PROSPEKT INFORMACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Kliknij tutaj, aby wprowadzić datę. Deweloper Adres Centro-Bud Development Sp. z o.o. KRS nr ul. Biernackiego 1, Mielec Nr NIP i REGON (NIP) (REGON) Nr telefonu Adres poczty elektronicznej Nr faksu Adres strony internetowej dewelopera II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO (należy wskazać (o ile istnieją) trzy ukończone przedsięwzięcia deweloperskie, w tym ostatnie) Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Ul. Warneńczyka 10, Mielec budynek mieszkalny wielorodzinny z 32 lokalami r. Pozwolenie na użytkowanie z dnia r PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Ul. Bigo 10, Mielec budynek mieszkalny jednorodzinny r. Pozwolenie na użytkowanie z dnia r OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej zł Ul. Ciołkosza 10, Mielec budynek mieszkalny jednorodzinny r. Pozwolenie na użytkowanie z dnia r NIE III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO PROSPEKT INFORMACYJNY Strona 1 z 9

2 INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU Adres i nr działki ewidencyjnej 1 Ul. Zygmuntowska, Mielec, nr ewid. dz. 2062/6; obr. 5-Smoczka Deweloper oświadcza, że działka ewidencyjna 2062/6 zgodnie ze wstępnym projektem podziału sporządzonym przez geodetę Jana Bundyrę zostanie podzielona na pięć działek: 2062/24 ( o pow m.kw.), 2062/25 ( o pow m.kw.), 2062/26 ( o pow m.kw.), 2062/27 ( o pow m.kw.) oraz 2062/28 ( o pow m.kw.). Wstępny projekt podziału stanowi Załącznik nr 1 do Umowy Deweloperskiej. Właściciele budynku B którego dotyczy niniejsza umowa będą współwłaścicielami działki 2062/27 i czwartej części działki 2062/24. Nr księgi wieczystej TB1M/ /6 Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej - Ograniczone prawo rzeczowe służebność gruntowa polegająca na prawie korzystania przez każdoczesnego właściciela, wieczystego użytkownika i posiadacza nieruchomości zabudowanej składającej się z działek nr. 2062/10 obj. KW TB1M/ /0, 2062/8 obj. KW TB1M/ /3 z parkingów i śmietnika usytuowanych na działce 2062/6 w pasie gruntu szerokości 4 (cztery) metry wzdłuż granicy z działką 2062/7, oznaczonym na mapie z dnia r., numer /2013 linią czerwoną przerywaną, - Ograniczone prawo rzeczowe służebność gruntowa polegająca na znoszeniu istnienia urządzenia przesyłowego ciepłociągu usytuowanego na działce 2062/6 na obciążonej nieruchomości lub pod jej powierzchnią oraz prawo korzystania z nieruchomości obciążonej przez odpowiednie uprawnione służby zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji ciepłociągu, wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem. - W dziale IV księgi wieczystej numer TB1M/ /6 wpisana jest hipoteka umowna do kwoty ,50 zł (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery złote 50/100 na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zabezpieczająca roszczenia wynikające z umowy kredytu numer z dnia r. - W dziale IV księgi wieczystej numer TB1M/ /6 wpisana jest hipoteka umowna do kwoty ,00 zł (pięć milionów osiemset pięć tysięcy złotych) na rzecz PKO BP S.A. zabezpieczające roszczenia wynikające z umowy kredytu numer z dnia r. na budowę budynku B. W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości 2 Nie dotyczy Plan zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie w planie Brak planu dla sąsiadujących działek 3 dopuszczalna wysokość zabudowy dopuszczalny procent zabudowy działki Nie dotyczy Nie dotyczy Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 Budowa Galerii wraz z infrastrukturą obok Miejskiego Parku Wodnego, Został opracowywany plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu po prawej PROSPEKT INFORMACYJNY Strona 2 z 9

3 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach stronie ulicy Powstańców Warszawy, który przewiduje możliwość rozmieszczenia obiektów handlowych, w tym powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 i usług nieuciążliwych. Brak informacji o budowie lub przebudowie uciążliwych inwestycji komunalnych. INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU Czy jest pozwolenie na budowę tak* nie* Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne tak* nie* Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone tak* nie* Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał AB nr. 619/2014 z dnia r. wydane przez STAROSTĘ POWIATU MIELECKIEGO 1 Jeżeli działka nie posiada adresu, należy opisowo określić jej położenie. 2 W szczególności imię i nazwisko albo nazwa (firma) właściciela lub użytkownika wieczystego oraz istniejące obciążenia na nieruchomości. 3 W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego umieszcza się jedynie informację "Brak planu". * Niepotrzebne skreślić. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych Rozp r; zak r. Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości r. Opis przedsięwzięcia deweloperskiego liczba budynków Cztery - pierwszym etapie jeden bud. A, - w drugim etapie jeden bud. B - w trzecim etapie dwa bud. C i D rozmieszczenie ich na nieruchomości (należy podać minimalny odstęp pomiędzy budynkami) Na przedmiotowej nieruchomości dz. 2062/6 planowana jest budowa czterech budynków wielorodzinnych A, B, C i D. Przedmiotowy budynek A znajduje się w południowo-wschodniej części działki. Odległość budynku B od: 1. Budowanego budynku A wynosi ~16 mb, 2. Projektowanego budynku C wynosi - ~17 mb 3. Od istniejącej zabudowy wielorodzinnej ~36 mb, 4. Od Pawilonu Handlowego VIVA znajdującego się po drugiej stronie ul. Zygmuntowskiej - ~40 mb Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego Powierzchnia lokali mieszkalnych ustalona została wg normy Wg. PN-ISO 9836:1997 (forma posiadanych środków - kredyt, środki własne, inne) Środki własne 20 %, Kredyt 80% Na sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego PKO Bank Polski S.A. udzielił Centro-bud Development Sp. z o.o.kredytu inwestorskiego NOWY DOM sprzedaż na podstawie umowy kredytu o nr z dnia r. Środki ochrony nabywców bankowy rachunek powierniczy otwarty* zamknięty* PROSPEKT INFORMACYJNY Strona 3 z 9

4 Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, w etapach służący gromadzeniu środków nabywcy gwarancja instytucji finansowej gwarantująca zwrot środków nabywcy lokalu, w razie nieprzeniesienia odrębnej własności w terminie określonym w umowie* 1. Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy - należący do Dewelopera, służy gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez Nabywcę, na cele określone w umowie deweloperskiej, z którego wypłata zdeponowanych środków następuje zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w umowie. 2. Warunkiem wypłaty Posiadaczowi rachunku środków pieniężnych wpłaconych na rachunek przez Nabywcę jest stwierdzenie przez Bank zakończenia danego, ściśle określonego, etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego. 3. Bank dokonuje kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia deweloperskiego, przed dokonaniem wypłaty z rachunku na rzecz Posiadacza rachunku. PKO Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, Warszawa Nr. ETAPU Opis robót Zakup działki budowlanej, koszt projektów architektonicznych, koszt promocji i reklamy, Roboty ziemne Fundamenty i ściany piwnic, strop nad piwnicą, konstrukcja parteru ze stropem nad parterem, posadzka piwnic 1-cz, instalacja odgromowa Konstrukcja I, II, piętra ze stropami, ścianki działowe piwnica, parter I piętro, instalacje elektryczne podtynkowe piwnica, parter I piętro, przyłącza kanalizacji sanitarnych Konstrukcja III i IV piętra ze stropami, ścianki działowe II, III, i IV piętro, Instalacje elektryczne podtynkowe III, IV, piętro I i III piętro, c.o.- ruraż, woda- ruraż, Konstrukcja dachu i pokrycie, Tynki wewnętrzne ścian i sufitów parter, I II i III piętro, podłoża pod posadzki parter, I II i III piętro, elewacje 1-szy etap, Fasada aluminiowa, Tynki wewnętrzne IV piętro, pozostałe podłoża pod posadzki, posadzka w garażu, stolarka okienna, elewacja c.d., balustrady, wejście główne i pochylnia, instalacja odgromowa c.d., instalacje elektryczne c.d., instalacje niskoprądowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa, Drzwi wejściowe do mieszkań i drzwi techniczne, dźwig osobowy, roboty wykończeniowe schodów, korytarzy, balkonów, białkowanie mieszkań, instalacje elektr-biały montaż, c.o. grzejniki, wentylacja garażu, Wykończenie garażu, logotermy, szafy licznikowe, balkony szklane i szklane Data zakończenia Kosztowy stan zaawansowa nia robót w % ,0% ,9% ,0% ,3% ,4% ,0% ,1% ,2% PROSPEKT INFORMACYJNY Strona 4 z 9

5 przegrody, wykończenie balkonów, roboty zewnętrzne drogi chodniki, parkingi, zieleń, instalacje niskoprądowe cd, instalacja oświetleniowa wew i zew.próby, sprawdzenie i rozruchy technologiczne, Harmonogram szczegółowy robót do wglądu w lokalu przedsiębiorstwa. Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji Zmiana ceny dopuszczalna jest w przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT, proporcjonalnie do zmiany jej wysokości, z zastrzeżeniem iż w takim przypadku nabywcy będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej na zasadach i w terminach określonych w 11 Wzoru umowy deweloperskiej, zwanej dalej Umową deweloperską WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ Należy opisać na jakich warunkach można odstąpić od umowy deweloperskiej WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ - zgodnie z zapisami Umowy Deweloperskiej 1. Nabywcy mają prawo w terminie 30 dni od zawarcia odstąpić od umowy deweloperskiej zwanej dalej Umową w następujących przypadkach: 1) jeżeli Umowa nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; ) jeżeli informacje zawarte w Umowie nie są zgodne z informacjami zawartymi w Prospekcie Informacyjnym stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy lub w innych załącznikach, za wyjątkiem wskazanych w Umowie zmian; ) jeżeli Deweloper nie doręczył Nabywcom Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami; ) jeżeli informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym lub w innych załącznikach, na podstawie których zawarto Umowę, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania Umowy; ) jeżeli Prospekt Informacyjny, na podstawie którego zawarto Umowę nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; Nabywcy mają prawo odstąpić od Umowy w przypadku nie zawarcia przez Dewelopera umowy, o której mowa w 6 ust. 1 w terminie określonym w 6 ust. 1 przy czym przed skorzystaniem z prawa odstąpienia od Umowy Nabywcy zobowiązani są wyznaczyć Deweloperowi 120 dniowy termin na zawarcie Umowy, o której mowa w 6 ust. 1, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Nabywcy będą uprawnieni do odstąpienia od umowy Deweloper ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku nie spełnienia przez Nabywców zobowiązania do wpłat ceny w terminie lub w wysokości określonej w 9 ust. 4, mimo wezwania dokonanego przez Dewelopera na piśmie do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Nabywcom, chyba, że nie spełnienie przez Nabywców świadczenia jest spowodowane działaniem siły wyższej Deweloper ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku niestawienia się Nabywców do odbioru lokalu mieszkalnego lub podpisania umowy, o której mowa w 6 ust. 1 pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się Nabywców jest spowodowane PROSPEKT INFORMACYJNY Strona 5 z 9

6 działaniem siły wyższej Oświadczenie woli Nabywców o odstąpieniu od Umowy jest skuteczne, jeśli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie Umowy, o której mowa w 6 ust. 1 z działu III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości opisanej w 1 i jest złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. 6. Oświadczenie woli Dewelopera o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej W razie złożenia przez Dewelopera oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Nabywcy zobowiązani są wyrazić zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie umowy, o której mowa w 6 ust. 1 z działu III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości opisanej w 1 w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym W razie odstąpienia od Umowy Strony zachowują roszczenia z tytułu kar umownych określonych w W przypadku odstąpienia od Umowy przez Dewelopera z przyczyn, o których mowa w ust. 3 i 4 paragrafu umowy, Nabywcy są zobowiązani niezwłocznie wyrazić i doręczyć Deweloperowi zgodę na wykreślenie ujawnionego na ich rzecz, na wniosek zawarty w niniejszej Umowie, roszczenia wynikającego z Umowy. Niniejszym Nabywcy udzielają Deweloperowi nieodwołalnego pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie roszczenia ujawnionego na ich rzecz, na wniosek zawarty w Umowie w sytuacji, odstąpienia od niniejszej Umowy przez Dewelopera stosownie do ust. 3 lub 4. Pełnomocnictwo nie wygasa z chwilą śmierci mocodawcy. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zawarcia Umowy Przenoszącej Prawo Własności Lokalu Mieszkalnego. 10. Deweloper zobowiązuje się, że nie skorzysta z powyższego pełnomocnictwa upoważniającego do wyrażenia zgody na wykreślnie roszczenia przed upływem 21 (dwadzieścia jeden) dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Dewelopera. INNE INFORMACJE Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź finansującego działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź też finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części w przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego - na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych: PKO BP SA, wyrazi zgodę na bezobciążeniowe ustanowienie odrębnej własności poszczególnych lokali/garaży/miejsc postojowych, znajdujących się w budynku wielomieszkaniowym położonym na nieruchomości obciążonej hipoteką stanowiącą zabezpieczenie spłaty kredytu, po wpłacie na rachunek wyodrębnionych wpływów, pełnej ceny nabycia lokalu/garażu/miejsca postojowego, będącego przedmiotem bezobciążeniowego ustanowienia odrębnej własności lokalu, wynikającej z Umowy Deweloperskiej dotyczącej wybudowania i sprzedaży zawartej między Kredytobiorcą a nabywcą lokalu. Informacja o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 3) kopią pozwolenia na budowę; 4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową - sprawozdaniem spółki dominującej; 5) projektem architektoniczno-budowlanym wraz z planem zagospodarowania przestrzennego; 6) harmonogramem szczegółowym robót. PROSPEKT INFORMACYJNY Strona 6 z 9

7 CZĘŚĆ INDYWIDUALNA LOKALU Cena m 2 powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego będącego przedmiotem umowy deweloperskiej lub budynku w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej LOKAL NR.:Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. Cena za m 2 pow.użyt.: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. zł brutto Wartość brutto: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. zł brutto liczba kondygnacji 6 kondygnacji w tym: - 5 kondygnacji mieszkalnych + podpiwniczenie z komórkami lokatorskimi, pomieszczeniami technicznymi i garażem 13-to stanowiskowym. Budynek podzielony jest na 33 lokale w tym: 32 lokale mieszkalne i jeden lokal niemieszkalny stanowiący garaż podziemny- wielostanowiskowy. technologia wykonania standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół niego, stanowiącym część wspólną nieruchomości liczba lokali w budynku liczba miejsc garażowych i postojowych dostępne media w budynku Ławy fundamentowe żelbetowe, wylewane na mokro, Stopy fundamentowe żelbetowe, monolityczne Ściany fundamentowe zewnętrzne betonowe gr. 30cm wylewane na mokro, Ściany nośne piwnic wewnętrzne betonowe gr. 24cm Ściany zewnętrzne konstrukcyjne pustak ceramiczny szczelinowy Max gr. 29 cm (MAX 188) na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne i wydzielające mieszkania z bloczków silikatowych np. SILKA E24S m lub z innych równoważnych Słupy/ rdzenie w ścianach żelbetowe, monolityczne Stropy gęstożebrowy RECTOR lub podobny, Wieńce żelbetowe, monolityczne Balkony- płyta żelbetowa, monolityczna 15cm i 14cm Belki żelbetowe, monolityczne Nadproża prefabrykowane w ścianach zewnętrznych gr. 29 cm L 19, lub wylewane żelbetowe wylewane na mokro Dach drewniana więźba dachowa, dach krokwiowo jętkowy, konstrukcja dachu zaimpregnowana środkami grzybobójczymi Kominy z pustaków kominowych obmurowane cegłą modularną STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU /części wspólne/ ślusarka aluminiowa - drzwi wejściowe do budynku oraz fasada klatek schodowych drzwi do pomieszczeń technicznych - stalowe, balustrady klatek schodowych - z elementów ze stali nierdzewnej z wypełnieniem ażurowym z prętów lub stalowe malowane proszkowo, klatka schodowa - wykończona płytkami gresowymi, tynkowane i malowane farbami emulsyjnymi, ściany przy windzie wyłożone płytami kamiennymi lub płytkami imitującymi kamięń winda dźwig osobowy o napędzie elektrycznym, bezreduktorowym, 13 osobowy o udźwigu 1000 kg, sześcioprzystankowy ze zjazdem do piwnicy parapety zewnętrzne - systemowe z blachy powlekanej, tynki zewnętrzne - cienkowarstwowe na izolacji termicznej ze styropianu, pokrycie dachu - blacha, drogi wewnętrzne, chodniki i miejsca postojowe kostka brukowa betonowa śmietnik murowany, kryty blachą oświetlenie terenu lampy wg projektu, plac zabaw wg projektu 33 (32 lokale mieszkalne +lokal niemieszkalny stanowiący garaż podziemny 13-to stanowiskowy) - miejsca garażowe 13 szt - miejsca postojowe nowe przy ul. Zygmuntowskiej 14 szt - miejsca postojowe istniejące przy ul. Dąbrówki szt 18 instalację wodociągową zasilaną z sieci MPGK, instalację kanalizacji sanitarnej i opadowej z odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej, instalację co i ccw zasilaną z sieci miejskiej MPEC, instalację elektryczną - przyłączoną do sieci energetycznej, PROSPEKT INFORMACYJNY Strona 7 z 9

8 dostęp do drogi publicznej instalację domofonową, instalację internetową i telefoniczną, instalację odgromową, skrzynki na listy, opomiarowanie mediów w indywidualne liczniki. Dojazd z drogi publicznej od ulicy Dąbrówki Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, jeżeli przedsięwzięcie deweloperskie dotyczy lokali mieszkalnych Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper Lokalizacja lokalu w budynku mieszkalnym: KONDYGNACJA: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. KOMÓRKA LOKATORSKA NR.: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. STANOWISKO PARKINGOWE W GARAŻU PODZIEMNYM NR: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. m 2 POWIERZCHNIA BALKONU/TARASU: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. m 2 POWIERZCHNIA KOMÓRKI LOKATORSKIEJ: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. m 2 POWIERZCHNIA STANOWISKA PARKINGOWEGO:Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. m 2 UKŁAD POMIESZCZEŃ: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. STANDARD WYKONCZENIA LOKALU MIESZKALNEGO NR. Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. wys. pomieszczeń ~ 2,57 m ściany i sufit - tynk cementowo-wapienny kat. III lub gipsowy mokry, powierzchnia tynków białkowana (za wyjątkiem łazienek). posadzki - wylewka cementowa przygotowana pod warstwy wykończeniowe, stolarka zewnętrzna: - okna jednoramowe PCV w jednostronnej okleinie ( białe od wewnątrz kolor na zewnątrz zgodny z projektem), szklone zestawem dwuszybowym U <= 1.0 W/m2K, współczynnik przewodności cieplnej dla całego okna zgodny z obowiązującą normą U<=1.3 W/m2K, nawiewniki wg projektu w ramie okiennej, sposób otwierania i uchyłu jak w projekcie, okna połaciowe drewniane. parapety wewnętrzne z aglomarmuru, posadzka balkonu - wyłożona płytkami gresowymi z izolacją przeciwwodną powłokową, posadzka tarasów nad garażami wyłożona płytami betonowymi tarasowymi balustrady balkonów - dla parteru, 1,2 i 3 piętra z malowanych ram stalowych wypełnionych deską kompozytową i siatką krępowaną. Na ostatniej kondygnacji balustrady z wypełnieniem szklanym, wg. projektu stolarka drzwiowa wejściowa - drzwi wejściowe do mieszkań, stalowe, antywłamaniowe w klasie 3 Delta Premium lub równoważne, drzwi do komórek lokatorskich stalowe ocynkowane drzwi wewnętrzne brak, do indywidualnego montażu, wentylacja grawitacyjna kształtki wentylacyjne systemowe, zakończone kratką wentylacyjną w kuchni /aneksie kuchennym/ i w łazience, nawiewniki okienne, instalacje wewnętrzne sanitarne rozprowadzone wewnątrz mieszkania z wyjściem normatywnym pod baterie /zakończonym zaślepką/, bez białego montażu"; zamontowane grzejniki z termoregulatorami w układzie rozdzielaczowym, w tym grzejnik typ. ręcznikowiec w pomieszczeniu łazienki, kanalizacja do WC zakończona przy pionie na trojaku i zamknięta deklem, centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda będą realizowane poprzez logotermy mieszkaniowe zasilane z wymiennikowni zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym, instalacja gazowa brak instalacje elektryczne moc zamówiona 14 kw, instalacje wewnętrzne wykonane podtynkowo wraz z osprzętem elektrycznym /gniazda wtykowe, włączniki/, niskoprądowe - domofon, instalacja TV-SAT, instalacja telefoniczna, osprzęt /gniazdka i wyłączniki/, instalacja internetowa, w posadzkach instalacje rozprowadzane są w rurach osłonowych; instalacja trójfazowa do podłączenia kuchenki elektrycznej zakończona w puszce elektroinstalacyjnej/bez wyposażenia i montażu kuchenki elektrycznej/, podpis dewelopera albo osoby uprawnionej do jego reprezentacji oraz pieczęć firmowa... PROSPEKT INFORMACYJNY Strona 8 z 9

9 Załączniki: 1. Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego, Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.. 2. Rzut lokalu mieszkalnego nr.: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 3. Rzut garażu podziemnego z zaznaczonym miejscem postojowym nr. (o ile dotyczy): Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 4. Wzór Umowy Deweloperskiej. 5. Wstępny projekt podziału działki 2062/6 PROSPEKT INFORMACYJNY Strona 9 z 9

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.03.2014 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Andrzej Kostrzewski

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.07.2015 wydanie 1 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEVELOPERA Deweloper ROZA DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-... PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzany jest dla Zadania Inwestycyjnego tj. zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "APM BARTYCKA II SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego.. PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres DOMBUD s.c. Przemysław

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "INWESTYCJE III APM

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres APART

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C2 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno, Strzyżewice ul. modelarska 13 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!!

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01.

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01. OSIEDLE LESZCZYNKO www.osiedleleszczynko.pl Leszno ul. Dożynkowa - Chociszewskiego Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 24 kwietnia 2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper MEG Developments

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Warszawa dn. 11.05.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELNI Inwestor

Bardziej szczegółowo

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl ZAŁĄCZNIK Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 03 grudnia 2014 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno ul. Żytnia 21 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!! informacje tel.

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr0007] gm. Kosakowo, pow. pucki Deweloper:

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr 0007] gm. Kosakowo, pow. pucki

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13. Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r

PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13. Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13 Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan

Bardziej szczegółowo

Akt Notarialny. Umowa deweloperska

Akt Notarialny. Umowa deweloperska Wzór umowy deweloperskiej Repertorium A. Numer /2014 Akt Notarialny Dnia ****** dwa tysiące czternastego (***.2014) roku przed notariuszem Adrianą Miśkiewicz w siedzibie jej Kancelarii w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI INWESTOR: Brera Investycje Spółka z o.o. sp. k. Ul. Królowej Jadwigi 74A 30-209 Kraków Podpis dewelopera lub osoby upoważnionej do reprezentacji:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ UL. GĄBIŃSKA 2 W WARSZAWIE Inwestor: Oaza przy Włościańskiej Sp. z o.o. 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 7D/5 Obowiązuje od dnia 15 października 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GDYNIA, UL.POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO WERSJA 3 z dnia. 24.04.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY WZÓR PROSPEKTU INFROMACYJNEGO DLA INWESTYCJI NOWE CENTRUM POŁUDNIOWE Stan na dzień 06 maja 2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław www.notariuszlesniak.pl tel. 071 341 23 71 do 73, fax.

Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław www.notariuszlesniak.pl tel. 071 341 23 71 do 73, fax. PROJEKT Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław Niniejszy projekt aktu notarialnego w rozumieniu 7 pkt. 1 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku

Bardziej szczegółowo