V» Kußcy Połacyl Przybywajcie w niedzielę, dnia 16 listopada 1924 r. do Królewskiej Huty sala hotelu hr. Redena o godz, 10-teS przed pot. = Hi Zjozil = Itiipiecttia Polskiego Chodzi o RuszBegzysientjg! Referaty będą wygłoszone na temat: 1. Handel i drożyzna. 2. Konieczna zmiana podatku przem ysłowego i zmiana stawek celn. Prócz tego dalsze 2 referaty wygłoszą goście zamiejscowi, Przybycie każdego kupca polaka jest obowiązkiem Cześć kuplectwul hmi Polskiego ZwigiKu Tow. Kup. HIoJbw. S l i ul. Andrzeja 6. Tel Stosunki pracy. PLĄCZE ROBOTNICZE. Min. P racy I Opieki Społecznej zarządziło ostatnio ankietę w spraw ie wysokości zarobków robotniczych w poszczególnych gałęziach przemysłu. W edług ankiety tej wypada, iż poza kilkoma pomysłami, związaneml z zapatrywaniem ludności w artykuły pierwszej potrzeby, zarobki robotnicze od dłuższego czasu maleją i ni osiągają minimum egzystencji. Zarobek wykwalifikowango robotnika w aha się od 1 zł- 50 gr- do 7 zł. dziennic- STAN ZATRUDNIENIA W WYKONCZALNIACH I FARBIARNIACH. W edług ostatniej statystyki w związku w y kończało i farbiarń województwa łódzkiego 6 dni pracuje 5 fabryk, i062 robotników, 5 dni 7 firm, 520 robotników, 4 dni w tygodniu 1599 robotników w 15 fabrykach, 9 fabryk pracuje 3 dni w tygodniu i zatrudnia 558 robotników, 3 firmy 2 dni w tygodniu zatrudniają 137 robotników, a 1 fabryka pracuje l'a dnia w tygodniu, zatrudniając 93 robotników. LIKWIDACJA PRETENSJI. Przed kilku dniami w W arszaw ie za pośrednictwem min. pracy i op- spoi. zostały zlikwidowane pretensje robotników zatrudnionych' w przedsiębiorstwach wojskowych. Pretensje te pow stały na tle stosowania wskaźnika drożyźnlanego, zastosowywano bowiem wskaźnik zmniejszający zarobki w swoim czasie obecny zaś lekki w zrost drożyzny nie był uwzględniany. Niezadowolenie robotników usunięto przez W obec licznych zapytań, otrzym ywanych dodanie 13 proc. jednorazowo oraz po zrewidowaniu płac robotniczych podniesiono uposaże dochód preliminowano w kwocie 10 miljonów od władzy i urzędów jak należy postępować z osiągnięto zaś 17,2 miliony zł. świadczy, iż gospodarka monopolowa P aństw a po reorganiza walutami zagranicznem i, które posiadają m ałą nia o 3,47 proc. Również przyznana została w artość lub zupełnie swą wartość utraciły zapomoga na zimę wysokości 3-y tygodniowego cji w związku ze skupem pryw atnych fabryk (m arki niemieckie, ruble sowieckie, oetruble i uposażenia. Zapomoga ta utrzym ana w charakterze pożyczki, rozłożona została na dzie tytoniowych w kracza na norm alne tory i zapewniać bedzie Skarbowi P aństw a stale w zra inne), min. spraw w ew nętrznych w yjaśnia w okólniku skierowanym do w szystkich pp. wojewodów etc., że w edług okólnika min. skarbu więć rat miesięcznych. stające zyski. ZJAZD INSPEKTORÓW PRACY. w ładze i urzędy, które posiadają walutę zagraniczną na sume przedstaw iającą wartość pół Na całą Polskę wyrabia 1 W czw artek dnia 6. b- m- odbył się w W arszawie zjazd inspektorów pracy z całej Rzplitej. złotego łub wiecej (np. papierow e dawne marki niemieckie, których relacja nieurzedow a w stosunku do złotego wynosi obecnie 1 zł. 2 dni. Porządek dzienny obejmować będzie Przybędzie około 30 inspektorów. Zjazd potrwa S Z Y L D Y 810,404,044,300 mk. niem.) i stanowiącą wpływ spraw y obecnego stanu inspekcji pracy, organizacji Inspekcji na przyszłość systemu w izyta na rzecz skarbu państwa, nie zaś własność o- ü. K a u fm a n n * sób trzecich, winny odesłać ją do centralnej cji przedsiębiorstw przemysłowych, nieszczęśliwych wypadków, i zapoznania się z nowo wpro* Katowice 472S kasy państwowej celem komisowej sprzedaży Warszawska 23 Telefon 2708 w Banku Polskim. Natom iast w alutę zagraniczną na sume przedstawiającą wartość wadzonemi ustawam i ochrony pracy. ponir lilii

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE" Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie.

STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie. STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE" Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie. 1912. STATUT STOW. OGNISKO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE" w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w W arszawie pom iędzy: M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 reprezentow anym przez Panią Iwonę Zam ojską - D yrektora

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Stanisław Cichosz, Tadeusz Szawłowski Ustanowienie odrębnej własności lokali. Palestra 2/3-4(7), 84-88

Stanisław Cichosz, Tadeusz Szawłowski Ustanowienie odrębnej własności lokali. Palestra 2/3-4(7), 84-88 Stanisław Cichosz, Tadeusz Szawłowski Ustanowienie odrębnej własności lokali Palestra 2/3-4(7), 84-88 1958 STANISŁAW CICHOSZ TADEUSZ S2AWŁOWSKI Ustanowienie odrębnej własności lokali* Do państw owych biur

Bardziej szczegółowo

C Z E R W I E C

C Z E R W I E C C Z E R W I E C 2 0 0 6 A ktyw n e słuchan ie komunikuje: w iem, co czujesz 2 3 4 S abotażystą m oże się okazać nasz w łasny um ysł 5 6 Rynek wymaga od organizacji zmian 7 8 9 Na pytanie "ile jest 36 plus

Bardziej szczegółowo

Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE

Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE C o raz liczniejsza grupa Polaków ze W schodu kształcona na rocznych kursach w C entrum Języka i K ultury Polskiej

Bardziej szczegółowo

Palestra 4/2(26), 47-50

Palestra 4/2(26), 47-50 Stanisław Cichosz I. Zniesienie współwłasności, dział spadku i ustanowienie odrębnej własności lokali, gdy współwłaścicielem nieruchomości jest cudzoziemiec lub cudzoziemiec dewizowy ; II. Stosowanie przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora OPS Nr 13/2014 z dnia 02 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie.

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie zorganizow ana została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. O rganizatoram i P oczty Szybow cow ej byli R egionalny

Bardziej szczegółowo

13. Podatek dochodowy

13. Podatek dochodowy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dane finansowe / Skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Dodatkowe informacje i objaśnienia / 13. Podatek dochodowy 13. Podatek

Bardziej szczegółowo

Władysław Żywicki Adwokatura w cyfrach. Palestra 2/5-6(8), 11-18

Władysław Żywicki Adwokatura w cyfrach. Palestra 2/5-6(8), 11-18 Władysław Żywicki Adwokatura w cyfrach Palestra 2/5-6(8), 11-18 1958 WŁADYSŁAW ŻYWICKI adwokat Adwokatura w cyfrach Podobnie jak trudno byłoby wyrobić sobie należyte zdanie o sytuacji w gospodarce narodow

Bardziej szczegółowo

1.1) NAZWA I A D R ES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul.

1.1) NAZWA I A D R ES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Warszawa: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi /w tym również autyzmem/ na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy Numer

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS (zgod z rozporządzem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH. W niosek. R zecznika Praw O byw atelskich

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH. W niosek. R zecznika Praw O byw atelskich RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Irena Lipowicz ^ Warszawa. 4 2 J ( * 2 0 4 H 1V.5150.4.2014.ST Trybunał Konstytucyjny Warszawa W niosek R zecznika Praw O byw atelskich Na podstaw ie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy Gra Polskie Parki Narodowe Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. 1. Proszę podzielić się na drużyny kilku osobowe 2. Następnie pobrać koperty z materiałami 3. Otworzyć koperty i zastosować się do

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

SERIAD L POMPY PERYSTALTYCZNE 13. W ysokociśnieniow e pom py serii DL w y- tw arzają ciśnienie naw et do 15 bar. W y-

SERIAD L POMPY PERYSTALTYCZNE 13. W ysokociśnieniow e pom py serii DL w y- tw arzają ciśnienie naw et do 15 bar. W y- W ysokociśnieniow e pom py serii DL w y- tw arzają ciśnienie naw et do 15 bar. W y- stępują w 6 w ielkościach dla przepływ ów 0-20 m 3 /h,o średnicach jelit 18-55 m m. SERIAD L DL12 DL25 DL35 DL45 DL55

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe pojęcia ekonom iczne... 10

1. Podstawowe pojęcia ekonom iczne... 10 o Spis treści Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?.... Podstawowe pojęcia ekonom iczne... 0.. To warto wiedzieć już na p o czątk u... 0.2. Wykresy a ek o n o m ia... 6.2.. Wykresy zależności między

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW

PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW JK-WZ-UW 33 I = ZYSK ŁĄCZNY Z PODSTAW OWEJ I POZOSTAŁ EJ DZIAŁALN OŚCI OPERACYJ NEJ A. PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW (w tym SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW) -B. KOSZTY SPRZEDANYCH TOWAR. I PRODUKT. I. WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie. Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej

STATUT. Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie. Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej STATUT Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej ROZDZIAL I Postanow ienia ogólne 1 1. W ojskow a Specjalistyczna Przychodnia L

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE tr m d d ^..., dnia (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE b urm is trza rza się p e ^- b u rm istrza, se k retarza gm iny, sk a rb n ik a g m in y ^-kierownika jed n o stk i o rgan izacyjn ej gm in y, osob

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. I. 1) NAZWA I A D RES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. I. 1) NAZWA I A D RES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Adres strony internetow ej, na której Z am aw iający udostępnia S p e cyfikację Isto tn ych W arunków Zam ów ienia: ww w.opsbieianf.w aw.pl Warszawa: Usługi przygotowywania i dostarczania gorących posiłków

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z d n ia... 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej

ROZPORZĄDZENIE. z d n ia... 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej PROJEKT z dnia 9.04.2014r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z d n ia... 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1*

o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Projekt z dnia 20 października 2014 r. USTAWA z d n ia...2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku Teksty źródłowe Odezwa Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego -11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego. Wobec grożącego niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu - zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu - zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia załącznik nr 1 FORMUL ARZ OFERTOWY 1. Imię i nazwisko, nazwa (firma) wykonawcy będącego osobą fizyczną / Nazwa (firma) wykonawcy będącego osobą prawną: Adres głównego miejsca wykonywania działalności /

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 1 Sprawa Edwarda Paucza 2 Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej 3 Litwa 4 Sprawy ewakuacyjne Francja 5 M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 6 Polski Czerwony Krzyż 7

Bardziej szczegółowo

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej 1. Wybory do sejmu ustawodawczego (1919r.) 26 stycznia 1919 r. przeprowadzono wybory w dawnym Królestwie i Galicji Zachodnie, w czerwcu 1919 dołączyli

Bardziej szczegółowo

z dnia 1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

z dnia 1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Proiekt z dnia 13 stycznia 2014 r. USTAWA z dnia o zmianie ustawy o rencie socjalnej A rt. 1. W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982 i poz. 1650) w prowadza się

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA GOSPODARCZA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ul. Winiarska 1, Poznań, Tel fax

POLSKA IZBA GOSPODARCZA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ul. Winiarska 1, Poznań, Tel fax POLSKA IZBA GOSPODARCZA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ul Winiarska 1, 60-654 Poznań, Tel + 61-822 47 52 fax + 61-849 24 68 e-mail pigpd@drewnopl Poznań, dn 25 maja2010r Pan Premier Donald Tusk Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...

Spis treści. Wstęp... Wstęp... Dokument 1 1920 listopad 13, Warszawa Fragment protokółu z konferencji naczelników wydziałów politycznych MSZ z wypowiedzią naczelnika w Wydziale Środkowo-Europejskim Jerzego Dzieduszyckiego na

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Właściwa struktura biznesplanu

Właściwa struktura biznesplanu Plan finansowy prognozy Jerzy T. Skrzypek Właściwa struktura biznesplanu Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Historyczne dane finansowe Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Projekt z dnia 17 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE ZAG ADNIENIA I PERSPEKTYW Y ROZWOJU CHEMII ROLNEJ W LATACH NAJBLIŻSZYCH

AKTUALNE ZAG ADNIENIA I PERSPEKTYW Y ROZWOJU CHEMII ROLNEJ W LATACH NAJBLIŻSZYCH TADEUSZ LITYŃSKI AKTUALNE ZAG ADNIENIA I PERSPEKTYW Y ROZWOJU CHEMII ROLNEJ W LATACH NAJBLIŻSZYCH K iedy ze strony Zarządu T ow arzystw a zwrócono się do m nie z propozycją w y głoszenia referatu na tem

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Opracowanie projektu budowlanowykonawczego

Opracowanie projektu budowlanowykonawczego załącznik nr 1 FORMUL ARZ OFERTOWY 1. Imię i nazwisko, nazwa (firma) wykonawcy będącego osobą fizyczną / Nazwa (firma) wykonawcy będącego osobą prawną: Adres głównego miejsca wykonywania działalności /

Bardziej szczegółowo

Po odrodzeniu w II RP panowała niezwykle trudna sytuacja gospodarcza. I wojna światowa i walki o granice przyniosły ogromne zniszczenia w kraju.

Po odrodzeniu w II RP panowała niezwykle trudna sytuacja gospodarcza. I wojna światowa i walki o granice przyniosły ogromne zniszczenia w kraju. Po odrodzeniu w II RP panowała niezwykle trudna sytuacja gospodarcza. I wojna światowa i walki o granice przyniosły ogromne zniszczenia w kraju. Ponadto poziom rozwoju w Polsce nie był równy. W zaborze

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI Feasibility Study 1. ANALIZA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNA * Program sprzedaży * Zdolność wytwórcza * Czynniki (technologia, materiały, ludzie)

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Polska po II wojnie światowej

Polska po II wojnie światowej Polska po II wojnie światowej w latach 1945-1947 Rafał Nowicki źródła - Internet, (http://historia-polski.klp.pl/a-6269.html) obrazki - Wikipedia TERYTORIUM GRANICE - LUDNOŚĆ Obszar Polski po II wojnie

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli planowej w zakresie: Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej. Parafy* ±. kontrolujqcego/ych

Protokół kontroli planowej w zakresie: Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej. Parafy* ±. kontrolujqcego/ych 'KO Mazowiecki Kurator Oświaty AL Jerozolimskie 32, 00-024 KPU.5532.2.34.2017.MF Protokół kontroli planowej w zakresie: Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Nazwa szkoły Zespól

Bardziej szczegółowo

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ Łukasz Leśniak IVti W początkowej fazie drugiej wojny światowej rząd polski w skutek działań wojennych musiał ewakuować się poza granice kraju. Po agresji sowieckiej

Bardziej szczegółowo

SPR A W O ZD A N IE Z DZIAŁALN OŚCI T. M. H. ZA RO K 1916. 439

SPR A W O ZD A N IE Z DZIAŁALN OŚCI T. M. H. ZA RO K 1916. 439 SPR A W O ZD A N IE Z DZIAŁALN OŚCI T. M. H. ZA RO K 1916. 439 sprzedaż wydawnictw. Z nowo przybyłych do zbiorów przedm iotów należy wymienić przedew szystkiem panoram ę W arszaw y Vogla, szere g akwafort

Bardziej szczegółowo

Sz. W. Ślaga "Metodołogiczeskije problemy jestestwiennonaucznogo eksperimenta", P.E. Siwokon, "Izdatelstwo Moskowskogo Uniwersiteta" 1968 : [recenzja]

Sz. W. Ślaga Metodołogiczeskije problemy jestestwiennonaucznogo eksperimenta, P.E. Siwokon, Izdatelstwo Moskowskogo Uniwersiteta 1968 : [recenzja] Sz. W. Ślaga "Metodołogiczeskije problemy jestestwiennonaucznogo eksperimenta", P.E. Siwokon, "Izdatelstwo Moskowskogo Uniwersiteta" 1968 : [recenzja] Studia Philosophiae Christianae 5/2, 231-235 1969

Bardziej szczegółowo

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają.

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. /Matka Celina Zapiski -17.VI.1883r./...dziecko drogie, chcę ci objaśnić...ogólną

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

HENRYK SIENKIEWICZ

HENRYK SIENKIEWICZ HENRYK SIENKIEWICZ 1846-1916 Wczesne lata Urodzony w Woli Okrzejskiej Rodzina zubożała szlachta Jeden z sześciorga dzieci Od 1861 roku w Warszawie Gimnazjum w Warszawie Posada guwernera Studia: medycyna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

A leksandra K aniew ska-sęba*, G rzegorz L eszczyń sk i**

A leksandra K aniew ska-sęba*, G rzegorz L eszczyń sk i** A leksandra K aniew ska-sęba*, G rzegorz L eszczyń sk i** Ha n d e l e l e k t r o n i c z n y - s z a n s a c z y z a g r o ż e n i e d l a SKLEPÓW TRADYCYJNYCH? Z agadnienia zw iązane z handlem są jednym

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA BRAMKI Linksys PAP2T

INSTALACJA I KONFIGURACJA BRAMKI Linksys PAP2T INSTALACJA I KONFIGURACJA BRAMKI Linksys PAP2T W rzesień 2 0 0 6 1. Szybka instalacja A. Podepnij kabel sieci internetowej do portu ETHERNET w bramce. B. Podepnij zasilanie do w ejścia PO W ER C. U żyw

Bardziej szczegółowo

Kronika. Palestra 3/2-3(14-15), 137-140

Kronika. Palestra 3/2-3(14-15), 137-140 Kronika Palestra 3/2-3(14-15), 137-140 1959 1. PRZED III ZJAZDEM PZPR W szerokich kołach społeczeństwa daje się zauważyć wciąż wzrastające zainteresowanie mającym się odbyć III Zjazdem PZPR. Zjazdy PZPR

Bardziej szczegółowo

Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym

Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 179 Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym t. II E r r a t a W arty k u le J. K ra m er, S truktura otoczenia polskich gospodarstw

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Przemysław Nowak Podatek od czynności cywilnoprawnych. Studenckie Zeszyty Naukowe 4/7, 49-55

Przemysław Nowak Podatek od czynności cywilnoprawnych. Studenckie Zeszyty Naukowe 4/7, 49-55 Przemysław Nowak Podatek od czynności cywilnoprawnych Studenckie Zeszyty Naukowe 4/7, 49-55 2001 Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 7 Przem ysław N ow ak - student IV roku Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Bardziej szczegółowo

Lokalne surowce a rozwój przemysłu w województwie olsztyńskim : (sprawozdanie z obrony pracy doktorskiej Józefa Plebana)

Lokalne surowce a rozwój przemysłu w województwie olsztyńskim : (sprawozdanie z obrony pracy doktorskiej Józefa Plebana) Lokalne surowce a rozwój przemysłu w województwie olsztyńskim : (sprawozdanie z obrony pracy doktorskiej Józefa Plebana) Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 4, 673-678 1969 LOKALNE SUROWCE A ROZW ÓJ PRZEM

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. REGULAMIN SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. REGULAMIN SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORGANY SEJMU U C H W A Ł A Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. REGULAMIN SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Rozdział 3 ORGANY SEJMU Art. 9 Organami Sejmu są: 1) Marszałek Sejmu, 2) Prezydium

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

, , DYMISJA PREMIERA JÓZEFA OLEKSEGO I OCZEKIWANIA WOBEC PRZYSZŁEGO RZĄDU WARSZAWA, STYCZEŃ 96

, , DYMISJA PREMIERA JÓZEFA OLEKSEGO I OCZEKIWANIA WOBEC PRZYSZŁEGO RZĄDU WARSZAWA, STYCZEŃ 96 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET: http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej) http://maopd.wordpress.com/ Tymczasowa

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi 2015-10-12 10:38:48

Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi 2015-10-12 10:38:48 Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi 2015-10-12 10:38:48 2 Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Sławomir S m yczek* BANKOW OŚCI INTERNETOW EJ

Sławomir S m yczek* BANKOW OŚCI INTERNETOW EJ Sławomir S m yczek* ZACHOW ANIA KONSUM ENTÓW INDYW IDUALNYCH NA RYNKU BANKOW OŚCI INTERNETOW EJ Rynek usług bankow ych w Polsce ulega ciągłym przem ianom m ającym prow adzić do jego rozwoju i unowocześnienia.

Bardziej szczegółowo

Rys. 7.1: Okno główne modułu Dia_Sta

Rys. 7.1: Okno główne modułu Dia_Sta Rozdział 7 Stosowanie sieci stwierdzeń Krzysztof PSIUK 7.1. W prowadzenie W rozdziale Konstruowania sieci stwierdzeń opisano zagadnienia związane z przygotowaniem sieci stwierdzeń [7.2] do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club. Postanowienia ogólne REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club Postanowienia ogólne 1 Sąd Koleżeński jest jednym z organów Władz Stowarzyszenia UniCat Club (dalej: Stowarzyszenia) powoływanym przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2014 ISSN 2353-5822 NR 119/2014 KONFLIKT UKRAIŃSKI I WOJNA HANDLOWA Z ROSJĄ

Warszawa, sierpień 2014 ISSN 2353-5822 NR 119/2014 KONFLIKT UKRAIŃSKI I WOJNA HANDLOWA Z ROSJĄ Warszawa, sierpień 2014 ISSN 2353-5822 NR 119/2014 KONFLIKT UKRAIŃSKI I WOJNA HANDLOWA Z ROSJĄ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo