Bariery w deweloperskim procesie inwestycyjnym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bariery w deweloperskim procesie inwestycyjnym"

Transkrypt

1 Artykuł opublikowany [w] Rynek kapitałowy i pienięŝny, wybrane aspekty, Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 4/2008, Sopot 2008, ISSN Jarosław Szreder * Wstęp W ostatnich latach w Polsce przeprowadzonych została znaczna ilość deweloperskich procesów inwestycyjnych. Wiązało się to z wysokim tempem rozwoju gospodarczego Polski po wstąpieniu do struktur Unii Europejskiej. Często spotykanymi w naszej rzeczywistości były sytuacje, gdy realizację projektu deweloperskiego rozpoczynały osoby fizyczne lub prawne nie mające do tej pory nic wspólnego z tego typu działalnością. Pomimo to zrealizowano z sukcesem znaczą ilość projektów. W niniejszym artykule autor, na podstawie własnych doświadczeń i dociekań, przedstawia, w sposób syntetyczny, wybrane bariery prowadzenia procesów inwestycyjnych deweloperskich. Autor koncentruje się na barierach występujących, przede wszystkim, w procesie inwestycyjnym mieszkaniowym, mając jednak na uwadze wysoką złoŝoność oraz znaczną liczbę innych specyficznych przeszkód występujących w procesach inwestycyjnych innych niŝ mieszkaniowe [szerzej na ten temat w: Gawron, 2006]. Bariery zostały sklasyfikowane wg chronologii realizacji deweloperskiego przedsięwzięcia inwestycyjnego poczynając od spraw związanych ze stanem prawnym oraz technicznym nieruchomości gruntowej, a kończąc na problemach mogących pojawić się przy przekazaniu gotowego juŝ obiektu do uŝytkowania. 1. Struktura deweloperskiego procesu inwestycyjnego W terminologii dziedziny zarządzania projektami mianem projektu określić moŝna przedsięwzięcie realizowane w określonej organizacji, które jest przedsięwzięciem nowym, nietypowym, odmiennym od działań rutynowych, takim, z jakim dana organizacja nie miała nigdy wcześniej do czynienia. Nie oznacza to jednak, Ŝe w przedsięwzięciu nie mogą uczestniczyć inne organizacje lub osoby. Wręcz przeciwnie, we współczesnej coraz bardziej złoŝonej rzeczywistości, wspólna realizacja przedsięwzięć staje się koniecznością. Inne charakterystyczne cechy projektów to, m.in.: - cel / cele czyli rezultaty, - określony termin rozpoczęcia i zakończenia, - określone fazy w czasie jego realizacji, - wydzielenie organizacyjne i zasobowe od innych działań realizowanych w ramach danej organizacji, - duŝa kapitałochłonność [por. Pawlak, 2006, s. 17]. Biorąc pod uwagę ww. ogólne cechy charakterystyczne projektów stwierdzić moŝna, iŝ realizacja przedsięwzięcia deweloperskiego, polegającego na budowie kameralnego osiedla mieszkaniowego, stanowi określony rodzaj projektu. Na projekt ten składa się zbiór wielu powiązanych ze sobą działań, realizowanych wg ściśle określonej kolejności (proces), wykonywanych przez znaczną ilość osób specjalistów z róŝnych dziedzin. Proces inwestycyjny deweloperski stanowi zatem wysoce złoŝony zbiór działań. Przykład szczegółowego opisania poszczególnych zadań dewelopera znaleźć moŝna w licznych publikacjach. K. Dziworska i D. * Dr, Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem, Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania, UG

2 2 Trojanowski, powołując się na metodologię UNIDO, dzielą proces inwestycyjny na trzy zasadnicze fazy: - fazę przedinwestycyjną, nazwaną równieŝ etapem przygotowawczym, - fazę realizacyjną, - fazę eksploatacyjną [Dziworska, Trojanowski, 2007]. Trzymając się tej klasyfikacji moŝna dokonać następującego podziału zadań w poszczególnych fazach. Tablica 1. Zadania w poszczególnych fazach procesu inwestycyjnego deweloperskiego Fazy procesu Zadania wchodzące w skład procesu przedinwesty- Faza cyjna Faza realizacyjna Faza eksploatacyjna Źródło: Opracowanie własne - zdefiniowanie projektu (zidentyfikowanie nieruchomości i jej stanu prawnego, klient i jego korzyści, podstawowe załoŝenia organizacyjne, finansowe i marketingowe), - zapewnienie prawa do nieruchomości, - sporządzenie koncepcji architektonicznej, a w dalszej kolejności projektu technicznego, - przeprowadzenie analiz rynkowych pod kątem popytu na oferowane produkty, - sporządzenie studium przedinwestycyjnego obejmującego m.in. takie elementy jak: harmonogram realizacji przedsięwzięcia, załoŝenia budŝetowe realizacji inwestycji, wskazanie źródeł finansowania przedsięwzięcia wraz z wielowymiarową analizą opłacalności projektu, organizację przedsięwzięcia, organizację działalności marketingowej, sprzedaŝowej i inne. - pozyskanie finansowania projektu, - uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, - przygotowanie i wynegocjowanie umowy z wykonawcą inwestycji (jeŝeli zapadła decyzja o pozyskaniu generalnego wykonawcy), - koordynacja realizacji inwestycji, - opracowanie projektu umowy z klientami oraz prowadzenie procesu sprzedaŝy produktów, - obsługa posprzedaŝna klientów. - uzyskanie formalnych dokumentów związanych z przekazaniem obiektu do uŝytkowania, - dokonanie odbiorów lokali i przekazanie ich klientom, - rozruch obiektu (m.in. testowanie systemów technicznych obiektu) - przekazanie praw do zarządzania nieruchomością profesjonalnemu zarządcy 1. Podkreślić naleŝy, iŝ część ww. zadań jest z reguły wykonywana przez dewelopera równolegle w czasie. Pozwala to na minimalizację czasu niezbędnego do przeprowadzenia projektu. Wymaga to jednak znacznego wysiłku i właściwej koordynacji prac. We wszystkich zidentyfikowanych zadaniach wyodrębnić moŝna powaŝniejsze, a takŝe mniej istotne bariery. W zaleŝności od swojej sytuacji finansowej, sytuacji rynkowej oraz perspektyw jej rozwoju, cele deweloperów mogą być róŝne. W jednym przypadku celem moŝe być właściwa organizacja procesu budowlanego, w innym maksymalizacja dochodu z realizowanego projektu, w kolejnym przypadku cel moŝe być określony jako wytworzenie produktu traktując go jako lokatę kapitału, tj. z myślą o jego dalszej odsprzedaŝy w dłuŝszym (np. kilkuletnim) horyzoncie czasowym. Jak więc widać deweloperzy mogą mieć róŝnorodne cele. Środkiem do osiągnięcia zakładanych przez nich celów jest właściwe przeprowadzenie procesu inwestycyjnego na wszelkich jego etapach. Zidentyfikowanie potencjalnych barier mogących pojawić się podczas realizacji deweloperskiego przedsięwzięcia inwestycyjnego, moŝe przynieść pozytywne efekty 1 Kwestia zarządzania nieruchomościami jest uregulowana w ustawie z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.). Omówiono ją dokładnie m.in. [w]: R. Dziczek, Własność lokali komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006

3 dla dewelopera w kolejnych projektach. Myśląc prakseologicznie, identyfikując zaistniałe przeszkody naleŝy zastanowić się nad ich przyczynami, a takŝe potencjalnymi środkami zaradczymi, które mogą zapobiegać powstawaniem tych barier w przyszłości. Bariera skłania bowiem prowadzącego proces inwestycyjny do podjęcia określonych działań, które przyczynią się do zniwelowania jej teraźniejszych skutków oraz uniknięcia ich w przyszłości. 2. Stan prawny nieruchomości oraz ograniczenia z niego wynikające Na określenie stanu prawnego nieruchomości składają się m.in. takie elementy jak: 1) prawo własności nieruchomości lub inne określone prawa dewelopera do dysponowania nieruchomością, np. udział we własności, prawo uŝytkowania wieczystego, prawo uŝytkowania nieruchomości, najem i dzierŝawa nieruchomości, uŝyczenie i inne, 2) prawa, roszczenia i ograniczenia do dysponowania nieruchomością występujące w rzeczywistości i najczęściej opisane w dziale III księgi wieczystej nieruchomości, m.in. takie jak: słuŝebności ograniczające zakres wykonywania prawa własności nieruchomości obciąŝonej, hipoteki (zwykłe, kaucyjne, przymusowe, łączne) zabezpieczające wierzytelności innych podmiotów, prawo korzystania z nieruchomości przez inne podmioty, prawa pierwokupu, roszczenia współwłaścicieli i inne [por. Bryx, 2007, s. 78], 3) przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) 2. Inwestor planujący przedsięwzięcie musi brać pod uwagę powyŝsze czynniki. Deweloper moŝe budować na gruncie nie będącym jego własnością, np. na podstawie umowy zawartej z właścicielem nieruchomości. Sytuacja ta nie jest jednak do końca korzystna dla przyszłych klientów (uzyskanie finansowania w postaci kredytu hipotecznego), ale przede wszystkim ze względu na ograniczenia związane z finansowaniem przedsięwzięcia (brak zabezpieczenia kredytu dla dewelopera w postaci nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie). Ograniczenia w dysponowaniu nieruchomością oraz roszczenia osób trzecich mogą z kolei powodować spadek wartości nieruchomości oraz problemy w sferze marketingowej przedsięwzięcia. Ponadto w rozwaŝaniach literaturowych wskazuje się na fakt, iŝ deweloper powinien mieć rękojmię prowadzenia szybkiego i bezkolizyjnego procesu budowlanego, w niczym nie zakłóconego ze strony osób trzecich mogących posiadać mocniejszy tytuł prawny do nieruchomości na której jest realizowana inwestycja. DąŜeniem dewelopera będzie zatem uzyskanie silnego prawa do nieruchomości, dającego moŝliwie największą gwarancję opłacalności i nieodwracalności zamierzenia inwestycyjnego [Mączyńska, Prystupa, Rygiel, 2007, s. 61]. Posiadanie prawa własności, dodatkowo pozbawionego jakichkolwiek roszczeń i ograniczeń do nieruchomości na której jest realizowana inwestycja, jest najbardziej poŝądaną sytuacją dla dewelopera. W szczególności istotnymi są zapisy w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyŝ określają one ściśle, a w zasadzie przesądzają jakiego typu przedsięwzięcie inwestycyjne moŝe być realizowane na danej nieruchomości. W stosunku do działki budowlanej będącej przedmiotem inwestycji, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa parametry wielkościowe oraz charakter przyszłych budynków. Ustalenia planu mogą dotyczyć m.in. nieprzekraczalnych linii zabudowy, a takŝe wskaźników kształtowania form zabudowy typu: maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy, maksymalna powierzchnia zabudowy jednego budynku, maksymalna wysokość zabudowy, rodzaj oraz kąt nachylenia połaci dachowych budynku i inne. Deweloper zlecając przygotowanie projektu budowlanego budynków jest ograniczony ustaleniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Typ i wielkość obiektów wynikać zatem będą w duŝym stopniu z ustaleń zawartych w planie, a to z kolei przedkłada się w znacznym stopniu np. na koszty wytworzenia obiektów [więcej na ten temat m.in. w: Radziszewski, 2006]. 2 MPZP miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest prawem miejscowym. Jest podstawowym narzędziem sterowania gospodarką przestrzenną na terenie gminy. Podstawy prawne, zasady jego sporządzania i niezbędne elementy, które musi zawierać, są zdefiniowane w ustawie z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717 z póz. zm.).

4 4 3. Stan rzeczywisty działki budowlanej (media, teren, drogi dojazdowe itp.) Stan rzeczywisty działki, a przede wszystkim takie czynniki jak uwarunkowania geologiczne terenu działki, obecność oraz stan dróg dojazdowych do miejsca realizacji obiektu, a takŝe wyposaŝenie działki w niezbędne media, wpływają w duŝym stopniu na koszty realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. Jednym z podstawowych problemów deweloperów jest wyposaŝenie działki w niezbędne media, a takŝe zapewnienie dostępności wystarczającej ilości tych mediów. Szczególną uwagę zwrócić tu naleŝy na długotrwały proces projektowania, uzyskania niezbędnych zezwoleń, pozwoleń i decyzji administracyjnych związanych z budową sieci energetycznej. O ile w zakresie sieci wodnej, kanalizacyjnej i drogowej deweloper moŝe samodzielnie podjąć określone działania zmierzające do budowy tych sieci (oczywiście w uzgodnieniu z ich gestorami), to w przypadku sieci elektroenergetycznej jest to niemoŝliwe. Wynika to z sytuacji monopolu w zakresie projektowania i wykonawstwa, jak równieŝ dostarczania energii elektrycznej w Polsce. Struktury zakładów energetycznych są niestety nie do końca zreformowane, autor zaobserwował tam zjawisko ukształtowanej spychologii, a załatwienie jakiejkolwiek sprawy o wyŝszym stopniu skomplikowania (np. budowa nowego odcinka sieci), jest bardzo czasochłonne i wysoce sformalizowane. Z kolei uwarunkowania geologiczne gruntu mogą mieć istotny wpływ na koszty realizacji przedsięwzięcia z uwagi na następujące moŝliwe niekorzystne uwarunkowania jego realizacji, takie jak, np.: konieczność dokonania wymiany gruntu, konieczność podniesienia gruntu, konieczność budowy tymczasowych dróg dojazdowych na terenie budowy. Podkreślić równieŝ naleŝy, iŝ uwarunkowania geologiczne gruntu mają równieŝ istotny wpływ na projekt techniczny przyszłego obiektu Pozyskanie finansowania i zapewnienie płynności finansowej Pozyskanie finansowania niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego jest podstawowym, o ile nie najwaŝniejszym elementem działalności dewelopera. Najprostszym rozwiązaniem wydaje się być uzyskanie finansowania zewnętrznego w postaci kredytu bankowego zabezpieczonego na nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie. Zwrócić uwagę jednak naleŝy na to, iŝ stworzenie tego typu struktury finansowania jest w zasadzie niemoŝliwe w stosunku do deweloperów realizujących pierwszy projekt. Banki podchodzą bowiem bardzo nieufnie do przedsięwzięć, które są realizowane przez podmioty nie mające w danej dziedzinie doświadczenia. Problem dewelopera zatem sprowadza się do zapewnienia finansowania przedsięwzięcia z innych źródeł niŝ kredyt bankowy, dodatkowo z uwzględnieniem czasookresów zapadalności płatności zobowiązań dla wykonawcy. Zagadnienie to łączy się ściśle z marketingiem przedsięwzięcia oraz problemem właściwego skonstruowania umów z przyszłymi klientami (w szczególności dotyczy to harmonogramu płatności oraz warunków ewentualnego odstąpienia od umowy przez klienta). Sytuacją idealną i najbardziej komfortową dla dewelopera jest - zakontraktowana sprzedaŝ produktów w początkowej fazie realizacji przedsięwzięcia, co w dzisiejszych uwarunkowaniach rynkowych nie jest zadaniem prostym, ale z drugiej strony nie jest niemoŝliwe. 5. Problemy marketingowe Wydaje się, iŝ najwaŝniejszym elementem kaŝdego komercyjnego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest sprzedaŝ. Bez sprzedaŝy i klientów, którzy zakupią oferowany produkt zazwyczaj nie jest moŝliwe przeprowadzenie przedsięwzięcia. Nie dotyczy to przypadku, gdzie celem dewelopera jest stworzenie długoterminowej inwestycji bądź teŝ budowa z myślą o wynajmowaniu. Przyjmując załoŝenie, iŝ celem dewelopera jest sprzedaŝ wytworzonych produktów, kaŝdorazowym jego dylematem jest znalezienie odpowiedzi na następujące pytania ze sfery marketingu: 1. Jak uplasować oferowany produkt na rynku? 2. Kto będzie naszym klientem? 3. Dlaczego klienci będą od nas kupować? 4. Z jakich kanałów dystrybucji informacji o produkcie naleŝy skorzystać? 5. Jakie korzyści produktu płynące dla klienta wyeksponować w kampanii reklamowej? 6. W jaki sposób argumentować niekorzystne cech produktu? 7. Jaką przyjąć strategię odnośnie cen? 3 Np. konieczność budowy obiektu na wzmocnionej płycie fundamentowej zamiast na klasycznej ławie fundamentowej, co istotnie wpłynie na koszty realizacji przedsięwzięcia.

5 8. Kto będzie odpowiedzialny za sprzedaŝ? 9. W jaki sposób prowadzić sprzedaŝ? 10. Kto będzie odpowiedzialny za kontakty z klientami? 11. W jaki sposób prowadzić rozmowy z klientami aby osiągnąć zamierzone cele? PowyŜej wymieniono tylko niektóre z moŝliwych dylematów. Pytania sfery marketingowej moŝna mnoŝyć. Z biegiem czasu pojawiają się coraz to nowsze pytania. Szczególnego znaczenia nabierają one w sytuacji, gdy dotychczas przyjęte rozwiązania nie sprawdzają się. Sytuacja ulega pogorszeniu, poniewaŝ upłynął juŝ pewien okres czasu od momentu podjęcia decyzji oraz zaangaŝowane zostały dodatkowo określone środki finansowe. Dodatkowo pojawiają się nowe dylematy, np. w jaki sposób argumentować klientom obniŝkę cen na oferowane produkty. W szczególności dotyczy to klientów, którzy nabyli juŝ nasz produkt. Wydaje się, iŝ problem jest na tyle skomplikowany i róŝnorodny, iŝ jest godny szczegółowego omówienia w innym artykule. 6. Uwzględnienie preferencji poszczególnych klientów Problemy, z którym spotyka się deweloper nieustannie w fazie realizacji obiektu budowlanego stanowi dylemat uwzględniania bądź nieuwzględniania preferencji poszczególnych klientów. Oczywiście przyjmując załoŝenie, Ŝe zmiany nie stoją w sprzeczności z zaakceptowanym projektem technicznym, na który inwestor otrzymał decyzję pozwolenia na budowę. Analizując problem głębiej powstaje nawet pytanie czy informować klientów o moŝliwych do wykonania ulepszeniach w produkcie. Dodatkowym argumentem jest fakt, iŝ ulepszenia te często mogą być niskonakładowe bądź nawet beznakładowe 4. Przyjmując i uwzględniając moŝliwość samodzielnej aranŝacji przez klientów deweloper bierze na siebie odpowiedzialność za organizację ich wykonania, co w niektórych przypadkach, w znacznym stopniu komplikuje i wydłuŝa proces budowlany. Istotnym problemem jest równieŝ fakt, iŝ często klienci traktują taką ofertę nieufnie tylko w postaci dodatkowego kosztu, który ma być przez nich poniesiony, zapominając o korzyściach jakie z tego mogą płynąć 5. Niebagatelne znaczenie mają w tym przypadku długofalowe procesy budowania pozytywnego wizerunku dewelopera w oczach klientów, a takŝe budowanie zaufania klientów do osób (przedstawicieli dewelopera) mających bezpośredni kontakt z klientami. Doświadczenia autora wskazują, iŝ budowanie zaufania oraz pozytywnego wizerunku mogą być istotnymi czynnikami, dzięki którym, w szczególności małe firmy, mają moŝliwość zaistnienia na konkurencyjnym rynku. Prowadzenie spraw firmy w taki sposób wymaga jednak znacznego wysiłku, duŝej dyspozycyjności, a takŝe odpowiedzialności za składane obietnice oraz znacznego stopnia zaangaŝowania ze strony osób zajmujących się bezpośrednio kontaktami z klientami. To jednak pozwala na pozyskanie lojalności dotychczasowych klientów, co w dłuŝszej perspektywie zdecydowanie ułatwi prowadzenie sprzedaŝy kolejnych produktów. 7. Jakość wykonania produktu Jakość produktu w postaci gotowego apartamentu jest określona normami polskimi dotyczącymi minimalnej jakości wykonania poszczególnych elementów procesu budowlanego. RównieŜ wykorzystywane w budownictwie materiały wymagają określonych certyfikatów jakościowych, higienicznych oraz bezpieczeństwa. Jakość produktu jest zazwyczaj odmiennie widziana przez wykonawcę inwestycji, dewelopera oraz klienta nabywającego produkt końcowy. Celowym i dobrym rozwiązaniem zmierzającym do wyeliminowania tych róŝnic pomiędzy deweloperem a wykonawcą jest zatrudnienie doświadczonego inspektora nadzoru, dbającego o interesy dewelopera, a tym samym klientów. Większość klientów nie zna się na budownictwie i jest w stanie zaakceptować kiepską jakość. Bywają jednak niekiedy bardzo wymagający klienci, którzy przywiązują duŝą wagę nawet do bardzo mało istotnych szczegółów, dąŝąc zaciekle do osiągnięcia swoich celów, często wyłącznie ambicjonalnych. Dylematy na tym polu sprowadzają się odpowiedzi m.in. na następujące pytania: 4 Dotyczy to np. takich kwestii jak: moŝliwość innej od wynikającej z dokumentacji projektowej aranŝacji wnętrza lokalu, tj. przestawienie bądź eliminacja wybranych ścian działowych, moŝliwość wykorzystania poddasza jako miejsca do zagospodarowania, inne od zaplanowanego rozmieszczenie punktów elektrycznych, zainstalowanie dodatkowych punktów świetlnych, inne od zaplanowanego rozmieszczenie punktów instalacji wodno kanalizacyjnej, telefonicznej, alarmowej i telewizyjnej. 5 Dobrym przykładem moŝe być tu moŝliwość wybudowania w jednopoziomowym apartamencie poddasza uŝytkowego antresoli, gdzie w cenie ok. 2 m2 klienci uzyskują ok. 15m2 dodatkowej powierzchni uŝytkowej apartamentu.

6 6 1. Czy zgadzać się ze wszystkim uwagami klientów, czy starać się bronić swoich racji? 2. Czy egzekwować ściśle postanowienia umowy (np. dotyczące zasad stosowania kar umownych) czy raczej szukać rozwiązań bezkonfliktowych 6. Dodać naleŝy równieŝ, iŝ najczęściej uwzględnienie dodatkowych uwag klientów stanowi dla dewelopera określony wydatek. Pytania ww. są wysoce dyskusyjne. Wydaje się, iŝ udzielenie na nie odpowiedzi wymaga szczegółowego zbadania kaŝdorazowej sytuacji. Pamiętać naleŝy o fakcie, iŝ umowa o nabycie lokalu pomiędzy deweloperem a klientem zobowiązuje dewelopera do wybudowania obiektu zgodnie z projektem technicznym, na który deweloper uzyskał decyzję pozwolenia na budowę. Zatem rozstrzygnięć szukać naleŝy m.in. w rozwiązaniach projektowych, które poprzez podpisaną umowę klient zaakceptował. Niemniej jednak, z punktu widzenia dewelopera pamiętać naleŝy o fakcie, iŝ Ŝyje dzięki klientom. Bez kolejnych kupujących nie będzie podstaw do dalszej egzystencji oraz rozwoju przedsiębiorstwa, a tym samym do prowadzenia kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Tylko zadowoleni i usatysfakcjonowani klienci mogą dostarczać innym dobrych referencji. Klienci nie do końca zadowoleni burzą dobrą reputację dewelopera, na którą tak cięŝko i długofalowo się pracuje 7. Zakończenie Autor zdaje sobie sprawę ze znacznej ilości przeszkód, które mogą wystąpić w rzeczywistości gospodarczej przedsiębiorstw realizujących określone zamierzenia inwestycyjne na rynku budowlanym. Z uwagi jednak na objętość niniejszego artykułu skoncentrował się na tych, z którymi spotyka się najczęściej podczas prowadzonych procesów inwestycyjnych, a które jego zdaniem są bardzo istotne z punktu widzenia interesów dewelopera. Szczegółowe omówienie poszczególnych barier jedynie zasygnalizowanych w niniejszym artykule, a takŝe innych stanowić moŝe interesujący przedmiot dociekań zarówno dla teoretyków jak równieŝ praktyków gospodarczych. Przeprowadzenie kompleksowej analizy barier dla wybranych przypadków moŝe okazać się przydatne dla osób zamierzających podjąć się realizacji przedsięwzięć deweloperskich w przyszłości. Literatura 1. Bryx M. (red.) (2007), Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, Wydawnictwo Poltext, Warszawa. 2. Dziczek R. (2006), Własność lokali komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa. 3. Dziworska K., Trojanowski D. (2007), Projekt deweloperski fazy, etapy i działania, Finanse i informatyka w zarządzaniu wybrane aspekty, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 3/2007, Wydawnictwo UG, Sopot. 4. Fijor J.M. (2001), Metody zdobywania klientów, czyli jak osiągnąć sukces w sprzedaŝy, Fijorr Publishing, Chicago Warszawa. 5. Gawron H. (2006), Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań. 6. Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K.(2007), Ile warta jest nieruchomość, Poltext, Warszawa. 7. Pawlak M. (2006), Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 8. Radziszewski E. (2006), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, przepisy i komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa. Streszczenie Aktywna działalność dewelopera napotyka w polskich uwarunkowaniach na szereg przeszkód róŝnej natury, m.in.: rynkowej, marketingowej, finansowej, organizacyjnej, a takŝe biurokratyczno - administracyjnej. W niniejszym artykule autor po zaklasyfikowaniu deweloperskiego przedsięwzięcia inwestycyjnego jako specyficznego projektu, przedstawia w uproszczony sposób strukturę zadań wchodzących w jego skład. W dalszej 6 Problemy te najczęściej pojawiają się podczas dokonywania protokolarnych odbiorów, czyli przekazania produktu klientowi. Np. zapis w umowie pomiędzy deweloperem a klientem mówiący o tym, Ŝe klient mimo nie dokonania odbioru apartamentu powinien dokonać płatności zgodnie z ustalonym wcześniej w umowie harmonogramem. 7 Szerzej na temat znaleźć moŝna w licznych pozycjach literaturowych dotyczących marketingu, w tym m.in. J. M. Fijor, Metody zdobywania klientów, czyli jak osiągnąć sukces w sprzedaŝy, Fijorr Publishing, Chicago Warszawa 2001

7 części artykułu autor prezentuje niektóre z barier, jakie napotkał w toku realizacji przedsięwzięć, w których uczestniczył. Omówione zostały bariery związane ze stanem prawnym oraz fizycznym nieruchomości, na której deweloper prowadzi inwestycje. Kolejno skoncentrowano się na wybranych problemach finansowych i marketingowych. Autor po zaprezentowaniu barier stara się zabrać stanowisko w kontekście podjęcia decyzji zmierzających do ich przezwycięŝenia. Barriers in the investment development process (Summary) In this article the author has focused on selected barriers existing in the investment development process. The barriers associated with investment properties are discussed within the article. In turn, the author presents selected legal, financial and marketing problems. Having presented the problems relating to the investment development process the author then goes on to give possible solutions the specific problems identified in the article.

ANALIZA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH TYPU LAND

ANALIZA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH TYPU LAND Artykuł wygłoszony na konferencji naukowej: Teoretyczne i Praktyczne Aspekty Rozwoju Regionalnego, Słupsk 06 listopada 2009 r., Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 582, Ekonomiczne problemy usług

Bardziej szczegółowo

Rozwój przestrzeni jako jeden z czynników sukcesu gminy

Rozwój przestrzeni jako jeden z czynników sukcesu gminy Artykuł wygłoszony na konferencji naukowej i opublikowany [w] Sukces organizacji. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne Nr 2, Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007,

Bardziej szczegółowo

Archicom sp. z o.o. S.K.A.

Archicom sp. z o.o. S.K.A. DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI Archicom sp. z o.o. S.K.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY

DOKUMENT REJESTRACYJNY DOKUMENT REJESTRACYJNY BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. ul. E. Plater 28, 00-688 Warszawa www.bbidevelopment.pl Niniejszy Dokument Rejestracyjny został sporządzony zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w samorządzie polskim na przykładzie regionów mazowieckiego i śląskiego

Partnerstwo publiczno-prywatne w samorządzie polskim na przykładzie regionów mazowieckiego i śląskiego Partnerstwo publiczno-prywatne w samorządzie polskim na przykładzie regionów mazowieckiego i śląskiego Opracowanie powstało na podstawie umowy o dzieło nr 3/DIW/15011/ z dnia 22 marca r. zawartej miedzy

Bardziej szczegółowo

Projekt ppp od A do Z

Projekt ppp od A do Z Projekt ppp od A do Z Zbiór tekstów źródłowych dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego sierpień 2012 r. Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu wzbogacenia

Bardziej szczegółowo

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej Etap III obejmuje okres od przesłania przez Dąbrowę Górniczą zaproszenia do składania ofert w sierpniu 2012 r. do unieważnienia postępowania

Bardziej szczegółowo

Działalność deweloperska na przykładzie nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Działalność deweloperska na przykładzie nieruchomości mieszkaniowych w Polsce 649 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 24 Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Działalność deweloperska na przykładzie nieruchomości mieszkaniowych w Polsce 1. Wprowadzenie Trudna sytuacja

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY DLA PROGRAMU INWESTYCJE POLSKIE Gdańsk, grudzień 2012 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańska Akademia Bankowa ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk tel. 58 524 49 01,

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A.

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C i D oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH red. Dariusz Koba Warszawa 2008 Dariusz Koba - red. Zrinka Perčić (rozdz. 3.1, 3.2) Kinga Antonik (rozdz. 3.3.) Mariusz Bugalski

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja struktury portfela inwestycyjnego land developera

Optymalizacja struktury portfela inwestycyjnego land developera Artykuł zaprezentowany na XIX Krajowej Konferencji Naukowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Szczecin 29-31 maja 2011 roku. Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Olsztyn 2011, ISSN

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PROBLEMY ZWIĄZANE Z INWESTYCJAMI W NIERUCHOMOŚCI

PODSTAWOWE PROBLEMY ZWIĄZANE Z INWESTYCJAMI W NIERUCHOMOŚCI STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 1 JOANNA WIŚNIEWSKA PODSTAWOWE PROBLEMY ZWIĄZANE Z INWESTYCJAMI W NIERUCHOMOŚCI Transformacja systemowa w polskiej gospodarce spowodowała zmianę

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i strony tytułowej ESENCJA Sp. z o.o. Redakcja Jerzy Toczek. Skład i łamanie Mariusz Szewczyk

Projekt okładki i strony tytułowej ESENCJA Sp. z o.o. Redakcja Jerzy Toczek. Skład i łamanie Mariusz Szewczyk Recenzenci prof. dr hab. Stanisław Belniak, prof. dr hab. Marek Bryx, prof. SGH, dr hab. Gabriel Główka, prof. dr hab. Halina Henzel, prof. dr hab. Włodzimierz Karaszewski, Nicola Livingstone Ph.D., prof.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY TRUST SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

DOKUMENT INFORMACYJNY TRUST SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU DOKUMENT INFORMACYJNY TRUST SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU dla obligacji serii A o łącznej wartości 22.000.000 zł. w Programie Emisji Obligacji o łącznej wartości do 60.000.000 zł. Sporządzony na

Bardziej szczegółowo

Ocena uzupełniająca SPO WKP

Ocena uzupełniająca SPO WKP Wpływ realizacji poddziałania 2.2.1 SPO WKP na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw Ocena uzupełniająca SPO WKP Wpływ realizacji poddziałania 2.2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

II. Analiza ryzyka w projektach ppp

II. Analiza ryzyka w projektach ppp II. Analiza ryzyka w projektach ppp 2.1. Alokacja i zarządzanie ryzykiem w projektach ppp z punktu widzenia banków model Project Finance Zarządzanie ryzykiem jest jednym z kluczowych zagadnień w przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 110 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący dr hab.

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2013 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 9 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2013 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej Dom Development. w 2009 roku. Warszawa, 10 marca 2010r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej Dom Development. w 2009 roku. Warszawa, 10 marca 2010r. Warszawa, 10 marca 2010r. WPROWADZENIE Dominującą spółką ( Grupa ) jest Spółka Akcyjna Dom Development S.A. ( Spółka, podmiot dominujący ). Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

Bardziej szczegółowo

Paweł Pietras, Maciej Szmit ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYBRANE METODY I TECHNIKI

Paweł Pietras, Maciej Szmit ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYBRANE METODY I TECHNIKI Paweł Pietras, Maciej Szmit ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYBRANE METODY I TECHNIKI WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości ani we fragmentach nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń

Bardziej szczegółowo

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Poradnik klienta usług finansowych Łukasz Reksa Joanna Zaleska PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Warszawa 2012 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

I. UWAGI I PROPOZYCJE ZMIAN ZGŁASZANE DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY- PRAWO ENERGETYCZNE ORAZ O ZMIANIE INNYCH USTAW (DRUK SEJMOWY NR 2176)

I. UWAGI I PROPOZYCJE ZMIAN ZGŁASZANE DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY- PRAWO ENERGETYCZNE ORAZ O ZMIANIE INNYCH USTAW (DRUK SEJMOWY NR 2176) Warszawa, września 2009 r. ZESTAWIENIE UWAG I PROPOZYCJI ZMIAN PRZEKAZANYCH PODKOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA RZĄDOWEGO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY- PRAWO ENERGETYCZNE ORAZ O ZMIANIE INNYCH

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ. STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do roku 2020

CZĘŚĆ IV ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ. STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do roku 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do roku 2020 CZĘŚĆ IV ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ Organizacja prac nad strategią system komunikacji i udział mieszkańców w

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 20 N U M B E R 3 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 20 N U M B E R 3 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 20 N U M B E R 3 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN 1733-2478 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY

DOKUMENT REJESTRACYJNY DOKUMENT REJESTRACYJNY BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. ul. E. Plater 28, 00-688 Warszawa www.bbidevelopment.pl Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 62.769.400 Akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo