Zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA REZERWACYJNA - WYŁĄCZENIA ZE SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO NR ORAZ MIEJSCA PARKINGOWEGO NR, POŁOŻONYCH W WARSZAWIE W BUDYNKU PRZY ULICY SZWEDZKIEJ 43 Zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: Spółką pod firmą Szwedzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: Warszawa, ul. Marconich nr 11 lok. 4), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , zwaną dalej także Deweloperem, reprezentowaną przez, córkę, (PESEL ), zamieszkałą:, legitymującą się dowodem osobistym, ważnym do dnia roku, zwaną dalej również Pełnomocnikiem Dewelopera, upoważnioną do reprezentowania Dewelopera na podstawie Pełnomocnictwa sporządzonego przed notariuszem w Warszawie dnia roku, Repertorium A Nr, a zwaną/ym/ymi dalej Zamawiającym, zwanymi dalej łącznie Stronami. Pełnomocnik Dewelopera oświadcza, że powyższe pełnomocnictwo nie wygasło, nie zostało odwołane a jego zakres nie uległ zmianie. 1. OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Pełnomocnik Dewelopera oświadcza, że : 1) reprezentowany przez niego Deweloper jest właścicielem nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 18 (osiemnaście), położonej przy ul. Szwedzkiej 43, Kamiennej i Letniej w m. st. Warszawie, dzielnicy Praga Północ, w obrębie , o obszarze 0,2512 ha (dwa tysiące pięćset dwanaście metrów kwadratowych), o sposobie korzystania Bi inne tereny zabudowane, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA3M/ /6 ( Nieruchomość ), w której dziale II jako właściciel wpisana jest spółka pod firmą Szwedzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (REGON ), na podstawie umowy sprzedaży objętej aktem notarialnym sporządzonym przez Krystiana Soroko notariusza w Warszawie, w dniu 31 marca 2014 roku, za Rep. A Nr 1958/2014 oraz na podstawie umowy sprzedaży dokumentowanej aktem notarialnym sporządzonym przez Krystiana Soroko notariusza w Warszawie, w dniu 24 czerwca 2014 roku, za Rep. A Nr 3767/2014, 2) w dziale IV księgi wieczystej WA3M/ /6 ujawniono hipotekę umowną łączną do sumy ,00 zł (trzydzieści dwa miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia osiem złotych) ustanowioną na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (REGON ), zabezpieczającą należność główną z tytułu kredytu, odsetek, prowizji 1

2 i opłat, przyznanych kosztów postępowania sądowego lub egzekucyjnego oraz świadczeń ubocznych, wynikających z umowy kredytu nr z dnia 06 sierpnia 2014 roku, 2. Deweloper ponadto oświadcza, że: 1) z zastrzeżeniem powyższych oświadczeń, Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi innymi długami, prawami osób trzecich ani ograniczeniami w rozporządzaniu, nie stanowi przedmiotu postępowania sądowego, w tym egzekucyjnego lub administracyjnego, a dotychczas nie zostały zawarte żadne umowy dotyczące jej zbycia, przyrzeczenia zbycia lub obciążenia, ani inne umowy cywilno-prawne, w tym w szczególności umowy dzierżawy lub najmu, 2) Nieruchomość jest niezabudowana i ma zapewniony dostęp do drogi publicznej (od ulicy Szwedzkiej, Letniej oraz Kamiennej), 3) oznaczenie Nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków nie uległo zmianie do chwili obecnej, 4) dla terenu, na którym usytuowana jest Nieruchomość aktualnie nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 5) wszelkie opłaty z tytułu bieżącej eksploatacji Nieruchomości, podatki, jak również inne daniny publicznoprawne na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz należności, co do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60) zostały do dnia dzisiejszego uregulowane; nie zachodzą przesłanki do ustanowienia hipoteki przymusowej, 6) Deweloper nie zalega z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ani żadnych innych należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity z dnia 10 listopada 2009 r., Dz.U. Nr 205, poz ze zm.), które to zaległości mogłyby prowadzić do obciążenia Nieruchomości hipoteką przymusową, 7) Deweloper prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz ze zm.) oraz ustawy z dnia 02 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U r., Nr 155, poz ze zm.), a z tytułu zawarcia w wykonaniu niniejszej umowy - umów przyrzeczonych, będzie podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.) i nie będzie zwolniona w zakresie zapłaty tego podatku,, 8) Spółka Szwedzka sp. z o.o. jest deweloperem w rozumieniu art. 3 pkt 1) ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz. 1377) ( Ustawa ), 2 PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 3. Pełnomocnik Dewelopera oświadcza, że: 1) na podstawie ostatecznej decyzji nr 79/2014, wydanej z up. Prezydenta m. st. Warszawy, w dniu 25 kwietnia 2014 roku, znak UD-VII-WAB STY (Nr rejestru 137/2013) przeniesionej 2

3 na rzecz Dewelopera decyzją nr 161/2014 z dnia roku -, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalno-usługowego, w tym usługi handlu, z garażem podziemnym, wjazdami i infrastrukturą techniczną, na działce gruntu nr ewid. 18 oraz 15 i 24 w obrębie przy ul. Szwedzkiej 43 w Warszawie, Deweloper w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, realizuje na Nieruchomości przedsięwzięcie deweloperskie w rozumieniu art. 3 pkt 6) Ustawy ( Przedsięwzięcie Deweloperskie ), polegające na budowie wielorodzinnego budynku mieszkalno-usługowego, dwuklatkowego, dziesięciokondygnacyjnego (w tym dziewięć kondygnacji nadziemnych i jedna kondygnacja podziemna) ( Budynek ), w którym usytuowanych będzie 97 (dziewięćdziesiąt siedem) samodzielnych lokali mieszkalnych, jeden samodzielny lokal niemieszkalny (użytkowy) i jeden lokal niemieszkalny garaż wielostanowiskowy ( Lokale Niemieszkalne ); 2) do poszczególnych lokali mieszkalnych usytuowanych w Budynku przylegać będą tarasy, balkony, loggie, a na kondygnacji podziemnej Budynku znajdować się będą miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, które zgodnie z umowami o podział do korzystania (quoad usum) zawartymi ze wszystkimi współwłaścicielami Budynku, przeznaczone będą do wyłącznego korzystania na rzecz każdoczesnych właścicieli tych lokali, 3) w ramach Przedsięwzięcia deweloperskiego opisanego w niniejszym ustępie, Deweloper wybuduje na Nieruchomości także ciągi pieszo jezdne oraz ogrodzenie. 4. Deweloper rozpoczął prace budowlane w ramach realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego w dniu roku, natomiast ich zakończenie nastąpi najpóźniej w terminie do dnia roku. 5. Deweloper realizować będzie Przedsięwzięcie Deweloperskie zgodnie z poniższym harmonogramem: 1) Etap I wartość 11,39% wykonanie: zabezpieczenia wykopu ścianka berlińska, wykopu oraz fundamentów budynku, 2) Etap II wartość 11,80% wykonanie: ścian, słupów, schodów poziomu -1, stropu nad garażem, ścian, słupów, schodów i murów osłonowych kondygnacji parteru oraz stropu nad parterem, izolacja ścian zewnętrznych poziomu -1, 3) Etap III wartość 10,90% wykonanie: ścian, słupów, schodów i murów osłonowych kondygnacji do poziomu trzeciego piętra włącznie, stropu nad trzecim piętrem, 4) Etap IV wartość 11,93% wykonanie: ścian, słupów, schodów i murów osłonowych kondygnacji do poziomu siódmego piętra włącznie, stropu nad siódmym piętrem, 5) Etap V wartość 12,46% wykonanie: ścian, słupów, schodów i murów osłonowych kondygnacji do poziomu ósmego piętra włącznie, stropu nad ósmym piętrem, izolacji przeciwwodnej na dachu i tarasach, wykonanie ścianek działowych na kondygnacjach, montaż stolarki i ślusarki okiennej, 6) Etap VI wartość 16,62% wykonanie: montaż stolarki drzwiowej (bez drzwi w mieszkaniach), montaż dźwigów osobowych, montaż balustrad, wykonanie elewacji, przyłączy zewnętrznych, instalacji kanalizacji, instalacji oddymiającej, instalacji wentylacji garażu i lokalu usługowego, 7) Etap VII wartość 24,90% wykonanie: tynków i okładzin wewnętrznych (ściany i sufity), dachów zielonych substrat, posadzek betonowych, robót malarskich wewnętrznych, dróg, 3

4 chodników oraz DFA, wewnętrznej instalacji elektrycznej, instalacji wodnej, instalacji C.O., instalacji wentylacji lokali mieszkalnych, rezerwa. 6. Dla niniejszego Przedsięwzięcia Deweloperskiego bank PKO BP S.A. Oddział 1 w Warszawie prowadzi otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy, w ramach którego, dla Nabywcy zostanie przypisany indywidualny numer rachunku. 3 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zobowiązanie się Dewelopera do wyłączenia ze sprzedaży - zarezerwowania, tj. nie oferowania do sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego nr (opisanego poniżej w ust. 2), Miejsca parkingowego nr oraz zawarcia Umowy deweloperskiej dotyczącej Lokalu nr, oznaczonego na Załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy oraz Miejsca parkingowego nr,oznaczonego na Załączniku Nr 2 położonych w budynku, który Deweloper zamierza zrealizować na działce przy ul. Szwedzkiej 43 w Warszawie, za cenę określoną w 6 poniżej. (Przedmiot Umowy), 2. Lokal nr znajdować się będzie w Budynku na ( ) kondygnacji naziemnej ( piętrze), jako samodzielny lokal mieszkalny, w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903, z późn. zm.), składający się z, o łącznej projektowanej powierzchni użytkowej wynoszącej m 2 ( setnych metra kwadratowego) (Lokal), którego usytuowanie w Budynku oraz układ pomieszczeń określono w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, 4 ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA STRON 1. Deweloper zobowiązuje się nie oferować Lokalu nr oraz miejsca parkingowego nr innym podmiotom niż Zamawiający do dnia zawarcia Umowy deweloperskiej, przez okres nie dłuższy niż do dnia roku. 2. Deweloper zobowiązuje się zawrzeć z Zamawiającym Umowę deweloperską dotyczącą opisanego niniejszą umową Lokalu nr oraz Miejsca parkingowego nr, w formie aktu notarialnego w terminie podanym w ust. 1 powyżej. 3. W przypadku nie zawarcia przez Strony Umowy deweloperskiej w terminie do dnia roku niniejsza umowa ulega rozwiązaniu. 4. Zamawiający zobowiązuje się do wpłacenia kaucji w wysokości 1.500,00 PLN brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) w terminie do, na rachunek Dewelopera nr:. 5. W przypadku niedokonania przez Zamawiającego zapłaty kaucji w określonym powyżej terminie i wysokości niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez Strony. 6. Jeżeli w terminie określonym w ust. 1 Umowa deweloperska nie zostanie zawarta z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, niniejsza Umowa wygaśnie i w takiej sytuacji Deweloper zwróci Zamawiającemu otrzymaną kaucję pomniejszoną o kwotę 1.000,00 PLN brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) (koszty manipulacyjne) 4

5 7. W przypadku zawarcia Umowy deweloperskiej kaucja wniesiona przez Zamawiającego zostanie zaliczona na poczet zapłaty części ceny opisanej w 5 poniżej. 8. Zamawiający oświadcza, że na podstawie dokumentów udostępnionych przez Dewelopera oraz przeprowadzonej wizji lokalnej terenu budowy zapoznał się z planowaną przez Dewelopera inwestycją oraz stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, wszelkich do niej praw Dewelopera i nie wnosi w tej kwestii żadnych uwag. 5 CENA LOKALU ORAZ MIEJSCA PARKINGOWEGO 1. Cena Lokalu nr wraz z podatkiem VAT wynosi PLN (słownie: złotych) 2. Cena Miejsca postojowego nr wraz z podatkiem VAT wynosi PLN (słownie: złotych) Cena Lokalu oraz cena Miejsca postojowego łącznie będą zwane Ceną Sprzedaży. 6 HARMONOGRAM WPŁAT 1. Nabywca zobowiązuje się do dokonania zapłaty Ceny Sprzedaży według następującego harmonogramu : a) 10 % (dziesięć procent) Ceny w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia zawarcia Umowy deweloperskiej, b) 10 % (dziesięć procent) Ceny w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia zawiadomienia nabywcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru oraz w formie elektronicznej o zakończeniu robót stanu zero, co potwierdzone zostanie stosownym wpisem do dziennika budowy, c) 20 % (dwadzieścia procent) Ceny w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia zawiadomienia nabywcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru oraz w formie elektronicznej o zakończeniu robót stanu surowego otwartego, co potwierdzone zostanie stosownym wpisem do dziennika budowy, d) 25 % (dwadzieścia pięć procent) Ceny w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia zawiadomienia nabywcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru oraz w formie elektronicznej o zakończeniu robót stanu surowego zamkniętego, co potwierdzone zostanie stosownym wpisem do dziennika budowy, e) 15 % (piętnaście procent) Ceny w terminie do dnia roku, f) 10 % (dziesięć procent) Ceny w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia zawiadomienia nabywcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru oraz w formie elektronicznej o zakończeniu robót budowlanych co potwierdzone zostanie stosownym wpisem do dziennika budowy, g) 10% (dziesięć procent) Ceny w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia podpisania Protokołu Odbioru. 5

6 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Strony oświadczają, że wszelkie zapisy Umowy zostały przeczytane, są zrozumiałe, a wiedza obu stron pozwala w pełni rozumieć ich treść. Strony potwierdzają, że wszelkie zapisy Umowy zostały przyjęte bez uwag. 2. Zamawiający zobowiązuje się poinformować Dewelopera o każdorazowej zmianie aktualnego adresu do korespondencji, adresu oraz telefonu kontaktowego. Jeżeli Zamawiający nie dopełni tego obowiązku korespondencja przesłana na adres wskazany w nagłówku niniejszej Umowy traktowana będzie jako należycie doręczona. 3. Integralną część niniejszej Umowy stanowi Prospekt informacyjny wraz ze wzorem Umowy deweloperskiej Załącznik nr Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zamawiający Deweloper 6

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, -------------

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, ------------- KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Dorota Tyczyńska-Grzeszyk, Notariusz Iwona Krupińska, Spółka Cywilna ul. St. Dubois 12 lok. 16, 00-188 Warszawa tel. (22) 635-05-11, (22) 635-44-66, fax: (22) 207-28-09

Bardziej szczegółowo

Repertorium A Nr /2014

Repertorium A Nr /2014 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego sierpnia roku dwa tysiące czternastego (01.08.2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY Zawarta dnia.2014r. w Warszawie pomiędzy: 1. Spółką STRUCTUR CONCEPT III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Tożsamość Stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych serii i numerów: 1/, 2/.-------- UMOWA DEWELOPERSKA

AKT NOTARIALNY. Tożsamość Stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych serii i numerów: 1/, 2/.-------- UMOWA DEWELOPERSKA REPERTORIUM A NR /2012 PROJEKT AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące dwunastego roku (..2012 r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Płk. Francesco Nullo nr 3 (trzy) przed notariuszem stawili się:-----------------

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław www.notariuszlesniak.pl tel. 071 341 23 71 do 73, fax.

Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław www.notariuszlesniak.pl tel. 071 341 23 71 do 73, fax. PROJEKT Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław Niniejszy projekt aktu notarialnego w rozumieniu 7 pkt. 1 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y REPERTORIUM A nr.. /2014 A K T N O T A R I A L N Y Dnia dwudziestego piątego marca dwa tysiące czternastego roku (25.03.2014 r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy placu Powstańców Śląskich nr

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.) w Kancelarii Notarialnej we.. przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: --------------------------------- 1., ----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Akt Notarialny. Umowa deweloperska

Akt Notarialny. Umowa deweloperska Wzór umowy deweloperskiej Repertorium A. Numer /2014 Akt Notarialny Dnia ****** dwa tysiące czternastego (***.2014) roku przed notariuszem Adrianą Miśkiewicz w siedzibie jej Kancelarii w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE UMOWA DEWELOPERSKA zawarta w dniu 2012r., w, pomiędzy: Tomaszem Benek, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Korfantego 30, oraz Krzysztofem Seredyńskim, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013 1 R e p e r t o r i u m A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia ***------------------------------------------------------------------------------------------------------------ roku dwa tysiące trzynastego (**-**-2013)

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015 REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( -..-2015), przede mną PAWŁEM GMERKIEM Notariuszem w Piasecznie, działającym w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Kościuszki nr 17,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

U M O W A D E W E L O P E R S K A

U M O W A D E W E L O P E R S K A Repertorium A numer /2014 Poniższy tekst stanowi wstępny projekt aktu notarialnego przeznaczony do konsultacji ze stronami i może ulegać modyfikacjom w związku z ustaleniami stawających i przedłożonymi

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Przedwstępna Umowa Sprzedaży nr XXX / 170

Przedwstępna Umowa Sprzedaży nr XXX / 170 Zawarta dnia 10.06.2011 we Wrocławiu pomiędzy: Przedwstępna Umowa Sprzedaży nr XXX / 170 MICHAŁ GUDZOWSKI, syn Jana i Magdaleny, dowód osobisty ASS 212593, ważny do dnia 28.04.2020, PESEL 80110400790 zam.

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA MARINE HOTEL***** & APPARTEMENTS Apartament 629. Zdrojowa Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

UMOWA PRZEDWSTĘPNA MARINE HOTEL***** & APPARTEMENTS Apartament 629. Zdrojowa Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. www.marinehotel.pl UMOWA PRZEDWSTĘPNA MARINE HOTEL***** & APPARTEMENTS Apartament 629 zawarta w dniu 20 roku pomiędzy: a Zdrojowa Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Kołobrzegu,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.07.2015 wydanie 1 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEVELOPERA Deweloper ROZA DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl ZAŁĄCZNIK Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 03 grudnia 2014 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C2 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO ZADANIE INWESTYCYJNE ETAP I I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA NICKEL INVEST NR 3 Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu wykończenia lokalu mieszkalnego w inwestycji SŁODOWIEC CITY

Regulamin Programu wykończenia lokalu mieszkalnego w inwestycji SŁODOWIEC CITY Regulamin Programu wykończenia lokalu mieszkalnego w inwestycji SŁODOWIEC CITY 1. Przedmiot Regulaminu 1. Kaliope Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-634), przy ul. Racławickiej 114, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego.. PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres DOMBUD s.c. Przemysław

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-... PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzany jest dla Zadania Inwestycyjnego tj. zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Bardziej szczegółowo

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.03.2014 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Andrzej Kostrzewski

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "INWESTYCJE III APM

Bardziej szczegółowo