WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ N O T A R I A L N Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ N O T A R I A L N Y"

Transkrypt

1 WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ Repertorium A nr A K T N O T A R I A L N Y Dnia w Kancelarii Notarialnej przy, przed notariuszem stawili się: 1., działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą: DOM-INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zwycięskiej 12G/1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 zł pokrytym w całości, W dalszej części niniejszej umowy DOM-INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu zwana będzie także Deweloperem lub Spółką, Deweloper wskazuje adres do korespondencji: W dalszej części niniejszej umowy... zwani będą także Nabywcą lub Nabywcami. Nabywca wskazuje adres do korespondencji:... Tożsamość stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych serii i nr: UMOWA DEWELOPERSKA w imieniu DOM INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że: 1) Spółka DOM INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu jest właścicielem nieruchomości położonej we Wrocławiu, obręb Plac Grunwaldzki, przy ul. Romana Dmowskiego składającej się z działki nr 3/1, o pow. 0,2396 ha (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą WR1K/ /4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wrocław-Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych, zwana w dalszej treści niniejszej umowy również Nieruchomością, 2) w dziale I-O księgi wieczystej numer WR1K/ /4 opisana wyżej nieruchomość oznaczona jest nieruchomość zabudowana, 3) w dziale III księgi wieczystej numer WR1K/ /4 wpisane są:

2 2 a) roszczenia i wzmianki o wnioskach, które swym zakresem nie dotyczą praw osób trzecich do przedmiotu niniejszej umowy, b) ograniczone prawo rzeczowe - służebność przesyłu, nieodpłatna na czas nieokreślony, polegająca na: - prawie wybudowania na nieruchomości objętej niniejszą księgą wieczystą instalacji i utrzymania urządzeń elektroenergetycznych, złączy kablowych i kabli energetycznych, - prawie całodobowego swobodnego dostępu do zainstalowanych urządzeń w celu dokonywania przeglądów, napraw, remontów, konserwacji i innych czynności związanych z eksploatacją lub wymiana tych urządzeń, - prawie instalacji i utrzymania kolejnych obwodów (linii elektroenergetycznych) po trasie już istniejących, w przypadku planów dalszej rozbudowy sieci w pasie o szerokości 2m, przy czym wykonywanie całej służebności opisanej wyżej ograniczone będzie do łącznej powierzchni około 60m 2 działki; służebność opisana wyżej wpisana na rzecz Tauron Dystrybucja SA z siedziba w Krakowie, REGON , c) ograniczone prawo rzeczowe prawo użytkowania nieruchomości, nieodpłatnie, na czas nieokreślony, polegające na prawie zainstalowania stacji elektroenergetycznej 20/0,4 KV (rozdzielnicy 20 KV, rozdzielnicy 0,4 KV, transformatora 20,04 KV), przy czym urządzenia stacji opisanej wyżej zainstalowane będą w pomieszczeniu o powierzchni około 30m 2, które powstanie w części podziemnej budynku wielomieszkaniowego (poziom garażu podziemnego -1), który wybudowany zostanie przez DOM-INVEST Sp. z o.o. we Wrocławiu na działce nr 3/1, w ramach realizowanej inwestycji; użytkowanie opisane wyżej wpisane na rzecz Tauron Dystrybucja SA z siedziba w Krakowie, REGON , 4) w dziale IV księgi wieczystej numer WR1K/ /4 wpisana jest hipoteka umowna w kwocie ,00 zł (trzydzieści milionów złotych) na rzecz Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie zabezpieczająca wszystkie wierzytelności wynikające z umowy pożyczki z dnia r. tj. kwotę pożyczki, odsetki wynikające z umowy pożyczki i ewentualne odsetki ustawowe za zwłokę w spłacie pożyczki oraz wszelkie inne należności uboczne związane z dochodzeniem roszczeń wynikających z umowy pożyczki, w szczególności koszty postępowań sądowych, zastępstwa procesowego oraz koszty związane z egzekucją należności. 2. w imieniu DOM INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że: 1) Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi innymi, poza wyżej opisanymi, ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani prawami wynikającymi ze stosunków obligacyjnych, długami, roszczeniami osób trzecich (poza wzmiankami o roszczeniach i roszczeniami o ustanowienie odrębnej własności lokali znajdujących się w budynkach wybudowanych przez Spółkę na Nieruchomości wynikających z umów deweloperskich ale dotyczących lokali innych niż będący przedmiotem tej umowy), ani innymi ograniczeniami w rozporządzaniu, w szczególności takimi, które byłyby skuteczne wobec nabywcy niezależnie od wpisu w księdze wieczystej,

3 3 2) Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnego postępowania sądowego, egzekucyjnego, ani administracyjnego, 3) Nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej, 4) Spółka nie posiada zaległości podatkowych, ani zaległości w zapłacie innych należności oraz opłat, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zm.), które mogą powodować powstanie zobowiązań po stronie Nabywcy, 5) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała nr z dnia... wyraziło zgodę na... i stwierdziło... ; 6) Spółka nie została postawiona w stan likwidacji, nie została ogłoszona jej upadłość, ani sama nie wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, 7) w zakresie czynności objętych niniejszą umową Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz ze zm.), 8) Spółka jest deweloperem w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2011r., Nr 232, poz. 1377), zwanej w dalszej treści niniejszej umowy Ustawą, a umowa objęta niniejszym aktem zawierana jest celem ustanowienia i przeniesienia na Nabywcę prawa, o którym mowa w art.1 Ustawy, 9) w związku z tym, że wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę został złożony przed dniem wejścia w życie Ustawy, pomiaru powierzchni użytkowej wszystkich lokali mających powstać w budynku przy ul. Dmowskiego we Wrocławiu opisanego w 2 ust. 2 pkt. 1) niniejszej umowy dokonuje się na zasadach obowiązujących przed dniem wejścia w życie tej ustawy na podstawie polskiej normy PN 70/B Powierzchnie budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru. 10) w związku z tym, że rozpoczęcie sprzedaży w zakresie przedsięwzięcia deweloperskiego obejmującego przedmiot niniejszej umowy nastąpiło przed dniem wejścia w życie Ustawy, stosownie do treści art. 37 Ustawy, nie stosuje się środków ochrony, o których mowa w art. 4 Ustawy w postaci: a) zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego, b) otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego i gwarancji ubezpieczeniowej, c) otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego i gwarancji bankowej, d) otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego. 11) rzeczy i prawa będące przedmiotem niniejszej umowy stanowią i stanowić będą składniki aktywów obrotowych DOM INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w rozumieniu ustawy o rachunkowości i w związku z tym nie ma do nich zastosowania przepis art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., Nr 1224), gdyż opisane wyżej rzeczy i prawa nie stanowią i nie będą stanowić składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości,

4 4 zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych. 12) Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą w Warszawie pismem z dnia... wydała promesę, zgodnie z którą w przypadku sprzedaży przez spółkę DOM INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu jakichkolwiek lokali mających powstać w budynku przy ul. Dmowskiego we Wrocławiu opisanego w 2 ust. 2 pkt. 1) niniejszej umowy, wyrazi zgodę na wyodrębnienie z księgi wieczystej WR1K/ /4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych, lokalu nr położonego w wymienionym wyżej budynku w stanie wolnym od ustanowionej na rzecz Agencji Mienia Wojskowego hipoteki w kwocie ,00 zł (trzydzieści milionów złotych) pod warunkiem wcześniejszej zapłaty przez nabywcę lokalu, na rzecz spółki DOM INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu całej ceny sprzedaży lokalu; z promesy Agencji Mienia Wojskowego wynika ponadto, że po wybudowaniu budynku przy ul. Dmowskiego we Wrocławiu opisanego w 2 ust. 2 pkt. 1) niniejszej umowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Agencja Mienia Wojskowego wyrazi zgodę na ustanowienie odrębnej własności lokali niemieszkalnych garaży wielostanowiskowych i założenie dla nich nowych ksiąg wieczystych, w stanie wolnym od hipoteki w kwocie ,00 zł (trzydzieści milionów złotych) opisanej wyżej w imieniu DOM INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że: 1) Spółka posiada ostateczną Decyzję Nr 4916/2012 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Spółce pozwolenia na budowę, wydaną w dniu roku, 2) Spółka posiada ostateczną Decyzję Nr 858/2013 zmieniającą ostateczną decyzję Prezydenta Wrocławia nr 4916/2012 z dnia r., wydaną w dniu roku, 3) decyzje powołane w pkt. 1) i 2) powyżej są ostateczne w administracyjnym toku postępowania oraz prawomocne i w stosunku do nich nie została wniesiona skarga do sądu administracyjnego. 2. w imieniu DOM INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że: 1) Spółka na Nieruchomości zrealizuje inwestycję, polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym w parterze i garażami, zwanym w dalszej treści niniejszej umowy Budynkiem, zlokalizowanym przy ulicy Dmowskiego we Wrocławiu na działce nr 3/1, AM-21 obręb Plac Grunwaldzki wraz z rozbiórką nieczynnej kanalizacji deszczowej i kabla energetycznego oraz przebudową sieci kanalizacyjnej pod nazwą Wyspa Mieszczańska, zwaną w dalszej treści niniejszej umowy Przedsięwzięciem deweloperskim ; Budynek będzie posiadał siedem

5 5 kondygnacji nadziemnych i jedną kondygnację podziemną, o powierzchni całkowitej części nadziemnej wynoszącej 6566,08 m2, liczbie lokali 117, w tym 9 niemieszkalnych o minimalnym odstępie między budynkami sąsiednimi wynoszącym około 11 m, 2) rozpoczęcie prac budowlanych Przedsięwzięcia deweloperskiego nastąpiło dnia roku, a ich zakończenie nastąpi w terminie do dnia roku. 3. Strony zgodnie postanawiają, że Deweloper ma prawo do dokonania podziału/połączenia geodezyjnego Nieruchomości poprzez dokonanie: wydzielenia działek zabudowanych budynkami, wydzielenia działek stanowiących tereny wewnątrz terenu obejmującego realizację Przedsięwzięcia deweloperskiego, drogi, tereny pod budowę urządzeń infrastruktury, wydzielenia działek zabudowanych naziemnymi miejscami postojowymi oraz wyodrębnienia lokali o charakterze mieszkalnym i niemieszkalnym, w tym lokali stanowiących lokale garażowe, zgodnie z wymogami i potrzebami realizacji Przedsięwzięcia deweloperskiego, a także do ustanawiania na terenie obejmującym realizację Przedsięwzięcia deweloperskiego niezbędnych służebności i użytkowań. 4. Nabywca oświadcza, że: 1) odebrał od Dewelopera w postaci papierowej prospekt informacyjny dotyczący Przedsięwzięcia deweloperskiego obejmującego lokal mieszkalny opisany w 4 ust. 1 niniejszej umowy, wraz z załącznikami, to jest rzutem kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego opisanego w 4 ust. 1 niniejszej umowy oraz wzorem umowy deweloperskiej, 2) dokumenty, o których mowa powyżej, Deweloper dostarczył Nabywcy przed zawarciem niniejszej umowy i Nabywca zapoznał się z ich treścią, 3) został poinformowany przez Dewelopera o możliwości zapoznania się w siedzibie Spółki przy ulicy Zwycięskiej 12g/1 we Wrocławiu z: a) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, b) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego Dewelopera, c) kopią pozwolenia na budowę Przedsięwzięcia deweloperskiego, d) sprawozdaniami finansowymi Dewelopera za ostatnie dwa lata, e) projektem architektoniczno-budowlanym Przedsięwzięcia deweloperskiego, 5. Nabywcy zostały przedstawione szczegółowe informacje dotyczące sytuacji prawnofinansowej Dewelopera oraz Przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym lokalu mieszkalnego opisanego w 4 ust. 1 niniejszej umowy, w zakresie określonym w prospekcie informacyjnym. 6. w imieniu DOM INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że od dnia odbioru przez Nabywcę prospektu informacyjnego wraz z załącznikami do dnia dzisiejszego nie nastąpiły zmiany w zakresie informacji zawartych w prospekcie informacyjnym.

6 w imieniu DOM INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że: 1) Deweloper zobowiązuje się do wybudowania na Nieruchomości Budynku, oraz do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego opisanego w 4 ust. 1 niniejszej umowy wraz z liczonym na zasadach określonych w art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903) udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, oraz zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Nabywcy własności lokalu mieszkalnego opisanego w 4 ust. 1 niniejszej umowy wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz prawami niezbędnymi do korzystania z tego lokalu przez Nabywcę, w stanie wolnym od wszelkich obciążeń, a w szczególności od obciążeń jakimikolwiek hipotekami, w tym hipoteką opisaną w 1 ust. 1 pkt. 4) t niniejszej umowy. Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego opisanego w 4 ust. 1 niniejszej umowy i przeniesienie własności tego lokalu na Nabywcę nastąpi na podstawie umowy, zwanej w dalszej treści niniejszej umowy umową sprzedaży. Przy zawarciu umowy sprzedaży Deweloper zobowiązuje się przedłożyć pismo Agencji Mienia Wojskowego wyrażające zgodę na odłączenie z księgi wieczystej WR1K/ /4 lokalu mieszkalnego opisanego w 4 ust. 1 niniejszej umowy w stanie wolnym od obciążeń hipoteką opisaną w 1 ust. 1 pkt. 4) niniejszej umowy zgodnie z promesą Agencji Mienia Wojskowego powołaną w 1 ust. 2 pkt. 12) niniejszej umowy. 2) Deweloper zobowiązuje się do zawarcia umowy sprzedaży w terminie najpóźniej do dnia.. roku, pod warunkiem uprzedniego wywiązania się Nabywcy ze wszystkich zobowiązań finansowych wynikających z niniejszej umowy oraz po odbiorze przez Nabywcę lokalu mieszkalnego opisanego w 4 ust. 1 niniejszej umowy, w terminie i na warunkach wskazanych w 8 ust Strony oświadczają, że Deweloper poinformuje Nabywcę listem poleconym lub bezpośrednio przy odbiorze lokalu mieszkalnego opisanego w 4 ust. 1 niniejszej umowy, o terminie zawarcia umowy sprzedaży, wysłanym nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed planowanym terminem zawarcia umowy sprzedaży. 3. Deweloper zobowiązuje się na wniosek Nabywcy przygotować będące w jego posiadaniu dokumenty dotyczące Przedsięwzięcia deweloperskiego niezbędne do uzyskania kredytu na zakup lokalu mieszkalnego opisanego w 4 ust. 1 niniejszej umowy wraz z prawami niezbędnymi do korzystania z tego lokalu przez Nabywcę w imieniu DOM INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że lokal mieszkalny będący przedmiotem niniejszej umowy oznaczony numerem..., zwany w dalszej treści niniejszej umowy

7 7 lokalem, składający się z..., o powierzchni użytkowej wynoszącej... m 2, będzie usytuowany na... piętrze (... kondygnacji nadziemnej) Budynku, który zostanie wybudowany zgodnie z załącznikami do niniejszej umowy w terminie do dnia roku. Do lokalu przynależeć będzie pomieszczenie gospodarcze nr... o pow...., usytuowane na kondygnacji -1 Budynku. W związku z tym łączna powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniem gospodarczym wyniesie... m Usytuowanie i plan lokalu, plan zagospodarowania terenu obejmującego realizację Przedsięwzięcia deweloperskiego, szczegółowy opis techniczny i standard wykończenia lokalu, usytuowanie przynależnego do lokalu pomieszczenia gospodarczego nr... określone są odpowiednio w Załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej umowy. 3. Deweloper zobowiązuje się do terminowej realizacji Przedsięwzięcia deweloperskiego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 5. Deweloper i Nabywca ustalają następującą procedurę odbioru lokalu: 1) Odbiór i wydanie lokalu Nabywcy nastąpi w terminie i na warunkach wskazanych w 8 ust. 1. O terminie odbioru lokalu Deweloper zawiadomi Nabywcę pisemnie listem poleconym wysłanym co najmniej na 7 (siedem) dni przed planowanym terminem odbioru. 2) Odbiór i wydanie lokalu zostanie dokonany w obecności Nabywcy. 3) Z przeprowadzonego odbioru lokalu sporządzony zostanie Protokół Odbioru Lokalu podpisany przez Nabywcę i Dewelopera, do którego to protokołu Nabywca może zgłosić ewentualne wady lokalu. 4) Deweloper jest zobowiązany, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Lokalu, doręczyć Nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub zawierającym uzasadnienie oświadczenie o odmowie uznania wad. 5) Deweloper jest zobowiązany, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Lokalu, usunąć uznane wady lokalu. Jeżeli Deweloper, mimo zachowania należytej staranności nie usunie wad w powyższym terminie, może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia. 6) W zakresie nieuregulowanym postanowieniami ust. 1-5 powyżej do odpowiedzialności Dewelopera za wady fizyczne i prawne lokalu stosuje się przepisy o rękojmi ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 7) Nabywca nie może odmówić dokonania odbioru lokalu gdy pozostają do wykonania prace dotyczące zagospodarowania terenu obejmującego realizację Przedsięwzięcia deweloperskiego i małej infrastruktury. 8) Wszelkie prace dodatkowe oraz wykończeniowe lokalu dokonywane przez Nabywcę we własnym zakresie mogą być prowadzone w Budynku jedynie przy zachowaniu szczególnej dbałości o wygląd Budynku, w szczególności holów wejściowych, klatek

8 8 schodowych, wind. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące wynikiem zniszczenia, uszkodzenia lub obniżenia wartości części wspólnych Budynku oraz terenu obejmującego realizację Przedsięwzięcia deweloperskiego, powstałych z przyczyn zależnych od Nabywcy lub podmiotów trzecich działających na zlecenie bądź w interesie Nabywcy. Odpowiedzialność Nabywcy z tego tytułu oparta jest na zasadzie ryzyka Strony ustalają, że całkowita cena z tytułu sprzedaży lokalu wraz z prawami niezbędnymi do korzystania z lokalu przez Nabywcę, z zastrzeżeniem ust. 4, wynosi... (słownie: ), zwana w dalszej treści niniejszej umowy Ceną i obejmuje: 1) wartość lokalu wraz z odpowiednim udziałem w częściach wspólnych Budynku oraz udziałem we współwłasności gruntu w wysokości... (w tym należny podatek od towarów i usług VAT), wg wyliczenia:... m² x...zł/m 2, 2) wartość przynależnego do lokalu pomieszczenia gospodarczego (w tym należny podatek od towarów i usług VAT), w wysokości... zł, 2. Cena będzie płatna przez Nabywcę na rachunek Dewelopera o numerze prowadzony przez Bank. w następujący sposób: 1) 2) 3. Nabywca zobowiązuje się do terminowego dokonywania płatności określonych postanowieniami niniejszej umowy. 4. Strony postanawiają, że jeżeli po odbiorze lokalu jego powierzchnia użytkowa będzie większa lub mniejsza od określonej w 4 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy, to Cena zostanie odpowiednio skorygowana najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży. W takim przypadku Nabywcy przysługiwać będzie prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania przez Nabywcę zawiadomienia o odpowiedniej korekcie Ceny, nie później jednak niż w terminie do dnia, do którego ma nastąpić podpisanie umowy sprzedaży. Powyższe ustalenie obejmuje realizację budowy lokalu według planu lokalu stanowiącego Załącznik do niniejszej umowy i nie dotyczy przypadku wprowadzenia zmian lokatorskich przez Nabywcę mających wpływ na zmianę jego powierzchni użytkowej Nabywca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy: 1) jeżeli niniejsza umowa nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 Ustawy,

9 9 2) jeżeli informacje zawarte w niniejszej umowie nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy, 3) jeżeli Deweloper nie doręczył Nabywcy, zgodnie z art. 18 i art. 19 Ustawy, prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, 4) jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto niniejszą umowę, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania niniejszej umowy, 5) jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto niniejszą umowę, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do Ustawy, 6) w przypadku nieprzeniesienia na Nabywcę prawa odrębnej własności lokalu, w terminie i na zasadach określonych w niniejszej umowie. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1) 5) powyżej, Nabywca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej zawarcia, to jest do dnia W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6) powyżej, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od niniejszej umowy Nabywca wyznaczy Deweloperowi 120 (stu dwudziesto) dniowy termin na przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy. Nabywca zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia. 4. Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku nie wywiązania się Nabywcy ze zobowiązań finansowych w terminie lub wysokości określonych w 6 ust. 2 niniejszej umowy, mimo wezwania Nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia wezwania z zastrzeżeniem obowiązku uwzględnienia okresu przeszkody w niespełnieniu przez Nabywcę tego zobowiązania wywołanego działaniem siły wyższej. 5. Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku: 1) niestawienia się Nabywcy lub odmowy odbioru lokalu, a także w przypadku gdy do odbioru lokalu nie może dojść z zależnych od Nabywcy przyczyn wskazanych w 8 ust. 1, lub 2) niestawienia się Nabywcy lub odmowy podpisania aktu notarialnego celem zawarcia umowy sprzedaży, a także w przypadku gdy do podpisania aktu notarialnego celem zawarcia umowy sprzedaży nie może dojść z przyczyn zależnych od Nabywcy, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 (sześćdziesięciu) dni, z zastrzeżeniem obowiązku uwzględnienia okresu przeszkody w niespełnieniu przez Nabywcę tych zobowiązań wywołanego działaniem siły wyższej. 6. Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od niniejszej umowy jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o wybudowanie budynku, wyodrębnienia lokalu

10 10 mieszkalnego nr... i przeniesienia prawa własności tego lokalu złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. 7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Dewelopera w przypadkach określonych w ust. 4 i 5 pkt. 1) i 2), Nabywca zobowiązany jest wyrazić zgodę na wykreślenie roszczenia o wybudowanie budynku, wyodrębnienia lokalu mieszkalnego nr... i przeniesienia prawa własności tego lokalu w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy. 8. W każdym przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Dewelopera lub Nabywcę lub jej rozwiązania przez strony, Deweloper zwróci Nabywcy wpłacone środki, pomniejszone o ewentualne należne Deweloperowi kary umowne lub odsetki, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy/rozwiązania niniejszej umowy, pod warunkiem otrzymania w tym samym terminie podpisanych przez Nabywcę faktur korygujących Deweloper wyda lokal w posiadanie Nabywcy po uzyskaniu przez Dewelopera ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Budynku, nie później jednak niż w terminie do dnia..., jednakże nie wcześniej niż po uprzednim wywiązaniu się Nabywcy ze wszystkich zobowiązań finansowych względem Dewelopera wynikających z niniejszej umowy. 2. W przypadku opóźnienia Dewelopera w wydaniu Nabywcy lokalu w terminie i na zasadach określonych w ust. 1, Deweloper zapłaci Nabywcy karę umowną w wysokości równej wysokości odsetek ustawowych liczonych od dokonanych przez Nabywcę wpłat tytułem zapłaty Ceny, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą równowartość 4,50% (cztery i pięćdziesiąt setnych procenta) Ceny. 3. Jeżeli Deweloper opóźni się z terminem realizacji obowiązków wskazanych w 3 ust. 1 pkt. 2), 4 ust. 1 oraz 8 ust. 1 z uwagi na siłę wyższą (siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, niejednokrotnie połączone z niemożnością przewidzenia jego wystąpienia, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia lub skutecznego przeciwdziałania, takie jak: zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody, zaburzeń życia zbiorowego jak np. wojna, zamieszki krajowe, a także akty władzy publicznej dotyczące nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczo politycznych) lub awarię na terenie obejmującym realizację Przedsięwzięcia deweloperskiego zagrażającą życiu lub zdrowiu ludzkiemu, której przy zachowaniu należytej staranności nie dało się przewidzieć na etapie projektowania Przedsięwzięcia deweloperskiego, które opóźnią lub uniemożliwią wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, to Deweloper będzie miał prawo do przedłużenia tych terminów o okres czasu równy czasowi działania lub trwania w/w okoliczności, ujawnionych w dzienniku budowy. W przypadku zaistnienia wskazanych okoliczności Deweloper poinformuje Nabywcę o powyższym na piśmie oraz

11 11 wyjaśni przyczyny powstałego w ten sposób opóźnienia. Jeżeli opóźnienie spowodowane zostało zdarzeniami lub okolicznościami opisanymi wyżej, to Deweloper nie jest zobowiązany do zapłaty kary umownej. 4. W przypadku gdy opóźnienie Dewelopera dotycząca wydania lokalu w odniesieniu do terminu określonego w ust. 1 z przyczyn zależnych wyłącznie od Dewelopera przekroczy 30 (trzydzieści) dni, Nabywca może odstąpić od niniejszej umowy, nie później jednak niż w terminie do dnia do którego ma nastąpić podpisanie umowy sprzedaży. 5. W przypadku opóźnienia się Nabywcy ze spłatą zobowiązań finansowych, o których mowa w 6 ust. 2 niniejszej umowy Deweloper naliczy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie, przy czym łącznie kwota odsetek nie może przewyższać równowartość 4,50% (cztery i pięćdziesiąt setnych procenta) Ceny. 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Nabywcę w sytuacji określonej w ust. 4 lub 7 ust. 1 pkt 6) niniejszej umowy, Deweloper zapłaci Nabywcy karę umowną w wysokości 4,50% (cztery i pięćdziesiąt setnych procenta) Ceny. 7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Dewelopera w sytuacji określonej 7 ust. 5 pkt. 1) i 2) niniejszej umowy, oraz w sytuacji określonej w 7 ust.4 Nabywca zapłaci Deweloperowi karę umowną w wysokości 4,50% (cztery i pięćdziesiąt setnych procenta) Ceny. 8. Jeżeli szkoda poniesiona przez Nabywcę przewyższy kwotę zastrzeżonej kary umownej, Nabywcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 9. Jeżeli szkoda poniesiona przez Dewelopera przewyższy kwotę zastrzeżonej kary umownej, Deweloperowi przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 10. Strony jednocześnie postanawiają, że termin wydania lokalu, określony w ust. 1 ulegnie odpowiedniemu przesunięciu w przypadku: 1) opóźnienia Nabywcy w zapłacie wymagalnych zobowiązań finansowych, o których mowa w 6 ust. 2 o okres opóźnienia w spełnieniu należnego świadczenia; 2) rozszerzenia na wniosek Nabywcy zakresu prac wykończeniowych o zmiany i odstępstwa od ustalonych w protokołach uzgodnień, umowach lub wcześniej zaakceptowanych projektach o termin niezbędny do ich realizacji uzgodniony pomiędzy stronami w formie aneksu do niniejszej umowy; 3) opóźnienia Nabywcy z dokonaniem wyboru materiałów wykończeniowych lub nie zleceniem przez Dewelopera rozpoczęcia prac wykończeniowych w lokalu z przyczyn leżących po stronie Nabywcy o okres opóźnienia powstałego z przyczyn leżących po stronie Nabywcy; 4) wykonania robót koniecznych, tj. takich, które mają na celu zapewnienie niezbędnego bezpieczeństwa na terenie obejmującym realizację Przedsięwzięcia deweloperskiego w razie zagrożenia awarią zaistniałą z przyczyn niezależnych od

12 12 Dewelopera, wpisanych do dziennika budowy o czas niezbędny dla ich realizacji potwierdzony przez nadzór budowy. W tym przypadku Deweloper udzieli Nabywcy stosownych wyjaśnień na piśmie Koszty eksploatacji lokalu wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym oraz części wspólnych ponosi Nabywca od pierwszego dnia kalendarzowego następującego po dniu odbioru lokalu. Obejmuje to również koszty związane z administracją i utrzymaniem urządzeń wspólnych dla Budynku wraz z działką pod Budynkiem, koszty związane z utrzymaniem części wspólnych terenu obejmującego realizację Przedsięwzięcia deweloperskiego jak również ubezpieczenie, podatki oraz inne opłaty publiczno-prawne oraz cywilnoprawne. 2. Nabywca wyraża zgodę, aby zarząd nieruchomością wspólną, do czasu podjęcia przez wspólnotę mieszkaniową uchwały o zmianie sposobu zarządu, sprawować będzie odpłatnie Deweloper lub wskazany przez Dewelopera uprawniony podmiot. Nabywca podpisując niniejszą umowę upoważnia Dewelopera lub wskazany przez Dewelopera uprawniony podmiot do powyższych czynności jak również upoważnia Dewelopera do zawarcia umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną z podmiotem trzecim. Strony postanawiają, że opłaty za sprawowanie zarządu nie będą odbiegać od opłat rynkowych stosowanych dla inwestycji o tego typu standardzie i tego typu lokalizacji Z uwagi na fakt, że do niektórych lokali mających powstać w Budynku będą przylegały balkony lub tarasy, Nabywca zobowiązuje się w umowie sprzedaży wyrazić zgodę na dokonanie określenia sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej w ten sposób, że każdoczesnym właścicielom lokali powstałych w Budynku, do których będą przylegały balkony lub tarasy będzie przysługiwało prawo do wyłącznego z nich korzystania. 2. Strony ustalają, że Nabywca wyrazi w umowie sprzedaży zgodę na podział nieruchomości wspólnej do korzystania zgodnie z powyższymi założeniami. 3. Nabywca niniejszym wyraża zgodę na prowadzenie przez Dewelopera, do czasu sprzedaży wszystkich lokali mających powstać w Budynku działań marketingowych na terenie obejmującym realizację Przedsięwzięcia deweloperskiego (takich jak w szczególności: organizacji wydarzeń promujących sprzedaż poszczególnych lokali mających powstać w Budynku, wieszania banerów i szyldów reklamowych, stawiania masztów z flagami reklamowymi, stawiania tablic kierujących do biura sprzedaży bądź lokali pokazowych oraz zapewnienia potencjalnym klientom miejsc postojowych podziemnych bądź nadziemnych) z obowiązkiem przywrócenia zajętego w ten sposób terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu działań marketingowych, w tym również

13 13 na umieszczenie przez Dewelopera szyldów reklamowych lub tablic informacyjnych w miejscu i o wymiarach przewidzianych przez projektanta Budynku. Nabywca nadto przyjmuje do wiadomości fakt, iż Deweloper poza kosztami związanymi z umieszczeniem, zmianą, usunięciem oraz utrzymaniem szyldów reklamowych, tablic informacyjnych, jak również prowadzeniem działań marketingowych, nie będzie ponosił dodatkowych opłat z tym związanych. 11. Deweloper zobowiązuje się do potwierdzenia każdej otrzymanej wpłaty, wynikającej z niniejszej umowy, fakturą VAT wystawioną nie później niż siódmego dnia od daty uznania rachunku bankowego Dewelopera. 12. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących stawek podatku VAT w trakcie trwania niniejszej umowy, Cena może ulec zmianie w zakresie proporcjonalnym do skutków tych zmian. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania dopłat przez Nabywcę, Nabywcy przysługiwać będzie prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przez Nabywcę zawiadomienia o odpowiedniej korekcie Ceny, nie później jednak niż w terminie do dnia do którego ma nastąpić odbiór lokalu, wskazanego w 8 ust. 1 niniejszej umowy. 13. Strony zobowiązują się do zachowania zasady poufności w zakresie objętym postanowieniami niniejszej umowy i do nie ujawniania informacji osobom trzecim, z wyjątkiem doradców bezpośrednich związanych z przedmiotem niniejszej umowy. 14. Nabywca w umowie sprzedaży udzieli Deweloperowi pełnomocnictwa do czynności jakie okażą się niezbędne do zmiany wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z nabyciem lokalu oraz ewentualnego udziału we współwłasności lokalu niemieszkalnego wydzielonego jako lokal garażowy w zakresie umożliwiającym dostosowanie wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej do przepisów Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Udzielone pełnomocnictwo będzie nie odwoływane i nie wygasające na wypadek śmierci. 15.

14 14 Wszelkie zawiadomienia w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą miały formę pisemną i będą doręczane osobiście lub listem poleconym wysłanym na adres do korespondencji podany w komparycji niniejszej umowy W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według kodeksu postępowania cywilnego. 17. Do niniejszej umowy załączono: 1) Usytuowanie i plan lokalu, 2) Plan zagospodarowania terenu obejmującym realizację Przedsięwzięcia deweloperskiego, 3) Szczegółowy opis techniczny i standard wykończenia lokalu, 4) Usytuowanie przynależnego pomieszczenia gospodarczego, 5) Harmonogram wpłat, 6) Prospekt informacyjny wraz z załącznikami, Wynagrodzenie notariusza za wszystkie czynności wykonywane w związku z zawieraniem niniejszej umowy, w tym także za sporządzenie wypisów aktu notarialnego wydawanych przy jego zawarciu, poniesie Deweloper. Opłaty sądowe od wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej roszczenia Nabywcy wynikającego z niniejszej umowy w równych częściach ponoszą Dewelopera i Nabywca. 2. Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży obciążać będą Nabywcę. 19. Strony na podstawie niniejszej umowy wnoszą do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych o wpis w dziale III księgi wieczystej numer WR1K/ /4 roszczenia o wybudowanie budynku, wyodrębnienia lokalu mieszkalnego nr... i przeniesienia prawa własności tego lokalu na rzecz - zgodnie z niniejszą umową. Pouczenia o przepisach 20. Opłaty 21.

15 15 Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: 1) SPECTRUM P1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Łubinowej

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty...

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty... UMOWA DEWELOPERSKA 1. 1. Pełnomocnik oświadcza, że Deweloper jest właścicielem nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr...prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku dla nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr Umowa zobowiązująca do wybudowania i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz o ustalenie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego zawarta w Łodzi dnia 2009 r. pomiędzy: E. Ozdoba

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR

UMOWA REZERWACYJNA NR UMOWA REZERWACYJNA NR WZÓR 10.10.2016 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-201 Wrocław, ulica ul.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II z dnia 01.10.2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA DOM.developer Alfa sp. z o.o. ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław KRS 0000269294

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu ******** r, w Poznaniu, pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-146, ul 17 Stycznia 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr Zawarta w dniu 2011 r. w Krakowie, pomiędzy: 1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkała w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkały w, Adres

Bardziej szczegółowo

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DANE DEWELOPERA Deweloper MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000304674 Adres dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Partyzantów 1 46-100

Bardziej szczegółowo

Umowa rezerwacyjna Nr...

Umowa rezerwacyjna Nr... Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

, ,

, , Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.12.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl MPM Development Namysłów, dn. 20.10.2015 DANE INWESTORA Inwestor MPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000574083 Adres ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów Nr NIP

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA DEWELOPERSKA I PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY zwane dalej Umową

WZÓR UMOWA DEWELOPERSKA I PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY zwane dalej Umową WZÓR UMOWA DEWELOPERSKA I PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY zwane dalej Umową 1. OŚWIADCZENIA DEWELOPERA 1. Deweloper oświadcza, że: ------------------------------------------------------------------- 1) na

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA Załącznik nr do Prospektu Informacyjnego CZĘŚĆ I WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ UMOWA DEWELOPERSKA Przedmiotowa umowa zawierana będzie zgodnie z wymogami Ustawy z 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik do ustawy z dnia 16.września 2011 (poz....) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I z dnia 29.04.2012 r. po zmianach z dnia 05.06.2012 r., 05.07.2012 r., 9.11.2012,17.01.2013 i 13.06.2013r. CZĘŚĆ OGÓLNA I DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym

N O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym A K T N O T A R I A L N Y Dnia //////////////////////////////////////////////////// 2009 r. (/////////////////////////////// roku dwutysięcznego dziewiątego) przede mną, notariuszem ////////////////////////////////////////,

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała Repertorium A numer /2012 AKT NOTARIALNY Dnia przed Pawłem Janem Dworczyńskim Notariuszem w Ustce w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Ustce przy ulicy Grunwaldzkiej 10 stawili się: -------- Pan Edward

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności zawarta w Kielcach w dniu. 2013r. pomiędzy: Spółką Kieleckie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O P R O J E K T Repertorium A nr /2009 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. dwa tysiące dziewiątego roku (... 2009 r.) przed notariuszem., prowadzącym Kancelarię Notarialną w Białymstoku przy ulicy..nr.., w Jego/Jej

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy: Umowa o roboty budowlane zawarta w... pomiędzy: 1.... zwanym w dalszej treści Inwestorem, a 2. BUILDgreenDesign Sp. z o.o., 60-105 Poznań, ul.kopanina 54/56; NIP 7792409210, REGON 302260084, KRS 0000437940

Bardziej szczegółowo

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 18 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński

Bardziej szczegółowo

UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych

UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych UWAGA: UMOWA POWINNA ZOSTAĆ ZAWARTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO. UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych Zawarta w dniu:.... r. w Warszawie, zwana

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna 193, Kajetany

ul. Rolna 193, Kajetany Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego data 18 maja 2012 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia działki nr nie uległa zmianie i zgodnie z aktualnym... przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.

2) Powierzchnia działki nr nie uległa zmianie i zgodnie z aktualnym... przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Zał. Nr 4: Wzór umowy deweloperskiej REPERTORIUM A Nr.../... AKT NOTARIALNY WZÓR Dnia... roku dwa tysiące... (...) przede mną... notariuszem w... w Kancelarii mojej przy ul...., stawili się: 1...., używająca

Bardziej szczegółowo

WZÓR prospektu informacyjnego

WZÓR prospektu informacyjnego Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 2011 nr 232 poz. 1377).

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [...08.2010] w Warszawie pomiędzy: 1. Panem Patrickiem McLoughlin, synem Thomasa i Mary, zamieszkałym w Warszawie (02-765), przy Alei Wilanowskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy: 1. UNIBUD i PARTNERZY Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Nowej 6/12, Nr kodu

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012 Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxx zamieszkałym: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx legitymującym się dowodem osobistym xxxxxxxxxx, PESEL

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- ---------------------

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- --------------------- Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 26.04.2012.R PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY 2)... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKT NOTARIALNY 2)... ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... przed notariuszem..., w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy... nr..., stawili się: ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

[ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu

[ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu [ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu zawarta w dniu ( ) r. (zwana dalej Umową ), w ( ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I.

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I. ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO I. CZEŚĆ OGÓLNA KATOWICE 01.02.2016.R 1. Dane Identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012 Kancelaria Notarialna Jan Kowalski ul. Moniuszki 76 31-078 Kraków Tel.(12) 678-57-67 lub(12) 678-57-68 Fax. (12) 678-57-67 Repetytorium: A 3457/2012 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego trzeciego maja dwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE NISKA 11-15 NR NK... Zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: 1. PRZEDSIĘBIORSTWEM WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO I USŁUG INWESTYCYJNYCH UNIBUD Sp. z

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE MODERNO CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE MODERNO CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 0 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 0 nr poz. 77). Prospekt

Bardziej szczegółowo

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C.

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki Repertorium A nr /2014 U M O W A S P R Z E D A Ż Y Z ustanowieniem hipoteki 1. Pani X i Pan X oświadczają i zapewniają, że przysługuje im na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej spółdzielcze własnościowe

Bardziej szczegółowo

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C.

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY zwana dalej Umową

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY zwana dalej Umową PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY zwana dalej Umową 1. OŚWIADCZENIA DEWELOPERA 1. Pełnomocnik w imieniu Dewelopera oświadcza, że: ------------------------------------------ 1) na podstawie umowy przeniesienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) zawarta w dniu. roku w Koszalinie, pomiędzy: 1. Koszalińskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl

PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 29.01.2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres PRODIPORT INVESTMENT

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 19.02.2013r. PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE DWA ZADANIA INWESTYCYJNE: I zadanie- 6 budynków jednorodzinnych oraz II zadanie - 6 budynków jednorodzinnych TYCHY, UL. NOWA Niniejszy prospekt informacyjny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY [***] [wskazać rodzaj umowy] NR [***] UMOWA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY [***] [wskazać rodzaj umowy] NR [***] UMOWA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY [***] [wskazać rodzaj umowy] NR [***] UMOWA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 555, 996. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "Lofty Ułańskie " POZNAŃ, ul. Wojskowa 6 WERSJA 001/U Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1. Adam Wasilewski DEWELOPER BAŁTYCKA 7 AB 78-100 Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów technicznych/prawnych:

Lista dokumentów technicznych/prawnych: Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków Lista dokumentów technicznych/prawnych: DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA Zabezpieczenie na Lokalu mieszkalnym/ spółdzielczym własnościowym prawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: Przedsiębiorstwo Budowlane Budomont Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów,wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH WE WROCŁAWIU

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH WE WROCŁAWIU WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH WE WROCŁAWIU I. PRZEDMIOT PRZETARGU Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonych we Wrocławiu, obręb Partynice.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Strony zawierają niniejszą umowę w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przez Dewelopera i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Zamówienie jest w części współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Pomocy Technicznej Programu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.2016.555 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Literatura Wprowadzenie

Spis treści Wykaz skrótów Literatura Wprowadzenie Wykaz skrótów... XIII Literatura... XVII Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Geneza umowy deweloperskiej w systemie prawa polskiego na tle rozwiązań legislacyjnych niektórych państw europejskich... 5 1. Charakter

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa deweloperska

Nowa ustawa deweloperska Prezentacja dla Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów 6 czerwca 2012 radca prawny Beata Kuczek-Maruta Nowa ustawa deweloperska Ustawa z dnia 16 września 2011 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PRAGA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Białostockiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU Zawarta dnia. 2015 roku pomiędzy: Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE TYMIENIECKIEGO II WERSJA NR 11 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra BRAK.

Zielona Góra BRAK. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.06.2017 rok PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy prospekt Informacyjny sporządzono dla Przedsięwzięcia Deweloperskiego Osiedle Mazurskie Jednostka A budowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Budimex SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "SWARZĘDZ POŁUDNIE" - IV etap (A4.2, E1.2) SWARZĘDZ ZALASEWO, os. Władysława Zamoyskiego nr 11, 12 WERSJA 004/M4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe

Bardziej szczegółowo