WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ N O T A R I A L N Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ N O T A R I A L N Y"

Transkrypt

1 WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ Repertorium A nr A K T N O T A R I A L N Y Dnia w Kancelarii Notarialnej przy, przed notariuszem stawili się: 1., działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą: DOM-INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zwycięskiej 12G/1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 zł pokrytym w całości, W dalszej części niniejszej umowy DOM-INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu zwana będzie także Deweloperem lub Spółką, Deweloper wskazuje adres do korespondencji: W dalszej części niniejszej umowy... zwani będą także Nabywcą lub Nabywcami. Nabywca wskazuje adres do korespondencji:... Tożsamość stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych serii i nr: UMOWA DEWELOPERSKA w imieniu DOM INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że: 1) Spółka DOM INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu jest właścicielem nieruchomości położonej we Wrocławiu, obręb Plac Grunwaldzki, przy ul. Romana Dmowskiego składającej się z działki nr 3/1, o pow. 0,2396 ha (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), objętej księgą wieczystą WR1K/ /4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wrocław-Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych, zwana w dalszej treści niniejszej umowy również Nieruchomością, 2) w dziale I-O księgi wieczystej numer WR1K/ /4 opisana wyżej nieruchomość oznaczona jest nieruchomość zabudowana, 3) w dziale III księgi wieczystej numer WR1K/ /4 wpisane są:

2 2 a) roszczenia i wzmianki o wnioskach, które swym zakresem nie dotyczą praw osób trzecich do przedmiotu niniejszej umowy, b) ograniczone prawo rzeczowe - służebność przesyłu, nieodpłatna na czas nieokreślony, polegająca na: - prawie wybudowania na nieruchomości objętej niniejszą księgą wieczystą instalacji i utrzymania urządzeń elektroenergetycznych, złączy kablowych i kabli energetycznych, - prawie całodobowego swobodnego dostępu do zainstalowanych urządzeń w celu dokonywania przeglądów, napraw, remontów, konserwacji i innych czynności związanych z eksploatacją lub wymiana tych urządzeń, - prawie instalacji i utrzymania kolejnych obwodów (linii elektroenergetycznych) po trasie już istniejących, w przypadku planów dalszej rozbudowy sieci w pasie o szerokości 2m, przy czym wykonywanie całej służebności opisanej wyżej ograniczone będzie do łącznej powierzchni około 60m 2 działki; służebność opisana wyżej wpisana na rzecz Tauron Dystrybucja SA z siedziba w Krakowie, REGON , c) ograniczone prawo rzeczowe prawo użytkowania nieruchomości, nieodpłatnie, na czas nieokreślony, polegające na prawie zainstalowania stacji elektroenergetycznej 20/0,4 KV (rozdzielnicy 20 KV, rozdzielnicy 0,4 KV, transformatora 20,04 KV), przy czym urządzenia stacji opisanej wyżej zainstalowane będą w pomieszczeniu o powierzchni około 30m 2, które powstanie w części podziemnej budynku wielomieszkaniowego (poziom garażu podziemnego -1), który wybudowany zostanie przez DOM-INVEST Sp. z o.o. we Wrocławiu na działce nr 3/1, w ramach realizowanej inwestycji; użytkowanie opisane wyżej wpisane na rzecz Tauron Dystrybucja SA z siedziba w Krakowie, REGON , 4) w dziale IV księgi wieczystej numer WR1K/ /4 wpisana jest hipoteka umowna w kwocie ,00 zł (trzydzieści milionów złotych) na rzecz Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie zabezpieczająca wszystkie wierzytelności wynikające z umowy pożyczki z dnia r. tj. kwotę pożyczki, odsetki wynikające z umowy pożyczki i ewentualne odsetki ustawowe za zwłokę w spłacie pożyczki oraz wszelkie inne należności uboczne związane z dochodzeniem roszczeń wynikających z umowy pożyczki, w szczególności koszty postępowań sądowych, zastępstwa procesowego oraz koszty związane z egzekucją należności. 2. w imieniu DOM INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że: 1) Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi innymi, poza wyżej opisanymi, ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani prawami wynikającymi ze stosunków obligacyjnych, długami, roszczeniami osób trzecich (poza wzmiankami o roszczeniach i roszczeniami o ustanowienie odrębnej własności lokali znajdujących się w budynkach wybudowanych przez Spółkę na Nieruchomości wynikających z umów deweloperskich ale dotyczących lokali innych niż będący przedmiotem tej umowy), ani innymi ograniczeniami w rozporządzaniu, w szczególności takimi, które byłyby skuteczne wobec nabywcy niezależnie od wpisu w księdze wieczystej,

3 3 2) Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnego postępowania sądowego, egzekucyjnego, ani administracyjnego, 3) Nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej, 4) Spółka nie posiada zaległości podatkowych, ani zaległości w zapłacie innych należności oraz opłat, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zm.), które mogą powodować powstanie zobowiązań po stronie Nabywcy, 5) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała nr z dnia... wyraziło zgodę na... i stwierdziło... ; 6) Spółka nie została postawiona w stan likwidacji, nie została ogłoszona jej upadłość, ani sama nie wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, 7) w zakresie czynności objętych niniejszą umową Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz ze zm.), 8) Spółka jest deweloperem w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2011r., Nr 232, poz. 1377), zwanej w dalszej treści niniejszej umowy Ustawą, a umowa objęta niniejszym aktem zawierana jest celem ustanowienia i przeniesienia na Nabywcę prawa, o którym mowa w art.1 Ustawy, 9) w związku z tym, że wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę został złożony przed dniem wejścia w życie Ustawy, pomiaru powierzchni użytkowej wszystkich lokali mających powstać w budynku przy ul. Dmowskiego we Wrocławiu opisanego w 2 ust. 2 pkt. 1) niniejszej umowy dokonuje się na zasadach obowiązujących przed dniem wejścia w życie tej ustawy na podstawie polskiej normy PN 70/B Powierzchnie budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru. 10) w związku z tym, że rozpoczęcie sprzedaży w zakresie przedsięwzięcia deweloperskiego obejmującego przedmiot niniejszej umowy nastąpiło przed dniem wejścia w życie Ustawy, stosownie do treści art. 37 Ustawy, nie stosuje się środków ochrony, o których mowa w art. 4 Ustawy w postaci: a) zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego, b) otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego i gwarancji ubezpieczeniowej, c) otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego i gwarancji bankowej, d) otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego. 11) rzeczy i prawa będące przedmiotem niniejszej umowy stanowią i stanowić będą składniki aktywów obrotowych DOM INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w rozumieniu ustawy o rachunkowości i w związku z tym nie ma do nich zastosowania przepis art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., Nr 1224), gdyż opisane wyżej rzeczy i prawa nie stanowią i nie będą stanowić składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości,

4 4 zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych. 12) Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą w Warszawie pismem z dnia... wydała promesę, zgodnie z którą w przypadku sprzedaży przez spółkę DOM INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu jakichkolwiek lokali mających powstać w budynku przy ul. Dmowskiego we Wrocławiu opisanego w 2 ust. 2 pkt. 1) niniejszej umowy, wyrazi zgodę na wyodrębnienie z księgi wieczystej WR1K/ /4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych, lokalu nr położonego w wymienionym wyżej budynku w stanie wolnym od ustanowionej na rzecz Agencji Mienia Wojskowego hipoteki w kwocie ,00 zł (trzydzieści milionów złotych) pod warunkiem wcześniejszej zapłaty przez nabywcę lokalu, na rzecz spółki DOM INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu całej ceny sprzedaży lokalu; z promesy Agencji Mienia Wojskowego wynika ponadto, że po wybudowaniu budynku przy ul. Dmowskiego we Wrocławiu opisanego w 2 ust. 2 pkt. 1) niniejszej umowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Agencja Mienia Wojskowego wyrazi zgodę na ustanowienie odrębnej własności lokali niemieszkalnych garaży wielostanowiskowych i założenie dla nich nowych ksiąg wieczystych, w stanie wolnym od hipoteki w kwocie ,00 zł (trzydzieści milionów złotych) opisanej wyżej w imieniu DOM INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że: 1) Spółka posiada ostateczną Decyzję Nr 4916/2012 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Spółce pozwolenia na budowę, wydaną w dniu roku, 2) Spółka posiada ostateczną Decyzję Nr 858/2013 zmieniającą ostateczną decyzję Prezydenta Wrocławia nr 4916/2012 z dnia r., wydaną w dniu roku, 3) decyzje powołane w pkt. 1) i 2) powyżej są ostateczne w administracyjnym toku postępowania oraz prawomocne i w stosunku do nich nie została wniesiona skarga do sądu administracyjnego. 2. w imieniu DOM INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że: 1) Spółka na Nieruchomości zrealizuje inwestycję, polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym w parterze i garażami, zwanym w dalszej treści niniejszej umowy Budynkiem, zlokalizowanym przy ulicy Dmowskiego we Wrocławiu na działce nr 3/1, AM-21 obręb Plac Grunwaldzki wraz z rozbiórką nieczynnej kanalizacji deszczowej i kabla energetycznego oraz przebudową sieci kanalizacyjnej pod nazwą Wyspa Mieszczańska, zwaną w dalszej treści niniejszej umowy Przedsięwzięciem deweloperskim ; Budynek będzie posiadał siedem

5 5 kondygnacji nadziemnych i jedną kondygnację podziemną, o powierzchni całkowitej części nadziemnej wynoszącej 6566,08 m2, liczbie lokali 117, w tym 9 niemieszkalnych o minimalnym odstępie między budynkami sąsiednimi wynoszącym około 11 m, 2) rozpoczęcie prac budowlanych Przedsięwzięcia deweloperskiego nastąpiło dnia roku, a ich zakończenie nastąpi w terminie do dnia roku. 3. Strony zgodnie postanawiają, że Deweloper ma prawo do dokonania podziału/połączenia geodezyjnego Nieruchomości poprzez dokonanie: wydzielenia działek zabudowanych budynkami, wydzielenia działek stanowiących tereny wewnątrz terenu obejmującego realizację Przedsięwzięcia deweloperskiego, drogi, tereny pod budowę urządzeń infrastruktury, wydzielenia działek zabudowanych naziemnymi miejscami postojowymi oraz wyodrębnienia lokali o charakterze mieszkalnym i niemieszkalnym, w tym lokali stanowiących lokale garażowe, zgodnie z wymogami i potrzebami realizacji Przedsięwzięcia deweloperskiego, a także do ustanawiania na terenie obejmującym realizację Przedsięwzięcia deweloperskiego niezbędnych służebności i użytkowań. 4. Nabywca oświadcza, że: 1) odebrał od Dewelopera w postaci papierowej prospekt informacyjny dotyczący Przedsięwzięcia deweloperskiego obejmującego lokal mieszkalny opisany w 4 ust. 1 niniejszej umowy, wraz z załącznikami, to jest rzutem kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego opisanego w 4 ust. 1 niniejszej umowy oraz wzorem umowy deweloperskiej, 2) dokumenty, o których mowa powyżej, Deweloper dostarczył Nabywcy przed zawarciem niniejszej umowy i Nabywca zapoznał się z ich treścią, 3) został poinformowany przez Dewelopera o możliwości zapoznania się w siedzibie Spółki przy ulicy Zwycięskiej 12g/1 we Wrocławiu z: a) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, b) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego Dewelopera, c) kopią pozwolenia na budowę Przedsięwzięcia deweloperskiego, d) sprawozdaniami finansowymi Dewelopera za ostatnie dwa lata, e) projektem architektoniczno-budowlanym Przedsięwzięcia deweloperskiego, 5. Nabywcy zostały przedstawione szczegółowe informacje dotyczące sytuacji prawnofinansowej Dewelopera oraz Przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym lokalu mieszkalnego opisanego w 4 ust. 1 niniejszej umowy, w zakresie określonym w prospekcie informacyjnym. 6. w imieniu DOM INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że od dnia odbioru przez Nabywcę prospektu informacyjnego wraz z załącznikami do dnia dzisiejszego nie nastąpiły zmiany w zakresie informacji zawartych w prospekcie informacyjnym.

6 w imieniu DOM INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że: 1) Deweloper zobowiązuje się do wybudowania na Nieruchomości Budynku, oraz do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego opisanego w 4 ust. 1 niniejszej umowy wraz z liczonym na zasadach określonych w art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903) udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, oraz zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Nabywcy własności lokalu mieszkalnego opisanego w 4 ust. 1 niniejszej umowy wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz prawami niezbędnymi do korzystania z tego lokalu przez Nabywcę, w stanie wolnym od wszelkich obciążeń, a w szczególności od obciążeń jakimikolwiek hipotekami, w tym hipoteką opisaną w 1 ust. 1 pkt. 4) t niniejszej umowy. Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego opisanego w 4 ust. 1 niniejszej umowy i przeniesienie własności tego lokalu na Nabywcę nastąpi na podstawie umowy, zwanej w dalszej treści niniejszej umowy umową sprzedaży. Przy zawarciu umowy sprzedaży Deweloper zobowiązuje się przedłożyć pismo Agencji Mienia Wojskowego wyrażające zgodę na odłączenie z księgi wieczystej WR1K/ /4 lokalu mieszkalnego opisanego w 4 ust. 1 niniejszej umowy w stanie wolnym od obciążeń hipoteką opisaną w 1 ust. 1 pkt. 4) niniejszej umowy zgodnie z promesą Agencji Mienia Wojskowego powołaną w 1 ust. 2 pkt. 12) niniejszej umowy. 2) Deweloper zobowiązuje się do zawarcia umowy sprzedaży w terminie najpóźniej do dnia.. roku, pod warunkiem uprzedniego wywiązania się Nabywcy ze wszystkich zobowiązań finansowych wynikających z niniejszej umowy oraz po odbiorze przez Nabywcę lokalu mieszkalnego opisanego w 4 ust. 1 niniejszej umowy, w terminie i na warunkach wskazanych w 8 ust Strony oświadczają, że Deweloper poinformuje Nabywcę listem poleconym lub bezpośrednio przy odbiorze lokalu mieszkalnego opisanego w 4 ust. 1 niniejszej umowy, o terminie zawarcia umowy sprzedaży, wysłanym nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed planowanym terminem zawarcia umowy sprzedaży. 3. Deweloper zobowiązuje się na wniosek Nabywcy przygotować będące w jego posiadaniu dokumenty dotyczące Przedsięwzięcia deweloperskiego niezbędne do uzyskania kredytu na zakup lokalu mieszkalnego opisanego w 4 ust. 1 niniejszej umowy wraz z prawami niezbędnymi do korzystania z tego lokalu przez Nabywcę w imieniu DOM INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że lokal mieszkalny będący przedmiotem niniejszej umowy oznaczony numerem..., zwany w dalszej treści niniejszej umowy

7 7 lokalem, składający się z..., o powierzchni użytkowej wynoszącej... m 2, będzie usytuowany na... piętrze (... kondygnacji nadziemnej) Budynku, który zostanie wybudowany zgodnie z załącznikami do niniejszej umowy w terminie do dnia roku. Do lokalu przynależeć będzie pomieszczenie gospodarcze nr... o pow...., usytuowane na kondygnacji -1 Budynku. W związku z tym łączna powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniem gospodarczym wyniesie... m Usytuowanie i plan lokalu, plan zagospodarowania terenu obejmującego realizację Przedsięwzięcia deweloperskiego, szczegółowy opis techniczny i standard wykończenia lokalu, usytuowanie przynależnego do lokalu pomieszczenia gospodarczego nr... określone są odpowiednio w Załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej umowy. 3. Deweloper zobowiązuje się do terminowej realizacji Przedsięwzięcia deweloperskiego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 5. Deweloper i Nabywca ustalają następującą procedurę odbioru lokalu: 1) Odbiór i wydanie lokalu Nabywcy nastąpi w terminie i na warunkach wskazanych w 8 ust. 1. O terminie odbioru lokalu Deweloper zawiadomi Nabywcę pisemnie listem poleconym wysłanym co najmniej na 7 (siedem) dni przed planowanym terminem odbioru. 2) Odbiór i wydanie lokalu zostanie dokonany w obecności Nabywcy. 3) Z przeprowadzonego odbioru lokalu sporządzony zostanie Protokół Odbioru Lokalu podpisany przez Nabywcę i Dewelopera, do którego to protokołu Nabywca może zgłosić ewentualne wady lokalu. 4) Deweloper jest zobowiązany, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Lokalu, doręczyć Nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub zawierającym uzasadnienie oświadczenie o odmowie uznania wad. 5) Deweloper jest zobowiązany, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Lokalu, usunąć uznane wady lokalu. Jeżeli Deweloper, mimo zachowania należytej staranności nie usunie wad w powyższym terminie, może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia. 6) W zakresie nieuregulowanym postanowieniami ust. 1-5 powyżej do odpowiedzialności Dewelopera za wady fizyczne i prawne lokalu stosuje się przepisy o rękojmi ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 7) Nabywca nie może odmówić dokonania odbioru lokalu gdy pozostają do wykonania prace dotyczące zagospodarowania terenu obejmującego realizację Przedsięwzięcia deweloperskiego i małej infrastruktury. 8) Wszelkie prace dodatkowe oraz wykończeniowe lokalu dokonywane przez Nabywcę we własnym zakresie mogą być prowadzone w Budynku jedynie przy zachowaniu szczególnej dbałości o wygląd Budynku, w szczególności holów wejściowych, klatek

8 8 schodowych, wind. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące wynikiem zniszczenia, uszkodzenia lub obniżenia wartości części wspólnych Budynku oraz terenu obejmującego realizację Przedsięwzięcia deweloperskiego, powstałych z przyczyn zależnych od Nabywcy lub podmiotów trzecich działających na zlecenie bądź w interesie Nabywcy. Odpowiedzialność Nabywcy z tego tytułu oparta jest na zasadzie ryzyka Strony ustalają, że całkowita cena z tytułu sprzedaży lokalu wraz z prawami niezbędnymi do korzystania z lokalu przez Nabywcę, z zastrzeżeniem ust. 4, wynosi... (słownie: ), zwana w dalszej treści niniejszej umowy Ceną i obejmuje: 1) wartość lokalu wraz z odpowiednim udziałem w częściach wspólnych Budynku oraz udziałem we współwłasności gruntu w wysokości... (w tym należny podatek od towarów i usług VAT), wg wyliczenia:... m² x...zł/m 2, 2) wartość przynależnego do lokalu pomieszczenia gospodarczego (w tym należny podatek od towarów i usług VAT), w wysokości... zł, 2. Cena będzie płatna przez Nabywcę na rachunek Dewelopera o numerze prowadzony przez Bank. w następujący sposób: 1) 2) 3. Nabywca zobowiązuje się do terminowego dokonywania płatności określonych postanowieniami niniejszej umowy. 4. Strony postanawiają, że jeżeli po odbiorze lokalu jego powierzchnia użytkowa będzie większa lub mniejsza od określonej w 4 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy, to Cena zostanie odpowiednio skorygowana najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży. W takim przypadku Nabywcy przysługiwać będzie prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania przez Nabywcę zawiadomienia o odpowiedniej korekcie Ceny, nie później jednak niż w terminie do dnia, do którego ma nastąpić podpisanie umowy sprzedaży. Powyższe ustalenie obejmuje realizację budowy lokalu według planu lokalu stanowiącego Załącznik do niniejszej umowy i nie dotyczy przypadku wprowadzenia zmian lokatorskich przez Nabywcę mających wpływ na zmianę jego powierzchni użytkowej Nabywca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy: 1) jeżeli niniejsza umowa nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 Ustawy,

9 9 2) jeżeli informacje zawarte w niniejszej umowie nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy, 3) jeżeli Deweloper nie doręczył Nabywcy, zgodnie z art. 18 i art. 19 Ustawy, prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, 4) jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto niniejszą umowę, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania niniejszej umowy, 5) jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto niniejszą umowę, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do Ustawy, 6) w przypadku nieprzeniesienia na Nabywcę prawa odrębnej własności lokalu, w terminie i na zasadach określonych w niniejszej umowie. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1) 5) powyżej, Nabywca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej zawarcia, to jest do dnia W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6) powyżej, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od niniejszej umowy Nabywca wyznaczy Deweloperowi 120 (stu dwudziesto) dniowy termin na przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy. Nabywca zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia. 4. Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku nie wywiązania się Nabywcy ze zobowiązań finansowych w terminie lub wysokości określonych w 6 ust. 2 niniejszej umowy, mimo wezwania Nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia wezwania z zastrzeżeniem obowiązku uwzględnienia okresu przeszkody w niespełnieniu przez Nabywcę tego zobowiązania wywołanego działaniem siły wyższej. 5. Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku: 1) niestawienia się Nabywcy lub odmowy odbioru lokalu, a także w przypadku gdy do odbioru lokalu nie może dojść z zależnych od Nabywcy przyczyn wskazanych w 8 ust. 1, lub 2) niestawienia się Nabywcy lub odmowy podpisania aktu notarialnego celem zawarcia umowy sprzedaży, a także w przypadku gdy do podpisania aktu notarialnego celem zawarcia umowy sprzedaży nie może dojść z przyczyn zależnych od Nabywcy, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 (sześćdziesięciu) dni, z zastrzeżeniem obowiązku uwzględnienia okresu przeszkody w niespełnieniu przez Nabywcę tych zobowiązań wywołanego działaniem siły wyższej. 6. Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od niniejszej umowy jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o wybudowanie budynku, wyodrębnienia lokalu

10 10 mieszkalnego nr... i przeniesienia prawa własności tego lokalu złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. 7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Dewelopera w przypadkach określonych w ust. 4 i 5 pkt. 1) i 2), Nabywca zobowiązany jest wyrazić zgodę na wykreślenie roszczenia o wybudowanie budynku, wyodrębnienia lokalu mieszkalnego nr... i przeniesienia prawa własności tego lokalu w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy. 8. W każdym przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Dewelopera lub Nabywcę lub jej rozwiązania przez strony, Deweloper zwróci Nabywcy wpłacone środki, pomniejszone o ewentualne należne Deweloperowi kary umowne lub odsetki, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy/rozwiązania niniejszej umowy, pod warunkiem otrzymania w tym samym terminie podpisanych przez Nabywcę faktur korygujących Deweloper wyda lokal w posiadanie Nabywcy po uzyskaniu przez Dewelopera ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Budynku, nie później jednak niż w terminie do dnia..., jednakże nie wcześniej niż po uprzednim wywiązaniu się Nabywcy ze wszystkich zobowiązań finansowych względem Dewelopera wynikających z niniejszej umowy. 2. W przypadku opóźnienia Dewelopera w wydaniu Nabywcy lokalu w terminie i na zasadach określonych w ust. 1, Deweloper zapłaci Nabywcy karę umowną w wysokości równej wysokości odsetek ustawowych liczonych od dokonanych przez Nabywcę wpłat tytułem zapłaty Ceny, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą równowartość 4,50% (cztery i pięćdziesiąt setnych procenta) Ceny. 3. Jeżeli Deweloper opóźni się z terminem realizacji obowiązków wskazanych w 3 ust. 1 pkt. 2), 4 ust. 1 oraz 8 ust. 1 z uwagi na siłę wyższą (siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, niejednokrotnie połączone z niemożnością przewidzenia jego wystąpienia, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia lub skutecznego przeciwdziałania, takie jak: zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody, zaburzeń życia zbiorowego jak np. wojna, zamieszki krajowe, a także akty władzy publicznej dotyczące nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczo politycznych) lub awarię na terenie obejmującym realizację Przedsięwzięcia deweloperskiego zagrażającą życiu lub zdrowiu ludzkiemu, której przy zachowaniu należytej staranności nie dało się przewidzieć na etapie projektowania Przedsięwzięcia deweloperskiego, które opóźnią lub uniemożliwią wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, to Deweloper będzie miał prawo do przedłużenia tych terminów o okres czasu równy czasowi działania lub trwania w/w okoliczności, ujawnionych w dzienniku budowy. W przypadku zaistnienia wskazanych okoliczności Deweloper poinformuje Nabywcę o powyższym na piśmie oraz

11 11 wyjaśni przyczyny powstałego w ten sposób opóźnienia. Jeżeli opóźnienie spowodowane zostało zdarzeniami lub okolicznościami opisanymi wyżej, to Deweloper nie jest zobowiązany do zapłaty kary umownej. 4. W przypadku gdy opóźnienie Dewelopera dotycząca wydania lokalu w odniesieniu do terminu określonego w ust. 1 z przyczyn zależnych wyłącznie od Dewelopera przekroczy 30 (trzydzieści) dni, Nabywca może odstąpić od niniejszej umowy, nie później jednak niż w terminie do dnia do którego ma nastąpić podpisanie umowy sprzedaży. 5. W przypadku opóźnienia się Nabywcy ze spłatą zobowiązań finansowych, o których mowa w 6 ust. 2 niniejszej umowy Deweloper naliczy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie, przy czym łącznie kwota odsetek nie może przewyższać równowartość 4,50% (cztery i pięćdziesiąt setnych procenta) Ceny. 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Nabywcę w sytuacji określonej w ust. 4 lub 7 ust. 1 pkt 6) niniejszej umowy, Deweloper zapłaci Nabywcy karę umowną w wysokości 4,50% (cztery i pięćdziesiąt setnych procenta) Ceny. 7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Dewelopera w sytuacji określonej 7 ust. 5 pkt. 1) i 2) niniejszej umowy, oraz w sytuacji określonej w 7 ust.4 Nabywca zapłaci Deweloperowi karę umowną w wysokości 4,50% (cztery i pięćdziesiąt setnych procenta) Ceny. 8. Jeżeli szkoda poniesiona przez Nabywcę przewyższy kwotę zastrzeżonej kary umownej, Nabywcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 9. Jeżeli szkoda poniesiona przez Dewelopera przewyższy kwotę zastrzeżonej kary umownej, Deweloperowi przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 10. Strony jednocześnie postanawiają, że termin wydania lokalu, określony w ust. 1 ulegnie odpowiedniemu przesunięciu w przypadku: 1) opóźnienia Nabywcy w zapłacie wymagalnych zobowiązań finansowych, o których mowa w 6 ust. 2 o okres opóźnienia w spełnieniu należnego świadczenia; 2) rozszerzenia na wniosek Nabywcy zakresu prac wykończeniowych o zmiany i odstępstwa od ustalonych w protokołach uzgodnień, umowach lub wcześniej zaakceptowanych projektach o termin niezbędny do ich realizacji uzgodniony pomiędzy stronami w formie aneksu do niniejszej umowy; 3) opóźnienia Nabywcy z dokonaniem wyboru materiałów wykończeniowych lub nie zleceniem przez Dewelopera rozpoczęcia prac wykończeniowych w lokalu z przyczyn leżących po stronie Nabywcy o okres opóźnienia powstałego z przyczyn leżących po stronie Nabywcy; 4) wykonania robót koniecznych, tj. takich, które mają na celu zapewnienie niezbędnego bezpieczeństwa na terenie obejmującym realizację Przedsięwzięcia deweloperskiego w razie zagrożenia awarią zaistniałą z przyczyn niezależnych od

12 12 Dewelopera, wpisanych do dziennika budowy o czas niezbędny dla ich realizacji potwierdzony przez nadzór budowy. W tym przypadku Deweloper udzieli Nabywcy stosownych wyjaśnień na piśmie Koszty eksploatacji lokalu wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym oraz części wspólnych ponosi Nabywca od pierwszego dnia kalendarzowego następującego po dniu odbioru lokalu. Obejmuje to również koszty związane z administracją i utrzymaniem urządzeń wspólnych dla Budynku wraz z działką pod Budynkiem, koszty związane z utrzymaniem części wspólnych terenu obejmującego realizację Przedsięwzięcia deweloperskiego jak również ubezpieczenie, podatki oraz inne opłaty publiczno-prawne oraz cywilnoprawne. 2. Nabywca wyraża zgodę, aby zarząd nieruchomością wspólną, do czasu podjęcia przez wspólnotę mieszkaniową uchwały o zmianie sposobu zarządu, sprawować będzie odpłatnie Deweloper lub wskazany przez Dewelopera uprawniony podmiot. Nabywca podpisując niniejszą umowę upoważnia Dewelopera lub wskazany przez Dewelopera uprawniony podmiot do powyższych czynności jak również upoważnia Dewelopera do zawarcia umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną z podmiotem trzecim. Strony postanawiają, że opłaty za sprawowanie zarządu nie będą odbiegać od opłat rynkowych stosowanych dla inwestycji o tego typu standardzie i tego typu lokalizacji Z uwagi na fakt, że do niektórych lokali mających powstać w Budynku będą przylegały balkony lub tarasy, Nabywca zobowiązuje się w umowie sprzedaży wyrazić zgodę na dokonanie określenia sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej w ten sposób, że każdoczesnym właścicielom lokali powstałych w Budynku, do których będą przylegały balkony lub tarasy będzie przysługiwało prawo do wyłącznego z nich korzystania. 2. Strony ustalają, że Nabywca wyrazi w umowie sprzedaży zgodę na podział nieruchomości wspólnej do korzystania zgodnie z powyższymi założeniami. 3. Nabywca niniejszym wyraża zgodę na prowadzenie przez Dewelopera, do czasu sprzedaży wszystkich lokali mających powstać w Budynku działań marketingowych na terenie obejmującym realizację Przedsięwzięcia deweloperskiego (takich jak w szczególności: organizacji wydarzeń promujących sprzedaż poszczególnych lokali mających powstać w Budynku, wieszania banerów i szyldów reklamowych, stawiania masztów z flagami reklamowymi, stawiania tablic kierujących do biura sprzedaży bądź lokali pokazowych oraz zapewnienia potencjalnym klientom miejsc postojowych podziemnych bądź nadziemnych) z obowiązkiem przywrócenia zajętego w ten sposób terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu działań marketingowych, w tym również

13 13 na umieszczenie przez Dewelopera szyldów reklamowych lub tablic informacyjnych w miejscu i o wymiarach przewidzianych przez projektanta Budynku. Nabywca nadto przyjmuje do wiadomości fakt, iż Deweloper poza kosztami związanymi z umieszczeniem, zmianą, usunięciem oraz utrzymaniem szyldów reklamowych, tablic informacyjnych, jak również prowadzeniem działań marketingowych, nie będzie ponosił dodatkowych opłat z tym związanych. 11. Deweloper zobowiązuje się do potwierdzenia każdej otrzymanej wpłaty, wynikającej z niniejszej umowy, fakturą VAT wystawioną nie później niż siódmego dnia od daty uznania rachunku bankowego Dewelopera. 12. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących stawek podatku VAT w trakcie trwania niniejszej umowy, Cena może ulec zmianie w zakresie proporcjonalnym do skutków tych zmian. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania dopłat przez Nabywcę, Nabywcy przysługiwać będzie prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przez Nabywcę zawiadomienia o odpowiedniej korekcie Ceny, nie później jednak niż w terminie do dnia do którego ma nastąpić odbiór lokalu, wskazanego w 8 ust. 1 niniejszej umowy. 13. Strony zobowiązują się do zachowania zasady poufności w zakresie objętym postanowieniami niniejszej umowy i do nie ujawniania informacji osobom trzecim, z wyjątkiem doradców bezpośrednich związanych z przedmiotem niniejszej umowy. 14. Nabywca w umowie sprzedaży udzieli Deweloperowi pełnomocnictwa do czynności jakie okażą się niezbędne do zmiany wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z nabyciem lokalu oraz ewentualnego udziału we współwłasności lokalu niemieszkalnego wydzielonego jako lokal garażowy w zakresie umożliwiającym dostosowanie wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej do przepisów Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Udzielone pełnomocnictwo będzie nie odwoływane i nie wygasające na wypadek śmierci. 15.

14 14 Wszelkie zawiadomienia w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą miały formę pisemną i będą doręczane osobiście lub listem poleconym wysłanym na adres do korespondencji podany w komparycji niniejszej umowy W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według kodeksu postępowania cywilnego. 17. Do niniejszej umowy załączono: 1) Usytuowanie i plan lokalu, 2) Plan zagospodarowania terenu obejmującym realizację Przedsięwzięcia deweloperskiego, 3) Szczegółowy opis techniczny i standard wykończenia lokalu, 4) Usytuowanie przynależnego pomieszczenia gospodarczego, 5) Harmonogram wpłat, 6) Prospekt informacyjny wraz z załącznikami, Wynagrodzenie notariusza za wszystkie czynności wykonywane w związku z zawieraniem niniejszej umowy, w tym także za sporządzenie wypisów aktu notarialnego wydawanych przy jego zawarciu, poniesie Deweloper. Opłaty sądowe od wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej roszczenia Nabywcy wynikającego z niniejszej umowy w równych częściach ponoszą Dewelopera i Nabywca. 2. Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży obciążać będą Nabywcę. 19. Strony na podstawie niniejszej umowy wnoszą do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych o wpis w dziale III księgi wieczystej numer WR1K/ /4 roszczenia o wybudowanie budynku, wyodrębnienia lokalu mieszkalnego nr... i przeniesienia prawa własności tego lokalu na rzecz - zgodnie z niniejszą umową. Pouczenia o przepisach 20. Opłaty 21.

15 15 Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, -------------

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, ------------- KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Dorota Tyczyńska-Grzeszyk, Notariusz Iwona Krupińska, Spółka Cywilna ul. St. Dubois 12 lok. 16, 00-188 Warszawa tel. (22) 635-05-11, (22) 635-44-66, fax: (22) 207-28-09

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.) w Kancelarii Notarialnej we.. przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: --------------------------------- 1., ----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Repertorium A Nr /2014

Repertorium A Nr /2014 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego sierpnia roku dwa tysiące czternastego (01.08.2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Tożsamość Stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych serii i numerów: 1/, 2/.-------- UMOWA DEWELOPERSKA

AKT NOTARIALNY. Tożsamość Stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych serii i numerów: 1/, 2/.-------- UMOWA DEWELOPERSKA REPERTORIUM A NR /2012 PROJEKT AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące dwunastego roku (..2012 r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Płk. Francesco Nullo nr 3 (trzy) przed notariuszem stawili się:-----------------

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y REPERTORIUM A nr.. /2014 A K T N O T A R I A L N Y Dnia dwudziestego piątego marca dwa tysiące czternastego roku (25.03.2014 r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy placu Powstańców Śląskich nr

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław www.notariuszlesniak.pl tel. 071 341 23 71 do 73, fax.

Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław www.notariuszlesniak.pl tel. 071 341 23 71 do 73, fax. PROJEKT Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław Niniejszy projekt aktu notarialnego w rozumieniu 7 pkt. 1 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015 REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( -..-2015), przede mną PAWŁEM GMERKIEM Notariuszem w Piasecznie, działającym w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Kościuszki nr 17,

Bardziej szczegółowo

U M O W A D E W E L O P E R S K A

U M O W A D E W E L O P E R S K A Repertorium A numer /2014 Poniższy tekst stanowi wstępny projekt aktu notarialnego przeznaczony do konsultacji ze stronami i może ulegać modyfikacjom w związku z ustaleniami stawających i przedłożonymi

Bardziej szczegółowo

Akt Notarialny. Umowa deweloperska

Akt Notarialny. Umowa deweloperska Wzór umowy deweloperskiej Repertorium A. Numer /2014 Akt Notarialny Dnia ****** dwa tysiące czternastego (***.2014) roku przed notariuszem Adrianą Miśkiewicz w siedzibie jej Kancelarii w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013 1 R e p e r t o r i u m A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia ***------------------------------------------------------------------------------------------------------------ roku dwa tysiące trzynastego (**-**-2013)

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE UMOWA DEWELOPERSKA zawarta w dniu 2012r., w, pomiędzy: Tomaszem Benek, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Korfantego 30, oraz Krzysztofem Seredyńskim, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY Zawarta dnia.2014r. w Warszawie pomiędzy: 1. Spółką STRUCTUR CONCEPT III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Przedwstępna Umowa Sprzedaży nr XXX / 170

Przedwstępna Umowa Sprzedaży nr XXX / 170 Zawarta dnia 10.06.2011 we Wrocławiu pomiędzy: Przedwstępna Umowa Sprzedaży nr XXX / 170 MICHAŁ GUDZOWSKI, syn Jana i Magdaleny, dowód osobisty ASS 212593, ważny do dnia 28.04.2020, PESEL 80110400790 zam.

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA MARINE HOTEL***** & APPARTEMENTS Apartament 629. Zdrojowa Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

UMOWA PRZEDWSTĘPNA MARINE HOTEL***** & APPARTEMENTS Apartament 629. Zdrojowa Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. www.marinehotel.pl UMOWA PRZEDWSTĘPNA MARINE HOTEL***** & APPARTEMENTS Apartament 629 zawarta w dniu 20 roku pomiędzy: a Zdrojowa Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Kołobrzegu,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ Warszawa, styczeñ 2014 r. Poradnik został opracowany przez Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. CO KONSUMENT

Bardziej szczegółowo

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl ZAŁĄCZNIK Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 03 grudnia 2014 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.07.2015 wydanie 1 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEVELOPERA Deweloper ROZA DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego.. PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres DOMBUD s.c. Przemysław

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres APART

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo