PROSPEKT INFORMACYJNY Budynek Wytwórnia E2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY Budynek Wytwórnia E2"

Transkrypt

1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Budynek Wytwórnia E2 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Realty 3 Management Sp. z o.o. Projekt Developerski 6 Spółka Komandytowa KRS: Adres ul. Emilii Plater Warszawa dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) (adres lokalu przedsiębiorstwa) Nr NIP i REGON (NIP) (REGON) Nr telefonu Adres poczty elektronicznej Nr faksu Adres strony internetowej dewelopera II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO (należy wskazać (o ile istnieją) trzy ukończone przedsięwzięcia deweloperskie, w tym ostatnie)

2 Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej zł NIE III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU Adres i nr działki ewidencyjnej 1 Budynek zlokalizowany na działkach 16/1, 18/1, 1/11 u zbiegu ulic Markowskiej i Białostockiej w Warszawie. Nr księgi wieczystej Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej WA3M/ /0 hipoteka umowna łączna kaucyjna zabezpieczająca wierzytelność wynikającą z umowy kredytu inwestycyjnego wraz odsetkami i innymi należnymi kwotami z dnia r., w wysokości ,00 euro (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście euro). Ustanowiona na rzecz banku Polska Kasa Opieki S.A.; 1 Jeżeli działka nie posiada adresu, należy opisowo określić jej położenie.

3 hipoteka umowna łączna zabezpieczająca wierzytelności wynikające z umowy kredytowej umowa kredytu budowlanego i umowa kredytu VAT - wraz odsetkami i innymi należnymi kwotami z dnia r., w wysokości ,00 zł (słownie: dziesięć milionów sto osiem tysięcy złotych). Ustanowiona na rzecz banku Polska Kasa Opieki S.A.; hipoteka umowna łączna zabezpieczająca wierzytelności wynikające z umowy kredytowej umowa kredytu budowlanego i umowa kredytu VAT - wraz odsetkami i innymi należnymi kwotami z dnia r., w wysokości ,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych). Ustanowiona na rzecz banku Polska Kasa Opieki S.A.. hipoteka umowna łączna zabezpieczająca wierzytelności wynikające z umowy kredytowej z dnia r. do kwoty ,00 zł (słownie dwadzieścia osiem milionów osiemset tysięcy złotych ), ustanowiona na rzecz banku Polska Kasa Opieki S.A W przypadku braku księgi wieczy-stej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nierucho-mości 2 Plan zagospodarowania przestrze-nnego dla sąsiadujących działek 3 Przeznaczenie w planie Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usługowa oraz zieleń parkowa dopuszczalna zabudowy wysokość 25 metrów Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach doty-czących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powie-trznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szcze-gólności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach dopuszczalny procent 70% zabudowy działki Koneser CENTRUM PRASKIE -budynki mieszkaniowe, wielorodzinne, z usługami, handlem, biurami z dopuszczalną w myśl ustaleń MPZP funkcją typu np. gastronomia. - budynki handlowo, usługowo, biurowe z dopuszczalną w myśl ustaleń MPZP funkcją typu np. gastronomia. - obsługa ruchu pieszego i kołowego wielopoziomowy parking podziemny z niezbędną infrastrukturą oraz uzgodniony w Biurze SKZ zespół terenu ogólnodostępnych placów. Inwestycje drogowe - budowa ulic: 1000 lecia Państwa Polskiego, Siekierkowskiej, Nowojagiellońskiej - budowa drugiej linii metra - przebudowa Placu Wileńskiego Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) Uchwalone MPZP: - MPZP "Praga Centrum" Numer Uchwały : XCIII/2736/2010, publikacja : Nr 214 z poz MPZP "Targówek Przemysłowy cz I" Numer Uchwały : XX/227/00, publikacja : Nr 98 z poz MPZP "Dworzec Wschodni" Numer Uchwały : XCIII/2737/2010, publikacja : Nr 214 z poz MPZP "Rejon ul. Grochowskiej" Numer Uchwały : 143/VIII/99, publikacja : Nr 59 z poz.2082 (ponowne przystąpienie) MPZP w opracowaniu: - MPZP "Nowa Praga" 2 W szczególności imię i nazwisko albo nazwa (firma) właściciela lub użytkownika wieczystego oraz istniejące obciążenia na nieruchomości. 3 W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego umieszcza się jedynie informację Brak planu.

4 - MPZP "Nowa Praga II" - MPZP "Rejon Michałowa i Szmulowizny" - MPZP "Kamionek" - MPZP "Rejon ul. Podskarbińskiej" - MPZP "Port Praski" INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU Czy jest pozwolenie na budowę tak* nie* Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne tak* nie* Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone tak* nie* Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych Termin, do którego nastąpi przenie-sienie prawa własności nierucho-mości 131/PŁN/12 i 321/PRN/2012, 23/PRN/2014 Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Termin rozpoczęcia: r. Termin zakończenia: r r. Opis przedsięwzięcia deweloper-skiego liczba budynków 1 Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jedno-rodzinnego rozmieszczenie ich na nieruchomo-ści (należy podać minimalny od-stęp pomiędzy budynkami) Według załącznika graficznego. Budynek E2 zlokalizowano w północno zachodnim narożniku nieruchomości złożonej z Dz.Nr Ew.Gr. 16/1, 18/1, 1/11 skrzyżowanie ul. Białostockiej i ul. Markowskiej. Budynek usytuowano wzdłuż ul. Białostockiej. Bezpośrednie sąsiedztwo: Od strony północnej ul. Białostocka. Od strony wschodniej istniejący, zabytkowy budynek oznaczony jako kwartał I, odległość: 0,00m; istniejący, zabytkowy budynek oznaczony jako kwartał E4, odległość od narożników: 15,41m do 15,79m. Od strony południowej projektowany budynek oznaczony jako kwartał E3, odległość od narożników: 9,44m; 14,89m; 17,04m do 17,84m; istniejący, zabytkowy budynek oznaczony jako kwartał E4, odległość od narożników: 14,06m; 10,48m; 10,67m do 12,09m. Od strony zachodniej ul. Markowska. Ostateczną powierzchnią użytkową Lokalu Mieszkalnego, zdefiniowanego w niniejszej umowie deweloperskiej, umowie zobowiązującej do sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości oraz lokalu niemieszkalnego (garażowego) ( Umowy ), będzie powierzchnia ustalona na podstawie pomiaru wykonanego przez uprawnionego geodetę zgodnie z następującymi zasadami: * Niepotrzebne skreślić (kliknąć dwukrotnie na tekst).

5 Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przed-sięwzięcia deweloperskiego a). Powierzchnia lokali mieszkaniowych jest policzona do lica otynkowanej ściany; b). Do powierzchni lokali nie wliczono ścian działowych, wnęk okiennych, wnęk drzwiowych; c). W lokalach z antresolami antresole zostały wliczone do powierzchni lokalu; d). W lokalach z antresolami, schody wewnętrzne nie były wliczane do powierzchni lokalu; e). W lokalach z antresolami cała powierzchnia pod schodami włącznie z miejscem oparcia się schodów na płycie jest wliczona do powierzchni lokalu; f). Powierzchnia komórek lokatorskich jest policzona do lica wykończonej ściany; g). Do powierzchni komórek lokatorskich nie wliczono wnęk drzwiowych; h). Powierzchnia tarasów, loggi, balkonów jest policzona do lica wykończonej ściany i do wewnętrznej powierzchni balustrady; i). Do powierzchni tarasów, loggi, balkonów nie wliczono wnęk okiennych, wnęk drzwiowych. Realizacja projektu zostanie sfinansowana w 70% kredytem bankowym a w 30% środkami własnymi inwestora. Bank PEKAO SA Środki ochrony nabywców bankowy rachunek powierniczy służący gromadzeniu środków nabywcy Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy otwarty * zamknięty* W odniesieniu do przedsięwzięcia deweloperskiego rozpoczęto sprzedaż przed dniem wejścia w życie Ustawy z dnia 16 września 2011 r. O ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (D.U. Nr 232, poz. 1377) i zgodnie z art. 38 Ustawy deweloper nie stosuje środków ochrony, o których mowa w art. 4 Ustawy Gwarancja instytucji finansowej gwarantująca zwrot środków nabywcy lokalu, w razie nieprzeniesienia odrębnej własności w terminie określonym w umowie* W odniesieniu do przedsięwzięcia deweloperskiego rozpoczęto sprzedaż przed dniem wejścia w życie Ustawy z dnia 16 września 2011 r. O ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (D.U. Nr 232, poz. 1377) i zgodnie z art. 38 Ustawy deweloper nie stosuje środków ochrony, o których mowa w art. 4 Ustawy Nie dotyczy Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy Nie dotyczy Harmonogram deweloperskiego, w etapach przedsięwzięcia W ramach Inwestycji pod nazwą Centrum Praskie Koneser w kwartale ulic Białostockiej, Markowskiej oraz Ząbkowskiej, Deweloper w granicach działek nr 16, 18, 1/11, 19/3 oraz 19/4, objętych księgami wieczystymi nr KW WA3M/ /0 (działki 16, 18, 1/11), KW WA3M/ /6 (działka 19/3) oraz KW WA3M/ /2 (działka 19/4), rozpoczął realizację przedsięwzięcia deweloperskiego, obejmującego budowę 5 budynków mieszkalnych, to jest: E2, E3, E4, M i N, 3-6 kondygnacyjnych wraz z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą; zgodnie z aktualnymi założeniami Dewelopera, Inwestycja podzielona jest na zadania inwestycyjne; obecnie realizowane jest zadanie inwestycyjne nr 1 - obejmujące budowę budynku E2 posiadającego 6 kondygnacji, które zostanie usytuowane na działkach ewidencyjnych nr : 18/1 o powierzchni 0,0655 ha i 16/1 o powierzchni 0,2349 ha, które powstały w wyniku podziału działki

6 ewidencyjnej nr 16 i 18 wraz z działką nr 1/11 o powierzchni 0,0015 ha; kolejne zadania inwestycyjne obejmować będą budowę budynków wielomieszkaniowych: budynku E3, który zostanie usytuowany na działkach nr 16/4, 18/2, 19/6 i 19/10, które powstały w wyniku podziału działek ewidencyjnych nr 16,18, 19/3 i 19/4 ( E3 ), budynku E4, który zostanie usytuowany na działce ewidencyjnej nr 16/3, która powstała w wyniku podziału działki ewidencyjnej nr 16 ( E4 ), budynku M, który zostanie usytuowany na działce ewidencyjnej nr 19/9, która powstała w wyniku podziału działki ewidencyjnej nr 19/4 ( M ) oraz budynku N, który zostanie usytuowany na działce ewidencyjnej nr 19/7, która powstała w wyniku podziału działki ewidencyjnej nr 19/4 ( N ); harmonogram zadania inwestycyjnego numer 1 budynek Wytwórnia E2 w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego przedstawia się następująco: rozpoczęcie robót wykonanie płyty fundamentowej (12%) wykonanie stanu zero (23%) wykonanie szybów windowych, elem. konstrukcji budynku oraz 85% murów (48%) wykonanie stanu surowego otwartego (58%) wykonanie stanu surowego zamkniętego (73%) wykonanie tynków (90%) zakończenie prac budowlanych (100%) uzyskanie decyzji PINB zawarcie umowy przenoszącej własność Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji Cena ulegnie automatycznie proporcjonalnemu podwyższeniu albo obniżeniu, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy w przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy ostateczną powierzchnią użytkową a przybliżoną powierzchnią użytkową Lokalu Mieszkalnego. Strony postanawiają, że w przypadku, gdy ostateczna powierzchnia użytkowa Lokalu Mieszkalnego określona będzie się różniła od przybliżonej powierzchni użytkowej wskazanej o więcej niż +/- [2%] (dwa procent)], Nabywca będzie miał prawo do odstąpienia od umowy. Deweloper przedstawi Nabywcy ostateczne rozliczenie Ceny wraz z zawiadomieniem o dacie odbioru Lokalu Mieszkalnego. Wskazane rozliczenie będzie obejmowało informacje o ewentualnych należnych odsetkach za opóźnienie i karach umownych oraz innych ewentualnych dodatkowych kosztach, a także będzie zawierało rozliczenie z tytułu ewentualnej zmiany powierzchni użytkowej Lokalu Mieszkalnego. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ Należy opisać na jakich warunkach można odstąpić od umowy deweloperskiej 1.Nabywca ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy deweloperskiej, umowy zobowiązującej do sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości oraz lokalu niemieszkalnego (garażowego) ( Umowy ) w terminie 30 dni od dnia zawarcia przedmiotowych umów, jeżeli: a)umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Dz. U nr 232 poz ( Ustawa deweloperska ); b)informacje zawarte w przedmiotowych Umowach nie są zgodne z informacjami zawartymi w Prospekcie Informacyjnym lub jego załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 ust. 2 Ustawy deweloperskiej; c)deweloper nie doręczył zgodnie z art. 18 i art. 19 Ustawy deweloperskiej Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami; d)informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym lub jego załącznikach, na podstawie których zawarto przedmiotowe Umowy, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania tych Umów; e)prospekt Informacyjny, na podstawie którego zawarto Umowy, nie zawiera informacji ok 2.W przypadku skorzystania przez Nabywcę z prawa odstąpienia, o którym mowa w 14 ust. 1 oraz 14 ust. 3 przedmiotowych Umów, Umowy te

7 uważane są za niezawarte, a Nabywca nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od w/w Umów. 3.Nabywca ma ponadto prawo do odstąpienia od przedmiotowych Umów, w następujących przypadkach: a)gdy Deweloper nie przeniesie na Nabywcę prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej w terminie określonym w 7 przedmiotowych Umów; przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od Umów Nabywca wyznaczy Deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie prawa, o którym mowa powyżej, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 2 miesięcy; b)gdy ostateczna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego określona zgodnie z 15 przedmiotowych Umów będzie się różniła od przybliżonej powierzchni użytkowej wskazanej w 4 ust 1 Umów o więcej niż +/- [2% (dwa procent)] w terminie 30 dni od sporządzenia przez Strony Umów Protokołu Odbioru; c)gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług, na skutek której zdefiniowana w Umowach Cena brutto ( Cena ) ulegnie podwyższeniu w odniesieniu do kwot wskazanych w 8 ust. 1 oraz w 8 ust. 5 Umów - w terminie 14 (czternastu) dni od dnia poinformowania Nabywcy przez Dewelopera o zmianie Ceny brutto. 4.Oświadczenie Nabywcy o odstąpieniu od Umów będzie skuteczne, jeżeli będzie zawierało zgodę na wykreślenie wpisu roszczenia o wybudowanie Budynku, ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności, przeniesienie udziału we współwłasności Zieleni Publicznej oraz ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu niemieszkalnego (garażowego) i przeniesienia udziału w jego współwłasności, wynikających z przedmiotowych Umów, w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. 5.Deweloper ma prawo do odstąpienia od niniejszych Umów w następujących przypadkach: a)z powodu niespełnienia przez Nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w 9 niniejszych Umów, po bezskutecznym upływie 30 dni od dnia doręczenia Nabywcy wezwania w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot - w terminie 2 miesięcy od bezskutecznego upływu w/w terminu; b)z powodu niestawienia się Nabywcy do odbioru Lokalu Mieszkalnego zgodnie z 18 przedmiotowych Umów, z zastrzeżeniem dokonania zawiadomień, o których mowa w 18 - w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w drugim wezwaniu lub z powodu niestawienia się Nabywcy do podpisania aktu notarialnego Umowy Przenoszącej Własność Lokalu pomimo dwukrotnego doręczenia Nabywcy wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni - w terminie 2 miesięcy od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w drugim wezwaniu; c)z powodu niezabezpieczenia przez Nabywcę zapłaty zaległego świadczenia pieniężnego, niespełnionego przez Nabywcę w terminie lub wysokości określonej w harmonogramie płatności, stanowiącym załącznik do Umów, po bezskutecznym upływie 45 dni od dnia doręczenia Nabywcy wezwania w formie pisemnej do zabezpieczenia zapłaty zaległej płatności - w terminie 2 miesięcy od bezskutecznego upływu w/w terminu; przy tym Strony ustalają, że Deweloper będzie mógł doręczyć Nabywcy przedmiotowe wezwanie łącznie z wezwaniem, o którym mowa w lit. a) powyżej lub oddzielnie, po skierowaniu do Nabywcy wezwania, o którym mowa w lit. a) powyżej; Strony uzgadniają, że dopuszczalną formą zabezpieczenia przez Nabywcę zapłaty zaległej należności na rzecz Dewelopera będzie: (i) doręczenie Deweloperowi gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie, opiewającej na kwotę zaległej należności lub (ii) przedstawienie umowy kredytowej, z której wynikać będzie, że Nabywcy został przyznany kredyt umożliwiający zapłatę reszty Ceny lub (iii) ustanowienie na rzecz Dewelopera hipoteki na zabezpieczenie zapłaty zaległej należności, wpisanej na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej nieruchomości Nabywcy lub osoby trzeciej, której wartość, według operatu szacunkowego doręczonego przez Nabywcę Deweloperowi, sporządzonego nie wcześniej niż 2 miesiące przed dniem doręczenia go Deweloperowi, wystarcza na

8 zaspokojenie roszczeń Dewelopera o zapłatę przez Nabywcę zaległych należności. Powyższe uprawnienia Dewelopera nie będą mogły zostać wykonane, w przypadku gdy niewykonanie przez Nabywcę wskazanych wyżej zobowiązań wynika z wystąpienia siły wyższej. 6.W przypadku odstąpienia od Umów przez Dewelopera zgodnie z pkt 5 powyżej, Nabyw własności oraz ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu niemieszkalnego (garażowego) i przeniesienia udziału w jego współwłasności, wynikających z niniejszych Umów, w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. 7.W przypadku odstąpienia od Umów przez Nabywcę na podstawie pkt 3 lit. a) powyże równowartości 4,5% Ceny. 8.W przypadku odstąpienia od umowy przez Dewelopera, zgodnie z pkt 5 lit. b) powyżej, N 9.W przypadku odstąpienia od umowy przez Dewelopera zgodnie z pkt 5 lit. c) powyżej Na 10.Jeżeli Nabywca dopuszcza się opóźnienia z zapłatą całości lub części którejkolwiek z kwot na poczet Ceny, określonych w 9 Umów, Deweloper będzie uprawniony do naliczenia odsetek za opóźnienie według stopy odsetek ustawowych, za każdy dzień opóźnienia, przy czym łączna wysokość odsetek nie może przekroczyć równowartości 4,5% Ceny. Deweloper ma prawo zaliczyć wszelkie kwoty wpłacane przez Nabywcę w pierwszej kolejności na pokrycie należności z tytułu odsetek, przy czym w takim przypadku będzie zobowiązany do poinformowania Nabywcy o dokonaniu takiego zaliczenia w terminie 7 dni od jego dokonania. 11.W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od niniejszej umowy na podstawie jej postanowień, Deweloper zwróci Nabywcy, w terminie nie później niż 45 dni od daty wymagalności, środki wpłacone przez Nabywcę na rachunek Dewelopera z zastrzeżeniem prawa Dewelopera do zatrzymania kwot należnych od Nabywcy kar umownych i odsetek za opóźnienie, o których mowa powyżej. 12. Wykonanie przez jedną ze Stron prawa odstąpienia nie pozbawia jej prawa do kar umownych przewidzianych w niniejszych Umowach. 13. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy, umowne prawo odstąpienia może być zrealizowane przez każdą ze Stron w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r. INNE INFORMACJE Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź finansującego działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź też finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części w przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych: ZGODA BANKU NA BEZOBCIĄŻENIOWE WYODRĘBNIENIE LOKALU ORAZ CESJA 1. Deweloper oświadcza, że na potrzeby finansowania Inwestycji uzyskał kredyt bankowy udzielony przez PEKAO S.A. oraz że dla zabezpieczenia spłaty przedmiotowego kredytu została ustanowiona hipoteka, o której mowa w 1 ust 1 powyżej. Przy zawarciu niniejszej umowy Deweloper okazał wydaną przez Bank PeKaO SA promesę zgody na bezobciążeniowe wyodrębnienie Lokalu Mieszkalnego i przeniesienie jego własności pod warunkiem uprzedniego dokonania przez Nabywcę płatności całej Ceny. Przed zawarciem Umowy Przenoszącej Własność Lokalu Mieszkalnego Deweloper zobowiązuje się uzyskać od wskazanego banku zgodę w wymaganej formie na wyodrębnienie Lokalu Mieszkalnego bez obciążania go hipoteką oraz na zwolnienie z obciążenia hipotecznego przenoszonego na rzecz Nabywcy udziału w Lokalu Garażowym. 2. Nabywca wyraża zgodę na cesję wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz banku udzielającego kredytu deweloperowi na finansowanie budowy. Deweloper oświadcza niniejszym, iż przelał wierzytelność pieniężne z tytułu niniejszej umowy na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie jako zabezpieczenie udzielonego kredytu na podstawie umowy kredytowej z dnia r. Powiadomienie o cesji stanowi Złącznik nr 8 do umowy, Potwierdzenie powiadomienia o cesji stanowi Złącznik nr 9 do umowy.

9 Informacja o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 3) kopią pozwolenia na budowę; 4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową sprawozdaniem spółki dominującej; 5) projektem architektoniczno-budowlanym: Deweloper informuje, że osoba zainteresowana zawarciem umowy deweloperskiej może zapoznać się w lokalu przedsiębiorstwa dewelopera w Warszawie, pod adresem ul. Emilii Plater 28 z: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego dewelopera; 3) kopią pozwolenia na budowę; 4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata oraz, w związku realizacją inwestycji przez spółkę celową ze sprawozdaniem finansowym spółki dominującej BBI Development NFI za ostatnie dwa lata; 5) projektem architektoniczno-budowlanym.

10 CZĘŚĆ INDYWIDUALNA Cena m 2 powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego będącego przedmiotem umowy deweloperskiej lub budynku w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej Lokal nr *** o powierzchni ***m² w budynku E2 Wytwórnia Cena ***zł brutto/1m². Cena Lokal *** wynosi *** zł brutto. liczba kondygnacji Budynek ma maksymalnie sześć (6) kondygnacji nadziemnych i dwie (2) podziemne. technologia wykonania Budynek wykonany w konstrukcji żelbetowej, monolitycznej, ściany osłonowe z cegły silikatowej, ściany miedzylokalowe murowane lub żelbetowe, dachy płaskie - stropodachy niewentylowane. standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół niego, stanowiącym część wspólną nieruchomości liczba lokali w budynku liczba miejsc garażowych i postojowych dostępne media w budynku Standard Budynku wg załącznika: Centrum Praskie KONESER, Budynek E2 Wytwórnia, Standard wykończenia Budynku 76 lokali mieszkalnych, 11 lokali usługowych 104 miejsca postojowe w garażu podziemnym (250x500). Woda ciepła, woda zimna, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wentylacja mechaniczna lokali, wentylacja mechaniczna lokali użytkowych i pomieszczeń technicznych, instalacja oddymiania hal garażowych, telefon, internet, RTV dostęp do drogi publicznej Wjazd do garażu podziemnego bezpośrednio z ul. Białostockiej Wjazd na teren inwestycji i plac wewnętrzny bramą od strony ul. Markowskiej. Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, jeżeli przedsięwzięcie deweloperskie dotyczy lokali mieszkalnych Usytuowanie lokalu oraz lokalizacja na kondygnacji - według Planu Lokalu Mieszkalnego wraz z planem kondygnacji budynku. Lokalizacja budynku na terenie wg Schematu zagospodarowani terenu Centrum Praskiego Koneser; Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper Określenie powierzchni i układu pomieszczeń, tabela z powierzchniami pomieszczeń, schemat lokalu z odniesieniem do kierunku północy i podziałką liniową - według Planu Lokalu Mieszkalnego wraz z planem kondygnacji budynku podpis dewelopera albo osoby uprawnionej do jego reprezentacji oraz pieczęć firmowa

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013 1 R e p e r t o r i u m A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia ***------------------------------------------------------------------------------------------------------------ roku dwa tysiące trzynastego (**-**-2013)

Bardziej szczegółowo

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C2 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl ZAŁĄCZNIK Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 03 grudnia 2014 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego.. PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres DOMBUD s.c. Przemysław

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres APART

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 24 kwietnia 2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper MEG Developments

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.07.2015 wydanie 1 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEVELOPERA Deweloper ROZA DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "APM BARTYCKA II SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.03.2014 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Andrzej Kostrzewski

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "INWESTYCJE III APM

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-... PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzany jest dla Zadania Inwestycyjnego tj. zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GDYNIA, UL.POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO WERSJA 3 z dnia. 24.04.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Akt Notarialny. Umowa deweloperska

Akt Notarialny. Umowa deweloperska Wzór umowy deweloperskiej Repertorium A. Numer /2014 Akt Notarialny Dnia ****** dwa tysiące czternastego (***.2014) roku przed notariuszem Adrianą Miśkiewicz w siedzibie jej Kancelarii w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

Repertorium A Nr /2014

Repertorium A Nr /2014 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego sierpnia roku dwa tysiące czternastego (01.08.2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno, Strzyżewice ul. modelarska 13 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!!

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01.

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01. OSIEDLE LESZCZYNKO www.osiedleleszczynko.pl Leszno ul. Dożynkowa - Chociszewskiego Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY WZÓR PROSPEKTU INFROMACYJNEGO DLA INWESTYCJI NOWE CENTRUM POŁUDNIOWE Stan na dzień 06 maja 2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, -------------

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, ------------- KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Dorota Tyczyńska-Grzeszyk, Notariusz Iwona Krupińska, Spółka Cywilna ul. St. Dubois 12 lok. 16, 00-188 Warszawa tel. (22) 635-05-11, (22) 635-44-66, fax: (22) 207-28-09

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI INWESTOR: Brera Investycje Spółka z o.o. sp. k. Ul. Królowej Jadwigi 74A 30-209 Kraków Podpis dewelopera lub osoby upoważnionej do reprezentacji:

Bardziej szczegółowo

U M O W A D E W E L O P E R S K A

U M O W A D E W E L O P E R S K A Repertorium A numer /2014 Poniższy tekst stanowi wstępny projekt aktu notarialnego przeznaczony do konsultacji ze stronami i może ulegać modyfikacjom w związku z ustaleniami stawających i przedłożonymi

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Warszawa dn. 11.05.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELNI Inwestor

Bardziej szczegółowo