Dnia [] dwa tysiące dwunastego roku ([] 2012) przede mną [], notariuszem w Krakowie, w Kancelarii Notarialnej przy [], stawili się:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dnia [] dwa tysiące dwunastego roku ([] 2012) przede mną [], notariuszem w Krakowie, w Kancelarii Notarialnej przy [], stawili się:"

Transkrypt

1 Repertorium A nr [] A K T N O T A R I A L N Y Dnia [] dwa tysiące dwunastego roku ([] 2012) przede mną [], notariuszem w Krakowie, w Kancelarii Notarialnej przy [], stawili się: 1. [] działający jako pełnomocnik na podstawie dalszego pełnomocnictwa z dnia [], Rep. A nr [] (notariusz w []), udzielonego przez pełnomocnika Mieczysława Godzisza, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia [], Rep. A nr [] (not. w []) oraz na podstawie pisemnej Instrukcji z dnia [] 2012r., podpisanej przez [] - w imieniu Spółki pod firmą Durham Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (adres: Warszawa, ulica Bonifraterska nr 17, REGON , NIP ), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , stosownie do odpisu z tego Rejestru wydanego przez Oddział Centralnej Informacji KRS w Krakowie, dnia [], sygn. [], a Spółka zwana będzie w dalszej części tej umowy "Deweloperem", 2. []- zwani w dalszej części tej umowy Nabywcą. Tożsamość stawających ustaliłam na podstawie dokumentów tożsamości wymienionych przy ich nazwiskach. UMOWA DEWELOPERSKA 1 Oświadczenia Dewelopera I. Deweloper niniejszym oświadcza, że na podstawie umowy sprzedaży z dnia r., Rep. A nr 10740/2010 (tutejsza Kancelaria) Spółka jest właścicielem nieruchomości położonej w Krakowie, jedn. ewid. Śródmieście, obręb 8, stanowiącej działkę nr 219/14 o pow. 2,0402ha ( Nieruchomość ), objętej księgą wieczystą nr KR1P/ /5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. II. Deweloper niniejszym oświadcza, że na Nieruchomości wybuduje składający się z 4 (czterech) budynków mieszkalnych, wielokondygnacyjnych wraz z garażem podziemnym i lokalami usługowymi na parterze jednego z budynków kompleks mieszkaniowy pod nazwą: 1

2 Apartamenty Novum ( Inwestycja ). Budynki będą rozmieszczone na Nieruchomości w układzie dwóch kwartałów z dwoma dziedzińcami. Minimalny odstęp pomiędzy budynkami wyniesie: 4,5 m. W ramach Inwestycji Deweloper wybuduje między innymi budynek oznaczony nr budowlanym [], a w nim samodzielny lokal mieszkalny, o którym mowa w 3 ust. 1 poniżej, w celu ustanowienia jego odrębnej własności i jej przeniesienia na Nabywcę wraz z prawami, o których mowa w 3 ust. 1 poniżej. Deweloper oświadcza ponadto, że w dniu 20 lutego 2012 roku nastąpiło rozpoczęcie prac budowlanych związanych z Inwestycją. Zakończenie prac budowlanych nastąpi w terminie do dnia 31 listopada 2013 roku, a tym samym Deweloper zobowiązuje się do wybudowania wskazanego powyżej budynku w podanym terminie. III. Deweloper przedkłada następujące dokumenty: 1) odpis zwykły powołanej księgi wieczystej wydany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych, Ekspozytura w Krakowie, dnia [] 2012 r., sygn. wniosku [] /2012, z którego wynika, że: a) w dziale I-O ujawniona jest tylko działka nr 219/14 o pow. 2,0402ha, b) dział I-Sp nie zawiera wpisów, c) w dziale II-gim własność wpisana jest na rzecz Spółki pod firmą Durham Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na podstawie wyżej powołanej umowy, d) w dziale III-cim wpisana jest nieograniczona w czasie bezpłatna służebność przesyłu po działkach nr 219/11 i 219/12 (wyżej opisanych), zgodnie z załącznikiem graficznym do aktu ustanowienia służebności, polegająca na: możliwości założenia i przeprowadzenia na nieruchomości stanowiącej działkę nr 219/11 i 219/12 przewodu sieci wodociągowej DN 300MM/250MM/150MM, możliwości założenia i przeprowadzenia na nieruchomości stanowiącej działkę nr 219/12 przewodu sieci kanalizacyjnej o średnicy 50CM i 60CM, pozostawieniu ochronnego pasa terenu wolnego od zagospodarowania i zadrzewienia o szerokości 1 metra od przewodu wodociągowego i przewodu kanalizacji ogólnospławnej licząc od krawędzi przewodu po każdej z jego stron, zapewnieniu dostępu dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych i awaryjnych na sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, umożliwieniu przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej właścicielom działek sąsiadujących bezpośrednio z obciążonymi działkami od strony zainstalowania sieci, możliwości przedłużenia tych sieci - na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.; ponadto w dziale III-cim opisanej księgi wieczystej ujawnione zostały roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej wynikające z przedwstępnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego, które nie dotyczą przedmiotu niniejszej umowy e) w dziale IV-tym wpisane są dwie hipoteki: hipoteka umowna łączna kaucyjna do kwoty (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów) złotych oraz hipoteka umowna łączna

3 kaucyjna do kwoty (słownie: siedem milionów czterysta tysięcy) złotych - obie na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 2) wypis z rejestru gruntów wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa, dnia [] dla działki nr 219/14 o pow. 2,0402ha, 3) ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Krakowa nr 2151/2011 z dnia r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Deweloperowi pozwolenia na budowę Inwestycji oraz decyzję Wojewody Małopolskiego wydaną dnia r., nr WI KP w sprawie umorzenia postępowania odwoławczego odnośnie wydania powyższej decyzji, 4) uchwałę Zgromadzenia Wspólników Spółki, tj. jedynego Wspólnika Spółki, z dnia r., z której wynika zgoda na zawieranie przez Spółkę umów ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, dotyczących lokali, które zostaną wybudowane w ramach przedmiotowej inwestycji mieszkaniowej realizowanej na działce nr 219/14, a także umów zobowiązujących do zawarcia w.w. umów oraz wszelkich umów w odniesieniu do lokali - na zasadach i warunkach według swobodnego uznania zarządu Spółki lub osób umocowanych do działania w imieniu Spółki. IV. Deweloper przedkłada ponadto następujące dokumenty, które stanowią Załączniki do niniejszej Umowy: 1) plan sytuacyjny Inwestycji, z wrysowanym budynkiem oznaczonym numerem budowlanym[] (Załącznik Nr 1), 2) kopię pozwolenia na budowę (Załącznik Nr 2), 3) standard wykończenia Lokalu oraz Budynku (Załącznik Nr 3), 4) harmonogram płatności (Załącznik Nr 4), 5) wzór protokołu zdawczo-odbiorczego Lokalu (Załącznik Nr 5), 6) Miejsce Parkingowe (jeśli przewidziano)- zaznaczone na rzucie parkingu (Załącznik Nr 6), 7) rzut Lokalu przedstawiający jego układ funkcjonalny (Załącznik Nr 7), 8) rzut poziomy []-go piętra ([]-ej kondygnacji nadziemnej) Budynku (Załącznik Nr 8), 9) Komórka Lokatorska (jeśli przewidziano) zaznaczona na rzucie poziomym poziomu [] Budynku (Załącznik Nr 8A), 10) Prospekt Informacyjny (Załącznik nr 9), 11) Wzór Oświadczenia Nabywcy (Załącznik nr 10). V. Deweloper oświadcza, że: a) wyżej opisany stan prawny przedmiotowej nieruchomości nie uległ zmianie, b) nieruchomość ta wolna jest od jakichkolwiek obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, za wyjątkiem obciążeń ujawnionych w księdze wieczystej, wyżej opisanych, 3

4 c) lokale w budynkach wydzielane będą sukcesywnie w myśl przepisów ustawy o własności lokali, d) z tytułu sprzedaży przedmiotowych nieruchomości lokalowych Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług, e) przedmiotowa nieruchomość ma zapewniony, prawnie uregulowany dostęp do drogi publicznej, do ulicy Bosackiej, f) Spółka nie jest w likwidacji ani nie toczy w stosunku do niej postępowanie upadłościowe ani naprawcze (układowe), g) na dzień dzisiejszy w dziale III-cim wyżej powołanej księgi wieczystej znajdują się wzmianki o wnioskach, które nie dotyczą przedmiotu niniejszej umowy, a Pełnomocnik w imieniu własnym oświadcza, że nadal jest uprawniony do reprezentowania Spółki, pełnomocnictwa, na podstawie których działa, nie wygasły, nie zostały zmienione ani odwołane, jak również oświadcza, że działa zgodnie z Instrukcją wyżej powołaną, h) zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia r. (Dz.U. nr 232 poz. 1377) poniżej w umowie będzie używane określenie "Cena za Lokal" bądź "Świadczenie pieniężne na poczet ceny za Lokal". VI. Strony niniejszym ustalają, że w związku z realizacją Inwestycji oraz realizacją inwestycji budowlanych na nieruchomościach sąsiednich, Nieruchomość może zostać obciążona także innymi prawami do korzystania z całości lub części Nieruchomości przez właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich oraz przedsiębiorstw lub zakładów, polegającymi na prawie do ułożenia, korzystania i konserwacji urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, prądu elektrycznego jak również łączy telekomunikacyjnych i innych urządzeń podobnych, w tym w szczególności instalacji i urządzeń służących do przesyłania sygnału telewizji, telefonu, Internetu, oraz telewizji satelitarnej. VII. Ponadto, Strony ustalają, że Nieruchomość może zostać podzielona, scalona lub mogą z niej zostać wydzielone inne działki, jeżeli konieczność takich zmian wynikać będzie z przepisów prawa, zarządzeń właściwych organów administracji lub, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji Inwestycji oraz późniejszej jej eksploatacji. VIII. Deweloper oświadcza, że w celu realizacji Inwestycji Deweloper w dniu 22 maja 2012r. zawarł umowę kredytu bankowego z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Umowa o Kredyt Inwestycyjny ). Zabezpieczeniem kredytu udzielonego na mocy Umowy o Kredyt Inwestycyjny będą hipoteki, które zostaną wpisane do księgi wieczystej opisanej w 1 pkt III ust. 1). Deweloper niniejszym zobowiązuje się, że w przypadku istnienia hipotek w dniu zawarcia Umowy Ustanowienia Odrębnej Własności Lokalu oraz Przeniesienia Własności (jak zdefiniowano poniżej) Deweloper przekaże Nabywcy przy zawarciu powołanej umowy zgodę Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą

5 we Wrocławiu ( Bank ) na bezobciążeniowe wyodrębnienie Lokalu (jak zdefiniowano poniżej) i przeniesienie jego własności na Nabywcę bez obciążeń. Niezwłocznie po złożeniu do księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości wniosku o wpis hipotek zabezpieczających kredyt udzielony na mocy Umowy o Kredyt Inwestycyjny Deweloper przekaże Nabywcy promesę wydaną przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibę we Wrocławiu, z której wynikać będzie, że Bank wyrazi zgodę na bezobciążeniowe (bez hipotek) wydzielenie do nowej księgi wieczystej Lokalu wraz z prawem do wyłącznego korzystania z Miejsca Parkingowego pod warunkiem wpłaty całej Ceny za Lokal na rachunek bankowy podany w Umowie. Niezależnie od powyższego przy niniejszym akcie okazano promesę wydaną przez Bank, z której wynika, że po wpłacie przez Nabywcę całej Ceny za Lokal (jak zdefiniowano poniżej) Bank wyrazi zgodę na bezobciążeniowe wyodrębnienie Lokalu wraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej (bez hipotek ujawnionych obecnie w księdze wieczystej). 2 Oświadczenia Nabywcy 1. Nabywca oświadcza, że zapoznał się z materiałami dotyczącymi Inwestycji stanowiącymi załączniki do niniejszej Umowy i na tej podstawie dokonał wyboru Lokalu wraz Komórką Lokatorską (jeśli przewidziano) oraz Miejscem Parkingowym (jeśli przewidziano) (zdefiniowanymi w 3 poniżej) oraz zapewnia, iż zagwarantuje środki finansowe pozwalające na terminową realizację wszystkich płatności wynikających z Umowy. Jednocześnie Nabywca został poinformowany i przyjmuje do wiadomości, że zawarte w materiałach dotyczących Inwestycji kolory, wymiary, lokalizacja, rodzaje nasadzeń zieleni, obiekty małej architektury, wyposażenie wnętrz itp. oraz inne właściwości mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a ich ostateczne właściwości mogą się różnić od tych przedstawionych w materiałach reklamowych dotyczących Inwestycji. 2. Nabywca oświadcza ponadto, że: 1) odebrał od Dewelopera oraz zapoznał się z treścią prospektu informacyjnego dotyczącego Inwestycji ( Prospekt Informacyjny ), oraz 2) został poinformowany przez Dewelopera o możliwości zapoznania się w biurze sprzedaży przy ul. Rakowickiej 20 w Krakowie przed zawarciem niniejszej Umowy z dokumentami, o których mowa w art. 21 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377). 3. Nabywca oświadcza, że [] (oświadczenia o majątku). 5

6 3 Lokal, Komórka Lokatorska (jeśli przewidziano), Miejsce Parkingowe (jeśli przewidziano) 1. Deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku w którym będzie się znajdować przedmiotowy Lokal. Przez Lokal należy rozumieć wybudowany w ramach Inwestycji, na [] piętrze ([] -ej kondygnacji nadziemnej) budynku nr [] ( Budynek ), samodzielny lokal mieszkalny o symbolu [], o łącznej projektowanej powierzchni wynoszącej []m2 ( Powierzchnia Projektowana Lokalu ), składający się z [] ( Lokal ). Pomieszczenie przynależne do Lokalu stanowić będzie komórka lokatorska o projektowanej powierzchni [] m2 ( Powierzchnia Projektowa Komórki Lokatorskiej ) zlokalizowana na - [] piętrze ([] kondygnacji podziemnej) Budynku ( Komórka Lokatorska ). Nabywca uzyska ponadto prawo do wyłącznego korzystania z [] o projektowanej powierzchni [] m2, a także prawo do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego o symbolu [] zlokalizowanego na wielostanowiskowym parkingu podziemnym znajdującym się w obrębie Nieruchomości Wspólnej (jak zdefiniowano poniżej) ( Miejsce Parkingowe ). Nabywca zobowiązuje się do odbioru Lokalu wraz z Komórką Lokatorską i Miejscem Parkingowym oraz do zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Dewelopera na poczet ceny nabycia prawa własności Lokalu wraz z Komórką Lokatorską (jeśli przewidziano) oraz prawami opisanymi powyżej w wysokości i na warunkach określonych w Umowie. 2. Z własnością Lokalu związany będzie udział w nieruchomości wspólnej w rozumieniu ustawy o własności lokali. Nieruchomość wspólną stanowić będzie Nieruchomość oraz części budynków i urządzeń zlokalizowanych na Nieruchomości, nie służące do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali ( Nieruchomość Wspólna ). Udział związany z Lokalem w Nieruchomości Wspólnej odpowiadać będzie stosunkowi powierzchni użytkowej Lokalu i Komórki Lokatorskiej (jeśli przewidziano) do powierzchni użytkowej wszystkich lokali i komórek lokatorskich wybudowanych w ramach Inwestycji i zostanie obliczony zgodnie z ustawą o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U r., Nr 80, poz. 903). 3. Lokal wykorzystywany będzie wyłącznie na cele zgodne z jego przeznaczeniem. 4. Deweloper zobowiązuje się do wydania Nabywcy Lokalu wraz z Komórką Lokatorską oraz Miejscem Parkingowym (jeśli przewidziane) w sposób określony w 8 poniżej, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w 8 niniejszej Umowy, w terminie 120 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Budynku stanie się ostateczna ( Pozwolenie na Użytkowanie ), nie później jednak niż w terminie do dnia 31 marca 2014 roku. Jako wydanie Lokalu wraz Komórką Lokatorską oraz Miejscem Parkingowym (jeśli przewidziane) Nabywcy Strony rozumieją podpisanie Protokołu, o którym mowa 8 ust. 2

7 Umowy. Pozwolenie na użytkowanie zostanie wręczone Nabywcy przy odbiorze Lokalu, a także przedłożone do Umowy Ustanowienia Odrębnej Własności Lokalu oraz Przeniesienia Własności. 4 Cena za Lokal 1. Nabywca zobowiązuje się do spełniania, na warunkach określonych w niniejszej Umowie świadczenia pieniężnego na rzecz Dewelopera na poczet ceny nabycia prawa własności Lokalu wraz Komórką Lokatorską (jeśli przewidziane) oraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej oraz prawem do wyłącznego korzystania z balkonu/tarasu/ogródka przydomowego i Miejsca Parkingowego (jeśli przewidziane), w łącznej wysokości [] złotych (w tym podatek VAT zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi w dniu zawarcia niniejszej Umowy) ( Cena za Lokal lub "Świadczenie pieniężne na poczet ceny za Lokal"), obliczonego w następujący sposób: 1) świadczenie pieniężne na poczet ceny za Lokal wraz prawem do korzystania z balkonu/tarasu/ogródka przydomowego oraz udziałem w Nieruchomości Wspólnej - [] złotych (w tym VAT), 2) świadczenie pieniężne na poczet ceny za Komórkę Lokatorską - [] złotych (w tym VAT), 3) świadczenie pieniężne na poczet ceny za prawo do wyłącznego korzystania z Miejsca Parkingowego - [] złotych (w tym VAT). 2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty Świadczenia pieniężnego na poczet ceny za Lokal na warunkach określonych w Umowie i w terminach określonych w Harmonogramie płatności stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy. 3. WERSJA I Nabywca oświadcza, że wpłacił na rachunek depozytowy tutejszej Kancelarii (nr rachunku depozytowego nr bank BPH S.A., Kancelaria Notarialna []Iwona Palmirska, Tadeusz Szeliga s.c, Kraków, ulica Kielecka nr 25A) 10% Ceny za Lokal tj. kwotę [] złotych - co notariusz dokonujący niniejszej czynności potwierdza (w tym zakresie akt ten stanowi protokół wpłaty do depozytu tut. Kancelarii). Jednocześnie notariusz oświadcza, że najpóźniej do dnia następnego po zawarciu niniejszej Umowy dokona przelewu tej kwoty na rachunek Dewelopera (w tym zakresie akt ten stanowi protokół wypłaty z depozytu tut. Kancelarii). Z chwilą zaksięgowania przelewu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pierwsza rata Ceny za Lokal wynikająca z Harmonogramu uznana będzie za zapłaconą. WERSJA II Deweloper oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy otrzymał od Nabywcy wpłatę w wysokości 10% Ceny za Lokal tj. kwotę [] złotych, w związku z czym potwierdza zapłatę 7

8 pierwszej raty Ceny za Lokal wynikającej z Harmonogramu. WERSJA III Kupujący, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy przeleje na rachunek bankowy Dewelopera kwotę [] zł [] zł z VAT, stanowiącą 10 % Ceny za Lokal. Nabywca oświadcza, że w dniu zawarcia niniejszej Umowy złożył w tutejszej Kancelarii [](Kancelaria Notarialna Iwona Palmirska, Tadeusz Szeliga s.c, Kraków, ulica Kielecka nr 25A) na przechowanie oświadczenie zawierające zgodę Nabywcy na wykreślenie jego roszczenia z księgi wieczystej KW nr KR1P/ /5 w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi ( Oświadczenie Nabywcy ) - co notariusz dokonujący niniejszej czynności potwierdza (w tym zakresie akt ten stanowi protokół przyjęcia Oświadczenia Nabywcy na przechowanie). Notariusz wyda Oświadczenie Nabywcy osobie uprawnionej do reprezentacji Dewelopera jedynie w przypadku okazania notariuszowi przez taką osobę oryginału oświadczenia Banku BZ WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu potwierdzającego brak wpłaty na rachunek bankowy Dewelopera nr kwoty [] zł (słownie: []), z zastrzeżeniem, że oświadczenie Banku BZ WBK S.A. zostanie wydane nie wcześniej niż po upływie 30 (trzydziestu) dni licząc od dnia wezwania Nabywcy przez Dewelopera w formie pisemnej do uiszczenia powyższej kwoty oraz po okazaniu dokumentu, zawierającego wezwanie Nabywcy do zapłaty wraz z dowodem jego wysłania Nabywcy. Strony ustalają, że notariusz wyda Nabywcy przedmiot depozytu, o którym mowa w niniejszym ustępie po okazaniu notariuszowi faktury VAT wystawionej przez Durham Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Bonifraterska 17, dotyczącej wpłaty kwoty [] zł (słownie: []) lub w dniu zawarcia Umowy Ustanowienia Odrębnej Własności Lokalu oraz Przeniesienia Własności (jak zdefiniowano poniżej). Wzór Oświadczenia Nabywcy stanowi Załącznik nr 10 do Umowy. 4. Do wpłaty pierwszej raty Ceny za Lokal wynikającej z Harmonogramu w wysokości 10% Ceny za Lokal stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o zadatku (art. 394), z tym zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez Nabywcę od Umowy z przyczyn wskazanych w 4 ust. 7 Umowy oraz w przypadku odstąpienia przez Nabywcę od Umowy z przyczyn określonych w 5 ust. 4 Umowy, Deweloper nie będzie zobowiązany do zwrotu sumy dwukrotnie wyższej od kwoty zadatku, zaś do odstąpienia mają zastosowania terminy określone w 4 ust.7 oraz 5 ust. 4 Umowy. 5. Deweloper zobowiązuje się do wystawienia faktury dotyczącej każdej płatności dokonanej przez Nabywcę na podstawie Umowy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wpływu odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy Dewelopera nr , prowadzony przez Bank BZ WBK S.A. 6. Zmiana wysokości Ceny za Lokal, jak również odmienne określenie wysokości wpłat kolejnych rat Ceny za Lokal określonych w Harmonogramie, nastąpić mogą wyłącznie na

9 zasadach uzgodnionych przez Strony w niniejszej Umowie. 7. Cena za Lokal może ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów prawa określających stawki podatku VAT w odniesieniu do lokali lub miejsc parkingowych. W takim przypadku, do kolejnych wpłat zastosowanie będą miały stawki podatku VAT obowiązujące w dniu dokonywania danej płatności. W przypadku zmiany Ceny za Lokal w sytuacji określonej w niniejszym ustępie Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia poinformowania go przez Dewelopera o zmianie stawki podatku VAT w odniesieniu do lokali lub miejsc parkingowych. W przypadku skorzystania przez Nabywcę z powyższego prawa do odstąpienia Deweloper zwróci Nabywcy wyłącznie dokonane dotychczas wpłaty na poczet Świadczenia pieniężnego na poczet ceny za Lokal (Deweloper będzie uprawniony do potrącenia ewentualnych odsetek, które Nabywca zapłacił lub zobowiązany był zapłacić z tytułu opóźnienia w dokonywaniu jakichkolwiek płatności zgodnie z niniejszą Umową) nie powiększone o kwotę zadatku. Do odstąpienia od Umowy przez Nabywcę ma zastosowanie 10 ust. 6 poniżej. 8. Deweloper będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia Nabywcy w zapłacie kwot wynikających z Umowy. 5 Powierzchnia Lokalu 1. Deweloper zobowiązuje się wybudować Lokal na warunkach i w terminach określonych w niniejszej Umowie, z tym zastrzeżeniem, że suma ostatecznej powierzchni Lokalu ( Ostateczna Powierzchnia Lokalu ) i ostatecznej powierzchni Komórki Lokatorskiej (jeśli przewidziano) ( Ostateczna Powierzchnia Komórki Lokatorskiej ) zmierzonych w ramach inwentaryzacji powykonawczej przez uprawniony podmiot (geodetę albo architekta) zgodnie z następującymi zasadami: (i) powierzchnia zostanie zmierzona po wewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych (przy czym, dokonujący pomiaru odliczy warstwę tynku przyjętą do celów obliczeniowych jako 1,5 cm); (ii) powierzchnie poszczególnych pokoi liczone będą do osi ścian wewnątrzlokalowych; (iii) do powierzchni nie wlicza się powierzchni szachtów instalacyjnych oraz słupów konstrukcyjnych znajdujących się w pomieszczeniu; może różnić się od sumy Powierzchni Projektowanej Lokalu i Powierzchni Projektowanej Komórki Lokatorskiej (jeśli przewidziano) określonej w 3 ust. 1 Umowy w zakresie do 2,0% (dwa procent) in plus albo in minus. W takim przypadku Lokal i Komórkę Lokatorską (jeśli przewidziano) uznaje się za wykonane zgodnie z Umową, a Strony dokonają rozliczenia zgodnie z 5 ust. 3 poniżej. 2. Informacja o Ostatecznej Powierzchni Lokalu i Ostatecznej Powierzchni Komórki 9

10 Lokatorskiej (jeśli przewidziano) zostanie przekazana Nabywcy w dniu odbioru Lokalu, o którym mowa w 8 Umowy. 3. W przypadku, gdy: (i) suma Ostatecznej Powierzchni Lokalu i ostatecznej Powierzchni Komórki Lokatorskiej (jeśli przewidziano) jest większa w zakresie do 2,0% (dwa procent), niż suma Powierzchni Projektowanej Lokalu i Powierzchni Projektowanej Komórki Lokatorskiej(jeśli przewidziano) Nabywca zapłaci Deweloperowi kwotę stanowiącą iloczyn różnicy powierzchni Lokalu lub Komórki Lokatorskiej (jeśli przewidziano) i odpowiednio ceny metra kwadratowego Lokalu lub ceny metra kwadratowego Komórki Lokatorskiej (jeśli przewidziano); albo: (ii) suma Ostatecznej Powierzchni Lokalu i Ostatecznej Powierzchni Komórki Lokatorskiej (jeśli przewidziano) jest mniejsza w zakresie do 2,0% (dwa procent), niż suma Powierzchni Projektowanej Lokalu i Powierzchni Projektowanej Komórki Lokatorskiej (jeśli przewidziano) Deweloper zwróci Nabywcy kwotę stanowiącą iloczyn różnicy powierzchni Lokalu lub Komórki Lokatorskiej (jeśli przewidziano) i ceny metra kwadratowego Lokalu lub Komórki Lokatorskiej (jeśli przewidziano). 4. W przypadku, gdy suma Ostatecznej Powierzchni Lokalu i Ostatecznej Powierzchni Komórki Lokatorskiej (jeśli przewidziano) jest większa lub mniejsza o ponad 2,0% (dwa procent), niż suma Powierzchni Projektowanej Lokalu i Powierzchni Projektowanej Komórki Lokatorskiej (jeśli przewidziano) Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Dewelopera informacji o Ostatecznej Powierzchni Lokalu i Ostatecznej Powierzchni Komórki Lokatorskiej(jeśli przewidziano). W przypadku nieskorzystania przez Nabywcę z powyższego prawa do odstąpienia od Umowy Strony dokonają rozliczenia Ceny za Lokal według zasad określonych w ustępie 3 powyżej. W przypadku skorzystania przez Nabywcę z powyższego prawa do odstąpienia Strony dokonają rozliczenia zgodnie z 10 ust. 3 Umowy, z tym zastrzeżeniem, że Deweloper zwróci Nabywcy wyłącznie dokonane dotychczas wpłaty na poczet Ceny za Lokal (Deweloper będzie uprawniony do potrącenia ewentualnych odsetek, które Nabywca zapłacił lub zobowiązany był zapłacić z tytułu opóźnienia w dokonywaniu jakichkolwiek płatności zgodnie z niniejszą Umową) nie powiększone o kwotę zadatku. Do odstąpienia od Umowy przez Nabywcę ma zastosowanie 10 ust. 6 poniżej. 6 Umowa Ustanowienia Odrębnej Własności Lokalu oraz Przeniesienia Własności 1. Deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności Lokalu wraz z Komórką Lokatorską (jeśli przewidziano) i do przeniesienia własności tego Lokalu na Nabywcę wraz z

11 Komórką Lokatorską (jeśli przewidziano) oraz udziałem w Nieruchomości Wspólnej (wyżej opisanym w 3) i prawem do wyłącznego korzystania z balkonu/tarasu/ogródka przydomowego oraz z Miejsca Parkingowego (jeśli przewidziano) w terminie 120 (stu dwudziestu) dni licząc od dnia odbioru Lokalu zgodnie z 8 tej umowy, z tym, że nie później niż do dnia 31 lipca 2014 roku, a Nabywca zobowiązuje się do spełniania świadczenia pieniężnego na rzecz Dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa w wysokości przewidzianej w 4 ust.1 powyżej ( Umowa Ustanowienia Odrębnej Własności Lokalu oraz Przeniesienia Własności"). 2. W celu zawarcia Umowy Ustanowienia Odrębnej Własności Lokalu oraz Przeniesienia Własności Deweloper wezwie Nabywcę do stawienia się w uzgodnionej przez Strony kancelarii notarialnej na terenie Krakowa w terminie czternastu (14) dni od dnia zawiadomienia. 3. Koszty zawarcia niniejszej Umowy w tym koszty wypisów oraz koszty opłat sądowych zostaną poniesione w równych częściach przez Dewelopera oraz Nabywcę. Koszty zawarcia Umowy Ustanowienia Odrębnej Własności Lokalu oraz Przeniesienia Własności w tym koszty wypisów (dla Stron, Sądu, Ewidencji oraz ewentualnie Urzędu Skarbowego w przypadku ustanowienia hipoteki przez Nabywcę) poniesie Nabywca. 4. Deweloper będzie zobowiązany do przystąpienia do Umowy Ustanowienia Odrębnej Własności Lokalu oraz Przeniesienia Własności pod warunkiem uregulowania przez Nabywcę wszystkich należności wynikających z Umowy do dnia poprzedzającego dzień wyznaczony, jako dzień zawarcia Umowy Przeniesienia Własności 5. Deweloper zobowiązuje się przenieść na Nabywcę własność Lokalu wraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej w stanie wolnym od jakichkolwiek obciążeń względem osób trzecich, z wyjątkiem ograniczonych praw rzeczowych, o których mowa w 1 pkt III ust 1 lit d) oraz 1 pkt VI niniejszej Umowy oraz z uwzględnieniem sposobu zarządu i korzystania z Nieruchomości Wspólnej, o których mowa w Umowie. 6. W Umowie Ustanowienia Odrębnej Własności Lokalu oraz Przeniesienia Własności w ramach Inwestycji, wszyscy nabywcy samodzielnych lokali w ramach Inwestycji, którzy wraz z lokalem nabyli prawo do wyłącznego korzystania z tarasów/balkonów/loggii/ogródków przydomowych położonych na wysokości nabywanych przez nich lokali zobowiązani będą do ponoszenia kosztów bieżącego utrzymania i eksploatacji tych tarasów/balkonów/loggii/ogródków przydomowych, z wyłączeniem jednakże kosztów remontów i napraw elewacji budynków lub uszkodzeń konstrukcji budynków, które poniesione zostaną przez wspólnotę mieszkaniową. 7. Nabywca niniejszym zobowiązuje się do wyrażenia zgody na przyjęcie sposobu zarządu oraz korzystania z Nieruchomości Wspólnej uwzględniającej wyżej wymienione postanowienia. 11

12 8. W Umowie Ustanowienia Odrębnej Własności Lokalu oraz Przeniesienia Własności Nabywca udzieli Deweloperowi nieodwołalnego pełnomocnictwa do zmiany podziału do korzystania z Nieruchomości Wspólnej w zakresie dotyczącym uprawnień do wyłącznego korzystania przez właścicieli lokali z części Nieruchomości Wspólnej, w tym w szczególności z miejsc parkingowych usytuowanych w podziemiach budynków w obrębie Inwestycji, przy czym zmiana lub ustalenie nowego podziału nie będą naruszały uprawnień Nabywcy do wyłącznego korzystania z części Nieruchomości Wspólnej, o jakich mowa w niniejszej Umowie. W przypadku przeniesienia własności Lokalu przez Nabywcę, niezależnie od formy prawnej takiego przeniesienia, Nabywca zapewni, że każdoczesny właściciel Lokalu złoży Deweloperowi oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnictwa w wyżej określonym zakresie. 9. Nabywca oświadcza, że wyraża zgodę na zawieranie przez Dewelopera z nabywcami kolejnych lokali, dalszych umów o podział do korzystania z Nieruchomości Wspólnej, w szczególności w zakresie balkonów/tarasów/loggii/ogródków przydomowych, miejsc parkingowych zlokalizowanych na wielostanowiskowych parkingach podziemnych budynków i w związku z tym oświadcza, że nie będzie zgłaszać w przyszłości jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 7 Zmiany Lokatorskie 1. Pod warunkiem niezalegania przez Nabywcę z żadną płatnością wynikającą z Umowy i Harmonogramu, Nabywca może wystąpić do Dewelopera z wnioskiem o zmianę projektu wnętrza Lokalu, z zastrzeżeniem, że Deweloper jest uprawniony do odmowy przyjęcia wniosku z uwagi na stan zaawansowania prac budowlanych w Lokalu. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym musi zawierać Projekt Zmian Wnętrza Lokalu (jak zdefiniowano poniżej). 2. Wszelkie proponowane przez Nabywcę zmiany w projekcie wnętrza Lokalu objęte wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaną przygotowane przez architekta wskazanego przez Dewelopera ( Architekt ) lub zostaną przygotowane przez architekta Nabywcy i zatwierdzone przez Architekta. Sporządzony przez Architekta lub zatwierdzony przez niego projekt zmian wnętrza Lokalu zwany będzie dalej Projektem Zmian Wnętrza Lokalu. Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie usług przez Architekta, w związku ze zleceniem przez Nabywcę Architektowi wprowadzenia zmian do projektu wnętrza Lokalu lub akceptacji takich zmian przygotowanych przez architekta Nabywcy, przy czym Deweloper oświadcza, że koszty pracy Architekta, o których mowa powyżej, w wymiarze nie przekraczającym łącznie 2 (dwóch) godzin zostaną pokryte przez Dewelopera. 3. Deweloper w terminie dwudziestu jeden (21) dni od złożenia przez Nabywcę kompletnego

13 wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powiadomi Nabywcę o wykazie prac potrzebnych do ich wykonania oraz wysokości kosztów ich wykonania. 4. Wszystkie prace wynikające z Projektu Zmian Wnętrza Lokalu ( Prace Dodatkowe ) mogą być wykonane pod warunkiem, że Nabywca nie później niż w terminie siedmiu (7) dni od dnia powiadomienia Nabywcy o kosztach Prac Dodatkowych zgodnie z ust. 3 powyżej dokona wpłaty na rachunek Dewelopera zaliczki w wysokości 25% (dwudziestu pięciu procent) na poczet wynagrodzenia wykonawcy. Pozostałe 75% (siedemdziesiąt pięć procent) ceny za dokonanie Prac Dodatkowych zostanie zapłacone w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Nabywca otrzyma pisemne zawiadomienie o zakończeniu Prac Dodatkowych wraz z fakturą VAT dotyczącą ceny za wykonane Prace Dodatkowe. 5. W przypadku wykonania Prac Dodatkowych, termin oddania Nabywcy Lokalu wraz z Miejscem Parkingowym określony w 3 ust. 4 Umowy może ulec przesunięciu o czas niezbędny do wyceny lub wykonania Prac Dodatkowych. 6. Wykonawca wskazany przez Dewelopera przystąpi do wykonania Prac Dodatkowych pod warunkiem, że w chwili rozpoczęcia prac Nabywca nie będzie zalegał z żadną płatnością wynikającą z Umowy. 8 Odbiór techniczny Lokalu 1. Deweloper zawiadomi Nabywcę o terminie odbioru technicznego Lokalu wraz Komórką Lokatorską oraz Miejscem Parkingowym (jeśli przewidziane) na co najmniej 7 (słownie: siedem) dni przed datą planowanego odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany poniżej w 15 ( Zawiadomienie o Dacie Odbioru ). Niezależnie od powyższego, oryginał Zawiadomienia o Dacie Odbioru zostanie przesłany Nabywcy listem poleconym albo przesyłką kurierską. 2. Podczas odbioru technicznego Lokalu wraz z Komórką Lokatorską oraz Miejsca Parkingowego (jeśli przewidziane) Strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy, w którym powinny zostać ujęte wszelkie wady i usterki w/w przedmiotów ( Protokół ). Strony niniejszym ustalają, że wady lub usterki, które nie uniemożliwiają normalnego korzystania z Lokalu, Komórki Lokatorskiej lub Miejsca Parkingowego (jeśli przewidziane) nie będą stanowiły podstawy odmowy podpisania Protokołu. 3. Odbioru technicznego Nabywca dokona osobiście lub za pośrednictwem umocowanego na piśmie przedstawiciela. 4. W przypadku niestawienia się Nabywcy lub jego przedstawiciela na pierwszy termin odbioru, Deweloper, zgodnie z ust. 1 powyżej wyznaczy Nabywcy drugi termin odbioru technicznego Lokalu wraz z Komórką Lokatorską oraz Miejscem Parkingowym (jeśli przewidziane). 13

14 5. W przypadku niestawienia się którejkolwiek ze Stron na drugi termin odbioru technicznego wyznaczony zgodnie z Umową, Strona, która naruszy obowiązek stawiennictwa zobowiązana będzie do zapłaty drugiej Stronie kary umownej w wysokości (słownie: jeden tysiąc) złotych. Powyższy obowiązek zapłaty kary umownej zostaje wyłączony w przypadku, gdy niestawiennictwo Strony spowodowane zostało działaniem siły wyższej i Strona taka nie miała możliwości powiadomienia drugiej Strony o zaistniałych okolicznościach uniemożliwiających stawiennictwo. 6. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym Deweloper niezwłocznie ustali kolejny termin odbioru technicznego Lokalu. Ust. 1 oraz ust. 5 powyżej stosuje się odpowiednio do każdego terminu odbioru następującego po terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 4 powyżej. 7. W przypadku niestawienia się Nabywcy na drugi termin odbioru, Nabywca ponosi koszty utrzymania Lokalu wraz z Miejscem Parkingowym od dnia następującego po upłynięciu drugiego terminu odbioru. 8. Deweloper jest zobowiązany, w terminie 14 dni od dnia podpisania Protokołu, doręczyć Nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz przyczynach odmowy. Deweloper zobowiązuje się do usunięcia uznanych wad i usterek stwierdzonych przez Strony w Protokole w terminie ustalonym przez Strony, lecz nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia jego podpisania, uwzględniając jednakże warunki techniczne i atmosferyczne oraz dostępność materiałów budowlanych niezbędnych do usunięcia wad i dokonania napraw lub usterek. Jeżeli Deweloper, mimo zachowania należytej staranności nie usunie wad w powyższym terminie, może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 Deweloper przystąpi do usunięcia zgłoszonych wad i usterek nie wcześniej niż po usunięciu wad i usterek zgłoszonych przez innych nabywców w pierwszym lub drugim terminie odbioru. W celu umożliwienia Deweloperowi usunięcia wad i usterek stwierdzonych przez Strony w Protokole Nabywca zobowiązuje się dostarczyć Deweloperowi klucze do Lokalu oraz umożliwić wykonawcom Dewelopera usunięcie stwierdzonych wad i usterek i zapewnić współdziałanie ekipy wynajętej przez Nabywcę pod rygorem wydłużenia terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. 9. W przypadku niestawiennictwa którejkolwiek ze Stron na odbiór napraw, Strona, która naruszy obowiązek stawiennictwa zobowiązana będzie do zapłaty drugiej Stronie kary umownej w wysokości (słownie: jeden tysiąc) złotych. Powyższy obowiązek zapłaty kary umownej zostaje wyłączony w przypadku, gdy niestawiennictwo Strony spowodowane zostało działaniem siły wyższej i Strona taka nie miała możliwości powiadomienia drugiej Strony o zaistniałych okolicznościach uniemożliwiających stawiennictwo. 10. Deweloper będzie zobowiązany do przystąpienia do odbioru technicznego Lokalu pod

15 warunkiem, że na dzień poprzedzający dzień wyznaczony na dokonanie odbioru technicznego Nabywca nie będzie zalegał z żadnymi płatnościami wynikającymi z Umowy. 9 Prace Wykończeniowe 1. Nabywca będzie miał prawo do prowadzenia prac wykończeniowych w Lokalu ( Prace Wykończeniowe ) nie wcześniej niż po dokonaniu odbioru Lokalu. Prace Wykończeniowe nie mogą wykraczać poza Lokal i ingerować w Nieruchomość Wspólną. Ponadto, Prace Wykończeniowe nie mogą naruszać konstrukcji Budynku i pod każdym względem powinny być zgodne z prawem budowlanym. 2. W przypadku wykonywania przez Nabywcę Prac Wykończeniowych w Lokalu we własnym zakresie, Nabywca będzie osobiście odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w Lokalu i poza Lokalem, a wynikłe przy wykonywaniu Prac Wykończeniowych przez Nabywcę albo osoby lub podmioty wykonujące na jego zlecenie Prace Wykończeniowe w Lokalu. 3. W przypadku nie zawarcia przez Strony Umowy Ustanowienia Odrębnej Własności Lokalu oraz Przeniesienia Własności w terminie, o którym mowa w 6 ust. 1 i skorzystania przez którąkolwiek ze Stron z prawa odstąpienia od Umowy, Deweloper może, według swego wyboru, albo zatrzymać Prace Wykończeniowe za zapłatą ich należycie udokumentowanej wartości Nabywcy, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego, stwierdzonego protokolarnie, zgodnie z 8 Umowy. 4. W przypadku określonym w ust. 2 powyżej, Nabywca będzie ponadto zobowiązany do naprawienia szkód powstałych w Lokalu, a wynikłych przy wykonywaniu przez Nabywcę albo osoby lub podmioty wykonujące na jego zlecenie Prace Wykończeniowe w tych pomieszczeniach. 10 Odstąpienie Nabywcy 1. Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku: (i) gdy zwłoka Dewelopera w wydaniu Lokalu wraz z Komórką Lokatorską oraz Miejscem Parkingowym (jeśli przewidziane), w terminie określonym w 3 ust. 4 Umowy przekroczy 30 (trzydzieści) dni; (ii) nie zawarcia Umowy Ustanowienia Odrębnej Własności Lokalu oraz Przeniesienia Własności w terminie określonym w 6 ust. 1 na skutek okoliczności leżących po stronie Dewelopera. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt (i) powyżej, Nabywca będzie zobowiązany do wyznaczenia Deweloperowi dodatkowego trzydziesto (30) dniowego terminu na usunięcie naruszenia Umowy. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Nabywca będzie 15

16 uprawniony do odstąpienia od Umowy w ciągu kolejnych piętnastu (15) dni. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt (ii) Nabywca wyznaczy Deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie własności przedmiotu Umowy, a po bezskutecznym upływie tego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. 3. W przypadku odstąpienia przez Nabywcę od umowy na warunkach określonych w 10 ust. 1-2 Umowy Deweloper zwróci Nabywcy dokonane dotychczas wpłaty na poczet Świadczenia pieniężnego na poczet ceny za Lokal powiększone o kwotę zadatku, o której mowa w 4 ust. 4 Umowy - w terminie do 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia (w rozumieniu ust. 6 lub ust. 7 niniejszego paragrafu) od Umowy przez Nabywcę, przy czym Deweloper będzie uprawniony do potrącenia ewentualnych odsetek, które Nabywca zapłacił lub zobowiązany był zapłacić z tytułu opóźnienia w dokonywaniu jakichkolwiek płatności zgodnie z niniejszą Umową. 4. Poza przypadkami wskazanymi w 10 ust 1 powyżej Nabywca będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy: (i) jeżeli Umowa nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377), (ii) jeżeli informacje zawarte w tej Umowie nie są zgodne z informacjami zawartymi w Prospekcie Informacyjnym lub jego załącznikach (za wyjątkiem zmian dotyczących ceny), (iii) jeżeli Deweloper nie doręczył Nabywcy Prospektu Informacyjnego z załącznikami zgodnie z powołaną w pkt (i) powyżej ustawą, (iv) jeżeli informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym lub jego załącznikach są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania niniejszej Umowy, (v) jeżeli Prospekt Informacyjny na podstawie którego niniejsza Umowa zostaje zawarta nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu stanowiącym załącznik do powołanej w pkt (i) powyżej ustawy. 5. W przypadkach wskazanych w ust. 4 pkt (i) do pkt (v) Nabywca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Deweloper zwróci Nabywcy dokonane dotychczas wpłaty na poczet Świadczenia pieniężnego na poczet ceny za Lokal nie powiększone o kwotę zadatku, o której mowa w 4 ust. 4 Umowy - w terminie do 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia (w rozumieniu ust. 6 lub ust. 7 niniejszego paragrafu) od Umowy przez Nabywcę. 6. Odstąpienie Nabywcy od Umowy jest skuteczne jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia Nabywcy z księgi wieczystej KW nr KR1P/ /5 złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. 7. W przypadku kiedy Nabywcami są osoby nabywające Lokal w udziałach odstąpienie od niniejszej Umowy jest skuteczne: (i) jeżeli jest złożone jednocześnie przez wszystkich

17 Nabywców oraz (ii) gdy zgoda, o której mowa w ust. 6 powyżej została udzielona przez wszystkich Nabywców. 8. Strony niniejszym ustalają, że, z zastrzeżeniem innych przyczyn przewidzianych w niniejszej Umowie, termin wydania Lokalu określony w 3 ust. 4 ulega przesunięciu w przypadku: 1) złożenia przez Nabywcę wniosku o zmianę projektu wnętrza Lokalu, o którym mowa w 7 ust. 1 Umowy o czas wyceny oraz wykonania Prac Dodatkowych w Lokalu; 2) opóźnienia Nabywcy z zapłatą jakiejkolwiek płatności wynikającej z Umowy, niezależnie od prawa Dewelopera do naliczenia odsetek za opóźnienie o termin równy opóźnieniu Nabywcy; 3) niestawienia się przez Nabywcę na wskazany termin odbioru Lokalu; 4) nieuzasadnionej odmowy podpisania Protokołu przez Nabywcę. 11 Odstąpienie Dewelopera 1. Deweloper będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, w następujących przypadkach: (i) niespełnienia przez Nabywcę świadczenia pieniężnego (zapłata) w terminie lub wysokości określonej w Harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy pomimo pisemnego wezwania Nabywcy do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba, że niespełnienie świadczenia jest spowodowane działaniem siły wyższej, (ii) nie stawienia się Nabywcy do odbioru Lokalu lub zawarcia Umowy Ustanowienia Odrębnej Własności Lokalu oraz Przeniesienia Własności pomimo dwukrotnego doręczenia Nabywcy pisemnego wezwania w odstępie co najmniej 60 dni, chyba, że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej. 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Dewelopera na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Deweloper zwróci Nabywcy dokonane dotychczas wpłaty na poczet Świadczenia pieniężnego na poczet ceny za Lokal zatrzymując kwotę stanowiącą zadatek, o którym mowa w 4 Umowy. Ponadto, w przypadku o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości odsetek, które Nabywca zapłacił lub zobowiązany był zapłacić z tytułu opóźnienia w dokonywaniu jakichkolwiek płatności zgodnie z niniejszą Umową. 3. W przypadku opóźnienia Dewelopera ze zwrotem kwot określonych w 11 ust. 2 niniejszej Umowy, Nabywca będzie uprawniony do naliczania Deweloperowi odsetek ustawowych za takie opóźnienie. 4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Dewelopera na skutek okoliczności, o których mowa w niniejszym 11 Nabywca jest zobowiązany do wyrażenia zgody na wykreślenie roszczeń Nabywcy z księgi wieczystej KW nr KR1P/ /5, złożonego w formie 17

18 pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. 12 Zarządca Nieruchomości 1. Strony niniejszym ustalają, że w Umowie Ustanowienia Odrębnej Własności Lokalu oraz Przeniesienia Własności o której mowa w 6 Umowy zarząd Nieruchomością Wspólną zostanie powierzony zarządcy - podmiotowi wskazanemu przez Dewelopera ( Zarządca ). 2. Umowa z Zarządcą Nieruchomości zostanie zawarta na czas nieoznaczony z prawem do jej wypowiedzenia. 13 Koszty Zarządu 1. Nabywca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów zarządu Nieruchomością Wspólną od dnia odbioru technicznego Lokalu, o którym mowa w 8 ust. 2 Umowy lub od dnia nieuzasadnionej odmowy odbioru Lokalu, lub od dnia, na który Deweloper wyznaczył drugi termin odbioru Lokalu, w przypadku niestawiennictwa Nabywcy lub jego umocowanego przedstawiciela. Na koszty zarządu oprócz wynagrodzenia Zarządcy Nieruchomości składają się w szczególności: wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej i wody w części dotyczącej Nieruchomości Wspólnej oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne chyba, że będą pokrywane przez właścicieli poszczególnych lokali, wydatki na utrzymanie porządku i czystości, opłaty za utrzymanie w należytym stanie zieleni na terenie Inwestycji oraz opłaty związane z należytą ochroną osiedla. Nabywca zobowiązuje się ponosić koszty zarządu, o których mowa w niniejszym ustępie bezpośrednio na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, która ukonstytuuje się z dniem wyodrębnienia pierwszego lokalu w ramach Inwestycji. 2. Nabywca zobowiązany będzie do zawarcia z właściwym przedsiębiorstwem indywidualnej umowy na dostarczanie energii elektrycznej. 14 Zgody korporacyjne Dewelopera Deweloper niniejszym oświadcza, że posiada wszelkie wymagane przez prawo i przepisy korporacyjne zgody organów korporacyjnych na zbycie Nieruchomości lub części Nieruchomości w postaci lokali wyodrębnionych z Nieruchomości wraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej. 15 Zawiadomienia 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej wszelkie zawiadomienia, o których mowa w niniejszej Umowie będą dokonywane za pomocą przesyłki poleconej lub przesyłki kurierskiej lub listu na

19 podane niżej dane teleadresowe: a) Deweloper: Durham sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa, tel. (022) , [], b) Nabywca: [], ul. [], tel.: [], []. 2. Oświadczenia Stron o odstąpieniu od Umowy muszą być doręczone Stronom za pomocą przesyłki poleconej lub przesyłki kurierskiej na adresy wskazane w ustępie 1 powyżej. 3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o zmianie danych identyfikacyjnych i adresowych określonych w Umowie. W przypadku nie poinformowania drugiej Strony o zmianie danych adresowych w terminie 14 (czternastu) dni od wystąpienia takiej zmiany, Strona, która nie dopełniła obowiązku zawiadomienia zobowiązana będzie do zapłaty drugiej Stronie kary umownej w wysokości 500 (słownie: pięćset) złotych. Powyższy obowiązek informowania o zmianie danych identyfikacyjnych i adresowych wygasa z dniem zawarcia Umowy Ustanowienia Odrębnej Własności Lokalu oraz Przeniesienia Własności. 16 Cesja wierzytelności przez Dewelopera Deweloper niniejszym oświadcza, że w celu należytego i terminowego ukończenia Inwestycji zawarł z Bankiem Umowę o Kredytu Inwestycyjny. W związku z powyższym Deweloper oświadcza, że Deweloper dokona cesji praw przysługujących z niniejszej Umowy na rzecz Banku tytułem zabezpieczenia roszczeń Banku wynikających z udzielenia kredytu Deweloperowi. Nabywca oświadcza, że przyjmuje powyższe do wiadomości oraz stosowanie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883 ze zm.) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Bank danych osobowych Nabywcy dla potrzeb prawidłowej realizacji umowy przelewu wierzytelności z niniejszej Umowy na Bank. 17 Cesja wierzytelności przez Nabywcę 1. Strony niniejszym ustalają, że przeniesienie przez Nabywcę praw wynikających z Umowy na osobę trzecią, może nastąpić wyłącznie z równoczesnym przeniesieniem obowiązków Nabywcy wynikających z Umowy po wpłaceniu przez Nabywcę minimum 80% Ceny za Lokal oraz po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Dewelopera. 2. Ograniczenie przeniesienia przez Nabywcę praw wynikających z Umowy nie ma zastosowania do cesji wierzytelności z Umowy na zabezpieczenie kredytu, który Nabywca uzyska w celu sfinansowania zakupu Lokalu, przy czym cesja taka wymaga poinformowania Dewelopera. 19

20 18 Postanowienia różne 1. Zmiana lub uzupełnienie Umowy wymagają formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności. W przypadku zmiany rachunku wpłat kwot należnych od Nabywcy na podstawie Umowy zmiana taka będzie dokonana na podstawie jednostronnego oświadczenia Dewelopera skierowanego do Nabywcy i będzie skuteczna z chwilą doręczenia takiego oświadczenia Nabywcy bez konieczności zmiany Umowy w formie aktu notarialnego. 2. Jeżeli w dowolnym czasie którekolwiek z postanowień Umowy będzie lub stanie się nieważne, niezgodne z prawem, nieskuteczne lub niewykonalne pod jakimkolwiek względem, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem, ważność ani skuteczność pozostałych postanowień Umowy. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 19 Notariusz poinformował stawających o przepisach ustaw: o podatku od towarów i usług, o możliwości ujawnienia w księdze wieczystej roszczeń wynikających z tej umowy (na co strona Dewelopera wyraża zgodę) oraz o art. 394 kodeksu cywilnego odnośnie zadatku, o przepisach ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia r. (Dz.U. nr 232 poz. 1377) w szczególności o art. 37 i 38, w tym, iż rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło przed r. tj. przed wejściem w życie ustawy. Strony postanawiają, że niniejsza Umowa zastępuje wszystkie wcześniejsze ich ustalenia Nabywca wnosi, aby na podstawie tej umowy Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej KR1P/ /5 wpisał w dziale III-cim roszczenie Nabywcy o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie prawa własności tego lokalu tj. lokalu mieszkalnego nr [] (wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, przynależną Komórką Lokatorską i Miejscem Parkingowym (jeśli przewidziane) w budynku nr [] - na rzecz []. 22 Pobrano od stron umowy po połowie: a) opłatę sądową na podstawie rzepisów art. 7 2 ustawy z dnia roku prawo o notariacie (Dz.U. z 2008 r., nr 189 poz ze zm.) oraz art. 43 pkt 3 ustawy o kosztach

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU ORAZ JEGO SPRZEDAŻY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU ORAZ JEGO SPRZEDAŻY PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU ORAZ JEGO SPRZEDAŻY zwana dalej Umową zawarta została w Krakowie w dniu [ ] pomiędzy: Durham spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),

Bardziej szczegółowo

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr Zawarta w dniu 2011 r. w Krakowie, pomiędzy: 1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkała w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkały w, Adres

Bardziej szczegółowo

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr Umowa zobowiązująca do wybudowania i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz o ustalenie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego zawarta w Łodzi dnia 2009 r. pomiędzy: E. Ozdoba

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności zawarta w Kielcach w dniu. 2013r. pomiędzy: Spółką Kieleckie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu ******** r, w Poznaniu, pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-146, ul 17 Stycznia 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [...08.2010] w Warszawie pomiędzy: 1. Panem Patrickiem McLoughlin, synem Thomasa i Mary, zamieszkałym w Warszawie (02-765), przy Alei Wilanowskiej

Bardziej szczegółowo

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: Przedsiębiorstwo Budowlane Budomont Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów,wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) zawarta w dniu. roku w Koszalinie, pomiędzy: 1. Koszalińskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

, ,

, , Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.12.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty...

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty... UMOWA DEWELOPERSKA 1. 1. Pełnomocnik oświadcza, że Deweloper jest właścicielem nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr...prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku dla nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR

UMOWA REZERWACYJNA NR UMOWA REZERWACYJNA NR WZÓR 10.10.2016 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-201 Wrocław, ulica ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012 Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxx zamieszkałym: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx legitymującym się dowodem osobistym xxxxxxxxxx, PESEL

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1. Adam Wasilewski DEWELOPER BAŁTYCKA 7 AB 78-100 Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: 1) SPECTRUM P1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Łubinowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA 11-15 NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: 1. PRZEDSIĘBIORSTWEM WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO I USŁUG INWESTYCYJNYCH UNIBUD Sp. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

Umowa rezerwacyjna Nr...

Umowa rezerwacyjna Nr... Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM Zawarta w dniu... w... pomiędzy: 1.... zamieszkały/a w..., legitymującym się dowodem osobistym serii... numer... zwanym dalej Sprzedającym, a 2....

Bardziej szczegółowo

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C.

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY

Bardziej szczegółowo

Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA (załącznik nr 2 do Umowy Deweloperskiej) Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 27 kwietnia 2012 r. I. DANE IDENTYFIKACYJNE I

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA Załącznik nr do Prospektu Informacyjnego CZĘŚĆ I WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ UMOWA DEWELOPERSKA Przedmiotowa umowa zawierana będzie zgodnie z wymogami Ustawy z 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy

Bardziej szczegółowo

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DANE DEWELOPERA Deweloper MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000304674 Adres dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Partyzantów 1 46-100

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik do ustawy z dnia 16.września 2011 (poz....) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną obejmują w szczególności:

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną obejmują w szczególności: UMOWA O ZARZĄDZANIE zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy : Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy ul....w Krakowie, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd, w składzie:...... a......... 1 Strony

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała Repertorium A numer /2012 AKT NOTARIALNY Dnia przed Pawłem Janem Dworczyńskim Notariuszem w Ustce w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Ustce przy ulicy Grunwaldzkiej 10 stawili się: -------- Pan Edward

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O P R O J E K T Repertorium A nr /2009 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. dwa tysiące dziewiątego roku (... 2009 r.) przed notariuszem., prowadzącym Kancelarię Notarialną w Białymstoku przy ulicy..nr.., w Jego/Jej

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY 2)... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKT NOTARIALNY 2)... ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... przed notariuszem..., w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy... nr..., stawili się: ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

istotne postanowienia umowy

istotne postanowienia umowy załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy W dniu w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Dnia UMOWA REZERWACYJNA APARTAMENTY WIELICKA NR / / 2011. pomiędzy: WAN 29 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dnia UMOWA REZERWACYJNA APARTAMENTY WIELICKA NR / / 2011. pomiędzy: WAN 29 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dnia UMOWA REZERWACYJNA APARTAMENTY WIELICKA NR / / 2011 pomiędzy: WAN 29 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a 1/8 Niniejsza umowa rezerwacyjna ( Umowa ) została zawarta w dniu w Krakowie, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu UMOWA WSTĘPNA nr /..r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1.Zakładem Usług Geodezyjnych i Kartograficznych PRYZMAT

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012 Kancelaria Notarialna Jan Kowalski ul. Moniuszki 76 31-078 Kraków Tel.(12) 678-57-67 lub(12) 678-57-68 Fax. (12) 678-57-67 Repetytorium: A 3457/2012 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego trzeciego maja dwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych

UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych UWAGA: UMOWA POWINNA ZOSTAĆ ZAWARTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO. UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych Zawarta w dniu:.... r. w Warszawie, zwana

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy: 1. UNIBUD i PARTNERZY Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Nowej 6/12, Nr kodu

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna 193, Kajetany

ul. Rolna 193, Kajetany Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy: Umowa o roboty budowlane zawarta w... pomiędzy: 1.... zwanym w dalszej treści Inwestorem, a 2. BUILDgreenDesign Sp. z o.o., 60-105 Poznań, ul.kopanina 54/56; NIP 7792409210, REGON 302260084, KRS 0000437940

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów technicznych/prawnych:

Lista dokumentów technicznych/prawnych: Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków Lista dokumentów technicznych/prawnych: DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA Zabezpieczenie na Lokalu mieszkalnym/ spółdzielczym własnościowym prawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY. przy czym Spółka i Nabywca zwani są dalej także Stronami Umowy.

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY. przy czym Spółka i Nabywca zwani są dalej także Stronami Umowy. PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NR /2016 zawarta w Warszawie w dniu 2016 roku pomiędzy: spółką pod firmą Oaza przy Włościańskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [adres spółki:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ,

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, Załącznik nr 3 do ogłoszenia o USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO W BIAŁYMSTOKU

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl MPM Development Namysłów, dn. 20.10.2015 DANE INWESTORA Inwestor MPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000574083 Adres ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów Nr NIP

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Polski Holding Obronny sp. z o.o.

Polski Holding Obronny sp. z o.o. Polski Holding Obronny sp. z o.o. Warszawa, 20 kwietnia 2015 roku z siedzibą w Warszawie przy alei Jana Pawła II nr 11 ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY [***] [wskazać rodzaj umowy] NR [***] UMOWA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY [***] [wskazać rodzaj umowy] NR [***] UMOWA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY [***] [wskazać rodzaj umowy] NR [***] UMOWA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Budimex SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40,

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR PSGGN

UMOWA NAJMU NR PSGGN UMOWA NAJMU NR PSGGN.6845.24.2015 Dnia r. pomiędzy gminą Śrem reprezentowaną przez Pana Adama Lewandowskiego - Burmistrza Śremu, zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym, a., wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4 / 2015 Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lidzbarku Warmińskim

Zarządzenie Nr 4 / 2015 Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lidzbarku Warmińskim Zarządzenie Nr 4 / 2015 Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lidzbarku Warmińskim w sprawie wprowadzenia procedury rozłożenia na raty płatności za wykonanie przyłącza wod-kan

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C.

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y REPERTORIUM A-Nr /07 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. roku dwa tysiące dwunastego (...2012 roku) przed notariuszem..., prowadzącym Kancelarię Notarialną w..., stawili się: ----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. 1. Cel zawarcia porozumienia

POROZUMIENIE. 1. Cel zawarcia porozumienia POROZUMIENIE zawarte w dniu... w Zawoi pomiędzy 1. Gminą Zawoja, Zawoja 1307, 34-222 Zawoja reprezentowaną przez: Tadeusza Chowaniaka Wójta Gminy Zawoja, zwaną dalej Gminą a 2....,... zwaną dalej Nabywcą

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarządzanie nieruchomością

Umowa o zarządzanie nieruchomością Umowa o zarządzanie nieruchomością zawarta w... w dniu... r. pomiędzy : Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy położonej w... przy ul...., reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty w składzie: 1)..., 2)...,

Bardziej szczegółowo

[ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu

[ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu [ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu zawarta w dniu ( ) r. (zwana dalej Umową ), w ( ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra BRAK.

Zielona Góra BRAK. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.06.2017 rok PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy prospekt Informacyjny sporządzono dla Przedsięwzięcia Deweloperskiego Osiedle Mazurskie Jednostka A budowa

Bardziej szczegółowo

Akt notarialny. W dniu roku, w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, przed notariuszem, stawili się:

Akt notarialny. W dniu roku, w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, przed notariuszem, stawili się: *UWAGA! Poniższy wzór dotyczy przekształcenia lokali spółdzielczych, znajdujących się w budynkach, pod którymi grunt został już wykupiony od Gminy Kraków. Klauzule dodatkowe (zależne od konkretnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr /2010. Dnia przed notariuszem, stawili się:

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr /2010. Dnia przed notariuszem, stawili się: Repertorium A nr /2010 AKT NOTARIALNY Dnia przed notariuszem, stawili się: 1. Marcin Stanisław Gacek, syn Jerzego i Marii, PESEL: 80101400798, jak podaje: używający imienia Marcin, zamieszkały w Krakowie

Bardziej szczegółowo

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strona znajduje się w archiwum. TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9 Przetarg odbędzie się w

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 18 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR - wzór - 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych czynności wg szacunkowych ilości:

UMOWA NR - wzór - 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych czynności wg szacunkowych ilości: UMOWA NR - wzór - Załącznik nr 5 zawarta dnia.. w Śmiglu pomiędzy Gminą Śmigiel, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Wiktora Snelę - Burmistrza Śmigla

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym

N O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym A K T N O T A R I A L N Y Dnia //////////////////////////////////////////////////// 2009 r. (/////////////////////////////// roku dwutysięcznego dziewiątego) przede mną, notariuszem ////////////////////////////////////////,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PRAGA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Białostockiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej UMOWA ZN.. o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy

Bardziej szczegółowo

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 zawarta w dniu. r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Piast z siedzibą we Wrocławiu ul. Bulwar Ikara 10B, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. -.. - a.. o treści

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. 1. X..,Sprzedający --------------------------------- --

AKT NOTARIALNY. 1. X..,Sprzedający --------------------------------- -- Wzór Umowy R e p e r t o r i u m A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia. dwa tysiące czternastego roku (..-..-2014) - przede mną,.. - Notariusz w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy..,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II z dnia 01.10.2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA DOM.developer Alfa sp. z o.o. ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław KRS 0000269294

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY Kamienica Perłowa - nr mieszk. /2010/P

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY Kamienica Perłowa - nr mieszk. /2010/P PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY Kamienica Perłowa - nr mieszk. /2010/P zawarta w Krakowie w dniu 2010 r. ( dwa tysiące dziesiątego roku) pomiędzy:.. działającą na podstawie pełnomocnictwa z dnia roku w imieniu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria nr zam. w, przy ul. nr, zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a, legitymującym (cą) się

Bardziej szczegółowo