Bariery w deweloperskim procesie inwestycyjnym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bariery w deweloperskim procesie inwestycyjnym"

Transkrypt

1 Artykuł opublikowany [w] Rynek kapitałowy i pienięŝny, wybrane aspekty, Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 4/2008, Sopot 2008, ISSN Jarosław Szreder * Wstęp W ostatnich latach w Polsce przeprowadzonych została znaczna ilość deweloperskich procesów inwestycyjnych. Wiązało się to z wysokim tempem rozwoju gospodarczego Polski po wstąpieniu do struktur Unii Europejskiej. Często spotykanymi w naszej rzeczywistości były sytuacje, gdy realizację projektu deweloperskiego rozpoczynały osoby fizyczne lub prawne nie mające do tej pory nic wspólnego z tego typu działalnością. Pomimo to zrealizowano z sukcesem znaczą ilość projektów. W niniejszym artykule autor, na podstawie własnych doświadczeń i dociekań, przedstawia, w sposób syntetyczny, wybrane bariery prowadzenia procesów inwestycyjnych deweloperskich. Autor koncentruje się na barierach występujących, przede wszystkim, w procesie inwestycyjnym mieszkaniowym, mając jednak na uwadze wysoką złoŝoność oraz znaczną liczbę innych specyficznych przeszkód występujących w procesach inwestycyjnych innych niŝ mieszkaniowe [szerzej na ten temat w: Gawron, 2006]. Bariery zostały sklasyfikowane wg chronologii realizacji deweloperskiego przedsięwzięcia inwestycyjnego poczynając od spraw związanych ze stanem prawnym oraz technicznym nieruchomości gruntowej, a kończąc na problemach mogących pojawić się przy przekazaniu gotowego juŝ obiektu do uŝytkowania. 1. Struktura deweloperskiego procesu inwestycyjnego W terminologii dziedziny zarządzania projektami mianem projektu określić moŝna przedsięwzięcie realizowane w określonej organizacji, które jest przedsięwzięciem nowym, nietypowym, odmiennym od działań rutynowych, takim, z jakim dana organizacja nie miała nigdy wcześniej do czynienia. Nie oznacza to jednak, Ŝe w przedsięwzięciu nie mogą uczestniczyć inne organizacje lub osoby. Wręcz przeciwnie, we współczesnej coraz bardziej złoŝonej rzeczywistości, wspólna realizacja przedsięwzięć staje się koniecznością. Inne charakterystyczne cechy projektów to, m.in.: - cel / cele czyli rezultaty, - określony termin rozpoczęcia i zakończenia, - określone fazy w czasie jego realizacji, - wydzielenie organizacyjne i zasobowe od innych działań realizowanych w ramach danej organizacji, - duŝa kapitałochłonność [por. Pawlak, 2006, s. 17]. Biorąc pod uwagę ww. ogólne cechy charakterystyczne projektów stwierdzić moŝna, iŝ realizacja przedsięwzięcia deweloperskiego, polegającego na budowie kameralnego osiedla mieszkaniowego, stanowi określony rodzaj projektu. Na projekt ten składa się zbiór wielu powiązanych ze sobą działań, realizowanych wg ściśle określonej kolejności (proces), wykonywanych przez znaczną ilość osób specjalistów z róŝnych dziedzin. Proces inwestycyjny deweloperski stanowi zatem wysoce złoŝony zbiór działań. Przykład szczegółowego opisania poszczególnych zadań dewelopera znaleźć moŝna w licznych publikacjach. K. Dziworska i D. * Dr, Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem, Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania, UG

2 2 Trojanowski, powołując się na metodologię UNIDO, dzielą proces inwestycyjny na trzy zasadnicze fazy: - fazę przedinwestycyjną, nazwaną równieŝ etapem przygotowawczym, - fazę realizacyjną, - fazę eksploatacyjną [Dziworska, Trojanowski, 2007]. Trzymając się tej klasyfikacji moŝna dokonać następującego podziału zadań w poszczególnych fazach. Tablica 1. Zadania w poszczególnych fazach procesu inwestycyjnego deweloperskiego Fazy procesu Zadania wchodzące w skład procesu przedinwesty- Faza cyjna Faza realizacyjna Faza eksploatacyjna Źródło: Opracowanie własne - zdefiniowanie projektu (zidentyfikowanie nieruchomości i jej stanu prawnego, klient i jego korzyści, podstawowe załoŝenia organizacyjne, finansowe i marketingowe), - zapewnienie prawa do nieruchomości, - sporządzenie koncepcji architektonicznej, a w dalszej kolejności projektu technicznego, - przeprowadzenie analiz rynkowych pod kątem popytu na oferowane produkty, - sporządzenie studium przedinwestycyjnego obejmującego m.in. takie elementy jak: harmonogram realizacji przedsięwzięcia, załoŝenia budŝetowe realizacji inwestycji, wskazanie źródeł finansowania przedsięwzięcia wraz z wielowymiarową analizą opłacalności projektu, organizację przedsięwzięcia, organizację działalności marketingowej, sprzedaŝowej i inne. - pozyskanie finansowania projektu, - uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, - przygotowanie i wynegocjowanie umowy z wykonawcą inwestycji (jeŝeli zapadła decyzja o pozyskaniu generalnego wykonawcy), - koordynacja realizacji inwestycji, - opracowanie projektu umowy z klientami oraz prowadzenie procesu sprzedaŝy produktów, - obsługa posprzedaŝna klientów. - uzyskanie formalnych dokumentów związanych z przekazaniem obiektu do uŝytkowania, - dokonanie odbiorów lokali i przekazanie ich klientom, - rozruch obiektu (m.in. testowanie systemów technicznych obiektu) - przekazanie praw do zarządzania nieruchomością profesjonalnemu zarządcy 1. Podkreślić naleŝy, iŝ część ww. zadań jest z reguły wykonywana przez dewelopera równolegle w czasie. Pozwala to na minimalizację czasu niezbędnego do przeprowadzenia projektu. Wymaga to jednak znacznego wysiłku i właściwej koordynacji prac. We wszystkich zidentyfikowanych zadaniach wyodrębnić moŝna powaŝniejsze, a takŝe mniej istotne bariery. W zaleŝności od swojej sytuacji finansowej, sytuacji rynkowej oraz perspektyw jej rozwoju, cele deweloperów mogą być róŝne. W jednym przypadku celem moŝe być właściwa organizacja procesu budowlanego, w innym maksymalizacja dochodu z realizowanego projektu, w kolejnym przypadku cel moŝe być określony jako wytworzenie produktu traktując go jako lokatę kapitału, tj. z myślą o jego dalszej odsprzedaŝy w dłuŝszym (np. kilkuletnim) horyzoncie czasowym. Jak więc widać deweloperzy mogą mieć róŝnorodne cele. Środkiem do osiągnięcia zakładanych przez nich celów jest właściwe przeprowadzenie procesu inwestycyjnego na wszelkich jego etapach. Zidentyfikowanie potencjalnych barier mogących pojawić się podczas realizacji deweloperskiego przedsięwzięcia inwestycyjnego, moŝe przynieść pozytywne efekty 1 Kwestia zarządzania nieruchomościami jest uregulowana w ustawie z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.). Omówiono ją dokładnie m.in. [w]: R. Dziczek, Własność lokali komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006

3 dla dewelopera w kolejnych projektach. Myśląc prakseologicznie, identyfikując zaistniałe przeszkody naleŝy zastanowić się nad ich przyczynami, a takŝe potencjalnymi środkami zaradczymi, które mogą zapobiegać powstawaniem tych barier w przyszłości. Bariera skłania bowiem prowadzącego proces inwestycyjny do podjęcia określonych działań, które przyczynią się do zniwelowania jej teraźniejszych skutków oraz uniknięcia ich w przyszłości. 2. Stan prawny nieruchomości oraz ograniczenia z niego wynikające Na określenie stanu prawnego nieruchomości składają się m.in. takie elementy jak: 1) prawo własności nieruchomości lub inne określone prawa dewelopera do dysponowania nieruchomością, np. udział we własności, prawo uŝytkowania wieczystego, prawo uŝytkowania nieruchomości, najem i dzierŝawa nieruchomości, uŝyczenie i inne, 2) prawa, roszczenia i ograniczenia do dysponowania nieruchomością występujące w rzeczywistości i najczęściej opisane w dziale III księgi wieczystej nieruchomości, m.in. takie jak: słuŝebności ograniczające zakres wykonywania prawa własności nieruchomości obciąŝonej, hipoteki (zwykłe, kaucyjne, przymusowe, łączne) zabezpieczające wierzytelności innych podmiotów, prawo korzystania z nieruchomości przez inne podmioty, prawa pierwokupu, roszczenia współwłaścicieli i inne [por. Bryx, 2007, s. 78], 3) przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) 2. Inwestor planujący przedsięwzięcie musi brać pod uwagę powyŝsze czynniki. Deweloper moŝe budować na gruncie nie będącym jego własnością, np. na podstawie umowy zawartej z właścicielem nieruchomości. Sytuacja ta nie jest jednak do końca korzystna dla przyszłych klientów (uzyskanie finansowania w postaci kredytu hipotecznego), ale przede wszystkim ze względu na ograniczenia związane z finansowaniem przedsięwzięcia (brak zabezpieczenia kredytu dla dewelopera w postaci nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie). Ograniczenia w dysponowaniu nieruchomością oraz roszczenia osób trzecich mogą z kolei powodować spadek wartości nieruchomości oraz problemy w sferze marketingowej przedsięwzięcia. Ponadto w rozwaŝaniach literaturowych wskazuje się na fakt, iŝ deweloper powinien mieć rękojmię prowadzenia szybkiego i bezkolizyjnego procesu budowlanego, w niczym nie zakłóconego ze strony osób trzecich mogących posiadać mocniejszy tytuł prawny do nieruchomości na której jest realizowana inwestycja. DąŜeniem dewelopera będzie zatem uzyskanie silnego prawa do nieruchomości, dającego moŝliwie największą gwarancję opłacalności i nieodwracalności zamierzenia inwestycyjnego [Mączyńska, Prystupa, Rygiel, 2007, s. 61]. Posiadanie prawa własności, dodatkowo pozbawionego jakichkolwiek roszczeń i ograniczeń do nieruchomości na której jest realizowana inwestycja, jest najbardziej poŝądaną sytuacją dla dewelopera. W szczególności istotnymi są zapisy w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyŝ określają one ściśle, a w zasadzie przesądzają jakiego typu przedsięwzięcie inwestycyjne moŝe być realizowane na danej nieruchomości. W stosunku do działki budowlanej będącej przedmiotem inwestycji, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa parametry wielkościowe oraz charakter przyszłych budynków. Ustalenia planu mogą dotyczyć m.in. nieprzekraczalnych linii zabudowy, a takŝe wskaźników kształtowania form zabudowy typu: maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy, maksymalna powierzchnia zabudowy jednego budynku, maksymalna wysokość zabudowy, rodzaj oraz kąt nachylenia połaci dachowych budynku i inne. Deweloper zlecając przygotowanie projektu budowlanego budynków jest ograniczony ustaleniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Typ i wielkość obiektów wynikać zatem będą w duŝym stopniu z ustaleń zawartych w planie, a to z kolei przedkłada się w znacznym stopniu np. na koszty wytworzenia obiektów [więcej na ten temat m.in. w: Radziszewski, 2006]. 2 MPZP miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest prawem miejscowym. Jest podstawowym narzędziem sterowania gospodarką przestrzenną na terenie gminy. Podstawy prawne, zasady jego sporządzania i niezbędne elementy, które musi zawierać, są zdefiniowane w ustawie z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717 z póz. zm.).

4 4 3. Stan rzeczywisty działki budowlanej (media, teren, drogi dojazdowe itp.) Stan rzeczywisty działki, a przede wszystkim takie czynniki jak uwarunkowania geologiczne terenu działki, obecność oraz stan dróg dojazdowych do miejsca realizacji obiektu, a takŝe wyposaŝenie działki w niezbędne media, wpływają w duŝym stopniu na koszty realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. Jednym z podstawowych problemów deweloperów jest wyposaŝenie działki w niezbędne media, a takŝe zapewnienie dostępności wystarczającej ilości tych mediów. Szczególną uwagę zwrócić tu naleŝy na długotrwały proces projektowania, uzyskania niezbędnych zezwoleń, pozwoleń i decyzji administracyjnych związanych z budową sieci energetycznej. O ile w zakresie sieci wodnej, kanalizacyjnej i drogowej deweloper moŝe samodzielnie podjąć określone działania zmierzające do budowy tych sieci (oczywiście w uzgodnieniu z ich gestorami), to w przypadku sieci elektroenergetycznej jest to niemoŝliwe. Wynika to z sytuacji monopolu w zakresie projektowania i wykonawstwa, jak równieŝ dostarczania energii elektrycznej w Polsce. Struktury zakładów energetycznych są niestety nie do końca zreformowane, autor zaobserwował tam zjawisko ukształtowanej spychologii, a załatwienie jakiejkolwiek sprawy o wyŝszym stopniu skomplikowania (np. budowa nowego odcinka sieci), jest bardzo czasochłonne i wysoce sformalizowane. Z kolei uwarunkowania geologiczne gruntu mogą mieć istotny wpływ na koszty realizacji przedsięwzięcia z uwagi na następujące moŝliwe niekorzystne uwarunkowania jego realizacji, takie jak, np.: konieczność dokonania wymiany gruntu, konieczność podniesienia gruntu, konieczność budowy tymczasowych dróg dojazdowych na terenie budowy. Podkreślić równieŝ naleŝy, iŝ uwarunkowania geologiczne gruntu mają równieŝ istotny wpływ na projekt techniczny przyszłego obiektu Pozyskanie finansowania i zapewnienie płynności finansowej Pozyskanie finansowania niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego jest podstawowym, o ile nie najwaŝniejszym elementem działalności dewelopera. Najprostszym rozwiązaniem wydaje się być uzyskanie finansowania zewnętrznego w postaci kredytu bankowego zabezpieczonego na nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie. Zwrócić uwagę jednak naleŝy na to, iŝ stworzenie tego typu struktury finansowania jest w zasadzie niemoŝliwe w stosunku do deweloperów realizujących pierwszy projekt. Banki podchodzą bowiem bardzo nieufnie do przedsięwzięć, które są realizowane przez podmioty nie mające w danej dziedzinie doświadczenia. Problem dewelopera zatem sprowadza się do zapewnienia finansowania przedsięwzięcia z innych źródeł niŝ kredyt bankowy, dodatkowo z uwzględnieniem czasookresów zapadalności płatności zobowiązań dla wykonawcy. Zagadnienie to łączy się ściśle z marketingiem przedsięwzięcia oraz problemem właściwego skonstruowania umów z przyszłymi klientami (w szczególności dotyczy to harmonogramu płatności oraz warunków ewentualnego odstąpienia od umowy przez klienta). Sytuacją idealną i najbardziej komfortową dla dewelopera jest - zakontraktowana sprzedaŝ produktów w początkowej fazie realizacji przedsięwzięcia, co w dzisiejszych uwarunkowaniach rynkowych nie jest zadaniem prostym, ale z drugiej strony nie jest niemoŝliwe. 5. Problemy marketingowe Wydaje się, iŝ najwaŝniejszym elementem kaŝdego komercyjnego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest sprzedaŝ. Bez sprzedaŝy i klientów, którzy zakupią oferowany produkt zazwyczaj nie jest moŝliwe przeprowadzenie przedsięwzięcia. Nie dotyczy to przypadku, gdzie celem dewelopera jest stworzenie długoterminowej inwestycji bądź teŝ budowa z myślą o wynajmowaniu. Przyjmując załoŝenie, iŝ celem dewelopera jest sprzedaŝ wytworzonych produktów, kaŝdorazowym jego dylematem jest znalezienie odpowiedzi na następujące pytania ze sfery marketingu: 1. Jak uplasować oferowany produkt na rynku? 2. Kto będzie naszym klientem? 3. Dlaczego klienci będą od nas kupować? 4. Z jakich kanałów dystrybucji informacji o produkcie naleŝy skorzystać? 5. Jakie korzyści produktu płynące dla klienta wyeksponować w kampanii reklamowej? 6. W jaki sposób argumentować niekorzystne cech produktu? 7. Jaką przyjąć strategię odnośnie cen? 3 Np. konieczność budowy obiektu na wzmocnionej płycie fundamentowej zamiast na klasycznej ławie fundamentowej, co istotnie wpłynie na koszty realizacji przedsięwzięcia.

5 8. Kto będzie odpowiedzialny za sprzedaŝ? 9. W jaki sposób prowadzić sprzedaŝ? 10. Kto będzie odpowiedzialny za kontakty z klientami? 11. W jaki sposób prowadzić rozmowy z klientami aby osiągnąć zamierzone cele? PowyŜej wymieniono tylko niektóre z moŝliwych dylematów. Pytania sfery marketingowej moŝna mnoŝyć. Z biegiem czasu pojawiają się coraz to nowsze pytania. Szczególnego znaczenia nabierają one w sytuacji, gdy dotychczas przyjęte rozwiązania nie sprawdzają się. Sytuacja ulega pogorszeniu, poniewaŝ upłynął juŝ pewien okres czasu od momentu podjęcia decyzji oraz zaangaŝowane zostały dodatkowo określone środki finansowe. Dodatkowo pojawiają się nowe dylematy, np. w jaki sposób argumentować klientom obniŝkę cen na oferowane produkty. W szczególności dotyczy to klientów, którzy nabyli juŝ nasz produkt. Wydaje się, iŝ problem jest na tyle skomplikowany i róŝnorodny, iŝ jest godny szczegółowego omówienia w innym artykule. 6. Uwzględnienie preferencji poszczególnych klientów Problemy, z którym spotyka się deweloper nieustannie w fazie realizacji obiektu budowlanego stanowi dylemat uwzględniania bądź nieuwzględniania preferencji poszczególnych klientów. Oczywiście przyjmując załoŝenie, Ŝe zmiany nie stoją w sprzeczności z zaakceptowanym projektem technicznym, na który inwestor otrzymał decyzję pozwolenia na budowę. Analizując problem głębiej powstaje nawet pytanie czy informować klientów o moŝliwych do wykonania ulepszeniach w produkcie. Dodatkowym argumentem jest fakt, iŝ ulepszenia te często mogą być niskonakładowe bądź nawet beznakładowe 4. Przyjmując i uwzględniając moŝliwość samodzielnej aranŝacji przez klientów deweloper bierze na siebie odpowiedzialność za organizację ich wykonania, co w niektórych przypadkach, w znacznym stopniu komplikuje i wydłuŝa proces budowlany. Istotnym problemem jest równieŝ fakt, iŝ często klienci traktują taką ofertę nieufnie tylko w postaci dodatkowego kosztu, który ma być przez nich poniesiony, zapominając o korzyściach jakie z tego mogą płynąć 5. Niebagatelne znaczenie mają w tym przypadku długofalowe procesy budowania pozytywnego wizerunku dewelopera w oczach klientów, a takŝe budowanie zaufania klientów do osób (przedstawicieli dewelopera) mających bezpośredni kontakt z klientami. Doświadczenia autora wskazują, iŝ budowanie zaufania oraz pozytywnego wizerunku mogą być istotnymi czynnikami, dzięki którym, w szczególności małe firmy, mają moŝliwość zaistnienia na konkurencyjnym rynku. Prowadzenie spraw firmy w taki sposób wymaga jednak znacznego wysiłku, duŝej dyspozycyjności, a takŝe odpowiedzialności za składane obietnice oraz znacznego stopnia zaangaŝowania ze strony osób zajmujących się bezpośrednio kontaktami z klientami. To jednak pozwala na pozyskanie lojalności dotychczasowych klientów, co w dłuŝszej perspektywie zdecydowanie ułatwi prowadzenie sprzedaŝy kolejnych produktów. 7. Jakość wykonania produktu Jakość produktu w postaci gotowego apartamentu jest określona normami polskimi dotyczącymi minimalnej jakości wykonania poszczególnych elementów procesu budowlanego. RównieŜ wykorzystywane w budownictwie materiały wymagają określonych certyfikatów jakościowych, higienicznych oraz bezpieczeństwa. Jakość produktu jest zazwyczaj odmiennie widziana przez wykonawcę inwestycji, dewelopera oraz klienta nabywającego produkt końcowy. Celowym i dobrym rozwiązaniem zmierzającym do wyeliminowania tych róŝnic pomiędzy deweloperem a wykonawcą jest zatrudnienie doświadczonego inspektora nadzoru, dbającego o interesy dewelopera, a tym samym klientów. Większość klientów nie zna się na budownictwie i jest w stanie zaakceptować kiepską jakość. Bywają jednak niekiedy bardzo wymagający klienci, którzy przywiązują duŝą wagę nawet do bardzo mało istotnych szczegółów, dąŝąc zaciekle do osiągnięcia swoich celów, często wyłącznie ambicjonalnych. Dylematy na tym polu sprowadzają się odpowiedzi m.in. na następujące pytania: 4 Dotyczy to np. takich kwestii jak: moŝliwość innej od wynikającej z dokumentacji projektowej aranŝacji wnętrza lokalu, tj. przestawienie bądź eliminacja wybranych ścian działowych, moŝliwość wykorzystania poddasza jako miejsca do zagospodarowania, inne od zaplanowanego rozmieszczenie punktów elektrycznych, zainstalowanie dodatkowych punktów świetlnych, inne od zaplanowanego rozmieszczenie punktów instalacji wodno kanalizacyjnej, telefonicznej, alarmowej i telewizyjnej. 5 Dobrym przykładem moŝe być tu moŝliwość wybudowania w jednopoziomowym apartamencie poddasza uŝytkowego antresoli, gdzie w cenie ok. 2 m2 klienci uzyskują ok. 15m2 dodatkowej powierzchni uŝytkowej apartamentu.

6 6 1. Czy zgadzać się ze wszystkim uwagami klientów, czy starać się bronić swoich racji? 2. Czy egzekwować ściśle postanowienia umowy (np. dotyczące zasad stosowania kar umownych) czy raczej szukać rozwiązań bezkonfliktowych 6. Dodać naleŝy równieŝ, iŝ najczęściej uwzględnienie dodatkowych uwag klientów stanowi dla dewelopera określony wydatek. Pytania ww. są wysoce dyskusyjne. Wydaje się, iŝ udzielenie na nie odpowiedzi wymaga szczegółowego zbadania kaŝdorazowej sytuacji. Pamiętać naleŝy o fakcie, iŝ umowa o nabycie lokalu pomiędzy deweloperem a klientem zobowiązuje dewelopera do wybudowania obiektu zgodnie z projektem technicznym, na który deweloper uzyskał decyzję pozwolenia na budowę. Zatem rozstrzygnięć szukać naleŝy m.in. w rozwiązaniach projektowych, które poprzez podpisaną umowę klient zaakceptował. Niemniej jednak, z punktu widzenia dewelopera pamiętać naleŝy o fakcie, iŝ Ŝyje dzięki klientom. Bez kolejnych kupujących nie będzie podstaw do dalszej egzystencji oraz rozwoju przedsiębiorstwa, a tym samym do prowadzenia kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Tylko zadowoleni i usatysfakcjonowani klienci mogą dostarczać innym dobrych referencji. Klienci nie do końca zadowoleni burzą dobrą reputację dewelopera, na którą tak cięŝko i długofalowo się pracuje 7. Zakończenie Autor zdaje sobie sprawę ze znacznej ilości przeszkód, które mogą wystąpić w rzeczywistości gospodarczej przedsiębiorstw realizujących określone zamierzenia inwestycyjne na rynku budowlanym. Z uwagi jednak na objętość niniejszego artykułu skoncentrował się na tych, z którymi spotyka się najczęściej podczas prowadzonych procesów inwestycyjnych, a które jego zdaniem są bardzo istotne z punktu widzenia interesów dewelopera. Szczegółowe omówienie poszczególnych barier jedynie zasygnalizowanych w niniejszym artykule, a takŝe innych stanowić moŝe interesujący przedmiot dociekań zarówno dla teoretyków jak równieŝ praktyków gospodarczych. Przeprowadzenie kompleksowej analizy barier dla wybranych przypadków moŝe okazać się przydatne dla osób zamierzających podjąć się realizacji przedsięwzięć deweloperskich w przyszłości. Literatura 1. Bryx M. (red.) (2007), Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, Wydawnictwo Poltext, Warszawa. 2. Dziczek R. (2006), Własność lokali komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa. 3. Dziworska K., Trojanowski D. (2007), Projekt deweloperski fazy, etapy i działania, Finanse i informatyka w zarządzaniu wybrane aspekty, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 3/2007, Wydawnictwo UG, Sopot. 4. Fijor J.M. (2001), Metody zdobywania klientów, czyli jak osiągnąć sukces w sprzedaŝy, Fijorr Publishing, Chicago Warszawa. 5. Gawron H. (2006), Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań. 6. Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K.(2007), Ile warta jest nieruchomość, Poltext, Warszawa. 7. Pawlak M. (2006), Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 8. Radziszewski E. (2006), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, przepisy i komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa. Streszczenie Aktywna działalność dewelopera napotyka w polskich uwarunkowaniach na szereg przeszkód róŝnej natury, m.in.: rynkowej, marketingowej, finansowej, organizacyjnej, a takŝe biurokratyczno - administracyjnej. W niniejszym artykule autor po zaklasyfikowaniu deweloperskiego przedsięwzięcia inwestycyjnego jako specyficznego projektu, przedstawia w uproszczony sposób strukturę zadań wchodzących w jego skład. W dalszej 6 Problemy te najczęściej pojawiają się podczas dokonywania protokolarnych odbiorów, czyli przekazania produktu klientowi. Np. zapis w umowie pomiędzy deweloperem a klientem mówiący o tym, Ŝe klient mimo nie dokonania odbioru apartamentu powinien dokonać płatności zgodnie z ustalonym wcześniej w umowie harmonogramem. 7 Szerzej na temat znaleźć moŝna w licznych pozycjach literaturowych dotyczących marketingu, w tym m.in. J. M. Fijor, Metody zdobywania klientów, czyli jak osiągnąć sukces w sprzedaŝy, Fijorr Publishing, Chicago Warszawa 2001

7 części artykułu autor prezentuje niektóre z barier, jakie napotkał w toku realizacji przedsięwzięć, w których uczestniczył. Omówione zostały bariery związane ze stanem prawnym oraz fizycznym nieruchomości, na której deweloper prowadzi inwestycje. Kolejno skoncentrowano się na wybranych problemach finansowych i marketingowych. Autor po zaprezentowaniu barier stara się zabrać stanowisko w kontekście podjęcia decyzji zmierzających do ich przezwycięŝenia. Barriers in the investment development process (Summary) In this article the author has focused on selected barriers existing in the investment development process. The barriers associated with investment properties are discussed within the article. In turn, the author presents selected legal, financial and marketing problems. Having presented the problems relating to the investment development process the author then goes on to give possible solutions the specific problems identified in the article.

WYBRANE CZYNNIKI KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DEWELOPERSKICH

WYBRANE CZYNNIKI KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DEWELOPERSKICH Artykuł wygłoszony na konferencji naukowej i opublikowany [w] Konkurencyjność przedsiębiorstw ujęcie mezoekonomiczne, red. M. Juchniewicz, UW-M w Olsztynie, Olsztyn 2009, ISBN 978-83-89112-79-8 dr Jarosław

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach. Prowadzenie: Piotr Rybicki. Katowice, 28 czerwca 2012

Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach. Prowadzenie: Piotr Rybicki. Katowice, 28 czerwca 2012 Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach Prowadzenie: Piotr Rybicki Katowice, 28 czerwca 2012 Dlaczego organy skarbowe tak bardzo interesują się nieruchomościami? Dlaczego:

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

3. Wieloletnia polityka inwestycyjna Miasta Krakowa na lata

3. Wieloletnia polityka inwestycyjna Miasta Krakowa na lata 3. Wieloletnia polityka inwestycyjna Miasta Krakowa na lata 2007-2016 3.1. Uwarunkowania procesu inwestycyjnego Wieloletnie planowanie inwestycyjne jest procesem dynamicznym, ściśle skorelowanym z uwarunkowaniami

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik do ustawy z dnia 16.września 2011 (poz....) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/135/2000 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 14 lipca 2000r.

UCHWAŁA NR XXIV/135/2000 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 14 lipca 2000r. UCHWAŁA NR XXIV/135/2000 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 14 lipca 2000r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciąŝania nieruchomości oraz ich wydzierŝawiania lub wynajmowania na okres dłuŝszy

Bardziej szczegółowo

Monika Skocz Zabezpieczenie finansowania inwestycji deweloperskich hipoteką na nieruchomości

Monika Skocz Zabezpieczenie finansowania inwestycji deweloperskich hipoteką na nieruchomości Prezentacja dla SBDiM Monika Skocz Zabezpieczenie finansowania inwestycji deweloperskich hipoteką na nieruchomości Hipoteka po nowemu... 20 lutego 2011 roku zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 1. Podstawy prawne. Skrócony raport kwartalny dla Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obejmuje: informację o Funduszu, bilans,

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 2 KSWP 2 WARTOŚCI INNE NIś WARTOŚĆ RYNKOWA

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 2 KSWP 2 WARTOŚCI INNE NIś WARTOŚĆ RYNKOWA 1. Wprowadzenie POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 2 KSWP 2 WARTOŚCI INNE NIś WARTOŚĆ RYNKOWA 1.1. Celem niniejszego standardu jest przedstawienie definicji wartości

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej

Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej Wnioski z badania IBnGR Perspektywa finansowa 2007-2013 przyniosła nowe instrumenty finansowania.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM dla nieruchomości nabywanej od dewelopera finansowanego przez

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 1. Podstawy prawne. Skrócony raport kwartalny dla Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obejmuje: informację o Funduszu, bilans,

Bardziej szczegółowo

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM dla nieruchomości nabywanej od dewelopera finansowanego przez Bank BPS S.A. w ramach realizowanych inwestycji budownictwa mieszkaniowego 1.

Bardziej szczegółowo

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Analiza wraŝliwości Banków Spółdzielczych na dokapitalizowanie w kontekście wzrostu akcji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../...

Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../... Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../... (rok zawarcia) W dniu... w............. pomiędzy... zwanym w dalszej treści umowy

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia października 2011 r. LLO-4101-11-01/2011 P/11/108 Pan Krzysztof Jan KALIŃSKI Burmistrz Miasta Łowicza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Mirosław Rymer doradca prawny Śląskiego Wojewódzkiego

Mirosław Rymer doradca prawny Śląskiego Wojewódzkiego Mirosław Rymer doradca prawny Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 15 ust. 2 pkt 4 W planie miejscowym

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna 193, Kajetany

ul. Rolna 193, Kajetany Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl SZKOLENIA PFRN UMOWY POŚREDNICTWA ZAWIERANE Z DEWELOPEREM zagadnienia prawne, wzajemne relacje deweloper pośrednik, właściwa treść umowy pośrednictwa i załączników do umowy a odpowiedzialność pośrednika

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Podziały nieruchomości : komentarz / Zygmunt Bojar. wyd Katowice, Spis treści

Podziały nieruchomości : komentarz / Zygmunt Bojar. wyd Katowice, Spis treści Podziały nieruchomości : komentarz / Zygmunt Bojar. wyd. 3. - Katowice, 2012 Spis treści Wstęp do wydania III 7 Wprowadzenie 9 I. Zarys problematyki związanej z podziałami nieruchomości 13 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Procesy aktywne. PoŜyczki Kredyty Pozostałe procesy aktywne

Procesy aktywne. PoŜyczki Kredyty Pozostałe procesy aktywne ZADANIA ĆWICZENIOWE - ADONIS Moduł 1: Struktura obszaru przedsiębiorstwa Pierwszym etapem jest analiza i strukturyzacja badanego obszaru przedsiębiorstwa. W tym celu stosowany jest typ modelu ADONISa mapa

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym

Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym P R O J E C T & C O N S T R U C T I O N M A N A G E M E N T Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym J e ś l i p r i o r y t e t y K l i e n t ó w n i e są naszymi p r i o r y t e t a m i, n i e

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO Celem niniejszego opracowania jest syntetyczne przedstawienie projektów, które otrzymały

Bardziej szczegółowo

kierunku GiK, specjalność: geodezja i szacowanie nieruchomości (studia stacjonarne i niestacjonarne w Toruniu)

kierunku GiK, specjalność: geodezja i szacowanie nieruchomości (studia stacjonarne i niestacjonarne w Toruniu) Prace inŝynierskie kierunku GiK, specjalność: geodezja i szacowanie nieruchomości (studia stacjonarne i niestacjonarne w Toruniu) Omówienie aspektów prawnych i technicznych podziałów nieruchomości wraz

Bardziej szczegółowo

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Data wydania Akty prawne powołane w orzeczeniu TEZY

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Data wydania Akty prawne powołane w orzeczeniu TEZY Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Sygnatura II SA/Wr 1234/03 Data wydania 2003-09-11 Akty prawne powołane w orzeczeniu Przedmiot Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591 ze zm. art. 7 Dz.U. 2000 nr 80 poz. 903

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

KATASTER I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

KATASTER I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Ryszard Hycner KATASTER I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Część II Podstawy Gospodarki Nieruchomościami Cel wykładów: Przedstawienie podstawowych zasad w zakresie gospodarowania nieruchomościami wszystkich

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka z o.o. spółka akcyjna inne...... produkcja handel usługi inne

BIZNES PLAN. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka z o.o. spółka akcyjna inne...... produkcja handel usługi inne Bank Spółdzielczy w Miedźnej BIZNES PLAN I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KREDYTOBIORCY. Pełna nazwa... Skrócona nazwa... Adres siedziby : Miejscowość... Kod... Ulica... Nr... Telefon... Fax... Forma własności

Bardziej szczegółowo

Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie?

Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie? Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie? Bolesław Meluch Związek Banków Polskich Warunki powstawania projektów mieszkalnictwa senioralnego: Potrzebna

Bardziej szczegółowo

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 1 KSWP 1

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 1 KSWP 1 1. Wprowadzenie POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 1 KSWP 1 WARTOŚĆ RYNKOWA I WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA 1.1. Celem niniejszego standardu jest przedstawienie definicji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 2 NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE... 31

SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 2 NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE... 31 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP... 11 ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI... 13 1.1 POJĘCIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI... 13 1.2. KLASYFIKACJA RYNKU NIERUCHOMOŚCI... 20 1.3. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RYNKU NIERUCHOMOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie zmian w umowach o dofinansowanie Działanie 8.1 POIG

Wprowadzanie zmian w umowach o dofinansowanie Działanie 8.1 POIG Wprowadzanie zmian w umowach o dofinansowanie Działanie 8.1 POIG Gdańsk, 28.04.2011 r. Wprowadzanie zmian w umowach o dofinansowanie Beneficjent, podpisując umowę o dofinansowanie, zobowiązuje się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Literatura Wprowadzenie

Spis treści Wykaz skrótów Literatura Wprowadzenie Wykaz skrótów... XIII Literatura... XVII Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Geneza umowy deweloperskiej w systemie prawa polskiego na tle rozwiązań legislacyjnych niektórych państw europejskich... 5 1. Charakter

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych Sposoby ograniczania

Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych Sposoby ograniczania Zarządzanie ryzykiem w projektach Sposoby ograniczania DR WALDEMAR ROGOWSKI WROGOW@SGH.WAW.PL WALDEMARROGOWSKI@WP.PL KATEDRA ANALIZY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SGH 1 Ograniczanie w projektach Matryca

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07 00-090 Warszawa Teł. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel Prezes Urzędu

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą.. uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą

BIZNES PLAN. pod nazwą.. uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą BIZNES PLAN pod nazwą.. uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą. 1 realizowanego przez..., 2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I.

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I. ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO I. CZEŚĆ OGÓLNA KATOWICE 01.02.2016.R 1. Dane Identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym BAZA LOKALOWA 12 Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym W dniu 15 października 2009 weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Do ustawy bazowej z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY Staranne przygotowanie do procesu, realna ocena szans powodzenia i możliwości osiągnięcia stawianych w procesie celów oraz zaangażowanie doświadczonych ekspertów, zwiększają szanse

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Nieruchomości komercyjnych

Finansowanie Nieruchomości komercyjnych Krzysztof Czerkas Finansowanie Nieruchomości komercyjnych w Polsce czynniki ryzyka i modele transakcji 4biura 4mieszkania 4hotele 4centra handlowe 4magazyny Spis treści finansowanie nieruchomości komercyjnych

Bardziej szczegółowo

Strona 1

Strona 1 +48 787 442 626 www.viewarchitekci.pl pracownia@viewarchitekci.pl ul. Roztoki 3/28 NIP: 547 216 81 81 www.facebook.com/viewarchitekci/ 43-300 Bielsko-Biała REGON: 365 919 542 Strona 1 O NAS Firma View

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obejmuje : udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Program studiów rozszerzających Międzynarodowe Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami

Program studiów rozszerzających Międzynarodowe Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Program studiów rozszerzających Międzynarodowe Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami MGP7140 Ocena finansowa projektu (3 pkt. kredytowe) MGP7150 Analiza wykonalności projektu (3 pkt. kredytowe) MGP7180

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 Rejestracja stanu prawnego nieruchomości Księgi wieczyste - Kw

Wykład 9 Rejestracja stanu prawnego nieruchomości Księgi wieczyste - Kw Wykład 9 Rejestracja stanu prawnego nieruchomości Księgi wieczyste - Kw 1.Wstęp W EGiB rejestrujemy przede wszystkim informacje o stanie faktycznym gruntów. Obiektem stanu faktycznego jest działka. Drugim

Bardziej szczegółowo

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS Konsultacje dokumentu Działania informacyjno-promocyjne na rzecz projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL. Rekomendacje Krajowej Instytucji Wspomagającej dla Instytucji Pośredniczących

Bardziej szczegółowo

Kupno mieszkania krok po kroku

Kupno mieszkania krok po kroku 02. Poradnik dla kupujących mieszkanie Kupno mieszkania krok po kroku Od momentu dokładnego zidentyfikowania naszych potrzeb związanych z nabyciem nieruchomości do przeniesienia na nas jej własności jest

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości wynalazku i innych przedmiotów własności przemysłowej. IP-score jako narzędzie wyceny rozwiązania technicznego chronionego patentem.

Wycena wartości wynalazku i innych przedmiotów własności przemysłowej. IP-score jako narzędzie wyceny rozwiązania technicznego chronionego patentem. Wycena wartości wynalazku i innych przedmiotów własności przemysłowej. IP-score jako narzędzie wyceny rozwiązania technicznego chronionego patentem. Beata Lenarczyk Naczelnik Wydziału Promocji Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

2) Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach? Sprawozdania finansowe podmiotów powiązanych za 2010 rok.

2) Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach? Sprawozdania finansowe podmiotów powiązanych za 2010 rok. FIP.271.1.10.2011.TK1 Włoszczowa 11.10.2011 r. www. wloszczowa.eobip.pl dot. zadania pn.: Udzielenie Gminie Włoszczowa i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 5 032 076,00 zł na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty gospodarowania i obrotu nieruchomościami, Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Prawne aspekty gospodarowania i obrotu nieruchomościami, Ustawa o gospodarce nieruchomościami 27 28 lutego 2017r., Warszawa Centrum Prawne aspekty gospodarowania i obrotu nieruchomościami, Ustawa o gospodarce nieruchomościami Ramy prawne gospodarowania i obrotu nieruchomościami Cywilnoprawne formy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY

MINISTER INFRASTRUKTURY KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 04 stycznia 2010 r. w sprawie uzgodnienia standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności Na podstawie art. 175 ust.

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kraków, dnia sierpnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 P/07/113 LKR-41011-1/07 Pan Janusz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/212/2009. Rady Miejskiej w Maszewie. z dnia 29 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXVI/212/2009. Rady Miejskiej w Maszewie. z dnia 29 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXVI/212/2009 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków" Na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Zarządzania Nieruchomościami Ekonomiczne podstawy zarządzania nieruchomościami dr Dariusz Trojanowski, Katedra Inwestycji Podręczniki p.z. pod red. E. Kucharskiej-Stasiak ; VALOR. M.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział 1 Ratio legis. Spoteczno-gospodarcze determinanty ustawy o ochronie prawa nabywcy lokalu lub domu od dewelopera [Paweł Chmielnicki] 1.1. Uwagi wprowadzające:

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zasady bezpiecznego konstruowania umów budowlanych Forma umowy Elementy składowe umowy o roboty budowlane...

Rozdział I. Zasady bezpiecznego konstruowania umów budowlanych Forma umowy Elementy składowe umowy o roboty budowlane... Wprowadzenie... O autorach... Wykaz skrótów... XI XIII XV Rozdział I. Zasady bezpiecznego konstruowania umów budowlanych... 1 1. Forma umowy... 1 2. Elementy składowe umowy o roboty budowlane... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie. Uczestniczymy w projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego:

Doświadczenie. Uczestniczymy w projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego: Kim Jesteśmy? Grupa Upper Finance to prężnie rozwijająca się instytucja doradztwa finansowego. Działamy z myślą o zapewnieniu najwyższych standardów usług finansowych. Oferujemy wiedzę, znajomość rynku

Bardziej szczegółowo

Pozwolenie na budowę krok po kroku

Pozwolenie na budowę krok po kroku Pozwolenie na budowę krok po kroku Domy jednorodzinne możemy budować wyłącznie na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę. Może ją uzyskać tylko osoba, posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Część C SIWZ Ogólne warunki umowy 1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości oraz występowania w charakterze biegłego w toku

Bardziej szczegółowo

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5 Zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczośi : Wzór biznesplanu BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE

ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE Spis treści Akty prawne PPP w przepisach dot. Funduszy Europejskich Aspekty prawne w poszczególnych modelach łączenia PPP oraz Funduszy UE Wnioski Akty

Bardziej szczegółowo

dla polskich rodzin Tanie mieszkania Warszawa, czerwca 2016 XII Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST

dla polskich rodzin Tanie mieszkania Warszawa, czerwca 2016 XII Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST Tanie mieszkania dla polskich rodzin Najważniejsze informacje Mieszkanie+ to rządowy program budowy mieszkań na wynajem, z opcją dojścia do własności, realizowany na zasadach rynkowych przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Systematyka rynku. Pojecie rynku. 1. Ujecie historyczne (techniczne)

Systematyka rynku. Pojecie rynku. 1. Ujecie historyczne (techniczne) Systematyka rynku Pojecie rynku 1. Ujecie historyczne (techniczne) Rynek - miejsce spotkań kupujących i sprzedających, którzy dokonują transakcji wymiennych. 2. Ujęcie ekonomiczne (klasyczne) Rynek - ogół

Bardziej szczegółowo

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl 2008 Copyright MMI Group Sp. z o.o. Warszawa 2009-09-02 Strona 1 z 6 Kryzys dla wielu firm na rynku światowym oznacza ograniczenie wydatków na nowe inwestycje, bądź ich całkowite wstrzymanie. Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Markowski. Koncepcja systemu instrumentów kształtowania i ochrony przestrzeni publicznej

Tadeusz Markowski. Koncepcja systemu instrumentów kształtowania i ochrony przestrzeni publicznej Tadeusz Markowski Koncepcja systemu instrumentów kształtowania i ochrony przestrzeni publicznej Kontynuując ekonomiczne podejście do koncepcji przestrzeni publicznej naleŝy stwierdzić, iŝ przestrzeń publiczna

Bardziej szczegółowo

Kolonia Górczewska. przedmiot odrębnej własności lokali i przeniesie własność na wszystkie zainteresowane. osoby.

Kolonia Górczewska. przedmiot odrębnej własności lokali i przeniesie własność na wszystkie zainteresowane. osoby. Odrębna własność W roku 2008 kontynuowane były prace związane z uregulowaniem stanu prawnego gruntów, niezbędne do umoŝliwienia wyodrębnienia własności poszczególnych lokali. przygotowano kompleksową dokumentację

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 2 KSWP 2 WARTOŚCI INNE NIś WARTOŚĆ RYNKOWA

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 2 KSWP 2 WARTOŚCI INNE NIś WARTOŚĆ RYNKOWA POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 2 KSWP 2 WARTOŚCI INNE NIś WARTOŚĆ RYNKOWA 1. WPROWADZENIE... 2 2. ZAKRES STOSOWANIA STANDARDU... 3 3. DEFINICJE WARTOŚCI NIERYNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego tekst ujednolicony roboczo na dzień

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego tekst ujednolicony roboczo na dzień Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego tekst ujednolicony roboczo na dzień 29.04.2012 Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony praw nabywcy,

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ

Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ Instytucjonalne uwarunkowania narodowego systemu innowacji w Niemczech i w Polsce wnioski dla Polski Frankfurt am Main 2012 1 Instytucjonalne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA - PROMOWANIE PROFESJONALIZMU

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA - PROMOWANIE PROFESJONALIZMU TERMIN GODZINY TEMAT 06.II (piątek) 14:30-20:00 I. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PODSTAWOWE ZAGADNIENIA WPROWADZENIE DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA - PROMOWANIE PROFESJONALIZMU 1. Historia zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy CZĘŚĆ PIERWSZA ZAMÓWIENIA

Ogólne warunki umowy CZĘŚĆ PIERWSZA ZAMÓWIENIA Ogólne warunki umowy CZĘŚĆ PIERWSZA ZAMÓWIENIA Zgodnie z art. 390 2 k.c. oraz art. 158 k.c., umowa sprzedaŝy przenosząca prawo własności lub prawo uŝytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Źródło finansowania projektów innowacyjnych. Gdańsk, 2011

Źródło finansowania projektów innowacyjnych. Gdańsk, 2011 Źródło finansowania projektów innowacyjnych Fundusze unijne dla przedsiębiorców, Szkolenia, Promocja Pomorza, Obsługa inwestorów, Badania rynku, Fundusz kapitałowy Fundusz kapitałowy to inwestor finansowy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów w PPP

Finansowanie projektów w PPP Finansowanie projektów w PPP Plan Prezentacji Przepływy finansowe w transakcji PPP Kryteria zastosowania róŝnych rodzajów finansowania kredyty obligacje leasing Wykorzystanie funduszy UE przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011

KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011 1 KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011 Decyzja o pozwolenie na budowę stanowi istotną gwarancję ochrony nie tylko praw osób trzecich lecz także interesu publicznego.

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny krok po kroku poradnik dewelopera Szkolenie Deloitte Real Estate

Proces inwestycyjny krok po kroku poradnik dewelopera Szkolenie Deloitte Real Estate Proces inwestycyjny krok po kroku poradnik dewelopera Szkolenie Deloitte Real Estate Wszechstronne omówienie zagadnień prawnopodatkowych oraz finansowo-księgowych w procesie inwestycyjnym. Proces inwestycji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Choszczno: Sporządzanie wycen nieruchomości znajdujących się w obrębach Gminy Choszczno w 2010 Numer ogłoszenia: 17483-2010; data zamieszczenia: 27.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo