WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO"

Transkrypt

1 MSiG 188/2014 (4567) 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz APTEKA PRIMULA PIOTROWSKA RUT- KOWSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/22875/14/229] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 2. REGON NIP APTEKA PRIMULA PIOTROWSKA RUTKOWSKA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica POGONOW- SKIEGO nr domu 36 kod pocztowy poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCE- NIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART KSH APTEKA PRIMULA S.C. ELŻBIETA PIOTROWSKA- -RUTKOWSKA, PIOTR PASIERBIAK W APTEKA PRIMULA PIOTROWSKA RUTKOWSKA SPÓŁKĘ JAWNĄ, NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA R. WSPÓLNICY: ELŻBIETA PIO- TROWSKA-RUTKOWSKA ORAZ PIOTR PASIERBIAK WPISANI W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMA- CJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RP JAKO PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PIOTROWSKA RUT- KOWSKA 2. ELŻBIETA BARBARA TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 2 1. PASIERBIAK 2. PIOTR TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU, W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZAKRES CZYNNOŚCI SPÓŁKI KONIECZNA JEST REPREZENTACJA WSZYSTKICH WSPÓLNI- KÓW ŁĄCZNIE. ZA SPRAWY PRZEKARACZAJĄCE ZWYKŁY ZAKRES CZYNNOŚCI SPÓŁKI UWAŻA SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI CZYNNOŚCI, KTÓRE MOGĄ RODZIĆ ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZE- NIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ZŁ (SŁOWNIE: DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH). PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PIOTROWSKA RUTKOWSKA 2. ELŻBIETA BAR- BARA PASIERBIAK 2. PIOTR Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYRO- BÓW FARMACEUTYCZNYCH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYRO- BÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZ- NYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSME- TYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z PAKOWANIEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz BALMET PLUS BALCERZAK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/32199/14/775] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. BALMET PLUS BALCERZAK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. OSTROŁĘKA gmina M. OSTROŁĘKA miejscowość OSTROŁĘKA 2. miejscowość OSTROŁĘKA ulica MAGAZYNOWA nr domu 1 kod pocztowy poczta OSTROŁĘKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. DATA ZAWARCIA UMOWY - 14 SIERPNIA 2014 ROKU, POMIĘDZY MAGDALENA AGNIESZKA BALCERZAK, ZBIGNIEW BALCERZAK Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BALCERZAK 2. MAGDALENA AGNIESZKA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. BAL- CERZAK 2. ZBIGNIEW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BALCE- RZAK 2. MAGDALENA AGNIESZKA BALCERZAK 2. ZBIGNIEW Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW META- LOWYCH Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI Z PRODUK- CJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘ- ŻYN Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTO- WYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYKONY- WANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANA- LIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLI- MATYZACYJNYCH Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZ- NEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKO- WYCH C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZ- NEGO PROJEKTOWANIA Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Poz KAPITAN NAVI ELŻBIETA STRAMEK I WALDEMAR KARPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY SZCZECIN-CEN- TRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [SZ.XIII NS-REJ.KRS/13024/14/479] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. KAPITAN NAVI ELŻBIETA STRAMEK I WALDE- MAR KARPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFICKI gmina TRZEBIATÓW miejscowość TRZE- BIATÓW 2. miejscowość TRZEBIATÓW ulica KOŁO- BRZESKA nr domu 26 kod pocztowy poczta TRZEBIATÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 3 CZERWCA 2014 ROKU Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZE- KSZTAŁCENIE 2. UCHWAŁA ELŻBIETY STRAMEK I WALDEMARA KARPIŃSKIEGO - WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWO PRO- DUKCYJNE KAPITAN NAVI SPÓŁKA CYWILNA ELŻBIETA STRAMEK, WALDEMAR KARPIŃSKI Z DNIA 3 CZERWCA 2014 ROKU W SPRAWIE PRZKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ JAWNĄ. WSPÓL- NICY SPÓŁKI CYWILNEJ: ELŻBIETA STRAMEK (NIP ) FIRMA PRZEDSIĘBIORCY: ELŻBIETA STRAMEK; PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE KAPITAN NAVI SPÓŁKA CYWILNA ELŻBIETA STRAMEK, WALDEMAR KARPIŃSKI, WALDEMAR KARPIŃSKI (NIP ), FIRMA PRZEDSIĘ- BIORCY: WALDEMAR KARPIŃSKI; PRZEDSIĘBIOR- STWO PRODUKCYJNE KAPITAN NAVI SPÓŁKA CYWILNA ELŻBIETA STRAMEK, WALDEMAR KARPIŃSKI, PODSTAWA PRAWNA PRZEKSZTAŁ- CENIA: ART KODEKSU SPÓŁEK HANDLO- WYCH. Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STRAMEK 2. ELŻBIETA MIROSŁAWA TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 2 1. KARPIŃSKI 2. WALDEMAR TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. STRAMEK 2. ELŻ- BIETA MIROSŁAWA KARPIŃSKI 2. WALDEMAR Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW Z WYNA- JEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁA- SNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Poz MEDIPAK SPÓŁKA JAWNA CZESŁAW KOBYŁECKI, ZENON KAWECKI, DANUTA KOBYŁECKA. KRS SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [OP.VIII NS-REJ.KRS/8462/14/713] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. MEDIPAK SPÓŁKA JAWNA CZESŁAW KOBY- ŁECKI, ZENON KAWECKI, DANUTA KOBYŁECKA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 101 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

2 MSiG 188/2014 (4567) 1. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat NYSKI gmina PAKOSŁAWICE miejscowość REŃ- SKA WIEŚ 2. miejscowość REŃSKA WIEŚ nr domu 76 kod pocztowy poczta PAKOSŁAWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁ- CENIE 2. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ MEDIPAK SP.C. TJ: CZESŁAWA KOBY- ŁECKIEGO WPISANEGO DO EWIDENCJI DZIAŁAL- NOŚCI GOSPODARCZEJ POD FIRMĄ CZESŁAW KOBYŁECKI MEDIPAK - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA, PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA; ZENONA KAWECKIEGO WPISANEGO DO EWI- DENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD FIRMĄ PRAKTYKA LEKARSKA KAWECKI ZENON, DANUTY KOBYŁECKIEJ WPISANEJ DO EWIDEN- CJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD FIRMĄ NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA, PRZED- SZKOLE PRYWATNE SMERF, MEDIPAK NIEPU- BLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I GRU- POWA PRAKTYKA LEKARSKA Z DNIA R. O PRZEKSZTAŁCENIU NA PODSTAWIE ART. 26 UST. 4 KSH. Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOBY- ŁECKI 2. CZESŁAW WACŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. KAWECKI 2. ZENON GRZEGORZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. KOBYŁECKA 2. DANUTA KRYSTYNA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIEL- NEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW W ZAKRESIE NIE PRZEKRACZAJĄCYM ZWYKŁEGO ZAKRESU CZYNNOŚCI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KOBYŁECKI 2. CZESŁAW WACŁAW KAWECKI 2. ZENON GRZEGORZ KOBYŁECKA 2. DANUTA KRYSTYNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻ- NYCH E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Poz NEPHAX SPÓŁKA JAWNA ARKADIUSZ KAWALEC MICHAŁ PODSIADŁY. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GD.VII NS-REJ.KRS/18603/14/397] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. NEPHAX SPÓŁKA JAWNA ARKADIUSZ KAWA- LEC MICHAŁ PODSIADŁY 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica BIEGAŃSKIEGO nr domu 10 nr lokalu 22 kod pocztowy poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KAWALEC 2. ARKA- DIUSZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. PODSIADŁY 2. MICHAŁ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KAWALEC 2. ARKADIUSZ PODSIADŁY 2. MICHAŁ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMO- WANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMA- TYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA TELEKOMUNIKACJA Poz U PRZYJACIÓŁ MICHAŁ KAR- WAT, DAWID POZIOMSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [CZ.XVII NS-REJ.KRS/7676/14/769] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. U PRZYJACIÓŁ MICHAŁ KARWAT, DAWID POZIOM- SKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA 2. miejscowość CZĘSTOCHOWA ulica MSTOWSKA nr domu 105 kod pocztowy poczta CZĘSTO- CHOWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R R. ZMIANA 2 PKT. 1; 2 PKT R. ORAZ R. ZMIENIONO 2 PKT. 1, 2 PKT. 2 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KARWAT 2. MICHAŁ PIOTR NIE 8. NIE 2 1. POZIOMSKI 2. DAWID ZBIGNIEW NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W CZYNNOŚCIACH ZWYKŁYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE, DO CZYNNOŚCI ZAŚ INNYCH KONIECZNA JEST ŁĄCZNA REPRE- ZENTACJA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW. CZYNNO- ŚCI ZWYKŁE OBEJMUJĄ ZDARZENIE NIE PRZE- KRACZAJĄCE KWOTY ,00 ZŁ PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KARWAT 2. MICHAŁ PIOTR POZIOMSKI 2. DAWID ZBIGNIEW Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE B RUCHOME PLA- CÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZY- GOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁAL- NOŚĆ GASTRONOMICZNA Z PRZYGO- TOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z PRODUKCJA LODÓW Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK Z WYTWA- RZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄ- CYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKRE- ŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWA- RÓW RÓŻNEGO RODZAJU A SPRZE- DAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPO- JÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z TRANSPORT DRO- GOWY TOWARÓW C POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIA- NIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSO- WYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA d) Spółki komandytowe Poz APARTAMENTY JUROWIECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/51043/14/606] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. APARTAMENTY JUROWIECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica POZNAŃ- SKA nr domu 16 nr lokalu 4 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA PRZED NOTARIUSZEM, IGOREM POPOW, UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3, BIAŁYSTOK REP. A 3966/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. APARTAMENTY JURO- WIECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. KORZIŃ- SKI 2. STEFAN TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 3 1. JABŁOŃ- SKI 2. ZBIGNIEW TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 2. NIE 4 1. PĘSKA BRO- WARNY 2. JOLANTA MAŁGORZATA TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO JEDNO- OSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. KOMPLE- MENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA APARTAMENTY JUROWIECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (KRS ), W KTÓREJ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: STEFAN KORZIŃSKI- PREZES ZARZĄDU JOLANTA MAŁGO- RZATA PĘSKA-BROWARNY- CZŁONEK ZARZĄDU, ZBIGNIEW JABŁOŃSKI- CZŁONEK ZARZĄDU PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. APARTAMENTY JUROWIECKA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 3. Prokurenci 1 1. PĘSKI 2. BOGDAN TADEUSZ PROKURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALI- STYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZE- NIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 102

3 MSiG 188/2014 (4567) GAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH REKLAMA, BADA- NIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA- WIONYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONY- WANA NA ZLECENIE TRANSPORT DRO- GOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZ- TWO TECHNICZNE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECH- NICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRA- CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Poz ASTRADES SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁ- NOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GD.VIII NS-REJ.KRS/18848/14/888] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. ASTRADES SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA 2. miejscowość GDYNIA ulica ABRAHAMA nr domu 18 nr lokalu 12 kod pocztowy poczta GDYNIA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie , KRZYSZTOF WYSOCKI UL. DĄBROWSKIEGO 115, RUMIA, REPERTORIUM A NUMER 4734/2014/J Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ASTRADES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ NIE 2 1. BUT- KIEWICZ 2. WALDEMAR ROMAN NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 3 1. SCHU- MACHER 2. JAROSŁAW BERNARD NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 4 1. SCHRÖDER 2. TADEUSZ MIECZYSŁAW TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE Z SPOSOBEM REPREZENTACJI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ASTRADES SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z POZOSTAŁE POŚREDNIC- TWO PIENIĘŻNE Z POZOSTAŁA FINAN- SOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZ- PIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Z KUPNO I SPRZE- DAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERU- CHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIO- NYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECE- NIE Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘ- GOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY- KLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODARO- WANIEM TERENÓW ZIELENI MAGA- ZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPRO- GRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA REKLAMA Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE Poz COPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/32766/14/215] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. COPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI gmina IMIELIN miejscowość IMIELIN 2. miejscowość IMIELIN ulica KAROLA MIARKI nr domu 5A kod pocztowy poczta IMIELIN kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej - Adres strony internetowej Rub. 4. Informacje o umowie NOTA- RIUSZ BARTŁOMIEJ NOWAK, KANCELARIA NOTA- RIALNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE UL. DĄBROW- SKIEGO 44/2 REPERTORIUM A NUMER 4445/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. COPCO SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. KOPACZ 2. ARKADIUSZ PIOTR TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY- SŁUGUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI CZYLI COPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W IMIELINIE (KRS ). SPÓŁKĘ KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE ZARZĄD-JEDNOOSOBOWO PRE- ZES ZARZĄDU ARAKADIUSZ KOPACZ, PESEL PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. COPCO SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLA- NYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYN- KÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEK- TRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Poz EMBS GROUP SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/23207/14/249] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 3. EMBS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica ALEJA SOSNOWA nr domu 2 A kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie , REPERTORIUM A NR 4332/2014, NOTARIUSZ MARCIN SATORA, KANCELARIA NOTARIALNA SŁAWOMIR MAGO- LAN NOTARIUSZ, MARCIN SATORA NOTARIUSZ MAGOLAN&SATORA SPÓŁKA CYWILNA, KRAKÓW, UL. KRÓLEWSKA 57 Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. EMBS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. KARA- PLIOS 2. STATHIS ANTONI TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁOTYCH ,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub ,00 ZŁOTYCH 2. NIE 3 1. PAPAZOSKI 2. METODIJA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁOTYCH ,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub ,00 ZŁOTYCH 2. NIE 4 1. SCOTT 2. NICHOLAS ALAN 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁOTYCH ,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub ,00 ZŁOTYCH 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZ PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. KOMPLEMENTARIUSZ DOKONUJE CZYNNOŚCI PRAWNYCH I FAKTYCZNYCH ZGODNIE Z ZASA- DAMI JEGO REPREZENTACJI. DO REPREZENTO- WANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. ZARZĄD JEST UPRAWNIONY DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZANIA PRA- WEM BEZ WZGLĘDU NA WARTOŚĆ TEGO ZOBO- WIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA. PREZESEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST STATHIS ANTONI KARAPLIOS WICEPREZESAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: METODIJA PAPAZO- SKI, NICHOLAS ALAN SCOTT PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. EMBS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIE- RZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYL- NEGO I PÓŁPRODUKTÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZE- MYSŁOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZE- DAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZE- DAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW META- LOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEK- STYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYRO- BÓW TYTONIOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ 103 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

4 MSiG 188/2014 (4567) AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZE- DAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMU- JĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) Z WYDAWANIE GAZET Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAW- NICZA Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMA- CYJNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIA- ŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z STOSUNKI MIĘDZY- LUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- CJI REKLAMOWYCH A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLA- MOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚRED- NICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLA- MOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZ- NYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z BADA- NIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Poz GREEN POWER DEVELOPMENT WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/24061/14/638] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. GREEN POWER DEVELOPMENT WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica HALICKA nr domu 9 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej -POWER.COM.PL - Adres strony internetowej HTTP: //GREEN-POWER.COM.PL/ Rub. 4. Informacje o umowie , NOTARIUSZ TOMASZ OBTUŁOWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W KRA- KOWIE REP. A NR 5075/2014 Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA GREEN POWER DEVELOPMENT WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI GREEN POWER DEVELOPMENT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS W DNIU R.NOTARIUSZ TOMASZ OBTUŁOWICZ REP. A NR 5070/2014. UCHWAŁĘ OPRZEKSZTAŁCENIU PODJĘŁO ZGRO- MADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI GREEN POWER DEVELOPMENT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. GREEN POWER DEVELOP- MENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KRÓLI- KOWSKI 2. ADAM ANDRZEJ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ , 87 ZŁ 12. NIE PRub , 87 ZŁ 2. NIE 2 1. GREEN POWER DEVELOPMENT WIND SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 3 1. SPÓRNA 2. SŁAWOMIR MICHAŁ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ , 49 ZŁ 12. NIE PRub , 49 ZŁ 2. NIE 4 1. KOSIŃSKI 2. ZBIGNIEW ROMAN NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ , 53 ZŁ 12. NIE PRub , 53 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPRE- ZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ TJ.GREEN POWER DEVELOPMENT WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KRA- KOWIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST: 1.W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIE- LOOSOBOWEGO: -KAŻDY CZLONEK ZARZĄDU DZIALAJĄCY SAMODZIELNIE W KAŻDEJ SPRAWIE POWODUJĄCEJ ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DO ,00 ZŁORAZ W SPRA- WACH O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM, -PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZ- NIE Z PREZESEM ZARZĄDU W KAŻDEJ SPRAWIE POWODUJĄCEJ ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI POWYŻEJ ,00 ZŁ OSOBAMI REPREZENTUJĄCYMI SPÓŁKĘ SĄ SŁAWOMIR SPÓRNA (PREZES ZARZĄDU, )ZBIGNIEW KOSIŃ- SKI (WICEPREZES ZARZĄDU), ADAM KRÓLIKOW- SKI (CZŁONEK ZARZĄDU). PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. GREEN POWER DEVE- LOPMENT WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFOR- MACJI Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH Z PRODUKCJA POZO- STAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZE- NIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZO- STAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z WYTWA- RZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJ- NYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIER- CEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- -KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKONYWA- NIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁA- DANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWY- WANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLE- NIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚRED- NICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHI- TEKTURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTO- WANIA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIAL- NYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTU- ALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZE- NIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz INOVISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY W CZĘSTO- CHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [CZ.XVII NS-REJ.KRS/8178/14/137] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. INOVISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA 2. miejscowość CZĘSTO- CHOWA ulica KISIELEWSKIEGO nr domu 18/28 kod pocztowy poczta CZĘSTOCHOWA kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ MARIA BIAŁAS, KANCELARIA NOTA- RIALNA S.C. W CZĘSTOCHOWIE, REPERTORIUM A NR 5312/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. INOVISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. WACHELKA 2. MAREK JANUSZ TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 3 1. WACHELKA 2. JOLANTA TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 104

5 MSiG 188/2014 (4567) 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ, INOVISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIE- DZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU POWO- ŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIO- NYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA: MAREK WACHELKA - PREZES ZARZĄDU, PROKURENT: JOLANTA WACHELKA. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. INOVISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOW- NIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI Z PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO Z PRODUK- CJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALO- WYCH I ICH CZĘŚCI Z PRODUKCJA META- LOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH Z PRO- DUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; META- LURGIA PROSZKÓW Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH Z PRODUKCJA WYRO- BÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANS- FORMATORÓW Z PRODUKCJA APARA- TURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRODUKCJA POZO- STAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO Z PRODUK- CJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNI- KÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTO- CYKLOWYCH Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWY- TAKÓW Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU Z PRODUKCJA MASZYN DLA METALURGII Z PRODUK- CJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWA- NIA ORAZ BUDOWNICTWA Z PRODUK- CJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH Z NAPRAWA I KONSERWA- CJA MASZYN Z NAPRAWA I KONSER- WACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZ- NYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z INSTALO- WANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRZESYŁA- NIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z DYSTRY- BUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z HAN- DEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁA- DÓW KLIMATYZACYJNYCH Z REALIZA- CJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZ- KALNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNO- WYCH I KOLEI PODZIEMNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁO- WYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKO- MUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWA- NIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STO- LARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKAR- STWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOW- LANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKO- NYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZE- DAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTY- WANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJA- LIZOWANA Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PRO- WADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKO- WEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWI- SKAMI Z TRANSPORT DROGOWY TOWA- RÓW Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHO- MOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHO- MOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIE- RII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNO- LOGII Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZ- NEGO PROJEKTOWANIA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZO- STAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOW- LANYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z DZIERŻAWA WŁASNO- ŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUK- TÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRA- WEM AUTORSKIM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALI- ZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATY- ZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZO- STAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZO- STAŁYCH TOWARÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z POZO- STAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄ- CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERY- TALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄ- CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERY- TALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ FOTO- GRAFICZNA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMI- NISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWA- NIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALI- STYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PRO- WADZENIE BIURA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Poz INTERIUM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJO- NOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [GD.VII NS-REJ.KRS/18445/14/281] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. INTERIUM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica STARODWORSKA nr domu 1 kod pocztowy poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI ZOSTAŁA ZAWARTA W DNIU R. PRZED NOTARIUSZEM ADAMEM WASAKIEM W KANCE- LARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU PRZY ULICY WAJDELOTY 18/1(REPERTORIUM A NR 3640/2014) Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. INTERIUM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. WANIEW- SKI 2. MACIEJ PIOTR TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ZŁOTYCH ZŁOTYCH 12. NIE PRub ZŁOTYCH 2. NIE 3 1. PORĘBA 2. KAROL STANISŁAW TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ZŁO- TYCH ZŁOTYCH 12. NIE PRub ZŁOTYCH 2. NIE 4 1. DEMKÓW 2. DOROTA EWA NIE 8. NIE 9. TAK ZŁO- TYCH ZŁOTYCH 12. NIE PRub ZŁOTYCH 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTA- RIUSZ INTERIUM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPO- WAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU 105 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

6 MSiG 188/2014 (4567) SAMODZIELNIE DO KWOTY NIEPRZEKRACZAJĄ- CEJ WARTOŚĆ ZŁOTYCH, W PRZYPADKU SPRAW PRZEKRACZAJĄCYCH RÓWNOWARTOŚĆ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA PEŁNI MACIEJ PIOTR WANIEWSKI. WICEPREZESEM KOMPLE- MENTARIUSZA JEST KAROL STANISŁAW PORĘBA. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. INTERIUM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIE- RUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Poz INVEST KOMFORT TRÓJMIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GD.VIII NS-REJ.KRS/18784/14/467] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 3. INVEST KOMFORT TRÓJMIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDY- NIA miejscowość GDYNIA 2. miejscowość GDYNIA ulica HRYNIEWICKIEGO nr domu 6C nr lokalu 47 kod pocztowy poczta GDYNIA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie , NOTA- RIUSZ WIESŁAWA RYDZYKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. ŚWIĘTOJAŃSKIEJ 93/6 W GDYNI, AKT NOTARIALNY REP. A NR 4709/2014. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE 2 1. INVEST KOMFORT TRÓJMIA- STO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ 9. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOM- PLEMENTARIUSZ WEDŁUG ZASAD REPREZENTA- CJI WYNIKAJĄCYCH Z AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI INVEST KOMFORT TRÓJMIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIE- DZIBĄ W GDYNI. ZARZĄD KOMPLEMENTARIU- SZA: MIECZYSŁAW IGNACY CIOMEK - PREZES ZARZĄDU, WOJCIECH JERZY KOZIOROWSKI - WICE- PREZES ZARZĄDU, MAREK PIRSZTUK - CZŁO- NEK ZARZĄDU, JANUSZ KRZYSZTOF KRAIŃSKI - CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄD STANOWI PREZES ZARZĄDU, UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. INVEST KOMFORT TRÓJMIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁA- DÓW KLIMATYZACYJNYCH Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEO- LOGICZNO-INŻYNIERSKICH Z WYKO- NYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANA- LIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLI- MATYZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZ- KARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALI- STYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z KON- SERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECE- NIE Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KON- SERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETA- LICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIE- WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIEN- NYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTA- ŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄ- ZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYRO- BÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRA- GANAMI I TARGOWISKAMI Z TRANS- PORT DROGOWY TOWARÓW Z POZO- STAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHO- MOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFE- SJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz KREATYWNA SIEĆ OSTROWICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GD.VIII NS-REJ.KRS/17703/14/427] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 3. KREATYWNA SIEĆ OSTROWICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina WEJ- HEROWO miejscowość BOLSZEWO 2. miejscowość BOLSZEWO ulica WRZOSOWA nr domu 1 kod pocztowy poczta BOLSZEWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ RAFAŁ SOKOŁOWSKI, KANCELA- RIA NOTARIALNA PRZY PL. KASZUBSKIM 7/10 W GDYNI, REP. A NR 1361/2014 Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BAĆ 2. BARTOSZ WIKTOR NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁO- TYCH) ,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 12. NIE PRub ,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁO- TYCH) 2. NIE 2 1. OSTROWICKI 2. KAMIL ADAM NIE 8. NIE 9. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ MOŻE SAMODZIEL- NIE KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY LUB SAMO- DZIELNIE KOMANDYTARIUSZ JAKO JEJ PEŁNO- MOCNIK LUB PROKURENT. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. OSTROWICKI 2. KAMIL ADAM Rub. 3. Prokurenci 1 1. BAĆ 2. BARTOSZ WIKTOR SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRO- NAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) Poz MED GET-CO SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.VIII NS-REJ.KRS/18551/14/99] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 3. MED GET-CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKO- POLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica MILCZAŃSKA nr domu 50A nr lokalu 3 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. DNIA PRZED NOTARIUSZEM NATALIĄ NIECEWICZ, PRO- WADZACĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY ŚWIĘTY WOJCIECH 10/4 W POZNANIU, ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ. REPERTORIUM A NR 159/2014. Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GET-CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. STARKOW- SKA 2. MAGDALENA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 3 1. STARKOW- SKI 2. KRZYSZTOF TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 106

7 MSiG 188/2014 (4567) spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRA- NICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI). PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. GET-CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETO- WYCH Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA- WIONYMI Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECH- NICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANI- ZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEU- TYCZNA B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO C PRAKTYKA PIELĘ- GNIAREK I POŁOŻNYCH D DZIAŁAL- NOŚĆ PARAMEDYCZNA E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁ- NOSPRAWNYCH Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz NEUROMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [KR.XII NS-REJ.KRS/18931/14/861] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. NEUROMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WADOWICKI gmina ANDRYCHÓW miejscowość ANDRYCHÓW 2. miejscowość ANDRY- CHÓW ulica KRAKOWSKA nr domu 140 A kod pocztowy poczta ANDRYCHÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. - KAN- CELARIA NOTARIALNA DR STANISŁAW WIKTOR, ŁUKASZ BIES, MAŁGORZATA NEUMAN SPÓŁKA CYWILNA W KĘTACH, NOTARIUSZ ŁUKASZ BIES, REP. A NR 6890/2014 Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KUDŁACIK 2. ALICJA MARIA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK , , NIE PRub ,00 2. NIE 2 1. KUDŁACIK 2. TOMASZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK , , NIE PRub ,00 2. NIE 3 1. NEUROMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ: A) W PRZYPADKU GDY W SPÓŁCE JEST TYLKO JEDEN KOMPLEMENTARIUSZ - KOMPLE- MENTARIUSZ, B) W PRZYPADKU GDY W SPÓŁCE JEST WIĘCEJ NIŻ JEDEN KOMPLEMENTARIUSZ, UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ, DWAJ KOMPLEMENTARIUSZE DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, LUB JEDEN KOMPLE- MENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKUREN- TEM, C) W PRZYPADKU GDY KOMANDYTARIUSZE SĄ RÓWNOCZEŚNIE OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA, UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ JEST KOMPLEMETARIUSZ ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI PODPUNKTÓW A) I B). W IMIENIU KOMLEMENTARIUSZA - NEURO- MED SPÓŁKI Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNO- ŚCIA DZIAŁA ZARZĄD ZGODNIE Z UJAWNIONYM DLA NIEJ SPOSOBEM REPREZENTACJI. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTACJI: TOMASZ KUDŁACIK ALICJA KUDŁACIK MICHAŁ KUDŁACIK PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. NEUROMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZ- PIECZNE Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZ- PIECZNYCH Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTY- KUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKO- ŚCIĄ ŻYWNOŚCI A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLA- MOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚRED- NICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLA- MOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZ- NYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PRO- JEKTOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z TŁUMACZENIAMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTA- ŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MOTOCYKLI Z WYPOŻYCZA- NIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIAL- NYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKI- WANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRA- COWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPO- ŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPO- ŁECZNYCH Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTO- WYCH I REKREACYJNYCH B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Z DZIA- ŁALNOŚĆ SZPITALI Z PRAKTYKA LEKAR- SKA OGÓLNA Z PRAKTYKA LEKAR- SKA SPECJALISTYCZNA Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA A DZIAŁAL- NOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA B DZIA- ŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM Poz OR-BUD W. ORLIŃSKI G. ORLIŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/48673/14/665] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. OR-BUD W. ORLIŃSKI G. ORLIŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica KĄTY GRODZISKIE nr domu 103G kod pocztowy poczta WAR- SZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ WŁADYSŁAW LEWAN- DOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZA- WIE, REP. A NR 3810/2014. Rub R. Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ORLIŃSKI 2. WOJ- CIECH ZBIGNIEW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. ORLIŃSKA 2. GRAŻYNA BARBARA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 3 1. CIEŚLAK 2. WŁODZIMIERZ STEFAN TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁOTYCH ,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub ,00 ZŁOTYCH 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE SAMO- DZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ORLIŃSKI 2. WOJCIECH ZBIGNIEW ORLIŃ- SKA 2. GRAŻYNA BARBARA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z PRZYGOTOWA- NIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONY- WANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALI- ZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATY- ZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZO- STAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STO- LARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKAR- STWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOW- LANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKO- NYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE 107 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

8 MSiG 188/2014 (4567) ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANE Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERU- CHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIE- RUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYN- KÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Poz PARSYMONIA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.VIII NS-REJ.KRS/22550/14/279] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 3. PARSYMONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica KRASIŃSKIEGO nr domu 12 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej - Adres strony internetowej Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ZAWARTA W DNIU 7 LIPCA 2014 ROKU PRZED NOTARIUSZEM JACKIEM KACZO- ROWSKIM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTA- RIALNĄ W POZNANIU, PRZY ULICY MŁŃSKIEJ 2/4, NR REPERTORIUM: 249/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PAR- SYMONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. STOŻEK 2. MICHAŁ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 3 1. BUSINESS EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PARSYMONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZO- STAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLI- MATYZACYJNYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Poz RECOVER MONEY SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/33033/14/413] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. RECOVER MONEY SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIEC- KIE powiat M. OSTROŁĘKA gmina M. OSTROŁĘKA miejscowość OSTROŁĘKA 2. miejscowość OSTRO- ŁĘKA ulica JANUSZA KORCZAKA nr domu 73 kod pocztowy poczta OSTROŁĘKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie NOTA- RIUSZ KRYSTYNA ZAŁUSKA KANCELARIA NOTA- RIALNA UL. BOGUSŁAWSKIEGO 23 OSTROŁĘKA REPERTORIUM A 5266/2014 Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CAPI- TAL SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. TAK PRub ,00 ZŁ 2. TAK 2 1. RECO- VER MONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY- SŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - RECOVER MONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W IMIENIU KTÓREJ DO SKŁADA- NIA OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST JEDNO- OSOBOWO: ADAM KUSZYK - PREZES ZARZĄDU PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. RECOVER MONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWA- NIEM Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄ- ZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGO- TOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPE- CJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE Poz SO SPV 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/52170/14/538] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. SO SPV 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica MOKOTOWSKA nr domu 49 kod pocztowy poczta WAR- SZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie SIERPNIA 2014 R., JAN JODŁOWSKI, NOTA- RIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCY KANCELA- RIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. PRO- STEJ 32, NUMER REPERTORIUM A 7679/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI SO SPV 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPÓŁKĘ SO SPV 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDY- TOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 6 SIERPNIA 2014 R.. UCHWAŁĘ ZAPROTOKOŁOWAŁ JAN JADŁO- WSKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY PROSTEJ 32; REPERTORIUM A NR 7675/2014 PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. SO SPV 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SO SPV 9 SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. MDDP SOBOŃSKA OLKIE- WICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA TAK ZŁ ZŁ 12. NIE PRub ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. KOMPLEMENTA- RIUSZ- SPÓŁKA SO SPV 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA JEST PRZEZ ZARZĄD. SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁA- JĄCEGO SAMODZIELNIE. CZŁONKIEM ZARZĄDU UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI JEST TOMASZ OLKIEWICZ PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SO SPV 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU Z PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOW- LANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z LEASING FINANSOWY Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KRE- DYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZ- PIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚRED- NICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIA- ŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z POZOSTAŁE DORADZ- TWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNO- ŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Poz SOLMATIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/30811/14/564] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. SOLMATIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 108

9 MSiG 188/2014 (4567) podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZO- WIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina LEGIO- NOWO miejscowość LEGIONOWO 2. miejscowość LEGIONOWO ulica KRAKOWSKA nr domu 21 kod pocztowy poczta LEGIONOWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie ROKU REP. A NR 6796/2014 NOTARIUSZ IGOR BARANOW- SKI KANCELARIA NOTARIALNA W LEGIONOWIE Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZE- KSZTAŁCENIE SOLMATIC SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ SOLMATIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA NA MOCY UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGRO- MADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 18 CZERWCA 2014 ROKU, REP. A NR 6793/2014, NOTARIUSZ IGOR BARANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGIONOWIE PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. SOLMATIC SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SOLMATIC GROUP SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. LASZKIEWICZ KŁOS 2. ELŻ- BIETA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - SOLMATIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGODNIE Z NASTĘPUJĄ- CYM SPOSOBEM REPREZENTACJI: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSO- BOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. AKTUALNY SKŁAD ZARZĄDU: SŁAWOMIR JACEK KŁOS - PREZES ZARZĄDU PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SOLMATIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRO- DUKCJA NAPOJÓW PRODUKCJA WYRO- BÓW TEKSTYLNYCH PRODUKCJA ODZIEŻY PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻY- WANYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRA- FIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZ- NYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄ- DZEŃ PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYRO- BÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUK- CJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW NAPRAWA, KON- SERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄ- DZEŃ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLI- MATYZACYJNYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZ- DAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETA- LICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZ- NEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWA- TEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁAL- NOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘ- KOWYCH I MUZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZ- TWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIA- ŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄ- CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERY- TALNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘ- GOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIA- ŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERE- NÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PRO- WADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDUKACJA OPIEKA ZDROWOTNA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMO- WEGO POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz SYSTEMY SET-FIX SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/24983/14/991] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. SYSTEMY SET-FIX SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica PIŁAWSKA nr domu 8 kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ IWONA SZABELSKA, KANCELA- RIA NOTARIALNA W ŁODZI, UL. PIOTRKOWSKA 152, REPERTORIUM A NR 8507/ ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI ZAWARTY R., ASE- SOR NOTARIALNY ANNA BEM ZASTĘPCA NOTA- RIUSZA MARTY SZAFRAŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 51 B, REPERTORIUM A NR 13623/2014; ZMIENIONO: 8 UST. 1 PKT. 5 UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SET-FIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. SUPIERZ KARDELA 2. AGNIESZKA BEATA TAK 6. NIE 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 3 1. MIRKOWSKA 2. ZOFIA NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 4 1. RESSEL 2. DARIUSZ STANISŁAW NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 5 1. KARDELA 2. KRZYSZTOF IRENEUSZ NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. TAK PRub ,00 ZŁ 2. TAK Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SET-FIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ, W KTÓREJ SPOSÓB REPREZENTACJI JEST NASTĘPUJĄCY: PREZES I WICEPREZES SAMO- DZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PRO- KURENTEM. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SET-FIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYRO- BÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRO- DUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERAL- NYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Poz UNIMET AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJO- NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/32891/14/274] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 3. UNIMET AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄ- SKIE powiat M. TYCHY gmina M. TYCHY miejscowość TYCHY 2. miejscowość TYCHY ulica MURAR- SKA nr domu 17A kod pocztowy poczta TYCHY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2014 ROKU, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BAR- TŁOMIEJA NOWAKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W TYCHACH PRZY ULICY BUDOWLANYCH 59, REPERTORIUM A NR 7012/2014. Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GADOM- SKI 2. TOMASZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 2 1. UNIMET AUTOMO- TIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAW- NIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW BĘDĄCY KOMPLEMENTARIUSZEM.PRAWO DO REPREZEN- TOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYN- NOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. KOMAN- DYTARIUSZE UPRAWNIENI SĄ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI TYLKO W WYPADKU GDY ZOSTANIE IM UDZIELONE PEŁ- NOMOCNICTWO I TYLKO I WYŁĄCZNIE W RAMACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA. KOMPLMEN- TARIUSZ-UNIMET AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W TYCHACH REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU TOMASZA GADOMSKIEGO-UPOWAŻ- NIONA JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI UNIMET AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. PRub. Dane wspólników repre- 109 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

10 MSiG 188/2014 (4567) zentujących spółkę 1 1. UNIMET AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWWIEDZIALNO- ŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOW- NIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW ZE STALI PODDANEJ WSTĘPNEJ OBRÓBCE PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH I INNYCH METALI NIEŻELAZNYCH ODLEWNICTWO METALI PRODUKCJA METALOWYCH ELE- MENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRODUK- CJA ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; META- LURGIA PROSZKÓW OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH, SZTUĆCÓW, NARZĘDZI I WYROBÓW METALO- WYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYRO- BÓW METALOWYCH PRODUKCJA ELEK- TRONICZNYCH ELEMENTÓW I OBWODÓW DRUKO- WANYCH PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIARO- WYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH; PRO- DUKCJA ZEGARKÓW I ZEGARÓW PRO- DUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC, TRANSFORMATORÓW, APARATURY ROZDZIEL- CZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRODUKCJA IZOLOWANYCH PRZEWODÓW I KABLI ORAZ SPRZĘTU INSTALACYJNEGO PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIE- TLENIOWEGO PRODUKCJA POZOSTA- ŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PRO- DUKCJA MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA PRODUK- CJA MASZYN I NARZĘDZI MECHANICZNYCH PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPE- CJALNEGO PRZEZNACZENIA PRODUK- CJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA NAPRAWA I KON- SERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTO- WYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ INSTALO- WANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA WYTWARZANIE, PRZE- SYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ WYTWARZANIE I ZAOPA- TRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY ODZYSK SUROWCÓW REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄ- ZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNO- SZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIE- MIESZKALNYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄ- GÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTRO- ENERGETYCZNYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROZBIÓRKA I PRZY- GOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH WYKONY- WANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIO- WYCH POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE SPRZEDAŻ HUR- TOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ POZOSTAŁA WYSPE- CJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIE- WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETA- LICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWI- SKAMI TRANSPORT DROGOWY TOWA- RÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI MAGAZYNOWA- NIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE PRZYGO- TOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMO- WANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMA- TYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE DZIAŁAL- NOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH DZIA- ŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄ- CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERY- TALNYCH KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHO- MOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERU- CHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁAL- NOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH DORADZTWO ZWIĄ- ZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE REKLAMA BADANIE RYNKU I OPI- NII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECH- NICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY- KLI WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTY- KUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIAL- NYCH DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEK- TUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄ- CZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWA- NIEM PRACOWNIKÓW DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIA- NIEM PRACOWNIKÓW DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTE- MÓW BEZPIECZEŃSTWA DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH SPRZĄTANIE OBIEKTÓW DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZA- JĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TAR- GÓW, WYSTAW I KONGRESÓW DZIAŁAL- NOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA e) Spółki komandytowo- -akcyjne Poz POLSKI INSTYTUT BADAŃ I ROZ- WOJU SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/53291/14/753] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA 3. POLSKI INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA NIE- PODLEGŁOŚCI nr domu 223 nr lokalu 2 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. AKT NOTARIALNY Z R., NOTARIUSZ W WARSZAWIE SŁAWOMIR OGONEK, MAJĄCY SIEDZIBĘ KAN- CELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ALEI JANA PAWŁA II 61 LOK. 132, REPERTORIUM A NR 4561/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. POL- SKI INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ 3. 0, 50 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNO- ŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST,,,, POLSKI INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZARZĄDZIE W SKŁA- DZIE: RAFAŁ SEBASTIAN KANDER, NR PESEL PREZES ZARZĄDU, MICHAŁ GERARD OLSZACKI NR PESEL CZŁONEK ZARZĄDU, DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMEN- TARIUSZA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELO- OSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. POLSKI INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUN- DUSZÓW EMERYTALNYCH Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECE- NIE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRAL- NYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄ- CZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWA- DZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄ- DZANIA Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 110

11 MSiG 188/2014 (4567) PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz DWA8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/50315/14/677] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 1DWA8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL- SKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica DOMANIEWSKA nr domu 47 nr lokalu 10 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ MONIKA BACZYŃSKA - PYTLIK, KAN- CELARIA NOTARIALNA W WIELICZCE. REP. A NR 942/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘK- SZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MKC1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. LUNAPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄT- KOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CHUDERSKA 2. MAGDALENA ROMANA PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Z PRODUKCJA OPON I DĘTEK Z GUMY; BIEŻNIKOWANIE I REGENERO- WANIE OPON Z GUMY Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ A PRODUKCJA SILNIKÓW DO POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI) ORAZ DO CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH B PRODUKCJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH C PRODUKCJA AUTOBUSÓW D PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW E PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY- KLI Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZ- DÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH Z PRODUK- CJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z PRODUKCJA MOTOCYKLI Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH Z PRODUKCJA POZO- STAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z REALI- ZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZA- NYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZ- KALNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKO- MUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWA- NIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻY- NIERSKICH Z WYKONYWANIE INSTALA- CJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPL- NYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWA- NIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃ- CZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KON- STRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETA- LICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGO- NETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY- KLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUK- TÓW POCHODNYCH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZO- STAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGO- WISKAMI Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWA- RÓW A MAGAZYNOWANIE I PRZECHO- WYWANIE PALIW GAZOWYCH B MAGA- ZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMA- GAJĄCA TRANSPORT MORSKI B PRZE- ŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDO- WYCH C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKO- WYCH A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH B DZIA- ŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPOR- TOWYCH C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTA- ŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE B RUCHOME PLA- CÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZYGO- TOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA Z PRZYGOTOWY- WANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZ- TWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRZETWARZA- NIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNE- TOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETO- WYCH Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELA- NIA KREDYTÓW Z GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY NA WŁASNE POTRZEBY Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA- WIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBRO- CIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZA- NIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWA- DZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄ- DZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE B POZO- STAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJO- NALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄ- CZAJĄC KOMPUTERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄ- DZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZA- SOWEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄ- ZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYN- KACH Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄ- TANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGO- SPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMI- NISTRACJĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKO- NYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELE- FONICZNYCH (CALL CENTER) Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz GT REALTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZA- WIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/54504/14/441] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 5GT REALTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres 111 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

12 MSiG 188/2014 (4567) podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZO- WIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica BANDERII nr domu 4 nr lokalu 57 kod pocztowy poczta WAR- SZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., ZASTĘPCA NOTARIALNY ANNA BOGDAŃSKA, ZASTĘPCA OTARIUSZA ARTURA SZADKOWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY AL. JANA CHRISTIANA SZUCHA 16 LOK. 20, WARSZAWA, REPER- TORIUM A NUMER 4169/2014. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WIŚNIEWSKI 2. JAN ANTONI UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. WIŚNIEW- SKI 2. JACEK STANISŁAW UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ SAMODZIELNIE PROKURENT. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WIŚNIEW- SKI 2. JAN ANTONI PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBO- WYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTO- CYKLI Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTO- CYKLI Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA Z OBIEKTY NOCLE- GOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWA- ŁEGO ZAKWATEROWANIA Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE Z KUPNO I SPRZE- DAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHO- MOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERU- CHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECH- NICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHO- DÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Poz ABACUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIE- DZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LU.VI NS-REJ.KRS/14751/14/17] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ABACUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN 2. miejscowość LUBLIN ulica PTASIA nr domu 77 kod pocztowy poczta LUBLIN kraj POL- SKA - Adres poczty elektronicznej ABACUS.LUBLIN.PL Rub. 4. Informacje o umowie R. - AKT NOTARIALNY REP. A NR 2261/2014, NOTARIUSZ TERESA MAŚLAK, KANCE- LARIA NOTARIALNA W LUBLINIE. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BERECKA 2. JADWIGA JANINA UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WARTOŚCI 2500, 00 ZŁ. 6. NIE 2 1. BERECKI 2. JANUSZ ANDRZEJ UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500, 00 ZŁ. 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BERECKA 2. JADWIGA JANINA PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGA- JĄCA EDUKACJĘ Poz ABG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZA- WIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/54463/14/865] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON NIP ABG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZO- WIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ZŁOTA nr domu 59 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., ZASTĘPCA NOTARIUSZA JAKUB KULCZYCKI, KANCELARIA MICHAŁ WALKOWSKI, SŁAWOMIR BORZĘCKI SPÓŁKA CYWILNA, UL. ZŁOTA 73, WARSZAWA, REP. A NR 7251/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ASB POLAND SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. OLEKSY 2. PRZE- MYSŁAW PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GORYCKI 2. ANDRZEJ BARTOSZ CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄ- GÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTRO- ENERGETYCZNYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOW- LANE SPECJALISTYCZNE Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAW- NICZA Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPRO- GRAMOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNO- LOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄ- DZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE Z DZIA- ŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z STOSUNKI MIĘDZY- LUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA REKLAMA Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDO- STĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW Z DZIA- ŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZY- MANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz AKADEMIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/24886/14/93] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AKADE- MIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRA- KÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica PILOTÓW nr domu 2D nr lokalu 21 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKTA NOTARIALNY Z DNIA R., REP. A NR 6840/2014 NOTARIUSZ DARIUSZ ŁUKASIK KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CZAJKOWSKI 2. JERZY ANDRZEJ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAR- TOŚCI 2500,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. WILKOŃSKI 2. PIOTR TADEUSZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wcho- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 112

13 MSiG 188/2014 (4567) dzących w skład organu 1 1. CZAJKOWSKI 2. JERZY ANDRZEJ PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z KIE- ROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZA- NEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZ- NYCH Z POZASZKOLNE FORMY EDU- KACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELE- WIZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRE- SÓW Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGA- JĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZ- NYCH Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZY- SKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄ- ZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWA- DZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄ- DZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSO- BOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLA- NYCH Poz ALASTEN LT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/53793/14/60] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ALASTEN LT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ŚWIĘTOKRZYSKA nr domu 63 nr lokalu 30 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie , NOTARIUSZ W BYDGOSZCZY KATARZYNA KAZIŃSKA, REP. A NR 3794/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BIAŁAS 2. ROKSANA JUSTYNA UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WARTOŚCI 9.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MALINOWSKI 2. WALDEMAR PIOTR PRE- ZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BIAŁAS 2. ROKSANA JUSTYNA CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMU- JĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z POZOSTAŁE POŚREDNIC- TWO PIENIĘŻNE Z POZOSTAŁA FINAN- SOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZ- PIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Poz ALMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [GL.X NS-REJ.KRS/19347/14/53] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ALMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLI- WICE 2. miejscowość GLIWICE ulica PADEREW- SKIEGO nr domu 112 nr lokalu 4 kod pocztowy poczta GLIWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ WOJCIECH WALENTA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 6482/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KŁÓSEK 2. RENATA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.300,00 ZŁ 6. NIE 2 1. KŁÓSEK 2. JAN UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WYSOKOŚCI 2.250,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA POD- PISÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄT- KOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMO- DZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KŁÓSEK 2. JAN PRE- ZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMU- JĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻ- NEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIEN- NYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z POZO- STAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZA- KÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZ- ALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTA- ŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBU- WIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMA- CEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOA- LETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻU- TERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYRO- BÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRA- GANACH I TARGOWISKACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGA- NACH I TARGOWISKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWA- DZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLE- POWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMO- WANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z KUPNO I SPRZE- DAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

14 MSiG 188/2014 (4567) Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHO- MOŚCIAMI Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECH- NICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKI- WANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRA- COWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGA- JĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPO- DARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Poz ANGEL WARSAW SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/22408/14/781] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ANGEL WAR- SAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOL- SKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica SZLAK nr domu 50 nr lokalu A4 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., REP. A NR 15390/2014, NOTARIUSZ SŁAWOMIR GOŁĄBEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ANGEL POLAND HOLDINGS LIMITED Z SIE- DZIBĄ W NIKOZJI (SPÓŁKA PRAWA CYPRYJ- SKIEGO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTA- CJI SPÓŁKI PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BEN SHAHAR 2. RON CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SAMUEL 2. SHA- CHAR CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. KARPIEL 2. TOMASZ PROKURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLA- NYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNO- SZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIE- MIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEM- NEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z WYKO- NYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEK- TRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTA- LACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWA- NIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃ- CZENIOWYCH Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJ- SCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIO- TOWE Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWA- NIE A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLA- CÓWKI GASTRONOMICZNE B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZY- GOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA Z PRZYGOTOWY- WANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIOR- CÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZY- MIASTOWY Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY Z DZIA- ŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZE- PROWADZKAMI Z TRANSPORT LOTNI- CZY PASAŻERSKI Z TRANSPORT LOTNI- CZY TOWARÓW Z TRANSPORT KOSMICZNY Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZ- TOWA I KURIERSKA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODO- WEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATE- LITARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH Z LEASING FINANSOWY Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNIC- TWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONY- WANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIAL- NYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNI- CZEGO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z WYPOŻYCZANIE I DZIER- ŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTO- WEGO Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁAL- NOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOM- PUTEROWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETO- WYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRE- SOWYCH, TELEFONICZNYCH) Z WYDA- WANIE GAZET Z WYDAWANIE CZASO- PISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETO- WYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM Z STOSUNKI MIĘDZY- LUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECH- NICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDU- KACJĘ Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO- -KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOL- DINGÓW FINANSOWYCH A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECH- NICZNE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLA- MOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚRED- NICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLA- MOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZ- NYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZA- SOWEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYN- KÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMI- NISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWA- NIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALI- STYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PRO- WADZENIE BIURA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁAL- NOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CEN- TER) Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRE- SÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z DZIERŻAWA WŁA- SNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRO- DUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 114

15 MSiG 188/2014 (4567) PRAWEM AUTORSKIM Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE C POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIA- NIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTO- WEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJ- NYCH Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz AUTO COLLECTION SPÓŁKA SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [GD.VIII NS-REJ.KRS/18830/14/359] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AUTO COLLEC- TION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMOR- SKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA 2. miejscowość GDYNIA ulica STARO- WIEJSKA nr domu 1 nr lokalu 410 kod pocztowy poczta GDYNIA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA REPERTORIUM A NR 8563/2014, NOTA- RIUSZ BARTOSZ MĘDRAŚ NOTARIUSZE MĘDRAŚ I SZULC SP.P W GDAŃSKU Rub CZAS NIEOZNA- CZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BRYLSKI 2. TOMASZ SEWERYN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAR- TOŚCI 5000 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BRYLSKI 2. TOMASZ SEWERYN PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZYSKIWANIE DREWNA Z PRODUK- CJA WYROBÓW TARTACZNYCH Z PRO- DUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKO- NANYCH NA BAZIE DREWNA Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁO- GOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA Z PRODUKCJA ARTYKU- ŁÓW PIŚMIENNYCH Z DRUKOWANIE GAZET Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNI- KÓW INFORMACJI Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZ- DÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY- KLI Z PRODUKCJA STATKÓW I KON- STRUKCJI PŁYWAJĄCYCH Z PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZY- NOWEGO Z PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKAL- NYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKO- MUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLA- NYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZ- NYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZO- WYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKO- NYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLA- NYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICO- WYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZO- STAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZE- NIOWYCH Z WYKONYWANIE KON- STRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETA- LICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGO- NETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY- KLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMY- SŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁO- WYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻ- NEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJ- NYCH I OPROGRAMOWANIA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW Z TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZY- MIASTOWY Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻER- SKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZE- PROWADZKAMI A TRANSPORT RURO- CIĄGAMI PALIW GAZOWYCH B TRANS- PORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW Z TRANS- PORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWA- RÓW Z TRANSPORT LOTNICZY PASA- ŻERSKI Z TRANSPORT LOTNICZY TOWA- RÓW Z TRANSPORT KOSMICZNY A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH B MAGAZYNOWA- NIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWA- RÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGA- JĄCA TRANSPORT MORSKI B DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POR- TACH MORSKICH B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPOR- TOWYCH B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDO- WYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANS- PORTOWYCH Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJ- SCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIO- TOWE Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWA- NIE A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLA- CÓWKI GASTRONOMICZNE B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZY- GOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA Z PRZYGOTOWY- WANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELE- FONICZNYCH) Z WYDAWANIE GAZET Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTA- ŁYCH PERIODYKÓW Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRE- SIE INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNO- LOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄ- DZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁAL- NOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZA- NIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIER- ŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONY- WANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUN- KOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z STO- SUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNICTWO 115 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

16 MSiG 188/2014 (4567) W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZ- NYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z BADA- NIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFE- SJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZA- SOWEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURY- STYCZNYCH B DZIAŁALNOŚĆ POŚRED- NIKÓW TURYSTYCZNYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZE- WODNIKÓW TURYSTYCZNYCH B DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZ- NEJ C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA A TECHNIKA B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA EDUKACJĘ Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z NAPRAWA I KON- SERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO Poz AUTO GROUP POLSKA I SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA WROCŁA- WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/24893/14/211] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AUTO GROUP POLSKA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNO- ŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WRO- CŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica ALEJA KARKONOSKA nr domu 47 kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ ANNA SOBKÓW - KIELAR, KAN- CELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPER- TORIUM A NUMER 4917/ R., NOTARIUSZ ANNA SOBKÓW - KIELAR, KANCE- LARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTO- RIUM A NUMER 5273/2014, ZMIANA 6 UMOWY SPÓŁKI. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘK- SZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LELLEK 2. KRYSTIAN ROCH (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WYSOKOŚCI (JEDEN TYSIĄC TRZYSTA) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. LELLEK 2. ANDRZEJ JÓZEF (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI (JEDEN TYSIĄC TRZYSTA) ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. CIESIÓŁKA 2. WALDEMAR WOJCIECH (SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSO- KOŚCI (TRZY TYSIĄCE)ZŁOTYCH 6. NIE 4 1. ŚWITOŃ 2. HENRYK (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKO- ŚCI (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE 5 1. PACZKOWSKI 2. HENRYK (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKO- ŚCI (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU POWO- ŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁA- DANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST: - DO KWOTY ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁO- TYCH)- KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIEL- NIE - POWYŻEJ KWOTY ZŁ (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZ- NIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ŚWITOŃ 2. HENRYK PRE- ZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. CIESIÓŁKA 2. WALDE- MAR WOJCIECH WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. LELLEK 2. ANDRZEJ JÓZEF WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. LELLEK 2. PIOTR WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA OPON I DĘTEK Z GUMY; BIEŻNI- KOWANIE I REGENEROWANIE OPON Z GUMY Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z KON- SERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KON- SERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETA- LICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTY- KUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZE- DAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELE- KOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUK- TÓW POCHODNYCH Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZ- DÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIO- WIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIEN- NYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMO- WEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIA- TÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYRO- BÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANY Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGA- JĄCA TRANSPORT LĄDOWY Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJ- SCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE B RUCHOME PLA- CÓWKI GASTRONOMICZNE Z POZO- STAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONO- MICZNA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINAN- SOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINAN- SOWYCH Z POZOSTAŁE FORMY UDZIE- LANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWA- RÓW GIEŁDOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINAN- SOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIO- WYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHO- MOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH A POŚRED- NICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZ- NEJ Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMO- CHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKI- WANIEM PRACOWNIKÓW B DZIAŁAL- NOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPOR- TOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJ- NYCH Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPOR- TOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz AZUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/52050/14/795] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AZUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 116

17 MSiG 188/2014 (4567) ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WAR- SZAWA ulica AL. RZECZYPOSPOLITEJ nr domu 17 nr lokalu 30 kod pocztowy poczta WAR- SZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BULSKA 2. MARZENA JOANNA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAR- TOŚCI 5000 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BULSKA 2. MARZENA JOANNA PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓR- NICTWO I WYDOBYWANIE PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUK- CJA NAPOJÓW PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PRODUKCJA ODZIEŻY PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATE- RIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIE- TRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA METALI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄ- DZEŃ PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYRO- BÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUK- CJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKO- DLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTY- WACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANS- PORTOWEGO PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDO- WEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZ- DAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMO- CHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZO- STAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPRO- WADZKAMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻY- WIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWI- ZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZ- NYCH TELEKOMUNIKACJA DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMO- ŚCI DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUN- KOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄ- DZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANA- LIZY TECHNICZNE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIE- NIEM DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURY- STYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁAL- NOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZY- MANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGO- SPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNO- ŚCI GOSPODARCZEJ EDUKACJA PRAKTYKA LEKARSKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOT- NEJ DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSO- WYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI DZIA- ŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKRE- ACYJNA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBI- STEGO I DOMOWEGO POZOSTAŁA INDY- WIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz BAUKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [PO.IX NS-REJ.KRS/22771/14/524] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BAUKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PLESZEWSKI gmina DOBRZYCA miejscowość DOBRZYCA 2. miejscowość DOBRZYCA ulica RÓŻANA nr domu 26 kod pocztowy poczta DOBRZYCA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI Z DNIA R. - REP. A NR 2600/2014, SPROSTOWANA W DNIU ROKU - REP. A NR 2920/2014 W ZAKRE- SIE 6, NOTARIUSZ - DR ANDRZEJ RATAJ, KANCE- LARIA NOTARIALNA W POZNANIU (ZMIENIONO: 6 UMOWY SPÓŁKI) Rub CZAS NIEOZNA- CZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DZIERLA 2. PRZEMYSŁAW UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAR- TOŚCI 4.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. DZIERLA 2. VIOLETTA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAR- TOŚCI 1.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ALBO ZARZĄDU DWUOSO- BOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIE- NIU SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. DZIERLA 2. PRZE- MYSŁAW PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. DZIERLA 2. VIOLETTA PROKURA ODDZIELNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z KUPNO I SPRZE- DAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERU- CHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERU- CHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RURO- CIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZO- STAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WOD- NEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOW- LANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE WYKO- PÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEK- TRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTA- LACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWA- NIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZO- STAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZE- NIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETA- LICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGO- NETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHE- MIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLA- NYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ- MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYL- NYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBU- WIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATE- RIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANI- TARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZ- NEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRO- DUKTÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ 117 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

18 MSiG 188/2014 (4567) DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRA- GANAMI I TARGOWISKAMI Z TRANS- PORT DROGOWY TOWARÓW MAGAZY- NOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMA- GAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATERO- WANIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURY- STYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZA- NIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁAL- NOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH B POŚRED- NICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLA- MOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZ- NYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY- KLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIURO- WYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNI- KÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄ- ZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTO- WYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJA- LISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PRO- WADZENIE BIURA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z STOSUNKI MIĘDZY- LUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z POZO- STAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZA- KÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZ- ALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJ- NYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTY- KUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABA- WEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄ- ZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYN- KACH Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄ- TANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGO- SPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Poz BEHOOVES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/56791/14/471] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BEHOOVES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZO- WIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica HOŻA nr domu 43/49 nr lokalu 11 kod pocztowy poczta WAR- SZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. COMMON CASE SPÓŁKA AKCYJNA UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓLKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. DOBROWOLSKI 2. WŁODZIMIERZ PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- -KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKONYWA- NIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZ- KARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALI- STYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIE- WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z LEASING FINANSOWY Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNIC- TWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKO- NYWANE NA ZLECENIE DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Z DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄ- ZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJO- NALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMO- WEGO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄ- DZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIAL- NYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGO- TOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPE- CJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH B DZIAŁAL- NOŚĆ ARCHIWÓW NAPRAWA I KONSER- WACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Poz BERKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [PO.VIII NS-REJ.KRS/27265/14/657] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BERKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica OWCZA nr domu 21 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ MACIEJ CELI- CHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNA- NIU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 17, REP. A NR 10358/2014. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BOWLING SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIAD- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 118

19 MSiG 188/2014 (4567) CZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ZA WYJĄTKIEM CZŁONKA ZARZĄDU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ PRE- ZESA ZARZĄDU, KTÓREMU PRZYSŁUGUJE PRAWO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. DOMAŃSKI 2. ARTUR OLAF PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZE- NIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZE- DAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZO- WANA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁA- DÓW KLIMATYZACYJNYCH Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Poz BORUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [OP.VIII NS-REJ.KRS/10689/14/803] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BORUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat BRZESKI gmina OLSZANKA miejscowość MICHA- ŁÓW 2. miejscowość MICHAŁÓW nr domu 30 kod pocztowy poczta OLSZANKA kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej BORUTABARTLO- - Adres strony internetowej Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ KATARZYNA DUDUŚ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 3477/2014 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BORUTA 2. WOJ- CIECH STANISŁAW UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU POWO- ŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁA- DANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEDNAKŻE DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZE- NIA, KTÓRE SKUTKUJE ZACIĄGNIĘCIEM ZOBO- WIĄZANIA NA KWOTĘ LUB O WARTOŚCI PRZE- WYŻSZAJĄCEJ WYSOKOŚĆ ZŁ KONIECZNY JEST PODPIS CZŁONKA ZARZĄDU ORAZ PROKU- RENTA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBO- WEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISY- WANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE; WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE; DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKUREN- TEM. JEDNAKŻE DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA, KTÓRE SKUTKUJE ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZA- NIA NA KWOTĘ LUB O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄ- CEJ WYSOKOŚĆ ZŁ KONIECZNY JEST POD- PIS DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ORAZ PROKURENTA. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BORUTA 2. BAR- TŁOMIEJ ŁUKASZ PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. BORUTA 2. WOJCIECH STANISŁAW SAMO- DZIELNA 2 1. BORUTA 2. SŁAWOMIR WŁADYSŁAW SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALI- ZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATY- ZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZO- STAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEK- TÓW INŻYNIERII WODNEJ Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEO- LOGICZNO-INŻYNIERSKICH Z WYKONY- WANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STO- LARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKAR- STWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z POZO- STAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TAR- GOWISKAMI Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Poz BUSINESS SECURITY CENTER SPÓŁKA SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/28522/14/544] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BUSINESS SECURITY CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. SOSNOWIEC gmina M. SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC 2. miejscowość SOSNOWIEC ulica JABŁONIOWA nr domu 3 kod pocztowy poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ SŁAWOMIR OLEJARCZYK, KAN- CELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU, - REPER- TORIUM A NUMER 2386/2014; R., REP. A NR 2847/2014, NOTARIUSZ SŁAWOMIR OLEJAR- CZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU, - ZMIENIONO 3 UMOWY SPÓŁKI. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BĄCHOREK 2. PIOTR JAN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. PORĘBSKI 2. WŁADYSŁAW UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. POKORNY 2. BOŻENA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BĄCHOREK 2. PIOTR JAN PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. POKORNY 2. BOŻENA WICE- PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODA- ROWANIEM TERENÓW ZIELENI Z PRODUK- CJA ODZIEŻY ROBOCZEJ Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODAT- KÓW DO ODZIEŻY Z NAPRAWA I KON- SERWACJA MASZYN Z NAPRAWA I KON- SERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJ- NEGO Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWA- NIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZO- STAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIO- WYCH Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA Z SPRZE- DAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁ- PRODUKTÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNI- KACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZ- NEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FUR- GONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRE- SIE INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRO- NAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZY- SKIWANIEM PRACOWNIKÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA Z DZIA- ŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA Z DZIA- ŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA Z NIE- SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z SPE- CJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEK- TÓW PRZEMYSŁOWYCH Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁALNOŚĆ CEN- TRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) Z OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIE- BEZPIECZNE Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [KO.IX NS-REJ.KRS/7351/14/819] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- 119 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

20 MSiG 188/2014 (4567) NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMOR- SKIE powiat M. KOSZALIN gmina M. KOSZALIN miejscowość KOSZALIN 2. miejscowość KOSZA- LIN ulica MODRZEJEWSKIEJ nr domu 71 A kod pocztowy poczta KOSZALIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. REPERTORIUM A 577/2014, NOTARIUSZ BAR- TOSZ ROGOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LIPSKI 2. BARTOSZ MACIEJ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAR- TOŚCI 9.900,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEDNOOSOBOWO; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁO- NEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. LIPSKI 2. BARTOSZ MACIEJ PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności WYTWA- RZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEK- TRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJ- NYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETA- LICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RURO- CIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM I DZIER- ŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMI- NISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Poz CITADEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/33429/14/902] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CITADEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica POR- CELANOWA nr domu 19 kod pocztowy poczta KATOWICE kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FORTRESS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BUBAŁA 2. JACEK ROMAN PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. DREJA 2. ZBI- GNIEW ANDRZEJ CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUK- CJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWA- NIE MASZYN I URZĄDZEŃ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIE- TRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKO- DLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTY- WACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNO- SZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDO- WEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HAN- DLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJ- NYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNO- DOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZ- TWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIA- ŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZ- PIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ PRAW- NICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZ- TWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE BADA- NIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZ- NEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFE- SJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZER- WACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERE- NÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PRO- WADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDUKACJA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMO- WEGO POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz CMK PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GD.VII NS-REJ.KRS/18829/14/647] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CMK PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina PRUSZCZ GDAŃSKI miejscowość PRUSZCZ GDAŃSKI 2. miejscowość PRUSZCZ GDAŃSKI ulica ARTURA MIĘDZYRZECKIEGO nr domu 19 kod pocztowy poczta PRUSZCZ GDAŃSKI kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GROCHOLEWSKI 2. ROBERT RYSZARD UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. ŻUKOWSKI 2. MACIEJ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻ- NIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMO- DZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ŻUKOWSKI 2. MACIEJ PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GROCHOLEWSKI 2. ROBERT RYSZARD CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻY- NIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENER- GETYCZNYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄ- ZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH POZO- STAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Poz COMPLEX MANAGEMENT SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/25243/14/71] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. COMPLEX MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRA- KÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRA- KÓW ulica JÓZEFA DIETLA nr domu 97 nr lokalu 9A kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 120

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A.

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. Zarząd TESGAS S.A. (Spółka) w dniu 5 września 2012 roku, powziął informację, że Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki:

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu:

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/2012 2 Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: 18.11.Z Drukowanie gazet 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.13.Z - Działalność usługowa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:19:48 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:19:48 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.11.2014 godz. 11:19:48 Numer KRS: 0000014313 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r. Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-07/ KH 627E KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) 1. Kontakt do: Kancelaria Liderio Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:01:12 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:01:12 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2013 godz. 14:01:12 Numer KRS: 0000333763 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 04:08:34 Numer KRS: 0000371771 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI Informacja dotycząca zmian w Statucie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie Zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej przedstawiono zestawienie obejmujące dotychczas obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.:

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2013 godz. 15:42:29 Numer KRS: 0000483497

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2013 godz. 15:42:29 Numer KRS: 0000483497 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.11.2013 godz. 15:42:29 Numer KRS: 0000483497 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Dane z wpisu w rejestrze REGON Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

6) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7), )

6) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7), ) Uchwała Nr 1 Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO 1. Zamiana treści Statutu Spółki w związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności:

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.07.2016 godz. 23:35:49 Numer KRS: 0000354537 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2016 godz. 13:14:44 Numer KRS: 0000521727

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2016 godz. 13:14:44 Numer KRS: 0000521727 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.02.2016 godz. 13:14:44 Numer KRS: 0000521727 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - PKD 18.11.Z drukowanie gazet, - PKD 18.12.Z pozostałe drukowanie, - PKD 18.13.Z działalność usługowa związana z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.10.2013 godz. 13:15:32 Numer KRS: 0000283676

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.10.2013 godz. 13:15:32 Numer KRS: 0000283676 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.10.2013 godz. 13:15:32 Numer KRS: 0000283676 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:16:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:16:27 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.01.2017 godz. 17:16:27 Numer KRS: 0000482524 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.12.2014 godz. 14:22:58 Numer KRS: 0000481806

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.12.2014 godz. 14:22:58 Numer KRS: 0000481806 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.12.2014 godz. 14:22:58 Numer KRS: 0000481806 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy ilość firm wg PKD 4 kwietnia 2014 08:41:34 główne pkd opis Rekordy e-mail Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 16 4 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:58:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:58:34 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.08.2015 godz. 19:58:34 Numer KRS: 0000390894 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823 I nformacja odpow iadająca odpisow i aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2015 godz. 12:44:36 Numer KRS: 0000255624

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2015 godz. 12:44:36 Numer KRS: 0000255624 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.01.2015 godz. 12:44:36 Numer KRS: 0000255624 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki Poniżej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:53:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:53:11 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.03.2014 godz. 11:53:11 Numer KRS: 0000445402 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.07.2015 godz. 10:28:59 Numer KRS: 0000498504

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.07.2015 godz. 10:28:59 Numer KRS: 0000498504 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.07.2015 godz. 10:28:59 Numer KRS: 0000498504 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2014 godz. 13:00:34 Numer KRS: 0000452289

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2014 godz. 13:00:34 Numer KRS: 0000452289 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.11.2014 godz. 13:00:34 Numer KRS: 0000452289 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.08.2014 godz. 09:27:48 Numer KRS: 0000517380

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.08.2014 godz. 09:27:48 Numer KRS: 0000517380 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.08.2014 godz. 09:27:48 Numer KRS: 0000517380 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:05:19 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:05:19 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.12.2016 godz. 17:05:19 Numer KRS: 0000275711 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki

POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki 2015-02-05 16:02 POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki Raport bieżący z plikiem 26/2015 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:20 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:20 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.01.2017 godz. 10:46:20 Numer KRS: 0000473301 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INDEKS INDEKS. BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (załącznik nr 9) [BMSiG-9316/2013] - s. 181, poz. 16549.

INDEKS INDEKS. BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (załącznik nr 9) [BMSiG-9316/2013] - s. 181, poz. 16549. MSIG 228/2013 (4345) A M A Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy (załącznik nr 15) [BMSiG-10328/2013] - s. 265, poz. 16555. Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.05.2015 godz. 16:47:06 Numer KRS: 0000385640 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:52:18 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:52:18 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2017 godz. 23:52:18 Numer KRS: 0000415681 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.09.2013 godz. 12:20:04 Numer KRS: 0000245640

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.09.2013 godz. 12:20:04 Numer KRS: 0000245640 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.09.2013 godz. 12:20:04 Numer KRS: 0000245640 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 09:39:13 Numer KRS: 0000531770

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 09:39:13 Numer KRS: 0000531770 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 09:39:13 Numer KRS: 0000531770 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:19:12 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:19:12 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.12.2016 godz. 19:19:12 Numer KRS: 0000494697 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr 49/2009 Data: 2009-09-04 Temat: Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w dniu 04.09.2009 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Podstawa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.05.2016 godz. 07:35:14 Numer KRS: 0000103454

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.05.2016 godz. 07:35:14 Numer KRS: 0000103454 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.05.2016 godz. 07:35:14 Numer KRS: 0000103454 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

1) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,

1) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, Proponowane zmiany Statutu Spółki Herkules SA Dotychczasowe brzmienie 6 Statutu: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, --------------------

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:10:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:10:05 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.09.2016 godz. 15:10:05 Numer KRS: 0000483725 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:34:26 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:34:26 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.12.2016 godz. 17:34:26 Numer KRS: 0000506707 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:52:35 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:52:35 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.12.2016 godz. 04:52:35 Numer KRS: 0000370912 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 03:22:53 Numer KRS: 0000365852

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 03:22:53 Numer KRS: 0000365852 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 03:22:53 Numer KRS: 0000365852 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:54:38 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:54:38 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.10.2016 godz. 02:54:38 Numer KRS: 0000309625 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.01.2014 godz. 17:12:14 Numer KRS: 0000473142

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.01.2014 godz. 17:12:14 Numer KRS: 0000473142 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.01.2014 godz. 17:12:14 Numer KRS: 0000473142 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:06:09 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:06:09 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.10.2016 godz. 16:06:09 Numer KRS: 0000476857 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2016 godz. 22:21:18 Numer KRS: 0000531025

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2016 godz. 22:21:18 Numer KRS: 0000531025 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2016 godz. 22:21:18 Numer KRS: 0000531025 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:58:43 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:58:43 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:58:43 Numer KRS: 0000395898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy porządek obrad:

Szczegółowy porządek obrad: Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ; 2. Wybór przewodniczącego ; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.09.2014 godz. 14:55:12 Numer KRS: 0000395268

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.09.2014 godz. 14:55:12 Numer KRS: 0000395268 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.09.2014 godz. 14:55:12 Numer KRS: 0000395268 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.04.2015 godz. 10:12:45 Numer KRS: 0000340843

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.04.2015 godz. 10:12:45 Numer KRS: 0000340843 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.04.2015 godz. 10:12:45 Numer KRS: 0000340843 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:17:14 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:17:14 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.05.2016 godz. 10:17:14 Numer KRS: 0000371548 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.05.2016 godz. 01:19:10 Numer KRS: 0000508778

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.05.2016 godz. 01:19:10 Numer KRS: 0000508778 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.05.2016 godz. 01:19:10 Numer KRS: 0000508778 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:16:10 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:16:10 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.01.2017 godz. 04:16:10 Numer KRS: 0000345909 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:50:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:50:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.12.2016 godz. 11:50:17 Numer KRS: 0000503597 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.12.2014 godz. 16:22:14 Numer KRS: 0000499784

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.12.2014 godz. 16:22:14 Numer KRS: 0000499784 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.12.2014 godz. 16:22:14 Numer KRS: 0000499784 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku.

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. 1. Na podstawie uchwały nr 17 ZWZ Prymus S.A. zmienia się 6 Statutu Spółki. Obowiązujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:47:35 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:47:35 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.11.2016 godz. 16:47:35 Numer KRS: 0000224059 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:11:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:11:05 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.02.2017 godz. 01:11:05 Numer KRS: 0000507846 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki:

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki: Numer raportu: RB 109-W/2015 Data sporządzenia: 2015-12-29 Temat raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku Treść raportu: Zarząd Centrum

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.04.2015 godz. 06:01:15 Numer KRS: 0000335408

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.04.2015 godz. 06:01:15 Numer KRS: 0000335408 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.04.2015 godz. 06:01:15 Numer KRS: 0000335408 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.09.2013 godz. 11:07:26 Numer KRS: 0000440716

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.09.2013 godz. 11:07:26 Numer KRS: 0000440716 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.09.2013 godz. 11:07:26 Numer KRS: 0000440716 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo