Dnia [] dwa tysiące dwunastego roku ([] 2012) przede mną [], notariuszem w Krakowie, w Kancelarii Notarialnej przy [], stawili się:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dnia [] dwa tysiące dwunastego roku ([] 2012) przede mną [], notariuszem w Krakowie, w Kancelarii Notarialnej przy [], stawili się:"

Transkrypt

1 Repertorium A nr [] A K T N O T A R I A L N Y Dnia [] dwa tysiące dwunastego roku ([] 2012) przede mną [], notariuszem w Krakowie, w Kancelarii Notarialnej przy [], stawili się: 1. [] działający jako pełnomocnik na podstawie dalszego pełnomocnictwa z dnia [], Rep. A nr [] (notariusz w []), udzielonego przez pełnomocnika Mieczysława Godzisza, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia [], Rep. A nr [] (not. w []) oraz na podstawie pisemnej Instrukcji z dnia [] 2012r., podpisanej przez [] - w imieniu Spółki pod firmą Durham Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (adres: Warszawa, ulica Bonifraterska nr 17, REGON , NIP ), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , stosownie do odpisu z tego Rejestru wydanego przez Oddział Centralnej Informacji KRS w Krakowie, dnia [], sygn. [], a Spółka zwana będzie w dalszej części tej umowy "Deweloperem", 2. []- zwani w dalszej części tej umowy Nabywcą. Tożsamość stawających ustaliłam na podstawie dokumentów tożsamości wymienionych przy ich nazwiskach. UMOWA DEWELOPERSKA 1 Oświadczenia Dewelopera I. Deweloper niniejszym oświadcza, że na podstawie umowy sprzedaży z dnia r., Rep. A nr 10740/2010 (tutejsza Kancelaria) Spółka jest właścicielem nieruchomości położonej w Krakowie, jedn. ewid. Śródmieście, obręb 8, stanowiącej działkę nr 219/14 o pow. 2,0402ha ( Nieruchomość ), objętej księgą wieczystą nr KR1P/ /5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. II. Deweloper niniejszym oświadcza, że na Nieruchomości wybuduje składający się z 4 (czterech) budynków mieszkalnych, wielokondygnacyjnych wraz z garażem podziemnym i lokalami usługowymi na parterze jednego z budynków kompleks mieszkaniowy pod nazwą: 1

2 Apartamenty Novum ( Inwestycja ). Budynki będą rozmieszczone na Nieruchomości w układzie dwóch kwartałów z dwoma dziedzińcami. Minimalny odstęp pomiędzy budynkami wyniesie: 4,5 m. W ramach Inwestycji Deweloper wybuduje między innymi budynek oznaczony nr budowlanym [], a w nim samodzielny lokal mieszkalny, o którym mowa w 3 ust. 1 poniżej, w celu ustanowienia jego odrębnej własności i jej przeniesienia na Nabywcę wraz z prawami, o których mowa w 3 ust. 1 poniżej. Deweloper oświadcza ponadto, że w dniu 20 lutego 2012 roku nastąpiło rozpoczęcie prac budowlanych związanych z Inwestycją. Zakończenie prac budowlanych nastąpi w terminie do dnia 31 listopada 2013 roku, a tym samym Deweloper zobowiązuje się do wybudowania wskazanego powyżej budynku w podanym terminie. III. Deweloper przedkłada następujące dokumenty: 1) odpis zwykły powołanej księgi wieczystej wydany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych, Ekspozytura w Krakowie, dnia [] 2012 r., sygn. wniosku [] /2012, z którego wynika, że: a) w dziale I-O ujawniona jest tylko działka nr 219/14 o pow. 2,0402ha, b) dział I-Sp nie zawiera wpisów, c) w dziale II-gim własność wpisana jest na rzecz Spółki pod firmą Durham Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na podstawie wyżej powołanej umowy, d) w dziale III-cim wpisana jest nieograniczona w czasie bezpłatna służebność przesyłu po działkach nr 219/11 i 219/12 (wyżej opisanych), zgodnie z załącznikiem graficznym do aktu ustanowienia służebności, polegająca na: możliwości założenia i przeprowadzenia na nieruchomości stanowiącej działkę nr 219/11 i 219/12 przewodu sieci wodociągowej DN 300MM/250MM/150MM, możliwości założenia i przeprowadzenia na nieruchomości stanowiącej działkę nr 219/12 przewodu sieci kanalizacyjnej o średnicy 50CM i 60CM, pozostawieniu ochronnego pasa terenu wolnego od zagospodarowania i zadrzewienia o szerokości 1 metra od przewodu wodociągowego i przewodu kanalizacji ogólnospławnej licząc od krawędzi przewodu po każdej z jego stron, zapewnieniu dostępu dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych i awaryjnych na sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, umożliwieniu przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej właścicielom działek sąsiadujących bezpośrednio z obciążonymi działkami od strony zainstalowania sieci, możliwości przedłużenia tych sieci - na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.; ponadto w dziale III-cim opisanej księgi wieczystej ujawnione zostały roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej wynikające z przedwstępnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego, które nie dotyczą przedmiotu niniejszej umowy e) w dziale IV-tym wpisane są dwie hipoteki: hipoteka umowna łączna kaucyjna do kwoty (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów) złotych oraz hipoteka umowna łączna

3 kaucyjna do kwoty (słownie: siedem milionów czterysta tysięcy) złotych - obie na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 2) wypis z rejestru gruntów wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa, dnia [] dla działki nr 219/14 o pow. 2,0402ha, 3) ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Krakowa nr 2151/2011 z dnia r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Deweloperowi pozwolenia na budowę Inwestycji oraz decyzję Wojewody Małopolskiego wydaną dnia r., nr WI KP w sprawie umorzenia postępowania odwoławczego odnośnie wydania powyższej decyzji, 4) uchwałę Zgromadzenia Wspólników Spółki, tj. jedynego Wspólnika Spółki, z dnia r., z której wynika zgoda na zawieranie przez Spółkę umów ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, dotyczących lokali, które zostaną wybudowane w ramach przedmiotowej inwestycji mieszkaniowej realizowanej na działce nr 219/14, a także umów zobowiązujących do zawarcia w.w. umów oraz wszelkich umów w odniesieniu do lokali - na zasadach i warunkach według swobodnego uznania zarządu Spółki lub osób umocowanych do działania w imieniu Spółki. IV. Deweloper przedkłada ponadto następujące dokumenty, które stanowią Załączniki do niniejszej Umowy: 1) plan sytuacyjny Inwestycji, z wrysowanym budynkiem oznaczonym numerem budowlanym[] (Załącznik Nr 1), 2) kopię pozwolenia na budowę (Załącznik Nr 2), 3) standard wykończenia Lokalu oraz Budynku (Załącznik Nr 3), 4) harmonogram płatności (Załącznik Nr 4), 5) wzór protokołu zdawczo-odbiorczego Lokalu (Załącznik Nr 5), 6) Miejsce Parkingowe (jeśli przewidziano)- zaznaczone na rzucie parkingu (Załącznik Nr 6), 7) rzut Lokalu przedstawiający jego układ funkcjonalny (Załącznik Nr 7), 8) rzut poziomy []-go piętra ([]-ej kondygnacji nadziemnej) Budynku (Załącznik Nr 8), 9) Komórka Lokatorska (jeśli przewidziano) zaznaczona na rzucie poziomym poziomu [] Budynku (Załącznik Nr 8A), 10) Prospekt Informacyjny (Załącznik nr 9), 11) Wzór Oświadczenia Nabywcy (Załącznik nr 10). V. Deweloper oświadcza, że: a) wyżej opisany stan prawny przedmiotowej nieruchomości nie uległ zmianie, b) nieruchomość ta wolna jest od jakichkolwiek obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, za wyjątkiem obciążeń ujawnionych w księdze wieczystej, wyżej opisanych, 3

4 c) lokale w budynkach wydzielane będą sukcesywnie w myśl przepisów ustawy o własności lokali, d) z tytułu sprzedaży przedmiotowych nieruchomości lokalowych Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług, e) przedmiotowa nieruchomość ma zapewniony, prawnie uregulowany dostęp do drogi publicznej, do ulicy Bosackiej, f) Spółka nie jest w likwidacji ani nie toczy w stosunku do niej postępowanie upadłościowe ani naprawcze (układowe), g) na dzień dzisiejszy w dziale III-cim wyżej powołanej księgi wieczystej znajdują się wzmianki o wnioskach, które nie dotyczą przedmiotu niniejszej umowy, a Pełnomocnik w imieniu własnym oświadcza, że nadal jest uprawniony do reprezentowania Spółki, pełnomocnictwa, na podstawie których działa, nie wygasły, nie zostały zmienione ani odwołane, jak również oświadcza, że działa zgodnie z Instrukcją wyżej powołaną, h) zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia r. (Dz.U. nr 232 poz. 1377) poniżej w umowie będzie używane określenie "Cena za Lokal" bądź "Świadczenie pieniężne na poczet ceny za Lokal". VI. Strony niniejszym ustalają, że w związku z realizacją Inwestycji oraz realizacją inwestycji budowlanych na nieruchomościach sąsiednich, Nieruchomość może zostać obciążona także innymi prawami do korzystania z całości lub części Nieruchomości przez właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich oraz przedsiębiorstw lub zakładów, polegającymi na prawie do ułożenia, korzystania i konserwacji urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, prądu elektrycznego jak również łączy telekomunikacyjnych i innych urządzeń podobnych, w tym w szczególności instalacji i urządzeń służących do przesyłania sygnału telewizji, telefonu, Internetu, oraz telewizji satelitarnej. VII. Ponadto, Strony ustalają, że Nieruchomość może zostać podzielona, scalona lub mogą z niej zostać wydzielone inne działki, jeżeli konieczność takich zmian wynikać będzie z przepisów prawa, zarządzeń właściwych organów administracji lub, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji Inwestycji oraz późniejszej jej eksploatacji. VIII. Deweloper oświadcza, że w celu realizacji Inwestycji Deweloper w dniu 22 maja 2012r. zawarł umowę kredytu bankowego z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Umowa o Kredyt Inwestycyjny ). Zabezpieczeniem kredytu udzielonego na mocy Umowy o Kredyt Inwestycyjny będą hipoteki, które zostaną wpisane do księgi wieczystej opisanej w 1 pkt III ust. 1). Deweloper niniejszym zobowiązuje się, że w przypadku istnienia hipotek w dniu zawarcia Umowy Ustanowienia Odrębnej Własności Lokalu oraz Przeniesienia Własności (jak zdefiniowano poniżej) Deweloper przekaże Nabywcy przy zawarciu powołanej umowy zgodę Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą

5 we Wrocławiu ( Bank ) na bezobciążeniowe wyodrębnienie Lokalu (jak zdefiniowano poniżej) i przeniesienie jego własności na Nabywcę bez obciążeń. Niezwłocznie po złożeniu do księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości wniosku o wpis hipotek zabezpieczających kredyt udzielony na mocy Umowy o Kredyt Inwestycyjny Deweloper przekaże Nabywcy promesę wydaną przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibę we Wrocławiu, z której wynikać będzie, że Bank wyrazi zgodę na bezobciążeniowe (bez hipotek) wydzielenie do nowej księgi wieczystej Lokalu wraz z prawem do wyłącznego korzystania z Miejsca Parkingowego pod warunkiem wpłaty całej Ceny za Lokal na rachunek bankowy podany w Umowie. Niezależnie od powyższego przy niniejszym akcie okazano promesę wydaną przez Bank, z której wynika, że po wpłacie przez Nabywcę całej Ceny za Lokal (jak zdefiniowano poniżej) Bank wyrazi zgodę na bezobciążeniowe wyodrębnienie Lokalu wraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej (bez hipotek ujawnionych obecnie w księdze wieczystej). 2 Oświadczenia Nabywcy 1. Nabywca oświadcza, że zapoznał się z materiałami dotyczącymi Inwestycji stanowiącymi załączniki do niniejszej Umowy i na tej podstawie dokonał wyboru Lokalu wraz Komórką Lokatorską (jeśli przewidziano) oraz Miejscem Parkingowym (jeśli przewidziano) (zdefiniowanymi w 3 poniżej) oraz zapewnia, iż zagwarantuje środki finansowe pozwalające na terminową realizację wszystkich płatności wynikających z Umowy. Jednocześnie Nabywca został poinformowany i przyjmuje do wiadomości, że zawarte w materiałach dotyczących Inwestycji kolory, wymiary, lokalizacja, rodzaje nasadzeń zieleni, obiekty małej architektury, wyposażenie wnętrz itp. oraz inne właściwości mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a ich ostateczne właściwości mogą się różnić od tych przedstawionych w materiałach reklamowych dotyczących Inwestycji. 2. Nabywca oświadcza ponadto, że: 1) odebrał od Dewelopera oraz zapoznał się z treścią prospektu informacyjnego dotyczącego Inwestycji ( Prospekt Informacyjny ), oraz 2) został poinformowany przez Dewelopera o możliwości zapoznania się w biurze sprzedaży przy ul. Rakowickiej 20 w Krakowie przed zawarciem niniejszej Umowy z dokumentami, o których mowa w art. 21 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377). 3. Nabywca oświadcza, że [] (oświadczenia o majątku). 5

6 3 Lokal, Komórka Lokatorska (jeśli przewidziano), Miejsce Parkingowe (jeśli przewidziano) 1. Deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku w którym będzie się znajdować przedmiotowy Lokal. Przez Lokal należy rozumieć wybudowany w ramach Inwestycji, na [] piętrze ([] -ej kondygnacji nadziemnej) budynku nr [] ( Budynek ), samodzielny lokal mieszkalny o symbolu [], o łącznej projektowanej powierzchni wynoszącej []m2 ( Powierzchnia Projektowana Lokalu ), składający się z [] ( Lokal ). Pomieszczenie przynależne do Lokalu stanowić będzie komórka lokatorska o projektowanej powierzchni [] m2 ( Powierzchnia Projektowa Komórki Lokatorskiej ) zlokalizowana na - [] piętrze ([] kondygnacji podziemnej) Budynku ( Komórka Lokatorska ). Nabywca uzyska ponadto prawo do wyłącznego korzystania z [] o projektowanej powierzchni [] m2, a także prawo do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego o symbolu [] zlokalizowanego na wielostanowiskowym parkingu podziemnym znajdującym się w obrębie Nieruchomości Wspólnej (jak zdefiniowano poniżej) ( Miejsce Parkingowe ). Nabywca zobowiązuje się do odbioru Lokalu wraz z Komórką Lokatorską i Miejscem Parkingowym oraz do zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Dewelopera na poczet ceny nabycia prawa własności Lokalu wraz z Komórką Lokatorską (jeśli przewidziano) oraz prawami opisanymi powyżej w wysokości i na warunkach określonych w Umowie. 2. Z własnością Lokalu związany będzie udział w nieruchomości wspólnej w rozumieniu ustawy o własności lokali. Nieruchomość wspólną stanowić będzie Nieruchomość oraz części budynków i urządzeń zlokalizowanych na Nieruchomości, nie służące do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali ( Nieruchomość Wspólna ). Udział związany z Lokalem w Nieruchomości Wspólnej odpowiadać będzie stosunkowi powierzchni użytkowej Lokalu i Komórki Lokatorskiej (jeśli przewidziano) do powierzchni użytkowej wszystkich lokali i komórek lokatorskich wybudowanych w ramach Inwestycji i zostanie obliczony zgodnie z ustawą o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U r., Nr 80, poz. 903). 3. Lokal wykorzystywany będzie wyłącznie na cele zgodne z jego przeznaczeniem. 4. Deweloper zobowiązuje się do wydania Nabywcy Lokalu wraz z Komórką Lokatorską oraz Miejscem Parkingowym (jeśli przewidziane) w sposób określony w 8 poniżej, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w 8 niniejszej Umowy, w terminie 120 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Budynku stanie się ostateczna ( Pozwolenie na Użytkowanie ), nie później jednak niż w terminie do dnia 31 marca 2014 roku. Jako wydanie Lokalu wraz Komórką Lokatorską oraz Miejscem Parkingowym (jeśli przewidziane) Nabywcy Strony rozumieją podpisanie Protokołu, o którym mowa 8 ust. 2

7 Umowy. Pozwolenie na użytkowanie zostanie wręczone Nabywcy przy odbiorze Lokalu, a także przedłożone do Umowy Ustanowienia Odrębnej Własności Lokalu oraz Przeniesienia Własności. 4 Cena za Lokal 1. Nabywca zobowiązuje się do spełniania, na warunkach określonych w niniejszej Umowie świadczenia pieniężnego na rzecz Dewelopera na poczet ceny nabycia prawa własności Lokalu wraz Komórką Lokatorską (jeśli przewidziane) oraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej oraz prawem do wyłącznego korzystania z balkonu/tarasu/ogródka przydomowego i Miejsca Parkingowego (jeśli przewidziane), w łącznej wysokości [] złotych (w tym podatek VAT zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi w dniu zawarcia niniejszej Umowy) ( Cena za Lokal lub "Świadczenie pieniężne na poczet ceny za Lokal"), obliczonego w następujący sposób: 1) świadczenie pieniężne na poczet ceny za Lokal wraz prawem do korzystania z balkonu/tarasu/ogródka przydomowego oraz udziałem w Nieruchomości Wspólnej - [] złotych (w tym VAT), 2) świadczenie pieniężne na poczet ceny za Komórkę Lokatorską - [] złotych (w tym VAT), 3) świadczenie pieniężne na poczet ceny za prawo do wyłącznego korzystania z Miejsca Parkingowego - [] złotych (w tym VAT). 2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty Świadczenia pieniężnego na poczet ceny za Lokal na warunkach określonych w Umowie i w terminach określonych w Harmonogramie płatności stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy. 3. WERSJA I Nabywca oświadcza, że wpłacił na rachunek depozytowy tutejszej Kancelarii (nr rachunku depozytowego nr bank BPH S.A., Kancelaria Notarialna []Iwona Palmirska, Tadeusz Szeliga s.c, Kraków, ulica Kielecka nr 25A) 10% Ceny za Lokal tj. kwotę [] złotych - co notariusz dokonujący niniejszej czynności potwierdza (w tym zakresie akt ten stanowi protokół wpłaty do depozytu tut. Kancelarii). Jednocześnie notariusz oświadcza, że najpóźniej do dnia następnego po zawarciu niniejszej Umowy dokona przelewu tej kwoty na rachunek Dewelopera (w tym zakresie akt ten stanowi protokół wypłaty z depozytu tut. Kancelarii). Z chwilą zaksięgowania przelewu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pierwsza rata Ceny za Lokal wynikająca z Harmonogramu uznana będzie za zapłaconą. WERSJA II Deweloper oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy otrzymał od Nabywcy wpłatę w wysokości 10% Ceny za Lokal tj. kwotę [] złotych, w związku z czym potwierdza zapłatę 7

8 pierwszej raty Ceny za Lokal wynikającej z Harmonogramu. WERSJA III Kupujący, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy przeleje na rachunek bankowy Dewelopera kwotę [] zł [] zł z VAT, stanowiącą 10 % Ceny za Lokal. Nabywca oświadcza, że w dniu zawarcia niniejszej Umowy złożył w tutejszej Kancelarii [](Kancelaria Notarialna Iwona Palmirska, Tadeusz Szeliga s.c, Kraków, ulica Kielecka nr 25A) na przechowanie oświadczenie zawierające zgodę Nabywcy na wykreślenie jego roszczenia z księgi wieczystej KW nr KR1P/ /5 w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi ( Oświadczenie Nabywcy ) - co notariusz dokonujący niniejszej czynności potwierdza (w tym zakresie akt ten stanowi protokół przyjęcia Oświadczenia Nabywcy na przechowanie). Notariusz wyda Oświadczenie Nabywcy osobie uprawnionej do reprezentacji Dewelopera jedynie w przypadku okazania notariuszowi przez taką osobę oryginału oświadczenia Banku BZ WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu potwierdzającego brak wpłaty na rachunek bankowy Dewelopera nr kwoty [] zł (słownie: []), z zastrzeżeniem, że oświadczenie Banku BZ WBK S.A. zostanie wydane nie wcześniej niż po upływie 30 (trzydziestu) dni licząc od dnia wezwania Nabywcy przez Dewelopera w formie pisemnej do uiszczenia powyższej kwoty oraz po okazaniu dokumentu, zawierającego wezwanie Nabywcy do zapłaty wraz z dowodem jego wysłania Nabywcy. Strony ustalają, że notariusz wyda Nabywcy przedmiot depozytu, o którym mowa w niniejszym ustępie po okazaniu notariuszowi faktury VAT wystawionej przez Durham Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Bonifraterska 17, dotyczącej wpłaty kwoty [] zł (słownie: []) lub w dniu zawarcia Umowy Ustanowienia Odrębnej Własności Lokalu oraz Przeniesienia Własności (jak zdefiniowano poniżej). Wzór Oświadczenia Nabywcy stanowi Załącznik nr 10 do Umowy. 4. Do wpłaty pierwszej raty Ceny za Lokal wynikającej z Harmonogramu w wysokości 10% Ceny za Lokal stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o zadatku (art. 394), z tym zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez Nabywcę od Umowy z przyczyn wskazanych w 4 ust. 7 Umowy oraz w przypadku odstąpienia przez Nabywcę od Umowy z przyczyn określonych w 5 ust. 4 Umowy, Deweloper nie będzie zobowiązany do zwrotu sumy dwukrotnie wyższej od kwoty zadatku, zaś do odstąpienia mają zastosowania terminy określone w 4 ust.7 oraz 5 ust. 4 Umowy. 5. Deweloper zobowiązuje się do wystawienia faktury dotyczącej każdej płatności dokonanej przez Nabywcę na podstawie Umowy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wpływu odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy Dewelopera nr , prowadzony przez Bank BZ WBK S.A. 6. Zmiana wysokości Ceny za Lokal, jak również odmienne określenie wysokości wpłat kolejnych rat Ceny za Lokal określonych w Harmonogramie, nastąpić mogą wyłącznie na

9 zasadach uzgodnionych przez Strony w niniejszej Umowie. 7. Cena za Lokal może ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów prawa określających stawki podatku VAT w odniesieniu do lokali lub miejsc parkingowych. W takim przypadku, do kolejnych wpłat zastosowanie będą miały stawki podatku VAT obowiązujące w dniu dokonywania danej płatności. W przypadku zmiany Ceny za Lokal w sytuacji określonej w niniejszym ustępie Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia poinformowania go przez Dewelopera o zmianie stawki podatku VAT w odniesieniu do lokali lub miejsc parkingowych. W przypadku skorzystania przez Nabywcę z powyższego prawa do odstąpienia Deweloper zwróci Nabywcy wyłącznie dokonane dotychczas wpłaty na poczet Świadczenia pieniężnego na poczet ceny za Lokal (Deweloper będzie uprawniony do potrącenia ewentualnych odsetek, które Nabywca zapłacił lub zobowiązany był zapłacić z tytułu opóźnienia w dokonywaniu jakichkolwiek płatności zgodnie z niniejszą Umową) nie powiększone o kwotę zadatku. Do odstąpienia od Umowy przez Nabywcę ma zastosowanie 10 ust. 6 poniżej. 8. Deweloper będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia Nabywcy w zapłacie kwot wynikających z Umowy. 5 Powierzchnia Lokalu 1. Deweloper zobowiązuje się wybudować Lokal na warunkach i w terminach określonych w niniejszej Umowie, z tym zastrzeżeniem, że suma ostatecznej powierzchni Lokalu ( Ostateczna Powierzchnia Lokalu ) i ostatecznej powierzchni Komórki Lokatorskiej (jeśli przewidziano) ( Ostateczna Powierzchnia Komórki Lokatorskiej ) zmierzonych w ramach inwentaryzacji powykonawczej przez uprawniony podmiot (geodetę albo architekta) zgodnie z następującymi zasadami: (i) powierzchnia zostanie zmierzona po wewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych (przy czym, dokonujący pomiaru odliczy warstwę tynku przyjętą do celów obliczeniowych jako 1,5 cm); (ii) powierzchnie poszczególnych pokoi liczone będą do osi ścian wewnątrzlokalowych; (iii) do powierzchni nie wlicza się powierzchni szachtów instalacyjnych oraz słupów konstrukcyjnych znajdujących się w pomieszczeniu; może różnić się od sumy Powierzchni Projektowanej Lokalu i Powierzchni Projektowanej Komórki Lokatorskiej (jeśli przewidziano) określonej w 3 ust. 1 Umowy w zakresie do 2,0% (dwa procent) in plus albo in minus. W takim przypadku Lokal i Komórkę Lokatorską (jeśli przewidziano) uznaje się za wykonane zgodnie z Umową, a Strony dokonają rozliczenia zgodnie z 5 ust. 3 poniżej. 2. Informacja o Ostatecznej Powierzchni Lokalu i Ostatecznej Powierzchni Komórki 9

10 Lokatorskiej (jeśli przewidziano) zostanie przekazana Nabywcy w dniu odbioru Lokalu, o którym mowa w 8 Umowy. 3. W przypadku, gdy: (i) suma Ostatecznej Powierzchni Lokalu i ostatecznej Powierzchni Komórki Lokatorskiej (jeśli przewidziano) jest większa w zakresie do 2,0% (dwa procent), niż suma Powierzchni Projektowanej Lokalu i Powierzchni Projektowanej Komórki Lokatorskiej(jeśli przewidziano) Nabywca zapłaci Deweloperowi kwotę stanowiącą iloczyn różnicy powierzchni Lokalu lub Komórki Lokatorskiej (jeśli przewidziano) i odpowiednio ceny metra kwadratowego Lokalu lub ceny metra kwadratowego Komórki Lokatorskiej (jeśli przewidziano); albo: (ii) suma Ostatecznej Powierzchni Lokalu i Ostatecznej Powierzchni Komórki Lokatorskiej (jeśli przewidziano) jest mniejsza w zakresie do 2,0% (dwa procent), niż suma Powierzchni Projektowanej Lokalu i Powierzchni Projektowanej Komórki Lokatorskiej (jeśli przewidziano) Deweloper zwróci Nabywcy kwotę stanowiącą iloczyn różnicy powierzchni Lokalu lub Komórki Lokatorskiej (jeśli przewidziano) i ceny metra kwadratowego Lokalu lub Komórki Lokatorskiej (jeśli przewidziano). 4. W przypadku, gdy suma Ostatecznej Powierzchni Lokalu i Ostatecznej Powierzchni Komórki Lokatorskiej (jeśli przewidziano) jest większa lub mniejsza o ponad 2,0% (dwa procent), niż suma Powierzchni Projektowanej Lokalu i Powierzchni Projektowanej Komórki Lokatorskiej (jeśli przewidziano) Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Dewelopera informacji o Ostatecznej Powierzchni Lokalu i Ostatecznej Powierzchni Komórki Lokatorskiej(jeśli przewidziano). W przypadku nieskorzystania przez Nabywcę z powyższego prawa do odstąpienia od Umowy Strony dokonają rozliczenia Ceny za Lokal według zasad określonych w ustępie 3 powyżej. W przypadku skorzystania przez Nabywcę z powyższego prawa do odstąpienia Strony dokonają rozliczenia zgodnie z 10 ust. 3 Umowy, z tym zastrzeżeniem, że Deweloper zwróci Nabywcy wyłącznie dokonane dotychczas wpłaty na poczet Ceny za Lokal (Deweloper będzie uprawniony do potrącenia ewentualnych odsetek, które Nabywca zapłacił lub zobowiązany był zapłacić z tytułu opóźnienia w dokonywaniu jakichkolwiek płatności zgodnie z niniejszą Umową) nie powiększone o kwotę zadatku. Do odstąpienia od Umowy przez Nabywcę ma zastosowanie 10 ust. 6 poniżej. 6 Umowa Ustanowienia Odrębnej Własności Lokalu oraz Przeniesienia Własności 1. Deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności Lokalu wraz z Komórką Lokatorską (jeśli przewidziano) i do przeniesienia własności tego Lokalu na Nabywcę wraz z

11 Komórką Lokatorską (jeśli przewidziano) oraz udziałem w Nieruchomości Wspólnej (wyżej opisanym w 3) i prawem do wyłącznego korzystania z balkonu/tarasu/ogródka przydomowego oraz z Miejsca Parkingowego (jeśli przewidziano) w terminie 120 (stu dwudziestu) dni licząc od dnia odbioru Lokalu zgodnie z 8 tej umowy, z tym, że nie później niż do dnia 31 lipca 2014 roku, a Nabywca zobowiązuje się do spełniania świadczenia pieniężnego na rzecz Dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa w wysokości przewidzianej w 4 ust.1 powyżej ( Umowa Ustanowienia Odrębnej Własności Lokalu oraz Przeniesienia Własności"). 2. W celu zawarcia Umowy Ustanowienia Odrębnej Własności Lokalu oraz Przeniesienia Własności Deweloper wezwie Nabywcę do stawienia się w uzgodnionej przez Strony kancelarii notarialnej na terenie Krakowa w terminie czternastu (14) dni od dnia zawiadomienia. 3. Koszty zawarcia niniejszej Umowy w tym koszty wypisów oraz koszty opłat sądowych zostaną poniesione w równych częściach przez Dewelopera oraz Nabywcę. Koszty zawarcia Umowy Ustanowienia Odrębnej Własności Lokalu oraz Przeniesienia Własności w tym koszty wypisów (dla Stron, Sądu, Ewidencji oraz ewentualnie Urzędu Skarbowego w przypadku ustanowienia hipoteki przez Nabywcę) poniesie Nabywca. 4. Deweloper będzie zobowiązany do przystąpienia do Umowy Ustanowienia Odrębnej Własności Lokalu oraz Przeniesienia Własności pod warunkiem uregulowania przez Nabywcę wszystkich należności wynikających z Umowy do dnia poprzedzającego dzień wyznaczony, jako dzień zawarcia Umowy Przeniesienia Własności 5. Deweloper zobowiązuje się przenieść na Nabywcę własność Lokalu wraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej w stanie wolnym od jakichkolwiek obciążeń względem osób trzecich, z wyjątkiem ograniczonych praw rzeczowych, o których mowa w 1 pkt III ust 1 lit d) oraz 1 pkt VI niniejszej Umowy oraz z uwzględnieniem sposobu zarządu i korzystania z Nieruchomości Wspólnej, o których mowa w Umowie. 6. W Umowie Ustanowienia Odrębnej Własności Lokalu oraz Przeniesienia Własności w ramach Inwestycji, wszyscy nabywcy samodzielnych lokali w ramach Inwestycji, którzy wraz z lokalem nabyli prawo do wyłącznego korzystania z tarasów/balkonów/loggii/ogródków przydomowych położonych na wysokości nabywanych przez nich lokali zobowiązani będą do ponoszenia kosztów bieżącego utrzymania i eksploatacji tych tarasów/balkonów/loggii/ogródków przydomowych, z wyłączeniem jednakże kosztów remontów i napraw elewacji budynków lub uszkodzeń konstrukcji budynków, które poniesione zostaną przez wspólnotę mieszkaniową. 7. Nabywca niniejszym zobowiązuje się do wyrażenia zgody na przyjęcie sposobu zarządu oraz korzystania z Nieruchomości Wspólnej uwzględniającej wyżej wymienione postanowienia. 11

12 8. W Umowie Ustanowienia Odrębnej Własności Lokalu oraz Przeniesienia Własności Nabywca udzieli Deweloperowi nieodwołalnego pełnomocnictwa do zmiany podziału do korzystania z Nieruchomości Wspólnej w zakresie dotyczącym uprawnień do wyłącznego korzystania przez właścicieli lokali z części Nieruchomości Wspólnej, w tym w szczególności z miejsc parkingowych usytuowanych w podziemiach budynków w obrębie Inwestycji, przy czym zmiana lub ustalenie nowego podziału nie będą naruszały uprawnień Nabywcy do wyłącznego korzystania z części Nieruchomości Wspólnej, o jakich mowa w niniejszej Umowie. W przypadku przeniesienia własności Lokalu przez Nabywcę, niezależnie od formy prawnej takiego przeniesienia, Nabywca zapewni, że każdoczesny właściciel Lokalu złoży Deweloperowi oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnictwa w wyżej określonym zakresie. 9. Nabywca oświadcza, że wyraża zgodę na zawieranie przez Dewelopera z nabywcami kolejnych lokali, dalszych umów o podział do korzystania z Nieruchomości Wspólnej, w szczególności w zakresie balkonów/tarasów/loggii/ogródków przydomowych, miejsc parkingowych zlokalizowanych na wielostanowiskowych parkingach podziemnych budynków i w związku z tym oświadcza, że nie będzie zgłaszać w przyszłości jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 7 Zmiany Lokatorskie 1. Pod warunkiem niezalegania przez Nabywcę z żadną płatnością wynikającą z Umowy i Harmonogramu, Nabywca może wystąpić do Dewelopera z wnioskiem o zmianę projektu wnętrza Lokalu, z zastrzeżeniem, że Deweloper jest uprawniony do odmowy przyjęcia wniosku z uwagi na stan zaawansowania prac budowlanych w Lokalu. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym musi zawierać Projekt Zmian Wnętrza Lokalu (jak zdefiniowano poniżej). 2. Wszelkie proponowane przez Nabywcę zmiany w projekcie wnętrza Lokalu objęte wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaną przygotowane przez architekta wskazanego przez Dewelopera ( Architekt ) lub zostaną przygotowane przez architekta Nabywcy i zatwierdzone przez Architekta. Sporządzony przez Architekta lub zatwierdzony przez niego projekt zmian wnętrza Lokalu zwany będzie dalej Projektem Zmian Wnętrza Lokalu. Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie usług przez Architekta, w związku ze zleceniem przez Nabywcę Architektowi wprowadzenia zmian do projektu wnętrza Lokalu lub akceptacji takich zmian przygotowanych przez architekta Nabywcy, przy czym Deweloper oświadcza, że koszty pracy Architekta, o których mowa powyżej, w wymiarze nie przekraczającym łącznie 2 (dwóch) godzin zostaną pokryte przez Dewelopera. 3. Deweloper w terminie dwudziestu jeden (21) dni od złożenia przez Nabywcę kompletnego

13 wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powiadomi Nabywcę o wykazie prac potrzebnych do ich wykonania oraz wysokości kosztów ich wykonania. 4. Wszystkie prace wynikające z Projektu Zmian Wnętrza Lokalu ( Prace Dodatkowe ) mogą być wykonane pod warunkiem, że Nabywca nie później niż w terminie siedmiu (7) dni od dnia powiadomienia Nabywcy o kosztach Prac Dodatkowych zgodnie z ust. 3 powyżej dokona wpłaty na rachunek Dewelopera zaliczki w wysokości 25% (dwudziestu pięciu procent) na poczet wynagrodzenia wykonawcy. Pozostałe 75% (siedemdziesiąt pięć procent) ceny za dokonanie Prac Dodatkowych zostanie zapłacone w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Nabywca otrzyma pisemne zawiadomienie o zakończeniu Prac Dodatkowych wraz z fakturą VAT dotyczącą ceny za wykonane Prace Dodatkowe. 5. W przypadku wykonania Prac Dodatkowych, termin oddania Nabywcy Lokalu wraz z Miejscem Parkingowym określony w 3 ust. 4 Umowy może ulec przesunięciu o czas niezbędny do wyceny lub wykonania Prac Dodatkowych. 6. Wykonawca wskazany przez Dewelopera przystąpi do wykonania Prac Dodatkowych pod warunkiem, że w chwili rozpoczęcia prac Nabywca nie będzie zalegał z żadną płatnością wynikającą z Umowy. 8 Odbiór techniczny Lokalu 1. Deweloper zawiadomi Nabywcę o terminie odbioru technicznego Lokalu wraz Komórką Lokatorską oraz Miejscem Parkingowym (jeśli przewidziane) na co najmniej 7 (słownie: siedem) dni przed datą planowanego odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany poniżej w 15 ( Zawiadomienie o Dacie Odbioru ). Niezależnie od powyższego, oryginał Zawiadomienia o Dacie Odbioru zostanie przesłany Nabywcy listem poleconym albo przesyłką kurierską. 2. Podczas odbioru technicznego Lokalu wraz z Komórką Lokatorską oraz Miejsca Parkingowego (jeśli przewidziane) Strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy, w którym powinny zostać ujęte wszelkie wady i usterki w/w przedmiotów ( Protokół ). Strony niniejszym ustalają, że wady lub usterki, które nie uniemożliwiają normalnego korzystania z Lokalu, Komórki Lokatorskiej lub Miejsca Parkingowego (jeśli przewidziane) nie będą stanowiły podstawy odmowy podpisania Protokołu. 3. Odbioru technicznego Nabywca dokona osobiście lub za pośrednictwem umocowanego na piśmie przedstawiciela. 4. W przypadku niestawienia się Nabywcy lub jego przedstawiciela na pierwszy termin odbioru, Deweloper, zgodnie z ust. 1 powyżej wyznaczy Nabywcy drugi termin odbioru technicznego Lokalu wraz z Komórką Lokatorską oraz Miejscem Parkingowym (jeśli przewidziane). 13

14 5. W przypadku niestawienia się którejkolwiek ze Stron na drugi termin odbioru technicznego wyznaczony zgodnie z Umową, Strona, która naruszy obowiązek stawiennictwa zobowiązana będzie do zapłaty drugiej Stronie kary umownej w wysokości (słownie: jeden tysiąc) złotych. Powyższy obowiązek zapłaty kary umownej zostaje wyłączony w przypadku, gdy niestawiennictwo Strony spowodowane zostało działaniem siły wyższej i Strona taka nie miała możliwości powiadomienia drugiej Strony o zaistniałych okolicznościach uniemożliwiających stawiennictwo. 6. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym Deweloper niezwłocznie ustali kolejny termin odbioru technicznego Lokalu. Ust. 1 oraz ust. 5 powyżej stosuje się odpowiednio do każdego terminu odbioru następującego po terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 4 powyżej. 7. W przypadku niestawienia się Nabywcy na drugi termin odbioru, Nabywca ponosi koszty utrzymania Lokalu wraz z Miejscem Parkingowym od dnia następującego po upłynięciu drugiego terminu odbioru. 8. Deweloper jest zobowiązany, w terminie 14 dni od dnia podpisania Protokołu, doręczyć Nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz przyczynach odmowy. Deweloper zobowiązuje się do usunięcia uznanych wad i usterek stwierdzonych przez Strony w Protokole w terminie ustalonym przez Strony, lecz nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia jego podpisania, uwzględniając jednakże warunki techniczne i atmosferyczne oraz dostępność materiałów budowlanych niezbędnych do usunięcia wad i dokonania napraw lub usterek. Jeżeli Deweloper, mimo zachowania należytej staranności nie usunie wad w powyższym terminie, może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 Deweloper przystąpi do usunięcia zgłoszonych wad i usterek nie wcześniej niż po usunięciu wad i usterek zgłoszonych przez innych nabywców w pierwszym lub drugim terminie odbioru. W celu umożliwienia Deweloperowi usunięcia wad i usterek stwierdzonych przez Strony w Protokole Nabywca zobowiązuje się dostarczyć Deweloperowi klucze do Lokalu oraz umożliwić wykonawcom Dewelopera usunięcie stwierdzonych wad i usterek i zapewnić współdziałanie ekipy wynajętej przez Nabywcę pod rygorem wydłużenia terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. 9. W przypadku niestawiennictwa którejkolwiek ze Stron na odbiór napraw, Strona, która naruszy obowiązek stawiennictwa zobowiązana będzie do zapłaty drugiej Stronie kary umownej w wysokości (słownie: jeden tysiąc) złotych. Powyższy obowiązek zapłaty kary umownej zostaje wyłączony w przypadku, gdy niestawiennictwo Strony spowodowane zostało działaniem siły wyższej i Strona taka nie miała możliwości powiadomienia drugiej Strony o zaistniałych okolicznościach uniemożliwiających stawiennictwo. 10. Deweloper będzie zobowiązany do przystąpienia do odbioru technicznego Lokalu pod

15 warunkiem, że na dzień poprzedzający dzień wyznaczony na dokonanie odbioru technicznego Nabywca nie będzie zalegał z żadnymi płatnościami wynikającymi z Umowy. 9 Prace Wykończeniowe 1. Nabywca będzie miał prawo do prowadzenia prac wykończeniowych w Lokalu ( Prace Wykończeniowe ) nie wcześniej niż po dokonaniu odbioru Lokalu. Prace Wykończeniowe nie mogą wykraczać poza Lokal i ingerować w Nieruchomość Wspólną. Ponadto, Prace Wykończeniowe nie mogą naruszać konstrukcji Budynku i pod każdym względem powinny być zgodne z prawem budowlanym. 2. W przypadku wykonywania przez Nabywcę Prac Wykończeniowych w Lokalu we własnym zakresie, Nabywca będzie osobiście odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w Lokalu i poza Lokalem, a wynikłe przy wykonywaniu Prac Wykończeniowych przez Nabywcę albo osoby lub podmioty wykonujące na jego zlecenie Prace Wykończeniowe w Lokalu. 3. W przypadku nie zawarcia przez Strony Umowy Ustanowienia Odrębnej Własności Lokalu oraz Przeniesienia Własności w terminie, o którym mowa w 6 ust. 1 i skorzystania przez którąkolwiek ze Stron z prawa odstąpienia od Umowy, Deweloper może, według swego wyboru, albo zatrzymać Prace Wykończeniowe za zapłatą ich należycie udokumentowanej wartości Nabywcy, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego, stwierdzonego protokolarnie, zgodnie z 8 Umowy. 4. W przypadku określonym w ust. 2 powyżej, Nabywca będzie ponadto zobowiązany do naprawienia szkód powstałych w Lokalu, a wynikłych przy wykonywaniu przez Nabywcę albo osoby lub podmioty wykonujące na jego zlecenie Prace Wykończeniowe w tych pomieszczeniach. 10 Odstąpienie Nabywcy 1. Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku: (i) gdy zwłoka Dewelopera w wydaniu Lokalu wraz z Komórką Lokatorską oraz Miejscem Parkingowym (jeśli przewidziane), w terminie określonym w 3 ust. 4 Umowy przekroczy 30 (trzydzieści) dni; (ii) nie zawarcia Umowy Ustanowienia Odrębnej Własności Lokalu oraz Przeniesienia Własności w terminie określonym w 6 ust. 1 na skutek okoliczności leżących po stronie Dewelopera. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt (i) powyżej, Nabywca będzie zobowiązany do wyznaczenia Deweloperowi dodatkowego trzydziesto (30) dniowego terminu na usunięcie naruszenia Umowy. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Nabywca będzie 15

16 uprawniony do odstąpienia od Umowy w ciągu kolejnych piętnastu (15) dni. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt (ii) Nabywca wyznaczy Deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie własności przedmiotu Umowy, a po bezskutecznym upływie tego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. 3. W przypadku odstąpienia przez Nabywcę od umowy na warunkach określonych w 10 ust. 1-2 Umowy Deweloper zwróci Nabywcy dokonane dotychczas wpłaty na poczet Świadczenia pieniężnego na poczet ceny za Lokal powiększone o kwotę zadatku, o której mowa w 4 ust. 4 Umowy - w terminie do 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia (w rozumieniu ust. 6 lub ust. 7 niniejszego paragrafu) od Umowy przez Nabywcę, przy czym Deweloper będzie uprawniony do potrącenia ewentualnych odsetek, które Nabywca zapłacił lub zobowiązany był zapłacić z tytułu opóźnienia w dokonywaniu jakichkolwiek płatności zgodnie z niniejszą Umową. 4. Poza przypadkami wskazanymi w 10 ust 1 powyżej Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy: (i) jeżeli Umowa nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377), (ii) jeżeli informacje zawarte w tej Umowie nie są zgodne z informacjami zawartymi w Prospekcie Informacyjnym lub jego załącznikach (za wyjątkiem zmian dotyczących ceny), (iii) jeżeli Deweloper nie doręczył Nabywcy Prospektu Informacyjnego z załącznikami zgodnie z powołaną w pkt (i) powyżej ustawą, (iv) jeżeli informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym lub jego załącznikach są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania niniejszej Umowy, (v) jeżeli Prospekt Informacyjny na podstawie którego niniejsza Umowa zostaje zawarta nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu stanowiącym załącznik do powołanej w pkt (i) powyżej ustawy. 5. W przypadkach wskazanych w ust. 4 pkt (i) do pkt (v) Nabywca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Deweloper zwróci Nabywcy dokonane dotychczas wpłaty na poczet Świadczenia pieniężnego na poczet ceny za Lokal nie powiększone o kwotę zadatku, o której mowa w 4 ust. 4 Umowy - w terminie do 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia (w rozumieniu ust. 6 lub ust. 7 niniejszego paragrafu) od Umowy przez Nabywcę. 6. Odstąpienie Nabywcy od Umowy jest skuteczne jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia Nabywcy z księgi wieczystej KW nr KR1P/ /5 złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. 7. W przypadku kiedy Nabywcami są osoby nabywające Lokal w udziałach odstąpienie od niniejszej Umowy jest skuteczne: (i) jeżeli jest złożone jednocześnie przez wszystkich

17 Nabywców oraz (ii) gdy zgoda, o której mowa w ust. 6 powyżej została udzielona przez wszystkich Nabywców. 8. Strony niniejszym ustalają, że, z zastrzeżeniem innych przyczyn przewidzianych w niniejszej Umowie, termin wydania Lokalu określony w 3 ust. 4 ulega przesunięciu w przypadku: 1) złożenia przez Nabywcę wniosku o zmianę projektu wnętrza Lokalu, o którym mowa w 7 ust. 1 Umowy o czas wyceny oraz wykonania Prac Dodatkowych w Lokalu; 2) opóźnienia Nabywcy z zapłatą jakiejkolwiek płatności wynikającej z Umowy, niezależnie od prawa Dewelopera do naliczenia odsetek za opóźnienie o termin równy opóźnieniu Nabywcy; 3) niestawienia się przez Nabywcę na wskazany termin odbioru Lokalu; 4) nieuzasadnionej odmowy podpisania Protokołu przez Nabywcę. 11 Odstąpienie Dewelopera 1. Deweloper będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, w następujących przypadkach: (i) niespełnienia przez Nabywcę świadczenia pieniężnego (zapłata) w terminie lub wysokości określonej w Harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy pomimo pisemnego wezwania Nabywcy do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba, że niespełnienie świadczenia jest spowodowane działaniem siły wyższej, (ii) nie stawienia się Nabywcy do odbioru Lokalu lub zawarcia Umowy Ustanowienia Odrębnej Własności Lokalu oraz Przeniesienia Własności pomimo dwukrotnego doręczenia Nabywcy pisemnego wezwania w odstępie co najmniej 60 dni, chyba, że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej. 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Dewelopera na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Deweloper zwróci Nabywcy dokonane dotychczas wpłaty na poczet Świadczenia pieniężnego na poczet ceny za Lokal zatrzymując kwotę stanowiącą zadatek, o którym mowa w 4 Umowy. Ponadto, w przypadku o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości odsetek, które Nabywca zapłacił lub zobowiązany był zapłacić z tytułu opóźnienia w dokonywaniu jakichkolwiek płatności zgodnie z niniejszą Umową. 3. W przypadku opóźnienia Dewelopera ze zwrotem kwot określonych w 11 ust. 2 niniejszej Umowy, Nabywca będzie uprawniony do naliczania Deweloperowi odsetek ustawowych za takie opóźnienie. 4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Dewelopera na skutek okoliczności, o których mowa w niniejszym 11 Nabywca jest zobowiązany do wyrażenia zgody na wykreślenie roszczeń Nabywcy z księgi wieczystej KW nr KR1P/ /5, złożonego w formie 17

18 pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. 12 Zarządca Nieruchomości 1. Strony niniejszym ustalają, że w Umowie Ustanowienia Odrębnej Własności Lokalu oraz Przeniesienia Własności o której mowa w 6 Umowy zarząd Nieruchomością Wspólną zostanie powierzony zarządcy - podmiotowi wskazanemu przez Dewelopera ( Zarządca ). 2. Umowa z Zarządcą Nieruchomości zostanie zawarta na czas nieoznaczony z prawem do jej wypowiedzenia. 13 Koszty Zarządu 1. Nabywca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów zarządu Nieruchomością Wspólną od dnia odbioru technicznego Lokalu, o którym mowa w 8 ust. 2 Umowy lub od dnia nieuzasadnionej odmowy odbioru Lokalu, lub od dnia, na który Deweloper wyznaczył drugi termin odbioru Lokalu, w przypadku niestawiennictwa Nabywcy lub jego umocowanego przedstawiciela. Na koszty zarządu oprócz wynagrodzenia Zarządcy Nieruchomości składają się w szczególności: wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej i wody w części dotyczącej Nieruchomości Wspólnej oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne chyba, że będą pokrywane przez właścicieli poszczególnych lokali, wydatki na utrzymanie porządku i czystości, opłaty za utrzymanie w należytym stanie zieleni na terenie Inwestycji oraz opłaty związane z należytą ochroną osiedla. Nabywca zobowiązuje się ponosić koszty zarządu, o których mowa w niniejszym ustępie bezpośrednio na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, która ukonstytuuje się z dniem wyodrębnienia pierwszego lokalu w ramach Inwestycji. 2. Nabywca zobowiązany będzie do zawarcia z właściwym przedsiębiorstwem indywidualnej umowy na dostarczanie energii elektrycznej. 14 Zgody korporacyjne Dewelopera Deweloper niniejszym oświadcza, że posiada wszelkie wymagane przez prawo i przepisy korporacyjne zgody organów korporacyjnych na zbycie Nieruchomości lub części Nieruchomości w postaci lokali wyodrębnionych z Nieruchomości wraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej. 15 Zawiadomienia 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej wszelkie zawiadomienia, o których mowa w niniejszej Umowie będą dokonywane za pomocą przesyłki poleconej lub przesyłki kurierskiej lub listu na

19 podane niżej dane teleadresowe: a) Deweloper: Durham sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa, tel. (022) , [], b) Nabywca: [], ul. [], tel.: [], []. 2. Oświadczenia Stron o odstąpieniu od Umowy muszą być doręczone Stronom za pomocą przesyłki poleconej lub przesyłki kurierskiej na adresy wskazane w ustępie 1 powyżej. 3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o zmianie danych identyfikacyjnych i adresowych określonych w Umowie. W przypadku nie poinformowania drugiej Strony o zmianie danych adresowych w terminie 14 (czternastu) dni od wystąpienia takiej zmiany, Strona, która nie dopełniła obowiązku zawiadomienia zobowiązana będzie do zapłaty drugiej Stronie kary umownej w wysokości 500 (słownie: pięćset) złotych. Powyższy obowiązek informowania o zmianie danych identyfikacyjnych i adresowych wygasa z dniem zawarcia Umowy Ustanowienia Odrębnej Własności Lokalu oraz Przeniesienia Własności. 16 Cesja wierzytelności przez Dewelopera Deweloper niniejszym oświadcza, że w celu należytego i terminowego ukończenia Inwestycji zawarł z Bankiem Umowę o Kredytu Inwestycyjny. W związku z powyższym Deweloper oświadcza, że Deweloper dokona cesji praw przysługujących z niniejszej Umowy na rzecz Banku tytułem zabezpieczenia roszczeń Banku wynikających z udzielenia kredytu Deweloperowi. Nabywca oświadcza, że przyjmuje powyższe do wiadomości oraz stosowanie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883 ze zm.) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Bank danych osobowych Nabywcy dla potrzeb prawidłowej realizacji umowy przelewu wierzytelności z niniejszej Umowy na Bank. 17 Cesja wierzytelności przez Nabywcę 1. Strony niniejszym ustalają, że przeniesienie przez Nabywcę praw wynikających z Umowy na osobę trzecią, może nastąpić wyłącznie z równoczesnym przeniesieniem obowiązków Nabywcy wynikających z Umowy po wpłaceniu przez Nabywcę minimum 80% Ceny za Lokal oraz po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Dewelopera. 2. Ograniczenie przeniesienia przez Nabywcę praw wynikających z Umowy nie ma zastosowania do cesji wierzytelności z Umowy na zabezpieczenie kredytu, który Nabywca uzyska w celu sfinansowania zakupu Lokalu, przy czym cesja taka wymaga poinformowania Dewelopera. 19

20 18 Postanowienia różne 1. Zmiana lub uzupełnienie Umowy wymagają formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności. W przypadku zmiany rachunku wpłat kwot należnych od Nabywcy na podstawie Umowy zmiana taka będzie dokonana na podstawie jednostronnego oświadczenia Dewelopera skierowanego do Nabywcy i będzie skuteczna z chwilą doręczenia takiego oświadczenia Nabywcy bez konieczności zmiany Umowy w formie aktu notarialnego. 2. Jeżeli w dowolnym czasie którekolwiek z postanowień Umowy będzie lub stanie się nieważne, niezgodne z prawem, nieskuteczne lub niewykonalne pod jakimkolwiek względem, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem, ważność ani skuteczność pozostałych postanowień Umowy. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 19 Notariusz poinformował stawających o przepisach ustaw: o podatku od towarów i usług, o możliwości ujawnienia w księdze wieczystej roszczeń wynikających z tej umowy (na co strona Dewelopera wyraża zgodę) oraz o art. 394 kodeksu cywilnego odnośnie zadatku, o przepisach ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia r. (Dz.U. nr 232 poz. 1377) w szczególności o art. 37 i 38, w tym, iż rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło przed r. tj. przed wejściem w życie ustawy. Strony postanawiają, że niniejsza Umowa zastępuje wszystkie wcześniejsze ich ustalenia Nabywca wnosi, aby na podstawie tej umowy Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej KR1P/ /5 wpisał w dziale III-cim roszczenie Nabywcy o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie prawa własności tego lokalu tj. lokalu mieszkalnego nr [] (wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, przynależną Komórką Lokatorską i Miejscem Parkingowym (jeśli przewidziane) w budynku nr [] - na rzecz []. 22 Pobrano od stron umowy po połowie: a) opłatę sądową na podstawie rzepisów art. 7 2 ustawy z dnia roku prawo o notariacie (Dz.U. z 2008 r., nr 189 poz ze zm.) oraz art. 43 pkt 3 ustawy o kosztach

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

Repertorium A Nr /2014

Repertorium A Nr /2014 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego sierpnia roku dwa tysiące czternastego (01.08.2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Tożsamość Stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych serii i numerów: 1/, 2/.-------- UMOWA DEWELOPERSKA

AKT NOTARIALNY. Tożsamość Stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych serii i numerów: 1/, 2/.-------- UMOWA DEWELOPERSKA REPERTORIUM A NR /2012 PROJEKT AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące dwunastego roku (..2012 r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Płk. Francesco Nullo nr 3 (trzy) przed notariuszem stawili się:-----------------

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015 REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( -..-2015), przede mną PAWŁEM GMERKIEM Notariuszem w Piasecznie, działającym w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Kościuszki nr 17,

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y REPERTORIUM A nr.. /2014 A K T N O T A R I A L N Y Dnia dwudziestego piątego marca dwa tysiące czternastego roku (25.03.2014 r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy placu Powstańców Śląskich nr

Bardziej szczegółowo

U M O W A D E W E L O P E R S K A

U M O W A D E W E L O P E R S K A Repertorium A numer /2014 Poniższy tekst stanowi wstępny projekt aktu notarialnego przeznaczony do konsultacji ze stronami i może ulegać modyfikacjom w związku z ustaleniami stawających i przedłożonymi

Bardziej szczegółowo

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, -------------

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, ------------- KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Dorota Tyczyńska-Grzeszyk, Notariusz Iwona Krupińska, Spółka Cywilna ul. St. Dubois 12 lok. 16, 00-188 Warszawa tel. (22) 635-05-11, (22) 635-44-66, fax: (22) 207-28-09

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.) w Kancelarii Notarialnej we.. przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: --------------------------------- 1., ----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013 1 R e p e r t o r i u m A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia ***------------------------------------------------------------------------------------------------------------ roku dwa tysiące trzynastego (**-**-2013)

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław www.notariuszlesniak.pl tel. 071 341 23 71 do 73, fax.

Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław www.notariuszlesniak.pl tel. 071 341 23 71 do 73, fax. PROJEKT Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław Niniejszy projekt aktu notarialnego w rozumieniu 7 pkt. 1 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE UMOWA DEWELOPERSKA zawarta w dniu 2012r., w, pomiędzy: Tomaszem Benek, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Korfantego 30, oraz Krzysztofem Seredyńskim, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY Zawarta dnia.2014r. w Warszawie pomiędzy: 1. Spółką STRUCTUR CONCEPT III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego

Bardziej szczegółowo

Akt Notarialny. Umowa deweloperska

Akt Notarialny. Umowa deweloperska Wzór umowy deweloperskiej Repertorium A. Numer /2014 Akt Notarialny Dnia ****** dwa tysiące czternastego (***.2014) roku przed notariuszem Adrianą Miśkiewicz w siedzibie jej Kancelarii w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA MARINE HOTEL***** & APPARTEMENTS Apartament 629. Zdrojowa Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

UMOWA PRZEDWSTĘPNA MARINE HOTEL***** & APPARTEMENTS Apartament 629. Zdrojowa Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. www.marinehotel.pl UMOWA PRZEDWSTĘPNA MARINE HOTEL***** & APPARTEMENTS Apartament 629 zawarta w dniu 20 roku pomiędzy: a Zdrojowa Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Kołobrzegu,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ Warszawa, styczeñ 2014 r. Poradnik został opracowany przez Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. CO KONSUMENT

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Przedwstępna Umowa Sprzedaży nr XXX / 170

Przedwstępna Umowa Sprzedaży nr XXX / 170 Zawarta dnia 10.06.2011 we Wrocławiu pomiędzy: Przedwstępna Umowa Sprzedaży nr XXX / 170 MICHAŁ GUDZOWSKI, syn Jana i Magdaleny, dowód osobisty ASS 212593, ważny do dnia 28.04.2020, PESEL 80110400790 zam.

Bardziej szczegółowo

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl ZAŁĄCZNIK Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 03 grudnia 2014 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.07.2015 wydanie 1 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEVELOPERA Deweloper ROZA DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo