PROSPEKT INFORMACYJNY. CZĘŚĆ OGÓLNA : Prospekt informacyjny na podstawie art. 38 ustawy z dnia 16. września 2011r. o ochronie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY. CZĘŚĆ OGÓLNA : Prospekt informacyjny na podstawie art. 38 ustawy z dnia 16. września 2011r. o ochronie"

Transkrypt

1 L&S B.Lewartowski, M.Szkudlarek Sp.j. ul. Cyprysowa Łódź NIP: REGON: r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA : Prospekt informacyjny na podstawie art. 38 ustawy z dnia 16. września 2011r. o ochronie tel.: praw nabywcy lokalu mieszkalnego. Dla przedsięwzięcia deweloperskiego objętego niniejszym prospektem nie stosuje się środków ochrony, o których mowa w art. 4 ustawy I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper L&S B. Lewartowski, M. Szkudlarek Spółka jawna. KRS Adres Łódź ul. Cyprysowa 21 Nr NIP i REGON (NIP) (REGON) Nr telefonu Adres poczty elektronicznej Nr faksu Adres strony internetowej dewelopera II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA Firma L&S reprezentowana przez Bogdana Lewartowskiego i Marka Szkudlarka istnieje na rynku budowlanym od 2003 r. Właściciele tej firmy mogą poszczycić się długoletnią tradycją budowlaną sięgającą 1979 r. Przez te wszystkie lata wyspecjalizowali się w budowie różnorodnych obiektów zarówno przemysłowych, sakralnych jak i w budownictwie jedno i wielorodzinnym. Firma posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą: inżynierów, techników i robotników budowlanych. Współpracuje z architektami, którzy potrafią w niepowtarzalny sposób zaprojektować wnętrza jak i otoczenie obiektów. Firma L&S od 2003 r. prowadzi działalność deweloperską sprzedając nowe budynki wielorodzinne na terenie całej Łodzi. Oferowane przez nią bloki wykonane są według tradycyjnej technologii tzn. z cegły pełnej ocieplonej dodatkowo 12 sto centymetrowym styropianem. Mieszkania zaprojektowane są bardzo funkcjonalnie.

2 PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO (należy wskazać (o ile istnieją) trzy ukończone przedsięwzięcia deweloperskie, w tym ostatnie) Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Budynek mieszkalny wielorodzinny Łódź ul. Polna r r. PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Budynek mieszkalny wielorodzinny Łódź ul. Pocztowa r r. OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Budynek mieszkalny wielorodzinny z pow. usługowo- handlowymi Łódź ul. Tatrzańska r r. Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej zł Nie

3 III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU 1 Adres i nr działki ewidencyjnej Łódź ul. Niciarniana 9 nr dz. 29, 30/10 i 32/9 obręb W-22 Nr księgi wieczystej LD1M / /3 Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości 2 Nieruchomość obciążona jest wpisaną w dziale IV Księgi Wieczystej nr LD1M/ /3 hipoteką do kwoty ,50 zł z tytułu umowy kredytu inwestorskiego NOWY DOM nr Nie dotyczy Plan zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie w planie Brak planu 3 dla sąsiadujących działek dopuszczalna wysokość zabudowy Brak planu dopuszczalny procent zabudowy działki Brak planu Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach Zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Miasta Łodzi Departament Architektury i Rozwoju z dnia r. w promieniu 1 km od nieruchomości stanowiącą działkę nr 29, położoną w Łodzi przy ul. Niciarnianej 9, do dnia dzisiejszego, nie wydano decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwoleń na budowę dotyczących inwestycji komunalnych, w szczególności tj. oczyszczalnia ścieków, spalarnia śmieci, wysypiska, cmentarze. Natomiast planowana jest realizacja inwestycji pod nazwą Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź obejmująca m.in.: - budowę dwuprzestrzennego tunelu kolejowego dla prowadzenia ruchu dalekobieżnego, aglomeracyjnego i lokalnego oraz kolej dużych prędkości, - przebudowę, rozbudowę i budowę układu komunikacji kołowej towarzyszącej w/w. inwestycji oraz przebudowę linii tramwajowej Wschód-Zachód w ciągu ul. Piłsudskiego. -przebudowa układu komunikacyjnego wokół stadionu Łódź-Widzewul. Tunelowa, ul Sępia, ul. Widzewska, al. Piłsudskiego - Budowa stadionu przy al. Piłsudskiego rozbudowa i budowa ul. Konstytucyjnej (przecięcie Parku 3 Maja). Wydane decyzje administracyjne: - Decyzja nr 37 OŚR.III.7626/16/10- budowa ul. Ormiańskiej - Decyzja nr 46 DIL-OŚR-V budowa układu komunikacyjnego dla obsługi projektowanego nowego stadionu Widzewa w Łodzi al. Piłsudskiego, ulice : Widzewska, Sępia, Tunelowa, Józefa, Kazimierza 1 Jeżeli działka nie posiada adresu, należy opisowo określić jej położenie. 2 W szczególności imię i nazwisko albo nazwa (firma) właściciela lub użytkownika wieczystego oraz istniejące obciążenia na nieruchomości. 3 W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego umieszcza się jedynie informację Brak planu.

4 Zgodnie z informacją przekazaną przez Strategic Planning Department ASM National RAD Coordinator Polish Air Navigation Services Agency z dnia r. inwestycja Niciarniana 9 leży około 2 km od osi pasa na lotnisku w Łodzi około 8,5 km od punktu przyziemienia na pasie lotniska EPLL. Podczas podejścia precyzyjnego samoloty w odległości 8,5 km od pasa lecą już wzdłuż jego osi tzn. że samolot będzie znajdował się około 2 km od inwestycji. Natomiast podczas podejścia nieprecyzyjnego samoloty są odchylone od osi pasa. Podczas tego typu podejścia samolot może znaleźć się w odległości około 1,3 km od inwestycji. W obu przypadkach samoloty w rejonie inwestycji będą się znajdowały na wysokości około 650 m npm. tj. około 465 m nad powierzchnią ziemi. Trasa podejścia ILS jest ściśle uzależniona od kierunku pasa na lotnisku. Natomiast trasa podejścia VOR jest uzależniona od miejsca posadowienia pomocy nawigacyjnej. W ciągu roku planowana jest zmiana umiejscowienia tej pomocy. W związku z tym zmieni się też przebieg trasy podejścia VOR. W tym momencie nie są jeszcze ustalone szczegóły tej zmiany, ale najprawdopodobniej trasa podejścia nie przybliży się do inwestycji. INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU Czy jest pozwolenie na budowę Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne tak* - tak* - Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości Opis przedsięwzięcia deweloperskiego Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego liczba budynków - nie* DR-UA-I r. rozmieszczenie ich na nieruchomości (należy podać minimalny odstęp pomiędzy budynkami) Prezydent Miasta Łodzi r r. Do końca XII 2013 r. jeden Nie dotyczy Po obrysie ścian wewnętrznych wszystkich pomieszczeń wchodzących w skład lokalu, mierzonych bez uwzględnienia tynków. Do obmiaru będą uwzględniane ściany przewidziane w projekcie budowlanym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, co oznacza,że jeśli na * Niepotrzebne skreślić (kliknąć dwukrotnie na tekst).

5 życzenie klienta nastąpiło dobudowanie ścian działowych to zajmowana przez nie powierzchnia zaliczana będzie w całości do powierzchni lokalu, a jeśli nastąpiło usunięcie ścian przewidzianych w projekcie budowlanym to powierzchnia, którą zajmowały nie będzie uwzględniana przy ustalaniu powierzchni lokalu. Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego Realizowana inwestycja współfinansowana jest w ramach kredytu. Planowana struktura finansowania : -kredyt inwestycyjny 50% -środki własne 20% -uzyskane w trakcie trwania inwestycji wpływy od klientów nabywających lokale na przedmiotowej inwestycji.-30% NAZWA BANKU- PKO B.P. w następujących instytucjach finansowych (wypełnia się w przypadku kredytu) Środki ochrony nabywców bankowy rachunek powierniczy służący gromadzeniu środków nabywcy otwarty* zamknięty* Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, w etapach Nie dotyczy gdyż budowę rozpoczęto przed wejściem w życie Ustawy z dnia 16 września 2011 r. Do rozliczeń związanych z przedsięwzięciem inwestycyjnym w Oddziale I PKO BP SA w Łodzi jest prowadzony rachunek wyodrębnionych wpływów, na który będą kierowane wpłaty nabywcy w wartości netto ze sprzedaży mieszkań i garaży. Środki pieniężne (wpłaty klientów) przechowywane na rachunku wyodrębnionych wpływów są blokowane w całym okresie kredytowania przez bank PKO BP SA. Ponadto PKO BP SA dokonuje wypłaty środków z rachunku na podstawie zaawansowania robót budowlanych wynikających z karty kontroli inwestycji przeprowadzonej przez osobę współpracującą z PKO BP SA. Nie dotyczy Nie dotyczy 1) Roboty przygotowawcze 15% r 2) Stan 0-15% (30%) r. 3) Stan surowy otwarty - 10% do III p. (40%) r. 4) Stan surowy otwarty - 10% do V p. (50%) ) Stan surowy otwarty 10% do VII p. (60%) r. 6) Wykończenie wewnętrzne (okablowanie, orurowanie, tynki wewnętrzne, wylewki) 10% (70%) r.

6 7) Wykończenie zewnętrzne (elewacja, ślusarka zew., stolarka drzwiowa zew.,przyłącza) 10% (80%) r.. 8) Wykończenie wewnętrzne( stolarka drzwiowa wew., malowanie, podłogi dla części wspólnej) 10% (90%) r. 9) Wykończenie wewnętrzne (osprzęt, ślusarka wew., windy oraz roboty zew.) 10% (100%) r. 10) Pozwolenie na użytkowanie do r. Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji 11) Przeniesienie własności lokalu (akty notarialne) do r. Nie dotyczy WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ Należy opisać na jakich warunkach można odstąpić od umowy deweloperskiej Nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej: 1) jeżeli umowa ta nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, 2) jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, 3) jeżeli Deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, 4) jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są nie zgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej, 5) jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, 6) w przypadku nie przeniesienia na Nabywcę lokalu mieszkalnego, w terminie określonym w umowie deweloperskiej, W przypadkach, o których mowa powyżej w pkt 1-5, Nabywca ma prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku, o którym mowa powyżej w pkt 6, przed skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy deweloperskiej Nabywca jest zobowiązany wyznaczyć deweloperowi dniowy termin na przeniesienie Lokalu mieszkalnego, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od tej umowy.

7 INNE INFORMACJE Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od umowy deweloperskiej będzie skuteczne, jeżeli będzie zawierać zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności Lokalu złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niespełnienia przez Nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w umowie deweloperskiej, mimo wezwania Nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej. Ponadto Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niestawienia się Nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego lub podpisania aktu notarialnego przenoszącego na Nabywcę lokal mieszkalny, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej. W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej przez dewelopera Nabywca zobowiązany jest wyrazić zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesieniu własności Lokalu w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Ponadto Deweloper dokona zwrotu kwot wpłaconych przez Nabywcę na zasadach określonych w umowie oraz ustawie z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, tj. Deweloper zwróci Nabywcy dokonane wpłaty w wysokości nominalnej, pomniejszone o należne Deweloperowi odsetki ustawowe lub powiększone o należną Nabywcy karę umowną w terminie 14 dni od daty odstąpienia. Niezależnie od powyższego Stronom umowy deweloperskiej będzie przysługiwać prawo odstąpienia na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (dalej Kodeks cywilny ). Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź finansującego działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź też finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części w przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych: Zgodnie z umową kredytu inwestorskiego nr pkt 1 PKO BP SA wyrazi zgodę na bezobciążeniowe ustanowienie odrębnej własności poszczególnych lokali po wpłacie na rachunek wyodrębnionych wpływów ceny netto nabycia lokalu, będącego przedmiotem bezobciążeniowego ustanowienia odrębnej własności lokalu, wynikającej z umowy dotyczącej wybudowania i sprzedaży, zawartej między kredytobiorcą a nabywcą lokalu oraz na rachunek bieżący kwoty podatku VAT

8 Informujemy o możliwości zapoznania się w lokalu firmy przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z : 1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 3) kopią pozwolenia na budowę; 4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową sprawozdaniem spółki dominującej; 5) projektem architektoniczno-budowlanym: CZĘŚĆ INDYWIDUALNA Cena m 2 powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego będącego przedmiotem umowy deweloperskiej lub budynku w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej zł brutto liczba kondygnacji technologia wykonania Budynek posiada 8 kondygnacji naziemnych i 1 podziemną (piwnicę) Budynek będzie wykonany w następującej technologii: fundamenty żelbetowe, ściany fundamentowe z bloczków betonowych, ściany budynku konstrukcji żelbetowej murowane z cegły pełnej i pustaków ceramicznych, ściany działowe z pustaków ceramicznych, ocieplenie styropianem gr. 12 cm, konstrukcja dachu żelbetowa, dach kryty papą

9 standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół niego, stanowiącym część wspólną nieruchomości liczba lokali w budynku liczba miejsc garażowych i postojowych 1. KLATKA SCHODOWA Ściany otynkowane, Sufity otynkowane i pomalowane emulsją Posadzka płytki gres Balustrady stalowe Główne drzwi wejściowe do budynku aluminiowo szklane, otwierane poprzez domofon 2. NAWIERZCHNIE Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej, fragmenty utwardzone, ale biologicznie czynne wzmocnione eko kratami Wydzielony fragment zieleni trawnik 3. GARAŻ WIELOSTANOWISKOWY Miejsca postojowe W garażu obowiązuje zakaz prowadzenia napraw i prac regulacyjnych przy pracującym silniku oraz wjazdu i parkowania samochodów napędzanych gazem. 4. NIEPEŁNOSPRAWNI W OBIEKCIE Budynek został wyposażony w windy zapewniające dostęp do wszystkich kondygnacji dla osób niepełnosprawnych. Zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych do kondygnacji parteru z poziomu terenu. usługowe lokale dostępne media w budynku Wodn. kan., c. o. miejskie, PGE, Wentylacja mechaniczna w garażach, instalacja telefoniczna, instalacja telewizyjna, instalacja domofonowa, instalacja odgromowa dostęp do drogi publicznej Jest poprzez wjazd /zjazd 87

10 Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, jeżeli przedsięwzięcie deweloperskie dotyczy lokali mieszkalnych Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper Lokal mieszkalny numer zlokalizowany w budynku przy ul. Niciarnianej 9, na piętrze Lokal mieszkalny numer zlokalizowany w budynku przy ul. Niciarnianej 9, na piętrze.. składający się z salonu z aneksem kuchennym, sypialni, łazienki, przedpokoju o łącznej powierzchni mkw - zgodnie z załączonym do prospektu rzutem mieszkania. STANDARD WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA MIESZKANIA Stolarka okienna PCV w kolorze białym Drzwi do mieszkań antywłamaniowe w kolorze brąz Brak drzwi i ościeżnic wewnętrznych Wewnętrzne ściany i sufity pokryte tynkiem gipsowym, bez malowania Wylewka betonowa Woda ciepła i zimna z sieci miejskiej - wodomierze - Brak armatury Kanalizacja sanitarna i deszczowa podłączona do sieci miejskiej - Brak białego montażu Instalacja elektryczna zasilania z sieci miejskiej - Licznik ( po podpisaniu umowy z PGE przez właściciela mieszkania - koszt założenia ponosi elektrownia) - Przystosowanie do montażu kuchenki elektrycznej Brak instalacji gazowej Instalacja telefoniczna wewnętrzna Instalacja telewizyjna kablowa wewnętrzna Instalacja domofonowa Centralne ogrzewanie z sieci miejskiej - Rozdzielacz mieszkaniowy - Licznik ciepła - Zawory termostatyczne - Grzejniki stalowe, płytowe - Grzejnik drabinkowy w łazience Wentylacja grawitacyjna w łazience, wc., kuchni Balkony i tarasy wykończone gresem antypoślizgowym i mrozoodpornym Balustrady balkonów podpis dewelopera albo osoby uprawnionej do jego reprezentacji oraz pieczęć firmowa Załączniki: 1.Rzut mieszkania 2. Wzór umowy deweloperskiej 3. Harmonogram płatności

11

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres APART

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.03.2014 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Andrzej Kostrzewski

Bardziej szczegółowo

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego.. PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres DOMBUD s.c. Przemysław

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.07.2015 wydanie 1 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEVELOPERA Deweloper ROZA DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "APM BARTYCKA II SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C2 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "INWESTYCJE III APM

Bardziej szczegółowo

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl ZAŁĄCZNIK Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 03 grudnia 2014 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 24 kwietnia 2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper MEG Developments

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Warszawa dn. 11.05.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELNI Inwestor

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-... PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzany jest dla Zadania Inwestycyjnego tj. zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno, Strzyżewice ul. modelarska 13 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!!

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01.

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01. OSIEDLE LESZCZYNKO www.osiedleleszczynko.pl Leszno ul. Dożynkowa - Chociszewskiego Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno ul. Żytnia 21 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!! informacje tel.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI INWESTOR: Brera Investycje Spółka z o.o. sp. k. Ul. Królowej Jadwigi 74A 30-209 Kraków Podpis dewelopera lub osoby upoważnionej do reprezentacji:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GDYNIA, UL.POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO WERSJA 3 z dnia. 24.04.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY WZÓR PROSPEKTU INFROMACYJNEGO DLA INWESTYCJI NOWE CENTRUM POŁUDNIOWE Stan na dzień 06 maja 2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13. Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r

PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13. Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13 Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr 0007] gm. Kosakowo, pow. pucki

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr0007] gm. Kosakowo, pow. pucki Deweloper:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ UL. GĄBIŃSKA 2 W WARSZAWIE Inwestor: Oaza przy Włościańskiej Sp. z o.o. 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 7D/5 Obowiązuje od dnia 15 października 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Akt Notarialny. Umowa deweloperska

Akt Notarialny. Umowa deweloperska Wzór umowy deweloperskiej Repertorium A. Numer /2014 Akt Notarialny Dnia ****** dwa tysiące czternastego (***.2014) roku przed notariuszem Adrianą Miśkiewicz w siedzibie jej Kancelarii w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław www.notariuszlesniak.pl tel. 071 341 23 71 do 73, fax.

Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław www.notariuszlesniak.pl tel. 071 341 23 71 do 73, fax. PROJEKT Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław Niniejszy projekt aktu notarialnego w rozumieniu 7 pkt. 1 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku

Bardziej szczegółowo