PROSPEKT INFORMACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 PROSPEKT INFORMACYJNY

2 PROSPEKT INFORMACYJNY 2 SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper : SALWIRAK SP. Z O.O., z siedzibą we Wrocławiu KRS Wrocław ul. Oliwkowa 14/15 Nr NIP i REGON : NIP: REGON: Nr telefonu : Adres poczty elektronicznej : Nr faksu : Adres strony internetowej dewelopera : II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA (należy wskazać (o ile istnieją) trzy ukończone przedsięwzięcia deweloperskie w tym ostatnie) PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERA Osiedle Owocowe - etap I Wrocław ul.oliwkowa r r. Osiedle Owocowe - etap II!2

3 Wrocław ul. Oliwkowa r r. PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERA Apartamenty North Wrocław ul. Północna r r. OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE Butterfly Wrocław ul. Daktylowa i Arbuzowa r r. Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowanie egzekucyjne na kwotę powyżej zł NIE III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU Adres i nr działki ewidencyjnej ¹ : Wrocław (Stabłowice) przy ul. Arbuzowej nr 13, 13a, 13b, 13c, 15, 15a, 17, 19, 19a, 19b, Dz. nr 129/2, AM-17, obręb Stabłowice, Nr księgi wieczystej : WR1K/ /4 Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej : Nie istnieją W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości ² : Nie istnieją!3

4 Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek ³ : - przeznaczenie w planie: Dz. Nr 56/7, 56/8, 58/15 - (9US) : terenowe urządzenia sportowe, place zabaw, ulice, szpaler drzew, Dz. Nr 58/14 - (3U) : poradnie medyczne, pracownie medyczne, infrastruktura drogowa, handel detaliczny mało-powierzchniowy A, stacje transformatorowe, obiekty infrastruktury technicznej. Dz. Nr 56/5 - (C) : dojazd do 2U, szpaler drzew, Dz. Nr 58/12- (2U) : gastronomia, rozrywka, obiekty upowszechniania kultury, biura, obiekty kształcenia dodatkowego, pracownie artystyczne, usługi drobne, infrastruktura drogowa, stacje transformatorowe, obiekty infrastruktury technicznej. Dz. Nr 56/4 - (C) : dojazd do 2U, szpaler drzew, Dz. Nr 56/4 - (cp) : ciąg pieszy, szpaler drzew, Dz. Nr 58/11 - (1U) : handel detaliczny mało-powierzchniowy B, infrastruktura drogowa, stacje transformatorowe, obiekty infrastruktury technicznej, Dz. Nr 58/11 - (11Z) : skwery, obiekty infrastruktury technicznej, Dz. Nr 58/11 - (6KDPL) : place, ulice, handel detaliczny mało-powierzchniowy A, skwery, ciągi piesze, obiekty do parkowania, obiekty infrastruktury technicznej, Dz. Nr 40/1 i 41/1, 11/5 - (14KDW) ulica wewnętrzna, Dz. Nr 33/5 - (6MW) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, Dz. Nr 33/6 - (2ZP) teren zieleni urządzonej, Dz. Nr 11/6, (2MWU) tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, Dz. Nr 56/6, 58/13 - (5KDD) ulica klasy dojazdowej, - dopuszczalna wysokość zabudowy: 1U : do 11 m 2U : do 11 m 3U : do 11 m 6MW : do 16 m 2MWU : do 24 m - dopuszczalny procent zabudowy działki: 1U : do 35% 2U : do 35% 3U : do 35% 6MW : do 60% 2MWU : do 70% ¹ Jeżeli działka nie posiada adresu należy opisowo określić jej położenie ² W szczególności imię i nazwisko albo nazwa (firma) właściciela lub użytkownika wieczystego oraz istniejące obciążenia na nieruchomości ³ W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego umieszcza się jedynie informację Brak planu Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości w szczególności o budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych a także znanych innych inwestycjach komunalnych w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach: - Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu: termin zakończenia Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu: termin realizacji Budowa przedszkola przy ul. Staroleskiej - realizacja w latach Budowa ul. Wojanowskiej od zrealizowanego odcinka do ul. Arachidowej - realizacja w roku 2017 w ramach programu mieszkaniowego uwarunkowana podpisaniem porozumienia z inwestorem zabudowy mieszkaniowej. - Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z drogą dojazdową na osiedlu Stabłowice (pomiędzy ulicami : Główną, T. Łomnickiego a zbiornikiem wodnym) realizacja po roku 2017.!4

5 W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów: - Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - Zabudowa mieszkaniowo-usługowa - Obsługa firm i klientów - Handel detaliczny - Rzemiosło (drobna działalność wytwórcza) - Produkcja (drobna działalność wytwórcza) - Finanse - Turystyka - Gastronomia - Sport, rekreacja, wypoczynek - Kultura - Zdrowie - Edukacja i wychowanie - Administracja - Zieleń urządzona - Zieleń izolacyjna - Wody powierzchniowe INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU Czy jest pozwolenie na budowę : TAK Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne : TAK Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone : NIE Numer pozwolenia na budowę oraz nazwa organu który je wydał : Decyzja Nr 2380/2014 z dnia r. zmieniona Decyzją Nr 6314/2014 z dnia r. Prezydent Wrocławia Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych : Termin rozpoczęcia : r. Termin zakończenia : r. Termin do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości : 31 grudnia 2016 r. Opis przedsięwzięcia deweloperskiego : liczba budynków : 4 rozmieszczenie ich na nieruchomości : (należy podać minimalny odstęp pomiędzy budynkami) : 8 metrów, Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego : - Zgodnie z normą PN-ISO 9836, - Obmiar dokonany zostanie po powierzchni posadzki po wewnętrznym obrysie zewnętrznym ścian lokalu mieszkalnego po wykonaniu tynków. Do powierzchni lokalu wliczana jest powierzchnia pod ściankami działowymi nadającymi się do demontażu, - Dokładność pomiarów i obliczeń do 0,01 m²!5

6 Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego : (forma posiadanych środków - kredyt środki własne, inne) w następujących instytucjach finansowych (wypełnia się w przypadku kredytu) - środki własne : 40% - środki z wpłat klientów : 60% Środki ochrony nabywców : - bankowy rachunek powierniczy służący gromadzeniu środków nabywcy: Otwarty - gwarancja instytucji finansowej gwarantująca zwrot środków nabywcy lokalu w razie nieprzeniesienia odrębnej własności w terminie określonym w umowie : Nie dotyczy Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy : Otwarty rachunek powierniczy w ING Banku Śląskim. Stronami umowy rachunku powierniczego są bank i posiadacz rachunku (deweloper). ING Bank jest odpowiedzialny za ochronę środków zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym przez nabywców nowych mieszkań. Na mieszkaniowym rachunku powierniczym mogą być gromadzone wyłącznie środki pieniężne powierzone przez nabywców nowych mieszkań - na podstawie odrębnych umów deweloperskich, zawartych pomiędzy deweloperem i nabywcami nowych mieszkań. Uruchomienie środków z tych rachunków następuje po zakończeniu każdego kolejnego etapu budowy, czego potwierdzeniem jest kontrola stanu budowy przez instytucję uprawnioną współpracującą w tym zakresie z ING Bankiem Śląskim. Nazwa instytucji funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy : ING Bank Śląski S.A. Harmonogram przedsięwzięcia dewelopera w etapach : 1. Koszt zakupu gruntu, fundamenty, garaż podziemny (bez otworu technicznego na żuraw); 25% 2. Strop nad 1 piętrem, instalacja rozdzielcza wod-kan w garażu; 10% 3. Stropodach (konstrukcja), ściany 4 piętra; 15% 4. Stolarka okienna, tynki (40%), elewacja (40%), instal. elektryczna - okablowanie wew (75%), ścianki działowe, przewody wentylacyjne; 10% 5. Otwór tech. na żuraw, tynki (80%), posadzki cementowe w lokalach mieszkalnych (40%), sieć kanalizacyjna, sieć deszczowa, instalacja elektryczna - okablowanie wewnętrzne; 10% 6. Tynki, posadzki, elewacja, dojazdy - roboty ziemne i podbudowa, instalacja wod-kan i c.o.; 10% 7. Stolarka drzwiowa i aluminiowa, windy, inst. elektryczna - osprzęt, inst. gazowa, kotłownia, inst. wentylacji mechanicznej; 10% 8. Zakończenie budowy - wpis do dziennika budowy; 10% Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji : Waloryzacja nie jest dopuszczalna, z tym że, zmiana ceny jest dopuszczalna z zastrzeżeniem prawa odstąpienia w razie zmiany stawki podatku VAT, oraz po dokonaniu obmiaru i ustaleniu faktycznej powierzchni lokalu. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ Należy opisać na jakich warunkach można odstąpić od umowy deweloperskiej : 1. W terminie 14 dni od zawiadomienia o zmianie ceny: - po obmiarze i ustaleniu faktycznej powierzchni użytkowej lokalu, - w razie zmiany podatku VAT, 2. Jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 Ustawy; 3. Jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy, 4. Jeżeli deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 Ustawy prospektu informacyjnego wraz z załącznikami,!6

7 5. Jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej, 6. Jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do Ustawy, 7. W przypadku nieprzeniesienia na Nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1 Ustawy, w terminie określonym w umowie deweloperskiej, 8. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, Nabywcy mają prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia jej zawarcia, 9. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy deweloperskiej Nabywcy wyznaczą deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie prawa, o którym mowa w 1 ust. 3 lit. c), a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będą uprawnieni do odstąpienia od tej umowy. Nabywcy zachowują roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia, 10. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niespełnienia przez Nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w niniejszej umowie, mimo wezwania Nabywcę w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej, 11. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niestawienia się Nabywcę do odbioru lokalu mieszkalnego lub podpisania aktu notarialnego przenoszącego na Nabywcę prawo, o którym mowa w 1 ust. 3 lit. c), pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się Nabywcę jest spowodowane działaniem siły wyższej. 12. Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od umowy deweloperskiej jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, w przypadku gdy został złożony wniosek o wpis takiego roszczenia do księgi wieczystej. 13. W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej przez Dewelopera na podstawie ust. 4 i 5 powyżej, Nabywca zobowiązany jest w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy wyrazić zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. INNE INFORMACJE Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź finansującego działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź też finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części w przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych: Nie dotyczy: Przedsięwzięcie deweloperskie nie podlega finansowaniu z kredytów bankowych, Informacje o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z : aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, kopią pozwolenia na budowę, sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową sprawozdaniem spółki dominującej, projektem architektoniczno-budowlanym, umową Rachunku Powierniczego, Powyższe dokumenty dostępne są do wglądu w siedzibie Spółki przy ul. Oliwkowej 14/15 we Wrocławiu (54-054) od pn.- pt. w godzinach : !7

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C2 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 24 kwietnia 2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper MEG Developments

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres APART

Bardziej szczegółowo

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.03.2014 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Andrzej Kostrzewski

Bardziej szczegółowo

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego.. PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres DOMBUD s.c. Przemysław

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-... PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzany jest dla Zadania Inwestycyjnego tj. zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Bardziej szczegółowo

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl ZAŁĄCZNIK Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 03 grudnia 2014 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.07.2015 wydanie 1 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEVELOPERA Deweloper ROZA DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "INWESTYCJE III APM

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI INWESTOR: Brera Investycje Spółka z o.o. sp. k. Ul. Królowej Jadwigi 74A 30-209 Kraków Podpis dewelopera lub osoby upoważnionej do reprezentacji:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "APM BARTYCKA II SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GDYNIA, UL.POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO WERSJA 3 z dnia. 24.04.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Warszawa dn. 11.05.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELNI Inwestor

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01.

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01. OSIEDLE LESZCZYNKO www.osiedleleszczynko.pl Leszno ul. Dożynkowa - Chociszewskiego Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno, Strzyżewice ul. modelarska 13 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!!

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY WZÓR PROSPEKTU INFROMACYJNEGO DLA INWESTYCJI NOWE CENTRUM POŁUDNIOWE Stan na dzień 06 maja 2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław www.notariuszlesniak.pl tel. 071 341 23 71 do 73, fax.

Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław www.notariuszlesniak.pl tel. 071 341 23 71 do 73, fax. PROJEKT Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław Niniejszy projekt aktu notarialnego w rozumieniu 7 pkt. 1 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno ul. Żytnia 21 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!! informacje tel.

Bardziej szczegółowo

Akt Notarialny. Umowa deweloperska

Akt Notarialny. Umowa deweloperska Wzór umowy deweloperskiej Repertorium A. Numer /2014 Akt Notarialny Dnia ****** dwa tysiące czternastego (***.2014) roku przed notariuszem Adrianą Miśkiewicz w siedzibie jej Kancelarii w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y REPERTORIUM A nr.. /2014 A K T N O T A R I A L N Y Dnia dwudziestego piątego marca dwa tysiące czternastego roku (25.03.2014 r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy placu Powstańców Śląskich nr

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA)

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA (PREAMBUŁA) Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące czternastego roku (.2014 r.) w Kancelarii Notarialnej we.. przy ulicy., przed notariuszem. stawili się: --------------------------------- 1., ----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

U M O W A D E W E L O P E R S K A

U M O W A D E W E L O P E R S K A Repertorium A numer /2014 Poniższy tekst stanowi wstępny projekt aktu notarialnego przeznaczony do konsultacji ze stronami i może ulegać modyfikacjom w związku z ustaleniami stawających i przedłożonymi

Bardziej szczegółowo