RAPORT OKRESOWY EMMERSON S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT OKRESOWY EMMERSON S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU"

Transkrypt

1 RAPORT OKRESOWY EMMERSON S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU (dane za okres r r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe 1 stycznia 2011 roku do 31 marca 2011 roku 3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 4. Informację Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 5. Stanowisko Zarządu odnośnie podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na 2011 rok w świetle danych finansowych do roku. Warszawa, 16 maja 2011 roku

2 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Firma: Siedziba Adres EMMERSON S.A. Warszawa Al. Jana Pawła II 27, Warszawa Telefon Faks Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej NIP REGON Kapitał zakładowy ,30 PLN opłacony w całości Ilość akcji akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda: akcji serii A akcji serii B akcji serii C Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Żródło: Emitent Zarząd Marek Krajewski Prezes Zarządu Aleksander Skirmuntt Członek Zarządu Rafał Ignaszewski Członek Zarządu Marcin Bedla Członek Zarządu 2 S t r o n a

3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES OD DO r. Tabela 1. Wybrane jednostkowe pozycje bilansu Emitenta (PLN) Wys Wyszczególnienie na dzień r. na dzień r. Kapitał własny , ,09 Należności długoterminowe , ,94 Należności krótkoterminowe , ,62 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,59 Zobowiązania długoterminowe , ,86 Zobowiązania krótkoterminowe , ,66 Rzeczowe aktywa trwałe , ,36 Żródło: Emitent Tabela 2. Wybrane jednostkowe pozycje rachunku zysków i strat Emitenta (PLN) II kwartał Od początku roku do koa II kwartału I kwartał (rok bieżący) Wyszczególnienie do I kwartał (rok ubiegły) do Przychody netto ze sprzedaży , ,65 Amortyzacja , ,69 Zysk/strata na sprzedaży ( ,21) ,07 Zysk/strata na działalności operacyjnej (96.717,35) ,43 Zysk/strata brutto ( ,25) ,42 Zysk/strata netto ( ,25) ,42 Żródło: Emitent 3 S t r o n a

4 Tabela 3. Przychody netto spółek w grupie Emitenta (PLN) Wyszczególnienie Przychody netto ze sprzedaży (rok bieżący) do Przychody netto ze sprzedaży (rok ubiegły) do Emmerson Lumico Sp. z o.o , ,17 Emmerson Evaluation Sp. z o.o , ,45 Emmerson Zarządzanie Sp. z o.o , ,12 Emmerson Finanse S.A ,37 0,00 ** EM Invest Sp. z o.o. 0,00 ** 0,00 ** EM Inwestycje 2 Sp. z o.o. 0,00 ** 0,00 ** Emmerson Capital S.A. 0,00** 0,00 * Łącznie , ,74 Żródło: Emitent * Spółka została zawiązana po omawianym okresie, w III kwartale 2010 r. ** W omawianym okresie Spółka nie prowadziła działalności Tabela 4. Wyniki finansowe spółek w grupie Emitenta (PLN) Wyszczególnienie Zysk/ strata netto (rok ubiegły) do Zysk/ strata netto (rok bieżący) do Emmerson Lumico Sp. z o.o ,75 (13.288,67) Emmerson Evaluation Sp. z o.o ,85 (20.336,01) Emmerson Zarządzanie Sp. z o.o. (77.762,58) (46.446,24) Emmerson Finanse S.A ,09 (490,76)** EM Invest Sp. z o.o ** (450,00)** EM Inwestycje 2 Sp. z o.o. (1.186,39)** (1.754,37)** Emmerson Capital S.A. ( ,83) 0,00 * Łącznie (82.688,11) (82.766,05) Żródło: Emitent * Spółka została zawiązana po omawianym okresie, w III kwartale 2010 r. ** W omawianym okresie Spółka nie prowadziła działalności. 4 S t r o n a

5 Emmerson Lumico Sp. z o.o. zajmuje się turystyką (organizowanie konferencji, szkoleń, spotkań biznesowych, imprez integracyjnych, imprez sportowych, rezerwacji miejsc hotelowych, biletów lotniczych itp.) oraz pośrednictwem w obrocie nieruchomościami na rynku pierwotnym, wtórnym oraz komercyjnym. Emmerson Evaluation Sp. z o.o. oferuje wyceny mieszkań, działek, domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych, biurowców, lokali użytkowych, centrów handlowych, magazynowych, dystrybucyjnych i logistycznych, nieruchomości przemysłowych, gruntów inwestycyjnych, hoteli oraz wszelkich innych nieruchomości. Emmerson Zarządzanie Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, biurowymi, handlowymi, magazynowymi i przemysłowymi: administrowanie nieruchomościami, obsługę techniczną budynków, ochronę, utrzymanie czystości, usługi cateringowe i inne. Na zlecenie zajmuje się także aranżacją, wykończeniem, umeblowaniem i wyposażeniem wnętrz w dowolnym standardzie. Emmerson Finanse S.A. jest firmą niezależnego doradztwa finansowego. Spółka współpracuje z największymi instytucjami finansowymi w Polsce. Jej doradcy zajmują się prawidłowym przebiegiem procesu kredytowego. Oprócz rozwiązań standardowych, Spółka oferuje również dedykowane produkty finansowe i ubezpieczeniowe. Podstawową działalnością EM Invest Sp. z o.o. jest wykonywanie robót budowlanych oraz pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. EM-Inwestycje 2 Sp. z o.o. zajmuje się wykonywaniem robót ogólnobudowlanych. Przedmiotem działalności Emmerson Capital S.A. jest nabywanie nieruchomości mieszkalnych, komercyjnych oraz gruntów na rachunek własny w celach inwestycyjnych na terenie całej Polski. Środki na ten cel pozyskiwane są od inwestorów w ramach prywatnych emisji akcji. 5 S t r o n a

6 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W I kwartale 2011 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości zł. Były one o ok. 4,5% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na koniec I kwartału Spółka zanotowała stratę netto w wysokości zł, co w kontekście prawie zł zysku netto w I kwartale ubiegłego roku jest wynikiem znacząco gorszym. Powodów gorszych wyników finansowych Spółki należy upatrywać przede wszystkim w zjawisku sezonowości sprzedaży, które w branży nieruchomości istnieje od wielu lat. Styczeń jest tradycyjnie miesiącem, w którym sprzedaż osiąga niższy poziom ze względu na okres poświąteczny. Dopiero w kolejnych miesiącach następuje poprawa wyników finansowych, co można było zaobserwować w wynikach Spółki za miesiąc luty, zaś w marcu br. sprzedaż stanowiła prawie połowę całej sprzedaży kwartalnej. Główny wpływ na wynik finansowy w I kwartale 2011 roku miało zatem zjawisko sezonowości sprzedaży, występujące również na rynku nieruchomości. Do stałych czynników kosztotwórczych doszły od zeszłego roku obciążenia finansowe z tytułu rozwoju sieci franczyzowej oraz organizacji i szkolenia nowych zespołów sprzedażowych w ramach własnej sieci biur, a także uczestnictwa na rynku NewConnect. Ponadto, Emitent wciąż rozwija i wprowadza nowe rodzaje usług, co także generuje dodatkowe koszty. W opinii Zarządu, przychody w I kwartale 2011 roku świadczą o utrzymaniu wysokiej pozycji Spółki na rynku nieruchomości. Biorąc pod uwagę zaangażowanie sił i środków w dalszy rozwój sieci i usług oraz mniej korzystny sprzedażowo jak to się dzieje zazwyczaj początek roku, zanotowana w I kwartale 2011 roku strata nie jest zbyt znacząca i może zostać zrekompensowana przez lepsze od średniej wyniki finansowe w II i IV kwartale bieżącego roku. Trzy Spółki, które rozpoczęły działałność w 2010 roku Emmerson Mazowsze Sp. z o. o., Emmerson Finanse S.A. oraz Emmerson Capital S.A. przeszły już stadium 6 S t r o n a

7 organizacji i w bieżącym roku powinny generować coraz wyższe przychody. Emitent zakłada, że udział spółek zależnych i powiązanych w całościowych przychodach grupy Emmerson S.A. będzie wzrastał wraz ze zdobywaniem przez nie coraz mocniejszej pozycji w poszczególnych segmentach rynku nieruchomości oraz dzięki wykorzystaniu istniejącego programu współpracy, opartego na idei cross-sellingu, a także przy wsparciu wizerunkowym, dzięki mocnej pozycji rynkowej marki Emmerson. Ogółem, w I kwartale 2011 r. spółki zależne i powiązane Emitenta osiągnęły przychody ze sprzedaży w wysokości zł, co stanowi wzrost o 24,3 % w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, w którym przychody ze sprzedaży wyniosły zł. W I kwartale 2011 roku uzyskały one stratę nettto w wysokości zł, czyli na podobnym poziomie jak w I kwartale 2010 roku. Przykładowo, Emmerson Evaluation Sp. z o.o. w I kwartale 2011 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zwiększyła przychody ze sprzedaży ponad dwukrotnie (o 139 %). W analogicznym okresie przychody Emmerson Zarządzanie Sp. z o.o. wzrosły o 37,2 %. Spółka Emmerson Finanse S.A. zaczęła generować przychody już w 2010 roku, co spowodowało, że ich wartość w I kwartale 2011 roku wyniosła zł. Niższe przychody Emmerson Lumico Sp. z o. o. należy wiązać z sezonowymi wahaniami sprzedaży, o których wspomniano powyżej. Pozostałe spółki w omawianym okresie niie prowadziły działalności albo znajdowały się w początkowej fazie rozwoju (Emmerson Capital S.A. została zawiązana w III kwartale 2010 roku). W I kwartale 2011 roku łączne przychody netto ze sprzedaży Emitenta oraz spółek zależnych i powiązanych wyniosły zł, co oznacza wzrost o ponad 6 % w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, w którym cała grupa Emmerson S.A. osiągnęła przychody na poziomie zł. Skumulowany wynik finansowy grupy Emitenta (wraz z spółkami zależnymi i powiązanymi) w I kwartale 2011 roku zakończył się stratą w wysokości zł, która prawie w całości jest wynikiem wydatków związanych z rozpoczęciem działalności przez Emmerson Capital S.A. 7 S t r o n a

8 4. INFORMACJA ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W I kwartale 2011 roku Emitent kontynuuje strategię przyjętą w poprzednich latach, która zakłada wielotorowy rozwój poprzez rozwój własnych zespołów sprzedażowych i biur, rozwój sieci franczyzowej oraz usług komplementarnych poprzez spółki zależne. Poszerzanie portfela usług oraz sieci biur generuje dodatkowe koszty, lecz zakłada się, że będą one dość szybko zrekompensowane dzięki lepszej pozycji rynkowej całej grupy Emmerson S.A. W I kwartale 2011 roku podejmowano intensywne działania w celu rozwoju sieci franczyzowej. Efektem tych działań jest rozpoczęcie działalności pod szyldem Emmerson przez dwie placówki franczyzowe: w Zielonej Górze oraz Pile. Pierwsze biuro franczyzowe Emitenta powstało w ubiegłym roku w Białymstoku. Prowadzone są rozmowy z kolejnymi potencjalnymi franczyzobiorcami. Zarząd Emitenta wychodzi z założenia, że dla zbudowania solidnych podstaw rozwoju sieci franczyzowej należy prowadzić rozmowy z poważnymi partnerami w wybranych lokalizacjach, którzy deklarują gotowość poniesienia określonych kosztów z tytułu przystąpienia do sieci franczyzowej Emmerson S.A. Ponadto, Emmerson S.A. prowadzi rozmowy tylko z tymi podmiotami, które mają precyzyjny biznes plan, dający gwarancje dłuższej współpracy oraz zapewnią respektowanie określonych standardów zawodowych. Zarząd Emitenta nie jest zainteresowany budowaniem sieci franczyzowej za wszelką cenę, jedynie w celu zwiększenia liczby biur na terenie Polski, między innymi poprzez stosowanie wielomiesięcznych zwolnień od opłat licencyjnych. 8 S t r o n a

9 Zarząd Emitenta planuje, że oferta systemu franczyzowego oprócz klasycznego pośrednictwa w obrocie nieruchomościami będzie obejmowała również doradztwo finansowe oraz zarządzanie nieruchomościami. Trwają prace nad wdrożeniem nowej oferty franczyzowej. Rozszerzenie zakresu usług świadczonych poprzez biura franczyzowe wynika z przyjęcia zasady kompleksowości usług w grupie Emmerson S.A. W omawianym okresie działalność rozpoczął również kolejny zespół sprzedażowy specjalizujący się w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami, przy wykorzystaniu istniejącej bazy lokalowej w Warszawie. Prowadzone są intensywne szkolenia wewnętrzne kandydatów na nowych pracowników i współpracowników, którzy zasilą profesjonalną kadrę biur własnych Emitenta oraz pracowników przygotowywanych przez współpracujących ze Spóką franczyzobiorców. Spółka podpisała szereg umów pośrednictwa w komercjalizacji dużych i prestiżowych obiektów, m.in. części handlowo usługowej stadionu PGE Arena w Gdańsku, kompleksu Tivoli Commercial, a także mieszkaniowej inwestycji deweloperskiej na warszawskich Bielanach. W marcu br. Emitent podpisał umowę o współpracy z największą cypryjską firmą deweloperską w zakresie sprzedaży nieruchomości. W ramach umowy Emmerson S.A. dołączy do swojej oferty sprzedaży gotowe apartamenty i wille zrealizowane na Cyprze i w Grecji. 3 lutego 2011 r. w Warszawie odbyła się kolejna, czwarta już edycja Konferencji Trendy w Nieruchomościach, organizowana przez Emmerson S.A. pod hasłem Jutro rynku nieruchomości mieszkaniowych, prognozy na 2011 r.. Celem konferencji było przedstawienie najbardziej aktualnych tendencji i zagadnień związanych z rynkiem mieszkaniowym z perspektywy specjalistów oraz integracja środowiska związanego z branżą nieruchomości. 9 S t r o n a

10 5.STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PODANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZ WYNIKÓW NA 2011 ROK W ŚWIETLE ZAPREZENTOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA OKRES OD DO ROKU Spółka nie publikowała żadnych prognoz odnośnie wyników finansowych w 2011 roku. Tym niemniej, Zarząd Emitenta podtrzymuje stanowisko wyrażone w raporcie okresowym za IV kwartał 2010 roku z dnia 14 lutego 2011 r., iż kontynuacja rozpoczętych działań przy jednoczesnym zwiększeniu skali prowadzonej działalności oraz wartości przychodów stwarza szansę zwiększenia zysku netto Emmerson S.A. na koniec 2011 roku i uzyskania rentowności przez te spółki zależne i powiązane, które dotąd generowały straty, ponieważ znajdowały się w początkowej fazie rozwoju. 10 S t r o n a

ZA 2014 ROK. (dane za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r.)

ZA 2014 ROK. (dane za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r.) ZA 2014 ROK (dane za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Zarządu 2. Oświadczenia Zarządu 3. Wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta za 2014 rok wraz z danymi porównywalnymi

Bardziej szczegółowo

ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU ZA KWARTAŁ 2014 ROKU (dane za okres 01.01.2014 r. 31.03.2014 r.) Zawartość raportu: 1. podstawowe informacje o Emitencie (jednostka dominująca) 2. wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta za kwartał

Bardziej szczegółowo

ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU (dane za okres 01.04.2013 r. 30.06.2013 r.) Zawartość raportu: 1. Podstawowe informacje o Emitencie (jednostka dominująca) 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta za II kwartał

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY/JEDNOSTKOWY za drugi kwartał 2013 r. Wrocław, 9 sierpnia 2013 roku

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY/JEDNOSTKOWY za drugi kwartał 2013 r. Wrocław, 9 sierpnia 2013 roku RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY/JEDNOSTKOWY za drugi kwartał 2013 r. Wrocław, 9 sierpnia 2013 roku SPIS TREŚCI: 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od 01.04.2013r do 30.06.2013r. SPIS TREŚCI: I. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. II. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 5.1. oraz 5.2. Załącznika Nr 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 12 1 sierpień 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A.

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. wraz z danymi jednostkowymi za I kwartał 215r. od dnia 1 stycznia 215r. do dnia 31 marca 215r. Końskie, 15 maj 215r. 1 BETOMAX Polska

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. 1 S t r o n a CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2011 r. Wrocław, luty 2012 r. Raport Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres obrotowy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku

Raport kwartalny za okres obrotowy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku Raport kwartalny za okres obrotowy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku Warszawa, 1 października 2014 roku Firma Spółki: Astro Spółka Akcyjna Siedziba, adres: Warszawa, ul. Chmielna 28b, 00-020 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej. Motoricus Spółka Akcyjna. za okres. od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej. Motoricus Spółka Akcyjna. za okres. od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Motoricus Spółka Akcyjna za okres od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Warszawa, dnia 13 czerwca 2011 2 List do Akcjonariuszy, Rady

Bardziej szczegółowo

Agenda. www.polnoc.pl

Agenda. www.polnoc.pl Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2011 r.

RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2011 r. RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2011 r. 8 czerwca 2012 roku 1 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu raport roczny z istotnymi dla Spółki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Wrocław, dnia 14.05.2013 r.

Raport kwartalny. Raport za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Wrocław, dnia 14.05.2013 r. Raport kwartalny Raport za okres od 1 stycznia do 31 marca Wrocław, dnia 14.05. Spis treści Spis treści... 2 List Zarządu do Akcjonariuszy i nwestorów Grupy Trinity S.A.... 3 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 r. DO 31 GRUDNIA 2014 r.

RAPORT ROCZNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 r. DO 31 GRUDNIA 2014 r. RAPORT ROCZNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 r. DO 31 GRUDNIA 2014 r. str. 1 Spis treści Pismo Prezesa Zarządu... 3 Wybrane informacje finansowe... 4 Sprawozdanie finansowe za 2014 rok... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Wrocław, 3.06.2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Wrocław, 3.06.2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. Stanowiące załącznik nr 1 do raportu rocznego skonsolidowanego za rok 2013 Wrocław, 3.06.2014 roku SPIS TREŚCI: 1.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013 Warszawa 30 maja 2014 r. I. Informacje ogólne Firma: Blue Ocean Media S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku. (za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku)

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku. (za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku) z siedzibą w Poznaniu (za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku) Poznań, 15 maja 2014 roku strona 1 z 29 Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 9

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2011 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2011 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2011 r. Ząbki, dn. 15 marca 2012 r. 1. Wprowadzenie Informacje podstawowe J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ( Spółka

Bardziej szczegółowo

I. WYBRANE DANE FINANSOWE

I. WYBRANE DANE FINANSOWE 1 Spis treści I.WYBRANE DANE FINANSOWE...3 II.INFORMACJE OGÓLNE...4 III.DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA...11 IV.ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY W I KWARTALE 2013 ROKU...12

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres. od 1 lipca do 30 września 2012 roku

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres. od 1 lipca do 30 września 2012 roku Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku Warszawa, 13 listopada 2012 roku 1 Spis Treści 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006 obwoluta PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI ARTERIA S.A. Data zatwierdzenia: 31.10.2006 r. SALES OUTSOURCING COMPANY Emitent Oferujący

Bardziej szczegółowo