UMOWA DEWELOPERSKA WZÓR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA DEWELOPERSKA WZÓR"

Transkrypt

1 UMOWA DEWELOPERSKA WZÓR 1. Definicje Użyte w niniejszej Umowie poniższe określenia będą mieć następujące znaczenie: a) Nieruchomość oznacza działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerami 5051/1, 3788/173 i 5053, położone przy ulicy Studenckiej, w obrębie ewidencyjnym Czechowice, w mieście Czechowice-Dziedzice, powiat bielski, województwo śląskie, o obszarze 0,1017 ha (jeden tysiąc siedemnaście metrów kwadratowych) dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/ /8; b) Budynek - oznacza budynek, który zostanie wybudowany na Nieruchomości, który będzie składać się z czterech kondygnacji naziemnych; c) Lokal Garażowy lokal niemieszkalny, d) Lokal Mieszkalny oznacza lokal mieszkalny, oznaczony numerem projektowym., usytuowany na. kondygnacji (. piętro) w Budynku, o powierzchni użytkowej około,. m 2, składający się z., Plan Lokalu Mieszkalnego oraz rzut kondygnacji z zaznaczeniem Lokalu Mieszkalnego stanowi załącznik do niniejszej umowy; e) Przedmiot Umowy oznacza Lokal Mieszkalny wraz ze związanym z tym lokalem Udziałem w Nieruchomości Wspólnej; f) Ustawa o własności lokali ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 903 ze zmianami); g) Ustawa o Ochronie Praw Nabywcy ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. nr 232, poz. 1377); h) Nieruchomość Wspólna grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali; i) Udział w Nieruchomości Wspólnej oznacza udział, który zostanie wyliczony na zasadach określonych w art. 3 ust. 3 Ustawy o Własności Lokali jako stosunek powierzchni użytkowej danego lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym do powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi, wyodrębnionych w Budynku wzniesionym na Nieruchomości; j) Cena Brutto ma znaczenie nadane w 4 Umowy; k) Odbiór ma znaczenie nadane w 7 Umowy; l) Umowa Przeniesienia Własności umowa, o której mowa w Oświadczenia stron Deweloper oświadcza, iż w księdze wieczystej KA1P/ /8 (siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć łamane przez osiem) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie Wydział V Ksiąg Wieczystych wpisana jest na jego rzecz do całości na podstawie umowy sprzedaży i oświadczenia o ustanowieniu hipoteki z dnia 6 sierpnia 2013 roku, Rep. A

2 4166/2013 Aliny Katarzyny Kałuża notariusza w Czechowicach-Dziedzicach własność nieruchomości położonej w Czechowicach-Dziedzicach, obręb Czechowice, gmina Czechowice-Dziedzice, powiat bielski, województwo śląskie, składającej się z działek o numerach 5051/1, 3788/173 i 5053 o powierzchni łącznej 0,1017 ha (jeden tysiąc siedemnaście metrów kwadratowych), dział III tej księgi wieczystej.., a w dziale IV wpisana jest hipoteka umowna do kwoty ,00 zł, tytułem zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikającej z umowy o kredyt obrotowy nr /27/ /2013 z dnia 5 sierpnia 2013 roku na rzecz Banku Spółdzielczego w Zatorze Deweloper okazuje: wypis z rejestru gruntów wydany z upoważnienia Burmistrza Czechowic- Dziedzic, dnia 7 listopada 2013 roku, dla działek nr 5051/1, 3788/173 i 5053 wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, warunkową zgodę na bezciężarowe odłączenie nieruchomości lokalowych do nowych ksiąg wieczystych wydaną przez Bank Spółdzielczy w Zatorze dnia 11 grudnia 2013 roku, zgodnie z którą Bank Spółdzielczy w Zatorze wyrazi zgodę na bezciężarowe wydzielenie z księgi wieczystej KA1P/ /8 do nowoutworzonych ksiąg wieczystych poszczególnych lokali mieszkalnych oraz garażowych, znajdujących się w budynku położonym na działkach nr 5051/1, 3788/173 i 5053 w Czechowicach-Dziedzicach pod warunkiem wpłaty przez Kupujących całej ceny sprzedaży za poszczególny lokal, projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania działki dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 5051/1, 3788/173 i 5053 położonych w Czechowicach-Dziedzicach, przy ulicy Studenckiej Ponadto Deweloper oświadcza, że: a) Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, z wyjątkiem wyżej opisanej hipoteki umownej wpisanej w dziale IV księgi wieczystej KA1P/ /8 oraz jest wolna od wszelkich praw, roszczeń osób trzecich i nie występują w stosunku do niej ograniczenia w rozporządzaniu, poza roszczeniami osób trzecich wynikającymi z zawartych umów ustanowienia odrębnych własności lokali i przeniesienia ich własności, przy czym powyższe roszczenia osób trzecich nie dotyczą Przedmiotu Umowy, b) nie toczą się żadne postępowania administracyjne ani sądowe dotyczące własności bądź posiadania opisanej wyżej Nieruchomości, c) zawarcie niniejszej umowy nie prowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli Dewelopera ani nie uniemożliwia całkowicie lub częściowo zadośćuczynieniu roszczeniom osób trzecich, d) znajduje się w nieprzerwanym i niezakłóconym posiadaniu Nieruchomości, jak również nie toczą się żadne spory z właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub osobami władającymi sąsiadującymi lub przyległymi nieruchomościami, które dotyczyłyby granic, emisji lub służebności, praw lub dostępu bądź innych praw związanych z przedmiotową nieruchomością, e) nie ma zaległości podatkowych ani zaległości w zapłacie innych należności lub opłat, do których stosuje się przepisy Ustawy z 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 ze zm.),- f) nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe ani inne określone w ustawie z 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity Dz. 2

3 U. z 2009 roku Nr. 175, poz ze zm.), jak również nie zachodzą żadne okoliczności uzasadniające złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Dewelopera,- g) w zakresie czynności objętych tym aktem notarialnym Deweloper jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a sprzedaż jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług według odpowiedniej stawki, h) Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Studenckiej, i) standard wykończenia Lokalu Mieszkalnego obejmuje: drzwi zewnętrzne do mieszkania stalowe, okna oraz drzwi balkonowe PCV 5-6 komorowe, parapety wewnętrzne, łazienka przygotowana pod układanie glazury, bez białego montażu, tynki wewnętrzne gipsowe lub cementowo-wapienne kategorii III, instalacje sanitarne (instalacja zimnej wody z licznikiem, instalacja ciepłej wody z pieca gazowego 2-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania, instalacja C.O., grzejniki płytowe, w łazience grzejnik typu drabinka i ogrzewanie podłogowe oraz w części przedpokoju ogrzewanie podłogowe, kanalizacja sanitarna w łazience oraz kuchni, wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu sanitarnym), instalacja elektryczna, oświetleniowa i gniazd wtykowych (doprowadzona do lokalu trójfazowa - 400V, rozprowadzona po lokalu 230V, oświetlenie wyprowadzenie przewodów zakończone kostką, gniazda 230V, rozprowadzenie instalacji, bez kontaktów, zasilanie 400V 1 przyłącze w kuchni (puszka elektryczna), instalacje słaboprądowe (instalacja telefoniczna 1 gniazdo bez obudowy, instalacja RTV 1 gniazdo bez obudowy, instalacja domofonowa 1 punkt z domofonem), instalacja gazowa doprowadzona do pieca 2-funkcyjnego umieszczonego w łazience, licznik zużycia zimnej wody oraz energii elektrycznej na klatce schodowej, licznik zużycia gazu na klatce schodowej, podłoże pod posadzki wylewka betonowa, balkon wykończenie płytka gresowa, balustrady metalowe, wyposażenie nie obejmuje: podłóg i posadzek, białego montażu i armatury w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni, osprzętu elektrycznego: lamp, kinkietów, opraw oświetleniowych itp., kuchni elektrycznej i okapu kuchennego, drzwi wewnętrznych, gładzi i malowania, umeblowania i sprzętu AGD i RTV Deweloper oświadcza, że na podstawie ostatecznej i niezaskarżonej decyzji z dnia 8 lipca 2013 roku nr 974/13 wydanej przez Starostę Bielskiego - w zakresie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (23 lokale mieszkalne) wraz z przebudową istniejącego budynku oraz wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., c.o. i elektrycznymi, która to decyzja stała się ostateczna w dniu 23 lipca 2013 roku, Deweloper na opisanej wyżej Nieruchomości będzie realizował Przedsięwzięcie Deweloperskie obejmujące budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego czterokondygnacyjnego o następujących parametrach projektowanych: powierzchnia zabudowy 425,34 m 2 (czterysta dwadzieścia pięć metrów kwadratowych trzydzieści cztery setne metra kwadratowego), powierzchnia użytkowa 1337,14 m 2 (jeden tysiąc trzysta trzydzieści siedem metrów kwadratowych czternaście setnych metra kwadratowego), kubatura 5527,00 m 3 (pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem metrów sześciennych), kategoria obiektu XIII, Deweloper oświadcza, że stosownie do treści przepisów art. 4 ustawy o Ochronie Praw Nabywcy, w odniesieniu do opisanego wyżej Przedsięwzięcia 3

4 deweloperskiego zapewnia nabywcy następujący środek ochronny: zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze.., prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Zatorze, utworzony na podstawie Umowy rachunku Powierniczego, oświadczając, iż koszty prowadzenia tegoż rachunku ponoszone są przez Dewelopera. Ponadto Deweloper wyjaśnia, iż w ramach zasady dysponowania środkami pieniężnymi na tym rachunku Bank Spółdzielczy w Zatorze wypłaci zdeponowaną kwotę Deweloperowi jednorazowo po przedstawieniu wypisu aktu notarialnego obejmującego umowę przeniesienia na nabywcę prawa własności Lokalu Mieszkalnego oraz spełnieniu pozostałych warunków określonych w umowie rachunku powierniczego. Nabywca oświadcza, że zna treść umowy rachunku powierniczego i akceptuje jej postanowienia, a nadto zobowiązuje się dokonywać płatności na poczet Ceny sprzedaży na wskazany wyżej rachunek powierniczy, na co Deweloper wyraża zgodę Deweloper oświadcza, że: a) roboty budowlane związane z przedmiotowym Przedsięwzięciem Deweloperskim zostały rozpoczęte w dniu 23 lipca 2013 roku, b) zakończenie robót budowlanych nastąpi do dnia 31 maja 2014 roku Deweloper oświadcza, że z własnością Lokalu Mieszkalnego związany będzie Udział w Nieruchomości Wspólnej, który zostanie wyliczony na zasadach określonych w art. 3 ust 3 Ustawy o Własności Lokali jako stosunek powierzchni użytkowej danego lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym do powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi, wyodrębnionych w Budynku wzniesionym na Nieruchomości (Nabywca) oświadcza że: a) pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój../ jest stanu wolnego, b) przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z dokumentacją techniczną Budynku, Lokalu Mieszkalnego w nim usytuowanego, c) Deweloper zapewnił mu możliwość zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa z: aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, danymi dotyczącymi Dewelopera zawartymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, kopią pozwolenia na budowę, sprawozdaniem finansowym Dewelopera za ostatnie dwa lata, projektem budowlanym, i nie wnosi do powyższych dokumentów żadnych zastrzeżeń, d) otrzymał od Dewelopera Prospekt Informacyjny wraz z załącznikami i zapoznał się z ich treścią Deweloper oświadcza, że nie nastąpiły żadne zmiany w treści Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami w czasie pomiędzy doręczeniem nabywcy Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami a zawarciem niniejszej umowy Przedmiot umowy Deweloper zobowiązuje się do wybudowania na Nieruchomości Budynku, w którym znajdowały się będą m.in. lokale mieszkalne i niemieszkalne, w tym Lokal 4

5 Mieszkalny będący przedmiotem niniejszej Umowy oraz do zawarcia z Nabywcą umowy ustanowienia odrębnej własności Lokalu Mieszkalnego i przeniesienia jego własności wraz z prawami związanymi, tj. odpowiednim Udziałem w Nieruchomości Wspólnej, zaś Nabywca zobowiązuje się nabyć powyższy Przedmiot Umowy za Cenę Brutto określoną w 4 Umowy Ostateczna powierzchnia użytkowa Lokalu Mieszkalnego oraz wielkość udziału Nabywcy w Nieruchomości Wspólnej zostaną ustalone po wybudowaniu Budynku, na podstawie inwentaryzacji powykonawczej, przeprowadzonej na koszt i zlecenie Dewelopera. Strony ustalają, że powierzchnia użytkowa Lokalu Mieszkalnego będzie obliczona zgodnie z zasadami obmiaru powierzchni określonymi w Polskiej Normie PN-ISO 9836:1997. Pomiar zostanie wykonany na poziomie podłogi, w stanie całkowicie wykończonym Cena Z zastrzeżeniem postanowień 4.2 poniżej, Cena Brutto nabycia prawa do Lokalu Mieszkalnego wraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej wynosi. zł (.) Strony ustalają, że powyższa Cena zostaje ustalona dla przedmiotowego Lokalu Mieszkalnego, wykończonego według standardów technicznych określonych powyżej Zapłata Strony oświadczają, że na poczet Ceny Brutto Przedmiotu Umowy, o której mowa w 4.1 wyżej, Nabywca zapłacił dotychczas kwotę.., co Deweloper kwituje Pozostałą część Ceny Brutto w wysokości.. Nabywca zobowiązuje się zapłacić w następujący sposób: kwotę zł w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku, nie wcześniej jednak niż po wykonaniu przez Dewelopera: robót ziemnych (stan zero gotowy), stanu surowego otwartego bez dachu, stanu surowego zamkniętego, kwotę zł w terminie do dnia 28 lutego 2014 roku, nie wcześniej jednak niż po wykonaniu przez Dewelopera: instalacji wewnętrznych bez osprzętu, kwotę zł w terminie do dnia 15 kwietnia 2014 roku, nie wcześniej jednak niż po wykonaniu przez Dewelopera: praw wykończeniowych wewnętrznych do stanu deweloperskiego, kwotę zł w terminie do dnia 31 maja 2014 roku, nie wcześniej jednak niż po wykonaniu przez Dewelopera: robót zewnętrznych, elewacji wraz z balkonami, zagospodarowania terenu Strony postanawiają, że wszelkie płatności Nabywcy, wynikające z niniejszej umowy, których termin przypada przed przeniesieniem własności, zaksięgowane zostaną na zamkniętym mieszkaniowym rachunku powierniczym Dewelopera, utworzonym na podstawie umowy o której mowa w 2.5, a wszelkie ewentualne płatności przypadające po zawarciu umowy przenoszącej własność na Nabywcę, dokonywane będą na rachunek Dewelopera podany w akcie notarialnym przenoszącym własność

6 5.4. Za dzień dokonania zapłaty uważany będzie każdorazowo dzień uznania rachunku Dewelopera odpowiednią kwotą Stopień zaawansowania prac budowlanych Przedsięwzięcia Deweloperskiego określony w 5.2. niniejszej umowy, odpowiadający harmonogramowi przedsięwzięcia deweloperskiego w etapach (zawartemu w prospekcie informacyjnym), będzie określany na podstawie częściowego protokołu odbioru robót budowlanych przez kierownika robót ze strony Dewelopera. W sytuacji, w której Nabywający, na podstawie umowy z bankiem udzielającym kredytu hipotecznego zobowiązany będzie do poniesienia kosztów oceny postępu robót, dokonanej przez bank, zobowiązuje się nie obciążać tymi kosztami Dewelopera Realizacja przedmiotu umowy Strony zgodnie postanawiają, że ostateczne rozmieszczenie ścian działowych zostanie ustalone przez nie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, przed zawarciem Umowy Przeniesienia Własności Nabywca wyraża zgodę na: a) ustanawianie przez Dewelopera na Nieruchomości służebności gruntowych lub służebności przesyłu na rzecz dostawców mediów, polegających odpowiednio na prawie przechodu, przejazdu, przeprowadzania sieci i urządzeń, a także obciążania nieruchomości innymi prawami wyłącznie w przypadku, gdy ustanowienie takich praw okaże się niezbędne i konieczne do zapewnienia budynkowi, lokalom i innym pomieszczeniom składającym się na Przedsięwzięcie Deweloperskie prawidłowego funkcjonowania zgodnie z ich przeznaczeniem, a tym samym ujawnienia ustanowionych praw w dziale III księgi wieczystej, b) sprzedaż przez Dewelopera, bądź oddanie w odpłatne lub nieodpłatne używanie części infrastruktury na rzecz dostawców mediów w celu zapewnienia mediów i świadczenia innych usług na rzecz Przedsięwzięcia Deweloperskiego wyłącznie w przypadku, gdy czynności te okażą się niezbędne i konieczne do zapewnienia budynkowi, lokalom i innym pomieszczeniom składającym się na Przedsięwzięcie Deweloperskie prawidłowego funkcjonowania zgodnie z ich przeznaczeniem, c) przyjęcia oświadczeń w przedmiocie ustanowienia służebności gruntowych na rzecz Nieruchomości, d) obciążenie Nieruchomości hipotekami na rzecz banku finansującego realizację Przedsięwzięcia Deweloperskiego, z tym zastrzeżeniem, że Deweloper zobowiązuje się przedstawić oświadczenie banku o zgodzie na wyodrębnienie Lokalu Mieszkalnego wraz z Udziałem w Nieruchomości Wspólnej bez obciążenia hipoteką, pod warunkiem zapłaty przez Nabywcę pełnej Ceny Brutto Deweloper oświadcza, że łącza internetowe, które zostaną zainstalowane w budynku stanowią wyłączną własność firm telekomunikacyjnych, które je zainstalują tj. jedno łącze internetowe należy do firmy Netia S.A. (KRS: ), drugie łącze internetowe należy do firmy KOLNET s.c. G. Knycz, P. Knycz (NIP: ). Korzystanie z powyższych łączy internetowych będzie się odbywać w razie zawarcia przez Nabywcę odrębnej umowy z właścicielem odpowiedniego łącza internetowego, na co Nabywca wyraża zgodę. - 6

7 7. Odbiór techniczny i wydanie lokalu Po zakończeniu Przedsięwzięcia Deweloperskiego Deweloper zawiadomi Nabywcę na piśmie, że Przedmiot Umowy jest gotowy do odbioru technicznego, wyznaczając termin odbioru, w tym datę i godzinę, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem przed wyznaczonym terminem Odbioru. Odbiór Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonany zgodnie z przepisami art. 27 Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy Do dnia wydania Przedmiotu Umowy Nabywca jest zobowiązany do zapłaty całej Ceny Brutto. Nieterminowe uiszczenie którejkolwiek z płatności na poczet Ceny Brutto lub uiszczenie ich w nieodpowiedniej wysokości stanowi podstawę do powstrzymania się przez Dewelopera z wydaniem Przedmiotu Umowy aż do czasu całkowitego uregulowania Ceny Brutto, a takie zachowanie Dewelopera nie stanowi nienależytego wykonania niniejszej Umowy Od dnia wydania Lokalu Mieszkalnego Nabywca będzie pokrywać wszystkie koszty związane z eksploatacją Przedmiotu Umowy. Z datą wydania Przedmiotu Umowy przechodzi na Nabywcę ryzyko przypadkowego pogorszenia Przedmiotu Umowy Zawarcie umowy przeniesienia własności nieruchomości Z zastrzeżeniem 8.2 poniżej, Strony w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku, na warunkach określonych w niniejszej umowie, zawrą umowę ustanowienia odrębnej własności Lokalu Mieszkalnego i przeniesienia jego własności na Nabywcę wraz z prawami związanymi (dalej: Umowa Przeniesienia Własności). Do wyznaczenia dokładnej daty i godziny oraz wskazania miejsca zawarcia Umowy Przeniesienia Własności uprawniony jest Deweloper W przypadku niedokonania przez Nabywcę płatności całej Ceny Brutto lub dwukrotnego nieprzystąpienia do Odbioru Przedmiotu Umowy, Deweloper ma prawo powstrzymać się z wyznaczeniem terminu zawarcia Umowy Przeniesienia Własności lub odmówić przystąpienia do zawarcia tej umowy w terminie, o którym mowa powyżej w Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem Umowy Przeniesienia Własności oraz wpisami do księgi wieczystej ponosi Nabywca Koszty utrzymania i zarządu nieruchomością wspólną Od dnia wydania Przedmiotu Umowy Nabywcę będą obciążały koszty określone w art. 13 i 14 Ustawy o Własności Lokali, ponoszone w związku z używaniem i utrzymaniem Przedmiotu Umowy Deweloper i Nabywca niniejszym uzgadniają, że zarząd Nieruchomością Wspólną zostanie uregulowany zgodnie z Ustawą o Własności Lokali Odstąpienie od umowy oraz kary umowne i odsetki Zgodnie z art. 29 Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy Nabywca ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w następujących przypadkach: a) jeżeli niniejsza Umowa nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 7

8 Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy; b) jeżeli informacje zawarte w niniejszej Umowie nie są zgodne z informacjami zawartymi w Prospekcie Informacyjnym lub w załącznikach, z wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy; c) jeżeli Deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i 19 Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami; d) jeżeli informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym lub w załącznikach do Prospektu, na podstawie których zawarto niniejszą Umowę, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania Umowy; e) jeżeli Prospekt Informacyjny, na podstawie którego zawarto niniejszą Umowę, nie zawiera informacji określonych we wzorze Prospektu Informacyjnego stanowiącego załącznik do Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy; f) w przypadku nie przeniesienia na Nabywcę prawa odrębnej własności Lokalu Mieszkalnego wraz z prawami związanymi w terminie, o którym mowa w 8.1 niniejszej Umowy W przypadkach, o których mowa w 10.1.a)-e), Nabywca ma prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej zawarcia W przypadku, o którym mowa w 10.1.f), przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od niniejszej Umowy Nabywca wyznaczy Deweloperowi 120-dniowy termin na zawarcie Umowy Przeniesienia Własności, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w przypadku niespełnienia przez Nabywcę świadczenia pieniężnego w terminach, o których mowa w 5 lub w wysokości określonej w 4, pomimo wezwania Nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w przypadku niestawienia się Nabywcy do Odbioru Przedmiotu Umowy lub nieprzystąpienia do zawarcia Umowy Przeniesienia Własności pomimo dwukrotnego doręczenia Nabywcy wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 (sześćdziesięciu) dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej W każdym przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Nabywcę oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od niniejszej Umowy jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie praw i roszczeń Nabywcy ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości na podstawie niniejszej Umowy. Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od Umowy musi zostać złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym Strony postanawiają, że w przypadku nie dojścia do Umowy Przeniesienia Własności z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, a także w przypadku odstąpienia przez Dewelopera od niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami 10.5., Deweloperowi będzie przysługiwać kara umowna w wysokości 15% (piętnaście procent) Ceny Brutto. Zapłata kary umownej nie pozbawia 8

9 Dewelopera prawa dochodzenia naprawienia szkody rzeczywistej powstałej z tego tytułu oraz zwrotu utraconych korzyści na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym w zakresie przekraczającym wysokość zastrzeżonej kary umownej W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Nabywcę z przyczyny o której mowa w 10.1.f), po spełnieniu warunków określonych w 10.3., Nabywcy będzie przysługiwać kara umowna w wysokości 15% (piętnaście procent) Ceny Brutto W przypadku opóźnienia się przez Dewelopera z zawarciem Umowy Przeniesienia Własności, Nabywcy przysługuje kara umowna za okres opóźnienia w wysokości 0,0001 % (jedna dziesięciotysięczna) Ceny Brutto, za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 15 % (piętnaście) Ceny Brutto W przypadku gdy Nabywca opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego w terminach lub w wysokości określonej w Umowie, Deweloperowi przysługują odsetki ustawowe za czas opóźnienia, przy czym łączna kwota odsetek nie może przewyższać wysokości kary umownej zastrzeżonej na rzecz Nabywcy W przypadkach odstąpienia przez Dewelopera od Umowy na podstawie postanowień, o których mowa w 10.4, Umowy, po ujawnieniu w księdze wieczystej roszczenia Nabywcy wynikającego z niniejszej Umowy, Nabywca zobowiązuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy do przedłożenia Deweloperowi oświadczenia złożonego w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, zawierającego zgodę na wykreślenie praw i roszczeń ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości. W przypadku niedoręczenia zgody w powyższym terminie Nabywca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Dewelopera kary umownej w wysokości 0,0001 % (jedna dziesięciotysięczna) Ceny Brutto, za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 15 % (piętnaście) Ceny Brutto Skuteczne odstąpienie od Umowy wymaga doręczenia drugiej stronie umowy oświadczenia przesłanego listem poleconym, pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, wysłanego na adres podany w komparycji tego aktu notarialnego. Nieodebranie korespondencji przesłanej na wskazany adres traktowane będzie jako skuteczne doręczenie Cesja praw i obowiązków oraz zmiana dłużnika Nabywca ma prawo do przeniesienia praw i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią, za zgodą Dewelopera wyrażoną na piśmie. Zgoda zostanie wyrażona pod warunkiem dostarczenia Deweloperowi przez Nabywcę oświadczenia, o którym mowa w 11.4 Umowy Umowa przeniesienia praw i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią powinna zostać zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi i zawierać wniosek Nabywcy (Cedenta) o wykreślenie 9

10 praw i roszczeń wpisanych na Jego rzecz do księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w 11.1, Nabywca (Cedent) zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Dewelopera na piśmie o dokonanym przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy przeniesienia praw i obowiązków Po dokonaniu przeniesienia praw i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, płatności dokonane przez Nabywcę (Cedenta) będą zaliczone na poczet płatności Cesjonariusza, na co Cedent i Cesjonariusz wyrażą zgodę w oświadczeniu, które skierują do Dewelopera i upoważnią Dewelopera do dokonania takiego zaliczenia Doręczenia Wszelkie zawiadomienia i inne formy korespondencji doręczane w związku ze sprawami przewidzianymi niniejszą Umową będą sporządzane na piśmie i doręczane osobiście lub przesłane pocztą poleconą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru na adresy podane w komparycji niniejszego aktu notarialnego Deweloper i Nabywca zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o każdej zmianie adresu, jaka nastąpi po dniu zawarcia niniejszej Umowy. Zmiana adresu nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy. Brak informacji w zakresie zmiany adresu oznaczał będzie skuteczność doręczenia na dotychczasowy adres Postanowienia końcowe Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności, z wyjątkiem przypadków, o którym mowa w 12.2 Umowy Notariusz poinformował o treści przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego oraz treści ustawy o własności lokali i stosownych przepisach kodeksu cywilnego Nabywca wnosi do Sądu Rejonowego w Pszczynie Wydziału V Ksiąg Wieczystych, o wpis w dziale III księgi wieczystej KA1P/ /8 roszczenia o wybudowanie Budynku, wyodrębnienie Lokalu Mieszkalnego nr.. i przeniesienie jego własności na rzecz Nabywca oświadcza, że zapoznał się z załącznikami do niniejszej umowy które stanowią integralną część Umowy Koszty Strony postanawiają, że koszty Umowy, w tym koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają w równych częściach Dewelopera i Nabywcę, przy czym koszty Umowy Przeniesienia Własności tj. koszty opłaty 10

11 notarialnej wraz z należnym podatkiem VAT oraz koszty opłat sądowych ponosi w całości Nabywca Umowa dokumentowana niniejszym aktem notarialnym nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych jako niewymieniona w art. 1 ustawy z 9 września 2000 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) Pobrano gotówką:

Akt Notarialny. Umowa deweloperska

Akt Notarialny. Umowa deweloperska Wzór umowy deweloperskiej Repertorium A. Numer /2014 Akt Notarialny Dnia ****** dwa tysiące czternastego (***.2014) roku przed notariuszem Adrianą Miśkiewicz w siedzibie jej Kancelarii w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław www.notariuszlesniak.pl tel. 071 341 23 71 do 73, fax.

Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław www.notariuszlesniak.pl tel. 071 341 23 71 do 73, fax. PROJEKT Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław Niniejszy projekt aktu notarialnego w rozumieniu 7 pkt. 1 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Repertorium A Nr /2014

Repertorium A Nr /2014 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego sierpnia roku dwa tysiące czternastego (01.08.2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015 REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( -..-2015), przede mną PAWŁEM GMERKIEM Notariuszem w Piasecznie, działającym w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Kościuszki nr 17,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE UMOWA DEWELOPERSKA zawarta w dniu 2012r., w, pomiędzy: Tomaszem Benek, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Korfantego 30, oraz Krzysztofem Seredyńskim, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy

Bardziej szczegółowo

U M O W A D E W E L O P E R S K A

U M O W A D E W E L O P E R S K A Repertorium A numer /2014 Poniższy tekst stanowi wstępny projekt aktu notarialnego przeznaczony do konsultacji ze stronami i może ulegać modyfikacjom w związku z ustaleniami stawających i przedłożonymi

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.) w Kancelarii Notarialnej we.. przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: --------------------------------- 1., ----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, -------------

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, ------------- KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Dorota Tyczyńska-Grzeszyk, Notariusz Iwona Krupińska, Spółka Cywilna ul. St. Dubois 12 lok. 16, 00-188 Warszawa tel. (22) 635-05-11, (22) 635-44-66, fax: (22) 207-28-09

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y REPERTORIUM A nr.. /2014 A K T N O T A R I A L N Y Dnia dwudziestego piątego marca dwa tysiące czternastego roku (25.03.2014 r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy placu Powstańców Śląskich nr

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Tożsamość Stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych serii i numerów: 1/, 2/.-------- UMOWA DEWELOPERSKA

AKT NOTARIALNY. Tożsamość Stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych serii i numerów: 1/, 2/.-------- UMOWA DEWELOPERSKA REPERTORIUM A NR /2012 PROJEKT AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące dwunastego roku (..2012 r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Płk. Francesco Nullo nr 3 (trzy) przed notariuszem stawili się:-----------------

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013 1 R e p e r t o r i u m A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia ***------------------------------------------------------------------------------------------------------------ roku dwa tysiące trzynastego (**-**-2013)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY Zawarta dnia.2014r. w Warszawie pomiędzy: 1. Spółką STRUCTUR CONCEPT III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego

Bardziej szczegółowo

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.03.2014 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Andrzej Kostrzewski

Bardziej szczegółowo

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego.. PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres DOMBUD s.c. Przemysław

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.07.2015 wydanie 1 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEVELOPERA Deweloper ROZA DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres APART

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA MARINE HOTEL***** & APPARTEMENTS Apartament 629. Zdrojowa Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

UMOWA PRZEDWSTĘPNA MARINE HOTEL***** & APPARTEMENTS Apartament 629. Zdrojowa Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. www.marinehotel.pl UMOWA PRZEDWSTĘPNA MARINE HOTEL***** & APPARTEMENTS Apartament 629 zawarta w dniu 20 roku pomiędzy: a Zdrojowa Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Kołobrzegu,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ Warszawa, styczeñ 2014 r. Poradnik został opracowany przez Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. CO KONSUMENT

Bardziej szczegółowo

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl ZAŁĄCZNIK Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 03 grudnia 2014 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C2 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno, Strzyżewice ul. modelarska 13 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!!

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01.

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01. OSIEDLE LESZCZYNKO www.osiedleleszczynko.pl Leszno ul. Dożynkowa - Chociszewskiego Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "APM BARTYCKA II SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo