UMOWA DEWELOPERSKA WZÓR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA DEWELOPERSKA WZÓR"

Transkrypt

1 UMOWA DEWELOPERSKA WZÓR 1. Definicje Użyte w niniejszej Umowie poniższe określenia będą mieć następujące znaczenie: a) Nieruchomość oznacza działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerami 5051/1, 3788/173 i 5053, położone przy ulicy Studenckiej, w obrębie ewidencyjnym Czechowice, w mieście Czechowice-Dziedzice, powiat bielski, województwo śląskie, o obszarze 0,1017 ha (jeden tysiąc siedemnaście metrów kwadratowych) dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/ /8; b) Budynek - oznacza budynek, który zostanie wybudowany na Nieruchomości, który będzie składać się z czterech kondygnacji naziemnych; c) Lokal Garażowy lokal niemieszkalny, d) Lokal Mieszkalny oznacza lokal mieszkalny, oznaczony numerem projektowym., usytuowany na. kondygnacji (. piętro) w Budynku, o powierzchni użytkowej około,. m 2, składający się z., Plan Lokalu Mieszkalnego oraz rzut kondygnacji z zaznaczeniem Lokalu Mieszkalnego stanowi załącznik do niniejszej umowy; e) Przedmiot Umowy oznacza Lokal Mieszkalny wraz ze związanym z tym lokalem Udziałem w Nieruchomości Wspólnej; f) Ustawa o własności lokali ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 903 ze zmianami); g) Ustawa o Ochronie Praw Nabywcy ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. nr 232, poz. 1377); h) Nieruchomość Wspólna grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali; i) Udział w Nieruchomości Wspólnej oznacza udział, który zostanie wyliczony na zasadach określonych w art. 3 ust. 3 Ustawy o Własności Lokali jako stosunek powierzchni użytkowej danego lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym do powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi, wyodrębnionych w Budynku wzniesionym na Nieruchomości; j) Cena Brutto ma znaczenie nadane w 4 Umowy; k) Odbiór ma znaczenie nadane w 7 Umowy; l) Umowa Przeniesienia Własności umowa, o której mowa w Oświadczenia stron Deweloper oświadcza, iż w księdze wieczystej KA1P/ /8 (siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć łamane przez osiem) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie Wydział V Ksiąg Wieczystych wpisana jest na jego rzecz do całości na podstawie umowy sprzedaży i oświadczenia o ustanowieniu hipoteki z dnia 6 sierpnia 2013 roku, Rep. A

2 4166/2013 Aliny Katarzyny Kałuża notariusza w Czechowicach-Dziedzicach własność nieruchomości położonej w Czechowicach-Dziedzicach, obręb Czechowice, gmina Czechowice-Dziedzice, powiat bielski, województwo śląskie, składającej się z działek o numerach 5051/1, 3788/173 i 5053 o powierzchni łącznej 0,1017 ha (jeden tysiąc siedemnaście metrów kwadratowych), dział III tej księgi wieczystej.., a w dziale IV wpisana jest hipoteka umowna do kwoty ,00 zł, tytułem zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikającej z umowy o kredyt obrotowy nr /27/ /2013 z dnia 5 sierpnia 2013 roku na rzecz Banku Spółdzielczego w Zatorze Deweloper okazuje: wypis z rejestru gruntów wydany z upoważnienia Burmistrza Czechowic- Dziedzic, dnia 7 listopada 2013 roku, dla działek nr 5051/1, 3788/173 i 5053 wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, warunkową zgodę na bezciężarowe odłączenie nieruchomości lokalowych do nowych ksiąg wieczystych wydaną przez Bank Spółdzielczy w Zatorze dnia 11 grudnia 2013 roku, zgodnie z którą Bank Spółdzielczy w Zatorze wyrazi zgodę na bezciężarowe wydzielenie z księgi wieczystej KA1P/ /8 do nowoutworzonych ksiąg wieczystych poszczególnych lokali mieszkalnych oraz garażowych, znajdujących się w budynku położonym na działkach nr 5051/1, 3788/173 i 5053 w Czechowicach-Dziedzicach pod warunkiem wpłaty przez Kupujących całej ceny sprzedaży za poszczególny lokal, projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania działki dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 5051/1, 3788/173 i 5053 położonych w Czechowicach-Dziedzicach, przy ulicy Studenckiej Ponadto Deweloper oświadcza, że: a) Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, z wyjątkiem wyżej opisanej hipoteki umownej wpisanej w dziale IV księgi wieczystej KA1P/ /8 oraz jest wolna od wszelkich praw, roszczeń osób trzecich i nie występują w stosunku do niej ograniczenia w rozporządzaniu, poza roszczeniami osób trzecich wynikającymi z zawartych umów ustanowienia odrębnych własności lokali i przeniesienia ich własności, przy czym powyższe roszczenia osób trzecich nie dotyczą Przedmiotu Umowy, b) nie toczą się żadne postępowania administracyjne ani sądowe dotyczące własności bądź posiadania opisanej wyżej Nieruchomości, c) zawarcie niniejszej umowy nie prowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli Dewelopera ani nie uniemożliwia całkowicie lub częściowo zadośćuczynieniu roszczeniom osób trzecich, d) znajduje się w nieprzerwanym i niezakłóconym posiadaniu Nieruchomości, jak również nie toczą się żadne spory z właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub osobami władającymi sąsiadującymi lub przyległymi nieruchomościami, które dotyczyłyby granic, emisji lub służebności, praw lub dostępu bądź innych praw związanych z przedmiotową nieruchomością, e) nie ma zaległości podatkowych ani zaległości w zapłacie innych należności lub opłat, do których stosuje się przepisy Ustawy z 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 ze zm.),- f) nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe ani inne określone w ustawie z 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity Dz. 2

3 U. z 2009 roku Nr. 175, poz ze zm.), jak również nie zachodzą żadne okoliczności uzasadniające złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Dewelopera,- g) w zakresie czynności objętych tym aktem notarialnym Deweloper jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a sprzedaż jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług według odpowiedniej stawki, h) Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Studenckiej, i) standard wykończenia Lokalu Mieszkalnego obejmuje: drzwi zewnętrzne do mieszkania stalowe, okna oraz drzwi balkonowe PCV 5-6 komorowe, parapety wewnętrzne, łazienka przygotowana pod układanie glazury, bez białego montażu, tynki wewnętrzne gipsowe lub cementowo-wapienne kategorii III, instalacje sanitarne (instalacja zimnej wody z licznikiem, instalacja ciepłej wody z pieca gazowego 2-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania, instalacja C.O., grzejniki płytowe, w łazience grzejnik typu drabinka i ogrzewanie podłogowe oraz w części przedpokoju ogrzewanie podłogowe, kanalizacja sanitarna w łazience oraz kuchni, wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu sanitarnym), instalacja elektryczna, oświetleniowa i gniazd wtykowych (doprowadzona do lokalu trójfazowa - 400V, rozprowadzona po lokalu 230V, oświetlenie wyprowadzenie przewodów zakończone kostką, gniazda 230V, rozprowadzenie instalacji, bez kontaktów, zasilanie 400V 1 przyłącze w kuchni (puszka elektryczna), instalacje słaboprądowe (instalacja telefoniczna 1 gniazdo bez obudowy, instalacja RTV 1 gniazdo bez obudowy, instalacja domofonowa 1 punkt z domofonem), instalacja gazowa doprowadzona do pieca 2-funkcyjnego umieszczonego w łazience, licznik zużycia zimnej wody oraz energii elektrycznej na klatce schodowej, licznik zużycia gazu na klatce schodowej, podłoże pod posadzki wylewka betonowa, balkon wykończenie płytka gresowa, balustrady metalowe, wyposażenie nie obejmuje: podłóg i posadzek, białego montażu i armatury w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni, osprzętu elektrycznego: lamp, kinkietów, opraw oświetleniowych itp., kuchni elektrycznej i okapu kuchennego, drzwi wewnętrznych, gładzi i malowania, umeblowania i sprzętu AGD i RTV Deweloper oświadcza, że na podstawie ostatecznej i niezaskarżonej decyzji z dnia 8 lipca 2013 roku nr 974/13 wydanej przez Starostę Bielskiego - w zakresie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (23 lokale mieszkalne) wraz z przebudową istniejącego budynku oraz wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., c.o. i elektrycznymi, która to decyzja stała się ostateczna w dniu 23 lipca 2013 roku, Deweloper na opisanej wyżej Nieruchomości będzie realizował Przedsięwzięcie Deweloperskie obejmujące budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego czterokondygnacyjnego o następujących parametrach projektowanych: powierzchnia zabudowy 425,34 m 2 (czterysta dwadzieścia pięć metrów kwadratowych trzydzieści cztery setne metra kwadratowego), powierzchnia użytkowa 1337,14 m 2 (jeden tysiąc trzysta trzydzieści siedem metrów kwadratowych czternaście setnych metra kwadratowego), kubatura 5527,00 m 3 (pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem metrów sześciennych), kategoria obiektu XIII, Deweloper oświadcza, że stosownie do treści przepisów art. 4 ustawy o Ochronie Praw Nabywcy, w odniesieniu do opisanego wyżej Przedsięwzięcia 3

4 deweloperskiego zapewnia nabywcy następujący środek ochronny: zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy o numerze.., prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Zatorze, utworzony na podstawie Umowy rachunku Powierniczego, oświadczając, iż koszty prowadzenia tegoż rachunku ponoszone są przez Dewelopera. Ponadto Deweloper wyjaśnia, iż w ramach zasady dysponowania środkami pieniężnymi na tym rachunku Bank Spółdzielczy w Zatorze wypłaci zdeponowaną kwotę Deweloperowi jednorazowo po przedstawieniu wypisu aktu notarialnego obejmującego umowę przeniesienia na nabywcę prawa własności Lokalu Mieszkalnego oraz spełnieniu pozostałych warunków określonych w umowie rachunku powierniczego. Nabywca oświadcza, że zna treść umowy rachunku powierniczego i akceptuje jej postanowienia, a nadto zobowiązuje się dokonywać płatności na poczet Ceny sprzedaży na wskazany wyżej rachunek powierniczy, na co Deweloper wyraża zgodę Deweloper oświadcza, że: a) roboty budowlane związane z przedmiotowym Przedsięwzięciem Deweloperskim zostały rozpoczęte w dniu 23 lipca 2013 roku, b) zakończenie robót budowlanych nastąpi do dnia 31 maja 2014 roku Deweloper oświadcza, że z własnością Lokalu Mieszkalnego związany będzie Udział w Nieruchomości Wspólnej, który zostanie wyliczony na zasadach określonych w art. 3 ust 3 Ustawy o Własności Lokali jako stosunek powierzchni użytkowej danego lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym do powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi, wyodrębnionych w Budynku wzniesionym na Nieruchomości (Nabywca) oświadcza że: a) pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój../ jest stanu wolnego, b) przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z dokumentacją techniczną Budynku, Lokalu Mieszkalnego w nim usytuowanego, c) Deweloper zapewnił mu możliwość zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa z: aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, danymi dotyczącymi Dewelopera zawartymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, kopią pozwolenia na budowę, sprawozdaniem finansowym Dewelopera za ostatnie dwa lata, projektem budowlanym, i nie wnosi do powyższych dokumentów żadnych zastrzeżeń, d) otrzymał od Dewelopera Prospekt Informacyjny wraz z załącznikami i zapoznał się z ich treścią Deweloper oświadcza, że nie nastąpiły żadne zmiany w treści Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami w czasie pomiędzy doręczeniem nabywcy Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami a zawarciem niniejszej umowy Przedmiot umowy Deweloper zobowiązuje się do wybudowania na Nieruchomości Budynku, w którym znajdowały się będą m.in. lokale mieszkalne i niemieszkalne, w tym Lokal 4

5 Mieszkalny będący przedmiotem niniejszej Umowy oraz do zawarcia z Nabywcą umowy ustanowienia odrębnej własności Lokalu Mieszkalnego i przeniesienia jego własności wraz z prawami związanymi, tj. odpowiednim Udziałem w Nieruchomości Wspólnej, zaś Nabywca zobowiązuje się nabyć powyższy Przedmiot Umowy za Cenę Brutto określoną w 4 Umowy Ostateczna powierzchnia użytkowa Lokalu Mieszkalnego oraz wielkość udziału Nabywcy w Nieruchomości Wspólnej zostaną ustalone po wybudowaniu Budynku, na podstawie inwentaryzacji powykonawczej, przeprowadzonej na koszt i zlecenie Dewelopera. Strony ustalają, że powierzchnia użytkowa Lokalu Mieszkalnego będzie obliczona zgodnie z zasadami obmiaru powierzchni określonymi w Polskiej Normie PN-ISO 9836:1997. Pomiar zostanie wykonany na poziomie podłogi, w stanie całkowicie wykończonym Cena Z zastrzeżeniem postanowień 4.2 poniżej, Cena Brutto nabycia prawa do Lokalu Mieszkalnego wraz z udziałem w Nieruchomości Wspólnej wynosi. zł (.) Strony ustalają, że powyższa Cena zostaje ustalona dla przedmiotowego Lokalu Mieszkalnego, wykończonego według standardów technicznych określonych powyżej Zapłata Strony oświadczają, że na poczet Ceny Brutto Przedmiotu Umowy, o której mowa w 4.1 wyżej, Nabywca zapłacił dotychczas kwotę.., co Deweloper kwituje Pozostałą część Ceny Brutto w wysokości.. Nabywca zobowiązuje się zapłacić w następujący sposób: kwotę zł w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku, nie wcześniej jednak niż po wykonaniu przez Dewelopera: robót ziemnych (stan zero gotowy), stanu surowego otwartego bez dachu, stanu surowego zamkniętego, kwotę zł w terminie do dnia 28 lutego 2014 roku, nie wcześniej jednak niż po wykonaniu przez Dewelopera: instalacji wewnętrznych bez osprzętu, kwotę zł w terminie do dnia 15 kwietnia 2014 roku, nie wcześniej jednak niż po wykonaniu przez Dewelopera: praw wykończeniowych wewnętrznych do stanu deweloperskiego, kwotę zł w terminie do dnia 31 maja 2014 roku, nie wcześniej jednak niż po wykonaniu przez Dewelopera: robót zewnętrznych, elewacji wraz z balkonami, zagospodarowania terenu Strony postanawiają, że wszelkie płatności Nabywcy, wynikające z niniejszej umowy, których termin przypada przed przeniesieniem własności, zaksięgowane zostaną na zamkniętym mieszkaniowym rachunku powierniczym Dewelopera, utworzonym na podstawie umowy o której mowa w 2.5, a wszelkie ewentualne płatności przypadające po zawarciu umowy przenoszącej własność na Nabywcę, dokonywane będą na rachunek Dewelopera podany w akcie notarialnym przenoszącym własność

6 5.4. Za dzień dokonania zapłaty uważany będzie każdorazowo dzień uznania rachunku Dewelopera odpowiednią kwotą Stopień zaawansowania prac budowlanych Przedsięwzięcia Deweloperskiego określony w 5.2. niniejszej umowy, odpowiadający harmonogramowi przedsięwzięcia deweloperskiego w etapach (zawartemu w prospekcie informacyjnym), będzie określany na podstawie częściowego protokołu odbioru robót budowlanych przez kierownika robót ze strony Dewelopera. W sytuacji, w której Nabywający, na podstawie umowy z bankiem udzielającym kredytu hipotecznego zobowiązany będzie do poniesienia kosztów oceny postępu robót, dokonanej przez bank, zobowiązuje się nie obciążać tymi kosztami Dewelopera Realizacja przedmiotu umowy Strony zgodnie postanawiają, że ostateczne rozmieszczenie ścian działowych zostanie ustalone przez nie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, przed zawarciem Umowy Przeniesienia Własności Nabywca wyraża zgodę na: a) ustanawianie przez Dewelopera na Nieruchomości służebności gruntowych lub służebności przesyłu na rzecz dostawców mediów, polegających odpowiednio na prawie przechodu, przejazdu, przeprowadzania sieci i urządzeń, a także obciążania nieruchomości innymi prawami wyłącznie w przypadku, gdy ustanowienie takich praw okaże się niezbędne i konieczne do zapewnienia budynkowi, lokalom i innym pomieszczeniom składającym się na Przedsięwzięcie Deweloperskie prawidłowego funkcjonowania zgodnie z ich przeznaczeniem, a tym samym ujawnienia ustanowionych praw w dziale III księgi wieczystej, b) sprzedaż przez Dewelopera, bądź oddanie w odpłatne lub nieodpłatne używanie części infrastruktury na rzecz dostawców mediów w celu zapewnienia mediów i świadczenia innych usług na rzecz Przedsięwzięcia Deweloperskiego wyłącznie w przypadku, gdy czynności te okażą się niezbędne i konieczne do zapewnienia budynkowi, lokalom i innym pomieszczeniom składającym się na Przedsięwzięcie Deweloperskie prawidłowego funkcjonowania zgodnie z ich przeznaczeniem, c) przyjęcia oświadczeń w przedmiocie ustanowienia służebności gruntowych na rzecz Nieruchomości, d) obciążenie Nieruchomości hipotekami na rzecz banku finansującego realizację Przedsięwzięcia Deweloperskiego, z tym zastrzeżeniem, że Deweloper zobowiązuje się przedstawić oświadczenie banku o zgodzie na wyodrębnienie Lokalu Mieszkalnego wraz z Udziałem w Nieruchomości Wspólnej bez obciążenia hipoteką, pod warunkiem zapłaty przez Nabywcę pełnej Ceny Brutto Deweloper oświadcza, że łącza internetowe, które zostaną zainstalowane w budynku stanowią wyłączną własność firm telekomunikacyjnych, które je zainstalują tj. jedno łącze internetowe należy do firmy Netia S.A. (KRS: ), drugie łącze internetowe należy do firmy KOLNET s.c. G. Knycz, P. Knycz (NIP: ). Korzystanie z powyższych łączy internetowych będzie się odbywać w razie zawarcia przez Nabywcę odrębnej umowy z właścicielem odpowiedniego łącza internetowego, na co Nabywca wyraża zgodę. - 6

7 7. Odbiór techniczny i wydanie lokalu Po zakończeniu Przedsięwzięcia Deweloperskiego Deweloper zawiadomi Nabywcę na piśmie, że Przedmiot Umowy jest gotowy do odbioru technicznego, wyznaczając termin odbioru, w tym datę i godzinę, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem przed wyznaczonym terminem Odbioru. Odbiór Lokalu Mieszkalnego zostanie dokonany zgodnie z przepisami art. 27 Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy Do dnia wydania Przedmiotu Umowy Nabywca jest zobowiązany do zapłaty całej Ceny Brutto. Nieterminowe uiszczenie którejkolwiek z płatności na poczet Ceny Brutto lub uiszczenie ich w nieodpowiedniej wysokości stanowi podstawę do powstrzymania się przez Dewelopera z wydaniem Przedmiotu Umowy aż do czasu całkowitego uregulowania Ceny Brutto, a takie zachowanie Dewelopera nie stanowi nienależytego wykonania niniejszej Umowy Od dnia wydania Lokalu Mieszkalnego Nabywca będzie pokrywać wszystkie koszty związane z eksploatacją Przedmiotu Umowy. Z datą wydania Przedmiotu Umowy przechodzi na Nabywcę ryzyko przypadkowego pogorszenia Przedmiotu Umowy Zawarcie umowy przeniesienia własności nieruchomości Z zastrzeżeniem 8.2 poniżej, Strony w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku, na warunkach określonych w niniejszej umowie, zawrą umowę ustanowienia odrębnej własności Lokalu Mieszkalnego i przeniesienia jego własności na Nabywcę wraz z prawami związanymi (dalej: Umowa Przeniesienia Własności). Do wyznaczenia dokładnej daty i godziny oraz wskazania miejsca zawarcia Umowy Przeniesienia Własności uprawniony jest Deweloper W przypadku niedokonania przez Nabywcę płatności całej Ceny Brutto lub dwukrotnego nieprzystąpienia do Odbioru Przedmiotu Umowy, Deweloper ma prawo powstrzymać się z wyznaczeniem terminu zawarcia Umowy Przeniesienia Własności lub odmówić przystąpienia do zawarcia tej umowy w terminie, o którym mowa powyżej w Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem Umowy Przeniesienia Własności oraz wpisami do księgi wieczystej ponosi Nabywca Koszty utrzymania i zarządu nieruchomością wspólną Od dnia wydania Przedmiotu Umowy Nabywcę będą obciążały koszty określone w art. 13 i 14 Ustawy o Własności Lokali, ponoszone w związku z używaniem i utrzymaniem Przedmiotu Umowy Deweloper i Nabywca niniejszym uzgadniają, że zarząd Nieruchomością Wspólną zostanie uregulowany zgodnie z Ustawą o Własności Lokali Odstąpienie od umowy oraz kary umowne i odsetki Zgodnie z art. 29 Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy Nabywca ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w następujących przypadkach: a) jeżeli niniejsza Umowa nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 7

8 Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy; b) jeżeli informacje zawarte w niniejszej Umowie nie są zgodne z informacjami zawartymi w Prospekcie Informacyjnym lub w załącznikach, z wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy; c) jeżeli Deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i 19 Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami; d) jeżeli informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym lub w załącznikach do Prospektu, na podstawie których zawarto niniejszą Umowę, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania Umowy; e) jeżeli Prospekt Informacyjny, na podstawie którego zawarto niniejszą Umowę, nie zawiera informacji określonych we wzorze Prospektu Informacyjnego stanowiącego załącznik do Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy; f) w przypadku nie przeniesienia na Nabywcę prawa odrębnej własności Lokalu Mieszkalnego wraz z prawami związanymi w terminie, o którym mowa w 8.1 niniejszej Umowy W przypadkach, o których mowa w 10.1.a)-e), Nabywca ma prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej zawarcia W przypadku, o którym mowa w 10.1.f), przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od niniejszej Umowy Nabywca wyznaczy Deweloperowi 120-dniowy termin na zawarcie Umowy Przeniesienia Własności, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w przypadku niespełnienia przez Nabywcę świadczenia pieniężnego w terminach, o których mowa w 5 lub w wysokości określonej w 4, pomimo wezwania Nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w przypadku niestawienia się Nabywcy do Odbioru Przedmiotu Umowy lub nieprzystąpienia do zawarcia Umowy Przeniesienia Własności pomimo dwukrotnego doręczenia Nabywcy wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 (sześćdziesięciu) dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej W każdym przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Nabywcę oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od niniejszej Umowy jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie praw i roszczeń Nabywcy ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości na podstawie niniejszej Umowy. Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od Umowy musi zostać złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym Strony postanawiają, że w przypadku nie dojścia do Umowy Przeniesienia Własności z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, a także w przypadku odstąpienia przez Dewelopera od niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami 10.5., Deweloperowi będzie przysługiwać kara umowna w wysokości 15% (piętnaście procent) Ceny Brutto. Zapłata kary umownej nie pozbawia 8

9 Dewelopera prawa dochodzenia naprawienia szkody rzeczywistej powstałej z tego tytułu oraz zwrotu utraconych korzyści na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym w zakresie przekraczającym wysokość zastrzeżonej kary umownej W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Nabywcę z przyczyny o której mowa w 10.1.f), po spełnieniu warunków określonych w 10.3., Nabywcy będzie przysługiwać kara umowna w wysokości 15% (piętnaście procent) Ceny Brutto W przypadku opóźnienia się przez Dewelopera z zawarciem Umowy Przeniesienia Własności, Nabywcy przysługuje kara umowna za okres opóźnienia w wysokości 0,0001 % (jedna dziesięciotysięczna) Ceny Brutto, za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 15 % (piętnaście) Ceny Brutto W przypadku gdy Nabywca opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego w terminach lub w wysokości określonej w Umowie, Deweloperowi przysługują odsetki ustawowe za czas opóźnienia, przy czym łączna kwota odsetek nie może przewyższać wysokości kary umownej zastrzeżonej na rzecz Nabywcy W przypadkach odstąpienia przez Dewelopera od Umowy na podstawie postanowień, o których mowa w 10.4, Umowy, po ujawnieniu w księdze wieczystej roszczenia Nabywcy wynikającego z niniejszej Umowy, Nabywca zobowiązuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy do przedłożenia Deweloperowi oświadczenia złożonego w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, zawierającego zgodę na wykreślenie praw i roszczeń ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości. W przypadku niedoręczenia zgody w powyższym terminie Nabywca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Dewelopera kary umownej w wysokości 0,0001 % (jedna dziesięciotysięczna) Ceny Brutto, za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 15 % (piętnaście) Ceny Brutto Skuteczne odstąpienie od Umowy wymaga doręczenia drugiej stronie umowy oświadczenia przesłanego listem poleconym, pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, wysłanego na adres podany w komparycji tego aktu notarialnego. Nieodebranie korespondencji przesłanej na wskazany adres traktowane będzie jako skuteczne doręczenie Cesja praw i obowiązków oraz zmiana dłużnika Nabywca ma prawo do przeniesienia praw i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią, za zgodą Dewelopera wyrażoną na piśmie. Zgoda zostanie wyrażona pod warunkiem dostarczenia Deweloperowi przez Nabywcę oświadczenia, o którym mowa w 11.4 Umowy Umowa przeniesienia praw i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią powinna zostać zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi i zawierać wniosek Nabywcy (Cedenta) o wykreślenie 9

10 praw i roszczeń wpisanych na Jego rzecz do księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w 11.1, Nabywca (Cedent) zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Dewelopera na piśmie o dokonanym przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy przeniesienia praw i obowiązków Po dokonaniu przeniesienia praw i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, płatności dokonane przez Nabywcę (Cedenta) będą zaliczone na poczet płatności Cesjonariusza, na co Cedent i Cesjonariusz wyrażą zgodę w oświadczeniu, które skierują do Dewelopera i upoważnią Dewelopera do dokonania takiego zaliczenia Doręczenia Wszelkie zawiadomienia i inne formy korespondencji doręczane w związku ze sprawami przewidzianymi niniejszą Umową będą sporządzane na piśmie i doręczane osobiście lub przesłane pocztą poleconą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru na adresy podane w komparycji niniejszego aktu notarialnego Deweloper i Nabywca zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o każdej zmianie adresu, jaka nastąpi po dniu zawarcia niniejszej Umowy. Zmiana adresu nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy. Brak informacji w zakresie zmiany adresu oznaczał będzie skuteczność doręczenia na dotychczasowy adres Postanowienia końcowe Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności, z wyjątkiem przypadków, o którym mowa w 12.2 Umowy Notariusz poinformował o treści przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego oraz treści ustawy o własności lokali i stosownych przepisach kodeksu cywilnego Nabywca wnosi do Sądu Rejonowego w Pszczynie Wydziału V Ksiąg Wieczystych, o wpis w dziale III księgi wieczystej KA1P/ /8 roszczenia o wybudowanie Budynku, wyodrębnienie Lokalu Mieszkalnego nr.. i przeniesienie jego własności na rzecz Nabywca oświadcza, że zapoznał się z załącznikami do niniejszej umowy które stanowią integralną część Umowy Koszty Strony postanawiają, że koszty Umowy, w tym koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają w równych częściach Dewelopera i Nabywcę, przy czym koszty Umowy Przeniesienia Własności tj. koszty opłaty 10

11 notarialnej wraz z należnym podatkiem VAT oraz koszty opłat sądowych ponosi w całości Nabywca Umowa dokumentowana niniejszym aktem notarialnym nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych jako niewymieniona w art. 1 ustawy z 9 września 2000 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) Pobrano gotówką:

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty...

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty... UMOWA DEWELOPERSKA 1. 1. Pełnomocnik oświadcza, że Deweloper jest właścicielem nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr...prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku dla nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- ---------------------

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- --------------------- Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 26.04.2012.R PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik do ustawy z dnia 16.września 2011 (poz....) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

, ,

, , Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.12.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) zawarta w dniu. roku w Koszalinie, pomiędzy: 1. Koszalińskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),

Bardziej szczegółowo

Umowa rezerwacyjna Nr...

Umowa rezerwacyjna Nr... Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl MPM Development Namysłów, dn. 20.10.2015 DANE INWESTORA Inwestor MPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000574083 Adres ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów Nr NIP

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 18 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna 193, Kajetany

ul. Rolna 193, Kajetany Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DANE DEWELOPERA Deweloper MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000304674 Adres dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Partyzantów 1 46-100

Bardziej szczegółowo

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr Umowa zobowiązująca do wybudowania i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz o ustalenie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego zawarta w Łodzi dnia 2009 r. pomiędzy: E. Ozdoba

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO DIAMENTOWE APARTAMENTY Strona 1 z 11 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu: 18.12.2013 r. PROSPEKT INFORMACYJNY

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "SWARZĘDZ POŁUDNIE" - IV etap (A4.2, E1.2) SWARZĘDZ ZALASEWO, os. Władysława Zamoyskiego nr 11, 12 WERSJA 004/M4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

Umowa Rezerwacyjna nr /2015

Umowa Rezerwacyjna nr /2015 Umowa Rezerwacyjna nr /2015 zawarta w dniu.. 2015 r. w Łodzi, pomiędzy: Varitex Ulacha i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy 93-231) przy ul. Dostawczej 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 10.III.14 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Gama M Inwestycje spółka

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

M-2 Spółka Cywilna Małgorzata i Mirosław Zuzela.

M-2 Spółka Cywilna Małgorzata i Mirosław Zuzela. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego?????? 2016 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper M-2 Spółka Cywilna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "Lofty Ułańskie " POZNAŃ, ul. Wojskowa 6 WERSJA 001/U Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu ******** r, w Poznaniu, pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-146, ul 17 Stycznia 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR

UMOWA REZERWACYJNA NR UMOWA REZERWACYJNA NR WZÓR 10.10.2016 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-201 Wrocław, ulica ul.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY 2)... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKT NOTARIALNY 2)... ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... przed notariuszem..., w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy... nr..., stawili się: ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

A KT N O T A R I A L N Y

A KT N O T A R I A L N Y WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ Repertorium A numer: /2014 A KT N O T A R I A L N Y Dnia... dwa tysiące czternastego(...2014) roku ------------ przed...- notariuszem w Toruniu, w kancelarii notarialnej w Toruniu,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II z dnia 01.10.2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA DOM.developer Alfa sp. z o.o. ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław KRS 0000269294

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.2016.555 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM Zawarta w dniu... w... pomiędzy: 1.... zamieszkały/a w..., legitymującym się dowodem osobistym serii... numer... zwanym dalej Sprzedającym, a 2....

Bardziej szczegółowo

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr Zawarta w dniu 2011 r. w Krakowie, pomiędzy: 1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkała w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkały w, Adres

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [...08.2010] w Warszawie pomiędzy: 1. Panem Patrickiem McLoughlin, synem Thomasa i Mary, zamieszkałym w Warszawie (02-765), przy Alei Wilanowskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA Załącznik nr do Prospektu Informacyjnego CZĘŚĆ I WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ UMOWA DEWELOPERSKA Przedmiotowa umowa zawierana będzie zgodnie z wymogami Ustawy z 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Literatura Wprowadzenie

Spis treści Wykaz skrótów Literatura Wprowadzenie Wykaz skrótów... XIII Literatura... XVII Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Geneza umowy deweloperskiej w systemie prawa polskiego na tle rozwiązań legislacyjnych niektórych państw europejskich... 5 1. Charakter

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap A Warszawa, ulica Ordona WERSJA 9 z dnia. 23.12.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE TYMIENIECKIEGO II WERSJA NR 11 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 555, 996. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SPRZEDAŻY. 1 Przedmiot sprzedaży

WARUNKI SPRZEDAŻY. 1 Przedmiot sprzedaży Sygnatura akt XIV GUp 10/12 WARUNKI SPRZEDAŻY lokali położonych w budynku N2 oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu wchodzących w skład masy upadłości MNE Investment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1. Adam Wasilewski DEWELOPER BAŁTYCKA 7 AB 78-100 Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego data 18 maja 2012 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE UMOWA DEWELOPERSKA zawarta w dniu 2012r., w, pomiędzy: Tomaszem Benek, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Korfantego 30, oraz Krzysztofem Seredyńskim, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I.

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I. ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO I. CZEŚĆ OGÓLNA KATOWICE 01.02.2016.R 1. Dane Identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I z dnia 29.04.2012 r. po zmianach z dnia 05.06.2012 r., 05.07.2012 r., 9.11.2012,17.01.2013 i 13.06.2013r. CZĘŚĆ OGÓLNA I DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE DWA ZADANIA INWESTYCYJNE: I zadanie- 6 budynków jednorodzinnych oraz II zadanie - 6 budynków jednorodzinnych TYCHY, UL. NOWA Niniejszy prospekt informacyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: 1) SPECTRUM P1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Łubinowej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI - 1 - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dąbrowskiego sp zoo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności zawarta w Kielcach w dniu. 2013r. pomiędzy: Spółką Kieleckie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA

PROSPEKT INFORMACYJNY. PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie ustawy dnia 16

Bardziej szczegółowo

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki Repertorium A nr /2014 U M O W A S P R Z E D A Ż Y Z ustanowieniem hipoteki 1. Pani X i Pan X oświadczają i zapewniają, że przysługuje im na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej spółdzielcze własnościowe

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "KAMIENICA PRZY RYNKU" PRZEŹMIEROWO WERSJA 001/PRZ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań

Bardziej szczegółowo

Kwituję odbiór prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Kwituję odbiór prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Kwituję odbiór prospektu informacyjnego wraz z załącznikami. (data).. (czytelny podpis) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Data sporządzenia prospektu 17.05.2016

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377)

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) 1) Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa deweloperska

Nowa ustawa deweloperska Prezentacja dla Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów 6 czerwca 2012 radca prawny Beata Kuczek-Maruta Nowa ustawa deweloperska Ustawa z dnia 16 września 2011 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 O P E R A T S Z A C U N K O W Y wyceny lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

KULLAR GROUP INVESTMENT POLAND

KULLAR GROUP INVESTMENT POLAND Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia, przed notariuszem, w Kancelarii Notarialnej w Zamościu przy ulicy, stawili się: ------------------------- 1. Roman Marian Majkut, syn Stanisława i Lucyny,

Bardziej szczegółowo

Panią/Panem zam. ul.., legitymujący się dowodem osobistym nr., PESEL. adres korespondencyjny:. Tel:. e-mail:. zwaną dalej KUPUJĄCYM.

Panią/Panem zam. ul.., legitymujący się dowodem osobistym nr., PESEL. adres korespondencyjny:. Tel:. e-mail:. zwaną dalej KUPUJĄCYM. UMOWA REZERWACYJNA NR. lokalu mieszkalnego nr ST położonego we Wrocławiu przy ul. Rodzynkowej, Osiedle Mieszkaniowe Małe Stabłowice dz. nr 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 62/1, 62/2, 62/3 zawarta we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap B1 Warszawa, ul.ordona/ ul.kasprzaka/ al. Prymasa Tysiąclecia WERSJA 3 z dnia 29.05.2014r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 1g /2015. zawarta w dniu.. 09.2015 r. w Krakowie,

UMOWA Nr 1g /2015. zawarta w dniu.. 09.2015 r. w Krakowie, zawarta w dniu.. 09.2015 r. w Krakowie, 1 UMOWA Nr 1g /2015 pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Podgórze z siedzibą w Krakowie przy ul. Podedworze 20, zwaną dalej Spółdzielnią, reprezentowaną przez: a przyjętą/przyjętym

Bardziej szczegółowo

Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA (załącznik nr 2 do Umowy Deweloperskiej) Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 27 kwietnia 2012 r. I. DANE IDENTYFIKACYJNE I

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE MODERNO CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE MODERNO CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 0 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 0 nr poz. 77). Prospekt

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY USTKA DN. 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper SŁAWOMIRA LEWANDOWSKA PROWADZĄDZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012 Kancelaria Notarialna Jan Kowalski ul. Moniuszki 76 31-078 Kraków Tel.(12) 678-57-67 lub(12) 678-57-68 Fax. (12) 678-57-67 Repetytorium: A 3457/2012 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego trzeciego maja dwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS PROSPEKT INFORMACYJNY

Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 15.08.2013. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Ustawa z 16.09.2011, Dziennik Ustaw z 20011 nr 232 poz. 1377, obowiązuje od 29 kwietnia 2012) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

KULLAR GROUP INVESTMENT POLAND

KULLAR GROUP INVESTMENT POLAND Repertorium A numer /2016 AKT NOTARIALNY Dnia, przed notariuszem, w Kancelarii Notarialnej w przy ulicy, stawili się: ---------------- ----------------- 1. Roman Marian Majkut, syn Stanisława i Lucyny,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1 A. Tekst ustawy Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1 z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) Spis treści Rozdział 1. Przepisy ogólne.....................................

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała Repertorium A numer /2012 AKT NOTARIALNY Dnia przed Pawłem Janem Dworczyńskim Notariuszem w Ustce w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Ustce przy ulicy Grunwaldzkiej 10 stawili się: -------- Pan Edward

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer z roku 2014 NOTARIALNY

Repertorium A numer z roku 2014 NOTARIALNY Repertorium A numer z roku 2014 AKT NOTARIALNY Dnia ***** roku przed - - - - - - - - - - - - - - - notariuszem w jej Kancelarii Notarialnej w Inowrocławiu przy ulicy Studziennej nr 12/14 stawili się: -

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 19.02.2013r. PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

WZÓR prospektu informacyjnego

WZÓR prospektu informacyjnego Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 2011 nr 232 poz. 1377).

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: Przedsiębiorstwo Budowlane Budomont Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów,wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

USTAWA O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO

USTAWA O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO USTAWA O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO Materiał na Grupę Roboczą Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego Stan na 16 września 2011 r. Warszawa 2012 r. 1 Data aktu: 2011.09.16

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów technicznych/prawnych:

Lista dokumentów technicznych/prawnych: Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków Lista dokumentów technicznych/prawnych: DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA Zabezpieczenie na Lokalu mieszkalnym/ spółdzielczym własnościowym prawie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Materiał marketingowy 2015- - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Echo - Nowy Mokotów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo