PROSPEKT INFORMACYJNY Budynek Wytwórnia E2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY Budynek Wytwórnia E2"

Transkrypt

1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Budynek Wytwórnia E2 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Realty 3 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 6 Spółka Komandytowa KRS: Adres ul. Emilii Plater Warszawa dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) (adres lokalu przedsiębiorstwa) Nr NIP i REGON (NIP) (REGON) Nr telefonu Adres poczty elektronicznej Nr faksu Adres strony internetowej dewelopera II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO (należy wskazać (o ile istnieją) trzy ukończone przedsięwzięcia deweloperskie, w tym ostatnie)

2 Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej zł NIE III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU Adres i nr działki ewidencyjnej 1 Budynek zlokalizowany na działkach 16/1, 18/1, 1/11 u zbiegu ulic Markowskiej i Białostockiej w Warszawie. Nr księgi wieczystej Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej WA3M/ /0 hipoteka umowna łączna kaucyjna zabezpieczająca wierzytelność wynikającą z umowy kredytu inwestycyjnego wraz odsetkami i innymi należnymi kwotami z dnia r., w wysokości ,00 euro (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście euro). Ustanowiona na rzecz banku Polska Kasa Opieki S.A.; 1 Jeżeli działka nie posiada adresu, należy opisowo określić jej położenie.

3 hipoteka umowna łączna zabezpieczająca wierzytelności wynikające z umowy kredytowej umowa kredytu budowlanego i umowa kredytu VAT - wraz odsetkami i innymi należnymi kwotami z dnia r., w wysokości ,00 zł (słownie: dziesięć milionów sto osiem tysięcy złotych). Ustanowiona na rzecz banku Polska Kasa Opieki S.A.; hipoteka umowna łączna zabezpieczająca wierzytelności wynikające z umowy kredytowej umowa kredytu budowlanego i umowa kredytu VAT - wraz odsetkami i innymi należnymi kwotami z dnia r., w wysokości ,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych). Ustanowiona na rzecz banku Polska Kasa Opieki S.A.. hipoteka umowna łączna zabezpieczająca wierzytelności wynikające z umowy kredytowej z dnia r. do kwoty ,00 zł (słownie dwadzieścia osiem milionów osiemset tysięcy złotych ), ustanowiona na rzecz banku Polska Kasa Opieki S.A W przypadku braku księgi wieczy-stej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nierucho-mości 2 Plan zagospodarowania przestrze-nnego dla sąsiadujących działek 3 Przeznaczenie w planie Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usługowa oraz zieleń parkowa dopuszczalna zabudowy wysokość 25 metrów Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach doty-czących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powie-trznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szcze-gólności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach dopuszczalny procent 70% zabudowy działki Koneser CENTRUM PRASKIE -budynki mieszkaniowe, wielorodzinne, z usługami, handlem, biurami z dopuszczalną w myśl ustaleń MPZP funkcją typu np. gastronomia. - budynki handlowo, usługowo, biurowe z dopuszczalną w myśl ustaleń MPZP funkcją typu np. gastronomia. - obsługa ruchu pieszego i kołowego wielopoziomowy parking podziemny z niezbędną infrastrukturą oraz uzgodniony w Biurze SKZ zespół terenu ogólnodostępnych placów. Inwestycje drogowe - budowa ulic: 1000 lecia Państwa Polskiego, Siekierkowskiej, Nowojagiellońskiej - budowa drugiej linii metra - przebudowa Placu Wileńskiego Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) Uchwalone MPZP: - MPZP "Praga Centrum" Numer Uchwały : XCIII/2736/2010, publikacja : Nr 214 z poz MPZP "Targówek Przemysłowy cz I" Numer Uchwały : XX/227/00, publikacja : Nr 98 z poz MPZP "Dworzec Wschodni" Numer Uchwały : XCIII/2737/2010, publikacja : Nr 214 z poz MPZP "Rejon ul. Grochowskiej" Numer Uchwały : 143/VIII/99, publikacja : Nr 59 z poz.2082 (ponowne przystąpienie) MPZP w opracowaniu: - MPZP "Nowa Praga" 2 W szczególności imię i nazwisko albo nazwa (firma) właściciela lub użytkownika wieczystego oraz istniejące obciążenia na nieruchomości. 3 W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego umieszcza się jedynie informację Brak planu.

4 - MPZP "Nowa Praga II" - MPZP "Rejon Michałowa i Szmulowizny" - MPZP "Kamionek" - MPZP "Rejon ul. Podskarbińskiej" - MPZP "Port Praski" INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU Czy jest pozwolenie na budowę tak* nie* Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne tak* nie* Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone tak* nie* Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych Termin, do którego nastąpi przenie-sienie prawa własności nierucho-mości 131/PŁN/12 i 321/PRN/2012, 23/PRN/2014 Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Termin rozpoczęcia: r. Termin zakończenia: r r. Opis przedsięwzięcia deweloper-skiego liczba budynków 1 Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jedno-rodzinnego rozmieszczenie ich na nieruchomo-ści (należy podać minimalny od-stęp pomiędzy budynkami) Według załącznika graficznego. Budynek E2 zlokalizowano w północno zachodnim narożniku nieruchomości złożonej z Dz.Nr Ew.Gr. 16/1, 18/1, 1/11 skrzyżowanie ul. Białostockiej i ul. Markowskiej. Budynek usytuowano wzdłuż ul. Białostockiej. Bezpośrednie sąsiedztwo: Od strony północnej ul. Białostocka. Od strony wschodniej istniejący, zabytkowy budynek oznaczony jako kwartał I, odległość: 0,00m; istniejący, zabytkowy budynek oznaczony jako kwartał E4, odległość od narożników: 15,41m do 15,79m. Od strony południowej projektowany budynek oznaczony jako kwartał E3, odległość od narożników: 9,44m; 14,89m; 17,04m do 17,84m; istniejący, zabytkowy budynek oznaczony jako kwartał E4, odległość od narożników: 14,06m; 10,48m; 10,67m do 12,09m. Od strony zachodniej ul. Markowska. Ostateczną powierzchnią użytkową Lokalu Mieszkalnego, zdefiniowanego w niniejszej umowie deweloperskiej, umowie zobowiązującej do sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości oraz lokalu niemieszkalnego (garażowego) ( Umowy ), będzie powierzchnia ustalona na podstawie pomiaru wykonanego przez uprawnionego geodetę zgodnie z następującymi zasadami: * Niepotrzebne skreślić (kliknąć dwukrotnie na tekst).

5 Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przed-sięwzięcia deweloperskiego a). Powierzchnia lokali mieszkaniowych jest policzona do lica otynkowanej ściany; b). Do powierzchni lokali nie wliczono ścian działowych, wnęk okiennych, wnęk drzwiowych; c). W lokalach z antresolami antresole zostały wliczone do powierzchni lokalu; d). W lokalach z antresolami, schody wewnętrzne nie były wliczane do powierzchni lokalu; e). W lokalach z antresolami cała powierzchnia pod schodami włącznie z miejscem oparcia się schodów na płycie jest wliczona do powierzchni lokalu; f). Powierzchnia komórek lokatorskich jest policzona do lica wykończonej ściany; g). Do powierzchni komórek lokatorskich nie wliczono wnęk drzwiowych; h). Powierzchnia tarasów, loggi, balkonów jest policzona do lica wykończonej ściany i do wewnętrznej powierzchni balustrady; i). Do powierzchni tarasów, loggi, balkonów nie wliczono wnęk okiennych, wnęk drzwiowych. Realizacja projektu zostanie sfinansowana w 70% kredytem bankowym a w 30% środkami własnymi inwestora. Bank PEKAO SA Środki ochrony nabywców bankowy rachunek powierniczy służący gromadzeniu środków nabywcy Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy otwarty * zamknięty* W odniesieniu do przedsięwzięcia deweloperskiego rozpoczęto sprzedaż przed dniem wejścia w życie Ustawy z dnia 16 września 2011 r. O ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (D.U. Nr 232, poz. 1377) i zgodnie z art. 38 Ustawy deweloper nie stosuje środków ochrony, o których mowa w art. 4 Ustawy Gwarancja instytucji finansowej gwarantująca zwrot środków nabywcy lokalu, w razie nieprzeniesienia odrębnej własności w terminie określonym w umowie* W odniesieniu do przedsięwzięcia deweloperskiego rozpoczęto sprzedaż przed dniem wejścia w życie Ustawy z dnia 16 września 2011 r. O ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (D.U. Nr 232, poz. 1377) i zgodnie z art. 38 Ustawy deweloper nie stosuje środków ochrony, o których mowa w art. 4 Ustawy Nie dotyczy Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy Nie dotyczy Harmonogram deweloperskiego, w etapach przedsięwzięcia W ramach Inwestycji pod nazwą Centrum Praskie Koneser w kwartale ulic Białostockiej, Markowskiej oraz Ząbkowskiej, Deweloper w granicach działek nr 16, 18, 1/11, 19/3 oraz 19/4, objętych księgami wieczystymi nr KW WA3M/ /0 (działki 16, 18, 1/11), KW WA3M/ /6 (działka 19/3) oraz KW WA3M/ /2 (działka 19/4), rozpoczął realizację przedsięwzięcia deweloperskiego, obejmującego budowę 5 budynków mieszkalnych, to jest: E2, E3, E4, M i N, 3-6 kondygnacyjnych wraz z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą; zgodnie z aktualnymi założeniami Dewelopera, Inwestycja podzielona jest na zadania inwestycyjne; obecnie realizowane jest zadanie inwestycyjne nr 1 - obejmujące budowę budynku E2 posiadającego 6 kondygnacji, które zostanie usytuowane na działkach ewidencyjnych nr : 18/1 o powierzchni 0,0655 ha i 16/1 o powierzchni 0,2349 ha, które powstały w wyniku podziału działki

6 ewidencyjnej nr 16 i 18 wraz z działką nr 1/11 o powierzchni 0,0015 ha; kolejne zadania inwestycyjne obejmować będą budowę budynków wielomieszkaniowych: budynku E3, który zostanie usytuowany na działkach nr 16/4, 18/2, 19/6 i 19/10, które powstały w wyniku podziału działek ewidencyjnych nr 16,18, 19/3 i 19/4 ( E3 ), budynku E4, który zostanie usytuowany na działce ewidencyjnej nr 16/3, która powstała w wyniku podziału działki ewidencyjnej nr 16 ( E4 ), budynku M, który zostanie usytuowany na działce ewidencyjnej nr 19/9, która powstała w wyniku podziału działki ewidencyjnej nr 19/4 ( M ) oraz budynku N, który zostanie usytuowany na działce ewidencyjnej nr 19/7, która powstała w wyniku podziału działki ewidencyjnej nr 19/4 ( N ); harmonogram zadania inwestycyjnego numer 1 budynek Wytwórnia E2 w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego przedstawia się następująco: rozpoczęcie robót wykonanie płyty fundamentowej (12%) wykonanie stanu zero (23%) wykonanie szybów windowych, elem. konstrukcji budynku oraz 85% murów (48%) wykonanie stanu surowego otwartego (58%) wykonanie stanu surowego zamkniętego (73%) wykonanie tynków (90%) zakończenie prac budowlanych (100%) uzyskanie decyzji PINB zawarcie umowy przenoszącej własność Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji Cena ulegnie automatycznie proporcjonalnemu podwyższeniu albo obniżeniu, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy w przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy ostateczną powierzchnią użytkową a przybliżoną powierzchnią użytkową Lokalu Mieszkalnego. Strony postanawiają, że w przypadku, gdy ostateczna powierzchnia użytkowa Lokalu Mieszkalnego określona będzie się różniła od przybliżonej powierzchni użytkowej wskazanej o więcej niż +/- [2%] (dwa procent)], Nabywca będzie miał prawo do odstąpienia od umowy. Deweloper przedstawi Nabywcy ostateczne rozliczenie Ceny wraz z zawiadomieniem o dacie odbioru Lokalu Mieszkalnego. Wskazane rozliczenie będzie obejmowało informacje o ewentualnych należnych odsetkach za opóźnienie i karach umownych oraz innych ewentualnych dodatkowych kosztach, a także będzie zawierało rozliczenie z tytułu ewentualnej zmiany powierzchni użytkowej Lokalu Mieszkalnego. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ Należy opisać na jakich warunkach można odstąpić od umowy deweloperskiej 1.Nabywca ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy deweloperskiej, umowy zobowiązującej do sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości oraz lokalu niemieszkalnego (garażowego) ( Umowy ) w terminie 30 dni od dnia zawarcia przedmiotowych umów, jeżeli: a)umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Dz. U nr 232 poz ( Ustawa deweloperska ); b)informacje zawarte w przedmiotowych Umowach nie są zgodne z informacjami zawartymi w Prospekcie Informacyjnym lub jego załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy deweloperskiej; c)deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 Ustawy deweloperskiej Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami; d)informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym lub jego załącznikach, na podstawie których zawarto przedmiotowe Umowy, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania tych Umów; e)prospekt Informacyjny, na podstawie którego zawarto Umowy, nie zawiera informacji ok 2.W przypadku skorzystania przez Nabywcę z prawa odstąpienia, o którym mowa w 14 ust. 1 oraz 14 ust. 3 przedmiotowych Umów, Umowy te

7 uważane są za niezawarte, a Nabywca nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od w/w Umów. 3.Nabywca ma ponadto prawo do odstąpienia od przedmiotowych Umów, w następujących przypadkach: a)gdy Deweloper nie przeniesie na Nabywcę prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej w terminie określonym w 7 przedmiotowych Umów; przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od Umów Nabywca wyznaczy Deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie prawa, o którym mowa powyżej, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 2 miesięcy; b)gdy ostateczna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego określona zgodnie z 15 przedmiotowych Umów będzie się różniła od przybliżonej powierzchni użytkowej wskazanej w 4 ust 1 Umów o więcej niż +/- [2% (dwa procent)] w terminie 30 dni od sporządzenia przez Strony Umów Protokołu Odbioru; c)gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług, na skutek której zdefiniowana w Umowach Cena brutto ( Cena ) ulegnie podwyższeniu w odniesieniu do kwot wskazanych w 8 ust. 1 oraz w 8 ust. 5 Umów - w terminie 14 (czternastu) dni od dnia poinformowania Nabywcy przez Dewelopera o zmianie Ceny brutto. 4.Oświadczenie Nabywcy o odstąpieniu od Umów będzie skuteczne, jeżeli będzie zawierało zgodę na wykreślenie wpisu roszczenia o wybudowanie Budynku, ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności, przeniesienie udziału we współwłasności Zieleni Publicznej oraz ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu niemieszkalnego (garażowego) i przeniesienia udziału w jego współwłasności, wynikających z przedmiotowych Umów, w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. 5.Deweloper ma prawo do odstąpienia od niniejszych Umów w następujących przypadkach: a)z powodu niespełnienia przez Nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w 9 niniejszych Umów, po bezskutecznym upływie 30 dni od dnia doręczenia Nabywcy wezwania w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot - w terminie 2 miesięcy od bezskutecznego upływu w/w terminu; b)z powodu niestawienia się Nabywcy do odbioru Lokalu Mieszkalnego zgodnie z 18 przedmiotowych Umów, z zastrzeżeniem dokonania zawiadomień, o których mowa w 18 - w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w drugim wezwaniu lub z powodu niestawienia się Nabywcy do podpisania aktu notarialnego Umowy Przenoszącej Własność Lokalu pomimo dwukrotnego doręczenia Nabywcy wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni - w terminie 2 miesięcy od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w drugim wezwaniu; c)z powodu niezabezpieczenia przez Nabywcę zapłaty zaległego świadczenia pieniężnego, niespełnionego przez Nabywcę w terminie lub wysokości określonej w harmonogramie płatności, stanowiącym załącznik do Umów, po bezskutecznym upływie 45 dni od dnia doręczenia Nabywcy wezwania w formie pisemnej do zabezpieczenia zapłaty zaległej płatności - w terminie 2 miesięcy od bezskutecznego upływu w/w terminu; przy tym Strony ustalają, że Deweloper będzie mógł doręczyć Nabywcy przedmiotowe wezwanie łącznie z wezwaniem, o którym mowa w lit. a) powyżej lub oddzielnie, po skierowaniu do Nabywcy wezwania, o którym mowa w lit. a) powyżej; Strony uzgadniają, że dopuszczalną formą zabezpieczenia przez Nabywcę zapłaty zaległej należności na rzecz Dewelopera będzie: (i) doręczenie Deweloperowi gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie, opiewającej na kwotę zaległej należności lub (ii) przedstawienie umowy kredytowej, z której wynikać będzie, że Nabywcy został przyznany kredyt umożliwiający zapłatę reszty Ceny lub (iii) ustanowienie na rzecz Dewelopera hipoteki na zabezpieczenie zapłaty zaległej należności, wpisanej na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej nieruchomości Nabywcy lub osoby trzeciej, której wartość, według operatu szacunkowego doręczonego przez Nabywcę Deweloperowi, sporządzonego nie wcześniej niż 2 miesiące przed dniem doręczenia go Deweloperowi, wystarcza na

8 zaspokojenie roszczeń Dewelopera o zapłatę przez Nabywcę zaległych należności. Powyższe uprawnienia Dewelopera nie będą mogły zostać wykonane, w przypadku gdy niewykonanie przez Nabywcę wskazanych wyżej zobowiązań wynika z wystąpienia siły wyższej. 6.W przypadku odstąpienia od Umów przez Dewelopera zgodnie z pkt 5 powyżej, Nabyw własności oraz ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu niemieszkalnego (garażowego) i przeniesienia udziału w jego współwłasności, wynikających z niniejszych Umów, w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. 7.W przypadku odstąpienia od Umów przez Nabywcę na podstawie pkt 3 lit. a) powyże równowartości 4,5% Ceny. 8.W przypadku odstąpienia od umowy przez Dewelopera, zgodnie z pkt 5 lit. b) powyżej, N 9.W przypadku odstąpienia od umowy przez Dewelopera zgodnie z pkt 5 lit. c) powyżej Na 10.Jeżeli Nabywca dopuszcza się opóźnienia z zapłatą całości lub części którejkolwiek z kwot na poczet Ceny, określonych w 9 Umów, Deweloper będzie uprawniony do naliczenia odsetek za opóźnienie według stopy odsetek ustawowych, za każdy dzień opóźnienia, przy czym łączna wysokość odsetek nie może przekroczyć równowartości 4,5% Ceny. Deweloper ma prawo zaliczyć wszelkie kwoty wpłacane przez Nabywcę w pierwszej kolejności na pokrycie należności z tytułu odsetek, przy czym w takim przypadku będzie zobowiązany do poinformowania Nabywcy o dokonaniu takiego zaliczenia w terminie 7 dni od jego dokonania. 11.W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od niniejszej umowy na podstawie jej postanowień, Deweloper zwróci Nabywcy, w terminie nie później niż 45 dni od daty wymagalności, środki wpłacone przez Nabywcę na rachunek Dewelopera z zastrzeżeniem prawa Dewelopera do zatrzymania kwot należnych od Nabywcy kar umownych i odsetek za opóźnienie, o których mowa powyżej. 12. Wykonanie przez jedną ze Stron prawa odstąpienia nie pozbawia jej prawa do kar umownych przewidzianych w niniejszych Umowach. 13. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy, umowne prawo odstąpienia może być zrealizowane przez każdą ze Stron w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r. INNE INFORMACJE Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź finansującego działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź też finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części w przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych: ZGODA BANKU NA BEZOBCIĄŻENIOWE WYODRĘBNIENIE LOKALU ORAZ CESJA 1. Deweloper oświadcza, że na potrzeby finansowania Inwestycji uzyskał kredyt bankowy udzielony przez PEKAO S.A. oraz że dla zabezpieczenia spłaty przedmiotowego kredytu została ustanowiona hipoteka, o której mowa w 1 ust 1 powyżej. Przy zawarciu niniejszej umowy Deweloper okazał wydaną przez Bank PeKaO SA promesę zgody na bezobciążeniowe wyodrębnienie Lokalu Mieszkalnego i przeniesienie jego własności pod warunkiem uprzedniego dokonania przez Nabywcę płatności całej Ceny. Przed zawarciem Umowy Przenoszącej Własność Lokalu Mieszkalnego Deweloper zobowiązuje się uzyskać od wskazanego banku zgodę w wymaganej formie na wyodrębnienie Lokalu Mieszkalnego bez obciążania go hipoteką oraz na zwolnienie z obciążenia hipotecznego przenoszonego na rzecz Nabywcy udziału w Lokalu Garażowym. 2. Nabywca wyraża zgodę na cesję wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz banku udzielającego kredytu deweloperowi na finansowanie budowy. Deweloper oświadcza niniejszym, iż przelał wierzytelność pieniężne z tytułu niniejszej umowy na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie jako zabezpieczenie udzielonego kredytu na podstawie umowy kredytowej z dnia r. Powiadomienie o cesji stanowi Złącznik nr 8 do umowy, Potwierdzenie powiadomienia o cesji stanowi Złącznik nr 9 do umowy.

9 Informacja o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 3) kopią pozwolenia na budowę; 4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową sprawozdaniem spółki dominującej; 5) projektem architektoniczno-budowlanym: Deweloper informuje, że osoba zainteresowana zawarciem umowy deweloperskiej może zapoznać się w lokalu przedsiębiorstwa dewelopera w Warszawie, pod adresem ul. Emilii Plater 28 z: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego dewelopera; 3) kopią pozwolenia na budowę; 4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata oraz, w związku realizacją inwestycji przez spółkę celową ze sprawozdaniem finansowym spółki dominującej BBI Development NFI za ostatnie dwa lata; 5) projektem architektoniczno-budowlanym.

10 CZĘŚĆ INDYWIDUALNA Cena m 2 powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego będącego przedmiotem umowy deweloperskiej lub budynku w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej Lokal nr *** o powierzchni ***m² w budynku E2 Wytwórnia Cena ***zł brutto/1m². Cena Lokal *** wynosi *** zł brutto. liczba kondygnacji Budynek ma maksymalnie sześć (6) kondygnacji nadziemnych i dwie (2) podziemne. technologia wykonania Budynek wykonany w konstrukcji żelbetowej, monolitycznej, ściany osłonowe z cegły silikatowej, ściany miedzylokalowe murowane lub żelbetowe, dachy płaskie - stropodachy niewentylowane. standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół niego, stanowiącym część wspólną nieruchomości liczba lokali w budynku liczba miejsc garażowych i postojowych dostępne media w budynku Standard Budynku wg załącznika: Centrum Praskie KONESER, Budynek E2 Wytwórnia, Standard wykończenia Budynku 76 lokali mieszkalnych, 11 lokali usługowych 104 miejsca postojowe w garażu podziemnym (250x500). Woda ciepła, woda zimna, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wentylacja mechaniczna lokali, wentylacja mechaniczna lokali użytkowych i pomieszczeń technicznych, instalacja oddymiania hal garażowych, telefon, internet, RTV dostęp do drogi publicznej Wjazd do garażu podziemnego bezpośrednio z ul. Białostockiej Wjazd na teren inwestycji i plac wewnętrzny bramą od strony ul. Markowskiej. Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, jeżeli przedsięwzięcie deweloperskie dotyczy lokali mieszkalnych Usytuowanie lokalu oraz lokalizacja na kondygnacji - według Planu Lokalu Mieszkalnego wraz z planem kondygnacji budynku. Lokalizacja budynku na terenie wg Schematu zagospodarowani terenu Centrum Praskiego Koneser; Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper Określenie powierzchni i układu pomieszczeń, tabela z powierzchniami pomieszczeń, schemat lokalu z odniesieniem do kierunku północy i podziałką liniową - według Planu Lokalu Mieszkalnego wraz z planem kondygnacji budynku podpis dewelopera albo osoby uprawnionej do jego reprezentacji oraz pieczęć firmowa

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik do ustawy z dnia 16.września 2011 (poz....) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna 193, Kajetany

ul. Rolna 193, Kajetany Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Budynek Wytwórnia E2

PROSPEKT INFORMACYJNY Budynek Wytwórnia E2 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 27-01-2015 CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Budynek Wytwórnia E2 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

, ,

, , Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.12.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II z dnia 01.10.2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA DOM.developer Alfa sp. z o.o. ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław KRS 0000269294

Bardziej szczegółowo

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- ---------------------

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- --------------------- Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 26.04.2012.R PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER

Bardziej szczegółowo

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100

Bardziej szczegółowo

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DANE DEWELOPERA Deweloper MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000304674 Adres dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Partyzantów 1 46-100

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I z dnia 29.04.2012 r. po zmianach z dnia 05.06.2012 r., 05.07.2012 r., 9.11.2012,17.01.2013 i 13.06.2013r. CZĘŚĆ OGÓLNA I DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I.

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I. ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO I. CZEŚĆ OGÓLNA KATOWICE 01.02.2016.R 1. Dane Identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS PROSPEKT INFORMACYJNY

Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 15.08.2013. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra BRAK.

Zielona Góra BRAK. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.06.2017 rok PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy prospekt Informacyjny sporządzono dla Przedsięwzięcia Deweloperskiego Osiedle Mazurskie Jednostka A budowa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA

PROSPEKT INFORMACYJNY. PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie ustawy dnia 16

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE DWA ZADANIA INWESTYCYJNE: I zadanie- 6 budynków jednorodzinnych oraz II zadanie - 6 budynków jednorodzinnych TYCHY, UL. NOWA Niniejszy prospekt informacyjny

Bardziej szczegółowo

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 18 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "Lofty Ułańskie " POZNAŃ, ul. Wojskowa 6 WERSJA 001/U Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań

Bardziej szczegółowo

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl MPM Development Namysłów, dn. 20.10.2015 DANE INWESTORA Inwestor MPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000574083 Adres ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów Nr NIP

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY USTKA DN. 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper SŁAWOMIRA LEWANDOWSKA PROWADZĄDZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE APARTAMENTOWIEC TYCHY, UL. NOWA

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE APARTAMENTOWIEC TYCHY, UL. NOWA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE APARTAMENTOWIEC TYCHY, UL. NOWA www.akord-dom.pl Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie ustawy dnia 16 września 2011 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE INDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nr NIP i REGON HM ESTATE Sp.

Bardziej szczegółowo

(wejście od ul. Dajwór 2a)

(wejście od ul. Dajwór 2a) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20140821 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Confisio Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 24 kwietnia 2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper MEG Developments

Bardziej szczegółowo

Pharma Trade Polska Sp. z o.o. KRS: /

Pharma Trade Polska Sp. z o.o. KRS: / Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 15.12.2015 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER Deweloper

Bardziej szczegółowo

ul. Pliszek 2, lokal nr 2; Bielsko-Biała w realizacji

ul. Pliszek 2, lokal nr 2; Bielsko-Biała w realizacji Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 01.10.2016 roku 1-10-2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper PIECHURÓW

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY II ZADANIA INWESTYCYJNEGO

PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY II ZADANIA INWESTYCYJNEGO PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY II ZADANIA INWESTYCYJNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE DWA ZADANIA INWESTYCYJNE: I zadanie- 6 budynków jednorodzinnych - etap wykonany oraz II zadanie - 6 budynków jednorodzinnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "SWARZĘDZ POŁUDNIE" - IV etap (A4.2, E1.2) SWARZĘDZ ZALASEWO, os. Władysława Zamoyskiego nr 11, 12 WERSJA 004/M4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe

Bardziej szczegółowo

Ul. Dębowa 1a Marki

Ul. Dębowa 1a Marki Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data 08.04.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper A.S. DOM Ariusz

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI - 1 - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dąbrowskiego sp zoo,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego data 18 maja 2012 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY 14.03.2012 CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Deweloper RO.SA.-INVEST Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600 Radom Nr NIP i REGON NIP 948-23-63-963

Bardziej szczegółowo

PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl

PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 29.01.2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres PRODIPORT INVESTMENT

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE TYMIENIECKIEGO II WERSJA NR 11 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 27 kwiecień 2015 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap B1 Warszawa, ul.ordona/ ul.kasprzaka/ al. Prymasa Tysiąclecia WERSJA 3 z dnia 29.05.2014r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185. www.confisio.pl

PROSPEKT INFORMACYJNY. biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185. www.confisio.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-11-02 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper I Confisio Spółka z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.2016.555 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap A Warszawa, ulica Ordona WERSJA 9 z dnia. 23.12.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "KAMIENICA PRZY RYNKU" PRZEŹMIEROWO WERSJA 001/PRZ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY UCINONE SP. Z O.O., NIP:, KRS:

PROSPEKT INFORMACYJNY UCINONE SP. Z O.O., NIP:, KRS: UCINONE D E V E L O P E R Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 1.08.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185

biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20131216 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Confisio Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 555, 996. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE MODERNO CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE MODERNO CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 0 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 0 nr poz. 77). Prospekt

Bardziej szczegółowo

M-2 Spółka Cywilna Małgorzata i Mirosław Zuzela.

M-2 Spółka Cywilna Małgorzata i Mirosław Zuzela. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego?????? 2016 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper M-2 Spółka Cywilna

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA UCINONE SP. Z O.O., NIP: , KRS:

CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA UCINONE SP. Z O.O., NIP: , KRS: UCINONE strona 1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY SŁONECZNA ENKLAWA V MIKOŁÓW KAMIONKA UL.DZWONKOWA DZIAŁKA NR 2133/7 ZESPÓŁ DOMÓW JEDNORODZINNYCH DWULOKALOWYCH

Bardziej szczegółowo

Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA (załącznik nr 2 do Umowy Deweloperskiej) Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 27 kwietnia 2012 r. I. DANE IDENTYFIKACYJNE I

Bardziej szczegółowo

!!!!! PROSPEKT INFORMACYJNY!

!!!!! PROSPEKT INFORMACYJNY! PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 25.08.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper : SALWIRAK

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY TEKST JEDNOLITY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 19.02.2013r. PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OAZA PIĄTKOWO WERSJA 9 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

WZÓR prospektu informacyjnego

WZÓR prospektu informacyjnego Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 2011 nr 232 poz. 1377).

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Materiał marketingowy 2015- - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Echo - Nowy Mokotów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 11.01.2013r. Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE LEWANDÓW PARK WERSJA NR 16 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 12 mieszkań dwa budynki wielorodzinne (9 mieszkań, 3 mieszkania) przy ul. Żorskiej w Tychach Niniejszy prospekt informacyjny

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2013-12-09 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. KRS 0000235595 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)

Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. KRS 0000235595 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu: r. PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY ZADANIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE BUDYNKU OZNACZONEGO SYMBOLEM C2, REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Kwituję odbiór prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Kwituję odbiór prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Kwituję odbiór prospektu informacyjnego wraz z załącznikami. (data).. (czytelny podpis) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Data sporządzenia prospektu 17.05.2016

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 21.06.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 6

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 21.06.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 6 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 21.06.2012 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 6 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - SŁONECZNA ENKLAWA V

PROSPEKT INFORMACYJNY - SŁONECZNA ENKLAWA V UCINONE strona 1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY - SŁONECZNA ENKLAWA V MIKOŁÓW KAMIONKA UL.DZWONKOWA DZIAŁKI 2134/7, 2135/7, 2136/7, 2137/7, 2138/7, 2139/7, 2140/7

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa deweloperska

Nowa ustawa deweloperska Prezentacja dla Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów 6 czerwca 2012 radca prawny Beata Kuczek-Maruta Nowa ustawa deweloperska Ustawa z dnia 16 września 2011 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 12.02.2013 PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 10.III.14 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Gama M Inwestycje spółka

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dziennik Ustaw

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Rew. A

PROSPEKT INFORMACYJNY Rew. A Stan na dzień sporządzenia prospektu Data sporządzenia Prospektu: 2012-05-15 CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Rew. A Budynek ZZC Osiedle ZIELONA POLANA w Krakowie, ul. K. Bunscha 22 I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik nr 3 do Umowy deweloperskiej Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2017 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Kraków, ul. Słonecznikowa 6A.

Kraków, ul. Słonecznikowa 6A. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.01.2017. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres RÓŻANA CORE

Bardziej szczegółowo

USTAWA O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO

USTAWA O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO USTAWA O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO Materiał na Grupę Roboczą Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego Stan na 16 września 2011 r. Warszawa 2012 r. 1 Data aktu: 2011.09.16

Bardziej szczegółowo

WZÓR prospektu informacyjnego

WZÓR prospektu informacyjnego Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 2011 nr 232 poz. 1377).

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY INWESTYCJI

PROSPEKT INFORMACYJNY INWESTYCJI PROSPEKT INFORMACYJNY INWESTYCJI Warszawa, 22.09.2016 Sporządzono zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2011 Nr 232 poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2016 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

KRS 0000083872. 30-728 Kraków ul. Nowohucka 51a 12-656-00-41, 12-656-05-03. biuro@ktbs.aine.pl. www.ktbs.aine.pl

KRS 0000083872. 30-728 Kraków ul. Nowohucka 51a 12-656-00-41, 12-656-05-03. biuro@ktbs.aine.pl. www.ktbs.aine.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2013r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C2 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl ZAŁĄCZNIK Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 03 grudnia 2014 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C3 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377. USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377. USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Kancelaria Sejmu s. 1/21 Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 05/05/2014 rok PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego - WZÓR -

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego - WZÓR - CZĘŚĆ OGÓLNA Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego - WZÓR - PROSPEKT INFORMACYJNY dla zadania inwestycyjnego Dom Jednorodzinny przy ul. Spokojnej Nr 13 w Prudniku 2014-04-17 Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 555 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA. Al. Jana Pawła II 80, lok. 157, 00-175 Warszawa

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA. Al. Jana Pawła II 80, lok. 157, 00-175 Warszawa ZAŁĄCZNIK Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 22 kwietnia 2015 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Słonecznikowa 6A.

Kraków ul. Słonecznikowa 6A. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 08.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Buszka Core Development

Bardziej szczegółowo

NR KRS:0000391788. dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) Adres 66-008 ŚWIDNICA UL. MIESZKA I 16

NR KRS:0000391788. dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) Adres 66-008 ŚWIDNICA UL. MIESZKA I 16 Stan na 19.05.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM W PODZIEMIU, ZLOKALIZOWANY W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. MORELOWEJ dz.290

Bardziej szczegółowo

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 29.06.2017 PROSPEKT INFORMACYJNY Osiedle Świerczewskiego, Słomniki CZĘŚĆ OGÓLNA I.DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY REZYDENCJA TWARDOWSKIEGO UL. PIETRUSIŃSKIEGO W KRAKOWIE INWESTOR: ROC REZYDENCJA TWARDOWSKIEGO SP. Z O.O. UL. PARTYZANTÓW 1 46-100 NAMYSŁÓW NAMYSŁÓW, 31.03.2014 1 S t r o n a Niniejszy

Bardziej szczegółowo