PROSPEKT INFORMACYJNY wielorodzinny budynek mieszkalny Aleja Parkowa w Warszawie, ul. Drzymały

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY wielorodzinny budynek mieszkalny Aleja Parkowa w Warszawie, ul. Drzymały 13 +48 22 823 72 04 +48 531 001 001"

Transkrypt

1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 11 marca 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY wielorodzinny budynek mieszkalny Aleja Parkowa w Warszawie, ul. Drzymały 13 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Petro Development Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS Dokumentacja Spółki jest przechowywana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 złotych, i dzieli się na równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1000 złotych każdy. Adres Warszawa, ul. Jagiełły nr 44 Nr NIP i REGON NIP: REGON: Nr telefonu Adres poczty elektronicznej Nr faksu Adres strony internetowej dewelopera II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA Spółka Petro Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powstała w roku jako spółka celowa powołana do realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego realizacji inwestycji przy ul. Jagiełły nr 33 w Warszawie (wielorodzinny budynek mieszkalny pod nazwą handlową Słoneczny Skwer ). Tym samym była to pierwsza inwestycja Spółki. Poprzednio Spółka występowała pod firmą Petro-Słoneczny Skwer. Nazwa/firma Spółki została zmieniona z dniem r. i obecnie Spółka występuje pod nazwą/firmą Petro Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2 PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO (należy wskazać (o ile istnieją) trzy ukończone przedsięwzięcia deweloperskie, w tym ostatnie) Spółka zrealizowała jedno przedsięwzięcie deweloperskie tj. wielorodzinny budynek mieszkalny z podziemną halą garażową (składający się z 58 mieszkań) pod nazwą handlową Słoneczny Skwer. Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie ul. Jagiełły 33, Warszawa 11 maja 2011 roku 5 grudnia 2012 roku PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie ul. Jagiełły 33, Warszawa 11 maja 2011 roku 5 grudnia 2012 roku Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej zł Przeciwko Deweloperowi nie prowadzono żadnego postępowania egzekucyjnego (ani nie prowadzi się)!

3 III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU 1 Adres i nr działki ewidencyjnej Warszawa, ul. Drzymały 13 Działki ewidencyjne nr 109 i 174/4 obrębu Nr księgi wieczystej KW nr WA1M/ /9 Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości 2 Brak obciążeń hipotecznych. W księdze wieczystej jest jeszcze wpisana hipoteka do kwoty ,50 zł na rzecz PKO BP S.A. w Warszawie na zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego Deweloperowi w celu realizacji inwestycji przedsięwzięcia deweloperskiego przy ul. Drzymały 13 w Warszawie pod nazwą handlową Aleja Parkowa - zgodnie z umową kredytu inwestorskiego NOWY DOM sprzedaż nr z dnia r.. Jednakże wierzytelność zabezpieczona ww. hipoteką wygasła (tj. cały kredyt wraz z odsetkami został spłacony), co potwierdza Oświadczenie PKO BANKU POLSKIEGO S.A. z dnia r. wyrażające zgodę na wykreślenie ww. hipoteki. Plan zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie w planie Brak planu 3 dla sąsiadujących działek dopuszczalna wysokość zabudowy Brak planu dopuszczalny procent zabudowy działki Brak planu Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU Brak informacji dostępnych w ramach dostępu do informacji publicznej o inwestycjach w promieniu 1 kilometra w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach. Inwestycja jest zlokalizowana w sąsiedztwie obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, ustanowionym na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia r. (Dz.Urz.Woj.Maz ), co wiąże się z uciążliwościami i ograniczeniami wynikającymi z przekroczonymi normami hałasu. Inwestycja jest zlokalizowana w sąsiedztwie placu zabaw dla dzieci oraz muszli koncertowej (w Parku Czechowickim), co może wiązać się z ewentualnymi okresowymi uciążliwościami wynikającymi z przekroczonymi normami hałasu. 1 Jeżeli działka nie posiada adresu, należy opisowo określić jej położenie. 2 W szczególności imię i nazwisko albo nazwa (firma) właściciela lub użytkownika wieczystego oraz istniejące obciążenia na nieruchomości. 3 W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego umieszcza się jedynie informację Brak planu.

4 Czy jest pozwolenie na budowę tak* nie* Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne tak* nie* Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości Opis przedsięwzięcia deweloperskiego Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego tak* nie* Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 57/A/2013 z dnia r. wydana przez Prezydenta Miasta St. Warszawy Rozpoczęcie prac budowlanych sierpień 2013 roku Planowane zakończenie prac budowlanych czerwiec 2015 roku Najpóźniej do 30 września 2015 roku liczba budynków 1 rozmieszczenie ich na nieruchomości (należy podać minimalny odstęp pomiędzy budynkami) Pomiar w świetle tynków wg Polskiej Normy PN ISO 9836: Przedsięwzięcie deweloperskie Aleja Parkowa zostanie zrealizowane częściowo z kredytu udzielonego przez PKO BP S.A. oraz częściowo z wpłat od Nabywców (klientów). UWAGI: Wpłaty od Nabywców (klientów) będą dokonywane na specjalny otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy służący gromadzeniu środków odrębnie dla każdego Nabywcy! Środki ochrony nabywców bankowy otwarty rachunek powierniczy służący gromadzeniu środków nabywcy otwarty* zamknięty* UWAGI: Przedsięwzięcie deweloperskie Aleja Parkowa objęte jest środkami ochrony, o których mowa w art. 4 pkt. 4) Ustawy ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 roku. gwarancja instytucji finansowej gwarantująca zwrot środków nabywcy lokalu, w razie nieprzeniesienia odrębnej własności w terminie określonym w umowie* * Niepotrzebne skreślić (kliknąć dwukrotnie na tekst).

5 Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy Deweloper ma prawo dysponować środkami wypłacanymi z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, dla którego prowadzony jest ten rachunek. Bank wypłaca Deweloperowi środki zgromadzone na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym po stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego. Bank dokonuje kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w harmonogramie przedsięwzięcia deweloperskiego, przed dokonaniem wypłaty z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego na rzecz Dewelopera, na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczoną przez bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, w etapach Środki pieniężne będą wpłacane przez Nabywców na indywidualny rachunek powierniczy prowadzony przez PKO BP S.A.. W przypadku rozwiązania umowy deweloperskiej środki pieniężne znajdujące się na przypisanym do Nabywcy indywidualnym rachunku powierniczym zostaną przez PKO BP S.A. zwrócone Nabywcy (lub podmiotowi, na którego rzecz dokonano cesji wierzytelności) zgodnie z procedurą określoną w załączniku nr 4 do Prospektu Informacyjnego. PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie zakończenie etapu I do r.* [Wykonanie ścianki szczelinowej, w tym oczepu na ścianie szczelinowej 16,0 % inwestycji]; zakończenie etapu II do r.* [Roboty ziemne oraz wykonanie płyty fundamentowej wraz z izolacją 11,2 % inwestycji]; zakończenie etapu III do r.* [Wykonanie elementów żelbetowych (ściany, słupy, płyty stropowe i belki oraz schody) do poziomu + 1 włącznie 10,3 % inwestycji]; zakończenie etapu IV do r.* [Wykonanie elementów żelbetowych (ściany, słupy, płyty stropowe i belki oraz schody) do poziomu + 4 włącznie oraz attyki na dachu. Wykonanie ścian murowanych zewnętrznych do poziomu +3 włącznie. Wykonanie ścian murowanych działowych do poziomu +1 włącznie. Montaż kanałów wentylacyjnych na poziomie -2 oraz dostawa i montaż korytek, kabli i przewodów instalacji elektrycznych i teletechnicznych do poziomu 0 (włącznie) 10,2% inwestycji]; zakończenie etapu V do r.* [Wykonanie ścian murowanych zewnętrznych na poziomie + 4. Wykonanie ścian murowanych działowych do poziomu +4 włącznie. Montaż okien i drzwi balkonowych. Warstwa wyrównawcza z papą termozgrzewalną dachu. Warstwa izolacyjna-wełna mineralna dachu. Montaż kanałów wentylacyjnych do poziomu -1 włącznie. Dostawa i montaż korytek, kabli i przewodów instalacji elektrycznych i teletechnicznych poziom do poziomu + 4 włącznie 10,0 % inwestycji]; zakończenie etapu VI do r.* [Wykonanie oblicowania ścian wewn. i sufitów oraz tynków bez malowania do poziomu +4 włącznie. Montaż drzwi wewnętrznych. Orurowanie instalacji sanitarnych do poziomu +4 włącznie

6 Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji 10,2 % inwestycji]; zakończenie etapu VII do r.* [Wykonanie podłoża wraz z izolacjami do poziomu +4 włącznie (podłogi). Wykonanie balustrad i pochwytów zewnętrznych i wewnętrznych. Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych i bramy garażowej. Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych. Montaż bramy rolowanej przeciwpożarowej EI60. Montaż windy. Wykonanie okładzin schodów z płytek. Tarasy i balkony - podłoża wraz z izolacją oraz posadzki z płytek wraz z cokołami. Montaż rozdzielnic i tablic 11,2 % inwestycji]; zakończenie etapu VIII do r.* [Docieplenie stropu garażu. Wykonanie posadzki do poziom -1 włącznie. Montaż nawietrzaków. Okładziny elewacyjne. Parapety wewnętrzne. Dostawa i montaż osprzętu instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Dostawa i montaż osprzętu instalacji sanitarnych. Oblicowanie ścian i sufitów, malowanie do poziomu +4 włącznie 10,9 % inwestycji]; zakończenie etapu IX do r.* [Wykonanie warstw izolacyjnych stropodachu nad garażem. Wykonanie nawierzchni utwardzonych z ogrodzeniem. Zieleń. Wiata śmietnika. Uruchomienie instalacji elektrycznych. Uruchomienie instalacji teletechnicznych. Uruchomienie instalacji sanitarnych. Uruchomienie wind. Uruchomienie bram. Pozwolenie na użytkowanie 10 % inwestycji]. *UWAGI: Deweloper dopuszcza możliwość wcześniejszego zakończenia każdego z poszczególnych etapów! Nie jest przewidziana waloryzacja ceny WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ Należy opisać na jakich warunkach można odstąpić od umowy deweloperskiej 1. Nabywca ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia : 1) jeżeli niniejsza Umowa Deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 Ustawy; 2) jeżeli informacje zawarte w Umowie Deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy ( 2 ustęp 4 niniejszego aktu 3) jeżeli Deweloper nie doręczył Nabywcy prospektu informacyjnego wraz z załącznikami zgodnie z art. 18 i art. 19 Ustawy; 4) jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto Umowę, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania niniejszego aktu; 5) jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto Umowę, nie zawiera odpowiednich informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do Ustawy; 2. Ponadto Nabywca ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku nieprzeniesienia na Nabywcę własności Lokalu, w terminie określonym w niniejszym akcie. Przed skorzystaniem z powyższego prawa do odstąpienia od niniejszej Umowy Nabywca wyznaczy Deweloperowi 120- dniowy termin na przeniesienie własności Lokalu, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy. 3. W przypadku skorzystania przez Nabywcę z prawa odstąpienia, o którym mowa w ustępie 1 lub 2 powyżej, objęta nim Umowa uważana jest za niezawartą, a Nabywca nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od tej Umowy. 4. Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od niniejszej Umowy jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości roszczenia Nabywcy o przeniesienie

7 własności nieruchomości (Lokalu) złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. INNE INFORMACJE Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź finansującego działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź też finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części w przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych: PKO BP SA wyrazi zgodę na bezobciążeniowe ustanowienie odrębnej własności poszczególnych lokali mieszkalnych, po wpłacie na rachunek powierniczy otwarty, pełnej ceny nabycia lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem bezobciążeniowego ustanowienia odrębnej własności lokalu, wynikającej z umowy deweloperskiej zawartej między Deweloperem a Nabywcą lokalu mieszkalnego będącym osobą fizyczną. Informacja o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 3) kopią pozwolenia na budowę; 4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową sprawozdaniem spółki dominującej; 5) projektem architektoniczno-budowlanym: Spółka Petro Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Deweloper) informuje o możliwości zapoznania się w siedzibie Spółki tj. w Warszawie przy ul. Jagiełły 44 przez każdą osobę zainteresowaną zawarciem Umowy Deweloperskiej z następującymi dokumentami: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, 2) kopią aktualnego odpisu Krajowego Rejestru Sądowego Dewelopera, 3) sprawozdaniem finansowym Dewelopera za ostatnie dwa lata, 4) kopią pozwolenia na budowę, 5) projektem architektoniczno-budowlanym. CZĘŚĆ INDYWIDUALNA Cena m 2 powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego będącego przedmiotem umowy deweloperskiej lub budynku w Lokal nr.. o projektowanej powierzchni użytkowej. m2. Cena za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.. złotych brutto. liczba kondygnacji dwie kondygnacje podziemne i pięć kondygnacji naziemnych (tj. dwupoziomowa hala garażowa, parter i IV piętra)

8 którym ma znajdować się lokal miesz-kalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej technologia wykonania Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek będzie posiadał dwie kondygnacje podziemne (dwupoziomowa hala garażowa) oraz pięć kondygnacji naziemnych (IV piętra), jedna klatka schodowa z windą dojeżdżającą na wszystkie kondygnacje. Konstrukcja Budynku słupowo-płytowa na płycie fundamentowej, wykonana w technologii monolitycznego wylewanego betonu zbrojonego, wypełnienia ścian osłonowych z pustaków ceramicznych. Elewacja ocieplona, otynkowana i pomalowana, okna drewniane w kolorze naturalnym i malowanym. Barierki balkonowe ze stali nierdzewnej wypełnione szkłem przeziernym. Drzwi wejściowe do lokali (antywłamaniowe). standard prac wykończeniowych Części wspólne Budynku wykonane w części wspólnej budynku pod klucz w tym m.in.: i terenie wokół niego, stanowiącym klatki schodowe i korytarze część wspólną nieruchomości otynkowane i pomalowane, poręcze ze stali nierdzewnej, oświetlenie z włącznikami, drzwi, teren zagospodarowany, ogrodzenie zewnętrzne Budynku, brama do hali garażowej, mała architektura, pomieszczenie na pojemniki na śmieci, chodniki, drogi dojazdowe, zieleń liczba lokali w budynku 35 lokali 37 komórek lokatorskich (pomieszczeń gospodarczych) liczba miejsc garażowych i postojowych 5 zewnętrznych miejsc postojowych, 44 miejsca postojowe w hali garażowej, dostępne media w budynku instalacja wodna, kanalizacji, elektryczna, centralnego ogrzewania (własna kotłownia gazowa), telefon/tv/internet. dostęp do drogi publicznej wjazd bezpośrednio z ulicy Drzymały

9 Określenie usytuowania lokalu Lokal usytuowany na kondygnacji naziemnej (na.). mieszkalnego w budynku, jeżeli przedsięwzięcie deweloperskie dotyczy lokali mieszkalnych Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper Lokal oznaczony numerem o projektowanej powierzchni użytkowej m2, składający się z: salonu, salonu z aneksem kuchennym/kuchni, jednej/dwóch/ trzech sypialni, jednej/dwóch łazienek, osobnego WC., korytarza. Do Lokalu przylegać będzie komórka lokatorska o projektowanej powierzchni użytkowej.. m2. Lokal wykonany zostanie w standardzie deweloperskim, obejmującym w szczególności wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej, centralnego ogrzewania i kanalizacji, z jednokrotnym malowaniem otynkowanych ścian wewnętrznych i sufitów, z wylewkami cementowymi zacieranymi mechanicznie, zgodnie z opisem zakresu i standardu prac wykończeniowych dołączonym do prospektu informacyjnego. Układ pomieszczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 do Prospektu Informacyjnego. podpis dewelopera albo osoby uprawnionej do jego reprezentacji oraz pieczęć firmowa Załączniki: 1. Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego. 2. Wzór umowy deweloperskiej. 3. Standard wykonania Lokalu. 4. Oświadczenie Nabywcy w sprawie postępowania po odstąpieniu/rozwiązaniu Umowy Deweloperskiej.

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.07.2015 wydanie 1 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEVELOPERA Deweloper ROZA DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres APART

Bardziej szczegółowo

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego.. PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres DOMBUD s.c. Przemysław

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C2 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.03.2014 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Andrzej Kostrzewski

Bardziej szczegółowo

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 24 kwietnia 2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper MEG Developments

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-... PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzany jest dla Zadania Inwestycyjnego tj. zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Bardziej szczegółowo

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl ZAŁĄCZNIK Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 03 grudnia 2014 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "APM BARTYCKA II SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "INWESTYCJE III APM

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01.

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01. OSIEDLE LESZCZYNKO www.osiedleleszczynko.pl Leszno ul. Dożynkowa - Chociszewskiego Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Warszawa dn. 11.05.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELNI Inwestor

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno, Strzyżewice ul. modelarska 13 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!!

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno ul. Żytnia 21 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!! informacje tel.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GDYNIA, UL.POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO WERSJA 3 z dnia. 24.04.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY WZÓR PROSPEKTU INFROMACYJNEGO DLA INWESTYCJI NOWE CENTRUM POŁUDNIOWE Stan na dzień 06 maja 2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI INWESTOR: Brera Investycje Spółka z o.o. sp. k. Ul. Królowej Jadwigi 74A 30-209 Kraków Podpis dewelopera lub osoby upoważnionej do reprezentacji:

Bardziej szczegółowo

Akt Notarialny. Umowa deweloperska

Akt Notarialny. Umowa deweloperska Wzór umowy deweloperskiej Repertorium A. Numer /2014 Akt Notarialny Dnia ****** dwa tysiące czternastego (***.2014) roku przed notariuszem Adrianą Miśkiewicz w siedzibie jej Kancelarii w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13. Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r

PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13. Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13 Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr 0007] gm. Kosakowo, pow. pucki

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr0007] gm. Kosakowo, pow. pucki Deweloper:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ UL. GĄBIŃSKA 2 W WARSZAWIE Inwestor: Oaza przy Włościańskiej Sp. z o.o. 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 7D/5 Obowiązuje od dnia 15 października 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo